Υιονιλ ΥΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. (πανοτκ ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ 5 ΤΚ: ΑΙΓΑΛΕΩ. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (Πρώην ΑΡΜΑΕ 07725/ΙΔΤ/Β/86/0027)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υιονιλ ΥΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. (πανοτκ ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ 5 ΤΚ: 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 242101000 (Πρώην ΑΡΜΑΕ 07725/ΙΔΤ/Β/86/0027)"

Transcript

1 ΙΙ Υιονιλ (πανοτκ ΥΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ 5 ΤΚ: ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ (Πρώην ΑΡΜΑΕ 07725/ΙΔΤ/Β/86/0027) ι Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης Ιανουαρίου 2013 έως Δεκεμβρίου 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΓΙΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ) Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση που αφορά στην χρήση 2013 ( ), είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικηπκό Συμβούλιο της «ΥΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.» κατά την συνεδρίαση της ό Ιουνίου 2014 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ννν.νίου1ε.εοπι όπου και Θα παραμείνει στην διάθεση Του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και δημοσιοποίησης της.

2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙ ΣΤΗ 9 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΠλΟΈΚ Υιουιλ Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Ενοποιημένη και Εταιρική) 12 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) 13 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Εταιρική) 14 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιημένη) 15 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρική) 16 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) 17 Εταιρεία ή ο Όμιλος δεν έχουν υιοθετήσει νωρίτερα 39 (ο) Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 22 (8) Όμιλος ως μισθωτής 31 (ιι) Αναγνώριση Εσόδων 22 (!) Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Στοιχείων 23 (1?) Επενδύσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 24 (ι) Απομείωση χρηματοοικονομικών περ/ο υσιακών στοιχείων 26 (Ιι) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 28 (1) Απόαναγνώριση Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 28 (17?) Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 29 (π) Αποθέματα 29 (τ) Φόροι Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 30 () Βάση Ενοποίησης 20 () Συνενώσεις επιχειρήσεων και υπεραξία 20 () Νόμισμα Λειτουργίας και Παρουσίας και μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 21 () Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 22 () Ασώματα Πάγια Στοιχεία 24 () Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης 30 (ρ) Κόστος Δανεισμού 30 (ο) Χρηματικά Διαθέσιμα 29 Συνέχιση Δραστηριότητας 19 (8) Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 18 (ο) Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Αρχών Γενικές πληροφορίες 18 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου ω Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 27 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της χρήσης από 1 Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις 11 (Ι) Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 33 (Ι) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η (ο) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 39 (1) Αλλαγές στις λογιστικές αρχές 3. Αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής και Γνωστοποιήσεις 36 (8) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 36 (88) Απομείωση 33 (υ) Μετοχικό Κεφάλαιο 32 (χ) Κρατικές Επιχορηγήσεις 33 (1) Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία 32 (ν) Κέρδη/(Ζημίες) ανά Μετοχή 32 (νν) Πληροφόρηση κατά Τομέα 32 (γ) Διανομή Μερίσματος 33 (Ζ) Δικαιώματα εκπομπών αερίων ρύπων 33 (&) Αλλαγή λογιστικής πολιτικής 36 ΔΑΠ 19 (Τροποποίηση 2011) Παροχές σε εργαζομένους:. 38 Όμιλος ως εκμισθωτής 32 1

4 4. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποσβέσεις Έξοδα Διοίκησης και Διάθεσης Λοιπά έσοδα έξοδα 8. Χρηματοοικονομικά έσοδα έξοδα και Συναλλαγματικές Διαφορές Φόροι Εισοδήματος Ζημίεςανά μετοχή Ενσώματα Πάγια Ασώματα Πάγια Στοιχεία Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Αποθέματα Απαιτήσεις Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις Χρηματικά Διαθέσιμα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Μερίσματα Μακροπρόθεσμα Δάνεια Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Υποχρεώσεις παροχών στους εργαζόμενους Επιχορηγήσεις Συνδεδεμένα μέρη Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Δεδουλευμένες και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληροφόρηση κατά Τομέα Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις Χρηματοοικονομικά Μέσα Απομείωση Ουκρανικών Μονάδων Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 107 ΙΙ. Θυγατρικές Εταιρείες 54 46

5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΛ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΛΧΕΙΡΙΣΗΣ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σας υποβάλλουμε την παρούσα Ετήσια Εκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1 3 1/12/2013 επί των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών μεγεθών της ΥΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.. Η Ετήσια Εκθεση συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 43α παρ.3, 107 παρ. 3 και 136 παρ. 2 του κ.ν /1920. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Όπως φαίνεται από την σχετική ανάλυση κατά την διαχειριστική χρήση, η οποία έκλεισε στις 3 1/12/2013 επιτεύχθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα: (τα ποσά σε χιλ. ΕΥΡΩ, ) Ο Όμιλος Η Εταιρεία Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων ( ) (47.695) Μικτό κέρδος Έξοδα διάθεσης και διοίκησης ( ) (12.394) Λοιπά έσοδα!(έξοδα) Χρηματοοικονομικά έξοδα (23.826) (10.999) Χρηματοοικονομικά έσοδα 25 0 Έσοδα!(έξοδα) από συναλλαγματικές διαφορές (997) (127) Απομείωση επενδύσεων Ουκρανίας (19.039) (6.3 14) Κέρδη!(Ζημιές) προ φόρων (30.687) (8.887) Φόροι εισοδήματος έσοδα!(έξοδα) (2.01?) Καθαρά κέρδη/(ζημιές) (32.704) (10.062) Λποδιδόμενες σε: Μετόχους της μητρικής εταιρείας ( ) (10.062) Δικαιώματα μειοψηφίας 17 (32.704) ( ) Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή αποδιδόμενες στους μετόχους της μητρικής εταιρείας Βασικές και Λπομειωμένες (2,03) (0,62) Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών, Βασικές και Απομειωμένες Ι

6 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ (Ποσά χιλ. Ευρώ, εκτός από στοιχεία μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) σε Ο Όμιλος Σχετικά με την δραστηριότητα, κατά το έτος 2013, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Κατά την διάρκεια του 2013, η συνολική παραγωγή του Ομίλου ανήλθε στους Τόνων του οικονομικού έτους 2012 σημειώνοντας μείωση 6,30% Τόνους έναντι Από την συνολική παραγωγή του 2013, τόνοι αντιστοιχούσαν σε προϊόντα γυάλινης συσκευασίας και τόνοι σε γυάλινα επιτραπέζια προϊόντα. Η Πτώση της Παραγωγής οφείλεται στην ανακατασκευή του φούρνου Νο 3 φούρνου στη Σόφια, Βουλγαρία. στο Ξίιτοιπ, Ρουμανία και του Τα Έσοδα του Ομίλου και ανήλθαν σε 224,152 χιλ., έναντι χιλ. του 2012 μειωμένα κατά 3,77%. Τα Μικτά Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε χιλ., έναντι χιλ. του 2012 αυξημένα κατά 14,10%. Το περιθώριο Μικτού Κέρδους του 2013 ανήλθε σε 2 1,55%, έναντι 18,17% του Τα Έξοδα Διάθεσης και Διοίκησης ανήλθαν σε χιλ. το 2013, έναντι χιλ. το 2012, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθαν στο 16,22% έναντι 13,48% του Τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά έξοδα το 2013 ανήλθαν σε Ε χιλ., έναντι χιλ. του 2012, ενώ την χρήση του 2013 έχουμε έξοδα από συναλλαγματικές διαφορές ύψους Ε 997 χιλ., έναντι χιλ. του Το Ουκρανικό νόμισμα Χρίβνια υποτιμήθηκε κατά 4,6%, έναντι του ευρώ, αντίστοιχα και το Ρουμανικό νόμισμα Νέο ΛέΙ κατά 1,3%, έναντι του ευρώ. Το Ε.Β.1.Τ.Π.Α. του Ομίλου γιατο 2013 ανήλθε σε χιλ., έναντι χιλ. του 2012, ενώ ως ποσοστό επί των πωλήσεων ανήλθε σε 23,76%, έναντι 21,55% του Κατά την διάρκεια του 2013, η μέση τιμή κτήσης του φυσικού αερίου ανά κυβικό μέτρο μειώθηκε κατά 7,80% και η κατανάλωση φυσικού αερίου ανά παραγόμενο τόνο μειώθηκε κατά 0,43%, έναντι του Αντίστοιχα, κατά την διάρκεια του 2013, η μέση τιμή κτήσης της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,62%, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά παραγόμενο τόνο μειώθηκε κατά 0,62%, έναντι του Το 2013 μειώθηκε ο μέσος αριθμός των εργαζομένων σε άτομα έναντι του

7 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ 2012 Η Εταιρεία Ο κύκλος εργασιών, ΤΟ Κόστος πωλήσεων και τα προ φόρων Καθαρά κέρδη των δύο τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, στα προϊόντα υαλουργίας και μηχανημάτων, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως (σε ΕΥΡΩ, ): Χρήση Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Καθαρές Ποσοστό Κέρδους (8.044) (13.19%) (10.062) (16.34%) Στους Παρακάτω συγκριτικούς πίνακες αναφέρονται η Παραγωγή και οι πωλήσεις έτοιμων προϊόντων των ετών 2013 και Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ (Σε χιλιάδες τεμάχια και τόνους) ΞΞΊΞΊΊΞ ΞΊΞΞ ΞΊΞΞΞΞΞΞΞΪ, ΞΊΞΞΊΞΞΞΞΞΞΞΊΞΊ ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ % Φιάλες (4.74%) (6.26%) Βάζα % % ΣΥΝΟΛΟ (1.70%) (1.85%) Β ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Σε χιλιάδες τεμάχια και ΕΥΡΩ) Τ Ε Μ Α Χ Ι Α (χιλιάδες) Α Ξ Ι Α (χιλιάδες ) ΔΙΑΦΟΡΑ % ΔΙΑΦΟΡΑ % [ Φιάλες (ό6%) (2.62%) ΞΞΊΓΞΞ ΞΞΞ ΞΞ 2:Ξ ΊΞ ΣΥΝΟΛΟ (3.83%) (0.24%) Επίσης, στους ανωτέρω κατά κατηγορία Προϊόντων πίνακες, περιλαμβάνονται τα Οικονομικά μεγέθη που αντιστοιχούν στην Παραγωγική υαλουργική δραστηριότητα και όχι στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Πέραν των ανωτέρω, από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και μέχρι σήμερα, κανένα άλλο σημαντικό γεγονός δεν έχει συμβεί που να επηρεάζει την Οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. 3

8 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιβείας Στις 25 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Ορυζομύλων αριθ. 5 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 100 %, επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα: ί. Έγκριση ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και της αντίστοιχης Εκθεσης του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, καθώς και των αντίστοιχων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και Εκθέσεων. υ. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, των λογιστών και των Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση από 01/01/2012 έως 3 1/12/2012. ϋι. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής των. ίν. Προέγκριση αμοιβών Διευθυνόντων Συμβούλων της εταιρείας. ν. Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, και ειδικότερα (α) την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Μεγάλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα καλυφθούν με Δημόσια Εγγραφή και Ιδιωτική Τοποθέτηση, (γ) την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών στο Χ.Α.Α., (δ) την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών, τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη δημόσια εγγραφή, τη χορήγηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη σύμβαση με τον ανάδοχο, την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλων συναφών Θεμάτων και (ε) την έγκριση δαπανών για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α.Α. 3. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗ Οι προοπτικές και η πορεία του Ομίλου για το 2014, συναρτώνται άμεσα, με την κατάσταση που επικρατεί τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια οικονομία. Οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά καθώς επίσης και το δύσκολο χρηματοσικονομικό περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε καθιστά τις πιθανές προβλέψεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων μας μη ασφαλείς παρότι οι προσπάθειες της διοίκησης εστιάζονται στην σταθεροποίηση της πορείας και των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας. 4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ Ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά και λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδεχομένως παρουσιαστούν. Πιστωτικός κίνδυνος Η μέγιστη έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και 2012, σε σχέση με κάθε κατηγορία αναγνωρισμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις οικονομικής Θέσης. Συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου περιορίζονται, αναφορικά με τις απαιτήσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού των πελατών, οι οποίοι αποτελούν την πελατειακή βάση του Ομίλου και της Εταιρείας. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012, ποσό περίπου και , αντίστοιχα (26,5% και 52,8% των καθαρών απαιτήσεων από πελάτες, αντίστοιχα) αποτελούσε 4

9 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ (Ποσά σε χιλ. Ευρώ, εκτός από στοιχε[α μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) απαίτηση από τους 10 μεγαλύτερους πελάτες του Ομίλου, ορισμένοι στο επίπεδο εταιρείας επίσης. Ο Όμιλος δεν απαιτεί εγγυήσεις ή άλλες εξασφαλίσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων από τους πελάτες του. Για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 ποσοστό 24,6% και 25,6%, αντίστοιχα επί των ενοποιημένων καθαρών πωλήσεων αφορούσαν στους δέκα μεγαλύτερους πελάτες, ενώ δεν υπάρχει μεμονωμένος πελάτης που να καλύπτει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% επί των ενοποιημένων εσόδων. Ωστόσο, για τις χρήσεις που έληξαν 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 η Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε. είχε ποσοστά επί των καθαρών πωλήσεων 16,3% και 25,7% αντίστοιχα από δύο από τους πελάτες της. Κίνδυνος επιτοκίων Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο επιτοκίου όσον αφορά τις αλλαγές των επιτοκίων των δανείων του. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 από το σύνολο των δανείων και δανειακών υποχρεώσεων ύψους και , ποσά και , αντίστοιχα φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο (ή ποσοστά 53,7% και 54,8% αντίστοιχα). Ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για την αντιστάθμιση των κινδύνων που απορρέουν από τις δανειακές του υποχρεώσεις. Ο Παρακάτω πίνακας δείχνει την επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας σε πιθανή λογική αλλαγή των κυμαινόμενων επιτοκίων με όλες τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Μεταβλητότητα επιτοκίων Επίδραση στα αποτελέσματα Όμιλος Εταιρεία 2013 ±5 (44) (17) ±5 (44) (18) Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος πραγματοποιεί συναλλαγές σε ξένα νομίσματα για τις πωλήσεις και αγορές εμπορευμάτων και πρώτων υλών. Συνεπώς, δυνητικά εκτίθεται σε κίνδυνο λόγω πιθανών διακυμάνσεων στην αξία των ξένων νομισμάτων, ο οποίος μειώνεται σε κάποιο βαθμό με την αντιστάθμιση πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων στο ίδιο νόμισμα. Επιπλέον μερικές από τις θυγατρικές οι οποίες είναι εγκατεστημένες στη Ρουμανία και Ουκρανία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές που προέρχονται από τις διακυμάνσεις των τοπικών νομισμάτων. Ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών τους είναι σε Ευρώ. Συνεπώς ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος στους κινδύνους που σχετίζονται με πιθανή διακύμανση συγκεκριμένων νομισμάτων. Ο Παρακάτω Πίνακας δείχνει την ευαισθησία των αποτελεσμάτων του Ομίλου σε πιθανή αλλαγή των συναλλαγματικών ισοτιμιών του νομίσματος της Ρουμανίας (ΚΟΝ) και του νομίσματος της Ουκρανίας (1.ΙΑΗ), με όλες τις άλλες μεταβλητές να παραμένουν σταθερές. Διακύμανση Επίδραση στα συναλλάγματος αποτελέσματα 2013 ±6% (483) 6% ΚΟΝ ±3% (752) 3% 752 ΑΗ 2012 Ι3ΑΗ ±6% (719) 6% ΚΟΝ ±3% (594) 3% 594 5

10 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ 2012 (Ποσά σε χιλ. Ευρώ, εκτός από στοιχεγα μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Εμπορικές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα: Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ανά νόμισμα, ως εξής: Ο Όμιλος Η Εταιρεία 31 Δεκεμβρίου 31 Δεκεμβρίου Ευρώ ΛέβαΒουλγαρίας(ΒΟΝ) Νέο Λέι Ρουμανίας (1ΟΝ) Χρίβνια Ουκρανίας (ΑΗ) Δολλάριο Η.Π.Α. (11]Ξ) Λίρα Αγγλίας (ΟΒΡ) Διάφορα Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι μακροπρόθεσμες και συνήθως τακτοποιούνται μεταξύ 30 και 365 ημερών. Κίνδυνος ρευστότητας (χρηματοδοτικός κίνδυνος) Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την παρακολούθηση των αναμενόμενων ταμειακών ροών και φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμιακών διαθεσίμων. Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και τη δυνατότητα της χρήσης αυτών όταν είναι αναγκαίο. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αντίστοιχα που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες τιμές. Επίσης ο πίνακας περιλαμβάνει τους τόκους που θα επιβαρυνθεί ο Όμιλος και η Εταιρεία από όλα τα ανοικτά δάνεια (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα) την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 με βάση τα επιτόκια που ισχύουν για τα δάνεια και τις δανειακές πιστώσεις στο τέλος κάθε χρήσης. Όμιλος Λιγότερο από 3 έως 12 1 έως 5 Μεγαλύτερο 31 Δεκεμβρίου μήνες μήνες έτη από 5 έτη Σύνολο Έντοκα δάνεια Βραχυπρόθεσμος δανεισμός χρηματοδοτικής μίσθωσης Υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις Λοιπές χρηματ/κές υποχρεώσεις Τόκοι δανείων Λιγότερο από 3 έως 12 1 έως 5 Μεγαλύτερο 31 Δεκεμβρίου μήνες μήνες έτη από 5 έτη Σύνολο Εντοκα δάνεια Βραχυπρόθεσμος δανεισμός χρηματοδοτικήςμίσθωσης Υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις Λοιπές χρηματ/κές υποχρεώσεις Τόκοι δανείων ό

11 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ 2012 Εταιρεία Λιγότερο από 3 έως 12 1 έως 5 Μεγαλύτερο 31 Δεκεμβρίου μήνες μήνες έτη από 5 έτη Σύνολο Έντοκα δάνεια Βραχυπρόθεσμοςδανεισμ& Υποχρεώσεις χρη ματοδοτικής μίσθωσης Εμπορικές υποχρεώσεις Λοιπές χρηματικές υποχρεώσεις Τόκοιδανείων Λιγότερο από 3 έως 12 1 έως 5 Μεγαλύτερο 31 Δεκεμβρίου μήνες μήνες έτη από 5 έτη Σύνολο Έντοκα δάνεια Βραχυπρόθεσμος δανεισμός Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Εμπορικές υποχρεώσεις Λοιπές χρηματ/κές υποχρεώσεις Τόκοι δανείων ΣΥΝΑΛΑΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι συναλλαγές, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π Όμιλος Εταιρεία α. Έσοδα β. Έξοδα γ. Απαιτήσεις δ. Υποχρεώσεις ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών διοίκησης στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη διοίκησης ζ. Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη & μέλη διοίκησης 7. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Η Εταιρεία δεν έχει στη κατοχή της ίδιες μετοχές. Κατά την αναφερόμενη περίοδο η εταιρία δεν διενήργησε Καμία αγοραπωλησία ίδιων μετοχών. 8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Εταιρεία και ο Όμιλος σήμερα απασχολούν 284 και εργαζόμενους αντίστοιχα. Με επίγνωση των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι μας αποτελούν το μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο και τον πρωταρχικό παράγοντα για την επίτευξη των στρατηγικών μας 7

12 μερισμάτων. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ 2012 στόχων. Μέσα από ένα διάφανες και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής και αξιολόγησης της απόδοσης και επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού μας και ένα πλέγμα κατάλληλων διαδικασιών και ορθολογικών δομών Οργάνωσης η εταιρεία στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της. Οι ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης εκ των έσω είναι μέρος της ανθρωποκεντρικής μας φιλοσοφίας. Τέλος με την εφαρμογή δομημένων επικοινωνιακών πολιτικών μεταξύ ιεραρχικών επιπέδων εδραιώνουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της. 9. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Κατά τη χρήση 2013 η εταιρία εμφανίζει ζημίες και δε τίθεται Θέμα διανομής κερδών Το σύνολο των ζημιών της χρήσεως μετά από φόρους επιβαρύνει τα αποτελέσματα εις νέον της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Αιγάλεω, ό Ιουνίου 2014 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος Κ. Βουλγαράκης Α.Δ.Τ. ΑΒ

13 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΙΤΟΥ ΕΑΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε» Εκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε», σι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση Οικονομικής θέσης της 3Ιης Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη Παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Πούλα ΑΕ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 9

14 Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο Θέμα Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα ΑΕ» για τη χρήση που έληξε την 3 Ιη Δεκεμβρίου 2012 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς διαφοροποίηση την 20η Ιουνίου 2013 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσεως. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Εκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του ΚΝ. 2190/1920. ΙιτιΞ ΑυσιΤ ΤΑΧ * *0ν150Ωγ ΤΜ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Λουκιανού 6, 10675, Αθήνα Α.Μ. ΣΟΕΛ 166 Ελεγκτών Λογιστών Αθήνα, ό Ιουνίου 2014 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Εμμανουήλ Πετράκης Αρ.Μ. ΣΟΕΛ Ιο

15 ΥΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΠΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ 2012 Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 06/06/2014 και υπογράφονται από Τους: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθυντής Οικονομικού ο Οικονομικός ΔιευθυΥτής Ευάγγελος Κ. Βουλγαράκης Α.Δ.Τ. ΑΒ Α.Δ.Τ. ΑΕ ΑΚ Α.Δ.Τ. Τ Δημήτριος Λ. Χουλιάρας Α.Δ.Τ. Χ Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε Α Τάξεως ΙΙ

16 Μικτό κέρδος 30 Πωλήσεις Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) (47.695) (48.101) Αναθεωρημένο (*) Αναθεωρημένο (*) Σημ Ο Όμιλος Η Εταιρεία Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (Ενοποιημένη και Εταιρική) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΙΙΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (36) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (3 1) 147 έξοδα 8.α Χρηματοοικονομικά (23.826) (23.197) (18.392) (17.997) έσοδα Χρηματοοικονομικά 8.ι Φόρος εισοδήματος που αναλογεί (46) (93) Φόρος εισοδήματος που αναλογεί 9 (118) (10) (122) (29) σε: Τα συνολικά εισοδήματα αποδίδονται της εταιρείας Μετόχους μητρικής (32.721) (11.071) (10.062) (8.044) Μη ελέγχουσες συμμετοχές ξένονόμισμα (940) (1.855) Ζημιές απομείωσης από επενδύσεις στην Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που Θα ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους: Καθαρές ζημίες (32.704) (10.826) (10.062) (8.044) Ζημίες προ φόρων (30.687) (9.319) (8.887) (8.498) συναλλαγματικές διαφορές 8.1) (997) (1.009) (127) (14) Λοιπά έσοδα 7 εκμετάλλευσης Λοιπά έξοδα 7 εκμετάλλευσης (3.071) (2.441) (386) (100) Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από Ουκρανία 33 (19.039) Επίδραση ισοτιμιών από την μετατροπή ΚαΘαρή επίδραση ισοτιμιών από τη μετατροπή δε Θα ταξινομηθούν στην κατάσταση που δε Θα Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους: κέρδη της αποζημίωσης Αναλογισπκά / (ζημιές) σε ξένο νόμισμα (986) (1.948) οικονομικών καταστάσεων Θυγατρικών εταιριών (6.314) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. (*) Τα συγκριτικά ποσά του 2012 δεν αντιστοιχούν σε ενοποιημένες και εταιρικές καταστάσεις του 2012 και απεικονίζουν διορθώσεις που έγιναν όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3(α). συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους (2.724) (57) (2.717) (29) μετά από φόρους (3.710) (2.005) (2.717) (29) μετόχους της μητρικής εταιρείας Ζημίες ανά μετοχή αποδιδόμενες στους Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που Λοιπά συνολικά εισοδήματα Ι (ζημιές) χρήσης, (3.047) (79) (3.063) (32.704) (10.826) (10.062) (8.044) (36.414) (12.831) (12.779) (8.073) Τα λοιπά συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα αποδίδονται σε: Αναπροσαρμογή γηπέδων 21 (3.250) (68) (3.279) Φόροι εισοδήματος, έσοδο/(έξοδο) 9 (2.017) (1.507) (1.175) 454 οικονομικών καταστάσεων Ουγατρικών εταιριών σε Μετόχους της μητρικής εταιρίας (36.383) (12.978) (12.779) (8.073) Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 6 (36.352) (31.392) (12.394) (13341) Φόροςεισοδήματοςπου αναλογεί (11) 216 Ι Συνολικά εισοδήματα (ζημιές) από χρήσης, μετά φόρους (36.414) (12.831) (12.779) (8.073) Βασικές και Απομειωμένες 10 (2,03) (0,69) (0,62) (0,50) ΕΝΟΠΟΙΠΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΥΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.

17 Ασώματα πάγια στοιχεία προς πώληση Διαθέσιμες επενδύσεις απαιτήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες Υπεραξία Ενσώματα πάγια στοιχεία Μακροπρόθεσμο ενεργητικό ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ Αναθεωρημένο (*) Ο Όμιλος Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) Αναθεωρημένο (*) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΑΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 2012 ΚΑΙ (*) Τα συγκριτικά ποσά του 2012 δεν αντιστοιχούν σε ενοποιημένες και εταιρικές καταστάσεις του 2012 και απεικονίζουν διορθώσεις που έγιναν όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3(α). 32(ν) (79.808) (44.577) (29.240) (1.933) (1.933) (1.933) Αποθέματα (18.006) (17.077) (15.238) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Κεφαλαιοποιη μένα αποθεματικά αναπροσαρμογής παγίων Υπέρ το στοιχείων άρτιο Τακτικό. αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά Αποθεματικό αξίας εύλογης Λοιπά αποθεματικά Δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος δανείων μακροπρόθεσμων επιχειρηματικών απαιτήσεων Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. Αποτελέσματα εις νέον Μετοχικό κεφάλαιο μητρικής μητρικής ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Σύνολο υποχρεώσεων Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις δάνεια Μακροπρόθεσμα Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής υποχρεώσεις Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι και λοιπές Δεδουλευμένες βραχυπρόθεσμες Εμπορικές υποχρεώσεις μίσθωσης από Υποχρεώσεις συμβάσεις πρακτορείας ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά Εμπορικές απαιτήσεις στοιχεία και απαιτήσεις Προκαταβολές λοιπές διαθέσιμα Χρηματικά Κυκλοφορούν ενεργητικό Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΙΙΣ ΘΕΣΗΣ ΥΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.

18 Η Εταιρεία Μακροπρόθεσμο ενεργητικό ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναθεωρημένο (*) Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Εταιρική) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Σημ Αναθεωρημένο (*) Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 2012 ΚΑΙ έγιναν όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3(α). (*) Τα συγκριτικά ποσά του 2012 δεν αντιστοιχούν σε ενοποιημένες και εταιρικές καταστάσεις του 2012 και απεικονίζουν διορθώσεις που Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ Αποθέματα Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων (1.933) Υπέρ το άρτιο Μετοχικό κεφάλαιο Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εμπορικές απαιτήσεις Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις Κεφαλαιοποιημένα αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον (45.181) Αποθεματικό εύλογης αξίας Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 619 Επιχορηγήσεις Εμπορικές υποχρεώσεις 32 (ν) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις μίσθωσης Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 131 υποχρεώσεις Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από συμβάσεις πρακτορείας Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες δανείων Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: της μητρικής Ιδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετύχους Βραχυπρόθεσμα δάνεια Ενσώματα πάγια στοιχεία Ασώματα πάγια στοιχεία Χρηματικά διαθέσιμα Τακτικό. αφορολόγητα και ειδικά αποθεματικά Δικαιώματα που δεν συνιστούν έλεγχο Μακροπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής επιχειρηματικών απαιτήσεων (1.933) (35.465) (27.392) (1.93 3) ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.

19 τόχους μειοψηφίας των θυγατρικών (92) (92) (3 (3.056) (606) (6 (11 (19) (30) (32704) (32,721) 17 (929) (3.662) (48) (3.710) (929) (36.383) (31) (36.414) (33) ΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΔΑ Α.Ε. ΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ι ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 2012 ΚΑΙ 2011 σά σε χιλ. Ευρώ, Εκτός από στοιχεία μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιημένη) Κεφαλαιοποιημένα Γ½4ετοχικό αποθεματικά κεφάλαιο αναπροσαρμογής (Σημ. 20) παγίων στοιχείων πόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου (1.933) λλαγή στην πολιτική (Σημ.3. (α)) πόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2010 (*) (1.933) ημίες χρήσεως οιπά συνολικά εισοδήματα! (ζημιές) υγκεντρωτικά συνολικά σοδήματα!(ζημιές) Ιεταφορά αποτελεσμάτων εις νέο σε ρορολόγητο αποθεματικό (Σημ 21) [ερίσματα πληρωθέντα στους ιτόχους μειοψηφίας των θυγατρικών πόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2011 () (1.933) μίες χρήσεως οιπά συνολικά εισοδήματα! (ζημιές) )γκεντρωτικά συνολικά τοδήματα!(ζημιές) εταφορά αποτελεσμάτων εις νέο σε ρορολόγητο αποθεματικό (Σημ. 21) ερίσματα πληρωθέντα στους :τόχους μειοψηφίας των θυγατρικν τόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2012 () (1.933) Τακτικό, αφορολάγητα και ειδικά Αποθεματικό Υπέρ Το αποθεματικά εύλογης αξίας άρτιο (Σημ. 21) (Σημ. 21) Ο Ομιλος Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας (3894) (3894) Αποτελεσματα εις νέον (18.064) (606) (18.670) (6308) 67 (6.141) (4.429) (29.240) (11071) 24 (11.047) (4.290) (44.577) Συναλλαγματικές διαφορές Δικαιώματα που κέρδη/(ζημίες) δεν συνιστούν Σύνολο ιδίων (Σημ. 8) Σύνολο έλεγχο κεφαλαίων (14.970) (4) (610) (14.970) (5980) 308) 328 (3998) (268> (3.995) (3) (268) (10303) 325 (9978) (19) (15.238) ) 245 (10.826) (1.839) (1.907) (98) (2.005) (1.839) (12.978) 147 (12.831) (30) (17.077) ιμίες χρήσεως ιπά συνολικά εισοδήματ& (ζημιές) )γκεντρωτικά συνολικά τοδήματα/(ζημιές) εταφορά αποτελεσμάτων εις νέο σε ωρολόγητο αποθεματικό άθεση δικαιωμάτων που δε νιστούν έλεγχο στις θυγατρικές (32.721) 056) 323 (32.398) (2.929) ημ.11) ερίσματα πληρωθέντα στους 96 τόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2013) (1.933) (79.808) (33) (18.006) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. (*) Τα συγκριτικά ποσά του 2012 δεν αντιστοιχούν σε ενοποιημένες και εταιρικές καταστάσεις του 2012 και απεικονίζουν διορθώσεις που έγιναν όπως αναφέρεται στιι Σημείωση 3(α). 15

20 Κεφαλαιοποιημένα Τακτικό, αποθεματικά αφορολόγητα, Σύνολο Μετοχικό αναπροσαρμογής Υπέρ το Και ειδικά Αποθεματικό Αποτελέσματα ιδίων κεφάλαιο παγίων στοιχείων άρτιο αποθεματικά εύλογης αξίας εις νέον κεφαλαίων Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου (1.933) (17.062) (197) (197) (10.284) (10.062) (10.062) ΑΛΟΥΡΠΚΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 2012 ΚΑΙ 2011 Ίσσά σε χιλ. Ευρώ, εκτός από στοιχεία μετοχών και εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρική) Η Εταιρεία Αλλαγή στην πολιτική (Σημ3) Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2010 (*) (1.933) (17.259) Λοιπές συνολικές ζημιές (10.284) Υπόλοιπο. 31 Δεκεμβρίου2011 (*) (1.933) (4811) (27.392) (4.660) Ζημιές χρήσεως Λοιπές συνολικές ζημιές. (8.044) (8.044) Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2012 (*) (1.933) (29) (35.465) (29) Ζημιές χρήσεως.. Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου (1.933) (3.063) (45.181) (2.717) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. (*) Τα συγκριτικά ποσά του 2012 δεν αντιστοιχούν σε ενοποιημένες και εταιρικές καταστάσεις του 2012 και απεικονίζουν διορθώσεις που έγιναν όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3(α). 16

21 τέλος ΥΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Π Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) Ο Όμιλος Η Εταιρεία Σημ Αναθεωρημένο (*) Αναθεωρημέν (*) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ζημίες χρήσεως προ φόρων (30.687) (9.319) Προσαρμογές για τη συμφωνία των καθαρών ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες: (8.887) (8.49 Αποσβέσεις 5,1213, Απομείωση από επενδύσεις στην Ουκρανία Αναστροφή απομείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων 7 (81) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 4, Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 6, : Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.ει Χρηματοοικονομικά έσοδα 8.ε (25) (337) (7.393) (6.678 (Κέρδη)/ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων 7 (172) (149) (197) (262 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου Κίνησης ίο.67 (Αύξηση)/Μείωση σε: Αποθέματα (1.707) (1.677 Εμπορικές απαιτήσεις (8.399) (1044) (953 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις (1.850) (327) (1.872) 39( Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις < Αύξηση/(Μείωση) σε: Εμπορικές υποχρεώσεις (432) 52 Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (1.518) 1.2ϊ (2.821) Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (9.064) : Φόροιεισοδήματοςπληρωθέντες (3.313) (2.353) (6) Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού 25 (638) (329) (607) (155 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (64) (30) (6) (23 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5 (14) 19. Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 38.3 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες : Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων 12 (38.614) (22.973) (2.924) (3.204; Αγορές ασώματων παγίων στοιχείων 13 (226) (62) (41) (18; Πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων Κέρδη από κρατικές επιχορηγήσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις (2.620) (718; Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα ς Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (35.663) ί21.876) (4.68Ο Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων (852) Καθαρή μεταβολή από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (415) Πληρωμές μακροπρόθεσμων δανείων 23 (13.719) (13.268) (2.220) (4.3 19) Τόκοι πληρωθέντες (22.110) (21.981) (16.859) (16.772) Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικών μισθώσεων 24 (251) (351) (73) (120) Κέρδη από την έκδοση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 256 Εισπράξεις από μακροπρόθεσμα δάνεια Μερίσματα καταβληθέντα στην μειοψηφία (33) (30) Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ) ( ) Καθαρή αύξηση /(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (4.707) (343) (1.110) Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα (12) (19) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους Χρηματικά διαθέσιμα στο του έτους Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. (*) Τα συγκριτικά ποσά του 2012 δεν αντιστοιχούν σε ενοποιημένες και εταιρικές καταστάσεις του 2012 και απεικονίζουν διορθώσεις που έγιναν όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3(α). 17

22 ΥΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΔΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ 2012 Η ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της χρήσης από Ι Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου Γενικές πληροφορίες Υαλουργική Βιομηχανία Η Γιούλα (εφεξής «Εταιρεία») ιδρύθηκε Ελλάδα, στις , από τους κ.κ. Κυριάκο και Ιωάννη Βουλγαράκη, ως συνέχεια προσωπικής εταιρείας που είχε ιδρυθεί το του 1947 από τα ίδια πρόσωπα. Η Εταιρεία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και μετά από 7725/Ο Αναφορές εφεξής με την λέξη ή ιιγιούλα περιλαμβάνουν, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά, την Υαλουργική Βιομηχανία Γιούλα Α.Ε, και τις θυγατρικές της. Αυγούστου ΙΔΤ/Β/86/27). Σεπτέμβριο Α.Ε, καλούμενη στην τροποποιήσεις, σήμερα έχει ΓΕ.ΜΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. «Ομιλος» Α.Ε.» ενοποιούμενες Οι δραστηριότητες κατασκευασμένων βασικές της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι ιι παραγωγή και εμπορία ειδών από γυαλί, και πλαστικό. εργασίες της ξεκίνησαν το 1947 Ελλάδα και επεκτάθηκαν στη Βουλγαρία το 1997, στη Ρουμανία το 2003 στην Ουκρανία το Η Εταιρεία, σήμερα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς Προϊόντων από στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έδρα στην κρύσταλλο Οι και γυαλί της Εταιρείας ο Αιγάλεω, και το ιδιόκτητο ακίνητο επί της οδού 5, όπου το της, κεντρικές αποθήκες καθώς και η της. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, ανέρχεται σε ενενήντα (90) χρόνια από την ίδρυσή της, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της Γενικής των Μετόχων της. Ορυζομύλων διοίκηση Συνέλευσης έχει οριστεί Τ.Κ. Δήμος ευρίσκεται συγκεκριμένα εργοστάσιο οι Ο αριθμός προσωπικού του στις 31 ενώ της Εταιρείας σε εργαζόμενους. Στις 31 προσωπικού ήταν για τον Όμιλο και 296 μέσος Ομίλου εργαζόμενοι Δεκεμβρίου Δεκεμβρίου ανέρχεται σε εργαζόμενους, ο αριθμός του για την Εταιρεία.. εργαζόμενοι αντίστοιχος 2. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Αρχών Οι λογιστικές πολιτικές οικονομικών βασικές σε όλες τις που καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. που παρουσιάζονται. χρήσεις έχει εφαρμόσει ο Όμιλος Οι πολιτικές κατά τη σύνταξη αυτών των αυτές έχουν με συνέπεια εφαρμοσθεί ετήσιων (ιι) Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών καταστάσεων Οι οικονομικές Αναφοράς έχουν όπως αυτά εκδοθεί Οι οικονομικές ακίνητα καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα των Διεθνών Προτύπων από την Επιτροπή των Διεθνών Προτύπων από την Ευρωπαϊκή Ενωση. (ΔΙΙΧΑ) περιλαμβανομένων έχουν υιοθετηθεί και ορισμένα Διερμηνειών Λογιστικών Χρηματοοικονομικής (ΔΑΠ) και διερμηνειών που Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που στην εύλογη αξία Τους. επιμετρώνται οικονομικών Η σύνταξη καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί τη χρήση και την άσκηση από τη στη διαδικασία εφαρμογής των αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά. Παρά το αυτοί βασίζονται καλύτερη δυνατή γνώση της (ΔΠΧΑ) γεγονός ότι ορισμένων λογιστικών εκτιμήσεων λογιστικών σι υπολογισμοί 18 στην κρίσης Διοίκηση υπολογισμών

23 κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους αναταξινομήθηκαν ώστε να είναι τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Συγκεκριμένα Όλα τα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ (), και και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημ.η (ιι). Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΠΞΕ ΤΗΝ 3Ι ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ Κατά την διάρκεια της χρήσης 2014, ο Όμιλος μέσω της 100% θυγατρικής του, <ι61&π1 13..», καταβολής των σχετικών κεφαλαιακών υποχρεώσεων. δαπανών, θα υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο έξι μηνών ανάμεσα στην εκταμίευση των ποσών και της Παρόλο που το προαναφερθέν δάνειο και η επιδότηση θα χρησιμοποιηθούν για κάλυψη επενδυτικών Επιπρόσθετα, όπως περιγράφεται και στην Σημ. 23 (στ), ο Όμιλος κατά την διάρκεια της χρήσης 2013, α) σύναψε νέα δανειακή σύμβαση ύψους 14,8 εκ., από την οποία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 είχε ύψους 11,5 εκ. από τα οποία 5,6 εκ. έχουν ήδη εκταμιευθεί και απεικονίζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος Θα αναταξινομηθούν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το υπολειπόμενο ποσό των 5,9 εκ. εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί έως τις 31 εκταμιευθεί το ποσό των 6,7 εκ. και β) έλαβε έγκριση για την επιδότηση επενδυτικών προγραμμάτων Δεκεμβρίου χρησιμοποιηθέν όριο χρηματοδότησης της Εταιρείας και του Ομίλου ανέρχεται σε 6,6 εκ. και 16,5 εκ. επέλθει η λήξη τους και η διοίκηση εκτιμά ότι θα συνεχίσουν να ανανεώνονται όταν αυτά λήγουν. Με τη της Εταιρείας και του Ομίλου ανέρχεται σε 10,8 εκ. και 79,7 εκ. αντίστοιχα, ενώ το μη αντίστοιχα. Τα ανοικτά πιστωτικά όρια του Ομίλου έχουν ανανεωθεί επιτυχώς όταν και όποτε έχει χρήση των υπαρχόντων πιστωτικών ορίων καθώς και με την ορθολογικότερη διαχείριση του κεφαλαίου τις τρέχουσες υποχρεώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου κίνησης τόσο η διοίκηση της Εταιρείας όσο και του Ομίλου πιστεύουν ότι Θα είναι σε θέση να καλύψουν Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2013, το υπόλοιπο των βραχυπροθέσμων δανείων από δανειακές συμβάσεις, το υπόλοιπο των οποίων ανέρχεται σε 7,3 εκ. (Σημ. 23). Κατά την διάρκεια υποχρεώσεις, αιτία της μη συμμόρφωσης με ορισμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες που απορρέουν ΙΙΙ) στην παρουσίαση συγκεκριμένων μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων στις βραχυπρόθεσμες εκ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο και 1) στη λήξη εντός της χρήσης 2014 (30 Σεπτεμβρίου 2014) δανειακών συμβάσεων ύψους 22,3 εκ. εκατ., αντίστοιχα γεγονός που οφείλεται κυρίως: Ομίλου υπερβαίνουν την συνολική αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 49,3 εκατ. και 43,6 τόσο για την Εταιρεία όσο και για τον Όμιλο, χρηματοοικονομικούς δείκτες διαφόρων δανειακών συμβάσεων έχουν ληφθεί και σε προηγούμενες Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του ϋ) στην ωρίμανση εντός της χρήσης 2014 συγκεκριμένων δόσεων δανείων ύψους 3,9 εκ. και 13,3 της χρήσης 2014, ο Όμιλος έλαβε τις απαραίτητες γραπτές βεβαιώσεις απαλλαγής των συνεπειών που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση με συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες των δανειακών χρήσεις. Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει παρόμοιες γραπτές βεβαιώσεις στο μέλλον. αυτών συμβάσεων ( ώνγ). Γραπτές βεβαιώσεις απαλλαγής για τη μη συμμόρφωση με συγκεκριμένους Συνέχιση Δραστηριότητας μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων. συγκρίσιμα με την Παρουσίαση της τρέχουσας χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, στη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, το ποσό των μεταφέρθηκε από τα μακροπρόθεσμα δάνεια στο Βραχυπρόθεσμο ΥΑΔΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.

24 ΥΑΔΟΥΡΓΙΚΙΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ 2012 Η ολοκλήρωσε με επιτυχία την αναχρηματοδότηση του δανείου των 140 εκ. της Εταιρείας, λήξεως Ι Με το καθαρό ποσό της νέας Θα αποπληρωθούν δανειακές υποχρεώσεις και Θα τεθούν σε εφαρμογή τα επιχειρηματικά σχέδια του Ομίλου. Υπό το των ανωτέρω, εταιρικές και καταστάσεις έχουν στη βάση της δυνατότητας ομαλής των δραστηριοτήτων τους. υφιστάμενες πρίσμα Δεκεμβρίου οι συνέχισης ομολογιακού χρηματοδότησης ενοποιημένες οικονομικές ετοιμαστεί (Ιή Βάση Ενοποίησης Οι ενοποιημένες οικονομικές των Θυγατρικών του την 3 καταστάσεις περιλαμβάνουν τις Ιη Δεκεμβρίου οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και Οι Θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την της εξαγοράς, η οποία είναι η κατά την οποία ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο, και να μέχρι την κατά την οποία ο παύει να υφίσταται. καταστάσεις των Θυγατρικών εταιρειών για την ίδια περίοδο αναφοράς με τη Εταιρεία, χρησιμοποιώντας συνεπείς πολιτικές. τα υπόλοιπα, σι συναλλαγές, κέρδη και ζημίες του που προέρχονται από συναλλαγές και μερίσματα απαλείφονται πλήρως. έλεγχος συντάσσονται Όλα Ενδοομιλικές ημερομηνία συνεχίζουν Οι οικονομικές ρευστοποιημένα ενοποιούνται ημερομηνία ημερομηνία λογιστικές Ομίλου Οι ζημίες των θυγατρικών αποδίδονται στα δικαιώματα που δεν ως να παρουσιάζουν υπόλοιπο. αποτέλεσμα χρεωστικό συνιστούν έλεγχο ακόμη και αν αυτό έχει Μια δικαιώματος σε Θυγατρική εταιρεία, χωρίς απώλεια ελέγχου, λογίζεται ως συναλλαγή ιδίων κεφαλαίων. Αν ο Όμιλος χάσει τον έλεγχο μιας θυγατρικής, τότε: διαγράφει τα του ενεργητικού της υπεραξίας) και τις υποχρεώσεις της θυγατρικής διαγράφει τη αξία των δικαιωμάτων που δεν έλεγχο διαγράφει τις διαφορές που έχουν καταχωρηθεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζει την εύλογη αξία του ανταλλάγματος που εισπράχθηκε αναγνωρίζει την εύλογη αξία της εναπομείνασας επένδυσης αναγνωρίζει οποιοδήποτε ή στα αποτελέσματα ανακατατάσσει το μερίδιο της μητρικής επί των που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στην κατάσταση ή τα κέρδη εις κατά περίπτωση. μεταβολή ιδιοκτησιακού στοιχεία λογιστική συσσωρευμένες συναλλαγματικές αποτελεσμάτων πλεόνασμα (συμπεριλαμβανομένης έλλειμμα συνιστούν στοιχείων νέον, Η πλήρης κατάσταση των Θυγατρικών που παρουσιάζονται στη Σημείωση ΙΙ. ενοποιούνται μαζί με τις αντίστοιχες συμμετοχές (ι) Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (Ιι) και υπεραξία Κάθε με την εφαρμογή της μεθόδου απόκτησης. Το Κόστος της απόκτησης ως το άθροισμα του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, αποτιμημένο κατά την της απόκτησης στην εύλογη αξία, και του ποσού τυχόν μη ελέγχουσας στον αποκτώμενο. Για κάθε ο αποκτών επιμετρά τη μη ελέγχουσα συμμετοχή επί του αποκτώμενου εύλογη αξία σε αναλογία επί των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών του αποκτώμενου. Συνενώσεις επιχειρήσεων συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται υπολογίζεται ημερομηνία στοιχείων είτε στην συνένωση επιχειρήσεων, είτε συμμετοχής ημερομηνία Κατά την της απόκτησης, ο αναληφθείσες για τη σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, τις απόκτησης. ημερομηνία υποχρεώσεις προκειμένου Όμιλος εκτιμά τα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία και τις τους και τον τους και τις σχετικές συνθήκες κατά την κατάλληλη ταξινόμησή οικονομικές περιστάσεις προσδιορισμό 20

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. Mobics Τηλεπικοινωνιακές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία Λ. Κηφισίας 27, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2009 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε. 62875/01ΝΤ/Β/07/74 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 123123201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μαρούσι, Μάιος 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου.. 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.

ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Για την χρήση 01/01 31/12/2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Για την χρήση 01/01 31/12/2006 Σημαντική Επισήμανση: Οι παρούσες «Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες Ειδικού Σκοπού» έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με σκοπό να

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις σε ενοποιημένη και ατομική βάση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Mαρτίου 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ PORTOBELLO S Λυκοβρύσεως 15, Μεταμόρφωση, 14452 Αρ.Μ.Α.Ε. 15230 / 01 / Β / 87 / 210 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0004746901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα