Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο"

Transcript

1 Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο Καλαροφτθ, να μασ ανακοινϊςει αν αποτελοφμε απαρτία. Καλαροφτθσ: Από τθν γραμματεία του ςυνεδρίου, ζχει ανακοινωκεί ότι ζχουν εγγραφεί 189 εκλζκτορεσ. Άρα είμαςτε ςε απαρτία, άρα μποροφμε να ξεκινιςουμε. Μαυρίδου: Ευχαριςτοφμε γραμματζα. Χατηθγιάννθσ: Ανακοίνωςε ο γραμματζασ μασ ότι αποτελοφμε απαρτία. Ραρακαλείται θ Lion Άννα Τςακιράκθ, να αναπζμψει τθν προςευχι. Προςευχθ του Χριςτόσ Ανέςτη από την Άννα Τςακιράκη. Χατηθγιάννθσ: Ρρόεδρε του ςυνεδρίου, ίτα Μαυρίδου, μπορείτε να κθρφξετε τθν ζναρξθ και τον χαιρετιςμό ςασ παρακαλοφμε. Ακοφγονται φωνέσ εκτόσ μικροφώνου. Μαυρίδου: Καλθμζρα ςασ και χρόνια πολλά. Κθρφττω τθν ζναρξθ του 43 ου ςυνεδρίου μασ. Χειροκρότημα Μαυρίδου: Ρροθγοφμενε διεκνι ςφμβουλε και εκπρόςωποι των διεκνϊν ςτο ςυνζδριο μασ, Κόκκο Νικολαΐδθ, προθγοφμενε διεκνι ςφμβουλε Μίμθ Καλαντηόπουλε, Κυβερνιτθ του 117 Α Νίκο Σεβριςαριανζ, Κυβερνιτθ του 117 Β Μιλάνο Αντϊνθ, αμζςωσ προθγοφμενε πρόεδρε του ςυμβουλίου των Κυβερνθτϊν Κϊςτα Μουςαμά, προθγοφμενοι πρόεδροι του ςυμβουλίου των Κυβερνθτϊν Διαμαντι Διαμαντόπουλε και Ραρλαμεντάριεν του ςυνεδρίου, Χάρθ Ηαχαριάδου, Τάκθ Κυριακίδθ, Δθμιτρθ Χαραμι και Δθμοςκζνθ Τςαγκαράτο. Αμζςωσ προθγοφμενοι Κυβερνιτεσ, Κϊςτα Γερόιτε και Ανδροφλα Ραναγιϊτου, εκλεγμζνοι Αντικυβερνιτεσ Γιϊργο 1

2 Αργυρόπουλο, Χριςτο Μιτςιγκα και Κϊςτα Κρθτικό, Αξιωματοφχοι, εκλζκτορεσ, προθγοφμενοι Κυβερνιτεσ, ςφνεδροι. Σασ καλϊσ ορίηω ςτο 43 ο εκνικό μασ ςυνζδριο, χαιρετϊ τθν παρουςία όλων ςασ και εκφράηω το ευχαριςτϊ μου, που τιμιςατε τθν ετιςια αυτι ςφναξθ. Από τθν ςωςτι ςυμμετοχι ςασ ςτισ εργαςίεσ, το ενδιαφζρον και ιδιαίτερα τισ ςφντομεσ και περιεκτικζσ παρεμβάςεισ ςασ, κα κρικεί θ επιτυχία αυτοφ του ςυνεδρίου. Ριςτεφω πωσ θ Λαϊονικι ςασ ςυνείδθςθ και γνϊςθ κα δϊςει το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα. Είναι γνωςτό ότι ο απολογιςμόσ του προζδρου του Ρολλαπλοφ κζματοσ, γίνεται ςτο επόμενο ςυνζδριο, ϊςτε να ζχει ολοκλθρωκεί θ Λαϊονικι χρονιά. Για το 9μθνο όμωσ διάςτθμα που υπθρετιςαμε, επιτρζψτε μου να κάνω μια πολφ ςφντομθ αναφορά. Αρχικά να ευχαριςτιςω τουσ 2 Κυβερνιτεσ για τθν απόφαςθ τουσ να οδοιποριςουμε μαηί ςτθν Λαϊονικι περίοδο Θ ςυνεργαςία μασ ιταν εξαιρετικι. Υπιρχε διακριτικότθτα από πλευράσ μου, υπευκυνότθτα από μζρουσ τουσ και επίγνωςθ από όλουσ μασ τθσ κζςθσ και του αντικειμζνου του κακενόσ. Αποτζλεςμα κζλω να πιςτεφω θ καλφτερθ και αποδοτικότερθ υλοποίθςθ του υπθρετοφμε. Ενδεικτικά αναφζρω ςτο ευρωπαϊκό forum τθν παρουςίαςθ του κράτουσ των Σκοπίων, κζμα 132 και τθν ζνταξθ του ςτο ευρωπαϊκό ςυμβοφλιο ωσ FIROM και όχι ωσ Macedonia. Θ επιτυχία αυτι ιταν αποτζλεςμα μιασ 2μθνθσ αλλθλογραφίασ από μζρουσ μου με τον πρόεδρο του ευρωπαϊκοφ forum. Στο ςθμείο αυτό κα ευχαριςτιςω και πάλι τθν 12μελι αντιπροςωπεία του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117, για το ενδιαφζρον και τθν ςυμμετοχι όλων ςτισ εργαςίεσ του forum. Επίςθσ θ αμεςότθτα με τθν οποία κινθτοποιθκικαμε, ιδιαίτερα ο Κυβερνιτθσ του 117 Α, ϊςτε το LCIF να ςτείλει το ποςό των 10000,00 για τουσ πυροπακείσ τθσ Αττικισ. Ακόμθ θ ανταπόκριςθ ςτο πρόγραμμα του διεκνοφσ προζδρου Ζμπεχαρντ Βιρσ, αναφορικά με τθν αφξθςθ των μελϊν και των λεςχϊν και τθν διατιρθςθ τουσ. Ζγιναν 3 ςυναντιςεισ με τον εντεταλμζνο των διεκνϊν για τον ςκοπό αυτό Φεντερίκο Σταϊχάουη, ςτθν Κφπρο, ςτθν Κεςςαλονίκθ και ςτθν Ακινα. Θ ολοκλιρωςθ τθσ προςπάκειασ διεκδίκθςθσ για τθν ανάλθψθ τθσ Μεςογειακισ ςυνδιάςκεψθσ το 2012, είναι γεγονόσ και άλλα. Ζνα ακόμα ευχαριςτϊ ςτον γραμματζα ταμία, ςτουσ αγαπθτοφσ ςυνεργάτεσ του ςυμβουλίου του Ρολλαπλοφ κζματοσ για τθν αρμονικι ςυνεργαςία, τθν ενεργό ςυμμετοχι και το ενδιαφζρον τουσ, για όλα τα κζματα, των 4 ων ςυνεδριάςεων και όχι μόνο. Με τισ ευχαριςτίεσ λοιπόν και τθν εκτίμθςθ μου ςε όλουσ, κεωρϊ πωσ θ μικρι μου αναφορά, πρζπει να ςταματιςει εδϊ. Ρεριςςότερα κα ακοφςετε ςτον απολογιςμό του 44 ου εκνικοφ μασ ςυνεδρίου, εάν φυςικά εγκρικεί ςτθν Λευκωςία. Χατηθγιάννθσ: Ακοφςαμε από τθν πρόεδρο τον χαιρετιςμό τθσ. Ρροτοφ προχωριςουμε ςτο πρόγραμμα πρόεδρε κα ζχουμε 3 μικρζσ ανακοινϊςεισ. Μια είναι ότι ζχουμε μαηί μασ τον προθγοφμενο Κυβερνιτθ, Lion Χαλοφμ από τθν Νορβθγία, τον οποίο παρακαλοφμε όπωσ ζχουμε ζναν ςφντομο χαιρετιςμό του. 2

3 Χειροκρότημα Χατηθγιάννθσ για τον Χαλοφμ: Είναι προθγοφμενοσ Κυβερνιτθσ. Ρρϊτα απ όλα κα ζλεγα ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ για τθν καυμάςια βραδιά που είχαμε εχτζσ. Υπόςχομαι ότι κα είμαι ςφντομοσ για το πρόγραμμα ςασ. Κα ικελα να δϊςω κάτι ςτον φίλο Νίκο. Ραρακαλϊ τον φίλο Νίκο να πάρει κάτι από τθν Νορβθγία. Είναι το επίςθμο banner του κζματοσ. Χειροκρότημα. Χατηθγιάννθσ: Ο Κυβερνιτθσ μασ Νίκοσ δίνει το δικό του λαβαράκι ςτο Κυβερνιτθ Χαλοφμ από τθν Νορβθγία και τον ευχαριςτεί που είναι μαηί μασ. Χατηθγιάννθσ για τον Χαλοφμ: Είμαςτε εδϊ ςτο ςυνζδριο τθσ Μυτιλινθσ και για τθν ωραία αυτι διευκζτθςθ, οργάνωςθ του ςυνεδρίου βλζπει τον πρόεδρο τθσ οργανωτικισ επιτροπισ μασ. Είναι το banner από το κζμα τθσ Νορβθγίασ και ευχαριςτεί πολφ. Χατηθγιάννθσ: Και όπωσ βλζπετε ο πρόεδροσ μασ του δίνει το banner τθσ λζςχθσ Μυτιλινθσ. Χατηθγιάννθσ για τον Χαλοφμ: κα ικελα να ςασ ευχθκϊ καλι δουλειά, ςκλθρι δουλειά και παραγωγικι. Καλι τφχθ. Χειροκρότημα. Χατηθγιάννθσ: Ευχαριςτοφμε. Και με τθν άδεια ςου πρόεδρε, πριν προχωριςουμε ζχουμε μία δφο μικρζσ ανακοινϊςεισ ςε ότι αφορά το πρόγραμμα. Ραρακαλοφμε τον αναπλθρωτι τελετάρχθ. Γερόιτοσ: Στθ 12:45 κα ξεκινιςουμε από εδϊ με τα πόδια για να πάμε για τθν επι μνθμοςφνθ δζθςθ ςτθν εκκλθςία του Αγίου Κεράποντοσ, που είναι παραπλεφρωσ γφρω ςτα 500 μζτρα. Ρρζπει να είμαςτε ακριβείσ. Στθ 1 μασ περιμζνει ο ιερζασ για τθν ζναρξθ τθσ. Επίςθσ ςιμερα ζχουμε τθν επίςκεψθ ςτα μουςεία, αρχαιολογικό που είναι ςτθν βόρεια πλευρά τθσ Μυτιλινθσ, Κεόφιλου και Τεριάντ που είναι ςτθν νότια πλευρά τθσ Μυτιλινθσ. Τα λεωφορεία κα ξεκινιςουν από τον χϊρο του δθμοτικοφ κεάτρου ςτισ 15:15 ακριβϊσ. Ευχαριςτϊ πολφ. 3

4 Χατηθγιάννθσ: Ευχαριςτοφμε, προχωροφμε με το πρόγραμμα πρόεδρε και όπωσ είναι ςτο πρόγραμμα, είναι θ ζγκριςθ των πρακτικϊν του 41 ου και του 42 ου εκνικοφ μασ ςυνεδρίου. Κα αναφζρετε εςείσ βζβαια γιατί και τα 2. Διότι πζρςι άργθςε θ κυκλοφορία τουσ. Μαυρίδου: Κα πρζπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά του 41 ου εκνικοφ μασ ςυνεδρίου όπωσ ανζφερε και ο Τελετάρχθσ μασ. Δεν είχανε εγκρικεί πζρςι γιατί τα είχαμε πάρει ςτο ςυνζδριο. Οπότε μποροφμε τϊρα. Είχαμε ζναν ολόκλθρο χρόνο να τα μελετιςουμε και μποροφμε να τα εγκρίνουμε. Ραρακαλϊ. Μαυρίδου: Ζχει κάτι κάποιοσ να αναφζρει ςχετικά με τθν ζγκριςθ των πρακτικϊν? Να προχωριςουμε ςτθν ψθφοφορία ι ζχετε κάτι προθγοφμενα να πείτε? Μετά τα απορρζοντα. Λοιπόν ψθφίηουμε. Ραρακαλϊ τον αναπλθρωτι τελετάρχθ να μετριςει. Κόκκινα? Λευκά? Ομόφωνα εγκρίνονται. Ευχαριςτϊ πολφ. Απορρζοντα από τα πρακτικά του 41 ου εκνικοφ ςυνεδρίου και μετά κα προχωριςουμε ςτθν ζγκριςθ του 42 ου περςινοφ. Υπάρχει κάποια παρατιρθςθ πριν από τα απορρζοντα? Πχι απορρζον από τα πρακτικά. Πςον αφορά τθν ζγκριςθ. Ρροχωροφμε παρακαλϊ ςτα απορρζοντα. Απορρζοντα από το 41 ο. Ακοφγονται φωνέσ χωρίσ μικρόφωνο Μουςαμάσ: Επειδι τα πρακτικά, πρόχειρα τα είχαμε πάρει τα απορρζοντα, το περςινό ςυνζδριο τα απορρζοντα τα ολοκλθρϊςαμε. Μαυρίδου: Μα δεν το εγκρίναμε. Μόνο είπαμε για τα απορρζοντα. Μουςαμάσ: Πμωσ τα τελειϊςαμε εκείνα που είπαμε. Μαυρίδου: Γιαυτό ρϊτθςα αν ζχει κάτι κάποιοσ να πει. Ζγκριςθ τϊρα των πρακτικϊν του 42 ου του περςινοφ μασ ςυνεδρίου. Ψθφίηουμε. Ασ ποφμε κόκκινα να δοφμε αν υπάρχει κάποιο. Τα λευκά? Εντάξει. Ομόφωνα. Απορρζοντα από τα πρακτικά του 42 ου. Υπάρχει ζνα λευκό. Να το ςθμειϊςουμε. 4

5 Μαυρίδου: Τα είχα ςτείλει θλεκτρονικά και παραδόκθκαν. Δεν ζχετε πάρει οφτε ςε θλεκτρονικι μορφι? Εντάξει. Ακοφγονται φωνέσ χωρίσ μικρόφωνο Μαυρίδου: Υπάρχουν απορρζοντα για τα πρακτικά του 42 ου? Πχι. Υπάρχουν? Ραρακαλϊ. Ροιοι? Χατηθγιάννθσ: Ζχει ηθτιςει τον λόγο, ο προθγοφμενοσ Κυβερνιτθσ Αλικανιϊτθσ. Υπάρχουν άλλοι? Δεν υπάρχει άλλοσ πρόεδρε μου. Αλικανιϊτθσ: Αλικανιϊτθσ Τάκθσ προθγοφμενοσ Κυβερνιτθσ. Στθ ςελίδα 203 διαβάηουμε βάςθ για γνϊμθ επιφφλαξθ. Είναι τθσ ελεγκτικισ επιτροπισ και αναφζρεται ςτο ταμείο περιοδικοφ, το οποίο τθρείται από το 117 Α. Δεν μπορϊ να εξθγιςω τθν φράςθ «βάςθ για γνϊμθ με επιφφλαξθ». Κάτω κάτω με κεφαλαία γράμματα. Ακοφγονται φωνέσ χωρίσ μικρόφωνο Μαυρίδου: Θ γνϊμθ με επιφφλαξθ, ςυμπλθρϊνεται ςτθν ςελίδα 204 αν γυρίςετε, κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από το ταμείο που αναφζρεται ςτθν παράγραφο βάςθ για γνϊμθ με επιφφλαξθ. Οι ταμιακζσ καταςτάςεισ δίνουν αλθκινι και δίκαιθ εικόνα τθσ ταμιακισ κατάςταςθσ κλπ του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117 ςτισ 30 Λουνίου 2008 και του πλεονάςματοσ για το ζτοσ αυτό. Αλικανιϊτθσ: Κάνει διάκριςθ, ότι ελζγξανε όλα τα άλλα που ιταν ςτο ταμείο του Ρολλαπλοφ και τα βρικανε εντάξει αλλά εκφράηει τθν επιφφλαξθ, για το ταμείο περιοδικοφ. Γιατί επιφφλαξθ? Το ταμείο περιοδικοφ, νομίμωσ τθροφνταν από το 117 Α βάςθ απόφαςθσ του Ρολλαπλοφ. Το ταμείο ελζγχκθκε από τθν ελεγκτικι επιτροπι του 117 Α πιρε απαλλαγι. Θ επιφφλαξθ δε μπορϊ να καταλάβω γιατί χρειάηεται. Μαυρίδου: Ναι κα ςασ απαντιςει ο πρόεδροσ. Διαμαντόπουλοσ: Ππωσ κυμάςτε ο Lion Χριςτοφόρου ςτο κζμα του ελζγχου του περιοδικοφ, εξζφραςε αυτι τθ γνϊμθ αλλά μετά όταν προςκομίςαμε όλα τα ςτοιχεία και κατάλαβε ότι ο ζλεγχοσ γίνεται καταγραφι από το Α, απλϊσ ζμεινε αυτι θ φράςθ. Νομίηω δεν ζχει νόθμα. Συμφϊνθςε ότι όλα είναι εντάξει. 5

6 Αλικανιϊτθσ: Να απαλειφκεί. Μαυρίδου: Ρρζπει να απαλειφκεί. Αλικανιϊτθσ: Και ςτθν ςελίδα 241, κάτω κάτω ο πρόεδροσ του Ρολλαπλοφ Lion Μουςαμάσ λζει: «Βεβαίωσ κζτουμε λοιπόν τθν πρϊτθ ερϊτθςθ. Ψθφίηουμε αν κζλουμε για τθν περίοδο , να διεκδικιςουμε το Ευρωπαϊκό forum» Κόκκινα λευκά ομόφωνα. Τι ζγινε επ αυτοφ. Μαυρίδου: Κα το ζλεγα αργότερα αλλά εφόςον μου δίνετε τϊρα τθν ευκαιρία, κα ςασ ενθμερϊςω αυτι τθ ςτιγμι. Ριραμε απόφαςθ να διεκδικιςουμε το Ευρωπαϊκό forum μεταξφ του 2012 και του 2015, επίςθσ όμωσ πιραμε πζρςι απόφαςθ, να διεκδικιςουμε και τθν μεςογειακι ςυνδιάςκεψθ. Ππωσ καταλαβαίνετε, δεν ιταν δυνατόν να μπορζςουμε να ανταποκρικοφμε ςτθν ςυνδιάςκεψθ και ςτο ευρωπαϊκό forum. Ρροτιμιςαμε να κρατιςουμε τθν ςυνδιάςκεψθ, που κατά τθν γνϊμθ μασ και κατά τθν γνϊμθ τθσ επιτροπισ, θ οποία διαχειρίςτθκε το όλο κζμα, τα οικονομικά τθσ δεν είναι αυτά ενόσ ευρωπαϊκοφ forum. Γιαυτό και δεν το προχωριςαμε. Το ζχω ςτθν ατηζντα, να το ςυηθτιςουμε αν κζλετε και αν μποροφμε φυςικά γιατί κατά τθν γνϊμθ μου δεν μποροφμε, αλλά φυςικά κα αποφαςίςουν οι εκλζκτορεσ. Να το διεκδικιςουμε ςε αυτό το ευρωπαϊκό forum που κα πάμε, μεταξφ του και κατά προτίμθςθ το 2015 ϊςτε να υπάρχει ζνα περικϊριο για να μποροφμε να ανταποκρικοφμε οικονομικά. Το 2013 είναι κλειςμζνο. Μποροφμε λοιπόν να το δοφμε αργότερα, αν κα το ηθτιςουμε για αυτά το μεςογειακό ζχει παρκεί όπωσ ακοφςατε. Θ επιτροπι διεκδίκθςθσ ζκανε πάρα πολφ καλι δουλειά, κα μασ ενθμερϊςει αργότερα θ πρόεδροσ τθσ επιτροπισ, θ Lion Χάρθ Ηαχαριάδου. Ιταν θ αποςτολι μασ πάρα πολφ μεγάλθ, πρϊτθ φορά ςε χρονικά ευρωπαϊκοφ forum ι μεςογειακοφ υπιρχαν τόςοι Lions και είναι πραγματικά ζνασ άκλοσ, μια επιτυχία μεγάλθ που κα ζχουμε το Μεςογειακό ςυνζδριο εδϊ το Ευχαριςτϊ πολφ. Δεν ζχουμε άλλα απορρζοντα. Ο απολογιςμόσ του προζδρου του Ρολλαπλοφ κζματοσ Lion Κϊςτα Μουςαμά. Μουςαμάσ: Ρρόεδρε του ςυνεδρίου ίτα Μαυρίδου. Διεκνι παρατθρθτι, διεκνι ςφμβουλε Κόκο Νικολαΐδθ, διεκνι ςφμβουλε Δθμιτρθ Καλαντηόπουλε, κθτεφοντεσ Κυβερνιτεσ, προθγοφμενοι πρόεδροι του Ρολλαπλοφ κζματοσ, Αντικυβερνιτεσ, προθγοφμενοι Κυβερνιτεσ, φίλοι και φίλεσ Lions. Ρριν 2 χρόνια περίπου, όταν με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του Κϊςτα και τθσ Ανδροφλασ, επιλζχκθκα ςτθ κζςθ του προζδρου του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117, διαβεβαίωςα τουσ Κυβερνιτεσ ότι θ πρόκεςθ μου ιταν να λφνουμε τα πικανά προβλιματα του Ρολλαπλοφ κζματοσ με αρμονικι ςυνεργαςία, βαςιςμζνθ ςτθν αγάπθ και ςτθν φιλία. Με αυτόν τον τρόπο, κα δινόταν ςτουσ Κυβερνιτεσ θ δυνατότθτα ανεπθρζαςτα να αςχολθκοφν με τισ λζςχεσ των κεμάτων τουσ 6

7 εμπνζοντασ και παροτρφνοντασ τα μζλθ να πραγματοποιιςουν ακόμθ περιςςότερεσ δραςτθριότθτεσ για το καλό του Λαϊονιςμοφ, τθσ κοινότθτασ και τθσ κοινωνίασ γενικότερα. Αυτό πιςτεφω καταφζραμε να πραγματοποιιςουμε, μζςα ςε ζναν ολόκλθρο χρόνο με πολλά προβλιματα. Είμαι μάλιςτα ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να δθλϊςω, ότι οφτε μια φορά δεν διαφωνιςαμε. Αυτό βζβαια δεν ιταν τυχαίο γεγονόσ και οφείλεται ςτο ότι είχα τθν τφχθ να ζχω ςυνεργάτεσ τον Κϊςτα Γερόιτο και τθν Ανδροφλα Ραναγιϊτου. Δφο άξιουσ θγζτεσ και καλοπροαίρετουσ ανκρϊπουσ, οι οποίοι μαηί με τουσ αμζςωσ προθγοφμενουσ Κυβερνιτεσ και Αντικυβερνιτεσ και πάντα με τθν ςυμβουλι και ςυμβολι των ςεβαςτϊν διεκνϊν ςυμβοφλων μασ και τθν ευχάριςτθ παρουςία τθσ γραμματζασ Ευγενίασ, φρόντιςαν τα ςυμβοφλια μασ να είναι ευχάριςτα και εποικοδομθτικά. Φίλεσ και φίλοι ασ ζρκουμε τϊρα ςτα προβλιματα, τα οποία ξεκίνθςαν από το διεκνζσ ςυνζδριο ςτο οποίο αναγκάςτθκαν οι ςυμμετζχοντεσ να μθν παρελάςουν, αντιδρϊντασ ςτθν αναφορά τθσ FIROM ωσ Μακεδονία. Οι Κυβερνιτεσ μασ καυτθρίαςαν το γεγονόσ επι τόπου και με διαμαρτυρίεσ ςτουσ αρμόδιουσ αλλά και από τα μεγάφωνα κακϊσ και με επιςτολι διαμαρτυρίασ ςτον διεκνι πρόεδρο και όλα αυτά με τθν βοικεια και ςυμπαράςταςθ του Ρρζςβθ τθσ Ελλάδοσ ςτθν Ταχλάνδθ. Κατόπιν αυτϊν, μετά το πρϊτο ςυμβοφλιο του Ρολλαπλοφ κζματοσ, ζςτειλα ευχαριςτιρια επιςτολι ςτον Ρρζςβθ τθσ Ελλάδοσ ςτθν Ταχλάνδθ κφριο Λωάννθ Ραπαδόπουλο. Εν ςυνεχεία για το κζμα τθσ FIROM και για τθν αποφυγι τθσ επανάλθψθσ των γεγονότων του διεκνζσ ςυνεδρίου και ςτο Europa Forum ςτισ Κάννεσ, ζςτειλα επιςτολι ςε ςυνεργαςία με τον διεκνι ςφμβουλο Δθμιτρθ Καλαντηόπουλο ςτον πρόεδρο του Forum Φιλίπ Σουςτζλ, με κοινοποίθςθ ςε όλουσ τουσ αξιωματοφχουσ του Lion Clubs International. Εξθγϊντασ του, πωσ ζχει το όλο κζμα και πωσ δεν είναι δυνατόν να ςυμμετζχουμε αν αναφερόταν θ FIROM ωσ Μακεδονία. Ρράγματι, θ επιςτολι αυτι είχε κετικι ανταπόκριςθ αφοφ κακ όλθ τθν διάρκεια του forum δεν αναφζρκθκε θ FIROM ωσ Μακεδονία. Ραρόλα αυτά ςτισ Κάννεσ ιρκαμε αντιμζτωποι με ζνα άλλο κζμα, αυτό των Τουρκοκυπριακϊν λεςχϊν ςτα κατεχόμενα. Συγκεκριμζνα από τον Σεπτζμβριο, είχαμε λάβει μια επιςτολι από τθν γραμματεία του Europa forum, μεταξφ άλλων υπιρχε μια ομιλία που ιταν προγραμματιςμζνθ να γίνει από τον Φεντερίκο Σταϊχάουη, ο οποίοσ είναι ο Global membership ςτθν Λταλία, Μάλτα, Ελλάδα και Κφπρο και εξ αυτοφ υπεφκυνοσ Lions αυτϊν των λεςχϊν. Στθν ομιλία αυτι ο κφριοσ Σταϊχάουη, πρότεινε οι λζςχεσ τθσ Κφπρου και οι Τουρκοκυπριακζσ λζςχεσ να ενωκοφν ςε ζνα κζμα, ανεξάρτθτο από το 117. Θ αντίδραςθ μασ ιταν άμεςθ και με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ των επιτίμων επιτροπϊν και των 2 κεμάτων Α και Β, ζςτειλα επιςτολι ςτον Lion Σταϊχάουη τθν οποία κοινοποίθςα και ςτον διεκνι πρόεδρο και ςτθν γραμματεία του Forum. Με αποτζλεςμα να μθν του επιτρζψουν να πραγματοποιιςει τθν ομιλία. Πταν βρεκικαμε ςτισ Κάννεσ, παρουςία όλων των Αξιωματοφχων του 117 κζμα, που ςυμμετείχαν ςτο forum, ςυηιτθςα το κζμα διεξοδικά με τον Lion Σταϊχάουη. Το αποτζλεςμα ιταν να ςυμφωνιςει μαηί μασ και να μου ςτείλει και ςτο οποίο ανζφερε ότι 7

8 πράγματι πρζπει να παραμείνει το ςτάτουσ ωσ ζχει, μζχρι να λυκεί πολιτικά το Κυπριακό. Για το παρα πάνω κζμα, ζγινε και μια ςυνάντθςθ ςτθν Κφπρο, όπου ιμουν καλεςμζνοσ από τον Κυβερνιτθ του 117 Β, ςε εκδιλωςθ προσ τιμι των Melvin Jones Fellow ςτθν Λευκωςία, τθν οποία τίμθςε με τθν παρουςία του ο αμζςωσ προθγοφμενοσ διεκνισ πρόεδροσ Μαχζντρα Μαραςουίγια. Μάλιςτα ζγινε μια ςφςκεψθ με τον ίδιο και με τον διεκνι ςφμβουλο Κόκο Νικολαΐδθ και όλων των Κυβερνθτϊν τθσ Κφπρου, ςτθν οποία αποφαςίςτθκε να ςταλεί ενθμερωτικι επιςτολι ςε όλα τα μζλθ του διεκνοφσ ςυμβουλίου, με ςκοπό να αποφφγουμε τθν ςυηιτθςθ που επικυμοφςαν οι Τοφρκοι ςχετικά με το κζμα ςτο διεκνζσ ςυμβοφλιο. Τϊρα γνωρίηουμε πλζον ότι το κζμα δε ςυηθτικθκε και παραμζνει το κακεςτϊσ ωσ ζχει. Ζνα άλλο κζμα που απαςχόλθςε από τθν αρχι τθσ χρονιάσ το ςυμβοφλιο του Ρολλαπλοφ κζματοσ, αφοροφςε 2 επιςτολζσ που ζλαβα, μια από τον προθγοφμενο πρόεδρο ςυμβουλίου Τάκθ Χαραμι, περί παραιτιςεωσ του από τθν κζςθ του εκδότθ του περιοδικοφ «The Lion» και μια από τον προθγοφμενο πρόεδρο ςυμβουλίου του Ρολλαπλοφ Δθμοςκζνθ Τςαγκαράτο ο οποίοσ ηθτοφςε τθν κζςθ του εκδότθ. Στο πρϊτο ςυμβοφλιο μασ τον Λοφλιο, πιραμε ομόφωνα απόφαςθ, να μθν κάνουμε δεκτι τθν παραίτθςθ του Lion Χαραμι και να του ηθτιςουμε να παραμείνει εκδότθσ. Μζςα ςε αυτό το πνεφμα, του ζςτειλα επιςτολι ςτθν οποία τον ευχαριςτοφςα για τθν πολφχρονθ προςφορά του ςτθν ζκδοςθ του περιοδικοφ και του ηθτοφςα να ανακαλζςει τθν απόφαςθ του. Εκείνοσ όμωσ δε δζχτθκε. Μετά λοιπόν από ςυνζλευςθ με τα μζλθ του ςυμβουλίου, ζςτειλα άλλθ επιςτολι ςτον Lion Τςαγκαράτο ςτθν οποία του ανζφερα τθν απόφαςθ του ςυμβουλίου να τον τοποκετιςει ςτθ κζςθ του εκδότθ του περιοδικοφ, όμωσ μετά από λίγεσ μζρεσ ζλαβα νζα επιςτολι από τον Lion Τςαγκαράτο, ο οποίοσ μου διλωνε ότι μετά από τον ζλεγχο των οικονομικϊν του περιοδικοφ, δεν αποδζχεται τον διοριςμό και ζτςι μείναμε πάλι χωρίσ εκδότθ. Τότε κάλεςα τον πρόεδρο εκδοτικισ επιτροπισ Lion Διαμαντόπουλο και του ανζκεςα με δικι μου ευκφνθ να ςυνεχιςτεί θ ζκδοςθ του περιοδικοφ και πράγματι με τθν βοικεια του προζδρου επιτροπισ καταςτατικοφ Lion Αλικανιϊτθ, ο οποίοσ μζςω ενόσ γνωςτοφ του βρικε πολφ καλζσ προςφορζσ, αλλά κυρίωσ με τθν βοικεια του προζδρου τθσ επιτροπισ διαδικτφου, τότε αμζςωσ προθγοφμενου Κυβερνιτθ Μανϊλθ Σαμϊλθ, ςυνεχίςτθκε θ ζκδοςθ του περιοδικοφ. Στθ ςυνζχεια, ο Lion Σαμϊλθσ με επιςτολι του, ηιτθςε να αναλάβει εκδότθσ. Γεγονόσ που ζγινε ομόφωνα αποδεκτό και ζτςι ςυνεχίηετε μζχρι και ςιμερα. Κζλω επίςθσ να τονίςω τθν άρτια ςυμμετοχι μασ ςτο Europa Forum ςτισ Κάννεσ και να ευχαριςτιςω όλουσ όςουσ ςυμμετείχαν, όπωσ και τθν αντιπροςωπεία μασ ςτθν Μεςογειακι ςυνδιάςκεψθ ςτθν Τυνθςία, όπου με απόφαςθ του ςυμβουλίου του Ρολλαπλοφ κζματοσ, επιβεβαίωςαν τθν πρόκεςθ μασ να οργανϊςουμε τθν ςυνδιάςκεψθ ςτθν Ακινα το Ρρόταςθ που ζγινε δεκτι από το ςυνζδριο ςτα Γιάννενα. Επίςθσ κα ικελα να ςασ υπενκυμίςω όπωσ ζχω γράψει και ςτο περιοδικό με λεπτομζρειεσ, τθν εκπροςϊπθςθ του Ρολλαπλοφ κζματοσ από μζνα και τθν προθγοφμενθ Κυβερνιτθ Λίτςα Μουςαμά, ςτθν επετειακι εκδιλωςθ για τθν 31 ετιςια θμζρα των Lions ςτα 8

9 γραφεία των Θνωμζνων Εκνϊν ςτθν Νζα Υόρκθ, όπου απονεμικθκε και το βραβείο για τθν αφίςα για τθν ειρινθ και ςυμμετείχαμε ωσ Ρολλαπλό κζμα. Στθν ίδια εκδιλωςθ, βραβεφτθκε από τον ΟΘΕ, ο προθγοφμενοσ διεκνισ πρόεδροσ Ηοηζφ Ρρομπλζςκι για τθν επιτυχι 20ετι ςυμμετοχι του, ωσ εκπρόςωποσ των Lions ςτα Θνωμζνα Ζκνθ. Αλλά και οι επιτροπζσ του Ρολλαπλοφ κζματοσ, δε ζμειναν αδρανείσ ςτθν φετινι χρονιά. Συγκεκριμζνα θ επιτροπι καταςτατικοφ, μελζτθςε και ετοίμαςε προτάςεισ για ζγκριςθ ςτο ςυνζδριο των κανονιςμϊν περιοδικοφ και εςωτερικοφ του Ρολλαπλοφ κζματοσ. Θ επιτροπι ςτρατθγικϊν μελετϊν, ολοκλιρωςε μια πολφ καλι δουλειά, θ οποία είχε διανεμθκεί και νομίηω ότι τθν ζχετε. Θ επιτροπι διαδικτφου, παρουςίαςε ςτο ςυνζδριο μασ μια επίςθσ καυμάςια δουλειά, που ζχετε ςτα χζρια ςασ. Ακόμθ θ επιτροπι καταςκθνϊςεων, λειτοφργθςε καταςκθνϊςεισ ςτθν Κφπρο αλλά και ςτθν Κριτθ. Φιλοξζνθςε παιδιά. Θ επιτροπι Μζρν, ζκανε ςεμινάρια και βεβαίωσ δε μπορϊ να μθν αναφερκϊ ςτθν επιτροπι Lion Quest θ οποία οργάνωςε ςτθν Κφπρο ζνα πλιρεσ και απολφτωσ επιτυχθμζνο ςυνζδριο. Κερμά ςυγχαρθτιρια ςτον προθγοφμενο Κυβερνιτθ Κϊςτα Χατηθγιάννθ. Πλθ θ αλλθλογραφία και τα πρακτικά όλθσ τθσ Λαϊονικισ χρονιάσ βεβαίωσ, παραδόκθκαν ςε κθτεφοντα πρόεδρο του Ρολλαπλοφ κζματοσ ίτα Μαυρίδου. Φίλεσ και φίλοι, μετά από όλα αυτά ςτισ 22 Απριλίου, βρεκικαμε οι περιςςότεροι από εμάσ ςτα Γιάννενα, ςτθν κορυφαία και ςθμαντικότερθ εκδιλωςθ τθσ Λαϊονικισ χρονιάσ, το εκνικό μασ ςυνζδριο. Εκεί ακοφςαμε τουσ απολογιςμοφσ των θγετϊν μασ, ανταλλάξαμε απόψεισ με ςκοπό τθν μεγαλφτερθ και ουςιαςτικότερθ προςφοράσ μασ ςτο κοινωνικό ςφνολο και τθν αφξθςθ και ευθμερία των λεςχϊν μασ και βεβαίωσ εκλζξαμε τουσ νζουσ θγζτεσ μασ. Το ςυνζδριο αυτό ιταν κατά κοινι ομολογία το καλφτερο ςτο κζμα μασ. Γιαυτό κζλω άλλθ μια φορά να ευχαριςτιςω μζςα από τθν καρδιά μου, όλουσ τουσ Lions που ςυμμετείχαν και ςυντζλεςαν ςε αυτι τθν επιτυχία. Λδιαιτζρωσ τον πρόεδρο και τα μζλθ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ. Τουσ Κυβερνιτεσ Ανδροφλα Ραναγιϊτου και Κϊςτα Γερόιτο, τθν γραμματεία του Ρολλαπλοφ κζματοσ και τον ταμία Στζλιο Μουςαμά. Τελειϊνοντασ φίλεσ και φίλοι, ςασ καλϊ όλουσ να αφιςουμε τισ διαμάχεσ που δεν λφνουν προβλιματα, αλλά μασ αποπροςανατολίηουν. Πλοι ενωμζνοι να επεκτείνουμε τθν αλυςίδα αγάπθσ και προςφοράσ και με αρμονικι ανζλιξθ και δυναμικι παρουςία, να πάμε τον Λαϊονιςμό ψθλά εκεί που του αρμόηει. Ευχαριςτϊ πολφ. Χειροκρότημα. Μαυρίδου: Ραρακαλϊ μείνετε λίγο ςτθν κζςθ ςασ. Lion πρόεδρε του προθγοφμενου Ρολλαπλοφ κζματοσ 117 ςτθν προθγοφμενθ χρονιά, ςε εκτζλεςθσ περςινισ απόφαςθσ του εκνικοφ μασ ςυνεδρίου, αλλά και με δικι μου μεγάλθ ευχαρίςτθςθ, κζλω να ςου δϊςω αυτι τθν τιμθτικι πλακζτα, ςε αναγνϊριςθ των προςπακειϊν και τθσ ευδόκιμθσ κθτείασ. Κα τθν διαβάςουμε. Απονζμεται ςτον πρόεδρο του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117 Ελλάδασ Κφπρου Κϊςτα 9

10 Μουςαμά τθν τιμθτικι αυτι πλακζτα, ςε αναγνϊριςθ τθσ ευδόκιμθσ κθτείασ του και ςε διάκριςθ των πολλαπλϊν και εξαίρετων υπθρεςιϊν του. Δεν υπερβάλουμε, ιταν ζτςι. Μουςαμάσ: Ευχαριςτϊ πολφ ίτα μου να είςαι καλά. Σασ ευχαριςτϊ πολφ. Σασ ευχαριςτϊ. Χειροκρότημα. Μαυρίδου: Ραρακαλϊ τθν ζκκεςθ τθσ ελεγκτικισ επιτροπισ Είναι ο Κυβερνιτθσ Λυριτηισ, παρακαλϊ. Ρροθγικθκε ο απολογιςμόσ. Θ απαλλαγι μετά τθν ζκκεςθ τθσ ελεγκτικισ επιτροπισ. Λυριτηισ: Ριςτοποιθτικό ελεγκτικισ επιτροπισ, εςόδων εξόδων Ρολλαπλοφ κζματοσ 117 Ελλάσ Κφπροσ, Λαϊονικι περίοδοσ Οι υπογεγραμμζνοι Lion Λωάννθσ Λυριτηισ, Εμμανουιλ Σαμϊλθσ, εκλεγζντεσ ωσ μζλθ τθσ ελεγκτικισ επιτροπισ του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117 Ελλάσ Κφπροσ, κατά τθ διάρκεια του εκνικοφ μασ ςυνεδρίου για τθν Λαϊονικι περίοδο , ςυνιλκαμε ςτισ 13 Νοεμβρίου 2009, βάςει του εγκεκριμζνου καταςτατικοφ του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117 Ελλάσ Κφπροσ, αρικμόσ ζγκριςθσ 7414/2008, αποφάςεωσ πρωτοδικείου Ακθνϊν, ςτθριηόμενοι ςτο άρκρο 8 πόροι και διάκεςθ αυτϊν και ςτο άρκρο 9 ζλεγχοσ ταμείου λογαριαςμϊν ςτον ζλεγχο εςόδων και εξόδων. Στθ διάκεςθ μασ, υπιρχε το βιβλίο εςόδων εξόδων και όλα τα παραςτατικά ζγγραφα που αφοροφν τθν διαχείριςθ των λογαριαςμϊν που τθροφνται. Θ επιτροπι κατά τον ζλεγχο, διαπίςτωςε ότι ζχουν τθρθκεί όλοι οι επι μζρουσ λογαριαςμοί με πλιρθ τάξθ, όλεσ οι ειςροζσ και εκροζσ που αφοροφν τουσ διαφόρουσ λογαριαςμοφσ και υπάρχουν όλα τα δικαιολογθτικά. Συνοπτικόσ πίνακασ εςόδων. 1. Λογαριαςμόσ διοίκθςθσ 8% ,91 2. Λογαριαςμόσ εκπροςϊπθςθσ 4,5% ,40 3. Λογαριαςμόσ περιοδικοφ 18,75% ,06 4. Λογαριαςμόσ επιτροπϊν 4,5% ,77 5. Λογαριαςμόσ ςυνεδρίου 11,25% ,74 6. Λογαριαςμόσ ανταλλαγϊν νζων και καταςκθνϊςεων 10% Σφνολο 53043,52 10

11 Συνοπτικόσ πίνακασ εξόδων. 1. Λογαριαςμόσ διοίκθςθσ 7111,63 2. Λογαριαςμόσ εκπροςϊπθςθσ 4373,14 3. Λογαριαςμόσ περιοδικοφ 15402,30 4. Λογαριαςμόσ επιτροπϊν 233,39 5. Λογαριαςμόσ ςυνεδρίου 10509,30 6. Λογαριαςμόσ ανταλλαγϊν νζων και καταςκθνϊςεων Σφνολο 46629,76 Υπόλοιπο που παραδόκθκε ςτθν νζα διοίκθςθ, ιταν ςφνολο 6413,76. Αναλυτικά. 1. Λογαριαςμόσ διοίκθςθσ 124,28 2. Λογαριαςμόσ εκπροςϊπθςθσ 4098,26 3. Λογαριαςμόσ περιοδικοφ 159,76 4. Λογαριαςμόσ επιτροπϊν 1429,38 5. Λογαριαςμόσ ςυνεδρίου 337,44 6. Λογαριαςμόσ νζων και καταςκθνϊςεων Σφνολο 6413,76 Γενικά ζςοδα: 53043,52 Γενικά ζξοδα: 53043,52 Κατόπιν του παρα πάνω ελζγχου, θ επιτροπι ειςθγείται ομόφωνα τθν απαλλαγι των υπευκφνων τθσ τιρθςθσ των λογαριαςμϊν, από κάκε είδουσ ευκφνθσ. Θ επιτροπι Lion Λωάννθσ Λυριτηισ, Lion Μανϊλθσ Σαμϊλθσ. Ακοφγονται φωνέσ χωρίσ μικρόφωνο Λυριτηισ: Υπάρχει και ζνα άλλο ελεγκτικό του προθγουμζνου ςυνεδρίου των Λωαννίνων. Κζλετε να το διαβάςω? Κζλω τθν ζγκριςθ ςασ. Ζκκεςθ ελεγκτικισ επιτροπισ τθσ ιδίασ, 42 ου εκνικοφ ςυνεδρίου. Σιμερα θμζρα Ρζμπτθ 8 Απριλίου 2010 και ϊρα 15:30, ςτο δθμοτικό κζατρο τθσ Μυτιλινθσ, θ εξελεγκτικι επιτροπι αποτελοφμενθ από τον προθγοφμενο Κυβερνιτθ Lion Λυριτηι πρόεδρο τθσ επιτροπισ και τον προθγοφμενο Κυβερνιτθ Μανϊλθ Σαμϊλθ μζλοσ αυτισ, πραγματοποίθςαν τον ζλεγχο των εςόδων και εξόδων του 42 ου εκνικοφ ςυνεδρίου, που διεξιχκθ ςτα Λωάννινα από Απριλίου Ο πρόεδροσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ Lion Άρθσ 11

12 Μπαρτηϊκασ, μασ προςκόμιςε όλεσ τισ ςχετικζσ αποδείξεισ, τιμολόγια ειςπράξεων και πλθρωμϊν. Mετά από τον αναλυτικότατο ζλεγχοσ διαπιςτϊκθκε απόλυτθ ςυμφωνία εςόδων εξόδων. Υπιρχαν πάντοτε τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και αποδείξεισ και ςυγκεκριμζνα υπιρχαν ζςοδα από Ρολλαπλό κζμα 117 Ελλάδασ Κφπροσ 9400,00. Δεφτερον. Από εγγραφζσ 218 Χ 100 = 21800,00. Τρίτον. Ρροςφορά λζςχθσ 734,84 Γενικό ςφνολο εςόδων 31934,84. Γενικό ςφνολο εξόδων 31934,84. Για τουσ παραπάνω λόγουσ, θ εξελεγκτικι επιτροπι απαλλάςςει τθν οργανωτικι επιτροπι του ςυνεδρίου, από κάκε ευκφνθ. Συγχαίρετε τθν επιτροπι του ςυνεδρίου και ιδιαίτερα τον πρόεδρο αυτισ, τον Lion Άρθ Μπαρτηϊκα. Χειροκρότημα. Χατηθγιάννθσ: Θ πρόεδροσ ρωτά εάν υπάρχουν ερωτιςεισ, ειςθγιςεισ, άλλοσ πριν πάρουμε κατάλογο Lion Σαράντθσ, ο Lion Αλικανιϊτθσ, ο Lion Κεοδοςίου. Δεν φαίνεται να ζχουμε άλλουσ. Ραρακαλϊ τον Lion Σαράντθ. Σαράντθσ: Ευχαριςτϊ τελετάρχα μου. Γιϊργοσ Σαράντθσ, προθγοφμενοσ Κυβερνιτθσ. Δεν είναι παρατιρθςθ, απλϊσ ζνα μικρό ςχόλιο. Δεν υπάρχει εξελεγκτικι επιτροπι, υπάρχει ελεγκτικι το οποίο ζχουμε πει πολλζσ φορζσ και καλό είναι να μθν το ςυνεχίηουμε. Ασ διορκωκεί να είναι ελεγκτικι. Εξελεγκτικι δεν υπάρχει πουκενά ςαν όροσ. Μαυρίδου: Ζχετε δίκιο. Χατηθγιάννθσ: Ο Lion Αλικανιϊτθσ. Αλικανιϊτθσ: Lion Αλικανιϊτθσ προθγοφμενοσ Κυβερνιτθσ. Ρραγματικά θ χρονιά πζρςι ιταν μια καταπλθκτικι χρονιά, αλλά κα ιταν μια ακόμθ πιο καταπλθκτικι, τζλεια κα ζλεγα Lion πρόεδρε του ςυμβουλίου του περςινοφ, εάν είχαμε πάρει και ζγκαιρα τα πρακτικά. Αυτό προφανϊσ οφείλεται, ςτθ μθ ανάγνωςθ των κανονιςμϊν από τθν οργανωτικι επιτροπι, ότι υπάρχει μια δζςμευςθ, τουλάχιςτον εντόσ διμινου να μασ ςτζλνουνε μία διςκζτα ανεξάρτθτα των χαρτιϊν. Αυτό το λζω για να επιςτιςω τθν προςοχι τθσ φετινισ οργανωτικισ επιτροπισ, ϊςτε να εφαρμοςτεί και να μθ φτάςουμε παραμονζσ του επόμενου ςυνεδρίου και να μθν ζχουμε πρακτικά πάλι. Μαυρίδου: Ραρακαλϊ πρόεδρε να απαντιςετε. 12

13 Μουςαμάσ: Κζλω να πϊ το εξισ. Καταρχιν να ςυμφωνιςω απολφτωσ με τον Lion Αλικανιϊτθ. Μουςαμάσ προθγοφμενοσ πρόεδροσ ςυμβουλίου του Ρολλαπλοφ. Δε ξζρω αν είναι εδϊ ο Lion Μπαρτηϊκασ, εδϊ είναι, γνωρίηει ότι τον κυνθγάω αν κζλετε και τθν επιτροπι από πολφ πολφ πριν από τότε που βγικανε. Είχανε προςωπικά προβλιματα ςτα Γιάννενα, εδϊ είναι ο πρόεδροσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ, ο οποίοσ μζχρι τα πρακτικά, ζκανε μια περίφθμθ δουλειά. Στον χρόνο και ςτα πρακτικά είμαι κι εγϊ προςωπικά δυςαρεςτθμζνοσ. Ευχαριςτϊ πολφ. Χατηθγιάννθσ: Ο Lion Κεοδοςίου ςτο μικρόφωνο παρακαλϊ. Θεοδοςίου: Lion Γιάννθσ Κεοδοςίου από τθν λζςχθ Ηωγράφου Σωκράτθσ. Επι τθσ ουςίασ δεν ζχω καμία παρατιρθςθ, απλϊσ άκουςα ότι θ ελεγκτικι επιτροπι, απαρτιηόμενθ από τον Λωάννθ Λυριτηι και από τον Μανϊλθ Σαμϊλθ. Σφμφωνα με το άρκρο 9, θ επιτροπι είναι 3μελισ, επομζνωσ ζπρεπε να γίνει αναφορά ποιο ιταν το 3 ο μζλοσ, το οποίο βζβαια δεν είναι απόλυτα απαραίτθτο, απλϊσ όμωσ κα ζπρεπε να αναφζρεται εάν ιταν απϊν και αν είχε κόλλθμα, διότι εμείσ αυτι τθ ςτιγμι βλζπουμε ότι υπάρχει μια 2μελισ επιτροπι θ οποία είναι αντίκετθ με το άρκρο 9. Ευχαριςτϊ. Χατηθγιάννθσ: Ρρόεδρε ζχει εξαντλθκεί ο κατάλογοσ των ειςθγθτϊν των παρατθριςεων. Διαμαντόπουλοσ: Lion Διαμαντόπουλοσ. Lion Κεοδοςίου ςτο ςυνζδριο εκείνο ςυνζβθ το εξισ απρόοπτο. Στο ψθφοδζλτιο, θ οργανωτικι επιτροπι δεν είχε περιλάβει τα ονόματα των υποψθφίων μελϊν τθσ ελεγκτικισ επιτροπισ. Επειδι όμωσ προσ ςτιγμιν δθμιουργικθκε ζνα κζμα, θ εφορευτικι ςε ςυνεργαςία με τον πρόεδρο τθσ οργανωτικισ επιτροπισ και επειδι τα ονόματα ιταν 3, αποφάςιςε να επικυρϊςει τθν εκλογι και των 3 ων. Στθν πορεία όμωσ ο Lion, το 3 ο μζλοσ υποψιφιο, Άρθσ άμοσ, παραιτικθκε. Σε ςυνεννόθςθ με τον πρόεδρο τον επόμενο του Ρολλαπλοφ, είπαμε να ςυηθτιςουμε το κζμα και ελείφκει απόφαςθ να παραμείνουν τα 2 που αποδζχτθκαν τον διοριςμό τουσ. Νομίηω ότι δεν ιταν τόςο πολφ ςοβαρό το κζμα και όλα πιγανε καλά. ευχαριςτϊ. Ακοφγονται φωνέσ χωρίσ μικρόφωνο Μαυρίδου: Εγκρίνεται θ ζκκεςθ τθσ ελεγκτικισ επιτροπισ και ο απολογιςμόσ του προθγοφμενου Κυβερνιτθ, του προθγοφμενου προζδρου του Ρολλαπλοφ. Τα λευκά πρϊτα παρακαλϊ αν υπάρχουν. Κόκκινα? Ωραία. Ομόφωνα. Απαλλάςςεται θ προθγοφμενθ διοίκθςθ. Χειροκρότημα 13

14 Μαυρίδου: Εδϊ αναφζρεται ςτο πρόγραμμα, ότι αυτι τθ ςτιγμι πρζπει να κάνουμε διάλειμμα. Κεωρϊ αν ςυμφωνείτε κι εςείσ, να προχωριςουμε και να κάνουμε το διάλειμμα λίγο αργότερα, που κα πρζπει να πάμε και ςτθν εκκλθςία για τθν νεκρολογία. Συμφωνείτε? Χατηθγιάννθσ: Συνεπϊσ προχωροφμε με το κζμα κατάκεςθ προχπολογιςμϊν. Ραρακαλοφμε τον Lion Καλαροφτθ, γραμματζα ταμία του Ρολλαπλοφ κζματοσ, να προχωριςει παρακαλοφμε. Καλαροφτθσ: Ρροχπολογιςμόσ πολλαπλοφ κζματοσ 117, για το Συνδρομζσ κζματοσ 117 Α 42000, ,00 επίςθσ από το κζμα 117 Β. Σφνολο 84000,00 Επίςθσ κατανομζσ ςτουσ λογαριαςμοφσ του Ρολλαπλοφ κζματοσ. 1. Λογαριαςμόσ διοίκθςθσ 8% 2. Λογαριαςμόσ περιοδικοφ 18,75% 3. Λογαριαςμόσ ςυνεδρίου 11,25% 4. Λογαριαςμόσ εκπροςϊπθςθσ 4,5% 5. Λογαριαςμόσ νζων καταςκθνϊςεων 10% 6. Λογαριαςμόσ επιτροπϊν 1,5% Σφνολο 54% το οποίο αντιςτοιχεί ςε 45360,00. Ακολουκοφν υπογραφζσ. Θ προςωπικι δικι μου και τθσ προζδρου του Ρολλαπλοφ. Μαυρίδου: Ευχαριςτοφμε τον ταμία για τθν ανάγνωςθ. Ραρατθριςεισ υπάρχουν? Εντάξει. εγκρίνεται? Ομόφωνα. Ευχαριςτοφμε. Χατηθγιάννθσ: Λευκά ι κόκκινα? Πχι. Ομόφωνα εγκρίνονται πρόεδρε. Μαυρίδου: Θ αναφορά τϊρα τθσ προζδρου τθσ επιτροπισ διεκδίκθςθσ τθσ Μεςογειακισ ςυνδιάςκεψθσ παρακαλϊ. Ρριν αρχίςετε, μου δίνετε μιςό λεπτό ςασ παρακαλϊ? Κζλω να κάνω μια διευκρίνιςθ. Στο πάνελ ζχουν μπει εκτόσ από τουσ προθγοφμενουσ προζδρουσ του Ρολλαπλοφ κζματοσ, ζχουν μπει και κάποιοι Κυβερνιτεσ. Είναι οι Κυβερνιτεσ που είναι πρόεδροι των επιτροπϊν του Ρολλαπλοφ κζματοσ. Ζπρεπε να είναι πάνω και ο Lion Σαράντθσ, το είχαμε πει, αλλά δεν βλζπω τϊρα. Ακοφγονται φωνέσ χωρίσ μικρόφωνο 14

15 Μαυρίδου: Ευχαριςτϊ πολφ και επίςθσ ικελα να ηθτιςω ςυγνϊμθ από τουσ εκλζκτορεσ τθσ βόρειασ Ελλάδασ και ιδιαίτερα από τθν λζςχθ μου που δεν μπόρεςα να είμαι κακόλου μαηί τουσ αυτζσ τισ μζρεσ. Ραρακαλϊ πρόεδρε. Ζαχαριάδου: Ρρόεδρε του ςυνεδρίου ίτα Μαυρίδου, διεκνι παρατθρθτι Κόκο Νικολαΐδθ, Κυβερνιτεσ μου, Σεβριςαριανζ και Μιλάνο, αμζςωσ προθγοφμενε πρόεδρε ςυμβουλίου Κυβερνθτϊν, αμζςωσ προθγοφμενοι Κυβερνιτεσ, προθγοφμενοι πρόεδροι ςυμβουλίου Κυβερνθτϊν, Αντικυβερνιτεσ, προθγοφμενοι Κυβερνιτεσ, φίλεσ και φίλοι Lions, εκλζκτορεσ και ςφνεδροι. Με ζντονεσ ακόμα τισ ευχάριςτεσ εντυπϊςεισ μασ από τθν Μεςογειακι ςυνδιάςκεψθ τθσ Αλικαρναςςοφ, απευκφνομαι ςιμερα ςτθν ολομζλεια του Ρολλαπλοφ κζματοσ, για να μοιραςτϊ μαηί ςασ κάποιεσ ανεπανάλθπτεσ ςτιγμζσ, που ζηθςαν τα 47 μζλθ τθσ Ελλθνικισ και Κυπριακισ αντιπροςωπείασ. Στθν αντιπροςωπεία αυτι, ςυμμετείχαν ο προθγοφμενοσ διεκνισ ςφμβουλοσ Κόκοσ Νικολαΐδθσ με τθν αγαπθτι Μαίρθ. Ο Κυβερνιτθσ του κζματοσ 117 Α, ο Νίκοσ Σεβριςαριανόσ, οι προθγοφμενοι πρόεδροι ςυμβουλίου Κυβερνθτϊν, Νικόπουλοσ και Τςαγκαράτοσ, ο Αντικυβερνιτθσ του κζματοσ 117 Α, Γιϊργοσ Αργυρόπουλοσ, οι προθγοφμενοι Κυβερνιτεσ Ντίνα Νικοποφλου, Αιμίλιοσ Χρυςόπουλοσ και πολλά πολλά μζλθ από τθν Ακινα, από τθν όδο, τθν Κεςςαλονίκθ, τθν Κϊ και τθν Κριτθ. Τα ονόματα όλων των φίλων, που μασ ςυντρόφευςαν ςτο όμορφο αυτό ταξίδι, κα ανακοινωκοφν ςτο προςεχζσ τεφχοσ του περιοδικοφ «The Lion». Σε όλουσ αυτοφσ τουσ Lions, κα ικελα να εκφράςω ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ, για τθν ενκουςιϊδθ τουσ ςυμπαράςταςθ ςτο ζργο τθσ επιτροπισ. Κα ιταν όμωσ άδικο, εάν δεν τονίςω καταρχάσ τθν πολφτιμθ ςυμβολι του αγαπθτοφ Κόκου, που ιταν και ο γεννιτορασ τθσ ιδζασ τθσ εν πλω ςυνδιάςκεψθσ. Τθν αποφαςιςτικι ςυνδρομι και ςυμβολι τθσ Ντίνασ Νικοποφλου, θ οποία πραγματικά διοργάνωςε μια πάρα πολφ καλι εκδρομι. Τθν βοικεια τθσ προζδρου τθσ λζςχθσ τθσ Κω, τθσ Δζςποινασ Λωαννίδου, θ οποία και είχε τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν μετάβαςθ μασ ςτθν Αλικαρναςςό και τθν φιλοξενία μασ ςτθν Κϊ. Στισ επιτροπζσ τθσ ςυνδιάςκεψθσ από τθν Ελλθνικι αποςτολι, ο Lion Τςιϊτασ από τθν Κεςςαλονίκθ, ζκανε μια πολφ ενδιαφζρουςα παρουςίαςθ, με κζμα περιβαλλοντολογικό και φυςικά με ιδιαίτερθ κζρμθ και ενκουςιαςμό, το ςφνολο των ςυνζδρων χαιρζτθςε και τθν δικι του βεβαίωσ ομιλία, αλλά κυρίωσ τθν υποψθφιότθτα που ζκεςε το Ρολλαπλό κζμα 117 Ελλάσ Κφπροσ, για τθν ανάλθψθ τθσ Μεςογειακισ ςυνδιάςκεψθσ του Φίλεσ και φίλοι μου, θ προςπάκεια τθσ διεκδίκθςθσ τθσ Μεςογειακισ ςυνδιάςκεψθσ από τθν Ελλάδα για το 2012, όπωσ κα κυμάςτε, ςυηθτικθκε διεξοδικά πζρςι ςτο ςυνζδριο μασ και κατά τθν διάρκεια των ςυνεδριάςεων του Ρολλαπλοφ κζματοσ, ψθφίςτθκε και ζλαβε τθν ομόφωνθ ςυγκατάκεςθ των εκλεκτόρων. Θ επιτροπι που ςυνεςτικθ από το ςυμβοφλιο του Ρολλαπλοφ κζματοσ, εργάςτθκε μεκοδικά και ςε ςυνεδριάςεισ που πραγματοποιοφνταν κακ όλθ τθν διάρκεια του χρόνου, ζπαιρνε αποφάςεισ που άμεςα γίνονταν πράξεισ. Ζτςι οργανωμζνα, με τθν παρουςία 15

16 πάντοτε του κθτεφοντα Κυβερνιτθ Σεβριςαριανοφ, του Αντικυβερνιτθ Αργυρόπουλου και των υπόλοιπων μελϊν, με τισ οδθγίεσ και τθν παρουςία τθσ προζδρου του ςυμβουλίου των Κυβερνθτϊν ίτασ Μαυρίδου, αλλά και με ςθμαντικζσ και ςυνεχείσ προςωπικζσ μου επαφζσ, προσ τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Μεςογειακισ επιτροπισ και προσ τουσ Κυβερνιτεσ των κεμάτων τθσ Μεςογείου, φτάςαμε ςτο επικυμθτό αποτζλεςμα. Ιδθ ο πρόεδροσ τθσ Μεςογειακισ επιτροπισ Μοχάμεντ Μπεντηεμά, μου ζςτειλε ςυγχαρθτιριο μινυμα για τθν ουςιαςτικι παρουςία τθσ αποςτολισ μασ και με διαβεβαίωςε ότι ζχει ιδθ ενθμερϊςει τα διεκνι γραφεία, πωσ το Ρολλαπλό κζμα 117 είναι εκείνο που κα διοργανϊςει τθν Μεςογειακι ςυνδιάςκεψθ του 2012 ςτθν Ελλάδα. Τελειϊνοντασ φίλεσ και φίλοι μου, κα ικελα να ςασ πϊ για άλλθ μια φορά, ότι θ ςυνδιάςκεψθ αφορά και τθν Ελλάδα και τθν Κφπρο. Τθν ζχει αναλάβει το Ρολλαπλό κζμα, κα γίνει όμωσ ςτθν Ελλάδα. Θ ανάλθψθ μιασ τζτοιασ διοργάνωςθσ, δεν είναι εφκολθ και θ επιτυχία δεν είναι αυτονόθτθ. Πμωσ ο δρόμοσ προσ τθν επιτυχία, είναι και δελεαςτικόσ και όμορφοσ. Κανζνασ από όλουσ μασ όπωσ είπα και ςτο κζμα μου, δεν περιςςεφει. Θ Ελλάδα, θ χϊρα τθσ φιλοξενίασ και οι Ζλλθνεσ φυςικά Lions, δεν κα ςυμβιβαςτοφν με τίποτα λιγότερο από μια τζλεια διοργανωμζνθ ςυνδιάςκεψθ. Ασ δουλζψουμε λοιπόν όλοι μασ ομαδικά, για τθν επιτυχία και εγϊ πιςτεφω κα τθν ζχουμε, πιςτεφω ότι κα το ζχετε και εςείσ. Ρρόεδρε εγϊ τελείωςα, αν υπάρχουν ερωτιςεισ ευχαρίςτωσ να ςασ απαντιςω. Χειροκρότημα. Μαυρίδου: Υπάρχουν ερωτιςεισ προσ τθν πρόεδρο τθσ επιτροπισ διεκδίκθςθσ? Συγχαρθτιρια πρόεδρε. Ζαχαριάδου: Δεν ζχετε καμία ερϊτθςθ. Μαυρίδου: κα ικελα να αναφερκείτε και ςτθν ομιλία που ζκανε για το περιβάλλον ο Lion Σιϊτασ. Ζαχαριάδου: Το είπα. Δεν με ακοφγατε. Μιλοφςατε. Ιτανε πραγματικά ίςωσ θ πιο ευχάριςτθ ομιλία γιατί είχε πζραν των ευχϊν, ζλεγε και τι πρζπει να κάνουμε, μασ αποδείκνυε κάτι. Είχε πρόταςθ και το διάνκιςε με μουςικι, με εικονίτςεσ, με πράγματα τζτοια που ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ που ιταν καμιά φορά μονότονεσ και ο Κόκοσ το ξζρει γιατί προζδρευε κιόλασ αυτισ τθσ επιτροπισ, απεραντολογίεσ χωρίσ καμία απολφτωσ ουςία και κυρίωσ χωρίσ καμία υπόδειξθ λφςθσ, νομίηω του Lion Τςιϊτα, ζκανε εντφπωςθ. 16

17 Μαυρίδου: Ευχαριςτοφμε πολφ και κζλουμε να ςυγχαροφμε και τον διεκνι μασ ςφμβουλο τον Κόκο Νικολαΐδθ, ο οποίοσ προζδρευςε όπωσ είπατε ςε μία όπωσ είπατε από τισ κφριεσ ςυνόδουσ. Ζαχαριάδου: Αςφαλϊσ, αςφαλϊσ. Σασ ευχαριςτϊ πάρα πολφ. Νικολαΐδθσ: Απλοφςτατα για ενθμζρωςθ ςασ, κα ικελα να ςασ πω από ποιεσ χϊρεσ είχαμε Lions ςτθν ςυνδιάςκεψθ τθν Μεςογειακι, ζτςι για να δείτε το μεγαλείο του Λαϊονιςμοφ. Από τθν Κφπρο και τθν Ελλάδα, είχαμε τθν μεγαλφτερθ ςυμμετοχι, εκτόσ Τουρκίασ βεβαίωσ που ιταν φυςικό να είναι περιςςότεροι, από Ελλάδα Κφπρο 117, 47 μζλθ από τισ undistracted λζςχεσ τθσ Κφπρου 11, από τθν Λταλία 37, από το Λίβανο και τθν Λορδανία 23, από τθν Λςπανία 21, από τθν Γαλλία 20, από τθν Τυνθςία 19, από τθν Κροατία 8, από τθν Βοςνία Ερηεγοβίνθ 4, από τθν Αλγερία 2 και από τθν Σλοβενία 1. Σφνολο 308 ςυνζδρουσ. Μαυρίδου: Θ προθγοφμενθ Κυβερνιτθσ Ανδροφλα Ραναγιϊτου, κάτι κζλει να πει επι του κζματοσ. Παναγιϊτου: Ναι επι του κζματοσ. Ραρακαλϊ κα ιταν καλά, να αναφερκεί ότι ο Κυβερνιτθσ του κζματοσ 117 Β, δεν παρευρζκθκε γιατί αντιμετϊπιηε ζνα πρόβλθμα υγείασ. Ευχαριςτϊ. Ζαχαριάδου: Ηιτθςα τον λόγο για να ςασ πω ότι ο Lion Μανϊλθσ Σαμϊλθσ, κα αναρτιςει μου είπε ζνα Site το λζνε? Υπάρχει ιδθ, όπου κα πλθροφορείςτε ςυνεχϊσ τθν εξζλιξθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν αυτισ τθσ επιτροπισ και βζβαια δεχόμαςτε κάκε βοικεια και κάκε ζνασ από εςάσ που κζλει να βοθκιςει τθν επιτροπι αυτι, είναι παρα πάνω από ευπρόςδεκτοσ είναι αυτονόθτο. Ευχαριςτϊ πολφ. Νικολαΐδθσ: Και κζλουμε και ςπόνςορεσ. Ζαχαριάδου: Αυτό εννοείται αλλά ςιγά-ςιγά κα το φζρουμε. Βζβαια ξεκινάμε πάντοτε από το βαςικό, από τα χριματα, ζτςι? Μαυρίδου: Στθ ςυνεδρίαςθ του Ρολλαπλοφ κζματοσ, ορίςτθκε μια ολιγομελισ επιτροπι, από τον προθγοφμενο διεκνι ςφμβουλο, Κόκο Νικολαΐδθ, τον προθγοφμενο διεκνι ςφμβουλο Μίμθ Καλαντηόπουλο, τθν πρόεδρο τθσ επιτροπισ διεκδίκθςθσ Χάρθ Ηαχαριάδου, τον αμζςωσ προθγοφμενο πρόεδρο του Ρολλαπλοφ Μουςαμά, τον Κυβερνιτθ Γιϊργο Ραπά, τον Κυβερνιτθ Νίκο Σεβριςαριανό και τον Κυβερνιτθ Αντϊνθ Μιλάνο. Κα κζλαμε τθν αρχικι ζγκριςθ. Αυτι θ 17

18 επιτροπι κα εμπλουτιςτεί οπωςδιποτε ςτθν πορεία του χρόνου γιατί τθν Μεςογειακι ςυνδιάςκεψθ τθν παίρνει το Ρολλαπλό κζμα και τότε κα είναι άλλοι οι οποίοι κα διοικοφν, αλλά αυτι τθ ςτιγμι για να προχωριςουν οι εργαςίεσ και να μθν ζχουμε τθσ τελευταίασ ςτιγμισ προβλιματα, ζχουμε αυτι τθν επιτροπι. Ηθτϊ λοιπόν ςασ παρακαλϊ τθν ζγκριςθ ςασ για τθν επιτροπι αυτι. Υπάρχουν λευκά? Κόκκινα? Ωραία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ευχαριςτοφμε πάρα πολφ. Ριςτεφουμε ότι κα ανταποκρικοφμε και κα είμαςτε πάλι τόςοι πολλοί όςοι και φζτοσ ςτθν επιτροπι διεκδίκθςθσ και ίςωσ περιςςότεροι τότε. Χατηθγιάννθσ: Ρρόεδρε το επόμενο κζμα είναι το διάλειμμα αλλά αντιλαμβανόμαςτε ότι λόγω πίεςθσ χρόνου για να φτάςουμε ςτθν εκκλθςία τθν ϊρα και με τθν ζγκριςθ ςασ να προχωριςουμε με το άλλο κζμα, με τθν ζκκεςθ τθσ επιτροπισ υποψθφιοτιτων, τθσ οποίασ προεδρεφει θ προθγοφμενθ Κυβερνιτθσ Ανδροφλα Ραναγιϊτου. Μαυρίδου: Ραρακαλϊ τον λόγο ζχει ο.. Σεβριςαριανόσ: Νίκοσ Σεβριςαριανόσ Κυβερνιτθσ του 117 Α. Μια υπογράμμιςθ ςε όλθ αυτι τθ μεγάλθ επιτυχία, ςυνεχίηεται ο δρόμοσ, πιραμε τθν διεκδίκθςθ, κερδίςαμε μάλλον τθν οργάνωςθ, χρειάηεται όμωσ μια μεγάλθ παρουςία ςτο Ευρωπαϊκό forum το οποίο κα γίνεται ςτθν Bologna και κα ςυηθτθκεί πλζον εκτενζςτερα θ οργάνωςθ από τθν Ελλάδα τθσ Μεςογειακισ ςυνδιάςκεψθσ του Αυτό το forum το ευρωπαϊκό κα γίνει γφρω ςτισ 4 με 8 Νοεμβρίου ςτθν Bologna τθσ Λταλίασ, δίπλα μασ είναι κατά ςυνζπεια να ετοιμάηεςτε όςοι κζλετε και κα ςασ προτρζψω να ζρκετε όλοι. Είναι πολφ ωραία. Εκείνθ θ εποχι για τθν Λταλία είναι και περίοδοσ εκπτϊςεων για τισ κυρίεσ, κατά ςυνζπεια φροντίςτε να είςτε και βεβαίωσ τον Μάρτιο είναι πλζον θ Μεςογειακι ςυνδιάςκεψθ του Κα γίνει πάλι ςτθν Λταλία. Κα γίνει ςε μια ωραιότατθ πόλθ, γεμάτο κουλτοφρα τθν Τεργζςτθ. Είναι πολφ εφκολθ θ πρόςβαςθ. Αν κλείςετε από τϊρα ειςιτιρια αεροπορικά από Βενετία ι από όπου νομίηετε εςείσ πιο πρόςφορο, τα ειςιτιρια ςασ κα είναι πάρα πολφ χαμθλά. Κατά ςυνζπεια και ςτισ 2 αυτζσ, χρειάηεται να ζχουμε μια μαηικότθτα τθσ τάξεωσ των ατόμων, οφτοσ ϊςτε να μθν ζχουμε κάποιεσ εκπλιξεισ εάν τυχόν ικελαν προκφψει. Σασ ευχαριςτϊ πάρα πολφ. Χατηθγιάννθσ: Θ πρόεδροσ τθσ επιτροπισ υποψθφιοτιτων. Παναγιϊτου: Καλθμζρα ςασ. Lion Ρρόεδρε, κα αναγνϊςω τθν ζκκεςθ επιτροπισ υποψθφιοτιτων του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117. Θ επιτροπι υποψθφιοτιτων του 43 ου εκνικοφ ςυνεδρίου του Ρολλαπλοφ κζματοσ 117 Ελλάσ 18

19 Κφπροσ, που ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ του εκνικοφ ςυνεδρίου, ζχει διοριςτεί από τθν κθτεφουςα πρόεδρο του ςυμβουλίου Κυβερνθτϊν, ίτα Μαυρίδου και αποτελείται από τθν υποφαινόμενθ ωσ πρόεδρο, προθγοφμενθ Κυβερνιτθ Σάςα Λωαννίδου, προθγοφμενθ Κυβερνιτθ Διονυςία Φριτηαλά και τον Lion Νιςταηάκθ Λωάννθ ωσ μζλθ. Συνιλκε τθν Ραραςκευι 9 Απριλίου και ϊρα 09:30 ςτο ςυνεδριακό χϊρο του δθμοτικοφ κεάτρου και εξζταςε τθν υποβλθκείςα υποψθφιότθτα για τθν από κοινοφ διοργάνωςθ του 44 ου εκνικοφ ςυνεδρίου από τισ λζςχεσ Λευκωςίασ εντόσ των τειχϊν και Λευκωςίασ Λιδα. Θ επιτροπι ενζκρινε ότι θ αίτθςθ είναι εμπρόκεςμθ, νομότυπθ και οι 2 in good standing λζςχεσ, πλθροφν όλα τα κριτιρια για τθν διοργάνωςθ του ςυνεδρίου. Ομόφωνα τισ ανακθρφςςει ωσ υποψιφιεσ λζςχεσ, για τθν από κοινοφ διοργάνωςθ του 44 ου εκνικοφ ςυνεδρίου. Υπογράφουν θ υποφαινόμενθ, Σάςα Λωαννίδου προθγοφμενθ Κυβερνιτθσ, Διονυςία Φριτηαλά προθγοφμενθ Κυβερνιτθσ και ο Lion Λωάννθσ Νιςταηάκθσ. Χειροκρότημα. Μαυρίδου: Ευχαριςτοφμε πολφ τθν πρόεδρο τθσ επιτροπισ υποψθφιοτιτων. Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλοφνται εκπρόςωποι των 2 λεςχϊν που ακοφςαμε. Τθσ λζςχθσ Lions Μαυρίδου: Μιςό λεπτό Μουςαμάσ: Μια μικρι παρατιρθςθ για να μθ γίνει παρανόθςθ. Θ επιτροπι ειςθγείται, δεν τισ ανακθρφςςει. Παναγιϊτου: Τισ ανακθρφςςει υποψιφιεσ. Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλοφνται εκπρόςωποι των 2 λεςχϊν Λευκωςίασ Λιδα και Λευκωςίασ εντόσ των τειχϊν, θ Ντία Βωνιάτθ και ο Γιαννάκθσ Χριςτοφόρου, όπωσ μασ παρουςιάςουν τθν υποψθφιότθτα για τθν ανάλθψθ τθσ οργάνωςθσ του επόμενου εκνικοφ μασ ςυνεδρίου. Βωνιάτθ: Καλθμζρα ςασ, Ρρόεδρε του ςυνεδρίου, διεκνι ςφμβουλε, αξιωματοφχοι των Lions, φίλεσ και φίλοι Lions, ςφνεδροι. Χρόνια πολλά. Είμαι θ Ντία Βωνιάτθ, πρόεδροσ τθσ λζςχθσ Λευκωςία Λιδα και ο εκπρόςωποσ τθσ λζςχθσ Lions Λευκωςίασ εντόσ των τειχϊν Γιαννάκθσ Χριςτοφόρου. Θ λζςχθ Lions Λευκωςίασ Λιδα και θ λζςχθ Λευκωςία εντόσ των τειχϊν, με βακφ αίςκθμα ευκφνθσ και αναγνωρίηοντασ ότι το εκνικό ςυνζδριο μασ, αποτελεί κάκε χρόνο 19

20 κορφφωμα των Λαϊονικϊν μασ εκδθλϊςεων, κατακζτουν ςιμερα υπεφκυνα, αίτθμα για τθν οργάνωςθ του επόμενου 44 ου εκνικοφ μασ ςυνεδρίου το 2011, ςτθν πρωτεφουςα τθσ Κφπρου τθν Λευκωςία. Υποβάλλουμε τθν υποψθφιότθτα μασ, για οργάνωςθ του επόμενου ςυνεδρίου μασ ςτθν Λευκωςία και βεβαιϊνουμε ότι κα καταβάλουμε κάκε δυνατι προςπάκεια για κατάλλθλθ προετοιμαςία για να ζχουμε ζνα καλό οργανωμζνο και από κάκε άποψθ παραγωγικό ςυνζδριο. Ζχουμε δουλζψει αρκετά για το κζμα αυτό και ζχουμε κατακζςει ςχετικό φάκελο ςτθν επιτροπι υποψθφιοτιτων, ο οποίοσ περιλαμβάνει όλεσ τισ αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ και πιςτεφουμε παράλλθλα ότι ωσ λζςχεσ ζχουμε αρκετι εμπειρία, ικανά ςτελζχθ, με βακιά γνϊςθ Λαϊονικϊν κεμάτων, το δυναμικό των μελϊν των 2 λεςχϊν μασ, θ μια με 30 μζλθ αμιγισ ανδρϊν και θ άλλθ με 70 μζλθ αμιγισ γυναικϊν. Τθν υποδομι ςτθν περιοχι αλλά και ςτθν προεδρία τθσ οργανωτικισ επιτροπισ, τον προθγοφμενο διεκνι ςφμβουλο Κόκο Νικολαΐδθ, πιςτεφουμε ότι είμαςτε ςε κζςθ να διοργανϊςουμε ζνα άρτια οργανωμζνο ςυνζδριο, το οποίο να είναι τουλάχιςτον ιςάξιο των προθγοφμενων μασ εκνικϊν μασ ςυνεδρίων. Το ξενοδοχείο που προτείνουμε να φιλοξενιςει το 44 ο εκνικό ςυνζδριο, είναι το Holiday inn Λευκωςίασ, το οποίο βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και το οποίο διακζτει άνετουσ ςυνεδριακοφσ χϊρουσ, αίκουςεσ εκδθλϊςεων και γενικά προςφζρει όλουσ τουσ χϊρουσ που χρειαηόμαςτε για τισ εργαςίεσ του ςυνεδρίου. Επίςθσ δίπλα ακριβϊσ από το ξενοδοχείο, υπάρχουν άλλα 2 πολφ καλά ξενοδοχεία, όπου μποροφν να διαμζνουν οι ςφνεδροι, με χαμθλότερο κόςτοσ διαμονισ. Από τα 3 ξενοδοχεία μπορείτε μόνο ςε 5 λεπτά πεηοί, να βρεκείτε ςτο εμπορικό κζντρο, εςτιατόρια καφετζριεσ όπου οι ςφνεδροι κα ζχουν τθν ευκαιρία να γνωρίςουν και να περπατιςουν τθν παλιά και τθν νζα πόλθ τθσ Λευκωςίασ. Το τελικό κόςτοσ ςυμμετοχισ των ςυνζδρων, όπωσ είναι φυςικό δεν μποροφμε να το δϊςουμε αυτι τθ ςτιγμι, διότι οι τελικζσ διαπραγματεφςεισ τόςο με το ξενοδοχείο Holiday Inn, ςτο οποίο κα γίνει το ςυνζδριο, όςο και με τα άλλα ξενοδοχεία, τα οποία κα προτείνει θ επιτροπι για τθν διαμονι των ςυνζδρων, κα ολοκλθρωκεί αν και μετά κα μασ ανατεκεί θ οργάνωςθ του ςυνεδρίου. Κα κζλαμε όμωσ να ςασ διαβεβαιϊςουμε, ότι το κόςτοσ ςυμμετοχισ για κάκε ςφνεδρο, δεν κα υπερβαίνει το κόςτοσ των τελευταίων ςυνεδρίων που πραγματοποιικθκαν ςτθν Κφπρο και τθν Ελλάδα. Υποςχόμαςτε, ότι κα κάνουμε ότι είναι δυνατόν να ςασ προςφζρουμε ζνα άψογα οργανωμζνο ςυνζδριο και ότι κα ςασ υποδεχτοφμε με τθν γνωςτι Κυπριακι φιλοξενία. Ζχουμε ετοιμάςει ζνα τρίλεπτο φιλμάκι και κα παρακαλοφςα όπωσ μασ επιτρζψετε να το παρουςιάςουμε, για να ςασ προετοιμάςουμε για το τι κα δείτε του χρόνου ςτθν Λευκωςία μασ. Ευχαριςτοφμε. Ντία Βωνιάτθ Ρρόεδροσ Λζςχθσ Lions Λιδα Λευκωςίασ και ο εκπρόςωποσ τθσ λζςχθσ Λευκωςίασ εντόσ των τειχϊν για τον πρόεδρο Ρζτρο Ραντελίδθ, ο Lion Γιαννάκθσ Χριςτοφόρου. Ευχαριςτϊ πολφ. Μαυρίδου: Σασ ζχει δοκεί και ζνα προςπζκτουσ νομίηω, το ζχετε πάρει όλοι. Να δοφνε και το φιλμάκι και μετά. Να ζχουνε ζτςι.. 20

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Επιμελητήρια) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Επιμελητήριο... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ Σου Πάνου Ντοφλα, Καθηγητή Αγγλικήσ, pandou.paron@gmail.com Κόρινθοσ,14/12/2015 Ρροχτζσ βράδυ κατατζκθκε το τελικό ςχζδιο νόμου (εδϊ: http://tinyurl.com/jbnpsed

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων

Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Ανάλυςη κλειςτϊν δικτφων Θ ανάλυςθ κλειςτϊν δικτφων ςτθρίηεται ςτθ διατιρθςθ τθσ μάηασ και τθσ ενζργειασ. Σε ζνα τυπικό βρόχο ABCDA υπάρχει ζνασ αρικμόσ από κόμβουσ, εδϊ A,B,C,D, ςτουσ οποίουσ ιςχφει θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα