Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας"

Transcript

1 Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα της έρευνας Η έρευνα για τις εκπαιδευτικές και επιµορφωτικές ανάγκες των συνδικαλιστικών στελεχών στο ηµόσιο πραγµατοποιήθηκε από το Κοινωνικό Πολύκεντρο σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Πειραιώς και το Πανεπιστήµιο Πάτρας κατά το διάστηµα 1/11/06-1/2/2007. Αποτελεί την πρώτη, πανελλαδική έρευνα που απευθύνεται µε καθολικό τρόπο στα στελέχη των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών ενώσεων του δηµοσίου ενώ σε δεύτερη φάση στόχος είναι η επέκταση της έρευνας στα µέλη των πρωτοβάθµιων ενώσεων µε επιλογή πανελλαδικού αντιπροσωπευτικού δείγµατος. Την επιστηµονική ευθύνη για το σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου, τη µεθοδολογία της συλλογής των στοιχείων και την στατιστική και ποιοτική ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας είχαν, ο Καθηγητής ηµήτρης Βεργίδης, ειδικός σε θέµατα Επιµόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήµιο Πάτρας), ο Καθηγητής στατιστικής Φώτης Γεωργιακώδης (Πανεπιστήµιο Πειραιά) και η υπεύθυνη του Τµήµατος Ερευνών και Μελετών του Κοινωνικού Πολύκεντρου, Μαρία Φιλιοπούλου (Πολιτικός επιστήµονας, MSc. στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Ερευνών). Για το συντονισµό των εργασιών της ερευνητικής οµάδας και τον σχεδιασµό των δράσεων για τη διευκόλυνση της συλλογής των στοιχείων εντός των χρονικών ορίων που έθετε το χρονοδιάγραµµα της έρευνας, σηµαντική ήταν συνεισφορά του Προέδρου του Κοινωνικού Πολύκεντρου Θόδωρου Χρονόπουλου. Η συλλογή των στοιχείων της έρευνας πραγµατοποιήθηκε µε ταχυδροµική αποστολή ερωτηµατολογίου στα µέλη των ιοικητικών Συµβουλίων και των Γενικών Συµβουλίων των Οµοσπονδιών, στα µέλη του Γενικού Συµβουλίου της Α Ε Υ, καθώς και στα µέλη των ιοικητικών Συµβουλίων των Νοµαρχιακών τµηµάτων της χώρας. Για την αποστολή των ερωτηµατολογίων επιλέχθηκε η µέθοδος της 1

2 ονοµαστικής επιστολής στη διεύθυνση κατοικίας του κάθε µέλους. Οι διευθύνσεις κατοικίας των στελεχών συλλέχθηκαν κατόπιν γραπτής αίτησης του Κοινωνικού Πολύκεντρου προς τις Οµοσπονδίες και τα Νοµαρχιακά Τµήµατα της Α Ε Υ για αποστολή των ονοµαστικών καταλόγων µε τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις των µελών των διοικητικών συµβουλίων. Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των διευθύνσεων ακολούθησε η οργάνωση και καταγραφή τους σε µορφή ετικετών και η προετοιµασία για την αποστολή των ερωτηµατολογίων µε ταχυδροµική επιστολή. Κάθε επιστολή περιείχε το ερωτηµατολόγιο µε τις οδηγίες συµπλήρωσης και την συνοπτική παρουσίαση του αντικειµένου και της σκοπιµότητας της έρευνας και έναν απαντητικό φάκελο µε προπληρωµένο τέλος στον οποίο αναγράφονταν η διεύθυνση του Κοινωνικού Πολύκεντρου και το όνοµα της οµοσπονδίας από την οποία προέρχονταν το ερωτηµατολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίστηκε η ανώνυµη συµπλήρωση και επιστροφή του ερωτηµατολογίου ενώ συγχρόνως επιτεύχθηκε η δυνατότητα καλύτερου ελέγχου του δείγµατος µέσω των φακέλων επιστροφής. Συνολικά απεστάλησαν 770 ερωτηµατολόγια, αριθµός που αντιστοιχεί στο 95% του εκτιµώµενου συνολικού πληθυσµού των µελών των ιοικητικών Συµβουλίων και των Γενικών Συµβουλίων των Οµοσπονδιών και των Νοµαρχιακών τµηµάτων της χώρας που είναι σε λειτουργία. Το ποσοστό επιστροφής των ερωτηµατολογίων που αντιστοιχεί στο 44% του πληθυσµού, (353 ερωτηµατολόγια) εξασφαλίζει επαρκώς την αντιπροσωπευτικότητα και την δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσµάτων στον πληθυσµό. Τέλος σε ότι αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσµού στον οποίο στόχευσε η έρευνα και τις τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν στην συλλογή των στοιχείων, θα πρέπει να τονίσουµε τον καινοτόµο χαρακτήρα και την προσφορά της έρευνας κυρίως ως προς τα εξής: 1. Η έλλειψη προηγούµενης εµπειρίας και εξοικείωσης του πληθυσµού των συνδικαλιστικών στελεχών από έρευνες που να στοχεύουν στην µεθοδευµένη προσπάθεια καταγραφής και αποτίµησης των εκπαιδευτικών αναγκών τους. 2. Η απουσία οργανωµένων ηλεκτρονικών καταλόγων µε τα στοιχεία των µελών των ιοικητικών συµβουλίων και οι καθυστερήσεις που προέκυψαν µέχρι τη συµπλήρωση και την αποστολή τους στο Κοινωνικό Πολύκεντρο. 3. Οι ελλείψεις σε γραµµατειακή υποστήριξη και οργάνωση των µικρότερων οµοσπονδιών απαραίτητες για την αποτελεσµατικότερη διάχυση και προώθηση της χρησιµότητας της έρευνας. 2

3 Θα λέγαµε λοιπόν ότι πέρα από τους συγκεκριµένους στόχους που έθεσε η έρευνα για την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών, συνέβαλε επίσης στη απόκτηση της απαραίτητης εµπειρίας και υποδοµής για την καλύτερη υποστήριξη των επόµενων ερευνητικών δράσεων. Αντικείµενο, στόχοι και µεθοδολογία της έρευνας Αντικείµενο της έρευνας για την ανίχνευση των εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο είναι η καταγραφή και η τεκµηρίωση µε πρωτογενή και αντιπροσωπευτικά στοιχεία των αναγκών επιµόρφωσης των στελεχών σε δύο καίριους τοµείς: 1. στην ικανότητα αποτελεσµατικής άντλησης γνώσης και πληροφόρησης µε σύγχρονα µέσα (χρήση νέων τεχνολογιών) και σε διαπολιτισµικά περιβάλλοντα (γνώση ξένης γλώσσας). 2. στην διεύρυνση και στην ικανότητα διαχείρισης των γνώσεων και των επικοινωνιακών ικανοτήτων των συνδικαλιστικών στελεχών, σε ένα ευρύ διεπιστηµονικό πεδίο θεµάτων από το σύνολο της κοινωνικής, οικονοµικής, και πολιτικής ζωής. Πιο συγκεκριµένα, στόχος της έρευνας ήταν να γίνει µία πρώτη καταγραφή και να αποτιµηθούν µε ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα οι βέλτιστες προοπτικές οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης, καταρχήν σε δευτεροβάθµιο επίπεδο µε οµάδα-στόχο τα µέλη των ιοικήσεων των οµοσπονδιών και κατόπιν σε πρωτοβάθµιο επίπεδο µε οµάδα-στόχο τα µέλη των ιοικήσεων των Νοµαρχιακών Τµηµάτων και των ιοικητικών συµβουλίων των πρωτοβάθµιων συλλόγων και ενώσεων. Για την σύνταξη του ερωτηµατολογίου και την επιλογή των θεµατικών ενοτήτων των ερωτήσεων αξιοποιήθηκε σηµαντικά η διεθνής και η ελληνική εµπειρία σε ένα ευρύ πεδίο ερευνητικής δραστηριότητας όπως είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των δηµοσίων υπαλλήλων, η αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και πιο εξειδικευµένα θέµατα όπως είναι η εκπαίδευση 3

4 και επιµόρφωση των συνδικαλιστικών στελεχών στο δηµόσιο τοµέα 1. Μετά από εκτενή βιβλιογραφική αναζήτηση των ενδεικτικότερων ερευνών και µελετών που έχουν διεξαχθεί την τελευταία δεκαετία στους θεµατικούς τοµείς που προαναφέραµε, καταλήξαµε στη συγκεκριµενοποίηση των ερευνητικών ερωτηµάτων που έθεσε η µελέτη για την ανίχνευση των επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών, τα οποία στη συνέχεια αναλύθηκαν και εξειδικεύτηκαν µε τη µορφή ερωτήσεων σε 4 θεµατικούς τοµείς: στη χρήση Η/Υ, στην χρήση ξένης γλώσσας, και σε γνώσεις και δεξιότητες συναφείς µε το συνδικαλιστικό ρόλο και τις υποχρεώσεις. Πιο αναλυτικά, η πρώτη θεµατική ενότητα του ερωτηµατολογίου που αναφέρεται στην γνώση Η/Υ, στοχεύει στην αποτύπωση της προηγούµενης εµπειρίας των ερωτηθέντων από τις υπάρχουσες δοµές εκπαίδευσης σε Η/Υ, στην αυτοαξιολόγηση τους σε βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και στην αποτύπωση της αντίληψης που έχουν για το βαθµό συνάφειας και χρησιµότητας των υπολογιστών σε σχέση µε τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα. Επιπλέον οι ερωτήσεις σχετικά µε τον αριθµό ωρών παρακολούθησης, το είδος της πιστοποίησης που έχουν λάβει, και τον φορέα λειτούργησαν ως µέτρο καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης στη ζήτηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε Η/Υ από συνδικαλιστικά στελέχη. Η δεύτερη ενότητα του ερωτηµατολογίου αναφέρεται στη γνώση ξένης γλώσσας όπου µε τον ίδιο τρόπο όπως και στη γνώση Η/Υ, διατυπώθηκαν συνδυαστικά ερωτήσεις σχετικά µε το είδος και τον τίτλο της πιστοποίησης που έχουν λάβει, την αυτοαξιολόγηση τους στη γνώση των αγγλικών και στην γνώση άλλης γλώσσας καθώς και στη χρησιµότητα της ξένης γλώσσας στην εξυπηρέτηση των συνδικαλιστικών τους υποχρεώσεων. Η τρίτη και τέταρτη ενότητα για τις συνδικαλιστικές δεξιότητες και τις ανάγκες επιµόρφωσης περιλαµβάνουν ερωτήσεις που αναφέρονται στα εξής: 1. στην αυτοαξιολόγηση των στελεχών σε µια σειρά από θέµατα επικοινωνιακών και οργανωτικών/διοικητικών δεξιοτήτων όπως είναι η ενεργή παρουσία και συµµετοχή, η σύνταξη και η εισήγηση προτάσεων και η προώθηση δηµόσιων πολιτικών. 2. στην αυτοαξιολόγηση των γνώσεων σε µια σειρά από θεµατικούς τοµείς όπως η ηµόσια 1 ύο από τα πιο γνωστά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράµµατα για συνδικαλιστές στην Ευρώπη από τα οποία η παρούσα έρευνα άντλησε εµπειρία για το σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου είναι: το «TRACE» ( Trade Unions Anticipating Change in Europe) , µε αντικείµενο την θετική ανταπόκριση των συνδικαλιστικών στελεχών στις σύγχρονες ανάγκες άσκησης των καθηκόντων τους και την απόκτηση γνώσεων στις νέες τεχνολογίες και το «EUROTRAMA» για την εκπαίδευση συνδικαλιστών σε διαπολιτισµικές µορφές επικοινωνίας. 4

5 ιοίκηση το ασφαλιστικό και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 3. στην εκτίµηση από τους ίδιους των αναγκών επιµόρφωσης τους σε εξειδικευµένα θέµατα διοίκησης, οικονοµίας και νοµοθεσίας καθώς και στη χρήση Η/Υ και στην εκµάθηση ξένης γλώσσας. Συµπληρωµατική στις παραπάνω ερωτήσεις είναι η ανοιχτή ερώτηση για το ρόλο και τις υποχρεώσεις των συνδικαλιστικών στελεχών µέσα από την οποία επιχειρήθηκε η ποιοτική αποτύπωση των στάσεων και των αντιλήψεων που έχουν τα στελέχη για τη σηµασία της θέσης και του ρόλου τους. Στην τελευταία ενότητα για τα δηµογραφικά στοιχεία ζητήθηκαν οι απαντήσεις τους σχετικά µε το φύλο, την ηλικία και το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, στοιχεία δηλαδή που µας επέτρεψαν την συγκριτική ανάλυση για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών µε βάση αυτά τα δεδοµένα. 5

ιερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών συνδικαλιστικών στελεχών. Πρώτα ερευνητικά πορίσµατα και προτάσεις

ιερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών συνδικαλιστικών στελεχών. Πρώτα ερευνητικά πορίσµατα και προτάσεις ηµήτρης Κ. Βεργίδης Καθηγητής Επιµόρφωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστήµιο Πατρών ιερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών συνδικαλιστικών στελεχών. Πρώτα ερευνητικά πορίσµατα και προτάσεις Εισαγωγή Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Μελέτη Αξιολόγησης προγραμμάτων Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Εργαζομένων ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ - ΗΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 31 ΜΕΛΕΤΕΣ ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλέξης Κόκκος, Μανώλης Χρυσάκης Στο πλαίσιο της μελέτης με θέμα: «Εξωτερική αξιολόγηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δεκέμβριος 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010

Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2009-2010 Εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος «Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2011) Ομάδες έργου Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2o, 175-190, 2014 Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Ευγενία Δανιηλίδου¹,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠΕΔΒΜ) Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Παραδοτέο Δ: Έκθεση Αξιολόγησης Προγράμματος (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης) Έρευνα Πεδίου 1: Μελέτη αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας των πράξεων για το Νέο Σχολείο και εκτίμηση των επιπτώσεων τους, τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 9. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δημόσιο (egovernment)»

Τίτλος Έργου: «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δημόσιο (egovernment)» Τίτλος Έργου: «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο Δημόσιο (egovernment)» Παραδοτέο: «Π3: Διεξαγωγή έρευνας για τις δεξιότητες των Δημοσίων Υπαλλήλων στη χρήση ΤΠΕ» Τίτλος Μελέτης: «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 Τίτλος πρωτοτύπου: «Έρευνα Προσφοράς και Ζήτησης Επαγγελμάτων Ειδικοτήτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 26: Προσδιορισμός των διαδικασιών και ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Δράση 26: Προσδιορισμός των διαδικασιών και ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΡΑΣΣΗ 26 Δράση 26: Προσδιορισμός των διαδικασιών και ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: των εργαλείων επιλογής των καταρτιζομένων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Οδηγός διαδικασιών και εργαλείων επιλογής υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Οµάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οµάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δοµών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 13. ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος, PhD Επιστηµονικός Συνεργάτης στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 7. Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ

ΣΧΕ ΙΟ. από το ικαιούχο/α.σ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ράσεις κοινωνικής ένταξης ευάλωτων οµάδων ήµων Αγρινίου, Θέρµου και Ξηροµέρου, περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» από το ικαιούχο/α.σ «ίκτυο Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 ο. Χαρτογράφηση των πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες στοχεύουν οι υπηρεσίες Δια Βίου εκπαίδευσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 ο. Χαρτογράφηση των πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες στοχεύουν οι υπηρεσίες Δια Βίου εκπαίδευσης ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 ο Χαρτογράφηση των πληθυσμιακών ομάδων στις οποίες στοχεύουν οι υπηρεσίες Δια Βίου εκπαίδευσης 1 Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα