Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλορ: «Ζ παπέα τηρ Α τάξηρ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλορ: «Ζ παπέα τηρ Α τάξηρ»"

Transcript

1 Π Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γημοτικού Σίτλορ: «Ζ παπέα τηρ Α τάξηρ» ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΣΤΜΠΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Θεσσαλονίκη 2012

2 ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ ΠΡΑΞΖ: «Γημιοςπγία ππωηόηςπηρ μεθοδολογίαρ εκπαιδεςηικών ζεναπίων βαζιζμένων ζε ΤΠΔ και δημιοςπγία εκπαιδεςηικών ζεναπίων για ηα μαθήμαηα ηηρ Δλληνικήρ Γλώζζαρ ζηην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδεςζη» MIS (θσδ ), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο πφξνπο. ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η.Ν. ΚΑΕΑΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ Τπεχζπλνη ππν-νκάδαο εξγαζίαο γιψζζαο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε: Κψζηαο Νηίλαο & σθξφλεο Υαηδεζαββίδεο ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: Καξακανχλα 1 Πιαηεία θξα Σ.Κ Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σει.: , Φαμ: , ειίδα 2 απφ 23

3 Α. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Τίηλορ Ζ παξέα ηεο Α ηάμεο Δημιοςπγόρ Δπαγγειία Σχκπα Διδακηικό ανηικείμενο Νενειιεληθή Γιψζζα (Πποηεινόμενη) Τάξη Α Γεκνηηθνχ Χπονολογία Ννέκβξηνο 2012 Διδακηική/θεμαηική ενόηηηα Σν ζελάξην αθνξά ζηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο θαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ζρνιηθφ βηβιίν. Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηηο εηζαγσγηθέο ζειίδεο ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο Γιψζζαο κε ζέκα «γλσξηκία κε ηνπο ήξσεο», θαζψο θαη κε ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο. Διαθεμαηικό Ναη Εμπλεκόμενα γνυζηικά ανηικείμενα Άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα Δηθαζηηθά Μειέηε πεξηβάιινληνο ειίδα 3 απφ 23

4 Χπονική διάπκεια 8-10 δηδαθηηθά δίσξα Χώπορ Δληφο ζρνιείνπ: αίζνπζα δηδαζθαιίαο Πποϋποθέζειρ ςλοποίηζηρ για δάζκαλο και μαθηηή Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηε ζεσξία ηνπ αλαδπφκελνπ γξακκαηηζκνχ, θαζψο ην ζελάξην βαζίδεηαη ζηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ, απηέο δειαδή πνπ απνθηήζεθαλ ζην λεπηαγσγείν θαη ηελ νηθνγέλεηα. Γελ απαηηείηαη εηδηθή γλψζε ησλ καζεηψλ ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ ππνινγηζηήο ζηελ ηάμε (θνξεηφο ή ζηαζεξή κνλάδα) θαη κεράλεκα πξνβνιήο. Εθαπμογή ζηην ηάξη Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην είλαη πξφηαζε δηδαζθαιίαο. Το ζενάπιο ζηηπίζεηαι --- Το ζενάπιο ανηλεί Σν ζελάξην είλαη πξσηφηππν ζηε ζχιιεςε. Β. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σν ζελάξην αμηνπνηεί θαη επεθηείλεη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ παηδηψλ, ζρεηηθέο κε ηε γξαθή ηνπ νλφκαηφο ηνπο, κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ζπκβαηηθνχ θαη ςεθηαθνχ γξακκαηηζκνχ. Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη εηζαγσγηθέο, θαηάιιειεο γηα ην επίπεδν ησλ παηδηψλ, θαιιηεξγνχλ ηνλ γξαπηφ ιφγν θαη βνεζνχλ κε επράξηζην ηξφπν ζηελ εμνηθείσζε κε ην κέζν. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά γξάθνπλ/πιεθηξνινγνχλ ην φλνκά ηνπο, θαη δηνξζψλνπλ ηπρφλ ιάζε. ηε δεχηεξε ειίδα 4 απφ 23

5 δξαζηεξηφηεηα καζαίλνπλ ηα βαζηθά ζηε ρξήζε πξνζσπηθνχ αξρείνπ θαη εμνηθεηψλνληαη κε ηε δηακφξθσζε «θεηκέλνπ». Ζ ηξίηε δξαζηεξηφηεηα εζηηάδεη ζηελ εμνηθείσζε κε ην αιθάβεην θαη ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ελψ ζηελ ηέηαξηε νινθιεξψλεηαη ην ζελάξην κε ηηο πξνζσπηθέο παξνπζηάζεηο ησλ παηδηψλ. Σςνοπηική πεπιγπαθή ηων δπαζηηπιοηήηων ηος ζεναπίος Α. Γξαζηεξηφηεηα Γξαθή νλφκαηνο - Κεθαιαία-πεδά γξάκκαηα / ηνληζκφο Δμνηθείσζε κε πιεθηξνιφγην / θεηκελνγξάθν Οκαδηθή θαηαζθεπή / θνιάδ Β. Γξαζηεξηφηεηα Οξζή γξαθή νλφκαηνο / Δμνηθείσζε κε πξφγξακκα δηακφξθσζεο θεηκέλνπ Δχξεζε άλνηγκα - απνζήθεπζε - θιείζηκν αξρείνπ Σαθηνπνίεζε πξνζσπηθψλ πξαγκάησλ Γ. Γξαζηεξηφηεηα Γξαθή επηζέηνπ θαη κηθξνχ νλφκαηνο Αιθάβεην / Αιθαβεηηθή ζεηξά Καηάηαμε ηνπ νλφκαηνο κε βάζε ην επίζεην Γ. Γξαζηεξηφηεηα Απηνπαξνπζίαζε / Καηαγσγή ζχλδεζε κε ηελ νηθνγέλεηα Γξαθή ηίηινπ / ιεδάληαο Δμνηθείσζε κε πξφγξακκα παξνπζίαζεο Γ. ΔΗΑΓΧΓΖ Σύλλητη και θευπηηικό πλαίζιο Σελ πξψηε εβδνκάδα ζην ζρνιείν κέιεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα παηδηά ηεο Α ηάμεο είλαη λα εμνηθεηψζνπκε ηα παηδηά κε ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαη λα ηα εηζαγάγνπκε νκαιά ζηνλ ζρνιηθφ γξακκαηηζκφ. Απφ ηελ άιιε, ηα παηδηά έξρνληαη ειίδα 5 απφ 23

6 γεκάηα ελέξγεηα θαη φξεμε «λα γξάςνπλ θαη λα δηαβάζνπλ». Ζ δηάζεζε φκσο ησλ παηδηψλ δελ έρεη αληηζηνηρία κε φζα γλσξίδνπλ. Κάπνηα είλαη αξθεηά πξνρσξεκέλα, δηαβάδνπλ ή θαη γξάθνπλ κηθξέο ιέμεηο, θξάζεηο ή θαη κηθξά θείκελα. Αληίζεηα γηα θάπνηα παηδηά ηα γξάκκαηα πνπ πεξηέρεη ην φλνκά ηνπο είλαη θαη ηα κφλα γξάκκαηα πνπ αλαγλσξίδνπλ, φια ή κεξηθά απφ απηά. ε θάζε πεξίπησζε, φπσο δείρλεη ε εκπεηξία, φια ηα παηδηά πνπ έξρνληαη ζηελ Α Γεκνηηθνχ κπνξνχλ λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο είηε κε θεθαιαία είηε κε πεδά γξάκκαηα. Σν επίπεδν ινηπφλ γξακκαηηζκνχ ησλ παηδηψλ, νη γλψζεηο γηα ηνλ γξαπηφ ιφγν, αιιά θαη ν βαζκφο εμνηθείσζήο ηνπο κε ηνλ ππνινγηζηή πνηθίιεη. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ιακβάλνπκε ππφςε καο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξψηνπ «εηζαγσγηθνχ ζελαξίνπ». Έηζη, μεθηλάκε απφ θάηη νηθείν θαη εχθνιν γηα ηα παηδηά, φπσο είλαη ε γξαθή ηνπ νλφκαηφο ηνπο, αμηνπνηψληαο ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη ηελ έληνλε δηάζεζή ηνπο γηα γξαθή. Έρνληαο εμαζθαιίζεη αξρηθά ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ζηε ζπλέρεηα, φζν πξνρσξάκε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη γλσξίδνπκε θαιχηεξα ηα παηδηά, κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 1. Οη δξαζηεξηφηεηεο φκσο, εθηφο απφ ηελ θαιιηέξγεηα γξακκαηηζκνχ, βνεζνχλ θαη ζηελ έληαμε ησλ παηδηψλ ζηελ ππφ δηακφξθσζε «θνηλφηεηα ηεο ηάμεο» θαη επξχηεξα ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε γξαθή ηνπ νλφκαηνο, ηελ απηνπαξνπζίαζε θ.ά. εληζρχεηαη ε γλσξηκία ησλ παηδηψλ, ε δηακφξθσζε ηεο νκάδαο, ην αίζζεκα ηνπ «αλήθεηλ» θαη ηίζεληαη νξηζκέλνη θαλφλεο ζρεηηθνί κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο. Γ. ΚΔΠΣΗΚΟ-ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΤΝΓΤΑΜΟ ΣΟΤ Γνώζειρ για ηον κόζμο, αξίερ, πεποιθήζειρ, ππόηςπα, ζηάζειρ ζυήρ Με ην παξφλ ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο: 1 Μεηά απφ ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάζε δξαζηεξηφηεηαο, αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ πξνεθηάζεσλ. Απηέο κπνξεί λα ηηο εθαξκφζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαη σο αξρηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηα πην πξνρσξεκέλα παηδηά. ειίδα 6 απφ 23

7 λα εμνηθεησζνχλ κε ηνλ ζρνιηθφ ρψξν λα γλσξίζνπλ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηέο ηνπο λα κάζνπλ λα απνδέρνληαη θαη λα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα λα απνθηήζνπλ αίζζεκα ηεο νκάδαο λα εμνηθεησζνχλ κε ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο ζρεηηθέο κε ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο Γνώζειρ για ηη γλώζζα Με ην παξφλ ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο: λα αζθεζνχλ ζηε γξαθή θαη αλάγλσζε ηνπ νλφκαηφο ηνπο λα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα νλφκαηα άιισλ παηδηψλ λα εμνηθεησζνχλ κε ηα θεθαιαία θαη κηθξά γξάκκαηα ηεο αιθαβήηαο λα μερσξίζνπλ/αλαγλσξίζνπλ ηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηφο ηνπο απφ ηα ππφινηπα ηεο αιθαβήηαο λα αζθεζνχλ ζηε ρξήζε ηνπ ηφλνπ λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ έλλνηα ηεο αιθαβεηηθήο ζεηξάο λα γλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ησλ επηζέησλ λα αζθήζνπλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν (απηνπαξνπζίαζε) λα αζθήζνπλ ηνλ γξαπηφ ιφγν (αλάγλσζε/γξαθή/θαηαλφεζε ιέμεσλ) Γπαμμαηιζμοί Με ην παξφλ ζελάξην επηδηψθεηαη νη καζεηέο: λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ λα κάζνπλ λα γξάθνπλ ζηνλ θεηκελνγξάθν λα κάζνπλ λα βξίζθνπλ, λα θιείλνπλ έλα αξρείν θαη λα απνζεθεχνπλ ηελ εξγαζία ηνπο λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δηακφξθσζε θεηκέλνπ λα εμνηθεησζνχλ κε ηε δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο παξνπζίαζεο ειίδα 7 απφ 23

8 Διδακηικέρ ππακηικέρ Οη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ζπλνςίδνληαη ζην Δ. Δ. ΛΔΠΣΟΜΔΡΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ Αθεηηπία Σηο πξψηεο κέξεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, παξάιιεια κε ηα πξνθνξηθά παηρλίδηα απηνπαξνπζίαζεο πνπ γίλνληαη ζηελ ηάμε, κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απφ ηα παηδηά φρη κφλν λα καο πνπλ, αιιά λα γξάςνπλ θηφιαο ην φλνκά ηνπο. Κίλεηξν απνηειεί ε γλσξηκία κε ηα άιια παηδηά, θαζψο θαη ε νξγάλσζε/ηαθηνπνίεζε ηεο ηάμεο θαη ησλ πξνζσπηθψλ πξαγκάησλ. Σύνδεζη με ηα ιζσύονηα ζηο ζσολείο Ζ πξψηε ελφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηεο Γιψζζαο Α Γεκνηηθνχ αζρνιείηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ παηδηψλ/εξψσλ ηνπ βηβιίνπ. Αλ ζέινπκε, κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ην ζελάξην κε ην ζρνιηθφ βηβιίν. Μπνξνχκε λα δνπιέςνπκε ην βηβιίν θαη ην ζελάξην παξάιιεια ή λα πξνεγεζεί ην βηβιίν θαη λα αθνινπζήζεη ην ζελάξην. ε θάζε πεξίπησζε ζα ελζσκαηψζνπκε «ηελ παξέα ηνπ βηβιίνπ» κε ηελ πξαγκαηηθή παξέα ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο καο ρσξίο λα δεκηνπξγνχκε εθβηαζηηθνχο δεζκνχο κε ην ζρνιηθφ βηβιίν. Σν ζελάξην ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε ηελ πξψηε ελφηεηα ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο, θαζψο ηα παηδηά θαινχληαη λα γλσξίζνπλ ην ζρνιείν ηνπο, ηελ ηάμε θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ην ζρνιηθφ ρψξν θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ ζρνιείνπ. Αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ Ζ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ππνζηεξίδεη ηε ζπκβαηηθή γξαθή ησλ παηδηψλ (κε ην κνιχβη) θαη βνεζά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ θαη ηε γξαθή. Πνιιά γξάκκαηα ηα παηδηά κπνξεί λα ηα γλσξίδνπλ, αιιά λα κελ είλαη ζε ζέζε αθφκα λα ηα γξάςνπλ. Με ηε ρξήζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηα «γξάθνπλ» εχθνια θαη γξήγνξα ζαλ παηρλίδη. ειίδα 8 απφ 23

9 Δπηπιένλ νη δπλαηφηεηεο απνζήθεπζεο, ηαμηλφκεζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ νλνκάησλ, αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο παξνπζίαζεο, βνεζνχλ ηνπο γισζζηθνχο θαη ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο ηνπ ζελαξίνπ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε νξγάλσζε ησλ πξνζσπηθψλ πξαγκάησλ θαη ε εμνηθείσζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ην ζρνιηθφ ρψξν θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ. Κείμενα Κξηεδή, Μαξηαλίλα Δίμαι έναρ βάηπασορ μικπούληρ, ο Δμμανοςήλ Α. Μπακακούληρ, εθδφζεηο Άκκνο. Διδακηική ποπεία / ζηάδια / θάζειρ Α. Γπαζηηπιόηηηα Γξαθή νλφκαηνο - Κεθαιαία-πεδά γξάκκαηα / ηνληζκφο Δμνηθείσζε κε πιεθηξνιφγην / θεηκελνγξάθν Οκαδηθή θαηαζθεπή/θνιάδ Πποεηοιμαζία 1. Οπσζδήπνηε, πξηλ μεθηλήζνπκε κε ηα παηδηά ηε δξαζηεξηφηεηα, ζα πξέπεη λα θνιιήζνπκε πάλσ ζε θάζε γξάκκα ηνπ/ησλ πιεθηξνινγίνπ/σλ απηνθφιιεην κε ην θεθαιαίν θαη ην κηθξφ γξάκκα επαλάγλσζηα γξακκέλα. 2. Έρνπκε απφ πξηλ δηαβάζεη ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο καο, ψζηε λα πξνιάβνπκε ελδερφκελα αξλεηηθά ζρφιηα γηα πεξίεξγα ή αιιφγισζζα νλφκαηα. 3. Δηνηκάδνπκε ηε θσηνηππία κε ηα δσάθηα. 4. ε κεγάιν ρξσκαηηζηφ ραξηφλη ζρεκαηίδνπκε έλαλ θχθιν θαη ηνλ ρσξίδνπκε ζε ηφζα κέξε φζα είλαη ηα κέιε (παηδηά-δαζθάια) ηεο ηάμεο. ειίδα 9 απφ 23

10 Πεπιγπαθή Σελ πξψηε κέξα γηα λα γλσξηζηνχκε κεηαμχ καο, αιιά θαη γηα λα εμνηθεηψζνπκε ηα παηδηά κε ηνλ ρψξν θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπ, παίδνπκε θάπνην παηρλίδη γλσξηκίαο. ε θχθιν πεηάκε ηελ κπάια θαη φπνην παηδί ηελ πηάζεη πξέπεη λα πεη ην φλνκά ηνπ θαη θάηη πξνζσπηθφ ζρεηηθφ κε θάπνην παηρλίδη ή θίιν, ή θάηη άιιν, π.ρ. «Με ιέλε Καηεξίλα θαη κνπ αξέζεη ην θνιχκπη» ή «Δίκαη ν Κψζηαο θαη θίινο κνπ είλαη ν.». Μεηά απφ ην παηρλίδη, δεηάκε απφ ηα παηδηά λα πνχλε θάπνηα απφ ηα νλφκαηα ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ. Γηαπηζηψλνπκε φηη δελ είλαη εχθνιν λα ζπκφκαζηε ηφζα νλφκαηα θαη αλαδεηάκε θάπνην ηξφπν γηα λα κάζνπκε γξήγνξα ηα νλφκαηα ησλ θίισλ καο. Αθήλνπκε ηα παηδηά λα πξνηείλνπλ ιχζεηο θαη αμηνπνηνχκε ηηο απφςεηο ηνπο. ίγνπξα ζα ππάξμεη ε πξφηαζε λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο θαη λα ην θνιιήζνπλ ζην ζξαλίν ηνπο ή θάπνπ επάλσ ηνπο. Γίλνπκε θσηνηππία κε δσάθηα θαη δεηάκε λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο πάλσ ζηε γξακκνχια, κέζα ζην δσάθη ζηνλ θελφ ρψξν θαη αλ ζέινπλ, λα δσγξαθίζνπλ ην δσάθη. ηε θάζε απηή αθήλνπκε φια ηα παηδηά λα γξάςνπλ ην φλνκά ηνπο, φπσο έρνπλ κάζεη, κε θεθαιαία ή πεδά γξάκκαηα. Βνεζάκε, κφλν αλ δνχκε φηη θάπνην παηδί δελ μέξεη λα γξάθεη ην φλνκά ηνπ ή γξάθεη θεθαιαία καδί κε πεδά. Ζ παξέκβαζή καο ηψξα ζηελ αξρή είλαη κηθξή θαη δηαθξηηηθή, αιιά θαηαγξάθνπκε ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηψλ θαη επαλεξρφκαζηε ζε επφκελε θάζε. Δπηιέγνπκε θάπνηα παηδηά λα γξάςνπλ ζηνλ ππνινγηζηή. Αλ θάπνηα παηδηά δειψζνπλ φηη μέξνπλ λα γξάθνπλ ήδε ζε ππνινγηζηή, επηιέγνπκε απηά θαη θάπνηα πνπ δελ μέξνπλ, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε αξρηθά δχν κηθηέο νκάδεο. Καιφ είλαη λα κελ έρνπκε ζηελ αξρή πεξηζζφηεξνπο απφ δχν ππνινγηζηέο, γηαηί ζα δπζθνιεπηνχκε λα παξαθνινπζνχκε ηηο νκάδεο θαη ηελ ππφινηπε ηάμε ηαπηφρξνλα. Γχν παηδηά καδί θάζνληαη κπξνζηά ζηνλ ππνινγηζηή. Σα αθήλνπκε λα εμνηθεησζνχλ κε ην πιεθηξνιφγην, λα βξνχλε/αλαγλσξίζνπλ ηα γξάκκαηα πνπ ρξεηάδνληαη, λα ηα πιεθηξνινγήζνπλ ζηε ζσζηή ζεηξά θαη λα γξάςνπλ ην φλνκά ειίδα 10 απφ 23

