ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων και ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων και ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 27 / 10 /2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων και ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 5 του ν.4275/2014 (ΦΕΚ149/Α / ) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007)-Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και άλλες διατάξεις» και ιδίως της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 1 αυτού. β)του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει γ) το Π.Δ.106/ 2014 (ΦΕΚ 173/Α / ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» δ)του άρθρου 87 του Υ.Κ., όπως ισχύει (ν.3528/2007) δ) το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» ε) το Π.Δ 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 2.την αριθμ.δυ1α/γποικ93984/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας «Κατάταξη προσωπικού του Υπουργείου Υγείας: α) από κλάδους ή ειδικότητες που καταργούνται σε κλάδους ή ειδικότητες, της ίδιας κατηγορίας ή εκπαιδευτικής βαθμίδας, που παραμένουν και β) από προσωποπαγείς θέσεις σε οργανικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.106/2014» 3. την υπ αριθμ.δυ1α/ 93984/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο Υγείας» 4. την αριθμ. ΔΥ1α/93986/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στο Υπουργείο Υγείας» 5.την αριθμ / Απόφαση των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας για την τοποθέτηση του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας.

2 2 6.Την αριθμ. ΔΥ1α/ΓΠοικ / Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων στο Υπουργείο Υγείας» 7. το γεγονός ότι την παύει αυτοδικαίως η άσκηση καθηκόντων ευθύνης των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Υγείας καθώς και η άσκηση καθηκόντων με αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 περ.α του Ν.4275/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 43 του Π.Δ. 106/ την αποστολή κάθε οργανικής μονάδας, την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Υπηρεσίας και την ομαλή μετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήμα 9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες. Αποφασίζουμε Τοποθετούμε και αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων αναπληρωτών Προϊσταμένων στα Τμήματα, του Υπουργείου Υγείας τους παρακάτω υπαλλήλους όπως ειδικότερα αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: -Ενδιαφερόμενους υπαλλήλους ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Γραφείο Υπουργού -Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού -Γραφείο Υφυπουργού -Γραφεία Γενικών Γραμματέων - Προϊσταμένοι Γενικών Δ/νσεων -Προϊστάμενοι Δ/νσεων -Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών -Δ/νση Προσωπικού Τμήμα Προσωπικού (3)

3 ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΧΕΣΗ Α.1 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Υ. Α.2 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α.3 ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Α.4 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ A.5ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Β.1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β.2 ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Β.3 ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ Γ.1 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Γ.2 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ.3 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Γ.4 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Δ.1 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΡΙΘΑΛΨΗΣ Δ.2 ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τ.Π.Ε. Ε.3 ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ε.4 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤ.1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤ.2 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤ.3 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΒΟΥΡΛΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΤΖΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΟΥΤΣΗ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΑΚΟΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ* ΞΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ* ΚΑΤΣΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ* ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΛΩΝΑΡΑΚΗ ΜΠΟΥΡΓΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διοικητικού Γ Διοικητικού ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Γ Διοικητικού Διοικητικού Γ ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού Γ Διοικητικού Διοικητικού Διοικητικού Γ ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού Διοικητικού Γ Διοικητικού Διοικητικού Γ Πληροφορικής Πληροφορικής Ε Ε Στατιστικής Ε Πληροφορικής Δ Μηχανικών Μηχανικών Μηχανικών 3

4 ΣΤ.4 ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ζ.1 ΤΜΗΜΑ ΜΠΔΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ζ.2 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ζ.3 ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ Με παράλληλη άσκηση ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μηχανικών Διοικητικού Γ Διοικητικού Β ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Διοικητικού Γ 4 Η.1 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Η.2 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΟΠΥΥ Θ.1 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Θ.2 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Δ.Ε. Θ.3 ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Ι.1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ι.2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΙΑ.1 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΙΑ.2 ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑ.3 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΙΑ.4 ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΒ.1 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΙΒ.2 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΒ.3 ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ε.Σ.Υ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ MΟΣΧΟΒΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΚΟΥ ΛΕΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΥΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ* ΡΙΚΚΟ ΚΑΚΑΛΙΟΥΡΑ ΤΖΙΟΥΖΕΠΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Διοικητικού Δ Διοικητικού Γ ΙΔΑΧ Διοικητικού Γ Διοικητικού Δ Διοικητικού Γ Διοικητικού ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού Ιατρών Α ΤΕ Εποπτών Υγείας Γ Ψυχολόγων ΤΕ Ε Ραδιολόγων Ακτινολόγων ΙΔΑΧ Ιατρών Διευθυντή Διοικητικού Ιατρών Διευθυντή

5 ΙΒ.4 ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΓ.1 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΘΜΙΑΣ ΙΓ.2 ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΙΓ.3 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΠΥΥ ΙΓ.4 ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΔ.1 ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΙΔ.2ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΔ.3 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ.Υ. ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΙΕ.1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕ.2 ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΙΕ.3 ΤΜΗΜΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΙΣΤ.1 ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΣΤ.2 ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΙΖ.1 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΖ.2 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΖ.3 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ ΙΖ.4 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Σ.Ε.Υ.Υ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΗ.1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΗ.2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΘ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΘ.1 ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΟΥΛΙΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΗΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΡΩ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΤΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ XΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΛΔΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΥ ΓΟΥΑΛΗΝ ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΤΑΠΑΝΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΛΕΓΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΚΤΕΝΑ ΒΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΣΤΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ* ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 5 Ιατρών Διευθυντή Διοικητικού Β Διοικητικού Δ Διοικητικού Β Διοικητικού Β ΤΕ Β Νοσηλευτικής Διοικητικού Β Διοικητικού Β Διοικητικού Β Διοικητικού Γ Φαρμακοποιών Διοικητικού Γ Διοικητικού Β Διοικητικού Β Διοικητικού Β Διοικητικού Γ Διοικητικού Β Διοικητικού Β ΔΕ Διοικητικών Ε Γραμματέων Υγιεινολόγων Μηχανικών ΙΔΑΧ Διοικητικού

6 ΙΘ.2 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ (Π.Σ.Ε.Α.) ΤΣΙΑΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΤΣΙΑ Διοικητικού Διοικητικού Διοικητικού Γ 6 *Με Ανάθεση Καθηκόντων.

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.Πρωτ.:2524 ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 1156/τ.Β /10-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-4 -2012

ΦΕΚ 1156/τ.Β /10-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-4 -2012 ΦΕΚ 1156/τ.Β /10-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-4 -2012 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Υ4α/39504 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173 28 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 106 Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 20ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 234-20/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αποφασίζουμε

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αποφασίζουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28 11 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 193642/ΓΔ3 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα «Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Μαρούσι, 28 11 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 193640/ΓΔ3 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων

Κριτήριο αξιολόγησης: Χαμηλότερη τιμή Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων Αθήνα, 14 Μαΐου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.951/2/14390 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥΠΑΑΤ)» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΡΘ-3ΓΖ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΜΡΘ-3ΓΖ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Οργανισµός του Γενικού Νοσοκοµείου Κοµοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 3283/Β /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-11 -2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Υ4α/οικ.112163 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΘ-ΧΦΑ. ΦΕΚ 3496/Β /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-12-2012 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΦΔΘ-ΧΦΑ. ΦΕΚ 3496/Β /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-12-2012 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 3496/Β /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-12-2012 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Υ4α/οικ.122801 Τηλέφωνο: 2105231107

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Φιλαδέλφεια, 24-12-2009 Αρ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ www.neafiladelfeia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση : Δεκελείας 97 143 41 Ν.Φ. Πληροφορίες : Σ. Πληγοροπούλου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Επί της Αρχής του σχεδίου Νόμου: Με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1486 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.43106 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείο Σπάρτης «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα