Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9. ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην a a za d D Dad.s d a a a; s s d d f:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9. ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην a a za d D Dad.s d a a a; s s d d f:"

Transcript

1 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ν Ψαλμός Ἦχος Β, υ 5Δι -9 j a da; s a za d d d d a \#a;0 j\ a a ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην a a za d D Dad.s d a a a; s s d d f: κε γα ε ιε νο ζνπ θαη θα ηα ην πιε ζνο ησλ νηθ ηηξ κσλ \$d< ad.a\ za d D d a bza d D \#d< ab. ζνπ ε μα ιεη ςνλ ην α λν κε κα κνπ s a da a za d d s s d a a \#f: d\ Dad. πη πιεη νλ πιπ λνλ κε α πν ηεο α λν κη αο κνπ s s s d a a za d d d bzaq d D \#d<\ ab. θαη α πν ηεο α καξ ηη αο κνπ θα ζα ξη ζνλ κε dfη: \#D d\ a a a s d a za d D Dad.d s a ηη ηελ α λν κη αλ κνπ ε γσ γη λσ ζθσ θαη ε α a a s d a za d D d s zs d d a \#a,\ ad. καξ ηη α κνπ ε λσ πη νλ κνπ ε ζηη δη α παλ ηνο D$F: d a \#za d d\ Dad.s d a a \#a; j\ a a νη κν λσ ε ε καξ ηνλ θαη ην πν λε ξνλ ε λσ πη \#f d d \#d a[γ d \Dad.A d d d a a a; d a νλ ζνπ ε πνη νη ε ζα ν πσο αλ δη θαη σ ζεο ελ ηνηο \#za d d\ Dad.d a zaq d D d a bza d a35 \#j, ab. ιν o γνηο ζνπ θαη λη θε ε ζεο ελ ησ θξη λε ζζαη ζε da\ f: \#D d\ a a zaq d d d Ca; Dad.d s a a Ι δνπ γαξ ελ α λν κη αηο ζπ λε ιε θζελ θαη ελ α καξ s g \#s; j\ f db \#zaq d d \# za d d\# d< ηη η αηο ε θηζ ζε ζε κε ε κε ε ηεξ κνπ ab.

2 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 2 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως da\f: \#D a\$f d sd \#daγ[ d \DxXXXad.(ὁ ἀριστερός διακόπτει) Ι δνπ γαξ α ιε ζεη αλ ε γα α πε ζαο ὁ δεξιός: s; si bzadddsaγ[ds;ad.saγ[ dh{ a[q \#d< ad. ηο πνι ια α α α ε ε ηε Δε ε ζπν ν ηα (υνεχίζει ὁ ἀριστερός:) ds\f: d d aa\#f: d\d dabzad d aza d D \#d< ab. ηα α δε ια θαη ηα θξπ θη α ηεο ζν θη αο ζνπ ε δε ισ ζαο κνη s a da; d a za d s d aa\#zaq d d \#Dad.a\ Ρ αλ ηη εηο κε πζ ζσ πσ θαη θα ζα ξη ζζε ε ζν καη πιπ 1a5 s; bk a a a za d zs d \#za d d \D ab. λεηο κε θαη π πεξ ρη ν λα ιεπ θαλ ζε ε ζν καη da\ a a a; s; d a za d d d d a f: \#Dad. d\ θνπ ηη εηο κνη α γαι ιη α ζηλ θαη επ θξν ζπ λελ α a a zaq d d d f: D 0d a bza d a35 \#j, aβ. γαι ιη α ζνλ ηαη ν ζηε α ηε ηα πεη λσ κε λα da\zaq d \#D j\aaf: Dad.ssbzs d d dada[γ πν ζηξε ςνλ ην πξν ζσ πνλ ζνπ α πν ησλ α καξ ηη σ σλ \#s;ad.a\za d \#D b j\aazaq d zs d\#za d d \#d< ab. κνπ θαη πα α ζαο ηαο α λν κη αο κνπ ε μα α ιεη ςνλ bs\ zadja a da;ad.zadj a azag d d \#Dad. αξ δη αλ θα ζα ξαλ θηη ζνλ ελ ε κνη ν Θε νο a\zag d a za d d d b d dj a a a; D a35\#j,ab. θαη πλεπ κα επ ζεο εγ θαη λη ζνλ ελ ηνηο εγ θα ηνηο κνπ νπ

3 D# Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 3 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως zaq da\#zaq d d \D bzsd d d\#ada[γs\s;ad.sa Μ ε α πνξ ξη η ςεο κε α πν ηνπ πξν ζσ σ πνπ ζνπ θαη ην zaq d d d \#s a[γ d \D\ #za d ab\$za d d d \#d< ab. Πλεπ κα ζνπ ην α α γη νλ κε αλ ηα λε ιεο απ ε κνπ s\ da s\#s; j\a a a s d d aa\# zaq d d\ πν δνο κνη ηελ α γαι ιη α ζηλ ηνπ ζσ ηε ξη η νπ \#Dad. a\ zag d d d d d a a;bza d a35 \#j, ab. ζνπ θαη πλεπ κα ηη ε γε κν λη θσ ζηε ξη μνλ κε A \df: d a za d d d f: \#Dad.d\a a a; j a Δ η δα μσ α λν κνπο ηαο ν δνπο ζνπ θαη α ζε βεηο ε πη \#za d d B\# za d d \#d< ζε ε πη ζηξε ε ςνπ ζη dae d D bs s d dj a a da;ad.d a za dj Ρ π ζαη κε εμ αη κα ησλ ν Θε νο ν Θε νο ηεο a a \#f: d \ #Dad.d\ a a zaq d d d \#s a[γ d \ ζσ ηε ξη αο κνπ α γαι ιη α ζε ηαη ε γισ σζ ζα Dad.bzs dj a a zaq d D a35 \#j, ab. κνπ ηελ δη θαη ν ζπ π λελ ζνπ νπ dae s d a za d d d f: Dad.s a za d b d dj π ξη ε ηα ρεη ιε κνπ α λνη μεηο θαη ην ζην κα κνπ α a a f j zaq d D \#d< ab. λαγ γε ιεη ηελ αη λε ζηλ ζνπ dfη: D s a za d d a za d ag d d \#Dad.bj\ a ηη εη ε ζε ιε ζαο ζπ ζη αλ ε δσ θα αλ ν ιν a \#za d d \#zaq d d \a; \#j, ab. θαπ ησ κα ηα νπθ επ δν θε ζεηο ab.

4 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 4 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως bs\ za dj a a da; a; s s s d f: \$d< ad. Θ π ζη α ησ Θε σ πλεπ κα ζπλ ηε ηξηκ κε λνλ a \ 1a5 \ #s; j \ a a f: d d d d a a zaq d θαξ δη αλ ζπλ ηε ηξηκ κε λελ θαη ηε ηα πεη λσ κε λελ d dj a; bzaq d d d d a[γ \#j, ab. ν Θε νο νπθ ε μνπ δε λσ σ ζεη jbaed dada;sszs daazagd d d d\a,rad. γα α ζπ λνλ π ξη ε ελ ηε επ δν θη α ζνπ ηελ η σλ bj \s a a a dza d \d< r a\ bza d d d d a\da,e ad. θαη νη θν δν κε ζε ε ησ ηα ηεη ρε Ι ε ξνπ ζα ιεκ D$s s d a \#za d a\ ag d d s d f: \$d< ad.d\ a ν ηε επ δν θε ζεηο ζπ ζη αλ δη θαη ν ζπ λεο α λα a a; j s d a ba; D a35 \#j, ab. θν ξαλ θαη ν ιν θαπ ησ κα ηα α D#ae d a \# za d d \Dad.s s s d a a \$zaq d d ν ηε α λνη νη ζνπ ζηλ ε πη ην ζπ ζη α ζηε ξη νλ d \$f: Dad.\ s a bza d d d d a D\#a, ad. ζνπ κν ζρνπο θαη ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο dfe d a\ fe j a\ a; j a f d F d s;az. f d Δ ν μα Πα ηξη θαη Τη σ θαη α γη σ Πλεπ κα ηη αηο ησλ s d zaq h{ d a bza d \f7: edj\ dfηr Dad.s\ f d a πν ζην ν ισλ πξεζ βεη αηο ε ιε ε κσλ ε μα ιεη ςνλ a nag D dzs d d g za d D \#d< ad. ηα πιε ζε ησλ ε κσ σλ εγ θιε κα ησλ

5 ds\ fe da\a;jsaaf d S dfjaa;az. Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 5 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως αη λπλ θαη α εη θαη εηο ηνπο αη σ λαο ησλ αη σ λσλ α κελ f d s d zaq h{ d a bza d f7: dj fη ddad.s f d αηο ηεο Θε ν ην ν θνπ πξε ζβεη αηο ε ιε ε κσλ ε μα ιεη a a nag D dzs d d g za d D d< ad.-0 ςνλ ηα πιε ζε ησλ ε κσ σλ εγ θιε κα ησλ dd sa; ss s s s d daa; ad.daazaq d ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην κε γα d da; Dad.d saaass d d za d(-a\zae ε ιε νο ζνπ θαη θα ηα ην πιε ζνο ησλ νη θηηξ κσλ ζνπ ε μα d d\ ss\bs:edj\fηe d Dad.\sazaq d ddja da ιεη ςνλ ην α λν κε κα κνπ λα ζηαο ν Ι ε ζνπο α πν a \zae d d\b S:e dj\fηe dd ad.\f d a a na; s a ηνπ ηα θνπ θα ζσο πξν εη πελ ε δσ θελ ε κηλ ηελ αη zaq dj d d df j F d \gf7:e d \d<r CaΓ;=w\ dd<e ad. σ λη νλ δσ ελ θαη κε γα ε ιε ν ν νο Ἕτερον ἀργότερον ds; F d d] s; xd d] a sg bza h{ d] s; agxdsd]aad. Ν ε Δν ν ν μα Πα α α ηξη η η η η θαη Τη σ σ σ As daγyddj; a BaΓ d] xs; h{ ba[ d s;ad.fη d s; θαη γη η η σ Πλε ε επ κα α α α ηη αηο ησλ 2a5pxs d] F d d] s s bzaq ddj d] a aago ξf d d] πν ν ν ζην ν ν ισλ πξε ζβεη εη αη αη αηο ε ε ε ε ε s;s daγ[ xs d] a Na[ ddjxa d] a gi zaq d d d ιε ε ε κσ σ σ σ σλ ε μα α α α α ιεη ςν νλ d g f: hu a Na[ d d] s; AGov s f7 d d] f hu aaγ[aγ[ ηα α πιε ε ε ε ε ε ζε ησ σλ ε ε ε κσ σ σ σ σλ f7: d] xs d] aq xd h{ ba[ d \s,e ad. ε εγ θιε ε ε κα α α α ησλ

6 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 6 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως daza ddja;s d aaza d d d bzag d d Dag αη λπλ θαη α εη θαη εηο ηνπο αη σ λαο ησλ αη σ σ σ λσλ α α df:xdda;ad.fη d s;2a5pxsd] F d d] ssbzaqddj κε ε ε ελ αηο ηεο Θε ν ν ν ην ν ν θνπ πξεζ βεη εη αη d] aaagoξf dd] s;saγ[xds d]ana[ ddjxad] αη αηο ε ε ε ε ε ιε ε ε κσ σ σ σ σλ ε μα α a gi zaq d d d d g f: hu a Na[ d d] s; AGo s f7 d d] α α α ιεη ςν νλ ηα α πιε ε ε ε ε ε ζε ησ σλ ε ε ε f hu a aγ[ aγ[ f7 : d] xs d] a qxd h{ ba[d \s,e ad.-0 κσ σ σ σ σλ ε εγ θιε ε ε κα α α α ησλ dd sa; ss s s s d daa; ad.daazaq d ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην κε γα d da; Dad.d saaass d d za d(-a\zae ε ιε νο ζνπ θαη θα ηα ην πιε ζνο ησλ νη θηηξ κσλ ζνπ ε μα d d\ ss\bs:edj\fηe d Dad.\ ss fη:xd dxddaga, ιεη ςνλ ην α λν κε κα κνπ λα ζηαο ν ν Ι η ε ε ζνπο az.jssgf d d]v 1a5pxsd] s;fgbd g zagd d dd A1a5p α πν ηνπ ηα α α α α α θνπ θα α ζσ σ σο πξν ν εη xsd]s;ad.lsaγ[ j;a;ago da;sn ngsφzagddf7:cdj εη εη πελ ε ε δσ θελ ε ε κηλ ηελ αη σ λη η νλ δσ g\a,rfn s\za da35a35pddjba[d\xsr gd CaΓ;=w \dd<# ad. σ ελ θαη κε ε γα ε ε ιε ε ε ν ν ν νο ατά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή Ἦχος πλ. Δ weνη1 nsaqaagodxdd]azagd dza35d d daγazada35 εο κε ηα λνη νη α α αο α λνη νη μνλ κνη νη ππ π ιαο δσ ν ν

7 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 7 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως xdh{ba[d+s,rcns+dxaev 1a5pxdTd].a;a;zaqdndd]s;ngss δν ν ν ηα νξ ζξη η δεη εη γαξ ην πλε επ κα α κνπ πξνο λα fdzadndd]fdd]s;lbjφzagdazagdddz 1a5ddd νλ ηνλ α α γη η ν ν νλ ζνπ λα νλ θε ξνλ ηνπ ζσ κα α ηνο ν ν ν ιν aγφbsd]1a5xdh{ba[d+s,rcns+aqφzagdjdφdaγ νλ ε ζπη η ισ κε ε ε λνλ αι ισο νη θηηξ κσ σλ θα α agoxdh{ba[ds;cd.nz2a5d d d aγφa;2a5xdh{ba[d+s,ecn α ζα α α ξνλ ε ε επ ζπια α ρλσ ζνπ ε ιε ε ε εη nsaqaagodxdd]azagddza35d d daγazada35 εο ζσ ηε ξη η α α αο επ ζπ π λνλ κνη νη ηξη η βνπο Θε ε ν xdh{ba[d+s,rcndσ+xaev 1a5pxdTd].ΦΦzaqdndd]s;ngsσf: ην ν ν θε αηζ ρξαη αηο γα αξ θα ηεξ ξπ π πσ σ ζα ηελ ςπ ρελ Pd dzaddsdna[dlbjφzag d ΦzaGd d D z1a5dddaγ α καξ ηη η η η η αηο σο ξα ζπ κσο ηνλ βη ν νλ κνπ ν ν ν ιν νλ ΦBsd] 1a5xDh{ba[ds;cnσaqΦ zagdj d ΦdaΓaGo εθ δα α πα λε ε ε ζαο ηαηο ζαηο πξε ζβεη αη αηο ξπ π π xdh{ba[ds;cd.nz2a5d d d aγazad a35xdh{ba[ds,cn ζαη αη αη κε πα α α ζε εο α θα α ζαξ ζη η η αο Ἦχος πλ. Β,wY 6Πα-0 ssdaqsssszsddaa;adjφaas ιε ε κσλ ε ιε ε ζνλ κε ν Θε νο θα ηα ην κε γα d aa; DadJ saaass d a a d(-a ε ιε νο ζνπ θαη θα ηα ην πιε ζνο ησλ νη θηηξ κσλ ζνπ ε za d Dadd a pza d a35 xd h{ ba[ d s; ap μα ιεη ςνλ ην α λν ν κε κα α α α κνπ

8 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 8 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως pszaqddsdnzagddxσd.cnplaφazag Nd dxsdago d α πιε ε ε ε ε ε ε ζε ε ησλ πε πξαγ κε λσ σλ κνη νη δεη εη Πa; dakzagd dd d gf d d]s;sdbad] xad]vago\xdr pd. d+ λσλ ελ λν σ σ σλ ν ν ηα α α ιαο ηξε ε ε ε ε κσ σ ηελ jaasago da35sj zaq da35xdh{ba[d\s, rapd\ θν βε ξαλ ε κε ε ξα αλ ηεο θξη η η ζε ε ε σο αι ΦΦf: d ΦΦsssd a zagdjd\a,rsdkφ\s; ια ζαξ ξσλ εηο ην ε ιε νο ηεο επ ζπιαγ ρλη α αο ζνπ σο ν xd d]azagd dd d g 1a5p xs d] s;sizaq d m d d DaGod Δα α α βη η ηδ βν ν σ σ σ ζνη ε ιε ε ζνλ κε ν Θε ε da,sdssszaq d xnpd h{ d ae sd jia;ca9γ \d<esd νο θα ηα ην κε ε γα α ζνπ ε ιε ν ν ν ν νο Ἕτερον ἡμέτερον Ἦχος πλ. Β, wy 6Πα ps+zaqddsdnzagddx+srd. cnpla+φφzag Nd dxsdagod α πιε ε ε ε ε ε ε ζε ε ησλ πε πξαγ κε λσ σλ κνη νη δεη εη Πa;dΦkzaGddddgFdd]s;sdpBahUska[Γa[Γdd]aQaq [dd] λσλ ελ λν σ σ σλ ν ν ηα α α ιαο ηξε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε xsd]. xdh{gi1a5pxsd]sakpk 1a5pvsaGodasza h{λ a[γa[ ε ε ε ε κσ σ σ σ ηελ θν ν βε ε ξαλ ε κε ε ε ε aqhu a35pd d] dh{λ. ae h{λ. a35pxsd]v 1a5p d d]. +s,rap2s gi+aaxa; ε ε ξα α αλ ηεο ξη η η η η η ζε ε σο α αι ια ζαξ ξσλ kσφzaqdjd ds;ago dzagf7dd]σ;cd.klai1a5pxσd]aq εηο ην ε ιε νο ηεο επ ζπια αγ ρλη α α αο ζνπ σο ν ν ν Δα zah{λa[γddjd]φagf7dd]σ;akdgdifη:ddp Pd gxd d xσd]. βη η η ηδ βν ν ν σ σ σ σ ζνη ε ιε ε ε ζν νλ κε ε ν ν agoda;addidaazadxnpd h{ daesd jia; Ca9Γ\d<esd Θε ε νο θα ηα ην κε ε γα α ζνπ ε ιε ν ν ν ν νο

9 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 9 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος,qe.Πα2 aq -0 pjsaq ssss;sss;ss;cd.jss daq ss Μ ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε s f: d s;-9s s s d pza d d a a s; ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ ησ σ ηε ξη κνπ cd.-0 pdaσs;ssσssss;sd aad da;cd.jaq ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ η δνπ ss sss;cd.-9d+ daa+zae d d+ pz1a5 d0d d aa; cd.-0 γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα ζαη αη γε λε αη pdφσσ;σσσσσσ;σσσσσ;cd.jaq sσσσ;d dφ ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α γη νλ ην ν λν κα απ Φ;cd.JσaQ σσσσ;d+dφφzad ddf d σσ+pfejφ+φ;cd. ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε λε αλ θαη γε λε αλ ηνηο θνβνπ κε λνηο απ ηνλ pj+aq sssssss; d d aa;cd.js aq s s πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη ζελ d a a-9dza d d d \fe d s\ pza d d a a; π πε ξε θα λνπο δη α λνη α θαξ δη η αο απ ησλ cd.-0 pj+aq sss;ssss;ssza; d d daa;cd.jaq α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσ ζε ηα πεη λνπο πεη λσλ ssza; d d daa;cd.-9dsaza d d d pzaddaa;cd.-0 ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπλ ηαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο pjsa;assss;ssss;cd.j A;ass;s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο sssa; d s s s d f: ja a;cd.-9d+ daaza d θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ βξα α ακ d d zaq d d d pzaq d d a s g s;cd. θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ σ λνο

10 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 10 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος Β, y6βου-0 bssaq ssss;sss;ss;akjsskaq ss Μ ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε s-9zaq d D s s s s bzs d d gi a za7 d D ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ ησ σ σ ηε ξη κνπ ab-0 ba'qsss;σσσσσss;sssf: d da;akjaq ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπιεο απ ηνπ η δνπ sssss;-9d+k aa+zae d d+ bzad d 0 d d d a; ab-0 γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα α ζαη αη γε λε αη baq'sssss;ssss;sssss;akjaq 's ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α γη s d za; d d aa;akj saq'ssss-9d+ kaazaq νλ ην ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε λε αλ d d d za d d d bag d d D ab-0 θαη γε λε αλ ηνηο θν βνπ κε λνηο απ ηνλ bs\ aq ' s s s; s s s s; s s s s;akj s a'q πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ s s d a ka-9 zaq d d d \za d dj\ bag d d D πη ζελ π πε ξε θα λνπο δη α λνη α θαξ δη αο απ ησλ ab-0 bs+aq 'sss;ssss;ssza; d d daa;akjaq' α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσ ζε ηα πεη λνπο πεη λσλ ssza; d d daa;ak-9ksaza d ddjbzaqd d d Dab-0 ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπλ ηαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο bs s aq' s s s s s; s s s s;ak J a'q s s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε s; s s s s s; s s s s sza; d d a;ak J+a ιε νπο θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ a a;ak-9ks a za d d d d bzaq d d D Dab βξα ακ θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ λνο

11 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 11 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος Γ,T2 Πα-0 gaa za;ss ss; ss s;s s;qk.jsa za; s Μ ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ss-9zaq d Dqk.ssss pzs d d d gi za; d d Dqp-0 ζε ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ ησ σ σ ηε ξη η κνπ galsss;sσsσsσs;sssza;sdja;qk. ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ ja;assσs;qk.-9d+aa+zaedd+pzsd d d daga;vg η δνπ γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα α ζαη αη γε λε αη -0gAsssss;s ss s;sssss;qk.ja; ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α asss; d d a a;qk.jaassss;qk.-9d+ a γη νλ ην ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε a za d d s pzs d d d zaq; d d D vg-0 λε αλ θαη γε λε αλ ηνηο θν βνπ κε λνηο απ ηνλ gs+a;ass;ssszs; d d aa;qk.jaa; ss πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη ζελ d aa-9 za d d s pzs d d d gi a; d d D π πε ξε θα λνπο δη α λνη νη α θα αξ δη αο απ ησλ vg-0 gs+a;ass;ssss;ssza;d d daa;qk.ja α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσ ζε ηα πεη λνπο πεη λσλ ass;sssss;qk.-9sazad ddpzad d d Dvg-0 ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπλ ηαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο gsaa;sssss;ssss;qk.jaq;sss; s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο ssss;sss d aza d d a;qk.-9d+aa za d θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ βξα α ακ d a za d d d pd zaq d d d d Dqp θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ σ λνο

12 Μ Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 12 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος Δ,ψε.δξ -0 d sba;sss s;s s s;ss;lbd ss a;ss ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε a dzaq d s;cd.-9sssss b h{ s gi a za dj Dlb-0 ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ ησ σ σ ηε ξη κνπ bs;sss;sssssss;sss za d d a;lb ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ da;s daada; cd.-9d+ aa+zaed d+ z1a5bd0d d da;lb-0 η δνπ γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα ζαη αη γε λε αη bs;sss;ss;sssnza;dddaba;lbanza;d dza ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α γη νλ ην d d daba;lbsszadjaada;cd.-9d+ aaza d d ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε λε αλ θαη γε sbzs dj aa+zae d d+ D lb-0 λε αλ ηνηο θν βνπ κε λνηο απ ηνλ bd\a; s s s; s s sn zs; d d aba;lbd s a; ss πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη ζελ d a a da; scd.-9 sa za d d b z1a5 d d D lb-0 π πε ξε θα λνπο δη α λνη α θαξ δη αο απ ησλ bd+a;sss;ssss;slbsnza;d d d aba;lbda; α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσ ζε ηα πεη λνπο πεη λσλ sσza;d daada;cd.-9σaza d d db zaqs d d D lb-0 ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπ ληαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο b d s a;sssss; ssss;lbd a; ss s;s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο ssss;s s s s s za h{ aad a;cd.-9d+aa θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ε ξαο ε κσλ ησ βξα za d d a za d d s bza d d d zag j;lb α ακ θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ λνο

13 Μ Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 13 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος πλ.,ςrπα ae-0 d ska;ssss;sss;ss;qk.dss-9ass ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε a zaqq j a;vn's s s s zs h{ da s za d kd qk.-0 ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ ησ σ ηε ξη κνπ ks;sss; s sssss s;sssa; d da;qk. ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ da;σσsσσ-9d+ aa+zaq e ddj+da;sa ddjka;qk. η δνπ γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα ζαη αη γε λε αη ks;sss;ss;ssss;sssss;qk.d a; s ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α γη s s s; d d a a;qk.d s a; s s s s;-9d +a a νλ ην ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε λε zaq d s s zs dj a s\ dae d dj\ ka; qk.-0 αλ θαη γε λε αλ ηνηο θν βνπ κε λνηο απ ηνλ kd+a;sss;ssss;ssss;qk.d sa;ss-9 πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη ζελ d+ aa zaq d d d \aess\dae d dj\ ka; qk.-0 π πε ξε θα λνπο δη α λνη α θαξ δη αο απ ησλ kd+a;sσs;ssss;sss;sssss;qk.da; α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσ ζε ηα πεη λνπο πεη λσλ sσza d daaa;vn'-9d aza d d dnaaddjka;qk. ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπλ ηαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο k d sa;ss sss; ss;ss;qk.d a; sss;s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο ssss;sssss+za e d a+a;vn'-9j+aaa; θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ βξα ακ d a za d d d dd a a a D kdqk. θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ λνο

14 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 14 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος πλ. Β,ςY 5Βου aγ-0 jada;ssss;sss;ss;ad.bjsada;ss Μ ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε s-9zaq d D s s s d xa d] a s a bd d D ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ σ ησ σ ηε ξη κνπ ab.-0 da;σss;sssssss;sssza d da;ad.bj ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ η za d d aa da;-9d aaza d d 1a5 bd 0 d d d a;ab.-0 δνπ γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα ζαη αη γε λε αη da;sss;ss;ssss;sssss;ad.jaq ;s ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α γη ssbs; d d ada;ad.jaa;ssss;-9d+aaza νλ ην ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε λε αλ d d d bza dj a a zaq d d d D ab.-0 θαη γε λε αλ ηνηο θν βνπ κε ε λνηο απ ηνλ s+ daq ; ss s; ss s bs; d d a da;ad.j a a; s πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη s-9d+ a a za d d d a s d bag d d D ζελ π πε ξε θα λνπο δη α λνη α θαξ δη αο απ ησλ ab.-0 jdae;σσs;sσσs;sσzadddφa;ad.jaq ;σσ α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσζε ηα πεη λνπο πεη λσλ ηαο ε bza d d dada;ad.-9saza d D ssbzaq d d d Dab.-0 λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπ νπλ ηαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο sada;sssss;ss;ss;ad.jaq;sss;s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο ssss;sssssa; d d a;ad.-9d +a a zad θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ βξα α ακ d a za d d s bza d \zse d d\ f D ab. θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σ σο αη σ λνο

15 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 15 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος πλ. Δ, Διαπασῶν, ςe Νη1-0 nssae ;ssss;sss;ss;cd.kaaa;ss Μ ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε s zaq d D-9sss d pza d δ2a5p za nd d D cn-0 ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ ησ σ ηε ξη κνπ nae;σss;sssssss;ssszad da;cd.k ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ η ae;sd daa-9d+aa+zae d d+ pzs d δ2a5p0za nd d Dcn-0 δνπ γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα α ζαη αη γε λε αη nae; s s s; s s; s s s s; s s s s s;cd.k ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη ae;e s s s s; d d a a;cd.k s aq' a s s s-9 α γη νλ ην ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ d a a za d d d a d d d pag d d nd cn-0 εηο γε λε αλ θαη γε λε αλ ηνηο θν βνπ κε λνηο απ ηνλ ns+ae ; sss;ss ss; d d aa;cd.ks ae ss πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη ζελ -9d\ a a za d d d \pzae d dj\ nag d d D π πε ξε θα λνπο δη α λνη α θαξ δη αο απ ησλ cn-0 ns+ae ;sss;ssss;ssza;dddaa;cd.k+ae; α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσζε ηα πεη λνπο πεη λσλ ssza;d d daa;cd.sazad Djszaqd d d Dcn-0 ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπ νπληαο ε μα πε ζηεηιε θελνπο nssae ;sssss;ss;ss;cd.k+ae;sss;s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο ssss;sssssf: d d a;cd.-9d+ a a za d θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ βξα α ακ d a za d d dj a d s dj ag j;cn θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ λνο

16 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 16 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος πλ. Δ, κατά τριφωνίαν, ςeaq1-0 JsgaQ 'ssss;sss;ss;cgjss aq'ss Μ ε γα ιπ λεη ε ςπ ρε κνπ ηνλ π ξη νλ θαη ε γαι ιη α ζε s-9dzaq d D ssss gza h{ a s za d D ην πλεπ κα κνπ ε πη ησ Θε σ σ ησ σ ηε ξη κνπ cg-0 gs;sss;sssssss;sσsza d da;cgj ηη ε πε βιε ςελ ε πη ηελ ηα πεη λσ ζηλ ηεο δνπ ιεο απ ηνπ η aq'ss dada;qd-9d+ aaz +aedd+gzad d0d daa;cg-0 δνπ γαξ α πν ηνπ λπλ κα θα ξη νπ ζη κε πα α ζαη αη γε λε αη gs;sss;ss;ssss;sssss;cgjaq 's ηη ε πνη ε ζε κνη κε γα ιεη α ν Δπ λα ηνο θαη α γη ssps; d d aga;cgjsaq's d ada-9d +aazaq νλ ην ν λν κα απ ηνπ θαη ην ε ιε νο απ ηνπ εηο γε λε αλ d d d gza dj a s za d d d a; ψg-0 θαη γε λε αλ ηνηο θν βνπ κε ε λνηο απ ηνλ J+ gaq 'sss;ss s s; d d aa;ψgj+s aq' ss πνη ε ζε θξα ηνο ελ βξα ρη ν λη απ ηνπ δη ε ζθνξ πη ζελ s aa-9dza d d s xs d a s xga d d d a; ψg-0 π πε ξε θα λνπο δη α λνη νη α θαξ δη η αο απ ησλ J+gaQ'sss;ssss;ssa; d d d aa;ψgjaq ' α ζεη ιε δπ λα ζηαο α πν ζξν λσλ θαη π ςσ ζε ηα πεη λνπο πεη λσλ sspzs d d aada;qd-9σazad d dgzaqd dd a;cg-0 ηαο ε λε πιε ζελ α γα ζσλ θαη πινπ ηνπλ ηαο ε μα πε ζηεη ιε θε λνπο JsgaQ 'sssss;ssss;cgj+aq' sss;s λ ηε ια βε ην Ι ζξα ει παη δνο απ ηνπ κλε ζζε λαη ε ιε νπο ssss;ss s sss; d ada;qd-9d +a a a; θα ζσο ε ια ιε ζε πξνο ηνπο πα ηε ξαο ε κσλ ησ βξα ακ d d za d d d pza d d d a ga[γ s;cg θαη ησ ζπεξ κα ηη απ ηνπ ε σο αη σ σ λνο

17 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 17 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος,qe.Πα2 aq pjσaazag d d d aa;cd.d daafddssazaγ[ ελ η κη σ ηε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α ζπγ θξη η d d d d a;cd.pjsaaf d da\efja\daaγ[j;cd. ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσο Θε νλ Λν γνλ ηε θνπ νπ ζαλ aizaq d d d pf d \eza d d \rnzaq d nd pd] \es,qp ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε κε γα ιπ π λν ν κελ Ἕτερον Ἦχος,qe.Πα2 paassf7 d d d A aa za h{ d a s d asg ελ η κη σ ηε ε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεη εη εη εηκ θαη ελ δν μν ηε ε s;cd.dssaaγ[ d d d d a;cd.pjsaaa ssd ξαλ α ζπγ θξη η ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσο Θε νλ fjasg ds;cd.aiza d d d pf d zad d zaqd nd d]s;qp Λν γνλ ηε θνπ νπ ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε κε γα ιπ π λν ν κελ Ἕτερον Ἦχος,qe.Πα2 paassf7d d d Aaaza h{d asdaσgs;cd. ελ η κη σ ηε ε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεη εη εη εηκ θαη ελ δν μν ηε ε ξαλ dssaaγ[ d d d da;cd.nksaa+pzaq ed d+ da+aes α ζπγ θξη η ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσ σο Θε νλ Λν γνλ d+ /Fr J;qpae+ Dzaq dj d d \pf e d a\ d δ2a5p nzaq d nd d] ps;qp ηε θνπ ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε κε γα ιπ π λν ν κελ Ἦχος Β, y 6Βου bssaaza d d d aaa;sκks d aaza d d s ελ η κη σ ηε ε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α ζπγ ha aγ[ d d Pd d a;sκbj s a a zag \de d d\ zaqe d d \D θξη η ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσο Θε νλ Λν γνλ ηε θνπ \De aβ sk\ Eas d d f d b zs d d d zaq d Daβ ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε ε κε γα ιπ λν κελ

18 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 18 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος Γ,T2 pssaanzag d d d agagqk.σdiaaza d d azag ελ η κη σ ηε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α ζπγ θξη d d d d a;qk.d s a a f d d] s;qk.s s p 2a5 s s ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ν ν ξσο Θε νλ Λν γνλ ηε f7: dj=;eqps\gaqes d d sv1a5p ddjnasgzad xd d\a,evg θνπ ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην ν θνλ ζε κε γα ιπ π λν ν κελ Ἦχος Δ,ψε.δξ bass d a;jas ja;njsaafjbaaa; ελ η κη σ ηε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α ζπγ θξη jasja;lbdas d aagod D d a\bfe ddj\ag\j;e ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ν ξσο Θε νλ Λν γνλ ηε θνπ ζαλ da\ 1a5p jaaf jbf: d d za d Dlb ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε κε γα ιπ λν κελ Ἦχος πλ., ςrπα ae dd s kaazag d d d a a;vn fs s d a f d s a ελ η κη σ ηε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α ζπγ zag d d d d a;vn dj s k ha a zag \d# d ddj \zaqe d d\ θξη ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσο Θε νλ Λν γνλ ηε kago d \De qk. s\as d d f dm zs d d akagxs d\s,eqk. θνπ νπ ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε ε κε γα ιπ λν ν κελ Ἦχος πλ. Β, ςy 5Βου aγ bj ssssaγ[ d dj aa da;ad.d saaza d d ελ η κη σ ηε ε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α a zag d d d d a;ad.d saa f d d] s; dabzad d d ζπγ θξη ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ν ν ξσο Θε νλ Λν ν γνλ ηε \agr j;ab. di\a;aγ[as ds;s djaaf:xd d\srd<ab. θνπ ζαλ ηελ ν νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε κε γα ιπ λν ν κε ελ Πα

19 Ἀρχιμ. Ἀριστόβουλος υριαζῆς, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 19 Μέρος 2 ο, Ὀκτώηχος, υριακή στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως Ἦχος πλ. Δ, Διαπασῶν,ςE Νη1 nssaazag d d d aa;cd.ds d aazaq d d dn a; ελ η κη σ ηε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α ζπγ θξη j za d d Dcnss Aa a sss xd d a da ag ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσο Θε νλ Λν ν γνλ ηε θνπ j;cd. si AQ s d d f dn zs d d dp zaq d nd d] \ns,ecn ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε ε κε γα ιπ π λν ν κελ Ἦχος πλ. Δ, κατά τριφωνίαν, ςeaq1 pjsaaf: d d d a ga;cgs pass f7: dj;qpna ελ η κη σ ηε ξαλ ησλ Υε ξνπ βεηκ θαη ελ δν μν ηε ξαλ α a f: d d d a ga; cgpjsaa\nfe D\ ja\aess\ ζπγ θξη ησο ησλ ε ξα θεηκ ηελ α δη α θζν ξσο Θε νλ Λν γνλ ηε gfr j;cgas\ F d a a a j z1a5 d d S d \s,ecg θνπ ζαλ ηελ νλ ησο Θε ν ην θνλ ζε κε γα ιπ λν κελ Ἦχος Βαρύς, u Ζω zs;waq [\xsd]χa;za [+s ν νλ Δε ε ε ε ε ε εζ πν ν ν ν ν ν ν ν ν λν ν ν ν ν ν ηε ε ε ε ε ε ε ε λε ε ε ελ θαη α α aq[\s;ba[dd\da35\zξf:xdd\a;a;\f:xdd\agpag\xbξfd]ag\ α λα α α α α ξ ρη η η η η η η ξ ρη ε ξε ε ε ε \#agodd\f ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε λε ε ε ε ε α α α α α α α + α α α α α α ε ε ε κσ σ σ λσ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σλ π π π π π π π ξη η η ε π π ξη η η ε ε ε ε ε ε ε D+pa;Na[ndh{+paaΓa+dgBsd]+sgIscs[xdTd+a;vg\1`5 ε ε ε ε ε ε ε ε ρε ε ε ε λε ε ε ε ε ε ε θπ π π π +zsddd+aa;γa[+ nd d] xsd] aq+f7: h{a[γ+ 1`5pddjba[ d+s;qp\ π π π π π π π π π π π π ια α α θπ π ια α α ηε

Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό. Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα μηλό, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο

Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό. Θόθθηλν ια ραλν κε ηξαραλα μηλό, μηλόκεια θαη ζηαθι δεο Ξεξηερόκελα Κι α ηζηνξι α 40 ρξόλσλ Σξη ζηκα tips γηα θαιπ ηεξα καγεηξέκαηα Κεηξη ζεηο θαη κεδνυ ξεο Ξι ηα κε ηξαραλα ζηηαξε λην γιπθό Κνζρα ξη θνθθηληζηό κε πεηηκε δη θαη ηξαραλα ζηηαξε λην μηλό Θόθνξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΞΑΝΘΖ Σ. ΜΩΡΑΪΣΖ ΣΖΝ Γ.. ΣΖ Κ.Δ.Δ.Δ ΣΖΝ ΑΡΣΑ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ Α γ απεην ί ζπλάδειθνη, Π λ επκαηη θά δ η θαηώκαηα. Έλα πνιύ ζ νβαξό ζ έκ α πνπ απαζ

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΘΑΜ ΑΝΣΗ, ΣΘΓΜΕ ΣΗ ΖΩΗ ΣΟΤ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΘΑΜ ΑΝΣΗ, ΣΘΓΜΕ ΣΗ ΖΩΗ ΣΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΘΑΜ ΑΝΣΗ, ΣΘΓΜΕ ΣΗ ΖΩΗ ΣΟΤ (Π. Μοίρα, ΦΩΣΟΔΕΝΣΡΟ) Ο Αιέμαλδξν ο Πα παδηακ άλη εο γ ελλήζεθε ζη ε θ ηά ζν η ν 1 85 1. Γηνο παπά, κεγάισζε αλάκεζα ζε ε λλ ηά παηδηά (ηα δπν πέζα λα λ κηθξά)

Διαβάστε περισσότερα

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ

bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ 1 Ἀναστάσιμα Ἦχος Δ,ce.Πα bzaqddφzagdddagodd]agσkfe:xdd]azagdddφ Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει agdxnddxd dpaq daqxdh{ba[ds;qpbfdssfη: d d σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α

Α. Υξνλνιόγην 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Γ ε ώ ξ γ η ν ο Β η δ π ε λ ό ο (1849-1896) 1. Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α - Δ Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Α Α. Υξνλνιόγην 1849 8 Μαξηίνπ: Γελληέηαη ζηε Βηδχε ή Βηδψ ή Βίδα -κηα θσκφπνιε ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο ζην δξφκν

Διαβάστε περισσότερα

Προσεστή εις το "ταμείον"

Προσεστή εις το ταμείον Προσεστή εις το "ταμείον" Προςευχή: Η δίοδοσ επικοινωνίασ με το Θεό Ζ πξνζεπρή είλαη ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο καο κε ην Θεό, ην θαλάιη κέζα από ην νπνίν απνζηέινπκε ζην Θεό Παηέξα καο ηελ αγάπε καο, ηνλ πξνβιεκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ (I)

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ (I) ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΜΕ ΑΡΥΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΕΤΗ ΣΟΤ HPV DNA ΜΕ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Cobas 4800 Ε ΤΓΚΡΙΗ ΜΕ ΣΟ ΣΕΣΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ» - ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Καηζακα γθαο Σ 1, Υαηδεζηακαηι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver

DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver DYNASCAN DB 50 Dual band Transceiver Π λδ ξση θα δ αΰπΰάνσνce Πδ κπκέβ β 2 Π λδ ξση θαν ι κνϊλ 3 ΚτλδαΝΥαλαε βλδ δεϊ 4 Σ ξθδεϊνυαλαε βλδ δεϊ 5 Παλκν έα βν κννπκηπκ Ϋε β 6 Πλκ κδηα έανΰδανξλά β 9 Π λδ ξση

Διαβάστε περισσότερα

Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία. (3) Κχξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ ζνπ.

Γφμα ελ πςίζηνηο Θεψ, θαη επί γεο εηξήλε, ελ αλζξψπνηο επδνθία. (3) Κχξηε, ηα ρείιε κνπ αλνίμεηο, θαη ην ζηφκα κνπ αλαγγειεί ηελ αίλεζίλ ζνπ. Βαζηιεχ Οπξάληε, Παξάθιεηε, ην Πλεχκα ηεο Αιεζείαο, ν Παληαρνχ Παξψλ θαη ηα Πάληα Πιεξψλ, ν Θεζαπξφο ησλ Αγαζψλ θαη Εσήο Φνξηεγφο, ειζέ θαη ζθήλσζνλ ελ εκίλ θαη θαζάξηζνλ εκάο απφ πάζεο θειίδνο θαη ζψζνλ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ (1888-1944) Βρήκα στο δρόμο μου, προχτές... 1

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ (1888-1944) Βρήκα στο δρόμο μου, προχτές... 1 Μάθημ: Νέ Ελληνική Λογοτεχνί ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ (1888-1944) Βρήκ στο δρόμο μου, προχτές... 1 Βρήκ στο δρόμο μου, προχτές, έν κομμένο ρόδο δεν ξίρω πώς μου τράηξε μεμιάς την προσοχή. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε

ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ. Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε ΠΡΧΣΗ ΕΘΡΑ ΦΑΛΜΟ ΚΑΗ ΦΖΦΗΓΧΣΟ ΓΗΑ ΜΗΑΝ ΑΝΟΗΞΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Άλνημε ζξύςαιν κελεμεδί Άλνημε ρλνύδη πεξηζηέξαο Άλνημε ζθόλε κπξηόρξσκε η' αλνηρηά ραξηηά θαη ζηα βηβιία Κηόιαο θπζνύζε ριηαξό αεξάθη Με ηζηγγάλεο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis

Θ σ πλκμνπαπα σπκυζκμνεαδ Aθ υθβμνρκυηπϊεβμ Theodoros Papadopoulos and Antonis Roumpakis Μια πιο πρόσφατη έκδοση μπορεί με τίτλο "Οικογενειοκρατικος Προνοιακός Καπιταλισμός στην Ελλάδα: : Κρίση Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Αντι-κοινωνική Πολιτική" μπορεί να βρεθεί εδώ https://www.academia.edu/5372857/_-_

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο

Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ. ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο Ο ΖΛΗΟ Ο ΖΛΗΑΣΟΡΑ (1971) ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΙ ΚΟΡΙΤΣΙ ΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΑΦΗΓΗΤΗΣ Ο Ήιηνο ν Ζιηάηνξαο ν πεηξνπαηρληδηάηνξαο από ηελ άθξε ησλ αθξώ θαηεθνξάεη ζην Σαίλαξν Φσηηά 'λαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa

Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Δγψ, ε θαξηέξα κνπ θαη i mitriki mou glossa Λνηπφλ, παίδεο, ζα μεγεζψ απ ηελ αξρή: Γελ έρσ φλνκα. Καη δελ πξφθεηηαη λα κάζεηε πνηα είκαη φρη φηη αλ κάζεηε ζα πάζεηε ηελ πιάθα ζαο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Σξαγνύδηα. 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ. Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19

Σξαγνύδηα. 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ. Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19 Σξαγνύδηα 3εο Ναπηνπξνζθόπσλ Βηβιηνζήθε 3εο Ο.Α.Ν α/α 19 Μνπζηθή ηζηνξία 3 εο Ναπηνπξνζθόπσλ... ζειίδα 30 ΔΤΡΔΣΖΡΗΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗΧΝ Αδέιθηα αο καδεπηνύκ εδώ (Υαξίδεκνπ) 26 Αλ έλα παηδί (Υαξίδεκνπ) 24 Αο αθήζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

Mπαγηαληέξαο (Γεκήηξεο Γθφγθνο)

Mπαγηαληέξαο (Γεκήηξεο Γθφγθνο) «Σου στέλνω χαιρετίσματα απ' τα βουνά, μανούλα, στο καραούλι βρίσκομαι, στην πιο ψηλή ραχούλα. Έχω τ' αγρίμια συντροφιά, έχω και τα ζαρκάδια, με τους συντρόφους περπατώ μέρες, αυγές και βράδια. Τον ουρανό

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΝΣΤΣΙΜΤΡΙΟΝ ΠΤΡΟΥ ΛΜΠΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΚΤ ΤΗΝ ΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΣΚΛΩΝ ΚΙ ΦΥΡΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ ΧΡΥΣΝΘΟΥ, ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΥ ΚΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΙΜΛΙ ΚΔΟΣΩΣ ΝΙΚΟΛΟΣ ΚΟΥΜΡΔΙΟΣ ΣΜΟΣ 2013 ii ΝΣΤΣΙΜΤΡΙΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ

ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ ΡΙΣΟΣ Λ ΙΟΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΝΘ ΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗΝΘ ΣΙΚΩΝΝ ΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΝΓ ΩΛΟΓΙ ΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗΝΝ Π ΣΗΡΙ Ν ΣΟΤΝΣΜΗΜ ΣΟΝΓ ΩΛΟΓΙ Σδηβ δεάνϋε κ βν βνηθάηβν κυν ων αν ίνουμ ρ.μ ολδά ου Καγβΰβ άν κυνσηάηα κμνγ πζκΰέαμν βμνξκζάμνθ

Διαβάστε περισσότερα