11 ηνπο. Γηα λα κεηψζνπκε ηηο δπζθνιίεο, έρνπκε ήδε αλνίμεη θάπνην αξρείν θαη πξνεπηιέμεη ηε γξακκαηνζεηξά (φρη δπζαλάγλσζηε) θαη ην κέγεζνο (κεγάιν) ησλ γξακκάησλ. Παξαθνινπζνχκε ηηο δχν νκαδνχιεο θαη βνεζάκε, φπνπ ρξεηάδεηαη. Σα εμνηθεηψλνπκε κε ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ ελαιιαγήο θεθαιαίσλ/πεδψλ. Αλ δνχκε φηη θάπνηα παηδηά είλαη εμνηθεησκέλα κε ηνλ ππνινγηζηή, ηα θάλνπκε βνεζνχο. Πξνζέρνπκε κφλν λα κελ πιεθηξνινγνχλ ηα ίδηα, αιιά κφλν λα δείρλνπλ ζηα άιια παηδηά ηη πξέπεη λα θάλνπλ, φηαλ δπζθνιεχνληαη. Όηαλ ηα παηδηά ηεο δπάδαο γξάςνπλ ηα νλφκαηά ηνπο, ηα εθηππψλνπκε θαη ηνπο δίλνπκε ην ραξηί γηα λα θφςεη ην θαζέλα ην δηθφ ηνπ φλνκα. Κάζε παηδί θφβεη ην φλνκά ηνπ γχξσ απφ ην πεξίγξακκα πνπ νξίδνπκε θαη δεκηνπξγεί κία θαξηειίηζα. Σα παηδηά κπνξνχλ λα ρξσκαηίζνπλ ηα νλφκαηά ηνπο ή λα ηα θηινηερλήζνπλ. Οη νκάδεο ελαιιάζζνληαη, φπνηα νκάδα νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία ζηνλ ππνινγηζηή αζρνιείηαη κε ηε γξαθή ηνπ νλφκαηνο κέζα ζην δσάθη. Έηζη ζην ηέινο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηα παηδηά ζα έρνπλ γξάςεη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην φλνκά ηνπο, κία κε ηνλ ππνινγηζηή θαη κία ρεηξφγξαθα. Σελ θαξηειίηζα ζα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε άκεζα, ελψ ηα δσάθηα ηα καδεχνπκε θαη ηα πιαζηηθνπνηνχκε. Βάδνπκε πηαζηξάθη θαη θάζε παηδί «ηζηκπάεη» ην δσάθη κε ην φλνκά ηνπ ζηα ξνχρα ηνπ. Αξγφηεξα ηελ θαξηειίηζα απηή ρξεζηκνπνηνχλ ηα παηδηά γηα ην παξνπζηνιφγην ηεο ηάμεο 2. Κάζε παηδί θνιιάεη ηελ θαξηειίηζα κε ην φλνκα πνπ έγξαςε ζηνλ ππνινγηζηή ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θχθινπ θαη δσγξαθίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ πάλσ. Φηινηερλνχκε ην ραξηφλη, βάδνπκε ζην θέληξν ηνλ ηίηιν «Ζ παξέα ηεο Α ηάμεο» ή θάπνηνλ άιιν ηίηιν πνπ ζα πξνηείλνπλ ηα παηδηά θαη θξεκάκε ην ραξηφλη ζηελ ηάμε. Αθήλνπκε ηα παηδηά λα δηαβάζνπλ/αλαγλσξίζνπλ ηα νλφκαηά ηνπο. 2 Σν παξνπζηνιφγην δελ είλαη παξά έλα κεληαίν εκεξνιφγην. Γίπια ζε έλα θνπηάθη ηνπνζεηνχκε ηηο θαξηειίηζεο πνπ έθηηαμαλ ηα παηδηά. Αλ θάπνην παηδί απνπζηάδεη, «ηζηκπάκε» ηελ θαξηειίηζα ηνπ ζηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία. Όηαλ επηζηξέςεη, γξάθεη ην φλνκά ηνπ ζην εκεξνιφγην θαη μαλαβάδεη ηελ θαξηειίηζα ζην θνπηάθη. Αλ απνπζηάδεη πεξηζζφηεξεο απφ κία εκέξεο, γξάθεη θάπνην άιιν παηδί ην φλνκα θαη κεηαθηλεί ηελ θαξηειίηζα. ειίδα 11 απφ 23

12 Όζα έγξαςαλ ηα παηδηά ζηνλ ππνινγηζηή ηα απνζεθεχνπκε ζε έλα θνηλφ αξρείν, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηηο «πξνεθηάζεηο» θαη ζηε Γ Γξαζηεξηφηεηα. Αλακέλνπκε λα πξνθχςνπλ ηα εμήο πξνβιήκαηα θαη ζέκαηα γηα ζπδήηεζε, ηα νπνία ζπδεηάκε ζηελ νινκέιεηα: 1. Αλ ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξα παηδηά κε ην ίδην φλνκα, πξνηείλνπλ θαη βξίζθνπλ ιχζε γηα ην πψο ζα ηα μερσξίδνπκε. Αλ δε γλσξίδνπλ, εμεγνχκε εκείο. 2. Πηζαλφλ λα ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζην βαπηηζηηθφ φλνκα θαη ζην φλνκα πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα παηδί. πδεηάκε ηνλ ιφγν πνπ ζπκβαίλεη απηφ θαη επηιέγνπκε ην φλνκα πνπ ην παηδί πξνηηκάεη. 3. Αλ ππάξρνπλ παηδηά κε δηπιφ φλνκα, εμεγνχκε γηαηί ζπκβαίλεη απηφ. Σν παηδί γξάθεη, φπσο έρεη κάζεη απφ ην ζπίηη κφλν ην έλα ή θαη ηα δχν νλφκαηα. Πποεκηάζειρ: 1. Γίλνπκε ζε θάζε παηδί ην δσάθη ηνπ θαη έλα θχιιν ραξηί κε ηελ αιθαβήηα επαλάγλσζηα γξακκέλε. Γίπια ζην θεθαιαίν γξάκκα είλαη γξακκέλν ην αληίζηνηρν πεδφ ηνπ. Δμεγνχκε φηη δίπια ζε θάζε «κεγάιν» γξάκκα είλαη γξακκέλν ην «κηθξφ» ηνπ. Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα βξνχλε/αλαγλσξίζνπλ ηα γξάκκαηα πνπ έρεη ην φλνκά ηνπο θαη λα ηα ππνγξακκίζνπλ κε ρξσκαηηζηφ κνιχβη. Γείρλνπκε ζηνλ πίλαθα κε παξαδείγκαηα πψο κπνξνχκε λα γξάςνπκε ην φλνκά καο κε δχν ηξφπνπο, φια θεθαιαία ή κηθξά, φπνπ ππνρξεσηηθά ην πξψην ζα είλαη θεθαιαίν. Δμεγνχκε ηε ρξήζε ηνπ ηφλνπ ρσξίο πνιιή επηκνλή. Όια ηα παηδηά δελ αληηιακβάλνληαη απφ ηφζν λσξίο ηε ρξήζε ηνπ ηφλνπ, αιιά κπνξνχλ λα κάζνπλ λα ηνλ γξάθνπλ κεραληθά. Σα παηδηά θνηηάδνπλ ην θαξηειάθη κε ην φλνκά ηνπο θαη ηα ππνγξακκηζκέλα γξάκκαηα θαη γξάθνπλ ζην ραξηί ην φλνκά ηνπο δχν θνξέο, φπσο ζηα παξαδείγκαηα. ειίδα 12 απφ 23

13 2. Δθηππψλνπκε ην φλνκα ηνπ παηδηνχ θαη ζην ίδην θχιιν ηνπ δεηάκε λα γξάςεη κε ην κνιχβη απφ θάησ ην φλνκά ηνπ. Αθήλνπκε ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ θαη ζπδεηάκε ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ έληππσλ θαη ρεηξφγξαθσλ γξακκάησλ. Γξάθνπκε ηα γξάκκαηα απηά θαη κε ηηο δχν κνξθέο ζε ραξηφλη θαη ην θνιιάκε ζε επδηάθξηην ζεκείν ηεο ηάμεο ή δίπια ζηα αληίζηνηρα γξάκκαηα ηνπ αιθαβεηαξίνπ Γηα επηπιένλ εξγαζία (αηνκηθή ή νκαδηθή) κπνξνχκε λα δψζνπκε ζε θάζε παηδί εθηππσκέλα ηα νλφκαηα φισλ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο θαη λα ηα αθήζνπκε λα αλαγλσξίζνπλ/δηαβάζνπλ ηα νλφκαηα ησλ θίισλ ηνπο. Σα παηδηά ππνγξακκίδνπλ απηά ηα νλφκαηα. Δπηζεκαίλνπκε ην ηειηθφ ζίγκα ζηα νλφκαηα ησλ αγνξηψλ. 4. πδεηάκε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο θαη αθήλνπκε λα ηνλ ππνινγίζνπλ. ηε ιίζηα κε ηα νλφκαηα γξάθνπκε κπξνζηά ζηα νλφκαηα αξηζκνχο θαη κεηξάκε. Εεηάκε λα μερσξίζνπλ ηα θνξίηζηα απφ ηα αγφξηα θαη ηα ππνγξακκίδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα. Γεκηνπξγνχκε δχν μερσξηζηέο ζηήιεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνξηηζηψλ θαη ησλ αγνξηψλ θαη ζπγθξίλνπκε ηελ αξηζκεηηθή ηνπο πνζφηεηα. 5. πδεηάκε γηα ηελ «θαηαγσγή» ησλ νλνκάησλ. Φέξλνπκε παξαδείγκαηα θαη δηαβάδνπκε ην παξακχζη ηεο Μ. Κξηεδή: «Δκκαλνπήι Α. Μπαθαθνχιεο». Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ κε βάζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ή ηδηφηεηεο επίζεηα γηα δηάθνξα δψα ή αλζξψπνπο, π.ρ. γηα έλαλ θνχξλαξε, «Αλδξέαο Φσκάο», γηα ηελ αιεπνχ «Μάξσ Πνλεξίδνπ» θιπ. Δίκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ παηδηά κε ηδηαίηεξα νλφκαηα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηνλ ριεπαζκφ. 3 Βιέπε ζηε ζπλέρεηα ηε Γ Γξαζηεξηφηεηα. ειίδα 13 απφ 23

14 Β. Γπαζηηπιόηηηα Οξζή γξαθή νλφκαηνο / Δμνηθείσζε κε πξφγξακκα δηακφξθσζεο θεηκέλνπ Πποεηοιμαζία Πεπιγπαθή Δχξεζε άλνηγκα - απνζήθεπζε - θιείζηκν αξρείνπ Σαθηνπνίεζε πξνζσπηθψλ πξαγκάησλ 1. Σελ πξνεγνχκελε δνπιεηά ησλ παηδηψλ ηελ απνζεθεχνπκε ζε έλαλ θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο. ηνλ θάθειν δεκηνπξγνχκε ηφζα αξρεία φζα είλαη ηα παηδηά θαη απνζεθεχνπκε μερσξηζηά ηελ εξγαζία θάζε παηδηνχ. 2. Σα παηδηά θέξλνπλ απφ ην ζπίηη έλα θνπηί γηα ηα πξνζσπηθά ηνπο πξάγκαηα, θαη έλαλ θάθειν πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην ζπίηη. Πξνηείλνπκε λα θνιιήζνπλ κηα εηηθέηα κε ην φλνκά ηνπο κπξνζηά ζην θνπηί θαη ηνλ θάθειν, γηα λα ηα αλαγλσξίδνπλ εχθνια θαη λα κελ κπεξδεχνληαη. Ξεθηλάκε ηε δξαζηεξηφηεηα κε φιε ηελ νινκέιεηα. ηνλ πξνηδέθηνξα δείρλνπκε πψο κπνξνχλ λα βξνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ππνινγηζηή ηνλ θάθειν κε ηηο εξγαζίεο ηνπο, θαη πψο λα αλνίμνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο αξρείν. Με ην αζχξκαην πνληίθη θάπνηα παηδηά ην δνθηκάδνπλ. ηε ζπλέρεηα δείρλνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ην φλνκά ηνπο είηε κε ην WordArt ή κε ην πξφγξακκα TuxPaint, ε επηινγή καο εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ εμνηθείσζεο ησλ παηδηψλ θαη ηνλ ζηφρν καο. Αθήλνπκε πάιη θάπνηα παηδηά λα δνθηκάζνπλ κπξνζηά ζε φιε ηελ νινκέιεηα ην πξφγξακκα. Δπηζεκαίλνπκε φηη πξέπεη λα παηάκε ζπρλά ην «καχξν θνπκπάθη» ηεο απνζήθεπζεο θαη νπσζδήπνηε λα ην θάλνπκε, αθνχ ζα έρνπκε νινθιεξψζεη ηελ εξγαζία καο. Όζνλ αθνξά ηελ εθηχπσζε, θαιφ είλαη ζηελ αξρηθή απηή θάζε λα γίλεη απφ εκάο. Έηζη κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ εξγαζία ησλ παηδηψλ θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, λα παξέκβνπκε. Απηφ, γηαηί ζα θάλνπκε νηθνλνκία ζηα κειάληα, αιιά θαη γηα λα κελ ηα κπεξδέςνπκε κε πνιιέο λέεο πιεξνθνξίεο ζηελ αξρή. ειίδα 14 απφ 23

15 Πποέκηαζη: Χο άζθεζε εκπέδσζεο/γξαθήο, δεηάκε απφ ηα παηδηά λα γξάςνπλ κφλα ηνπο ην φλνκά ηνπο επάλσ ζηα λέα ηνπο βηβιία θαη ηεηξάδηα. Γηα λα ηα βνεζήζνπκε, κπνξνχκε λα πξνκεζεπηνχκε κεγάιεο εηηθέηεο, φπνπ δελ αλαγξάθνληαη πνιιά ζηνηρεία, γηαηί αξθεηά παηδηά δπζθνιεχνληαη λα γξάςνπλ απφ ηφζν λσξίο κηθξνγξάκκαηε γξαθή κέζα ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν. Μπνξνχλ, αλ ζέινπλ, λα ρξσκαηίζνπλ/θηινηερλήζνπλ ηηο εηηθέηεο ηνπο. πδεηάκε γηα ηηο ηππνπνηεκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ καο δίλεη ν ππνινγηζηήο θαη φζα κπνξνχκε λα θηηάμνπκε κφλνη καο κε ην ρέξη. Γ. Γπαζηηπιόηηηα Γξαθή επηζέηνπ θαη κηθξνχ νλφκαηνο Αιθάβεην / Αιθαβεηηθή ζεηξά Καηάηαμε ηνπ νλφκαηνο κε βάζε ην επίζεην Πποεηοιμαζία: 1. Φξνληίδνπκε λα έρνπκε έλα κεγάιν αιθαβεηάξην ηνίρνπ κε ηα γξάκκαηα ζηε ζεηξά, ην έλα θάησ απφ ην άιιν. Μπνξνχκε λα θηηάμνπκε έλα κφλνη καο, αλ θφςνπκε απφ έλα αιθαβεηάξην ηνπ εκπνξίνπ ηα γξάκκαηα θαη ηα θνιιήζνπκε ζε ζεηξά ζε κεγάιν ραξηφλη. 2. Δθηππψλνπκε φια ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ πνπ έγξαςαλ ζηελ Α Γξαζηεξηφηεηα. Πεπιγπαθή Γίλνπκε ζηα παηδηά ην θχιιν κε ηα νλφκαηά ηνπο γξακκέλα ζηε ζεηξά ην έλα θάησ απφ ην άιιν. Σα νλφκαηά ηνπο φκσο δε ζα είλαη γξακκέλα ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, αιιά κε ηελ ηπραία ζεηξά πνπ ηα έγξαςαλ. Εεηάκε λα βξνχλε ην φλνκα θάπνηνπ παηδηνχ θαη ηα αθήλνπκε ιίγν λα «παηδεπηνχλε». Ρσηάκε έπεηηα, αλ κπνξνχκε λα βξνχκε εχθνια ην φλνκα ελφο παηδηνχ θη αλ ππάξρεη θάπνηνο εχθνινο ηξφπνο γηα λα ειίδα 15 απφ 23

16 ην θάλνπκε απηφ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δηαβάδνπκε φια ηα νλφκαηα πάιη κε ηε ζεηξά. πδεηάκε θαη γηα άιιεο πεξηπηψζεηο, φπνπ έρνπκε γξακκέλα πνιιά νλφκαηα ή πξάγκαηα θαη ζέινπκε γξήγνξα θαη εχθνια λα βξνχκε θάπνην (δελ αλαθέξνπκε αθφκα ηελ έλλνηα «αιθαβεηηθή ζεηξά» γηαηί ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δελ ζα ηελ θαηαιάβνπλ). Αθήλνπκε ηα παηδηά λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη αλ δε γλσξίδεη θαλέλα, εμεγνχκε ηελ έλλνηα ηεο αιθαβεηηθήο ζεηξάο ζηελ πξάμε, σο εμήο: Γείρλνπκε ην κεγάιν αιθαβεηάξην ηνίρνπ θαη ζπδεηάκε γηα ηα θεθαιαία/κηθξά γξάκκαηα θαη ηε ζεηξά ησλ γξακκάησλ. Εεηάκε λα θνηηάμνπλ πξνζεθηηθά, γηα λα βξνχλε ην γξάκκα απφ ην νπνίν αξρίδεη ην επίζεηφ ηνπο θαη αλ δελ ην γλσξίδνπλ ηα βνεζάκε θαη ηα εμνηθεηψλνπκε κε ηελ εχξεζε θαη πξνθνξά ηνπ γξάκκαηνο. Δζηηάδνπκε ζηελ πξνθνξηθή αλαγλψξηζε ηνπ πξψηνπ γξάκκαηνο (αλαγλψξηζε θαη ηαχηηζε θζφγγνπ κε ην αληίζηνηρν γξάθεκά ηνπ). Αλ δνχκε φηη ηα θαηαθέξλνπλ, πεξλάκε ζηελ επφκελε θάζε, φπνπ θάζε παηδί ζεθψλεηαη θαη θνιιάεη ην φλνκά ηνπ δίπια ζην γξάκκα, απφ ην νπνίν αξρίδεη ην επίζεηφ ηνπ. Θα πξέπεη φκσο πξψηα λα γξάςεη ζηνλ ππνινγηζηή ην επίζεην θη έπεηηα ην κηθξφ φλνκά ηνπ. Πξνεπηιέγνπκε ηχπν γξακκάησλ, γξακκαηνζεηξά κεγάινπ κεγέζνπο, θαη έληνλα bold γξάκκαηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο κπνξεί λα γίλεη καδί κε φια ηα παηδηά θαη λα ζπλαπνθαζίζνπλ ηα παξαπάλσ θνηλά ζηνηρεία. Κάζε παηδί γξάθεη ην φλνκά ηνπ ζηνλ ππνινγηζηή κφλν ηνπ ή δχν παηδηά καδί γηα λα αιιεινβνεζνχληαη. Βξίζθεη ην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείν θαη γξάθεη ην επίζεηφ ηνπ, αλ δελ ην έρεη ήδε γξάςεη. Βνεζάκε, επαλαιακβάλνληαο φζα έρνπκε πεη γηα ηε γξαθή ησλ νλνκάησλ ζηελ Α Γξαζηεξηφηεηα. Διέγρνπκε ηελ εξγαζία θαη ην παηδί ηελ εθηππψλεη κε ηε βνήζεηά καο. Έπεηηα θφβεη ην φλνκα γχξσ απφ ην πιαίζην πνπ ηνπ νξίδνπκε θαη ηέινο, θνιιάεη ην φλνκά ηνπ ζην κεγάιν αιθαβεηάξην. Όηαλ φια ηα παηδηά θνιιήζνπλ ην φλνκά ηνπο ζην αιθαβεηάξην, επαλεξρφκαζηε ζηελ νινκέιεηα. Εεηάκε λα βξνχλε ην φλνκα θάπνηνπ παηδηνχ θαη ηα ειίδα 16 απφ 23

17 εμνηθεηψλνπκε κε ηε γξήγνξε εχξεζε/αλάγλσζε ησλ νλνκάησλ. Δμεγνχκε πψο ιέγεηαη ε εξγαζία πνπ θάλακε θαη, γηαηί ηελ θάλακε, ελψ δίλνπκε θη άιια παξαδείγκαηα αιθαβεηηθήο ζεηξάο, π.ρ. απφ ην ιεμηθφ ηνπο, απφ έλαλ ηειεθσληθφ θαηάινγν θ.ά. Δπηζηξέθνπκε ζηνλ ππνινγηζηή θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνηδέθηνξα δείρλνπκε κε πνην ηξφπν κπνξνχκε ηα κπεξδεκέλα νλφκαηα λα ηα βάινπκε ζε αιθαβεηηθή ζεηξά. Πποβλήμαηα πδεηάκε ηη θάλνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ δχν νλφκαηα αξρίδνπλ απφ ην ίδην γξάκκα. Γελ επηκέλνπκε φκσο ζηελ θαηαλφεζε ηεο απφιπηεο αιθαβεηηθήο ζεηξάο απφ ηφζν λσξίο. Πποεκηάζειρ 1. Γίλνπκε θχιιν κε ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ηα αθήλνπκε λα βξνχλε ζηελ νκαδνχια ηνπο θαη λα ππνγξακκίζνπλ ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ ηεο νκάδαο. 2. Γίλνπκε κφλν ηα κηθξά νλφκαηα ζε αιθαβεηηθή ζεηξά, φπνπ φκσο θάπνηα δελ είλαη ζηε ζσζηή ζεηξά ηνπνζεηεκέλα, θαη δεηάκε λα ππνγξακκίζνπλ ηα 2-3 ιάζε. 3. Γίλνπκε θσηνηππία κε 5-6 εχθνιεο ιέμεηο (δψα ή πξάγκαηα) θαη ηελ αληίζηνηρε εηθφλα ηνπο, γηα λα κπνξνχλ λα ηηο «δηαβάζνπλ». Αληηγξάθνπλ ηηο ιέμεηο κε αιθαβεηηθή ζεηξά. 4. ην ζπίηη κε ηε βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηαο γξάθνπλ ζην ρέξη ή ζηνλ ππνινγηζηή ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θάπνηα απφ ηα παξαθάησ: ηα παηρλίδηα ηνπο, ηα πξάγκαηα ηεο ηζάληαο ή ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Γ. Γπαζηηπιόηηηα Απηνπαξνπζίαζε / Καηαγσγή ζχλδεζε κε ηελ νηθνγέλεηα ειίδα 17 απφ 23

18 Γξαθή ηίηινπ / ιεδάληαο Δμνηθείσζε κε Πξφγξακκα Παξνπζίαζεο Πποεηοιμαζία 1. Εεηάκε απφ ηνπο γνλείο λα επηιέμνπλ καδί κε ην παηδί ηνπο 2-3 θσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε ηα εμήο ζέκαηα: θαινθαηξηλέο δηαθνπέο ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ παηδηνχ, π.ρ. γελέζιηα, νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο, εηθφλεο απφ έλαλ ηφπν πνπ επηζθέθζεθαλ ην θαινθαίξη ή απφ ην ρσξηφ ή ην εμνρηθφ. Δμεγνχκε ζηνπο γνλείο φηη ε δξαζηεξηφηεηα έρεη θαζαξά εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο θαη δε ζθνπεχνπκε λα εθζέζνπκε δεκφζηα ην πιηθφ. Εεηάκε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Σηο θσηνγξαθίεο απηέο αλ κπνξνχλ ηηο ζθαλάξνπλ νη ίδηνη νη γνλείο, αιιηψο ην θάλνπκε εκείο. Όηαλ νη γνλείο θέξνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ή ην θιαζάθη ζην ζρνιείν, ζπδεηάκε καδί ηνπο θαη θξαηάκε ζεκεηψζεηο. 2. Γεκηνπξγνχκε αξρεία PowerPoint γηα θάζε παηδί θαη ζθαλάξνπκε ηηο θσηνγξαθίεο. 3. Δηνηκάδνπκε έλα αξρείν κε ηε δηθή καο απηνπαξνπζίαζε. 4. Διέγρνπκε φηη ηελ εκέξα ηεο παξνπζίαζεο έρνπκε ζχλδεζε ζην ίληεξλεη, γηα λα δείμνπκε ηνλ ράξηε ηεο Διιάδαο. Πεπιγπαθή: Α εκδοσή (απκεηά απαιηηηική) πδεηάκε κε ηα παηδηά ζηελ νινκέιεηα ηνλ ζθνπφ ηεο απηνπαξνπζίαζεο, π.ρ. επεηδή ζέινπκε λα γλσξηζηνχκε θαιχηεξα, λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα ηε δσή ηνπ παηδηνχ, ηελ νηθνγέλεηα θιπ. Χο παξάδεηγκα απηνπαξνπζίαζεο, αιιά θαη γηα λα ηα παξαθηλήζνπκε, απηνπαξνπζηαδφκαζηε πξψηα εκείο. ε πξφγξακκα παξνπζίαζεο πνπ έρνπκε εηνηκάζεη δείρλνπκε 2-3 δηθέο καο θσηνγξαθίεο, φπνπ έρνπκε γξάςεη κηα απιή ιεδάληα απφ θάησ θαη πξνθνξηθά εμεγνχκε φζα δείρλεη ε θσηνγξαθία. Αλ δείμνπκε έλαλ ηφπν ζην ράξηε πξνζδηνξίδνπκε πνχ βξίζθεηαη απηφο ν ηφπνο. Αλ ν ηφπνο πξνζθέξεηαη, γξάθνπκε ην φλνκά ηνπ ζε κεραλή αλαδήηεζεο, ζπλδεφκαζηε θαη δείρλνπκε θάπνην αμηνζέαην πνπ έρνπκε απφ πξηλ επηιέμεη. ειίδα 18 απφ 23

19 Πηζαλφλ λα ππάξρνπλ παηδηά πνπ δηζηάδνπλ θαη δε ζέινπλ λα παξνπζηάζνπλ. εβφκαζηε ηελ επηζπκία ηνπο θαη δελ εθβηάδνπκε θαηαζηάζεηο. Αθήλνπκε λα παξνπζηάζνπλ φζα παηδηά ζέινπλ θαη ελζαξξχλνπκε φπνην δηζηάδεη. Γεληθψο είκαζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί ζηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε αιινδαπνχο ή αιιφγισζζνπο γνλείο πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά/νηθνλνκηθά πεξηβάιινληα. Ζ έλλνηα ησλ «δηαθνπψλ» εμάιινπ δελ είλαη απηνλφεηε γηα φινπο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα κε αζηηθά πεξηβάιινληα. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ηα παξαπάλσ θαη λα ηξνπνπνηήζνπκε ηε δξαζηεξηφηεηα ή λα εθαξκφζνπκε ηε β εθδνρή ηεο. Δμεγνχκε ζηα παηδηά ηνλ ηξφπν εξγαζίαο. θνπφο είλαη θάζε παηδί λα βξεη ην δηθφ ηνπ αξρείν κε ηηο θσηνγξαθίεο θαη λα γξάςεη θάησ απφ θάζε θσηνγξαθία κία κηθξή ιεδάληα ή θξάζε, π.ρ. «Σν ρσξηφ κνπ», «Δγψ θη ν αδειθφο κνπ», «Σα γελέζιηά κνπ», «Αγαπψ ηε ζάιαζζα» θ.ν.θ. Κάλνπκε ζαθέο ζηα παηδηά, φηη αλ δελ κπνξνχλ λα γξάςνπλ ηα ίδηα, ζα ηα βνεζήζνπκε εκείο. Αθήλνπκε ηα παηδηά, αλ ζέινπλ λα γξάςνπλ πξψηα ζε ραξηί θαη κεηά ζηνλ ππνινγηζηή. Μπνξνχλ έηζη λα βιέπνπλ απφ ην ραξηί θαη λα πιεθηξνινγνχλ. Εεηάκε λα ζθεθηνχλ ηη ζα πνχλε ζηα ππφινηπα παηδηά, ηελ ψξα πνπ ζα δείρλνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπο. Αλ ρξεηάδεηαη, εθπαηδεχνπκε ηα παηδηά λα δείμνπλ ζην ράξηε θάπνην ηφπν θαη βξίζθνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο/εηθφλεο γηα απηφλ θαη ηηο απνζεθεχνπκε ζην αξρείν ηνπ παηδηνχ. Πποβλήμαηα: Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη αξθεηά απαηηεηηθή θαη ρξεηάδεηαη θαιή ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο θαη πξνεηνηκαζία απφ καο. Δπίζεο είλαη αξθεηά ρξνλνβφξα, θαζψο ζα πξέπεη λα δνπιέςνπκε κε θάζε παηδί μερσξηζηά. Δπηπιένλ, πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπκε ηελ εξγαζία πνπ ζα θάλνπλ ηα ππφινηπα παηδηά, ηελ ψξα πνπ εκείο ζα δνπιεχνπκε αηνκηθά κε θάπνην παηδί. ειίδα 19 απφ 23

20 Πεπιγπαθή: Β εκδοσή (πιο εύκολη) Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα δσγξαθίζνπλ κηα εηθφλα απφ ην θαινθαίξη πνπ πέξαζε, πνπ λα δείρλεη ηνλ εαπηφ ηνπο, ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή θάπνην ηφπν. ηε δσγξαθηά αθήλνπκε ειεχζεξα λα γξάςνπλ κε ην κνιχβη, φηη ζέινπλ π.ρ. ηα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ ή θάπνην ηίηιν θαη ηα βνεζάκε, φπνπ δπζθνιεχνληαη. Σηο δσγξαθηέο απηέο ηηο ζθαλάξνπκε θαη ηα παηδηά ηηο παξνπζηάδνπλ ζηελ νινκέιεηα. Κάζε παηδί πξνθνξηθά εμεγεί/παξνπζηάδεη ηε δσγξαθηά ηνπ θαη απαληά ζηηο εξσηήζεηο ησλ άιισλ παηδηψλ. ειίδα 20 απφ 23

21 Σ. ΦΤΛΛΟ/Α ΔΡΓΑΗΑ ειίδα 21 απφ 23

22 Ε. ΑΛΛΔ ΔΚΓΟΥΔ Σν ζελάξην κπνξεί λα επεθηαζεί κε δξαζηεξηφηεηεο θξηηηθνχ γξακκαηηζκνχ ζρεηηθέο κε ηελ ηζηνξία ηεο γξαθήο θαη ηελ αμία/ξφιν ηεο γξαθήο ζηε ζεκεξηλή επνρή. Ζ. ΚΡΗΣΗΚΖ Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζελαξίνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε πξψηε ηάμε, αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ αιιφγισζζα παηδηά κε δηαθνξεηηθφ γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα γξάςνπκε ηα νλφκαηα ησλ παηδηψλ απηψλ θαη ζηηο δχν γιψζζεο θαη ζα ελζσκαηψζνπκε ζην ζελάξην δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθή κε ηα δηαθνξεηηθά αιθάβεηα θαη γεληθψο δξαζηεξηφηεηεο ελίζρπζεο/απνδνρήο ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Θ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Burnett, C Research into literacy and technology in primary classrooms: an exploration of understandings generated by recent studies. Journal of research in reading (special issue: New developments in literacy and technology), 32 (1), Cairney, T Community Literacy Practices and education: Australia. ην B. V. Street and N. H. Hornberger (Δπηκ.), Encyclopedia of Language and Education, 2, (6), Gee, J.P A Sociocultural Perspective on Early Literacy Development. ην Neuman S. & Dickinson D. (Δπηκ.). Handbook of early literacy research. New York: Guilford Press. Kay M "Teachers should explain what they mean": What new children need to know about starting school. Summary of paper presented at the EECERA 16th Annual Conference Reykjavik, Iceland, 30 August 2 September Souto-Manning, M Honoring Children s Names and, Therefore, Their Identities. School Talk, USA: National Council of Teachers of English, 12, (3). ειίδα 22 απφ 23

23 Σνθκαθίδνπ «Δδψ γξάθνπκε θαη δηαβάδνπκε θαη πξέπεη λα πξνζπαζνχκε»: Oη κηθξνί καζεηέο κηινχλ γηα ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ην λεπηαγσγείν ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην λέν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Eπιζηημονικό Bήμα, 13, ειίδα 23 απφ 23

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο»

«Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο» «Ολςμπιακοί Αγώνερ Επόμενη Σηάζη Λονδίνο» Χ.Μανυλιοςδάκη 1, Ν. Φίλιορ 2 1 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, xmanolioudaki@gmail.com 2 Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, nikosfilios@yahoo.gr Πεπίλητη Σν παξφλ εθπαηδεπηηθφ ζελάξην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ

Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Η ρξήζε Web.2.0 εξγαιείσλ ζην πιαίζην ηεο Δηαζεκαηηθόηεηαο ζην Δεκνηηθό Σρνιείν. Η πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ςεθηαθνύ βηβιίνπ Ε. Τδνβιά Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ70 etzovla@yahoo.gr Πεξίιεςε Ζ παξνχζα εξγαζία έιαβε

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΗΝ ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΗΝ ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ Κείμενο 6 ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΣΗΝ ΕΝΑΡΚΣΗΡΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ Ανδρέας Δημητρόποσλος 1. Πλαίζιο Ζ δξαζηεξηφηεηα ζρεδηάζηεθε γηα εθαξκνγή ζε ελαξθηήξηα ζπλάληεζε Ο... κίαο αθαδεκατθήο ρξνληάο. ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού. Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι Π.3.1.4 Οινθιεξωκέλα παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίωλ αλά γλωζηηθό αληηθείκελν κε εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ζρεδίαζεο Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Β Γημοηικού Θεμαηική ενόηηηα: Σο αναηπεπηικό παπαμύθι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής

Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Στολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα Πηστιακής Εργαζίας : Δεμιοσργία Ιζηοζελίδας Κένηροσ Ξένων Γλωζζών και Φσζικής Αγωγής Φοιτήτρια: Γανωηίδοσ Αικαηερίνε Υπεύθσνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Search Engine Optimization: Διαδικτυακή υπηρεςία αξιολόγηςησ τησ ευρεςιμότητασ ιςτοςελίδων Γιπλφμαηική Δργαζία ηών Aνηφνίοσ Νικόλας

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19 ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΙΒΜ SPSS 19 STATISTICAL PACKAGE for the SOCIAL SCIENCES ΣΑΓΡΗ ΜΙΥΑΗΛ MSc in Statistics Email: mtsagris@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ θαη Nottingham 2011 2 Πεξηερόκελα Έλαο κηθξόο πξόινγνο...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα