Μελέτη της Διακριτικής Ικανότητας του Τεστ Δυσκολιών Γραπτής Έκφρασης σε Μαθητές Δηµοτικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη της Διακριτικής Ικανότητας του Τεστ Δυσκολιών Γραπτής Έκφρασης σε Μαθητές Δηµοτικού"

Transcript

1 Γραφή και γραφές στον 21 ο αιώνα Μελέτη της Διακριτικής Ικανότητας του Τεστ Δυσκολιών Γραπτής Έκφρασης σε Μαθητές Δηµοτικού Περίληψη Ιωάννης Κ. Δηµάκος Πανεπιστήµιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τµήµα Δ. Ε. Νικολέτα Πετροπούλου Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σκοπός της εργασίας ήταν να ερευνήσει τη διακριτική ικανότητα του σταθµισµένου κριτηρίου διάγνωσης δυσκολιών γραπτής έκφρασης (Πόρποδας, Διακογιώργη, Δηµάκος, & Καραντζής, 2008) σε δείγµα µαθητών δηµοτικού σχολείου. Το σταθµισµένο τεστ διάγνωσης δυσκολιών γραπτής έκφρασης αποτελείται από τρεις δοκιµασίες και στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε µόνο η δοκιµασία παραγωγής κειµένου που απαιτεί από το µαθητή να γράψει την ιστορία που διηγούνται τέσσερις εικόνες που περιέχονται στο τεστ. Στη µελέτη συµµετείχαν 231 µαθητές από τις 4 τάξεις στις οποίες εφαρµόζεται το τεστ (49 από την 3η τάξη, 65 από την τετάρτη, 57 από την πέµπτη, και 60 από την έκτη τάξη) που έγραψαν το κείµενο σύµφωνα µε τις οδηγίες του τεστ. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί των τάξεων όπου φοιτούσαν οι µαθητές έκριναν την επίδοση των µαθητών τους στην ορθογραφία και τη γραπτή έκφραση µε τη βοήθεια µια µικρής κλίµακας τύπου Likert 5 σηµείων (όπου 1 = πολύ χαµηλή επίδοση, 5 = πολύ υψηλή επίδοση). Τα αποτελέσµατα της έρευνας επιβεβαίωσαν τη διακριτική ικανότητα των εργαλείου όσον αφορά και τα τρία κριτήριά του (ορθογραφική ορθότητα, συνοχή, και συνεκτικότητα). Μεγαλύτερες διαφορές εντοπίστηκαν µεταξύ της 3ης-4ης και όλων των υπόλοιπων τάξεων, ενώ οι µικρότερες µεταξύ 5ης και 6ης τάξης. Όσον αφορά τις αξιολογικές κρίσεις των εκπαιδευτικών, οι δείκτες συνάφειας (τόσο στο σύνολο, αλλά και ξεχωριστά κατά τάξη) ενισχύουν τις ενδείξεις για την εγκυρότητα κριτηρίου για το εν λόγω σταθµισµένο αξιολογικό τεστ. Abstract Λέξεις-Κλειδιά: αξιολόγηση, γραπτή έκφραση, µαθησιακές δυσκολίες The purpose of the paper was to investigate the discriminant ability of the standardized diagnostic test of learning disabilities in writing (Porpodas, Diakogiorgi, Dimakos, Karantzis, 2008) using a sample of elementary school students. The standardized diagnostic test of learning disabilities in writing

2 5 ο Διεθνές Συνέδριο Γραµµατισµού consists of three tasks, although in the present study only the text production task was utilized which requires students to write a story narrated by 4 pictures which are included in the test. Two hundred thirty one (231) students attending the four upper elementary school grades where the test applies participated in the present study (49 students came from the 3 rd grade, 65 from the 4 th, 57 from the fifth and 60 from the 6 th grade). Students wrote a passage following the test instructions. In addition, their classroom teachers rated the students performance in spelling and writing using a short Likert-type 5-point scale (where 1 = very low performance and 5 = very high performance). The results of the study confirmed the discriminant ability of the test with regards to all three test criteria (spelling accuracy, cohesion and coherence). Larger differences were found between 3 rd and 4 th grades while the lesser differences were found between 5 th and 6 th grades. With regards to the teacher ratings, correlation coefficients (both for the entire sample and separately by grade) supported the criterion validity of this particular standardized diagnostic test. Key-Words: assessment, writing, learning disabilities Μελέτη της Διακριτικής Ικανότητας του Τεστ Δυσκολιών Γραπτής Έκφρασης σε Μαθητές Δηµοτικού Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν διπλός. Αφενός σκοπός της έρευνας ήταν να αξιολογήσει τη διακριτική ικανότητα του Εργαλείου Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στη Γραπτή Έκφραση Μαθητών Γ Στ Δηµοτικού (ΕΔΔΔΓΕ) και αφετέρου να ελέγξει µερικώς την εγκυρότητα κριτηρίου του ΕΔΔΔΓΕ µε τη βοήθεια αξιολογικών κλιµάκων επίδοση των µαθητών που συµπληρώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων που φοιτούσαν οι µαθητές αυτοί. Το ΕΔΔΔΓΕ είναι ένα σταθµισµένο τεστ για τη διαγνωστική διερεύνηση των µαθησιακών δυσκολιών της γραπτής έκφρασης που κατασκευάστηκε στα πλαίσια ΕΠΕΑΕΚ από το Πανεπιστήµιο Πατρών (Πόρποδας, Διακογιώργη, Δηµάκος, & Καραντζής, 2008). Το ΕΔΔΔΓΕ αποτελείται από τρεις κλίµακες: την κλίµακα Παραγωγή Γραπτού Λόγου, την κλίµακα Αποκατάστασης Αποδοµηµένης Πρότασης και την κλίµακα Αποκατάστασης Αποδοµηµένου ΚειµένουΠαραγράφου. Το τεστ εφαρµόζεται στις 4 ανώτερες τάξεις του Δηµοτικού Σχολείου (3 η = 6 η τάξη). Η πρώτη κλίµακα «Παραγωγή Γραπτού Λόγου» συνίσταται από µια δοκιµασία παραγωγής γραπτού λόγου από µαθητές µε τη βοήθεια τεσσάρων εικόνων που παρουσιάζουν µια οικογένεια που ετοιµάζεται για ένα ταξίδι. Οι µαθητές καλούνται να αφηγηθούν την ιστορία των εικόνων. Από τη δοκιµασία προκύπτουν τα κριτήρια της Ορθογραφικής Ορθότητας (σύνολο των ορθογραφηµένων λέξεων

3 Γραφή και γραφές στον 21 ο αιώνα προς το σύνολο των λέξεων του κειµένου), το κριτήριο της Συνοχής (που αφορά στην εισαγωγή αντικειµένων αναφοράς από τις εικόνες και τη διατήρηση της αναφοράς σε στοιχεία των εικόνων, όπως επίσης και τη διατήρηση του χρονικού και χορικού πλαισίου αναφοράς) και το κριτήριο της Συνεκτικότητας (που αφορά στη εισαγωγή σχετικών, µη σχετικών πληροφοριών στο κείµενο, τον αριθµό και τη σειρά των επεισοδίων της ιστορίας που παρουσιάζονται στα κείµενα). Η δεύτερη κλίµακα «Αποκατάσταση Αποδοµηµένης Πρότασης» συνίσταται από µια δοκιµασία κατά την οποία οι µαθητές καλούνται να τοποθετήσουν στη σωστή θέση λέξεις και να συνθέσουν µια νοηµατικά σωστή πρόταση. Οµοίως, στην τρίτη δοκιµασία «Αποκατάσταση Αποδοµηµένου Κειµένου» οι µαθητές καλούνται να τοποθετήσουν στη σωστή θέση προτάσεις και να συνθέσουν µια νοηµατικά σωστή παράγραφο (Πόρποδας κ. συν., 2008). Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε µόνο η κλίµακα της Δηµιουργικής Γραπτής Έκφρασης. Σύµφωνα µε τους κατασκευαστές του, το ΕΔΔΔΓΕ βασίστηκε σε έγκυρα θεωρητικά και ερευνητικά δεδοµένα της Ψυχολογίας γραπτής έκφρασης για την επιλογή και κατασκευή των δοκιµασιών του. Ειδικότερα, σηµαντικό ρόλο στην κατασκευή του ΕΔΔΔΓΕ έπαιξαν οι µελέτες της Berninger και των συνεργατών της όπως επίσης και οι Το ΕΔΔΔΓΕ σταθµίσθηκε σε πανελλήνιο αντιπροσωπευτικό δείγµα και οι ψυχοµετρικές ιδιότητές του, όπως αναφέρονται στο φυλλάδιο περιγραφής του εργαλείου (Πόρποδας κ. συν., 2008) είναι επαρκείς. Πιο συγκεκριµένα, οι δείκτες αξιοπιστίας επαναλαµβανόµενων µετρήσεων για όλες τις τάξεις κυµάνθηκαν από 0,43 έως 0,88, οι δείκτες εσωτερικής συνέπειας (internal consistency) alpha του Cronbach κυµάνθηκαν από 0,69 έως 0,85. Οµοιως, η εγκυρότητα κριτηρίου κυµάνθηκε από 0,49 έως 0,74. Σύµφωνα µε τα εγχειρίδια του εργαλείου, το εξωτερικό κριτήριο που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη της εγκυρότητας κριτηρίου του ΕΔΔΔΓΕ ήταν οι αξιολογικές κλίµακες της επίδοσης των µαθητών από εκπαιδευτικούς. Για την χρησιµότητα τέτοιων αξιολογικών κλιµάκων υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία, κυρίως διεθνής αν και τελευταία υπάρχουν και ελληνικές αναφορές. Ειδικότερα, οι Gresham, Reschly & Carey (1987) ήταν από τους πρώτους που έθεσαν το ερώτηµα «teachers as tests» (οι εκπαιδευτικοί ως κριτήριο) και βρήκαν ότι οι αξιολογικές κρίσεις των εκπαιδευτικών είναι ισάξιες (ψυχοµετρικά) των διαθέσιµων σταθµισµένων και µη κριτηρίων αξιολόγησης των µαθητών. Οµοίως, οι Gresham, MacMillan & Bocian (1997) έδειξαν ότι οι αξιολογικές κρίσεις των εκπαιδευτικών είχαν πολύ καλή διακριτική ικανότητα και µπορούσαν να διακρίνουν τους µαθητές και να τους κατατάξουν ανάλογα µε τα αντίστοιχα επίπεδα ικανότητάς τους. Για την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα, ο Δηµάκος (2008) έχει αναφερθεί εκτενώς στο θέµα συµπεραίνοντας πως οι αξιολογικές κρίσεις των εκπαιδευτικών θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και να αποτελέσουν ένα χρήσιµο εργαλείο στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης

4 5 ο Διεθνές Συνέδριο Γραµµατισµού διαγνωστικής αξιολόγησης των µαθησιακών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µαθητές. Σύµφωνα µε τα εγχειρίδια του ΕΔΔΔΓΕ δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες και πρόσθετες ερευνητικές εργασίες σχετικά µε την αξιοπιστία, την εγκυρότητα ή/και τη διακριτική ικανότητα του σταθµισµένου αυτού εργαλείου. Το κενό αυτό προσπαθεί να καλύψει εν µέρει η παρούσα εργασία που αποσκοπεί να διερευνήσει την εγκυρότητα κριτηρίου του ΕΔΔΔΓΕ, όπως επίσης και τη διακριτική του ικανότητα µε βάση την τάξη φοίτησης των µαθητών. Επειδή το ΕΔΔΔΓΕ απαιτεί αρκετό χρόνο για την ολοκλήρωσή του και επειδή από τις κλίµακές του µόνο η πρώτη κλίµακα («Παραγωγή Γραπτού Λόγου») αφορά στην δηµιουργική γραπτή έκφραση των µαθητών (και όχι στην δυνατότητα επεξεργασίας του γραπτού λόγου), η παρούσα έρευνα περιορίστηκε στην πρώτη κλίµακα του σταθµισµένου αυτού εργαλείου και µελέτησε την εγκυρότητα κριτηρίου της κλίµακας χρησιµοποιώντας τις αξιολογικές κρίσεις των εκπαιδευτικών των µαθητών του δείγµατος ως το εξωτερικό κριτήριο εγκυρότητας. Επίσης, η παρούσα έρευνα εστίασε στη διακριτική ικανότητα των κριτηρίων (Ορθογραφική Ορθότητα, Συνοχή, Συνεκτικότητα) της κλίµακας «Παραγωγή Γραπτού Λόγου» να διακρίνει τους µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα µε βάση την τάξη φοίτησής τους. Μέθοδος Συµµετέχοντες Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 231 µαθητές που φοιτούσαν στις τέσσερις ανώτερες τάξεις του Δηµοτικού Σχολείου. Αναλυτικά, η κατανοµή των µαθητών ανά τάξη ήταν ως εξής: 49 µαθητές φοιτούσαν στην 3η τάξη, 65 στην 4η, 57 στην 5η και 60 στην 6η τάξη. Οι µαθητές προήλθαν από τυχαία επιλεγµένα σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας. Ήταν όλοι ελληνικής καταγωγής, µιλούσαν την ελληνική γλώσσα ως κύρια (πρώτη γλώσσα) και δεν παρουσίαζαν µαθησιακές δυσκολίες ή άλλα προβλήµατα συµπεριφοράς στο σχολείο (µε βάση κάποια γνωµάτευση από επίσηµο κρατικό φορέα, πχ,κεδδυ). Επίσης, οι µαθητές της παρούσας έρευνας δεν είχαν συµµετάσχει στο δείγµα στάθµισης του ΕΔΔΔΓΕ κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Λόγω του ότι το ΕΔΔΔΓΕ δεν διαφοροποιεί τις επιιδόσεις των µαθητών λόγω φύλου, το φύλο ως µεταβλητή δεν αξιολογήθηκε στην παρούσα έρευνα. Υλικά Τα υλικά της έρευνας ήταν: (α) η πρώτη δοκιµασία του ΕΔΔΔΓΕ, που αντιστοιχεί στην κλίµακα Παραγωγή Γραπτού Λόγου και (β) µια αξιολογική

5 Γραφή και γραφές στον 21 ο αιώνα κλίµακα τύπου Likert πέντε (5) σηµείων (όπου 1 = πολύ χαµηλή επίδοση και 5 = πολύ υψηλή επίδοση) για την αξιολόγηση της επίδοσης των µαθητών της έρευνας σε διάφορους τοµείς, όπως: ανάγνωση, γραπτή έκφραση, ορθογραφία, γλώσσα. Διαδικασία Στους µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα δόθηκαν οι τέσσερις εικόνες της κλίµακας Παραγωγή Γραπτού Λόγου του ΕΔΔΔΓΕ που παρουσιάζουν µια τετραµελή οικογένεια να πηγαίνει εκδροµή στην εξοχή. Από τους µαθητές ζητήθηκε να γράψουν την ιστορία που παρουσιάζουν οι εικόνες και όχι ένα τυχαίο αφηγηµατικό κείµενο σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΔΔΔΓΕ. Η διαδικασία παραγωγής των κειµένων δεν ξεπέρασε τα τριάντα λεπτά. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί των τάξεων όπου φοιτούσαν οι µαθητές συµπλήρωσαν τις αξιολογικές κλίµακες της επίδοσης των µαθητών κρίνοντας τους µαθητές σύµφωνα µε την αναµενόµενη για την ηλικία και τη συγκεκριµένη σχολική τάξη επίδοση. Αποτελέσµατα Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις µέσες τιµές και τις τυπικές αποκλίσεις (σε παρένθεση) για τα τρία κριτήρια (ορθογραφική ορθότητα, συνοχή, συνεκτικότητα) της πρώτης κλίµακας του ΕΔΔΔΓΕ ξεχωριστά ανά τάξη, όπως επίσης και τις αξιολογικές κρίσεις των εκπαιδευτικών στην ορθογραφία και τη γραπτή έκφραση. Όσον αφορά το κριτήριο της ορθογραφικής ορθότητας, η ανάλυση της διακύµανσης µε έναν παράγοντα µεταξύ οµάδων (ΤΑΞΗ) έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις των µαθητών των τεσσάρων τάξεων (F 3,227 = 16,915, p =,0001, η 2 =,183). Επιµέρους συγκρίσεις µε το κριτήριο Tukey έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ συγκεκριµένων τάξεων. Πιο αναλυτικά, σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν µεταξύ της 3 ης και της 4 ης τάξης (p =,0001), της 3 ης και της 5 ης τάξης (p =, ), της 3 ης και της 6 ης τάξης (p =, ) και µεταξύ της 4 ης και της 6 ης τάξης (p =,03). Καµία άλλη διαφορά δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Όπως προκύπτει από τις ανωτέρω αναλύσεις, το κριτήριο της ορθογραφικής ορθότητας έχει µερική διακριτική ικανότητα ιδίως µεταξύ των χαµηλών τάξεων (γεγονός που αντικατοπτρίζεται και από το χαµηλό έως µέτριο µέγεθος επίδρασης η2). Οι διαφορές αυτές παρουσιάζονται γραφικά στο γράφηµα 1 που ακολουθεί

6 5 ο Διεθνές Συνέδριο Γραµµατισµού Πίνακας 1: Μέσες τιµές και τυπικές αποκλίσεις των κριτήριων του ΕΔΔΔΓΕ και των αξιολογικών κρίσεων των εκπαιδευτικών Ορθογραφική ορθότητα 3 η τάξη 4 η τάξη 5 η τάξη 6 η τάξη 87,58 (7,06) 91,82 (4,88) 93,11 (4,98) 94,42 (3,82) Συνοχή 12,22 (2,71) 13,25 (3,19) 12,44 (2,98) 11,80 (2,68) Συνεκτικότητα 18,71 (3,15) 20,65 (2,95) 20,25 (2,84) 19,92 (3,38) Αξιολόγηση ορθογραφίας Αξιολόγηση γραπτής έκφρασης Γράφηµα 1: Ορθογραφική Ορθότητα ανά Τάξη 3,69 (1,12) 3,82 (1,07) 3,47 (1,07) 4,07 (0,95) 3,62 (1,08) 3,65 (0,98) 3,44 (1,10) 3,88 (1,06) Σχετικά µε το δεύτερο κριτήριο (συνοχή) της πρώτης κλίµακας του ΕΔΔΔΓΕ, η ανάλυση της διακύµανσης µε έναν παράγοντα µεταξύ οµάδων έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις επιδόσεις των µαθητών των 4 τάξεων (F 3,227 = 2,718, p =,045, η 2 =,035). Επιµέρους συγκρίσεις µε το κριτήριο του Tukey έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ της 4 ης και της 6 ης τάξης µόνο (p =,03). Καµία άλλη διαφορά δεν ήταν σηµαντική. Το κριτήριο αυτό δεν φαίνεται

7 Γραφή και γραφές στον 21 ο αιώνα να έχει υψηλή διακριτική ικανότητα στο συγκεκριµένο δείγµα. Τέλος, όσον αφορά το κριτήριο της συνεκτικότητα της κλίµακας «Παραγωγή Γραπτού Λόγου», η ανάλυση της διακύµανσης µε έναν παράγοντα µεταξύ οµάδων έδειξε σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τεσσάρων τάξεων (F 3,227 = 3,901, p =,009, η 2 =,05). Επιµέρους συγκρίσεις µε το κριτήριο Tukey έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ 3ης και 4ης τάξης (p =,006) όπως επίσης και µεταξύ της 3ης και 5ης τάξης (p =,05). Δεν βρέθηκαν άλλες στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Το κριτήριο της συνεκτικότητας φαίνεται να έχει διακριτική ικανότητα όσον αφορά την 3η και τις αµέσως µεγαλύτερες τάξεις. Συνοψίζοντας, το κριτήριο της Ορθογραφικής Ορθότητας της πρώτης κλίµακας (Δηµιουργική Γραπτή Έκφραση) του ΕΔΔΔΓΕ φαίνεται να έχει σηµαντική διακριτική ικανότητα µεταξύ των τάξεων στο οποίο µπορεί να εφαρµοστεί. Κυρίως, όµως, αυτή η διακριτική ικανότητα φαίνεται να είναι ισχυρότερη στη διάκριση της 3ης (της µικρότερης τάξης εφαρµογής του εργαλείου) µε τις αµέσως µεγαλύτερες τάξεις (4η, 5η). Συσχετίσεις των κριτηρίων του ΕΔΔΔΓΕ µε τις αξιολογικές κρίσεις των εκπαιδευτικών Το δεύτερο τµήµα της έρευνας αφορούσε στη µελέτη της εγκυρότητας κριτηρίου της πρώτης κλίµακας του ΕΔΔΔΓΕ. Κατά την διαδικασία στάθµισης του ΕΔΔΔΓΕ, η εγκυρότητα κριτηρίου είχε αξιολογηθεί µε βάση τις συνάφειες µεταξύ των κριτηρίων του ΕΔΔΔΓΕ και αξιολογικών κρίσεων εκπαιδευτικών ξεχωριστά ανά τάξη. Ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και στην παρούσα έρευνα. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει χωριστά ανά τάξη τους δείκτες συνάφειας µεταξύ των κριτηρίων της πρώτης κλίµακας του ΕΔΔΔΓΕ και των αξιολογικών κρίσεων των εκπαιδευτικών. Πίνακας 2: Εγκυρότητα κριτηρίου για την Κλίµακα Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Συνάφειες µεταξύ ορθογραφικής ορθότητας και Αξιολογικής κρίσης στην ορθογραφία και µεταξύ συνοχής, συνεκτικότητας και αξιολογικής κρίσης στη γραπτή έκφραση) 3 η τάξη 4 η τάξη 5 η τάξη 6 η τάξη Ορθογραφική ορθότητα,462, ,393 Συνοχή,280,275,463,386 Συνεκτικότητα ,324,343 Οι δείκτες συνάφειες µεταξύ του κριτηρίου της Ορθογραφικής Ορθότητας και της αξιολογικής κρίσης των εκπαιδευτικών στην Ορθογραφια είναι στατιστικά σηµαντικοί σε p =.001. Οι δείκτες συνάφειας µεταξύ του κριτηρίου της Συνοχής και της αξιολογικής κρίσης των εκπαιδευτικών στη γραπτή έκφραση ήταν

8 5 ο Διεθνές Συνέδριο Γραµµατισµού σηµαντικοί σε p =.05 για την 3 η και την 4 η τάξη και σε p =.007 για την 5 η και την 6 η τάξη. Οµοίως οι σχετικοί δείκτες συνάφειας του κριτηρίου της Συνεκτικότητας και της αξιολογικής κρίσης των εκπαιδευτικών στη γραπτή έκφραση ήταν στατιστικά σηµαντικοί σε p =,01. Όπου δεν εµφανίζονται δείκτες συνάφειες, αυτοί δεν ήταν στατιστικά σηµαντικοί. Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 2, η πρώτη κλίµακα (Παραγωγή Γραπτού Λόγου) του ΕΔΔΔΓΕ εµφανίζει εγκυρότητα κριτηρίου τόσο για το κριτήριο της Ορθογραφικής Ορθότητας όσο και για τα κριτήρια της Συνοχής και της Συνεκτικότητας, αν και σε ορισµένες τάξεις και για συγκεκριµένα κριτήρια, η εγκυρότητα κριτηρίου δεν ήταν σηµαντική. Συµπεράσµατα Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η πρώτη κλίµακα «Παραγωγή Γραπτού Λόγου» του Εργαλείου Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στη Γραπτή Έκφραση (ΕΔΔΔΓΕ) εµφανίζει ικανοποιητική διακριτική ικανότητα όπως προκύπτει από τις αναλύσεις της διακύµανσης που παρουσιάστηκαν προηγουµένως. Πιο συγκεκριµένα, η διακριτική ικανότητα του κριτηρίου της Ορθογραφικής Ορθότητας ήταν υψηλή και µε τα δεδοµένα του δείγµατος µπόρεσε να διακρίνει τους µαθητές της 3 ης από τους µαθητές όλων των υπολοίπων τάξεων που εφαρµόζεται το ΕΔΔΔΓΕ. Το κριτήριο της Συνοχής εµφάνισε περιορισµένη διακριτική ικανότητα (µπόρεσε να διακρίνει και να διαφοροποιήσει µόνο τους µαθητές της 4 ης και της 6 ης τάξης), ενώ το κριτήριο της Συνεκτικότητας είχε διακριτική ικανότητα όπως και το κριτήριο της Ορθογραφικής Ορθότητας. Όσον αφορά την εγκυρότητα κριτηρίου για την κλίµακα «Παραγωγή Γραπτού Λόγου», το κριτήριο της Συνοχής εµφάνισε στατιστικώς σηµαντικά αποτελέσµατα (και άρα εγκυρότητα) σε κάθε µία από τις τέσσερις τάξεις. Πού οφείλεται το γεγονός ότι η Ορθογραφική Ορθότητα µπορούσε να διαφοροποιήσει τους µαθητές της 3 ης τάξης από τους µαθητές όλων των άλλων τάξεων; Αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι όσο οι µαθητές ανεβαίνουν τάξεις φοίτησης, η ορθογραφία γίνεται πιο γνωστή, οι µαθητές γράφουν περισσότερο και έτσι ίσως το κριτήριο δεν έχει µεγάλη εφαρµογή. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι οι µαθητές της 5 ης και της 6 ης τάξης δεν διαφοροποιήθηκαν ως προς το κριτήριο αυτό. Όµως, µε βάση τα δεδοµένα δεν µπορεί να ερµηνευθεί η έλλειψη στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των µαθητών της 4 ης και της 5 ης τάξης. Αυτό ίσως να οφείλεται στην επιλογή του δείγµατος και είναι κάτι που θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο περαιτέρω διερεύνησης. Σε αντίθεση, το κριτήριο της Συνοχής δεν φάνηκε να «λειτουργεί» αποδοτικά µε αποτέλεσµα παρά την ύπαρξη γενικά διαφορών µεταξύ των τάξεων, οι διαφορές αυτές να εντοπίζονται µόνο στην επίδοση των µαθητών που φοιτούσαν στην 4 η και την 6 η τάξη. Μάλιστα, σύµφωνα µε τα δεδοµένα

9 Γραφή και γραφές στον 21 ο αιώνα της έρευνας, τα κείµενα των µαθητών των µεγαλυτέρων τάξεων παρουσίαζαν µικρότερο ποσοστό συνοχής από ότι τα κείµενα των µαθητών των µικρότερων τάξεων. Ένα πιθανό µερίδιο ευθύνης θα µπορούσε να αποδοθεί στα νέα βιβλία για τη γλώσσα που εισήχθησαν στο δηµοτικό σχολείο αλλά και στη διδακτική προσέγγιση των κειµένων και της παραγωγής γραπτού λόγου (µε συνοχή) από τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, και αυτό το στοιχείο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Τέλος, το κριτήριο της Συνεκτικότητας είχε διακριτική ικανότητα και κυρίως µεταξύ των επιδόσεων των µαθητών της 3 ης τάξης και όλων των άλλων τάξεων. Τα γραπτά των µαθητών της 3 ης τάξης είχαν τη µικρότερη συνεκτικότητα από ότι τα γραπτά των µαθητών όλων των άλλων τάξεων που συµµετείχαν στην έρευνα. Αυτό ίσως να οφείλεται στη φύση του κριτηρίου που αναφέρεται στην ύπαρξη σχετικών και µη σχετικών πληροφοριών στο κείµενο των µαθητών. Αν οι µαθητές των µικρότερων τάξεων, στην προσπάθειά τους να γράψουν ένα κείµενο που περιείχε όλες τις πληροφορίες των εικόνων, ίσως να συµπεριέλαβαν και πληροφορίες που σύµφωνα µε το κριτήριο δεν ήταν βασικές αλλά δευτερεύουσες ή/και άσχετες µε την ιστορία. Όσον αφορά την εξέταση της εγκυρότητας κριτηρίου, η παρούσα έρευνα έδειξε πως η κλίµακα «Παραγωγή Γραπτού Λόγου» εµφανίζει επαρκή εγκυρότητα κριτηρίου µε βάση τις αξιολογικές κρίσεις των εκπαιδευτικών. Τόσο οι συνάφειες µεταξύ Ορθογραφικής Ορθότητας και Αξιολογικής Κρίσης στην Ορθογραφία όσο και οι συνάφειες µεταξύ Συνοχής, Συνεκτικότητας και Αξιολογικής Κρίσης στη Γραπτή Έκφραση ήταν στατιστικά σηµαντικές (µε ελάχιστες εξαιρέσεις) και έδειξαν ότι πράγµατι το ΕΔΔΔΓΕ είναι ένα έγκυρο, σταθµισµένο, διαγνωστικό εργαλείο για τη µελέτη της παραγωγής γραπτού λόγου. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εστιάσουν και στην εφαρµογή άλλων εξωτερικών κριτηρίων εγκυρότητας (για παράδειγµα, ένα κριτήριο αξιολόγησης θα µπορούσε να διαµορφωθεί µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα της κάθε τάξης). Επίσης, άλλες µελλοντικές έρευνες θα µπορούσαν και θα πρέπει να ασχοληθούν και µε δείγµατα κλινικά, µε άλλα λόγια µε µαθητές που έχουν διαγεγνωσµένες µαθησιακές δυσκολίες στη γλώσσα. Η έλλειψη σταθµισµένων κριτηρίων για τη µελέτη της γραπτής έκφρασης στην ελληνική γλώσσα καθιστά τη διερεύνηση της εγκυρότητας ενός νέου σταθµισµένου εργαλείου δύσκολη. Ωστόσο, η ύπαρξη του ΕΔΔΔΓΕ είναι ένα πρώτο βήµα τόσο προς την καλύτερη διαγνωστική αξιολόγηση των µαθησιακών δυσκολιών του γραπτού λόγου όσο και προς την καλύτερη ερευνητική προσέγγιση του δύσκολου αυτού θεµατικού πεδίου. Συνοψίζοντας, η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε να διερευνήσει την εγκυρότητα κριτηρίου της πρώτης κλίµακας «Παραγωγή Γραπτού Λόγου» του Εργαλείου Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών Γραπτής Έκφρασης (Πόρποδας κ. συν., 2008) αλλά και να εξετάσει την ικανότητα των κριτηρίων της πρώτης κλίµακας να διακρίνουν τους µαθητές που συµµετείχαν στην έρευνα αυτή µε βάση την τάξη φοίτησής τους. Από τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν

10 5 ο Διεθνές Συνέδριο Γραµµατισµού προηγουµένως, προέκυψε πως τα κριτήρια «Ορθογραφική Ορθότητα», «Συνοχή» και «Συνεκτικότητα» της κλίµακας «Παραγωγή Γραπτού Λόγου» του ΕΔΔΔΓΕ έχουν ικανοποιητική εγκυρότητα κριτηρίου. Όµως, όσον αφορά τις διακριτικές τους ικανότητες, τα κριτήρια της Ορθογραφικής Ορθότητας και της Συνεκτικότητας φαίνεται να υπερτερούν του έτερου κριτηρίου της Συνοχής ως προς την ικανότητα διάκρισης και διαφοροποίησης των µαθητών. Λαµβάνοντας υπόψη τους όποιους µεθοδολογικούς περιορισµούς της παρούσας έρευνας, το κριτήριο της Συνοχής χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ως προς την εφαρµογή και τη χρησιµότητά του σε σχέση µε τα άλλα δύο κριτήρια της κλίµακας αυτής. Τέλος, θα άξιζε να τύχουν αντίστοιχης µελέτης και οι άλλες δύο κλίµακες του ΕΔΔΔΓΕ που αφορούν στη «χειραγώγηση» και επεξεργασία του γραπτού κειµένου και όχι στη δηµιουργική γραπτή έκφραση. Οι µαθητές µαθαίνουν να γράφουν αλλά µπορούν και να χειρίζονται έτοιµα κείµενα (δικά τους ή άλλων συντακτών); Το ΕΔΔΔΓΕ κατασκευάστηκε µε την προοπτική να αποτελέσει ένα σταθµισµένο διαγνωστικό εργαλείο για τη διερεύνηση των µαθησιακών δυσκολιών της γραπτής έκφρασης. Σύµφωνα µε τα εγχειρίδια του ΕΔΔΔΓΕ αλλά και τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, το ΕΔΔΔΓΕ (και πιο συγκεκριµένα, η πρώτη κλίµακα «Παραγωγή Γραπτού Λόγου») φαίνεται να ανταποκρίνεται µερικώς στις ανάγκες για τις οποίες το εργαλείο αυτό κατασκευάστηκε. Βιβλιογραφία Berninger, V. W. & Mizokawa, D. T., & Bragg, R. (1991). Theory-based diagnosis and remediation of writing Disabilities. Journal of School Psychology, 29, Δηµάκος, Ι. Κ. (2008). Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα στην αξιολόγηση της γραπτής έκφρασης από τους εκπαιδευτικούς. Ψυχολογία, 15, Hayes, J. R. (1996). A new framework for understanding cognition and affect in writing. In C. M. Levy & S. Ransdell (Ed.), The science of writing: Theories, methods, individual differences, and applications (σελ. 1 27). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Gresham, F. M., MacMillan, D. L. & Bocian, K. M. (1997). Teachers as tests : Differential ability of teacher judgments in identifying students at-risk for learning disabilities. School Psychology Review, 26, Gresham, F. M., Reschly, D. J. & Carey, M. P. (1987). Teachers as tests : Classification accuracy and concurrent validation in the identification of learning disabled children. School Psychology Review, 16, Πόρποδας, Κ. Δ., Διακογιώργη, Κ., Δηµάκος, Ι. Κ. & Καραντζής, Ι. (2008). Εργαλείο Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στη Γραπτή Έκφραση των Μαθητών Γ - ΣΤ Δηµοτικού. Πάτρα: ΕΠΕΑΕΚ

11 Γραφή και γραφές στον 21 ο αιώνα Σηµείωση των Συγγραφέων Ιωάννης Κ. Δηµάκος, Πανεπιστήµιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης. Νικολέττα Πετροπούλου, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Διεύθυνση Επικοινωνίας: Ιωάννης Δηµάκος, Πανεπιστήµιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης, Τοµέας Ψυχολογίας, Πάτρα Εmail:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή γραπτών αφηγήσεων από μαθητές/τριες Δ -ΣΤ Δημοτικού μέσω δύο τεχνικών υψηλής καθοδήγησής της

Παραγωγή γραπτών αφηγήσεων από μαθητές/τριες Δ -ΣΤ Δημοτικού μέσω δύο τεχνικών υψηλής καθοδήγησής της Παραγωγή γραπτών αφηγήσεων από μαθητές/τριες Δ -ΣΤ Δημοτικού μέσω δύο τεχνικών υψηλής καθοδήγησής της Ξάνθη Στυλιανή Δασκάλα Ειδικής Αγωγής Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό στη Γνωσιακή Επιστήμη sxanthi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη

Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος Καθηγητής στο Tμήμα Διαχείριση Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι Καβάλας goumas@teikav.edu.gr. Περίληψη Τρία χρόνια μετά την επιμόρφωση β επιπέδου: Οι εκπαιδευτικοί κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαιδευτική - διδακτική διαδικασία;. Η περίπτωση του νομού

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 Γεωργία Φυντάνη, 4838 Μάθημα: Μαθησιακές Δυσκολίες Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Η στάση των μαθητών Γυμνασίου Β και Γ τάξης απέναντι στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Η διαφοροποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο πιστοποιημένο Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών για την επαγγελματική χρήση του WAIS-IV GR

Το πρώτο πιστοποιημένο Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών για την επαγγελματική χρήση του WAIS-IV GR Το πρώτο πιστοποιημένο Σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών για την επαγγελματική χρήση του WAIS-IV GR Συνεργασία ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ & ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ στην Κύπρο 9,10&11 Οκτωβρίου 2015 Θα παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό αυτοµατοποιηµένου εντοπισµού µαθητών δηµοτικού µε πιθανές ειδικές µαθησιακές δυσκολίες: Ανάπτυξη και εφαρµογή

Λογισµικό αυτοµατοποιηµένου εντοπισµού µαθητών δηµοτικού µε πιθανές ειδικές µαθησιακές δυσκολίες: Ανάπτυξη και εφαρµογή Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ε.Τ.Π.Ε. «Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην εκπαίδευση» Θεσσαλονίκη, 5 8 Οκτωβρίου 2006 Λογισµικό αυτοµατοποιηµένου εντοπισµού µαθητών δηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Βασίλειος Κωτούλας Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπ. Περ. ΠΕ Καρδίτσας vaskotoulas@sch.gr http://dipe.kar.sch.gr/grss Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Δομή Εισήγησης Ορισμός - Χαρακτηριστικά Βασικές παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (SPSS) Έλεγχος Υποθέσεων για τους Μέσους - Εξαρτημένα Δείγματα (Paired samples t-test) Το κριτήριο Paired samples t-test χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Γραπτού Λόγου με το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Γραπτού Λόγου με το λογισμικό «Ιδεοκατασκευές» σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής «Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη» Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 15-18 Απριλίου 2010 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Γραπτού Λόγου με το

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.

Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον. Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa. Βιώματα μοναξιάς των παιδιών με νοητική καθυστέρηση στο σχολικό περιβάλλον Παπουτσάκη Καλλιόπη Δρ. Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.70 kpapouts@primedu.uoa.gr Περίληψη Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές 2 η Ανακοίνωση 3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές Ρόδος, Πέμπτη 29 - Σάββατο 31Οκτωβρίου 2009 Το 3 ο Συνέδριο της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. θα φιλοξενήσει ομιλίες ολομέλειας, στρογγυλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ ΙΧ Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ Σκοποί του Συστήματος Μετα-Αξιολόγησης Η άποψη πως όλα τα άτομα, όλες οι σχολικές μονάδες και όλα τα συστήματα μπορούν και πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2012-2013

Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2012-2013 Αξιοπιστία Εγκυρότητα της Μέτρησης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Αλεξανδρούπολη 2012-2013 Η παρουσίαση βασίζεται σε υλικό από - Cohen, L., Manion, L. & Keith, M.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων 1. Αναζήτηση των κατάλληλων δεδοµένων. 2. Έλεγχος µεταβλητών και κωδικών για συµβατότητα. 3. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE)

TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) TEST OF INTERACTIVE ENGLISH (TIE) Το πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ιρλανδίας Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ για τα επίπεδα Lower (Β2), Advanced (C1) και Proficiency

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Β06 03 Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην Ψυχοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Μεταβλητές: ορισμοί, ποιοτικές μεταβλητές, ποσοτικές μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών σε Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής: Προκαταρκτική έρευνα

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών σε Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής: Προκαταρκτική έρευνα Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών σε Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής: Προκαταρκτική έρευνα Χ. Χριστακούδης 1, Γ. Ανδρουλάκης 2, Χ. Ζαγούρας 1 1 Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 (Basic Sampling Techniques and Questionnaire Analysis using

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας Σχεδιασμός διαφοροποιημένης διδασκαλίας ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ένας λαγός, ένα πουλί, ένα ψάρι, ένας σκίουρος, μια πάπια και διάφορα άλλα ζώα αποφάσισαν να ανοίξουν ένα σχολείο. Συστήθηκε λοιπόν μια επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Μιχαήλ Κοραλία, Τσίφτης Γεώργιος, Τσουμάκας Κων/νος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Παυλοπούλου Ιωάννα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για τους Η/Υ Μ.Α. Σταμούλη 1, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας mstamouli@yahoo.com 2

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 11 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης» Αθήνα, 23 25 Νοεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Να

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταρτιζομένων «Πρόγραμμα κατάρτισης στις αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων (Συμπτωματολογία Αξιολόγηση Παρέμβαση)». Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά)

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Ανάγνωση, Ορθογραφία, υσλεξία, Μαθηµατικά) Πανεπιστήµιο Πατρών Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Γνωστικής Ανάλυσης της Μάθησης, Γλώσσας και υσλεξίας Ερευνητική και ιαγνωστική Μονάδα υσλεξίας, Ανάγνωσης και Γραφής ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά

Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά 1 Η βαθµολόγηση των γραπτών στα Μαθηµατικά Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Εισαγωγή Όπως γνωρίζουµε η αξιολόγηση των µαθητών είναι µέρος της διδακτικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η γνώμη των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τους παράγοντες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 -ΜΑΪΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Α, Β, Γ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ :ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί Ερευνητικές Εφαρμογές είδη - μέθοδοι αξιολόγησης - παραδείγματα είδη - μέθοδοι αξιολόγησης Εφαρμογές ερωτηματολογίων Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση βασισμένη στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι

Μάθηση βασισμένη στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι Μάθηση βασισμένη στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι Aπαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση ή αναμετάδοση ή διασκευή και αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή ηχογραφικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών

Συγκριτική Έκθεση Αποτελεσμάτων της Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Συγκριτική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης

Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Αντιλήψεις Νέων Χρηστών Για Τις Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης Αναστασία Καππάτου Δασκάλα, Υπ. Διδάκτωρ ΠΤΝ, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 5] 3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας)

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Εισηγητής: Ι.Σ. Παναγόπουλος, PhD in Industrial Psychology Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης της SHL Ελλάς 1 Στόχοι Εισαγωγή στα Ψυχομετρικά

Διαβάστε περισσότερα