ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ.Ο ΕΚ.ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ.Ο ΙΔΙ)ΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ.ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ.Ο ΕΚ.ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ.Ο ΙΔΙ)ΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ.ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ.Ο ΕΚ.ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ.Ο ΙΔΙ)ΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ.ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Ανάλυση Συστήματος Μετάδοσης Ισχύος Ανεμογεννήτριας Μεγάλης Ισχύος :- 7 ~ / 1 / Μελέτη Κόλλιας Ιωάννης Ντούπης Γιώργος Επιβλέπων Τσολάκης Αντώνης Απρίλιος 2012

2 ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕΓ ΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ blt3λιίjθι-ι 1< li ΤΕ! ΠΕΙΡΔ_ Λ.ι --1

3 Copyι-igl1t 2011 Ντούπης Γιώργος, Κόλλιας Ιωάννης Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθ1ίκευση και διανομ1ί της παρούσας ε ργασίας εξ ολοκλ1ίρου 1Ί τμ1ίματος αυτ~ίς, για ε μπορικό σκοπό. Επ ιτρ έπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομ1ί για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτική ς 11 ερευ νητικ1ί ς φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πη γ ή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μ~ίνυμα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που π ε ριέχονται σε αυτό το έγγ ραφο εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του ΤΕΙ Π ειραιά.

4 Πρόλογος Στα πλαίσια απόκτησης του τίτλου σπουδών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματο ς Πε ιραιά οι σπουδαστές του ιδρύματος καλο ύνται να συντάξουν μια πτυχιακή με λέτη. Μέσα από αυτό το πόνημα μας δίνεται η δυνατότητα να ε μβαθύνουμε τις γνώσεις μας σχετικά με εξε ιδικευμένα ζητήματα τις επισηίμης του Μηχανολόγου Μηχανικού. Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το ζ~1τημα η1 ς μετάδοσης ισχύος ανεμογεννήτριας. Η μελέτη δ ι1ίρκησε δώδεκα μ~1ν ες. Σκοπός αυτής τη ς πτυχιακή ς εργασίας ε ίναι η ανάλυση τη ς ανεμογεννήτριας V80 2,00MW της κατασκευάστρ ιας εταιρείας Vestas όσον αφορά τη λε ιτουργία τη ς αλλά και τα τεχνοοικονο μικά χαρακτηριστικά τους. Ιδιαίτε ρη έ μφαση δίνεται στο μηχανο λο γικό και η λεκτρολογ ικό κομμάτι τη ς ανεμογεννήτριας, καθώς επίση ς και στις ε ργασίες συντήρησης και ασφάλειας των ε ργασιών. Για την υλοποίηση και η1ν επιτυχή ολοκλήρωση τη ς παρούσας μελέη1 ς, θα θέλαμε να ευχα ριστήσουμε θ ε ρμά, τον καθηγητή του τομέα Αντώνη Τσολάκη για την άριστη συνεργασία μα ς, την πο λύ τιμη καθοδ1ίγησή του καθώς επίση ς και για την ε μπιστοσύνη που μας έδειξε και την ευκαιρία που μας έδωσε να ασχοληθούμε με ένα τόσο επίκαιρο και ε ν δ ιαφ έ ρον θέμα. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις οικογένειές μας και τους φίλους μας γ ια την ηθική και την υλική υποστήρ ιξη που μα ς προσέ φ ε ραν καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μας. Ντούπη ς Γιώργος Π ε ιρ α ιά ς, 2012 & Κόλλιας Ιωάννη ς 4

5 Περίληψη Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η ανάλυση του συστήματος μετάδοσης ισχύος ανεμογεννήτριας. Συγκεκριμένα αναλύθηκε το μοντέλο V80 (2MW) της εταιρείας Vestas. Άξονας ανάπτυξης της εργασίας αποτέλεσε η μεθοδολογία μεταβίβασης της ισχύς από τον ρότορα έως την γεννήτρια καθώς και η παρουσίαση των τεχνικών χαρακτηριστικών της εν λόγω ανεμογεννήτριας, (υλικά κατασκευ1ίς, πλανητικό κιβώτιο ταχυτήτων, σύστημα πέδησης). Επιπρόσθετα στην εργασία αναφέρονται οι εργασίες συνη1ρησης και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται κάθολη την διάρκεια ζωής η1ς κατασκευής. Η ανάπτυξη η1ς εργασίας γίνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν εισαγωγικές έννοιες για την τεχνολογία εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας και θα αναφερθούν στατιστικά στοιχεία. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται θεωρητική ανάλυση της δομής και λειτουργίας η1ς ανεμογεννήτριας ώστε να αποσαφηνιστούν οι επιμέρους λειτουργίες της. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί την τεχνικ11 περιγραφ11 της υπό εξέτασης ανεμογενv1ίτριας. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούν οι εργασίες συντήρησης και τα μέτρα ασφαλείας όπως αυτά ορίζονται από τις σχετικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία αντίστοιχα. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και στο παράρτημα της εργασίας επισυνάπτονται αναφορές σχετικές με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ανεμογεννήτριας Vestas V80 (2MW) 5

6 Abstract Object of study of tl1is tl1esis will be the analysis of tuγbine pωpnlsion syste111. It will analyze the 111odel V80 (2MW) company Vestas. Axis develop111ent woγk will be the 111etl1od of tγansfeπing poweγ fγom the ΓOtol' to tl1e geneiatoι and the piesentation of tl1e teclmical chaγacteγistics of t11e wind tιπbine ( constωction 1nateiials, planetatύ geaγbox, bγaking syste111). Additional woγk will be IepoΓted to the 111aintenance and secuγity 111easuΓes to be taken th1όugl1out the life of tlιe stωctuγe. Tlιe develop111ent woγk will be done in foul' cl1aptel's. T11e fιγst cl1aptel', will featuγe intγoductoγy concepts fol' teclmology exploitation of wind eneγgy will be Γepol'ted and statistics. Ιη the second clιapteγ tl1e theo!'etical analysis of tl1e stωctul'e and ope!'ation of the tu!'bine ίη ογdeγ to claγify tl1e vaγious functions. T11e tl1i1 d cl1apte1 is the technical descγiption of tlιe wind tuτbine unde!' consideγation. Finally in tlιe fouγtl1 clιapte!' Ι will discuss tlιe ιηaintenance and secuγity 111easu!'es as defιned by the Γelevant standa!'ds and legislation Γespectively. The wol'k will be coιnpleted with the conclιιsions and the Annex will wol'k episynaftoun repoιis Γelated to the teclmical characteristics of wind tuγbine Vestas V80 (2MW) 6

7 Περιεχόμενα π ρο 'λ ογος Περίληψη s AbstΓact Εικόνες J Π' ινακες ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αξιοποίηση των Ανανεώσ ιμων Πηγών Ενέργειας Προωθώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ].3 Η Αιολική Ενέργε ια σαν Ανανεώσιμη Πηγή ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΆ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Αρχ11 Λειτουργίας Ανεμογεννήτριας Μηχανικό Σύστημα Ανεμογεννήτριας Ρότορας Πτερύγια Ρότορα Πλ1Ίμνη Ηλεκτρική Γ εννήτρια (GeneΓatoΓ) Σύστημα Προσανατολισμού Πύργος Στήριξης (ToweΓ) Κιβώτιο Ταχυτήτων (GeaΓ box) Μείωση - Απόρριψη Ισχύος

8 2.2.9 Ανιχνευτ~Ίς Ταλάντωσης Ο Σύστημα Π έδησης Αεροπέδη Μηχανικά φρένα Σύστημα Ελέγχου Ανεμογεννήτριας Ηλεκτρικό Σύστημα Ανεμογεννήτριας Σύνδεση στο Ηλεκτρικό Δίκτυο Αποθήκευση Παραγόμενης Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ VESTAS V80 2MW Κατασκευάστρια Εταιρεία Vestas Τεχνικά χαρακτηρίστηκα Vestas V80(2MW) Ρότορας Πτερωτή Κύριος Άξονας Κιβώτιο ΤαχυηΊτων Γεννήτρια Θάλαμος Σύστημα Προσανατολισμού Σύστημα OptiSpeed Ανεμογενν1Ίτριας V80(2MW) Σύστημα Πέδησης Υδραυλικό Σύστημα

9 3.6.1 Σύστημα Υδραυλικ1Ίς Αντλίας Σύστημα Β1Ίματος Σύστημα <Ι>ρενών Σημεία Μέτρησης Μονάδα Ελέγχου Χαρακτηριστικά Ισχύος Μείωση Θορύβου Γείωση Ανεμογεννήτριας Α ντικεραυνικ1ί Προστασία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πρόγραμμα Συντήρησης Πρόγραμμα Συντήρησης Πρώτου Έτους Λειτουργίας Εβδο μαδιαίος Έλεγχος Μηνιαίος Έλεγχος Τρίμηνη Συντήρηση Εξαμηνιαία Συντ~1ρηση Δωδεκαμηναία Συντ~1ρηση Προδιαγραφές Λειτουργίας Διάρκεια Ζω1Ίς Ανεμογενν1Ίτριας Όροι Εδάφους Κλιματικές Συνθήκες

10 4.5 Ασφάλε ια Ε ργαζο μένων Βιβλιογραφία

11 Εικόνες Ε ικόν α 1 Η παγκόσμια παραγωγή ενέ ργ ε ιας για το 2000, 1Ίταν 424 exajouls, όπου οι Α.Π.Ε. κάλυπταν μόλις το 2,1 % αυτ~ίς τη ς παραγωγ1ίς. (United Nations, 2001) Ε ικόνα 2 Όλες οι μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργε ιας, εξα ρτώνται από την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία συνολικά ε ίναι 5,4 ε κατομμύρια exajoυls. Από αυτό το ποσό το 30% επιστρέφ ετα ι στο διάστημα Εικό να 3 Στον χάρτη φαίνονται οι άδειες για πάρκα αιολικής ενέργειας που είναι 1Ίδη εγκατεστημένα στην Στερεά Ελλάδα καθώς και πάρκα των οποίων η κατασκευή γίνεται αυτήν την πε ρίοδο Εικόνα 4 Παγκόσμια ετήσια εγκατεστημένη αιολική ισχύ ς τη δεκαετία Εικόνα 5 Οι μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο στον τομέα της αιολικ1ίς ισχύος το έτος Εικόνα 6 Εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και εκτίμηση της εξέλ ιξης έως το έτος 201 Ο. Μετά το 1998 πραγματοποιείται μία ραγδαία αύξηση των εγκατε στημένων αιολικών πάρκων, ενώ η πρόβλεψη για την εξέλ ιξ1ί τους είναι αρκετά ευοίωνη Ε ικόνα 7 Εγκατεστημένη αιολικ~ί ισχύς στην Ευ ρώπη στα τέλη του έτους Ε ικόνα 8 Απλοποιημένο μηχανικό και ηλεκτρικό σύστημα της ανεμογενν1ίτριας Εικόνα 9 Ανεμογενν1Ίτριες οριζόντιου άξονα με τρία πτε ρύγια που λειτουργούν με πνο1ί ανέμου προς τα πάνω, "upwind", και κατακόρυφου άξονα όπως το μοντέλο Danieus, Ο σωληνωτός πύργος, αν και δαπανηρότερος του δικτυωτού, προτιμάται διότι προστατεύε ι κατά την άνοδο προς το θάλαμο για εργασίες συντ~1ρησης Εικόνα 1 Ο Σχεδιάγραμμα με όλα τα μηχανικά μερη μιας ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα Ε ικόνα 11 Εργασίες σύνδ ε σης ρότορα ανεμογενν1ίτριας V80 (2MW) Vestas

12 Εικόνα 12 Πλήμνη ανεμογενν1ίτριας V80 (2MW) Εικόνα 13 Η παρεμβολή του πτερύγιου της ανεμογεννήτριας στην κίνηση του αέρα, δημιουργεί την διάσπαση του σε δύο κύματα που κινούνται με διαφορετική ταχύτητα Εικόνα 14 Α/Γ οριζόντιου άξονα Εικόνα 15 Vestas V80 σύνδεση τμημάτων ανεμογεννήτριας Εικόνα 16 Σύστημα γραναζιών που χρησιμοποιούνται σε ανεμογεννήτριες Εικόνα 17 Το σύστημα ελέγχου ελέγχει όλες τις σχετικές παραμέτρου ς όπως η ταχύτητα, δύναμη, η θερμοκρασία γενν1ίτριας, και οι δονήσεις Εικόνα 18 Ανάλυση του ηλεκτρικού συστ1ίματος τη ς ανεμογενν11τριας Εικόνα 19 Διαδρομή ενέργειας από τα αιολικά πάρκα στο δίκτυο της ΔΕΗ Εικόνα 20 Κατανομ1Ί της παγκόσμιας αγοράς το 2006 στη κατασκευ1ί αιολικών πάρκων Εικόνα 21 Σχηματική τομ11 τυπικής μορφής νασ έλας ανεμογεννήτριας Vestas Εικόνα 22 Χαρακτηριστικά των μοντέλω ν ανεμογεννητριών τη ς εταιρ ε ίας Vestas Εικόνα 23 Βασικά στοιχεία της ανεμογενν1ίτριας Vestas V80 (2MW) Εικόνα 24 Εργασίες εγκατάστασης ρότορα ανε μογεννήτριας Vestas V80 (2MW) Εικόνα 25 Σχηματική τομή του ρότορα Εικόνα 26 Ηυb, Κύριος άξονας Εικόνα 27 Η γενν1ίτρια είναι σχεδιασμένη αποκλείστικα για χρήση σε ανεμογεννήτριες, ε ίναι ασύγχρονη και ψύχεται με σύστημα aiγ-cooled fully enclosed (Vestas, 2007) Ε ικόνα 28 Ασύγχρονη με διέγερση στον ρότορα από το Vestas ConνeΓteΓ Syste1n ΑΜ κ 500L4A ΒΑ ΥΗ Ε ικόνα 29 Σχηματικ1Ί τομή του κιβώτιου ταχυτ~ίτων (Vestas, 2007)

13 Εικόνα 30 Yaw syste111 ανεμογενν1ίτριας Vestas V80 (2MW) (Σ. Ταουλαντ, 201 Ο). 61 Εικόνα 31 Σύστημα μετάδοσης ισχύος για την ανεμογενν1ίτρια Vestas V Εικόνα 3 2 Καμπύλη ισχύος της ανεμογενν1ίτριας Vestas V80 (2MW) Εικόνα 33 Ο στάθμη του ήχου μπορ εί να ρυθμιστεί μεταβάλλοντας την ταχύτητα πε ριστροφ11ς του στροβίλου όπως φαίνεται στο παραπάνω σχ1ίμα. Διακρίνεται πω ς τα χαμηλότερα ηχητικά επίπεδο επιτυγχάνονται όταν η κίνηση του αέρα είνα ι 4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο Εικόνα 34 Το διάγραμμα εμφανίζει τις διακυμάνσεις παράγωγης ενέργειας σε σχέση με την ταχύτητα του ανέμου (Vestas, 2007)

14 Πίνακες Πίνακας 1 Τα κύρια μέρη της ανεμογενν1ίτριας Πίνακας 2 Τρόποι σύνδεσης στο δίκτυο βάση της συμφωνημένης ισχύς Πίνακας 3 Στατιστικά στοιχεία των εγκαταστάσεων της εταιρείας σε ιη Πίνακας 4 Σχηματική τομ1ί με σήμανση των επιμέρους στο ιχείων τη ς ανεμογενν1ίτριας Vestas V80 (2MW) Πίνακας 5 Κατασκευαστικά στοιχεία ρότορα Πίνακας 6 Χαρακτηριστικά ανεμογεννήτριας Πίνακας 7 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κιβωτίου ΤαχυηΊτων Πίνακας 8 Τεχνικά χαρακτηριστικά Yaw GeaΓ Πίνακας 9 Τεχνικά Χαρακτηριστικά συστήματος προσανατο λισ μού Πίνακας 10 Χαρακτηριστικά συσηίματος πέδ ηση ς ανεμογεννήτριας Πίνακας 11 Χαρακτηριστικά του υδραυλικού συσηίματος τη ς ανεμογεννήτριας V Πίνακας 22 Κατασκευαστικά Χαρακτηριστ ικά Pitcl1 Syste Πίνακας 12 Χαρακη1 ριστικά ισχύος Πίνακας 13 Δεδομένα καμπύλη ς ισχύος Πίνακας 14 Η καμπύλη ισχύος διακόπτεται όταν η ταχύτητα του ανέμου γίνει ίση με 25m/sec Πίνακας 15. Σε λειτουργία συχνότητας 50 Hz το μοντέλο επιτυγχάν ε ι μέγ ιση1 απόδοση Γpm Πίνακας 16 Η με ίωση παραγωγ1ίς από την γενν 1Ίτ ρια, σε περίπτωση ανάγκης υλοποιείται με την ρύθμιση τη ς γωνίας προσβολ1ίς των πτερυγίων. Το εύρος τιμών που λα μβ άνει το σύστημα pitch contγol κυμαίνεται από 10 έως Πίνακας 17 Τα πλεονεκηίματα που προσφέρ ε ι η ύπαρξη γείωση ς

15 Πίνακας 18 Πε ριοδικότητα ε ργασιών συνηίρησης της ανεμογενν1ίτριας Vestas ν80 76 Πίνακας 19 Εργασίες που ε κτελούνται ανά πε ρίοδο ενός μ~ίνα Πίνακας 20 Εργασίες που ε κτελούνται ανά περίοδο τριών μηνών Πίνακα ς 21 Εργασίες που εκτελούνται ανά πε ρίοδο έξ ι μηνών

16 1. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.1 Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργε ιας (Α.Π.Ε.) είνα ι μορφ ές εκ μεταλλεύσιμη ς ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Οι Α.Π.Ε. παρουσιάζουν δυο βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, για την εκμετάλλευσ1ί τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση, καύση, όπως με τις μέχρι τώ ρα χρησιμοποιούμενες πηγ ές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση τη ς ήδη υπάρχουσας ροής ενέργε ιας στη φύση. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά τις Α.Π.Ε. ανεξάντλητες, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς τα αποθέματα της ανθρωπότητας σε ορυκτά καύσιμα και ουράνιο έχουν αρχίσει να εξαντλούνται. Δεύτερον, πρόκειται για "καθαρές" μορφέ ς ενέ ργ ε ιας, πολύ φιλικές στο πε ριβάλλον, που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενε ργά απόβλητα, σε αντίθεση με τις συμβατικές πηγ ές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σ ε ευρε ία κλίμακα. (Α. Β. Γκίκα, 2008) 22% Π ε ιρ έ λ α ιο Φυσικό.Α.έρ ιο ΠυρηνlΚΙ'i Εν έ ργ ε ια Υδροηλ ι: κιριι< ι i [v έ ργ ι: ια Βιομ ά ζα 8 Α. Π. Ε. Άνθρα κ ας Εικόνα 1 Η παγκόσμια παραγωγ1ί εν έ ργειας γ ια το 2000, 1Ίταν 424 exa_joιιls 1, όπου ο ι Α.Π. Ε. κάλυπταν μόλις το 2, 1 % αυτής της παραγωγ1ίς. (United Nations, 2001) 1 Exa_ j oιι l s = 3 * 111illi o 11.ϊoιιle s 16

17 Οι Α.Π.Ε. βασίζονται ουσιαστικά στην ηλιακ1ί ακτινοβολία, με εξαίρεση τη γεωθερμική ενέργεια, η οποία ε ίναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού τη ς γης, και την ενέργεια απ' τις παλίρροιες,η οποία εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα. Έτσι, η βιομάζα ε ίναι ηλιακή ενέργεια δεσμευμένη στους ιστούς των φυτών μ έσω τη ς φωτοσύνθεσης, η αιολικ~ί ενέργε ια εκμεταλλεύεται τους ανέμους που προκαλούνται από τη θέρμανση του αέρα, ενώ οι Α.Π.Ε. που βασίζονται στο νερό εκμεταλλεύονται τον κύκλο εξάτμιση ς-συ μπύκνωση ς του νερού και την κυκλοφορία του. Οι βασιζόμενες στην η λιακ1ί ακτινοβολία πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες, αφού δεν πρόκε ιται να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο 1Ίλιος, συγκεκριμένα για 5 δισεκατομμύρια χρόνια ακόμα. (United Nations, 2001) dιr(l c( CO ΙΙ"V l\! r iι;>r. te> h <>! in a r. ~;ι.rτ l1 ~ιιd oci1'a~s: {41%) Η~ Μ1 1Ι<ό~ EJ1t1 ol ';ιr r :ιdϊ:ιtίςιn:.s... rη lon E~'y r 11)1 Jroloι,<a ~ cyc le shόrι W.lve ι ~dι~ t ιο:-~ d. Nt r ~η c.:oan tό.ρ~ ~~: i 30~) 1.~ 111 Ι ιc.ο'\ f)lyr 1.u ι!'.ιptιj.η ι ό!'ι, pt C<. 1,1ιιι ι) f ί23 %) ι."2f> rι 11 ( ΧΙ 1' EJ yr,.. (Qr\V CC"C0\> 11 Ι\1 "IQl't i n<:>n ~ nd lt ot ψr nε:, : 9.36 EtΙrr wι:ιd, w t1..1 -:. CC fl1 ' ' t~ (:'.Ο-Π., 1)4 Γ Ι Ι "Τ\(' 1) ~. («1Ι ~Ι 11 7 tι.-. ιι ι,.,d f.j yι! ~ ),:!; 1 _J OtNl111d ' ~3. l>if: jiy r co 1dc t tι c r1 Ji ι oc Εικόνα 2 Όλες οι μορφές ανανεόjσιμων πηγών ενέργε ιας, εξαρτώντα ι από την η λ ιακ~ί ακτινοβολία, η οποία συνολικά ε ίναι 5,4 ε κατομμύρια exajo ιιl s. Από αυτό το ποσό το 30% επιστρ έ φ εται στο διάστη μα 17

18 Οι Α.Π.Ε. χρησιμοποιούνται είτε άμεσα (κυρίως για θέρμανση), ε ίτε μετατρεπόμενες σε άλλες μορφές ενέργειας (κυρίως ηλεκτρισμό 11 μηχανικίί ενέργε ια). Υπολογίζεται ότι το τεχνικά εκ μεταλλεύσ ιμο ενεργε ιακό δυναμικό απ' τις Α.Π.Ε. είναι πολλαπλάσιο της παγκόσμιας συνολικ1ίς κατανάλωσης ενέργειας. Το αυξημένο κόστος των νέων ενεργειακών εφαρμογών, τα τεχνικάκατασκευαστικά προβλήματα εφαρμογής, καθώς τα συμφ έ ροντα που θίγονται (οικονομικά και πολιτικά) από την εισαγωγή των νέων μεθόδων εμπόδισαν την ανάπτυξη του τομέα κατά ένα μέρος. Ειδικά στην Ελλάδα, που έχει μορφολογία και κλίμα κατάλληλο για νέες ενεργειακές εφαρμογές, η εκμετάλλευση αυτού του ενεργειακού δυναμικού θα συντελούσε σημαντικά στην ενεργειακή αυτονομία της χώρας. (Α.Ρόκκου & Σ. Τσιούτρα, 2010) Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των Α.Π.Ε., καθώς και για την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών που δεσμεύουν το δυναμικό τους, ανακιν1ίθηκε μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1979, και παγιώθηκε κυρίως την τελευταία δεκαετία, μετά τη συνειδητοποίηση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων και της αλλοίωσης της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής από τη χρ1ίση των συμβατικών πηγών ενέργειας. Οι Α.Π.Ε., ιδιαίτερα ακριβές στην αρχή, ξεκίνησαν κατά βάση σαν πειραματικές εφαρμογές. Σήμερα, όμως, λαμβάνονται υπόψη στους επίσημους σχεδιασμούς των ανεπτυγμένων κρατών για την ενέργεια και, αν και προς το παρόν αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό της ενεργειακής παραγωγ1ίς, πραγματοποιούνται βίίματα για την εκτενέστερη αξιοποίησή τους. Το κόστος δε των εφαρμογών τους μειώνεται σταδιακά τα τελευταία είκοσι χρόνια και, ειδικά η αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, αλλά και η βιομάζα, μπορούν πλέον να ανταγωνίζονται εξίσου παραδοσιακές πηγές ενέργειας, όπως ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια. Ενδεικτικά, στις Η.Π.Α., ένα 6% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ στα πλαίσια της ΕυρωπαϊΚΊ1ς Ένωσης έχει τεθεί ως στόχος μέχρι το 2020 το 60% της παραγωγ1ίς ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (κυρίως υδροηλεκτρικά και βιομάζα). (Α. Β. Γκίκα, 2008) Εξάλλου, στην προώθηση των Α.Π.Ε. στην παγκόσμια ενεργειακ1ί αγορά συνέβαλε το γεγονός ότι μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων χωρών, αποτελώντας την εναλλακτικίί πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου. Είναι προφανές ότι χώρες με μεγάλα αποθέματα στις πρωταρχικές μορφ ές ενέργειας έχουν συνήθως την τάση να χρησιμοποιούν αυτό το 18

19 πλεονέκτημα ως μέσο για πολιτικό και οικονομικό έλεγχο των υπολοίπων. Παράδειγμα τέτοιων συνεπειών είναι η πολιτικ1ί και οικονομικ~ί κατάσταση που έχε ι εδραιωθεί στη Μέση Ανατολή. Οι Α.Π. Ε., όμως, αποτελούν ευέλικτες εφαρμογές που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού, καταργώντας παράλληλα την ανάγκη για τεράστιες μονάδες ενεργειακής παραγωγής, αλλά και για μεταφορά της ενέργε ιας σε μεγάλες αποστάσεις. Ταυτόχρονα, υποβοηθείται η αποκέντρωση και η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας σε κάθε περιοχή όπου εγκαθίστανται τέτοιου είδους μονάδες. (Γ.Αργυρόπουλος, 1992) Ένα επ ιπρόσθετο πλεονέκτημα είναι ο απλός στην κατασκευή και τη συντ~1ρηση εξοπλισμός τους. Εξάλλου, το μηδενικό κόστος πρώτης ύλης, σε συνδυασμό με τις μικρές έως ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης που εμφανίζουν, συνεπάγεται περιορισμένο κόστος λειτουργίας. Έτσι, αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό το μέχρι σήμερα μειονέκτημα του αυξημένου κόστους που απαιτείται για την εγκατάσταση των μονάδων εκμετάλλευσής τους. (Γ. Παπανδρέου, 2011) Παρόλα αυτά, οι Α.Π.Ε. παρουσιάζουν έναν αρκετά μικρό συντελεστ~ί απόδοσης, της τάξης του 30% ή και χαμηλότερο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι απαιτείται ένα μεγάλο σύνολο εγκαταστάσεων και, άρα, ένα αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια γης. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, μέχρι τώρα, χρησιμοποιούνται σαν συμπληρωματικές πηγές ενέργειας και όχι για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των μεγάλων αστικών κέντρων Εκτός από αυτό, η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικ~ίς και ηλιακ1ίς ενέργειας εξαρτώνται από την εποχ11 του έτους, αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά πάνελ παρουσιάζουν αυξημένη ή μειωμένη παραγωγ11 ηλεκτρικ1ίς ενέργειας ανάλογα με την ηλιοφάνεια που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της ημέ ρας. Αντίθετα, η παραγωγή ηλεκτρικ1ίς ενέργειας από ανεμογεννήτριες πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, αποτελεί, όμως, συνάρτηση της ταχύτητας του ανέμου. Για τις ανεμογεννήτριες υπάρχει επιπλέον η άποψη ότι επηρεάζουν το πε ριβάλλον από αισθητική άποψη και ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας τους, και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων εγκατάστασης (π.χ. σε πλατφόρμες στ~1ν ανοιχτ~1 θάλασσα), αυτά τα προβλ1ίματα έχουν σχεδόν λυθεί. (Α. Β. Γκίκα, 2008) Τέλος, μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΥΗΣ) που μετατρέπουν τη δυναμικ1ί ε νέ ργ ε ια του τρεχούμε νου νερού σε ηλεκτρικ1ί αποτελούν σημαντικ~ί εναλλακτικ1ί σε 19

20 σχέση με θερμικούς και πυρηνικούς σταθμού ς, καθώς δεν παρουσιάζου ν τα μειονεκτήματα των πεπ ε ρασμένων αποθεμάτων, εκπο μπών 11 αποβλ1ίτων. Ωστόσο, ε ίναι δύσκολο να ικανοποιηθ εί η ζήτηση σ ε παγκόσμιο επίπεδο με μεγάλους ΥΗΣ, γιατί στις ανεπτυγμένες χώρ ες, ως επί το πλε ίστον, το υδραυλικό δυναμικό 1Ίδη χρησιμοποιείται και προκε ιμένου να αυ ξηθεί το με ρίδιο των ΥΗΣ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέ ργειας, θα έπρεπε να κατασκευαστούν ΥΗΣ σε απόμακρες τοποθεσίε ς, οι οποίες στις περ ισσότερες περιπτώσε ις είναι δύσκολο να προσεγγ ιστούν. (Π. Πάτη ς, 2009) Επιπλέον, η μεταφορά της ηλεκτρικ~ί ς ενέργειας γίνεται εξα ιρ ετικά δύσκολη, αφενός γιατί το κόστος και η πολυπλοκότητα του συσηίματο ς μεταφοράς αυξάνεται χάρη στις μεγάλες αποστάσεις, αφετ έ ρου γιατί σε ορισμέν ες πε ριπτώσεις πρέπει να διασχιστούν πο λιτικά ασταθείς περιοχές με ζωντανό τον κίνδυνο των σαμποτάζ των γραμμών μεταφοράς. Άλλωστε, η κατασκευ1ί φραγμάτων και τεχνητών λιμνών για τους ΥΗΣ πολλές φορ ές προκαλεί την καταστροφ1ί τοπικών οικοσυστημάτων, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε αναγκαστική μετακίνηση κατοίκων. Για τα υδροηλε κτρικά έ ργα λέγεται, επίσης, ότι προκαλούν έκλυση με θανίου από την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω απ' το νερό, κι έτσι συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επομένω ς, τα μεγάλα υδροηλε κτρικά, αν και υπερέχουν των θ ε ρμικών και πυρηνικών σταθμών ως προ ς το θ έ μα των ε κπομπών και των αποθεμάτων, εν τούτοις έχουν άλλου είδους επιπλοκές, ιδιαίτε ρα στον περ ιβαλλοντικό τομέα. Αναλυτικά, τα είδη των Α.Π.Ε. ε ίναι τα ακόλουθα: );:> Αιολική ενέ ργ ε ια );:> Ηλιακή εν έ ργεια );:> Υδροηλεκτρικ~Ί εν έ ργε ια );:> Βιομάζα );:> Γ εω θερμική ενέργεια );:> Ενέ ργ ε ια από παλίρροια )..> Ενέ ργ ε ια από θαλάσσια κύματα >-- Εν έ ργε ια από τους ωκεανούς (ακόμα στο στάδιο της έ ρ ευνας ) 20

21 1.2 Προωθώντας τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Η κινητική ενέργε ια του ανέμου ονομάζεται «αιολική ενέργε ια». Η αιολική ενέ ργεια δ ημιουργείται έ μμ ε σα από την η λιακ11 ακτινοβολία. Η ανομοιόμορφη θέρμανση της επιφάνειας της γης έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αέριων μαζών με διαφορετικές θερμοκρασίες. Οι θερμές αέριες μάζες ως ελαφρύτε ρ ες από τις ψυχρ ές έχουν την τάση να απομακρύνονται από τη γη και να κατευθύνονται προς τα ανατολικά. Η μετακίνηση μεγάλων μαζών αέρα από τη μία περιοχ11 στην άλλη, δημιουργεί τους ανέμους. Η αιολική ενέργε ια αν1ίκει στις ήπιες ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεδομένου ότι αφ ' ενός δε ρυπαίνει το πε ριβάλλον και αφ ' ετέρου είνα ι θεωρητικά ανεξάντλητη. Το συνολικό εκμεταλλεύ σιμο αιολικό δυναμικό τη ς Ελλάδας μπορ ε ί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των ηλεκτρικών αναγκών της. Η κινητική εν έ ργεια των ανέμων είναι τόση που, με βάση τη σημερινή τεχνολογία εκμετάλλευσή ς της, θα μπορούσε να καλύψει πάνω από δύο φορές τις ανάγκες τη ς ανθρωπότητας σε ηλε κτρική ενέργεια. (Δ. Μπαστάκη & Ε. Παπαδάκη, 2010) i\.... ~. " : ~.'..... ~....~ ".Ί 'Α ί, '"',ιι;ι... -~ Εικόνα 3 Στον χάρτη φαίνονται οι άδ ειε ς για πάρκα αιολικ~)ς ενέργειας που είναι 1)δη εγκατεστημένα στην Στερεά Ελλάδα καθώς και πάρκα των οποίων η κατασκευ1) γίνεται αυη)ν η1ν περίοδο 21 dll:iλ _::_!_ n F Ι UΘΗ~': Ρ Α i 1\ ι ~!

22 Στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρ11τη και στην Στερεά Ελλάδα οι μέ σες ταχύτη τες ανέμου είναι /sec, με αποτέλεσμα το κόστος τη ς παραγόμενης εν έ ργ ε ιας να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, για αυτό παρατηρείται πληθώρα έ ργων εκ μετά λλευση ς στις πε ριοχές αυτές. Η παραγωγή ηλε κτρισμού από τον άνεμο ε ίναι σήμε ρα ελκυ στική για πολλού ς λόγου ς. Η αιολική ενέργεια είναι σ~ίμε ρα η πιο φτηνή απ' όλες τις υπάρχουσ ες 1Ίπιες μορφ ές και ε ίναι ανεξάντλητη. Η παραγωγ11 εν έ ργε ιας από μια ανεμογεννήτρια κατά τα 20 χρόνια λειτουργίας τη ς ισο δυναμ εί με την 80πλάσια ποσότητα ενέ ργειας που απαιτείται για την κατασκευ1ί, λε ιτουργία και καταστροφή της όταν αυτή κριθεί ανενεργή. (Α.Ρόκκου & Σ. Τσιούτρα, 2010) Η αξιοποίηση της κινητικ~ίς ενέργειας του ανέ μου ξεκίνησε από τα πρώιμα ιστορικά χρόνια και έπαιξε αποφασιστ ικό ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας με την χρήση της τόσο στη ναυτιλία όσο και στην άρδευση, καθώ ς και στις αγροτικές καλλιέργειες. Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα η ανακάλυψη των ατμοστρόβιλων ά ρχισε να αντικαθιστά τους ανεμόμυλους, οι οποίοι αποτέλεσαν τον πρ όγο νο τη ς ανεμογεvν1ίτριας, ενώ τον επόμενο αιώνα πραγματοποιήθηκε από τους Δανούς παραγωγή η λεκτρικ~ίς ε ν έ ργε ιας από τον άνεμο. (Δ. Μπαστάκ~1 & Ε. Παπαδά κη, 2010) Η ανταγωνιστική θ έση των εφαρμογών της αιολικής εν έ ργ ε ιας έναντι των συμβατικών πηγών εν έ ργ ειας ενισχύεται και από τα οικονομικά στοιχε ία για το κόστος παραγωγή ς ενέ ργε ιας. Το κόστος της αιολικής kwh υπο λε ίπεται σημαντικά του κόστους των συμβατικών καυσίμων και επιπλέον το κόστο ς κατασκευ 1Ί ς των ανε μογ εννητριών έχε ι με ιωθ εί σημαντικά και μπορ ε ί να θ εω ρηθ ε ί ότι η αιολικ1ί εν έ ργε ια διανύει, κατά κάποιο τρόπο, μία «ύ στερη» περίοδο ωριμότητας. Συγκεκριμένα, η ε κμετάλλευση της κινητικής ενεργείας του άνεμου γίνεται μέσω ανεμοκινητ~1ρων που την μετατρ έπουν σ ε ωφέλιμη μηχανικ1ί ενέργεια, και μέσω αν ε μογεννητριών, ανεμοκινητ1ίρων δηλαδ1ί που διαθέτουν η λεκτρογενv~ίτρια που την μετατρέπουν σε ηλεκτρικ~ί εν ε ργ ε ία. (Σ. Ταουλαντ, 20 1 Ο) Μ ε βάση τα προαναφ ε ρθ έντα, κύρια πλε ονεκτήματα των συμβατικών μεθόδων παραγωγ1ίς είνα ι η τιμ1ί του παραγόμενου η λεκτρισμού, η ελεγξιμότητα και η ευελιξία τη ς εξόδου τους. Από την άλλη πλευρά, οι Α.Π. Ε. προ έρχονται από πρ ωτογενε ίς πηγές ενέργε ια ς, όπως η η λιακ~ί ακτινοβολία, ο άνεμος 11 η βιομάζα, και συνοδεύονται από μικρότε ρ ες πε ριβαλλο ντικές επιβαρύνσεις. Παγκοσμίως, πολλές κυβερν1ίσεις έχουν την τάση να αξιολογούν καλύτερα τα οφέλη των Α.Π.Ε., υποστηρίζοντας την αύξηση του με ριδίου των τελευταίων στην κάλυψη της ζ1ίτησης 22

23 με διάφορους τρόπους, οι οποίοι αποσκοπούν κυρίως στη μείωση του κόστους και την επίτευξη αυξημένης ελεγξιμότητας. Το μειονέκτημα του κόστους περιορίζεται τις περισσότερες φορές με κάποια μορφή κρατικίίς επιχορήγησης, όπως για παράδειγμα η πίε ση που ασκείται στις ηλεκτρικές εταιρείες να αγοράζουν από Α.Π.Ε. σε μία εγγυημένη τιμ11 που δε βασίζεται στην πραγματική τιμή της ενέργειας, αλλά η οποία υπολογίζεται έτσι ώστε η παραγωγικίί διαδικασία του σταθμού αναν ε ώσιμης πηγής ενέργειας να είναι κερδοφόρα. Διακανονισμοί σαν αυτόν θα οδηγήσουν σε μία γενικ1ί αύξηση της τιμ1ίς του ηλεκτρισμού, σαν αποτέλεσμα του οποίου όλοι οι καταναλωτές πληρώνουν το πρόσθετο κόστος του ηλεκτρισμού που παράγεται από Α.Π.Ε., εκτός εάν οι ηλε κτρικές εταιρείες είναι σε θέση να πουλήσουν αυτήν την ενέργεια σαν πράσινη ενέργεια σε μια έξτρα τιμή. 2 (Π. Κωνσταντέλου, 2009) Το μειονέκτημα της μη ελεγξιμότητας αντιμετωπίζεται με την εξαίρεση αυτών των σταθμών παραγωγής από τη διαδικασία ελέγχου της ισορροπίας του συστήματος. Όλοι οι παραγωγοί που θέλουν να συνδεθούν στο δίκτυο πρέπει να πληρούν τα λεγόμενα «κριτήρια σύνδεσης» της εταιρείας που ελέγχει το δίκτυο. Αυτά περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ γεννήτριας και δικτύου. Για να εξασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης, η οποία ε ίναι απαραίτητη για την ισορροπία του συστήματος, μεταξύ άλλων στα παραπάνω κριτήρια περιλαμβάνεται και η δυνατότητα ελέγχου των γεννητριών. Παρ' όλα αυτά, κάποιες φορές οι Α.Π.Ε. εξαιρούνται από αυτόν τον περιορισμό που έχει να κάνει με τον έλεγχο της παραγόμενης ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, το μειονέκτημα της μη ελεγξιμότητας ακυρώνεται, τουλάχιστον από την πλευρά του παραγωγού, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να λάβει πρόσθ ετα μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής προκειμένου να συνδεθεί στο δίκτυο, π.χ. μέσω συστήματος αποθήκευσης ή εφεδρικ~ίς γενν1ίτριας. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα μεταφέρεται στους διαχειριστές των ελεγχόμενων μονάδων, καθώς η τεχνική προαπαίτηση για ισορροπία μεταξύ ζί1τησης και παραγωγ1ίς δεν επηρεάζεται από την αλλαγ1ί των απαιτήσεων σύνδεσης. 2 Άλλο παράδειγμα είναι οι επιχορηγ1ίσεις που δίνονται στους παραγωγούς, οι οποί ες δ ιαμοιράζουν την επιβάρυνση που σχετί ζεται με τις Α.Π.Ε. σε όλους του ς φορολογούμενους. Μια ακόμη προσέγγ ιση του προβλ1ίματος αυτού ε ίναι μέσω της αυξημένης φορο λογ ίας των συμβατικών μ ε θόδων παραγωγ ή ς ηλεκτρισμού, αυξάνοντας έτσι το κόστος παραγωγής του ς, και άρα κάνοντας πιο εύκολο το π εδ ίο ανταγωνισμού για τις Α.Π.Ε. 23

24 1.3 Η Αιολική Ενέργεια σαν Ανανεώσιμη Πηγή Από όλες τις Α.Π.Ε., η αιολικ1ί ενέ ργεια είναι σίίμερα η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη, καθώς παρατηρείται μια συνεχ1ίς β ελτίωση της τεχνολογίας των ανεμογεννητριών, και επιπλέ ον, παράγεται ηλεκτρικίί ενέργεια σε τιμές συγκρίσιμες με αυτές των συμβατικών μονάδων και σε μεγάλες σχετικά ισχείς. Για το λόγο αυτό, η προώθηση από πολλές κυβερνήσεις των Α.Π.Ε., οδ1ίγησε σε μεγάλη αύξηση την παραγωγή από αιολικί1 ενέργεια στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οπότε άρχισε η εγκατάσταση των πρώτων ανεμογεννητριών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι και τα τέλη του 2004, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σε όλο τον κόσμο προσέγγισε τα MW. Από αυτά, τα MW, βρίσκονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1994, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπέρασαν τις Η.Π.Α. σε συνολική εγκατεστημένη ισχύ, με πρωτοπόρες τη Δανία, την Ολλανδία και την Αγγλία. Η Γερμανία ε ισ1ί λθε δυναμικά στο χώρο και, από 60 MW το 1990, έφθασε τα MW εγκατεστημένης ισχύος στα τέλη του Μεγάλη πρόοδο σημείωσε σταδιακά και η Ισπανία, η οποία κατόρθωσε να εγκαταστήσει 8263 MW μέχρι το τέλος του Στις Η.Π.Α. υπολογίζεται ότι μέχρι το 2005 είχαν εγκατασταθεί 6.8 GW αιολικίί ς ισχύος, ενώ στην Αυστραλία η αιολική παραγωγ1ί σχεδόν δ ιπλασιάστηκε από τα 198 MW το 2003 στα 380 MW στο τέλος του Glo1Ji11 R11n11al \'1 1 ίη ιj pονιι:r ciψac ί ty ( ίη Μ\~') 25. (ι,') ωο 10. C()ό , ~.. ω ο..., - ι-=ι,, I Q~l ιq :J ~ R~o f ιl!! \\Ο Ι /.!. ru ~ 1 ιυ Ν5 :;ο ι 2 ~ 14 Εικόνα 4 Παγκόσμια εηίσια εγκατ ε στημένη αιολικίί ισχύς τη δεκαετία

25 ~-- ---=-. --~-ι ~ Ο- u i Fι:ιn cα ln>lj Ρο ι ουι: ι υ κ Εικόνα 5 Οι μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο στον τομέα της αιολικ11ς ισχύος το έτος 2007 Στην Ελλάδα, όπου λόγω του πλούσιου αιολικού δυναμικού που διαθέτει η αιολική ενέργε ια μπορ ε ί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξή της, η κατάσταση δεν ε ίναι αρκετά ικανοποιητική. Παρά το μεγάλο αιολικό δυναμικό που έχε ι η χώρα μας, μόνο το 1.7% της συνολικ11ς απαιτούμενης ενέργειας καλύφθηκε το 2003 από αιολική παραγωγ1ί. Μετά την υπογραφ11 του Κιότο το Δεκέμβριο του 1997, η Ελλάδα, ως μέλος της ΕυρωπαϊΚ11ς Ένωσης, ακολουθεί πλέον την ευρωπαϊκίί πολιτική όσον αφορά την εκπομπή αερίων που είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Κύριος στόχος είναι η επίτευξη ποσοστού 20% διείσδυσης Α. Π.Ε. στην παραγωγ1ί ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και το 201 Ο. Για το λόγο αυτό δίνεται πληθώρα κιν1ίτρων στους ανεξάρτητους παραγωγούς, μεταξύ των οποίων επενδυτικές επιχορηγ1ίσε ις, εγγυημένη σύνδεση στο δίκτυο, μακροπρόθ εσμα συμβόλαια, κτλ. Επ ιπρόσθ ετα, η απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών με την κατάργηση του καθετοποιημένου συσηίματος παραγωγής-μεταφοράς-διανομής παρέχε ι τη δυνατότητα στους υποψήφιους ανεξάρτητους παραγωγού ς να επενδύσουν σε περιοχές της επιλογ11 ς τους ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την κατάθεση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), η οποία ιδρύθηκε για να παρακολουθ ε ί και να ελέγχε ι τη λειτουργία ολόκληρης της αγοράς ενέ ργε ια ς, αιηίσεων για εγκατάσταση αιολικών πάρκων, ισχύος πάνω από MW. Οι περισσό τε ρ ες αιηίσεις από αυτές αφορούν περιοχές της Ελλάδας με μεγάλο αιολικό δυναμικό, όπως η Εύβοια, η νοτιοανατολική Πελοπόννησος και η Θράκη. Ωστόσο, παρά το τεράστιο ενδιαφέρον από ανεξάρη1τους παραγωγού ς, το αιολικό δυνα μικό τη ς χώρας μας παραμέν ε ι σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο. Κύρια 25

26 εμπόδια αποτελούν αφενός οι χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες έκδο σης αδειών εγκατάστασης (που κυρίως οφείλονται στην έλλε ιψη χωροταξ ικού σχεδιασμού και στην μη επαρκή στελέχωση και εκπαίδευση των αρμόδιων πε ριφ ε ρ ε ιακών υπηρεσιών) και, αφετέρου, νομικά ζητήματα που οφείλονται σ ε αντιδράσεις πολιτών, οι οποίες πηγάζουν από την εν γένει ελλιmί ενημέρωσή τους. Από τεχνικ1ίς απόψεως, περιορισμοί διείσδυσης αιολικής ισχύος δημιουργούνται από τα όρια μεταφ ε ρόμενης ισχύος στην ενδοχώρα και από τα όρια διείσδυσης στα νησιά. Έτσι, η παρούσα συνολικ1ί αιολικ11 διείσδυση είναι μικρή. (Α. Β. Γκίκα, 2008) ~ Εξέλιξη Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα 5 ~ o L. ~...,--; fllll~... - : πm 1 ~ 1 ~ 1~95 1' 51ro ~9 2CCO t Ct, '1t Koro Κ 1.:Ι] Εικόνα 6 Εγκατεστημένη ισχύς των αιολικό)ν πάρκων στην Ελλάδα και ε κτίμηση της ε ξέλιξης έως το έτος 201 Ο. Μετά το 1998 πραγματοποιείται μία ραγδαία αύξηση των εγ κατεστημένων αιολικών πάρκων, ενώ η πρόβλεψη για την εξέλ ιξ1ί τους είναι αρκετά ευοίωνη Η αυξανόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα (Α/Π) έχει οδηγ1ίσει σε μερικές χώρες στην υψηλ1ί διείσδυση της αιολικ1ίς ενέργειας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια υψηλή διείσδυση έχε ι παρατηρηθεί τα τελευταία 5 χρόνια σε χώρες, όπως η Γε ρμανία, η Δανία και η Ισπανία (χώρες με υψηλό αιολικό δυναμικό και μεγάλη ευαισθησία στην ε κμετάλλευση των Α.Π.Ε.). Στο σχιjμα (1.5) που ακολουθεί φαίνεται η εγ κατεστημένη αιολικ1ί ισχύς σε κάθε ευρωπαϊκ11 χώρα το έτος Όσο οι διεισδύσεις αιολικής ισχύο ς στα συστ~ίματα ηλε κτρικ11ς εν έ ργ ε ιας 1Ίταν ακόμα χαμηλές, τα Α/Π αντιμετωπίζονταν σαν αρνητικά 26

27 φορτία, χωρίς ουσιαστικ1ί επίδραση στα συστήματα ηλεκτρικ1ίς ε νέργειας. Στη σημερινή πραγματικότητα όμως, δίνεται περισσότερη προσοχή στην αλληλεπίδραση των Α/Π με τα συστήματα ηλεκτρικής ενέ ργειας. Αυτό οφείλεται στις διαφορές που παρουσιάζουν τα Α /Π σε σχέση με τους συμβατικούς σταθμούς παραγωγ1ίς. Κύρια διαφοροποίηση των αιολικών πάρκων από τους συμβατικούς σταθμούς είναι ότι η πηγή ενέργειας, ο άνεμος, είναι μεταβαλλόμενη και δύσκολα προβλέ ψιμη. Έτσι, η παραγόμενη ηλεκτρικίί ισχύς είναι συνάρτηση της τυχαίας ταχύτητας του ανέμου. Αντίθετα, οι συμβατικοί σταθμοί μπορούν με ρυθμιστές στροφών να ελέγχουν τη ροή του καυσίμου, και άρα και την παραγωγή της ηλεκτρικίίς ισχύος. Η μεταβλητότητα του ανέμου και η δυσκολία πρόβλεψής του επηρεάζουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των Α /Π στα σημερινά συστήματα ηλεκτρικ1ίς ενέργειας Σημαντικ1Ί είναι και η διαφορά όσον αφορά την τεχνολογία μετατροπ1ίς της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Οι συμβατικοί σταθμοί αποτελούνται από σύγχρονες γενν1ίτριες απευθείας συνδεδεμένες στο δίκτυο, ενώ οι Α/Γ σε μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιούν ασύγχρονες γεvv1ίτριες που συνδέονται στο δίκτυο μέσω μετατροπέων αποτελούμενων από ηλεκτρονικά ισχύος. Ακόμη όμως και οι Α/Γ με σύγχρονη γεννήτρια συνδέονται στο δίκτυο μέσω ηλεκτρονικών ισχύος, γεγονός που διαφοροποιεί τα χαρακτηριστικά τους από αυτά των συμβατικών γεννητριών. Τα Α/Π, λόγω της απομακρυσμένης τοπολογίας τους, συνδέονται στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας συνήθως με ασθενείς γραμμές μεταφοράς ή στο δίκτυο μέσης τάσης. Αυτό δημιουργεί επιπρόσθετες δυσκολίες στην διασύνδεση των Α/Π, καθώς έχει συνέπε ιες σε θέματα αστάθειας τάσηςαπό άποψη αξιοπιστίας. Αξίζει να σημειωθεί, βέβαια, ότι τα μελλοντικά αιολικά πάρκα αναμένεται να τοποθετούνται κυρίως στη θάλασσα (off-sl1oι-e wind fanηs). Το βασικό πλεονέκτημα των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, σε σχέση με τα συμβατικά που τοποθετούνται στην ξηρά, είναι ότι το αιολικό δυναμικό είναι εν γένει υψηλότερο, ενώ παράλληλα η τύρβη είναι χαμηλότερη. Η απόσταση ανάμεσα στο αιολικό πάρκο και το σημείο σύνδεσης στην ξηρά μπορεί να κυμαίνεται από λίγα χιλιόμετρα έως αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα. Στην πε ρίπτωση συνδέσεων με αγωγούς AC, η χωρητικίί φόρτιση λαμβάνει τόσο μεγάλες τιμ ές, ώστε αυηί η παράμετρος να περιορίζει το μήκος η1ς σύνδεσης. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά ισχύος σε μεγάλες αποστάσεις υποθαλάσσια, χωρίς η1 δυνατότητα αντιστάθμισης ισχύος, είναι δυνατή μόνο με DC συνδέσεις. Συνεπώς, αφού η χρ11ση DC σύνδεσης είναι επιβεβλημένη για τέτοια συσηίματα, η χρ1ίση όσο το δυνατόν περισσότερων συσκευών DC στο σύστημα είναι 27

28 προτιμότε ρη, ω ς προ ς τις απώλε ι ες, την πολυπλοκότητα και το κόστος. Αυτό ς ο τρόπο ς σύν δε ση ς επιτρ έπει επιπλέ ον τον ανεξάρτητο έλεγχο τη ς κά θ ε αν ε μογ ενν1ίτριας με σκοπό, ε ίτε την απόδοση μέγιστη ς ισχύος (Ma x i1nυιn Powe Γ Point TΓacking), ε ίτε την παροχή σταθ ε ρής ισχύος στο δίκτυο. Ακόμα, ε ίναι δυνατή η ρύθμιση του συνολικού συντελε στή ισχύος του πάρκου, ιδιότητα ιδιαίτερα σημαντική, καθώ ς οι κανόνες διασύνδ εσης απαιτούν τη δυνατότητα προσφορά ς αέ ργου ισχύος ανάλογα με τη ζήτηση ισχύος και το επίπε δο τη ς τάσης στο δίκτυο. Fon1«Jι1:ι rι ιj'1, 4 :::..:J1tψ1.. JΛ~ 4;11ί(~tι~ t:ε.~;~:;:5 ι1ιι.ι ι~ t. Cf: 11'1... lfi~ :ιν lί\'tf,: ~!:),.j'{,' rr.ι1! E1~ru... ϊ,r~j t; ~~\tj Ρ.;t Ι; ι ιι.)ι?. ] 5"~ Α'~ ι» of lt \ Jnd ea5 Nt th f' ή~rm.. '. 1)46, θ t l ιtf- 2S1 Lι.r.tf' M IM>Utι 3~ i 'i" Switιι f. iί:ahd 12 '' s...d..... ; 188 Ci- ch R11111ρu'b lic Η6 S/~... Ιι.i ι:ι J'ιuι:tria.,s ~~ Hunιary b',,ν, E.:~ b)nf ~!! ~. Labf~ 27 L.iit fιι,aη n\ w Ααπι ni.:ι θ Βιιleaιί.ι 70 Grcc"C lt Ε7 ] Cι c c< R :- ρ,ι ι;ι Ι ίc. Donm ::irk. E s t ::i η i,) f :" i ιι l 4'1 n tj Fr'ΙJ:τιι: ς, G~ rm 3n; G 1 011ι;:ιΙJ Ι ΙΙ JΊf: ilry lr ι.z: l ;:ιη ό 11.. ιl y 1. Α'ιL νίϊ) ιi ιtι ι. ι ij n ίu l.jj Xt t: ι ; : ι ό ιι r f Μ;ι Ι Ι~ N'c;1 1crl.J...1d5 Ρ-.:~, ι!c_ Ι P.:: r 1υ g.'>1 R όl ι~r11 ί;ι $ lι W.il.;i01, S lι)'~ ιί.') $ρ ι ι i n $ ιι. ~d~ i 1 ι κ 54 3, F.16 l,567 20, ?. 12~~ 27 ~ 8 ο 1,558 1!>.3 ι, 716, ;1 ο J[,ι;;>,;Ι 57'1 ι,967. Τ cl.al ElJ ' rcι..>1 εu. 1 ~ 4?. εs ι l ΌΙ..!ί ειι.21 41!'.o&.;i or '"'""!> offsαι ~ ί 3.~! ο! 63 ι 3 26! 241 <Μ36 1 l,gg7 ll J 1 ol 7 ι ο ι () z ισ! ι23 / 4 34 ι ~ li 3, ~>22 <' Ι Ί ~ 2? i Ζ63! 8,29 1 : β.ss4 j 2JG 1 982! 'l/sl ι 10 11~ !!ιό 1 Ζ,4~ 1 22, ?26 :Η!' Ί!Ί 50! :~!,! () 1,l,74& 1 ;!; s 1 2, J ~U) 1 g/ ι ~ >. 1 ~!> :2',3~9. ss. ::~ / 56, 5 ~5 1 1,080 1 Crooti f γιιο t~ T rke'/ Jotol ltele11d (} Ll e~ l ι 1.e o~1 :e<i :1 Ο Ν ιw o y 32!1 S 1ι.i tz e.r lo 11ιf J 2 33'1 1 s J 345 i {) i 31 4 i 89 i T<> L rι l Ε<ιr ορ;, 4ί!, 5 G 3 1 8,6G2.57,13G ί.., Α' Ρ. 0.\1 :ο:; Γ αιm:r Yu g ) s~.. N P..i! pι ~ ί t ol lι3 t\t d :nia fδ : 1 ~ 1 Ο ιι ~ ι σ 1111 i'jiω,s. r.3 r 11.. jι ~Ιm : ιι l!ό 1 r ι ιι ;χί ~ι»r: f1 ιί $3 f.ηίi: i ιλ RΛ Μ ~\', rε -pcrλ-e1int.tnd to-.. dinr fίgυιη up and ώ)ιrι. tl:e'1o1'al ro t~e 11~07 tnd (1 1 ~-,~ :tr cq ιιιlt,fru cιψ.1 1)' ι ~ Ι Ιb1 t» Ι~ 1 Ι t. φ ιi ιn ~ ι 1 ι re: ΙΙ1 c 1:Ι J ~J ul' 1111 ~ 1C ίj6 ().d ~ ol 1 r1 r 4 tι1~ : ςi u s- Uι f: Ί;,{.(] aίdi f» n 5, Εικόνα 7 Εγκατ ε στημένη αιολtκ1l ισχύ ς στην Ευρώπη στα τ έλη του έτου ς

29 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ 2.1 Αρχή Λειτουργίας Ανεμογεννήτριας Η λειτουργία της Α/Γ βασίζεται σ ε δύο συστήματα μετατροπ1ί ς ηλεκτρικίίς ενέργειας. Το μηχανικό σύστημα, το οποίο μετατρέπε ι την κινητικ1ί ενέργεια του ανέμου σε μηχανική ροπή στον ρότορα. Το ηλεκτρικό σύστημα, στο οποίο η γενν1ίτρια μετατρέπει τη μηχανικί1 ροπή του ρότορα σε ηλεκτρ ική ενέργεια. Μηχανικό σύστημα Κινητική ενέργεια ανέμου Μηχανική ροπή απο τον Ροτορα Ηλεκτρικό Μηχανικti ροπή Ηλεκτρική σύστημα απο τον Ροτορα ενέρ γεια Εικόνα 8 Απλοποιημένο μηχανικό και η λεκτρ ικό σύστημα της ανεμογεvν1ίτριας Παρά το γεγονός ότι η παραπάνω περ ιγραφή για την αρχή λειτουργίας της ανεμογεννήτριας φαίνεται αρκετά απλ11, στην πραγματικότητα η Α/Γ παραμένε ι ένα αρκετά σύνθετο σύστημα στο οποίο συνδυά ζονται γνώσεις από πολλούς επιμέρους τομείς. Ο σχεδιασμός και η β ελτ ιστοποίηση των πτερυγίων απαιτεί σύνθετες γνώσεις αεροδυναμικίίς: η δομή του άξονα οδ1ίγησης καθώς και του πύργου της Α/Γ απαιτεί γνώσε ις μηχανο λογικές και δομικές, ενώ το τμ1ίμα των ελεγκτών και το σύστημα προστασίας απαιτούν γνώσεις ηλεκτρο λογ ικές και συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Δύο μεγάλες τεχνολογικές β ελτιώσεις έχουν πρόσφατα επιτευχθεί στον τομέα της τεχνολογίας της αιολικής παραγωγ11ς. (Α.Ρόκκου & Σ. Τσιούτρα, 2010) Αρχικά, έχε ι γίνει μία καθοριστικ1ί αύξηση στο μέγεθος 3 με στόχο την περα ιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής: ο δρομέας της Α/Γ έχει γίνει πο λύ 3 Ι-1 τάξη μ εγέθους και γεν ικά της εγκατάστασ η ς έχει ~Ί δ η αυξηθεί. Η τάση είνα ι να κατασκευάζονται αιολικά πάρκα, αντί γ ια μεμονω μ ένες Α / Γ 1Ί μικρές ομάδες Α/Γ. Μερικές φορές αυτά τα αιολικά πάρκα κατασκευάζονται όπως προαναφέρθηκε σε παράκτιες εγκαταστάσεις. Οι λόγο ι που οι Α/Γ οργανώνονται σε αιολικά πάρκα είναι κατ' αρχάς γ ιατί έτσ ι χρ ησιμοποιούνται σε μ εγάλο 29

30 μ εγάλος και παράλλη λα το τυπικό μέγ ε θο ς της κατασκευ1) ς. Για σύγχρονε ς Α/Γ τη ς τάξης των MW, τόσο το ύψος του θαλάμου, όσο και η διάμετρος του δρομέ α φτάνουν τα 120ιη. Οι σύγχρονες τουρμπίνες αιολικ11ς ενέργειας ταξ ινομούνται σύμφωνα με τον προσανατολισμό των αξόνων τους σε σχέση με την ροή του αν έ μου, σε δύο βασικές κατηγορίες : ~ Τις ανεμογ εννήτριες οριζοντίου άξ ονα, των οποίων ο δρομέας ε ίναι τύπου έ λικας και στις οποίες ο άξονας μπορε ί να πε ριστρέφεται ώστε να βρίσκεται παράλληλα προς τον άν ε μο ~ Τις αν ε μογεννήτριε ς κατακόρυφου άξονα, ο οποίος παραμέν ε ι σταθ ε ρός Εικόνα 9 Αν ε μογε νv11τριες οριζόντιου άξονα με τρία πτε ρύγια που λειτουργούν με πvο1ί αν έ μου πρ ος τα πάνω, "upwind", και κατακόρυφου άξ ονα όπως το μοντέλο Daπieus, Ο σω ληνωτός πύργ ο ς, αν και δ απανηρότε ρος του δικτυωτού, προτιμάται διότι προστατ εύ ε ι κατά την άνο δ ο προς το θάλαμο γ ια ε ργασίες συνη1ρησης. βαθμ ό τοποθ ε σί ες μ ε κ αλ 1Ί αιολ ικ ή συμπ εριφορά και, επίση ς, η οπτικ 1Ί ενόχληση από τι ς Α /Γ π ε ριορίζετ αι σ ε συγκεκ ριμ έ ν ες π ε ριοχές. (Δ. Αλιπραντ~] ς, 1999) 30

31 2.2 Μηχανικό Σύστημα Ανεμογεννήτριας Μια ανεμογεννήτρια αποτελείται από τα κύρια μέρη, όπως αυτά ε μφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Αναλυτικά παρουσιάζονται στις υποενότητες που ακολουθούν. Πίνακας 1 Τα κύρια μέ ρη της ανε μογενvί1τριας 1. Τον Πύργο 11. Τον Θάλαμο 111. Τα Ηλεκτρονικά Συστ~Ίματα Ελέγχου Ασφαλούς Λειτουργίας ιν. ν. Τη ΓενVΊΊτρια Το Ρότορα (i,τιρvν19 t!pσ1 1i n. νί. νίί. Το Σύστ~1μα Πέδησης Το Κιβώτιο Ταχυτ~)των Ιfλta:ι.ρ ι.-. r ιν,.)!r ο ν ί ίί. Τα Πτερύγια ί Ι Εικόνα 10 Σχεδιάγραμμα με όλα τα μηχανικά μερη μιας ανεμογενvί)τριας οριζόντιου άξονα Ρότορας Ο Ρότορας μπορεί να είναι μονόπτερος, δίπτερος, τρίπτερος (το συνηθέστερο) 11 πολύπτερος4. Οι τρίπτερες ανεμογεννήτριες έχουν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα από τις μονόπτερες και τις δίπτερες και υφίστανται σταθερότερη καταπόνηση. Σε σχέση με τις πολύπτερες αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες περιστροφής και υφίστανται μικρότε ρη ώση από τον άνεμο. (Α. Β. Γκίκα, 2008) Ο άξονας της ανεμογενν1ίτριας κατασκευάζεται από ενισχυμένο χάλυβα, έτσι ώστε να μεταφέρει τις ισχυρές μη μόνιμες ροπές, ενώ η έδραση του γίνεται συν1ίθως 4 Η περίπτωση του πολύπτερου εφαρμόζ εται κυρίως σε ανεμοκινητήρες που χρησιμοποιούνται για άντληση από γεωτ ρ1)σ ε ις όπου χρειάζεται μεγάλη ροπ1) με ~)πιους ανέμους (μικρι) ταχύτητα περιστροφ1)ς). 31

32 σε δύο έδρανα ικανά να αντέχουν τόσο το βάρος του άξονα όσο και τα εξασκούμενα φορτία από την κινητικ11 ενέργεια που μεταδίδεται μέσω των πτερωτών. Στα αιολικά πάρκα οι Α/Γ στρέφονται με ταχύτητα ακροπτερυγίου στην περιοχ1ί in/s. Σε αυτήν την ταχύτητα οι τρίπτερες δίνουν την καλύτερη απόδοση αν και οι δίπτερες έχουν μό λις 2% λιγότερη απόδοση. Άλλωστε στην περίπτωση του μικρότερου αριθμού πτερυγίων θα απαιτηθεί μεγαλύτερος ρυθμός περ ιστροφ1ίς, μεγαλύτερη ταχύτητα ακροπτερυγίου και επομένως περισσότερος θόρυβος και φθορά. Επίσης, οι τρίπτερες έχουν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα ενώ και η καταπόνηση είναι σταθερότε ρη ώστε υπάρχουν και άλλοι λόγοι (κυρίως αξιοπιστίας) που συγκλίνουν προς την εφαρμογή τους. (Δ. ΑλιπρανηΊς, 1999) Το πηλίκο της συνολικής επιφάνειας των πτερυγίων προ ς την επιφάνεια που σαρώνει κατά την πε ριστροφική του κίνηση ο δρομέας ορίζεται ως στερεότητα (solidity): όπου: S = η Χ Απτ / (π d 2 /4) S η στερεότητα (αδιάστατο μέγεθο ς, μικρότερο της μονάδας), η ο αριθμός των πτερυγίων, Απτ η επιφάν ε ια κάθ ε πτερυγίου (m 2 ) και d η διάμετρος του δρομέα (111). Στην ακραία περίπτωση όπου η στερεότητα προσ εγγίζε ι τη μονάδα (περίπτωση περιστρεφόμενου δίσκου), τότε ασκείται η μέγιστη ώση στην ανεμογεννήτρ ια Πτερύγια Ρότορα Τα πτε ρύγια κατασκευάζονται συν1ίθως από πλαστικό (πολυεστερικ~ί ρητίνη) ενισχυ μένο με υαλονήματα (GRP), αν και έχουν επίσης εφαρ μοσθ ε ί ξύλο, CFRP (πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακον1ίματα), χάλυβας και αλουμίνιο. Στο πτερύγιο μπορεί να ενσω ματώνετα ι η αντικεραυνική προστασία. Το πτερύγιο μπορ εί να επικαλύπτεται με ένα λείο στρ ώ μα γέλης για προστασία σε υπεριώδη ακτινοβολία. Τα πτερύγια μπορούν να έχουν σταθερό β~ίμα, οπότε η πέδηση σε υψηλές ταχύτητες γίνεται αεροδυναμικά (βλ. παρακάτω), 11 μεταβ λητό β~ίμα ή τέλος μπορ εί να 32

33 πε ριστρ έφ εται το ακροπτέρυγο (flap). Στις τελευταίες πε ριπτώσε ις το πτε ρύγιο 11 το ακροπτέρυγο μπορ εί να στρ έ φ ε ι κατά + 6 έως -90 μοίρ ες έξω από το επίπεδο του δρομέα, και ελέγχεται από σύστημα σύνδεσης με υδραυλικό εν ε ργο ποιητ~ί ( σε ρβομηχανισμό ς ) που βρίσκεται στο θάλαμο. Με την τεχνική αυτ~ί διατηρείται σταθ ε ρά η ταχύτητα πε ριστροφ1ίς της ανεμογεννήτριας, η β ελτιστοποίηση τ~1ς αεροδυναμικής απόδοσης των πτε ρυγίων, ο έλεγχος της παραγόμενης ισχύος και ο περιορισμός των δυνάμεων που καταπονούν τα πτερύγια. Τα μεγέ θη των πτε ρύγιων ποικίλλουν από 60 cm - Ι 00,4 ιη, με ισχύ από 50 W έως 3 MW, ενώ η ταχύτητα πε ριστροφής κυμαίνεται από 50 ιη /s έως 100 ιη /s. Εικόνα 11 Ε ργασ ίες σύνδεση ς ρότορα ανεμογεvvί1τριας V80 (2MW) Vestas Πλήμνη Η πλήμνη κατασκευάζεται συνήθως από χυτό όλκιμο σίδηρο και προσαρμόζε ι κατευθείαν στον άξονα του δρομέα. Τα μέτωπα επαφής των πτερυγίων κατασκευάζονται με κοιλώματα και οπ ές για τις βίδ ες, που μπορ ε ί να ε ίναι σ ε μορφ1ί σχισμών ώστε να επιτρ έπουν τη β ελτιστοποίηση της γωνίας β~ίματο ς κατά τη συναρμο λόγηση και κατά τις μετέπε ιτα ε ργασίες συντ~ίρησης και επισκευ1ίς. Στις μεγάλες Α/Γ προβ λέπεται η δυνατότητα πρόσβαση ς στο Εικόνα 12 Π λ11μνη ανεμογενν1ίτριας Υ80 (2MW) 33

34 εσωτερικό της πλήμνης, για την εξέταση και συντήρηση της διασύνδεσης των ακροπτερυγίων και των κοχλίων στιίριξης των πτερυγίων. (Vestas, 2007) Ηλεκτρική Γεννήτρια (Generator) Για την μετατροπή της μηχανικl)ς ενέργειας σε ηλε κτρικ1ί ε ν έ ργεια χρησιμοποιούνται κυρίως σύγχρονες και ασύγχρονες γενν1ίτριες εναλλασσό μενου ρεύματος και σπανίως ηλεκτρικές γεννήτριες συνεχούς ρ εύματος. Η απλότι1τα στην κατασκευ1ί και η ευκολία με την οποία συνδέεται στο δίκτυο η ασύγχρονη γεννήτρια, ε ίναι το πλεονέκτημα τι1ς. Μπορούν να χρησιμοποιούνται σύγχρονες ή ασύγχρονες (επαγωγικές) γεννήτριες. Οι σύγχρονες γενν1ίτριες είναι λίγο πιο αποδοτικές από τις επαγωγικές και έχου ν το πλεο νέκτημα της δυνατότητας ελέγχου της αέργου ισχύος τους. Η θερμοκρασία της γενν1ίτριας ελέγχεται με αισθητήρες (στις πε ριελ ίξε ις) που παρ έχουν άμεση ανάγνωση τη ς θ ε ρμοκρασίας στην οθόνη του ελεγ κτ~ί και β εβα ίως ένα σήμα για αυτόματο κλείσιμο της ανεμογεννήτριας, όταν ξεπερνιέται κάποιο συγκεριμένο όριο θερμοκρασίας, που μπορ ε ί να έχει προκαθορισθεί από το χρ1ίστη. Η γενν1ίτρια ψύχεται με θ ε ρμοστατικά ελεγχόμενο ανεμιστήρα ο οποίος πρ ο μηθ εύε ι αέρα πε ριβάλλο ντος στο στέγαστρο της, όποτε απαιτείται. Ο αέρας ψύ ξης δ ιοχε τεύεται στον ανεμιστήρα τη ς γεννήτριας μέσω αεραγωγών στο ε μπρόσθιο τμ1ίμα του Θαλάμου. Τόσο στην ε ίσοδο αέρα στο ε μπρόσθιο τμήμα όσο και στην έξοδό του στο οπίσθιο τμήμα του Θαλάμου, υπάρχουν συν1ίθως ανακλαστήρες για την απορρόφ ηση του θορύβου. Το σύστημα προσαγωγ11ς / απαγωγής ε μποδίζε ι τον αέρα ψύξης να ανακυκλοφορεί και επιπλέο ν με ιών ε ι τη δια του αέρα μετάδοση του θορύβου που παράγ εται από τη μηχανή. (Γ.Αργυρόπουλος, 1992) Σύστημα Προσανατολισμού Το σύστημα προσανε μισμού λε ιτουργε ί η λε κτρικά, και οδηγε ίται από τον ελεγκτ~ί της ανεμογεννήτριας με βάση πληροφορίες που καταφθάνουν από τον ανεμοδείκτη που ε ίναι εγκατεστημένος στην κορυφ1ί του θαλάμου. Το σύστημα προσ ανε μισμού συνίσταται από το κατάστρωμα προσανεμισμού που ε ίναι κατασκευασ μένο από όλκιμο σίδηρο, έναν δακτύλιο πε ριστροφ1ίς με γρανάζι στο 34

35 εσωτε ρικό του, μία 11 δύο ηλεκτρικές μονάδ ες οδήγησης του συστήματος προσαν ε μισμού και ένα ρυθμιζόμενο σύστημα τριβ1ί ς για να αποσβένει τις πε ριττές κιν1ίσεις προσανεμισμού. Το πλ1ίρ ες σύστημα ε φαρμόζε ι σε ένα κυλινδρικό κολάρο στην κορυφή του πύργου. Αν και φαίνεται απλό, το σύστημα προσανε μισμού απο δε ίχθηκε από τα δυσκολότερα τμήματα που πρ έπε ι να σχεδ ιασ θούν σε μια ανεμογενν1ίτρια, καθώς δεν μπορούν να προβ λεφ θούν με ακρίβεια τα φορτία του, ε ιδικότε ρα σε συνθήκες τυρβώδους αν έ μου. (Δ. Αλιπραντής, 1999) The liflforce on an ae rodynam ic profile orwing,, /,,. /' '"",,.,,.,,. / / Ι Ι Ι 1' relative v 0 1irιd spe ed /,,. Εικόνα 13 Η παρ ε μβο λ~) του πτε ρύγ ιου της αν ε μογ ενvί)τριας στην κίνηση του αέρα, δημιουργεί την διάσπαση του σ ε δύο κύματα που κινούνται με διαφορετικ~) ταχύτητα. Ο προσανατο λισμός του ρότορα κάθετου προς την μέ ση διεύθυνση του ανέμου ε ίναι σημαντικός για δυο λόγους : 1. Μεγ ιστοποιε ίται η παραγωγ11 ενέ ργ ε ιας 11. Ελαχιστοποιούνται τα φορτία στον ρότορα 35

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης Ανεµογεννήτριες Γιάννης Κατσίγιαννης Ισχύςαέριαςδέσµης Ηισχύς P air µιαςαέριαςδέσµηςείναιίσηµε: P air 1 = ρ 2 A V 3 όπου: ρ: πυκνότητααέρα Α: επιφάνεια (για µια ανεµογεννήτρια αντιστοιχεί στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στάθης Παπαχριστόπουλος Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΜSc MBA Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ/ΠΔΕ Αναπληρωτής Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ http://biostore-aloa.blogspot.com/2007/06/2007.html Ιστορική αναδρομή Γενικά στοιχεία Οι πρόγονοί μας στα πρώτα χρόνια της ζωής τους πάνω στη γη, δε γνώριζαν πολλά πράγματα

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ανθρώπινο πλανήτη!

«Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ανθρώπινο πλανήτη! Η ιαδραστική Τηλεδιάσκεψη στην Υπηρεσία του Σύγχρονου Σχολείου Πρόγραµµα Οδυσσέας 1 ος Κύκλος 2009 «Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας

Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Oι σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας Συμβατικές πηγές ενέργειας Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, όπως ο λιγνίτης (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη). Βρίσκεται στη 2η θέση στα λιγνιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε Δρ. Γρηγόρης Οικονομίδης Υπεύθυνος Τεχνικής Yποστήριξης ΚΑΠΕ Η χρηματοδότηση Το ΠΕΝΑ υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ AW 50kW. Καθαρή, αθόρυβη και αποδοτική ενέργεια. Με χαμηλή τιμή για σύντομη απόσβεση και υψηλή απόδοση για πολλά χρόνια

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ AW 50kW. Καθαρή, αθόρυβη και αποδοτική ενέργεια. Με χαμηλή τιμή για σύντομη απόσβεση και υψηλή απόδοση για πολλά χρόνια ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΉΤΡΙΑ AW 50kW Καθαρή, αθόρυβη και αποδοτική ενέργεια. Με χαμηλή τιμή για σύντομη απόσβεση και υψηλή απόδοση για πολλά χρόνια www.argosywind.com Η ανεμογεννήτρια AW 50KW της Argosy Wind Power Ltd.

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προβλήματα και προοπτικές Π. Μουρούζης Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας Ενέργεια: το κλειδί της ευημερίας αλλά και η αιτία των πολέμων 2/40 Πώς ένας άρχοντας απολάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. EEN HELLAS S.A. (EDF( group) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 100MW 90,1MW Αιολικά Πάρκα 100 MW Aνάστροφο Αντλησιοταμιευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία

Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Εργαστηριακή Άσκηση: Μεταφορά Ενέργειας με Ακτινοβολία Σκοπός της Εργαστηριακής Άσκησης: Να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο μεταλλικά κουτιά με επιφάνειες διαφορετικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη

Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη Η Πρόκληση της Ανάπτυξης Ηλιοθερμικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη ρ Αντώνης Τσικαλάκης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης ιδάσκων Π. 407/80 Πολυτεχνείου Κρήτης Διεθνής Συνάντηση για την Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 H αιολική ενέργεια στην εξέλιξη του Ανθρώπου

1.1.1 H αιολική ενέργεια στην εξέλιξη του Ανθρώπου Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και γεωθερμία Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χρησιμοποιούνται ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κ.α.. Οι ανεμογεννήτριες μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ένας νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικός με τη θέρμανση και το ζεστό νερό χρήσης έρχεται μέσα στο 2015. Σκοπός του είναι η ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ

2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ 1. Τηλεθέρμανση / Τηλεψύξη: Ευρωπαϊκή οδηγία 2. Γεωθερμία Χαμ. Ενθ.: Πρόταση αξιοποίησης ΔΗΜ. ΜΟΙΡΑΣ, ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΜΠ ΔΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΜΙΛΟΣ Περιοχή τηλεθέρμανσης 2009 ΣΗΘΥΑ: : 16

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Κύπρου Δρ Χρ. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2012, Ηράκλειο, Κρήτη Ενότητες Στοιχεία Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Προοπτικές Απασχόλησης στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήστος Πρωτογερόπουλος Δρ Μηχ. Μηχανικός Γεν. Δ/ντής Phoenix Solar ΕΠΕ SonnenStrom Πειραιάς, 6 Μαΐου 2010 Electricidad Solar Elettricità

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εφαρμογές σε κατοικίες και επενδύσεις σε μεγάλα εμπορικά συστήματα Supported by the European Commission through the Intelligent Energy- Program

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά

Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Σχεδιασμός ξενοδοχείων στην Κρήτη με μηδενικές εκπομπές CO 2 λόγω της χρήσης ενέργειας σε αυτά Γιάννης Βουρδουμπάς ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα κτίρια των ξενοδοχείων στην

Διαβάστε περισσότερα

www.biofial.com www.biofial.gr

www.biofial.com www.biofial.gr Νοέµβριος 2013 Θεοχάρης Χ. ηµήτριος Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ. ιευθυντής Παραγωγής BIOFIAL HYDRAULICS Ενεργειακή απόδοση υδραυλικών ανελκυστήρων Πραγµατικότητα και προοπτικές Key Words: Υδραυλικός Ανελκυστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο

Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Συνοπτική Παρουσίαση Μονάδας Αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στη Ν. Μήλο Ο όμιλος ΙΤΑ, μέσω της θυγατρικής εταιρίας του «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε.», έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στη Μήλο, από το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση.

ενέργεια αποτελεί εξαίρεση. Συνέδριο Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Αιολική Ενέργεια: Ανάπτυξη και Περιβάλλον» 7-8 Φεβρουαρίου 2009, Ερέτρια -Εύβοια Εισήγηση: Μεγάλο Αιολικό Έργο στην Εύβοια συνολικής ισχύος 387MW Εισηγητής: ΙωάννηςΠαντούσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Ι. Μπρίζας Εργ. Οργανικής Χημείας και ΔιΧηΝΕΤ, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας θερμαντικά πάνελ υπερύθρων w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας B ring the s un into yo ur ho m e w ith Infra We ll he a te rs!

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Του Γιάννη Βουρδουµπά ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος Ρωµανού 3, Χαλέπα, 73133 Χανιά E-mail: gboyrd@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας

Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής Ενέργειας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Προμελέτη Σκοπιμότητας Ίδρυσης Μονάδας Παραγωγής Αιολικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιομάζα Από βιοαέρια Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα

Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός tchaviar@cres.gr Κυριάκος Ρώσσης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός kros@cres.gr Η ομιλία περιλαμβάνει: Η κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL Market structure Impact of increased penetration of renewable energy sources Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Γιώργος Σιαμμάς Πρόεδρος Email:info@cera.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα