Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 43 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 43 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 43 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 761/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης ποσού ,65 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» και όρων διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών της µελέτης Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 23 η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2015, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 09:30, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 6. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΕΛΗ: ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς Αποχωρήσεις: Ουδείς Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ηµερησίας ιάταξης (Ε.Η..) θέµα ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/10. Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής το ενέκριναν οµόφωνα. 1

2 Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 10 ο Εκτός Ηµερησίας ιάταξης θέµα είπε ότι: Μας υπεβλήθη η υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: Αντικείµενο Μελέτης Προµήθειας Το αντικείµενο της εν λόγω µελέτης είναι η προµήθεια ειδών εξοπλισµού για τη λειτουργία του παιδικού σταθµού στο Πάτηµα ΙΙ του ήµου Χαλανδρίου, που αποτελείται από έξι (6) οµάδες: ΟΜΑ Α Α: «ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», ΟΜΑ Α Β: «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ», ΟΜΑ Α Γ: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η & ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ», ΟΜΑ Α : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», ΟΜΑ Α Ε: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ "ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ"», ΟΜΑ Α ΣΤ: «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» για τις ανάγκες του 2ου Υποέργου µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ». Η προµήθεια είναι εγγεγραµµένη στον Προϋπολογισµό του ήµου 2015 µε Κ.Α και χρηµατοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, 2 Ο Υποέργο της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» µε κωδικό MIS (Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής αρ. 337/ η Τροποποίηση της Πράξης). Με βάση τις διατάξεις του Π..28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), τις διατάξεις του Ν.3463/06 ως ισχύουν σήµερα, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/10 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων», η προµήθεια για τις ανάγκες του 2ου Υποέργου µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» θα γίνει µε Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφορά ανά οµάδα. Επειδή, όπως αναφέρθηκε, η προµήθεια χρηµατοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ, (Ε.Π. Αττική ) και, σύµφωνα µε το µε αρ. Πρωτ. 3114/ έγγραφο του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης ΕΕΤΑΑ προς το ήµαρχο και τους Επιβλέποντες των έργων «κάθε δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί µετά την θεωρείται µη επιλέξιµη και δε µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το Π Ε», θα πρέπει το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών να έχει παραληφθεί από την Επιτροπή και να έχει τιµολογηθεί εντός εκεµβρίου 2015, όπως προβλέπεται σχετικά στο άρθρο 13 των όρων διακήρυξης. Με αυτά τα δεδοµένα, έχουν γίνει οι ακόλουθες ενέργειες: Η εν λόγω δαπάνη, ύψους ,65 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, έχει περιληφθεί στην 8 η αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2015, την οποία έχει εισηγηθεί προς το ηµοτικό Συµβούλιο η Ο.Ε. µε την µε αρ. 689/2015 Απόφασή της και έχει εγκρίνει το ηµοτικό Συµβούλιο µε την µε αρ. 365/2015 Απόφασή του (Α Α: 613ΕΩΗ -ΒΛΨ), στην 27 η Συνεδρίαση του Η Απόφαση έχει αποσταλεί µε το µε αρ. Πρωτ / του ήµου Χαλανδρίου στην Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής (Γενική /ση Εσωτ. Λειτουργίας, /ση ιοικητικού, Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΝΠ ), προκειµένου να ασκηθεί ο προβλεπόµενος έλεγχος νοµιµότητας σύµφωνα µε το άρθρο 225 του Ν 3852/

3 Με δεδοµένο ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 224 του Ν 3852/2010 «Εκτελεστότητα των πράξεων», ισχύει ότι: «Οι αποφάσεις των συλλογικών και µονοµελών οργάνων των δήµων και των περιφερειών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 228 του παρόντος», η µε αρ. 365/2015 Απόφαση του.σ. «8 η αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2015» θεωρείται εκτελεστή. Εποµένως, µε την απόφαση του.σ., έχει εγγραφεί πίστωση ύψους ,65 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. στον Κ.Α και η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου. Για την αντιµετώπιση της δαπάνης, θα συνταχθεί η προβλεπόµενη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) στο Μητρώο εσµεύσεων του έτους 2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/ περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.. 113/10 στους ήµους και τα ηµοτικά ΝΠ, µετά την έγκριση της µε αρ. 365/2015 Απόφασης του.σ. από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής ή το αργότερο µετά την εκπνοή του προβλεπόµενου χρόνου (δέκα ηµερών), σύµφωνα µε το άρθρο 149 του Ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 23 του Ν , ώστε η απόφαση να θεωρείται πλέον εγκεκριµένη. Έχοντας υπ όψη τα παραπάνω και προκειµένου να µη σηµειωθεί καµία καθυστέρηση στην έναρξη της διαδικασίας δηµοπράτησης της εν λόγω προµήθειας, η υπηρεσία ζητά από την Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 72 παρ. δ και παρ. ε του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», να λάβει απόφαση µε την οποία να: εγκρίνει πίστωση ποσού ,65 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού του έτους 2015 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ». καταρτίσει τους όρους διακήρυξης (όπου µεταξύ άλλων καθορίζονται τα µέλη της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού - παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για τις προµήθειες του ήµου Χαλανδρίου µε την µε αριθµό 249/2015 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου) εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της 94/2015 Μελέτης της εν λόγω Προµήθειας της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Επίσης, έχει γίνει ανάρτηση πρωτογενούς στο Κ.Η.Μ. Η.Σ. µε Α ΑΜ: 15REQ / και υποβλήθηκαν συνηµµένα οι Όροι ιακήρυξης και τεχνικές προδιαγραφές της 94/2015 Μελέτης. Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου αποφασίζει Οµόφωνα 1) τη συζήτηση του Ε.Η.. θέµατος ως κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ.3 του Ν.3852/10. 2) την έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού ,65 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισµού του έτους 2015 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ». 3

4 Για την αντιµετώπιση της δαπάνης, θα συνταχθεί η προβλεπόµενη Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) στο Μητρώο εσµεύσεων του έτους 2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 113/2010 και την εγκύκλιο 30/19664/ περί εφαρµογής των διατάξεων του Π.. 113/10 στους ήµους και τα ηµοτικά ΝΠ, µετά την έγκριση της µε αρ. 365/2015 Απόφασης του.σ. από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής ή το αργότερο µετά την εκπνοή του προβλεπόµενου χρόνου (δέκα ηµερών), σύµφωνα µε το άρθρο 149 του Ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 23 του Ν , ώστε η απόφαση να θεωρείται πλέον εγκεκριµένη. Επίσης, έχει γίνει ανάρτηση πρωτογενούς στο Κ.Η.Μ. Η.Σ. µε Α ΑΜ: 15REQ / Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ ονόµατι των δικαιούχων προς είσπραξη. 3) την κατάρτιση των όρων διακήρυξης (όπου µεταξύ άλλων καθορίζονται τα µέλη της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισµού - παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για τις προµήθειες του ήµου Χαλανδρίου µε την µε αριθµό 249/2015 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου), ως κατωτέρω: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 185/Β/1993) περί «Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007 «Περί διαχείρισης, ελέγχου και εφαρµογής αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο ». Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/2008 (ΦΕΚ 540 Β / ). Την Υπουργική Απόφαση µε αριθµό Π1/2622/2013 (ΦΕΚ 3435 Β / ) «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) µέχρι , προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/ ) «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Το Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α / ) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης». Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ιαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής » και κυρίως το άρθρο 26 Το Π.. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ιατάκτες». Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων κ.α.» 4

5 Το Ν. 4129/2013 "Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΦΕΚ Α' 52/ ) Το Π.. 136/2011 "Καθορισµός κατώτατου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο" Το Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση» Το Ν 4250/2014 ΦΕΚ Α 74. «ιοικητικές απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου» Το Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α/ ) ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.14 µε την οποία καταργείται το Π 166/2003 Το Ν. 4281/2014 'Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.' (Φ.Ε.Κ. 160/Α/ ) Το Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν Τη µε αριθµό 249/2015 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, για την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) για τις προµήθειες του ήµου Χαλανδρίου αποτελείται από τους: α. Καλογήρου Κων/νος, ΠΕ Ηλεκτρολόγος µηχανικός και µηχανικός Η/Υ β. Σαλπασαράνης Μιχαήλ, ΠΕ πληροφορικής γ. Νιαστής Παναγιώτης, Ε Ηλεκτρολόγων Αναπληρωµατικά µέλη Επιτροπής ορίζονται οι: α. Αντωνίου Ελένη, ΤΕ µηχανολόγος µηχανικός β. Σιδέρη Θεοφανή, ΠΕ πληροφορικής γ. Ραπτάκης Θεόδωρος, Ε βοηθός ηλεκτρολόγου Τη µε αριθµό. Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της 94/2015 Μελέτης της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και διατέθηκε η πίστωση ποσού ,65 σε βάρος του Κ.Α Την Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής µε αρ. 337/ , 1 η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» µε κωδικό MIS ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για τις ανάγκες του 2ου Υποέργου µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» που αποτελείται από έξι (6) οµάδες: ΟΜΑ Α Α: «ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ», ΟΜΑ Α Β: «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ», ΟΜΑ Α Γ: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η & ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ», ΟΜΑ Α : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», ΟΜΑ Α Ε: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ "ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ"», ΟΜΑ Α ΣΤ: «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή προσφορά ανά οµάδα. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού. Ο ήµος 5

6 διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ ολοκλήρου από έναν προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές. Η προµήθεια είναι εγγεγραµµένη στον Προϋπολογισµό του ήµου 2015 µε Κ.Α και χρηµατοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, 2 Ο Υποέργο της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» µε κωδικό MIS (Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής µε αρ. 337/ , 1 η Τροποποίηση της Πράξης). ΑΡΘΡΟ 1 Συµβατικά στοιχεία Τα στοιχεία της σύµβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, είναι : - Η ιακήρυξη του διαγωνισµού. - Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς- Οικονοµική προσφορά του αναδόχου. - Η Συγγραφή Υποχρεώσεων, Η Τεχνική έκθεση και Οι Τεχνικές Προδιαγραφές. - Τα πλήρη τεχνικά περιγραφικά και κατασκευαστικά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου. - Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο Προµήθειας- Προϋπολογισµός Τα υπό προµήθεια είδη (µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης, στο σύνολο της ποσότητας ανά είδος) είναι τα παρακάτω: Περιγραφή Ειδών Τιµή α/α ΟΜΑ ΑΣ Α «ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» Ποσό τητα Μονάδα Μονάδα ς ( ) ( ) Α.1. ΚΡΕΒΑΤΙΑ- ΓΩΝΙΑ ΥΠΝΟΥ Α1.1 Κρεβατάκια νηπίων 13 τεµάχιο 143, ,00 Α1.2 Στρώµατα νηπίων 13 τεµάχιο 59,00 767,00 Α.2. ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΗΠΙΩΝ Α2.1 Τραπεζάκι ορθογώνιο µε ενδεικτικές διαστάσεις: 120Χ60Χ56εκ. 24 τεµάχιο 109, ,00 Α2.2 Τραπεζάκι ροτόντα διαµέτρου 1µ χρωµατιστό 6 τεµάχιο 127,00 762,00 Α.3. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ Α3.1 Καρεκλάκια χρωµατιστά νηπίων 75 τεµάχιο 39, ,00 Α3.2 Παγκάκι νηπίων µε πλάτη, χρωµατιστό (για υπαίθριο χώρο) 9 τεµάχιο 205, ,00 6

7 Α3.3 Καθισµατάκια- κιβώτια αποθήκευσης 46 τεµάχιο 70, ,00 Α3.4 Σαλονάκι παιδικό Υποδοχής 440,00 440,00 Α.4 ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΠΛΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ Α4.1 Συρταριέρα 18 θέσεων χρωµατιστή 660,00 660,00 Α4.2 Συρταριέρα 15 θέσεων 2 τεµάχιο 525, ,00 Α4.3 Bιβλιοθήκη µε ντουλάπια και ράφια 3 τεµάχιο 500, ,00 Α4.4 Παιχνιδοθήκη µε 9 µεγάλα κουτιά 3 τεµάχιο 380, ,00 Α4.5 Πίνακας ανάρτησης εργασιών 3 τεµάχιο 168,00 504,00 Α4.6 Χαρτονοθήκη κυλιόµενη 3 τεµάχιο 104,00 312,00 Α4.7 οχείο απορριµµάτων- Καλάθι γουρουνάκι 8 τεµάχιο 10,00 80,00 Α4.8 Κρεµάστρα κάµπια µε προέκταση για 20 νήπια 3 τεµάχιο 90,00 270,00 Α4.9 Κορνίζα- παζλ- παρουσιολόγιο 46 τεµάχιο 1,90 87,40 Α.5 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α5.1 Γραφείο Γραµµατείας της ιεύθυνσης ,00 130,00 Α5.2 Γραφείο ιεύθυνσης- προϊσταµένης ,00 170,00 Α5.3 Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη 2 τεµάχιο 135,00 270,00 Α5.4 Έπιπλο εκτυπωτή 2 τεµάχιο 170,00 340,00 Α5.5 Ερµάριο γραφείου 2 τεµάχιο 170,00 340,00 Α5.6 Βιβλιοθήκη 0,90Χ0,44Χ2,00 µ. 2 τεµάχιο 280,00 560,00 Α.6 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α6.1 Καρέκλα γραφείου τροχήλατη 2 τεµάχιο 115,00 230,00 Α6.2 Πολυθρόνες επισκέπτη 5 τεµάχιο 185,00 925,00 Α6.3 Κάθισµα Συνεργάτη Επισκέπτη 5 τεµάχιο 55,00 275,00 Α.7 ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Α7.1 Τραπέζι τραπεζαρίας 6 θέσεων 195,00 195,00 Α7.2 Καρέκλες κουζίνας 6 τεµάχιο 60,00 360,00 Μεταλλικά ερµάρια αποθήκευσης (Lockers) 6 Α7.3 θέσεων 2 τεµάχιο 210,00 420,00 Α7.4 Ντουλάπα προσωπικού 2 τεµάχιο 290,00 580,00 Α7.5 Ντουλάπα- βιβλιοθήκη προσωπικού 185,00 185,00 Α7.6 Ράφια ντέξιον 9 τεµάχιο 55,00 495,00 Α7.7 Καλόγερος 3 τεµάχιο 60,00 180,00 Α7.8 Φαρµακείο 90,00 90,00 Α.8 ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ- ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΗΠΙΩΝ Α8.1 Πολυγωνιά κουκλόσπιτο µε πλήρες σετ σερβίτσιο φαγητού 820,00 820,00 7

8 Α8.2 Καβαλέτο ζωγραφικής 2 τεµάχιο 180,00 360,00 Α8.3 Τρόλεϊ σερβιρίσµατος 269,00 269,00 Α8.4 Κουκλοθέατρο 189,00 189,00 Α8.5 Μαγαζάκι µανάβικο 189,00 189,00 Α8.6 Πάγκος µαραγκού 328,00 328,00 Α8.7 Γωνία µουσικής 475,00 475,00 Α8.8 Πάγκος πολυδραστηριοτήτων 300,00 300,00 Α8.9 Μίνι κουζινάκι 285,00 285,00 Α8.1 Ξύλινα διακοσµητικά τοίχου ξύλινες 0 επιγραφές 10 τεµάχιο 20,00 200,00 Α8.1 1 Παιχνίδια (εξοπλισµός) 1 Κ.Α 300,00 300,00 Α.9 ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Α9.1 Οµπρέλα σκίασης τηλεσκοπική 4Χ4 µε τη βάση της, υπερβαρέως τύπου 850,00 850,00 Α9.2 Σπιτάκι εξοχής τύπου country house 300,00 300,00 Α9.3 Σπιτάκι εξοχής τύπου grill house 850,00 850, ,40 Φ.Π.Α. 23% 7.244, ,80 Περιγραφή Ειδών Τιµή α/α ΟΜΑ ΑΣ Β «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ» Ποσό τητα Μονάδα Μονάδα ς ( ) ( ) Β.1. Β1.1 ΚΡΕΒΑΤΙΑ- ΓΩΝΙΑ ΥΠΝΟΥ Κατωσέντονο µε λάστιχο 46 τεµάχιο 8,00 368,00 Β1.2 Πανωσέντονο 1,70Χ1,20 µ. 46 τεµάχιο 8,00 368,00 Β1.3 Κουβέρτα πικέ 1,60Χ1,20 µ. 20 τεµάχιο 19,90 398,00 Β1.4 Πάπλωµα 1,60Χ1,20 µ. 20 τεµάχιο 32,00 640,00 Β1.5 Κουρτίνες µε µηχανισµό στήριξης 75 µ2 20, ,00 Β1.6 Μοκέτα οικολογική 35 µ2 20,00 700,00 Β.2. ΜΠΑΝΙΟ- ΓΩΝΙΑ ΦΑΓΗΤΟΥ 8

9 Β2.1 Πετσέτες προσώπου 15 τεµάχιο 4,00 60,00 Β2.2 Πετσέτες χειρός 60 τεµάχιο 1,50 90,00 Β2.3 Πετσέτες σώµατος 10 τεµάχιο 8,00 80,00 Β2.4 Πατάκια αντιβακτηριακά 3 τεµάχιο 3,50 10,50 Β2.5 Τραπεζοµάντηλα υφασµάτινα αλέκιαστα 1.40Χ1.40 Β.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 τεµάχιο 10,00 20,00 Β3.1 Πετσέτες κουζίνας 24 τεµάχιο 4,00 96,00 Β3.2 Σετ Ποδιά- πιάστρα- γάντι κουζίνας 2 τεµάχιο 5,00 10,00 Β3.3 Σκουφάκια κουζίνας 5 τεµάχιο 3,00 15, ,50 Φ.Π.Α. 23% 1.001, ,27 α/α Περιγραφή Ειδών Τιµή Μονάδα ΟΜΑ ΑΣ Γ Ποσό Μονάδα ς τητα "ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η & ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ" ( ) ( ) Γ1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Γ1.1 Επαγγελµατική ηλεκτρική κουζίνα 4 εστιών µε φούρνο 2.500, ,00 Γ1.2 Επαγγελµατικός απορροφητήρας ΙΝΟΧ µε αεραγωγό και λοιπά εξαρτήµατα 1.700, ,00 Γ1.3 Πλυντήριο πιάτων επαγγελµατικό µε 2 καλάθια 1.500, ,00 Γ1.4 Ψυκτικός θάλαµος κατάψυξης, επαγγελµατικός 2.200, ,00 Γ1.5 Ψυκτικός θάλαµος συντήρησης µε δυο πόρτες, επαγγελµατικός 2.600, ,00 Γ1.6 Ψυγείο συντήρηση-κατάψυξη, οικιακό 800,00 800,00 Γ1.7 Γ2 Επαγγελµατικός νεροχύτης ανοξείδωτος, πλάτους περίπου cm, δύο σκαφών, µε ντουλάπια, αναµικτήρα, κρουνό, καταιωνιστήρα και λοιπά εξαρτήµατα ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΟΙΠΕΣ 600,00 600,00 Γ2.1 Στεγνωτήριο ρούχων χωρητικότητας 7kgr 750,00 750,00 9

10 Γ2.2 Πλυντήριο ρούχων χωρητικότητας 7kgr 750,00 750,00 Γ3 ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ Γ3.1 Επαγγελµατική ηλεκτρική σκούπα για υγρά /ξηρά χωρίς σακούλα 220,00 220,00 Γ3.2 Σίδερο ατµού 75,00 75,00 Γ3.3 Κύλινδρος σιδερώµατος 1.180, ,00 Γ3.4 Μίξερ χειρός ηλεκτρικό 2 τεµάχιο 30,00 60,00 Γ3.5 Μίξερ Μulti Ηλεκτρικό ηµι- επαγγελµατικό 125,00 125,00 Γ3.6 Πολυµίξερ ηλεκτρικό µε κάδο, ηµι- επαγγελµατικό 250,00 250,00 Γ3.7 Βραστήρας ηλεκτρικός ανοξείδωτος 2 τεµάχιο 30,00 60,00 Γ3.8 Γ3.9 Γ3.10 Γ3.11 Μεταλλικός λαχανοκόφτης ηλεκτρικόςκουζινοµηχανή 80,00 80,00 Ζυγαριά κουζίνας ηλεκτρονική µε δυνατότητα ζύγισης εως 5 κιλά 15,00 15,00 Ζυγαριά κουζίνας ρεύµατος επαγγελµατική 60 κιλ. 350,00 350,00 Στύφτης επαγγελµατικός ηλεκτρικός ανοξείδωτος 250,00 250,00 Γ3.12 Ηλεκτρική καφετιέρα γαλλικού ανοξείδωτη 20,00 20,00 Γ3.13 Θερµόµετρο υπέρυθρων και ακίδας 140,00 140, ,00 Φ.Π.Α 23% 3.731, ,75 Περιγραφή Ειδών ΟΜΑ ΑΣ Τιµή α/α "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ" Ποσό τητα Μονάδα Μονάδα ς ( ) ( ) 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1.1 Σετ µε κουτάλια φαγητού, γλυκού, φρούτου ΙΝΟΧ 18/ τεµάχιο 0,90 90, Σετ µαχαίρια όλων των χρήσεων, ΙΝΟΧ 18/10 µε χρωµατιστές λαβές (τεµάχια ως τεχν. 200,00 200,00 προδιαγραφές) 1.3 Σετ πιάτων πλαστικά 100 τεµάχιο 5,50 550,00 Σετ πιάτων και φλυτζανιών τσαγιού- καφέ 1.4 πορσελάνης 15 τεµάχιο 3,00 45,00 10

11 Σετ µαχαιροπήρουνα µε πιρούνια φαγητού, φρούτου και µαχαίρια ΙΝΟΧ 18/10 Σετ κυπελάκια νερού/ γάλατος και µπωλάκια πλαστικά 15 τεµάχιο 2,20 33, τεµάχιο 3,50 350, Ποτήρια γυάλινα νερού 15 τεµάχιο 0,35 5, Σετ ανοιξείδωτη κανάτα νερού, γαλατιέρα 4 τεµάχιο 25,00 100, Μπωλ µαγειρέµατος INOX Φ30 5 τεµάχιο 7,00 35, Σετ λεκανών πλαστικών σε διάφορα µεγέθη 1.1 Σετ τάπερ φύλαξης φαγητού σε διάφορα 1 µεγέθη 1.1 Σετ κατσαρόλες ΙΝΟΧ µε καπάκι σε διάφορα 2 µεγέθη Σετ τηγάνια ΙΝΟΧ σε διάφορα µεγέθη 1.1 Σετ λεκάνες τύπου GASTRONORM µε καπάκι 4 και ταψιά φούρνου ΙΝΟΧ σε διάφορα µεγέθη Σετ µπρίκια ΙΝΟΧ Σετ ανοιχτήρια ΙΝΟΧ 1.1 Σετ σουρωτήρια, τρίφτης τυριών, αυγοδάρτης 7 ΙΝΟΧ Σετ σαλατιέρες ΙΝΟΧ σε διάφορα µεγέθη Σετ φρουτιέρα- ψωµιέρα αποθήκευσης Σετ πηρούνα- λαβίδα- κουτάλες- σπάτουλα Στεγνωτήρι πιάτων Σετ δίσκοι σερβιρίσµατος ΙΝΟΧ και ξύλινοι Σετ αλατιέρα- δοχείο λαδιού Σετ επιφάνειες κοπής Ακονιστήρι -µασάτ µαχαιριών 8,00 8,00 60,00 60,00 180,00 180,00 2 τεµάχιο 80,00 160,00 200,00 200,00 15,00 15,00 13,00 13,00 65,00 65,00 2 τεµάχιο 60,00 120,00 3 τεµάχιο 60,00 180,00 45,00 45,00 17,00 17,00 60,00 60,00 15,00 15,00 2 τεµάχιο 15,00 30,00 15,00 15,00 11

12 1.2 6 Τρόλεϊ σερβιρίσµατος τριώροφο ανοξείδωτο 2 τεµάχιο 250,00 500,00 2 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.1 Σκάλα αλουµινίου υπηρεσίας 8 σκαλιών 40,00 40, Σιδερώστρα 30,00 30, Κάδος απορριµµάτων 50λ για την κουζίνα ποδοκίνητος 2 τεµάχιο 40,00 80, Απλώστρα ρούχων αλουµινίου τρίφυλλη 2 τεµάχιο 20,00 40, Καλάθι άπλυτων ρούχων πλαστικό µε καπάκι 4 τεµάχιο 6,50 26, Κουβάς τροχήλατος διπλός µε σφουγγαρίστρα 175,00 175, Πιγκάλ πλαστικά χρωµατιστά (για wc νηπίων & προσωπικού) 12 τεµάχιο 1,50 18, Καλαθάκια (για wc νηπίων & προσωπικου) 12 τεµάχιο 2,50 30, Κάδοι απορριµµάτων inox γραφειων 4 τεµάχιο 10,00 40, Χαρτοθήκη για χειροπετσέτες πλαστική 0 κρεµαστή (για wc νηπίων & προσωπικού) 5 τεµάχιο 20,00 100, Κινητές σίτες αερισµού 6,5 µ2 45,00 292, ,75 Φ.Π.Α 23% 911, ,18 Περιγραφή Ειδών Τιµή α/α ΟΜΑ ΑΣ Ε "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ" ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ Ποσό τητα Μονάδα Μονάδα ς ( ) ( ) Ε1 Ράδιο CD, ΜP3 2 τεµάχιο 95,00 190,00 Ε2 έκτης τηλεόρασης έγχρωµος LCD 450,00 450,00 Ε3 DVD PLAYER 90,00 90,00 Ε4 Ηλεκτρονικός υπολογιστής 2 τεµάχιο 450,00 900,00 Ε5 Οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή 2 τεµάχιο 120,00 240,00 Ε6 Πολυµηχάνηµα (φωτοτυπικό - εκτυπωτήςφαξ) 400,00 400,00 Ε7 Τηλεφωνική συσκευή ασύρµατη 20,00 20, ,00 12

13 Φ.Π.Α. 23% 526, ,70 A/ A ΣΤ 1 ΣΤ 2 ΣΤ 3 ΣΤ 4 ΣΤ 5 ΣΤ 6 ΣΤ 7 ΣΤ 8 ΣΤ 9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ΣΤ "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ" Βαλβίδα αντεπιστροφής για τον κρουνό των 4'' Πο σό τη τα Μονά δα Τιµή Μονάδ ος 1 TEM 95,00 95,00 Φορητός Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2, 5 κιλών 3 TEM 60,00 180,00 Φορητός Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης Pa, 12 κιλών Φορητός Πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης Pa, 6 κιλών 3 TEM 50,00 150,00 6 TEM 30,00 180,00 Τοπικό Σύστηµα εφαρµογής κουζίνας µε 9 lt κατασβεστικό υλικό wet chemical 1 TEM 750,00 750,00 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 2 ins 1 ΤΕΜ 35,00 35,00 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 3 ins 1 ΤΕΜ 45,00 45,00 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 6 ins 1 ΤΕΜ 80,00 80,00 Εύκαµπτη σύνδεση (flexible) βαρέως τύπου µε γαλβανισµένο περίβληµα 6'' 1 ΤΕΜ 150,00 150, ,00 Φ.Π.Α 23% 382, ,95 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α 1. Περιγραφή Ειδών ΟΜΑ Α Α: «ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΟΜΑ ΑΣ ( ) (χωρίς Φ.Π.Α.) Φ.Π.Α. 23% ( ) ( ) (µε Φ.Π.Α.) , , ,80 2. ΟΜΑ Α Β: «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ» 4.355, , ,27 3. ΟΜΑ Α Γ: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η & ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ» , , , ΟΜΑ Α : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & 3.962,75 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» 911, ,18 ΟΜΑ Α Ε: ««ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.290,00 "ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ» 526, ,70 13

14 6. ΟΜΑ Α ΣΤ: «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» 1.665,00 382, ,95 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ , , ,65 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό ,65 Ευρώ πλέον ,00 Ευρώ ΦΠΑ, δηλ. στο ποσό των ,65 Ευρώ (µε ΦΠΑ) και θα καταλογισθεί σε βάρος της πίστωσης µε Κ.Α µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ». ΑΡΘΡΟ 3 Τεχνικές Προδιαγραφές Τα υπό προµήθεια είδη για τις ανάγκες του ήµου πρέπει να είναι ποιότητας και προδιαγραφών όµοιων µε εκείνα που περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, όπως έχουν εγκριθεί µε την υπ. Αριθµ Απόφαση της Ο.Ε. ΑΡΘΡΟ 4 Αναθέτουσα αρχή, Όργανο, Χρόνος και Τόπος διενέργειας του ιαγωνισµού Αναθέτουσα αρχή είναι ο ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Ο ιαγωνισµός (υποβολή, άνοιγµα και έλεγχος δικαιολογητικών συµµετοχής) θα γίνει: 1. την.. ΧΧ/ΧΧ/2015 και ώρα και ώρα 10 π.µ., 2. επί της οδού Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, στο Κεντρικό ηµαρχείο Χαλανδρίου, Τµήµα Προµηθειών, 3. ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 5 Επιτροπή διαγωνισµού Πληροφορίες Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού (παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών) για τις προµήθειες του ήµου ορίζεται σύµφωνα µε το 46 ο άρθρο της Υπουργικής Απόφασης 11389/ΦΕΚ 185 Β / «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)» και το 26 ο άρθρο του Ν. 4024/2011. Οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν άµεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισµού στην ιστοσελίδα του ήµου Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης, σύµφωνα µε τη (γ) περίπτωση της 1 ης παραγράφου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993. ΑΡΘΡΟ 6 Γλώσσα σύνταξης των προσφορών (Υπ. Απ /1993 άρθρο 6) Οι οικονοµικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και θα είναι πλήρη και σαφή σ' όλα τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 14

15 ΑΡΘΡΟ 7 εκτοί στο διαγωνισµό- δικαιολογητικά συµµετοχής Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές αναγνωρισµένων προµηθευτών του δηµοπρατουµένου είδους, εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως, εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο. Γίνονται δεκτές εταιρείες Ελληνικές ή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραµµένες στο οικείο επιµελητήριο, καθώς και συνεταιρισµοί ή ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά µε αποδεικτικά έγγραφα των αντιπροσωπευόµενων εργοστασίων της αλλοδαπής, ως περιγράφονται ακολούθως. Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ. εν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισµό οι προσφέροντες για τους οποίους συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από Ελληνική ηµόσια Υπηρεσία ή ΝΠ ή επιχείρηση του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ή αντίστοιχο φορέα άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς του ηµοσίου µε απόφαση του Υπουργείου Εµπορίου (Ανάπτυξης), ή αντίστοιχης αρχής άλλου κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας στην οποία έχουν επαγγελµατική εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα. γ) Όσοι διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει οποιοδήποτε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα ή προκύπτουν, κατά την κρίση της επιτροπής, αµφιβολίες ως προς την συνέπειά τους, περί την εκτέλεση των συµβατικών και εν γένει επαγγελµατικών τους υποχρεώσεων. εν γίνονται επίσης δεκτοί στο διαγωνισµό οι προσφέροντες για τους οποίους συντρέχει κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία που προβλέπεται από νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασης, ή υπόκειται ή έχει κινηθεί κατ αυτών τέτοια ή ανάλογη διαδικασία. β) Έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή και την εν γένει άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. γ) εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, κατά τους νόµους εκάστης χώρας εγκατάστασης. δ) εν έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά τους νόµους εκάστης χώρας εγκατάστασης. ε) εν έχουν εγγραφεί στο κατά νόµο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, επιµελητήριο ή ισοδύναµη επαγγελµατική οργάνωση, κατά τα οριζόµενα από τους νόµους εκάστης χώρας εγκατάστασης ικαιολογητικά συµµετοχής (Υπ. Απ /1993 άρθρο 7) Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά, σε πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα (Ν.4250/2014), που θα έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού, εκτός αν άλλως αναφέρεται ακολούθως και θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς) α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ- ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. 7.1 Εγγυητική επιστολή συµµετοχής (βλ. αρθρο 9.1) στο διαγωνισµό που είναι το 2% επί του προϋπολογισµού της µελέτης προ Φ.Π.Α. Η εγγύηση συµµετοχής του προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 15

16 7.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 7.3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό. 7.4 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαµήνου. 7.5 Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 7.6 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενηµερότητα για κάθε νόµιµη χρήση), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 7.4, 7.5 και 7.6 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 7.7 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. β. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ- ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά µε έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός του αποσπάσµατος ποινικού µητρώου, µε την ακόλουθη τροποποίηση όσον αφορά τα πιστοποιητικά του εδαφίου 7.5: Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενηµερότητες), από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισµούς κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες (Ο. Ε. και Ε. Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης τόσο για όλα τα µέλη τους όσο και για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. Οι ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και οι εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε. Π. Ε.) θα προσκοµίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για όλο το απασχολούµενο σε αυτές προσωπικό. Υπόχρεοι στην προσκόµιση του ποινικού µητρώου για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά) είναι: 16

17 Οµόρρυθµοι εταίροι ή/ και διαχειριστές Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε, Πρόεδρος, /νων Σύµβουλος για Α.Ε. Όπως αναφέρονται στο τελευταίο τροποποιηµένο καταστατικό της εταιρείας (τελευταίο ΦΕΚ τροποποίησης), και το οποίο οφείλει να προσκοµίσει µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ως ανωτέρω. β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. γ) ικαιολογητικά όπως των εδαφίων 7.3, 7.4, 7.5 και 7.6 ανωτέρω. δ) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του διοικητικού του συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης περί προµηθευτών που αποκλείονται από τους διαγωνισµούς. ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ) ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: α. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50 %. Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη δήλωση, αυτό µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο (βλ. 6 η παράγραφο του 7 ου άρθρου της Υπ. Απ /1993). 7.8 Εξουσιοδότηση στον καταθέτοντα την προσφορά, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται είτε µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, είτε µε Υ.. µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Όταν δεν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, απαιτείται πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου, µε το οποίο θα εγκρίνεται η συµµετοχή της εταιρείας στο συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι ο εκπρόσωπος της για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Αντίγραφο της απόφασης του.σ. υποβάλλεται µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δεσµεύοντος την εταιρία. Επίσης υποβάλλεται θεωρηµένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή Φ. Ε. Κ. και πιστοποιητικό περί µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες (6) πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ. Ε. Κ. που έχει κατατεθεί. 17

18 Σηµειώνεται ότι ένας προµηθευτής δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρεία ή ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία, µε την οποία θα συµµετέχει στο διαγωνισµό. 7.9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόµενου ότι: Έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ή ότι δεν αποδέχεται έναν ή περισσότερους όρους, τους οποίους και θα αναφέρει. Τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης (για τις οµάδες και τα είδη που αναφέρονται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές) και ότι είναι σύµφωνα µε τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές Αναλαµβάνει να παραδώσει την προµήθεια των υλικών στους χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία Το εργοστάσιο κατασκευής είναι πιστοποιηµένο κατά ISO και τα προσφερόµενα προϊόντα έχουν τις απαιτούµενες δηλώσεις συµµόρφωσης και πιστοποιητικά. Ένα προς ένα δικαιολογητικά Τα προσφερόµενα είδη έχουν την εγγύηση χρονικής διάρκειας τουλάχιστον όσης απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές ή και µεγαλύτερης ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ (οι οποίες χρειάζεται να τηρούνται από τους υποψήφιους προµηθευτές, µε ποινή αποκλεισµού σε αντίθετη περίπτωση) Όταν ο υποψήφιος προµηθευτής είναι νοµικό πρόσωπο (Α. Ε., Ε. Π. Ε., Ο. Ε. ή Ε. Ε.) και ο υπογράφων τις υπεύθυνες δηλώσεις ενεργεί ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, θα υπογράφει οπωσδήποτε κάτω από την εταιρική επωνυµία (σφραγίδα εταιρείας και υπογραφή). Οι δηλώσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουν τα πλήρη στοιχεία του υπογράφοντος (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµα πατέρα και µητέρας, ηµεροµηνία και τόπο γέννησης, αριθµό δελτίου ταυτότητας, τηλέφωνο, τόπο και διεύθυνση κατοικίας κ.τ.λ.), ώστε να είναι σωστές και πλήρεις σε στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986. Στις Υ.. θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 8 Χρόνος και τρόπος κατάθεσης και περιεχόµενα των προσφορών 8.1 Χρόνος και Τρόπος κατάθεσης Οι προσφορές εις διπλούν (πρωτότυπα ή αντίγραφα) κατατίθενται ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού, σε καλά σφραγισµένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα, την ηµέρα και ώρα που θα γίνει ο διαγωνισµός: Α. αυτοπροσώπως από τους διαγωνιζόµενους µε την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή Β. από εκπροσώπους αυτών προσκοµίζοντας στην περίπτωση αυτή µµαζί µε την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης ή Γ. ταχυδροµικά ή µε άλλο τρόπο στο πρωτόκολλο του ήµου, µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα (δηλαδή έως και την..-/2015 και ώρα 15.00µ.µ.). Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. Προσφορές που περιέρχονται στο ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του ιαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 18

19 προαναφερόµενη διαδικασία. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 8.2 Περιεχόµενα των Προσφορών Στον κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφονται: Α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα Β) ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια ( ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ, Τµήµα Προµηθειών, τηλ.: ) Γ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και το είδος της προµήθειας (ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στις χχ/χχ/2015 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ» ) Τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου. Στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 1. όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά (βλ. άρθρο 7) 2. η εγγυητική συµµετοχής (βλ. 9.1). 3. χωριστός σφραγισµένος υποφάκελος, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. χωριστός σφραγισµένος υποφάκελος, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους του διαγωνιζοµένους ή του νοµίµους εκπροσώπους τους. Οι προσφορές ενώσεων προµηθευτών υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται στον χωριστό σφραγισµένο υποφάκελο (βλ ), µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να υπάρχουν Τεχνική Περιγραφή Τεχνικές Προδιαγραφές (επί ποινή αποκλεισµού) και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, δηλώσεις συµµόρφωσης, εργαστηριακούς ελέγχους, προσπέκτους προερχόµενα από την εταιρεία κατασκευής τους, µέσω των οποίων θα πιστοποιείται ότι τα προσφερόµενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και τηρούν την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, σχέδια και φωτογραφίες, οδηγίες χρήσης λειτουργίας και συντήρησης όπου απαιτείται, καθώς και βεβαίωση για το χρόνο εγγύησης. Για το χρόνο εγγύησης απαιτείται κατ ελάχιστον για κάθε οµάδα ως ακολούθως, εκτός αν άλλως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στις επιµέρους περιγραφές: o ΟΜΑ Α Α: «ΕΠΙΠΛΑ ΝΗΠΙΩΝ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»: 3 έτη o ΟΜΑ Α Β: «ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ»: 1 έτος o ΟΜΑ Α Γ: «ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙ Η & ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ»: 2 έτη για οικιακής χρήσης και 1 έτος για εππαγελµατικό εξοπλισµό o ΟΜΑ Α : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»: 1 έτος o ΟΜΑ Α Ε: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ "ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ"»: 2 έτη o ΟΜΑ Α ΣΤ: «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»: 1 έτος Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει να υπολογίζεται από την ηµεροµηνία που έγινε η προσωρινή (ποσοτική) παραλαβή. Ο κάθε προµηθευτής εγγυάται αυτοτελώς την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών που προµηθεύει κατά το χρόνο εγγύησης τους. Είναι υπεύθυνος για τη χωρίς καθυστέρηση µε δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώµατος που αποφαίνεται την περίοδο αυτή εκτός αν µπορέσει να αποδείξει ότι τα ελαττώµατα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση µε σφάλµατα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση. Αν ελαττώµατα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται στην 19

20 αχρηστία µέρους ή του συνόλου των προς προµήθεια ειδών, ο προµηθευτής προβαίνει σε αντικαταστάσεις χωρίς επιβάρυνση του ήµου (Ν 3043/2002). Ο ήµος πληροφορεί τον προµηθευτή ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώµατος µόλις αυτό γίνει εµφανές. Αν ο προµηθευτής δεν αποκαταστήσει το ελάττωµα χωρίς καθυστέρηση, ο ήµος µπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώµατος από τρίτον, µε κίνδυνο και δαπάνη του προµηθευτή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να διενεργεί προληπτική συντήρηση, η οποία µπορεί να είναι πέραν του ωραρίου κανονικής λειτουργίας του ήµου. Για το εργοστάσιο κατασκευής, κατά το άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ ισχύουν τα ακόλουθα: «18.2 Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά το εργοστάσιο, στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόµενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασής του, καθώς και το ποσοστό συµµετοχής στη διαµόρφωση της τιµής του τελικού προϊόντος για κάθε µια από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Εµπορίου για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος, από διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και του ηµοσίου για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή µερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του δηµόσιου και των Ο.Τ.Α., που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 3. 'Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν τα προσφερόµενα υλικά, µερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 2 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνάψουν σ' αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου, στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση». Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισµένο υποφάκελο (βλ ),, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον σφραγισµένο φάκελο οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του Υποψηφίου, η οποία θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να είναι συνταγµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος της παρούσας προκήρυξης. Προσφερόµενη τιµή (Υπ. Απ /1993 άρθρο 16) Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του υλικού, ήτοι το κόστος µεταφοράς και τοποθέτησης εγκατάστασης- σύνδεσης και παράδοσης προς χρήση των αντικειµένων στο χώρο του Παιδικού Σταθµού (Υποέργο 1). Τα οποιαδήποτε προσφερόµενα είδη, παρελκόµενα ή ανταλλακτικά που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τιµή, αλλά περιλαµβάνονται σε αυτή. Η τιµή, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων στην προσφορά τους, στη σύµβαση, στη διακίνηση και στην τιµολόγηση. Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η τιµή µονάδας χωρίς Φ. Π. Α. σε Ευρώ 20

21 αριθµητικώς, µε δύο δεκαδικά ψηφία, ανά τεµάχιο, καθώς και αριθµητικώς και ολογράφως η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των προς προµήθεια ειδών στην προσφορά συµπεριλαµβανοµένου του Φ. Π. Α. Σε περίπτωση ασυµφωνίας, δηλ. αν υπάρχουν λογιστικές διαφορές µεταξύ τιµής µονάδος και συνόλου, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. εν πρέπει να υπάρχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Υπηρεσίας ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 9 Εγγυήσεις 9.1 Εγγύηση συµµετοχής (Ν 4281, αρθρ α) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α α) Η εγγύηση για την συµµετοχή στην δηµοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. ανά οµάδα ή οµάδες οµοειδών ειδών, σύµφωνα µε την µελέτη για τις οποίες ο προµηθευτής πρόκειται να καταθέσει και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή άλλου αναγνωρισµένου ιδρύµατος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δηµόσιο διαγωνισµό. β) Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύστερα από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων προµηθευτών πού έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. γ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπ' όψιν. δ) Οι εγγυήσεις συµµετοχής, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 1. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 2. Τον εκδότη. 3. Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται ( ήµος Χαλανδρίου). 4. Τον αριθµό της εγγυητικής επιστολής. 5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7. Τον αριθµό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαίρεσης και της διηζήσεως. 9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ήµου και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 21

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090300 2015-09-25

15PROC003090300 2015-09-25 15PROC003090300 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. : 25840/ 25-9-2015 ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 30/3-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 435 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στο Μoρφοβούνι

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 45481/01-08-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του υποέργου ΙΙ με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικού σταθμού Ν. Κρώμνης Δράμας» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39000000,39161000, 39500000,39711000,39710000, 30100000,30000000,37535200, 39221100, 34114400

CPV: 39000000,39161000, 39500000,39711000,39710000, 30100000,30000000,37535200, 39221100, 34114400 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου µε τίτλο: «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών σταθµών ήµου ράµας» ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1 ης Ιουλίου (Ηµεροµηνία) 02/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002594508 2015-02-24

15PROC002594508 2015-02-24 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 41752 / 14-07 - 2014 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ.

Περίληψη: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 22/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ : 21300 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Απόφ. Δημάρχου: 1464 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 25-6-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 25-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 179/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 25-6-2013 ΘΕΜΑ 12 ο : (έκτακτο) Έγκριση όρων δηµοπράτησης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002538533 2015-01-23

15PROC002538533 2015-01-23 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ: ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8319/24-2-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8319/24-2-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8319/24-2-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β2 1 ) Για έργα προµηθειών που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού 2 στο πεδίο εφαρµογής εθνικής νοµοθεσίας

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β2 1 ) Για έργα προµηθειών που εµπίπτουν λόγω προϋπολογισµού 2 στο πεδίο εφαρµογής εθνικής νοµοθεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια εξοπλισµού στο εκθετήριο-συλλογή στον οικισµό Σκινιά ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η πίστωση προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:17414/21-4-2015 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17.7.2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ (Για την οµάδα ελαιολάδου, κατεψυγµένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 14939/3-6-2015 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) ΓΙΑ ΑµεΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 007-03

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003125674 2015-10-06

15PROC003125674 2015-10-06 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 45448/06-10-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα