Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλορ: «Ζ παπέα τηρ Α τάξηρ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλορ: «Ζ παπέα τηρ Α τάξηρ»"

Transcript

1 Π Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλορ: «Ζ παπέα τηρ Α τάξηρ» ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΤΜΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Θεσσαλονίκη 2012

2 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ ΠΡΑΞΖ: «Γημιοςπγία ππωηόηςπηρ μεθοδολογίαρ εκπαιδεςηικών ζεναπίων βαζιζμένων ζε ΤΠΔ και δημιοςπγία εκπαιδεςηικών ζεναπίων για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδεςζη» MIS (θσδ ), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο πφξνπο. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η.Ν. ΚΑΕΑΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ Τπεχζπλνη ππν-νκάδαο εξγαζίαο γιψζζαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε: Κψζηαο Νηίλαο & σθξφλεο Υαηδεζαββίδεο ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: Καξακανχλα 1 Πιαηεία θξα Σ.Κ Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σει.: , Φαμ: , ειίδα 2 απφ 23

3 Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Τίηλορ Ζ παξέα ηεο Α ηάμεο Δημιοςπγόρ Δπαγγειία Σχκπα Διδακηικό ανηικείμενο Νενειιεληθή Γιψζζα (Πποηεινόμενη) Τάξη Α Γεκνηηθνχ Χπονολογία Ννέκβξηνο 2012 Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα Σν ζελάξην αθνξά ζηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ζρνιηθφ βηβιίν. Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηηο εηζαγσγηθέο ζειίδεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο Γιψζζαο κε ζέκα «γλσξηκία κε ηνπο ήξσεο», θαζψο θαη κε ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο. Διαθεμαηικό Ναη Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα Άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα Δηθαζηηθά Μειέηε πεξηβάιινληνο ειίδα 3 απφ 23

4 Χπονική διάπκεια 8-10 δηδαθηηθά δίσξα Χώπορ Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ζεσξία ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, θαζψο ην ζελάξην βαζίδεηαη ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, απηέο δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ ζην λεπηαγσγείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Γελ απαηηείηαη εηδηθή γλψζε ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ ππνινγηζηήο ζηελ ηάμε (θνξεηφο ή ζηαζεξή κνλάδα) θαη κεράλεκα πξνβνιήο. Εθαπμογή ζηην ηάξη Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι --- Το ζενάπιο ανηλεί Σν ζελάξην είλαη πξσηφηππν ζηε ζχιιεςε. Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σν ζελάξην αμηνπνηεί θαη επεθηείλεη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ, ζρεηηθέο κε ηε γξαθή ηνπ νλφκαηφο ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ζπκβαηηθνχ θαη ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη εηζαγσγηθέο, θαηάιιειεο γηα ην επίπεδν ησλ παηδηψλ, θαιιηεξγνχλ ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη βνεζνχλ κε επράξηζην ηξφπν ζηελ εμνηθείσζε κε ην κέζν. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά γξάθνπλ/πιεθηξνινγνχλ ην φλνκά ηνπο, θαη δηνξζψλνπλ ηπρφλ ιάζε. ηε δεχηεξε ειίδα 4 απφ 23

5 δξαζηεξηφηεηα καζαίλνπλ ηα βαζηθά ζηε ρξήζε πξνζσπηθνχ αξρείνπ θαη εμνηθεηψλνληαη κε ηε δηακφξθσζε «θεηκέλνπ». Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα εζηηάδεη ζηελ εμνηθείσζε κε ην αιθάβεην θαη ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ελψ ζηελ ηέηαξηε νινθιεξψλεηαη ην ζελάξην κε ηηο πξνζσπηθέο παξνπζηάζεηο ησλ παηδηψλ. Σςνοπηική πεπιγπαθή ηων δπαζηηπιοηήηων ηος ζεναπίος Α. Γξαζηεξηφηεηα Γξαθή νλφκαηνο - Κεθαιαία-πεδά γξάκκαηα / ηνληζκφο Δμνηθείσζε κε πιεθηξνιφγην / θεηκελνγξάθν Οκαδηθή θαηαζθεπή / θνιάδ Β. Γξαζηεξηφηεηα Οξζή γξαθή νλφκαηνο / Δμνηθείσζε κε πξφγξακκα δηακφξθσζεο θεηκέλνπ Δχξεζε άλνηγκα - απνζήθεπζε - θιείζηκν αξρείνπ Σαθηνπνίεζε πξνζσπηθψλ πξαγκάησλ Γ. Γξαζηεξηφηεηα Γξαθή επηζέηνπ θαη κηθξνχ νλφκαηνο Αιθάβεην / Αιθαβεηηθή ζεηξά Καηάηαμε ηνπ νλφκαηνο κε βάζε ην επίζεην Γ. Γξαζηεξηφηεηα Απηνπαξνπζίαζε / Καηαγσγή ζχλδεζε κε ηελ νηθνγέλεηα Γξαθή ηίηινπ / ιεδάληαο Δμνηθείσζε κε πξφγξακκα παξνπζίαζεο Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο Σελ πξψηε εβδνκάδα ζην ζρνιείν κέιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα παηδηά ηεο Α ηάμεο είλαη λα εμνηθεηψζνπκε ηα παηδηά κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα ηα εηζαγάγνπκε νκαιά ζηνλ ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ. Απφ ηελ άιιε, ηα παηδηά έξρνληαη ειίδα 5 απφ 23

6 γεκάηα ελέξγεηα θαη φξεμε «λα γξάςνπλ θαη λα δηαβάζνπλ». Ζ δηάζεζε φκσο ησλ παηδηψλ δελ έρεη αληηζηνηρία κε φζα γλσξίδνπλ. Κάπνηα είλαη αξθεηά πξνρσξεκέλα, δηαβάδνπλ ή θαη γξάθνπλ κηθξέο ιέμεηο, θξάζεηο ή θαη κηθξά θείκελα. Αληίζεηα γηα θάπνηα παηδηά ηα γξάκκαηα πνπ πεξηέρεη ην φλνκά ηνπο είλαη θαη ηα κφλα γξάκκαηα πνπ αλαγλσξίδνπλ, φια ή κεξηθά απφ απηά. ε θάζε πεξίπησζε, φπσο δείρλεη ε εκπεηξία, φια ηα παηδηά πνπ έξρνληαη ζηελ Α Γεκνηηθνχ κπνξνχλ λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο είηε κε θεθαιαία είηε κε πεδά γξάκκαηα. Σν επίπεδν ινηπφλ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ, νη γλψζεηο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, αιιά θαη ν βαζκφο εμνηθείσζήο ηνπο κε ηνλ ππνινγηζηή πνηθίιεη. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ιακβάλνπκε ππφςε καο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξψηνπ «εηζαγσγηθνχ ζελαξίνπ». Έηζη, μεθηλάκε απφ θάηη νηθείν θαη εχθνιν γηα ηα παηδηά, φπσο είλαη ε γξαθή ηνπ νλφκαηφο ηνπο, αμηνπνηψληαο ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ηελ έληνλε δηάζεζή ηνπο γηα γξαθή. Έρνληαο εμαζθαιίζεη αξρηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζηε ζπλέρεηα, φζν πξνρσξάκε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη γλσξίδνπκε θαιχηεξα ηα παηδηά, κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 1. Οη δξαζηεξηφηεηεο φκσο, εθηφο απφ ηελ θαιιηέξγεηα γξακκαηηζκνχ, βνεζνχλ θαη ζηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζηελ ππφ δηακφξθσζε «θνηλφηεηα ηεο ηάμεο» θαη επξχηεξα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε γξαθή ηνπ νλφκαηνο, ηελ απηνπαξνπζίαζε θ.ά. εληζρχεηαη ε γλσξηκία ησλ παηδηψλ, ε δηακφξθσζε ηεο νκάδαο, ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» θαη ηίζεληαη νξηζκέλνη θαλφλεο ζρεηηθνί κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο. Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ Με ην παξφλ ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 1 Μεηά απφ ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάζε δξαζηεξηφηεηαο, αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ πξνεθηάζεσλ. Απηέο κπνξεί λα ηηο εθαξκφζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαη σο αξρηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηα πην πξνρσξεκέλα παηδηά. ειίδα 6 απφ 23

7 λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ζρνιηθφ ρψξν λα γλσξίζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηέο ηνπο λα κάζνπλ λα απνδέρνληαη θαη λα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα λα απνθηήζνπλ αίζζεκα ηεο νκάδαο λα εμνηθεησζνχλ κε ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο ζρεηηθέο κε ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο Γνώζειρ για ηη γλώζζα Με ην παξφλ ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο: λα αζθεζνχλ ζηε γξαθή θαη αλάγλσζε ηνπ νλφκαηφο ηνπο λα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα νλφκαηα άιισλ παηδηψλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηα θεθαιαία θαη κηθξά γξάκκαηα ηεο αιθαβήηαο λα μερσξίζνπλ/αλαγλσξίζνπλ ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηφο ηνπο απφ ηα ππφινηπα ηεο αιθαβήηαο λα αζθεζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ ηφλνπ λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα ηεο αιθαβεηηθήο ζεηξάο λα γλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ησλ επηζέησλ λα αζθήζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (απηνπαξνπζίαζε) λα αζθήζνπλ ηνλ γξαπηφ ιφγν (αλάγλσζε/γξαθή/θαηαλφεζε ιέμεσλ) Γπαμμαηιζμοί Με ην παξφλ ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο: λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ λα κάζνπλ λα γξάθνπλ ζηνλ θεηκελνγξάθν λα κάζνπλ λα βξίζθνπλ, λα θιείλνπλ έλα αξρείν θαη λα απνζεθεχνπλ ηελ εξγαζία ηνπο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δηακφξθσζε θεηκέλνπ λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο ειίδα 7 απφ 23

8 Διδακηικέρ ππακηικέρ Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζπλνςίδνληαη ζην Δ. Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ Αθεηηπία Σηο πξψηεο κέξεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, παξάιιεια κε ηα πξνθνξηθά παηρλίδηα απηνπαξνπζίαζεο πνπ γίλνληαη ζηελ ηάμε, κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ ηα παηδηά φρη κφλν λα καο πνπλ, αιιά λα γξάςνπλ θηφιαο ην φλνκά ηνπο. Κίλεηξν απνηειεί ε γλσξηκία κε ηα άιια παηδηά, θαζψο θαη ε νξγάλσζε/ηαθηνπνίεζε ηεο ηάμεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ πξαγκάησλ. Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο Ζ πξψηε ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο Γιψζζαο Α Γεκνηηθνχ αζρνιείηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ παηδηψλ/εξψσλ ηνπ βηβιίνπ. Αλ ζέινπκε, κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ην ζελάξην κε ην ζρνιηθφ βηβιίν. Μπνξνχκε λα δνπιέςνπκε ην βηβιίν θαη ην ζελάξην παξάιιεια ή λα πξνεγεζεί ην βηβιίν θαη λα αθνινπζήζεη ην ζελάξην. ε θάζε πεξίπησζε ζα ελζσκαηψζνπκε «ηελ παξέα ηνπ βηβιίνπ» κε ηελ πξαγκαηηθή παξέα ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο καο ρσξίο λα δεκηνπξγνχκε εθβηαζηηθνχο δεζκνχο κε ην ζρνιηθφ βηβιίν. Σν ζελάξην ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, θαζψο ηα παηδηά θαινχληαη λα γλσξίζνπλ ην ζρνιείν ηνπο, ηελ ηάμε θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζρνιηθφ ρψξν θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ. Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ππνζηεξίδεη ηε ζπκβαηηθή γξαθή ησλ παηδηψλ (κε ην κνιχβη) θαη βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ θαη ηε γξαθή. Πνιιά γξάκκαηα ηα παηδηά κπνξεί λα ηα γλσξίδνπλ, αιιά λα κελ είλαη ζε ζέζε αθφκα λα ηα γξάςνπλ. Με ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηα «γξάθνπλ» εχθνια θαη γξήγνξα ζαλ παηρλίδη. ειίδα 8 απφ 23

9 Δπηπιένλ νη δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο, ηαμηλφκεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ νλνκάησλ, αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο, βνεζνχλ ηνπο γισζζηθνχο θαη ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζελαξίνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε νξγάλσζε ησλ πξνζσπηθψλ πξαγκάησλ θαη ε εμνηθείσζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ην ζρνιηθφ ρψξν θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ. Κείμενα Κξηεδή, Μαξηαλίλα Δίμαι έναρ βάηπασορ μικπούληρ, ο Δμμανοςήλ Α. Μπακακούληρ, εθδφζεηο Άκκνο. Διδακηική ποπεία / ζηάδια / θάζειρ Α. Γπαζηηπιόηηηα Γξαθή νλφκαηνο - Κεθαιαία-πεδά γξάκκαηα / ηνληζκφο Δμνηθείσζε κε πιεθηξνιφγην / θεηκελνγξάθν Οκαδηθή θαηαζθεπή/θνιάδ Πποεηοιμαζία 1. Οπσζδήπνηε, πξηλ μεθηλήζνπκε κε ηα παηδηά ηε δξαζηεξηφηεηα, ζα πξέπεη λα θνιιήζνπκε πάλσ ζε θάζε γξάκκα ηνπ/ησλ πιεθηξνινγίνπ/σλ απηνθφιιεην κε ην θεθαιαίν θαη ην κηθξφ γξάκκα επαλάγλσζηα γξακκέλα. 2. Έρνπκε απφ πξηλ δηαβάζεη ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο καο, ψζηε λα πξνιάβνπκε ελδερφκελα αξλεηηθά ζρφιηα γηα πεξίεξγα ή αιιφγισζζα νλφκαηα. 3. Δηνηκάδνπκε ηε θσηνηππία κε ηα δσάθηα. 4. ε κεγάιν ρξσκαηηζηφ ραξηφλη ζρεκαηίδνπκε έλαλ θχθιν θαη ηνλ ρσξίδνπκε ζε ηφζα κέξε φζα είλαη ηα κέιε (παηδηά-δαζθάια) ηεο ηάμεο. ειίδα 9 απφ 23

10 Πεπιγπαθή Σελ πξψηε κέξα γηα λα γλσξηζηνχκε κεηαμχ καο, αιιά θαη γηα λα εμνηθεηψζνπκε ηα παηδηά κε ηνλ ρψξν θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ, παίδνπκε θάπνην παηρλίδη γλσξηκίαο. ε θχθιν πεηάκε ηελ κπάια θαη φπνην παηδί ηελ πηάζεη πξέπεη λα πεη ην φλνκά ηνπ θαη θάηη πξνζσπηθφ ζρεηηθφ κε θάπνην παηρλίδη ή θίιν, ή θάηη άιιν, π.ρ. «Με ιέλε Καηεξίλα θαη κνπ αξέζεη ην θνιχκπη» ή «Δίκαη ν Κψζηαο θαη θίινο κνπ είλαη ν.». Μεηά απφ ην παηρλίδη, δεηάκε απφ ηα παηδηά λα πνχλε θάπνηα απφ ηα νλφκαηα ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ. Γηαπηζηψλνπκε φηη δελ είλαη εχθνιν λα ζπκφκαζηε ηφζα νλφκαηα θαη αλαδεηάκε θάπνην ηξφπν γηα λα κάζνπκε γξήγνξα ηα νλφκαηα ησλ θίισλ καο. Αθήλνπκε ηα παηδηά λα πξνηείλνπλ ιχζεηο θαη αμηνπνηνχκε ηηο απφςεηο ηνπο. ίγνπξα ζα ππάξμεη ε πξφηαζε λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο θαη λα ην θνιιήζνπλ ζην ζξαλίν ηνπο ή θάπνπ επάλσ ηνπο. Γίλνπκε θσηνηππία κε δσάθηα θαη δεηάκε λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο πάλσ ζηε γξακκνχια, κέζα ζην δσάθη ζηνλ θελφ ρψξν θαη αλ ζέινπλ, λα δσγξαθίζνπλ ην δσάθη. ηε θάζε απηή αθήλνπκε φια ηα παηδηά λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο, φπσο έρνπλ κάζεη, κε θεθαιαία ή πεδά γξάκκαηα. Βνεζάκε, κφλν αλ δνχκε φηη θάπνην παηδί δελ μέξεη λα γξάθεη ην φλνκά ηνπ ή γξάθεη θεθαιαία καδί κε πεδά. Ζ παξέκβαζή καο ηψξα ζηελ αξρή είλαη κηθξή θαη δηαθξηηηθή, αιιά θαηαγξάθνπκε ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ θαη επαλεξρφκαζηε ζε επφκελε θάζε. Δπηιέγνπκε θάπνηα παηδηά λα γξάςνπλ ζηνλ ππνινγηζηή. Αλ θάπνηα παηδηά δειψζνπλ φηη μέξνπλ λα γξάθνπλ ήδε ζε ππνινγηζηή, επηιέγνπκε απηά θαη θάπνηα πνπ δελ μέξνπλ, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε αξρηθά δχν κηθηέο νκάδεο. Καιφ είλαη λα κελ έρνπκε ζηελ αξρή πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ππνινγηζηέο, γηαηί ζα δπζθνιεπηνχκε λα παξαθνινπζνχκε ηηο νκάδεο θαη ηελ ππφινηπε ηάμε ηαπηφρξνλα. Γχν παηδηά καδί θάζνληαη κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή. Σα αθήλνπκε λα εμνηθεησζνχλ κε ην πιεθηξνιφγην, λα βξνχλε/αλαγλσξίζνπλ ηα γξάκκαηα πνπ ρξεηάδνληαη, λα ηα πιεθηξνινγήζνπλ ζηε ζσζηή ζεηξά θαη λα γξάςνπλ ην φλνκά ειίδα 10 απφ 23

11 ηνπο. Γηα λα κεηψζνπκε ηηο δπζθνιίεο, έρνπκε ήδε αλνίμεη θάπνην αξρείν θαη πξνεπηιέμεη ηε γξακκαηνζεηξά (φρη δπζαλάγλσζηε) θαη ην κέγεζνο (κεγάιν) ησλ γξακκάησλ. Παξαθνινπζνχκε ηηο δχν νκαδνχιεο θαη βνεζάκε, φπνπ ρξεηάδεηαη. Σα εμνηθεηψλνπκε κε ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ ελαιιαγήο θεθαιαίσλ/πεδψλ. Αλ δνχκε φηη θάπνηα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ηνλ ππνινγηζηή, ηα θάλνπκε βνεζνχο. Πξνζέρνπκε κφλν λα κελ πιεθηξνινγνχλ ηα ίδηα, αιιά κφλν λα δείρλνπλ ζηα άιια παηδηά ηη πξέπεη λα θάλνπλ, φηαλ δπζθνιεχνληαη. Όηαλ ηα παηδηά ηεο δπάδαο γξάςνπλ ηα νλφκαηά ηνπο, ηα εθηππψλνπκε θαη ηνπο δίλνπκε ην ραξηί γηα λα θφςεη ην θαζέλα ην δηθφ ηνπ φλνκα. Κάζε παηδί θφβεη ην φλνκά ηνπ γχξσ απφ ην πεξίγξακκα πνπ νξίδνπκε θαη δεκηνπξγεί κία θαξηειίηζα. Σα παηδηά κπνξνχλ λα ρξσκαηίζνπλ ηα νλφκαηά ηνπο ή λα ηα θηινηερλήζνπλ. Οη νκάδεο ελαιιάζζνληαη, φπνηα νκάδα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ζηνλ ππνινγηζηή αζρνιείηαη κε ηε γξαθή ηνπ νλφκαηνο κέζα ζην δσάθη. Έηζη ζην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηα παηδηά ζα έρνπλ γξάςεη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην φλνκά ηνπο, κία κε ηνλ ππνινγηζηή θαη κία ρεηξφγξαθα. Σελ θαξηειίηζα ζα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε άκεζα, ελψ ηα δσάθηα ηα καδεχνπκε θαη ηα πιαζηηθνπνηνχκε. Βάδνπκε πηαζηξάθη θαη θάζε παηδί «ηζηκπάεη» ην δσάθη κε ην φλνκά ηνπ ζηα ξνχρα ηνπ. Αξγφηεξα ηελ θαξηειίηζα απηή ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά γηα ην παξνπζηνιφγην ηεο ηάμεο 2. Κάζε παηδί θνιιάεη ηελ θαξηειίηζα κε ην φλνκα πνπ έγξαςε ζηνλ ππνινγηζηή ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θχθινπ θαη δσγξαθίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ πάλσ. Φηινηερλνχκε ην ραξηφλη, βάδνπκε ζην θέληξν ηνλ ηίηιν «Ζ παξέα ηεο Α ηάμεο» ή θάπνηνλ άιιν ηίηιν πνπ ζα πξνηείλνπλ ηα παηδηά θαη θξεκάκε ην ραξηφλη ζηελ ηάμε. Αθήλνπκε ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ/αλαγλσξίζνπλ ηα νλφκαηά ηνπο. 2 Σν παξνπζηνιφγην δελ είλαη παξά έλα κεληαίν εκεξνιφγην. Γίπια ζε έλα θνπηάθη ηνπνζεηνχκε ηηο θαξηειίηζεο πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά. Αλ θάπνην παηδί απνπζηάδεη, «ηζηκπάκε» ηελ θαξηειίηζα ηνπ ζηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Όηαλ επηζηξέςεη, γξάθεη ην φλνκά ηνπ ζην εκεξνιφγην θαη μαλαβάδεη ηελ θαξηειίηζα ζην θνπηάθη. Αλ απνπζηάδεη πεξηζζφηεξεο απφ κία εκέξεο, γξάθεη θάπνην άιιν παηδί ην φλνκα θαη κεηαθηλεί ηελ θαξηειίηζα. ειίδα 11 απφ 23

12 Όζα έγξαςαλ ηα παηδηά ζηνλ ππνινγηζηή ηα απνζεθεχνπκε ζε έλα θνηλφ αξρείν, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηηο «πξνεθηάζεηο» θαη ζηε Γ Γξαζηεξηφηεηα. Αλακέλνπκε λα πξνθχςνπλ ηα εμήο πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα γηα ζπδήηεζε, ηα νπνία ζπδεηάκε ζηελ νινκέιεηα: 1. Αλ ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα παηδηά κε ην ίδην φλνκα, πξνηείλνπλ θαη βξίζθνπλ ιχζε γηα ην πψο ζα ηα μερσξίδνπκε. Αλ δε γλσξίδνπλ, εμεγνχκε εκείο. 2. Πηζαλφλ λα ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζην βαπηηζηηθφ φλνκα θαη ζην φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα παηδί. πδεηάκε ηνλ ιφγν πνπ ζπκβαίλεη απηφ θαη επηιέγνπκε ην φλνκα πνπ ην παηδί πξνηηκάεη. 3. Αλ ππάξρνπλ παηδηά κε δηπιφ φλνκα, εμεγνχκε γηαηί ζπκβαίλεη απηφ. Σν παηδί γξάθεη, φπσο έρεη κάζεη απφ ην ζπίηη κφλν ην έλα ή θαη ηα δχν νλφκαηα. Πποεκηάζειρ: 1. Γίλνπκε ζε θάζε παηδί ην δσάθη ηνπ θαη έλα θχιιν ραξηί κε ηελ αιθαβήηα επαλάγλσζηα γξακκέλε. Γίπια ζην θεθαιαίν γξάκκα είλαη γξακκέλν ην αληίζηνηρν πεδφ ηνπ. Δμεγνχκε φηη δίπια ζε θάζε «κεγάιν» γξάκκα είλαη γξακκέλν ην «κηθξφ» ηνπ. Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα βξνχλε/αλαγλσξίζνπλ ηα γξάκκαηα πνπ έρεη ην φλνκά ηνπο θαη λα ηα ππνγξακκίζνπλ κε ρξσκαηηζηφ κνιχβη. Γείρλνπκε ζηνλ πίλαθα κε παξαδείγκαηα πψο κπνξνχκε λα γξάςνπκε ην φλνκά καο κε δχν ηξφπνπο, φια θεθαιαία ή κηθξά, φπνπ ππνρξεσηηθά ην πξψην ζα είλαη θεθαιαίν. Δμεγνχκε ηε ρξήζε ηνπ ηφλνπ ρσξίο πνιιή επηκνλή. Όια ηα παηδηά δελ αληηιακβάλνληαη απφ ηφζν λσξίο ηε ρξήζε ηνπ ηφλνπ, αιιά κπνξνχλ λα κάζνπλ λα ηνλ γξάθνπλ κεραληθά. Σα παηδηά θνηηάδνπλ ην θαξηειάθη κε ην φλνκά ηνπο θαη ηα ππνγξακκηζκέλα γξάκκαηα θαη γξάθνπλ ζην ραξηί ην φλνκά ηνπο δχν θνξέο, φπσο ζηα παξαδείγκαηα. ειίδα 12 απφ 23

13 2. Δθηππψλνπκε ην φλνκα ηνπ παηδηνχ θαη ζην ίδην θχιιν ηνπ δεηάκε λα γξάςεη κε ην κνιχβη απφ θάησ ην φλνκά ηνπ. Αθήλνπκε ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ θαη ζπδεηάκε ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ έληππσλ θαη ρεηξφγξαθσλ γξακκάησλ. Γξάθνπκε ηα γξάκκαηα απηά θαη κε ηηο δχν κνξθέο ζε ραξηφλη θαη ην θνιιάκε ζε επδηάθξηην ζεκείν ηεο ηάμεο ή δίπια ζηα αληίζηνηρα γξάκκαηα ηνπ αιθαβεηαξίνπ Γηα επηπιένλ εξγαζία (αηνκηθή ή νκαδηθή) κπνξνχκε λα δψζνπκε ζε θάζε παηδί εθηππσκέλα ηα νλφκαηα φισλ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο θαη λα ηα αθήζνπκε λα αλαγλσξίζνπλ/δηαβάζνπλ ηα νλφκαηα ησλ θίισλ ηνπο. Σα παηδηά ππνγξακκίδνπλ απηά ηα νλφκαηα. Δπηζεκαίλνπκε ην ηειηθφ ζίγκα ζηα νλφκαηα ησλ αγνξηψλ. 4. πδεηάκε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο θαη αθήλνπκε λα ηνλ ππνινγίζνπλ. ηε ιίζηα κε ηα νλφκαηα γξάθνπκε κπξνζηά ζηα νλφκαηα αξηζκνχο θαη κεηξάκε. Εεηάκε λα μερσξίζνπλ ηα θνξίηζηα απφ ηα αγφξηα θαη ηα ππνγξακκίδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Γεκηνπξγνχκε δχν μερσξηζηέο ζηήιεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ θαη ζπγθξίλνπκε ηελ αξηζκεηηθή ηνπο πνζφηεηα. 5. πδεηάκε γηα ηελ «θαηαγσγή» ησλ νλνκάησλ. Φέξλνπκε παξαδείγκαηα θαη δηαβάδνπκε ην παξακχζη ηεο Μ. Κξηεδή: «Δκκαλνπήι Α. Μπαθαθνχιεο». Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ κε βάζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο επίζεηα γηα δηάθνξα δψα ή αλζξψπνπο, π.ρ. γηα έλαλ θνχξλαξε, «Αλδξέαο Φσκάο», γηα ηελ αιεπνχ «Μάξσ Πνλεξίδνπ» θιπ. Δίκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παηδηά κε ηδηαίηεξα νλφκαηα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηνλ ριεπαζκφ. 3 Βιέπε ζηε ζπλέρεηα ηε Γ Γξαζηεξηφηεηα. ειίδα 13 απφ 23

14 Β. Γπαζηηπιόηηηα Οξζή γξαθή νλφκαηνο / Δμνηθείσζε κε πξφγξακκα δηακφξθσζεο θεηκέλνπ Πποεηοιμαζία Πεπιγπαθή Δχξεζε άλνηγκα - απνζήθεπζε - θιείζηκν αξρείνπ Σαθηνπνίεζε πξνζσπηθψλ πξαγκάησλ 1. Σελ πξνεγνχκελε δνπιεηά ησλ παηδηψλ ηελ απνζεθεχνπκε ζε έλαλ θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. ηνλ θάθειν δεκηνπξγνχκε ηφζα αξρεία φζα είλαη ηα παηδηά θαη απνζεθεχνπκε μερσξηζηά ηελ εξγαζία θάζε παηδηνχ. 2. Σα παηδηά θέξλνπλ απφ ην ζπίηη έλα θνπηί γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο πξάγκαηα, θαη έλαλ θάθειν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην ζπίηη. Πξνηείλνπκε λα θνιιήζνπλ κηα εηηθέηα κε ην φλνκά ηνπο κπξνζηά ζην θνπηί θαη ηνλ θάθειν, γηα λα ηα αλαγλσξίδνπλ εχθνια θαη λα κελ κπεξδεχνληαη. Ξεθηλάκε ηε δξαζηεξηφηεηα κε φιε ηελ νινκέιεηα. ηνλ πξνηδέθηνξα δείρλνπκε πψο κπνξνχλ λα βξνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνινγηζηή ηνλ θάθειν κε ηηο εξγαζίεο ηνπο, θαη πψο λα αλνίμνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο αξρείν. Με ην αζχξκαην πνληίθη θάπνηα παηδηά ην δνθηκάδνπλ. ηε ζπλέρεηα δείρλνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην φλνκά ηνπο είηε κε ην WordArt ή κε ην πξφγξακκα TuxPaint, ε επηινγή καο εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ θαη ηνλ ζηφρν καο. Αθήλνπκε πάιη θάπνηα παηδηά λα δνθηκάζνπλ κπξνζηά ζε φιε ηελ νινκέιεηα ην πξφγξακκα. Δπηζεκαίλνπκε φηη πξέπεη λα παηάκε ζπρλά ην «καχξν θνπκπάθη» ηεο απνζήθεπζεο θαη νπσζδήπνηε λα ην θάλνπκε, αθνχ ζα έρνπκε νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία καο. Όζνλ αθνξά ηελ εθηχπσζε, θαιφ είλαη ζηελ αξρηθή απηή θάζε λα γίλεη απφ εκάο. Έηζη κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ εξγαζία ησλ παηδηψλ θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, λα παξέκβνπκε. Απηφ, γηαηί ζα θάλνπκε νηθνλνκία ζηα κειάληα, αιιά θαη γηα λα κελ ηα κπεξδέςνπκε κε πνιιέο λέεο πιεξνθνξίεο ζηελ αξρή. ειίδα 14 απφ 23

15 Πποέκηαζη: Χο άζθεζε εκπέδσζεο/γξαθήο, δεηάκε απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ κφλα ηνπο ην φλνκά ηνπο επάλσ ζηα λέα ηνπο βηβιία θαη ηεηξάδηα. Γηα λα ηα βνεζήζνπκε, κπνξνχκε λα πξνκεζεπηνχκε κεγάιεο εηηθέηεο, φπνπ δελ αλαγξάθνληαη πνιιά ζηνηρεία, γηαηί αξθεηά παηδηά δπζθνιεχνληαη λα γξάςνπλ απφ ηφζν λσξίο κηθξνγξάκκαηε γξαθή κέζα ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν. Μπνξνχλ, αλ ζέινπλ, λα ρξσκαηίζνπλ/θηινηερλήζνπλ ηηο εηηθέηεο ηνπο. πδεηάκε γηα ηηο ηππνπνηεκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη ν ππνινγηζηήο θαη φζα κπνξνχκε λα θηηάμνπκε κφλνη καο κε ην ρέξη. Γ. Γπαζηηπιόηηηα Γξαθή επηζέηνπ θαη κηθξνχ νλφκαηνο Αιθάβεην / Αιθαβεηηθή ζεηξά Καηάηαμε ηνπ νλφκαηνο κε βάζε ην επίζεην Πποεηοιμαζία: 1. Φξνληίδνπκε λα έρνπκε έλα κεγάιν αιθαβεηάξην ηνίρνπ κε ηα γξάκκαηα ζηε ζεηξά, ην έλα θάησ απφ ην άιιν. Μπνξνχκε λα θηηάμνπκε έλα κφλνη καο, αλ θφςνπκε απφ έλα αιθαβεηάξην ηνπ εκπνξίνπ ηα γξάκκαηα θαη ηα θνιιήζνπκε ζε ζεηξά ζε κεγάιν ραξηφλη. 2. Δθηππψλνπκε φια ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ πνπ έγξαςαλ ζηελ Α Γξαζηεξηφηεηα. Πεπιγπαθή Γίλνπκε ζηα παηδηά ην θχιιν κε ηα νλφκαηά ηνπο γξακκέλα ζηε ζεηξά ην έλα θάησ απφ ην άιιν. Σα νλφκαηά ηνπο φκσο δε ζα είλαη γξακκέλα ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, αιιά κε ηελ ηπραία ζεηξά πνπ ηα έγξαςαλ. Εεηάκε λα βξνχλε ην φλνκα θάπνηνπ παηδηνχ θαη ηα αθήλνπκε ιίγν λα «παηδεπηνχλε». Ρσηάκε έπεηηα, αλ κπνξνχκε λα βξνχκε εχθνια ην φλνκα ελφο παηδηνχ θη αλ ππάξρεη θάπνηνο εχθνινο ηξφπνο γηα λα ειίδα 15 απφ 23

16 ην θάλνπκε απηφ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δηαβάδνπκε φια ηα νλφκαηα πάιη κε ηε ζεηξά. πδεηάκε θαη γηα άιιεο πεξηπηψζεηο, φπνπ έρνπκε γξακκέλα πνιιά νλφκαηα ή πξάγκαηα θαη ζέινπκε γξήγνξα θαη εχθνια λα βξνχκε θάπνην (δελ αλαθέξνπκε αθφκα ηελ έλλνηα «αιθαβεηηθή ζεηξά» γηαηί ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δελ ζα ηελ θαηαιάβνπλ). Αθήλνπκε ηα παηδηά λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη αλ δε γλσξίδεη θαλέλα, εμεγνχκε ηελ έλλνηα ηεο αιθαβεηηθήο ζεηξάο ζηελ πξάμε, σο εμήο: Γείρλνπκε ην κεγάιν αιθαβεηάξην ηνίρνπ θαη ζπδεηάκε γηα ηα θεθαιαία/κηθξά γξάκκαηα θαη ηε ζεηξά ησλ γξακκάησλ. Εεηάκε λα θνηηάμνπλ πξνζεθηηθά, γηα λα βξνχλε ην γξάκκα απφ ην νπνίν αξρίδεη ην επίζεηφ ηνπο θαη αλ δελ ην γλσξίδνπλ ηα βνεζάκε θαη ηα εμνηθεηψλνπκε κε ηελ εχξεζε θαη πξνθνξά ηνπ γξάκκαηνο. Δζηηάδνπκε ζηελ πξνθνξηθή αλαγλψξηζε ηνπ πξψηνπ γξάκκαηνο (αλαγλψξηζε θαη ηαχηηζε θζφγγνπ κε ην αληίζηνηρν γξάθεκά ηνπ). Αλ δνχκε φηη ηα θαηαθέξλνπλ, πεξλάκε ζηελ επφκελε θάζε, φπνπ θάζε παηδί ζεθψλεηαη θαη θνιιάεη ην φλνκά ηνπ δίπια ζην γξάκκα, απφ ην νπνίν αξρίδεη ην επίζεηφ ηνπ. Θα πξέπεη φκσο πξψηα λα γξάςεη ζηνλ ππνινγηζηή ην επίζεην θη έπεηηα ην κηθξφ φλνκά ηνπ. Πξνεπηιέγνπκε ηχπν γξακκάησλ, γξακκαηνζεηξά κεγάινπ κεγέζνπο, θαη έληνλα bold γξάκκαηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο κπνξεί λα γίλεη καδί κε φια ηα παηδηά θαη λα ζπλαπνθαζίζνπλ ηα παξαπάλσ θνηλά ζηνηρεία. Κάζε παηδί γξάθεη ην φλνκά ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή κφλν ηνπ ή δχν παηδηά καδί γηα λα αιιεινβνεζνχληαη. Βξίζθεη ην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείν θαη γξάθεη ην επίζεηφ ηνπ, αλ δελ ην έρεη ήδε γξάςεη. Βνεζάκε, επαλαιακβάλνληαο φζα έρνπκε πεη γηα ηε γξαθή ησλ νλνκάησλ ζηελ Α Γξαζηεξηφηεηα. Διέγρνπκε ηελ εξγαζία θαη ην παηδί ηελ εθηππψλεη κε ηε βνήζεηά καο. Έπεηηα θφβεη ην φλνκα γχξσ απφ ην πιαίζην πνπ ηνπ νξίδνπκε θαη ηέινο, θνιιάεη ην φλνκά ηνπ ζην κεγάιν αιθαβεηάξην. Όηαλ φια ηα παηδηά θνιιήζνπλ ην φλνκά ηνπο ζην αιθαβεηάξην, επαλεξρφκαζηε ζηελ νινκέιεηα. Εεηάκε λα βξνχλε ην φλνκα θάπνηνπ παηδηνχ θαη ηα ειίδα 16 απφ 23

17 εμνηθεηψλνπκε κε ηε γξήγνξε εχξεζε/αλάγλσζε ησλ νλνκάησλ. Δμεγνχκε πψο ιέγεηαη ε εξγαζία πνπ θάλακε θαη, γηαηί ηελ θάλακε, ελψ δίλνπκε θη άιια παξαδείγκαηα αιθαβεηηθήο ζεηξάο, π.ρ. απφ ην ιεμηθφ ηνπο, απφ έλαλ ηειεθσληθφ θαηάινγν θ.ά. Δπηζηξέθνπκε ζηνλ ππνινγηζηή θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνηδέθηνξα δείρλνπκε κε πνην ηξφπν κπνξνχκε ηα κπεξδεκέλα νλφκαηα λα ηα βάινπκε ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. Πποβλήμαηα πδεηάκε ηη θάλνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ δχν νλφκαηα αξρίδνπλ απφ ην ίδην γξάκκα. Γελ επηκέλνπκε φκσο ζηελ θαηαλφεζε ηεο απφιπηεο αιθαβεηηθήο ζεηξάο απφ ηφζν λσξίο. Πποεκηάζειρ 1. Γίλνπκε θχιιν κε ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ηα αθήλνπκε λα βξνχλε ζηελ νκαδνχια ηνπο θαη λα ππνγξακκίζνπλ ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο. 2. Γίλνπκε κφλν ηα κηθξά νλφκαηα ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, φπνπ φκσο θάπνηα δελ είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπνζεηεκέλα, θαη δεηάκε λα ππνγξακκίζνπλ ηα 2-3 ιάζε. 3. Γίλνπκε θσηνηππία κε 5-6 εχθνιεο ιέμεηο (δψα ή πξάγκαηα) θαη ηελ αληίζηνηρε εηθφλα ηνπο, γηα λα κπνξνχλ λα ηηο «δηαβάζνπλ». Αληηγξάθνπλ ηηο ιέμεηο κε αιθαβεηηθή ζεηξά. 4. ην ζπίηη κε ηε βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηαο γξάθνπλ ζην ρέξη ή ζηνλ ππνινγηζηή ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θάπνηα απφ ηα παξαθάησ: ηα παηρλίδηα ηνπο, ηα πξάγκαηα ηεο ηζάληαο ή ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Γ. Γπαζηηπιόηηηα Απηνπαξνπζίαζε / Καηαγσγή ζχλδεζε κε ηελ νηθνγέλεηα ειίδα 17 απφ 23

18 Γξαθή ηίηινπ / ιεδάληαο Δμνηθείσζε κε Πξφγξακκα Παξνπζίαζεο Πποεηοιμαζία 1. Εεηάκε απφ ηνπο γνλείο λα επηιέμνπλ καδί κε ην παηδί ηνπο 2-3 θσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε ηα εμήο ζέκαηα: θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ, π.ρ. γελέζιηα, νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο, εηθφλεο απφ έλαλ ηφπν πνπ επηζθέθζεθαλ ην θαινθαίξη ή απφ ην ρσξηφ ή ην εμνρηθφ. Δμεγνχκε ζηνπο γνλείο φηη ε δξαζηεξηφηεηα έρεη θαζαξά εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη δε ζθνπεχνπκε λα εθζέζνπκε δεκφζηα ην πιηθφ. Εεηάκε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Σηο θσηνγξαθίεο απηέο αλ κπνξνχλ ηηο ζθαλάξνπλ νη ίδηνη νη γνλείο, αιιηψο ην θάλνπκε εκείο. Όηαλ νη γνλείο θέξνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ή ην θιαζάθη ζην ζρνιείν, ζπδεηάκε καδί ηνπο θαη θξαηάκε ζεκεηψζεηο. 2. Γεκηνπξγνχκε αξρεία PowerPoint γηα θάζε παηδί θαη ζθαλάξνπκε ηηο θσηνγξαθίεο. 3. Δηνηκάδνπκε έλα αξρείν κε ηε δηθή καο απηνπαξνπζίαζε. 4. Διέγρνπκε φηη ηελ εκέξα ηεο παξνπζίαζεο έρνπκε ζχλδεζε ζην ίληεξλεη, γηα λα δείμνπκε ηνλ ράξηε ηεο Διιάδαο. Πεπιγπαθή: Α εκδοσή (απκεηά απαιηηηική) πδεηάκε κε ηα παηδηά ζηελ νινκέιεηα ηνλ ζθνπφ ηεο απηνπαξνπζίαζεο, π.ρ. επεηδή ζέινπκε λα γλσξηζηνχκε θαιχηεξα, λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηε δσή ηνπ παηδηνχ, ηελ νηθνγέλεηα θιπ. Χο παξάδεηγκα απηνπαξνπζίαζεο, αιιά θαη γηα λα ηα παξαθηλήζνπκε, απηνπαξνπζηαδφκαζηε πξψηα εκείο. ε πξφγξακκα παξνπζίαζεο πνπ έρνπκε εηνηκάζεη δείρλνπκε 2-3 δηθέο καο θσηνγξαθίεο, φπνπ έρνπκε γξάςεη κηα απιή ιεδάληα απφ θάησ θαη πξνθνξηθά εμεγνχκε φζα δείρλεη ε θσηνγξαθία. Αλ δείμνπκε έλαλ ηφπν ζην ράξηε πξνζδηνξίδνπκε πνχ βξίζθεηαη απηφο ν ηφπνο. Αλ ν ηφπνο πξνζθέξεηαη, γξάθνπκε ην φλνκά ηνπ ζε κεραλή αλαδήηεζεο, ζπλδεφκαζηε θαη δείρλνπκε θάπνην αμηνζέαην πνπ έρνπκε απφ πξηλ επηιέμεη. ειίδα 18 απφ 23

19 Πηζαλφλ λα ππάξρνπλ παηδηά πνπ δηζηάδνπλ θαη δε ζέινπλ λα παξνπζηάζνπλ. εβφκαζηε ηελ επηζπκία ηνπο θαη δελ εθβηάδνπκε θαηαζηάζεηο. Αθήλνπκε λα παξνπζηάζνπλ φζα παηδηά ζέινπλ θαη ελζαξξχλνπκε φπνην δηζηάδεη. Γεληθψο είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε αιινδαπνχο ή αιιφγισζζνπο γνλείο πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά/νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Ζ έλλνηα ησλ «δηαθνπψλ» εμάιινπ δελ είλαη απηνλφεηε γηα φινπο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα κε αζηηθά πεξηβάιινληα. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ηα παξαπάλσ θαη λα ηξνπνπνηήζνπκε ηε δξαζηεξηφηεηα ή λα εθαξκφζνπκε ηε β εθδνρή ηεο. Δμεγνχκε ζηα παηδηά ηνλ ηξφπν εξγαζίαο. θνπφο είλαη θάζε παηδί λα βξεη ην δηθφ ηνπ αξρείν κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη λα γξάςεη θάησ απφ θάζε θσηνγξαθία κία κηθξή ιεδάληα ή θξάζε, π.ρ. «Σν ρσξηφ κνπ», «Δγψ θη ν αδειθφο κνπ», «Σα γελέζιηά κνπ», «Αγαπψ ηε ζάιαζζα» θ.ν.θ. Κάλνπκε ζαθέο ζηα παηδηά, φηη αλ δελ κπνξνχλ λα γξάςνπλ ηα ίδηα, ζα ηα βνεζήζνπκε εκείο. Αθήλνπκε ηα παηδηά, αλ ζέινπλ λα γξάςνπλ πξψηα ζε ραξηί θαη κεηά ζηνλ ππνινγηζηή. Μπνξνχλ έηζη λα βιέπνπλ απφ ην ραξηί θαη λα πιεθηξνινγνχλ. Εεηάκε λα ζθεθηνχλ ηη ζα πνχλε ζηα ππφινηπα παηδηά, ηελ ψξα πνπ ζα δείρλνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο. Αλ ρξεηάδεηαη, εθπαηδεχνπκε ηα παηδηά λα δείμνπλ ζην ράξηε θάπνην ηφπν θαη βξίζθνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο/εηθφλεο γηα απηφλ θαη ηηο απνζεθεχνπκε ζην αξρείν ηνπ παηδηνχ. Πποβλήμαηα: Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη αξθεηά απαηηεηηθή θαη ρξεηάδεηαη θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη πξνεηνηκαζία απφ καο. Δπίζεο είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα, θαζψο ζα πξέπεη λα δνπιέςνπκε κε θάζε παηδί μερσξηζηά. Δπηπιένλ, πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπκε ηελ εξγαζία πνπ ζα θάλνπλ ηα ππφινηπα παηδηά, ηελ ψξα πνπ εκείο ζα δνπιεχνπκε αηνκηθά κε θάπνην παηδί. ειίδα 19 απφ 23

20 Πεπιγπαθή: Β εκδοσή (πιο εύκολη) Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ κηα εηθφλα απφ ην θαινθαίξη πνπ πέξαζε, πνπ λα δείρλεη ηνλ εαπηφ ηνπο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή θάπνην ηφπν. ηε δσγξαθηά αθήλνπκε ειεχζεξα λα γξάςνπλ κε ην κνιχβη, φηη ζέινπλ π.ρ. ηα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ ή θάπνην ηίηιν θαη ηα βνεζάκε, φπνπ δπζθνιεχνληαη. Σηο δσγξαθηέο απηέο ηηο ζθαλάξνπκε θαη ηα παηδηά ηηο παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα. Κάζε παηδί πξνθνξηθά εμεγεί/παξνπζηάδεη ηε δσγξαθηά ηνπ θαη απαληά ζηηο εξσηήζεηο ησλ άιισλ παηδηψλ. ειίδα 20 απφ 23

21 Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ ειίδα 21 απφ 23

22 Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ Σν ζελάξην κπνξεί λα επεθηαζεί κε δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ηεο γξαθήο θαη ηελ αμία/ξφιν ηεο γξαθήο ζηε ζεκεξηλή επνρή. Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε πξψηε ηάμε, αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ αιιφγισζζα παηδηά κε δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα γξάςνπκε ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ απηψλ θαη ζηηο δχν γιψζζεο θαη ζα ελζσκαηψζνπκε ζην ζελάξην δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηα δηαθνξεηηθά αιθάβεηα θαη γεληθψο δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο/απνδνρήο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Burnett, C Research into literacy and technology in primary classrooms: an exploration of understandings generated by recent studies. Journal of research in reading (special issue: New developments in literacy and technology), 32 (1), Cairney, T Community Literacy Practices and education: Australia. ην B. V. Street and N. H. Hornberger (Δπηκ.), Encyclopedia of Language and Education, 2, (6), Gee, J.P A Sociocultural Perspective on Early Literacy Development. ην Neuman S. & Dickinson D. (Δπηκ.). Handbook of early literacy research. New York: Guilford Press. Kay M "Teachers should explain what they mean": What new children need to know about starting school. Summary of paper presented at the EECERA 16th Annual Conference Reykjavik, Iceland, 30 August 2 September Souto-Manning, M Honoring Children s Names and, Therefore, Their Identities. School Talk, USA: National Council of Teachers of English, 12, (3). ειίδα 22 απφ 23

23 Σνθκαθίδνπ «Δδψ γξάθνπκε θαη δηαβάδνπκε θαη πξέπεη λα πξνζπαζνχκε»: Oη κηθξνί καζεηέο κηινχλ γηα ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Eπιζηημονικό Bήμα, 13, ειίδα 23 απφ 23

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι»

Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγμαηα εκπαιδεσηικών ζεναρίων ανά γνωζηικό ανηικείμενο με εθαρμογή ηων αρτών ζτεδίαζης Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι» ΣΤΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθυνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη

Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθυνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθυνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Αρταία Δλληνική Γλώζζα και Γραμμαηεία Α Λσκείοσ Θεμαηική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΖΝ Α' ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α Να διαηηπηθεί μέσπι... Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Λςκείος. Σίηλορ: «Αρ μιλήζοςμε για ηον παηζιζμό»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Λςκείος. Σίηλορ: «Αρ μιλήζοςμε για ηον παηζιζμό» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθωλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Λςκείος Σίηλορ: «Αρ μιλήζοςμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

Γεκνζηεύζεθε ζην Μαηζαγγνύξαο (2004) Ζ Γηαζεκαηηθόηεηα ζηε ρνιηθή Γλώζε. Αζήλα: Γξεγόξεο.

Γεκνζηεύζεθε ζην Μαηζαγγνύξαο (2004) Ζ Γηαζεκαηηθόηεηα ζηε ρνιηθή Γλώζε. Αζήλα: Γξεγόξεο. Γεκνζηεύζεθε ζην Μαηζαγγνύξαο (2004) Ζ Γηαζεκαηηθόηεηα ζηε ρνιηθή Γλώζε. Αζήλα: Γξεγόξεο. «πιινγέο θαη Μνπζείν, πιινγέο θαη ρνιείν: Μία ύκπξαμε Γύν Σάμεσλ» Αιεμάλδξα Υ. Κνπινπκπαξίηζε 1 θαη Εακπέι Μνπξαηηάλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΧΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Δλδεηθηηθέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα:

2 Δλδεηθηηθέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα: ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Ζ θηινζνθία πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε ζεσξία ηεο Δθπαίδεπζεο ζηα Μέζα βαζίδεηαη ζε κηα θεληξηθή ηδέα: θάζε ςεθηαθφ πξντφλ (εηθφλα, βίληεν, ηζηνζειίδα, blog) έρεη δνκή φπσο έλα θείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δπηκνξθσηηθφ πιηθφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ επηκνξθσηψλ ζηα Παλεπηζηεκηαθά

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 31 ΓΗΑΒΑΕΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΡΑΦΟΝΣΑ ΠΟΛΤΣΡΟΠΗΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ ΣΖΝ Α ΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΥΟΛΔΗΟΤ: ΜΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Αναζηαζία Φακίδοσ * ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η εξγαζία αθνξά ζηελ αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο 1998-2011 www.arisgiavris.gr Ο Μεγάινο Υαλ θνίηαδε ηνπο ράξηεο γηα πνιιή ψξα. Όζηεξα είπε ζηγαλά: Κη έθαλεο ηφζν δξφκν γηα λα ξζεηο κέρξη εδψ; Ζ ζησπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Ε. Τδνβιά Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 etzovla@yahoo.gr Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία έιαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. 1. Διζαγυγή... 4. 2. Βαζικέρ έννοιερ... 6. 3. Βαζικέρ Λειηοςπγίερ... 9 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Διζαγυγή... 4 1.1. Τη είλαη ην Αβάθην... 4 1.1.1. Πώο θαη γηαηί ζρεδηάζηεθε;... 4 1.1.2. Γηαηί είλαη θαηλνηνκηθό;... 5 1.2. Σε πνηόλ απεπζύλεηαη ην παξόλ εγρεηξίδην;... 6 2. Βαζικέρ έννοιερ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Ο ρυθμός στα νέα σχολικά εγχειρίδια μουσικής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης" ΓΙΟΥΛΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ.: 559

Διαβάστε περισσότερα