ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6373 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6373 ΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2013 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6373 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Το Πανε ιστήµιο Αιγαίου έχοντας υ όψη: 1. Το άρθρο 98 του Συντάγµατος, 2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α 87) «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», ό ως ισχύει σήµερα, 3. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α 159), άρθρο 1, αρ. 2, 4. Το Π.. 83/1984 (ΦΕΚ Α 31), «Ίδρυση Πανε ιστηµίου Αιγαίου,», ό ως ισχύει σήµερα, 5. Την Υ ουργική Α όφαση Φ120.61/58/Β267211/ (ΦΕΚ 779/ τ.γ) «Περί εκλογής Πρύτανη και Αντι ρυτάνεων στο Πανε ιστήµιο Αιγαίου» 6. Την µε αρ. 1916/ α όφαση του Πρύτανη του Πανε ιστηµίου Αιγαίου (ΦΕΚ Β 1464/ ) µε θέµα: «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους υ ηρετούντες Αντι ρυτάνεις του Πανε ιστηµίου Αιγαίου» 7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», ό ως ισχύει σήµερα, 8. Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ Α 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π...», ό ως ισχύει σήµερα, 9. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», ό ως ισχύει σήµερα, 10. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α 178) «ικαστική ροστασία κατά το στάδιο ου ροηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών ροµηθειών και υ ηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 11. Τα άρθρα 1,2,3,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,33,34,35,37,38 και 39 του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», 12. τις µε αριθµό 270,271,272/ , 281/ και 289/ Α οφάσεις του Πρύτανη του Ιδρύµατος, για τη σκο ιµότητα της αρα άνω δα άνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 1 από 24

2 ΙΑΚΗΡΥΞΗ 13. Τη µε αριθµό 493/ (Α Α ΒΛ9 469Β7Λ-ΒΝΝ) α όφαση του Πρύτανη του Πανε ιστηµίου Αιγαίου για την ροκήρυξη ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την αρα άνω ροµήθεια και 14. τη µε αριθµ. 699/4030/ (µε Α Α: ΒΕΖ8469Β7Λ-Β1Ε και Α ΑΜ: 13REQ , 13REQ , 13REQ , 13REQ και 13REQ ) Α όφαση Ανάληψης Υ οχρέωσης για το έτος Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες ροσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την ροµήθεια αναλωσίµων, ειδών ληροφορικής και λοι ού εξο λισµού για την εκ αίδευση των φοιτητών, την ε ιστηµονική έρευνα και τον εξο λισµό των εργαστηρίων των Τµηµάτων της Πανε ιστηµιακής Μονάδας Μυτιλήνης. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός ροϋ ολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο οσό των ,64 (δεκαέξι χιλιάδες εντακόσια ενήντα έντε ευρώ και εξήντα τέσσερα λε τά) συµ εριλαµβανοµένου του νόµιµου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί α ό τον Κ.Α.Ε. 4121, του Τακτικού Προϋ ολογισµού του Ιδρύµατος. ΕΙ Η ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τα είδη και η ενδεικτική οσότητα για το κάθε είδος ρος ροµήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της αρούσης διακήρυξης. Το Πανε ιστήµιο Αιγαίου δύναται µετά την αξιολόγηση των ροσφορών, να τρο ο οιήσει τις οσότητες των ρος ροµήθεια ειδών έως και ±10% αναλόγως των ροφορών ου θα δοθούν α ό τους µειοδότες καθώς και τη διαθέσιµη ίστωση για το κάθε είδος ξεχωριστά. Οι τεχνικές ροδιαγραφές των ειδών, ό ου αυτές α αιτούνται, εριγράφονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» της αρούσης διακήρυξης. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι ροσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο άνω στον ο οίο θα ρέ ει α αραίτητα να αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα αρακάτω: Η φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 6373/ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ», Η ηµεροµηνία & ώρα διενέργειας του διαγωνισµού: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 2 από 24

3 ΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013, 12:00 µ.µ.» Ο λήρης τίτλος της αρµόδιας υ ηρεσίας ου διενεργεί τον διαγωνισµό: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ», Η ταχυδροµική διεύθυνση της αρµόδιας υ ηρεσίας ου διενεργεί τον διαγωνισµό: «ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ» Τα στοιχεία του α οστολέα ροσφέροντος Η κατάθεση των ροσφορών θα γίνει το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013, στις 10:00.µ.. Οι ροσφορές θα ρέ ει α αραιτήτως να ρωτοκολλούνται υ ευθύνη του ενδιαφερόµενου, α ό το Τµήµα Πρωτοκόλλου και ιοικητικής Μέριµνας του Πανε ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, και στη συνέχεια να κατατίθενται στα Γραφεία του Περιφερειακού Τµήµατος Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, τα ο οία στεγάζονται στην ροαναφερθείσα διεύθυνση. Αρµόδιοι υ άλληλοι για την αραλαβή των ροσφορών είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Κάιτατζης Γεώργιος (τηλ , φαξ ). Προσφορές µ ορούν ε ίσης να α οστέλλονται στο Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων Πανε ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη µε ο οιανδή οτε τρό ο ε ί α οδείξει, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές εριέρχονται στους αρµόδιους για την αραλαβή των ροσφορών υ αλλήλους της υ ηρεσίας µέχρι την αρα άνω καθορισµένη ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Στην ερί τωση αυτή η ρωτοκόλληση της ροσφοράς γίνεται υ ευθύνη της υ ηρεσίας ενώ η ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου σχετικά µε τον αριθµό ρωτοκόλλου της ροσφοράς του, θα γίνεται µε ρωτοβουλία του ιδίου, α ό τους αρµόδιους για την αραλαβή των ροσφορών, υ αλλήλους του ιδρύµατος. Προσφορά ου είτε υ οβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν αραλήφθηκε έγκαιρα α ό τους αρµόδιους για την αραλαβή των ροσφορών υ αλλήλους, θα α ορρί τεται ως εκ ρόθεσµη, και θα ε ιστρέφεται σφραγισµένη στον ενδιαφερόµενο. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ρέ ει υ οχρεωτικά να έχουν υ ογεγραµµένη τόσο την τεχνική όσο και την οικονοµική τους ροσφορά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Κατατίθενται Υ οχρεωτικά & µε Ποινή Α οκλεισµού) Εντός του κύριου φακέλου της ροσφοράς και εκτός των υ οφακέλων Τεχνικής και Οικονοµικής ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: Οι υ οψήφιοι α αιτείται να υ οβάλλουν µαζί µε την ροσφορά τους: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 3 από 24

4 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Α) Υ εύθυνη ήλωση της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), ό ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υ ογραφής, στην ο οία θα αναγράφονται : τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισµού, ου συµµετέχουν, ότι, µέχρι και την ηµέρα υ οβολής της ροσφοράς τους : δεν τελούν σε τώχευση και, ε ίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης τώχευσης. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους, ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε ικουρικής) και ως ρος τις φορολογικές υ οχρεώσεις τους, είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Ε ιµελητήριο ή σε ισοδύναµες ε αγγελµατικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, Β) Νοµιµο οιητικά έγγραφα (Θα ρέ ει να κατατεθούν και όλα τα α αραίτητα αραστατικά έγγραφα, δηλ., ενδεικτικά καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, ρακτικά κλ.), ου θα α οδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση και τα όργανα εκ ροσώ ησής του. Γ) Τα αραστατικά εκ ροσώ ησης, εφόσον οι υ οψήφιοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι ρόσω ό τους. ) Α όδειξη κατάθεσης ή α οστολής του δείγµατος, εφόσον α αιτείται. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνεται σφραγισµένος υ οφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο υ οφάκελος της τεχνικής ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνεται, υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού, στις ροσφορές των ενδιαφερόµενων ου ροσφέρουν τουλάχιστον ένα α ό τα είδη µε Α/Α: 62, 63, 66, 67, 81, 88 και 117. Προµηθευτές οι ο οίοι δεν ροσφέρουν ο οιοδή οτε α ό τα αρα άνω είδη δεν υ οχρεούνται να συµ εριλάβουν στο φάκελο της ροσφοράς τους, υ οφάκελο µε τεχνική ροσφορά. Εντός του υ οφακέλου της τεχνικής ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού, ο Πίνακας του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Β (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της αρούσης διακήρυξης συµ ληρωµένοι ευκρινώς µε τα ζητούµενα στοιχεία, 2. Όλα τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς ( λήρης και αναλυτική εριγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των ροσφερόµενων ειδών, prospectus, χρόνος αράδοσης, service, εγγύηση, κ.λ..) ό ως αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της αρούσης. (Τεχνικά χαρακτηριστικά τα ο οία αναφέρονται στο Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 4 από 24

5 ΙΑΚΗΡΥΞΗ διακήρυξης και δεν διευκρινίζονται στην Προσφορά, θεωρούνται ως µη υφιστάµενα). Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εντός του κύριου φακέλου της ροσφοράς θα ρέ ει να εριλαµβάνεται σφραγισµένος υ οφάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο συγκεκριµένο υ οφάκελο το οθετείται η οικονοµική ροσφορά. Η οικονοµική ροσφορά ρέ ει να εριέχει υ οχρεωτικά και µε οινή α οκλεισµού, τον ίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) της αρούσης διακήρυξης συµ ληρωµένους ευκρινώς. Οι τιµές των ροσφερόµενων ειδών, θα ρέ ει α αραιτήτως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ ( ). Η στρογγυλο οίηση θα γίνεται µέχρι και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Στις τιµές Χωρίς Φ.Π.Α., θα εριλαµβάνονται όλες οι τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε ιβάρυνση, ενώ στις τιµές Με Φ.Π.Α., θα υ ολογισθεί ε ι ρόσθετα και ΦΠΑ 16%. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υ όψη για τη σύγκριση των ροσφορών. Σε ερί τωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υ ερισχύει η τιµή ου δίνει το ευνοϊκότερο για το Πανε ιστήµιο Αιγαίου α οτέλεσµα. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή για κά οιο είδος, η ροσφορά για το συγκεκριµένο είδος α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Προσφορές ου θέτουν όρο ανα ροσαρµογής τιµών α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Προσφορές ου δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος α ορρί τονται ως α αράδεκτες. ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Οι ροσφορές δεν ρέ ει να έχουν ξέσµατα, σβυσίµατα, ροσθήκες, διορθώσεις. Εάν υ άρχει στην ροσφορά ο οιαδή οτε διόρθωση, αυτή ρέ ει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α ό τον ροσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο αραλαβής και α οσφράγισης των ροσφορών ρέ ει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η ροσφορά α ορρί τεται όταν υ άρχουν σε αυτή διορθώσεις ου την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των ροσφορών. Η ε ιτρο ή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού δύναται κατά την κρίση της να καλέσει τους ροσφέροντες να συµ ληρώσουν τυχόν ελλείψεις ή να α οκλείσει τους ροσφέροντες ου δεν θα α οκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός του οριζόµενου α ό αυτήν χρόνο. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υ οψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) µήνες α ό την ε όµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υ οβολής τους. Προσφορά ου ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µ ορεί να αραταθεί, εφόσον ζητηθεί α ό την Αναθέτουσα Αρχή ριν α ό τη λήξη της, για διάστηµα ακόµη δύο (2) µηνών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 5 από 24

6 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Ο κάθε διαγωνιζόµενος έχει δικαίωµα υ οβολής µόνο µιας ροσφοράς για κάθε ροσφερόµενο είδος. Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές ροσφορές - αντι ροσφορές. Σε ερί τωση υ οβολής τους α ορρί τονται ως α αράδεκτες για το συγκεκριµένο είδος. Ο διαγωνιζόµενος, ο ο οίος θα υ οβάλει τέτοιας φύσης ροτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία ερί τωση να διαµαρτυρηθεί ή να ε ικαλεστεί λόγους ένστασης, αν οι ροτάσεις αυτές δε ληφθούν υ όψη κατά την αξιολόγηση των ροσφορών. Τρο ο οίηση της ροσφοράς ή ρόταση ου κατά την κρίση της αρµόδιας Ε ιτρο ής Αξιολόγησης εξοµοιώνεται µε αντι ροσφορά είναι α αράδεκτη και δεν λαµβάνεται υ όψη. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 µ.µ., στα Γραφεία του Περιφερειακού Τµήµατος Οικονοµικών Υ οθέσεων, του Πανε ιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη, ενώ ιον της αρµόδιας Ε ιτρο ής ου έχει συσταθεί, ειδικά για το σκο ό αυτό µε α όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η α οσφράγιση των ροσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού, ενώ ιον της Ε ιτρο ής ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού. Κατά την α οσφράγιση των ροσφορών α ό την Ε ιτρο ή µ ορούν να αρίστανται οι ροσφέροντες ή οι νόµιµοι εκ ρόσω οί τους. Μετά την α οσφράγιση των ροσφορών η ε ιτρο ή του διαγωνισµού ροβαίνει στην καταχώρηση αυτών ου υ έβαλαν ροσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών ου κατέθεσαν. Προσφορές ου α ορρί τονται για τυ ικούς λόγους α οκλείονται α ό την εραιτέρω αξιολόγηση. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα αρα άνω, να αρευρίσκονται στη διαδικασία α οσφράγισης των ροσφορών, µ ορούν µε αίτηµα τους να λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, των τιµών ου ροσφέρθηκαν για κάθε είδος, καθώς και όλων των εγγράφων ου αφορούν στο συγκεκριµένο διαγωνισµό συµ εριλαµβανοµένων και των ροσφορών. Σε ερί τωση συνυ οβολής µε την ροσφορά στοιχείων και ληροφοριών εµ ιστευτικού χαρακτήρα ου η τυχόν γνωστο οίησή τους στους συνυ οψήφιους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, ο ροσφέρων οφείλει να σηµειώνει ε αυτών την ένδειξη «ληροφορίες εµ ιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη ερί τωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 6 από 24

7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ των ληροφοριών οι συνυ οψήφιοι. Η έννοια της ληροφορίας εµ ιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την ροστασία του α ορρήτου ου καλύ τει τεχνικά ή εµ ορικά ζητήµατα της ε ιχείρησης του υ οψηφίου. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Ε ιτρο ή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, ροβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και στη συνέχεια στην αξιολόγηση των τεχνικών ροσφορών ελέγχοντας αν τα ροσφερόµενα είδη ληρούν τις ελάχιστες τεχνικές ροδιαγραφές ό ως αυτές ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της αρούσης ροκήρυξης. Όλοι οι όροι των τεχνικών ροδιαγραφών είναι α αράβατοι και η ο οιαδή οτε µη συµµόρφωση ρος αυτούς συνε άγεται α όρριψη της ροσφοράς (Άρθρο 3, αρ. 7, Π 118/07). Προσφερόµενα είδη ου α οκλείονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης. Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των ρος ροµήθεια ειδών θα γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, το κριτήριο της χαµηλότερης τιµής ανά είδος α οτελεί αυστηρά το κριτήριο ε ιλογής µεταξύ των ροσφορών ου κρίθηκαν α οδεκτές κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορά ειδών υψηλότερων ροδιαγραφών α ό τις ελάχιστα καθοριζόµενες θα λαµβάνεται υ όψη αυστηρά και µόνο σε ερί τωση ύ αρξης ερισσότερων της µιας ροσφορών µε την ίδια τιµή. Σε ερί τωση ύ αρξης ερισσότερων της µιας ροσφορών, µε την ίδια τιµή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των ροµηθευτών ου µειοδότησαν µοιράζοντας εξίσου το σύνολο της οσότητας για το συγκεκριµένο είδος, ενώ σε ερί τωση ου αυτό δεν είναι εφικτό εφαρµόζεται η διαδικασία της κλήρωσης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση του α οτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει α ό το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανε ιστηµίου, χωρίς να έχουν δικαίωµα α οζηµίωσης όσοι ήραν µέρος σ αυτόν. Οι ροµηθευτές στους ο οίους κατακυρώνεται η ροµήθεια, υ οχρεούνται να ροσέλθουν σε έντε (5) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία κοινο οίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης-ανάθεσης, για την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης. Σε ερί τωση ου ο ροµηθευτής δεν ροσέλθει για να υ ογράψει τη σύµβαση στην οριζόµενη ροθεσµία, το Πανε ιστήµιο Αιγαίου δύναται να α ευθυνθεί στον ε όµενο στην κατάταξη, µειοδότη ροµηθευτή ή να µην ροχωρήσει στην ροµήθεια των συγκεκριµένων ειδών. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Τα ρος ροµήθεια είδη θα αραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 7 από 24

8 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Μυτιλήνη και σε χώρο ή χώρους ου θα υ οδειχθούν α ό τη ιοίκηση και τα Τµήµατα µε ευθύνη και έξοδα του ανάδοχου ροµηθευτή. Για το λόγο αυτό η αράδοση των ειδών θα γίνει σε συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Η ροθεσµία αράδοσης των ειδών ορίζεται αυστηρώς σε δεκα έντε ηµέρες α ό την ηµεροµηνία υ ογραφής της σύµβασης ροµήθειας. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Η εγκατάσταση συναρµολόγηση των ειδών θα γίνει α ό τον ανάδοχο ροµηθευτή, χωρίς ε ι λέον ε ιβάρυνση του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µε την κατάθεση της ροσφοράς τους αυτόµατα: εγγυώνται την καλή λειτουργία των ειδών ου ροσφέρουν για όσο διάστηµα αναφέρεται στην ροσφορά τους ή στην αρούσα ροκήρυξη εφόσον αυτό δεν διευκρινίζεται στην ροσφορά. αναλαµβάνουν να ε εµβαίνουν για την α οκατάσταση των τυχόν ροβληµάτων ου θα αρουσιαστούν, εντός µιας εβδοµάδας α ό την έγγραφη ειδο οίησή τους, είτε κατά τον χρόνο της εγγύησης µε δα άνες τους, είτε µεταγενέστερα µε δα άνες του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας η α οκατάσταση τυχόν ροβληµάτων ου θα αρουσιαστούν θα γίνεται χωρίς κανένα ε ι λέον κόστος για το Πανε ιστήµιο Αιγαίου. ΠΛΗΡΩΜΗ Η ληρωµή των ρος ροµήθεια ειδών ου θα κατακυρωθούν σε κάθε ροµηθευτή, θα γίνει µετά την οριστική αραλαβή (α ό τις αρµόδιες Ε ιτρο ές Παραλαβής) του συνόλου των ειδών ου αφορούν στην αρούσα διακήρυξη και ου κατακυρώθηκαν µε βάση την αξιολόγηση των ροσφορών. Η ληρωµή θα γίνει µε χρηµατικά εντάλµατα ου θα εκδοθούν στο όνοµα του ροµηθευτή, µε βάση τα τιµολόγια του και ύστερα α ό θεώρηση αυτών α ό την αρµόδια Υ ηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα τιµολόγια του κάθε ανάδοχου ροµηθευτή θα ρέ ει να εκδοθούν σε συνεννόηση µε το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Το συµφωνηµένο τίµηµα θα καταβληθεί σε Ευρώ ( ). Τρα εζικά τέλη ή τυχόν άλλες ε ιβαρύνσεις, ε ιβαρύνουν τον ανάδοχο ροµηθευτή. Η δα άνη βαραίνει τον Τακτικό Προϋ ολογισµό του Πανε ιστηµίου Αιγαίου. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 8 από 24

9 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Ε ί του καθαρού οσού ( ρο Φ.Π.Α.) γίνεται αρακράτηση φόρου 4%, εφόσον το συνολικό οσό της Σύµβασης είναι µεγαλύτερο ή ίσο των 146,74 Ευρώ, καθώς και κρατήσεις 3,072%, υ έρ Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ και Χαρτόσηµο και κάθε άλλη νόµιµη κράτηση. Ο ροµηθευτής θα αναλάβει, εφόσον α αιτείται, τον εκτελωνισµό των ειδών τα ο οία θα αραδοθούν ελεύθερα στους χώρους εγκατάστασης του Πανε ιστηµίου ου θα υ οδειχθούν. Οι δασµοί, φόροι και λοι ές δηµοσιονοµικές ε ιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ροµηθευτή. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο α ό κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός α ό ροφανή σφάλµατα ή αραδροµές. 2. Οι ροσφορές θα υ οβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τυχόν συνηµµένα στην τεχνική ροσφορά έντυ α, σχέδια και λοι ά τεχνικά στοιχεία ου µ ορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 3. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνε άγεται αυτόµατα την λήρη και ανε ιφύλακτη α οδοχή α ό το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της ροκήρυξης (τεχνικών, οικονοµικών κ.τ.λ.), των α οφάσεων του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίαςνοµολογίας σχετικά µε τις ροµήθειες του ηµοσίου και των ΝΠ. 4. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µ ορεί να ζητήσει συµ ληρωµατικές ληροφορίες ή διευκρινίσεις για το εριεχόµενο της αρούσας διακήρυξης, α ό Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιος για την αροχή ληροφοριών σχετικά µε τη διακήρυξη είναι οι κ.κ. Τζαγκαράκη Άννα και Κάιτατζης Γεώργιος (τηλ , φαξ ). 5. Αντίτυ α των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες α ό το Περιφερειακό Τµήµα Οικονοµικών Υ οθέσεων του Πανε ιστηµίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη το ο οίο στεγάζεται στη διεύθυνση: Πανε ιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανε ιστηµίου, Κτίριο ιοίκησης, Μυτιλήνη. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή στην ε ίσηµη ιστοσελίδα του Πανε ιστηµίου Αιγαίου (www.aegean.gr) και συγκεκριµένα στη θέση «Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις ιαγωνισµοί Προµηθειών» 6. Ε ί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται α ό τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι άντοτε το Ελληνικό. 7. Ο ροµηθευτής ευθύνεται για την καλή λειτουργία κάθε είδους κατά την ερίοδο της εγγύησης σύµφωνα µε τις ελάχιστες ροδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας ό ως αυτές ορίζονται στην αρούσα διακήρυξη καθώς και τα όσα αναφέρονται στην ροσφορά του. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 9 από 24

10 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Η αρούσα διακήρυξη συνοδεύεται α ό το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, τα ο οία α οτελούν ανα όσ αστα µέρη της. Ιωάννης Κάλλας Αντι ρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανά τυξης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 10 από 24

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 11 από 24

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ *Σηµ: Ορισµένα α ό τα είδη ιθανώς να ε αναλαµβάνονται λόγω του ότι τα αιτούνται διαφορετικά τµήµατα του Πανε ιστηµίου µε διαφορετικούς ροϋ ολογισµούς. Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ / ΕΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Β1. Η/Υ, Εκτυ ωτές και αναλώσιµα ληροφορικής Βιντεο ροβολέας DLP, 1024x768, Τεµάχιο , Lumens, τσάντα µεταφοράς, 62 βάση στήριξης (σε ταβάνι µε δυνατότητα εριστροφής 360 µοιρών) Προβολικό Σύστηµα για την Τεµάχιο ,80 63 Αίθουσα Σεµιναρίων Κτιρίου Ξενία Β Βιντεο ροβολέας DLP, 1080x800, Τεµάχιο 1 910, Ansi Lumens, βάση στήριξης σε ταβάνι 67 Εργαστηριακό εχάµετρο Τεµάχιο 1 464,00 81 Φωτιστικό γραφείου (µε ειδικό TEMAXIO 2 67,28 λαµ τήρα εξοικονόµησης ενέργειας) Φυσητήρας α ορροφητήρας για τον ΤΕΜΑΧΙΟ 1 34,80 86 καθαρισµό της σκόνης στο εσωτερικό του H/Y, Ισχύς 500W 88 Συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας ΤΕΜΑΧΙΟ 1 30,06 καλωδίων δικτύου και USB 110 Κατσαβίδι σταυρού 3mm TEMAXIO 2 9, Κατσαβίδι σταυρού 5mm TEMAXIO 2 9, Μυτοτσίµ ιδο TEMAXIO 1 12, Μεταλλικός Φοριαµός TEMAXIO 1 699,48 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. Γ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ - ΧΑΡΤΙ Α4 141 Μ αταρίες ΑΑ κατηγορία Super Ultra Plus ή ισοδύναµο για Digital Voice Recorder Πακέτο των ,04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 12 από 24

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΕΙ ΟΣ*. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1. Εργαστηριακά Αναλώσιµα τµήµατος Περιβάλλοντος. αναζωογόνηση στήλης α ιονισµού των 600cm3 αναζωογόνηση στήλης α ιονισµού των 1200cm3 εξεταστικά γάντια λευκά, µιας χρήσεως, µη α οστειρωµένα, αµφιδεξιά, ελαφρά ουδραρισµένα, µε ρόσµιξη φυσικού Λάτεξ. Μέγεθος γαντιών µεσαίο (medium) α όλυτη αιθανόλη C2H5OH pa 99% Πολυφωσφορικό νάτριο( NaPO3)n extra pure ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεµάχιο 3 220,39 τεµάχιο 1 79,69 ακέτο των100 τεµαχίων 4 23,20 1 Lt 2 141,52 1 Kg 1 34,80 ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 172 βελόνες ανατοµίας µεταλλικές τεµάχιο 20 23,20 αραφίλµ 75 m X 5cm άχρωµο, άοσµο, τεµάχιο 1 34, εύκαµ το, αυτοσφραγιζόµενο, ανθεκτικό στην υγρασία, ηµιδιαφανές αµ ούλα θειικού οξέος 0,01 Ν H2SO4 TEM 5 92, pa Buffer solution ph 4.0 (20 C), with 200 fungicide, traceable to SRM from NIST 1Lt 6 55, Buffer solution ph 7.0 (20 C), with fungicide, traceable to SRM from NIST 1Lt 6 55, Αναζωογόνηση στήλης α ιονισµού συµβατής µε εγκατεστηµένη συσκευή α ιονισµού ZALION της εταιρείας IONEL (συµ εριλαµβάνονται τα µεταφορικά έξοδα των στηλών α ό και ρος την Μυτιλήνη) 2000cm ,00 2. Εργαστηριακά Αναλώσιµα τµήµατος Θάλασσας 223 Potassium Iodide, pa 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 1 23, Folin-Ciocaltreu's Phenol Reagent 0,5 ΛΙΤΡΑ 2 116,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 13 από 24

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α 233 ΕΙ ΟΣ* Potassium Iodide ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 2 46, Creatinine ΤΕΜΑΧΙΟ 1 58,00 ΜΠΟΥΚΑΛΙ 238 Αιθανόλη Ethanol - absolute, 98% (GC) ΤΩΝ 2,5LIT , Potassium iodide, pa 1 Kg 6 417,60 ΜΠΟΥΚΑΛΙ NaCl κατάλληλο για µοριακή βιολογία 249 ΤΟΥ 1Kgr 5 52, mineral oil της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: ΜΠΟΥΚΑΛΙ 125ml 1 23, Φελλοί Ανατοµίας Βιολογικών ειγµάτων, διαστάσεων 60cm x 90cm, άχους 4-6mm ΤΕΜΑΧΙΟ , Ρολό χαρτί ε αγγελµατικό, 5 κιλών ΤΕΜΑΧΙΟ , Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, διαστάσεων 57x16 mm και χωρητικότητας 8 ml ΤΕΜΑΧΙΟ , Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, διαστάσεων 54x27 mm και χωρητικότητας 25 ml ΤΕΜΑΧΙΟ , Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, διαστάσεων 90x25 mm και χωρητικότητας 25 ml ΤΕΜΑΧΙΟ , Φιαλίδιο κυλινδρικό, µε ε ί εδο υθµένα, µε βιδωτό ώµα, χωρητικότητας 70 ml ΤΕΜΑΧΙΟ , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 5mL ΤΕΜΑΧΙΟ 1 185, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 10mL ΤΕΜΑΧΙΟ 1 174, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 25mL ΤΕΜΑΧΙΟ 1 174, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS BASE PLATES ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1 58,00 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 14 από 24

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΛΑΜΩΝ ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS 22mL ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ANTAΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΧΤΥΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ HYDROBIOS Plankton Net acc. to Apstein , ΤΕΜΑΧΙΟ MESH SIZE 55µΜ 603,20 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΑΡΕΛΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ 3L 87,00 οχείο α οθήκευσης/το οθέτησης 304 ι εττών, λαστικό, κυλινδρικό ΤΕΜΑΧΙΟ 2 46, Βαµβακοφόροι στυλεοί, ξύλινοι ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ , Σακκούλες οµογενο οίησης (Τύ ου Stomacher) 80X300mm, 400mL, µε εσωτερικό διαχωριστικό λέγµα ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ,20 Στατώ δοκιµαστικών σωλήνων, µεταλλικό, 24 θέσεων ΤΕΜΑΧΙΟ 5 98, Πεχαµετρικό χαρτί κλίµακας 4,0-7,0 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 11, Universal Glass containers 30ml ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ , Κα άκια µεταλλικά για Universal Glass containers 30ml ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ , API20E ταινίες της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 25 ΤΑΙΝΙΩΝ 3 487, API20E reagent kit της εταιρείας BIOMERIEUX, Code: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 7 ΑΜΠΟΥΛΕΣ 3 139, Μ αταρίες Λιθίου ΑΑΑ, FR03, L92, LR03, 1.5V ΚΟΥΤΙ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12 63, Μ αταρίες 1,5V AA ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ , Minerals Modified Medium Base (OXOID CM607) 500gr 2 533, Sodium Glutamate (OXOID L124) 500gr 1 139, Peptone Bacteriological (OXOID LP37) 500gr 1 232, Tryptone bile Glucuronide Agar (Lab M) 500gr 2 324,80 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 15 από 24

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΕΙ ΟΣ* ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΑ ΑΞΙΑ Ιοντοανταλλακτικές συσκευές α οστάξεως ύδατος διαστάσεων 1420 x 154 χιλιοστών ΣΤΗΛΗ 1 812,00 Στήλη (ανταλλακτικό) για Ιοντοανταλλακτική συσκευή α οστάξεως ύδατος διαστάσεων 1420 x 154 χιλιοστών Αναγέννηση ρητίνων α ιονισµένου νερού Zalion 1200 ΣΤΗΛΗ (ανταλλακτικό) 1 145,00 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 336, Φιάλες βουτανίου 190 g ΤΕΜΑΧΙΟ 25 58,00 Καµινέτο µεταλλικό για φιάλη ΤΕΜΑΧΙΟ βουτανίου190g µε ρυθµιστή ίεσης 185,60 Λαµ τήρες φθορισµού ψυχρού φωτός ΤΕΜΑΧΙΟ τύ ου TLD 36W/54 CE 24,36 Λαµ τήρες φθορισµού ψυχρού φωτός ΤΕΜΑΧΙΟ τύ ου LED 36W/54 CE 278,40 Ανταλλακτικό συσκευής υ ερκαθαρού νερού Miilipore/MilliQ Tube PE 6/8 L3M B (Κωδ. Είδους ΖΦ ),Μήκους 3m ΤΕΜΑΧΙΟ (1ST) 38,28 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. *Σηµ: Ορισµένα α ό τα είδη ιθανώς να ε αναλαµβάνονται λόγω του ότι τα αιτούνται διαφορετικά τµήµατα του Πανε ιστηµίου µε διαφορετικούς ροϋ ολογισµούς. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 16 από 24

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 17 από 24

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Η οργάνωση των τεχνικών ροδιαγραφών σε µορφή ίνακα έγινε για οµοιοµορφία στη σύνταξη και υ οβολή των τεχνικών ροσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης. Οι υ οψήφιοι θα ρέ ει υ οχρεωτικά και ενδεχοµένως µε οινή α οκλεισµού κατά την κρίση της Ε ιτρο ής ιενέργειας και Αξιολόγησης, να υ οβάλλουν τον ίνακα συµ ληρωµένο και µε λήρεις αιτιολογήσεις. Οι υ οψήφιοι µ ορούν, ό ου θεωρούν α αραίτητο, να αρα έµ ουν σε σχετικά εγχειρίδια ή έγγραφα τα ο οία θα εριλαµβάνουν στην ροσφορά τους. Τυχόν ασάφειες ή αραλείψεις στην ροσφορά µ ορούν κατά την κρίση της ε ιτρο ής να καταστήσουν την ροσφορά ως α αράδεκτη. Πάντως η Ε ιτρο ή ιενέργειας και Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωµα, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισµού, να ε ικοινωνεί µε τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, για την αροχή διευκρινίσεων ή και συµ ληρωµατικών στοιχείων ου αφορούν στην ροσφορά. Η α όρριψη ροσφοράς ρέ ει να γίνεται αιτιολογηµένα και να αναφέρεται στο αντίστοιχο ρακτικό το ο οίο θα συντάξει η ε ιτρο ή. Οι υ οψήφιοι υ οχρεούνται να α αντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις των ινάκων των τεχνικών ροδιαγραφών για τα είδη τα ο οία ροσφέρουν. Τα υ οχρεωτικά κριτήρια ροσδιορίζονται στους ίνακες ροδιαγραφών στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ». Ό ου στη στήλη «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ» δεν αναγράφεται οτιδή οτε, η α άντηση είναι και άλι υ οχρεωτική, αλλά η µη ικανο οίηση του κριτηρίου δεν µ ορεί να καταστήσει την ροσφορά ως α αράδεκτη. Ειδικότερα, η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των ινάκων θα συµ ληρωθεί υ οχρεωτικά α ό τους υ οψήφιους µε τη λέξη εφόσον το αντίστοιχο χαρακτηριστικό ή υ οχρέωση ροσφέρεται ή αναλαµβάνεται α αυτούς. Σε αντίθετη ερί τωση θα συµ ληρωθεί µε την ένδειξη «ΟΧΙ». Σε ερί τωση ου µένει κενή θεωρείται ότι η α άντηση είναι «ΟΧΙ». Τέλος, στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» γίνεται συγκεκριµένη αρα οµ ή σε σελίδα των ε ισυνα τοµένων τεχνικών εγχειριδίων ή εγγράφων του υ οψηφίου, ου τεκµηριώνουν ή α οσαφηνίζουν την α άντησή του στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ». Οι αρα οµ ές στα εγχειρίδια θα γίνονται µε την µορφή αριθµηµένων ροσθηκών ου θα αναφέρονται στους ίνακες µαζί µε το όνοµα ή τον κωδικό του εγχειριδίου, της σελίδας κλ. Οι ίδιοι κωδικοί αριθµοί θα αναφέρονται και στα εγχειρίδια ή σε φωτοτυ ίες τµηµάτων τους, αν είναι ογκώδη. Η Ε ιτρο ή ιενέργειας και Αξιολόγησης δεν υ οχρεούται να αναζητήσει το σχετικό έγγραφο αν η αρα οµ ή ου υ άρχει είναι λανθασµένη. Οι ροσφορές ου για ο οιοδή οτε λόγο κρίθηκαν α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης α ορρι τέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό ρακτικό της ε ιτρο ής. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Οι ελάχιστες ροδιαγραφές εγγύησης καλής λειτουργίας είναι : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 18 από 24

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. Ε ιδιόρθωση / αντικατάσταση ο οιουδή οτε µέρους κάθε ρος ροµήθεια είδους ου θα αρουσιάσει ροβλήµατα λειτουργίας. 2. Α οκατάσταση ο οιασδή οτε δυσλειτουργίας, γενικά. 3. Οι ροσφορές θα ρέ ει να εριλαµβάνουν σαφή δέσµευση ερί εκ λήρωσης των αρα άνω υ οχρεώσεων καθώς και αναλυτική εριγραφή των όρων εγγύησης καλής λειτουργίας. 4. Ο ροµηθευτής οφείλει να δηλώσει τον τρό ο υ οστήριξης κατά την διάρκεια της εγκατάστασης αλλά και κατά την διάρκεια της εριόδου καλής λειτουργίας. 5. Σε ερί τωση ου ο ροµηθευτής θα χρησιµο οιήσει για την τεχνική υ οστήριξη τρίτους (.χ. ε ίσηµους συνεργάτες, εξουσιοδοτηµένους αντι ρόσω ους ή άλλο), οφείλει να το δηλώσει. Α/Α: 62 ΕΙ ΟΣ: ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Χαρακτηριστικά Τεχνολογία Προβολής DLP Ανάλυση 1024 x 768 Φωτεινότητα (ANSILumens) 4200 Λόγος αντίθεσης 5300:1 Οριζόντια: khz Συχνότητα / Κάθετη: Hz 2000 (κανονική ιάρκεια Ζωής Λυχνίας (ώρες) λειτουργία) / 3000 (οικονοµική λειτουργία) Λόγος Zoom 1.6:1 ιεπαφή 2 x Computer in (D-sub 15pin), 1 x Monitor out (D-sub 15pin), 1 x Composite Video in (RCA), 1 x S-Video in (Mini DIN 4pin), 2 x Audio in (Mini Jack), 1 x Audio out (Mini Jack), 2 x Speaker (10W), 1 x Microphone in (Mini Jack), 1 x LAN (RJ45), 2 x USB (Type A), 1 x USB (Type Mini B) Yποστηριζόµενα σήµατα PAL / SECAM / NTSC Ασύρµατο χειριστήριο Ατσάλινη βάση στήριξης του προβολέα στο ταβάνι µε δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών Τσάντα µεταφοράς Ασύρµατο πληκτρολόγιο (µε µπαταρίες) Ασύρµατο ποντίκι (µε µπαταρίες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 19 από 24

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εγγύηση 3 χρόνια Α/Α: 63 ΕΙ ΟΣ: ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Χαρακτηριστικά ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Τεχνολογία Προβολής Ανάλυση DLP 1024 x 768 (ΧGA) Φωτεινότητα (ANSILumens) 3000 Λόγος αντίθεσης 13000:1 Οριζόντια: khz Συχνότητα / Κάθετη: Hz 4500 (κανονική ιάρκεια Ζωής Λυχνίας (ώρες) λειτουργία) / 6000 (οικονοµική λειτουργία) 2 x Computer in (D-sub 15pin), 1 x Monitor out (D-sub 15pin), 1 x Composite Video in ιεπαφή (RCA), 1 x HDMI, 2 x Audio in (Mini Jack), 1 x Audio out (Mini Jack), 1 x Speaker (10W), 1 x LAN (RJ45) Yποστηριζόµενα σήµατα PAL / SECAM / NTSC Ασύρµατο χειριστήριο Ατσάλινη βάση στήριξης του προβολέα στο ταβάνι µε δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών Βάρος Εγκατάσταση (τοποθέτηση σε οροφή) σε χώρο του Πανεπιστηµίου στη Μυτιλήνη Εγγύηση ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΙΧΟΥ Μήκος Χρώµα Τύπος Εγκατάσταση Εγκατάσταση (τοποθέτηση σε τοίχο) σε χώρο του Πανεπιστηµίου στη Μυτιλήνη 2,6 Kg 3 χρόνια 1.8 m και 1.6 m Λευκό Χειροκίνητη Οροφή / Τοίχος ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ Τύπος Core i5 ή ισοδύναµο Ταχύτητα Ρολογιού (GΗz) 2.5 ΣΚΛΗΡΟΣ ΙΣΚΟΣ Χωρητικότητα 500 GB ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 20 από 24

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ταχύτητα Περιστροφής (σε rpm) 7200 ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέγεθος Βασικής 4 GB Τεχνολογία DDR3 (1600 MHz) υνατότητα Επέκτασης 8 GB ΜΟΝΑ Α DVD πολλαπλών επιλογών (DoubleLayer) ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Μνήµη (MB) ΟΘΟΝΗ Μέγεθος διαγωνίου ΘΥΡΕΣ Εξωτερική οθόνη esata HDMI USB 3.0 Εξωτερικό µικρόφωνο / ακουστικά Συσκευή ανάγνωσης καρτών Connector RJ45 ΣΥΝ ΕΣΗ ΙΚΤΥΟΥ GigabitEthernetLAN ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΙΚΤΥΟΥ Bluetooth 4.0 Ασύρµατο LAN a/b/g/n ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΚΑΜΕΡΑ Υψηλής Ευκρίνειας (1.280 x 800) Ενσωµατωµένο Μικρόφωνο ΗΧΕΙΑ Ενσωµατωµένα στερεοφωνικά ηχεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Windows 7 Professional 64-Bit Windows 8 Pro 64 bit ΒΑΡΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ 1GB 15.6'' NAI NAI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ DVD 2,5 Kgr 3 Έτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 21 από 24

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α/Α: 66 ΕΙ ΟΣ: Projector Οροφής ΑΡ. ΜΟΝΑ ΩΝ: 1 Χαρακτηριστικά DLP 2800 AnsiLumens WXGA (1280x800) wide 16:10 zoom 1.20: :1 contrast 2 Wattspeaker Ελληνικό µενού BrilliantColor 6χρωµος τροχός full 1.07 billioncolors SmartEco&EcoBlank οικονοµική λειτουργία τεχνολογία φωτισµού Vidilamp Analog RGB 15 pin D- sub x2, HDMI V1.3 x 1, Component D-sub 15 pin x2, composite RCA, S-Video Mini Din, Inputs Stereo Mini Jack. D-sub 15 pin, Stereo Mini Jack. USB & RS232 control terminals., 3D DLP ready, wall color Output correction securitypassword closedcaptioning quickcooling instantrestart keystonevertical +/-40 Noiselevel 25db (Ecomode) 6500 hrs lamp life (Smart Eco Mode) Remotecontrol ερί ου 300(Π)x125(Υ)x230(B)m ιαστάσεις m βάρος ερί ου 2.5Kg 20m καλώδιο VGA θωρακισµένο, 5m καλώδιο ρεύµατος, 1 adaptordvi-vga, 5m Υλικά εγκατάστασης κανάλι 25X25mm Max 20Kg, κατάλληλη και για µεγαλύτερα µοντέλα, µε 4 βίδες στήριξης, α όκρυψη καλωδίων τηλεσκο ικός βραχίονας µεταβλητού ύψους cm ερί ου, δυνατότητα συνδυασµού 2 βάσεων Βάση οροφής για projectors: µεταξύ τους για ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 22 από 24

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ µεγαλύτερο συνολικά µήκος, δυνατότητα κλίσης +/- 15 µοίρες. Εγκατάσταση στο χώρο του Πανε ιστηµίου στη Μυτιλήνη Α/Α: 67 ΕΙ ΟΣ: Εργαστηριακό ph µετρο ΑΡ. ΜΟΝΑ ΩΝ: 1 Το όργανο είναι σύγχρονης τεχνολογίας, εύκολο στον χειρισµό, για γρήγορη και αξιό ιστη µέτρηση Το όργανο να διαθέτει ψηφιακή οθόνη LCD µε ο ισθοφωτισµό Περιοχή µέτρησης 0,00 έως 14,00 ιατίθεται µε ενσωµατωµένο µαγνητικό αναδευτήρα και σύστηµα στήριξης του ηλεκτροδίου λήρως ρυθµιζόµενο υνατότητα βαθµονόµησης έως 3 σηµεία. Το όργανο να έχει την ικανότητα αυτόµατης αναγνώρισης ρυθµιστικών διαλυµάτων κατά την διαδικασία βαθµονόµησης. Να διαθέτει ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας 0 έως 80 ο C ιακριτική ικανότητα 0,1 ο C. Να συνοδεύεται α ό ρυθµιστικά διαλύµατα ph 4,7 & 10 ιακριτική ικανότητα τουλάχιστον / 0.01 Αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας στην εριοχή 0 έως 80 ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 23 από 24

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ακρίβεια µετρήσεων ±0,01 ph. Ακρίβεια στις µετρήσεις θερµοκρασίας ±0,1 ο C Να συνοδεύεται α ό ηλεκτρόδιο ph/temp µε gel ηλεκτρολύτη Παρέχεται λήρες και έτοιµο και έτοιµο για λειτουργία. Εγγύηση 2 έτη Η συσκευή να λειτουργεί µε ρεύµα 220V / 50 Hz Να συνοδεύεται α ό αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας στην Αγγλική ή/και Ελληνική γλώσσα. Χρόνος αράδοσης 60 ηµέρες Α/Α: 81 ΕΙ ΟΣ: Φωτιστικό γραφείου (µε ειδικό λαµ τήρα εξοικονόµησης ενέργειας) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ιαστάσεις (mm): 685 Λαµ τήρας G V/11W Α/Α: 88 ΕΙ ΟΣ: Συσκευή ελέγχου καλής λειτουργίας καλωδίων δικτύου και USB ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Συµβατά καλώδια RJ45 (UTP/STP - RJ11/12/45) των 4/6/8 pins µέχρι 100 µέτρα), USB (A/A, A/B), RJ11/RJ12, BNC, COAXIAL, RCA Πρότυ α EIA/TIA 568A/568B, AT&T 258A, ISDN, 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-TX, Token Ring Α/Α: 117 ΕΙ ΟΣ: Μεταλλικός Φοριαµός ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Κατασκευαστής Να αναφερθεί Αριθµός Συρταριών >= 5 Πλάτος >= 47 Ύψος >= 150 Βάθος >= 62 υνατότητα Κλειδώµατος Εγγύηση >= 2 χρόνια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σελίδα 24 από 24

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 30/06/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4530 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 30/06/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4530 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 30/06/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4530 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πανε ιστηµιού ολη Ρεθύµνου Πληροφορίες: κ. Κυβέλη Καρνιαβούρα ΤΗΛ. 2831077940 FAX 2831077960 EMAIL karniaboyra@admin.uoc.gr WEB PAGE www.uoc.gr Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12/10/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 12/10/2009 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6272 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Κλεόβουλος Δημοκρατίας 1 85100 Ρόδος Πληροφορίες: Μ. Διαμαντάρα Τηλ.: 22410 99026 Μυτιλήνη, 06/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 08/10/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:8457 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 08/10/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:8457 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 08/10/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:8457 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΆΡΘΡΟ 1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πανε ιστηµιού ολη Ρεθύµνου Πληροφορίες: κ. Κυβέλη Καρνιαβούρα ΤΗΛ. 2831077940 FAX 2831077960 EMAIL karniaboyra@admin.uoc.gr WEB PAGE www.uoc.gr Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ »

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1264/2009 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 2-9 - 2015 Αριθµ. Πρωτ: 105291/3417

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9185 Ηµεροµηνία : 19-06-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 341 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:αγ.γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ.: 15234 Εισηγητης:Β.Σ ηλιο ουλου Τηλέφωνα: 213-2023 848-4 Χαλάνδρι,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πάτµος, 06 04 2015 Αριθµ. πρωτ.: 557 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. ρωτ. Π Ο Λ Ι ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΕΠ-ΤΓΟΥ/109281/30304/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα 30/5/2012 ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6053 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7828 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7828 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 23/10/2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7828 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1789/19-02-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών και Οθονών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11789 Ηµεροµηνία: 26.6.2014 Πληροφορίες: Κ. Μαρούλη Τηλέφωνο: 214 414 1196 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προµήθεια ελαστικών και διενέργεια ηλεκτρονικού λειστηριασµού ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ & ΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Θεσ/νικη 15/ 04 / 2014 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 2127 & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα