ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6373 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6373 ΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6373 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Το Πανε ιστήµιο Αιγαίου έχοντας υ όψη: 1. Το άρθρο 98 του Συντάγµατος, 2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87) «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», ό ως ισχύει σήµερα, 3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), άρθρο 1, αρ. 2, 4. Το Π.. 83/1984 (ΦΕΚ Α 31), «Ίδρυση Πανε ιστηµίου Αιγαίου,», ό ως ισχύει σήµερα, 5. Την Υ ουργική Α όφαση Φ120.61/58/Β267211/ (ΦΕΚ 779/ τ.γ) «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντι ρυτάνεων στο Πανε ιστήµιο Αιγαίου» 6. Την µε αρ. 1916/ α όφαση του Πρύτανη του Πανε ιστηµίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1464/ ) µε θέµα: «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους υ ηρετούντες Αντι ρυτάνεις του Πανε ιστηµίου Αιγαίου» 7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ό ως ισχύει σήµερα, 8. Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π...», ό ως ισχύει σήµερα, 9. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», ό ως ισχύει σήµερα, 10. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178) «ικαστική ροστασία κατά το στάδιο ου ροηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών ροµηθειών και υ ηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 11. Τα άρθρα 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,33,34,35,37,38 και 39 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», 12. τις µε αριθµό 270,271,272/ , 281/ και 289/ Α οφάσεις του Πρύτανη του Ιδρύµατος, για τη σκο ιµότητα της αρα άνω δα άνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 24

2 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 13. Τη µε αριθµό 493/ (Α Α ΒΛ9 469Β7Λ-ΒΝΝ) α όφαση του Πρύτανη του Πανε ιστηµίου Αιγαίου για την ροκήρυξη ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την αρα άνω ροµήθεια και 14. τη µε αριθµ. 699/4030/ (µε Α Α: ΒΕΖ8469Β7Λ-Β1Ε και Α ΑΜ: 13REQ , 13REQ , 13REQ , 13REQ και 13REQ ) Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης για το έτος Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες ροσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την ροµήθεια αναλωσίµων, ειδών ληροφορικής και λοι ού εξο λισµού για την εκ αίδευση των φοιτητών, την ε ιστηµονική έρευνα και τον εξο λισµό των εργαστηρίων των Τµηµάτων της Πανε ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός ροϋ ολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο οσό των ,64 (δεκαέξι χιλιάδες εντακόσια ενήντα έντε ευρώ και εξήντα τέσσερα λε τά) συµ εριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί α ό τον Κ.Α.Ε. 4121, του Τακτικού Προϋ ολογισµού του Ιδρύµατος. ΕΙ Η ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα είδη και η ενδεικτική οσότητα για το κάθε είδος ρος ροµήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της αρούσης διακήρυξης. Το Πανε ιστήµιο Αιγαίου δύναται µετά την αξιολόγηση των ροσφορών, να τρο ο οιήσει τις οσότητες των ρος ροµήθεια ειδών έως και ±10% αναλόγως των ροφορών ου θα δοθούν α ό τους µειοδότες καθώς και τη διαθέσιµη ίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά. Οι τεχνικές ροδιαγραφές των ειδών, ό ου αυτές α αιτούνται, εριγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της αρούσης διακήρυξης. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ροσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο άνω στον ο οίο θα ρέ ει α αραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα αρακάτω: Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 6373/ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ», Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισµού: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 24

3 ΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013, 12:00 µ.µ.» Ο λήρης τίτλος της αρµόδιας υ ηρεσίας ου διενεργεί τον διαγωνισµό: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ», Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υ ηρεσίας ου διενεργεί τον διαγωνισµό: «ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ» Τα στοιχεία του α οστολέα ροσφέροντος Η κατάθεση των ροσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013, στις 10:00.µ.. Οι ροσφορές θα ρέ ει α αραιτήτως να ρωτοκολλούνται υ ευθύνη του ενδιαφερόµενου, α ό το Τµήµα Πρωτοκόλλου και ιοικητικής Μέριµνας του Πανε ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Περιφερειακού Τµήµατος Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, τα ο οία στεγάζονται στην ροαναφερθείσα διεύθυνση. Αρµόδιοι υ άλληλοι για την αραλαβή των ροσφορών είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Κάιτατζης Γεώργιος (τηλ , φαξ ). Προσφορές µ ορούν ε ίσης να α οστέλλονται στο Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων Πανε ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη µε ο οιανδή οτε τρό ο ε ί α οδείξει, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές εριέρχονται στους αρµόδιους για την αραλαβή των ροσφορών υ αλλήλους της υ ηρεσίας µέχρι την αρα άνω καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Στην ερί τωση αυτή η ρωτοκόλληση της ροσφοράς γίνεται υ ευθύνη της υ ηρεσίας ενώ η ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σχετικά µε τον αριθµό ρωτοκόλλου της ροσφοράς του, θα γίνεται µε ρωτοβουλία του ιδίου, α ό τους αρµόδιους για την αραλαβή των ροσφορών, υ αλλήλους του ιδρύµατος. Προσφορά ου είτε υ οβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν αραλήφθηκε έγκαιρα α ό τους αρµόδιους για την αραλαβή των ροσφορών υ αλλήλους, θα α ορρί τεται ως εκ ρόθεσµη, και θα ε ιστρέφεται σφραγισµένη στον ενδιαφερόµενο. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ρέ ει υ οχρεωτικά να έχουν υ ογεγραµµένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονοµική τους ροσφορά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υ οχρεωτικά & µε Ποινή Α οκλεισµού) Εντός του κύριου φακέλου της ροσφοράς και εκτός των υ οφακέλων Τεχνικής και Οικονοµικής ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: Οι υ οψήφιοι α αιτείται να υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά τους: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 24

4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α) Υ εύθυνη ήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, στην ο οία θα αναγράφονται : τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισµού, ου συµµετέχουν, ότι, µέχρι και την ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς τους : δεν τελούν σε τώχευση και, ε ίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης τώχευσης. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους, ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε ικουρικής) και ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις τους, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Ε ιµελητήριο ή σε ισοδύναµες ε αγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, Β) Νοµιµο οιητικά έγγραφα (Θα ρέ ει να κατατεθούν και όλα τα α αραίτητα αραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, ρακτικά κλ.), ου θα α οδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση και τα όργανα εκ ροσώ ησής του. Γ) Τα αραστατικά εκ ροσώ ησης, εφόσον οι υ οψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι ρόσω ό τους. ) Α όδειξη κατάθεσης ή α οστολής του δείγµατος, εφόσον α αιτείται. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνεται σφραγισµένος υ οφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υ οφάκελος της τεχνικής ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνεται, υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού, στις ροσφορές των ενδιαφερόµενων ου ροσφέρουν τουλάχιστον ένα α ό τα είδη µε Α/Α: 62, 63, 66, 67, 81, 88 και 117. Προµηθευτές οι ο οίοι δεν ροσφέρουν ο οιοδή οτε α ό τα αρα άνω είδη δεν υ οχρεούνται να συµ εριλάβουν στο φάκελο της ροσφοράς τους, υ οφάκελο µε τεχνική ροσφορά. Εντός του υ οφακέλου της τεχνικής ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της αρούσης διακήρυξης συµ ληρωµένοι ευκρινώς µε τα ζητούµενα στοιχεία, 2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς ( λήρης και αναλυτική εριγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των ροσφερόµενων ειδών, prospectus, χρόνος αράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ..) ό ως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της αρούσης. (Τεχνικά χαρακτηριστικά τα ο οία αναφέρονται στο Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 24

5 ΙΑΚΗΡΥΞΗ διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα). Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνεται σφραγισµένος υ οφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο συγκεκριµένο υ οφάκελο το οθετείται η οικονοµική ροσφορά. Η οικονοµική ροσφορά ρέ ει να εριέχει υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού, τον ίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της αρούσης διακήρυξης συµ ληρωµένους ευκρινώς. Οι τιµές των ροσφερόµενων ειδών, θα ρέ ει α αραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ). Η στρογγυλο οίηση θα γίνεται µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές Χωρίς Φ.Π.Α., θα εριλαµβάνονται όλες οι τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε ιβάρυνση, ενώ στις τιµές Με Φ.Π.Α., θα υ ολογισθεί ε ι ρόσθετα και ΦΠΑ 16%. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υ όψη για τη σύγκριση των ροσφορών. Σε ερί τωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υ ερισχύει η τιµή ου δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανε ιστήµιο Αιγαίου α οτέλεσµα. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή για κά οιο είδος, η ροσφορά για το συγκεκριµένο είδος α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Προσφορές ου θέτουν όρο ανα ροσαρµογής τιµών α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Προσφορές ου δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος α ορρί τονται ως α αράδεκτες. ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Οι ροσφορές δεν ρέ ει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ άρχει στην ροσφορά ο οιαδή οτε διόρθωση, αυτή ρέ ει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α ό τον ροσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αραλαβής και α οσφράγισης των ροσφορών ρέ ει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η ροσφορά α ορρί τεται όταν υ άρχουν σε αυτή διορθώσεις ου την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ροσφορών. Η ε ιτρο ή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους ροσφέροντες να συµ ληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να α οκλείσει τους ροσφέροντες ου δεν θα α οκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόµενου α ό αυτήν χρόνο. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υ οψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) µήνες α ό την ε όµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ οβολής τους. Προσφορά ου ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µ ορεί να αραταθεί, εφόσον ζητηθεί α ό την Αναθέτουσα Αρχή ριν α ό τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη δύο (2) µηνών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 24

6 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα υ οβολής µόνο µιας ροσφοράς για κάθε ροσφερόµενο είδος. Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές ροσφορές - αντι ροσφορές. Σε ερί τωση υ οβολής τους α ορρί τονται ως α αράδεκτες για το συγκεκριµένο είδος. Ο διαγωνιζόµενος, ο ο οίος θα υ οβάλει τέτοιας φύσης ροτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία ερί τωση να διαµαρτυρηθεί ή να ε ικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι ροτάσεις αυτές δε ληφθούν υ όψη κατά την αξιολόγηση των ροσφορών. Τρο ο οίηση της ροσφοράς ή ρόταση ου κατά την κρίση της αρµόδιας Ε ιτρο ής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντι ροσφορά είναι α αράδεκτη και δεν λαµβάνεται υ όψη. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 µ.µ., στα Γραφεία του Περιφερειακού Τµήµατος Οικονοµικών Υ οθέσεων, του Πανε ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, ενώ ιον της αρµόδιας Ε ιτρο ής ου έχει συσταθεί, ειδικά για το σκο ό αυτό µε α όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, ενώ ιον της Ε ιτρο ής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού. Κατά την α οσφράγιση των ροσφορών α ό την Ε ιτρο ή µ ορούν να αρίστανται οι ροσφέροντες ή οι νόµιµοι εκ ρόσω οί τους. Μετά την α οσφράγιση των ροσφορών η ε ιτρο ή του διαγωνισµού ροβαίνει στην καταχώρηση αυτών ου υ έβαλαν ροσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ου κατέθεσαν. Προσφορές ου α ορρί τονται για τυ ικούς λόγους α οκλείονται α ό την εραιτέρω αξιολόγηση. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, να αρευρίσκονται στη διαδικασία α οσφράγισης των ροσφορών, µ ορούν µε αίτηµα τους να λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, των τιµών ου ροσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων ου αφορούν στο συγκεκριµένο διαγωνισµό συµ εριλαµβανοµένων και των ροσφορών. Σε ερί τωση συνυ οβολής µε την ροσφορά στοιχείων και ληροφοριών εµ ιστευτικού χαρακτήρα ου η τυχόν γνωστο οίησή τους στους συνυ οψήφιους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, ο ροσφέρων οφείλει να σηµειώνει ε αυτών την ένδειξη «ληροφορίες εµ ιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη ερί τωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 24

7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ των ληροφοριών οι συνυ οψήφιοι. Η έννοια της ληροφορίας εµ ιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την ροστασία του α ορρήτου ου καλύ τει τεχνικά ή εµ ορικά ζητήµατα της ε ιχείρησης του υ οψηφίου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Ε ιτρο ή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, ροβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των τεχνικών ροσφορών ελέγχοντας αν τα ροσφερόµενα είδη ληρούν τις ελάχιστες τεχνικές ροδιαγραφές ό ως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της αρούσης ροκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών ροδιαγραφών είναι α αράβατοι και η ο οιαδή οτε µη συµµόρφωση ρος αυτούς συνε άγεται α όρριψη της ροσφοράς (Άρθρο 3, αρ. 7, Π 118/07). Προσφερόµενα είδη ου α οκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης. Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των ρος ροµήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής ανά είδος α οτελεί αυστηρά το κριτήριο ε ιλογής µεταξύ των ροσφορών ου κρίθηκαν α οδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορά ειδών υψηλότερων ροδιαγραφών α ό τις ελάχιστα καθοριζόµενες θα λαµβάνεται υ όψη αυστηρά και µόνο σε ερί τωση ύ αρξης ερισσότερων της µιας ροσφορών µε την ίδια τιµή. Σε ερί τωση ύ αρξης ερισσότερων της µιας ροσφορών, µε την ίδια τιµή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των ροµηθευτών ου µειοδότησαν µοιράζοντας εξίσου το σύνολο της οσότητας για το συγκεκριµένο είδος, ενώ σε ερί τωση ου αυτό δεν είναι εφικτό εφαρµόζεται η διαδικασία της κλήρωσης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του α οτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει α ό το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανε ιστηµίου, χωρίς να έχουν δικαίωµα α οζηµίωσης όσοι ήραν µέρος σ αυτόν. Οι ροµηθευτές στους ο οίους κατακυρώνεται η ροµήθεια, υ οχρεούνται να ροσέλθουν σε έντε (5) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης, για την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης. Σε ερί τωση ου ο ροµηθευτής δεν ροσέλθει για να υ ογράψει τη σύµβαση στην οριζόµενη ροθεσµία, το Πανε ιστήµιο Αιγαίου δύναται να α ευθυνθεί στον ε όµενο στην κατάταξη, µειοδότη ροµηθευτή ή να µην ροχωρήσει στην ροµήθεια των συγκεκριµένων ειδών. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα ρος ροµήθεια είδη θα αραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 24

8 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους ου θα υ οδειχθούν α ό τη ιοίκηση και τα Τµήµατα µε ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου ροµηθευτή. Για το λόγο αυτό η αράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Η ροθεσµία αράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε δεκα έντε ηµέρες α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης ροµήθειας. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η εγκατάσταση συναρµολόγηση των ειδών θα γίνει α ό τον ανάδοχο ροµηθευτή, χωρίς ε ι λέον ε ιβάρυνση του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση της ροσφοράς τους αυτόµατα: εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών ου ροσφέρουν για όσο διάστηµα αναφέρεται στην ροσφορά τους ή στην αρούσα ροκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην ροσφορά. αναλαµβάνουν να ε εµβαίνουν για την α οκατάσταση των τυχόν ροβληµάτων ου θα αρουσιαστούν, εντός µιας εβδοµάδας α ό την έγγραφη ειδο οίησή τους, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης µε δα άνες τους, είτε µεταγενέστερα µε δα άνες του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η α οκατάσταση τυχόν ροβληµάτων ου θα αρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα ε ι λέον κόστος για το Πανε ιστήµιο Αιγαίου. ΠΛΗΡΩΜΗ Η ληρωµή των ρος ροµήθεια ειδών ου θα κατακυρωθούν σε κάθε ροµηθευτή, θα γίνει µετά την οριστική αραλαβή (α ό τις αρµόδιες Ε ιτρο ές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών ου αφορούν στην αρούσα διακήρυξη και ου κατακυρώθηκαν µε βάση την αξιολόγηση των ροσφορών. Η ληρωµή θα γίνει µε χρηµατικά εντάλµατα ου θα εκδοθούν στο όνοµα του ροµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγια του και ύστερα α ό θεώρηση αυτών α ό την αρµόδια Υ ηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιµολόγια του κάθε ανάδοχου ροµηθευτή θα ρέ ει να εκδοθούν σε συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Το συµφωνηµένο τίµηµα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τρα εζικά τέλη ή τυχόν άλλες ε ιβαρύνσεις, ε ιβαρύνουν τον ανάδοχο ροµηθευτή. Η δα άνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋ ολογισµό του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 24

9 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Ε ί του καθαρού οσού ( ρο Φ.Π.Α.) γίνεται αρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό οσό της Σύµβασης είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υ έρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσηµο και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση. Ο ροµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον α αιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών τα ο οία θα αραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανε ιστηµίου ου θα υ οδειχθούν. Οι δασµοί, φόροι και λοι ές δηµοσιονοµικές ε ιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ροµηθευτή. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο α ό κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός α ό ροφανή σφάλµατα ή αραδροµές. 2. Οι ροσφορές θα υ οβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν συνηµµένα στην τεχνική ροσφορά έντυ α, σχέδια και λοι ά τεχνικά στοιχεία ου µ ορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνε άγεται αυτόµατα την λήρη και ανε ιφύλακτη α οδοχή α ό το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της ροκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.), των α οφάσεων του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίαςνοµολογίας σχετικά µε τις ροµήθειες του ηµοσίου και των ΝΠ. 4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µ ορεί να ζητήσει συµ ληρωµατικές ληροφορίες ή διευκρινίσεις για το εριεχόµενο της αρούσας διακήρυξης, α ό Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιος για την αροχή ληροφοριών σχετικά µε τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Κάιτατζης Γεώργιος (τηλ , φαξ ). 5. Αντίτυ α των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες α ό το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το ο οίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανε ιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ε ίσηµη ιστοσελίδα του Πανε ιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριµένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις ιαγωνισµοί Προµηθειών» 6. Ε ί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται α ό τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι άντοτε το Ελληνικό. 7. Ο ροµηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την ερίοδο της εγγύησης σύµφωνα µε τις ελάχιστες ροδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας ό ως αυτές ορίζονται στην αρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην ροσφορά του. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 24

10 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η αρούσα διακήρυξη συνοδεύεται α ό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα ο οία α οτελούν ανα όσ αστα µέρη της. Ιωάννης Κάλλας Αντι ρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανά τυξης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 24

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 24

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ *Σηµ: Ορισµένα α ό τα είδη ιθανώς να ε αναλαµβάνονται λόγω του ότι τα αιτούνται διαφορετικά τµήµατα του Πανε ιστηµίου µε διαφορετικούς ροϋ ολογισµούς. Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ / ΕΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Β1. Η/Υ, Εκτυ ωτές και αναλώσιµα ληροφορικής Βιντεο ροβολέας DLP, 1024x768, Τεµάχιο , Lumens, τσάντα µεταφοράς, 62 βάση στήριξης (σε ταβάνι µε δυνατότητα εριστροφής 360 µοιρών) Προβολικό Σύστηµα για την Τεµάχιο ,80 63 Αίθουσα Σεµιναρίων Κτιρίου Ξενία Β Βιντεο ροβολέας DLP, 1080x800, Τεµάχιο 1 910, Ansi Lumens, βάση στήριξης σε ταβάνι 67 Εργαστηριακό εχάµετρο Τεµάχιο 1 464,00 81 Φωτιστικό γραφείου (µε ειδικό TEMAXIO 2 67,28 λαµ τήρα εξοικονόµησης ενέργειας) Φυσητήρας α ορροφητήρας για τον ΤΕΜΑΧΙΟ 1 34,80 86 καθαρισµό της σκόνης στο εσωτερικό του H/Y, Ισχύς 500W 88 Συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,06 καλωδίων δικτύου και USB 110 Κατσαβίδι σταυρού 3mm TEMAXIO 2 9, Κατσαβίδι σταυρού 5mm TEMAXIO 2 9, Μυτοτσίµ ιδο TEMAXIO 1 12, Μεταλλικός Φοριαµός TEMAXIO 1 699,48 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. Γ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΧΑΡΤΙ Α4 141 Μ αταρίες ΑΑ κατηγορία Super Ultra Plus ή ισοδύναµο για Digital Voice Recorder Πακέτο των ,04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 24

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΕΙ ΟΣ*. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1. Εργαστηριακά Αναλώσιµα τµήµατος Περιβάλλοντος. αναζωογόνηση στήλης α ιονισµού των 600cm3 αναζωογόνηση στήλης α ιονισµού των 1200cm3 εξεταστικά γάντια λευκά, µιας χρήσεως, µη α οστειρωµένα, αµφιδεξιά, ελαφρά ουδραρισµένα, µε ρόσµιξη φυσικού Λάτεξ. Μέγεθος γαντιών µεσαίο (medium) α όλυτη αιθανόλη C2H5OH pa 99% Πολυφωσφορικό νάτριο( NaPO3)n extra pure ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεµάχιο 3 220,39 τεµάχιο 1 79,69 ακέτο των100 τεµαχίων 4 23,20 1 Lt 2 141,52 1 Kg 1 34,80 ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 172 βελόνες ανατοµίας µεταλλικές τεµάχιο 20 23,20 αραφίλµ 75 m X 5cm άχρωµο, άοσµο, τεµάχιο 1 34, εύκαµ το, αυτοσφραγιζόµενο, ανθεκτικό στην υγρασία, ηµιδιαφανές αµ ούλα θειικού οξέος 0,01 Ν H2SO4 TEM 5 92, pa Buffer solution ph 4.0 (20 C), with 200 fungicide, traceable to SRM from NIST 1Lt 6 55, Buffer solution ph 7.0 (20 C), with fungicide, traceable to SRM from NIST 1Lt 6 55, Αναζωογόνηση στήλης α ιονισµού συµβατής µε εγκατεστηµένη συσκευή α ιονισµού ZALION της εταιρείας IONEL (συµ εριλαµβάνονται τα µεταφορικά έξοδα των στηλών α ό και ρος την Μυτιλήνη) 2000cm ,00 2. Εργαστηριακά Αναλώσιµα τµήµατος Θάλασσας 223 Potassium Iodide, pa 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 1 23, Folin-Ciocaltreu's Phenol Reagent 0,5 ΛΙΤΡΑ 2 116,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 24

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α 233 ΕΙ ΟΣ* Potassium Iodide ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 2 46, Creatinine ΤΕΜΑΧΙΟ 1 58,00 ΜΠΟΥΚΑΛΙ 238 Αιθανόλη Ethanol - absolute, 98% (GC) ΤΩΝ 2,5LIT , Potassium iodide, pa 1 Kg 6 417,60 ΜΠΟΥΚΑΛΙ NaCl κατάλληλο για µοριακή βιολογία 249 ΤΟΥ 1Kgr 5 52, mineral oil της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: ΜΠΟΥΚΑΛΙ 125ml 1 23, Φελλοί Ανατοµίας Βιολογικών ειγµάτων, διαστάσεων 60cm x 90cm, άχους 4-6mm ΤΕΜΑΧΙΟ , Ρολό χαρτί ε αγγελµατικό, 5 κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ , Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, διαστάσεων 57x16 mm και χωρητικότητας 8 ml ΤΕΜΑΧΙΟ , Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, διαστάσεων 54x27 mm και χωρητικότητας 25 ml ΤΕΜΑΧΙΟ , Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, διαστάσεων 90x25 mm και χωρητικότητας 25 ml ΤΕΜΑΧΙΟ , Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, χωρητικότητας 70 ml ΤΕΜΑΧΙΟ , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 5mL ΤΕΜΑΧΙΟ 1 185, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 10mL ΤΕΜΑΧΙΟ 1 174, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 25mL ΤΕΜΑΧΙΟ 1 174, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS BASE PLATES ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 58,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 24

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 22mL ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ANTAΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΧΤΥΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS Plankton Net acc. to Apstein , ΤΕΜΑΧΙΟ MESH SIZE 55µΜ 603,20 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ 3L 87,00 οχείο α οθήκευσης/το οθέτησης 304 ι εττών, λαστικό, κυλινδρικό ΤΕΜΑΧΙΟ 2 46, Βαµβακοφόροι στυλεοί, ξύλινοι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ , Σακκούλες οµογενο οίησης (Τύ ου Stomacher) 80X300mm, 400mL, µε εσωτερικό διαχωριστικό λέγµα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ,20 Στατώ δοκιµαστικών σωλήνων, µεταλλικό, 24 θέσεων ΤΕΜΑΧΙΟ 5 98, Πεχαµετρικό χαρτί κλίµακας 4,0-7,0 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 11, Universal Glass containers 30ml ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ , Κα άκια µεταλλικά για Universal Glass containers 30ml ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ , API20E ταινίες της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 25 ΤΑΙΝΙΩΝ 3 487, API20E reagent kit της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 7 ΑΜΠΟΥΛΕΣ 3 139, Μ αταρίες Λιθίου ΑΑΑ, FR03, L92, LR03, 1.5V ΚΟΥΤΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12 63, Μ αταρίες 1,5V AA ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ , Minerals Modified Medium Base (OXOID CM607) 500gr 2 533, Sodium Glutamate (OXOID L124) 500gr 1 139, Peptone Bacteriological (OXOID LP37) 500gr 1 232, Tryptone bile Glucuronide Agar (Lab M) 500gr 2 324,80 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 24

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ Ιοντοανταλλακτικές συσκευές α οστάξεως ύδατος διαστάσεων 1420 x 154 χιλιοστών ΣΤΗΛΗ 1 812,00 Στήλη (ανταλλακτικό) για Ιοντοανταλλακτική συσκευή α οστάξεως ύδατος διαστάσεων 1420 x 154 χιλιοστών Αναγέννηση ρητίνων α ιονισµένου νερού Zalion 1200 ΣΤΗΛΗ (ανταλλακτικό) 1 145,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 336, Φιάλες βουτανίου 190 g ΤΕΜΑΧΙΟ 25 58,00 Καµινέτο µεταλλικό για φιάλη ΤΕΜΑΧΙΟ βουτανίου190g µε ρυθµιστή ίεσης 185,60 Λαµ τήρες φθορισµού ψυχρού φωτός ΤΕΜΑΧΙΟ τύ ου TLD 36W/54 CE 24,36 Λαµ τήρες φθορισµού ψυχρού φωτός ΤΕΜΑΧΙΟ τύ ου LED 36W/54 CE 278,40 Ανταλλακτικό συσκευής υ ερκαθαρού νερού Miilipore/MilliQ Tube PE 6/8 L3M B (Κωδ. Είδους ΖΦ ),Μήκους 3m ΤΕΜΑΧΙΟ (1ST) 38,28 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. *Σηµ: Ορισµένα α ό τα είδη ιθανώς να ε αναλαµβάνονται λόγω του ότι τα αιτούνται διαφορετικά τµήµατα του Πανε ιστηµίου µε διαφορετικούς ροϋ ολογισµούς. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 24

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 24

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Η οργάνωση των τεχνικών ροδιαγραφών σε µορφή ίνακα έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και υ οβολή των τεχνικών ροσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υ οψήφιοι θα ρέ ει υ οχρεωτικά και ενδεχοµένως µε οινή α οκλεισµού κατά την κρίση της Ε ιτρο ής ιενέργειας και Αξιολόγησης, να υ οβάλλουν τον ίνακα συµ ληρωµένο και µε λήρεις αιτιολογήσεις. Οι υ οψήφιοι µ ορούν, ό ου θεωρούν α αραίτητο, να αρα έµ ουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα ο οία θα εριλαµβάνουν στην ροσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή αραλείψεις στην ροσφορά µ ορούν κατά την κρίση της ε ιτρο ής να καταστήσουν την ροσφορά ως α αράδεκτη. Πάντως η Ε ιτρο ή ιενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, να ε ικοινωνεί µε τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, για την αροχή διευκρινίσεων ή και συµ ληρωµατικών στοιχείων ου αφορούν στην ροσφορά. Η α όρριψη ροσφοράς ρέ ει να γίνεται αιτιολογηµένα και να αναφέρεται στο αντίστοιχο ρακτικό το ο οίο θα συντάξει η ε ιτρο ή. Οι υ οψήφιοι υ οχρεούνται να α αντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των ινάκων των τεχνικών ροδιαγραφών για τα είδη τα ο οία ροσφέρουν. Τα υ οχρεωτικά κριτήρια ροσδιορίζονται στους ίνακες ροδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Ό ου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται οτιδή οτε, η α άντηση είναι και άλι υ οχρεωτική, αλλά η µη ικανο οίηση του κριτηρίου δεν µ ορεί να καταστήσει την ροσφορά ως α αράδεκτη. Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των ινάκων θα συµ ληρωθεί υ οχρεωτικά α ό τους υ οψήφιους µε τη λέξη εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υ οχρέωση ροσφέρεται ή αναλαµβάνεται α αυτούς. Σε αντίθετη ερί τωση θα συµ ληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε ερί τωση ου µένει κενή θεωρείται ότι η α άντηση είναι «ΟΧΙ». Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριµένη αρα οµ ή σε σελίδα των ε ισυνα τοµένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υ οψηφίου, ου τεκµηριώνουν ή α οσαφηνίζουν την α άντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι αρα οµ ές στα εγχειρίδια θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων ροσθηκών ου θα αναφέρονται στους ίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυ ίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Ε ιτρο ή ιενέργειας και Αξιολόγησης δεν υ οχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η αρα οµ ή ου υ άρχει είναι λανθασµένη. Οι ροσφορές ου για ο οιοδή οτε λόγο κρίθηκαν α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης α ορρι τέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό ρακτικό της ε ιτρο ής. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Οι ελάχιστες ροδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 24

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. Ε ιδιόρθωση / αντικατάσταση ο οιουδή οτε µέρους κάθε ρος ροµήθεια είδους ου θα αρουσιάσει ροβλήµατα λειτουργίας. 2. Α οκατάσταση ο οιασδή οτε δυσλειτουργίας, γενικά. 3. Οι ροσφορές θα ρέ ει να εριλαµβάνουν σαφή δέσµευση ερί εκ λήρωσης των αρα άνω υ οχρεώσεων καθώς και αναλυτική εριγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας. 4. Ο ροµηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρό ο υ οστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της εριόδου καλής λειτουργίας. 5. Σε ερί τωση ου ο ροµηθευτής θα χρησιµο οιήσει για την τεχνική υ οστήριξη τρίτους (.χ. ε ίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντι ρόσω ους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει. Α/Α: 62 ΕΙ ΟΣ: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Χαρακτηριστικά Τεχνολογία Προβολής DLP Ανάλυση 1024 x 768 Φωτεινότητα (ANSILumens) 4200 Λόγος αντίθεσης 5300:1 Οριζόντια: khz Συχνότητα / Κάθετη: Hz 2000 (κανονική ιάρκεια Ζωής Λυχνίας (ώρες) λειτουργία) / 3000 (οικονοµική λειτουργία) Λόγος Zoom 1.6:1 ιεπαφή 2 x Computer in (D-sub 15pin), 1 x Monitor out (D-sub 15pin), 1 x Composite Video in (RCA), 1 x S-Video in (Mini DIN 4pin), 2 x Audio in (Mini Jack), 1 x Audio out (Mini Jack), 2 x Speaker (10W), 1 x Microphone in (Mini Jack), 1 x LAN (RJ45), 2 x USB (Type A), 1 x USB (Type Mini B) Yποστηριζόµενα σήµατα PAL / SECAM / NTSC Ασύρµατο χειριστήριο Ατσάλινη βάση στήριξης του προβολέα στο ταβάνι µε δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών Τσάντα µεταφοράς Ασύρµατο πληκτρολόγιο (µε µπαταρίες) Ασύρµατο ποντίκι (µε µπαταρίες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 24

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εγγύηση 3 χρόνια Α/Α: 63 ΕΙ ΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Χαρακτηριστικά ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Τεχνολογία Προβολής Ανάλυση DLP 1024 x 768 (ΧGA) Φωτεινότητα (ANSILumens) 3000 Λόγος αντίθεσης 13000:1 Οριζόντια: khz Συχνότητα / Κάθετη: Hz 4500 (κανονική ιάρκεια Ζωής Λυχνίας (ώρες) λειτουργία) / 6000 (οικονοµική λειτουργία) 2 x Computer in (D-sub 15pin), 1 x Monitor out (D-sub 15pin), 1 x Composite Video in ιεπαφή (RCA), 1 x HDMI, 2 x Audio in (Mini Jack), 1 x Audio out (Mini Jack), 1 x Speaker (10W), 1 x LAN (RJ45) Yποστηριζόµενα σήµατα PAL / SECAM / NTSC Ασύρµατο χειριστήριο Ατσάλινη βάση στήριξης του προβολέα στο ταβάνι µε δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών Βάρος Εγκατάσταση (τοποθέτηση σε οροφή) σε χώρο του Πανεπιστηµίου στη Μυτιλήνη Εγγύηση ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ Μήκος Χρώµα Τύπος Εγκατάσταση Εγκατάσταση (τοποθέτηση σε τοίχο) σε χώρο του Πανεπιστηµίου στη Μυτιλήνη 2,6 Kg 3 χρόνια 1.8 m και 1.6 m Λευκό Χειροκίνητη Οροφή / Τοίχος ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Τύπος Core i5 ή ισοδύναµο Ταχύτητα Ρολογιού (GΗz) 2.5 ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ Χωρητικότητα 500 GB ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 24

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχύτητα Περιστροφής (σε rpm) 7200 ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέγεθος Βασικής 4 GB Τεχνολογία DDR3 (1600 MHz) υνατότητα Επέκτασης 8 GB ΜΟΝΑ Α DVD πολλαπλών επιλογών (DoubleLayer) ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Μνήµη (MB) ΟΘΟΝΗ Μέγεθος διαγωνίου ΘΥΡΕΣ Εξωτερική οθόνη esata HDMI USB 3.0 Εξωτερικό µικρόφωνο / ακουστικά Συσκευή ανάγνωσης καρτών Connector RJ45 ΣΥΝ ΕΣΗ ΙΚΤΥΟΥ GigabitEthernetLAN ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Bluetooth 4.0 Ασύρµατο LAN a/b/g/n ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ Υψηλής Ευκρίνειας (1.280 x 800) Ενσωµατωµένο Μικρόφωνο ΗΧΕΙΑ Ενσωµατωµένα στερεοφωνικά ηχεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Windows 7 Professional 64-Bit Windows 8 Pro 64 bit ΒΑΡΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 1GB 15.6'' NAI NAI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ DVD 2,5 Kgr 3 Έτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 21 από 24

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α: 66 ΕΙ ΟΣ: Projector Οροφής ΑΡ. ΜΟΝΑ ΩΝ: 1 Χαρακτηριστικά DLP 2800 AnsiLumens WXGA (1280x800) wide 16:10 zoom 1.20: :1 contrast 2 Wattspeaker Ελληνικό µενού BrilliantColor 6χρωµος τροχός full 1.07 billioncolors SmartEco&EcoBlank οικονοµική λειτουργία τεχνολογία φωτισµού Vidilamp Analog RGB 15 pin D- sub x2, HDMI V1.3 x 1, Component D-sub 15 pin x2, composite RCA, S-Video Mini Din, Inputs Stereo Mini Jack. D-sub 15 pin, Stereo Mini Jack. USB & RS232 control terminals., 3D DLP ready, wall color Output correction securitypassword closedcaptioning quickcooling instantrestart keystonevertical +/-40 Noiselevel 25db (Ecomode) 6500 hrs lamp life (Smart Eco Mode) Remotecontrol ερί ου 300(Π)x125(Υ)x230(B)m ιαστάσεις m βάρος ερί ου 2.5Kg 20m καλώδιο VGA θωρακισµένο, 5m καλώδιο ρεύµατος, 1 adaptordvi-vga, 5m Υλικά εγκατάστασης κανάλι 25X25mm Max 20Kg, κατάλληλη και για µεγαλύτερα µοντέλα, µε 4 βίδες στήριξης, α όκρυψη καλωδίων τηλεσκο ικός βραχίονας µεταβλητού ύψους cm ερί ου, δυνατότητα συνδυασµού 2 βάσεων Βάση οροφής για projectors: µεταξύ τους για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 22 από 24

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µεγαλύτερο συνολικά µήκος, δυνατότητα κλίσης +/- 15 µοίρες. Εγκατάσταση στο χώρο του Πανε ιστηµίου στη Μυτιλήνη Α/Α: 67 ΕΙ ΟΣ: Εργαστηριακό ph µετρο ΑΡ. ΜΟΝΑ ΩΝ: 1 Το όργανο είναι σύγχρονης τεχνολογίας, εύκολο στον χειρισµό, για γρήγορη και αξιό ιστη µέτρηση Το όργανο να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD µε ο ισθοφωτισµό Περιοχή µέτρησης 0,00 έως 14,00 ιατίθεται µε ενσωµατωµένο µαγνητικό αναδευτήρα και σύστηµα στήριξης του ηλεκτροδίου λήρως ρυθµιζόµενο υνατότητα βαθµονόµησης έως 3 σηµεία. Το όργανο να έχει την ικανότητα αυτόµατης αναγνώρισης ρυθµιστικών διαλυµάτων κατά την διαδικασία βαθµονόµησης. Να διαθέτει ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας 0 έως 80 ο C ιακριτική ικανότητα 0,1 ο C. Να συνοδεύεται α ό ρυθµιστικά διαλύµατα ph 4,7 & 10 ιακριτική ικανότητα τουλάχιστον / 0.01 Αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας στην εριοχή 0 έως 80 ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 23 από 24

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ακρίβεια µετρήσεων ±0,01 ph. Ακρίβεια στις µετρήσεις θερµοκρασίας ±0,1 ο C Να συνοδεύεται α ό ηλεκτρόδιο ph/temp µε gel ηλεκτρολύτη Παρέχεται λήρες και έτοιµο και έτοιµο για λειτουργία. Εγγύηση 2 έτη Η συσκευή να λειτουργεί µε ρεύµα 220V / 50 Hz Να συνοδεύεται α ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. Χρόνος αράδοσης 60 ηµέρες Α/Α: 81 ΕΙ ΟΣ: Φωτιστικό γραφείου (µε ειδικό λαµ τήρα εξοικονόµησης ενέργειας) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ιαστάσεις (mm): 685 Λαµ τήρας G V/11W Α/Α: 88 ΕΙ ΟΣ: Συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας καλωδίων δικτύου και USB ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Συµβατά καλώδια RJ45 (UTP/STP - RJ11/12/45) των 4/6/8 pins µέχρι 100 µέτρα), USB (A/A, A/B), RJ11/RJ12, BNC, COAXIAL, RCA Πρότυ α EIA/TIA 568A/568B, AT&T 258A, ISDN, 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-TX, Token Ring Α/Α: 117 ΕΙ ΟΣ: Μεταλλικός Φοριαµός ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Κατασκευαστής Να αναφερθεί Αριθµός Συρταριών >= 5 Πλάτος >= 47 Ύψος >= 150 Βάθος >= 62 υνατότητα Κλειδώµατος Εγγύηση >= 2 χρόνια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 24 από 24

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 30/06/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4530 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 30/06/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4530 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 30/06/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4530 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12/10/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 6. Την με αριθμό 360/05.12.2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1946)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 6. Την με αριθμό 360/05.12.2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1946) ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4266 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 15/4/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20075 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 15/4/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20075 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Α Α: 6Ν3 ΩΗ5-55Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 15/4/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20075 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου µειοδοτικού ιαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: /09/007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 53 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 26/06/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4265 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 03/10/2008 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6508 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. ρωτ. 835 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5572

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5572 ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5572 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 17/05/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2686 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 17/05/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2686 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 17/05/2007 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2686 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα