15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002993114 2015-08-26"

Transcript

1 Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Κωνσταντά 141, ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ: FAX: ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.850,00, πλέον Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ /1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του ιδίου Υπουργείου, καθώς επίσης και με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2286/1995. Η δαπάνη για την παροχή της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων οχτακοσίων πενήντα ευρώ (9.850,00 ), συν Φ.Π.Α. 23%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των ,50 ευρώ, η οποία προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον Κ.Α Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της ΔEYAMB. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Σ. ΤΖΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1

2 Δ Ε Υ Α Μ Β Βόλος, 25/08/2015 Αρ. Πρωτ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η γ ι α τ η ν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.850,00 (πλέον ΦΠΑ) Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος υλικού, για την «Προμήθεια Πληροφορικού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού 9.850,00 (πλέον ΦΠΑ) Η χρηματοδότηση της Προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους. ΑΡΘΡΟ 1: Ισχύουσες διατάξεις. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από: i. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 ii. iii. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) iv. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 v. Την υπ αριθμ 307 / απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πληροφορικού Εξοπλισμού», προϋπολογισμού 9.850,00, πλέον ΦΠΑ. vi. Τα τεύχη της μελέτης που αποτελούν αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσης, ήτοι : α) Τεχνική Έκθεση, β) Ενδεικτικό προϋπολογισμό, γ) Τεχνικές προδιαγραφές, ε) Έντυπο οικονομικής προσφοράς. vii. viii. Δεδομένου, ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μικρότερη των ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών δεν εντάσσεται στο Ε.Π.Π. Την υπ αριθμ. 435/2014 απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τον Πρόεδρο στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 2

3 15PROC ix. Τις διατάξεις του N. 4281/ περί εγγυήσεων x. Τις διατάξεις του Ν / ΦΕΚ Α / ΑΡΘΡΟ 2: Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού. 1. Ο διαγωνισμός θα γίνει μετά από πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού, εφόσον καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2286/1995 και αναλογικά του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09 η / 09 / 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.(λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο κτίριο της ΔΕΥΑΜΒ, Κωνσταντά 141, Βόλος, όροφος 3 ος. Αν η συνεδρίαση της Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας, αναβάλλεται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και αν η ημέρα αυτή είναι αργία την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενημερώνει με fax ή όλους τους ενδιαφερόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού στην αρχικά ορισθείσα ημερομηνία, ότι έχει σχέση με την ημερομηνία αυτή (χρόνοι ισχύος εγγυητικών και προσφορών, λοιπές προθεσμίες, αναγραφές στα έντυπα και στους φακέλους) θα πρέπει να προσαρμοστεί στην ημερομηνία που θα διεξαχθεί τελικά ο διαγωνισμός. ΑΡΘΡΟ 3: Δημοσιότητα διαγωνισμού. 1. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση: α) σε μία (1) ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού β) θα αναρτηθεί στο site της επιχείρησης 2. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 4: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά) και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας. 3

4 ΑΡΘΡΟ 5: Πληροφορίες Παραλαβή τευχών Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών της ΔΕΥΑΜΒ, Κωνσταντά 141, 2ος όροφος, Βόλος. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: Γραφείο Προμηθειών, & (για τους όρους της διακήρυξης κ. Κοπάνου Ελισσάβετ), (για τις τεχνικές προδιαγραφές κ. Κανταρτζής Στέφανος), φαξ: Επίσης, μπορούν να παραλαμβάνουν τη διακήρυξη μέσω ηλεκτρονικής αποστολής ( ) ή από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΜΒ (www.deyamv.gr) αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία. Οι παραλήπτες θα πρέπει κατά την παραλαβή της να αποστέλλουν απαντητικό με τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ) έτσι ώστε η ΔΕΥΑΜΒ να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω καταλόγου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. ΑΡΘΡΟ 6:Κατάρτιση προσφορών Οι προσφορές πρέπει: 1. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 2. Να μην έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μονογράφει αυτή. Η προσφορά δύναται να απορριφθεί όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 3. Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δε δίδεται σύμφωνα με της απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Επιτροπής. 4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος, μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου χρόνου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Οι προσφορές θα υπογράφονται σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης από τον ίδιο τον προσφέροντα (πρωτότυπη υπογραφή) και σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο (πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα της εταιρίας). Οι προσφορές της ένωσης προμηθευτών υπογράφονται από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους (πρωτότυπη υπογραφή). 4

5 15PROC Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Οικονομική Προσφορά: θα συντάσσεται, επί ποινή αποκλεισμού, στο έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης. Οι τιμές που θα προσφερθούν στο διαγωνισμό θα είναι καθαρές και θα δηλωθεί το ποσοστό του ΦΠΑ που τις επιβαρύνει. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η τιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή του προϋπολογισμού της διακήρυξης. Με την προσφορά, η δοθείσα τιμή ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7:Δικαιολογητικά συμμετοχής Απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τα εξής : 1. Απόδειξη εγγραφής σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο 2. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 197,00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης διακήρυξης 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986/Α 75, όπως εκάστοτε ισχύει, του κατά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου του υποβάλλοντος την προσφορά, στην οποία θα δηλώνεται ότι: α. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. β. δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς και δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. γ. δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. δ. δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. ε. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. στ. Τα αντίγραφα της 2 ης σειράς των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς είναι γνήσια αντίγραφα από τα πρωτότυπα. Η Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. 5

6 4. Νόμιμη κατά περίπτωση εξουσιοδότηση του εκπροσώπου για την υποβολή της προσφοράς και την παράσταση στο διαγωνισμό (πρωτότυπη με θεώρηση γνησίου υπογραφής) εκτός αν ο προσφέρων παρίστανται αυτοπροσώπως. 5. Νόμιμη κατά περίπτωση εξουσιοδότηση του προσώπου που υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο της προσφοράς (πρωτότυπη με θεώρηση γνησίου υπογραφής) εκτός αν ο προσφέρων υπογράφει ο ίδιος. Επιπλέον, μέσα στο φάκελο των δικαιολογητικών, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, θα πρέπει πρόσθετα να καταθέσουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους. Αν ο προσφέρων είναι ΕΠΕ, ΜΟΝ ΕΠΕ και Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν : 1. ΦΕΚ σύστασης 2. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (ΓΕΜΗ). 3. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό Δ.Σ. για τη συγκρότησή του και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. 4. Πρακτικό Δ.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις ΕΠΕ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του διαγωνιζόμενου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζονται συγκεκριμένα άτομα, ως αντίκλητος. Αν ο προσφέρων είναι ΟΕ και ΕΕ οφείλουν να καταθέσουν : 1. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού. (ή ΓΕΜΗ) 2. Πιστοποιητικά από το ΓΕΜΗ περί τροποποιήσεων του καταστατικού. 3. Έγγραφο του νόμιμου εκπροσώπου περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αντισυμβαλλομένου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς, σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά, και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, ως αντίκλητος. Εάν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 6

7 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η ΔΕΥΑΜΒ επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρο 7 και 9 του ΕΚΠΟΤΑ, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. ΑΡΘΡΟ 8:Εγγυήσεις 1. Εγγύηση Συμμετοχής (ποσού 197,00 ) 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α.. Η Εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται : Α) υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με παρακαταθήκη ή Β) υπό μορφή εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό ή Γ) υπό μορφή εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης, 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.. Α) υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με παρακαταθήκη ή Β) υπό μορφή εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό ή Γ) υπό μορφή εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Η Εγγυητική επιστολή ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 1. Την ημερομηνία έκδοσης. 2. Τον εκδότη. 3. Σε ποιόν απευθύνεται. (δηλ. ΔΕΥΑΜΒ) 4. Τον αριθμό της εγγύησης. 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7

8 7. Τον ακριβή τίτλο του διαγωνισμού και την ημερομηνία διεξαγωγής του όταν πρόκειται για την εγγύηση συμμετοχής, ενώ όταν πρόκειται για εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να αναφέρει τον αριθμό της σχετικής σύμβασης. 8. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. (Σε περίπτωση εγγυητικής η οποία εκδίδεται από το Τ.Π.κ.Δ. ο παραπάνω όρος δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται) 9. Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της ΔΕΥΑΜΒ και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. (Σε περίπτωση εγγυητικής η οποία εκδίδεται από το Τ.Π.κ.Δ. ο παραπάνω όρος δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται) 10. Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 11. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της οικονομικής προσφοράς που ορίζει η προκήρυξη ενώ για την εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να έχει ισχύ ίση με τη συμβατική διάρκεια της προμήθειας. 12. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό έγγραφο της ΔΕΥΑΜΒ. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό ενώσεων προμηθευτών οι εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν και τον όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των μελών τους. 8

9 15PROC ΑΡΘΡΟ 9:Φάκελος Προσφοράς Επί ποινή αποκλεισμού, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε έναν κύριο, εξωτερικό καλά σφραγισμένο φάκελο, ή κουτί σε δύο (2) αντίγραφα, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις : Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Προς την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.850,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού: 09 / 09 / 2015 Στοιχεία Αποστολέα Προσφέροντος (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, fax, ): «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΊ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τα παρακάτω : α) Όλα τα ζητούμενα από τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε δύο αντίγραφα. β) Τον υποφάκελο οικονομικής προσφοράς, στον οποίον εξωτερικά θα αναγράφονται τα εξής: «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Προς την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.850,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ» Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού: 09 / 09 / 2015 Στοιχεία Αποστολέα Προσφέροντος (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, fax, ): 9

10 Αυτός θα περιέχει το έντυπο οικονομικής προσφοράς, σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα απλό φωτοαντίγραφο) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, συμπληρωμένο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα. Επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 10:Τρόπος Υποβολής των φακέλων προσφορών Παράσταση στο Διαγωνισμό Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε : - Ταχυδρομικώς - ταχυμεταφορά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, στο κτίριο της ΔΕΥΑΜΒ, Κωνσταντά 141, Βόλος, όροφος 3ος, στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, με την απαραίτητη προϋπόθεση να περιέλθουν στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά τη διαδικασία της ταχυδρομικής αποστολής με ταχυμεταφορά, η ΔΕΥΑΜΒ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς. - Κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού, την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών με την ταυτόχρονη επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. Σε διαφορετική περίπτωση οι προσφορές δε θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται. Η παρουσία στη δημόσια συνεδρίαση της επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο, επιτρέπεται μόνο αυτοπρόσωπη ή με κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα παρίστανται αυτοπροσώπως ή με το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Οι ΕΠΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι ΑΕ εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή. Kανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρίες, συνεταιρισμό ή κοινοπραξία, ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρία, συνεταιρισμό ή κοινοπραξία. Στην περίπτωση αυτή, αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος αποσύρει όλες τις προσφορές εκτός από μια, με την οποία θα συμμετέχει στο διαγωνισμό. 10

11 ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Διαδικασία αποσφράγισης Προσφορών Η Επιτροπή συνέρχεται την ημέρα και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη και παραλαμβάνει τις προσφορές, τόσο αυτές που είχαν μέχρι την προηγούμενη κατατεθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΜΒ όσο και αυτές που κατατίθενται σ αυτήν αυτοπρόσωπα ή με κατάλληλο εκπρόσωπο. Καταγράφει την κάθε συμμετοχή, δίνοντας α/α, ημερομηνία και μονογράφει τους εξωτερικούς φακέλους των προσφορών. Όταν παρέλθει η ώρα μέχρι την οποία γίνονται δεκτές οι προσφορές, ο Πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει τη λήξη της διαδικασίας κατάθεση παραλαβή των προσφορών, εκτός αν εκείνη την ώρα συνεχίζεται χωρίς διακοπή η παράδοση προσφορών που άρχισε όμως πριν την ώρα λήξης, οπότε συνεχίζεται η κατάθεση-παραλαβή μέχρι που να μην υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται με την αποσφράγιση των προσφορών, ως εξής : α) Αποσφραγίζεται μόνο ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού. β) Kατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού συσκέπτεται, χωρίς την παρουσία των συμμετεχόντων, εξετάζει την πληρότητα και ορθότητα των τυπικών δικαιολογητικών και αποκλείει τις προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τη διακήρυξη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει το 1 ο Πρακτικό αυτής. Στο 1 ο πρακτικό καταχωρούνται όλοι οι συμμετέχοντες, τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, καθώς και εκείνοι που αποκλείσθηκαν λόγω μη σύννομης υποβολής δικαιολογητικών. Η Επιτροπή αποστέλλει το 1 ο πρακτικό στους συμμετέχοντες, μέσω φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, προκειμένου να λάβουν γνώση αυτού, καθώς και για να ενημερωθούν για την ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά δεν κρίθηκαν αποδεκτά, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στον Προσφέροντα. Η επιστροφή των φακέλων οικονομικής προσφοράς γίνεται μετά την εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης, η οποία νομιμοποιεί την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ περί έγκρισης πρακτικών και εισήγησης για την ανάθεση. γ) Η Επιτροπή συνέρχεται σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από το 1 ο Πρακτικό προκειμένου να αποσφραγισθούν οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών. (Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την αποδοχή των δικαιολογητικών). Οι προσφορές μονογράφονται σε κάθε σελίδα από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αποσφραγίζει, δημόσια, τους φακέλους οικονομικών προσφορών και ανακοινώνει δημόσια τις τιμές που προσφέρθηκαν από κάθε διαγωνιζόμενο. Στη συνέχεια, η επιτροπή, συντάσσει το 2 ο πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται όλες οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων και προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού σε προμηθευτή που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Το 2 ο πρακτικό υπογράφεται και από τον 11

12 διαγωνιζόμενο στον οποίον έγινε η κατακύρωση της προμήθειας και αποστέλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ. δ)επισημαίνεται ότι η παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραλειφθεί, όταν η φύση του διαγωνισμού το επιτρέπει και όταν δε τίθεται θέμα στη συνέχιση του διαγωνισμού κατόπιν ερωτήσεως των παρόντων συμμετεχόντων. Σε αυτήν την περίπτωση συντάσσεται ένα πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες, τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, οι οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν, αυτοί που αποκλείσθηκαν και προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού σε προμηθευτή που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Σε αυτή την περίπτωση το πρακτικό υπογράφεται και από τον διαγωνιζόμενο στον οποίον έγινε η κατακύρωση της προμήθειας και αποστέλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ. ε) Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. στ) Η Επιτροπή μπορεί να ανακηρύξει την κατακύρωση της προμήθειας ή την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. ΑΡΘΡΟ 12: Ενστάσεις πριν την υπογραφή της σύμβασης Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή κατά της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής διαγωνιζομένου σε αυτό, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στη ΔΕΥΑΜΒ, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Για την εξέταση της ένστασης αυτής, δεν είναι απαραίτητη πριν την απόφαση του Δ.Σ. να έχει εκδοθεί προηγούμενη γνωμοδότηση καμίας επιτροπής. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προκειμένου να καταθέσουν προσφορές αφού τηρηθούν οι κανόνες δημοσιότητας. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. β. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, γίνονται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 12

13 στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στη ΔΕΥΑΜΒ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου(άρθρο 15 1β του ΕΚΠΟΤΑ & Άρθρο 4 5 του Ν. 2286/1995). Επί των ενστάσεων εισηγείται προς το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ η Επιτροπή με αιτιολογημένη γνωμοδότησή και το ΔΣ αποφαίνεται τελικά. Το περιεχόμενο των αποφάσεων γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες. Όταν συμμετέχων υποβάλλει ένσταση κατά της συμμετοχής άλλου προμηθευτή, τότε η ένσταση κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, για να έχει δυνατότητα με έκθεσή του να αντικρούσει τις αιτιάσεις του ενισταμένου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, δεν ανακόπτουν δηλαδή τη συνέχιση του διαγωνισμού, αλλά λαμβάνεται απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής Διαγωνισμού. γ. Κατά αποφάσεων των συλλογικών οργάνων (άρθρα του Ν. 3463/2006). Οποιοσδήποτε που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μέσω των υπηρεσιών του, εξετάζει και αποφασίζει για την προσφυγή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της. Η προσφυγή θεωρείται απορριφθείσα αν μετά το μήνα δεν εκδοθεί σχετική απόφαση. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα, στην Ειδική Επιτροπή, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής κατά πράξης του Γενικού Γραμματέα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια. Ενστάσεις για άλλους λόγους, πέραν των παραπάνω αναφερόμενων, πριν την υπογραφή της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές. Η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες το περιεχόμενο των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης με τηλεομοιοτυπική συσκευή (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e mail) ή με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο. ΑΡΘΡΟ 13: Κατακύρωση Ανάθεση Προμήθειας Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με βάση την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού και εφόσον καλύπτει τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση που περισσότεροι 13

14 του ενός έχουν προσφέρει την ίδια μικρότερη τιμή γίνεται κλήρωση μεταξύ τους. Επισημαίνεται ότι η ΔΕΥΑΜΒ δύναται να επιμερίσει το διαγωνισμό σε πλείονες του ενός Μειοδότες, σύμφωνα με την προσφερόμενη τιμή ανά υλικό. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, από την ημερομηνία που έχει παραλάβει την απόφαση ανάθεσης του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ, προσκομίζοντας τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά : 1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% του επί του συμβατικού ποσού, χωρίς το Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσης 2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 3. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, καθώς επίσης και εάν περάσει η προθεσμία που έχει ορισθεί με την πρόσκληση και ο μειοδότης δεν υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. η κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής. H υπηρεσία έχει το δικαίωμα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ανακηρύσσει ανάδοχο τον αμέσως επόμενο προσφέροντα χαμηλής τιμής, σύμφωνα με το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 14: Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης Ως συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας καθορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης το διάστημα τριών (3) μηνών. ΑΡΘΡΟ 15: Χρόνος έναρξης εκτέλεσης της προμήθειας 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έναρξη της προμήθειας αμέσως μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 14

15 2. Σε περίπτωση καθυστέρησης έναρξης της προμήθειας καθίσταται έκπτωτος και εφαρμόζονται οι ανάλογες κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 16: Τρόπος Πληρωμής. 1. Η πληρωμή θα εκτελείται τμηματικά μετά την έκδοση ανάλογων παραστατικών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΜΒ. 2. Η πληρωμή του αναδόχου πραγματοποιείται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου από αυτόν. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 17: Κρατήσεις Αναδόχου Τον προμηθευτή βαραίνουν οι κάτωθι κρατήσεις : 1) Έξοδα πρώτης και τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης. 2) Μεταφορικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι παράδοσης των προς προμήθεια προϊόντων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΜΒ 3) 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α. Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείτε από την ΔΕΥΑΜΒ τμηματικά (Ν. 4013/2011 άρθρο 4 3). 4) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α. Δημοσίων Συμβάσεων. 5) Εισφορά 0,20 υπέρ ΟΓΑ επί του Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α. Δημοσίων Συμβάσεων Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 15

16 15PROC Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΠΕ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.850,00, ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 2 Προμήθεια Η/Υ με οθόνη και λειτουργικό σύστημα σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθεια μονόχρωμου Εκτυπωτή τύπου Laser σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Τεμ , ,00 τεμ 1 400,00 400,00 3 Προμήθεια μονόχρωμου Εκτυπωτή τύπου Laser σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τεμ 3 190,00 570,00 4 Προμήθεια έγχρωμου Εκτυπωτή τύπου Laser σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τεμ 1 250,00 250,00 5 Προμήθεια Πολυμηχανήματος (εκτυπωτήςσαρωτής-αντιγραφικό-φαξ) τύπου Laser σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τεμ 1 230,00 230,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.850,00 ΦΠΑ 23% 2.265,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,50 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Σ. ΤΖΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 16

17 Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Ν. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΠΕ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.850,00, ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 1. Δέκα Πέντε (15) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Desktop συμπεριλαμβανομένου του Λειτουργικού Συστήματος και της Οθόνης με τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: Διπύρηνο επεξεργαστή core i3 ελάχιστης ταχύτητας 3,3Ghz Λειτουργικό Σύστημα Windows 8.1 (64bit) Pro Greek προεγκατεστημένο με άδεια χρήσης και DVD Μνήμη 4GB, τύπου DDR3, Ταχύτητας 1333MHz Σκληρό Δίσκο SATA ελάχιστης χωρητικότητας 500GB Κάρτα Γραφικών ελάχιστης μνήμης 1GB Θήκη Midi Tower Οπτικό Μέσο SATA DVD±RW 24x Τύπος Δικτύωσης Gigabit Ethernet RJ45, ταχύτητας δικτύου 10/100/1000MBps Τουλάχιστον 4 θύρες USB 2.0, 2 θύρες USB 3.0, από μια θύρα ακουστικών μικροφώνου ήχου - VGA Τουλάχιστον 1 υποδοχή επέκτασης PCI Οθόνη τύπου LED με ελάχιστη Διαγώνιο 19.5 Ενσύρματα πληκτρολόγιο και ποντίκι 2. Έναν (1) εκτυπωτή μονόχρωμο τύπου laser με δυνατότητα τροφοδοσίας χαρτιού από οδηγό (Feeder) και τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή ελάχιστης ταχύτητας 540Mhz Μνήμη RAM 128MB Θύρες σύνδεσης 1xUSB 2.0, Gigabit Ethernet (10/100/1000) Μέγεθος χαρτιού: Α4 (μέγιστο) έως Α6 (ελάχιστο) Ταχύτητα εκτύπωσης 40 σελίδες ανά λεπτό Ανάλυση ασπρόμαυρης εκτύπωσης 1200x1200 dpi Δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψεως Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού διπλού Δίσκου Εισόδου (Tray): φύλλα Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού Δίσκου Πολλαπλών Χρήσεων (Feeder): 100 φύλλα Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας σελίδες Καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ Καλώδιο τροφοδοσίας 3. Τρεις (3) εκτυπωτές μονόχρωμοι τύπου laser με τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή ελάχιστης ταχύτητας 800Mhz Μνήμη RAM 256MB Θύρες σύνδεσης 1xUSB 2.0, Ethernet Μέγεθος χαρτιού Α4 Ταχύτητα εκτύπωσης 33 σελίδες ανά λεπτό Ανάλυση εκτύπωσης 1200x1200 dpi Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης Χωρητικότητα τροφοδοσίας δίσκου εισόδου: 250 φύλλα 17

18 Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας σελίδες Καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ Καλώδιο τροφοδοσίας 4. Ένας (1) εκτυπωτής έγχρωμος τύπου laser με τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή ελάχιστης ταχύτητας 532Mhz Μνήμη RAM 128MB Θύρες σύνδεσης 1xUSB 2.0, Ethernet Μέγεθος χαρτιού Α4 Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης 22 σελίδες ανά λεπτό Ανάλυση ασπρόμαυρης εκτύπωσης 1200x600 dpi Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης Χωρητικότητα τροφοδοσίας δίσκου εισόδου: 250 φύλλα Καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ Καλώδιο τροφοδοσίας 5. Ένα (1) πολυμηχάνημα (εκτυπωτής σαρωτής αντιγραφικό φαξ) μονόχρωμης (μαύρης) εκτύπωσης τύπου laser με τα παρακάτω ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή ελάχιστης ταχύτητας 600Mhz Μνήμη RAM 256MB Θύρες σύνδεσης 1xUSB 2.0, Ethernet Μέγεθος χαρτιού Α4 Ταχύτητα εκτύπωσης 26 σελίδες ανά λεπτό Ανάλυση εκτύπωσης και σάρωσης 1200x1200 dpi Χωρητικότητα τροφοδότη χαρτιού 250 φύλλα Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη 35 φύλλα Καλώδιο σύνδεσης με Η/Υ Καλώδιο τροφοδοσίας Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται: - να αναφέρουν τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας (τουλάχιστον 1 έτος) - να αναφέρουν στις προσφορές τους τις πληροφορίες όπως αυτές ζητούνται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Επί πλέον πληροφορίες μπορούν να επισυναφθούν με την μορφή εντύπων ή προσπέκτους. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ Σ. ΤΖΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 18

19 Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.850,00, ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 2 Προμήθεια Η/Υ με οθόνη και λειτουργικό σύστημα σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθεια μονόχρωμου Εκτυπωτή τύπου Laser σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τεμ 15 τεμ 1 3 Προμήθεια μονόχρωμου Εκτυπωτή τύπου Laser σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τεμ 3 4 Προμήθεια έγχρωμου Εκτυπωτή τύπου Laser σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τεμ 1 5 Προμήθεια Πολυμηχανήματος (εκτυπωτήςσαρωτής-αντιγραφικό-φαξ) τύπου Laser σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τεμ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Τόπος & ημερομηνία : Ονοματεπώνυμο : Χρόνος ισχύος της προσφοράς : Σφραγίδα & Υπογραφή : 19

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 35829/12-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 11-07-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 04/04/204 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης :02/204 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002493284 2014-12-19

14PROC002493284 2014-12-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 19/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. Αριθμός Διακήρυξης : 10/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Αριθμ. Μελέτης 1/2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Δ Ε Υ Α Ρ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός/ ΤΕΥΧΟΣ 4. Ιούλιος 2015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003241724 2015-11-02

15PROC003241724 2015-11-02 Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αριθ. Πρωτ: 30954/ 02-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ2 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ2 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2 /2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.659,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π2 /2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.659,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Γ Ρ Α Φ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012..

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..15η/2012.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-6-2012 Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Προϋπολογισµός Αρ. Μελέτης : 71/2015 Αρ. ιακήρυξης : 34293/30-09-2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

: Προϋπολογισµός Αρ. Μελέτης : 71/2015 Αρ. ιακήρυξης : 34293/30-09-2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ1 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ1 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002455252 2014-12-05

14PROC002455252 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 03/12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:oικ.485079/6228 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

O Αντιδήμαρχος Κατερίνης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Μ.Σιδηροπούλου Τηλ. : 2521350613

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 30/3-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 435 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στο Μoρφοβούνι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της ης 3 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της ης 3 /2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου. ΔΗΜΟΣ 3 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι σήμερα την 18 η του

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα