Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο"

Transcript

1 Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο Καλαροφτθ, να μασ ανακοινϊςει αν αποτελοφμε απαρτία. Καλαροφτθσ: Από τθν γραμματεία του ςυνεδρίου, ζχει ανακοινωκεί ότι ζχουν εγγραφεί 189 εκλζκτορεσ. Άρα είμαςτε ςε απαρτία, άρα μποροφμε να ξεκινιςουμε. Μαυρίδου: Ευχαριςτοφμε γραμματζα. Χατηθγιάννθσ: Ανακοίνωςε ο γραμματζασ μασ ότι αποτελοφμε απαρτία. Ραρακαλείται θ Lion Άννα Τςακιράκθ, να αναπζμψει τθν προςευχι. Προςευχθ του Χριςτόσ Ανέςτη από την Άννα Τςακιράκη. Χατηθγιάννθσ: Ρρόεδρε του ςυνεδρίου, ίτα Μαυρίδου, μπορείτε να κθρφξετε τθν ζναρξθ και τον χαιρετιςμό ςασ παρακαλοφμε. Ακοφγονται φωνέσ εκτόσ μικροφώνου. Μαυρίδου: Καλθμζρα ςασ και χρόνια πολλά. Κθρφττω τθν ζναρξθ του 43 ου ςυνεδρίου μασ. Χειροκρότημα Μαυρίδου: Ρροθγοφμενε διεκνι ςφμβουλε και εκπρόςωποι των διεκνϊν ςτο ςυνζδριο μασ, Κόκκο Νικολαΐδθ, προθγοφμενε διεκνι ςφμβουλε Μίμθ Καλαντηόπουλε, Κυβερνιτθ του 117 Α Νίκο Σεβριςαριανζ, Κυβερνιτθ του 117 Β Μιλάνο Αντϊνθ, αμζςωσ προθγοφμενε πρόεδρε του ςυμβουλίου των Κυβερνθτϊν Κϊςτα Μουςαμά, προθγοφμενοι πρόεδροι του ςυμβουλίου των Κυβερνθτϊν Διαμαντι Διαμαντόπουλε και Ραρλαμεντάριεν του ςυνεδρίου, Χάρθ Ηαχαριάδου, Τάκθ Κυριακίδθ, Δθμιτρθ Χαραμι και Δθμοςκζνθ Τςαγκαράτο. Αμζςωσ προθγοφμενοι Κυβερνιτεσ, Κϊςτα Γερόιτε και Ανδροφλα Ραναγιϊτου, εκλεγμζνοι Αντικυβερνιτεσ Γιϊργο 1

2 Αργυρόπουλο, Χριςτο Μιτςιγκα και Κϊςτα Κρθτικό, Αξιωματοφχοι, εκλζκτορεσ, προθγοφμενοι Κυβερνιτεσ, ςφνεδροι. Σασ καλϊσ ορίηω ςτο 43 ο εκνικό μασ ςυνζδριο, χαιρετϊ τθν παρουςία όλων ςασ και εκφράηω το ευχαριςτϊ μου, που τιμιςατε τθν ετιςια αυτι ςφναξθ. Από τθν ςωςτι ςυμμετοχι ςασ ςτισ εργαςίεσ, το ενδιαφζρον και ιδιαίτερα τισ ςφντομεσ και περιεκτικζσ παρεμβάςεισ ςασ, κα κρικεί θ επιτυχία αυτοφ του ςυνεδρίου. Ριςτεφω πωσ θ Λαϊονικι ςασ ςυνείδθςθ και γνϊςθ κα δϊςει το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Είναι γνωςτό ότι ο απολογιςμόσ του προζδρου του Ρολλαπλοφ κζματοσ, γίνεται ςτο επόμενο ςυνζδριο, ϊςτε να ζχει ολοκλθρωκεί θ Λαϊονικι χρονιά. Για το 9μθνο όμωσ διάςτθμα που υπθρετιςαμε, επιτρζψτε μου να κάνω μια πολφ ςφντομθ αναφορά. Αρχικά να ευχαριςτιςω τουσ 2 Κυβερνιτεσ για τθν απόφαςθ τουσ να οδοιποριςουμε μαηί ςτθν Λαϊονικι περίοδο Θ ςυνεργαςία μασ ιταν εξαιρετικι. Υπιρχε διακριτικότθτα από πλευράσ μου, υπευκυνότθτα από μζρουσ τουσ και επίγνωςθ από όλουσ μασ τθσ κζςθσ και του αντικειμζνου του κακενόσ. Αποτζλεςμα κζλω να πιςτεφω θ καλφτερθ και αποδοτικότερθ υλοποίθςθ του υπθρετοφμε. Ενδεικτικά αναφζρω ςτο ευρωπαϊκό forum τθν παρουςίαςθ του κράτουσ των Σκοπίων, κζμα 132 και τθν ζνταξθ του ςτο ευρωπαϊκό ςυμβοφλιο ωσ FIROM και όχι ωσ Macedonia. Θ επιτυχία αυτι ιταν αποτζλεςμα μιασ 2μθνθσ αλλθλογραφίασ από μζρουσ μου με τον πρόεδρο του ευρωπαϊκοφ forum. Στο ςθμείο αυτό κα ευχαριςτιςω και πάλι τθν 12μελι αντιπροςωπεία του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117, για το ενδιαφζρον και τθν ςυμμετοχι όλων ςτισ εργαςίεσ του forum. Επίςθσ θ αμεςότθτα με τθν οποία κινθτοποιθκικαμε, ιδιαίτερα ο Κυβερνιτθσ του 117 Α, ϊςτε το LCIF να ςτείλει το ποςό των 10000,00 για τουσ πυροπακείσ τθσ Αττικισ. Ακόμθ θ ανταπόκριςθ ςτο πρόγραμμα του διεκνοφσ προζδρου Ζμπεχαρντ Βιρσ, αναφορικά με τθν αφξθςθ των μελϊν και των λεςχϊν και τθν διατιρθςθ τουσ. Ζγιναν 3 ςυναντιςεισ με τον εντεταλμζνο των διεκνϊν για τον ςκοπό αυτό Φεντερίκο Σταϊχάουη, ςτθν Κφπρο, ςτθν Κεςςαλονίκθ και ςτθν Ακινα. Θ ολοκλιρωςθ τθσ προςπάκειασ διεκδίκθςθσ για τθν ανάλθψθ τθσ Μεςογειακισ ςυνδιάςκεψθσ το 2012, είναι γεγονόσ και άλλα. Ζνα ακόμα ευχαριςτϊ ςτον γραμματζα ταμία, ςτουσ αγαπθτοφσ ςυνεργάτεσ του ςυμβουλίου του Ρολλαπλοφ κζματοσ για τθν αρμονικι ςυνεργαςία, τθν ενεργό ςυμμετοχι και το ενδιαφζρον τουσ, για όλα τα κζματα, των 4 ων ςυνεδριάςεων και όχι μόνο. Με τισ ευχαριςτίεσ λοιπόν και τθν εκτίμθςθ μου ςε όλουσ, κεωρϊ πωσ θ μικρι μου αναφορά, πρζπει να ςταματιςει εδϊ. Ρεριςςότερα κα ακοφςετε ςτον απολογιςμό του 44 ου εκνικοφ μασ ςυνεδρίου, εάν φυςικά εγκρικεί ςτθν Λευκωςία. Χατηθγιάννθσ: Ακοφςαμε από τθν πρόεδρο τον χαιρετιςμό τθσ. Ρροτοφ προχωριςουμε ςτο πρόγραμμα πρόεδρε κα ζχουμε 3 μικρζσ ανακοινϊςεισ. Μια είναι ότι ζχουμε μαηί μασ τον προθγοφμενο Κυβερνιτθ, Lion Χαλοφμ από τθν Νορβθγία, τον οποίο παρακαλοφμε όπωσ ζχουμε ζναν ςφντομο χαιρετιςμό του. 2

3 Χειροκρότημα Χατηθγιάννθσ για τον Χαλοφμ: Είναι προθγοφμενοσ Κυβερνιτθσ. Ρρϊτα απ όλα κα ζλεγα ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ για τθν καυμάςια βραδιά που είχαμε εχτζσ. Υπόςχομαι ότι κα είμαι ςφντομοσ για το πρόγραμμα ςασ. Κα ικελα να δϊςω κάτι ςτον φίλο Νίκο. Ραρακαλϊ τον φίλο Νίκο να πάρει κάτι από τθν Νορβθγία. Είναι το επίςθμο banner του κζματοσ. Χειροκρότημα. Χατηθγιάννθσ: Ο Κυβερνιτθσ μασ Νίκοσ δίνει το δικό του λαβαράκι ςτο Κυβερνιτθ Χαλοφμ από τθν Νορβθγία και τον ευχαριςτεί που είναι μαηί μασ. Χατηθγιάννθσ για τον Χαλοφμ: Είμαςτε εδϊ ςτο ςυνζδριο τθσ Μυτιλινθσ και για τθν ωραία αυτι διευκζτθςθ, οργάνωςθ του ςυνεδρίου βλζπει τον πρόεδρο τθσ οργανωτικισ επιτροπισ μασ. Είναι το banner από το κζμα τθσ Νορβθγίασ και ευχαριςτεί πολφ. Χατηθγιάννθσ: Και όπωσ βλζπετε ο πρόεδροσ μασ του δίνει το banner τθσ λζςχθσ Μυτιλινθσ. Χατηθγιάννθσ για τον Χαλοφμ: κα ικελα να ςασ ευχθκϊ καλι δουλειά, ςκλθρι δουλειά και παραγωγικι. Καλι τφχθ. Χειροκρότημα. Χατηθγιάννθσ: Ευχαριςτοφμε. Και με τθν άδεια ςου πρόεδρε, πριν προχωριςουμε ζχουμε μία δφο μικρζσ ανακοινϊςεισ ςε ότι αφορά το πρόγραμμα. Ραρακαλοφμε τον αναπλθρωτι τελετάρχθ. Γερόιτοσ: Στθ 12:45 κα ξεκινιςουμε από εδϊ με τα πόδια για να πάμε για τθν επι μνθμοςφνθ δζθςθ ςτθν εκκλθςία του Αγίου Κεράποντοσ, που είναι παραπλεφρωσ γφρω ςτα 500 μζτρα. Ρρζπει να είμαςτε ακριβείσ. Στθ 1 μασ περιμζνει ο ιερζασ για τθν ζναρξθ τθσ. Επίςθσ ςιμερα ζχουμε τθν επίςκεψθ ςτα μουςεία, αρχαιολογικό που είναι ςτθν βόρεια πλευρά τθσ Μυτιλινθσ, Κεόφιλου και Τεριάντ που είναι ςτθν νότια πλευρά τθσ Μυτιλινθσ. Τα λεωφορεία κα ξεκινιςουν από τον χϊρο του δθμοτικοφ κεάτρου ςτισ 15:15 ακριβϊσ. Ευχαριςτϊ πολφ. 3

4 Χατηθγιάννθσ: Ευχαριςτοφμε, προχωροφμε με το πρόγραμμα πρόεδρε και όπωσ είναι ςτο πρόγραμμα, είναι θ ζγκριςθ των πρακτικϊν του 41 ου και του 42 ου εκνικοφ μασ ςυνεδρίου. Κα αναφζρετε εςείσ βζβαια γιατί και τα 2. Διότι πζρςι άργθςε θ κυκλοφορία τουσ. Μαυρίδου: Κα πρζπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά του 41 ου εκνικοφ μασ ςυνεδρίου όπωσ ανζφερε και ο Τελετάρχθσ μασ. Δεν είχανε εγκρικεί πζρςι γιατί τα είχαμε πάρει ςτο ςυνζδριο. Οπότε μποροφμε τϊρα. Είχαμε ζναν ολόκλθρο χρόνο να τα μελετιςουμε και μποροφμε να τα εγκρίνουμε. Ραρακαλϊ. Μαυρίδου: Ζχει κάτι κάποιοσ να αναφζρει ςχετικά με τθν ζγκριςθ των πρακτικϊν? Να προχωριςουμε ςτθν ψθφοφορία ι ζχετε κάτι προθγοφμενα να πείτε? Μετά τα απορρζοντα. Λοιπόν ψθφίηουμε. Ραρακαλϊ τον αναπλθρωτι τελετάρχθ να μετριςει. Κόκκινα? Λευκά? Ομόφωνα εγκρίνονται. Ευχαριςτϊ πολφ. Απορρζοντα από τα πρακτικά του 41 ου εκνικοφ ςυνεδρίου και μετά κα προχωριςουμε ςτθν ζγκριςθ του 42 ου περςινοφ. Υπάρχει κάποια παρατιρθςθ πριν από τα απορρζοντα? Πχι απορρζον από τα πρακτικά. Πςον αφορά τθν ζγκριςθ. Ρροχωροφμε παρακαλϊ ςτα απορρζοντα. Απορρζοντα από το 41 ο. Ακοφγονται φωνέσ χωρίσ μικρόφωνο Μουςαμάσ: Επειδι τα πρακτικά, πρόχειρα τα είχαμε πάρει τα απορρζοντα, το περςινό ςυνζδριο τα απορρζοντα τα ολοκλθρϊςαμε. Μαυρίδου: Μα δεν το εγκρίναμε. Μόνο είπαμε για τα απορρζοντα. Μουςαμάσ: Πμωσ τα τελειϊςαμε εκείνα που είπαμε. Μαυρίδου: Γιαυτό ρϊτθςα αν ζχει κάτι κάποιοσ να πει. Ζγκριςθ τϊρα των πρακτικϊν του 42 ου του περςινοφ μασ ςυνεδρίου. Ψθφίηουμε. Ασ ποφμε κόκκινα να δοφμε αν υπάρχει κάποιο. Τα λευκά? Εντάξει. Ομόφωνα. Απορρζοντα από τα πρακτικά του 42 ου. Υπάρχει ζνα λευκό. Να το ςθμειϊςουμε. 4

5 Μαυρίδου: Τα είχα ςτείλει θλεκτρονικά και παραδόκθκαν. Δεν ζχετε πάρει οφτε ςε θλεκτρονικι μορφι? Εντάξει. Ακοφγονται φωνέσ χωρίσ μικρόφωνο Μαυρίδου: Υπάρχουν απορρζοντα για τα πρακτικά του 42 ου? Πχι. Υπάρχουν? Ραρακαλϊ. Ροιοι? Χατηθγιάννθσ: Ζχει ηθτιςει τον λόγο, ο προθγοφμενοσ Κυβερνιτθσ Αλικανιϊτθσ. Υπάρχουν άλλοι? Δεν υπάρχει άλλοσ πρόεδρε μου. Αλικανιϊτθσ: Αλικανιϊτθσ Τάκθσ προθγοφμενοσ Κυβερνιτθσ. Στθ ςελίδα 203 διαβάηουμε βάςθ για γνϊμθ επιφφλαξθ. Είναι τθσ ελεγκτικισ επιτροπισ και αναφζρεται ςτο ταμείο περιοδικοφ, το οποίο τθρείται από το 117 Α. Δεν μπορϊ να εξθγιςω τθν φράςθ «βάςθ για γνϊμθ με επιφφλαξθ». Κάτω κάτω με κεφαλαία γράμματα. Ακοφγονται φωνέσ χωρίσ μικρόφωνο Μαυρίδου: Θ γνϊμθ με επιφφλαξθ, ςυμπλθρϊνεται ςτθν ςελίδα 204 αν γυρίςετε, κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από το ταμείο που αναφζρεται ςτθν παράγραφο βάςθ για γνϊμθ με επιφφλαξθ. Οι ταμιακζσ καταςτάςεισ δίνουν αλθκινι και δίκαιθ εικόνα τθσ ταμιακισ κατάςταςθσ κλπ του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117 ςτισ 30 Λουνίου 2008 και του πλεονάςματοσ για το ζτοσ αυτό. Αλικανιϊτθσ: Κάνει διάκριςθ, ότι ελζγξανε όλα τα άλλα που ιταν ςτο ταμείο του Ρολλαπλοφ και τα βρικανε εντάξει αλλά εκφράηει τθν επιφφλαξθ, για το ταμείο περιοδικοφ. Γιατί επιφφλαξθ? Το ταμείο περιοδικοφ, νομίμωσ τθροφνταν από το 117 Α βάςθ απόφαςθσ του Ρολλαπλοφ. Το ταμείο ελζγχκθκε από τθν ελεγκτικι επιτροπι του 117 Α πιρε απαλλαγι. Θ επιφφλαξθ δε μπορϊ να καταλάβω γιατί χρειάηεται. Μαυρίδου: Ναι κα ςασ απαντιςει ο πρόεδροσ. Διαμαντόπουλοσ: Ππωσ κυμάςτε ο Lion Χριςτοφόρου ςτο κζμα του ελζγχου του περιοδικοφ, εξζφραςε αυτι τθ γνϊμθ αλλά μετά όταν προςκομίςαμε όλα τα ςτοιχεία και κατάλαβε ότι ο ζλεγχοσ γίνεται καταγραφι από το Α, απλϊσ ζμεινε αυτι θ φράςθ. Νομίηω δεν ζχει νόθμα. Συμφϊνθςε ότι όλα είναι εντάξει. 5

6 Αλικανιϊτθσ: Να απαλειφκεί. Μαυρίδου: Ρρζπει να απαλειφκεί. Αλικανιϊτθσ: Και ςτθν ςελίδα 241, κάτω κάτω ο πρόεδροσ του Ρολλαπλοφ Lion Μουςαμάσ λζει: «Βεβαίωσ κζτουμε λοιπόν τθν πρϊτθ ερϊτθςθ. Ψθφίηουμε αν κζλουμε για τθν περίοδο , να διεκδικιςουμε το Ευρωπαϊκό forum» Κόκκινα λευκά ομόφωνα. Τι ζγινε επ αυτοφ. Μαυρίδου: Κα το ζλεγα αργότερα αλλά εφόςον μου δίνετε τϊρα τθν ευκαιρία, κα ςασ ενθμερϊςω αυτι τθ ςτιγμι. Ριραμε απόφαςθ να διεκδικιςουμε το Ευρωπαϊκό forum μεταξφ του 2012 και του 2015, επίςθσ όμωσ πιραμε πζρςι απόφαςθ, να διεκδικιςουμε και τθν μεςογειακι ςυνδιάςκεψθ. Ππωσ καταλαβαίνετε, δεν ιταν δυνατόν να μπορζςουμε να ανταποκρικοφμε ςτθν ςυνδιάςκεψθ και ςτο ευρωπαϊκό forum. Ρροτιμιςαμε να κρατιςουμε τθν ςυνδιάςκεψθ, που κατά τθν γνϊμθ μασ και κατά τθν γνϊμθ τθσ επιτροπισ, θ οποία διαχειρίςτθκε το όλο κζμα, τα οικονομικά τθσ δεν είναι αυτά ενόσ ευρωπαϊκοφ forum. Γιαυτό και δεν το προχωριςαμε. Το ζχω ςτθν ατηζντα, να το ςυηθτιςουμε αν κζλετε και αν μποροφμε φυςικά γιατί κατά τθν γνϊμθ μου δεν μποροφμε, αλλά φυςικά κα αποφαςίςουν οι εκλζκτορεσ. Να το διεκδικιςουμε ςε αυτό το ευρωπαϊκό forum που κα πάμε, μεταξφ του και κατά προτίμθςθ το 2015 ϊςτε να υπάρχει ζνα περικϊριο για να μποροφμε να ανταποκρικοφμε οικονομικά. Το 2013 είναι κλειςμζνο. Μποροφμε λοιπόν να το δοφμε αργότερα, αν κα το ηθτιςουμε για αυτά το μεςογειακό ζχει παρκεί όπωσ ακοφςατε. Θ επιτροπι διεκδίκθςθσ ζκανε πάρα πολφ καλι δουλειά, κα μασ ενθμερϊςει αργότερα θ πρόεδροσ τθσ επιτροπισ, θ Lion Χάρθ Ηαχαριάδου. Ιταν θ αποςτολι μασ πάρα πολφ μεγάλθ, πρϊτθ φορά ςε χρονικά ευρωπαϊκοφ forum ι μεςογειακοφ υπιρχαν τόςοι Lions και είναι πραγματικά ζνασ άκλοσ, μια επιτυχία μεγάλθ που κα ζχουμε το Μεςογειακό ςυνζδριο εδϊ το Ευχαριςτϊ πολφ. Δεν ζχουμε άλλα απορρζοντα. Ο απολογιςμόσ του προζδρου του Ρολλαπλοφ κζματοσ Lion Κϊςτα Μουςαμά. Μουςαμάσ: Ρρόεδρε του ςυνεδρίου ίτα Μαυρίδου. Διεκνι παρατθρθτι, διεκνι ςφμβουλε Κόκο Νικολαΐδθ, διεκνι ςφμβουλε Δθμιτρθ Καλαντηόπουλε, κθτεφοντεσ Κυβερνιτεσ, προθγοφμενοι πρόεδροι του Ρολλαπλοφ κζματοσ, Αντικυβερνιτεσ, προθγοφμενοι Κυβερνιτεσ, φίλοι και φίλεσ Lions. Ρριν 2 χρόνια περίπου, όταν με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του Κϊςτα και τθσ Ανδροφλασ, επιλζχκθκα ςτθ κζςθ του προζδρου του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117, διαβεβαίωςα τουσ Κυβερνιτεσ ότι θ πρόκεςθ μου ιταν να λφνουμε τα πικανά προβλιματα του Ρολλαπλοφ κζματοσ με αρμονικι ςυνεργαςία, βαςιςμζνθ ςτθν αγάπθ και ςτθν φιλία. Με αυτόν τον τρόπο, κα δινόταν ςτουσ Κυβερνιτεσ θ δυνατότθτα ανεπθρζαςτα να αςχολθκοφν με τισ λζςχεσ των κεμάτων τουσ 6

7 εμπνζοντασ και παροτρφνοντασ τα μζλθ να πραγματοποιιςουν ακόμθ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ για το καλό του Λαϊονιςμοφ, τθσ κοινότθτασ και τθσ κοινωνίασ γενικότερα. Αυτό πιςτεφω καταφζραμε να πραγματοποιιςουμε, μζςα ςε ζναν ολόκλθρο χρόνο με πολλά προβλιματα. Είμαι μάλιςτα ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να δθλϊςω, ότι οφτε μια φορά δεν διαφωνιςαμε. Αυτό βζβαια δεν ιταν τυχαίο γεγονόσ και οφείλεται ςτο ότι είχα τθν τφχθ να ζχω ςυνεργάτεσ τον Κϊςτα Γερόιτο και τθν Ανδροφλα Ραναγιϊτου. Δφο άξιουσ θγζτεσ και καλοπροαίρετουσ ανκρϊπουσ, οι οποίοι μαηί με τουσ αμζςωσ προθγοφμενουσ Κυβερνιτεσ και Αντικυβερνιτεσ και πάντα με τθν ςυμβουλι και ςυμβολι των ςεβαςτϊν διεκνϊν ςυμβοφλων μασ και τθν ευχάριςτθ παρουςία τθσ γραμματζασ Ευγενίασ, φρόντιςαν τα ςυμβοφλια μασ να είναι ευχάριςτα και εποικοδομθτικά. Φίλεσ και φίλοι ασ ζρκουμε τϊρα ςτα προβλιματα, τα οποία ξεκίνθςαν από το διεκνζσ ςυνζδριο ςτο οποίο αναγκάςτθκαν οι ςυμμετζχοντεσ να μθν παρελάςουν, αντιδρϊντασ ςτθν αναφορά τθσ FIROM ωσ Μακεδονία. Οι Κυβερνιτεσ μασ καυτθρίαςαν το γεγονόσ επι τόπου και με διαμαρτυρίεσ ςτουσ αρμόδιουσ αλλά και από τα μεγάφωνα κακϊσ και με επιςτολι διαμαρτυρίασ ςτον διεκνι πρόεδρο και όλα αυτά με τθν βοικεια και ςυμπαράςταςθ του Ρρζςβθ τθσ Ελλάδοσ ςτθν Ταχλάνδθ. Κατόπιν αυτϊν, μετά το πρϊτο ςυμβοφλιο του Ρολλαπλοφ κζματοσ, ζςτειλα ευχαριςτιρια επιςτολι ςτον Ρρζςβθ τθσ Ελλάδοσ ςτθν Ταχλάνδθ κφριο Λωάννθ Ραπαδόπουλο. Εν ςυνεχεία για το κζμα τθσ FIROM και για τθν αποφυγι τθσ επανάλθψθσ των γεγονότων του διεκνζσ ςυνεδρίου και ςτο Europa Forum ςτισ Κάννεσ, ζςτειλα επιςτολι ςε ςυνεργαςία με τον διεκνι ςφμβουλο Δθμιτρθ Καλαντηόπουλο ςτον πρόεδρο του Forum Φιλίπ Σουςτζλ, με κοινοποίθςθ ςε όλουσ τουσ αξιωματοφχουσ του Lion Clubs International. Εξθγϊντασ του, πωσ ζχει το όλο κζμα και πωσ δεν είναι δυνατόν να ςυμμετζχουμε αν αναφερόταν θ FIROM ωσ Μακεδονία. Ρράγματι, θ επιςτολι αυτι είχε κετικι ανταπόκριςθ αφοφ κακ όλθ τθν διάρκεια του forum δεν αναφζρκθκε θ FIROM ωσ Μακεδονία. Ραρόλα αυτά ςτισ Κάννεσ ιρκαμε αντιμζτωποι με ζνα άλλο κζμα, αυτό των Τουρκοκυπριακϊν λεςχϊν ςτα κατεχόμενα. Συγκεκριμζνα από τον Σεπτζμβριο, είχαμε λάβει μια επιςτολι από τθν γραμματεία του Europa forum, μεταξφ άλλων υπιρχε μια ομιλία που ιταν προγραμματιςμζνθ να γίνει από τον Φεντερίκο Σταϊχάουη, ο οποίοσ είναι ο Global membership ςτθν Λταλία, Μάλτα, Ελλάδα και Κφπρο και εξ αυτοφ υπεφκυνοσ Lions αυτϊν των λεςχϊν. Στθν ομιλία αυτι ο κφριοσ Σταϊχάουη, πρότεινε οι λζςχεσ τθσ Κφπρου και οι Τουρκοκυπριακζσ λζςχεσ να ενωκοφν ςε ζνα κζμα, ανεξάρτθτο από το 117. Θ αντίδραςθ μασ ιταν άμεςθ και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ των επιτίμων επιτροπϊν και των 2 κεμάτων Α και Β, ζςτειλα επιςτολι ςτον Lion Σταϊχάουη τθν οποία κοινοποίθςα και ςτον διεκνι πρόεδρο και ςτθν γραμματεία του Forum. Με αποτζλεςμα να μθν του επιτρζψουν να πραγματοποιιςει τθν ομιλία. Πταν βρεκικαμε ςτισ Κάννεσ, παρουςία όλων των Αξιωματοφχων του 117 κζμα, που ςυμμετείχαν ςτο forum, ςυηιτθςα το κζμα διεξοδικά με τον Lion Σταϊχάουη. Το αποτζλεςμα ιταν να ςυμφωνιςει μαηί μασ και να μου ςτείλει και ςτο οποίο ανζφερε ότι 7

8 πράγματι πρζπει να παραμείνει το ςτάτουσ ωσ ζχει, μζχρι να λυκεί πολιτικά το Κυπριακό. Για το παρα πάνω κζμα, ζγινε και μια ςυνάντθςθ ςτθν Κφπρο, όπου ιμουν καλεςμζνοσ από τον Κυβερνιτθ του 117 Β, ςε εκδιλωςθ προσ τιμι των Melvin Jones Fellow ςτθν Λευκωςία, τθν οποία τίμθςε με τθν παρουςία του ο αμζςωσ προθγοφμενοσ διεκνισ πρόεδροσ Μαχζντρα Μαραςουίγια. Μάλιςτα ζγινε μια ςφςκεψθ με τον ίδιο και με τον διεκνι ςφμβουλο Κόκο Νικολαΐδθ και όλων των Κυβερνθτϊν τθσ Κφπρου, ςτθν οποία αποφαςίςτθκε να ςταλεί ενθμερωτικι επιςτολι ςε όλα τα μζλθ του διεκνοφσ ςυμβουλίου, με ςκοπό να αποφφγουμε τθν ςυηιτθςθ που επικυμοφςαν οι Τοφρκοι ςχετικά με το κζμα ςτο διεκνζσ ςυμβοφλιο. Τϊρα γνωρίηουμε πλζον ότι το κζμα δε ςυηθτικθκε και παραμζνει το κακεςτϊσ ωσ ζχει. Ζνα άλλο κζμα που απαςχόλθςε από τθν αρχι τθσ χρονιάσ το ςυμβοφλιο του Ρολλαπλοφ κζματοσ, αφοροφςε 2 επιςτολζσ που ζλαβα, μια από τον προθγοφμενο πρόεδρο ςυμβουλίου Τάκθ Χαραμι, περί παραιτιςεωσ του από τθν κζςθ του εκδότθ του περιοδικοφ «The Lion» και μια από τον προθγοφμενο πρόεδρο ςυμβουλίου του Ρολλαπλοφ Δθμοςκζνθ Τςαγκαράτο ο οποίοσ ηθτοφςε τθν κζςθ του εκδότθ. Στο πρϊτο ςυμβοφλιο μασ τον Λοφλιο, πιραμε ομόφωνα απόφαςθ, να μθν κάνουμε δεκτι τθν παραίτθςθ του Lion Χαραμι και να του ηθτιςουμε να παραμείνει εκδότθσ. Μζςα ςε αυτό το πνεφμα, του ζςτειλα επιςτολι ςτθν οποία τον ευχαριςτοφςα για τθν πολφχρονθ προςφορά του ςτθν ζκδοςθ του περιοδικοφ και του ηθτοφςα να ανακαλζςει τθν απόφαςθ του. Εκείνοσ όμωσ δε δζχτθκε. Μετά λοιπόν από ςυνζλευςθ με τα μζλθ του ςυμβουλίου, ζςτειλα άλλθ επιςτολι ςτον Lion Τςαγκαράτο ςτθν οποία του ανζφερα τθν απόφαςθ του ςυμβουλίου να τον τοποκετιςει ςτθ κζςθ του εκδότθ του περιοδικοφ, όμωσ μετά από λίγεσ μζρεσ ζλαβα νζα επιςτολι από τον Lion Τςαγκαράτο, ο οποίοσ μου διλωνε ότι μετά από τον ζλεγχο των οικονομικϊν του περιοδικοφ, δεν αποδζχεται τον διοριςμό και ζτςι μείναμε πάλι χωρίσ εκδότθ. Τότε κάλεςα τον πρόεδρο εκδοτικισ επιτροπισ Lion Διαμαντόπουλο και του ανζκεςα με δικι μου ευκφνθ να ςυνεχιςτεί θ ζκδοςθ του περιοδικοφ και πράγματι με τθν βοικεια του προζδρου επιτροπισ καταςτατικοφ Lion Αλικανιϊτθ, ο οποίοσ μζςω ενόσ γνωςτοφ του βρικε πολφ καλζσ προςφορζσ, αλλά κυρίωσ με τθν βοικεια του προζδρου τθσ επιτροπισ διαδικτφου, τότε αμζςωσ προθγοφμενου Κυβερνιτθ Μανϊλθ Σαμϊλθ, ςυνεχίςτθκε θ ζκδοςθ του περιοδικοφ. Στθ ςυνζχεια, ο Lion Σαμϊλθσ με επιςτολι του, ηιτθςε να αναλάβει εκδότθσ. Γεγονόσ που ζγινε ομόφωνα αποδεκτό και ζτςι ςυνεχίηετε μζχρι και ςιμερα. Κζλω επίςθσ να τονίςω τθν άρτια ςυμμετοχι μασ ςτο Europa Forum ςτισ Κάννεσ και να ευχαριςτιςω όλουσ όςουσ ςυμμετείχαν, όπωσ και τθν αντιπροςωπεία μασ ςτθν Μεςογειακι ςυνδιάςκεψθ ςτθν Τυνθςία, όπου με απόφαςθ του ςυμβουλίου του Ρολλαπλοφ κζματοσ, επιβεβαίωςαν τθν πρόκεςθ μασ να οργανϊςουμε τθν ςυνδιάςκεψθ ςτθν Ακινα το Ρρόταςθ που ζγινε δεκτι από το ςυνζδριο ςτα Γιάννενα. Επίςθσ κα ικελα να ςασ υπενκυμίςω όπωσ ζχω γράψει και ςτο περιοδικό με λεπτομζρειεσ, τθν εκπροςϊπθςθ του Ρολλαπλοφ κζματοσ από μζνα και τθν προθγοφμενθ Κυβερνιτθ Λίτςα Μουςαμά, ςτθν επετειακι εκδιλωςθ για τθν 31 ετιςια θμζρα των Lions ςτα 8

9 γραφεία των Θνωμζνων Εκνϊν ςτθν Νζα Υόρκθ, όπου απονεμικθκε και το βραβείο για τθν αφίςα για τθν ειρινθ και ςυμμετείχαμε ωσ Ρολλαπλό κζμα. Στθν ίδια εκδιλωςθ, βραβεφτθκε από τον ΟΘΕ, ο προθγοφμενοσ διεκνισ πρόεδροσ Ηοηζφ Ρρομπλζςκι για τθν επιτυχι 20ετι ςυμμετοχι του, ωσ εκπρόςωποσ των Lions ςτα Θνωμζνα Ζκνθ. Αλλά και οι επιτροπζσ του Ρολλαπλοφ κζματοσ, δε ζμειναν αδρανείσ ςτθν φετινι χρονιά. Συγκεκριμζνα θ επιτροπι καταςτατικοφ, μελζτθςε και ετοίμαςε προτάςεισ για ζγκριςθ ςτο ςυνζδριο των κανονιςμϊν περιοδικοφ και εςωτερικοφ του Ρολλαπλοφ κζματοσ. Θ επιτροπι ςτρατθγικϊν μελετϊν, ολοκλιρωςε μια πολφ καλι δουλειά, θ οποία είχε διανεμθκεί και νομίηω ότι τθν ζχετε. Θ επιτροπι διαδικτφου, παρουςίαςε ςτο ςυνζδριο μασ μια επίςθσ καυμάςια δουλειά, που ζχετε ςτα χζρια ςασ. Ακόμθ θ επιτροπι καταςκθνϊςεων, λειτοφργθςε καταςκθνϊςεισ ςτθν Κφπρο αλλά και ςτθν Κριτθ. Φιλοξζνθςε παιδιά. Θ επιτροπι Μζρν, ζκανε ςεμινάρια και βεβαίωσ δε μπορϊ να μθν αναφερκϊ ςτθν επιτροπι Lion Quest θ οποία οργάνωςε ςτθν Κφπρο ζνα πλιρεσ και απολφτωσ επιτυχθμζνο ςυνζδριο. Κερμά ςυγχαρθτιρια ςτον προθγοφμενο Κυβερνιτθ Κϊςτα Χατηθγιάννθ. Πλθ θ αλλθλογραφία και τα πρακτικά όλθσ τθσ Λαϊονικισ χρονιάσ βεβαίωσ, παραδόκθκαν ςε κθτεφοντα πρόεδρο του Ρολλαπλοφ κζματοσ ίτα Μαυρίδου. Φίλεσ και φίλοι, μετά από όλα αυτά ςτισ 22 Απριλίου, βρεκικαμε οι περιςςότεροι από εμάσ ςτα Γιάννενα, ςτθν κορυφαία και ςθμαντικότερθ εκδιλωςθ τθσ Λαϊονικισ χρονιάσ, το εκνικό μασ ςυνζδριο. Εκεί ακοφςαμε τουσ απολογιςμοφσ των θγετϊν μασ, ανταλλάξαμε απόψεισ με ςκοπό τθν μεγαλφτερθ και ουςιαςτικότερθ προςφοράσ μασ ςτο κοινωνικό ςφνολο και τθν αφξθςθ και ευθμερία των λεςχϊν μασ και βεβαίωσ εκλζξαμε τουσ νζουσ θγζτεσ μασ. Το ςυνζδριο αυτό ιταν κατά κοινι ομολογία το καλφτερο ςτο κζμα μασ. Γιαυτό κζλω άλλθ μια φορά να ευχαριςτιςω μζςα από τθν καρδιά μου, όλουσ τουσ Lions που ςυμμετείχαν και ςυντζλεςαν ςε αυτι τθν επιτυχία. Λδιαιτζρωσ τον πρόεδρο και τα μζλθ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ. Τουσ Κυβερνιτεσ Ανδροφλα Ραναγιϊτου και Κϊςτα Γερόιτο, τθν γραμματεία του Ρολλαπλοφ κζματοσ και τον ταμία Στζλιο Μουςαμά. Τελειϊνοντασ φίλεσ και φίλοι, ςασ καλϊ όλουσ να αφιςουμε τισ διαμάχεσ που δεν λφνουν προβλιματα, αλλά μασ αποπροςανατολίηουν. Πλοι ενωμζνοι να επεκτείνουμε τθν αλυςίδα αγάπθσ και προςφοράσ και με αρμονικι ανζλιξθ και δυναμικι παρουςία, να πάμε τον Λαϊονιςμό ψθλά εκεί που του αρμόηει. Ευχαριςτϊ πολφ. Χειροκρότημα. Μαυρίδου: Ραρακαλϊ μείνετε λίγο ςτθν κζςθ ςασ. Lion πρόεδρε του προθγοφμενου Ρολλαπλοφ κζματοσ 117 ςτθν προθγοφμενθ χρονιά, ςε εκτζλεςθσ περςινισ απόφαςθσ του εκνικοφ μασ ςυνεδρίου, αλλά και με δικι μου μεγάλθ ευχαρίςτθςθ, κζλω να ςου δϊςω αυτι τθν τιμθτικι πλακζτα, ςε αναγνϊριςθ των προςπακειϊν και τθσ ευδόκιμθσ κθτείασ. Κα τθν διαβάςουμε. Απονζμεται ςτον πρόεδρο του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117 Ελλάδασ Κφπρου Κϊςτα 9

10 Μουςαμά τθν τιμθτικι αυτι πλακζτα, ςε αναγνϊριςθ τθσ ευδόκιμθσ κθτείασ του και ςε διάκριςθ των πολλαπλϊν και εξαίρετων υπθρεςιϊν του. Δεν υπερβάλουμε, ιταν ζτςι. Μουςαμάσ: Ευχαριςτϊ πολφ ίτα μου να είςαι καλά. Σασ ευχαριςτϊ πολφ. Σασ ευχαριςτϊ. Χειροκρότημα. Μαυρίδου: Ραρακαλϊ τθν ζκκεςθ τθσ ελεγκτικισ επιτροπισ Είναι ο Κυβερνιτθσ Λυριτηισ, παρακαλϊ. Ρροθγικθκε ο απολογιςμόσ. Θ απαλλαγι μετά τθν ζκκεςθ τθσ ελεγκτικισ επιτροπισ. Λυριτηισ: Ριςτοποιθτικό ελεγκτικισ επιτροπισ, εςόδων εξόδων Ρολλαπλοφ κζματοσ 117 Ελλάσ Κφπροσ, Λαϊονικι περίοδοσ Οι υπογεγραμμζνοι Lion Λωάννθσ Λυριτηισ, Εμμανουιλ Σαμϊλθσ, εκλεγζντεσ ωσ μζλθ τθσ ελεγκτικισ επιτροπισ του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117 Ελλάσ Κφπροσ, κατά τθ διάρκεια του εκνικοφ μασ ςυνεδρίου για τθν Λαϊονικι περίοδο , ςυνιλκαμε ςτισ 13 Νοεμβρίου 2009, βάςει του εγκεκριμζνου καταςτατικοφ του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117 Ελλάσ Κφπροσ, αρικμόσ ζγκριςθσ 7414/2008, αποφάςεωσ πρωτοδικείου Ακθνϊν, ςτθριηόμενοι ςτο άρκρο 8 πόροι και διάκεςθ αυτϊν και ςτο άρκρο 9 ζλεγχοσ ταμείου λογαριαςμϊν ςτον ζλεγχο εςόδων και εξόδων. Στθ διάκεςθ μασ, υπιρχε το βιβλίο εςόδων εξόδων και όλα τα παραςτατικά ζγγραφα που αφοροφν τθν διαχείριςθ των λογαριαςμϊν που τθροφνται. Θ επιτροπι κατά τον ζλεγχο, διαπίςτωςε ότι ζχουν τθρθκεί όλοι οι επι μζρουσ λογαριαςμοί με πλιρθ τάξθ, όλεσ οι ειςροζσ και εκροζσ που αφοροφν τουσ διαφόρουσ λογαριαςμοφσ και υπάρχουν όλα τα δικαιολογθτικά. Συνοπτικόσ πίνακασ εςόδων. 1. Λογαριαςμόσ διοίκθςθσ 8% ,91 2. Λογαριαςμόσ εκπροςϊπθςθσ 4,5% ,40 3. Λογαριαςμόσ περιοδικοφ 18,75% ,06 4. Λογαριαςμόσ επιτροπϊν 4,5% ,77 5. Λογαριαςμόσ ςυνεδρίου 11,25% ,74 6. Λογαριαςμόσ ανταλλαγϊν νζων και καταςκθνϊςεων 10% Σφνολο 53043,52 10

11 Συνοπτικόσ πίνακασ εξόδων. 1. Λογαριαςμόσ διοίκθςθσ 7111,63 2. Λογαριαςμόσ εκπροςϊπθςθσ 4373,14 3. Λογαριαςμόσ περιοδικοφ 15402,30 4. Λογαριαςμόσ επιτροπϊν 233,39 5. Λογαριαςμόσ ςυνεδρίου 10509,30 6. Λογαριαςμόσ ανταλλαγϊν νζων και καταςκθνϊςεων Σφνολο 46629,76 Υπόλοιπο που παραδόκθκε ςτθν νζα διοίκθςθ, ιταν ςφνολο 6413,76. Αναλυτικά. 1. Λογαριαςμόσ διοίκθςθσ 124,28 2. Λογαριαςμόσ εκπροςϊπθςθσ 4098,26 3. Λογαριαςμόσ περιοδικοφ 159,76 4. Λογαριαςμόσ επιτροπϊν 1429,38 5. Λογαριαςμόσ ςυνεδρίου 337,44 6. Λογαριαςμόσ νζων και καταςκθνϊςεων Σφνολο 6413,76 Γενικά ζςοδα: 53043,52 Γενικά ζξοδα: 53043,52 Κατόπιν του παρα πάνω ελζγχου, θ επιτροπι ειςθγείται ομόφωνα τθν απαλλαγι των υπευκφνων τθσ τιρθςθσ των λογαριαςμϊν, από κάκε είδουσ ευκφνθσ. Θ επιτροπι Lion Λωάννθσ Λυριτηισ, Lion Μανϊλθσ Σαμϊλθσ. Ακοφγονται φωνέσ χωρίσ μικρόφωνο Λυριτηισ: Υπάρχει και ζνα άλλο ελεγκτικό του προθγουμζνου ςυνεδρίου των Λωαννίνων. Κζλετε να το διαβάςω? Κζλω τθν ζγκριςθ ςασ. Ζκκεςθ ελεγκτικισ επιτροπισ τθσ ιδίασ, 42 ου εκνικοφ ςυνεδρίου. Σιμερα θμζρα Ρζμπτθ 8 Απριλίου 2010 και ϊρα 15:30, ςτο δθμοτικό κζατρο τθσ Μυτιλινθσ, θ εξελεγκτικι επιτροπι αποτελοφμενθ από τον προθγοφμενο Κυβερνιτθ Lion Λυριτηι πρόεδρο τθσ επιτροπισ και τον προθγοφμενο Κυβερνιτθ Μανϊλθ Σαμϊλθ μζλοσ αυτισ, πραγματοποίθςαν τον ζλεγχο των εςόδων και εξόδων του 42 ου εκνικοφ ςυνεδρίου, που διεξιχκθ ςτα Λωάννινα από Απριλίου Ο πρόεδροσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ Lion Άρθσ 11

12 Μπαρτηϊκασ, μασ προςκόμιςε όλεσ τισ ςχετικζσ αποδείξεισ, τιμολόγια ειςπράξεων και πλθρωμϊν. Mετά από τον αναλυτικότατο ζλεγχοσ διαπιςτϊκθκε απόλυτθ ςυμφωνία εςόδων εξόδων. Υπιρχαν πάντοτε τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και αποδείξεισ και ςυγκεκριμζνα υπιρχαν ζςοδα από Ρολλαπλό κζμα 117 Ελλάδασ Κφπροσ 9400,00. Δεφτερον. Από εγγραφζσ 218 Χ 100 = 21800,00. Τρίτον. Ρροςφορά λζςχθσ 734,84 Γενικό ςφνολο εςόδων 31934,84. Γενικό ςφνολο εξόδων 31934,84. Για τουσ παραπάνω λόγουσ, θ εξελεγκτικι επιτροπι απαλλάςςει τθν οργανωτικι επιτροπι του ςυνεδρίου, από κάκε ευκφνθ. Συγχαίρετε τθν επιτροπι του ςυνεδρίου και ιδιαίτερα τον πρόεδρο αυτισ, τον Lion Άρθ Μπαρτηϊκα. Χειροκρότημα. Χατηθγιάννθσ: Θ πρόεδροσ ρωτά εάν υπάρχουν ερωτιςεισ, ειςθγιςεισ, άλλοσ πριν πάρουμε κατάλογο Lion Σαράντθσ, ο Lion Αλικανιϊτθσ, ο Lion Κεοδοςίου. Δεν φαίνεται να ζχουμε άλλουσ. Ραρακαλϊ τον Lion Σαράντθ. Σαράντθσ: Ευχαριςτϊ τελετάρχα μου. Γιϊργοσ Σαράντθσ, προθγοφμενοσ Κυβερνιτθσ. Δεν είναι παρατιρθςθ, απλϊσ ζνα μικρό ςχόλιο. Δεν υπάρχει εξελεγκτικι επιτροπι, υπάρχει ελεγκτικι το οποίο ζχουμε πει πολλζσ φορζσ και καλό είναι να μθν το ςυνεχίηουμε. Ασ διορκωκεί να είναι ελεγκτικι. Εξελεγκτικι δεν υπάρχει πουκενά ςαν όροσ. Μαυρίδου: Ζχετε δίκιο. Χατηθγιάννθσ: Ο Lion Αλικανιϊτθσ. Αλικανιϊτθσ: Lion Αλικανιϊτθσ προθγοφμενοσ Κυβερνιτθσ. Ρραγματικά θ χρονιά πζρςι ιταν μια καταπλθκτικι χρονιά, αλλά κα ιταν μια ακόμθ πιο καταπλθκτικι, τζλεια κα ζλεγα Lion πρόεδρε του ςυμβουλίου του περςινοφ, εάν είχαμε πάρει και ζγκαιρα τα πρακτικά. Αυτό προφανϊσ οφείλεται, ςτθ μθ ανάγνωςθ των κανονιςμϊν από τθν οργανωτικι επιτροπι, ότι υπάρχει μια δζςμευςθ, τουλάχιςτον εντόσ διμινου να μασ ςτζλνουνε μία διςκζτα ανεξάρτθτα των χαρτιϊν. Αυτό το λζω για να επιςτιςω τθν προςοχι τθσ φετινισ οργανωτικισ επιτροπισ, ϊςτε να εφαρμοςτεί και να μθ φτάςουμε παραμονζσ του επόμενου ςυνεδρίου και να μθν ζχουμε πρακτικά πάλι. Μαυρίδου: Ραρακαλϊ πρόεδρε να απαντιςετε. 12

13 Μουςαμάσ: Κζλω να πϊ το εξισ. Καταρχιν να ςυμφωνιςω απολφτωσ με τον Lion Αλικανιϊτθ. Μουςαμάσ προθγοφμενοσ πρόεδροσ ςυμβουλίου του Ρολλαπλοφ. Δε ξζρω αν είναι εδϊ ο Lion Μπαρτηϊκασ, εδϊ είναι, γνωρίηει ότι τον κυνθγάω αν κζλετε και τθν επιτροπι από πολφ πολφ πριν από τότε που βγικανε. Είχανε προςωπικά προβλιματα ςτα Γιάννενα, εδϊ είναι ο πρόεδροσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ, ο οποίοσ μζχρι τα πρακτικά, ζκανε μια περίφθμθ δουλειά. Στον χρόνο και ςτα πρακτικά είμαι κι εγϊ προςωπικά δυςαρεςτθμζνοσ. Ευχαριςτϊ πολφ. Χατηθγιάννθσ: Ο Lion Κεοδοςίου ςτο μικρόφωνο παρακαλϊ. Θεοδοςίου: Lion Γιάννθσ Κεοδοςίου από τθν λζςχθ Ηωγράφου Σωκράτθσ. Επι τθσ ουςίασ δεν ζχω καμία παρατιρθςθ, απλϊσ άκουςα ότι θ ελεγκτικι επιτροπι, απαρτιηόμενθ από τον Λωάννθ Λυριτηι και από τον Μανϊλθ Σαμϊλθ. Σφμφωνα με το άρκρο 9, θ επιτροπι είναι 3μελισ, επομζνωσ ζπρεπε να γίνει αναφορά ποιο ιταν το 3 ο μζλοσ, το οποίο βζβαια δεν είναι απόλυτα απαραίτθτο, απλϊσ όμωσ κα ζπρεπε να αναφζρεται εάν ιταν απϊν και αν είχε κόλλθμα, διότι εμείσ αυτι τθ ςτιγμι βλζπουμε ότι υπάρχει μια 2μελισ επιτροπι θ οποία είναι αντίκετθ με το άρκρο 9. Ευχαριςτϊ. Χατηθγιάννθσ: Ρρόεδρε ζχει εξαντλθκεί ο κατάλογοσ των ειςθγθτϊν των παρατθριςεων. Διαμαντόπουλοσ: Lion Διαμαντόπουλοσ. Lion Κεοδοςίου ςτο ςυνζδριο εκείνο ςυνζβθ το εξισ απρόοπτο. Στο ψθφοδζλτιο, θ οργανωτικι επιτροπι δεν είχε περιλάβει τα ονόματα των υποψθφίων μελϊν τθσ ελεγκτικισ επιτροπισ. Επειδι όμωσ προσ ςτιγμιν δθμιουργικθκε ζνα κζμα, θ εφορευτικι ςε ςυνεργαςία με τον πρόεδρο τθσ οργανωτικισ επιτροπισ και επειδι τα ονόματα ιταν 3, αποφάςιςε να επικυρϊςει τθν εκλογι και των 3 ων. Στθν πορεία όμωσ ο Lion, το 3 ο μζλοσ υποψιφιο, Άρθσ άμοσ, παραιτικθκε. Σε ςυνεννόθςθ με τον πρόεδρο τον επόμενο του Ρολλαπλοφ, είπαμε να ςυηθτιςουμε το κζμα και ελείφκει απόφαςθ να παραμείνουν τα 2 που αποδζχτθκαν τον διοριςμό τουσ. Νομίηω ότι δεν ιταν τόςο πολφ ςοβαρό το κζμα και όλα πιγανε καλά. ευχαριςτϊ. Ακοφγονται φωνέσ χωρίσ μικρόφωνο Μαυρίδου: Εγκρίνεται θ ζκκεςθ τθσ ελεγκτικισ επιτροπισ και ο απολογιςμόσ του προθγοφμενου Κυβερνιτθ, του προθγοφμενου προζδρου του Ρολλαπλοφ. Τα λευκά πρϊτα παρακαλϊ αν υπάρχουν. Κόκκινα? Ωραία. Ομόφωνα. Απαλλάςςεται θ προθγοφμενθ διοίκθςθ. Χειροκρότημα 13

14 Μαυρίδου: Εδϊ αναφζρεται ςτο πρόγραμμα, ότι αυτι τθ ςτιγμι πρζπει να κάνουμε διάλειμμα. Κεωρϊ αν ςυμφωνείτε κι εςείσ, να προχωριςουμε και να κάνουμε το διάλειμμα λίγο αργότερα, που κα πρζπει να πάμε και ςτθν εκκλθςία για τθν νεκρολογία. Συμφωνείτε? Χατηθγιάννθσ: Συνεπϊσ προχωροφμε με το κζμα κατάκεςθ προχπολογιςμϊν. Ραρακαλοφμε τον Lion Καλαροφτθ, γραμματζα ταμία του Ρολλαπλοφ κζματοσ, να προχωριςει παρακαλοφμε. Καλαροφτθσ: Ρροχπολογιςμόσ πολλαπλοφ κζματοσ 117, για το Συνδρομζσ κζματοσ 117 Α 42000, ,00 επίςθσ από το κζμα 117 Β. Σφνολο 84000,00 Επίςθσ κατανομζσ ςτουσ λογαριαςμοφσ του Ρολλαπλοφ κζματοσ. 1. Λογαριαςμόσ διοίκθςθσ 8% 2. Λογαριαςμόσ περιοδικοφ 18,75% 3. Λογαριαςμόσ ςυνεδρίου 11,25% 4. Λογαριαςμόσ εκπροςϊπθςθσ 4,5% 5. Λογαριαςμόσ νζων καταςκθνϊςεων 10% 6. Λογαριαςμόσ επιτροπϊν 1,5% Σφνολο 54% το οποίο αντιςτοιχεί ςε 45360,00. Ακολουκοφν υπογραφζσ. Θ προςωπικι δικι μου και τθσ προζδρου του Ρολλαπλοφ. Μαυρίδου: Ευχαριςτοφμε τον ταμία για τθν ανάγνωςθ. Ραρατθριςεισ υπάρχουν? Εντάξει. εγκρίνεται? Ομόφωνα. Ευχαριςτοφμε. Χατηθγιάννθσ: Λευκά ι κόκκινα? Πχι. Ομόφωνα εγκρίνονται πρόεδρε. Μαυρίδου: Θ αναφορά τϊρα τθσ προζδρου τθσ επιτροπισ διεκδίκθςθσ τθσ Μεςογειακισ ςυνδιάςκεψθσ παρακαλϊ. Ρριν αρχίςετε, μου δίνετε μιςό λεπτό ςασ παρακαλϊ? Κζλω να κάνω μια διευκρίνιςθ. Στο πάνελ ζχουν μπει εκτόσ από τουσ προθγοφμενουσ προζδρουσ του Ρολλαπλοφ κζματοσ, ζχουν μπει και κάποιοι Κυβερνιτεσ. Είναι οι Κυβερνιτεσ που είναι πρόεδροι των επιτροπϊν του Ρολλαπλοφ κζματοσ. Ζπρεπε να είναι πάνω και ο Lion Σαράντθσ, το είχαμε πει, αλλά δεν βλζπω τϊρα. Ακοφγονται φωνέσ χωρίσ μικρόφωνο 14

15 Μαυρίδου: Ευχαριςτϊ πολφ και επίςθσ ικελα να ηθτιςω ςυγνϊμθ από τουσ εκλζκτορεσ τθσ βόρειασ Ελλάδασ και ιδιαίτερα από τθν λζςχθ μου που δεν μπόρεςα να είμαι κακόλου μαηί τουσ αυτζσ τισ μζρεσ. Ραρακαλϊ πρόεδρε. Ζαχαριάδου: Ρρόεδρε του ςυνεδρίου ίτα Μαυρίδου, διεκνι παρατθρθτι Κόκο Νικολαΐδθ, Κυβερνιτεσ μου, Σεβριςαριανζ και Μιλάνο, αμζςωσ προθγοφμενε πρόεδρε ςυμβουλίου Κυβερνθτϊν, αμζςωσ προθγοφμενοι Κυβερνιτεσ, προθγοφμενοι πρόεδροι ςυμβουλίου Κυβερνθτϊν, Αντικυβερνιτεσ, προθγοφμενοι Κυβερνιτεσ, φίλεσ και φίλοι Lions, εκλζκτορεσ και ςφνεδροι. Με ζντονεσ ακόμα τισ ευχάριςτεσ εντυπϊςεισ μασ από τθν Μεςογειακι ςυνδιάςκεψθ τθσ Αλικαρναςςοφ, απευκφνομαι ςιμερα ςτθν ολομζλεια του Ρολλαπλοφ κζματοσ, για να μοιραςτϊ μαηί ςασ κάποιεσ ανεπανάλθπτεσ ςτιγμζσ, που ζηθςαν τα 47 μζλθ τθσ Ελλθνικισ και Κυπριακισ αντιπροςωπείασ. Στθν αντιπροςωπεία αυτι, ςυμμετείχαν ο προθγοφμενοσ διεκνισ ςφμβουλοσ Κόκοσ Νικολαΐδθσ με τθν αγαπθτι Μαίρθ. Ο Κυβερνιτθσ του κζματοσ 117 Α, ο Νίκοσ Σεβριςαριανόσ, οι προθγοφμενοι πρόεδροι ςυμβουλίου Κυβερνθτϊν, Νικόπουλοσ και Τςαγκαράτοσ, ο Αντικυβερνιτθσ του κζματοσ 117 Α, Γιϊργοσ Αργυρόπουλοσ, οι προθγοφμενοι Κυβερνιτεσ Ντίνα Νικοποφλου, Αιμίλιοσ Χρυςόπουλοσ και πολλά πολλά μζλθ από τθν Ακινα, από τθν όδο, τθν Κεςςαλονίκθ, τθν Κϊ και τθν Κριτθ. Τα ονόματα όλων των φίλων, που μασ ςυντρόφευςαν ςτο όμορφο αυτό ταξίδι, κα ανακοινωκοφν ςτο προςεχζσ τεφχοσ του περιοδικοφ «The Lion». Σε όλουσ αυτοφσ τουσ Lions, κα ικελα να εκφράςω ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ, για τθν ενκουςιϊδθ τουσ ςυμπαράςταςθ ςτο ζργο τθσ επιτροπισ. Κα ιταν όμωσ άδικο, εάν δεν τονίςω καταρχάσ τθν πολφτιμθ ςυμβολι του αγαπθτοφ Κόκου, που ιταν και ο γεννιτορασ τθσ ιδζασ τθσ εν πλω ςυνδιάςκεψθσ. Τθν αποφαςιςτικι ςυνδρομι και ςυμβολι τθσ Ντίνασ Νικοποφλου, θ οποία πραγματικά διοργάνωςε μια πάρα πολφ καλι εκδρομι. Τθν βοικεια τθσ προζδρου τθσ λζςχθσ τθσ Κω, τθσ Δζςποινασ Λωαννίδου, θ οποία και είχε τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν μετάβαςθ μασ ςτθν Αλικαρναςςό και τθν φιλοξενία μασ ςτθν Κϊ. Στισ επιτροπζσ τθσ ςυνδιάςκεψθσ από τθν Ελλθνικι αποςτολι, ο Lion Τςιϊτασ από τθν Κεςςαλονίκθ, ζκανε μια πολφ ενδιαφζρουςα παρουςίαςθ, με κζμα περιβαλλοντολογικό και φυςικά με ιδιαίτερθ κζρμθ και ενκουςιαςμό, το ςφνολο των ςυνζδρων χαιρζτθςε και τθν δικι του βεβαίωσ ομιλία, αλλά κυρίωσ τθν υποψθφιότθτα που ζκεςε το Ρολλαπλό κζμα 117 Ελλάσ Κφπροσ, για τθν ανάλθψθ τθσ Μεςογειακισ ςυνδιάςκεψθσ του Φίλεσ και φίλοι μου, θ προςπάκεια τθσ διεκδίκθςθσ τθσ Μεςογειακισ ςυνδιάςκεψθσ από τθν Ελλάδα για το 2012, όπωσ κα κυμάςτε, ςυηθτικθκε διεξοδικά πζρςι ςτο ςυνζδριο μασ και κατά τθν διάρκεια των ςυνεδριάςεων του Ρολλαπλοφ κζματοσ, ψθφίςτθκε και ζλαβε τθν ομόφωνθ ςυγκατάκεςθ των εκλεκτόρων. Θ επιτροπι που ςυνεςτικθ από το ςυμβοφλιο του Ρολλαπλοφ κζματοσ, εργάςτθκε μεκοδικά και ςε ςυνεδριάςεισ που πραγματοποιοφνταν κακ όλθ τθν διάρκεια του χρόνου, ζπαιρνε αποφάςεισ που άμεςα γίνονταν πράξεισ. Ζτςι οργανωμζνα, με τθν παρουςία 15

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα