Sefer Tehillim (Psalms)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Sefer Tehillim (Psalms)"

Transcript

1 Sefer Tehillim (Psalms) Chapter 77 :XENFN OEZICI-LR GVPNL Ps77:1 :šÿ ˆ¹ Eœ ¹ -µ µ Qµ µ 1. (77:1 in Heb.) lam natseach `al-y dithun l Asaph miz mor. Comfort in Trouble from Recalling Elohim s Mighty Deeds. For the chief musician; according to Jeduthun. A Psalm of Asaph. 76:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ Ιδιθουν τῷ Ασαφ ψαλµός. 1 Eis to telos, hyper Idithoun; tÿ Asaph psalmos. ILEW ILEW 2 : ¹ˆ¼ µ ¹ ¾½ - ¹Ÿ ¹ ¾½ - ¹Ÿ ƒ (77:2 in Heb.) qoli el- Elohim w ets `aqah qoli el- Elohim w ha azin elay. Ps77:1 My voice is to Elohim, and I shall cry aloud; my voice is to Elohim, and He shall hear me. 2 Φωνῇ µου πρὸς κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ µου πρὸς τὸν θεόν, καὶ προσέσχεν µοι. 2 Ph nÿ mou pros kyrion ekekraxa, ph nÿ mou pros ton theon, kai proseschen moi. DXBP DLIL ICI IZYXC IZXV MEIA 3 :IYTP MGPD š B¹ µ ¹ ¹U šć ¾ ¼ ¹œ š Ÿ A : ¹ µ Ḿ¹ ¼ E œ ¾ 2. (77:3 in Heb.) b yom tsarathi Adonai darash ti yadi lay lah nig rah w lo thaphug me anah hinachem naph shi. Ps77:2 In the day of my trouble I sought my Master; in the night my hand was stretched out and did not grow numb; my soul refused to be comforted. 3 ἐν ἡµέρᾳ θλίψεώς µου τὸν θεὸν ἐξεζήτησα, ταῖς χερσίν µου νυκτὸς ἐναντίον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠπατήθην ἀπηνήνατο παρακληθῆναι ἡ ψυχή µου. 3 en h mera thlipse s mou ton theon exez t sa, tais chersin mou nyktos enantion autou, kai ouk pat th n; were before him I was not deceived ap n nato parakl th nai h psych mou. :DLQ IGEX SHRZZE 4 : ¹ Eš Hµ œ¹œ ¹ā ½ ¹ ¾½ š J ˆ 3. (77:4 in Heb.) ez k rah Elohim w ehemayah asichah w thith `ateph ruchi Selah.

2 Ps77:3 When I remember Elohim, then I am disturbed; when I sigh, then my spirit grows faint. Selah. 4 ἐµνήσθην τοῦ θεοῦ καὶ εὐφράνθην ἠδολέσχησα, καὶ ὠλιγοψύχησεν τὸ πνεῦµά µου. 4 emn sth n tou theou kai euphranth n; dolesch sa, kai ligopsych sen to pneuma mou. διάψαλµα. IZNRTP IPIR ZEXNY 5 :š Aµ ¼ ¾ ¹U µ ¹ œÿšº Ú ˆµ 4. (77:5 in Heb.) achaz at sh muroth `eynay niph `am ti w lo adaber. Ps77:4 You have held the vision of my eyes; I am so troubled that I cannot speak. 5 προκατελάβοντο φυλακὰς οἱ ὀφθαλµοί µου, ἐταράχθην καὶ οὐκ ἐλάλησα. 5 prokatelabonto phylakas hoi ophthalmoi mou, first took watches My eyes etarachth n kai ouk elal sa. :MINLER ZEPY MCWN MINI IZAYG 6 : ¹ Ÿ œÿ R¹ ¹ ¹U ƒµv¹ 5. (77:6 in Heb.) chishab ti yamim miqedem sh noth `olamim. Ps77:5 I have considered the days of old, the years of eons. 6 διελογισάµην ἡµέρας ἀρχαίας καὶ ἔτη αἰώνια ἐµνήσθην καὶ ἐµελέτησα 6 dielogisam n h meras archaias about ancient kai et ai nia emn sth n kai emelet sa; everlasting I remembered I meditated :IGEX YTGIE IAAL-MR DLILA IZPIBP 7 : ¹ Eš ā Pµ µ ¹ā ¹ƒ ƒ -¹ ḰµA ¹œ ¹ š J ˆ ˆ 6. (77:7 in Heb.) ez k rah n ginathi balay lah `im-l babi asichah way chapes ruchi. Ps77:6 I shall remember my song in the night; I shall meditate with my heart, and my spirit ponders: 7 νυκτὸς µετὰ τῆς καρδίας µου ἠδολέσχουν, καὶ ἔσκαλλεν τὸ πνεῦµά µου. 7 nyktos meta t s kardias mou doleschoun, I conversed kai eskallen to pneuma mou. tilled :CER ZEVXL GPFI MINLERLD 8 : Ÿ œÿ š¹ ¹ ¾ - ¾ ¾ ¼ µ ˆ¹ ¹ Ÿ µ 7. (77:8 in Heb.) hal `olamim yiz nach Adonai w lo -yosiph lir tsoth `od.

3 Ps77:7 Shall my Master reject forever? And shall He not add to approve again? 8 µὴ εἰς τοὺς αἰῶνας ἀπώσεται κύριος καὶ οὐ προσθήσει τοῦ εὐδοκῆσαι ἔτι; 8 m eis tous ai nas ap setai kyrios Shall into the eon thrust me out kai ou prosth sei tou eudok sai eti? :XCE XCL XNB ECQG GVPL 9 :š¾ š¾ š ¾ šµ B ŸC µ µ Š 8. (77:9 in Heb.) he aphes lanetsach chas do gamar omer l dor wador. Ps77:8 Has His lovingkindness ceased forever? Has His Word failed from generation to generation? 9 ἢ εἰς τέλος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀποκόψει ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν; 9 eis telos to eleos autou apokopsei apo geneas eis genean? :DLQ EINGX ZEPG GKYD 10 : ¼ µš µ A µ -¹ œÿmµ µ ¼ 9. (77:10 in Heb.) hashakach chanoth El im-qaphats b aph rachamayu Selah. Ps77:9 Has El forgotten to be gracious, or has He in anger withdrawn His compassion? Selah. 10 ἢ ἐπιλήσεται τοῦ οἰκτιρῆσαι ὁ θεὸς ἢ συνέξει ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ τοὺς οἰκτιρµοὺς αὐτοῦ; 10 epil setai tou oiktir sai ho theos synexei en tÿ orgÿ autou tous oiktirmous autou? διάψαλµα. diapsalma. :OEILR OINI IZELG 11 : Ÿ ¹ œÿ ¹ ¹œŸKµ šµ ¾ 10. (77:11 in Heb.) wa omar chalothi hi sh noth y min `El yon. Ps77:10 Then I said, it is my infirmity, the years of the right hand of the Most High. 11 καὶ εἶπα Νῦν ἠρξάµην, αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου. 11 kai eipa Nyn rxam n, haut h alloi sis t s dexias tou huuistou. This is the change of the right hand of the highest MCWN DI-ILLRN 12 : ¹P R¹ š J ˆ - ¹J D - µ µ š ¹J ˆµ ƒ 11. (77:12 in Heb.) az kir ma`al ley-yah ki- ez k rah miqedem pil eak. Ps77:11 I shall remember the deeds of Yah surely I shall remember Your wonders of old. 12 ἐµνήσθην τῶν ἔργων κυρίου,

4 ὅτι µνησθήσοµαι ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν θαυµασίων σου 12 emn sth n t n erg n kyriou, hoti mn sth somai apo t s arch s t n thaumasi n sou For JIZELILRAE JLRT-LKA IZIBDE 13 : ¹ā œÿ ¹¼ µƒe» Ṕ- ƒ ¹œ ¹ 12. (77:13 in Heb.) w hagithi b kal-pa`aleak uba`alilotheyak asichah. Ps77:12 I shall meditate on all Your work and muse on Your deeds. 13 καὶ µελετήσω ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις σου καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύµασίν σου ἀδολεσχήσω. 13 kai melet s en pasin tois ergois sou kai en tois epit deumasin sou adolesch s. LECB JKXC YCWA 14 : ¹ ¾ J Ÿ B - ¹ J šµc ¾RµA ¹ ¾½ 13. (77:14 in Heb.) Elohim baqodesh dar keak mi- El gadol k Elohim. Ps77:13 Your way, O Elohim, is in holiness; What El is great like Elohim? 14 ὁ θεός, ἐν τῷ ἁγίῳ ἡ ὁδός σου τίς θεὸς µέγας ὡς ὁ θεὸς ἡµῶν; 14 ho theos, en tÿ hagiÿ h hodos sou; tis theos megas h s ho theos h m n? :JFR MINRA DYR 15 : Fº ¹Lµ ƒ Ú µ Ÿ ā¾ Úµ Š 14. (77:15 in Heb.) atah ha El `oseh phele hoda` at ba`amim `uzeak. Ps77:14 You are the El who works wonders; You have made known Your strength among the peoples. 15 σὺ εἶ ὁ θεὸς ὁ ποιῶν θαυµάσια, ἐγνώρισας ἐν τοῖς λαοῖς τὴν δύναµίν σου 15 sy ei ho theos ho poi n thaumasia, egn risas en tois laois t n dynamin sou; :DLQ SQEIE AWRI-IPA JNR REXFA 16 : Ÿ ƒ¾ ¼ µ - A Lµ µ Ÿš ˆ¹A Ú µ B ˆŠ 15. (77:16 in Heb.) ga al at biz ro`a `ammeak b ney-ya`aqob w Yoseph Selah. Ps77:15 You have by Your power redeemed Your people, the sons of Jacob and Joseph. Selah. 16 ἐλυτρώσω ἐν τῷ βραχίονί σου τὸν λαόν σου, τοὺς υἱοὺς Ιακωβ καὶ Ιωσηφ. 16 elytr s en tÿ brachioni sou ton laon sou, διάψαλµα.

5 tous huious Iak b kai I s ph. diapsalma. :ZENDZ EFBXI ELIGI MIN MIN 17 :œÿ ¾ œ Eˆ B š¹ µ E ¹ ¹ µl E š ¹ ¾½ ¹ µl E š ˆ 16. (77:17 in Heb.) ra uk mayim Elohim ra uk mayim yachilu aph yir g zu th homoth. Ps77:16 The waters saw You, O Elohim; the waters saw You, they were afraid; the deeps also trembled. 17 εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ θεός, εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν, καὶ ἐταράχθησαν ἄβυσσοι, πλῆθος ἤχους ὑδάτων. 17 eidosan se hydata, ho theos, eidosan se hydata kai ephob th san, kai etarachth san abyssoi, pl thos chous hydat n. There was a multitude of noises of waters :EKLDZI MIWGY EPZP LEW ZEAR MIN ENXF 18 :EḰµ œ¹ ¼ - µ ¹ E œ Ÿ œÿƒ ¹ µ E š¾ˆ 17. (77:18 in Heb.) zor mu mayim `aboth qol nath nu sh chaqim aph-chatsatseyak yith halaku. Ps77:17 The clouds poured out water; the skies gave forth a sound; Your arrows also flew out. 18 φωνὴν ἔδωκαν αἱ νεφέλαι, καὶ γὰρ τὰ βέλη σου διαπορεύονται 18 ph n n ed kan hai nephelai, kai gar ta bel sou diaporeuontai; for travel abroad YRXZE DFBX LAZ MIWXA LBLBA JNRX LEW 19 : š µ š¹uµ ˆ š ƒ U ¹ š ƒ Eš ¹ µb µbµa µ µš Ÿ Š 18. (77:19 in Heb.) qol ra`am ak bagal gal he iru b raqim tebel rag zah watir `ash ha arets. Ps77:18 The sound of Your thunder was in the whirlwind; the lightnings lit up the world; the earth trembled and shook. 19 φωνὴ τῆς βροντῆς σου ἐν τῷ τροχῷ, ἔφαναν αἱ ἀστραπαί σου τῇ οἰκουµένῃ, ἐσαλεύθη καὶ ἔντροµος ἐγενήθη ἡ γῆ. 19 ph n t s bront s sou en tÿ trochÿ, the wheel ephanan hai astrapai sou tÿ oikoumenÿ, appeared your lightnings to the inhabitable world esaleuth kai entromos egen th h g. was shaken took place JIZEAWRE MIAX MINA JILIAYE JKXC MIA 20

6 :E ¾ ¾ œÿƒŗ¹ ¹Aµš ¹ µ A ¹ƒ E J šµc ͵A 19. (77:20 in Heb.) bayam dar kek ush bileyak b mayim rabbim w `iq botheyak lo noda`u. Ps77:19 Your way was in the sea and Your paths in the mighty waters, and Your footprints may not be known. 20 ἐν τῇ θαλάσσῃ ἡ ὁδός σου, καὶ αἱ τρίβοι σου ἐν ὕδασι πολλοῖς, καὶ τὰ ἴχνη σου οὐ γνωσθήσονται. 20 en tÿ thalassÿ h hodos sou, kai hai triboi sou en hydasi pollois, kai ta ichn sou ou gn sth sontai. DYN-CIA JNR ZIGP 21 : ¾š¼ µ ¾ - µ A Lµ ¾Qµ œ ¹ 20. (77:21 in Heb.) nachiath katso n `amek b yad-mosheh w Aharon. Ps77:20 You led Your people like a flock by the hand of Moshe and Aharon. 21 ὡδήγησας ὡς πρόβατα τὸν λαόν σου ἐν χειρὶ Μωυσῆ καὶ Ααρων. 21 h d g sas h s probata ton laon sou en cheiri M us kai Aar n.

Sefer Tehillim (Psalms)

Sefer Tehillim (Psalms) Sefer Tehillim (Psalms) Chapter 139 :RCZE IPZXWG DEDI XENFN CECL GVPNL Ps139:1 : Uµ ¹ µu šµ ¼ É šÿ ˆ¹ ¹ µ Qµ µ 1. lam natseach l Dawid miz mor Yahúwah chaqar tani wateda`. Elohim s Omnipresence and Omniscience.

Διαβάστε περισσότερα

: ā Eƒ ¹A Lµ šµ µ - Ÿƒ ¹J 2. wayabo `ad liph ney sha`ar-hamelek ki eyn labo el-sha`ar hamelek bil bush saq.

: ā Eƒ ¹A Lµ šµ µ - Ÿƒ ¹J 2. wayabo `ad liph ney sha`ar-hamelek ki eyn labo el-sha`ar hamelek bil bush saq. Sefer Hadassah (Esther) Chapter 4 EICBA-Z@ IKCXN RXWIE DYRP XY@-LK-Z@ RCI IKCXNE Est4:1 :DXNE DLECB DWRF WRFIE XIRD JEZA @VIE XT@E WY YALIE A-œ µ»c š µš ¹Iµ ā¼ µ š ¼ - J-œ µ µ»c š E : š E ¾ ˆ µ ˆ¹Iµ š

Διαβάστε περισσότερα

Sefer YeshaYahu (Isaiah)

Sefer YeshaYahu (Isaiah) Sefer YeshaYahu (Isaiah) Chapter 1 Shavua Reading Schedule (1st sidrah) Isa 1-5 INIA DCEDI-LR DFG XY@ UEN@-OA EDIRYI OEFG Isa1:1 :DCEDI IKLN EDIWFGI FG@ MZEI EDIFR MLYEXIE E -µ ˆ š ¼ Ÿ - ƒ E µ Ÿˆ¼ : E

Διαβάστε περισσότερα

: Bµ šµ µ ¹ƒ Eƒ 2. `ad asher lo -thech shak hashemesh w ha or w hayareach w hakokabim w shabu he`abim achar hagashem.

: Bµ šµ µ ¹ƒ Eƒ 2. `ad asher lo -thech shak hashemesh w ha or w hayareach w hakokabim w shabu he`abim achar hagashem. Sefer Koheleth (Ecclesiastes) Chapter 12 DRXD INI E@AI-@L XY@ CR JIZXEGA INIA JI@XEA-Z@ XKFE Ecc12:1 :UTG MDA IL-OI@ XN@Z XY@ MIPY ERIBDE š E ¾ƒ - ¾ š ¼ µ œ¾še A ¹A šÿa-œ š¾ ˆE : ƒ ¹- šµ ¾U š ¼ ¹ E ¹B¹

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians)

Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Sefer Bet Qorintim (2 Corinthians) Chapter 6 @n[ MKZ@ DXIDFP ]L MIXFRm hpgp@e 2Cor6:1 :WIXL DIDE MIDL@ CQG hldwz K œ š ¹ ˆµ Ÿ ¹š ˆ¾ J E µ ¼ µ : ¹š ¹ ¾½ E Aµ œ 1. wa anach nu k `oz riym lo naz hiyrah eth

Διαβάστε περισσότερα

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 18. Shabbat Torah Reading Schedule (35th sidrah) - Numbers 18-21:33

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 18. Shabbat Torah Reading Schedule (35th sidrah) - Numbers 18-21:33 Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 18 Shabbat Torah Reading Schedule (35th sidrah) - Numbers 18-21:33 JIPAE DZ@ OXD@-L@ DEDI XN@IE Num18:1 DZ@E YCWND OER-Z@ E@YZ JZ@ JIA@-ZIAE :MKZPDK OER-Z@

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Shir hashirim (Song of Songs)

Sefer Shir hashirim (Song of Songs) Sefer Shir hashirim (Song of Songs) Chapter 4 MIPEI JIPIR DTI JPD IZIRX DTI JPD Song4:1 :CRLB XDN EYLBY MIFRD XCRK JXRY JZNVL CRAN ¹ Ÿ ¹ µ Ḿ¹ ¹œ µš Ḿ¹ : ¹B šµ E B ¹F¹ š J š µā œĺµ µ µa¹ 1. hinnak yaphah

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Bet Melachim (2 Kings)

Sefer Bet Melachim (2 Kings) Sefer Bet Melachim (2 Kings) Chapter 15 L@XYI JLN MRAXIL DPY RAYE MIXYR ZPYA 2Ki15:1 :DCEDI JLN DIVN@-OA DIXFR JLN š ā¹ ƒ š µƒ ¹š ā œµ ¹A : E µ ¼ - ƒ šµˆ¼ µ 1. bish nath `es rim washeba` shanah l Yarab

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent

The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent The Salutations to the Theotokos for the First Five Fridays of Lent From the Translation of Fr. Nomikos Vaporis. Hymn Translations by N. Takis. This service consists of the Small Compline, the Canon to

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3

Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Chapter 1 hpri[]n MIDL@D ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE E ¹ Ÿ ¹ ¾½ œµ

Διαβάστε περισσότερα

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople

The Divine Liturgy. Of Our Father Among the Saints John Chrysostom. Archbishop of Constantinople The Divine Liturgy Of Our Father Among the Saints John Chrysostom Archbishop of Constantinople Three-Part Harmony and New Byzantine Chant In Greek and English 1 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank my

Διαβάστε περισσότερα

The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday in Lent)

The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday in Lent) Ὁ Πανορθόδοξος Ἑσπερινός τῆς Ὀρθοδοξίας (Ψάλλεται τό ἑσπέρας τῆς πρώτης Κυριακῆς τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς) The Pan-Orthodox Vespers for the Sunday of Orthodoxy (Chanted on Sunday evening of the First Sunday

Διαβάστε περισσότερα

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ

The Service before the Resurrection on Saturday Evening. Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ Ἡ Πανηχὶς πρὸ τῆς Ἀναστάσεως τῷ Σαββάτῳ τὸ Βράδυ (Ὁ Λαὸς ἐγείρεται) ΙΕΡΕΥΣ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Ἀμήν.) Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,

Διαβάστε περισσότερα

APOLYTIKIONS. Του λίθου σφραγισθέντος ΗΧΟ Α Α-μήν Σου λί-θου σφρα-γι-σθέν-τος υ-πό των Ι-ου-δαί-ων και στρα-τι-ω-τῶν φυ-λασ-σόντων

APOLYTIKIONS. Του λίθου σφραγισθέντος ΗΧΟ Α Α-μήν Σου λί-θου σφρα-γι-σθέν-τος υ-πό των Ι-ου-δαί-ων και στρα-τι-ω-τῶν φυ-λασ-σόντων Του λίθου σφραγισθέντος ΗΧΟ Α Α-μήν Σου λί-θου σφρα-γι-σθέν-τος υ-πό των Ι-ου-δαί-ων και στρα-τι-ω-τῶν φυ-λασ-σόντων τὸ ἄ-χραν-τόν σου ῶ-μα-- ἀ-νέ-στης τρι-ή-με-ρος, ω-τἠρ, δω-ρού-με-νος τῷ κό-σμω τὴν

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

All Creation Trembled

All Creation Trembled All Creation Trembled Orthodox Hymns of the Passion Service Greek and English liturgical texts and other media available at www.hchc.edu/allcreationtrembled Ἑλληνικὰ καὶ ἀγγλικὰ λειτουργικὰ κείμενα καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral 555 North High Street, Columbus, Ohio 43215 Phone: (614) 224-9020 www.greekcathedral.com Sunday of the Holy Myrrhbearers (Third Sunday

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14

Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14 Notes on the Greek New Testament Week 3 Luke 1:57-2:14 Day 11: Luke 1:57-64 Verse 57 Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν. ἐπλήσθη Verb, aor pass indic, 3 s πιµπληµι fill,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Μέχρι, ἀλλά μὴ συμπεριλαμβανομένου, τοῦ Εξαποστειλαρείου καὶ τῶν Αἴνων Up to, but not including, the Exapostilarion and the Praises The Order of the Vigil and Matins

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ SAINT DEMETRIOS CATHEDRAL 30-11 30TH DRIVE ASTORIA, NY 11102 TEL: 718-728-1718 SS. CATHERINE & GEORGE CHURCH 22-30 33RD STREET ASTORIA, NY 11105 TEL: 718-545-4796 FAX: 718-728-0079 ARCHIM. NEKTARIOS PAPAZAFIROPOULOS

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos Ἰερεύς: Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων. Ἰερεύς: Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς. Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσα-μένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

March 31, 2013 SUNDAY OF ST. GREGORY PALAMAS

March 31, 2013 SUNDAY OF ST. GREGORY PALAMAS Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h Church Address: St. Andrew Ukrainian Orthodox Cathedral 15100 New Hampshire Avenue, Silver Spring, MD 20905 Office Address: 701 Norwood Road, Suite A,

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Day 1196: Revelation 7:1-8 Chapter 7 Chapter 7 comes as a parenthesis between the sixth and seventh seals. Mounce writes, "Chapter 7 serves

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Epiphany - Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral. Tarpon Springs, Florida + Sunday, August 2, 2015

Epiphany - Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral. Tarpon Springs, Florida + Sunday, August 2, 2015 Epiphany - Saint Nicholas Greek Orthodox Cathedral Tarpon Springs, Florida + Sunday, August 2, 2015 August 3 August 9 Schedule Monday Δευτέρα AUGUST 3 Tuesday Τρίτη AUGUST 4 LITURGICAL SERVICES Small Paraklesis/Παράκλησις

Διαβάστε περισσότερα

Hymns in Honor of St. Demetrios the Great Martyr. Greek

Hymns in Honor of St. Demetrios the Great Martyr. Greek Hymns in Honor of St. Demetrios the Great Martyr Greek Ἡ μνήμη σου ἔνδοξε, Μάρτυς Δημήτριε, ἐφαίδρυνε σήμερον, τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ, καὶ πάντας συνήγαγεν, ᾄσμασιν ἐπαξίως, εὐφημεῖν σε θεόφρον, ὡς ὄντως

Διαβάστε περισσότερα

November 1: Registration and Welcome Reception at the Hilton Hotel Boston Downtown Financial District

November 1: Registration and Welcome Reception at the Hilton Hotel Boston Downtown Financial District November 1: Registration and Welcome Reception at the Hilton Hotel Boston Downtown Financial District November 2-4: Panels, Registration and Book Exhibits will take place at Hellenic College Holy Cross

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα