Vocabulary in Lessons 1-9

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Vocabulary in Lessons 1-9"

Transcript

1 1 of 10 5/15/2011 1:28 PM Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1-9 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀδικία, ας, ἡ = injustice, unrighteousness ἀθλητής, οῦ, ὁ = athlete Αἵδης, ου, ὁ = Hades, both the underworld and its god Αἰνείας, ου, ὁ = Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) ἁµαρτία, ας, ἡ = in ancient Greek error, crime; in koinê, sin ἄµπελος, ου, ἡ = vine ἀνάπαυλα, ης, ἡ = rest, pause ἄνθρωπος, ου, ὁ = man (human being: ἡ ἄνθρωπος means the woman) ἀοιδός, οῦ, ὁ = bard ἀπορία, ας, ἡ = straits, lack of a solution ἀπόστολος, ου, ὁ = apostle ἄργυρος, ου, ὁ = silver ἀρετή, ῆς, ἡ = excellence, virtue, courage ἀρχή, ῆς, ἡ = beginning, rule ἀσέβεια, ας, ἡ = unholiness βία, ας, ἡ = act of violence, wrong βίος, ου, ὁ = life βωµός, οῦ, ὁ = altar γαλαθηνόν, οῦ, τό = (adj. used as a noun) sucking animal γεωργός, οῦ, ὁ = farmer γῆ, γῆς, ἡ = earth γνώµη, ης, ἡ = proverb, opinion γωνία, ας, ἡ = corner δανειστής, οῦ, ὁ = money-lender δένδρον, ου, τό = tree, plant δηµοκρατία, ας, ἡ = democracy διάκονος, ου, ὁ = servant, deacon

2 2 of 10 5/15/2011 1:28 PM διαφορά, ᾶς, ἡ = difference, dispute διδάσκαλος, ου, ὁ = teacher δίκη, ης, ἡ = justice δόξα, ης, ἡ = opinion, reputation, glory δοῦλος, ου, ὁ = slave δῶρον, ου, τό = gift εὐαγγέλιον, ου, τό = gospel εἰρήνη, ης, ἡ = peace ἐκκλησία, ας, ἡ = assembly; (later) church ἐλευθερία, ας, ἡ = freedom ἐπιθυµία, ας, ἡ = desire ἐπικαλούµενος, η, ον = ʺcalling onʺ (a participle); ὁ ἐπικαλούµενος = ʺhe who calls onʺ ἐπιστολή, ῆς, ἡ = letter ἔργον, ου, τό = work, deed Ἑρµῆς, οῦ, ὁ = Hermes, a Greek god Ἔρως, Ἔρωτος, ὁ = Love εὐτέλεια, ας, ἡ = thrift, frugality εὐχή, ῆς, ἡ = prayer ἡδονή, ῆς, ἡ = pleasure ἡµέρα, ας, ἡ = day Ἡραῖον, ου, τό = a temple of the goddess Hera θάλασσα (Attic dialect θάλαττα), ης, ἡ = sea θάνατος, ου, ὁ = death θεά, ᾶς, ἡ = goddess θέληµα, τος, τό = will (cf ἐθέλω = to be willing, to wish) θεός, οῦ, ὁ = god, God θηρίον, ου, τό = wild animal, beast θησαυρός, οῦ, ὁ = treasury ἰατρός, οῦ, ὁ = doctor ἱερόν, οῦ, τό = temple Ἰησοῦς, οῦ, ὁ = Jesus. A contracted noun, to be studied later. ἵππος, ου, ὁ = horse Ἰωάν(ν)ης = John καρδία, ας, ἡ = heart κεφαλή, ῆς, ἡ = head</b54;οτύλη, ης, ἡ = cup κραυγή, ῆς, ἡ = shouts, a shouting κόρη, ης, ἡ = girl

3 3 of 10 5/15/2011 1:28 PM κόσµος, ου, ὁ = world κύριος, ου, ὁ = master, Lord λίθος, ου, ὁ = rock, stone λόγος, ου, ὁ = story, reason; in Biblical Greek = word λύπη, ης, ἡ = grief µαθητής, οῦ, ὁ = student, disciple Μίλων = Milon of Croton Μοῦσα, ης, ἡ = Muse, one of the nine goddesses who protected arts and sciences ναύτης, ου, ὁ = sailor νεανίας, ου, ὁ = young man νόσος, ου, ἡ = disease νῶτον, ου, τό = the back ξένος, ου, ὁ = guest / host, stranger. Cf. xenophobia ξόανον, ου, τό = carved image ὁδός, οῦ, ἡ = way, journey οἰκία, ας, ἡ or οἶκος, ου, ὁ = house οἶνος, ου, ὁ = wine ὄναρ, ὄνατος, τό = dream ὄνος, ου, ὁ = donkey οὐρανός, οῦ, ὁ = sky, heaven ὄχλος, ου, ὁ = crowd παιδίον, ου, τό = child παράδεισος, ου, ὁ = garden, paradise πεδίον, ου, τό = plain, field πέτρα, ας, ἡ = rock, crag πηγή, ῆς, ἡ = a spring, source πίστις, πίστεως, ἡ (3rd decl noun of a type not studied yet) = faith πλατεῖα, ας, ἡ = wide road, street πλοῖον, ου, τό = ship ποιητής, οῦ, ὁ = poet πολίτης, ου, ὁ = citizen πόλεµος, ου, ὁ = war πόνος, ου, ὁ = toil, labor ποταµός, οῦ, ὁ = river πρόβατον, ου, τό = any four-footed animal; in the pl = cattle, especially a flock of sheep προφήτης, ου, ὁ = prophet σάββατον, ου, τό = the Sabbath

4 4 of 10 5/15/2011 1:28 PM σιγή, ῆς, ἡ = silence σιτίον, ου, τό = especially in the pl, food, provisions σῖτος,, ου, ὁ = food σκηνή, ῆς, ἡ = tent σκιά, ᾶς, ἡ = shadow Σόλων, Σόλωνος, ὁ = Solon, famous Athenian law-giver στάδιον, ου, τό = stadium and the standard length thereof, a stade (app. 607 ft) σύµµαχος, ου, ὁ = ally συναγογή, ῆς, ἡ = gathering, place of meeting, synagogue Σωκράτης, ους, ὁ (3rd declension) = Socrates ταῦρος, ου, ὁ = bull τέκνον, ου, τό = child τέχνη, ης, ἡ = art, skill, cunning device τόλµα, ης, ἡ = courage, daring τόπος, ου, ὁ = place τύραννος, ου, ὁ = ruler, tyrant τύχη, ης, ἡ = chance, fortune, destiny ὕδωρ, τὸ (neuter of the 3rd declension, not studied yet) = water υἱός, οῦ, ὁ = son ὕλη, ης, ἡ = forest, wood ὕπνος, ου, ὁ = sleep ὑποκριτής, οῦ, ὁ = actor, hypocrite Φαρισαῖος, α, ον = Pharisee φάρµακον, ου, τό = drug, remedy φθόνος, ου, ὁ = envy, jealousy φίλος, ου, ὁ = friend χαρά, ᾶς, ἡ = joy χάρις, χάριτος, ἡ = grace Χριστός, οῦ, ὁ = Christ χρυσός, οῦ, ὁ = gold χώρα, ας, ἡ = land, countryside ψυχή, ῆς, ἡ = the breath of life, spirit; later = soul ὥρα, ας, ἡ = season, hour Verbs ἀγαθοποιέω > ῶ, ἀγαθοποιήσω = to do good, to do what is right and proper ἀγγέλλω, ἀγγελέω > ῶ = to announce

5 5 of 10 5/15/2011 1:28 PM ἄγω, ἄξω = to lead; ἄγοµαι = lead away for oneself, take for oneself ἀγωνίζοµαι, ἀγωνιοῦµαι = to compete αἰσθάνοµαι = to perceive (through the senses). Cf ʺaesthetic.ʺ ἀκούω, ἀκούσοµαι (koinê ἀκούσω) = to hear ἀλλάσσω (Attic ἀλλάττω) = to change (someone or something into something else); ἀλλάσσοµαι (Attic ἀλλάττοµαι) = to exchange something (acc) for something else (gen) ἀµείβω.0pt;font-family:ʺpalatino Linotypeʺ;mso-ansi-language:ELʹ>ἀποκαλύπτω, ἀποκαλύψω, ἀπεκάλυψα = reveal (cf καλύπτω = conceal) ἀποκρίνοµαι, ἀποκρινοῦµαι, ἀπεκρινάµην = to answer ἀσπάζοµαι, ἀσπάσοµαι = to welcome kindly, embrace βαίνω = to go, walk; ἀναβαίνω = to walk up or upon, embark; διαβαίνω = cross βάλλω, βαλέω > ῶ = to throw; κατα-βάλλω = to throw down βαπτίζω, βαπτίσω = to immerse, baptize βλάπτω, βλάψω = to harm βλέπω (ἐς, εἰς + acc) = to look; προσβλέπω (+ acc ) = to look at βούλοµαι, βουλήσοµαι = to want. Compare Latin volo, English ʺvoluntary.ʺ γεύω, γεύσω, ἔγευσα = to give someone a taste of something; γεύοµαι = to taste γί(γ)νοµαι, γενήσοµαι = to come to be, become, be born γι(γ)νώσκω = to recognize, know γράφω, γράψω, ἔγραψα = to draw, write; γράφοµαι = to indict γυµνάζω, γυµνάσω = to train (someone); γυµνάζοµαι = to train (oneself), to exercise δέχοµαι, δέξοµαι, ἐδεξάµην = to receive, welcome διαφέρω = to carry over, to differ διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα = to teach. The future and the first aorist are based on the present stem minus the σ. διώκω, διώξω = to chase, pursue δώσω = future of δίδωµι. The present system of this verb is not studied in this course. ἐγκωµιάζω, ἐγκωµιάσω = to praise ἐθέλω, ἐθηλήσω = to wish, to be willing to εἰσίν = they are ἔξεστι(ν) (impersonal) = it is permitted, possible ἐξῆν, imperfect of ἔξεστι(ν) = it was permitted, possible ἐργάζοµαι, ἐργάσοµαι = to work ἔρχοµαι, ἐλεύσοµαι = to come or go ἐρωτάω >ῶ, ἐρωτήσω, ἠρώτησα = to ask (a question) ἔστησα = aorist of to make to stand, set up. The present ἵστηµι belongs to another (more difficult!) conjugation and will not be included in this course. The future and first aorist belong to the thematic conjugation that we are studying. ἐστίν = (he, she, it) is

6 6 of 10 5/15/2011 1:28 PM εὑρίσκω, εὑρήσω = to find, discover εὐχαριστέω > ῶ = give thanks (+ dat complement) εὔχοµαι, εὔξοµαι = to pray; προσεύχοµαι = to address in prayer ἔχω = to have ζάω > ζῶ, ζήσω, ἔζησα = to live ἥκω = this present should be translated as if it were a perfect, i.e. ʺto have comeʺ ἦν = he, she, it was (imperfect of ἐστίν) θαυµάζω, θαυµάσω = to admire, wonder at θεραπεύω, σω = to heal, care for θύω, θύσω = to offer sacrifice ἱδρύω, ἱδρύσω = to establish κακοποιέω > ῶ, κακοποιήσω = to do harm, do what is wrong καταβάλλω = to throw down καταγγέλλω, καταγγελῶ, κατήγγειλα (cf. ἀγγέλλω) = announce, proclaim κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα = to command, bid κινδυνεύω, σω = to run a risk κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα = to judge κωλύω, κωλύσω = to prevent λέγω, λέξω = to say, speak λείβω, λείψω = to pour λούω, λούσω = to wash λύω, -σω = to loosen µανθάνω, µαθήσοµαι = to learn µαρτυρέω, µαρτυρήσω = to bear witness, testify µένω, µενέω > ῶ = wait, remain νικάω, νικήσω = to win (a battle), defeat (an adversary) νοµίζω, νοµιέω > ῶ = to consider, deem οἰκτείρω, οἰκτειρέω > ῶ = to pity, have pity upon οἴοµαι, οἰήσοµαι = to suppose, think, believe ὀνοµάζω, -σω, ὠνόµασα = to name ὁρίζω, ὁρίσω = to separate from, delimit παίζω = to play παίω, -σω = to strike πάρειµι (παρά + εἰµί) = to be present παρέχω, παρέξω= to send πίνω = to drink πιστεύω, πιστεύσω = to trust, believe in

7 7 of 10 5/15/2011 1:28 PM πολιτεύω / πολιτεύοµαspan>= to travel, go προσβλέπω = to look at (+ acc) προφέρω = to bring forth (cf. φέρω) προσεύχοµαι = to address in prayer ῥίπτω = to throw on the ground, cast out σέβω, σέψω, later σέβοµαι = to worship, be pious σπουδάζω, σπουδάσοµαι = to be earnest, to pursue earnestly σῴζω, σῴσω = to save τίνω = to honor τρέπω, τρέψω = to turn (someone or something); τρέποµαι = to turn (intransitive, turn oneself ) τρέφω = to nourish τρέχω = to run ὑβρίζω, ὑβρίσω = to act with wanton violence, to outrage φαίνω = to show, make visible; φαίνοµαι = to appear φέρω, οἴσω = to carry, bring φεύγω = to flee, shun φοβέω, -ήσω = to frighten, fear; φοβέοµαι = to fear χορεύω, χορεύσω = to dance φανερόω > ῶ = make visible, reveal φυλάσσω (Attic φυλάττω) = to guard, protect; φυλάσσοµαι = to defend oneself ὠφηλέω, ὠφηλήσω = to help Pronouns ἐγώ = I σύ = you (sg) ἐκεῖνος,, η, ο = ʺthat...,ʺ he /.she / it ἡµεῖς = we ὑµεῖς = you (pl) ἐκεῖνοι, αι, α = ʺthose...,ʺ they (the plural nominative of ἐκεῖνος,, η, ο) Pronouns or Adjectives ἄλλος, η, ο = another ἐκεῖνος, η, ο = that (pl those) τίς = who? which? τί= what? Adjectives ἀγαθός, ή, όν = good, brave

8 8 of 10 5/15/2011 1:28 PM ἅγιος, α, ον = holy ἀνδρεῖος, α, ον = brave γνωστός, ή, όν = knowable, known δειλός, ή, όν =cowardly δεινός, ή, όν = terrible / wondrous δίκαιος, α, ον = just, righteous ἐµός, ή, όν = my (possessive adjective) ἐχθρός, ά, όν = inimical ἡγιασµένος, η, ον = sanctified θαυµαστός, ή, όν = admirable καθαρός, ά, όν = pure κακός, ή, όν = bad, cowardly, evil καλός, ή, όν = fine, noble κλητός, ή, όν = called, chosen µακρός, ά, όν = large, great, long µέγιστος, η, ον = very great, the greatest µέσος, η, ον = middle µικρός, ά, όν = small νέος, α, ον = new, young ὅλος, η, ον = all, entire. Cf holistic ὀρθός, ή, όν = straight, correct πάντων = gen pl masc of πᾶς, πᾶσα, πᾶν. The masculine and neuter stem is παντπλούσιος, α, ον = rich ποῖος, α, ον = what sort of...? πόσος, η, ον = how great? (neuter = how much?); pl = how many? πολύς, πολλή, πολύ = large, great / neuter = much; plural = many πονηρός, ά, όν = wicked σοφός, ή, όν = wise φανερός, ά, όν = visible, revealed Φαρισαῖος, α, ον = Pharisee χαλεπός, ή, όν = harsh, difficult χρήσιµος, η, ον = useful χρηστός, ή, όν = beneficial, good χρυσοῦς, ῆ, οῦν = golden. This is a contracted adjective. Adverbs ἀεί / αἰεί = always

9 9 of 10 5/15/2011 1:28 PM δεῦρο = hereto, here (the old fashioned ʺhitherʺ) ἔτι = still καί may be an adverb = also, too κακῶς = badly καλῶς = well, nicely, nobly µή = no, not (used instead of οὐ with commands) µᾶλλον (comparative adverb) = more, rather µόνον = only νqound:yellowʹ> = home in the sense of homeward οὐ = no, not οὐκέτι = no longer, not any more πόθεν = wherefrom (the old fashioned ʺwhenceʺ)? ποῖ = whereto (the old fashioned ʺwhitherʺ)? πολλάκις = often πότε = when? ποῦ = where? πρῶτον = first πῶς = how? τότε = then, at that time Prepositions (list 1-9) With the accusative ἀνά + acc = up along διά + Acc = on account of; διά τί = why? ἐς, εἰς + acc = to, toward, into a place κατά + acc = down (along a road, the river), denoting motion; according to, throughtout µετά + acc = after πρός + acc = to, toward ὑπό + acc = moving toward the foot or base of (a tree, a mountain) With the genitive ἀπό + gen = from, away from a place διά + gen = through, across; ἐκ + gen = out of a place ἐπί + gen = on, upon κατά + gen = down from µετά + gen = with

10 10 of 10 5/15/2011 1:28 PM πρό + gen = in front of, before πρός + gen = from ὑπό + gen = by the personal agent of a passive verb With the dative ἐν + dat = in or at a place ὑπό + dat = in or at the foot or base of (a tree, a mountain) Back to the top Conjunctions ἀλλά = but διότι = because εἰ = if; εἰ καί = even if ἐπεί, ἐπειδή = when, since ἤ = or καί = and ὅτε = when οὔτε... οὔτε = neither... nor πρίν + Infinitive = before ὡς = just as, as Particles ἆρα often introduces a question. It should not be translated. γάρ (postpositive) = for (causal) δέ (postpositive) = ʺandʺ or ʺbut,ʺ depending on the context. δή (postpositive) = indeed, certainly, in fact καί...καί = both... and µέν... δέ = when used as a pair of correlatives, they may connect or contrast two elements. They may be translated literally as ʺon the one handʺ...ʺon the other hand.ʺ For µέν... δέ see Lesson 3 µέντοι (postpositive) = nevertheless οὖν = therefore τε (postpositive) = and τε... τε (both postpositive) = both... and

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Crito vocabulary (by part of speech)

Crito vocabulary (by part of speech) Crito vocabulary (by part of speech) Greek word part of speech frequency English meaning πολύς adj. 38 much or many δίκαιος adj. 28 just καλός adj. 18 beautiful πρότερος adj. 11 earlier ἀγαθός adj. 8 good

Διαβάστε περισσότερα

NT Greek most frequent Vocabulary 1

NT Greek most frequent Vocabulary 1 NT Greek most frequent Vocabulary 1 I Words occurring 50 or more times (293) Greek English Urdu 2 اچھا 1 ἀγαθός, -ή, -όν good میں پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں 2 ἀγαπάω I love پیار محبت 3 ἀγάπη, - ης, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 26. The Future Tense

Chapter 26. The Future Tense Chapter 26 The Future Tense 26.1 So far we have used verbs in the present tense, with a few examples of past tenses. Now we come to the future tense - and there are no new endings to learn. Regular Greek

Διαβάστε περισσότερα

Lysias I and Plato s Crito

Lysias I and Plato s Crito Lysias I and Plato s Crito Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Lysias I and Plato s Crito Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary 1 st edition 2012 by Geoffrey D.

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns

Chapter 13. The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns Chapter 13 The Definite Article The Demonstrative Adjectives and Pronouns 13.1 In chapters 4, 6, and 8 we met various forms of the Definite Article ὁ ἡ το and the Third Personal Pronoun αὐτος αὐτη αὐτο.

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

COVER 2010 Dean Deppe

COVER 2010 Dean Deppe COVER 2010 Dean Deppe ii TABLE OF CONTENTS 1. A SUMMARY OF GRAMMATICAL CATEGORIES... 1 I. THE CASES... 1 II. THE FUNCTIONS OF THE ARTICLE... 2 III. THE MEANINGS OF EACH TENSE... 3 IV. THE MOODS... 4 V.

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

Lucian s. A True Story. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Lucian s. A True Story. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s A True Story An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian's A True Story: An Intermediate Greek Reader Greek text with Running

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) ἆ ἀγαίομαι ἄγε ἀγείρω ἀγελαῖος Ἀγέλαος ἀγήνωρ ἀγινέω ἀγνοέω ἁγνός ἀγοράομαι ἀγορεύω ἀγορή ἀγορητής ἀγρέω ἄγχι ἀγχίμολος ἄγω ἀδέψητος ἀεί ἀεικέλιος ἀεικής ἀεικία ἀέκων

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Day 66: Luke 10:17-24 Verse 17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα [δύο] µετὰ χαρᾶς λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

1. -ω -μεν 2. -εις -τε 3. -ει -ουσι(ν) These suffixes have the following meanings: 1. I we 2. you you 3. he (she, it) they

1. -ω -μεν 2. -εις -τε 3. -ει -ουσι(ν) These suffixes have the following meanings: 1. I we 2. you you 3. he (she, it) they 3 PRESENT AND FUTURE ACTIVE INDICATIVE Related patterns of verbs are known as conjugations (from Lat. coniugo, I join together ). The entire Greek verb system may be divided into two basic conjugations:

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 2 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all

Chapter 40. πας, πασα, παν - every, all Chapter 40 πας, πασα, παν - every, all 40.1 The majority of adjectives follow the 2-1-2 pattern of ἀγαθος, -η, -ον or ἀξιος, -α, -ον, with the Masculine and Neuter using Second Declension endings, and

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 48. Infinitives

Chapter 48. Infinitives Chapter 48 Infinitives 48.1 The Infinitive has the form "to do something". It is treated as one of the Moods of the Verb; it shows Voice (Active, Middle, Passive) and Tense, but does not take personal

Διαβάστε περισσότερα