ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6373 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6373 ΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6373 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Το Πανε ιστήµιο Αιγαίου έχοντας υ όψη: 1. Το άρθρο 98 του Συντάγµατος, 2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87) «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», ό ως ισχύει σήµερα, 3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), άρθρο 1, αρ. 2, 4. Το Π.. 83/1984 (ΦΕΚ Α 31), «Ίδρυση Πανε ιστηµίου Αιγαίου,», ό ως ισχύει σήµερα, 5. Την Υ ουργική Α όφαση Φ120.61/58/Β267211/ (ΦΕΚ 779/ τ.γ) «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντι ρυτάνεων στο Πανε ιστήµιο Αιγαίου» 6. Την µε αρ. 1916/ α όφαση του Πρύτανη του Πανε ιστηµίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1464/ ) µε θέµα: «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους υ ηρετούντες Αντι ρυτάνεις του Πανε ιστηµίου Αιγαίου» 7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ό ως ισχύει σήµερα, 8. Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π...», ό ως ισχύει σήµερα, 9. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», ό ως ισχύει σήµερα, 10. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178) «ικαστική ροστασία κατά το στάδιο ου ροηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών ροµηθειών και υ ηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 11. Τα άρθρα 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,33,34,35,37,38 και 39 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», 12. τις µε αριθµό 270,271,272/ , 281/ και 289/ Α οφάσεις του Πρύτανη του Ιδρύµατος, για τη σκο ιµότητα της αρα άνω δα άνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 24

2 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 13. Τη µε αριθµό 493/ (Α Α ΒΛ9 469Β7Λ-ΒΝΝ) α όφαση του Πρύτανη του Πανε ιστηµίου Αιγαίου για την ροκήρυξη ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την αρα άνω ροµήθεια και 14. τη µε αριθµ. 699/4030/ (µε Α Α: ΒΕΖ8469Β7Λ-Β1Ε και Α ΑΜ: 13REQ , 13REQ , 13REQ , 13REQ και 13REQ ) Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης για το έτος Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες ροσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την ροµήθεια αναλωσίµων, ειδών ληροφορικής και λοι ού εξο λισµού για την εκ αίδευση των φοιτητών, την ε ιστηµονική έρευνα και τον εξο λισµό των εργαστηρίων των Τµηµάτων της Πανε ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός ροϋ ολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο οσό των ,64 (δεκαέξι χιλιάδες εντακόσια ενήντα έντε ευρώ και εξήντα τέσσερα λε τά) συµ εριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί α ό τον Κ.Α.Ε. 4121, του Τακτικού Προϋ ολογισµού του Ιδρύµατος. ΕΙ Η ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα είδη και η ενδεικτική οσότητα για το κάθε είδος ρος ροµήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της αρούσης διακήρυξης. Το Πανε ιστήµιο Αιγαίου δύναται µετά την αξιολόγηση των ροσφορών, να τρο ο οιήσει τις οσότητες των ρος ροµήθεια ειδών έως και ±10% αναλόγως των ροφορών ου θα δοθούν α ό τους µειοδότες καθώς και τη διαθέσιµη ίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά. Οι τεχνικές ροδιαγραφές των ειδών, ό ου αυτές α αιτούνται, εριγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της αρούσης διακήρυξης. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ροσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο άνω στον ο οίο θα ρέ ει α αραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα αρακάτω: Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 6373/ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ», Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισµού: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 24

3 ΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013, 12:00 µ.µ.» Ο λήρης τίτλος της αρµόδιας υ ηρεσίας ου διενεργεί τον διαγωνισµό: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ», Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υ ηρεσίας ου διενεργεί τον διαγωνισµό: «ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ» Τα στοιχεία του α οστολέα ροσφέροντος Η κατάθεση των ροσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013, στις 10:00.µ.. Οι ροσφορές θα ρέ ει α αραιτήτως να ρωτοκολλούνται υ ευθύνη του ενδιαφερόµενου, α ό το Τµήµα Πρωτοκόλλου και ιοικητικής Μέριµνας του Πανε ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Περιφερειακού Τµήµατος Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, τα ο οία στεγάζονται στην ροαναφερθείσα διεύθυνση. Αρµόδιοι υ άλληλοι για την αραλαβή των ροσφορών είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Κάιτατζης Γεώργιος (τηλ , φαξ ). Προσφορές µ ορούν ε ίσης να α οστέλλονται στο Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων Πανε ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη µε ο οιανδή οτε τρό ο ε ί α οδείξει, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές εριέρχονται στους αρµόδιους για την αραλαβή των ροσφορών υ αλλήλους της υ ηρεσίας µέχρι την αρα άνω καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Στην ερί τωση αυτή η ρωτοκόλληση της ροσφοράς γίνεται υ ευθύνη της υ ηρεσίας ενώ η ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σχετικά µε τον αριθµό ρωτοκόλλου της ροσφοράς του, θα γίνεται µε ρωτοβουλία του ιδίου, α ό τους αρµόδιους για την αραλαβή των ροσφορών, υ αλλήλους του ιδρύµατος. Προσφορά ου είτε υ οβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν αραλήφθηκε έγκαιρα α ό τους αρµόδιους για την αραλαβή των ροσφορών υ αλλήλους, θα α ορρί τεται ως εκ ρόθεσµη, και θα ε ιστρέφεται σφραγισµένη στον ενδιαφερόµενο. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ρέ ει υ οχρεωτικά να έχουν υ ογεγραµµένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονοµική τους ροσφορά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υ οχρεωτικά & µε Ποινή Α οκλεισµού) Εντός του κύριου φακέλου της ροσφοράς και εκτός των υ οφακέλων Τεχνικής και Οικονοµικής ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: Οι υ οψήφιοι α αιτείται να υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά τους: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 24

4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α) Υ εύθυνη ήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, στην ο οία θα αναγράφονται : τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισµού, ου συµµετέχουν, ότι, µέχρι και την ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς τους : δεν τελούν σε τώχευση και, ε ίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης τώχευσης. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους, ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε ικουρικής) και ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις τους, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Ε ιµελητήριο ή σε ισοδύναµες ε αγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, Β) Νοµιµο οιητικά έγγραφα (Θα ρέ ει να κατατεθούν και όλα τα α αραίτητα αραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, ρακτικά κλ.), ου θα α οδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση και τα όργανα εκ ροσώ ησής του. Γ) Τα αραστατικά εκ ροσώ ησης, εφόσον οι υ οψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι ρόσω ό τους. ) Α όδειξη κατάθεσης ή α οστολής του δείγµατος, εφόσον α αιτείται. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνεται σφραγισµένος υ οφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υ οφάκελος της τεχνικής ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνεται, υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού, στις ροσφορές των ενδιαφερόµενων ου ροσφέρουν τουλάχιστον ένα α ό τα είδη µε Α/Α: 62, 63, 66, 67, 81, 88 και 117. Προµηθευτές οι ο οίοι δεν ροσφέρουν ο οιοδή οτε α ό τα αρα άνω είδη δεν υ οχρεούνται να συµ εριλάβουν στο φάκελο της ροσφοράς τους, υ οφάκελο µε τεχνική ροσφορά. Εντός του υ οφακέλου της τεχνικής ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της αρούσης διακήρυξης συµ ληρωµένοι ευκρινώς µε τα ζητούµενα στοιχεία, 2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς ( λήρης και αναλυτική εριγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των ροσφερόµενων ειδών, prospectus, χρόνος αράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ..) ό ως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της αρούσης. (Τεχνικά χαρακτηριστικά τα ο οία αναφέρονται στο Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 24

5 ΙΑΚΗΡΥΞΗ διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα). Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνεται σφραγισµένος υ οφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο συγκεκριµένο υ οφάκελο το οθετείται η οικονοµική ροσφορά. Η οικονοµική ροσφορά ρέ ει να εριέχει υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού, τον ίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της αρούσης διακήρυξης συµ ληρωµένους ευκρινώς. Οι τιµές των ροσφερόµενων ειδών, θα ρέ ει α αραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ). Η στρογγυλο οίηση θα γίνεται µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές Χωρίς Φ.Π.Α., θα εριλαµβάνονται όλες οι τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε ιβάρυνση, ενώ στις τιµές Με Φ.Π.Α., θα υ ολογισθεί ε ι ρόσθετα και ΦΠΑ 16%. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υ όψη για τη σύγκριση των ροσφορών. Σε ερί τωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υ ερισχύει η τιµή ου δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανε ιστήµιο Αιγαίου α οτέλεσµα. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή για κά οιο είδος, η ροσφορά για το συγκεκριµένο είδος α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Προσφορές ου θέτουν όρο ανα ροσαρµογής τιµών α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Προσφορές ου δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος α ορρί τονται ως α αράδεκτες. ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Οι ροσφορές δεν ρέ ει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ άρχει στην ροσφορά ο οιαδή οτε διόρθωση, αυτή ρέ ει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α ό τον ροσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αραλαβής και α οσφράγισης των ροσφορών ρέ ει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η ροσφορά α ορρί τεται όταν υ άρχουν σε αυτή διορθώσεις ου την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ροσφορών. Η ε ιτρο ή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους ροσφέροντες να συµ ληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να α οκλείσει τους ροσφέροντες ου δεν θα α οκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόµενου α ό αυτήν χρόνο. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υ οψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) µήνες α ό την ε όµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ οβολής τους. Προσφορά ου ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µ ορεί να αραταθεί, εφόσον ζητηθεί α ό την Αναθέτουσα Αρχή ριν α ό τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη δύο (2) µηνών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 24

6 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα υ οβολής µόνο µιας ροσφοράς για κάθε ροσφερόµενο είδος. Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές ροσφορές - αντι ροσφορές. Σε ερί τωση υ οβολής τους α ορρί τονται ως α αράδεκτες για το συγκεκριµένο είδος. Ο διαγωνιζόµενος, ο ο οίος θα υ οβάλει τέτοιας φύσης ροτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία ερί τωση να διαµαρτυρηθεί ή να ε ικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι ροτάσεις αυτές δε ληφθούν υ όψη κατά την αξιολόγηση των ροσφορών. Τρο ο οίηση της ροσφοράς ή ρόταση ου κατά την κρίση της αρµόδιας Ε ιτρο ής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντι ροσφορά είναι α αράδεκτη και δεν λαµβάνεται υ όψη. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 µ.µ., στα Γραφεία του Περιφερειακού Τµήµατος Οικονοµικών Υ οθέσεων, του Πανε ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, ενώ ιον της αρµόδιας Ε ιτρο ής ου έχει συσταθεί, ειδικά για το σκο ό αυτό µε α όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, ενώ ιον της Ε ιτρο ής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού. Κατά την α οσφράγιση των ροσφορών α ό την Ε ιτρο ή µ ορούν να αρίστανται οι ροσφέροντες ή οι νόµιµοι εκ ρόσω οί τους. Μετά την α οσφράγιση των ροσφορών η ε ιτρο ή του διαγωνισµού ροβαίνει στην καταχώρηση αυτών ου υ έβαλαν ροσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ου κατέθεσαν. Προσφορές ου α ορρί τονται για τυ ικούς λόγους α οκλείονται α ό την εραιτέρω αξιολόγηση. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, να αρευρίσκονται στη διαδικασία α οσφράγισης των ροσφορών, µ ορούν µε αίτηµα τους να λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, των τιµών ου ροσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων ου αφορούν στο συγκεκριµένο διαγωνισµό συµ εριλαµβανοµένων και των ροσφορών. Σε ερί τωση συνυ οβολής µε την ροσφορά στοιχείων και ληροφοριών εµ ιστευτικού χαρακτήρα ου η τυχόν γνωστο οίησή τους στους συνυ οψήφιους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, ο ροσφέρων οφείλει να σηµειώνει ε αυτών την ένδειξη «ληροφορίες εµ ιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη ερί τωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 24

7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ των ληροφοριών οι συνυ οψήφιοι. Η έννοια της ληροφορίας εµ ιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την ροστασία του α ορρήτου ου καλύ τει τεχνικά ή εµ ορικά ζητήµατα της ε ιχείρησης του υ οψηφίου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Ε ιτρο ή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, ροβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των τεχνικών ροσφορών ελέγχοντας αν τα ροσφερόµενα είδη ληρούν τις ελάχιστες τεχνικές ροδιαγραφές ό ως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της αρούσης ροκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών ροδιαγραφών είναι α αράβατοι και η ο οιαδή οτε µη συµµόρφωση ρος αυτούς συνε άγεται α όρριψη της ροσφοράς (Άρθρο 3, αρ. 7, Π 118/07). Προσφερόµενα είδη ου α οκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης. Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των ρος ροµήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής ανά είδος α οτελεί αυστηρά το κριτήριο ε ιλογής µεταξύ των ροσφορών ου κρίθηκαν α οδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορά ειδών υψηλότερων ροδιαγραφών α ό τις ελάχιστα καθοριζόµενες θα λαµβάνεται υ όψη αυστηρά και µόνο σε ερί τωση ύ αρξης ερισσότερων της µιας ροσφορών µε την ίδια τιµή. Σε ερί τωση ύ αρξης ερισσότερων της µιας ροσφορών, µε την ίδια τιµή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των ροµηθευτών ου µειοδότησαν µοιράζοντας εξίσου το σύνολο της οσότητας για το συγκεκριµένο είδος, ενώ σε ερί τωση ου αυτό δεν είναι εφικτό εφαρµόζεται η διαδικασία της κλήρωσης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του α οτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει α ό το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανε ιστηµίου, χωρίς να έχουν δικαίωµα α οζηµίωσης όσοι ήραν µέρος σ αυτόν. Οι ροµηθευτές στους ο οίους κατακυρώνεται η ροµήθεια, υ οχρεούνται να ροσέλθουν σε έντε (5) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης, για την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης. Σε ερί τωση ου ο ροµηθευτής δεν ροσέλθει για να υ ογράψει τη σύµβαση στην οριζόµενη ροθεσµία, το Πανε ιστήµιο Αιγαίου δύναται να α ευθυνθεί στον ε όµενο στην κατάταξη, µειοδότη ροµηθευτή ή να µην ροχωρήσει στην ροµήθεια των συγκεκριµένων ειδών. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα ρος ροµήθεια είδη θα αραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 24

8 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους ου θα υ οδειχθούν α ό τη ιοίκηση και τα Τµήµατα µε ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου ροµηθευτή. Για το λόγο αυτό η αράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Η ροθεσµία αράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε δεκα έντε ηµέρες α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης ροµήθειας. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η εγκατάσταση συναρµολόγηση των ειδών θα γίνει α ό τον ανάδοχο ροµηθευτή, χωρίς ε ι λέον ε ιβάρυνση του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση της ροσφοράς τους αυτόµατα: εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών ου ροσφέρουν για όσο διάστηµα αναφέρεται στην ροσφορά τους ή στην αρούσα ροκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην ροσφορά. αναλαµβάνουν να ε εµβαίνουν για την α οκατάσταση των τυχόν ροβληµάτων ου θα αρουσιαστούν, εντός µιας εβδοµάδας α ό την έγγραφη ειδο οίησή τους, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης µε δα άνες τους, είτε µεταγενέστερα µε δα άνες του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η α οκατάσταση τυχόν ροβληµάτων ου θα αρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα ε ι λέον κόστος για το Πανε ιστήµιο Αιγαίου. ΠΛΗΡΩΜΗ Η ληρωµή των ρος ροµήθεια ειδών ου θα κατακυρωθούν σε κάθε ροµηθευτή, θα γίνει µετά την οριστική αραλαβή (α ό τις αρµόδιες Ε ιτρο ές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών ου αφορούν στην αρούσα διακήρυξη και ου κατακυρώθηκαν µε βάση την αξιολόγηση των ροσφορών. Η ληρωµή θα γίνει µε χρηµατικά εντάλµατα ου θα εκδοθούν στο όνοµα του ροµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγια του και ύστερα α ό θεώρηση αυτών α ό την αρµόδια Υ ηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιµολόγια του κάθε ανάδοχου ροµηθευτή θα ρέ ει να εκδοθούν σε συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Το συµφωνηµένο τίµηµα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τρα εζικά τέλη ή τυχόν άλλες ε ιβαρύνσεις, ε ιβαρύνουν τον ανάδοχο ροµηθευτή. Η δα άνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋ ολογισµό του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 24

9 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Ε ί του καθαρού οσού ( ρο Φ.Π.Α.) γίνεται αρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό οσό της Σύµβασης είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υ έρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσηµο και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση. Ο ροµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον α αιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών τα ο οία θα αραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανε ιστηµίου ου θα υ οδειχθούν. Οι δασµοί, φόροι και λοι ές δηµοσιονοµικές ε ιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ροµηθευτή. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο α ό κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός α ό ροφανή σφάλµατα ή αραδροµές. 2. Οι ροσφορές θα υ οβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν συνηµµένα στην τεχνική ροσφορά έντυ α, σχέδια και λοι ά τεχνικά στοιχεία ου µ ορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνε άγεται αυτόµατα την λήρη και ανε ιφύλακτη α οδοχή α ό το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της ροκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.), των α οφάσεων του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίαςνοµολογίας σχετικά µε τις ροµήθειες του ηµοσίου και των ΝΠ. 4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µ ορεί να ζητήσει συµ ληρωµατικές ληροφορίες ή διευκρινίσεις για το εριεχόµενο της αρούσας διακήρυξης, α ό Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιος για την αροχή ληροφοριών σχετικά µε τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Κάιτατζης Γεώργιος (τηλ , φαξ ). 5. Αντίτυ α των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες α ό το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το ο οίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανε ιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ε ίσηµη ιστοσελίδα του Πανε ιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριµένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις ιαγωνισµοί Προµηθειών» 6. Ε ί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται α ό τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι άντοτε το Ελληνικό. 7. Ο ροµηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την ερίοδο της εγγύησης σύµφωνα µε τις ελάχιστες ροδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας ό ως αυτές ορίζονται στην αρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην ροσφορά του. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 24

10 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η αρούσα διακήρυξη συνοδεύεται α ό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα ο οία α οτελούν ανα όσ αστα µέρη της. Ιωάννης Κάλλας Αντι ρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανά τυξης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 24

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 24

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ *Σηµ: Ορισµένα α ό τα είδη ιθανώς να ε αναλαµβάνονται λόγω του ότι τα αιτούνται διαφορετικά τµήµατα του Πανε ιστηµίου µε διαφορετικούς ροϋ ολογισµούς. Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ / ΕΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Β1. Η/Υ, Εκτυ ωτές και αναλώσιµα ληροφορικής Βιντεο ροβολέας DLP, 1024x768, Τεµάχιο , Lumens, τσάντα µεταφοράς, 62 βάση στήριξης (σε ταβάνι µε δυνατότητα εριστροφής 360 µοιρών) Προβολικό Σύστηµα για την Τεµάχιο ,80 63 Αίθουσα Σεµιναρίων Κτιρίου Ξενία Β Βιντεο ροβολέας DLP, 1080x800, Τεµάχιο 1 910, Ansi Lumens, βάση στήριξης σε ταβάνι 67 Εργαστηριακό εχάµετρο Τεµάχιο 1 464,00 81 Φωτιστικό γραφείου (µε ειδικό TEMAXIO 2 67,28 λαµ τήρα εξοικονόµησης ενέργειας) Φυσητήρας α ορροφητήρας για τον ΤΕΜΑΧΙΟ 1 34,80 86 καθαρισµό της σκόνης στο εσωτερικό του H/Y, Ισχύς 500W 88 Συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,06 καλωδίων δικτύου και USB 110 Κατσαβίδι σταυρού 3mm TEMAXIO 2 9, Κατσαβίδι σταυρού 5mm TEMAXIO 2 9, Μυτοτσίµ ιδο TEMAXIO 1 12, Μεταλλικός Φοριαµός TEMAXIO 1 699,48 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. Γ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΧΑΡΤΙ Α4 141 Μ αταρίες ΑΑ κατηγορία Super Ultra Plus ή ισοδύναµο για Digital Voice Recorder Πακέτο των ,04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 24

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΕΙ ΟΣ*. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1. Εργαστηριακά Αναλώσιµα τµήµατος Περιβάλλοντος. αναζωογόνηση στήλης α ιονισµού των 600cm3 αναζωογόνηση στήλης α ιονισµού των 1200cm3 εξεταστικά γάντια λευκά, µιας χρήσεως, µη α οστειρωµένα, αµφιδεξιά, ελαφρά ουδραρισµένα, µε ρόσµιξη φυσικού Λάτεξ. Μέγεθος γαντιών µεσαίο (medium) α όλυτη αιθανόλη C2H5OH pa 99% Πολυφωσφορικό νάτριο( NaPO3)n extra pure ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεµάχιο 3 220,39 τεµάχιο 1 79,69 ακέτο των100 τεµαχίων 4 23,20 1 Lt 2 141,52 1 Kg 1 34,80 ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 172 βελόνες ανατοµίας µεταλλικές τεµάχιο 20 23,20 αραφίλµ 75 m X 5cm άχρωµο, άοσµο, τεµάχιο 1 34, εύκαµ το, αυτοσφραγιζόµενο, ανθεκτικό στην υγρασία, ηµιδιαφανές αµ ούλα θειικού οξέος 0,01 Ν H2SO4 TEM 5 92, pa Buffer solution ph 4.0 (20 C), with 200 fungicide, traceable to SRM from NIST 1Lt 6 55, Buffer solution ph 7.0 (20 C), with fungicide, traceable to SRM from NIST 1Lt 6 55, Αναζωογόνηση στήλης α ιονισµού συµβατής µε εγκατεστηµένη συσκευή α ιονισµού ZALION της εταιρείας IONEL (συµ εριλαµβάνονται τα µεταφορικά έξοδα των στηλών α ό και ρος την Μυτιλήνη) 2000cm ,00 2. Εργαστηριακά Αναλώσιµα τµήµατος Θάλασσας 223 Potassium Iodide, pa 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 1 23, Folin-Ciocaltreu's Phenol Reagent 0,5 ΛΙΤΡΑ 2 116,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 24

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α 233 ΕΙ ΟΣ* Potassium Iodide ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 2 46, Creatinine ΤΕΜΑΧΙΟ 1 58,00 ΜΠΟΥΚΑΛΙ 238 Αιθανόλη Ethanol - absolute, 98% (GC) ΤΩΝ 2,5LIT , Potassium iodide, pa 1 Kg 6 417,60 ΜΠΟΥΚΑΛΙ NaCl κατάλληλο για µοριακή βιολογία 249 ΤΟΥ 1Kgr 5 52, mineral oil της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: ΜΠΟΥΚΑΛΙ 125ml 1 23, Φελλοί Ανατοµίας Βιολογικών ειγµάτων, διαστάσεων 60cm x 90cm, άχους 4-6mm ΤΕΜΑΧΙΟ , Ρολό χαρτί ε αγγελµατικό, 5 κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ , Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, διαστάσεων 57x16 mm και χωρητικότητας 8 ml ΤΕΜΑΧΙΟ , Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, διαστάσεων 54x27 mm και χωρητικότητας 25 ml ΤΕΜΑΧΙΟ , Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, διαστάσεων 90x25 mm και χωρητικότητας 25 ml ΤΕΜΑΧΙΟ , Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, χωρητικότητας 70 ml ΤΕΜΑΧΙΟ , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 5mL ΤΕΜΑΧΙΟ 1 185, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 10mL ΤΕΜΑΧΙΟ 1 174, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 25mL ΤΕΜΑΧΙΟ 1 174, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS BASE PLATES ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 58,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 24

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 22mL ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ANTAΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΧΤΥΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS Plankton Net acc. to Apstein , ΤΕΜΑΧΙΟ MESH SIZE 55µΜ 603,20 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ 3L 87,00 οχείο α οθήκευσης/το οθέτησης 304 ι εττών, λαστικό, κυλινδρικό ΤΕΜΑΧΙΟ 2 46, Βαµβακοφόροι στυλεοί, ξύλινοι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ , Σακκούλες οµογενο οίησης (Τύ ου Stomacher) 80X300mm, 400mL, µε εσωτερικό διαχωριστικό λέγµα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ,20 Στατώ δοκιµαστικών σωλήνων, µεταλλικό, 24 θέσεων ΤΕΜΑΧΙΟ 5 98, Πεχαµετρικό χαρτί κλίµακας 4,0-7,0 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 11, Universal Glass containers 30ml ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ , Κα άκια µεταλλικά για Universal Glass containers 30ml ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ , API20E ταινίες της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 25 ΤΑΙΝΙΩΝ 3 487, API20E reagent kit της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 7 ΑΜΠΟΥΛΕΣ 3 139, Μ αταρίες Λιθίου ΑΑΑ, FR03, L92, LR03, 1.5V ΚΟΥΤΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12 63, Μ αταρίες 1,5V AA ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ , Minerals Modified Medium Base (OXOID CM607) 500gr 2 533, Sodium Glutamate (OXOID L124) 500gr 1 139, Peptone Bacteriological (OXOID LP37) 500gr 1 232, Tryptone bile Glucuronide Agar (Lab M) 500gr 2 324,80 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 24

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ Ιοντοανταλλακτικές συσκευές α οστάξεως ύδατος διαστάσεων 1420 x 154 χιλιοστών ΣΤΗΛΗ 1 812,00 Στήλη (ανταλλακτικό) για Ιοντοανταλλακτική συσκευή α οστάξεως ύδατος διαστάσεων 1420 x 154 χιλιοστών Αναγέννηση ρητίνων α ιονισµένου νερού Zalion 1200 ΣΤΗΛΗ (ανταλλακτικό) 1 145,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 336, Φιάλες βουτανίου 190 g ΤΕΜΑΧΙΟ 25 58,00 Καµινέτο µεταλλικό για φιάλη ΤΕΜΑΧΙΟ βουτανίου190g µε ρυθµιστή ίεσης 185,60 Λαµ τήρες φθορισµού ψυχρού φωτός ΤΕΜΑΧΙΟ τύ ου TLD 36W/54 CE 24,36 Λαµ τήρες φθορισµού ψυχρού φωτός ΤΕΜΑΧΙΟ τύ ου LED 36W/54 CE 278,40 Ανταλλακτικό συσκευής υ ερκαθαρού νερού Miilipore/MilliQ Tube PE 6/8 L3M B (Κωδ. Είδους ΖΦ ),Μήκους 3m ΤΕΜΑΧΙΟ (1ST) 38,28 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. *Σηµ: Ορισµένα α ό τα είδη ιθανώς να ε αναλαµβάνονται λόγω του ότι τα αιτούνται διαφορετικά τµήµατα του Πανε ιστηµίου µε διαφορετικούς ροϋ ολογισµούς. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 24

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 24

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Η οργάνωση των τεχνικών ροδιαγραφών σε µορφή ίνακα έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και υ οβολή των τεχνικών ροσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υ οψήφιοι θα ρέ ει υ οχρεωτικά και ενδεχοµένως µε οινή α οκλεισµού κατά την κρίση της Ε ιτρο ής ιενέργειας και Αξιολόγησης, να υ οβάλλουν τον ίνακα συµ ληρωµένο και µε λήρεις αιτιολογήσεις. Οι υ οψήφιοι µ ορούν, ό ου θεωρούν α αραίτητο, να αρα έµ ουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα ο οία θα εριλαµβάνουν στην ροσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή αραλείψεις στην ροσφορά µ ορούν κατά την κρίση της ε ιτρο ής να καταστήσουν την ροσφορά ως α αράδεκτη. Πάντως η Ε ιτρο ή ιενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, να ε ικοινωνεί µε τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, για την αροχή διευκρινίσεων ή και συµ ληρωµατικών στοιχείων ου αφορούν στην ροσφορά. Η α όρριψη ροσφοράς ρέ ει να γίνεται αιτιολογηµένα και να αναφέρεται στο αντίστοιχο ρακτικό το ο οίο θα συντάξει η ε ιτρο ή. Οι υ οψήφιοι υ οχρεούνται να α αντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των ινάκων των τεχνικών ροδιαγραφών για τα είδη τα ο οία ροσφέρουν. Τα υ οχρεωτικά κριτήρια ροσδιορίζονται στους ίνακες ροδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Ό ου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται οτιδή οτε, η α άντηση είναι και άλι υ οχρεωτική, αλλά η µη ικανο οίηση του κριτηρίου δεν µ ορεί να καταστήσει την ροσφορά ως α αράδεκτη. Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των ινάκων θα συµ ληρωθεί υ οχρεωτικά α ό τους υ οψήφιους µε τη λέξη εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υ οχρέωση ροσφέρεται ή αναλαµβάνεται α αυτούς. Σε αντίθετη ερί τωση θα συµ ληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε ερί τωση ου µένει κενή θεωρείται ότι η α άντηση είναι «ΟΧΙ». Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριµένη αρα οµ ή σε σελίδα των ε ισυνα τοµένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υ οψηφίου, ου τεκµηριώνουν ή α οσαφηνίζουν την α άντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι αρα οµ ές στα εγχειρίδια θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων ροσθηκών ου θα αναφέρονται στους ίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυ ίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Ε ιτρο ή ιενέργειας και Αξιολόγησης δεν υ οχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η αρα οµ ή ου υ άρχει είναι λανθασµένη. Οι ροσφορές ου για ο οιοδή οτε λόγο κρίθηκαν α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης α ορρι τέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό ρακτικό της ε ιτρο ής. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Οι ελάχιστες ροδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 24

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. Ε ιδιόρθωση / αντικατάσταση ο οιουδή οτε µέρους κάθε ρος ροµήθεια είδους ου θα αρουσιάσει ροβλήµατα λειτουργίας. 2. Α οκατάσταση ο οιασδή οτε δυσλειτουργίας, γενικά. 3. Οι ροσφορές θα ρέ ει να εριλαµβάνουν σαφή δέσµευση ερί εκ λήρωσης των αρα άνω υ οχρεώσεων καθώς και αναλυτική εριγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας. 4. Ο ροµηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρό ο υ οστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της εριόδου καλής λειτουργίας. 5. Σε ερί τωση ου ο ροµηθευτής θα χρησιµο οιήσει για την τεχνική υ οστήριξη τρίτους (.χ. ε ίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντι ρόσω ους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει. Α/Α: 62 ΕΙ ΟΣ: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Χαρακτηριστικά Τεχνολογία Προβολής DLP Ανάλυση 1024 x 768 Φωτεινότητα (ANSILumens) 4200 Λόγος αντίθεσης 5300:1 Οριζόντια: khz Συχνότητα / Κάθετη: Hz 2000 (κανονική ιάρκεια Ζωής Λυχνίας (ώρες) λειτουργία) / 3000 (οικονοµική λειτουργία) Λόγος Zoom 1.6:1 ιεπαφή 2 x Computer in (D-sub 15pin), 1 x Monitor out (D-sub 15pin), 1 x Composite Video in (RCA), 1 x S-Video in (Mini DIN 4pin), 2 x Audio in (Mini Jack), 1 x Audio out (Mini Jack), 2 x Speaker (10W), 1 x Microphone in (Mini Jack), 1 x LAN (RJ45), 2 x USB (Type A), 1 x USB (Type Mini B) Yποστηριζόµενα σήµατα PAL / SECAM / NTSC Ασύρµατο χειριστήριο Ατσάλινη βάση στήριξης του προβολέα στο ταβάνι µε δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών Τσάντα µεταφοράς Ασύρµατο πληκτρολόγιο (µε µπαταρίες) Ασύρµατο ποντίκι (µε µπαταρίες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 24

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εγγύηση 3 χρόνια Α/Α: 63 ΕΙ ΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Χαρακτηριστικά ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Τεχνολογία Προβολής Ανάλυση DLP 1024 x 768 (ΧGA) Φωτεινότητα (ANSILumens) 3000 Λόγος αντίθεσης 13000:1 Οριζόντια: khz Συχνότητα / Κάθετη: Hz 4500 (κανονική ιάρκεια Ζωής Λυχνίας (ώρες) λειτουργία) / 6000 (οικονοµική λειτουργία) 2 x Computer in (D-sub 15pin), 1 x Monitor out (D-sub 15pin), 1 x Composite Video in ιεπαφή (RCA), 1 x HDMI, 2 x Audio in (Mini Jack), 1 x Audio out (Mini Jack), 1 x Speaker (10W), 1 x LAN (RJ45) Yποστηριζόµενα σήµατα PAL / SECAM / NTSC Ασύρµατο χειριστήριο Ατσάλινη βάση στήριξης του προβολέα στο ταβάνι µε δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών Βάρος Εγκατάσταση (τοποθέτηση σε οροφή) σε χώρο του Πανεπιστηµίου στη Μυτιλήνη Εγγύηση ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ Μήκος Χρώµα Τύπος Εγκατάσταση Εγκατάσταση (τοποθέτηση σε τοίχο) σε χώρο του Πανεπιστηµίου στη Μυτιλήνη 2,6 Kg 3 χρόνια 1.8 m και 1.6 m Λευκό Χειροκίνητη Οροφή / Τοίχος ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Τύπος Core i5 ή ισοδύναµο Ταχύτητα Ρολογιού (GΗz) 2.5 ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ Χωρητικότητα 500 GB ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 24

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχύτητα Περιστροφής (σε rpm) 7200 ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέγεθος Βασικής 4 GB Τεχνολογία DDR3 (1600 MHz) υνατότητα Επέκτασης 8 GB ΜΟΝΑ Α DVD πολλαπλών επιλογών (DoubleLayer) ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Μνήµη (MB) ΟΘΟΝΗ Μέγεθος διαγωνίου ΘΥΡΕΣ Εξωτερική οθόνη esata HDMI USB 3.0 Εξωτερικό µικρόφωνο / ακουστικά Συσκευή ανάγνωσης καρτών Connector RJ45 ΣΥΝ ΕΣΗ ΙΚΤΥΟΥ GigabitEthernetLAN ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Bluetooth 4.0 Ασύρµατο LAN a/b/g/n ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ Υψηλής Ευκρίνειας (1.280 x 800) Ενσωµατωµένο Μικρόφωνο ΗΧΕΙΑ Ενσωµατωµένα στερεοφωνικά ηχεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Windows 7 Professional 64-Bit Windows 8 Pro 64 bit ΒΑΡΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 1GB 15.6'' NAI NAI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ DVD 2,5 Kgr 3 Έτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 21 από 24

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α: 66 ΕΙ ΟΣ: Projector Οροφής ΑΡ. ΜΟΝΑ ΩΝ: 1 Χαρακτηριστικά DLP 2800 AnsiLumens WXGA (1280x800) wide 16:10 zoom 1.20: :1 contrast 2 Wattspeaker Ελληνικό µενού BrilliantColor 6χρωµος τροχός full 1.07 billioncolors SmartEco&EcoBlank οικονοµική λειτουργία τεχνολογία φωτισµού Vidilamp Analog RGB 15 pin D- sub x2, HDMI V1.3 x 1, Component D-sub 15 pin x2, composite RCA, S-Video Mini Din, Inputs Stereo Mini Jack. D-sub 15 pin, Stereo Mini Jack. USB & RS232 control terminals., 3D DLP ready, wall color Output correction securitypassword closedcaptioning quickcooling instantrestart keystonevertical +/-40 Noiselevel 25db (Ecomode) 6500 hrs lamp life (Smart Eco Mode) Remotecontrol ερί ου 300(Π)x125(Υ)x230(B)m ιαστάσεις m βάρος ερί ου 2.5Kg 20m καλώδιο VGA θωρακισµένο, 5m καλώδιο ρεύµατος, 1 adaptordvi-vga, 5m Υλικά εγκατάστασης κανάλι 25X25mm Max 20Kg, κατάλληλη και για µεγαλύτερα µοντέλα, µε 4 βίδες στήριξης, α όκρυψη καλωδίων τηλεσκο ικός βραχίονας µεταβλητού ύψους cm ερί ου, δυνατότητα συνδυασµού 2 βάσεων Βάση οροφής για projectors: µεταξύ τους για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 22 από 24

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µεγαλύτερο συνολικά µήκος, δυνατότητα κλίσης +/- 15 µοίρες. Εγκατάσταση στο χώρο του Πανε ιστηµίου στη Μυτιλήνη Α/Α: 67 ΕΙ ΟΣ: Εργαστηριακό ph µετρο ΑΡ. ΜΟΝΑ ΩΝ: 1 Το όργανο είναι σύγχρονης τεχνολογίας, εύκολο στον χειρισµό, για γρήγορη και αξιό ιστη µέτρηση Το όργανο να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD µε ο ισθοφωτισµό Περιοχή µέτρησης 0,00 έως 14,00 ιατίθεται µε ενσωµατωµένο µαγνητικό αναδευτήρα και σύστηµα στήριξης του ηλεκτροδίου λήρως ρυθµιζόµενο υνατότητα βαθµονόµησης έως 3 σηµεία. Το όργανο να έχει την ικανότητα αυτόµατης αναγνώρισης ρυθµιστικών διαλυµάτων κατά την διαδικασία βαθµονόµησης. Να διαθέτει ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας 0 έως 80 ο C ιακριτική ικανότητα 0,1 ο C. Να συνοδεύεται α ό ρυθµιστικά διαλύµατα ph 4,7 & 10 ιακριτική ικανότητα τουλάχιστον / 0.01 Αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας στην εριοχή 0 έως 80 ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 23 από 24

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ακρίβεια µετρήσεων ±0,01 ph. Ακρίβεια στις µετρήσεις θερµοκρασίας ±0,1 ο C Να συνοδεύεται α ό ηλεκτρόδιο ph/temp µε gel ηλεκτρολύτη Παρέχεται λήρες και έτοιµο και έτοιµο για λειτουργία. Εγγύηση 2 έτη Η συσκευή να λειτουργεί µε ρεύµα 220V / 50 Hz Να συνοδεύεται α ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. Χρόνος αράδοσης 60 ηµέρες Α/Α: 81 ΕΙ ΟΣ: Φωτιστικό γραφείου (µε ειδικό λαµ τήρα εξοικονόµησης ενέργειας) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ιαστάσεις (mm): 685 Λαµ τήρας G V/11W Α/Α: 88 ΕΙ ΟΣ: Συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας καλωδίων δικτύου και USB ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Συµβατά καλώδια RJ45 (UTP/STP - RJ11/12/45) των 4/6/8 pins µέχρι 100 µέτρα), USB (A/A, A/B), RJ11/RJ12, BNC, COAXIAL, RCA Πρότυ α EIA/TIA 568A/568B, AT&T 258A, ISDN, 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-TX, Token Ring Α/Α: 117 ΕΙ ΟΣ: Μεταλλικός Φοριαµός ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Κατασκευαστής Να αναφερθεί Αριθµός Συρταριών >= 5 Πλάτος >= 47 Ύψος >= 150 Βάθος >= 62 υνατότητα Κλειδώµατος Εγγύηση >= 2 χρόνια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 24 από 24

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12/10/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99026 Μυτιλήνη, 06/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2071/07-03-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: ΒΙΚ3ΩΚΑ-Α25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/32/04-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002861880 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά, 12-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8112/22-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού και ροµήθεια φιαλών, σε χώρους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρωτ.:22727 Ηµεροµηνία:21.11.2014 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την αροχή ψυκτικών µηχανηµάτων εµφιαλωµένου νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.πρωτ.:620/33/06-09-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 29-03-20132013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό (Π.Μ..), στο λαίσιο της υλο οίησης του Ευρω αϊκού Προγράµµατος Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡΛΟ-7ΜΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r

Ap09.npwT.:..~3.:f:fT,:;:-.':r EAAHNIKH ~HMOKPATIA NOMOl: XANIUN ~HMOl: XANIUN LVN"l:H OIKON.YTIHPEl:IUN TMHMA E:::O~N fpaeio TIPOMH9EIUN TI"l]p.: l:lwpnou Ay"aia L\lvul]: Koocovicc 29, Xcvic Kp~H1S, T.K. 73 135 TI]".: 28213 41760

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ  ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 25 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 419 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΣΤΑ ΙΟΥ ΓΙΑΤΟ ΕΡΓΟ " ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη: 12/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 1931 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Δ.Α.Μ: 15REQ002838284 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -ΠΚΜ Παπαρρηγοπούλου 7 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015

Αριθ. Πρωτ. :12687 Ηµεροµηνία :30.06.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304

Αριθ. Πρωτ. :16036 Ηµεροµηνία :21.08.2015. Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : 214 414 1304 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:6472 Ηµεροµηνία:6/4/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια & το οθέτηση λέγµατος α ό γαλβανισµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ Ηµεροµηνία : 11-12-2014 Αρ. Πρωτ. :Φ/ΤΠ/12/14890

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339

Αριθ. Πρωτ. :1719 Ηµεροµηνία :02/02/2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-414-1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 214-4141369 &214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr

Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.: 3892 Ηµεροµηνία: 3/3/2015 Πληροφορίες: Ζαφαράνα ιονυσία Τηλέφωνο: 214 4141207 e-mail : dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014

Αριθ. Πρωτ. :15049 Ηµεροµηνία :07.08.2014 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :15049

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192

Αριθ. Πρωτ. :8323 Ηµεροµηνία :8.5.2014. Πληροφορίες: Ελ. Τζουρµ άκη Τηλ. 2144141192 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2144141369 & 2144141138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -186/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 2 & 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15298 Ηµεροµηνία : 05.08.2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. : 15298 Ηµεροµηνία : 05.08.2015. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015

Αριθ. Πρωτ. :2499 Ηµεροµηνία :11.02.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛEΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935, 210-3220705

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα