Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα μέσα δημοσιοποίησης καθαρής θέσης σε μετοχές, τον μορφότυπο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών σχετικά με τις καθαρές αρνητικές θέσεις, τους τύπους συμφωνιών, ρυθμίσεων και μέτρων που διασφαλίζουν επαρκώς ότι οι μετοχές ή οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι είναι διαθέσιμοι για διακανονισμό, και τις ημερομηνίες και την περίοδο για τον προσδιορισμό του βασικού τόπου διαπραγμάτευσης για μια μετοχή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 6, το άρθρο 11 παράγραφος 4, το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο 13 παράγραφος 5 και το άρθρο 16 παράγραφος 4, Κατόπιν διαβούλευσης με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στον καθορισμό του καταλόγου των εξαιρούμενων μετοχών, ως απαραίτητο βήμα για τη δημοσιοποίηση των αρνητικών θέσεων σε όλες τις μη εξαιρούμενες μετοχές και τις προϋποθέσεις για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (εφεξής «ΕΑΚΑΑ»). Ως εκ τούτου, έχει ιδιαίτερη σημασία να θεσπιστούν επίσης κανόνες σχετικά με τις ρυθμίσεις και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν όσον αφορά τις μη εξαιρούμενες μετοχές. Για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα μεταξύ αυτών των διατάξεων για τις ανοικτές πωλήσεις, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και για να μπορούν τα άτομα που υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτές να σχηματίσουν άμεσα μια συνολική εικόνα και να έχουν σύντομη πρόσβαση, είναι σκόπιμο να συγκεντρωθούν όλα τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 σε έναν ενιαίο κανονισμό. (2) Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές στην EAKAA και για να επιτευχθεί η αποτελεσματική επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών, οι πληροφορίες θα πρέπει να ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά με ασφαλή τρόπο, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος. (3) Είναι σημαντικό να είναι εύκολη η πρόσβαση στα δεδομένα για τις καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιούνται στην αγορά μέσω των κεντρικών δικτυακών τόπων τους οποίους διαχειρίζεται ή εποπτεύει η αρμόδια αρχή, καθώς και η επαναχρησιμοποίησή τους. Για τον σκοπό αυτόν, τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να παρέχονται σε μορφότυπο που να προσφέρει ευελιξία στη χρήση τους και όχι απλώς τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους σε αυτούσια μορφή. Στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μηχαναγνώσιμος μορφότυπος, ώστε ( 1 ) ΕΕ L 86 της , σ. 1. να έχουν οι χρήστες τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις πληροφορίες με δομημένο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. (4) Για να εξασφαλιστεί η προβολή των πληροφοριών αυτών στην αγορά, εκτός από τη δημοσιοποίηση στον κεντρικό δικτυακό τόπο τον οποίο διαχειρίζεται ή εποπτεύει η αρμόδια αρχή, θα πρέπει να είναι δυνατόν να τίθενται στη διάθεση του κοινού λεπτομέρειες σχετικά με μια καθαρή αρνητική θέση και με άλλους τρόπους. (5) Έχει ιδιαίτερη σημασία να έχουν οι χρήστες στη διάθεσή τους δύο βασικούς τύπους πληροφοριών κατά τη δημοσίευση καθαρών αρνητικών θέσεων σε μετοχές πάνω από το σχετικό όριο δημοσιοποίησης. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συνοπτικό κατάλογο ή πίνακα των καθαρών αρνητικών θέσεων πάνω από το όριο δημοσιοποίησης που είναι ανεξόφλητες κατά τον χρόνο της επίσκεψης του κεντρικού δικτυακού τόπου, και κατάλογο ή πίνακα με τα ιστορικά δεδομένα για όλες τις καθαρές αρνητικές θέσεις που έχουν δημοσιευθεί. (6) Όταν μια καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές μειώνεται κάτω από το σχετικό όριο δημοσιοποίησης, θα πρέπει να δημοσιεύονται λεπτομέρειες, όπως το πραγματικό μέγεθος της θέσης. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος σύγχυσης για τους χρήστες των κεντρικών δικτυακών τόπων, οι δημοσιευμένες θέσεις που έχουν μειωθεί κάτω από το 0,5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της υπόψη εταιρείας δεν θα πρέπει να παραμένουν επ αόριστον δίπλα από τις ισχύουσες θέσεις αλλά, μετά από ένα 24ωρο, να είναι διαθέσιμες με τη μορφή ιστορικών δεδομένων. (7) Προκειμένου να προβλεφθεί συνεκτικό και σαφές πλαίσιο, που να είναι ωστόσο ευέλικτο, έχει σημασία να διευκρινιστούν οι τύποι συμφωνιών δανεισμού και άλλων εκτελεστών απαιτήσεων που οδηγούν σε παρόμοια αποτελέσματα, καθώς και οι τύποι ρυθμίσεων με τρίτον, οι οποίοι διασφαλίζουν επαρκώς ότι οι μετοχές ή οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι για διακανονισμό, καθώς και να καθοριστούν τα κριτήρια στα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται οι εν λόγω συμφωνίες και ρυθμίσεις. (8) Η χρήση δικαιωμάτων εγγραφής για νέες μετοχές στο πλαίσιο ανοικτής πώλησης μπορεί να διασφαλίσει επαρκώς ότι οι μετοχές θα είναι διαθέσιμες για διακανονισμό μόνο στην περίπτωση που η ρύθμιση είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ο διακανονισμός της ανοικτής πώλησης στο προβλεπόμενο διάστημα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν κανόνες που να διασφαλίζουν ότι οι μετοχές που προκύπτουν από τα δικαιώματα εγγραφής είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία διακανονισμού ή πριν απ αυτήν και σε ποσότητα τουλάχιστον ισοδύναμη με τον αριθμό των μετοχών που πρόκειται να τεθούν σε ανοικτή πώληση.

2 L 251/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (9) Κατά τον καθορισμό ρυθμίσεων επιβεβαίωσης ορισμένου χρόνου, είναι σημαντικό να καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία μια ανοικτή πώληση μπορεί να καλύπτεται μέσω αγορών κατά τρόπο συμβατό με τους διαφορετικούς κύκλους διακανονισμού στο πλαίσιο των διαφόρων νομικών συστημάτων. (10) Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκώς η διαθεσιμότητα τίτλων για διακανονισμό σε περίπτωση που ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί ανοικτή πώληση έχει προβεί σε ρύθμιση με τρίτον, βάσει της οποίας ο εν λόγω τρίτος έχει επιβεβαιώσει ότι ο τίτλος έχει εντοπιστεί ως διαθέσιμος, είναι απαραίτητο να υπάρχει βεβαιότητα ότι ο εν λόγω τρίτος, όταν είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, υπόκειται στην κατάλληλη εποπτεία και ότι υπάρχουν κατάλληλες ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών. Οι εν λόγω κατάλληλες ρυθμίσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την προσυπογραφή Μνημονίου Συμφωνίας που έχει καταρτιστεί από τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Εποπτείας Χρηματιστηρίων (IOSCO). (11) Για να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση της απαίτησης προσδιορισμού αν ο κύριος τόπος διαπραγμάτευσης της μετοχής βρίσκεται εκτός της Ένωσης, θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές ρυθμίσεις για την πρώτη κατάρτιση του καταλόγου εξαιρουμένων μετοχών βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012. Επιπλέον, μολονότι ο κατάλογος των εξαιρούμενων μετοχών ισχύει για περίοδο δύο ετών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί κάποια ευελιξία, δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να είναι αναγκαία η επανεξέταση του καταλόγου αυτού κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου. (12) Για να εξασφαλιστεί συνεκτικότητα, η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012. Ωστόσο, προκειμένου να δοθεί στα φυσικά και νομικά πρόσωπα επαρκής χρόνος για την επεξεργασία του καταλόγου των μετοχών που εξαιρούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να καταρτιστεί και στη συνέχεια να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΑΚΑΑ αρκετό χρόνο πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις που αφορούν την ημερομηνία και την περίοδο για τους υπολογισμούς με σκοπό τον προσδιορισμό του βασικού τόπου διαπραγμάτευσης, την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ των μετοχών με βασικό τόπο διαπραγμάτευσης εκτός της Ένωσης και την έναρξη ισχύος του καταλόγου εξαιρούμενων μετοχών θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. (13) Δεδομένου ότι στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 236/2012 αναγνωρίζεται ότι θα πρέπει να εγκριθούν δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του, και δεδομένου ότι είναι σημαντικό να καθοριστούν, πριν από την 1η Νοεμβρίου 2012, τα απαιτούμενα μη ουσιώδη στοιχεία τα οποία θα διευκολύνουν τη συμμόρφωση των φορέων της αγοράς με τον εν λόγω κανονισμό, καθώς και την επιβολή του από τις αρμόδιες αρχές, είναι αναγκαίο να τεθεί ο παρών κανονισμός σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του. (14) Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΚΑΑ στην Επιτροπή. (15) Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της Ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) ( 1 ), ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός θεσπίζει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία διευκρινίζουν τα ακόλουθα: α) τα μέσα με τα οποία μπορούν να δημοσιοποιηθούν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα πληροφορίες σχετικά με τις καθαρές αρνητικές θέσεις, καθώς και τον μορφότυπο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (εφεξής «ΕΑΚΑΑ») από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 και το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 β) τους τύπους συμφωνιών, ρυθμίσεων και μέτρων που διασφαλίζουν επαρκώς ότι οι μετοχές είναι διαθέσιμες για διακανονισμό και τους τύπους των συμφωνιών ή ρυθμίσεων που διασφαλίζουν επαρκώς ότι οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι είναι διαθέσιμοι για διακανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 και το άρθρο 13 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 γ) την ημερομηνία και την περίοδο για τους υπολογισμούς στο πλαίσιο του προσδιορισμού του βασικού τόπου διαπραγμάτευσης, για την κοινοποίηση στην ΕΑΚΑΑ και για την έναρξη ισχύος του σχετικού καταλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ [ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 236/2012] Άρθρο 2 Μέσα δημοσιοποίησης των πληροφοριών Οι πληροφορίες για τις καθαρές αρνητικές θέσεις σε μετοχές δημοσιοποιούνται με την ανάρτησή τους σε κεντρικό δικτυακό τόπο τον οποίο διαχειρίζεται ή εποπτεύει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012. Οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται: ( 1 ) ΕΕ L 331 της , σ. 84.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/13 α) με τον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα I, κατά τρόπο που να επιτρέπει στο κοινό που επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο να έχει πρόσβαση σε έναν ή περισσότερους πίνακες που προσφέρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τις θέσεις ανά εκδότη μετοχής β) κατά τρόπο που να επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν και να φιλτράρουν κατά πόσον οι καθαρές αρνητικές θέσεις σε έναν εκδότη μετοχής, κατά τον χρόνο πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, έχουν φθάσει το σχετικό όριο δημοσίευσης ή το έχουν υπερβεί γ) παρέχοντας ιστορικά δεδομένα σχετικά με τις δημοσιευμένες καθαρές αρνητικές θέσεις σε έναν εκδότη μετοχής δ) περιλαμβάνοντας, όταν αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, αρχεία που μπορούν να τηλεφορτωθούν με τις δημοσιευμένες και ιστορικές καθαρές αρνητικές θέσεις σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, πράγμα που σημαίνει ότι τα αρχεία είναι επαρκώς δομημένα, ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να αναγνωρίζουν με αξιόπιστο τρόπο κάθε δήλωση γεγονότος, καθώς και την εσωτερική της δομή ε) εμφανίζοντας για μία ημέρα, μαζί με τις πληροφορίες που ορίζονται στο στοιχείο β), τις καθαρές αρνητικές θέσεις που δημοσιεύονται, επειδή έχουν μειωθεί κάτω από το όριο δημοσίευσης 0,5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου, πριν από την αφαίρεση των πληροφοριών και τη μεταφορά τους σε τμήμα ιστορικών δεδομένων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΑΚΑΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ [ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 236/2012] Άρθρο 3 Μορφότυπος της περιοδικής πληροφόρησης 1. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται ανά τρίμηνο στην ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις καθαρές αρνητικές θέσεις σε μετοχές, κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, πρέπει να παρέχονται από τις αρμόδιες αρχές στον μορφότυπο που καθορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. 2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαβιβάζονται στην ΕΑΚΑΑ ηλεκτρονικά μέσω συστήματος που θέτει σε λειτουργία η ΕΑΚΑΑ, το οποίο διασφαλίζει την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών καθ όλη τη διάρκεια της διαβίβασής τους. Άρθρο 4 Μορφότυπος των πληροφοριών που παρέχονται κατόπιν αιτήματος 1. Η αρμόδια αρχή παρέχει τις πληροφορίες για τις καθαρές αρνητικές θέσεις σε μετοχές και σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους ή για τις ακάλυπτες θέσεις σε σχέση με συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, στον μορφότυπο που καθορίζει η ΕΑΚΑΑ στο αίτημά της. 2. Αν οι αιτούμενες πληροφορίες αφορούν πληροφορίες που περιέχονται στην κοινοποίηση που έχει ληφθεί από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 826/2012 της Επιτροπής ( 1 ). 3. Οι αιτούμενες πληροφορίες διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών που θέτει σε λειτουργία η ΕΑΚΑΑ, το οποίο διασφαλίζει την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών καθ όλη τη διάρκεια της διαβίβασής τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΕΠΑΡΚΩΣ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ [ΑΡΘΡΑ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 236/2012] Άρθρο 5 Συμφωνίες δανεισμού και άλλες εκτελεστές απαιτήσεις παρομοίου αποτελέσματος 1. Οι συμφωνίες δανεισμού ή άλλες εκτελεστές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 συνάπτονται μέσω των ακολούθων τύπων συμφωνιών, συμβάσεων ή απαιτήσεων που είναι νομικά δεσμευτικές για όλη τη διάρκεια της ανοικτής πώλησης: α) συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου: συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και συμβάσεις αντιστάθμισης που οδηγούν σε φυσικό διακανονισμό των σχετικών μετοχών ή κρατικών χρεωστικών τίτλων και καλύπτουν τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών ή την ποσότητα των κρατικών χρεωστικών τίτλων που προτείνεται να τεθούν σε ανοικτή πώληση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνάπτονται πριν από την ανοικτή πώληση ή ταυτόχρονα με αυτήν και προβλέπουν ημερομηνία παράδοσης ή λήξης η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα διακανονισμού της ανοικτής πώλησης στο προβλεπόμενο διάστημα β) συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης: συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης που οδηγούν σε φυσικό διακανονισμό των σχετικών μετοχών ή κρατικών χρεωστικών τίτλων και καλύπτουν τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών ή την ποσότητα των κρατικών χρεωστικών τίτλων που προτείνεται να τεθούν σε ανοικτή πώληση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνάπτονται πριν από την ανοικτή πώληση ή ταυτόχρονα με αυτήν και προβλέπουν την ημερομηνία λήξης η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα διακανονισμού της ανοικτής πώλησης στο προβλεπόμενο διάστημα γ) συμφωνίες επαναγοράς: συμφωνίες επαναγοράς που καλύπτουν τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών ή την ποσότητα των κρατικών χρεωστικών τίτλων που προτείνεται να τεθούν σε ανοικτή πώληση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οι οποίες συνάπτονται πριν από την ανοικτή πώληση ή ταυτόχρονα με αυτήν και προβλέπουν ημερομηνία επαναγοράς η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα διακανονισμού της ανοικτής πώλησης στο προβλεπόμενο διάστημα δ) πάγιες συμφωνίες ή κυλιόμενες διευκολύνσεις: συμφωνίες ή διευκολύνσεις που συνάπτονται πριν από την ανοικτή πώληση ή ταυτόχρονα με αυτήν, οι οποίες αφορούν προκαθορισμένη ποσότητα συγκεκριμένων μετοχών ή κρατικών χρεωστικών ( 1 ) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

4 L 251/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίτλων, κατά τη διάρκεια της ανοικτής πώλησης, καλύπτουν τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών ή την ποσότητα των κρατικών χρεωστικών τίτλων που προτείνεται να τεθούν σε ανοικτή πώληση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο και προβλέπουν την ημερομηνία παράδοσης ή εκτέλεσης η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα διακανονισμού της ανοικτής πώλησης στο προβλεπόμενο διάστημα ε) συμφωνίες που αφορούν δικαιώματα εγγραφής: συμφωνίες που αφορούν τα δικαιώματα εγγραφής, στις οποίες το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει στην κατοχή του δικαιώματα εγγραφής για νέες μετοχές του ίδιου εκδότη και της ίδιας κατηγορίας και καλύπτουν τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών που προτείνεται να τεθούν σε ανοικτή πώληση, υπό την προϋπόθεση ότι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να λάβει τις μετοχές κατά τον διακανονισμό της ανοικτής πώλησης ή πριν απ αυτόν στ) λοιπές απαιτήσεις ή συμφωνίες που οδηγούν στην παράδοση των μετοχών ή των κρατικών χρεωστικών τίτλων: συμφωνίες ή απαιτήσεις που καλύπτουν τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών ή την ποσότητα των κρατικών χρεωστικών τίτλων που προτείνεται να τεθούν σε ανοικτή πώληση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οι οποίες συνάπτονται πριν από την ανοικτή πώληση ή ταυτόχρονα με αυτήν, και προβλέπουν την ημερομηνία παράδοσης ή εκτέλεσης η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα διακανονισμού της ανοικτής πώλησης στο προβλεπόμενο διάστημα. 2. Οι εν λόγω συμφωνίες, συμβάσεις ή απαιτήσεις παρέχονται σε σταθερό υπόθεμα από τον αντισυμβαλλόμενο στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ως απόδειξη για την ύπαρξη της συμφωνίας δανεισμού ή άλλης εκτελεστής απαίτησης. Άρθρο 6 Ρυθμίσεις και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με τις ανοικτές πωλήσεις μετοχών που είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης [Άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012] 1. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 καθορίζουν τις ρυθμίσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όσον αφορά τις ανοικτές πωλήσεις μετοχής που είναι εισηγμένη προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/ Τυποποιημένες ρυθμίσεις και μέτρα εντοπισμού: ρυθμίσεις, επιβεβαιώσεις και μέτρα που περιλαμβάνουν το σύνολο των ακόλουθων στοιχείων: α) για επιβεβαιώσεις εντοπισμού (locate): επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ότι κατά την κρίση του μπορεί να διαθέσει τις μετοχές για διακανονισμό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λαμβανομένου υπόψη του ποσού της προβλεπόμενης πώλησης και των συνθηκών της αγοράς και στην οποία προσδιορίζεται η περίοδος για την οποία η μετοχή έχει εντοπιστεί ως διαθέσιμη β) για επιβεβαιώσεις θέσης σε αναμονή (put on hold): επιβεβαίωση από τον τρίτο, πριν από την πραγματοποίηση της ανοικτής πώλησης, ότι έχει τουλάχιστον θέσει σε αναμονή τον αιτούμενο αριθμό μετοχών για το συγκεκριμένο πρόσωπο. 3. Τυποποιημένες ρυθμίσεις και μέτρα εντοπισμού κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας: ρυθμίσεις, επιβεβαιώσεις και μέτρα που περιλαμβάνουν το σύνολο των ακόλουθων στοιχείων: α) για αιτήματα επιβεβαίωσης: αίτημα για επιβεβαίωση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς τον τρίτο, στο οποίο αναφέρεται ότι η ανοικτή πώληση θα καλυφθεί από αγορές κατά τη διάρκεια της ημέρας διεξαγωγής της ανοικτής πώλησης β) για επιβεβαιώσεις εντοπισμού (locate): επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση, ότι κατά την κρίση του μπορεί να διαθέσει τις μετοχές για διακανονισμό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λαμβανομένου υπόψη του ποσού της προβλεπόμενης πώλησης και των συνθηκών της αγοράς και στην οποία προσδιορίζεται η περίοδος για την οποία οι μετοχές έχουν εντοπιστεί ως διαθέσιμες γ) για επιβεβαιώσεις της ευκολίας δανεισμού ή αγοράς: επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση, ότι είναι εύκολο να προσφερθεί η μετοχή για δανεισμό ή αγορά στην απαιτούμενη ποσότητα, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς και άλλων πληροφοριών που διαθέτει ο εν λόγω τρίτος σχετικά με την προσφορά των μετοχών ή, αν δεν υπάρχει επιβεβαίωση του είδους αυτού από τον τρίτο, ότι έχει τουλάχιστον θέσει σε αναμονή τον αιτούμενο αριθμό μετοχών για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δ) για παρακολούθηση: δέσμευση του φυσικού ή νομικού προσώπου να παρακολουθεί την αξία της ανοικτής πώλησης που δεν καλύπτεται από αγορές ε) για εντολές σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης: δέσμευση του φυσικού ή νομικού προσώπου ότι, σε περίπτωση που οι εκτελεσθείσες ανοικτές πωλήσεις δεν καλύπτονται από αγορές την ίδια ημέρα, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα δώσει αμέσως στον τρίτο εντολή να προμηθευτεί τις μετοχές για να καλύψει την ανοικτή πώληση, προκειμένου να διασφαλιστεί ο διακανονισμός στον δέοντα χρόνο. 4. Ρυθμίσεις και μέτρα σχετικά με την ευκολία δανεισμού ή αγοράς: ρυθμίσεις, επιβεβαιώσεις και μέτρα, όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προβαίνει σε ανοικτή πώληση μετοχών οι οποίες πληρούν τις απαιτήσεις ρευστότητας που καθορίζονται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής ( 1 ) ή άλλων μετοχών που περιλαμβάνονται στον βασικό εθνικό δείκτη μετοχών, όπως καθορίζεται από την οικεία αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους, και αποτελούν το υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο για σύμβαση παραγώγου που έχει εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ένα τόπο διαπραγμάτευσης, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) για επιβεβαιώσεις εντοπισμού (locate): επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση, ότι κατά την κρίση του μπορεί να διαθέσει τις μετοχές για διακανονισμό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, λαμβανομένου υπόψη του ποσού της προβλεπόμενης πώλησης και των συνθηκών της αγοράς στην οποία προσδιορίζεται η περίοδος για την οποία η μετοχή έχει εντοπιστεί ως διαθέσιμη β) για επιβεβαιώσεις της ευκολίας δανεισμού ή αγοράς: επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση, ότι είναι εύκολο να προσφερθεί η μετοχή για δανεισμό ή αγορά στην απαιτούμενη ποσότητα, λαμβανομένων ( 1 ) ΕΕ L 241 της , σ. 1.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/15 υπόψη των συνθηκών της αγοράς και άλλων πληροφοριών που διαθέτει ο εν λόγω τρίτος σχετικά με την προσφορά των μετοχών ή, αν δεν υπάρχει επιβεβαίωση του είδους αυτού από τον τρίτο, ότι έχει τουλάχιστον θέσει σε αναμονή τον αιτούμενο αριθμό μετοχών για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, γ) για εντολές κάλυψης: δέσμευση του φυσικού ή νομικού προσώπου ότι, σε περίπτωση που οι εκτελεσθείσες ανοικτές πωλήσεις δεν θα καλυφθούν από αγορές ή δανεισμό την ίδια ημέρα, θα δώσει αμέσως στον τρίτο εντολή να προμηθευτεί τις μετοχές για να καλύψει την ανοικτή πώληση, προκειμένου να διασφαλιστεί ο διακανονισμός στον δέοντα χρόνο. 5. Οι ρυθμίσεις, επιβεβαιώσεις και εντολές που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 παρέχονται σε σταθερό υπόθεμα από τον τρίτο στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως απόδειξη της ύπαρξης των ρυθμίσεων, επιβεβαιώσεων και εντολών. Άρθρο 7 Ρυθμίσεις με τρίτους σχετικά με κρατικούς χρεωστικούς τίτλους [Άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012] 1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 καθορίζουν τις ρυθμίσεις με τρίτους όσον αφορά κρατικούς χρεωστικούς τίτλους, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/ Τυποποιημένη ρύθμιση εντοπισμού των κρατικών χρεωστικών τίτλων: επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση, ότι κατά την κρίση του μπορεί να διαθέσει τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους για διακανονισμό εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στην ποσότητα που ζητείται από το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς, στην οποία προσδιορίζεται η περίοδος για την οποία οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι έχουν εντοπιστεί ως διαθέσιμοι. 3. Ρύθμιση επιβεβαίωσης ορισμένου χρόνου: ρύθμιση στο πλαίσιο της οποίας το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δηλώνει στον τρίτο ότι η ανοικτή πώληση θα καλυφθεί από τις αγορές κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας που πραγματοποιείται η ανοικτή πώληση και ο τρίτος επιβεβαιώνει, πριν από την πραγματοποίηση της ανοικτής πώλησης, πως προσδοκά εύλογα ότι οι κρατικοί χρεωστικοί τίτλοι μπορούν να αγοραστούν στην απαιτούμενη ποσότητα, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς και άλλων πληροφοριών που διαθέτει ο εν λόγω τρίτος σχετικά με την προμήθεια των κρατικών χρεωστικών τίτλων κατά την ημέρα πραγματοποίησης της ανοικτής πώλησης. 4. Ανεπιφύλακτη επιβεβαίωση επαναγοράς: επιβεβαίωση στο πλαίσιο της οποίας ο τρίτος επιβεβαιώνει, πριν από την πραγματοποίηση της ανοικτής πώλησης, ότι προσδοκά εύλογα πως ο διακανονισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του σ έναν οργανωμένο μηχανισμό, τον οποίο έχει δημιουργήσει ή διαχειρίζεται κεντρική τράπεζα, γραφείο διαχείρισης χρέους ή σύστημα διακανονισμού τίτλων, ο οποίος παρέχει άνευ όρων πρόσβαση στους εν λόγω κρατικούς χρεωστικούς τίτλους για μέγεθος συγκρίσιμο με το μέγεθος της ανοικτής πώλησης. 5. Επιβεβαίωση της ευκολίας αγοράς των κρατικών χρεωστικών τίτλων: επιβεβαίωση που παρέχεται από τον τρίτο, πριν πραγματοποιηθεί η ανοικτή πώληση, ότι προσδοκά εύλογα πως ο διακανονισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, βασιζόμενος στο ότι είναι εύκολο να προσφερθεί η απαιτούμενη ποσότητα των εν λόγω κρατικών χρεωστικών τίτλων για δανεισμό ή αγορά, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς και άλλων πληροφοριών που διαθέτει ο εν λόγω τρίτος σχετικά με την προσφορά των κρατικών χρεωστικών τίτλων. 6. Οι ρυθμίσεις, επιβεβαιώσεις και εντολές που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 παρέχονται σε σταθερό υπόθεμα από τον τρίτο στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ως απόδειξη της ύπαρξης των ρυθμίσεων, επιβεβαιώσεων και εντολών. Άρθρο 8 Τρίτοι με τους οποίους γίνονται ρυθμίσεις 1. Οι τρίτοι με τους οποίους τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα προβαίνουν στις ρυθμίσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7 είναι: α) στην περίπτωση επιχείρησης επενδύσεων: επιχείρηση επενδύσεων η οποία πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 β) στην περίπτωση κεντρικού αντισυμβαλλομένου: κεντρικός αντισυμβαλλόμενος που εκκαθαρίζει τις σχετικές μετοχές ή κρατικούς χρεωστικούς τίτλους γ) στην περίπτωση συστήματος διακανονισμού αξιογράφων: σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, όπως ορίζεται στην οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), το οποίο εξασφαλίζει τον διακανονισμό των πληρωμών όσον αφορά τις σχετικές μετοχές ή τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους δ) στην περίπτωση κεντρικής τράπεζας: μια κεντρική τράπεζα που αποδέχεται τις σχετικές μετοχές ή τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους ως εγγύηση ή προβαίνει σε συναλλαγές ανοικτής αγοράς ή συναλλαγές επαναγοράς όσον αφορά τις σχετικές μετοχές ή τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους ε) στην περίπτωση εθνικού φορέα διαχείρισης των κρατικών χρεωστικών τίτλων: ο εθνικός φορέας διαχείρισης των κρατικών χρεωστικών τίτλων του σχετικού εκδότη κρατικών χρεωστικών τίτλων στ) κάθε άλλο πρόσωπο που υπόκειται σε απαιτήσεις εξουσιοδότησης ή εγγραφής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, από μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παραγράφου 2 ζ) πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, εξουσιοδοτημένο ή εγγεγραμμένο, το οποίο υπόκειται στην εποπτεία αρχής της εν λόγω τρίτης χώρας και πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2, υπό την προϋπόθεση ότι η αρχή της τρίτης χώρας αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε κατάλληλη συμφωνία συνεργασίας για την ανταλλαγή πληροφοριών με τη σχετική αρμόδια αρχή. ( 1 ) ΕΕ L 166 της , σ. 45.

6 L 251/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α), στ) και ζ), ο τρίτος πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: α) συμμετέχει στη διαχείριση του δανεισμού ή της αγοράς των σχετικών μετοχών ή κρατικών χρεωστικών τίτλων β) παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμετοχή αυτή γ) είναι σε θέση να παράσχει, κατόπιν αιτήματος, στοιχεία (περιλαμβανομένων και στατιστικών στοιχείων) που να αποδεικνύουν την ικανότητά του να παραδώσει τις μετοχές ή τους κρατικούς χρεωστικούς τίτλους στους αντισυμβαλλομένους του στις ημερομηνίες για τις οποίες έχει δεσμευθεί, ή να συμμετάσχει στην παράδοσή τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ [ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 236/2012] Άρθρο 9 Ημερομηνία και περίοδος για τους υπολογισμούς με σκοπό τον προσδιορισμό του βασικού τόπου διαπραγμάτευσης 1. Οι σχετικές αρμόδιες αρχές προβαίνουν σε όλους τους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του βασικού τόπου διαπραγμάτευσης μιας μετοχής τουλάχιστον 35 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012, όσον αφορά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2010 και 31ης Δεκεμβρίου Οι επόμενοι υπολογισμοί πραγματοποιούνται πριν από την 22α Φεβρουαρίου 2014, για την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2012 και 31ης Δεκεμβρίου 2013, και στη συνέχεια ανά διετία για την επόμενη διετία. Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος του καταλόγου εξαιρούμενων μετοχών Ο κατάλογος των μετοχών για τις οποίες ο βασικός τόπος διαπραγμάτευσης βρίσκεται εκτός της Ένωσης αρχίζει να ισχύει από την 1η Απριλίου μετά τη δημοσίευσή του από την ΕΑΚΑΑ, με εξαίρεση τον πρώτο από τους καταλόγους αυτούς, ο οποίος αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012. Άρθρο 12 Ειδικές περιπτώσεις επανεξέτασης εξαιρούμενων μετοχών 1. Η σχετική αρμόδια αρχή η οποία καθορίζει, σε μία από τις περιστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 2, αν ο βασικός τόπος διαπραγμάτευσης για μια μετοχή βρίσκεται εκτός της Ένωσης, διασφαλίζει ότι: α) οι υπολογισμοί που αποσκοπούν στον καθορισμό του βασικού τόπου διαπραγμάτευσης πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατόν μετά την εμφάνιση των σχετικών περιστάσεων και αφορούν τη διετή περίοδο που προηγείται της ημερομηνίας υπολογισμού β) κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ την απόφασή της το συντομότερο δυνατόν και, κατά περίπτωση, πριν από την ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση. Κάθε αναθεωρημένος κατάλογος αρχίζει να ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής του από την ΕΑΚΑΑ. 2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται όταν: α) οι μετοχές μιας εταιρείας παύουν οριστικά να διατίθενται προς διαπραγμάτευση στον βασικό τόπο διαπραγμάτευσης που βρίσκεται εκτός της Ένωσης β) οι μετοχές μιας εταιρείας παύουν οριστικά να διατίθενται προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση 3. Αν η εν λόγω μετοχή δεν είχε εισαχθεί προς διαπραγμάτευση καθ όλη τη διάρκεια της διετίας στον τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση και στον τόπο διαπραγμάτευσης στην τρίτη χώρα, η περίοδος υπολογισμού είναι η περίοδος κατά την οποία η μετοχή ήταν εισηγμένη προς διαπραγμάτευση και στους δύο τόπους ταυτόχρονα. Άρθρο 10 Ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ Οι σχετικές αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ΕΑΚΑΑ τις μετοχές για τις οποίες ο βασικός τόπος διαπραγμάτευσης είναι εκτός της Ένωσης, τουλάχιστον 35 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 και στη συνέχεια την προηγουμένη της πρώτης ημέρας διαπραγμάτευσης του Μαρτίου κάθε δεύτερου έτους που αρχίζει από τον Μάρτιο του γ) οι μετοχές μιας εταιρείας που είχαν προηγουμένως εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης εκτός της Ένωσης εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε έναν τόπο διαπραγμάτευσης στην Ένωση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2012, εκτός από τα άρθρα 9, 10 και 11, τα οποία εφαρμόζονται από την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/17 Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Δημοσιοποίηση σημαντικών καθαρών αρνητικών θέσεων (Άρθρο 2) Κάτοχος θέσης Ονομασία εκδότη ISIN Καθαρή αρνητική θέση (%) Ημερομηνία δημιουργίας, μεταβολής ή παύσης της κατοχής της θέσης (εεεε-μμ-ηη)

8 L 251/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μορφότυπος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην ΕΑΚΑΑ σε τριμηνιαία βάση (Άρθρο 3) Πληροφορίες Μορφότυπος 1. Στοιχεία εκδότη Για μετοχές: πλήρης επωνυμία της εταιρείας που έχει μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης Για τους χρεωστικούς τίτλους: πλήρης ονομασία του εκδότη Για ακάλυπτες συμβάσεις αντιστάθμισης κρατικού πιστωτικού κινδύνου: πλήρης ονομασία του υποκείμενου κρατικού εκδότη 2. ISIN Μόνο για τις μετοχές: ISIN της κύριας κατηγορίας κοινών μετοχών του εκδότη. Αν δεν υπάρχουν κοινές μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση, το ISIN της κατηγορίας των προνομιούχων μετοχών (ή της κύριας κατηγορίας προνομιούχων μετοχών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες των εν λόγω μετοχών) 3. Κωδικός χώρας Διγράμματος κωδικός της χώρας του κρατικού εκδότη σύμφωνα με το πρότυπο ISO Ημερομηνία θέσης Ημερομηνία για την οποία αναφέρεται η θέση. Μορφότυπος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8601:2004 (εεεε-μμ-ηη) 5. Καθημερινά συγκεντρωτικά στοιχεία όσον αφορά τις καθαρές αρνητικές θέσεις σε μετοχές του κύριου εθνικού δείκτη 6. Συγκεντρωτικά στοιχεία τέλους τριμήνου όσον αφορά τις καθαρές αρνητικές θέσεις σε άλλες μετοχές 7. Καθημερινά συγκεντρωτικά στοιχεία όσον αφορά τις καθαρές αρνητικές θέσεις σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους 8. Καθημερινά συγκεντρωτικά στοιχεία όσον αφορά τις ακάλυπτες θέσεις σε συμβάσεις αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου κρατικού εκδότη Εκατοστιαίο ποσοστό στρογγυλοποιημένο σε 2 δεκαδικά ψηφία Εκατοστιαίο ποσοστό στρογγυλοποιημένο σε 2 δεκαδικά ψηφία Ισοδύναμη ονομαστική αξία σε ευρώ Ισοδύναμη ονομαστική αξία σε ευρώ

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0034 (COD) LEX 1682 PE-CONS 24/1/16 REV 1 EF 118 ECOFIN 396 CODEC 652 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 236/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαρτίου 2012 για τις ανοικτές

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 91/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Μαρτίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.3.2016 L 58/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. 3556/2007 Στο πλαίσιο των εν ισχύ νομοθετικών και κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/11 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/11 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 149/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 57 final 2016/0034 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 173/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 173/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποίηση παραβιάσεων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.9.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 30.9.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.9.2014 C(2014) 6840 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.9.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.7.2016 L 195/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.1.2015 L 11/37 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/62 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ 9.3.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/14/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 22ας Φεβρουαρίου 2006 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2006 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που τροποποιεί τους περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2010 COM(2010) 482 τελικό 2010/0251 (COD) C7-0264/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισµένες πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Εξαίρεση για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και πρωτογενούς αγοράς βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πληροφορίες που σχετίζονται με τις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων ή τις σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης προς τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

13608/16 ΜΑΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 2B

13608/16 ΜΑΚ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός»

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός» ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κανονιστικές Αποφάσεις ΗΜΕΡ. : 8 Νοεμβρίου, 2016 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2016/ 04-2016 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

9602/16 ΜΜ/ακι/ΔΛ 1 DG G 2B

9602/16 ΜΜ/ακι/ΔΛ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0045 (CNS) 9602/16 FISC 90 ECOFIN 522 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα