ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 525/ 2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 525/ 2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Αλεξανδρούπολης HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY OF THRACE University campus GR KOMOTINI TEL ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 525/ 2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΚΛΗΡΩΝ ΔΙΣΚΩΝ, ΕΝΟΣ (1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΚΑΙ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Κλειστές προσφορές σε Ευρώ και Κριτήριο Αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και τοποθέτηση 1.Τεσσάρων (4) σκληρών δίσκων, 2. Ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, 3. Δεκαοκτώ (18) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και 4. Δεκαοχτώ (18) τροφοδοτικών αδιάλειπτης παροχής για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Εργαστηρίου Πληροφορικής Τμήματος Ιατρικής. Συνολική προβλεπόμενη δαπάνη τριάντα έξι χιλιάδες είκοσι (36.020,00), Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. {Αναλυτικά: , ,45 (23% Φ.Π.Α.)=36.020}. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2013 ΚΑ εξ 7123α με Α.Δ.Π Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11 Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 η π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, 6 ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, Τ.Κ Οι συμμετέχοντες στον πρόχειρο διαγωνισμό θα πρέπει : - Να καταθέσουν το αργότερο μέχρι και την ημέρα και ώρα διενέργειας του, δηλαδή μέχρι 11 Ιουνίου 2013 και ώρα 10 η π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη (κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος), Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, 6 ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, Τ.Κ , είτε αυτοπροσώπως είτε δια του νομίμου αντιπροσώπου τους τον φάκελο της προσφοράς τους. - Οι φάκελοι των προσφορών επίσης μπορούν να αποστέλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη - κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος - Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, 6 ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, Τ.Κ ) με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί αυτές να περιέλθουν με δική τους ευθύνη και με απόδειξη παραλαβής το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα δηλ. μέχρι την 10 Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. 1

2 Προσφορές που θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διαγωνισμού ή θα περιέλθουν στην παραπάνω υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α». β. Το αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως αυτό αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας διακήρυξης. γ. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που ενεργεί την προμήθεια, που είναι: το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης, Κτίριο Διοίκησης, 6 ο χλμ. Αλεξ/πολης -Μάκρης, 1 ος όροφος. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.). Στον φάκελο προσφοράς θα εσωκλείονται τα: Ι) Δικαιολογητικά συμμετοχής α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης καθενός είδους με Φ.Π.Α.: 36,00 Ευρώ για το είδος 1. Τέσσερεις (4) σκληροί δίσκοι 100,00 Ευρώ για το είδος 2. ένας (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1.350,00 Ευρώ για το είδος 3. δεκαοκτώ (18) προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 315,00 Ευρώ για το είδος 4. δεκαοχτώ (18) τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής. O προμηθευτής που θα υποβάλλει προσφορά για περισσότερα του ενός είδη, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στο διαγωνισμό θα είναι ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα των επί μέρους ποσών που προαναφέρουμε, για το κάθε προσφερόμενο από τα παραπάνω είδη για τα οποία θα καταθέσει προσφορά). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο Διαγωνισμό πρέπει να εκδοθούν σύμφωνα με ότι προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007 και β) Παραστατικό εκπροσώπησης κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ.γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο ή εκπρόσωπο τους. II) Δύο σφραγισμένοι φάκελοι ο μεν ένας με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών, ο δε άλλος την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εντός του οποίου θα τοποθετηθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον συνημμένο συνοπτικό πίνακα καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές τους σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, δηλαδή τιμή ανά είδος χωρίς Φ.Π.Α., το ποσοστό και το ποσό του Φ.Π.Α., τιμή ανά είδος με Φ.Π.Α., συνολική τιμή των προσφερομένων ειδών. α) Στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα εσωκλείονται: 1) Όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών, ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας και ο χρόνος παράδοσης. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά για κάθε ένα από τα επιμέρους οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές στοιχεία, εάν παρέχοντται ή όχι καθώς και οι σχετικές πληροφορίες που χαρακτηρίζουν κάθε ένα από τα στοιχεία αυτά. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις ή οποιαδήποτε μη συμμόρφωση στους όρους των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτοί ορίζονται στην 2

3 παρούσα διακήρυξη και οι οποίοι χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως «απαράβατοι» απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2) Αναλυτικά πρωτότυπα prospectus των προσφερόμενων ειδών. Τα είδη πρέπει να συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελληνική Γλώσσα. 3) Μαζί με την τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί παραστατικό με το οποίο να δηλώνονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου της προσφέρουσας εταιρείας που δραστηριοποιείται στην έδρα του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. (Αλεξανδρούπολη) και να δοθούν λεπτομερή και επαρκή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της εταιρείας σχετικά με το service. 4) Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, θα δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντί αυτού σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται σαν εταιρεία. 5) Δήλωση του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό στην οποία να αναγράφονται: - Το εργοστάσιο κατασκευής των υπό προσφερομένων ειδών - Το έτος κατασκευής τους και - Η χώρα προέλευσης αυτών Επιπλέον να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι τα είδη για τα οποία καταθέτει προσφορά, δεν περιέχουν εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή). 6) Να δηλώνεται ότι σε περίπτωση που κατά την εγκατάστασή του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί, αυτός οφείλει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες να προβεί στην αντικατάσταση αυτού με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά. 7) Δήλωση με την οποία ο προσφέρων εγγυάται την επάρκεια και διάθεση ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών και επίσης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά, όταν και εφόσον προκύπτει ανάγκη. 8) Δήλωση περί του χρόνου ανταπόκρισης στις περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών. Ελάχιστη απαίτηση: Ο χρόνος δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις ώρες. 9) Ο προμηθευτής θα εγγυάται για την καλή λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τρία (3) τουλάχιστον έτη για όλα τα είδη από την ημέρα παραλαβής τους, ενώ θα εγγυάται την επάρκεια και διάθεση όλων των ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγκατάστασής τους, στοιχείο που θα δηλώνεται στην προσφορά του. Κατά το χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει οποιασδήποτε βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και επιπλέον να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την αποκατάσταση της οποιαδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα παραπάνω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β) Στον φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα εσωκλείονται: Οικονομική προσφορά αναλυτικά του καθενός προσφερόμενου από τα υπό προμήθεια είδη ως εξής: 1) Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. ξεχωριστά του κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη 2) Το ποσοστό του Φ.Π.Α., 3) Η συνολική τιμή του κάθε ενός από τα προσφερόμενα υπό προμήθεια είδη με Φ.Π.Α. Οι τιμές θα αναγράφονται μόνο σε Ευρώ. [Στην αναγραφόμενη προσφερόμενη τιμή θα συμπεριλαμβάνεται (χωρίς να εμφανίζονται ξεχωριστά) το κόστος των μηχανημάτων, τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, ασφαλίσεως, φορτοεκφορτώσεως και εγκαταστάσεώς τους μέχρι της πλήρους σύνδεσης και λειτουργίας τους, στο χώρο όπου θα τοποθετηθούν (Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη), όπως επίσης και τα έξοδα εικονογραφημένων φυλλαδίων (prospectus) στα οποία θα περιγράφονται τα τεχνικά 3

4 χαρακτηριστικά των ειδών και τα οποία θα διευκολύνουν την αναγνώριση των διαφόρων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών]. Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται και η χρονική ισχύς της. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα παραπάνω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και να δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν πενήντα (150) ημέρες, που υπολογίζονται από την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επιπλέον, προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή τελεί υπό αίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού. Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη ανά είδος τιμή όσων συμμετεχόντων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με βάση την τεχνική περιγραφή και τους γενικότερους όρους της παρούσας διακήρυξης. Στα παραρτήματα (Α), (Β), (Γ) και (Δ) της παρούσης Διακήρυξης περιλαμβάνονται, ο συνοπτικός πίνακας των υπό προμήθεια ειδών και ο χώρος εγκατάστασης αυτών, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και το σχέδιο σύμβασης. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει: α. Την κατακύρωση του προχείρου διαγωνισμού (τμηματική σε περισσότερο του ενός ή συνολική σε έναν προμηθευτή) β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων της παρούσας και των τεχνικών προδιαγραφών. γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Ο Πρύτανης αποφασίζει για την τύχη του Πρόχειρου Διαγωνισμού. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις: 4% φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού της αξίας του είδους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/ (Φ.Ε.Κ. 43 / Α / ). Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. Για την παρακράτηση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο σχετική βεβαίωση. 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί της καθαρής αξίας της δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) 2% υπέρ χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ. επί της κρατήσεως του Μ.Τ.Π.Υ. 20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί της αξίας του χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ. 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, βάσει του Νόμου 4013/2011, άρθρο 4 παρ.3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2013 ΚΑ εξ 7123α με Α.Δ.Π Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την τριμελή Επιτροπή προχείρων διαγωνισμών όπως έχει αναδειχθεί - συγκροτηθεί σε σώμα, μετά από κλήρωση που διενεργήθηκε από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Αλεξανδρούπολης και επικυρωθεί με 4

5 την αριθμ. Πρωτ. Α2224/ απόφαση της αριθμ. 876/ συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου. Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο γραφείο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007. Πληροφορίες για διαδικαστικά θέματα διατίθενται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, (υπεύθυνη: κ. Δεληδήμου Μαρούλα, τηλ.: , φαξ: , Για πληροφορίες που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές θα απευθύνεστε στον συντάξαντα αυτές κο Αναστασόπουλο Γεώργιο, Αναπληρωτή Καθηγητή Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη Τηλ. και Φαξ: mail: Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα με χαρακτηριστικά: Κομοτηνή Ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέμελης 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α/Α Τίτλος Ποσότητα Τιμή χωρίς ΦΠΑ Προβλεπόμενη δαπάνη (Τιμή με ΦΠΑ) 1. Σκληρός Δίσκος Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης Παροχής (UPS) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 6ο ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΔΡΑΓΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Τέσσερις (4) εξωτερικοί σκληροί δίσκοι με τα εξής χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα: 2ΤΒ τουλάχιστον Σύνδεση: USB 3.0, Ethernet Κόστος: 4*180= Ένα (1) φορητό υπολογιστή (ultrabook) με τα εξής χαρακτηριστικά: Επεξεργαστής: τουλάχιστον Intel Core i7 3610QM RAM: 8GB τουλάχιστον Κάρτα γραφικών: 2048MB τουλάχιστον HDD: 1000 GΒ, 5400rpm τουλάχιστον Αντιγραφικό DVD ROM-RW Κάρτα ήχου 128 bit, ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο Κάρτα δικτύου: 10/100/1000 Mbps Οθόνη: Έγχρωμη οθόνη LED, WIDE 15,5, ή μεγαλύτερη Θύρες: 2xUSB3.0, 1xUSB2.0, 1x VGA, HDMI, τουλάχιστον Ύπαρξη WiFi certified b/g/n Ύπαρξη Bluetooth Media Reader Κάμερα τουλάχιστον 1.3 Mpixel Μπαταρία Ιόντων λιθίου Λειτουργικό: Microsoft Windows 8 GR (64-bit) Microsoft Office Professional (academic version) Τροφοδοτικό Τσάντα μεταφοράς Ασύρματο ποντίκι Εγγύηση: 3 έτη Κόστος: Δέκα Οκτώ (18) προσωπικούς υπολογιστές με τα εξής χαρακτηριστικά: Τροφοδοτικό Κουτί ιδίου κατασκευαστή με σύστημα με χαμηλής κατανάλωσης 80+ Επεξεργαστής Τετραπύρηνος >=3,40GHz 3,90GHz Turbo, 8Mb Cache με 8 Threads / Τεχνολογίας 22nm 77W Κατανάλωση Μνήμη>= 6Gb, 1600MHz DDR3, μέγιστη μνήμη τουλάχιστον 16Gb Κάρτα Γραφικών 2Gb ξεχωριστή από την ενσωματωμένη, Ψύξη Αθόρυβη HDMI Έξοδος ξεχωριστή Σκληρός Δίσκος 1 120GB SSD >=530MB/Sec για λειτουργικό Σκληρός Δίσκος 2 500GB SATA3 7200rpm για δεδομένα (Στα 3 από τα συστήματα η χωρητικότητα του δίσκου να είναι 1ΤΒ). DVD-RW Dual Layer SATA (Στα 3 από τα συστήματα να υπάρχει επιπλέον BLU-RAY RW) Gigabit κάρτα δικτύου 7

8 Οθόνη LED ιδίου κατασκευαστή >=23 LED Full HD 1920x1080, 300cd/m2 φωτεινότητα, HDMI, Displayport, DVI, USB 2.0 με γωνία θέασης >=178o υψηλής ευκρίνειας (<=0,265mm), Pivot, Tilt δυνατότητα, ρυθμιζόμενη καθύψος, χαμηλής κατανάλωσης TCO 5.2 Ποντίκι Οπτικό & Πληκτρολόγιο Ελληνο-αγγλικό Ιδίου Κατασκευαστή Θύρες 4 USB 3.0 / 4 USB 2.0, RJ-45, Line-Out, Line-In, 1 Serial Microsoft Windows 7 ή 8 Professional 64Bit Ελληνικά-Multilanguage προεγκατεστημένα Microsoft Office Νέα έκδοση 2013 Pro Plus Academic άδεια χρήσης προεγκατεστημένα Προεγκατεστημένο πρόγραμμα προστασίας από Ιούς με αυτόματες ενημερώσεις 3 χρόνια εγγύηση Κόστος: 18*1500 = Δέκα οκτώ (18) τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής (UPS) με τα εξής χαρακτηριστικά: Ισχύς: τουλάχιστον 1000VA Αυτονομία σύνδεσης με Η/Υ τουλάχιστον 1h Modified Sine Wave Line Interactive & AVR (Automatic Voltage Regulator) Σύνδεση με Η/Υ Κόστος: 18*350= 6300 Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν στο χώρο του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Ιατρικού Τμήματος ΔΠΘ, στο κτήριο Προκλινικών, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη. Ο Συντάξας Γεώργιος Αναστασόπουλος Δ/ντής Εργαστηρίου Πληροφορικής Αν. Καθηγητής Πληροφορικής ΔΠΘ ( τηλ.-fax:

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ MΕ ΦΠΑ (ΕΥΡΩ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ MΕ ΦΠΑ (ΕΥΡΩ) Σκληρός Δίσκος 4 Φορητός Ηλεκτρονικός 1 Υπολογιστής Προσωπικός Ηλεκτρονικός 18 Υπολογιστής Τροφοδοτικό Αδιάλειπτης 18 Παροχής (UPS) ΣΥΝΟΛΟ Προσφοράς σε Ευρώ (Αριθμητικώς) Σύνολο Προσφοράς σε Ευρώ (Ολογράφως) με ΦΠΑ 23% Ημερομηνία Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Για την προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αναλυτικότερα: 1. Τεσσάρων (4) σκληρών δίσκων, 2. Ενός (1) φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, 3. Δεκαοκτώ (18) προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και 4. Δεκαοχτώ (18) τροφοδοτικών αδιάλειπτης παροχής για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Εργαστηρίου Πληροφορικής Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, όπως το καθένα από αυτά αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της σύμβασης αυτής, στη συνολική τιμή των.χιλιάδων.. Ευρώ και. λεπτών ( ) Ευρώ με Φ.Π.Α. και όπως του συνημμένου πίνακα προσφοράς Η προβλεπόμενη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2013 ΚΑ εξ 7123α με Α.Δ.Π Στην Κομοτηνή σήμερα την. η του μηνός.. του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδος. μεταξύ αφενός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που είναι Ν.Π.Δ.Δ. και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρύτανη αυτού Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Ρέμελη, κάτοικο από την υπηρεσία του Κομοτηνής και αφ ετέρου της εδρεύουσας στην, επί της οδού, εταιρείας, με την επωνυμία «.», που νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ., συμφωνήθηκαν και συναποδεκτά έγιναν τα παρακάτω: Π ρ ο ο ΐ μ ι ο Την Ιουνίου 2013 διενεργήθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σε Ευρώ με ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και τοποθέτηση για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Εργαστηρίου Πληροφορικής Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Στο διαγωνισμό αυτό πήρε μέρος μεταξύ των άλλων και η εταιρεία, στην οποία στη συνέχεια και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Προχείρου Διαγωνισμού προς τον Πρύτανη και σχετική απόφαση αυτού που πάρθηκε στη με αριθμ.. συνεδρίασή του, κατακυρώθηκε (τμηματικά) μεταξύ των άλλων η προμήθεια του είδους όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στην αρχή της παρούσας σύμβασης και της ανακοινώθηκε, επειδή ανακηρύχθηκε μειοδότρια η δε προσφορά της ήταν η χαμηλότερη και απολύτως σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διακήρυξης. Ύστερα από όλα αυτά που σύννομα διεξάχθηκαν ο κ. Κωνσταντίνος Ρέμελης Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και νόμιμος αυτού εκπρόσωπος, ιδιότητα άλλωστε με την οποία εμφανίζεται και ενεργεί, αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο ο οποίος στη συνέχεια και για λόγους συντομίας θα ονομάζεται προμηθευτής και αυτός δια του νομίμου εκπροσώπου του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει στον υπό του πρώτου των συμβαλλομένων εκπροσωπούμενο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και πιο ειδικά για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Εργαστηρίου Πληροφορικής Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, το είδος.., όπως αυτό εμφανίζεται στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί στο σύνολό της αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής, για το οποίο η προσφορά του κρίθηκε συμφερότερη και το οποίο θα πρέπει να έχει όλα όσα στη διακήρυξη καθώς και στις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές περιέχονται τεχνικά χαρακτηριστικά. 10

11 Άρθρο 1ο Όργανο - είδος, ποσότης, τόπος προέλευσης, τιμή, συνολική αξία. Το υπό προμήθεια είδος όπως αυτό αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας σύμβασης, είναι προελεύσεως. και η συνολική του αξία ανέρχεται σε.. χιλιάδες.. Ευρώ και. λεπτά ( ) Ευρώ με Φ.Π.Α. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται εκτός από την αξία των προσφερόμενου είδους, και τα έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς, ασφαλίσεως, φορτοεκφορτώσεως και εγκαταστάσεώς του, μέχρι της πλήρους σύνδεσης και λειτουργίας του στο χώρο του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο κτίριο των Προκλινικών Ετών, στην Πανεπιστημιούπολη (ΔΡΑΓΑΝΑ), 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ όπου και θα τοποθετηθεί, καθώς επίσης και τα έξοδα εικονογραφημένων φυλλαδίων (prospectus) στα οποία θα περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών και τα οποία θα διευκολύνουν την αναγνώριση των διαφόρων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Άρθρο 2 ο Τόπος - Τρόπος και χρόνος παράδοσης του οργάνου είδους. Το υπό προμήθεια είδος θα φορτωθεί, θα μεταφερθεί, θα εγκατασταθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία με ευθύνη του προμηθευτή, στον συγκεκριμένο χώρο του πρώτου από τα συμβαλλόμενα μέρη Πανεπιστημίου και ειδικότερα στο χώρο του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο κτίριο των Προκλινικών Ετών, στην Πανεπιστημιούπολη (ΔΡΑΓΑΝΑ) στην Αλεξανδρούπολη, 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, η δε οριστική παράδοση και η επίδειξη λειτουργίας του θα επιδειχθεί μέσα σε εργάσιμες ημέρες ( ) ημέρες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης αυτής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, ήτοι το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη, κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη (ΔΡΑΓΑΝΑ), 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης - Μάκρης, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ και την Επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Άρθρο 3ο Ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συμβατικού οργάνου είδους. Όπως διακηρύχθηκε αλλά και συμφωνείται το υπό προμήθεια συμβατικό όργανο - είδος είναι παραδοτέο στο συγκεκριμένου χώρο του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο κτίριο των Προκλινικών Ετών, στην Αλεξανδρούπολη, χώρο εκφορτώσεώς του, όπου θα γίνει και η παραλαβή του από Επιτροπή που από τα συμβαλλόμενα μέρη πρώτο το Πανεπιστήμιο θα ορίσει, συντάσσοντας το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Η παραλαβή του είδους (..) και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση αυτή χρόνο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Π.Δ. 118/2007. Κατά την διαδικασία της παραλαβής του οργάνου - είδους όπου καλείται να παραστεί, εφ όσον το επιθυμεί και ο προμηθευτής, διενεργείται ποσοτικός, ποιοτικός Έλεγχος αυτού αλλά και πρακτική δοκιμασία. Σε περίπτωση που η Επιτροπή παραλαβής απορρίψει το συμβατικό είδος, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που αυτό παρουσιάζει από τους όρους της Σύμβασης και γνωματεύει αν το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εφ όσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο, ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπάρχει η δυνατότητα, μετά από 11

12 απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., να εγκριθεί η παραλαβή του με ή χωρίς έκπτωση της συμβατικής του τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η Επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του είδους και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. Εάν το είδος απορριφθεί από την Επιτροπή παραλαβής, λόγω των παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν από τον μακροσκοπικό έλεγχο, θα ισχύσουν οι διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις Επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή. Άρθρο 4ο Εγκατάσταση του υπό προμήθεια οργάνου - είδους - Συντήρηση αυτού. Το συμβατικό είδος που παραπάνω λεπτομερώς αναφέρεται, ανεξάρτητα από τον τρόπο της ποσοτικής και ποιοτικής του παραλαβής, θα πρέπει από τον προμηθευτή να εγκατασταθεί και θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης, από αρμόδιο όργανό του, και μάλιστα χωρίς καμία επιβάρυνση του προμηθευόμενου το είδος, Πανεπιστημίου. Ακόμη ο προμηθευτής δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρεί το υπό προμήθεια συμβατικό όργανο - είδος και εγγυάται την καλή λειτουργία αυτού επί ( ) χρόνια από την παραλαβή και εγκατάστασή του. Άρθρο 5 ο Ειδικοί όροι για την έγκαιρη φόρτωση - παράδοση. Κυρώσεις για ποσοτικές και ποιοτικές εκτροπές του υπό προμήθεια συμβατικού είδους. Το υπό προμήθεια συμβατικό είδος ( ) και ανεξάρτητα από την προέλευσή του θα πρέπει να πληροί και να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά και τους όρους που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδος μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Με απόφαση του Πρύτανη που πρέπει να αιτιολογείται, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του οργάνου είδους μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξη ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως το αίτημα παράτασης, ή εάν λήξη ο παρατηθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Μετάθεση του χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης του συνόλου ή μέρους της ποσότητας του συμβατικού είδους, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου (Πρύτανης) και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής μπορεί να εγκρίνεται η αντικατάσταση του με άλλα μέσα σε τακτή προθεσμία, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 33, παράγραφος 1, του Π.Δ. 118/2007. Εάν ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει αυτό μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε και εφ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίησή της, για την παραλαβή του απορριφθέντος είδους. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, το απορριφθέν είδος δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση της παράδοσης και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωμα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα όργανα είδη δεν επιστρέφονται πριν την 12

13 παραλαβή των νέων οργάνων ειδών ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του 20ημέρου και εφ όσον δεν παραληφθεί το είδος πέραν του προστίμου, αυτό εκποιείται ή καταστρέφεται κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η επιστροφή του οργάνου είδους που απορρίφθηκε, γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα, και εφ όσον αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την εκπνοή της, μετά από απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν έχει παραλάβει την απορριφθείσα ποσότητα, το Πανεπιστήμιο μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής σύμφωνα με τα ισχύοντα. Αν το είδος παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, κρίνεται όμως παραλειπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση αυτού, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασιστεί παραλαβή με έκπτωση. Και για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Σε περίπτωση που το είδος παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης ή μετάθεσης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλεται εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση, κυρώσεων και π ρ ό σ τ ι μ ο, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007. Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ αυτήν, εφ όσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συμβατικό όργανο - είδος ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτό μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης ή μετάθεσης που του δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 118/2007. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση, μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του οργάνου - είδους μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος είδους γίνεται δεκτή. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Πρύτανη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διεζευτικά, οι παρακάτω κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 5 του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 κατά περίπτωση: α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή της καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β) Προμήθεια του είδους σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του είδους, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζομένου ποσού γίνεται με 13

14 βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ) Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. Ο αποκλεισμός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό. δ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας του είδους για το οποίο κηρύχτηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το συμβατικό είδος, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα αν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007. ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την σύμβαση προμηθευτή, είτε από το ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Άρθρο 6ο Τρόπος πληρωμής - Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή. Προϋπόθεση εξόφλησης του τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκ μέρους του αναδόχου. Η πληρωμή του τιμήματος του συμβατικού είδους στην προμηθεύτρια εταιρεία, δεύτερη των συμβαλλομένων, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου αυτού (είδους), με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής με βάση το τιμολόγιό του και ύστερα από θεώρηση (του Εντάλματος) από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Το χρηματικό ένταλμα θα καλύπτει την καθαρή αξία του είδους στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς, φορτοεκφορτώσεως, εγκαταστάσεως, θέσεως σε λειτουργία, καθώς και το Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει τις πιστώσεις του έργου. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους θα γίνεται σε ευρώ ( ) με την εξόφληση του 100% της αξίας του, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του ΠΔ 118/07: 1) Τιμολόγιο που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ 2) Εξοφλητική απόδειξη σε περίπτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη εξοφλήθηκε. 3) Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 4) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 5) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Εφόσον ο Προμηθευτής δεν καταθέσει τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά το Πανεπιστήμιο δεν βρίσκεται σε υπερημερία ως προς την καταβολή του τιμήματος του συμβατικού είδους. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις: 4% φόρος εισοδήματος επί του καθαρού ποσού της αξίας του είδους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 2198/ (Φ.Ε.Κ. 43 / Α / ). Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. Για την παρακράτηση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο σχετική βεβαίωση. 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί της καθαρής αξίας της δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.) 2% υπέρ χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ. επί της κρατήσεως του Μ.Τ.Π.Υ. 20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί της αξίας του χαρτοσήμου Μ.Τ.Π.Υ. 14

15 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, βάσει του Νόμου 4013/2011, άρθρο 4 παρ.3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2013 ΚΑ εξ 7123α με Α.Δ.Π Άρθρο 7ο Εγγυοδοσία καλής Εκτέλεσης και λειτουργίας. Ο προμηθευτής κατέθεσε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης την αριθμ. / Εγγυητική Επιστολή της.. Τράπεζας ποσού....( ) Ευρώ ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων αυτής της συμβάσεως. Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί, ύστερα από την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της σύμβασης μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους καθώς και εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους. Ακόμη η παραπάνω εγγύηση θα μπορεί να καταπέσει υπέρ του Πανεπιστημίου με μονομερή δήλωση αυτού προς την εκδότρια Τράπεζα και χωρίς δικαστική διάγνωση, σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο κατά την απόλυτη κρίση της διοικήσεώς του κρίνει ότι η σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Επίσης ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέσει στο Πανεπιστήμιο Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ίσης προς το 3% της συμβατικής αξίας του είδους χωρίς Φ.Π.Α. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή πρέπει να κατατεθεί πριν την έναρξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ήτοι πριν ή την ημέρα επιστροφής της εγγύησης καλής εκτέλεσης και θα πρέπει να είναι χρονικής ισχύος μεγαλυτέρας κατά τρεις (3) μήνες από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. Άρθρο 8 ο Για τα υπόλοιπα θέματα αυτής της προμήθειας ισχύουν οι όροι της διακηρύξεως του πρόχειρου διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά του προμηθευτή και οι σχετικές διατάξεις του Νόμου που ρυθμίζουν θέματα παρόμοια και που όλα μαζί τα παραπάνω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκειμένης σύμβασης. Η σύμβαση αυτή η ισχύς της οποίας αρχίζει από την συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα, σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις που σήμερα ισχύουν και νόμιμα υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Δ.Π.Θράκης Ο Πρύτανης Για τον Προμηθευτή Κωνσταντίνος Ρέμελης 15

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Β 4967π.ε./2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Β 4967π.ε./2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/νση Μηχανοργάνωσης Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνή UNIVERSITY OF THRACE University

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 563/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 563/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης 6 ο χλµ.αλεξ/πολης-μάκρης 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 04.13

Αριθμός Διακήρυξης: 04.13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Κοντοπούλου 53100 Φλώρινα ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 28/4/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 25.13

Αριθμός Διακήρυξης: 25.13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ @ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΔΑΜ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ Τ.Δ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

O Αντιδήμαρχος Κατερίνης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Αιγάλεω : 09/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 19/01/2015 Πληροφορίες : ΑΙΚ. ΨΑΡΑΚΗ ΤΗΛ.: 2813 408808 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 2/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 19/01/2015 Πληροφορίες : ΑΙΚ. ΨΑΡΑΚΗ ΤΗΛ.: 2813 408808 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 2/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 55/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 04-03-2015 Πληροφορίες : ΑΙΚ. ΨΑΡΑΚΗ ΤΗΛ.: 2813 408808 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 2ΔΙΣ/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 04-03-2015 Πληροφορίες : ΑΙΚ. ΨΑΡΑΚΗ ΤΗΛ.: 2813 408808 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 2ΔΙΣ/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ 19 ης /2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV (33140000 )»

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ 19 ης /2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : «ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ CPV (33140000 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002276346 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ημερ. 08/09/2014 Αριθ.

14PROC002276346 Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ημερ. 08/09/2014 Αριθ. Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ 14PROC002276346 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (Εξοπλισμός Πληροφορικής και Δικτύου ΤΠΕ και Υλικό και λογισμικό συστήματος ελέγχου παρουσίας προσωπικού)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ και Λογισμικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1/2009

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ και Λογισμικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών Συσκευών Η/Υ και Λογισμικών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΟΧΙ NAI 05-12-2014

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΟΧΙ NAI 05-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ν. Αναστασάκης Αρ. πρωτ.: 227 Τηλ.: 2810 392999 Φαξ: 2810 542093 Site: www.pagni.gr e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3Δ/2012

Πληροφορίες : Ν. Αναστασάκης Αρ. πρωτ.: 227 Τηλ.: 2810 392999 Φαξ: 2810 542093 Site: www.pagni.gr e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3Δ/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Υ. Ηράκλειο, 13-06-2012 Πληροφορίες : Ν. Αναστασάκης Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 )

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4064 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα