ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μάιος

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Η ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΒΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

3 1. Εισαγωγή Το έργο της διάγνωσης αναγκών συνίσταται στον προσδιορισμό των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας, δηλαδή στον προσδιορισμό των μεγεθών αυτών ως έχουν και όπως τείνουν να εξελιχθούν στο μέλλον και στον εντοπισμό αναντιστοιχιών (προσφορά και ζήτηση εργασίας, επαγγέλματα, χωρικές ενότητες, δεξιότητες-ικανότητες-γνώσεις). Η δημιουργία Συστήματος Διάγνωσης στοχεύει στον αποτελεσματικό προσανατολισμό των πόρων σε προγράμματα που αφορούν την αγορά εργασίας, μειώνουν τις αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας, αναπροσαρμόζουν την εκπαίδευση και κατάρτιση και τελικά ενισχύουν την απασχόληση μειώνοντας την ανεργία. Το Σύστημα Διάγνωσης περιλαμβάνει δίκτυο φορέων και οργανισμών με κύριο σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις εκ των οποίων η πρώτη θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2015 με την παραγωγή των πρώτων αποτελεσμάτων, η δεύτερη τον Δεκέμβριο 2015 με την παραγωγή πληρέστερων αποτελεσμάτων και η τρίτη από το 2016 και μετά με την πλήρη λειτουργία του Συστήματος. Εκτός από τις ανάγκες κατάρτισης, το Σύστημα Διάγνωσης καλύπτει ανάγκες πληροφόρησης και σε άλλους τομείς όπως για παράδειγμα, στην προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, για την οποία απαιτείται ο προσδιορισμός των δημογραφικών ομάδων που δεν μετέχουν σε εκπαίδευση ή απασχόληση. Επίσης συνεισφέρει με πληροφόρηση στην προώθηση της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), για την οποία είναι αναγκαία η ανάλυση δεδομένων της αγοράς εργασίας σε επίπεδο περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό με συγκεκριμένα κριτήρια. Σημειώνεται ότι τα παραδοτέα του προτεινόμενου Συστήματος συνδέονται με συγκεκριμένα προγράμματα ή δράσεις όπως η «Εγγύηση στη Νεολαία» (youth guarantee), η μαθητεία, κ.λπ., επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη εστίαση των πολιτικών αυτών. Σχετικά με τον βαθμό και τον τρόπο με τον οποίο τα παραδοτέα του προτεινόμενου Συστήματος συνδέονται με συγκεκριμένα προγράμματα ή δράσεις όπως η «Εγγύηση στη 2

4 Νεολαία» (youth guarantee), η μαθητεία, κ.λπ. θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα πορίσματα του Συστήματος Διάγνωσης θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη εστίαση των πολιτικών αυτών, δεν αποτελούν όμως την μόνη εισροή για τον σχεδιασμό αυτών των πολιτικών. Το Σύστημα Διάγνωσης θα παρέχει πληροφόρηση για τους δυναμικούς κλάδους και επαγγέλματα και συνεπώς θα συμβάλει στο σχεδιασμό προγραμμάτων μαθητείας που ανταποκρίνονται στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και της διεθνούς ζήτησης. Η πληροφόρηση αυτή είναι επίσης σημαντική για δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Τα πορίσματα για τις αναντιστοιχίες στον τομέα των δεξιοτήτων επίσης αποτελούν πολύτιμη πληροφόρηση για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε εργαζόμενους και ανέργους. Μελέτες απορρόφησης πτυχιούχων διαφορετικών βαθμίδων και ειδικεύσεων καθώς και συστηματική αξιολόγηση των προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας - που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στην 3 η φάση λειτουργίας του προτεινόμενου Συστήματος - θα παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση για τον επανασχεδιασμό των προγραμμάτων καθώς και για το περιεχόμενο των σχετικών σπουδών. Ο στόχος δημιουργίας του Συστήματος Διάγνωσης είναι αναγκαίο να εκπληρωθεί με την ενεργό συνεργασία των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικών, των κοινωνικών εταίρων, της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και άλλων εμπλεκομένων φορέων, που σχετίζονται είτε με τις εισροές είτε με τις εκροές του συστήματος. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τόσο οι στόχοι του συστήματος όσο και ο ρόλος του κάθε εμπλεκομένου φορέα. Επίσης είναι αποφασιστικής σημασίας η οργάνωση της πληροφορίας από τις πολλαπλές πηγές και η ανάλυση της πληροφορίας αυτής με τις κατάλληλες μεθόδους να πραγματοποιηθεί από ένα επιστημονικό φορέα με τεχνογνωσία στο θέμα, το ΕΙΕΑΔ, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των συμπερασμάτων. 3

5 2. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο βασικός στόχος του παρόντος σχεδίου δράσης είναι η σκιαγράφηση του οδικού χάρτη που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός σταθερού, λειτουργικού και αξιόπιστου μηχανισμού διάγνωσης αναγκών, που αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνογνωσία, θα παράγει έγκαιρα και έγκυρα αποτελέσματα για την αγορά εργασίας που θα πληροφορούν το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις και θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων απασχόλησης και εν γένει ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Επιδίωξη του παρόντος κειμένου είναι να προδιαγράψει τη φιλοσοφία του συστήματος, τις εισροές (τα δεδομένα που θα αναλυθούν), τις εκροές (τα παραδοτέα) καθώς και τον τρόπο λειτουργίας και διακυβέρνησης του συστήματος, καθορίζοντας τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των συμμετεχόντων στο σύστημα διάγνωσης. Οι αρχές που διέπουν το προτεινόμενο Σύστημα Διάγνωσης είναι οι ακόλουθες: Παραγωγή έγκυρων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων Παραγωγή αποτελεσμάτων άμεσης αξιοποίησης και αποτελεσμάτων μεσοπρόθεσμης χρήσης Εμπλουτισμός των αποτελεσμάτων του Συστήματος Διάγνωσης με τα πορίσματα άλλων παρεμφερών μελετών και ερευνών (π.χ. PIAAC, μελέτες CEDEFOP, αξιολογήσεις προγραμμάτων) Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι φορείς έρευνας και ανάλυσης της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς (π.χ. CEDEFOP, κέντρα κοινωνικών εταίρων, ΕΚΚΕ, ερευνητικά κέντρα Πανεπιστημίων, ΕΛΣΤΑΤ) Δημιουργία μόνιμου μηχανισμού Διασφάλιση των αναγκαίων συνεργειών και χαμηλές απαιτήσεις χρηματοδότησης ώστε να διευκολυνθεί η βιωσιμότητά του μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Η βασική μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται στο παρόν σχέδιο είναι ολιστική. Η ολιστική προσέγγιση που προτείνεται στο παρόν σχέδιο αξιοποιεί πολλαπλές πηγές δεδομένων και μεθόδων ανάλυσης, με στόχο την παροχή όσο 4

6 το δυνατόν πιο αξιόπιστης πληροφόρησης. Οι εκροές του συστήματος θεωρούνται ένα είδος παζλ, το οποίο προκύπτει από τις εκροές των επιμέρους αναλύσεων. Η χρήση πολλαπλών μεθόδων και η αξιολόγηση των μεθόδων αυτών σχετικώς με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που τις χαρακτηρίζουν προσφέρει πληρέστερη πληροφόρηση και ελαχιστοποιεί τα μειονεκτήματα κάθε μιας επιμέρους μεθόδου. Το προτεινόμενο σύστημα διάγνωσης αξιοποιεί την τεχνογνωσία που υπάρχει στον τομέα αυτό σε άλλες χώρες και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό το μοντέλο που χρησιμοποιείται στην Φιλανδία, μια χώρα με μεγάλη παράδοση σε θέματα εκπαίδευσης/κατάρτισης, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, προσδιορίζονται οι βασικοί συντελεστές τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας και στην συνέχεια εμπλουτίζονται με δεδομένα σε περιφερειακό επίπεδο, εξειδικευμένες εμπειρογνωμοσύνες και τα αποτελέσματα αξιολογήσεων του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα πορίσματα αυτά σε συνδυασμό με τους στόχους των εκπαιδευτικών και εργασιακών πολιτικών διαμορφώνουν τα τελικά συμπεράσματα που αξιοποιούνται στον σχεδιασμό και επανασχεδιασμό των κατάλληλων πολιτικών 1. Το προτεινόμενο Σύστημα Διάγνωσης έχει ως άμεσους στόχους (α) την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των βραχυπρόθεσμων τάσεων και (β) την παραγωγή μέσο-πρόθεσμων προβλέψεων αναφορικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε κλάδους, επαγγέλματα και δεξιότητες. Απώτερος στόχος του είναι η τακτική και έγκυρη τροφοδότηση της πολιτείας με δεδομένα και εκτιμήσεις για τον ορθολογικό σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, των προγραμμάτων διά βίου μάθησης και των λοιπών πολιτικών. Έτσι, παράλληλα με τις προβλέψεις που περιγράφονται στη συνέχεια, το ΕΙΕΑΔ θα παράγει τακτικές εκθέσεις που θα αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση και τις 1 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φιλανδικό μοντέλο: and_by_2025_2.pdf 5

7 βραχυπρόθεσμες (γραμμικές) τάσεις για τους επόμενους μήνες, με την επεξεργασία των στοιχείων από ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΓΑΝΗ και ΟΑΕΔ. Οι εκροές του Συστήματος Διάγνωσης θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: 1. Προσφορά και ζήτηση εργασίας σε κλαδικό επίπεδο 2. Προσφορά και ζήτησης εργασίας σε επίπεδο επαγγέλματος 3. Προσφορά και ζήτησης σε επίπεδο δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσεων Οι τρεις αυτές κατηγορίες προσδιορίζονται περαιτέρω σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο μεγαλύτερης ή μικρότερης εξειδίκευσης. Ο αρχικός στόχος είναι ο προσδιορισμός των τριών αυτών γενικών κατηγοριών σε εθνικό επίπεδο. Κατόπιν τα εθνικά αποτελέσματα μπορούν να εξειδικευτούν σε επίπεδο περιφέρειας, αξιοποιώντας τις εισροές της περιφέρειας που με κοινή μεθοδολογία θα παρέχουν στο Σύστημα. Το επίπεδο εξειδίκευσης των κλαδικών και επαγγελματικών αποτελεσμάτων προσδιορίζεται κατά κύριο λόγο από τα διαθέσιμα δεδομένα. Η επιθυμητή ανάλυση είναι σε όσο το δυνατόν αναλυτικότερο κλαδικό και επαγγελματικό επίπεδο (π.χ. διψήφιο κλάδο ΣΤΑΚΟΔ και τριψήφιο επάγγελμα ISCO). Σε ορισμένες περιπτώσεις λόγω των περιορισμών των διαθέσιμων δεδομένων η ανάλυση περιορίζεται σε γενικότερες κατηγορίες. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον προσδιορισμό της προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων. Συνυπολογίζοντας τους παράγοντες αυτούς, το Σύστημα Διάγνωσης θα παράγει αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο σε τριψήφιο ISCO και διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ και σε περιφερειακό επίπεδο σε διψήφιο ISCO και διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ. Μέχρι και σήμερα το CEDEFOP χρησιμοποιεί την εκπαίδευση σε τρεις κατηγορίες ως proxy για τις δεξιότητες. Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση δεν παρέχει επαρκή πληροφορία για το θέμα των δεξιοτήτων αλλά επιβάλλεται από τους αναλυτικούς περιορισμούς του μοντέλου που χρησιμοποιείται και των δεδομένων που διατίθενται. Στο προτεινόμενο Σύστημα Διάγνωσης η προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων θα προσδιοριστεί με το proxy της εκπαίδευσης και θα 6

8 συμπληρωθεί με πληροφόρηση από τις δευτερογενείς πηγές για το θέμα των δεξιοτήτων που αναμένεται να δημοσιευτούν μελλοντικά (eu skills του CEDEFOP εντός του 2015 και PIAAC του ΟΟΣΑ εντός του 2016), καθώς και από τις έρευνες των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειών. Προβλέπονται τα εξής παραδοτέα και αντίστοιχες ενέργειες: 1. Δημιουργία δικτύου των φορέων που εμπλέκονται με τα παραγόμενα προϊόντα του Συστήματος Διάγνωσης και των φορέων που παρέχουν πληροφόρηση στο Σύστημα. Με άλλα λόγια, στο Δίκτυο αυτό θα μετέχουν όσοι σχετίζονται με τις εισροές και τις εκροές του Συστήματος. Ως εισροές του συστήματος εννοούμε τα στατιστικά δεδομένα, τα ποιοτικά δεδομένα καθώς και τις απαιτήσεις (τις πληροφορίες που χρειάζονται) οι φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των πολιτικών που σχεδιάζουν/υλοποιούν. Θα περιλαμβάνει επίσης όσους σχετίζονται με τις εκροές του Συστήματος, με τα παραδοτέα του. Το Δίκτυο δεν έχει ως στόχο την εκπροσώπηση φορέων αλλά τη διευκόλυνση συλλογής της ζητούμενης πληροφόρησης, της εξειδίκευσης του Συστήματος σχετικά με τις ανάγκες των φορέων που σχεδιάζουν/υλοποιούν πολιτικές και στη διάχυση της πληροφόρησης. Στο δίκτυο θα μετέχουν Υπουργεία, κοινωνικοί εταίροι, περιφέρειες, φορείς που συλλέγουν δεδομένα (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ), ο ΟΑΕΔ, ερευνητικοί φορείς που συνεργάζονται στην παραγωγή των αποτελεσμάτων (π.χ. ΕΚΚΕ, ΟΑΕΔ), κ.λπ. Αναλόγως του θέματος θα συγκαλείται το μέρος του Δικτύου που σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, αν το ζητούμενο είναι η συλλογή πληροφοριών από παραγωγικούς φορείς θα ζητείται η συμμετοχή των παραγωγικών φορέων. Το δίκτυο θα λειτουργεί είτε με συναντήσεις είτε/και με ηλεκτρονική επικοινωνία των μελών του. Η δράση του δικτύου θα είναι συνεχής, θα συντονίζεται και θα εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας το οποίο θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες θεσμοθέτησής του. 7

9 Στο πλαίσιο του δικτύου θα λειτουργεί και επιστημονική επιτροπή για το θέμα της διάγνωσης αναγκών. Στην επιτροπή θα μετέχουν και οι εμπειρογνώμονες του ΕΙΕΑΔ. Με στόχο την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στο θέμα της διάγνωσης αναγκών εκτός ΕΙΕΑΔ θα δημιουργηθεί η συγκεκριμένη επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων για το θέμα. Θα κληθούν μέσω ανοιχτής πρόσκλησης να συμμετέχουν σε αυτή επιστήμονες-εμπειρογνώμονες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της διάγνωσης αναγκών και ενδιαφέρονται να συμβάλλουν με τις απόψεις και τις γνώσεις τους στον εμπλουτισμό του συστήματος. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί από το ΕΙΕΑΔ στη βάση της επιστημονικής ειδίκευσης των υποψηφίων. Η λειτουργία της επιτροπής θα γίνεται με ολιγομελείς συναντήσεις στις οποίες θα παρουσιάζονται τα πορίσματα των μελετών, θα συζητιούνται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και άλλα σχετικά θέματα. Στην επιτροπή θα προσκληθούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι του CEDEFOP καθώς και άλλοι επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Η δράση αυτή θα είναι συνεχής. Το ΕΙΕΑΔ θα υλοποιεί τη συγκεκριμένη δράση. 2. Στατιστική ανάλυση των δευτερογενών δεδομένων με χρήση δεικτών και στόχο τον προσδιορισμό της κλαδικής, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής διάρθρωσης της απασχόλησης και της ανεργίας. Περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους αναλύσεις: 2.1 Ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ. Από την ανάλυση αυτή θα προκύψουν οι πρώτες βασικές εκροές του Συστήματος Διάγνωσης. Θα προκύψουν εκροές σχετικά με τον δυναμισμό /την ανθεκτικότητα επαγγελμάτων /κλάδων /εκπαιδευτικών επιπέδων και τις αναντιστοιχίες που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 2.2 Ανάλυση των ροών μισθωτής απασχόλησης του Συστήματος Εργάνη. Από την ανάλυση αυτή θα προκύψει πληροφόρηση για τη ζήτηση 8

10 μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε επαγγελματικό, κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο. 2.3 Ανάλυση των δεδομένων των κενών θέσεων της σχετικής έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ σε κλαδικό και επαγγελματικό επίπεδο με τη χρήση στατιστικών δεικτών. Με την ανάλυση αυτή θα εντοπισθούν αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε επαγγελματικό και κλαδικό επίπεδο. 2.4 Ανάλυση των δεδομένων του ΟΑΕΔ με τη χρήση στατιστικών δεικτών. Με την ανάλυση αυτή θα εντοπιστούν αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και χωρικό επίπεδο. Οι ανωτέρω δράσεις είναι συνεχείς. Οι τρεις πρώτες θα πραγματοποιούνται από το ΕΙΕΑΔ και η τέταρτη από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΕΙΕΑΔ. Τα αποτελέσματα των 2.1, 2.2, 2.3 θα παρουσιαστούν τον Ιούνιο Το 2.4 θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο Ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων που αφορούν το θέμα των δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους δράσεις: 3.1 Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πεδίου του CEDEFOP για τις δεξιότητες (eu skills, αναμένεται να ανακοινωθούν εντός του 2015). 3.2 Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας PIAAC του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες (τα αποτελέσματα για την Ελλάδα αναμένονται εντός του 2016). 3.3 Για το θέμα της συλλογής δεδομένων σχετικά με τις κενές θέσεις και τις δεξιότητες έχει δημιουργηθεί από το ΕΙΕΑΔ ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο έχει δοκιμαστεί πιλοτικά σε επιχειρήσεις και αναμένεται να αξιοποιηθεί στη συνέχεια για τη συλλογή εστιασμένης πληροφόρησης. Οι ανωτέρω δράσεις είναι συνεχείς και πραγματοποιούνται από το ΕΙΕΑΔ. Τα πρώτα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν τον Ιούνιο

11 4. Συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τους κοινωνικούς εταίρους Στη βάση συμφωνημένης μεθοδολογίας οι κοινωνικοί εταίροι θα συλλέγουν με έρευνες πεδίου, τομεακά συμβούλια και workshops δεδομένα που θα καλύπτουν τα κενά πληροφόρησης που διαπιστώνονται στις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης. Η δράση θα πραγματοποιείται από τους κοινωνικούς εταίρους με τη συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΙΕΑΔ. 5. Συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τις περιφέρειες Στη βάση συμφωνημένης μεθοδολογίας οι περιφέρειες θα συλλέγουν δεδομένα που θα καλύπτουν τα κενά πληροφόρησης που διαπιστώνονται στις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης. Η δράση θα πραγματοποιείται από τις περιφέρειες με τη συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΙΕΑΔ. 6. Προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Για τις οικονομετρικές προβλέψεις θα αξιοποιηθούν υπάρχουσες εκτιμήσεις από άλλους φορείς (π.χ. οι εκτιμήσεις του CEDEFOP ή άλλων φορέων). Οι προβλέψεις αυτές θα εξειδικευτούν για τις ανάγκες του Συστήματος Διάγνωσης. Παράλληλα προβλέπεται η περιοδική χρηματοδότηση εξωτερικού συνεργάτη ή ερευνητικών φορέων για την κατασκευή και ανανέωση πινάκων εισροών/ εκροών κατά κλάδο και επάγγελμα. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί από το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη ή άλλο ερευνητικό φορέα. 7. Μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών. Περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους δράσεις: 7.1 Συνολική μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών. Περιγράφονται οι μεθοδολογικές επιλογές και ο τρόπος σύνθεσης 10

12 των αποτελεσμάτων από τις επιμέρους πηγές και αναλύσεις. Πραγματοποιείται από το ΕΙΕΑΔ. 7.2 Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τις περιφέρειες. Περιγράφεται ο τρόπος και το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή πληροφοριών σε περιφερειακό επίπεδο. Πραγματοποιείται από το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με τις περιφέρειες. 7.3 Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τους κοινωνικούς εταίρους. Περιγράφεται ο τρόπος που θα συλλεχθούν στοιχεία από τους κοινωνικούς εταίρους με έρευνες πεδίου και τομεακά συμβούλια. Καταρτίζεται ειδικό σχέδιο για κάθε κοινωνικό εταίρο με τις πληροφορίες που θα συλλέγει ο καθένας και τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών αυτών. Πραγματοποιείται από το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. 8. Βάση δεδομένων Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών Πλατφόρμα πληροφόρησης Η συγκέντρωση των εισροών και των εκροών του Συστήματος Διάγνωσης σε μια κεντρική βάση δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα λειτουργίας του προδιαγραφόμενου συστήματος και τη διάχυση της πληροφόρησης. Στη βάση αυτή θα συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που αξιοποιούνται για τον υπολογισμό συμπερασμάτων, βιβλιογραφικές αναφορές καθώς και τα αποτελέσματαπαραδοτέα του Συστήματος. Η ανάπτυξη της συνολικής αρχιτεκτονικής της βάσης δεδομένων (εξειδίκευση λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων, ηλεκτρονικά πεδία, δείκτες κλπ) θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με το ΕΙΕΑΔ. Παράλληλα θα δημιουργηθεί πλατφόρμα μέσω της οποίας θα συλλέγεται πληροφόρηση από άτομα και επιχειρήσεις για τις αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας. Το πληροφοριακό σύστημα που θα δημιουργηθεί θα αξιοποιεί υπάρχοντα συστήματα του Υπουργείου Εργασίας και θα επιτρέπει διαβαθμισμένη πρόσβαση στους χρήστες του ανάλογα με την ιδιότητά τους. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από την Διεύθυνση Απασχόλησης. 11

13 9. Σύνθεση των αποτελεσμάτων του Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών Τα πορίσματα των επιμέρους μελετών (π.χ. ανάλυση δεικτών, μοντέλο διάγνωσης, κ.λπ.) θα συνθέτονται και θα ερμηνεύονται σχετικώς με τους στόχους του συστήματος (την παροχή πληροφόρησης για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων). Στην περιγραφή του μηχανισμού διάγνωσης περιγράφεται συνοπτικά ο τρόπος με τον οποίο θα παράγονται τα βασικά αποτελέσματα του Συστήματος και στη συνέχεια θα εμπλουτίζονται από τις επιπλέον πληροφορίες. Η διαδικασία εμπλουτισμού-επικύρωσης των δεδομένων αφορά τόσο τις υποθέσεις σενάρια που υιοθετούνται στην εκτίμηση των οικονομετρικών υποδειγμάτων όσο και τη διαμόρφωση των τελικών συμπερασμάτων στη βάση συμπληρωματικών πληροφοριών. Η τελική σύνθεση των αποτελεσμάτων επιμέρους μελετών και εκτιμήσεων αποτελεί το αντικείμενο εμπειρογνωμοσύνης που εκτιμά και συνυπολογίζει τα διαφορετικά ευρήματα με στόχο την εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων. Η δράση πραγματοποιείται από το ΕΙΕΑΔ σε συνεργασία με τις περιφέρειες, τους κοινωνικούς εταίρους και την επιστημονική επιτροπή. 10. Δράσεις αξιολόγησης Οι δράσεις αξιολόγησης παρότι δεν βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των Συστημάτων Διάγνωσης, αποτελούν σημαντική δράση για την βελτίωση του Συστήματος και γενικότερα την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων αξιολόγησης προτείνεται η λειτουργία μόνιμης ομάδας εντός της ευρύτερης ομάδας εργασίας του ΕΙΕΑΔ για το Σύστημα Διάγνωσης που σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας [Διεύθυνση Απασχόλησης, Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ) και Κοινωνικής Προστασίας] και τον ΟΑΕΔ, θα ασχολείται αποκλειστικά και σταθερά με το θέμα της αξιολόγησης. Η συγκεκριμένη ομάδα θα συγκεντρώνει τις μελέτες κι έρευνες αξιολόγησης των προγραμμάτων απασχόλησης / κατάρτισης και θα αξιοποιεί τα αποτελέσματα για την ανατροφοδότηση του σχεδιαζόμενου Συστήματος. Το Σύστημα Διάγνωσης θα επωφελείται έτσι 12

14 από την παροχή νέων προτάσεων και πρόσθετων πεδίων συλλογής στοιχείων. Επίσης το ΕΙΑΕΔ θα εισηγείται στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Παιδείας προτάσεις πολιτικής αναφορικά με τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης και τον ανασχεδιασμό τους. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους θα κληθούν να αποστέλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στο Υπουργείο Εργασίας / Διεύθυνση Απασχόλησης τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί μια πολύ καλή βάση πληροφόρησης με σχετικά χαμηλό κόστος και θα δημιουργηθεί μια δυναμική για την ανάπτυξη έγκυρων και ποιοτικών αξιολογήσεων. 13

15 ΣΤΟΧΟΙ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΧΟΙ Καταγραφή αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων. Μεσοπρόθεσμη διάγνωση αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων, προσόντων και δεξιοτήτων. Συνεισφορά στον ορθολογικό σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενίσχυσης της καινοτομίας. Συνεισφορά στην ορθολογικό προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας μέσα από την παραγωγή και ανάλυση δεδομένων. Συνεισφορά στον ορθολογικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων αναφορικά με την αγορά εργασίας μέσα από την παραγωγή και ανάλυση δεδομένων. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ποσοτική εκτίμηση της ζήτησης εργασίας κατά κλάδο, περιφέρεια και επάγγελμα Ποσοτική εκτίμηση της προσφοράς εργασίας κατά κλάδο, περιφέρεια και επάγγελμα Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, του Υπουργείου Παιδείας, των παραγωγικών υπουργείων και των άλλων ερευνητικών φορέων στον εμπλουτισμό των ποσοτικών στοιχείων με ποιοτικά δεδομένα Ετήσια ανανέωση αποτελεσμάτων Εκτίμηση των τάσεων εξέλιξης και της δυναμικής των επαγγελμάτων κατά κλάδο και επαγγέλματα με τη συνεργασία ερευνητικών κέντρων και της ΕΛΣΤΑΤ Συγκέντρωση, κωδικοποίηση και αξιοποίηση των ερευνών και μελετών της αγοράς εργασίας και των αξιολογήσεων των προγραμμάτων απασχόλησης Συμμετοχικό και δικτυακό σύστημα διακυβέρνησης ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προσδιορισμός δυναμισμού/ ανθεκτικότητας επαγγελμάτων/κλάδων/εκπαιδευτικών επιπέδων και των αναντιστοιχιών που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο Ροές και ζήτηση μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε επαγγελματικό, κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο Κενές θέσεις εργασίας και αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε επαγγελματικό και κλαδικό επίπεδο Χαρακτηριστικά των ανέργων και αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και χωρικό επίπεδο Προσόντα και δεξιότητες του εργατικού δυναμικού Μεσοπρόθεσμη εκτίμηση/πρόβλεψη των τάσεων και της δυναμικής που εμφανίζουν τα διαφορετικά επαγγέλματα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ανά κλάδο, επάγγελμα, προσόντα και δεξιότητες Μεσοπρόθεσμη διάγνωση αναντιστοιχιών προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων και προσόντων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο 14

16 4. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Σύστημα Διάγνωσης σχεδιάζεται και οργανώνεται ως μια δράση συνεχής και διαρκώς βελτιούμενη, σε επίπεδο μεθοδολογίας και πληρότηταςεξειδίκευσης εκροών. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τον Ιούνιο του Η άμεση παραγωγή εκροών εξασφαλίζεται από την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στο ΕΙΕΑΔ και τον σχεδιασμό ενός απλού και λειτουργικού σχήματος εμπλουτισμού και επικύρωσης των αποτελεσμάτων. Το πρώτο στάδιο ξεκινά με την έγκριση του παρόντος σχεδίου (αρχές Μαΐου?) και ολοκληρώνεται με την δημοσίευση των πρώτων αποτελεσμάτων τον Ιούνιο του Τα πρώτα αποτελέσματα θα δίνουν την εικόνα της επαγγελματικής, κλαδικής και εκπαιδευτικής διάρθρωσης της απασχόλησης και της ανεργίας και πληροφορίες για τις αναντιστοιχίες στην αγορά εργασίας σε επίπεδο κλαδικό και επαγγελματικό. Τα πορίσματα της πρώτης φάσης θα περιλαμβάνουν εκτιμήσεις για την εξέλιξη της απασχόλησης και ανεργίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα βασίζονται εξ ολοκλήρου στην ανάλυση δευτερογενών δεδομένων (ΕΛΣΤΑΤ, Εργάνη) με τη χρήση στατιστικών δεικτών. Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας του CEDEFOP για τις δεξιότητες (eu skills) που αναμένεται να δημοσιευτούν τον Απρίλιο του 2015 και εμπλουτίζοντάς τα με τις εισροές των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειών θα παρουσιαστεί μια αρχική εκτίμηση για την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων. Τα πρώτα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν πληροφόρηση για τα ακόλουθα: 1. Δυναμικοί/ανθεκτικοί κλάδοι, κλάδοι σε αναδιάρθρωση (μονοψήφια ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ) 2. Δυναμικά/ανθεκτικά επαγγέλματα σε εθνικό επίπεδο (τριψήφια ταξινόμηση ISCO 08) 3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά ομάδων που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (ΝΕΕΤς, κ.λπ.) και στις οποίες θα πρέπει να στοχευθούν συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις. 4. Εκτιμήσεις σχετικά με την προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων. 15

17 Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης θα παραχθούν από την ερευνητική ομάδα του ΕΙΕΑΔ. Η επιστημονική ομάδα του ΕΙΕΑΔ που θα ασχοληθεί με το Σύστημα Διάγνωσης θα αξιοποιήσει το στελεχιακό δυναμικό τριών διευθύνσεων (Ανάλυση Αγοράς Εργασίας και Εργασιακών Σχέσεων, Ενεργητικών Πολιτικών και Διεθνών Δικτύων και Επαγγελματικής Κατάρτισης). Σταδιακά αναμένεται να ενταχθούν και άλλα στελέχη του ΕΙΕΑΔ στην ομάδα εργασίας, κατόπιν της επιμόρφωσής τους. Τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης θα εμπλουτιστούν με τις εισροές των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειών. Θα ζητηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους και τις περιφέρειες να απαντήσουν δομημένο ερωτηματολόγιο που θα σχεδιαστεί από το ΕΙΕΑΔ και θα αφορά τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Η ομάδα του ΕΙΕΑΔ θα αξιοποιήσει τις εισροές των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειών εμπλουτίζοντας τα αρχικά αποτελέσματα με τις απαντήσεις- παρατηρήσεις τους. Τέλος, τα αρχικά αποτελέσματα θα επικυρωθούν από επιστημονική επιτροπή, απαρτιζόμενη από εμπειρογνώμονες του θέματος της διάγνωσης. Τα τελικά αποτελέσματα της πρώτης φάσης θα παραχθούν από το ΕΙΕΑΔ και θα ανακοινωθούν μέσω της ιστοσελίδας του. Η δεύτερη πιο ολοκληρωμένη φάση του Συστήματος θα περιλαμβάνει τα πορίσματα περισσότερων αναλύσεων και θα λήγει τον Δεκέμβριο του Εκτός των αναλύσεων δευτερογενών δεδομένων, στη δεύτερη φάση θα συνεκτιμηθούν τα πρώτα οικονομετρικά αποτελέσματα και θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειών. Για τη διευκόλυνση της σύνθεσης των αποτελεσμάτων θα σχεδιαστεί από το ΕΙΕΑΔ, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις περιφέρειες, η μεθοδολογική προσέγγιση των ερευνών πεδίου και των τομεακών συμβουλίων ώστε να μεγιστοποιείται η πληροφόρηση που παρέχεται καλύπτοντας τα κενά που υπάρχουν στις υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης. Η πληροφόρηση που θα παραχθεί στο τέλος της δεύτερης φάσης θα περιλαμβάνει τα ίδια θέματα με την πρώτη φάση αλλά θα στηρίζεται σε μεγαλύτερο αριθμό εισροών. Ο εμπλουτισμός-επικύρωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί όπως και στην πρώτη φάση. Το Σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή το 2016 και θα παράγει πληρέστερη και περισσότερο εξειδικευμένη πληροφόρησης στα θέματα 16

18 αρμοδιότητάς του. Το 2016 θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη συστηματική αξιολόγηση των εκροών του συστήματος με στόχο την περαιτέρω βελτίωσή του. Οι δράσεις του Συστήματος Διάγνωσης της πρώτης φάσης θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους ενώ στη δεύτερη και τρίτη φάση θα αξιοποιηθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ. (Πρώτη Φάση) Πρώτες εκροές συστήματος: Ιούνιος 2015 (Δεύτερη Φάση) Ετήσιες εκροές συστήματος και Οικονομετρικές αναλύσεις: Δεκέμβριος 2015 (Τρίτη Φάση) α. Πλήρης ανάπτυξη συστήματος: Τέλος του 2016 β. Λειτουργία συστήματος σε πλήρη ανάπτυξη:

19 ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ (Δράσεις που προστίθενται σε κάθε περίοδο) Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ιούνιος 2015 Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δεκέμβριος 2015 Γ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δεκέμβριος 2016 Ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού Ανάλυση των ροών μισθωτής απασχόλησης του συστήματος Εργάνη Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πεδίου του CEDEFOP για τις δεξιότητες Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τις περιφέρειες Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τους κοινωνικούς εταίρους Ειδικό ερωτηματολόγιο για δεξιότητες Συλλογή-επεξεργασία από κοινωνικούς εταίρους Πρωτογενή δεδομένα από 13 περιφέρειες Οικονομετρικές εκτιμήσεις Συνολική μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών Πλατφόρμα πληροφόρησης Δημιουργία και λειτουργία μονάδας αξιολόγησης Τελική Έκθεση Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας PIAAC του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες Μετά-ανάλυση των πορισμάτων των υφισταμένων μελετών αξιολόγησης πολιτικών Μελέτες απορροφητικότητας στην αγορά εργασίας διαφόρων ειδικεύσεων και επιπέδων εκπαίδευσης Μελέτες αξιολόγησης των δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, 18

20 5. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Οι βασικές αρχές που αφορούν τα παραδοτέα του Συστήματος Διάγνωσης και του τρόπου διακυβέρνησης αυτού καθορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Διεύθυνση Απασχόλησης). Το Υπουργείο Εργασίας καθορίζει τα παραδοτέα του συστήματος σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, το Υπουργείο Παιδείας, τα παραγωγικά υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους. Το Υπουργείο Εργασίας (Διεύθυνση Απασχόλησης) θα διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων με τις εισροές και εκροές του συστήματος και την πλατφόρμα πληροφόρησης. Το σύστημα που θα σχεδιαστεί στη βάση υπαρχόντων συστημάτων του υπουργείου θα επιτρέπει τη διαβαθμισμένη πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης αναλόγως της ιδιότητας του χρήστη. Υπεύθυνο για τον σχεδιασμό της μεθοδολογίας και την εξαγωγή των συμπερασμάτων ορίζεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Ο ρόλος του ΕΙΕΑΔ συνίσταται στον σχεδιασμό της μεθοδολογίας που θα ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην υλοποίηση της μεθοδολογίας για την εξαγωγή των αρχικών αποτελεσμάτων, στον σχεδιασμό της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης (σε συνεργασία μαζί τους) και στην τελική σύνθεση των αποτελεσμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σημειώνεται ότι στη διοίκηση του ΕΙΕΑΔ εκπροσωπούνται οι κοινωνικοί εταίροι, συνεπώς στην εξειδίκευση των δράσεων του ινστιτούτου σημαντικό λόγο έχουν και οι κοινωνικοί εταίροι. Τα «αρχικά» συμπεράσματα θα εμπλουτίζονται από τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης (περιφέρειες). Οι κοινωνικοί εταίροι θα αναλάβουν να συλλέξουν πληροφορίες για τις δεξιότητες σε κλαδικό και επαγγελματικό επίπεδο διεξάγοντας έρευνες πεδίου, ιδρύοντας τομεακά συμβούλια και πραγματοποιώντας workshops. Τα αρχικά αποτελέσματα θα εμπλουτίζονται με τα αποτελέσματα αυτών. Η ίδια διαδικασία αλλά με έμφαση στο χωρικό επίπεδο θα επαναλαμβάνεται με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης (περιφερειακό επίπεδο). 19

21 Επιπλέον προβλέπεται η επικύρωση των αποτελεσμάτων από επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα πλαισιώνει το έργο του ΕΙΕΑΔ ώστε να επιτυγχάνεται η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας άλλων ατόμων και φορέων. Στην επιτροπή αυτή που θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα αναμένεται να συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο στην Ελλάδα που ασχολούνται με το θέμα της διάγνωσης αναγκών καθώς και εμπειρογνώμονες από το CEDEFOP. Στη μεθοδολογία που ακολουθεί περιγράφονται οι προτεινόμενες δράσεις και ο φορέας υλοποίησης κάθε μιας δράσης. Συνοπτικά αναφέρουμε στην παρούσα ενότητα τις βασικές αρμοδιότητες των συμμετεχόντων. Υπουργείο Εργασίας/Διεύθυνση Απασχόλησης: καθορισμός προδιαγραφών του Συστήματος, (συνεργασία με ΟΑΕΔ, Υπουργείο Παιδείας, παραγωγικά υπουργεία, κοινωνικούς εταίρους). Θεσμοθέτηση Δικτύου, δημιουργία-λειτουργία της βάσης δεδομένων του Συστήματος και της πλατφόρμας πληροφόρησης, συντονισμός των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειών σχετικά με την επικύρωση των αποτελεσμάτων. ΕΙΕΑΔ: σχεδιασμός μεθοδολογίας, υλοποίηση μεθοδολογίας για την εξαγωγή συμπερασμάτων, προσδιορισμός ηλεκτρονικών πεδίων και δεικτών βάσης δεδομένων (συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας, κοινωνικούς εταίρους, περιφέρειες, ομάδα εμπειρογνωμόνων), Κοινωνικοί εταίροι: εμπλουτισμός, επικύρωση των αποτελεσμάτων. Στην πρώτη φάση αξιοποιούνται για τη δράση αυτή οι υπάρχουσες μελέτες των κοινωνικών εταίρων, στη δεύτερη φάση πραγματοποιούνται έρευνες πεδίου, τομεακά συμβούλια, workshops για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων. Περιφέρειες: εμπλουτισμός, επικύρωση των αποτελεσμάτων. Στην πρώτη φάση αξιοποιούνται για τη δράση αυτή οι υπάρχουσες μελέτες των περιφερειών, στη δεύτερη φάση πραγματοποιείται εστιασμένη συλλογή πληροφοριών βάση κοινής μεθοδολογίας. 20

22 ΟΑΕΔ: συνεισφέρει με την παροχή στοιχείων και σε συνεργασία με το ΕΙΕΑΔ αναλαμβάνει την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγει ο οργανισμός. Συμβάλλει στον καθορισμό των εκροών του συστήματος. Υπουργείο Παιδείας: συμβάλλει στην παροχή δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος/συστήματος κατάρτισης. Συμβάλλει επίσης στον καθορισμό των εκροών του συστήματος. 6. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ Το παρόν σχέδιο αποτελεί το αποτέλεσμα εκτεταμένων διαβουλεύσεων με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε με την υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ωριμότητας και να έχουν προδιαγραφεί τα αναγκαία βήματα για την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες ενέργειες για τη συλλογή των δεδομένων που θα αναλυθούν στην πρώτη φάση. Στη βάση προγραμματικών συμφωνιών τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, του ΟΑΕΔ και του Συστήματος Εργάνη θα διοχετεύονται άμεσα στο ΕΙΕΑΔ για την παραγωγή των σχετικών αναλύσεων. Παράλληλα, έχουν γίνει οι προκαταρκτικές ενέργειες για την υπογραφή προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ του ΕΙΕΑΔ, του ΟΑΕΔ, του ΕΚΚΕ και του CEDEFOP στην παραγωγή των εκροών του Συστήματος. Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να οριστικοποιηθούν εντός των επόμενων ημερών. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία με το CEDEFOP για την μεταφορά τεχνογνωσίας, την συμμετοχή στο δίκτυο φορέων, την ανταλλαγή εμπειριών στην εφαρμογή του έργου και τη γενικότερη υποστήριξη του έργου. Η συμφωνία με το ΕΚΚΕ θα προβλέπει την από κοινού ανάλυση δεδομένων (κυρίως για τα δεδομένα της έρευνας PIAAC). Η συμφωνία με τον ΟΑΕΔ θα προβλέπει την ανάλυση των δεδομένων του ΟΑΕΔ από τον ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το ΕΙΕΑΔ και τον προσδιορισμό των ζητουμένων εκροών του Συστήματος που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη στόχευση των πολιτικών του Οργανισμού. Παράλληλα διενεργούνται περαιτέρω διαβουλεύσεις για τη 21

23 δημιουργία του δικτύου φορέων και την αποσαφήνιση του ρόλου των συμμετεχόντων. ΔΡΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Καθορισμός προδιαγραφών του Συστήματος (με ΟΑΕΔ, Υπουργείο Παιδείας, παραγωγικά υπουργεία, Κοινωνικούς Εταίρους, Περιφέρειες). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΕΡΓΑΝΗ-ΟΑΕΔ- ΕΙΕΑΔ Πλατφόρμα πληροφορικής Ενέργειες Διάχυσης ΕΙΕΑΔ Επιστημονικός υπεύθυνος Μεθοδολογία Τελική Έκθεση ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έλεγχος ποιότητας Εμπλουτισμός εισροώνεκροών ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ Έρευνες πεδίου για τις δεξιότητες, τομεακά συμβούλια, workshops ΟΑΕΔ Eισροές, συμβολή στον καθορισμό εκροών Ανάλυση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Έρευνες πεδίου για τις δεξιότητες στις Περιφέρειες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Εισροές, συμβολή στον καθορισμό εκροών 22

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ενέργειες Παραδοτέο Υπεύθυνος Χρονοδιάγρα Κόστος ( ) Πηγή μμα χρηματοδότησης 1. Δημιουργία 1.1 δικτύου φορέων Εμπλουτισμός και μεθοδολογίας επιστημονικής και εκροών του επιτροπής συστήματος 2.1 Ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της 2. Στατιστική ΕΛΣΤΑΤ ανάλυση των 2.2 Ανάλυση δευτερογενών των ροών δεδομένων με μισθωτής χρήση δεικτών απασχόλησης και στόχο τον του προσδιορισμό συστήματος της κλαδικής, Εργάνη επαγγελματικής 2.3 Ανάλυση και των δεδομένων εκπαιδευτικής των κενών διάρθρωσης της θέσεων της απασχόλησης σχετικής και της ανεργίας έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ 2.4 Ανάλυση των δεδομένων του ΟΑΕΔ 3. Ανάλυση των 3.1 Ανάλυση πρωτογενών και των δεδομένων δευτερογενών της έρευνας δεδομένων που πεδίου του αφορούν το θέμα CEDEFOP για των δεξιοτήτων τις δεξιότητες Διεύθυνση Ιούνιος 2015 Απασχόλησης Ετήσια Δράση ΕΣΠΑ / ΕΣΠΑ ΕΙΕΑΔ Ίδιοι πόροι ΕΙΕΑΔ Ιούνιος 2015 Ίδιοι πόροι Ετήσια Δράση ΕΙΕΑΔ Ιούνιος 2015 Ίδιοι πόροι Ετήσια Δράση ΕΙΕΑΔ Ιούνιος 2015 Ίδιοι πόροι Ετήσια Δράση ΕΙΕΑΔ Δεκέμβριος Ίδιοι πόροι 2015 Ετήσια Δράση ΕΙΕΑΔ Ιούνιος Ίδιοι πόροι 2 Υπό τον όρο της δημοσίευσής τους τον Απρίλιο του 2015 όπως έχει ανακοινωθεί από το CEDEFOP. 23

25 4. Συλλογήεπεξεργασία πρωτογενών δεδομένων από τους κοινωνικούς εταίρους 5.Συλλογή πρωτογενών δεδομένων από τις περιφέρειες 6. Προβλέψεις προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε κλαδικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό επίπεδο 7. Μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών 3.2 Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας PIAAC του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες 3.4 Ειδικό ερωτηματολόγιο για δεξιότητες 4.1 Συλλογήεπεξεργασία από κοινωνικούς εταίρους 5.1 Πρωτογενή δεδομένα από 13 περιφέρειες 6.1 Οικονομετρικές εκτιμήσεις 7.1 Συνολική μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών 7.2 Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τις περιφέρειες 7.3 Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από ΕΙΕΑΔ Ιούνιος 2016 Ίδιοι πόροι ΕΙΕΑΔ Δεκέμβριος Ίδιοι πόροι 2015 Ετήσια Δράση Κοινωνικοί Οκτώβριος Εταίροι 2015 Ανά δύο έτη Περιφέρει-ες Οκτώβριος Ίδιοι πόροι 2015 Ετήσια Δράση ΕΙΕΑΔ- Νοέμβριος ΕΣΠΑ Συνεργάτες 2015 Ετήσια δράση ΕΙΕΑΔ Δεκέμβριος Ίδιοι πόροι 2015 Ετήσια Δράση ΕΙΕΑΔ Ιούλιος 2015 Ίδιοι πόροι Ετήσια Δράση ΕΙΕΑΔ Ιούλιος 2015 Ετήσια Δράση Ίδιοι πόροι 24

26 τους κοινωνικούς εταίρους 8. Βάση 8.1 Πλατφόρμα Διεύθυνση Οκτώβριος για δεδομένων πληροφόρησης Απασχόλη-σης, 2015 το 2015 ΕΣΠΑ Συστήματος Εργάνη, ΟΑΕΔ Διαρκής Δράση Διάγνωσης ετησίως για Αναγκών τη συντήρηση στη συνέχεια 9. Σύνθεση των 9.1 Τελική ΕΙΕΑΔ Δεκέμβριος Ίδιοι πόροι αποτελεσμάτων Έκθεση 2015 του Συστήματος Ετήσια Δράση Διάγνωσης Αναγκών Δημιουργία και ΕΙΕΑΔ Οκτώβριος λειτουργία μονάδας 2015 Ετήσια Δράση ΕΣΠΑ αξιολόγησης 10.1 Μετά- ΕΙΕΑΔ- Απρίλιος 2016 ανάλυση των Συνεργάτης Ετήσια Δράση πορισμάτων ΕΣΠΑ των υφισταμένων μελετών αξιολόγησης πολιτικών 10.2 Μελέτες ΕΙΕΑΔ- Δεκέμβριος 10. Δράσεις απορροφητι- Συνεργάτης 2016 αξιολόγησης κότητας στην Ανά δύο έτη αγορά εργασίας ΕΣΠΑ διαφόρων ειδικεύσεων και επιπέδων εκπαίδευσης 10.3 Μελέτες ΕΙΕΑΔ- Δεκέμβριος αξιολόγησης Συνεργάτης 2016 των δράσεων Ετήσια Δράση για την ενίσχυση της απασχόλησης και την 25

27 καταπολέμηση της ανεργίας, και των δράσεων διά βίου μάθησης, με τη χρήση ομάδων ελέγχου 26

28 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Δράση 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/ Δίκτυο - Εμπλουτισμός μεθοδολογίας και εκροών του συστήματος 2.1 Ανάλυση των στοιχείων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 2.2 Ανάλυση των ροών μισθωτής απασχόλησης του συστήματος Εργάνη 2.3 Ανάλυση των δεδομένων των κενών θέσεων της σχετικής έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ 2.4 Ανάλυση των δεδομένων του ΟΑΕΔ 3.1 Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πεδίου του CEDEFOP για τις δεξιότητες 3.2 Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας PIAAC του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες 3.4 Ειδικό ερωτηματολόγιο για δεξιότητες 4.1 Συλλογή-επεξεργασία από κοινωνικούς εταίρους 5.1 Πρωτογενή δεδομένα από 13 περιφέρειες 6.1 Οικονομετρικές εκτιμήσεις 7.1 Συνολική μεθοδολογία Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών 7.2 Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τις περιφέρειες 7.3 Μεθοδολογία συλλογής δεδομένων από τους κοινωνικούς εταίρους 8.1 Πλατφόρμα πληροφόρησης 9.1 Τελική Έκθεση 10.1 Μετά-ανάλυση των πορισμάτων των υφισταμένων μελετών αξιολόγησης πολιτικών 10.2 Μελέτες απορροφητικότητας στην αγορά εργασίας διαφόρων ειδικεύσεων και επιπέδων εκπαίδευσης 10.3 Μελέτες αξιολόγησης των δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας, και των δράσεων διά βίου μάθησης, με τη χρήση ομάδων ελέγχου 27

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Η ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΒΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ Εκτιμήσεις για ΑΕΠ, ανά κλάδο Αρχικές εκτιμήσεις για απασχόληση ανά κλάδο και επαγγέλματα Εμπλουτισμός-διορθώσεις των αρχικών εκτιμήσεων, με βάση στοιχεία των Κοινωνικών Εταίρων για την εξέλιξη των κλάδων και επαγγελμάτων ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ- ΓΝΩΣΕΙΣ Εμπλουτισμός-διορθώσεις των αρχικών εκτιμήσεων, με βάση στοιχεία και εκτιμήσεις των Κοινωνικών Εταίρων για την εξέλιξη των δεξιοτήτων Αρχικές εκτιμήσεις για δεξιότητεςπροσόντα-γνώσεις Αρχικές εκτιμήσεις για επαγγέλματα και δεξιότητες-προσόντα-γνώσεις ανά Περιφέρεια Εμπλουτισμός-διορθώσεις των αρχικών εκτιμήσεων, με βάση στοιχεία και εκτιμήσεις των Περιφερειών για την εξέλιξη των δεξιοτήτων ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΛΑΔΟΥΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 28

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΖΗΤΗΣΗΣ Ζήτηση επέκτασης Ζήτηση αναπλήρωσης Δημογραφικές εξελίξεις Συνολική ζήτηση Συνολική προσφορά Αναντιστοιχίες προσφοράς-ζήτησης Κλάδοι Επαγγέλματα Προσόντα Δεξιότητες Γνώσεις 29

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 3 ΕΟΠΠΕΠ (2013), «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες», Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ. ΕΟΠΠΕΠ (2011), Τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες, Αθήνα: ΕΟΠΠΕΠ ΕΣΕΕ (2011), «Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης δομής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΣΕΕ», Αθήνα: ΕΣΕΕ. Ευστράτογλου Α., Κύρου Α., Μαρσέλλου Α. (2011), Απασχόληση και επαγγέλματα στην Ελλάδα στις απαρχές του 21ου αιώνα, Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ. INE OTOE (1998), «Μηχανισμός πρόβλεψης νέων ειδικοτήτων στον τραπεζικό τομέα και η αποτελεσματική χρήση του στην επαγγελματική εκπαίδευση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αθήνα: INE OTOE. ΙΟΒΕ (2011), «Τελική έκθεση αξιολόγησης των δράσεων ενίσχυσης (α) μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και (β) ελευθέρων επαγγελματιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ , Αθήνα: ΙΟΒΕ, Μάρτιος Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και όχι πλήρης καθώς το ζητούμενο είναι να φανεί η πολυμορφία των υφιστάμενων μελετών. 30

32 McKinsey and company (2012), Greece 10 years ahead: defining Greece s new growth model and strategy, Executive summary, Athens, w/pdfs/executive_summary_english_new.pdf Κατσανέβας Θ. (2007), Επαγγέλματα του μέλλοντος και του παρελθόντος, Αθήνα: Πατάκης. Metron Analysis για Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2001), «Τελική Έκθεση του Ερευνητικού Προγράμματος Σύνδεση εξειδικευμένης συνεχιζόμενης κατάρτισης ανέργων µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων». Αθήνα: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μπελεγρή-Ρομπόλη Α., Μαρκάκη Μ., Μιχαηλίδης Μ., «Διακλαδικές σχέσεις στην ελληνική οικονομία», Αθήνα: ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Παλυβός Θ. και Χλέτσος Μ. (2006), Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα: υποδείγματα και προβλέψεις, Αθήνα: Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε. Καμινιώτη Ο. (επιμ.) (2004), «Ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας», Αθήνα: Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε. Συγγραφείς: Ο. Καμινιώτη και Μ. Χλέτσος Καμινιώτη Ο. (επιμ.) (2005), Μεθοδολογία προσδιορισμού της προσφοράς και της ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στην Ελληνική αγορά εργασίας 31

33 σε τοπικό επίπεδο, Αθήνα: Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε. Καμινιώτη Ο. (επιμ.) (2006), Ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στο Νομό Ηρακλείου: αποτελέσματα έρευνας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Συγγραφείς: Θ. Σκοπελίτου, Ο. Καμινιώτη Livanos I. (2009), Modelling the incidence of unemployment: the case of Greece, Applied Economic Letters, 16, Livanos I. (2010), The relationship between higher education and the labour market in Greece: the weakest link? Higher Education, 60, Pouliakas K. (2014), A balancing act at times of austerity: matching the supply and demand for skills in the Greek labour market, IZA, Discussion Paper No ΣΕΒ (2014), «Τα κρίσιμα επαγγέλματα ως κινητήρες των αλλαγών στην νέα βιομηχανική πολιτική», Αθήνα: ΣΕΒ. Τσεκούρας Κ., Βεργίδης Δ., Γκυπάλη Α., Καρφάκη Ε. (2014). «Διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης στις μικρές επιχειρήσεις και επιπτώσεων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων», Αθήνα: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 32

34 Χλέτσος Μ. και Γιώτης Γ. (2006), Η διάγνωση αναγκών αγοράς εργασίας στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, Αθήνα: Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική Πληροφορική Α.Ε.. 33

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων «Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σύμπραξης PIAAC - Ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή» ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ - Εθνική Συντονίστρια PIAAC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Αξιολόγησης ΕΚΤ 2011-2015

Σχέδια Αξιολόγησης ΕΚΤ 2011-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Σχέδια Αξιολόγησης ΕΚΤ 2011-2015 Δεκέμβριος 2013 Ειδική Επιτροπή για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E.

Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E. Σύντομη Περιγραφή του Έργου της ΠΑΕΠ A.E. Η ΠΑΕΠ Α.Ε., είναι, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της, ο επιστημονικός σύμβουλος του ελληνικού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για κάθε ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 23, Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ Πληροφοριακό έντυπο για την ενημέρωση των πρώην εργαζόμενων της NUTRIART καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας κάτω των 30 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), για το Έργο: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Θέμα: Ενημέρωση για τη διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών Περραιβού 20 και Καλλιρρόης 5, 11743 Αθήνα Διακήρυξη : 1.2014/ΔΝΥ Αντικείμενο : Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη Χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Στάλω Παπαγεωργίου Αυξεντίου Λειτουργός Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Στάλω Παπαγεωργίου Αυξεντίου Λειτουργός Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Στάλω Παπαγεωργίου Αυξεντίου Λειτουργός Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση Η Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση θεωρούνται στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης δεν υποκαθιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 28/80, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία. Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Επαγγελματική μάθηση: συνεργασία Π.Ι. με τα σχολεία Δρ Αθ. Μιχαηλίδου Ευριπίδου Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Δομή της παρουσίασης Επαγγελματική μάθηση: τι αλλάζει; Πώς τα σχολεία μπορούν να συνεργαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead.

ECVET WORKSHOP 23-10-2012. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be. Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210 2120700, www.eiead. http://www.youtube.com/watch?v=0w1bzgyftni&feature=youtu.be ECVET WORKSHOP 23-10-2012 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Κωστή Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κ. Κούνεβα Ευρωβουλευτής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας ΑΚΕΔ, Σπουδαστήριο Οικονομίας ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2008-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα