ΑΠΟΦΑΣΗ. Ρύθμιση θεμάτων νέων συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Ρύθμιση θεμάτων νέων συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Ρύθμιση θεμάτων νέων συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Το άρθρο 87 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167). β. Την Υπουργική Απόφαση /2008 «Αντισταθμιστικά Ωφελήματα εκ των προμηθειών αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Β 1322). γ. Τις διατάξεις του ν. 3433/2006 «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α 20), όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38). δ. Το άρθρο 5 του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 35). ε. Την Απόφαση Y156/2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υ- πουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Μπεγλίτη» (ΦΕΚ Β 2520). στ. Το ν.δ. 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ» (ΦΕΚ Α 251). ζ. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α 76), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 70/2007 (ΦΕΚ Α 85) και ισχύει. η. Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). θ. Τη διαβούλευση με τους συλλογικούς φορείς της αμυντικής βιομηχανίας και τη γνώμη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Εισαγωγή Συμβάσεις ΑΩ που έληξαν, εν όλω ή εν μέρει ανεκτέλεστες, με αποτέλεσμα την επιβολή ποινικών ρητρών στον αντισυμβαλλόμενο του ΥΠΕΘΑ, μπορούν να αναβιώσουν μέσω νέων συμβάσεων ΑΩ που θα υπογραφούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης. Η ρύθμιση της αναβίωσης συμβάσεων που έληξαν, με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων ΑΩ προς όφελος της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας κατά το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης, γίνεται κατόπιν επιλογής του αντισυμβαλλόμενου να υλοποιήσει την οφειλόμενη υποχρέωσή του προς το ΥΠΕΘΑ αντί της καταβολής ποινικών ρητρών, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α 167). -1-

2 Άρθρο 2 Συμβάσεις ΑΩ Νέου Τύπου 1. Οι συμβάσεις που θα καταρτιστούν έναντι υποχρέωσης καταβολής ρητρών από τους αντισυμβαλλόμενους, προερχόμενες από συμβάσεις ΑΩ που έληξαν εν όλω ή εν μέρει ανεκτέλεστες, ως εις ανωτέρω άρθρο, ονομάζονται «συμβάσεις ΑΩ νέου τύπου». 2. Συμβάσεις ΑΩ νέου τύπου μπορούν να καταρτιστούν και προς αντικατάσταση εν ισχύι συμβάσεων ΑΩ καθώς επίσης και για συμβάσεις που έληξαν εν όλω ή εν μέρει ανεκτέλεστες χωρίς να επιβληθούν ποινικές ρήτρες, εφ όσον η α- ντισυμβαλλόμενη του ΥΠΕΘΑ εταιρεία δηλώσει εγγράφως σχετική επιθυμία. 3. Οι όροι και το εν γένει περιεχόμενο σύμβασης ΑΩ νέου τύπου, η οποία θα υπογραφεί είτε προκειμένου να αναβιώσει σύμβαση ΑΩ που έληξε εν όλω ή εν μέρει ανεκτέλεστη είτε για την αντικατάσταση ισχύουσας σύμβασης ΑΩ για την οποία η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία επέλεξε την αντικατάστασή της με σύμβαση ΑΩ νέου τύπου, περιγράφονται στα επόμενα άρθρα και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης με τη μορφή πρότυπης σύμβασης. 4. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31 η Δεκεμβρίου Άρθρο 3 Διαδικασία Κατάρτισης και Υπογραφής Συμβάσεων ΑΩ Νέου Τύπου 1. Η διαδικασία αρχίζει με την αποστολή, από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, εγγράφου, με το οποίο ενημερώνεται ο αντισυμβαλλόμενος για τη δυνατότητα υπογραφής σύμβασης ΑΩ νέου τύπου (όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης) αντί της καταβολής των ρητρών που έχουν καταλογιστεί σε βάρος του. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει, εφ όσον επιθυμεί την παροχή προγραμμάτων ΑΩ αντί της καταβολής ρητρών, να ενημερώσει το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εγγράφου του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, για την απόφασή της να υπογράψει σύμβαση ΑΩ νέου τύπου με το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ. 2. Οι συμβάσεις ΑΩ νέου τύπου θα καταρτίζονται από αρμόδιες επιτροπές του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις διαδικασία, όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση. Άρθρο 4 Αξία Παρεχόμενων Προγραμμάτων ΑΩ και Έλεγχος Υλοποίησής τους 1. Η αξία των προγραμμάτων ΑΩ, τα οποία θα παρασχεθούν αντί καταβολής ρητρών, εντασσόμενα στις συμβάσεις ΑΩ νέου τύπου, πρέπει να αντιστοιχεί κατ ελάχιστον στο ένα τέταρτο (1/4) της ανεκτέλεστης πιστωτικής υποχρέωσης επί της οποίας επιβλήθηκαν ρήτρες στον υποκείμενο για παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Ως αξία των εν λόγω προγραμμάτων ΑΩ νοείται η ονομαστική αξία επισημαινομένης της κατάργησης οποιασδήποτε μορφής πιστωτικής αξίας. -2-

3 2. Πριν την έκδοση απόφασης για την επιβολή ή μη ρητρών θα εγκρίνονται πιστώσεις για τα εκτελεσθέντα προγράμματα με βάση και τα ακόλουθα: α. Προγράμματα που αποδεδειγμένα εκτελέστηκαν εντός του συμβατικά προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματός τους και εντός της διάρκειας της σύμβασης πιστώνονται χωρίς απομείωση λόγω καθυστερήσεων. β. Προγράμματα που αποδεδειγμένα εκτελέστηκαν καθ υπέρβαση του συμβατικά προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματός τους, αλλά εντός της διάρκειας της σύμβασης, πιστώνονται με την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπει η σύμβαση για απομείωση της πιστωτικής τους αξίας λόγω καθυστερήσεων. γ. Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μετά τη λήξη της σύμβασης ή θα ο- λοκληρωθούν μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοση της παρούσας απόφασης, πιστώνονται με εφαρμογή των συμβατικών διατάξεων για ποινικές ρήτρες και απομείωση της πιστωτικής τους αξίας λόγω καθυστερήσεων. Κατά την αξιολόγηση της αξίας κάθε προγράμματος ΑΩ θα χρησιμοποιούνται, από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, όλα τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία. 3. Για τις εν ισχύι συμβάσεις ΑΩ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, η αξία των προγραμμάτων ΑΩ που θα παρασχεθούν πρέπει να αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο, κατ ελάχιστον, της ανεκτέλεστης υποχρέωσης ΑΩ, η οποία θα προκύπτει από τη συνολική υποχρέωση ΑΩ, εξαιρουμένων των προγραμμάτων που αποδεδειγμένα έχουν εκτελεστεί. 4. Η Εγχώρια Συμμετοχή, η οποία ορίζεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας απόφασης θα ανέρχεται, κατ ελάχιστον σε ποσοστό 40% επί της αξίας εκάστου προγράμματος ΑΩ. Η διαδικασία ελέγχου της Εγχώριας Συμμετοχής στην υλοποίηση εκάστου προγράμματος ΑΩ θα διενεργείται από αρμόδια επιτροπή της ΓΔΑ- ΕΕ, η οποία με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα υποβάλει πρακτικό αρμοδίως. Ακολούθως θα εκδίδεται από την Υπηρεσία βεβαίωση επιτευχθείσας Εγχώριας Συμμετοχής, η οποία θα αποστέλλεται στον εγχώριο υποκατασκευαστή και θα αποτελεί δικαιολογητικό πίστωσης του αντισυμβαλλόμενου. Άρθρο 5 Εγγυήσεις 1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία υπογραφής σύμβασης ΑΩ νέου τύπου, η οποία απορρέει από σύμβαση ΑΩ που έληξε εν όλω ή εν μέρει ανεκτέλεστη, αποτελεί η κατοχή από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ ανέκκλητης τραπεζικής εγγυητικής επιστολής. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το ποσό των επιβληθεισών ρητρών και να έχει ισχύ για οκτώ (8), τουλάχιστον, μήνες μετά από την έκδοση της παρούσας απόφασης. Εάν δεν υφίσταται κατατεθειμένη εν ισχύι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ΑΩ που έληξε ή αυτή δεν καλύπτει τις τεθείσες προϋποθέσεις, η εταιρεία οφείλει να καταθέσει στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, εντός μηνός από την αποστολή της επιστολής της με την οποία δηλώνει εγγράφως την επιθυμία της για υπογραφή σύμβασης ΑΩ νέου τύπου, εγγυητική επιστολή τραπέζης που να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Το κείμενο της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την υπ αριθ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 905) και σύμφωνο με το αντίστοιχο υπό- -3-

4 δειγμα που περιλαμβάνεται στην πρότυπη σύμβαση ΑΩ νέου τύπου του Παραρτήματος Α της παρούσας απόφασης. Εναλλακτικά, η εταιρεία δύναται, εντός του ίδιου διαστήματος, να ανανεώσει τυχόν ήδη κατατεθείσα στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ εγγυητική επιστολή τραπέζης επαρκούς ποσού, η οποία έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει πριν την παρέλευση του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, για αντίστοιχη διάρκεια. Στην περίπτωση κατάθεσης νέας εγγυητικής επιστολής, η προγενέστερη εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της νέας εγγυητικής επιστολής. 2. Η μη κάλυψη των προϋποθέσεων της ανωτέρω παραγράφου εντός της α- ναφερόμενης σε αυτήν προθεσμίας συνεπάγεται οριστική διακοπή της διαδικασίας αναβίωσης της σύμβασης ΑΩ που έληξε εν όλω ή εν μέρει ανεκτέλεστη και εκτέλεση της απόφασης επιβολής ρητρών. 3. Σε περίπτωση που με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης ΑΩ νέου τύπου εντός της τεθείσας εξάμηνης προθεσμίας από την έκδοση της παρούσας απόφασης, εισπράττονται οι ρήτρες σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση του ΥΠΕΘΑ. 4. Το ύψος της νέας τραπεζικής εγγυητικής επιστολής που θα κατατεθεί προκειμένου να καλύπτεται η καλή εκτέλεση της σύμβασης ΑΩ νέου τύπου πρέπει να ανέρχεται στο 40%, τουλάχιστον, της νέας υποχρέωσης. Εντός πέντε εργασίμων ημερών από την κατάθεση της εν λόγω εγγυητικής επιστολής στη ΓΔΑΕΕ και την υπογραφή της σύμβασης νέου τύπου, η ΓΔΑΕΕ θα επιστρέφει στην εμπλεκόμενη εταιρεία την εγγυητική επιστολή ανωτέρω εδαφίου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 6 Κατάλογος Προγραμμάτων ΑΩ Το αντικείμενο των συμβάσεων ΑΩ νέου τύπου θα προέρχεται από κατάλογο προγραμμάτων ΑΩ, ο οποίος θα καταρτίζεται ως ακολούθως: 1. Οι συλλογικοί φορείς της αμυντικής βιομηχανίας συντάσσουν, κατόπιν προτάσεων των εταιρειών-μελών τους, και υποβάλλουν στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ προτάσεις με προγράμματα ΑΩ επ ωφελεία της και σύμφωνα με τις παραγωγικές δυνατότητες των μελών της. Οι εν λόγω προτάσεις περιλαμβάνουν, κατ ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία: α. Προγράμματα ανάθεσης έργου στην εγχώρια βιομηχανία ή/και παροχή εγχωρίως κατασκευαζόμενου προϊόντος ή παροχή από εγχώριο φορέα υπηρεσιών στις ΕΔ: (1) Περιγραφή του προτεινόμενου προγράμματος (περιγραφή προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ιδιότητες-χαρακτηριστικά, χρήση-εφαρμογή, χρησιμοποιείται ή δύναται να χρησιμοποιηθεί από τις ΕΔ. (2) Ποσότητες. (3) Αξία προγράμματος. (4) Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης. (5) Εγχώρια εταιρεία β. Προγράμματα επένδυσης στη χώρα στον τομέα αμυντικής βιομηχανίας: Η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την ίδρυση νέας εταιρείας ή με τη χρηματοδότηση υφιστάμενης εταιρείας, είτε με την παροχή των αναγκαίων υπο- -4-

5 δομών, εξοπλισμού και εργαλείων για τη δημιουργία νέας ή την αναβάθμισηεπέκταση υφιστάμενης γραμμής παραγωγής. Η επένδυση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους Τα στοιχεία της πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά: (1) Για ίδρυση νέας εταιρείας ή χρηματοδότηση υφιστάμενης εταιρείας: (α) Περιγραφή του προτεινομένου προγράμματος (περιγραφή της ε- πένδυσης, παρούσα κατάσταση, περιγραφή της επιχειρηματικής ευκαιρίας, συγκριτικά πλεονεκτήματα, προσδοκώμενο μερίδιο αγοράς, δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, τυχόν προσύμφωνα συνεργασίας με φορείς που δύνανται να απορροφήσουν το νέο προϊόν-υπηρεσία, κτλ.). (β)ύψος της επένδυσης, μορφή και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της επένδυσης. (γ) Ιδιοκτησιακό καθεστώς. (δ) Επιχειρηματικό σχέδιο που να υποστηρίζει όλα τα παραπάνω. (2) Για παροχή των αναγκαίων υποδομών, εξοπλισμού και εργαλείων για τη δημιουργία νέας ή την αναβάθμιση-επέκταση υφιστάμενης γραμμής παραγωγής: (α) Περιγραφή του προτεινομένου προγράμματος (παρούσα κατάσταση, περιγραφή της επιχειρηματικής ευκαιρίας ή της αναγκαιότητας, τυχόν δυσμενείς συνέπειες από τη μη πραγματοποίησή του, περιγραφή της νέας ή αναβαθμισμένης-επεκτεταμένης γραμμής παραγωγής, συγκριτικά πλεονεκτήματά της, προσδοκώμενο μερίδιο αγοράς, δημιουργούμενες θέσεις εργασίας, τυχόν προσύμφωνα συνεργασίας με φορείς που δύνανται να απορροφήσουν το νέο προϊόνυπηρεσία, κτλ.). (β) Ύψος της επένδυσης, μορφή και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της επένδυσης. (γ) Ιδιοκτησιακό καθεστώς (δ) Επιχειρηματικό σχέδιο που να υποστηρίζει όλα τα παραπάνω. 2. Οι προτάσεις των συλλογικών φορέων αποστέλλονται στα Γενικά Επιτελεία των Ενόπλων Δυνάμεων για εμπλουτισμό με υλικά ενδιαφέροντος των ΕΔ που μπορούν να κατασκευαστούν στη χώρα. 3. Τα προτεινόμενα από τις ΕΔ εγχωρίως κατασκευαζόμενα υλικά αποστέλλονται εν συνεχεία στους συλλογικούς φορείς, προκειμένου, εάν γίνουν αποδεκτά από συγκεκριμένες εταιρείες, να επανέλθουν ως προτάσεις προγραμμάτων. 4. Οι προτάσεις που υποβάλλονται στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ τίθενται σε δημόσια διαβούλευση. Το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ συντάσσει τελικό κατάλογο προγραμμάτων ΑΩ, κατόπιν αξιολόγησης και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις απόψεις που θα διατυπωθούν κατά τη δημόσια διαβούλευση, όσο και τις προτάσεις των Γενικών Επιτελείων. 5. Ο κατάλογος αυτός θα εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της ΚΓΕΠ/ΓΔΑΕΕ. 6. Μετά την έγκρισή του, ο κατάλογος κοινοποιείται στις υπόχρεες εταιρείες είτε ταυτόχρονα με την ενημέρωση άρθρου 3 της παρούσας απόφασης είτε μεταγενέστερα. Οι εταιρείες επιλέγουν κατάλληλα προγράμματα ώστε η συνολική αξία των προγραμμάτων να καλύπτει την υποχρέωσή τους και ενημερώνουν μέσω τηλεομοιοτυπίας τη ΓΔΑΕΕ, εντός 5 εργασίμων ημερών (15 ημερών στην περίπτω- -5-

6 ση που ο κατάλογος κοινοποιείται ταυτόχρονα με την ενημέρωση άρθρου 3 της παρούσας απόφασης) για τα επιλεγμένα προγράμματα. Για τη χρήση του καταλόγου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: α. Πρόγραμμα που επιλέγεται για εκτέλεση από εταιρεία, αφαιρείται από τον πίνακα πριν την κοινοποίησή του σε επόμενες εταιρείες. β. Ένα πρόγραμμα δύναται να επιλεγεί και να εκτελεστεί κατά τμήματα από περισσότερες της μιας υπόχρεες εταιρείες, είτε μέσω κοινής σύμβασης είτε μέσω διαφορετικών συμβάσεων. γ. Υπόχρεη εταιρεία δύναται να επιλέξει την εκτέλεση και μέρους προγράμματος, από αυτά του καταλόγου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το παραδοτέο του συγκεκριμένου μέρους είναι αυτοτελές. δ. Πρόγραμμα το οποίο έχει προεπιλεγεί από εταιρεία, αλλά δεν έχει ακόμη περιληφθεί σε σύμβαση, δύναται να προτείνεται και σε άλλη εταιρεία, με την ένδειξη ότι αναμένεται οριστική απόφαση από άλλη εταιρεία. ε. Πρόγραμμα του οποίου μέρος έχει περιληφθεί σε σύμβαση εταιρείας, μπορεί να προτείνεται και σε άλλες εταιρείες για εκτέλεση του μη επιλεγμένου μέρους του. 7. Κάθε εταιρεία ενημερώνει εγγράφως, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών (ή ταυτόχρονα και εντός της προθεσμίας άρθρου 3, όταν ο κατάλογος κοινοποιείται σε αυτήν ταυτόχρονα με την ενημέρωση που λαμβάνει κατά το άρθρο 3), το ΥΠΕ- ΘΑ/ΓΔΑΕΕ για τα προς εκτέλεση προγράμματα που προεπιλέγει και εν συνεχεία καταθέτει, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την πρώτη ενημέρωση που λαμβάνει από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, πρόταση με τις αναλυτικές περιγραφές των προγραμμάτων. Για να γίνει αποδεκτή μία περιγραφή, οφείλει να εναρμονίζεται με τα στοιχεία του αντίστοιχου προγράμματος και να πληροί τους κανόνες ανωτέρω παραγράφου Ο εν λόγω κατάλογος θα επικαιροποιείται κατά το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, μέχρι και το έτος Άρθρο 7 Τροποποιήσεις Συμβάσεων ΑΩ Νέου Τύπου Τροποποίηση υπογεγραμμένης σύμβασης ΑΩ νέου τύπου επιτρέπεται μόνο, είτε κατόπιν πρότασης του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ που αποδέχεται η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία είτε κατόπιν αίτησης της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας και σχετικής έγκρισης του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, μετά από αξιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα - σκοπιμότητα. Σύμβαση ΑΩ νέου τύπου δύναται να τροποποιηθεί, χωρίς μεταβολή της διάρκειας υλοποίησής της, σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να εκτελεστεί κάποιο ή κάποια από τα παρεχόμενα προγράμματα, είτε εν μέρει είτε στο σύνολό του(ς). Τα νέα προγράμματα θα προέρχονται από τον εγκεκριμένο κατάλογο προγραμμάτων ΑΩ και η ολοκλήρωσή τους σε καμμία περίπτωση δεν θα ε- πεκτείνει τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης. Η διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων ΑΩ νέου τύπου παραμένει η ίδια με τη διαδικασία τροποποίησης των συμβάσεων ΑΩ, εκτός από τα σημεία όπου διαφοροποιείται λόγω των προβλέψεων της παρούσας απόφασης. -6-

7 Άρθρο 8 Διαφάνεια Οι συμβάσεις ΑΩ νέου τύπου, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών, πριν από την έγκρισή τους θα αποστέλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Επίσης, αντίγραφα των εν λόγω συμβάσεων και των τροποποιήσεών τους, πριν την έγκρισή τους, θα αποστέλλονται και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Άρθρο 9 Αρμόδιος Φορέας Η αρμοδιότητα κατάρτισης και υπογραφής των συμβάσεων ΑΩ νέου τύπου, ελέγχου και παρακολούθησης αυτών, μέσω επιτροπών που συγκροτούνται με μέριμνα της ΓΔΑΕΕ, καθώς και πίστωσης των αντίστοιχων προγραμμάτων, παραμένει στο φορέα της ΓΔΑΕΕ που είχε τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για τις συμβάσεις ΑΩ, οι οποίες είτε αναβίωσαν είτε αντικαταστάθηκαν από τις συμβάσεις ΑΩ νέου τύπου. Άρθρο 10 Γενικά Κριτήρια Πίστωσης 1. Ένα πρόγραμμα σύμβασης ΑΩ νέου τύπου θεωρείται αποδεκτό και πιστώνεται στον προμηθευτή έναντι της υποχρέωσης καταβολής ρητρών ή της υποχρέωσή του παροχής ΑΩ, εφ όσον πληροί τα ακόλουθα γενικά κριτήρια: α. Αποτελεί μέρος της σύμβασης ΑΩ νέου τύπου. β. Υλοποιήθηκε όπως περιγράφεται στη σχετική σύμβαση ΑΩ νέου τύπου. γ. Έχει ολοκληρωθεί συνολικά ή, εφ όσον προβλέπεται από τη σύμβαση ΑΩ νέου τύπου, τμηματικά και έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ και ελεγχθεί για την πληρότητά τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 της παρούσας. 2. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής. Άρθρο 11 Δικαιολογητικά Πίστωσης Για την πίστωση των προγραμμάτων των συμβάσεων ΑΩ νέου τύπου, ο αντισυμβαλλόμενος θα υποβάλλει με μέριμνά του τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Για ανάθεση έργου: α. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμο εκπρόσωπο της εγχώριας εταιρείας στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση του προγράμματος, με την οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση-ολοκλήρωση του προγράμματος. Το κείμενο της εν λόγω Υπεύθυνης Δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β της παρούσας απόφασης. β. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας, με την οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση-ολοκλήρωση του προγράμματος σύμφωνα με τους -7-

8 όρους και τις συνθήκες της σύμβασης ΑΩ νέου τύπου. Το κείμενο της εν λόγω Υ- πεύθυνης Δήλωσης περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β της παρούσας απόφασης. γ. Βεβαίωση Εγχώριας Συμμετοχής, εκδιδόμενη από τον αρμόδιο φορέα της ΓΔΑΕΕ. Η βεβαίωση ισχύει μόνο για συμβάσεις ΑΩ νέου τύπου και δεν εφαρμόζεται σε όσες από τις εν ισχύι συμβάσεις ΑΩ οι αντισυμβαλλόμενες εταιρείες ε- πιλέγουν τη νέα διαδικασία πίστωσης που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση. δ. Ενεργοποιημένη σύμβαση-συμφωνία μεταξύ της αντισυμβαλλόμενης ε- ταιρείας και της εγχώριας εταιρείας που εμπλέκεται στην εκτέλεση του προγράμματος ή Εντολή Αγοράς (Purchase Order). ε. Τιμολόγια αγοράς, στα οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός της σύμβασης-συμφωνίας ή της Εντολής Αγοράς. στ. Εξοφλητικές αποδείξεις τιμολογίων. ζ. Φορτωτική για χώρες της ΕΕ ή διασάφηση εξαγωγής για τις λοιπές χώρες. η. Τραπεζικά έγγραφα πιστοποίησης εντάλματος πληρωμής, θεωρημένα από τις εκδότριες τράπεζες, στα οποία θα αναγράφονται οι αριθμοί τιμολογίων που εξοφλούνται. θ. Εφ όσον τα εγχωρίως παραγόμενα υλικά/υπηρεσίες παρέχονται (χωρίς κόστος) στις Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτείται, επιπροσθέτως, έγγραφο αρμοδίου οργάνου του ΥΠΕΘΑ, με το οποίο πιστοποιείται η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και η αποδοχή των παραδοτέων υλικών/υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σύμβασης. 2. Για επένδυση: α. Για ίδρυση νέας εταιρείας ή επένδυση σε υφιστάμενη εταιρεία: (1) Τραπεζικά έγγραφα με τα οποία πιστοποιείται η εισαγωγή κεφαλαίων. (2) ΦΕΚ με το οποίο δημοσιοποιείται η σύσταση νέας εταιρείας ή η αύξηση κεφαλαίου υφιστάμενης εταιρείας με βάση την επένδυση, καθώς και τυχόν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα. (3) Βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή, με την οποία πιστοποιείται η πραγματοποίηση της επένδυσης ή της αύξησης κεφαλαίου της εταιρείας. (4) Βεβαίωση φορέα για το απασχολούμενο προσωπικό. Επισημαίνεται ότι η συμφωνηθείσα πίστωση θα παρέχεται ανά έτος μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της επένδυσης και μέχρι το τέλος του 2014, εφ όσον πιστοποιείται η διατήρηση των θέσεων εργασίας. β. Για παροχή υποδομής, εξοπλισμού, εργαλείων: (1) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο φορτωτικών εγγράφων, με τα οποία πιστοποιείται η παράδοση του εξοπλισμού και εργαλείων. (2) Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου της εταιρείας, με την οποία βεβαιώνεται η καλή λειτουργία της υποδομής ή/και η ποιοτική (νέος και αχρησιμοποίητος ή μεταχειρισμένος) και η λειτουργική (εύχρηστος ή χρήζει επισκευής) κατάσταση εξοπλισμού και εργαλείων. (3) Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου της εταιρείας, με την οποία βεβαιώνεται η λογιστική εγγραφή του παγίου. Άρθρο 12 Διαδικασίες Παρακολούθησης και Πίστωσης Προγραμμάτων ΑΩ Συμβάσεων Νέου Τύπου 1. Η διαδικασία πίστωσης προγράμματος σύμβασης ΑΩ νέου τύπου θα αρχίζει -8-

9 με πρωτοβουλία του προμηθευτή, με την υποβολή αίτησης πίστωσης προς το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται στο Παράρτημα Β της παρούσας απόφασης, και με την οποία θα ζητά πίστωση για το πρόγραμμα ΑΩ ή για το μέρος αυτού που έχει ήδη ολοκληρωθεί. 2. Τα ως εις άρθρο 11 της παρούσας απόφασης απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πίστωση οποιουδήποτε προγράμματος ΑΩ ή μέρους αυτού, πρέπει να υποβάλλονται στο ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του εν λόγω προγράμματος ή του αντίστοιχου μέρους αυτού. 3. Αναφορικά με τη βεβαίωση Εγχώριας Συμμετοχής, ισχύουν τα ακόλουθα: α. Ο αρμόδιος φορέας κατά το άρθρο 9, μετά την υπογραφή της σύμβασης ΑΩ νέου τύπου, συγκροτεί επιτροπή/ές παρακολούθησης των προγραμμάτων ΑΩ που περιλαμβάνονται σε αυτήν. β. Με την ολοκλήρωση εκάστου προγράμματος ΑΩ, η επιτροπή υποβάλλει στο φορέα συγκρότησής της πλήρη φάκελο και πρακτικό, με αναφερόμενο το ποσοστό Εγχώριας Συμμετοχής που υπολογίστηκε σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Προσθήκη 1 του Παραρτήματος Γ της παρούσας απόφασης. Ακολούθως, εκδίδεται, από τον αρμόδιο φορέα της ΓΔΑΕΕ, η βεβαίωση επιτευχθέντος ποσοστού Εγχώριας Συμμετοχής και αποστέλλεται στον εγχώριο υποκατασκευαστή. γ. Εάν το επιτευχθέν ποσοστό Εγχώριας Συμμετοχής υπολείπεται του συμβατικού, ο φορέας έκδοσης θα αναγράφει στη βεβαίωση το οφειλόμενο ποσό προς το ΥΠΕΘΑ, το οποίο θα καταβάλλεται στο λογαριασμό του ΥΠΕΘΑ. δ. Το αποδεικτικό καταβολής της οφειλόμενης υπολειπόμενης αξίας θα υ- ποβάλλεται στο φορέα του άρθρου 9 της παρούσας απόφασης, ομού μετά της βεβαίωσης επιτευχθέντος ποσοστού Ελληνικής Συμμετοχής. 4. Μετά την εξέταση και την έγκριση των δικαιολογητικών, το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ θα εκδίδει: α. Τη σχετική επιστολή προς τον προμηθευτή για την πίστωση του αντίστοιχου μέρους ή του συνόλου του προγράμματος ΑΩ. β. Τη σχετική επιστολή προς την εγγυήτρια τράπεζα, με την οποία ζητείται η ανάλογη απομείωση της τραπεζικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης ΑΩ, για το μέρος του προγράμματος που υλοποιήθηκε. 5. Κατά τα λοιπά, η διαδικασία παρακολούθησης, τα κριτήρια και η διαδικασία πίστωσης προγραμμάτων συμβάσεων ΑΩ νέου τύπου παραμένει αμετάβλητη σε σχέση με την προβλεπόμενη διαδικασία παρακολούθησης και πίστωσης προγραμμάτων των συμβάσεων ΑΩ. Άρθρο 13 Τροποποιήσεις Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης τροποποιούνται μετά από εισήγηση της ΓΔΑΕΕ και απόφαση του ΥΕΘΑ. Άρθρο 14 Η παρούσα Υπουργική Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. -9-

10 Άρθρο 15 Η παρούσα Υπουργική Απόφαση, αποτελεί αναπόσπαστο ενιαίο σύνολο με τα Παραρτήματά της, Α, Β και Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΩ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Άρθρο 16 Η παρούσα Υπουργική Απόφαση με τα Παραρτήματά της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΑΝΥΕΘΑ ΥΕΘΑ Παναγιώτης Μπεγλίτης Ευάγγελος Βενιζέλος ΑΝ.ΓΕΝ.ΔΝΤΗΣ ΓΔΑΕΕ ΓΕΝ.ΔΝΤΗΣ ΓΔΑΕΕ ΔΝΤΗΣ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩ&ΔΠ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΝΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ/ΤΣΑΩ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ/ΤΠΣΑΩ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ/ΤΠΣΑΩ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩΔΠ/ΤΕΠΑ -10-

11 -11-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1322 8 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 248298 Αντισταθμιστικά Ωφελήματα εκ των προμηθειών αμυ ντικού υλικού των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. digi-retail. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2012 (Τροποποίηση έκδοση 1.2) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: Ο Υπουργός Ανάπτυξης 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013)

ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013) ΥΠΑΣΥ (Κωδικοποίηση Λ. Πουλακάκη, 22.7.2010, 18.2.2013) Αρχική ΥΠΑΣΥ : ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β /27.3.2008), κεφάλαια Α - Ε Τροποποίηση 1: ΑΠ 43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β /9.9.2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Με την υπ' αριθμόν 161/03/15.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονισμοί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και

Με την υπ' αριθμόν 161/03/15.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονισμοί Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και Με την υπ' αριθμόν 161/03/15.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ τέθηκαν σε ισχύ οι Κανονισμοί Ανάθεσης Εκτέλεσης Έργων Προμηθειών της εταιρίας, όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν Δ1/Γ/25457/10.11.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Ποδιώτης, Π.Κυριακίδης Τηλ:210 8668612,8647420 Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr Αθήνα, 20/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2257 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 5944 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 6-3-2015 Νίκης 4, GR 105 63 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 Βόλος, 03 / 07 / 2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ταχ. Δ/νση : Λουτρά Υπάτης, Ν. Φθιώτιδας Ταχ. Κωδ. : 35016 Τηλ. : 22310 59007 Fax. : 22310 59007 Email : oiti@otenet.gr Πληροφορίες : Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7937 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα