Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Θ Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ Αριθ. πρωτ: Δ/ΝΘ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΘ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σαχ. Δ/νςη: Λ. υγγροφ 150 Σαχ. Κώδικασ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ TELEFAX: Πληροφορίεσ: Διον. Βλάχοσ Σηλζφωνο: Α Π Ο Φ Α Θ Θζμα: «Ρυθμίςεισ ςχετικά με τη ςυνταγή και τη ςυνταγογράφηςη των γεωργικών φαρμάκων» Ο Α Ν Α Π Λ Θ Ρ Ω Σ Θ Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Σισ διατάξεισ: α) Σου άρκρου 35, παρ. 5 και του άρκρου 50, παρ. 1, περίπτωςθ π, του ν. 4036/2012 «Διάκεςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν αγορά, ορκολογικι χριςθ αυτϊν και ςυναφείσ διατάξεισ», όπωσ αντικαταςτάκθκε και προςτζκθκε με το άρκρο 44, παρ. 4 και 9 α), αντίςτοιχα του ν. 4235/2014 (Αϋ32). β) Σου άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Όργανα, όπωσ τζκθκε ςε ιςχφ με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Σθ με αρικ. Τ44/2012 (ΦΕΚ Βϋ 2094) Απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ για «Ανάθεςη αρμοδιοτήτων ςτον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο». 3. Σο από ενθμερωτικό ςθμείωμα τθσ Διεφκυνςθσ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ, ωσ υντονιςτικισ Εκνικισ Αρχισ ςε κζματα φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων. 4. Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα Απόφαςθ δεν προκαλοφνται δαπάνεσ εισ βάροσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. χζδιο Τπουργικισ Απόφαςθσ για διαβοφλευςθ ελίδα 1

2 Α Π Ο Φ Α Ι Η Ο Τ Μ Ε Άρθρο 1 κοπόσ Γενικζσ ρυθμίςεισ 1. Η παροφςα Απόφαςθ ρυκμίηει κάκε ςχετικό κζμα ςχετικά με τθ ςυνταγι χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων και τθ διαδικαςία ςυνταγογράφθςθσ αυτϊν για τθν εφαρμογι του άρκρου 35, παρ. 5 και του άρκρου 50, περίπτωςθ π, του ν. 4036/2012, όπωσ αντικαταςτάκθκε και προςτζκθκε με το άρκρο 44, παρ. 4 και 9 αντίςτοιχα του ν. 4235/2014 (Αϋ32). 2. Η παροφςα απόφαςθ εφαρμόηεται ςτα γεωργικά φάρμακα που είναι φυτοπροςτατευτικά προϊόντα και προορίηονται να χρθςιμοποιθκοφν από επαγγελματίεσ χριςτεσ γεωργικϊν φαρμάκων. Άρθρο 2 Εκδότεσ ςυνταγών χρήςησ γεωργικοφ φαρμάκου 1. Η ΕΑ τθρεί μθτρϊο των επιςτθμόνων που μποροφν να εκδϊςουν ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, εφεξισ ςυνταγογράφων, το οποίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα που διακζτει ςτο διαδίκτυο. Για τθν εγγραφι τουσ ςτο μθτρϊο ακολουκείται θ παρακάτω διαδικαςία: Α. Σα ενδιαφερόμενα φυςικά πρόςωπα, που πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ περίπτωςθσ β τθσ παρ. 1 του άρκρου 35 του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32), υποβάλλουν ςτθ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ, ςτθν περιοχι ευκφνθσ τθσ οποίασ κατοικοφν ι δραςτθριοποιοφνται, αίτθςθ ζνταξθσ ςτο μθτρϊο ςυνταγογράφων με τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 1) αντίγραφο του τίτλου ςπουδϊν που κατζχουν και 2) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986, με τθν οποία δθλϊνουν τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου και ότι αναλαμβάνουν να εκδίδουν ςυνταγζσ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και τα οριηόμενα ςτθν παροφςα απόφαςθ. Β. Οι Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων καταχωροφν τα απαραίτθτα ςτοιχεία των εγκεκριμζνων ςυνταγογράφων ςτο εςωτερικό διαδικτυακό (intranet) θλεκτρονικό ςφςτθμα «Μθτρϊο υνταγογράφων Γεωργικϊν Φαρμάκων» για τθν περιοχι ευκφνθσ τουσ, και θ ΕΑ ενθμερϊνεται αυτόματα από το θλεκτρονικό ςφςτθμα. Η θλεκτρονικι καταχϊριςθ κα εμπεριζχει τα εξισ ςτοιχεία: Α.Φ.Μ., ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, τίτλο ςπουδϊν, τθλζφωνο επικοινωνίασ, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( ). Γ. Η ΕΑ αναρτά ςτο διαδίκτυο μθτρϊο των επιςτθμόνων που μποροφν να εκδϊςουν ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, το οποίο επικαιροποιείται με τισ νζεσ αιτιςεισ εγγραφισ και καταγραφισ τουσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα κάκε δζκα πζντε (15) θμζρεσ. 2. Η Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων ορίηεται αρμόδιοσ φορζασ για τθ δθμιουργία, ενθμζρωςθ και τιρθςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ του μθτρϊου των επιςτθμόνων που μποροφν να εκδϊςουν ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. Άρθρο 3 Περιεχόμενο τησ ςυνταγήσ χρήςησ γεωργικοφ φαρμάκου 1. Η ςυνταγι χριςθσ γεωργικοφ φαρμάκου είναι το ςυμπλθρωμζνο ζντυπο που αποτελεί τθν ζγγραφθ γνωμάτευςθ τθσ αναγκαιότθτασ χριςθσ γεωργικοφ φαρμάκου, βάςει των διατάξεων του Παραρτιματοσ Δϋ του ν.4036/2012 (Αϋ8) και των οριηόμενων ςτθ με αρικ. 8197/90920/ Κοινι Τπουργικι χζδιο Τπουργικισ Απόφαςθσ για διαβοφλευςθ ελίδα 2

3 Απόφαςθ (Βϋ1883), όπου απαιτείται. Εκδίδεται για ζνα ι περιςςότερα γεωργικά φάρμακα είτε για προλθπτικι, είτε για κεραπευτικι χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων. 2. Σο περιεχόμενο τθσ ςυνταγισ χριςθσ κάκε γεωργικοφ φαρμάκου δεν επιτρζπεται να αντίκειται: Α) τα οριηόμενα ςτθ ςυςκευαςία του γεωργικοφ φαρμάκου Β) τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα Δϋ του ν.4036/2012 (Αϋ8) και Γ) τα οριηόμενα ςτθ με αρικ. 8197/90920/ Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ (Βϋ1883), ςχετικά με τθ «Θζςπιςθ Εκνικοφ χεδίου Δράςθσ με ςτόχο τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2009/128/ΕΚ και τθν προςταςία του ανκρϊπου και του περιβάλλοντοσ», όπου απαιτείται. Άρθρο 4 Ζκδοςη ςυνταγήσ χρήςησ γεωργικοφ φαρμάκου 1. Εφόςον για τισ ανάγκεσ φυτοπροςταςίασ απαιτείται θ χριςθ φυτοπροςτατευτικοφ προϊόντοσ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτο άρκρο 2, παράγραφοσ 1 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1107/2009, εκδίδεται ςυνταγι χριςθσ γεωργικοφ φαρμάκου, θ οποία είναι κατά το δυνατόν ειδικά για το ςυγκεκριμζνο ςτόχο και ζχει τισ λιγότερεσ παρενζργειεσ για τθν υγεία του ανκρϊπου, τουσ οργανιςμοφσ που δεν αποτελοφν ςτόχο και το περιβάλλον. 2. Η ζκδοςθ τθσ ςυνταγισ χριςθσ γεωργικοφ φαρμάκου γίνεται είτε μετά από αίτθμα ενδιαφερόμενου χριςτθ, ο οποίοσ προςκομίηει ςτον εκδότθ τθσ ςυνταγισ τα απαραίτθτα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, είτε ςε εφαρμογι ευρφτερθσ υπθρεςίασ που παρζχεται ςτον ενδιαφερόμενο χριςτθ του γεωργικοφ φαρμάκου είτε ωσ πάγια οδθγία εφαρμογϊν. Άρθρο 5 Σφποι τησ ςυνταγήσ χρήςησ γεωργικοφ φαρμάκου 1. Οι ςυνταγζσ χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων είναι ειδικά ζντυπα και διακρίνονται ςε δφο τφπουσ και ςυγκεκριμζνα ςε : α) «Επίςθμεσ υνταγζσ Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ» και β) «Αναγνωριςμζνεσ υνταγζσ Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ». 2. Οι «Επίςθμεσ υνταγζσ Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ» είναι οι ςυνταγζσ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων που εκδίδονται από ειδικι θλεκτρονικι εφαρμογι, θ οποία αναπτφςςεται από το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. 3. Οι «Αναγνωριςμζνεσ υνταγζσ Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ» είναι οι ςυνταγζσ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων που εκδίδονται από ςυςτιματα ιδιωτικϊν φορζων. Άρθρο 6 «Επίςημεσ υνταγζσ Ολοκληρωμζνησ Φυτοπροςταςίασ» 1. Η Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων ορίηεται αρμόδιοσ φορζασ για τθ δθμιουργία, ενθμζρωςθ και τιρθςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ ζκδοςθσ των «Επίςθμων υνταγϊν Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ». 2. Οι Επίςθμεσ υνταγζσ Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ περιλαμβάνουν τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Ι. Άρθρο 7 «Αναγνωριςμζνεσ υνταγζσ Ολοκληρωμζνησ Φυτοπροςταςίασ» 1. Ιδιωτικοί φορείσ κακϊσ και φορείσ και ςυλλογικά όργανα κατόχων τίτλου ςπουδϊν τθσ περίπτωςθσ β τθσ παρ. 1 του άρκρου 35 του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32), μποροφν να χρθςιμοποιοφν ζντυπα του ςυςτιματοσ που εφαρμόηουν για τθν ολοκλθρωμζνθ γεωργία, με τθν ζνδειξθ: «Αναγνωριςμζνθ υνταγι Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ», εφόςον τα ζντυπα αυτά: χζδιο Τπουργικισ Απόφαςθσ για διαβοφλευςθ ελίδα 3

4 α) Εμπεριζχουν τουλάχιςτον τα υποχρεωτικά πεδία που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. Η απουςία ςυμπλιρωςθσ των υποχρεωτικϊν πεδίων που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ κακιςτά τθ ςυνταγι άκυρθ και μθ εφαρμόςιμθ. β) υμπλθρϊνονται από κατόχουσ τίτλου ςπουδϊν τθσ περίπτωςθσ β τθσ παρ. 1 του άρκρου 35 του ν.4036/2012 (Αϋ8), όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α' 32), εγγεγραμμζνουσ ςτο μθτρϊο του άρκρου 2 τθσ παροφςασ. 2. Η «Αναγνωριςμζνθ υνταγι Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ» πρζπει να εκτυπϊνεται τόςεσ φορζσ, όςεσ είναι απαραίτθτο για να διατθρεί αντίγραφο αυτισ ο ςυντάκτθσ τθσ, ο χριςτθσ και το κατάςτθμα λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. 3. Σα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων απαγορεφεται να προβαίνουν ςτθν πϊλθςθ γεωργικϊν φαρμάκων, τα οποία αναφζρονται ςε «Αναγνωριςμζνθ υνταγι Ολοκλθρωμζνθσ Φυτοπροςταςίασ», εφόςον δεν πλθροφνται τα αναφερόμενα α) και β) ςτθν ανωτζρω παράγραφο 1. Άρθρο 8 Ρυθμίςεισ ςυνταγήσ χρήςησ γεωργικοφ φαρμάκου 1. Η ςυνταγι χριςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων ιςχφει από τθσ ςτιγμι ζκδοςισ τθσ και για χρονικό διάςτθμα που προςδιορίηεται από τον αναγραφόμενο χρόνο εφαρμογισ του γεωργικοφ φαρμάκου ι των γεωργικϊν φαρμάκων που αναφζρονται ςε αυτι ι από τθν ανάγκθ φυτοπροςταςίασ για τθν οποία εκδίδεται. 2. Η ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων είναι απαραίτθτθ για το ςφνολο των καλλιεργειϊν. 3. Με εγκφκλιο του Γενικοφ Γραμματζα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, φςτερα από ειςιγθςθ του ΟΠΕΚΕΠΕ κακορίηεται θ διαδικαςία και οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται όςον αφορά τθν είςπραξθ κοινοτικϊν ενιςχφςεων από ενδιαφερόμενουσ που διαπιςτϊκθκε ότι χρθςιμοποιοφν γεωργικά φάρμακα χωρίσ τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ ςυνταγισ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ι χωρίσ να εφαρμόηουν τα προβλεπόμενα ςτθ ςχετικι ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων. 4. Οι εκδότεσ ςυνταγϊν χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων οφείλουν να ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ ελεγκτικζσ αρχζσ και να παρζχουν πρόςβαςθ ςε ζγγραφα, ςτο θλεκτρονικό τουσ αρχείο και ςε κάκε ςχετικό ςτοιχείο με τθ ςυνταγογράφθςθ. 5. Οι χριςτεσ των γεωργικϊν φαρμάκων οφείλουν να διατθροφν τισ χορθγθκείςεσ ςυνταγζσ χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν και να τισ επιδεικνφουν ςτισ ελεγκτικζσ αρχζσ, εφόςον ηθτθκοφν. Άρθρο 9 Αρμόδιεσ αρχζσ και αρμοδιότητεσ 1. Αρμόδια αρχι για τθ ρφκμιςθ κεμάτων ςυνταγισ και ςυνταγογράφθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων είναι θ υντονιςτικι Εκνικι Αρχι (ΕΑ), Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. 2. Αρμόδιεσ αρχζσ για τον ζλεγχο των προςόντων των ςυνταγογράφων είναι οι Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των κατά τόπουσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων. 3. Αρμόδιεσ αρχζσ για τον ζλεγχο τθσ ςυνταγογράφθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων είναι οι Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ των κατά τόπουσ Περιφερειακϊν Ενοτιτων και τα Περιφερειακά Κζντρα Προςταςίασ Φυτϊν και Ποιοτικοφ Ελζγχου του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. χζδιο Τπουργικισ Απόφαςθσ για διαβοφλευςθ ελίδα 4

5 4. Αρμόδιοσ φορζασ για τθ δθμιουργία, ενθμζρωςθ και τιρθςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ του μθτρϊου των επιςτθμόνων που μποροφν να εκδϊςουν ςυνταγι χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων είναι θ Διεφκυνςθ Πλθροφορικισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Άρθρο 10 Αναςτολή και ανάκληςη δυνατότητασ ςυνταγογράφηςησ 1. ε όποιον εκδίδει ςυνταγζσ κατά παράβαςθ των οριηόμενων ςτθν παροφςα απόφαςθ επιβάλλεται αναςτολι δυνατότθτασ ςυνταγογράφθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων για χρονικό διάςτθμα από ζνα (1) μινα ζωσ δφο (2) ζτθ από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ. Η διαπίςτωςθ των παραβάςεων γίνεται με αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ ελζγχου του ελεγκτικοφ κλιμακίου. 2. ε περίπτωςθ επανάλθψθσ τθσ παράβαςθσ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν ζκδοςθ προθγοφμενθσ απόφαςθσ επί παραβάςεων, επιβάλλεται αναςτολι δυνατότθτασ ςυνταγογράφθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων για χρονικό διάςτθμα διπλάςιο τθσ προθγοφμενθσ απόφαςθσ ι θ δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ανακαλείται οριςτικά. 3. Η δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων αναςτζλλεται για χρονικό διάςτθμα από ζνα (1) μινα ζωσ δφο (2) ζτθ από τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ, ςε περίπτωςθ επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων ςτον ςυνταγογράφο για παράβαςθ του ν.4036/2012 (Αϋ8). ε περίπτωςθ επανάλθψθσ επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων ςτον ςυνταγογράφο για παράβαςθ του ν.4036/2012 (Αϋ8) μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν από τθν ζκδοςθ προθγοφμενθσ απόφαςθσ, θ δυνατότθτα ςυνταγογράφθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ανακαλείται οριςτικά. 4. Για τθν επιμζτρθςθ τθσ διάρκειασ τθσ αναςτολισ ι τθσ επιβολισ τθσ ανάκλθςθσ τθσ δυνατότθτασ ςυνταγογράφθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων, ςυνεκτιμϊνται τα παρακάτω κριτιρια: α) θ επικινδυνότθτα τθσ παράβαςθσ για τον άνκρωπο και το περιβάλλον, β) θ αναλογικότθτα του επιβαλλόμενου μζτρου ωσ προσ τθ διαπιςτωκείςα παράβαςθ, γ) θ αποτελεςματικότθτα του επιβαλλόμενου μζτρου και δ) θ αποτρεπτικότθτα του επιβαλλόμενου μζτρου. 5. Η υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο γνωςτοποιεί εγγράφωσ με απόδειξθ τθ διαπίςτωςθ παράβαςθσ του παρόντοσ άρκρου ςτον παραβάτθ, ο οποίοσ καλείται μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ να υποβάλει ζγγραφο υπόμνθμα με τισ απόψεισ του. Αμζςωσ μετά τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ και ανεξάρτθτα από το αν ο παραβάτθσ ζχει υποβάλει εγγράφωσ τισ απόψεισ του, θ υπθρεςία που διενιργθςε τον ζλεγχο διαβιβάηει το φάκελο τθσ υπόκεςθσ ςτθ υντονιςτικι Εκνικι Αρχι (ΕΑ), Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. 6. Η αναςτολι ι ανάκλθςθ τθσ δυνατότθτασ ςυνταγογράφθςθσ επιβάλλεται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ ΕΑ. Άρθρο 11 Ζναρξη ιςχφοσ Η υποχρζωςθ ζκδοςθσ ςυνταγϊν χριςθσ γεωργικϊν φαρμάκων ιςχφει ζνα μινα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ ςυνταγογράφθςθσ των γεωργικϊν φαρμάκων. χζδιο Τπουργικισ Απόφαςθσ για διαβοφλευςθ ελίδα 5

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Επίςημη υνταγή Ολοκληρωμζνησ Φυτοπροςταςίασ Αρικ. ςυνταγισ: (αυτόματα) υνταγογράφοσ: (αυτόματα με ΑΜ) Ημερομθνία ζκδοςθσ: Αίτιο, για το οποίο χορθγείται το ςκεφαςμα (*): (*) ΑΜ ςυνταγογράφου: Τπογραφι ςυνταγογράφου (*) Χριςτθσ (*) Ζκταςθ Αρικμόσ Πιςτοποιθτικοφ γνϊςεων (υποχρεωτικό πεδίο μετά τησ 26/11/2015) Σοποκεςία/περιοχι αγροτεμαχίου (*) Καλλιζργεια (από λίςτα) (*) τάδιο εφαρμογισ (*) Δραςτικι ουςία Προτεινόμενο ςκεφαςμα Ποςότθτα ςκευάςματοσ (αυτόματα με προτεινόμενο ςκεφαςμα) Ποςότθτα διαλφματοσ ψεκαςτικοφ (από λίςτα) (*) Πίεςθ εφαρμογισ (**) (*) Διάςτθμα αναμονισ προ τθσ ςυγκομιδισ Δοςολογία (**) υνδυαςμόσ με άλλα γεωργικά φάρμακα Λοιπζσ οδθγίεσ (**): (**) (**) (**) Γενικζσ Οδηγίεσ Χρήςησ Γεωργικών Φαρμάκων : Εφαρμόςτε εναλλακτικζσ τεχνικζσ φυτοπροςταςίασ ςφμφωνα με τθσ γενικζσ αρχζσ ολοκλθρωμζνθσ φυτοπροςταςίασ, πριν τθ χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων. υμβουλευτείτε ειδικό επιςτιμονα πριν τθ χριςθ του γεωργικοφ φαρμάκου. Ακολουκείςτε πιςτά τα αναγραφόμενα επί τθσ ςυςκευαςίασ του γεωργικοφ φαρμάκου. Μθ υπερβαίνετε το διάςτθμα αναμονισ προ τθσ ςυγκομιδισ και τισ υπόλοιπεσ οδθγίεσ. Η παράνομθ χριςθ γεωργικϊν φαρμάκων τιμωρείται με αυςτθρζσ κυρϊςεισ Η παροφςα ςυνταγι εκτελείται άμεςα: ΝΑΙ ΟΧΙ Εάν ναι, ςυμπλθρϊςτε το ειδικό ζντυπο θλεκτρονικισ καταγραφισ (***) Τπογραφι εκδότθ ςυνταγισ: Προςοχή: Διατθρείςτε το ςυμπλθρωμζνο ζντυπο ςυνταγισ για τρία (3) ζτθ και επιδείξτε το ςε κάκε ζλεγχο (*) Τποχρεωτικό πεδίο ςυμπλιρωςθσ (**) Δφο επιλογζσ: «βλζπε ετικζτα» (αυτόματθ επιλογι) ι να ςυμπλθρϊνεται από τον ςυνταγογράφο. (***) Η φόρμα τθσ θλεκτρονικισ καταγραφισ ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυνταγισ από υπεφκυνουσ επιςτιμονεσ καταςτθμάτων εμπορίασ γεωργικϊν φαρμάκων, ενθμερϊνεται αυτόματα ςε όςα πεδία είναι κοινά με τθ ςυνταγι (καλλιζργεια, χριςτθσ γεωργικοφ φαρμάκου, ςκεφαςμα, ποςότθτα, αίτιο) χζδιο Τπουργικισ Απόφαςθσ για διαβοφλευςθ ελίδα 6

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ

Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ 2014 Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Διεφκυνςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΞΗΣ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΡΟΙΑΣ ΓΕΩΓΙΚΩΝ ΦΑΜΑΚΩΝ]

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα

Σ.Ε.Α. Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ χριςτθ φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων Επίςθμοι Ζλεγχοι ςτα Φυτοπροςτατευτικά Ρροϊόντα υντονιςτική Εθνική Αρχή Διεφθυνςη Προςταςίασ Φυτικήσ Παραγωγήσ Τπουργείο Αγροτικήσ Ανάπτυξησ

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων

Βάση Δεδομένων Ερωτήσεων Ερωτήςεισ χορήγηςησ πιςτοποιητικού γνώςεων ορθολογικήσ χρήςησ γεωργικών φαρμάκων άση Δεδομένων Ερωτήσεων 2014 Το παρόν ζγγραφο περιζχει ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ, τισ οποίεσ κα πρζπει να απαντιςουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΘΣΘΣ / ΕΜΡΟΙΑΣ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΨΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΘΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΘΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΘ ΡΟΪΟΝΤΫΝ ΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΘ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΘ, ΣΑΣΙΣΙΚΩΝ ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΣΩΝ, ΣΘΝ ΕΣΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΕΡΕΤΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΤΜΕΝΘ ΑΠΟ ΣΘΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ ΚΕΚΥΑΣ Διεφκυνςθ : Αριςτοτζλουσ 2, 49100 Κζρκυρα Τθλζφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Ρλθροφορίεσ : κα. Αγγελικι Ηωχιοφ email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Άρθρο πρϊτο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. Άρθρο πρϊτο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.. «Κανονιςμόσ επιθεϊρηςησ πνευςτϊν ςωςιβίων ςχεδιϊν, ναυτικοφ τφπου ςυςτημάτων εγκατάλειψησ των πλοίων και υδροςτατικϊν μηχανιςμϊν απελευθζρωςησ». Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα