Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλορ: «Ζ παπέα τηρ Α τάξηρ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλορ: «Ζ παπέα τηρ Α τάξηρ»"

Transcript

1 Π Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλορ: «Ζ παπέα τηρ Α τάξηρ» ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΤΜΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Θεσσαλονίκη 2012

2 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ ΠΡΑΞΖ: «Γημιοςπγία ππωηόηςπηρ μεθοδολογίαρ εκπαιδεςηικών ζεναπίων βαζιζμένων ζε ΤΠΔ και δημιοςπγία εκπαιδεςηικών ζεναπίων για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδεςζη» MIS (θσδ ), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο πφξνπο. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η.Ν. ΚΑΕΑΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ Τπεχζπλνη ππν-νκάδαο εξγαζίαο γιψζζαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε: Κψζηαο Νηίλαο & σθξφλεο Υαηδεζαββίδεο ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: Καξακανχλα 1 Πιαηεία θξα Σ.Κ Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σει.: , Φαμ: , ειίδα 2 απφ 23

3 Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Τίηλορ Ζ παξέα ηεο Α ηάμεο Δημιοςπγόρ Δπαγγειία Σχκπα Διδακηικό ανηικείμενο Νενειιεληθή Γιψζζα (Πποηεινόμενη) Τάξη Α Γεκνηηθνχ Χπονολογία Ννέκβξηνο 2012 Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα Σν ζελάξην αθνξά ζηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ζρνιηθφ βηβιίν. Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηηο εηζαγσγηθέο ζειίδεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο Γιψζζαο κε ζέκα «γλσξηκία κε ηνπο ήξσεο», θαζψο θαη κε ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο. Διαθεμαηικό Ναη Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα Άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα Δηθαζηηθά Μειέηε πεξηβάιινληνο ειίδα 3 απφ 23

4 Χπονική διάπκεια 8-10 δηδαθηηθά δίσξα Χώπορ Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ζεσξία ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, θαζψο ην ζελάξην βαζίδεηαη ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, απηέο δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ ζην λεπηαγσγείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Γελ απαηηείηαη εηδηθή γλψζε ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ ππνινγηζηήο ζηελ ηάμε (θνξεηφο ή ζηαζεξή κνλάδα) θαη κεράλεκα πξνβνιήο. Εθαπμογή ζηην ηάξη Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι --- Το ζενάπιο ανηλεί Σν ζελάξην είλαη πξσηφηππν ζηε ζχιιεςε. Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σν ζελάξην αμηνπνηεί θαη επεθηείλεη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ, ζρεηηθέο κε ηε γξαθή ηνπ νλφκαηφο ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ζπκβαηηθνχ θαη ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη εηζαγσγηθέο, θαηάιιειεο γηα ην επίπεδν ησλ παηδηψλ, θαιιηεξγνχλ ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη βνεζνχλ κε επράξηζην ηξφπν ζηελ εμνηθείσζε κε ην κέζν. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά γξάθνπλ/πιεθηξνινγνχλ ην φλνκά ηνπο, θαη δηνξζψλνπλ ηπρφλ ιάζε. ηε δεχηεξε ειίδα 4 απφ 23

5 δξαζηεξηφηεηα καζαίλνπλ ηα βαζηθά ζηε ρξήζε πξνζσπηθνχ αξρείνπ θαη εμνηθεηψλνληαη κε ηε δηακφξθσζε «θεηκέλνπ». Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα εζηηάδεη ζηελ εμνηθείσζε κε ην αιθάβεην θαη ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ελψ ζηελ ηέηαξηε νινθιεξψλεηαη ην ζελάξην κε ηηο πξνζσπηθέο παξνπζηάζεηο ησλ παηδηψλ. Σςνοπηική πεπιγπαθή ηων δπαζηηπιοηήηων ηος ζεναπίος Α. Γξαζηεξηφηεηα Γξαθή νλφκαηνο - Κεθαιαία-πεδά γξάκκαηα / ηνληζκφο Δμνηθείσζε κε πιεθηξνιφγην / θεηκελνγξάθν Οκαδηθή θαηαζθεπή / θνιάδ Β. Γξαζηεξηφηεηα Οξζή γξαθή νλφκαηνο / Δμνηθείσζε κε πξφγξακκα δηακφξθσζεο θεηκέλνπ Δχξεζε άλνηγκα - απνζήθεπζε - θιείζηκν αξρείνπ Σαθηνπνίεζε πξνζσπηθψλ πξαγκάησλ Γ. Γξαζηεξηφηεηα Γξαθή επηζέηνπ θαη κηθξνχ νλφκαηνο Αιθάβεην / Αιθαβεηηθή ζεηξά Καηάηαμε ηνπ νλφκαηνο κε βάζε ην επίζεην Γ. Γξαζηεξηφηεηα Απηνπαξνπζίαζε / Καηαγσγή ζχλδεζε κε ηελ νηθνγέλεηα Γξαθή ηίηινπ / ιεδάληαο Δμνηθείσζε κε πξφγξακκα παξνπζίαζεο Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο Σελ πξψηε εβδνκάδα ζην ζρνιείν κέιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα παηδηά ηεο Α ηάμεο είλαη λα εμνηθεηψζνπκε ηα παηδηά κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα ηα εηζαγάγνπκε νκαιά ζηνλ ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ. Απφ ηελ άιιε, ηα παηδηά έξρνληαη ειίδα 5 απφ 23

6 γεκάηα ελέξγεηα θαη φξεμε «λα γξάςνπλ θαη λα δηαβάζνπλ». Ζ δηάζεζε φκσο ησλ παηδηψλ δελ έρεη αληηζηνηρία κε φζα γλσξίδνπλ. Κάπνηα είλαη αξθεηά πξνρσξεκέλα, δηαβάδνπλ ή θαη γξάθνπλ κηθξέο ιέμεηο, θξάζεηο ή θαη κηθξά θείκελα. Αληίζεηα γηα θάπνηα παηδηά ηα γξάκκαηα πνπ πεξηέρεη ην φλνκά ηνπο είλαη θαη ηα κφλα γξάκκαηα πνπ αλαγλσξίδνπλ, φια ή κεξηθά απφ απηά. ε θάζε πεξίπησζε, φπσο δείρλεη ε εκπεηξία, φια ηα παηδηά πνπ έξρνληαη ζηελ Α Γεκνηηθνχ κπνξνχλ λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο είηε κε θεθαιαία είηε κε πεδά γξάκκαηα. Σν επίπεδν ινηπφλ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ, νη γλψζεηο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, αιιά θαη ν βαζκφο εμνηθείσζήο ηνπο κε ηνλ ππνινγηζηή πνηθίιεη. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ιακβάλνπκε ππφςε καο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξψηνπ «εηζαγσγηθνχ ζελαξίνπ». Έηζη, μεθηλάκε απφ θάηη νηθείν θαη εχθνιν γηα ηα παηδηά, φπσο είλαη ε γξαθή ηνπ νλφκαηφο ηνπο, αμηνπνηψληαο ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ηελ έληνλε δηάζεζή ηνπο γηα γξαθή. Έρνληαο εμαζθαιίζεη αξρηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζηε ζπλέρεηα, φζν πξνρσξάκε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη γλσξίδνπκε θαιχηεξα ηα παηδηά, κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 1. Οη δξαζηεξηφηεηεο φκσο, εθηφο απφ ηελ θαιιηέξγεηα γξακκαηηζκνχ, βνεζνχλ θαη ζηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζηελ ππφ δηακφξθσζε «θνηλφηεηα ηεο ηάμεο» θαη επξχηεξα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε γξαθή ηνπ νλφκαηνο, ηελ απηνπαξνπζίαζε θ.ά. εληζρχεηαη ε γλσξηκία ησλ παηδηψλ, ε δηακφξθσζε ηεο νκάδαο, ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» θαη ηίζεληαη νξηζκέλνη θαλφλεο ζρεηηθνί κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο. Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ Με ην παξφλ ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 1 Μεηά απφ ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάζε δξαζηεξηφηεηαο, αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ πξνεθηάζεσλ. Απηέο κπνξεί λα ηηο εθαξκφζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαη σο αξρηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηα πην πξνρσξεκέλα παηδηά. ειίδα 6 απφ 23

7 λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ζρνιηθφ ρψξν λα γλσξίζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηέο ηνπο λα κάζνπλ λα απνδέρνληαη θαη λα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα λα απνθηήζνπλ αίζζεκα ηεο νκάδαο λα εμνηθεησζνχλ κε ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο ζρεηηθέο κε ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο Γνώζειρ για ηη γλώζζα Με ην παξφλ ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο: λα αζθεζνχλ ζηε γξαθή θαη αλάγλσζε ηνπ νλφκαηφο ηνπο λα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα νλφκαηα άιισλ παηδηψλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηα θεθαιαία θαη κηθξά γξάκκαηα ηεο αιθαβήηαο λα μερσξίζνπλ/αλαγλσξίζνπλ ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηφο ηνπο απφ ηα ππφινηπα ηεο αιθαβήηαο λα αζθεζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ ηφλνπ λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα ηεο αιθαβεηηθήο ζεηξάο λα γλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ησλ επηζέησλ λα αζθήζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (απηνπαξνπζίαζε) λα αζθήζνπλ ηνλ γξαπηφ ιφγν (αλάγλσζε/γξαθή/θαηαλφεζε ιέμεσλ) Γπαμμαηιζμοί Με ην παξφλ ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο: λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ λα κάζνπλ λα γξάθνπλ ζηνλ θεηκελνγξάθν λα κάζνπλ λα βξίζθνπλ, λα θιείλνπλ έλα αξρείν θαη λα απνζεθεχνπλ ηελ εξγαζία ηνπο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δηακφξθσζε θεηκέλνπ λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο ειίδα 7 απφ 23

8 Διδακηικέρ ππακηικέρ Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζπλνςίδνληαη ζην Δ. Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ Αθεηηπία Σηο πξψηεο κέξεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, παξάιιεια κε ηα πξνθνξηθά παηρλίδηα απηνπαξνπζίαζεο πνπ γίλνληαη ζηελ ηάμε, κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ ηα παηδηά φρη κφλν λα καο πνπλ, αιιά λα γξάςνπλ θηφιαο ην φλνκά ηνπο. Κίλεηξν απνηειεί ε γλσξηκία κε ηα άιια παηδηά, θαζψο θαη ε νξγάλσζε/ηαθηνπνίεζε ηεο ηάμεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ πξαγκάησλ. Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο Ζ πξψηε ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο Γιψζζαο Α Γεκνηηθνχ αζρνιείηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ παηδηψλ/εξψσλ ηνπ βηβιίνπ. Αλ ζέινπκε, κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ην ζελάξην κε ην ζρνιηθφ βηβιίν. Μπνξνχκε λα δνπιέςνπκε ην βηβιίν θαη ην ζελάξην παξάιιεια ή λα πξνεγεζεί ην βηβιίν θαη λα αθνινπζήζεη ην ζελάξην. ε θάζε πεξίπησζε ζα ελζσκαηψζνπκε «ηελ παξέα ηνπ βηβιίνπ» κε ηελ πξαγκαηηθή παξέα ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο καο ρσξίο λα δεκηνπξγνχκε εθβηαζηηθνχο δεζκνχο κε ην ζρνιηθφ βηβιίν. Σν ζελάξην ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, θαζψο ηα παηδηά θαινχληαη λα γλσξίζνπλ ην ζρνιείν ηνπο, ηελ ηάμε θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζρνιηθφ ρψξν θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ. Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ππνζηεξίδεη ηε ζπκβαηηθή γξαθή ησλ παηδηψλ (κε ην κνιχβη) θαη βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ θαη ηε γξαθή. Πνιιά γξάκκαηα ηα παηδηά κπνξεί λα ηα γλσξίδνπλ, αιιά λα κελ είλαη ζε ζέζε αθφκα λα ηα γξάςνπλ. Με ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηα «γξάθνπλ» εχθνια θαη γξήγνξα ζαλ παηρλίδη. ειίδα 8 απφ 23

9 Δπηπιένλ νη δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο, ηαμηλφκεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ νλνκάησλ, αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο, βνεζνχλ ηνπο γισζζηθνχο θαη ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζελαξίνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε νξγάλσζε ησλ πξνζσπηθψλ πξαγκάησλ θαη ε εμνηθείσζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ην ζρνιηθφ ρψξν θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ. Κείμενα Κξηεδή, Μαξηαλίλα Δίμαι έναρ βάηπασορ μικπούληρ, ο Δμμανοςήλ Α. Μπακακούληρ, εθδφζεηο Άκκνο. Διδακηική ποπεία / ζηάδια / θάζειρ Α. Γπαζηηπιόηηηα Γξαθή νλφκαηνο - Κεθαιαία-πεδά γξάκκαηα / ηνληζκφο Δμνηθείσζε κε πιεθηξνιφγην / θεηκελνγξάθν Οκαδηθή θαηαζθεπή/θνιάδ Πποεηοιμαζία 1. Οπσζδήπνηε, πξηλ μεθηλήζνπκε κε ηα παηδηά ηε δξαζηεξηφηεηα, ζα πξέπεη λα θνιιήζνπκε πάλσ ζε θάζε γξάκκα ηνπ/ησλ πιεθηξνινγίνπ/σλ απηνθφιιεην κε ην θεθαιαίν θαη ην κηθξφ γξάκκα επαλάγλσζηα γξακκέλα. 2. Έρνπκε απφ πξηλ δηαβάζεη ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο καο, ψζηε λα πξνιάβνπκε ελδερφκελα αξλεηηθά ζρφιηα γηα πεξίεξγα ή αιιφγισζζα νλφκαηα. 3. Δηνηκάδνπκε ηε θσηνηππία κε ηα δσάθηα. 4. ε κεγάιν ρξσκαηηζηφ ραξηφλη ζρεκαηίδνπκε έλαλ θχθιν θαη ηνλ ρσξίδνπκε ζε ηφζα κέξε φζα είλαη ηα κέιε (παηδηά-δαζθάια) ηεο ηάμεο. ειίδα 9 απφ 23

10 Πεπιγπαθή Σελ πξψηε κέξα γηα λα γλσξηζηνχκε κεηαμχ καο, αιιά θαη γηα λα εμνηθεηψζνπκε ηα παηδηά κε ηνλ ρψξν θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ, παίδνπκε θάπνην παηρλίδη γλσξηκίαο. ε θχθιν πεηάκε ηελ κπάια θαη φπνην παηδί ηελ πηάζεη πξέπεη λα πεη ην φλνκά ηνπ θαη θάηη πξνζσπηθφ ζρεηηθφ κε θάπνην παηρλίδη ή θίιν, ή θάηη άιιν, π.ρ. «Με ιέλε Καηεξίλα θαη κνπ αξέζεη ην θνιχκπη» ή «Δίκαη ν Κψζηαο θαη θίινο κνπ είλαη ν.». Μεηά απφ ην παηρλίδη, δεηάκε απφ ηα παηδηά λα πνχλε θάπνηα απφ ηα νλφκαηα ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ. Γηαπηζηψλνπκε φηη δελ είλαη εχθνιν λα ζπκφκαζηε ηφζα νλφκαηα θαη αλαδεηάκε θάπνην ηξφπν γηα λα κάζνπκε γξήγνξα ηα νλφκαηα ησλ θίισλ καο. Αθήλνπκε ηα παηδηά λα πξνηείλνπλ ιχζεηο θαη αμηνπνηνχκε ηηο απφςεηο ηνπο. ίγνπξα ζα ππάξμεη ε πξφηαζε λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο θαη λα ην θνιιήζνπλ ζην ζξαλίν ηνπο ή θάπνπ επάλσ ηνπο. Γίλνπκε θσηνηππία κε δσάθηα θαη δεηάκε λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο πάλσ ζηε γξακκνχια, κέζα ζην δσάθη ζηνλ θελφ ρψξν θαη αλ ζέινπλ, λα δσγξαθίζνπλ ην δσάθη. ηε θάζε απηή αθήλνπκε φια ηα παηδηά λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο, φπσο έρνπλ κάζεη, κε θεθαιαία ή πεδά γξάκκαηα. Βνεζάκε, κφλν αλ δνχκε φηη θάπνην παηδί δελ μέξεη λα γξάθεη ην φλνκά ηνπ ή γξάθεη θεθαιαία καδί κε πεδά. Ζ παξέκβαζή καο ηψξα ζηελ αξρή είλαη κηθξή θαη δηαθξηηηθή, αιιά θαηαγξάθνπκε ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ θαη επαλεξρφκαζηε ζε επφκελε θάζε. Δπηιέγνπκε θάπνηα παηδηά λα γξάςνπλ ζηνλ ππνινγηζηή. Αλ θάπνηα παηδηά δειψζνπλ φηη μέξνπλ λα γξάθνπλ ήδε ζε ππνινγηζηή, επηιέγνπκε απηά θαη θάπνηα πνπ δελ μέξνπλ, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε αξρηθά δχν κηθηέο νκάδεο. Καιφ είλαη λα κελ έρνπκε ζηελ αξρή πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ππνινγηζηέο, γηαηί ζα δπζθνιεπηνχκε λα παξαθνινπζνχκε ηηο νκάδεο θαη ηελ ππφινηπε ηάμε ηαπηφρξνλα. Γχν παηδηά καδί θάζνληαη κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή. Σα αθήλνπκε λα εμνηθεησζνχλ κε ην πιεθηξνιφγην, λα βξνχλε/αλαγλσξίζνπλ ηα γξάκκαηα πνπ ρξεηάδνληαη, λα ηα πιεθηξνινγήζνπλ ζηε ζσζηή ζεηξά θαη λα γξάςνπλ ην φλνκά ειίδα 10 απφ 23

11 ηνπο. Γηα λα κεηψζνπκε ηηο δπζθνιίεο, έρνπκε ήδε αλνίμεη θάπνην αξρείν θαη πξνεπηιέμεη ηε γξακκαηνζεηξά (φρη δπζαλάγλσζηε) θαη ην κέγεζνο (κεγάιν) ησλ γξακκάησλ. Παξαθνινπζνχκε ηηο δχν νκαδνχιεο θαη βνεζάκε, φπνπ ρξεηάδεηαη. Σα εμνηθεηψλνπκε κε ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ ελαιιαγήο θεθαιαίσλ/πεδψλ. Αλ δνχκε φηη θάπνηα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ηνλ ππνινγηζηή, ηα θάλνπκε βνεζνχο. Πξνζέρνπκε κφλν λα κελ πιεθηξνινγνχλ ηα ίδηα, αιιά κφλν λα δείρλνπλ ζηα άιια παηδηά ηη πξέπεη λα θάλνπλ, φηαλ δπζθνιεχνληαη. Όηαλ ηα παηδηά ηεο δπάδαο γξάςνπλ ηα νλφκαηά ηνπο, ηα εθηππψλνπκε θαη ηνπο δίλνπκε ην ραξηί γηα λα θφςεη ην θαζέλα ην δηθφ ηνπ φλνκα. Κάζε παηδί θφβεη ην φλνκά ηνπ γχξσ απφ ην πεξίγξακκα πνπ νξίδνπκε θαη δεκηνπξγεί κία θαξηειίηζα. Σα παηδηά κπνξνχλ λα ρξσκαηίζνπλ ηα νλφκαηά ηνπο ή λα ηα θηινηερλήζνπλ. Οη νκάδεο ελαιιάζζνληαη, φπνηα νκάδα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ζηνλ ππνινγηζηή αζρνιείηαη κε ηε γξαθή ηνπ νλφκαηνο κέζα ζην δσάθη. Έηζη ζην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηα παηδηά ζα έρνπλ γξάςεη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην φλνκά ηνπο, κία κε ηνλ ππνινγηζηή θαη κία ρεηξφγξαθα. Σελ θαξηειίηζα ζα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε άκεζα, ελψ ηα δσάθηα ηα καδεχνπκε θαη ηα πιαζηηθνπνηνχκε. Βάδνπκε πηαζηξάθη θαη θάζε παηδί «ηζηκπάεη» ην δσάθη κε ην φλνκά ηνπ ζηα ξνχρα ηνπ. Αξγφηεξα ηελ θαξηειίηζα απηή ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά γηα ην παξνπζηνιφγην ηεο ηάμεο 2. Κάζε παηδί θνιιάεη ηελ θαξηειίηζα κε ην φλνκα πνπ έγξαςε ζηνλ ππνινγηζηή ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θχθινπ θαη δσγξαθίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ πάλσ. Φηινηερλνχκε ην ραξηφλη, βάδνπκε ζην θέληξν ηνλ ηίηιν «Ζ παξέα ηεο Α ηάμεο» ή θάπνηνλ άιιν ηίηιν πνπ ζα πξνηείλνπλ ηα παηδηά θαη θξεκάκε ην ραξηφλη ζηελ ηάμε. Αθήλνπκε ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ/αλαγλσξίζνπλ ηα νλφκαηά ηνπο. 2 Σν παξνπζηνιφγην δελ είλαη παξά έλα κεληαίν εκεξνιφγην. Γίπια ζε έλα θνπηάθη ηνπνζεηνχκε ηηο θαξηειίηζεο πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά. Αλ θάπνην παηδί απνπζηάδεη, «ηζηκπάκε» ηελ θαξηειίηζα ηνπ ζηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Όηαλ επηζηξέςεη, γξάθεη ην φλνκά ηνπ ζην εκεξνιφγην θαη μαλαβάδεη ηελ θαξηειίηζα ζην θνπηάθη. Αλ απνπζηάδεη πεξηζζφηεξεο απφ κία εκέξεο, γξάθεη θάπνην άιιν παηδί ην φλνκα θαη κεηαθηλεί ηελ θαξηειίηζα. ειίδα 11 απφ 23

12 Όζα έγξαςαλ ηα παηδηά ζηνλ ππνινγηζηή ηα απνζεθεχνπκε ζε έλα θνηλφ αξρείν, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηηο «πξνεθηάζεηο» θαη ζηε Γ Γξαζηεξηφηεηα. Αλακέλνπκε λα πξνθχςνπλ ηα εμήο πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα γηα ζπδήηεζε, ηα νπνία ζπδεηάκε ζηελ νινκέιεηα: 1. Αλ ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα παηδηά κε ην ίδην φλνκα, πξνηείλνπλ θαη βξίζθνπλ ιχζε γηα ην πψο ζα ηα μερσξίδνπκε. Αλ δε γλσξίδνπλ, εμεγνχκε εκείο. 2. Πηζαλφλ λα ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζην βαπηηζηηθφ φλνκα θαη ζην φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα παηδί. πδεηάκε ηνλ ιφγν πνπ ζπκβαίλεη απηφ θαη επηιέγνπκε ην φλνκα πνπ ην παηδί πξνηηκάεη. 3. Αλ ππάξρνπλ παηδηά κε δηπιφ φλνκα, εμεγνχκε γηαηί ζπκβαίλεη απηφ. Σν παηδί γξάθεη, φπσο έρεη κάζεη απφ ην ζπίηη κφλν ην έλα ή θαη ηα δχν νλφκαηα. Πποεκηάζειρ: 1. Γίλνπκε ζε θάζε παηδί ην δσάθη ηνπ θαη έλα θχιιν ραξηί κε ηελ αιθαβήηα επαλάγλσζηα γξακκέλε. Γίπια ζην θεθαιαίν γξάκκα είλαη γξακκέλν ην αληίζηνηρν πεδφ ηνπ. Δμεγνχκε φηη δίπια ζε θάζε «κεγάιν» γξάκκα είλαη γξακκέλν ην «κηθξφ» ηνπ. Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα βξνχλε/αλαγλσξίζνπλ ηα γξάκκαηα πνπ έρεη ην φλνκά ηνπο θαη λα ηα ππνγξακκίζνπλ κε ρξσκαηηζηφ κνιχβη. Γείρλνπκε ζηνλ πίλαθα κε παξαδείγκαηα πψο κπνξνχκε λα γξάςνπκε ην φλνκά καο κε δχν ηξφπνπο, φια θεθαιαία ή κηθξά, φπνπ ππνρξεσηηθά ην πξψην ζα είλαη θεθαιαίν. Δμεγνχκε ηε ρξήζε ηνπ ηφλνπ ρσξίο πνιιή επηκνλή. Όια ηα παηδηά δελ αληηιακβάλνληαη απφ ηφζν λσξίο ηε ρξήζε ηνπ ηφλνπ, αιιά κπνξνχλ λα κάζνπλ λα ηνλ γξάθνπλ κεραληθά. Σα παηδηά θνηηάδνπλ ην θαξηειάθη κε ην φλνκά ηνπο θαη ηα ππνγξακκηζκέλα γξάκκαηα θαη γξάθνπλ ζην ραξηί ην φλνκά ηνπο δχν θνξέο, φπσο ζηα παξαδείγκαηα. ειίδα 12 απφ 23

13 2. Δθηππψλνπκε ην φλνκα ηνπ παηδηνχ θαη ζην ίδην θχιιν ηνπ δεηάκε λα γξάςεη κε ην κνιχβη απφ θάησ ην φλνκά ηνπ. Αθήλνπκε ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ θαη ζπδεηάκε ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ έληππσλ θαη ρεηξφγξαθσλ γξακκάησλ. Γξάθνπκε ηα γξάκκαηα απηά θαη κε ηηο δχν κνξθέο ζε ραξηφλη θαη ην θνιιάκε ζε επδηάθξηην ζεκείν ηεο ηάμεο ή δίπια ζηα αληίζηνηρα γξάκκαηα ηνπ αιθαβεηαξίνπ Γηα επηπιένλ εξγαζία (αηνκηθή ή νκαδηθή) κπνξνχκε λα δψζνπκε ζε θάζε παηδί εθηππσκέλα ηα νλφκαηα φισλ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο θαη λα ηα αθήζνπκε λα αλαγλσξίζνπλ/δηαβάζνπλ ηα νλφκαηα ησλ θίισλ ηνπο. Σα παηδηά ππνγξακκίδνπλ απηά ηα νλφκαηα. Δπηζεκαίλνπκε ην ηειηθφ ζίγκα ζηα νλφκαηα ησλ αγνξηψλ. 4. πδεηάκε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο θαη αθήλνπκε λα ηνλ ππνινγίζνπλ. ηε ιίζηα κε ηα νλφκαηα γξάθνπκε κπξνζηά ζηα νλφκαηα αξηζκνχο θαη κεηξάκε. Εεηάκε λα μερσξίζνπλ ηα θνξίηζηα απφ ηα αγφξηα θαη ηα ππνγξακκίδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Γεκηνπξγνχκε δχν μερσξηζηέο ζηήιεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ θαη ζπγθξίλνπκε ηελ αξηζκεηηθή ηνπο πνζφηεηα. 5. πδεηάκε γηα ηελ «θαηαγσγή» ησλ νλνκάησλ. Φέξλνπκε παξαδείγκαηα θαη δηαβάδνπκε ην παξακχζη ηεο Μ. Κξηεδή: «Δκκαλνπήι Α. Μπαθαθνχιεο». Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ κε βάζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο επίζεηα γηα δηάθνξα δψα ή αλζξψπνπο, π.ρ. γηα έλαλ θνχξλαξε, «Αλδξέαο Φσκάο», γηα ηελ αιεπνχ «Μάξσ Πνλεξίδνπ» θιπ. Δίκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παηδηά κε ηδηαίηεξα νλφκαηα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηνλ ριεπαζκφ. 3 Βιέπε ζηε ζπλέρεηα ηε Γ Γξαζηεξηφηεηα. ειίδα 13 απφ 23

14 Β. Γπαζηηπιόηηηα Οξζή γξαθή νλφκαηνο / Δμνηθείσζε κε πξφγξακκα δηακφξθσζεο θεηκέλνπ Πποεηοιμαζία Πεπιγπαθή Δχξεζε άλνηγκα - απνζήθεπζε - θιείζηκν αξρείνπ Σαθηνπνίεζε πξνζσπηθψλ πξαγκάησλ 1. Σελ πξνεγνχκελε δνπιεηά ησλ παηδηψλ ηελ απνζεθεχνπκε ζε έλαλ θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. ηνλ θάθειν δεκηνπξγνχκε ηφζα αξρεία φζα είλαη ηα παηδηά θαη απνζεθεχνπκε μερσξηζηά ηελ εξγαζία θάζε παηδηνχ. 2. Σα παηδηά θέξλνπλ απφ ην ζπίηη έλα θνπηί γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο πξάγκαηα, θαη έλαλ θάθειν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην ζπίηη. Πξνηείλνπκε λα θνιιήζνπλ κηα εηηθέηα κε ην φλνκά ηνπο κπξνζηά ζην θνπηί θαη ηνλ θάθειν, γηα λα ηα αλαγλσξίδνπλ εχθνια θαη λα κελ κπεξδεχνληαη. Ξεθηλάκε ηε δξαζηεξηφηεηα κε φιε ηελ νινκέιεηα. ηνλ πξνηδέθηνξα δείρλνπκε πψο κπνξνχλ λα βξνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνινγηζηή ηνλ θάθειν κε ηηο εξγαζίεο ηνπο, θαη πψο λα αλνίμνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο αξρείν. Με ην αζχξκαην πνληίθη θάπνηα παηδηά ην δνθηκάδνπλ. ηε ζπλέρεηα δείρλνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην φλνκά ηνπο είηε κε ην WordArt ή κε ην πξφγξακκα TuxPaint, ε επηινγή καο εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ θαη ηνλ ζηφρν καο. Αθήλνπκε πάιη θάπνηα παηδηά λα δνθηκάζνπλ κπξνζηά ζε φιε ηελ νινκέιεηα ην πξφγξακκα. Δπηζεκαίλνπκε φηη πξέπεη λα παηάκε ζπρλά ην «καχξν θνπκπάθη» ηεο απνζήθεπζεο θαη νπσζδήπνηε λα ην θάλνπκε, αθνχ ζα έρνπκε νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία καο. Όζνλ αθνξά ηελ εθηχπσζε, θαιφ είλαη ζηελ αξρηθή απηή θάζε λα γίλεη απφ εκάο. Έηζη κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ εξγαζία ησλ παηδηψλ θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, λα παξέκβνπκε. Απηφ, γηαηί ζα θάλνπκε νηθνλνκία ζηα κειάληα, αιιά θαη γηα λα κελ ηα κπεξδέςνπκε κε πνιιέο λέεο πιεξνθνξίεο ζηελ αξρή. ειίδα 14 απφ 23

15 Πποέκηαζη: Χο άζθεζε εκπέδσζεο/γξαθήο, δεηάκε απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ κφλα ηνπο ην φλνκά ηνπο επάλσ ζηα λέα ηνπο βηβιία θαη ηεηξάδηα. Γηα λα ηα βνεζήζνπκε, κπνξνχκε λα πξνκεζεπηνχκε κεγάιεο εηηθέηεο, φπνπ δελ αλαγξάθνληαη πνιιά ζηνηρεία, γηαηί αξθεηά παηδηά δπζθνιεχνληαη λα γξάςνπλ απφ ηφζν λσξίο κηθξνγξάκκαηε γξαθή κέζα ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν. Μπνξνχλ, αλ ζέινπλ, λα ρξσκαηίζνπλ/θηινηερλήζνπλ ηηο εηηθέηεο ηνπο. πδεηάκε γηα ηηο ηππνπνηεκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη ν ππνινγηζηήο θαη φζα κπνξνχκε λα θηηάμνπκε κφλνη καο κε ην ρέξη. Γ. Γπαζηηπιόηηηα Γξαθή επηζέηνπ θαη κηθξνχ νλφκαηνο Αιθάβεην / Αιθαβεηηθή ζεηξά Καηάηαμε ηνπ νλφκαηνο κε βάζε ην επίζεην Πποεηοιμαζία: 1. Φξνληίδνπκε λα έρνπκε έλα κεγάιν αιθαβεηάξην ηνίρνπ κε ηα γξάκκαηα ζηε ζεηξά, ην έλα θάησ απφ ην άιιν. Μπνξνχκε λα θηηάμνπκε έλα κφλνη καο, αλ θφςνπκε απφ έλα αιθαβεηάξην ηνπ εκπνξίνπ ηα γξάκκαηα θαη ηα θνιιήζνπκε ζε ζεηξά ζε κεγάιν ραξηφλη. 2. Δθηππψλνπκε φια ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ πνπ έγξαςαλ ζηελ Α Γξαζηεξηφηεηα. Πεπιγπαθή Γίλνπκε ζηα παηδηά ην θχιιν κε ηα νλφκαηά ηνπο γξακκέλα ζηε ζεηξά ην έλα θάησ απφ ην άιιν. Σα νλφκαηά ηνπο φκσο δε ζα είλαη γξακκέλα ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, αιιά κε ηελ ηπραία ζεηξά πνπ ηα έγξαςαλ. Εεηάκε λα βξνχλε ην φλνκα θάπνηνπ παηδηνχ θαη ηα αθήλνπκε ιίγν λα «παηδεπηνχλε». Ρσηάκε έπεηηα, αλ κπνξνχκε λα βξνχκε εχθνια ην φλνκα ελφο παηδηνχ θη αλ ππάξρεη θάπνηνο εχθνινο ηξφπνο γηα λα ειίδα 15 απφ 23

16 ην θάλνπκε απηφ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δηαβάδνπκε φια ηα νλφκαηα πάιη κε ηε ζεηξά. πδεηάκε θαη γηα άιιεο πεξηπηψζεηο, φπνπ έρνπκε γξακκέλα πνιιά νλφκαηα ή πξάγκαηα θαη ζέινπκε γξήγνξα θαη εχθνια λα βξνχκε θάπνην (δελ αλαθέξνπκε αθφκα ηελ έλλνηα «αιθαβεηηθή ζεηξά» γηαηί ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δελ ζα ηελ θαηαιάβνπλ). Αθήλνπκε ηα παηδηά λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη αλ δε γλσξίδεη θαλέλα, εμεγνχκε ηελ έλλνηα ηεο αιθαβεηηθήο ζεηξάο ζηελ πξάμε, σο εμήο: Γείρλνπκε ην κεγάιν αιθαβεηάξην ηνίρνπ θαη ζπδεηάκε γηα ηα θεθαιαία/κηθξά γξάκκαηα θαη ηε ζεηξά ησλ γξακκάησλ. Εεηάκε λα θνηηάμνπλ πξνζεθηηθά, γηα λα βξνχλε ην γξάκκα απφ ην νπνίν αξρίδεη ην επίζεηφ ηνπο θαη αλ δελ ην γλσξίδνπλ ηα βνεζάκε θαη ηα εμνηθεηψλνπκε κε ηελ εχξεζε θαη πξνθνξά ηνπ γξάκκαηνο. Δζηηάδνπκε ζηελ πξνθνξηθή αλαγλψξηζε ηνπ πξψηνπ γξάκκαηνο (αλαγλψξηζε θαη ηαχηηζε θζφγγνπ κε ην αληίζηνηρν γξάθεκά ηνπ). Αλ δνχκε φηη ηα θαηαθέξλνπλ, πεξλάκε ζηελ επφκελε θάζε, φπνπ θάζε παηδί ζεθψλεηαη θαη θνιιάεη ην φλνκά ηνπ δίπια ζην γξάκκα, απφ ην νπνίν αξρίδεη ην επίζεηφ ηνπ. Θα πξέπεη φκσο πξψηα λα γξάςεη ζηνλ ππνινγηζηή ην επίζεην θη έπεηηα ην κηθξφ φλνκά ηνπ. Πξνεπηιέγνπκε ηχπν γξακκάησλ, γξακκαηνζεηξά κεγάινπ κεγέζνπο, θαη έληνλα bold γξάκκαηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο κπνξεί λα γίλεη καδί κε φια ηα παηδηά θαη λα ζπλαπνθαζίζνπλ ηα παξαπάλσ θνηλά ζηνηρεία. Κάζε παηδί γξάθεη ην φλνκά ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή κφλν ηνπ ή δχν παηδηά καδί γηα λα αιιεινβνεζνχληαη. Βξίζθεη ην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείν θαη γξάθεη ην επίζεηφ ηνπ, αλ δελ ην έρεη ήδε γξάςεη. Βνεζάκε, επαλαιακβάλνληαο φζα έρνπκε πεη γηα ηε γξαθή ησλ νλνκάησλ ζηελ Α Γξαζηεξηφηεηα. Διέγρνπκε ηελ εξγαζία θαη ην παηδί ηελ εθηππψλεη κε ηε βνήζεηά καο. Έπεηηα θφβεη ην φλνκα γχξσ απφ ην πιαίζην πνπ ηνπ νξίδνπκε θαη ηέινο, θνιιάεη ην φλνκά ηνπ ζην κεγάιν αιθαβεηάξην. Όηαλ φια ηα παηδηά θνιιήζνπλ ην φλνκά ηνπο ζην αιθαβεηάξην, επαλεξρφκαζηε ζηελ νινκέιεηα. Εεηάκε λα βξνχλε ην φλνκα θάπνηνπ παηδηνχ θαη ηα ειίδα 16 απφ 23

17 εμνηθεηψλνπκε κε ηε γξήγνξε εχξεζε/αλάγλσζε ησλ νλνκάησλ. Δμεγνχκε πψο ιέγεηαη ε εξγαζία πνπ θάλακε θαη, γηαηί ηελ θάλακε, ελψ δίλνπκε θη άιια παξαδείγκαηα αιθαβεηηθήο ζεηξάο, π.ρ. απφ ην ιεμηθφ ηνπο, απφ έλαλ ηειεθσληθφ θαηάινγν θ.ά. Δπηζηξέθνπκε ζηνλ ππνινγηζηή θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνηδέθηνξα δείρλνπκε κε πνην ηξφπν κπνξνχκε ηα κπεξδεκέλα νλφκαηα λα ηα βάινπκε ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. Πποβλήμαηα πδεηάκε ηη θάλνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ δχν νλφκαηα αξρίδνπλ απφ ην ίδην γξάκκα. Γελ επηκέλνπκε φκσο ζηελ θαηαλφεζε ηεο απφιπηεο αιθαβεηηθήο ζεηξάο απφ ηφζν λσξίο. Πποεκηάζειρ 1. Γίλνπκε θχιιν κε ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ηα αθήλνπκε λα βξνχλε ζηελ νκαδνχια ηνπο θαη λα ππνγξακκίζνπλ ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο. 2. Γίλνπκε κφλν ηα κηθξά νλφκαηα ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, φπνπ φκσο θάπνηα δελ είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπνζεηεκέλα, θαη δεηάκε λα ππνγξακκίζνπλ ηα 2-3 ιάζε. 3. Γίλνπκε θσηνηππία κε 5-6 εχθνιεο ιέμεηο (δψα ή πξάγκαηα) θαη ηελ αληίζηνηρε εηθφλα ηνπο, γηα λα κπνξνχλ λα ηηο «δηαβάζνπλ». Αληηγξάθνπλ ηηο ιέμεηο κε αιθαβεηηθή ζεηξά. 4. ην ζπίηη κε ηε βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηαο γξάθνπλ ζην ρέξη ή ζηνλ ππνινγηζηή ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θάπνηα απφ ηα παξαθάησ: ηα παηρλίδηα ηνπο, ηα πξάγκαηα ηεο ηζάληαο ή ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Γ. Γπαζηηπιόηηηα Απηνπαξνπζίαζε / Καηαγσγή ζχλδεζε κε ηελ νηθνγέλεηα ειίδα 17 απφ 23

18 Γξαθή ηίηινπ / ιεδάληαο Δμνηθείσζε κε Πξφγξακκα Παξνπζίαζεο Πποεηοιμαζία 1. Εεηάκε απφ ηνπο γνλείο λα επηιέμνπλ καδί κε ην παηδί ηνπο 2-3 θσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε ηα εμήο ζέκαηα: θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ, π.ρ. γελέζιηα, νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο, εηθφλεο απφ έλαλ ηφπν πνπ επηζθέθζεθαλ ην θαινθαίξη ή απφ ην ρσξηφ ή ην εμνρηθφ. Δμεγνχκε ζηνπο γνλείο φηη ε δξαζηεξηφηεηα έρεη θαζαξά εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη δε ζθνπεχνπκε λα εθζέζνπκε δεκφζηα ην πιηθφ. Εεηάκε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Σηο θσηνγξαθίεο απηέο αλ κπνξνχλ ηηο ζθαλάξνπλ νη ίδηνη νη γνλείο, αιιηψο ην θάλνπκε εκείο. Όηαλ νη γνλείο θέξνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ή ην θιαζάθη ζην ζρνιείν, ζπδεηάκε καδί ηνπο θαη θξαηάκε ζεκεηψζεηο. 2. Γεκηνπξγνχκε αξρεία PowerPoint γηα θάζε παηδί θαη ζθαλάξνπκε ηηο θσηνγξαθίεο. 3. Δηνηκάδνπκε έλα αξρείν κε ηε δηθή καο απηνπαξνπζίαζε. 4. Διέγρνπκε φηη ηελ εκέξα ηεο παξνπζίαζεο έρνπκε ζχλδεζε ζην ίληεξλεη, γηα λα δείμνπκε ηνλ ράξηε ηεο Διιάδαο. Πεπιγπαθή: Α εκδοσή (απκεηά απαιηηηική) πδεηάκε κε ηα παηδηά ζηελ νινκέιεηα ηνλ ζθνπφ ηεο απηνπαξνπζίαζεο, π.ρ. επεηδή ζέινπκε λα γλσξηζηνχκε θαιχηεξα, λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηε δσή ηνπ παηδηνχ, ηελ νηθνγέλεηα θιπ. Χο παξάδεηγκα απηνπαξνπζίαζεο, αιιά θαη γηα λα ηα παξαθηλήζνπκε, απηνπαξνπζηαδφκαζηε πξψηα εκείο. ε πξφγξακκα παξνπζίαζεο πνπ έρνπκε εηνηκάζεη δείρλνπκε 2-3 δηθέο καο θσηνγξαθίεο, φπνπ έρνπκε γξάςεη κηα απιή ιεδάληα απφ θάησ θαη πξνθνξηθά εμεγνχκε φζα δείρλεη ε θσηνγξαθία. Αλ δείμνπκε έλαλ ηφπν ζην ράξηε πξνζδηνξίδνπκε πνχ βξίζθεηαη απηφο ν ηφπνο. Αλ ν ηφπνο πξνζθέξεηαη, γξάθνπκε ην φλνκά ηνπ ζε κεραλή αλαδήηεζεο, ζπλδεφκαζηε θαη δείρλνπκε θάπνην αμηνζέαην πνπ έρνπκε απφ πξηλ επηιέμεη. ειίδα 18 απφ 23

19 Πηζαλφλ λα ππάξρνπλ παηδηά πνπ δηζηάδνπλ θαη δε ζέινπλ λα παξνπζηάζνπλ. εβφκαζηε ηελ επηζπκία ηνπο θαη δελ εθβηάδνπκε θαηαζηάζεηο. Αθήλνπκε λα παξνπζηάζνπλ φζα παηδηά ζέινπλ θαη ελζαξξχλνπκε φπνην δηζηάδεη. Γεληθψο είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε αιινδαπνχο ή αιιφγισζζνπο γνλείο πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά/νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Ζ έλλνηα ησλ «δηαθνπψλ» εμάιινπ δελ είλαη απηνλφεηε γηα φινπο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα κε αζηηθά πεξηβάιινληα. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ηα παξαπάλσ θαη λα ηξνπνπνηήζνπκε ηε δξαζηεξηφηεηα ή λα εθαξκφζνπκε ηε β εθδνρή ηεο. Δμεγνχκε ζηα παηδηά ηνλ ηξφπν εξγαζίαο. θνπφο είλαη θάζε παηδί λα βξεη ην δηθφ ηνπ αξρείν κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη λα γξάςεη θάησ απφ θάζε θσηνγξαθία κία κηθξή ιεδάληα ή θξάζε, π.ρ. «Σν ρσξηφ κνπ», «Δγψ θη ν αδειθφο κνπ», «Σα γελέζιηά κνπ», «Αγαπψ ηε ζάιαζζα» θ.ν.θ. Κάλνπκε ζαθέο ζηα παηδηά, φηη αλ δελ κπνξνχλ λα γξάςνπλ ηα ίδηα, ζα ηα βνεζήζνπκε εκείο. Αθήλνπκε ηα παηδηά, αλ ζέινπλ λα γξάςνπλ πξψηα ζε ραξηί θαη κεηά ζηνλ ππνινγηζηή. Μπνξνχλ έηζη λα βιέπνπλ απφ ην ραξηί θαη λα πιεθηξνινγνχλ. Εεηάκε λα ζθεθηνχλ ηη ζα πνχλε ζηα ππφινηπα παηδηά, ηελ ψξα πνπ ζα δείρλνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο. Αλ ρξεηάδεηαη, εθπαηδεχνπκε ηα παηδηά λα δείμνπλ ζην ράξηε θάπνην ηφπν θαη βξίζθνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο/εηθφλεο γηα απηφλ θαη ηηο απνζεθεχνπκε ζην αξρείν ηνπ παηδηνχ. Πποβλήμαηα: Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη αξθεηά απαηηεηηθή θαη ρξεηάδεηαη θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη πξνεηνηκαζία απφ καο. Δπίζεο είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα, θαζψο ζα πξέπεη λα δνπιέςνπκε κε θάζε παηδί μερσξηζηά. Δπηπιένλ, πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπκε ηελ εξγαζία πνπ ζα θάλνπλ ηα ππφινηπα παηδηά, ηελ ψξα πνπ εκείο ζα δνπιεχνπκε αηνκηθά κε θάπνην παηδί. ειίδα 19 απφ 23

20 Πεπιγπαθή: Β εκδοσή (πιο εύκολη) Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ κηα εηθφλα απφ ην θαινθαίξη πνπ πέξαζε, πνπ λα δείρλεη ηνλ εαπηφ ηνπο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή θάπνην ηφπν. ηε δσγξαθηά αθήλνπκε ειεχζεξα λα γξάςνπλ κε ην κνιχβη, φηη ζέινπλ π.ρ. ηα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ ή θάπνην ηίηιν θαη ηα βνεζάκε, φπνπ δπζθνιεχνληαη. Σηο δσγξαθηέο απηέο ηηο ζθαλάξνπκε θαη ηα παηδηά ηηο παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα. Κάζε παηδί πξνθνξηθά εμεγεί/παξνπζηάδεη ηε δσγξαθηά ηνπ θαη απαληά ζηηο εξσηήζεηο ησλ άιισλ παηδηψλ. ειίδα 20 απφ 23

21 Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ ειίδα 21 απφ 23

22 Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ Σν ζελάξην κπνξεί λα επεθηαζεί κε δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ηεο γξαθήο θαη ηελ αμία/ξφιν ηεο γξαθήο ζηε ζεκεξηλή επνρή. Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε πξψηε ηάμε, αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ αιιφγισζζα παηδηά κε δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα γξάςνπκε ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ απηψλ θαη ζηηο δχν γιψζζεο θαη ζα ελζσκαηψζνπκε ζην ζελάξην δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηα δηαθνξεηηθά αιθάβεηα θαη γεληθψο δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο/απνδνρήο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Burnett, C Research into literacy and technology in primary classrooms: an exploration of understandings generated by recent studies. Journal of research in reading (special issue: New developments in literacy and technology), 32 (1), Cairney, T Community Literacy Practices and education: Australia. ην B. V. Street and N. H. Hornberger (Δπηκ.), Encyclopedia of Language and Education, 2, (6), Gee, J.P A Sociocultural Perspective on Early Literacy Development. ην Neuman S. & Dickinson D. (Δπηκ.). Handbook of early literacy research. New York: Guilford Press. Kay M "Teachers should explain what they mean": What new children need to know about starting school. Summary of paper presented at the EECERA 16th Annual Conference Reykjavik, Iceland, 30 August 2 September Souto-Manning, M Honoring Children s Names and, Therefore, Their Identities. School Talk, USA: National Council of Teachers of English, 12, (3). ειίδα 22 απφ 23

23 Σνθκαθίδνπ «Δδψ γξάθνπκε θαη δηαβάδνπκε θαη πξέπεη λα πξνζπαζνχκε»: Oη κηθξνί καζεηέο κηινχλ γηα ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Eπιζηημονικό Bήμα, 13, ειίδα 23 απφ 23

Π.3.2.5 Πιλοηική εθαπμογή και αξιολόγηζη ανηιπποζωπεςηικού απιθμού ζεναπίων από κάθε ηύπο ζε διαθοποποιημένερ εκπαιδεςηικέρ ζςνθήκερ ππαγμαηικήρ ηάξηρ

Π.3.2.5 Πιλοηική εθαπμογή και αξιολόγηζη ανηιπποζωπεςηικού απιθμού ζεναπίων από κάθε ηύπο ζε διαθοποποιημένερ εκπαιδεςηικέρ ζςνθήκερ ππαγμαηικήρ ηάξηρ Π.3.2.5 Πιλοηική εθαπμογή και αξιολόγηζη ανηιπποζωπεςηικού απιθμού ζεναπίων από κάθε ηύπο ζε διαθοποποιημένερ εκπαιδεςηικέρ ζςνθήκερ ππαγμαηικήρ ηάξηρ Νεοελληνική Γλώζζα Α Γημοηικού Σίηλορ: «Ζ παπέα ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γημοτικού. Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο σχολείο»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γημοτικού. Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο σχολείο» Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλος: «Πρώτες μέρες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι»

Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας. «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγμαηα εκπαιδεσηικών ζεναρίων ανά γνωζηικό ανηικείμενο με εθαρμογή ηων αρτών ζτεδίαζης Παραδειγμαηικό ζενάριο ζηο μάθημα ηης Νεοελληνικής Γλώζζας «Υριζηοσγεννιάηικο Παζάρι» ΣΤΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Λογοηεσνική πποζέγγιζη ηος βιβλίος ΤΑ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΨΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΔΛΑΣ για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Γημοηικού Σσολείος

Λογοηεσνική πποζέγγιζη ηος βιβλίος ΤΑ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΨΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΔΛΑΣ για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Γημοηικού Σσολείος Λογοηεσνική πποζέγγιζη ηος βιβλίος ΤΑ ΦΡΙΣΤΟΥΓΔΝΝΙΑΤΙΚΑ ΓΨΡΑ ΤΗΣ ΓΑΒΡΙΔΛΑΣ για ηιρ ππώηερ ηάξειρ ηος Γημοηικού Σσολείος Με ζύλζεκά καο «Γηαβάδσ βηβιία δίλσ θηεξά ζηε ζθέςε κνπ» επηρεηξνύκε θαη επηδηώθνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιδακηική ηηρ Γλώζζαρ Ι

Γιδακηική ηηρ Γλώζζαρ Ι Γιδακηική ηηρ Γλώζζαρ Ι Δνόηηηα 8: Βαζηθέο αξρέο δξαζηεξηνηήησλ γξακκαηηζκνχ ζην λεπηαγσγείν Μαξηάλλα Κνλδχιε Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία (ΣΔΔΑΠΗ) 1. θνπνί ελφηεηαο...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα