Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9. ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην a a za d D Dad.s d a a a; s s d d f:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9. ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην a a za d D Dad.s d a a a; s s d d f:"

Transcript

1 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9 j a da; s a za d d d d a \#a;0 j\ a a ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην a a za d D Dad.s d a a a; s s d d f: κε γα ε ιε νο ζνπ θαη θα ηα ην πιε ζνο ησλ νηθ ηηξ κσλ \$d< ad.a\ za d D d a bza d D \#d< ab. ζνπ ε μα ιεη ςνλ ην α λν κε κα κνπ s a da a za d d s s d a a \#f: d\ Dad. πη πιεη νλ πιπ λνλ κε α πν ηεο α λν κη αο κνπ s s s d a a za d d d bzaq d D \#d<\ ab. θαη α πν ηεο α καξ ηη αο κνπ θα ζα ξη ζνλ κε dfη: \#D d\ a a a s d a za d D Dad.d s a ηη ηελ α λν κη αλ κνπ ε γσ γη λσ ζθσ θαη ε α a a s d a za d D d s zs d d a \#a,\ ad. καξ ηη α κνπ ε λσ πη νλ κνπ ε ζηη δη α παλ ηνο D$F: d a \#za d d\ Dad.s d a a \#a; j\ a a νη κν λσ ε ε καξ ηνλ θαη ην πν λε ξνλ ε λσ πη \#f d d \#d a[γ d \Dad.A d d d a a a; d a νλ ζνπ ε πνη νη ε ζα ν πσο αλ δη θαη σ ζεο ελ ηνηο \#za d d\ Dad.d a zaq d D d a bza d a35 \#j, ab. ιν o γνηο ζνπ θαη λη θε ε ζεο ελ ησ θξη λε ζζαη ζε da\ f: \#D d\ a a zaq d d d Ca; Dad.d s a a Ι δνπ γαξ ελ α λν κη αηο ζπ λε ιε θζελ θαη ελ α καξ s g \#s; j\ f db \#zaq d d \# za d d\# d< ηη η αηο ε θηζ ζε ζε κε ε κε ε ηεξ κνπ ab.

2 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 2 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως da\f: \#D a\$f d sd \#daγ[ d \DxXXXad.(ὁ ἀριστερός διακόπτει) Ι δνπ γαξ α ιε ζεη αλ ε γα α πε ζαο ὁ δεξιός: s; si bzadddsaγ[ds;ad.saγ[ dh{ a[q \#d< ad. ηο πνι ια α α α ε ε ηε Δε ε ζπν ν ηα (υνεχίζει ὁ ἀριστερός:) ds\f: d d aa\#f: d\d dabzad d aza d D \#d< ab. ηα α δε ια θαη ηα θξπ θη α ηεο ζν θη αο ζνπ ε δε ισ ζαο κνη s a da; d a za d s d aa\#zaq d d \#Dad.a\ Ρ αλ ηη εηο κε πζ ζσ πσ θαη θα ζα ξη ζζε ε ζν καη πιπ 1a5 s; bk a a a za d zs d \#za d d \D ab. λεηο κε θαη π πεξ ρη ν λα ιεπ θαλ ζε ε ζν καη da\ a a a; s; d a za d d d d a f: \#Dad. d\ θνπ ηη εηο κνη α γαι ιη α ζηλ θαη επ θξν ζπ λελ α a a zaq d d d f: D 0d a bza d a35 \#j, aβ. γαι ιη α ζνλ ηαη ν ζηε α ηε ηα πεη λσ κε λα da\zaq d \#D j\aaf: Dad.ssbzs d d dada[γ πν ζηξε ςνλ ην πξν ζσ πνλ ζνπ α πν ησλ α καξ ηη σ σλ \#s;ad.a\za d \#D b j\aazaq d zs d\#za d d \#d< ab. κνπ θαη πα α ζαο ηαο α λν κη αο κνπ ε μα α ιεη ςνλ bs\ zadja a da;ad.zadj a azag d d \#Dad. αξ δη αλ θα ζα ξαλ θηη ζνλ ελ ε κνη ν Θε νο a\zag d a za d d d b d dj a a a; D a35\#j,ab. θαη πλεπ κα επ ζεο εγ θαη λη ζνλ ελ ηνηο εγ θα ηνηο κνπ νπ

3 D# Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 3 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως zaq da\#zaq d d \D bzsd d d\#ada[γs\s;ad.sa Μ ε α πνξ ξη η ςεο κε α πν ηνπ πξν ζσ σ πνπ ζνπ θαη ην zaq d d d \#s a[γ d \D\ #za d ab\$za d d d \#d< ab. Πλεπ κα ζνπ ην α α γη νλ κε αλ ηα λε ιεο απ ε κνπ s\ da s\#s; j\a a a s d d aa\# zaq d d\ πν δνο κνη ηελ α γαι ιη α ζηλ ηνπ ζσ ηε ξη η νπ \#Dad. a\ zag d d d d d a a;bza d a35 \#j, ab. ζνπ θαη πλεπ κα ηη ε γε κν λη θσ ζηε ξη μνλ κε A \df: d a za d d d f: \#Dad.d\a a a; j a Δ η δα μσ α λν κνπο ηαο ν δνπο ζνπ θαη α ζε βεηο ε πη \#za d d B\# za d d \#d< ζε ε πη ζηξε ε ςνπ ζη dae d D bs s d dj a a da;ad.d a za dj Ρ π ζαη κε εμ αη κα ησλ ν Θε νο ν Θε νο ηεο a a \#f: d \ #Dad.d\ a a zaq d d d \#s a[γ d \ ζσ ηε ξη αο κνπ α γαι ιη α ζε ηαη ε γισ σζ ζα Dad.bzs dj a a zaq d D a35 \#j, ab. κνπ ηελ δη θαη ν ζπ π λελ ζνπ νπ dae s d a za d d d f: Dad.s a za d b d dj π ξη ε ηα ρεη ιε κνπ α λνη μεηο θαη ην ζην κα κνπ α a a f j zaq d D \#d< ab. λαγ γε ιεη ηελ αη λε ζηλ ζνπ dfη: D s a za d d a za d ag d d \#Dad.bj\ a ηη εη ε ζε ιε ζαο ζπ ζη αλ ε δσ θα αλ ν ιν a \#za d d \#zaq d d \a; \#j, ab. θαπ ησ κα ηα νπθ επ δν θε ζεηο ab.

4 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 4 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως bs\ za dj a a da; a; s s s d f: \$d< ad. Θ π ζη α ησ Θε σ πλεπ κα ζπλ ηε ηξηκ κε λνλ a \ 1a5 \ #s; j \ a a f: d d d d a a zaq d θαξ δη αλ ζπλ ηε ηξηκ κε λελ θαη ηε ηα πεη λσ κε λελ d dj a; bzaq d d d d a[γ \#j, ab. ν Θε νο νπθ ε μνπ δε λσ σ ζεη jbaed dada;sszs daazagd d d d\a,rad. γα α ζπ λνλ π ξη ε ελ ηε επ δν θη α ζνπ ηελ η σλ bj \s a a a dza d \d< r a\ bza d d d d a\da,e ad. θαη νη θν δν κε ζε ε ησ ηα ηεη ρε Ι ε ξνπ ζα ιεκ D$s s d a \#za d a\ ag d d s d f: \$d< ad.d\ a ν ηε επ δν θε ζεηο ζπ ζη αλ δη θαη ν ζπ λεο α λα a a; j s d a ba; D a35 \#j, ab. θν ξαλ θαη ν ιν θαπ ησ κα ηα α D#ae d a \# za d d \Dad.s s s d a a \$zaq d d ν ηε α λνη νη ζνπ ζηλ ε πη ην ζπ ζη α ζηε ξη νλ d \$f: Dad.\ s a bza d d d d a D\#a, ad. ζνπ κν ζρνπο θαη ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο dfe d a\ fe j a\ a; j a f d F d s;az. f d Δ ν μα Πα ηξη θαη Τη σ θαη α γη σ Πλεπ κα ηη αηο ησλ s d zaq h{ d a bza d \f7: edj\ dfηr Dad.s\ f d a πν ζην ν ισλ πξεζ βεη αηο ε ιε ε κσλ ε μα ιεη ςνλ a nag D dzs d d g za d D \#d< ad. ηα πιε ζε ησλ ε κσ σλ εγ θιε κα ησλ

5 ds\ fe da\a;jsaaf d S dfjaa;az. Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 5 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως αη λπλ θαη α εη θαη εηο ηνπο αη σ λαο ησλ αη σ λσλ α κελ f d s d zaq h{ d a bza d f7: dj fη ddad.s f d αηο ηεο Θε ν ην ν θνπ πξε ζβεη αηο ε ιε ε κσλ ε μα ιεη a a nag D dzs d d g za d D d< ad.-0 ςνλ ηα πιε ζε ησλ ε κσ σλ εγ θιε κα ησλ dd sa; ss s s s d daa; ad.daazaq d ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην κε γα d da; Dad.d saaass d d za d(-a\zae ε ιε νο ζνπ θαη θα ηα ην πιε ζνο ησλ νη θηηξ κσλ ζνπ ε μα d d\ ss\bs:edj\fηe d Dad.\sazaq d ddja da ιεη ςνλ ην α λν κε κα κνπ λα ζηαο ν Ι ε ζνπο α πν a \zae d d\b S:e dj\fηe dd ad.\f d a a na; s a ηνπ ηα θνπ θα ζσο πξν εη πελ ε δσ θελ ε κηλ ηελ αη zaq dj d d df j F d \gf7:e d \d<r CaΓ;=w\ dd<e ad. σ λη νλ δσ ελ θαη κε γα ε ιε ν ν νο Ἕτερον ἀργότερον ds; F d d] s; xd d] a sg bza h{ d] s; agxdsd]aad. Ν ε Δν ν ν μα Πα α α ηξη η η η η θαη Τη σ σ σ As daγyddj; a BaΓ d] xs; h{ ba[ d s;ad.fη d s; θαη γη η η σ Πλε ε επ κα α α α ηη αηο ησλ 2a5pxs d] F d d] s s bzaq ddj d] a aago ξf d d] πν ν ν ζην ν ν ισλ πξε ζβεη εη αη αη αηο ε ε ε ε ε s;s daγ[ xs d] a Na[ ddjxa d] a gi zaq d d d ιε ε ε κσ σ σ σ σλ ε μα α α α α ιεη ςν νλ d g f: hu a Na[ d d] s; AGov s f7 d d] f hu aaγ[aγ[ ηα α πιε ε ε ε ε ε ζε ησ σλ ε ε ε κσ σ σ σ σλ f7: d] xs d] aq xd h{ ba[ d \s,e ad. ε εγ θιε ε ε κα α α α ησλ

6 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 6 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως daza ddja;s d aaza d d d bzag d d Dag αη λπλ θαη α εη θαη εηο ηνπο αη σ λαο ησλ αη σ σ σ λσλ α α df:xdda;ad.fη d s;2a5pxsd] F d d] ssbzaqddj κε ε ε ελ αηο ηεο Θε ν ν ν ην ν ν θνπ πξεζ βεη εη αη d] aaagoξf dd] s;saγ[xds d]ana[ ddjxad] αη αηο ε ε ε ε ε ιε ε ε κσ σ σ σ σλ ε μα α a gi zaq d d d d g f: hu a Na[ d d] s; AGo s f7 d d] α α α ιεη ςν νλ ηα α πιε ε ε ε ε ε ζε ησ σλ ε ε ε f hu a aγ[ aγ[ f7 : d] xs d] a qxd h{ ba[d \s,e ad.-0 κσ σ σ σ σλ ε εγ θιε ε ε κα α α α ησλ dd sa; ss s s s d daa; ad.daazaq d ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην κε γα d da; Dad.d saaass d d za d(-a\zae ε ιε νο ζνπ θαη θα ηα ην πιε ζνο ησλ νη θηηξ κσλ ζνπ ε μα d d\ ss\bs:edj\fηe d Dad.\ ss fη:xd dxddaga, ιεη ςνλ ην α λν κε κα κνπ λα ζηαο ν ν Ι η ε ε ζνπο az.jssgf d d]v 1a5pxsd] s;fgbd g zagd d dd A1a5p α πν ηνπ ηα α α α α α θνπ θα α ζσ σ σο πξν ν εη xsd]s;ad.lsaγ[ j;a;ago da;sn ngsφzagddf7:cdj εη εη πελ ε ε δσ θελ ε ε κηλ ηελ αη σ λη η νλ δσ g\a,rfn s\za da35a35pddjba[d\xsr gd CaΓ;=w \dd<# ad. σ ελ θαη κε ε γα ε ε ιε ε ε ν ν ν νο ατά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή Ἦχος πλ. Δ weνη1 nsaqaagodxdd]azagd dza35d d daγazada35 εο κε ηα λνη νη α α αο α λνη νη μνλ κνη νη ππ π ιαο δσ ν ν

7 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 7 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως xdh{ba[d+s,rcns+dxaev 1a5pxdTd].a;a;zaqdndd]s;ngss δν ν ν ηα νξ ζξη η δεη εη γαξ ην πλε επ κα α κνπ πξνο λα fdzadndd]fdd]s;lbjφzagdazagdddz 1a5ddd νλ ηνλ α α γη η ν ν νλ ζνπ λα νλ θε ξνλ ηνπ ζσ κα α ηνο ν ν ν ιν aγφbsd]1a5xdh{ba[d+s,rcns+aqφzagdjdφdaγ νλ ε ζπη η ισ κε ε ε λνλ αι ισο νη θηηξ κσ σλ θα α agoxdh{ba[ds;cd.nz2a5d d d aγφa;2a5xdh{ba[d+s,ecn α ζα α α ξνλ ε ε επ ζπια α ρλσ ζνπ ε ιε ε ε εη nsaqaagodxdd]azagddza35d d daγazada35 εο ζσ ηε ξη η α α αο επ ζπ π λνλ κνη νη ηξη η βνπο Θε ε ν xdh{ba[d+s,rcndσ+xaev 1a5pxdTd].ΦΦzaqdndd]s;ngsσf: ην ν ν θε αηζ ρξαη αηο γα αξ θα ηεξ ξπ π πσ σ ζα ηελ ςπ ρελ Pd dzaddsdna[dlbjφzag d ΦzaGd d D z1a5dddaγ α καξ ηη η η η η αηο σο ξα ζπ κσο ηνλ βη ν νλ κνπ ν ν ν ιν νλ ΦBsd] 1a5xDh{ba[ds;cnσaqΦ zagdj d ΦdaΓaGo εθ δα α πα λε ε ε ζαο ηαηο ζαηο πξε ζβεη αη αηο ξπ π π xdh{ba[ds;cd.nz2a5d d d aγazad a35xdh{ba[ds,cn ζαη αη αη κε πα α α ζε εο α θα α ζαξ ζη η η αο Ἦχος πλ. Β,wY 6Πα-0 ssdaqsssszsddaa;adjφaas ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην κε γα d aa; DadJ saaass d a a d(-a ε ιε νο ζνπ θαη θα ηα ην πιε ζνο ησλ νη θηηξ κσλ ζνπ ε za d Dadd a pza d a35 xd h{ ba[ d s; ap μα ιεη ςνλ ην α λν ν κε κα α α α κνπ

8 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 8 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως pszaqddsdnzagddxσd.cnplaφazag Nd dxsdago d α πιε ε ε ε ε ε ε ζε ε ησλ πε πξαγ κε λσ σλ κνη νη δεη εη Πa; dakzagd dd d gf d d]s;sdbad] xad]vago\xdr pd. d+ λσλ ελ λν σ σ σλ ν ν ηα α α ιαο ηξε ε ε ε ε κσ σ ηελ jaasago da35sj zaq da35xdh{ba[d\s, rapd\ θν βε ξαλ ε κε ε ξα αλ ηεο θξη η η ζε ε ε σο αι ΦΦf: d ΦΦsssd a zagdjd\a,rsdkφ\s; ια ζαξ ξσλ εηο ην ε ιε νο ηεο επ ζπιαγ ρλη α αο ζνπ σο ν xd d]azagd dd d g 1a5p xs d] s;sizaq d m d d DaGod Δα α α βη η ηδ βν ν σ σ σ ζνη ε ιε ε ζνλ κε ν Θε ε da,sdssszaq d xnpd h{ d ae sd jia;ca9γ \d<esd νο θα ηα ην κε ε γα α ζνπ ε ιε ν ν ν ν νο Ἕτερον ἡμέτερον Ἦχος πλ. Β, wy 6Πα ps+zaqddsdnzagddx+srd. cnpla+φφzag Nd dxsdagod α πιε ε ε ε ε ε ε ζε ε ησλ πε πξαγ κε λσ σλ κνη νη δεη εη Πa;dΦkzaGddddgFdd]s;sdpBahUska[Γa[Γdd]aQaq [dd] λσλ ελ λν σ σ σλ ν ν ηα α α ιαο ηξε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε xsd]. xdh{gi1a5pxsd]sakpk 1a5pvsaGodasza h{λ a[γa[ ε ε ε ε κσ σ σ σ ηελ θν ν βε ε ξαλ ε κε ε ε ε aqhu a35pd d] dh{λ. ae h{λ. a35pxsd]v 1a5p d d]. +s,rap2s gi+aaxa; ε ε ξα α αλ ηεο ξη η η η η η ζε ε σο α αι ια ζαξ ξσλ kσφzaqdjd ds;ago dzagf7dd]σ;cd.klai1a5pxσd]aq εηο ην ε ιε νο ηεο επ ζπια αγ ρλη α α αο ζνπ σο ν ν ν Δα zah{λa[γddjd]φagf7dd]σ;akdgdifη:ddp Pd gxd d xσd]. βη η η ηδ βν ν ν σ σ σ σ ζνη ε ιε ε ε ζν νλ κε ε ν ν agoda;addidaazadxnpd h{ daesd jia; Ca9Γ\d<esd Θε ε νο θα ηα ην κε ε γα α ζνπ ε ιε ν ν ν ν νο

9 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 9 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος,qe.Πα2 aq -0 pjsaq ssss;sss;ss;cd.jss daq ss Μ ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε s f: d s;-9s s s d pza d d a a s; ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ ησ σ ηε ξη κνπ cd.-0 pdaσs;ssσssss;sd aad da;cd.jaq ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ η δνπ ss sss;cd.-9d+ daa+zae d d+ pz1a5 d0d d aa; cd.-0 γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα ζαη αη γε λε αη pdφσσ;σσσσσσ;σσσσσ;cd.jaq sσσσ;d dφ ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α γη νλ ην ν λν κα απ Φ;cd.JσaQ σσσσ;d+dφφzad ddf d σσ+pfejφ+φ;cd. ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε λε αλ θαη γε λε αλ ηνηο θνβνπ κε λνηο απ ηνλ pj+aq sssssss; d d aa;cd.js aq s s πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη ζελ d a a-9dza d d d \fe d s\ pza d d a a; π πε ξε θα λνπο δη α λνη α θαξ δη η αο απ ησλ cd.-0 pj+aq sss;ssss;ssza; d d daa;cd.jaq α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσ ζε ηα πεη λνπο πεη λσλ ssza; d d daa;cd.-9dsaza d d d pzaddaa;cd.-0 ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπλ ηαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο pjsa;assss;ssss;cd.j A;ass;s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο sssa; d s s s d f: ja a;cd.-9d+ daaza d θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ βξα α ακ d d zaq d d d pzaq d d a s g s;cd. θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ σ λνο

10 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 10 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος Β, y6βου-0 bssaq ssss;sss;ss;akjsskaq ss Μ ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε s-9zaq d D s s s s bzs d d gi a za7 d D ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ ησ σ σ ηε ξη κνπ ab-0 ba'qsss;σσσσσss;sssf: d da;akjaq ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπιεο απ ηνπ η δνπ sssss;-9d+k aa+zae d d+ bzad d 0 d d d a; ab-0 γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα α ζαη αη γε λε αη baq'sssss;ssss;sssss;akjaq 's ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α γη s d za; d d aa;akj saq'ssss-9d+ kaazaq νλ ην ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε λε αλ d d d za d d d bag d d D ab-0 θαη γε λε αλ ηνηο θν βνπ κε λνηο απ ηνλ bs\ aq ' s s s; s s s s; s s s s;akj s a'q πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ s s d a ka-9 zaq d d d \za d dj\ bag d d D πη ζελ π πε ξε θα λνπο δη α λνη α θαξ δη αο απ ησλ ab-0 bs+aq 'sss;ssss;ssza; d d daa;akjaq' α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσ ζε ηα πεη λνπο πεη λσλ ssza; d d daa;ak-9ksaza d ddjbzaqd d d Dab-0 ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπλ ηαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο bs s aq' s s s s s; s s s s;ak J a'q s s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε s; s s s s s; s s s s sza; d d a;ak J+a ιε νπο θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ a a;ak-9ks a za d d d d bzaq d d D Dab βξα ακ θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ λνο

11 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 11 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος Γ,T2 Πα-0 gaa za;ss ss; ss s;s s;qk.jsa za; s Μ ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ss-9zaq d Dqk.ssss pzs d d d gi za; d d Dqp-0 ζε ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ ησ σ σ ηε ξη η κνπ galsss;sσsσsσs;sssza;sdja;qk. ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ ja;assσs;qk.-9d+aa+zaedd+pzsd d d daga;vg η δνπ γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα α ζαη αη γε λε αη -0gAsssss;s ss s;sssss;qk.ja; ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α asss; d d a a;qk.jaassss;qk.-9d+ a γη νλ ην ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε a za d d s pzs d d d zaq; d d D vg-0 λε αλ θαη γε λε αλ ηνηο θν βνπ κε λνηο απ ηνλ gs+a;ass;ssszs; d d aa;qk.jaa; ss πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη ζελ d aa-9 za d d s pzs d d d gi a; d d D π πε ξε θα λνπο δη α λνη νη α θα αξ δη αο απ ησλ vg-0 gs+a;ass;ssss;ssza;d d daa;qk.ja α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσ ζε ηα πεη λνπο πεη λσλ ass;sssss;qk.-9sazad ddpzad d d Dvg-0 ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπλ ηαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο gsaa;sssss;ssss;qk.jaq;sss; s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο ssss;sss d aza d d a;qk.-9d+aa za d θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ βξα α ακ d a za d d d pd zaq d d d d Dqp θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ σ λνο

12 Μ Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 12 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος Δ,ψε.δξ -0 d sba;sss s;s s s;ss;lbd ss a;ss ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε a dzaq d s;cd.-9sssss b h{ s gi a za dj Dlb-0 ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ ησ σ σ ηε ξη κνπ bs;sss;sssssss;sss za d d a;lb ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ da;s daada; cd.-9d+ aa+zaed d+ z1a5bd0d d da;lb-0 η δνπ γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα ζαη αη γε λε αη bs;sss;ss;sssnza;dddaba;lbanza;d dza ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α γη νλ ην d d daba;lbsszadjaada;cd.-9d+ aaza d d ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε λε αλ θαη γε sbzs dj aa+zae d d+ D lb-0 λε αλ ηνηο θν βνπ κε λνηο απ ηνλ bd\a; s s s; s s sn zs; d d aba;lbd s a; ss πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη ζελ d a a da; scd.-9 sa za d d b z1a5 d d D lb-0 π πε ξε θα λνπο δη α λνη α θαξ δη αο απ ησλ bd+a;sss;ssss;slbsnza;d d d aba;lbda; α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσ ζε ηα πεη λνπο πεη λσλ sσza;d daada;cd.-9σaza d d db zaqs d d D lb-0 ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπ ληαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο b d s a;sssss; ssss;lbd a; ss s;s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο ssss;s s s s s za h{ aad a;cd.-9d+aa θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ε ξαο ε κσλ ησ βξα za d d a za d d s bza d d d zag j;lb α ακ θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ λνο

13 Μ Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 13 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος πλ.,ςrπα ae-0 d ska;ssss;sss;ss;qk.dss-9ass ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε a zaqq j a;vn's s s s zs h{ da s za d kd qk.-0 ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ ησ σ ηε ξη κνπ ks;sss; s sssss s;sssa; d da;qk. ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ da;σσsσσ-9d+ aa+zaq e ddj+da;sa ddjka;qk. η δνπ γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα ζαη αη γε λε αη ks;sss;ss;ssss;sssss;qk.d a; s ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α γη s s s; d d a a;qk.d s a; s s s s;-9d +a a νλ ην ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε λε zaq d s s zs dj a s\ dae d dj\ ka; qk.-0 αλ θαη γε λε αλ ηνηο θν βνπ κε λνηο απ ηνλ kd+a;sss;ssss;ssss;qk.d sa;ss-9 πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη ζελ d+ aa zaq d d d \aess\dae d dj\ ka; qk.-0 π πε ξε θα λνπο δη α λνη α θαξ δη αο απ ησλ kd+a;sσs;ssss;sss;sssss;qk.da; α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσ ζε ηα πεη λνπο πεη λσλ sσza d daaa;vn'-9d aza d d dnaaddjka;qk. ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπλ ηαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο k d sa;ss sss; ss;ss;qk.d a; sss;s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο ssss;sssss+za e d a+a;vn'-9j+aaa; θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ βξα ακ d a za d d d dd a a a D kdqk. θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ λνο

14 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 14 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος πλ. Β,ςY 5Βου aγ-0 jada;ssss;sss;ss;ad.bjsada;ss Μ ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε s-9zaq d D s s s d xa d] a s a bd d D ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ σ ησ σ ηε ξη κνπ ab.-0 da;σss;sssssss;sssza d da;ad.bj ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ η za d d aa da;-9d aaza d d 1a5 bd 0 d d d a;ab.-0 δνπ γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα ζαη αη γε λε αη da;sss;ss;ssss;sssss;ad.jaq ;s ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α γη ssbs; d d ada;ad.jaa;ssss;-9d+aaza νλ ην ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε λε αλ d d d bza dj a a zaq d d d D ab.-0 θαη γε λε αλ ηνηο θν βνπ κε ε λνηο απ ηνλ s+ daq ; ss s; ss s bs; d d a da;ad.j a a; s πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη s-9d+ a a za d d d a s d bag d d D ζελ π πε ξε θα λνπο δη α λνη α θαξ δη αο απ ησλ ab.-0 jdae;σσs;sσσs;sσzadddφa;ad.jaq ;σσ α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσζε ηα πεη λνπο πεη λσλ ηαο ε bza d d dada;ad.-9saza d D ssbzaq d d d Dab.-0 λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπ νπλ ηαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο sada;sssss;ss;ss;ad.jaq;sss;s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο ssss;sssssa; d d a;ad.-9d +a a zad θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ βξα α ακ d a za d d s bza d \zse d d\ f D ab. θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σ σο αη σ λνο

15 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 15 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος πλ. Δ, Διαπασῶν, ςe Νη1-0 nssae ;ssss;sss;ss;cd.kaaa;ss Μ ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε s zaq d D-9sss d pza d δ2a5p za nd d D cn-0 ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ ησ σ ηε ξη κνπ nae;σss;sssssss;ssszad da;cd.k ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ η ae;sd daa-9d+aa+zae d d+ pzs d δ2a5p0za nd d Dcn-0 δνπ γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα α ζαη αη γε λε αη nae; s s s; s s; s s s s; s s s s s;cd.k ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη ae;e s s s s; d d a a;cd.k s aq' a s s s-9 α γη νλ ην ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ d a a za d d d a d d d pag d d nd cn-0 εηο γε λε αλ θαη γε λε αλ ηνηο θν βνπ κε λνηο απ ηνλ ns+ae ; sss;ss ss; d d aa;cd.ks ae ss πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη ζελ -9d\ a a za d d d \pzae d dj\ nag d d D π πε ξε θα λνπο δη α λνη α θαξ δη αο απ ησλ cn-0 ns+ae ;sss;ssss;ssza;dddaa;cd.k+ae; α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσζε ηα πεη λνπο πεη λσλ ssza;d d daa;cd.sazad Djszaqd d d Dcn-0 ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπ νπληαο ε μα πε ζηεηιε θελνπο nssae ;sssss;ss;ss;cd.k+ae;sss;s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο ssss;sssssf: d d a;cd.-9d+ a a za d θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ βξα α ακ d a za d d dj a d s dj ag j;cn θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ λνο

16 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 16 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος πλ. Δ, κατά τριφωνίαν, ςeaq1-0 JsgaQ 'ssss;sss;ss;cgjss aq'ss Μ ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε s-9dzaq d D ssss gza h{ a s za d D ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ ησ σ ηε ξη κνπ cg-0 gs;sss;sssssss;sσsza d da;cgj ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ η aq'ss dada;qd-9d+ aaz +aedd+gzad d0d daa;cg-0 δνπ γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα α ζαη αη γε λε αη gs;sss;ss;ssss;sssss;cgjaq 's ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α γη ssps; d d aga;cgjsaq's d ada-9d +aazaq νλ ην ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε λε αλ d d d gza dj a s za d d d a; ψg-0 θαη γε λε αλ ηνηο θν βνπ κε ε λνηο απ ηνλ J+ gaq 'sss;ss s s; d d aa;ψgj+s aq' ss πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη ζελ s aa-9dza d d s xs d a s xga d d d a; ψg-0 π πε ξε θα λνπο δη α λνη νη α θαξ δη η αο απ ησλ J+gaQ'sss;ssss;ssa; d d d aa;ψgjaq ' α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσ ζε ηα πεη λνπο πεη λσλ sspzs d d aada;qd-9σazad d dgzaqd dd a;cg-0 ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπλ ηαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο JsgaQ 'sssss;ssss;cgj+aq' sss;s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο ssss;ss s sss; d ada;qd-9d +a a a; θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ βξα ακ d d za d d d pza d d d a ga[γ s;cg θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ σ λνο

17 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 17 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος,qe.Πα2 aq pjσaazag d d d aa;cd.d daafddssazaγ[ ελ η κη σ ηε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α ζπγ θξη η d d d d a;cd.pjsaaf d da\efja\daaγ[j;cd. ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσο Θε νλ Λν γνλ ηε θνπ νπ ζαλ aizaq d d d pf d \eza d d \rnzaq d nd pd] \es,qp ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε κε γα ιπ π λν ν κελ Ἕτερον Ἦχος,qe.Πα2 paassf7 d d d A aa za h{ d a s d asg ελ η κη σ ηε ε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεη εη εη εηκ θαη ελ δν μν ηε ε s;cd.dssaaγ[ d d d d a;cd.pjsaaa ssd ξαλ α ζπγ θξη η ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσο Θε νλ fjasg ds;cd.aiza d d d pf d zad d zaqd nd d]s;qp Λν γνλ ηε θνπ νπ ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε κε γα ιπ π λν ν κελ Ἕτερον Ἦχος,qe.Πα2 paassf7d d d Aaaza h{d asdaσgs;cd. ελ η κη σ ηε ε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεη εη εη εηκ θαη ελ δν μν ηε ε ξαλ dssaaγ[ d d d da;cd.nksaa+pzaq ed d+ da+aes α ζπγ θξη η ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσ σο Θε νλ Λν γνλ d+ /Fr J;qpae+ Dzaq dj d d \pf e d a\ d δ2a5p nzaq d nd d] ps;qp ηε θνπ ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε κε γα ιπ π λν ν κελ Ἦχος Β, y 6Βου bssaaza d d d aaa;sκks d aaza d d s ελ η κη σ ηε ε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α ζπγ ha aγ[ d d Pd d a;sκbj s a a zag \de d d\ zaqe d d \D θξη η ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσο Θε νλ Λν γνλ ηε θνπ \De aβ sk\ Eas d d f d b zs d d d zaq d Daβ ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε ε κε γα ιπ λν κελ

18 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 18 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος Γ,T2 pssaanzag d d d agagqk.σdiaaza d d azag ελ η κη σ ηε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α ζπγ θξη d d d d a;qk.d s a a f d d] s;qk.s s p 2a5 s s ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ν ν ξσο Θε νλ Λν γνλ ηε f7: dj=;eqps\gaqes d d sv1a5p ddjnasgzad xd d\a,evg θνπ ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην ν θνλ ζε κε γα ιπ π λν ν κελ Ἦχος Δ,ψε.δξ bass d a;jas ja;njsaafjbaaa; ελ η κη σ ηε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α ζπγ θξη jasja;lbdas d aagod D d a\bfe ddj\ag\j;e ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ν ξσο Θε νλ Λν γνλ ηε θνπ ζαλ da\ 1a5p jaaf jbf: d d za d Dlb ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε κε γα ιπ λν κελ Ἦχος πλ., ςrπα ae dd s kaazag d d d a a;vn fs s d a f d s a ελ η κη σ ηε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α ζπγ zag d d d d a;vn dj s k ha a zag \d# d ddj \zaqe d d\ θξη ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσο Θε νλ Λν γνλ ηε kago d \De qk. s\as d d f dm zs d d akagxs d\s,eqk. θνπ νπ ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε ε κε γα ιπ λν ν κελ Ἦχος πλ. Β, ςy 5Βου aγ bj ssssaγ[ d dj aa da;ad.d saaza d d ελ η κη σ ηε ε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α a zag d d d d a;ad.d saa f d d] s; dabzad d d ζπγ θξη ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ν ν ξσο Θε νλ Λν ν γνλ ηε \agr j;ab. di\a;aγ[as ds;s djaaf:xd d\srd<ab. θνπ ζαλ ηελ ν νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε κε γα ιπ λν ν κε ελ Πα

19 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 19 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος πλ. Δ, Διαπασῶν,ςE Νη1 nssaazag d d d aa;cd.ds d aazaq d d dn a; ελ η κη σ ηε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α ζπγ θξη j za d d Dcnss Aa a sss xd d a da ag ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσο Θε νλ Λν ν γνλ ηε θνπ j;cd. si AQ s d d f dn zs d d dp zaq d nd d] \ns,ecn ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε ε κε γα ιπ π λν ν κελ Ἦχος πλ. Δ, κατά τριφωνίαν, ςeaq1 pjsaaf: d d d a ga;cgs pass f7: dj;qpna ελ η κη σ ηε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α a f: d d d a ga; cgpjsaa\nfe D\ ja\aess\ ζπγ θξη ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσο Θε νλ Λν γνλ ηε gfr j;cgas\ F d a a a j z1a5 d d S d \s,ecg θνπ ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε κε γα ιπ λν κελ Ἦχος Βαρύς, u Ζω zs;waq [\xsd]χa;za [+s ν νλ Δε ε ε ε ε ε εζ πν ν ν ν ν ν ν ν ν λν ν ν ν ν ν ηε ε ε ε ε ε ε ε λε ε ε ελ θαη α α aq[\s;ba[dd\da35\zξf:xdd\a;a;\f:xdd\agpag\xbξfd]ag\ α λα α α α α ξ ρη η η η η η η ξ ρη ε ξε ε ε ε \#agodd\f ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε λε ε ε ε ε α α α α α α α + α α α α α α ε ε ε κσ σ σ λσ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σλ π π π π π π π ξη η η ε π π ξη η η ε ε ε ε ε ε ε D+pa;Na[ndh{+paaΓa+dgBsd]+sgIscs[xdTd+a;vg\1`5 ε ε ε ε ε ε ε ε ρε ε ε ε λε ε ε ε ε ε ε θπ π π π +zsddd+aa;γa[+ nd d] xsd] aq+f7: h{a[γ+ 1`5pddjba[ d+s;qp\ π π π π π π π π π π π π ια α α θπ π ια α α ηε

Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος Β. Ἀναστάσιμα Ἦχος Β, υ 5Δι (-9

Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος Β. Ἀναστάσιμα Ἦχος Β, υ 5Δι (-9 Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου υριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος Β Ἀναστάσιμα Ἦχος Β, υ 5ι (-9 bj aγ dago j; s; 0 a; zag d d mf7: dj g \a,$ad.db\ zag π π π ξη ε ε θε θξα α μα πξν νο ζε

Διαβάστε περισσότερα

\a,$ s\ ga; j; dfη: xd d]. gza d xd Td \a,e vg\-0

\a,$ s\ ga; j; dfη: xd d]. gza d xd Td \a,e vg\-0 Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου υριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος Βαρύς Ἀναστάσιμα Ἦχος Βαρύς u Γα gf: j ng s0s pa35p d dj; na; ago d s g s s S: π ξη η ε ε θε ε θξα μα πξν νο ζε ε ε εη ζα

Διαβάστε περισσότερα

s\ s d a a a s s; d a zs dj ag j; lb

s\ s d a a a s s; d a zs dj ag j; lb Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου υριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος,ce.Πα bzaq d d a zag d d D ago d d] ag s k fe: xd d] a K π ξη ε ε θε θξα α μα πξν ν νο ζε ε εη ζα θνπ νπ νπ zag d d d a ag D xnd d

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμα Ἦχος Α,qe.Πα2. π ξη ε ε θε θξα μα α πξν ν νο ζε ε εη ζα θνπ. ζν ν ν νλ κνπ εη ζα α θνπ νπ ζν νλ κνπ νπ Κπ π

Ἀναστάσιμα Ἦχος Α,qe.Πα2. π ξη ε ε θε θξα μα α πξν ν νο ζε ε εη ζα θνπ. ζν ν ν νλ κνπ εη ζα α θνπ νπ ζν νλ κνπ νπ Κπ π Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου υριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος Ἀναστάσιμα Ἦχος,qe.Πα2 mf d s 0 a za; D nd d] xs d] a \F$ Dq ps\ fη: a35 π ξη ε ε θε θξα μα α πξν ν νο ζε ε εη ζα θνπ xd

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμα Ἦχος Γ, TΓα. π ξη η ε ε θε ε ε θξα μα α πξν ν νο ζε ε εη xa d]v ago d d d g 1a5p xs d] s;xxqk.d nago d D pa35p d

Ἀναστάσιμα Ἦχος Γ, TΓα. π ξη η ε ε θε ε ε θξα μα α πξν ν νο ζε ε εη xa d]v ago d d d g 1a5p xs d] s;xxqk.d nago d D pa35p d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος Γ Ἀναστάσιμα Ἦχος Γ, TΓα nzag d d TD ga; xa d] a a; Bs d] xs d] a\ago$ D is\ K π ξη η ε ε θε ε ε θξα μα α πξν ν νο ζε ε

Διαβάστε περισσότερα

pj\aa agss zba d] 1a5p s dj g 1a5p xs d] s;

pj\aa agss zba d] 1a5p s dj g 1a5p xs d] s; kk dz Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου υριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Ἦχος πλ. A Ἀναστάσιμα Ἦχος πλ.,wrπα2 pfη: d d d saqg 1a5p d d] xs d ago d\a,$qk.s\dzf: nd d] π ξη η ε ε θε ε θξα α α μα

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος Α qe.πα2. Γν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη ην θσο Γν μα ελ π ςη ζηνηο Θε σ θαη. Υ κλνπ νπ κελ ζε επ ιν γνπ κελ ζε πξνζθπ λνπκελ ζε δν μν ιν γνπ

Ἦχος Α qe.πα2. Γν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη ην θσο Γν μα ελ π ςη ζηνηο Θε σ θαη. Υ κλνπ νπ κελ ζε επ ιν γνπ κελ ζε πξνζθπ λνπκελ ζε δν μν ιν γνπ Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος Κυριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, Δοξολογίες ὅλων τῶν ἤχων Ἦχος Α qe.πα2 pfed sdzad daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\ Γν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη ην θσο Γν μα ελ π ςη ζηνηο

Διαβάστε περισσότερα

Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9. Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4 d ago5d D d aza d d d ag\#j, qp

Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9. Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4 d ago5d D d aza d d d ag\#j, qp Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Δοξολογία Μανουήλ Πρωτοψάλτου ἮχοςqeΠα2-9 pfe d s dza d d aa;f d ssdh{2a a\#a;cd. 1 Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο θυρ Γο ξα εν ς τι ζηοιρ Θε υ J3\ssfη4

Διαβάστε περισσότερα

xsd]a;jsagzf: d] xs;h{ba[d\#s;qpa\zagdd D

xsd]a;jsagzf: d] xs;h{ba[d\#s;qpa\zagdd D Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, 11 Ἐωθινά Κλασσικά Ε Ω Θ Ι Ν Ο Ν Α' 1 Ἦχος Α'qe.Πα2 #PfdΦ+za; D D+#fDqp\ΦΦa;J;nΦgzf: d]xps;h{ba[ds;qp Δν μα Πα ηξη θαη Υη σ σ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον

Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι. Κς πι ε ε ε λε η ζον Κς ς πι ε ε ε λε η ζον. Κς πι ε ε λε ε ε η η ζον Κς πι ε ε ε λε η ζον d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 6 ο, Λειτουργικά, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου Λειτουργία Μ. Βασιλείου Ἦχος υ5 Δι msdja0dagixad Dad.zaQdd]d0agIxaqd Daz.' Κς πι ε ε ε λε η ζον

Διαβάστε περισσότερα

P$s,g\zaG d d dsfe: d dxs d]. agod\$a,sdds\zag d d

P$s,g\zaG d d dsfe: d dxs d]. agod\$a,sdds\zag d d Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 3 ο, Ἰδιόμελα Ἀποτομῆς Προδρόμου Πρίγγου ἮχοςwY6Πα P$s,g\zaG d d dsfe: d dxs d]. agod\$a,sdds\zag d d Νε ε Κπ ξη η ε ε θε θξα α μα α πξν νο

Διαβάστε περισσότερα

mfdsaza;dndd]xsd]a\$fdqpps\fη:a35xdh{ba[d

mfdsaza;dndd]xsd]a\$fdqpps\fη:a35xdh{ba[d Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος Κυριαζῆς, Μαθήματα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, Κεκραγάρια ὅλων τῶν ἤχων Ἦχος Α,qe.Πα2 mfdsaza;dndd]xsd]a\$fdqpps\fη:a35xdh{ba[d Κς πι ε ε κε κπαξα α ππο ο ορ ζε ε

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος (τρίς).

Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος (τρίς). Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 17 ον, Ἅπαντα ἑορτῶν, Ἑορτή τῆς Θείας Ἀναλήψεως ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΟ ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ ΣΟΤ ΠΑΧΑ Ἀπό τῆς Δευτέρας μέχρι τοῦ αββάτου τῆς Διακαινησίμου, ὡς καί τῇ

Διαβάστε περισσότερα

mf dsaza; D nd d] xsd]a+$fdqpps+fη:a35xdh{ba[

mf dsaza; D nd d] xsd]a+$fdqpps+fη:a35xdh{ba[ Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 17 ον, Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, Ἅπαντα Παρρησίας Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τόν Ἑσπερινόν, Ἦχος Α,qe.Πα2 mf dsaza; D nd d] xsd]a+$fdqpps+fη:a35xdh{ba[

Διαβάστε περισσότερα

cn paqssxsd]\#ag osd\nd lb

cn paqssxsd]\#ag osd\nd lb Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Χορός Ναοῦ Ἀναστάσεως Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 nassj\pa#gifj\nd cn F:j[aa\x#PadUaΓd\nDlb Κπ ξη ε ε ιε ε ε ε ζνλ Κπ ξη ε ε ιε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος a\fe d a\a s s a zaq d nd d] xs d] a zag d Α στηρ //νε //ο πυρ σευ τος ε δει //ει χθη//ης //τη //η η οι οι d xs d] a F d d]\s; esdgs\ag s; a35p s

Διαβάστε περισσότερα

ps si aq s f d s s S d f: a35p d dj; aq gi s

ps si aq s f d s s S d f: a35p d dj; aq gi s Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 17 ον, Ἅπαντα Κυριακῆς τῶν Βαΐων Εἰς τόν Ἑσπρινόν Ἦχοςqe.Πα ps si aq s f d s s S d f: a35p d dj; aq gi s Τ λ θνη λλ Α λα ζηα ζηλ πξν ηνπ ζνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

zaq d D ag\xsr d] a; lbd\a a\ae s s\zaqe d d\ // ε

zaq d D ag\xsr d] a; lbd\a a\ae s s\zaqe d d\ // ε ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςε Νη1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος zaq d D ag\xsr d] a; lbd\a a\ae s s\zaqe d d\ // ε //ευ //τε //πι ///στοι οι οι τον θε ο λο γον /τον //δευ //τε ρον s; xd d] a zag d d Dlbs s F:

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ςρ Πα2. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. όξα. Ἦχος

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ςρ Πα2. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. όξα. Ἦχος 26 ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςρ Πα2 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. όξα. Ἦχος s\a//a//ag xs xs ag s;qk.zaq d d a zag0 ////ΤΤοις /α γα /πω /σι τον Θε ον //παν τα συν ερ γει d dζ nd d] xs d] a\a; eqk.d\s a s aγ [ /δ2a5p d d]

Διαβάστε περισσότερα

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςρ Πα2 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. όξα. Ἦχος s\a//a//ag xs xs ag s;qk.zaq d d a zag0 ////ΤΤοις /α γα /πω /σι τον Θε ον //παν

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

P#fda\za;DDaGodDxddnaaΓaGoxpDh{ba[ds;qpai

P#fda\za;DDaGodDxddnaaΓaGoxpDh{ba[ds;qpai Ἦχος Α qe.πα2 P#fda\za;DDaGodDxddnaaΓaGoxpDh{ba[ds;qpai Πα ζα πνο η αι νε ζα α ηω ηο ον Κσ σ σ ρι ι ι ον Αι \#ass\fdsagzag;ddpf7:djg\#a;s\#ff7:\xdd νει ηε ηον Κσ ρι ον εκ ηω ω ων οσ ρα α νων αι νει ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Τῇ α. Τῶν Ἁγίων θαυµατουργῶν Ἀναργύρων Κοσµᾶ καὶ αµιανοῦ. ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. όξα. Ἦχος

ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Τῇ α. Τῶν Ἁγίων θαυµατουργῶν Ἀναργύρων Κοσµᾶ καὶ αµιανοῦ. ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. όξα. Ἦχος ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Τῇ α. Τῶν Ἁγίων θαυµατουργῶν Ἀναργύρων Κοσµᾶ καὶ αµιανοῦ. ςυ 6Πα Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. όξα. Ἦχος s//a//a//s//d//a//a//s//s//a//zaq//d////za35//d//d//s;/f//d ///Α τε //λευ //τη //τος //υ παρ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ ιδ Ἰουλίου. Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡµῶν Νικοδήµου τοῦ Αγιορείτου. ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. όξα. Ἦχος

Τῇ ιδ Ἰουλίου. Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡµῶν Νικοδήµου τοῦ Αγιορείτου. ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. όξα. Ἦχος Τῇ ιδ Ἰουλίου. Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡµῶν Νικοδήµου τοῦ Αγιορείτου. ςυ 6Πα Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. όξα. Ἦχος Av//aGo//ξf d d] s d a//s zea d D s; sds//s//xs du Ση η /µε ε ε ρον η µιν ε ξε ε λαµ ψεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Δοξολογία Ἑλληνο-Ἀραβική, Ἦχος πλ. Δ Δοξολογία Ἦχος πλ δ,weνη1 Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d Δ ν ν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τὴν Λιτήν. Ἰδιόμελα.

Εἰς τὴν Λιτήν. Ἰδιόμελα. Εἰς τὴν Λιτήν. Ἰδιόμελα. qe. Πα2 Ἦχος s a\ae s d\zag d d D s s zaq d d s f: /Της ///Να //ξι ας /τον /γο ο ο νον και //σε /////πτο ον /εγ καλ λω jg\s;eqpd\aqe s s\s aγ [ xd Th{ a s s dgi /ι ι / σµα εν υ

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνθίµου τοῦ θαυµατουργοῦ

Ἀνθίµου τοῦ θαυµατουργοῦ Ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡµῶν Ἀνθίµου τοῦ θαυµατουργοῦ τοῦ ἐν Χίῳ ἀσκήσαντος, ψαλλοµένη τῇ 15 η Φεβρουαρίου Καὶ νῦν. «Τὴν παγκόσµιον δόξαν». ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ Ἅγιε τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 4ς (Δ, Ε, (-αί)) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Νοέμβριος 2014 Τῇ ΙΒ Νοεμβρίου. Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος καὶ τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΓΑΖΗΣ. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΓΑΖΗΣ. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΓΑΖΗΣ. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ςε Νη1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος zaq e d f7 d d] s; ag s; cd.si\s s\fe D\xd d] a zag Σε //ε λα α ας φα ει //νον τη //του //Χρι στου Εκ κλη η η //σι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

α Εφαρµογές στα τρίγωνα Από τις (1), (2) έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. είναι Οµοίως στο τρίγωνο BM είναι ZE // M

α Εφαρµογές στα τρίγωνα Από τις (1), (2) έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. είναι Οµοίως στο τρίγωνο BM είναι ZE // M Απαντήσεις 51 5. Εφαρµογές των παραλληλογράµµων α Εφαρµογές στα τρίγωνα α.1 Στο τρίγωνο AB Γ είναι Ε // (1) Επίσης Ζ, ΕΗ, άρα Ζ // ΕΗ () Από τις (1), () έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. α. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα. Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ςυ 6Πα Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Δόξα. Ἦχος s,gzag f7 d d] s; a A xa huλ ago d d xd d] a //dε ε ο ο ο ο /ξα Πα α τρι ι ι ι ι και αι αι ago d a; sdd a za d a35 xd dj ba[ d s, ap Υι υι ω και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

3. Μία τεθλασµένη γραµµή αποτελείται από πέντε διαφορετικά ευθύγραµµα

3. Μία τεθλασµένη γραµµή αποτελείται από πέντε διαφορετικά ευθύγραµµα 1. Να συγκρίνεις το µήκος της γραµµής ΑΒΓ Ε µε το µήκος του ευθύγραµµου τµήµατος ΖΗ, όπως φαίνονται στο διπλανό σχήµα. Μετρώντας µε το υποδεκάµετρο βρίσκουµε ΑΒ = 1,3cm, ΒΓ = 1,3cm, Γ = 1,4cm και Ε = 2,4cm

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 5ς (Ε, (ά) Ι,) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 5ς (Ε, (ά)

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ Εθηίκεζε αμίαο κεηαπώιεζεο ζπηηηώλ κε αλάιπζε δεδνκέλωλ. Παιεάο Δπζηξάηηνο

ΕΡΓΑΙΑ Εθηίκεζε αμίαο κεηαπώιεζεο ζπηηηώλ κε αλάιπζε δεδνκέλωλ. Παιεάο Δπζηξάηηνο ΕΡΓΑΙΑ Εθηίκεζε αμίαο κεηαπώιεζεο ζπηηηώλ κε αλάιπζε δεδνκέλωλ Παιεάο Δπζηξάηηνο ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1) Δηζαγσγή 2) Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε 3) ρέζεηο Μεηαβιεηώλ αλά 2 4) Πξνβιεπηηθά / Δξκελεπηηθά Μνληέια

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίας Δής Μαία Μά Ιία Αύα Εαέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 7ς (Κ, (έα-)) Εαέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 7ς (Κ, (έα-))

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίαο Γήο Μαία Μά Ηία Αύα Δαέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 5ο (Ο, Π,) Δαέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 5ο (Ο, Π,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ Α γ απεην ί ζπλάδειθνη, Π λ επκαηη θά δ η θαηώκαηα. Έλα πνιύ ζ νβαξό ζ έκ α πνπ απαζ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα