Matthew 1:1 - Matthew 1:9. Matthew. Christ. son. Jacob, Judah. and. the. 1 and. Perez. Hezron, Aram, Amminadab, Nahshon, Salmon, Boaz.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Matthew 1:1 - Matthew 1:9. Matthew. Christ. son. Jacob, Judah. and. the. 1 and. Perez. Hezron, Aram, Amminadab, Nahshon, Salmon, Boaz."

Transcript

1 Matw : Matw :9 Page Βίβλος [a] record + Ἀβραὰµ + + Abraham Ἰσαὰκ Isaac Ἰακὼβ Jacob γενέσεως of [] genealogy + Ἰούδας Judah + Φάρες + Perez Ἑσρὼµ Hezron + Ἀρὰµ Aram + + Ἀµιναδὰβ ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared Ammadab Ναασσὼν Nahshon 5 + Σαλµὼν Salmon + + Βόες Boaz Ἰωβὴδ Obed 6 + Ἰεσσαὶ Jesse + αυὶδ David 7 + Σολοµὼν Solomon + + Ῥοβοὰµ Rehoboam Ἀβιὰ Abijah 8 + Ἀσὰφ Asaph + + Ἰωσαφὰτ Ἰησοῦ of ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared Jehoshaphat Ἰωρὰµ Joram 9 + Ὀζίας Uzziah ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared Matw Κα Μαθθαῖον Ἰσαάκ, Isaac, Χρισ Christ Ἰακώβ, Jacob, Ἰούδαν Judah Φάρες Perez Ἑσρώµ, Hezron, Ἀράµ, Aram, Ἀµιναδάβ, Ammadab, Ἰωβὴδ Obed Ναασσών, Nahshon, Σαλµών, Salmon, Βόες Boaz ἐκ by Ἰεσσαί, Jesse, αυὶδ David Σολοµῶνα Solomon ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared Ἀσάφ, Asaph, ἐκ by ἐκ by υἱοῦ son Ῥοβοάµ, Rehoboam, Ἀβιά, Abijah, Ἰωσαφάτ, Jehoshaphat, Ὀζίαν, Uzziah, Ἰωράµ, Joram, Ἰωαθάµ, Jotham, Ῥούθ, Ruth, αυὶδ of David ἀδελφοὺς brors Ζάρα Zerah Ῥαχάβ, Rahab, βασιλέα. Kg. [wife] υἱοῦ son ἐκ by Ἀβραάµ. of Abraham. αὐ, of, Οὐρίου, of Uriah, Θαµάρ, Tamar,

2 Matw :9 Matw :7 + Ἰωαθὰµ Jotham ἐγέννησεν fared + Ἀχὰζ Ahaz 0 + Ἑζεκίας + + Hezekiah Μανασσῆς Manasseh Ἀµὼς Amos + Ἰωσίας Josiah µετοικεσίας deportation Με after Σαλαθιήλ, Shealtiel, + Σαλαθιὴλ ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared Βαβυλῶνος. Babylon. Shealtiel + Ζοροβαβὲλ Zerubbabel + + Ἀβιοὺδ Abiud Ἐλιακὶµ Eliakim + Ἀζὼρ Azor + + Σαδὼκ Zadok Ἀχὶµ Ac 5 + Ἐλιοὺδ Eliud + Ἐλεάζαρ + Eleazar Ματθὰν Matthan 6 + Ἰακὼβ Jacob ἐξ 7 Πᾶσαι all Ἀχάζ, Ahaz, Ἑζεκίαν, Hezekiah, Μανασσῆ, Manasseh. Ἀµώς, Amos, Ἰωσίαν, Josiah, µετοικεσίαν deportation ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἧς δεκατέσσαρες, [were] fourteen, whom οὖν thus αυὶδ David ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγέννησεν fared ἐγεννήθη was born ἕως αἱ Ἰεχονίαν Jeconiah Βαβυλῶνος Babylon, Ζοροβαβέλ, Zerubbabel, Ἐλιακίµ, Eliakim, Ἀζώρ, Azor, Σαδώκ, Zadok, Ἀχίµ, Ac, Ἐλιούδ, Eliud, Ἀβιούδ, Abiud, Ἐλεάζαρ, Eleazar, Ματθάν, Matthan, Ἰακώβ, Jacob, γενεαὶ generations Ἰωσὴφ Joseph, one µετοικεσίας deportation Ἀβραὰµ Abraham + ἄνδρα husb λεγόµενος beg called ἕως Βαβυλῶνος Babylon, ἀδελφοὺς brors Ἰεχονίας Jeconiah Μαρίας, of Mary, Χριστός. Christ. αυὶδ David γενεαὶ generations αὐ of ἐγέννησεν fared at γενεαὶ generations Page δεκατέσσαρες, fourteen,

3 Matw :7 Matw : δεκατέσσαρες. fourteen. 8 Τοῦ now µνηστευθείσης beg engaged πρὶν bee ἢ µετοικεσίας deportation συνελθεῖν came ger εὑρέθη she was found γαστρὶ 9 + Ἰωσὴφ Joseph θέλων wishg αὐ her ἐβουλήθη decided λάθρᾳ [her] womb now, secretly 0 TH ταῦτα ἰδοὺ look, Ἰωσὴφ Joseph, Ἰησοῦ of µητρὸς mor αὐ y ἔχουσα δειγµατίσαι, disgrace, ἀπολῦσαι divorce 5 [on] se thgs κυρίου of [] Lord ἄγγελος an angel λέγων, sayg, υἱὸς son αυίδ, of David παραλαβεῖν [child] take τέξεται she will bear αὐς he καλέσεις you will call Τοῦτο this ἵνα σώσει Βαβυλῶνος Babylon Χρισ Christ αὐ of havg [a child] ἀνὴρ husb now αὐτήν. her. κατ TH Μαρίας Mary ἐκ by ἕως γένεσις birth πνεύµατος Spirit αὐ, of her, αὐ he ὄναρ [a] dream φοβηθῇς do be afraid Μαρίαν Mary will save now αὐ her υἱόν, [a] son, ὄνοµα name ὅλον all πληρωθῇ might be fulfilled λέγοντος, sayg, [ be] Χρισ Christ, Cata Ἰωσήφ, Joseph, οὕτως thus ἁγίου. [] Holy. δίκαιος righteous θυµηθέντος TH [while] was thkg, ἐφάνη αὐ appeared γυναῖκά wife γεννηθὲν havg been conceived αὐ of λαὸν people γέγονεν occurred thg αὐ of Ἰησοῦν, ῥηθὲν spoken ὑπὸ by σου of you; ἐκ ὢν beg γενεαὶ generations ἦν. was. πνεύµατός Spirit ἁµαρτιῶν ss κυρίου [] Lord διὰ through αὐ. of m. ἐστιν is Split προφήτου prophet Page ἁγίου. [] Holy.

4 Matw : Matw :5 Ἰδοὺ look, παρθένος virg ὅ τέξεται she will bear καλέσουσιν y will call which * Μεθ ἐγερθεὶς risg up ἐποίησεν he did 5 n ἐστιν means ὡς as µῶν us παρέλαβεν he ok οὐκ ἕως until Τοῦ Ἡρῴδου of Herod ἰδοὺ look, Ποῦ where µάγοι magi ἐστιν is εἴδοµεν we saw ἀκούσας οὗ ἐκάλεσεν he called now υἱόν, [a] son, ὄνοµα name γαστρὶ [her] womb αὐ of µεθερµηνευόµενον beg terpreted Ἰωσὴφ Joseph θεός. * God. προσέταξεν commed ἐγίνωσκεν he did know ἔτεκεν she bore Ἰησοῦ λέγοντες, sayg, γυναῖκα wife ὄνοµα name βασιλέως, Kg, ἀνατολῶν one ἤλθοµεν we came havg heard [this] ἐταράχθη [] east τεχθεὶς αὐ αὐ her υἱόν [a] son; αὐ of ἕξει will have [a child] Ἐµµανουήλ, Immanuel, ὕπνου sleep αὐ, of, γεννηθέντος havg been born havg been born Gen αὐ his προσκυνῆσαι worship RDis now was troubled συναγαγὼν havg assembled ἐπυνθάνετο he quired ποῦ 5 Art y where παρ εἶπαν said παρεγένοντο arrived ἄγγελος angel Ἰησοῦν.. βασιλεὺς kg αὐ.. βασιλεὺς Kg πᾶσα all πάντας all αὐ m Χρισς Christ αὐ,, ἀστέρα star Βηθλέεµ Bethlehem Ἡρῴδης Herod Ἱεροσόλυµα Jerusalem γεννᾶται. is beg born. κυρίου of [] Lord Ἱεροσόλυµα Jerusalem of µετ ἀρχιερεῖς chief priests Ἰουδαίων; Jews? ἀνατολῇ east αὐ, RDis, γραµµατεῖς scribes Ἰουδαίας of Judea of µέραις [] days λαοῦ people Page

5 Matw :5 Matw : Ἐν Βηθλέεµ Bethlehem Ἰουδαίας of Judea; Cata 6 Καὶ οὕτως thus ἐκ ὅστις σὺ you γεµόσιν rulers σοῦ you ποιµανεῖ who will shepherd 7 + Τότε n Herod ἠκρίβωσεν 8 γέγραπται it has been written Βηθλέεµ, Bethlehem, Ἰούδα of Judah. Ἡρῴδης ascertaed πέµψας havg sent εἶπεν, he said, Πορευθέντες gog ἐξετάσατε ἐπὰν quire when ἀπαγγείλατέ report 9 Art y ὅπως so παρ αὐ m ἀκριβῶς carefully εὕρητε, γῆ [ ] l ἐξελεύσεται will come λαόν people λάθρᾳ secretly αὐ m you fd [], µοι, me, κἀγὼ I also διὰ through µου of me Ἰούδα, of Judah, γούµενος, [a] ruler, καλέσας havg called χρόνον time Βηθλέεµ Bethlehem περὶ concerng ἐλθὼν comg προσκυνήσω may worship so, ἐπορεύθησαν ἕως until departed ἰδοὺ look, ἐλθὼν havg come ἐστάθη it sod 0 ἰδόντες seeg ἀκούσαντες havg listened ἀστήρ, star, ἐπάνω over [ place] ἐχάρησαν y rejoiced ἐλθόντες comg χαρὰν joy ὃν which ἀστέρα star, αὐ.. οὗ where µεγάλην great οἰκίαν house βασιλέως kg, εἶδον y saw ἦν was προφήτου prophet: Ἰσραήλ. Israel. of παιδίου child; οὐδαµῶς by no means µάγους magi φαινοµένου appearg ἀνατολῇ, east, παιδίον. child. σφόδρα. [] exceedg. ἐλαχίστη least ἀστέρος, of [] star, προῆγεν went bee εἶ are you αὐτούς, m, among Page 5

6 Matw : Matw :5 εἶδον παιδίον y saw child πεσόντες fallg down, προσεκύνησαν y worshiped ἀνοίξαντες havg opened προσήνεγκαν y offered αὐ αὐ χρηµατισθέντες havg been warned ἀνακάµψαι return δι by ἄλλης anor δοῦ way Ἀναχωρησάντων [after] departed ἰδοὺ look, ἄγγελος an angel λέγων, sayg, Ἐγερθεὶς risg up παράλαβε take φεῦγε flee ἴσθι rema µέλλει is about Art µε θησαυροὺς treasures δῶρα, gifts, κατ πρὸς ἀνεχώρησαν y departed now κυρίου of [] Lord ἕως until ζητεῖν seek so παρέλαβεν he ok 5 ἐκεῖ re παιδίον child Αἴγυπτον Egypt ἂν εἴπω I tell Ἡρῴδης Herod παιδίον child ἀπολέσαι kill ἐγερθεὶς havg arisen, ἀνεχώρησεν departed ἦν he was ἵνα order παιδίον child ἐκεῖ re αὐ y Μαρίας Mary RDis αὐ of m, χρυσὸν gold ὄναρ [a] dream Ἡρῴδην, Herod, φαίνεται appeared σοι you; αὐτό. it. Αἴγυπτον, Egypt, ἕως until πληρωθῇ might be fulfilled κατ χώραν country µητέρα mor µητρὸς mor ὄναρ [a] dream µητέρα mor τελευ death thg αὐ, of, λίβανον frankcense αὐ. of m. αὐ of αὐ of Ἡρῴδου of Herod; ῥηθὲν spoken ὑπὸ by Ἰωσὴφ Joseph νυκς durg [] night κυρίου [] Lord σµύρναν. RDis myrrh. διὰ through Page 6

7 Matw :5 Matw :0 Ἐξ ἵνα order προφήτου prophet λέγοντος, sayg, Αἰγύπτου out of Egypt 6 Τότε n + ἐθυµώθη was enraged πληρωθῇ might be fulfilled ἐκάλεσα I called Ἡρῴδης ἰδὼν seeg Herod, επαίχθη he was tricked λίαν, greatly, ἀποστείλας havg sent [orders] ἀνεῖλεν he killed αὐ of it κα 7 τότε n 8 Φωνὴ [a] voice Ῥαχὴλ Rachel πάντας all accordg ὑπὸ by διες twoyears old ἐπληρώθη was fulfilled λέγοντος, sayg, Ῥαµὰ Ramah κλαίουσα weepg [] οὐκ because 9 Τελευτήσαντος havg died ἄγγελος ἰδοὺ look, Ἐγερθεὶς risg up υἱόν son thg µου. of me. παῖδας male children χρόνον time thg ἠκούσθη, was heard, τέκνα children ἤθελεν she was willg οὐκ an angel 0 λέγων, sayg, παράλαβε take πορεύου go now εἰσίν. y are. κυρίου of [] Lord παιδίον child µάγων magi, ῥηθὲν spoken κατωτέρω, under, ὃν which ῥηθὲν spoken Split αὐ, of her, ἠκρίβωσεν he ascertaed διὰ through κλαυθµὸς weepg παρακληθῆναι, be comted, Ἡρῴδου Herod, γῆν [] l φαίνεται appeared Ἰσραήλ of Israel. κατ µητέρα mor ὑπὸ by Βηθλέεµ Bethlehem κυρίου [] Lord παρὰ Ἰερεµίου Jeremiah ὄναρ [a] dream αὐ of ὀδυρµὸς mourng διὰ through πᾶσι all µάγων. magi. προφήτου prophet πολύς Split great; Ἰωσὴφ Joseph Αἰγύπτῳ Egypt Page 7 ρίοις districts

8 Matw :0 Matw : τεθνήκασιν have died Art so παρέλαβεν he ok ἐγερθεὶς havg arisen εἰσῆλθεν entered ἀκούσας havg heard ἐφοβήθη ones παιδίον child Ἀρχέλαος Archelaus αὐ of, he was afraid * ἐκεῖ re χρηµατισθεὶς havg been warned ἀνεχώρησεν he departed ἐλθὼν havg come κατῴκησεν he settled Ἐν ὅπως so now ζηντες seekg γῆν [] l Ἡρῴδου Herod ἀπελθεῖν * go. Ἰσραήλ. of Israel. µητέρα mor βασιλεύει is (was) reigng [over] κατ πόλιν [] city ὄναρ [a] dream, µέρη districts πληρωθῇ might be fulfilled Ναζωραῖος [a] Nazarene ταῖς κηρύσσων proclaimg [] Μετανοεῖτε repent; ἤγγικεν has come near + οὗτος this Φωνὴ [a] voice γάρ λέγοντος, sayg, βοῶντος cryg out Ἑτοιµάσατε prepare λέγων, sayg, ἐστιν is µέραις days λεγοµένην called thg ψυχὴν life αὐ of Γαλιλαίας, of Galilee, Ναζαρέτ Nazareth; ῥηθὲν spoken κληθήσεται. he will be called. ἐρήµῳ desert ἐκείναις those βασιλεία Kgdom one ἐρήµῳ desert: δὸν way of Ἰουδαίας Judea διὰ through παραγίνεται comes Ἰουδαίας of Judea of ῥηθεὶς spoken [of] κυρίου, of [] Lord, οὐρανῶν. Heavens. διὰ through Ἠσαΐου Isaiah παιδίου. child. ἀντὶ stead προφη prophets Ἰωάννης John of προφήτου prophet πατρὸς far βαπτιστὴς Baptist Page 8

9 Matw : Matw : εὐθείας straight ποιεῖτε make ς τρίβους + Αὐς self καµήλου of [a] camel 5 τότε n 6 7 Ἰδὼν seeg now ζώνην belt + τροφὴ food paths ἐξεπορεύετο went out πᾶσα all αὐ. of. Ἰωάννης + John δερµατίνην [a] lear ἦν 5 was ἐβαπτίζοντο y were baptized ἐξοµολογούµενοι βάπτισµα baptism εἶπεν he said Γεννήµατα offsprg confessg πολλοὺς many αὐ of αὐ, m, ἐχιδνῶν, of vipers, φυγεῖν flee 8 ποιήσατε produce 9 Πατέρα [as our] far λέγω I say 0 ἤδη already πᾶν every ἐγὼ I τίς who πρὸς Gen περὶ around αὐ of αὐ περίχωρος region around οὖν ree δόξητε do thk ἔχοµεν we have ὑµῖν you δύναται is able ἐκ οὖν ree πῦρ [] fire ς of εἶχεν had ὀσφὺν waist ἀκρίδες locusts Ἱεροσόλυµα Jerusalem Ἰορδάνῃ Jordan ἁµαρτίας ss Φαρισαίων Pharisees ὑπέδειξεν warned µελλούσης comg καρπὸν fruit λέγειν say tree βάλλεται. is thrown. θεὸς God λίθων snes ἀξίνη axe δένδρον µὲν deed on one [h] Ἀβραάµ. Abraham. ὑµῖν you ἄξιον worthy τούτων se πρὸς at ἔνδυµα clothg Ἰορδάνου, Jordan, ποταµῷ river αὐ. of m. ὀργῆς; wrath? ἑαυ, yourselves, ἐγεῖραι raise up ποιοῦν producg ὑµᾶς you αὐ, of, µέλι honey ὑπ by αὐ of πᾶσα all Σαδδουκαίων Sadducees µετανοίας of repentance ῥίζαν root βαπτίζω baptize καρπὸν fruit τέκνα children of ἄγριον. wild. αὐ δένδρων trees καλὸν good ὕδατι water Ἰουδαία Judea ἐρχοµένους comg Ἀβραάµ. Abraham. κεῖται is laid; ἐκκόπτεται is cut down [leadg] τριχῶν [] hair µετάνοιαν, repentance, Page 9

10 Matw : Matw :6 one αὐς he on [] or οὗ of whom ὑµᾶς you οὐκ οὗ of whom Τότε n Ἐγὼ I [yet] εἰµὶ I am ὑποδήµατα sals βαπτίσει will baptize διακαθαριεῖ he will clean out συνάξει he will gar ἄχυρον chaff παραγίνεται comes Ἰωάννην John λέγων, sayg, χρείαν need ὑπὸ by σὺ you 5 ἀποκριθεὶς answerg εἶπεν said Ἄφες πρὸς permit [it] οὕτως thus τότε βαπτισθῆναι be baptized Ἰωάννης John σοῦ you ἔχω have ἔρχῃ come ἄρτι, now, ὀπίσω after ἱκανὸς worthy µου me βαστάσαι remove. πνεύµατι Spirit πτύον wnowg shovel ἐρχόµενος comg [is] ἅλωνα threshg floor σῖτον wheat κατακαύσει he will consume ὑπ by αὐ.. διεκώλυεν tried prevent βαπτισθῆναι, be baptized. πρός αὐτόν,, πρέπον proper πληρῶσαι fulfill ἀφίησιν n he permits 6 βαπτισθεὶς havg been baptized εὐθὺς immediately µε; me? ἐστὶν it is πᾶσαν all αὐτόν.. ἀνέβη came up, µῖν us αὐ of πυρὶ fire δικαιοσύνην. righteousness. ὕδατος water. ἁγίῳ [] Holy αὐ of χειρὶ h ἰσχυρότερός stronger πυρί fire; αὐ of ἀποθήκην, barn, ἀσβέστῳ. an extguishable. αὐ Γαλιλαίας Galilee µού than me Ἰορδάνην Jordan Page 0 ἐστιν, is, πρὸς

11 Matw :6 Matw :5 ἰδοὺ look, 7 + ἠνεῴχθησαν were opened εἶδεν he saw [] καταβαῖνον descendg [] ἰδοὺ look, λέγουσα, sayg, Οὗτός this Τότε n ὕστερον afterwards Καὶ εἶπεν Εἰ if [αὐ] πνεῦµα Spirit ὡσεὶ like ἐρχόµενον comg φωνὴ [a] voice [came] ἐστιν is ᾧ whom υἱός Son [] οὐρανοί, heavens, θεοῦ of God περιστερὰν [a] dove ἐπ upon ἐκ out µου of me αὐτόν. of εὐδόκησα. I am well pleased. πειρασθῆναι be tempted νηστεύσας havg fasted said ἐπείνασεν. he hungered. ὑπὸ by µέρας days προσελθὼν havg approached, αὐ,, υἱὸς [] Son εἰπὲ speak ἵνα Art one εἶπεν, said, εἶ you are Γέγραπται, it has been written, Οὐκ ἐπ by ἄρτῳ bread ἀλλ 5 Τότε n ἀνήχθη was led up οὐρανῶν heavens ἀγαπητός, beloved, διαβόλου. devil. τεσσεράκοντα ty one Split λίθοι snes πειράζων temptg θεοῦ, of God, οὗτοι se ἀποκριθεὶς havg answered µόνῳ alone by παντὶ every ζήσεται will live παραλαµβάνει takes ἔστησεν set αὐ ῥήµατι word upon αὐ Split ἔρηµον desert νύκτας nights ὑπὸ by ἄρτοι γένωνται. bread may become. ἄνθρωπος, man, ἐκπορευοµένῳ proceedg διάβολος devil πτερύγιον pnacle of διὰ through πνεύµατος Spirit τεσσεράκοντα, ty, ἱεροῦ temple, στόµατος [] mouth ἁγίαν holy θεοῦ. of God. πόλιν city Page

12 Matw :6 Matw : 6 λέγει αὐ, says, Εἰ if υἱὸς [] Son βάλε throw εἶ you are σεαυ yourself γέγραπται it has been written Τοῖς upon ἀγγέλοις angels χειρῶν [ir] hs µήποτε 7 ἔφη said lest Πάλιν aga Οὐκ 8 Πάλιν aga 9 Ταῦτά se thgs αὐ Split κάτω down. αὐ of θεοῦ, of God, Split τελεῖται he will comm ἀροῦσίν y will lift up προσκόψῃς you strike,, γέγραπται, it has been written, ἐκπειράσεις you will tempt δείκνυσιν shows ἐὰν if 0 τότε n Ὕπαγε, go away, κύριον [] Lord παραλαµβάνει takes εἶπεν he said σοι you αὐ αὐ,, Split πάντα all πεσὼν fallg down προσκυνήσῃς you may worship αὐ λέγει says Σατανᾶ Satan, γέγραπται it has been written Κύριον [] Lord αὐ Τότε n ἰδοὺ look, θεόν God µόνῳ alone γάρ,, σου of you πάσας all λατρεύσεις. you will serve. ἀφίησιν leaves ἄγγελοι angels διηκόνουν served σε, you, πρὸς agast αὐ ς λίθον [a] sne θεόν God δώσω, I will give, µοι. me.,, προσκυνήσεις you will worship αὐ προσῆλθον came αὐ.. περὶ concerng σου. of you. διάβολος devil βασιλείας kgdoms διάβολος, devil, σοῦ you πόδα foot of σου. of you. ὄρος mounta κόσµου world ὑψηλὸν high λίαν [a] very δόξαν glory Page αὐ of m

13 Matw : Matw :9 Ἀκούσας havg heard ἀνεχώρησεν he departed ἐλθὼν havg come now Ἰωάννης John καταλιπὼν havg left behd κατῴκησεν he settled Νεφθαλίµ Naphtali. 5 Γῆ l ἵνα so λέγοντος, sayg, Ζαβουλὼν of Zebulun Γαλιλαία Galilee of 6 λαὸς people LDis ones αὐ. among m. τότε n 7 Ἀπὸ κηρύσσειν proclaim Μετανοεῖτε repent, ἤγγικεν is near 8 Περιπα walkg εἶδεν he saw δύο two ἀδελφὸν bror παρεδόθη was arrested Γαλιλαίαν. Galilee. Ναζαρὰ Nazareth, Καφαρναοὺµ Capernaum πληρωθῇ might be fulfilled ἐθνῶν, Gentiles, γῆ l καθήµενος sittg καθηµένοις sittg ἤρξατο began βάλλοντας castg ἦσαν y were 9 λέγειν, say, βασιλεία Kgdom παρὰ beside ἀδελφούς, brors, αὐ, RDis of, λέγει he says thg Νεφθαλίµ, of Naphtali, RDis παραθαλασσίαν beside [] sea ῥηθὲν spoken δὸν road σκότει darkness of χώρᾳ [] l θάλασσαν Sea Σίµωνα Simon, ἀµφίβληστρον [a] net ἁλιεῖς. fishermen. αὐ, m, διὰ through θαλάσσης, [] sea, φῶς light οὐρανῶν. Heavens. one εἶδεν saw σκιᾷ shadow Γαλιλαίας of Galilee ρίοις [] districts Ἠσαΐου Isaiah πέραν beyond Split λεγόµενον beg called θάλασσαν sea; µέγα, [a] great, θανάτου LDis of death, Πέτρον Peter, Ζαβουλὼν of Zebulun προφήτου prophet Ἰορδάνου, Jordan, φῶς [a] light Page ἀνέτειλεν rose up Ἀνδρέαν Andrew

14 Matw :9 Matw :5 εῦτε ὀπίσω µου, come follow me, 0 Art ποιήσω I will make ἠκολούθησαν Καὶ y followed ὑµᾶς you εὐθέως immediately προβὰς havg gone on αὐ.. εἶδεν ἄλλους he saw or RDis Ἰάκωβον Art James ἁλιεῖς fishermen ἀφέντες leavg ἐκεῖθεν re δύο two αὐ, RDis of, καταρτίζοντας repairg ἐκάλεσεν he called ἠκολούθησαν y followed Καὶ ἀνθρώπων. of men. ἀδελφούς, brors, [son] πλοίῳ boat αὐτούς. m. εὐθέως immediately αὐ.. περιῆγεν he went about διδάσκων teachg κηρύσσων proclaimg θεραπεύων healg ἀπῆλθεν went out προσήνεγκαν y brought ποικίλαις various [] µε δίκτυα nets ἀφέντες leavg ταῖς ὅλῃ all δίκτυα nets Ζεβεδαίου of Zebedee Ζεβεδαίου Zebedee αὐ, of m, πλοῖον boat συναγωγαῖς synagogues εὐαγγέλιον good news πᾶσαν every ἀκοὴ report αὐ νόσοις diseases νόσον disease αὐ of πάντας all δαιµονιζοµένους beg demonpossessed ἐθεράπευσεν he healed 5 ἠκολούθησαν followed αὐτούς. m. Ἱεροσολύµων Jerusalem αὐ Γαλιλαίᾳ Galilee αὐ of m of Ἰωάννην John πατρὸς far βασιλείας Kgdom πᾶσαν every ὅλην all ones βασάνοις rments ὄχλοι crowds Ἰουδαίας Judea Emb πατέρα far αὐ of m, µαλακίαν illness Συρίαν Syria; κακῶς ill[ness] συνεχοµένους sufferg σεληνιαζοµένους epileptics πολλοὶ many πέραν beyond αὐ of m ἔχοντας havg among Γαλιλαίας Galilee ἀδελφὸν bror λαῷ. people. παραλυτικούς, paralytics. Ἰορδάνου. Jordan. Page εκαπόλεως Decapolis

15 Matw 5: Matw 5: 5 Ἰδὼν havg seen ἀνέβη he went up καθίσαντος [when] sat down προσῆλθαν came ἀνοίξας openg ἐδίδασκεν he taught αὐ ὄχλους crowds ὄρος, mounta, αὐ he στόµα mouth αὐ m λέγων, sayg, Μακάριοι blessed [are] irs µακάριοι blessed [are] ones πτωχοὶ poor ones αὐ αὐτοὶ y 5 µακάριοι blessed [are] πραεῖς, humble, αὐτοὶ y 6 µακάριοι blessed [are] ones y 7 µακάριοι blessed [are] αὐτοὶ y 8 µακάριοι blessed [are] y 9 µακάριοι blessed [are] 0 µακάριοι blessed [are] µακάριοί blessed µαθηταὶ disciples αὐ of ἐστιν is αὐ of. πνεύµατι, spirit, πενθοῦντες, mourng, βασιλεία Kgdom παρακληθήσονται. will be comted. κληρονοµήσουσιν will herit πεινῶντες hungerg ἐλεήµονες, merciful, αὐτοὶ καθαροὶ pure αὐτοὶ χορτασθήσονται. will be satisfied. ἐλεηθήσονται. will be shown mercy. καρδίᾳ, heart, θεὸν God εἰρηνοποιοί, peacemakers, αὐτοὶ y ones αὐ irs ἐστε are you υἱοὶ sons θεοῦ of God of διψῶντες thirstg ὄψονται. will see. δεδιωγµένοι beg persecuted ἐστιν is κληθήσονται. will be called. ἕνεκεν because βασιλεία Kgdom γῆν. earth. of οὐρανῶν. Heavens. δικαιοσύνην, [] righteousness, δικαιοσύνης, of righteousness, οὐρανῶν. Heavens. Page 5

16 Matw 5: Matw 5:7 ὅταν when χαίρετε οὕτως thus rejoice Ὑµεῖς ἐὰν if you τίνι what way οὐν hg ὀνειδίσωσιν y reproach εἴπωσιν speak ἐµοῦ. of me. ὑµᾶς you ἀγαλλιᾶσθε, be glad, µισθὸς reward ἐδίωξαν y persecuted ἐστε are ἅλας salt ἅλας salt πᾶν every [kd of] ὑµῶν of you of ἁλισθήσεται; will it become salty [aga]? ἰσχύει it is good εἰ except Ὑµεῖς you οὐ ἔτι [any] longer βληθὲν havg been thrown καταπατεῖσθαι ἐστε are δύναται is able κρυβῆναι be hidden ἐπάνω 5 οὐ nor be trampled upon φῶς light πόλις [a] city on καίουσιν do y light τιθέασιν place ἀλλ λάµπει it lights 6 οὕτως thus ὅπως so 7 Μὴ upon διώξωσιν persecute [you ] πονηρὸν evil thg πολὺς [is] great προφήτας prophets γῆς earth. µωρανθῇ, becomes tasteless, of ὄρους [a] mounta αὐ it πᾶσιν all λαµψάτω let she λύχνον [a] lamp ὑπὸ under ὑπὸ by ἔξω out κόσµου. world. κειµένη lyg; λυχνίαν, lampst, ones ἴδωσιν y may see δοξάσωσιν glorify νοµίσητε do thk φῶς light Gen καθ agast ἀνθρώπων. men. µόδιον gra bucket, ὑµῶν of you ὑµῶν your πατέρα Far οἰκίᾳ. house. ἔµπροσθεν bee ὑµῶν of you καλὰ good πρὸ bee ἔργα works ὑµῶν you οὐρανοῖς heavens. ὑµῶν. you. ἀνθρώπων, men, [ψευδόµενοι] tellg lies οὐρανοῖς. heavens. Page 6 ἕνεκεν because

17 Matw 5:7 Matw 5: οὐκ 8 ἀν truly ἕως until ἰῶτα iota ἂν ἓν one ἦλθον I came ἦλθον I did come λέγω I say παρέλθῃ may pass away ἢ or ἕως 9 ὃς who until ἐλαχίστων least διδάξῃ teaches ἐλάχιστος least LDis ὃς + who οὗτος this one µία one ἂν ἐὰν ever οὕτως thus καταλῦσαι abolish καταλῦσαι abolish, ὑµῖν you, κεραία pen stroke πάντα all thgs οὖν ree κληθήσεται he will be called LDis ἂν δ 0 λέγω I say ἐὰν unless γραµµατέων scribes οὐ never µέγας great ever ἀλλὰ οὐρανὸς heaven οὐ no way γένηται. takes place. λύσῃ breaks νόµον law ἢ or πληρῶσαι. fulfill. ἀνθρώπους, [] men, ποιήσῃ practices κληθήσεται will be called ὑµῖν you περισσεύσῃ exceeds Ἠκούσατε you heard Οὐ ὃς who µίαν one βασιλείᾳ Kgdom Gen Φαρισαίων, Pharisees, εἰσέλθητε you may enter ἐρρέθη it was said φονεύσεις you will murder; ἂν δ ἐγὼ I πᾶς every ὃς one δ who συνεδρίῳ Sanhedr; ever λέγω say ὀργιζόµενος beg angry ἂν ever γῆ, earth, παρέλθῃ may pass of διδάξῃ, LDis teaches [m], βασιλείᾳ Kgdom ὑµῶν your ἀρχαίοις, ancients, φονεύσῃ, might murder, ὑµῖν you εἴπῃ might say βασιλείαν Kgdom ἔνοχος subject ἀδελφῷ bror ἀδελφῷ bror προφήτας prophets. τολῶν commments οὐρανῶν Heavens. of δικαιοσύνη righteousness ἔσται will be αὐ of of αὐ, of, οὐρανῶν. Heavens. νόµου, law, πλεῖον beyond [] οὐρανῶν. Heavens. κρίσει. judgment. ἔνοχος subject ἔσται will be Ῥακά, raca, τούτων of se of ἔνοχος subject κρίσει judgment. ἔσται will be Page 7

18 Matw 5: Matw 5:9 ὃς ἂν who ἐὰν if κἀκεῖ re δ ever οὖν ree µνησθῇς you remember ἄφες leave πρῶτον first τότε n ὕπαγε go ἐκεῖ re εἴπῃ, might say, προσφέρῃς you might brg ἀδελφός bror δῶρόν gift διαλλάγηθι [] be reconciled ἐλθὼν comg πρόσφερε offer 5 ἴσθι be ἕως while 6 ἀν truly οὐ never δῶρόν gift εὐνοῶν welldisposed ὅτου µήποτέ lest λέγω I say ἕως εἶ 5 σοι, you, until 7 Ἠκούσατε you have heard Οὐ 8 ἐγὼ I πᾶς every 9 εἰ if you are Μωρέ, fool, σου of you σου of you σου. of you. σε you µετ ἔνοχος subject δῶρόν gift ἔχει has σου of you τι somethg ἔµπροσθεν bee ἀδελφῷ bror ἀντιδίκῳ opponent αὐ σου, of you, σου of you on παραδῷ might deliver κριτὴς judge, φυλακὴν prison ἐξέλθῃς you may come out ἂν ἀποδῷς you repay ἐρρέθη, it was said, µοιχεύσεις. you will commit adultery. one ἤδη already λέγω say ὑµῖν you βλέπων lookg [upon] ὑπηρέτῃ official, βληθήσῃ you will be thrown. ἐκεῖθεν, re ἔσχατον last γυναῖκα [a] woman ἐµοίχευσεν has committed adultery ὀφθαλµός eye σου of you ἔσται will be ταχύ, quickly, δῷ, road, κα agast ἀντίδικος opponent κοδράντην. penny. πρὸς [a] view αὐ [] her γέενναν Gehenna θυσιαστήριον altar σοῦ, you, θυσιαστηρίου altar ἐπιθυµῆσαι desire δεξιὸς right καρδίᾳ heart κρι judge αὐ her αὐ. of. σκανδαλίζει causes 6 s σε, 5 you, Page 8 πυρός. of fire.

19 Matw 5:9 Matw 5: ἔξελε αὐ tear out it βάλε throw [it] συµφέρει it is better 0 ἵνα εἰ if ἔκκοψον cut off γάρ σοῦ you. σοι you ἀπόληται be lost βάλε throw [it] συµφέρει it is better ἵνα αὐ it γάρ ἓν one of ὅλον [] whole δεξιά right σοῦ you. σοι you ἀπόληται be lost Ἐρρέθη it was said ἂν Ὃς who ever ἐγὼ I πᾶς every ποιεῖ makes ὃς ἐὰν δέ,, ἀπολύσῃ divorces one αὐ her who ever Πάλιν aga, Οὐκ ἀποδώσεις 5 you will repay ἐγὼ I λέγω say σου of you ἓν one of ὅλον [] whole ὑµῖν you ἀπολύων divorcg µελῶν members σῶµά body χεὶρ h γυναῖκα wife µοιχευθῆναι, commit adultery, ἀπολελυµένην [a] divorced woman ἠκούσατε you have heard ἐρρέθη it was said ἐπιορκήσεις, you will break your vows, λέγω say ὀµόσαι do swear ὑµῖν you ὅλως at all, θρόνος [] throne µελῶν members σῶµά body σου of you σου of you βληθῇ be thrown σκανδαλίζει causes 5 s σου of you σου of you αὐ, of, γυναῖκα wife Emb γαµήσῃ, marries ἀρχαίοις, ancients, κυρίῳ Lord µήτε neir by ἐστὶν it is Split αὐ of ὅρκους vows σε, you, γέενναν Gehenna δότω let give παρεκς except [] µοιχᾶται. commits adultery. οὐρανῷ, heaven, σου. of you. θεοῦ, Split of God, αὐ her γέενναν. Gehenna. ἀπέλθῃ. may go. Page 9 ἀποστάσιον. [a] certificate of divorce. λόγου [] matter πορνείας of nication,

20 Matw 5:5 Matw 5: 5 µήτε nor by 6 µήτε nor µήτε nor by 7 ἔστω let by οὐ γῇ, earth, ὑποπόδιόν [] footsol Ἱεροσόλυµα, Jerusalem, πόλις [] city κεφαλῇ head µίαν ἐστὶν it is σου of you δύνασαι you are able one περισσὸν beyond 8 Ἠκούσατε you have heard Ὀφθαλµὸν an eye 9 ἐγὼ ἀλλ I LDis ἐρρέθη, it was said, ἀντὶ ὅστις στρέψον turn 0 LDis ἄφες give LDis ὕπαγε τρίχα hair λόγος word ὀφθαλµοῦ an eye λέγω say ἀντιστῆναι oppose whoever αὐ one αὐ go [] one * ὅστις also whoever µετ ἐστιν it is Split ὀµόσῃς, swear, Emb Split of λευκὴν white ὑµῶν of you [be] τούτων se ὑµῖν you σε [you] also θέλοντί wishg αὐ αἰντί askg [] one Ἠκούσατε you have heard [your] σε ἐκ ὀδόντα [a] oth πονηρῷ evil one, ῥαπίζει hits ἄλλην or; σοι you you [ go] δύο. two. σε you θέλοντα wishg ἐρρέθη, it was said, δός, give, on ἱµάτιον coat. of ναὶ yes, ποδῶν feet µεγάλου great ἀντὶ κριθῆναι sue ἀγγαρεύσει will ce σοῦ you Emb ποιῆσαι make ναί, yes [or], αὐ, Split of, βασιλέως, Split Kg, Emb Split οὒ no, πονηροῦ evil one. ὀδόντος. [a] oth. δεξιὰν right Emb οὔ no. ἢ or ἐστιν. is σιαγόνα cheek µίλιον [Roman] mile δανίσασθαι borrow χιά shirt µέλαιναν. black. [σου], LDis of you, ἕν, LDis one, σου Emb of you ἀποστραφῇς. * do turn away. Emb Split Page 0 λαβεῖν, LDis take,

21 Matw 5: Matw 6: Ἀγαπήσεις you will love µισήσεις ἐγὼ I ἀγαπᾶτε love 6 ἐὰν if τίνα what οὐχὶ 7 τί what οὐχὶ you will hate λέγω say πλησίον neighbor προσεύχεσθε pray µισθὸν reward even 5 ὅπως so βρέχει ras ἐχθρόν enemy ὑµῖν, you, ἐχθροὺς enemies ἥλιον sun ὑπὲρ upon σου of you ὑµῶν of you σου. of you. ones γένησθε you may become αὐ of ἀγαπήσητε you love ἔχετε; do you have? ἐὰν τελῶναι 5 taxcollecrs ἀσπάσησθε you greet if περισσὸν extraordary [thg] even 8 Ἔσεσθε will be ὡς as 6 Προσέχετε be careful εἰ orwise, µισθὸν οὐκ no ἐθνικοὶ 5 Gentiles οὖν ree, πατὴρ Far [] δικαιοσύνην righteousness πρὸς reward Ὅταν whenever [] aim µή ἔχετε you have οὖν ree, δικαίους [] just διωκόντων persecutg υἱοὶ sons ἀνατέλλει he makes rise ones 6 αὐ 7 same ποιεῖτε; are you dog? γε, 6 αὐ 7 same ὑµεῖς you ὑµῶν of you ἀδελφοὺς brors of ὑµᾶς, you, upon ἀδίκους. unjust. ἀγαπῶντας lovg ποιοῦσιν; do? ποιοῦσιν; do? τέλειοι perfect ὑµῶν of you παρὰ σαλπίσῃς do sound [a] trumpet ὥσπερ as οὐράνιος heavenly θεαθῆναι be seen ποιῇς ὑποκριταὶ hypocrites πατρὶ Far you do (give) ἔµπροσθέν bee ποιοῦσιν do πατρὸς Far πονηροὺς evil ones ὑµᾶς, you, ὑµῶν µόνον, of you only, τέλειός 5 perfect ποιεῖν demonstrate αὐ by m; ὑµῶν of you ἐστιν. is. ἔµπροσθεν bee ἐλεηµοσύνην, alms, σου, you, ταῖς συναγωγαῖς synagogues ὑµῶν of you οὐρανοῖς. heavens. ἀγαθοὺς good ones ἀνθρώπων men ταῖς Page οὐρανοῖς, [] heavens, ῥύµαις, streets,

22 Matw 6: Matw 6:7 ἀν truly λέγω I say ἀπέχουσιν y have σοῦ you 5 Καὶ οὐκ ἀν truly ὅπως so ὑµῖν, you, δοξασθῶσιν y may be glorified µισθὸν reward ποιοῦντος dog (givg) γνώτω do let know τί what ὅπως so πατήρ Far ὅταν whenever ἔσεσθε you will be λέγω I say ἀπέχουσιν 6 σὺ y have you ποιεῖ does ᾖ may be σου of you αὐ. of m. ἐλεηµοσύνην alms ἀριστερά left [h] Gen one δεξιά right h σου προσεύχησθε, you pray, ὡς as φιλοῦσιν y love Emb ταῖς σου of you your βλέπων seeg ὑποκριταί, hypocrites, συναγωγαῖς synagogues ἑστῶτες havg been stg ὑµῖν, you, εἴσελθε enter κλείσας havg shut 5 ὅπως so πρόσευξαι pray ὅταν µισθὸν reward whenever πατήρ Far 7 Προσευχόµενοι prayg δοκοῦσιν y thk φανῶσιν y may be seen ταµεῖόν hidden room θύραν door σου of you βατταλογήσητε do 5 babble πατρί Far αὐ. of m. προσεύχῃ, pray, σου of you one σου of you ὥσπερ as ὑπὸ by σου, of you, ἐλεηµοσύνη alms on προσεύχεσθαι, pray, σου of you one βλέπων seeg ἐθνικοί, Gentiles, ἀνθρώπων men. κρυπ secret ταῖς γωνίαις corners ἀνθρώποις by men. κρυπ secret. κρυπ secret κρυπ secret. ἀποδώσει will repay of ἀποδώσει will repay σοι. you. πλατειῶν Emb streets σοι. you. Page

23 Matw 6:7 Matw 6:6 8 οἶδεν knows οὖν ree ὧν of what thgs 9 Cata Οὕτως thus Πάτερ Far µῶν of us πρὸ ἁγιασθήτω let be revered 0 ἐλθέτω let come γενηθήτω let be done ἄρτον bread ὡς as ἀλλὰ Ἐὰν if ἀφήσει πολυλογίᾳ wordess µοιωθῆτε do be like πατὴρ Far χρείαν need bee οὖν ree one µῶν of us ἄφες give also ῥῦσαι rescue ὑµῶν of you αὐ of m αὐ m. ἔχετε you have ὑµᾶς you προσεύχεσθε pray ὄνοµά name βασιλεία kgdom θέληµά will µῖν us µεῖς we εἰσενέγκῃς do brg µᾶς us will give also if 5 ἐὰν οὐ neir 6 Ὅταν whenever γίνεσθε do be ἀφανίζουσιν y disfigure ἀν truly ὅπως so λέγω I say ἀφῆτε αἰτῆσαι ask οὐρανοῖς heavens, σου of you, σου of you, σου, of you, ὡς as εἰσακουσθήσονται. y will be heard. ὑµεῖς you : ἐπιούσιον daily ὀφειλήµατα debts ἀφήκαµεν have given you give ὑµῖν you πατὴρ Far ὑµῖν, you, ὡς as µᾶς us πατὴρ Far ἀφῆτε you do 5 give ὑµῶν of you νηστεύητε, you fast, δὸς give πονηροῦ. evil one. αὐτόν.. οὐρανῷ heaven µῖν us µῶν, of us, also on σήµερον day. ὀφειλέταις debrs πειρασµόν, temptation, ἀνθρώποις men ὑµῶν of you ἀφήσει will give ὑποκριταὶ hypocrites φανῶσιν y may appear πρόσωπα faces µῶν of us. γῆς earth. παραπτώµατα trespasses οὐράνιος heavenly. ἀνθρώποις, men, σκυθρωποί, gloomy, αὐ of m ἀνθρώποις men παραπτώµατα trespasses ὑµῶν. of you. νηστεύοντες [as] ones fastg. αὐ, of m, Page

24 Matw 6:6 Matw 6: ἀπέχουσιν y have 7 σὺ you fastg ἄλειψαί anot 9 Μὴ µισθὸν reward νηστεύων Gen σου of you πρόσωπόν face 8 ὅπως so ἀλλὰ πατήρ Far ὅπου where σου of you θησαυρίζετε do sre up * σὴς ὅπου where moth 0 θησαυρίζετε sre up ὅπου where LDis ὅπου where ἐκεῖ * οὔτε neir ὅπου where γάρ ἔσται will be re Ὁ lamp ἐὰν οὖν if ree ὅλον whole ἐὰν if ὅλον whole εἰ if λύχνος οὖν ree Οὐδεὶς no one σου of you αὐ. of m. κεφαλὴν head νίψαι, wash, φανῇς you may appear πατρί Far one ὑµῖν you κλέπται thieves σὴς moth κλέπται thieves LDis also of ᾖ is σῶµά body σῶµά body σκότος 5 darkness δυσὶ two δύναται is able βρῶσις rust ὑµῖν you ἐστιν is οὔτε nor σου of you βλέπων seeg one θησαυροὺς treasures ἀφανίζει * destroy διορύσσουσιν break οὐ καρδία heart σώµατός body ὀφθαλµός eye σου of you θησαυροὺς treasures βρῶσις rust ἀνθρώποις men upon ἀφανίζει destroys διορύσσουσιν do break θησαυρός treasure σου. of you. ἐστιν is σου of you φωτεινὸν shg ὀφθαλµός eye σου of you φῶς light σου of you σκοτεινὸν darkness πόσον. how great [is]. κυρίοις masters (lords) σοὶ you δουλεύειν serve. νηστεύων [as] ones fastg κρυφαίῳ secret. κρυφαίῳ secret γῆς, earth, κλέπτουσιν * steal. οὐρανῷ, heaven, οὐ nor σου, LDis of you, ὀφθαλµός. eye. ἁπλοῦς, sgle (healthy), ἔσται will be. Emb ἔσται. will be. Emb πονηρὸς evil σκότος darkness ἀποδώσει will repay κλέπτουσιν steal. ᾖ, is, ἐστίν, is, σοι. you. Page

25 Matw 6: Matw 6:9 ἢ eir ἢ or ἑνὸς one οὐ 5 ιὰ ree οὐχὶ ἕνα one ἀνθέξεται he will hold δύνασθε you are able το µισήσει he will hate λέγω I say θεῷ 5 God ἑτέρου or δουλεύειν serve ὑµῖν, you, µεριµνᾶτε do be anxious [about] µη nor τί what τί what ψυχὴ life 6 ἐµβλέψατε look οὐχ 7 τίς who οὐ nor πατὴρ Far δύναται 8 is able οὐ φάγητε you might eat σώµατι body ψυχῇ life [ἢ or ὑµῶν of you δύσησθε. you might put on. πλεῖόν more than σῶµα body [more than] σπείρουσιν y do sow συνάγουσιν gar ὑµῶν of you ὑµεῖς περὶ concerng καταµάθετε observe οὐ πῶς how yourselves ἐξ among ὑµῶν you προσθεῖναι add ἐστιν is πετεινὰ birds οὐ nor οὐράνιος heavenly µᾶλλον more ἕτερον or καταφρονήσει. τί what he will despise. Split ὑµῶν of you ἀγαπήσει, he will love, µαµωνᾷ. Split mammon. πίητε], you might drk, τροφῆς food δύµατος; clothg? οὐρανοῦ of heaven θερίζουσιν reap ἀποθήκας, barns, τρέφει feeds διαφέρετε are you worth µεριµνῶν beg anxious δύµατος clothg κρίνα lilies αὐξάνουσιν y grow. κοπιῶσιν y do labor 9 λέγω I say οὐ nor ὑµῖν you οὐ [even] τούτων. of se. τί why of Σολοµὼν Solomon λικίαν life span µεριµνᾶτε; be anxious? ἀγροῦ field νήθουσιν sp. πάσῃ all αὐτά m. Split αὐ of δόξῃ glory αὐ; [than] y? πῆχυν cubit αὐ of ἕνα; one? περιεβάλετο was clod ὡς as ἓν one Page 5

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

*****Merry Christmas*****

*****Merry Christmas***** SAINTS CONSTANTINE AND HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH 1 Mary Crest Road, West Nyack, New York 10994 (845) 623-4023 fax (845) 627-1179 www.saintschchurch.org westnyack@optonline.net PARISH PRIEST: FATHER SAMARAS

Διαβάστε περισσότερα

COVER 2010 Dean Deppe

COVER 2010 Dean Deppe COVER 2010 Dean Deppe ii TABLE OF CONTENTS 1. A SUMMARY OF GRAMMATICAL CATEGORIES... 1 I. THE CASES... 1 II. THE FUNCTIONS OF THE ARTICLE... 2 III. THE MEANINGS OF EACH TENSE... 3 IV. THE MOODS... 4 V.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 48. Infinitives

Chapter 48. Infinitives Chapter 48 Infinitives 48.1 The Infinitive has the form "to do something". It is treated as one of the Moods of the Verb; it shows Voice (Active, Middle, Passive) and Tense, but does not take personal

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study James James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are of the Dispersion, greeting. ιακωβος θεου

Διαβάστε περισσότερα

We want to hear from you. Please send your comments about this book to us in care of zreview@zondervan.com. Thank you.

We want to hear from you. Please send your comments about this book to us in care of zreview@zondervan.com. Thank you. We want to hear from you. Please send your comments about this book to us in care of zreview@zondervan.com. Thank you. A Reader s Greek New Testament: Revised Edition Copyright 2003, 2007 by Richard J.

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

NT Greek most frequent Vocabulary 1

NT Greek most frequent Vocabulary 1 NT Greek most frequent Vocabulary 1 I Words occurring 50 or more times (293) Greek English Urdu 2 اچھا 1 ἀγαθός, -ή, -όν good میں پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں 2 ἀγαπάω I love پیار محبت 3 ἀγάπη, - ης, ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 26. The Future Tense

Chapter 26. The Future Tense Chapter 26 The Future Tense 26.1 So far we have used verbs in the present tense, with a few examples of past tenses. Now we come to the future tense - and there are no new endings to learn. Regular Greek

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 16, 2014 Matthew the Apostle and Evangelist THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

The Salutations to the Theotokos

The Salutations to the Theotokos Ἰερεύς: Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων. Ἰερεύς: Εὐξώμεθα καὶ ὑπὲρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς. Ἰερεύς: Καὶ ὑπέρ πάντων τῶν προαναπαυσα-μένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed

Διαβάστε περισσότερα

November 9, 2014 7th Sunday of Luke

November 9, 2014 7th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC November 9, 2014 7th Sunday of Luke Nektarius the Wonderworker, Metropolitan of Pentapolis The son of Silybria, the guardian of Aegina,

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9

Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9 Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9 Our Father among the Saints Nektarios Bishop of Pentapolis the Wonder Worker. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυµατουργοῦ

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC October 26, 2014 6th Sunday of Luke THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC in Silver Spring,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive Chapter 34 Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive 34.1 In earlier chapters we met the nouns and adjectives of the First and Second Declensions, which comprise the majority

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8

Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Notes on the Greek New Testament Week 14 Luke 10:17-11:8 Day 66: Luke 10:17-24 Verse 17 Ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδοµήκοντα [δύο] µετὰ χαρᾶς λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιµόνια ὑποτάσσεται ἡµῖν ἐν τῷ ὀνόµατί σου.

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

T S E F E T S P E R I C O P E # 8 7

T S E F E T S P E R I C O P E # 8 7 T S E F E T S P E R I C O P E # 8 7 Hakham Tsefet and Chanukah INTRODUCTION This week while I was working in the weekly commentary to Hakham Tsefet I was looking at how Hakham Tsefet connected to the Torah

Διαβάστε περισσότερα

PREPOSITIONAL SYSTEMS IN BIBLICAL GREEK, GOTHIC, CLASSICAL ARMENIAN, AND OLD CHURCH SLAVIC OLGA THOMASON. (Under the Direction of Jared Klein)

PREPOSITIONAL SYSTEMS IN BIBLICAL GREEK, GOTHIC, CLASSICAL ARMENIAN, AND OLD CHURCH SLAVIC OLGA THOMASON. (Under the Direction of Jared Klein) PREPOSITIONAL SYSTEMS IN BIBLICAL GREEK, GOTHIC, CLASSICAL ARMENIAN, AND OLD CHURCH SLAVIC by OLGA THOMASON (Under the Direction of Jared Klein) ABSTRACT This study investigates the systems of prepositions

Διαβάστε περισσότερα