Θζμα εργαςίασ: Η ιςτορία τησ πόλησ τησ Κατερίνησ, «Από ποφ κρατά η ςκοφφια μασ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θζμα εργαςίασ: Η ιςτορία τησ πόλησ τησ Κατερίνησ, «Από ποφ κρατά η ςκοφφια μασ»"

Transcript

1 Περιφερειακι Διεφκυνςθσ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κ. Μακεδονίασ Τμιμα Επιςτθμονικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Δ.Ε. Κ. Μακεδονίασ Μαθητικό Συνζδριο Ιςτορίασ Συμβολή ςτον εορταςμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωςη τησ Θεςςαλονίκησ Θζμα εργαςίασ: Η ιςτορία τησ πόλησ τησ Κατερίνησ, «Από ποφ κρατά η ςκοφφια μασ» Σχολείο: 5 ο Γενικό Λφκειο Κατερίνθσ Τάξθ-Τμιμα: Β (τμιμα ερευνθτικισ εργαςίασ με κζμα τθν τοπικι ιςτορία) Ονοματεπώνυμο/α μακθτών/τριών: Σεραφείμ Φανι, Περτηίνθ Μαριντζλα Ονοματεπώνυμο/α μακθτών/τριών που κα παρουςιάςουν τθν εργαςία: Σεραφείμ Φανι, Περτηίνθ Μαριντζλα Ονοματεπώνυμο/α, κλάδοσ και s εκπαιδευτικοφ/ών: Κοντακτςόγλου Ιωάννθσ, ΠΕ02 φιλόλογοσ,

2 Αγαπεηνί πξνζθεθιεκέλνη Πξόζεζή καο είλαη λα ζαο παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο καο ε νπνία έιαβε ρώξα θαηά ην ζρνιηθό έηνο , ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «εξεπλεηηθή εξγαζία». Αξρηθόο καο ζηόρνο ήηαλ λα απνδείμνπκε όηη ε πόιε ηεο Καηεξίλεο απνηειεί πξαγκαηηθά κηα κηθξνγξαθία ηεο ζύγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο. Κη απηό δηόηη ζην πιεζπζκηαθό ηεο αλάγιπθν απνηππώλνληαη κε ελάξγεηα όιεο νη ηζηνξηθέο πεξηπέηεηεο ηηο νπνίεο βίσζε ν ειιεληζκόο θαηά ην 19ν θαη θπξίσο ηνλ 20ν αηώλα. Παξάιιεια, ζηόρνο ηεο εξγαζίαο καο ήηαλ λα ζπιιεγνύλ ζηνηρεία από αλζξώπνπο ησλ παιαηόηεξσλ γελεώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηερληθέο ηεο ζπλέληεπμεο, ηεο καγλεηνθώλεζεο θαη ηεο καγλεηνζθόπεζεο, όπσο επίζεο θαη ε ζπγθέληξσζε παξαδνζηαθώλ ζπληαγώλ πνπ δηαζώδνπλ ηηο παξαδνζηαθέο γαζηξνλνκηθέο πξνηηκήζεηο ησλ δηαθόξσλ εζλνηηθώλ νκάδσλ ηεο πόιεο καο. Παξάιιεια, παξαδνζηαθά αληηθείκελα θπιαγκέλα από ηνπο πξνγόλνπο καο, ελδπκαζίεο θαη εηθνληθό πιηθό πνπ απεηθνλίδεη ηεο πόιε θαη ηνπο αλζξώπνπο ηεο ζε πξνεγνύκελεο επνρέο ζπγθεληξώζεθαλ θαη εθηέζεθαλ ζην θνηλό θαηά ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο καο. Δλ ζπληνκία ινηπόλ παξαζέηνπκε ηα ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία ηεο έξεπλάο καο. Ήδε από ηνλ 13 ν αηώλα, ράξηεο ηεο επνρήο αλαθέξνπλ ηελ πόιε κε ην όλνκα «Άηεξα» ή «Υάηεξα» όπνπ εμειίρζεθε κε ην πέξαζκα ησλ αηώλσλ ζε Καηεξίλε. Τπήξμαλ ηξεηο εθδνρέο γηα ηελ εηπκνινγία ηνπ νλόκαηνο :α) απ ην ηνπσλύκην Κάηεξα θαη ηε ζπληόκεπζε ηεο έθθξαζεο θαηά ηα Κάηεξα β)δηόηη ε πόιε ήηαλ εθαηέξσζελ δπν πνηακώλ,ηνπ Αίζσλα (ζεκεξηλό Μαπξνλέξη) θαη ηνπ Λεύθνπ (ζεκεξηλό Πέιεθα) γ) δηόηη ε πεξηνρή ήηαλ κεηόρη ησλ κνλαρώλ από ην όξνο ηλά,νη νπνίνη κάιηζηα ηεο έδσζαλ ην όλνκα Αηθαηεξίλε. Η Πηεξία θαηνηθνύληαλ από ηα πξντζηνξηθά θηόιαο ρξόληα. Οη πξώηνη θάηνηθνη ηεο ήηαλ νη Θξάθεο Πίεξεο, από ηνπο νπνίνπο πήξε θαη ην όλνκα ηεο. Αξγόηεξα, αλαπηύρζεθαλ αξθεηέο νλνκαζηέο πόιεηο, όπσο ην Γίνλ, όπνπ είρε ρηηζηεί έλα ιακπξό ηεξό αθηεξσκέλν ζην Γία. Δπίζεο, ζεκαληηθέο πόιεηο ηεο Πηεξίαο ήηαλ ε Πύδλα, όπνπ ην 148 π.υ. εηηήζεθε από ηνπο Ρσκαίνπο ν βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο Πεξζέαο, ε Μεζώλε θαη ην Ηξάθιεην. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζαίσλα νη θάηνηθνη ηεο ππόθεξαλ πνιύ από ηηο επηζέζεηο ησλ Αβάξσλ, ησλ Ννξκαλδώλ θ.ά. Καη ζηα ρξόληα ηεο θξαγθνθξαηίαο έγηλε ηκήκα ηνπ βαζηιείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν 1389 κπήθαλ ζηελ Πηεξία Σνύξθνη θαη έηζη άξρηζε γηα ηελ πεξηνρή ε ζθνηεηλή πεξίνδνο ηεο ηνπξθνθξαηίαο. Αξγόηεξα, θαηά ην 16 ν αη. ηα βνπλά ηεο άξρηζαλ λα γίλνληαη ιεκέξηα ησλ πξώησλ θιεθηώλ, πνπ κε αληέρνληαο άιιν ην δπγό ηνπ θαηαθηεηή, θαηέθεπγαλ εθεί. Θνξπβεκέλνη νη Σνύξθνη άξρηζαλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηδηαίηεξα βάλαπζν ηξόπν ζηνπο θαηνίθνπο ηεο κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξέςνπλ ην 1690 ηε Μειηά, όπνπ ε αληίζηαζε θαηά ηνπ θαηαθηεηή βξηζθόηαλ ζε κεγάιε έμαξζε. Ωζηόζν ην εζηθό ησλ Διιήλσλ δελ θάκθζεθε. Γεληθώο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ε πεξηνρή ηεο Πηεξίαο, απνηειεί ηδηαίηεξε Γηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα κε θέληξν ηελ Καηεξίλε. Η Καηεξίλε αλήθε αξρηθά ζηελ επηζθνπή ηνπ Πιαηακώλα, κέρξη ην 1878, πνπ πξνζαξηήζεθε ε Θεζζαιία ζηελ Διιάδα. Αξγόηεξα πξνζηέζεθε ζηελ επηζθνπή Πέηξαο ηνπ Οιύκπνπ θαη όηαλ απηή δηαιύζεθε κεηαθέξζεθε ζην Κίηξνο. Η επηζθνπή έγηλε Μεηξόπνιε ην 1924 θαη ηππηθά αλαθέξεηαη θαη όλνκα, ζαλ Μεηξόπνιε Κίηξνπο, αλ θαη πεξί ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ε έδξα ηεο κεηαθέξζεθε ζηελ

3 Καηεξίλε, πνπ ήηαλ ν θεληξηθόηεξνο νηθηζκόο.η απειεπζέξσζε ηεο Πηεξίαο επηηεύρζεθε ηειηθά ζηηο 16 Οθησβξίνπ 1912 όηαλ ν ειιεληθόο ζηξαηόο έδσζε ηελ ηειεπηαία κάρε ζην Κνπινπθνύξη (ζεκεξηλό βνξώλν). Όκσο ηνλ 2 ν παγθόζκην πόιεκν θαηειήθζε από ηνλ γεξκαληθό ζηξαηό ζηηο 14 Απξηιίνπ 1941 θαη απειεπζεξώζεθε ηξία ρξόληα αξγόηεξα 1944 όπνπ ηδξύζεθε θαη ην πξώην γεληθό λνζνθνκείν ηεο πόιεο. Σν 1961, ην πνιενδνκηθό ζπγθξόηεκα ηεο Καηεξίλεο ήηαλ ην ηέηαξην αζηηθό θέληξν ηεο Μαθεδνλίαο, κεηά ηε Θεζζαινλίθε, ηελ Καβάια θαη ηηο έξξεο θαη ην δσδέθαην ηεο Διιάδαο. Η πιεζπζκηαθή απηή αλάπηπμε, ηελ νπνία θπζηθά αθνινύζεζε αληίζηνηρε εμέιημε ηεο κνξθήο ηεο πόιεο, νθείιεηαη θαηά κεγάιν κέξνο ζηελ αλάπηπμε ηεο θαπλνθαιιηέξγεηαο θαη ζηελ αύμεζε ηεο παξαγσγήο θαπλώλ πνηθηιίαο Καηεξίλεο, ηα νπνία κεηά ην Β Παγθόζκην Πόιεκν, ήηαλ πεξηδήηεηα ζηε δηεζλή αγνξά γηα ζεκαληηθό ρξνληθό δηάζηεκα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό επίζεο όηη ε ζπκβνιή ηνπ θαπλνύ ζηε δηακόξθσζε ηνπ πςεινύ ζρεηηθά εηζνδήκαηνο ηεο πεξηνρήο ηεο Καηεξίλεο, θαη γεληθόηεξα ηνπ λνκνύ Πηεξίαο, είλαη κεγαιύηεξε από ό,ηη ζε θάζε άιιε πεξηνρή ηεο Διιάδαο. Σν 1806 ν William Leake αλαθέξεη 100 νηθίεο θαη ην 1810 ν Daniel θάλεη ιόγν γηα 140. Σν 1812, ην 1880 θαη ην 1890 ν αξηζκόο ησλ νηθηώλ είλαη ζηαζεξόο (300) ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο αλαθνξέο ηνπ Henry Holland θαη ηνπ Δπηζθόπνπ Κίηξνπο, Νηθνιάνπ. Δηδηθόηεξα, ην 1890 αλαθέξνληαη (ηαηηζηηθνί Πίλαθεο ηνπ Διιεληθνύ Πξνμελείνπ Θεζζαινλίθεο), 300 νηθίεο θαη 700 δηαρεηκαδόληεο Βιαρνιηβαδηώηεο. Σν 1900 ππήξραλ Υξηζηηαλνί θαη 600 Μνπζνπικάλνη. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 20 απνρώξεζαλ από ηελ πόιε νη Μνπζνπικάλνη, νη νπνίνη αξηζκνύζαλ πεξί ηνπο αλζξώπνπο. ηελ Καηεξίλε θαηέιεμε κεγάιν θνκκάηη ησλ Διιήλσλ Δπαγγειηθώλ ηεο Μηθξάο Αζίαο κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Καηά ηελ απνγξαθή ηνπ 1928 ε Καηεξίλε θαηείρε ηελ 45ε ζέζε κεηαμύ ησλ κεγαιύηεξσλ ειιεληθώλ πόιεσλ. ήκεξα, κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 θαηέρεη ηε 10ε ζέζε. Ακολοσθούν κάποιες επίζημες απογραθές για πληθσζμό Καηερίνης * 1920: θάηνηθνη * 1928: θάηνηθνη * 1940: θάηνηθνη * 1951: θάηνηθνη * 1961: θάηνηθνη * 1971: θάηνηθνη * 1981: θάηνηθνη * 1991: θάηνηθνη * 2001: θάηνηθνη ήκεξα ε πόιε απνηειεί κηα από ηηο πην δπλακηθέο αζηηθέο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη όιεο ηεο Διιάδαο. ηηο κέξεο καο ε αλάπηπμε ηεο Καηεξίλεο αλαθόπηεηαη αηζζεηά από ηελ παξνπζία ηεο γεηηνληθήο Θεζζαινλίθεο, πνπ απνξξνθά ζε ζπληξηπηηθό βαζκό όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Η Καηεξίλε σο ηόπνο πξννξηζκνύ αλζξώπσλ κεηαθηλνύκελσλ είλαη έλα κσζατθό αλζξώπσλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. Δπίζεο ζην παξειζόλ ζπλάγεηαη όηη ε αλάπηπμε ηνπ

4 δελ ήηαλ κεγάιε. Παξόιν απηά ζεσξήζεθε έλαο ηόπνο πνπ είρε πιενλεθηήκαηα (έδαθνο θαηάιιειν, θιίκα, ζπλδπαζκόο βνπλνύ θαη ζάιαζζαο ). Τπνδέρζεθε θαη σο πόιε αλζξώπνπο πνπ πξνέξρνληαλ θαη απ ην εμσηεξηθό. Οη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα επεξέαζαλ πνιύ ηελ δηακόξθσζε ηεο πόιεο (κε όιεο απηέο ηηο κεηαθηλήζεηο λενθεξκέλσλ αλζξώπσλ). Ιδιαίηερη αναθορά τρήζει η περίπηωζη ηης ίδρσζης ηοσ ζσνοικιζμού εσαγγελικών ζηην Καηερίνη: Η ίδξπζε ηεο Δπαγγειηθήο Δθθιεζίαο Καηεξίλεο ζπκπίπηεη κε ηελ ίδξπζε ηνπ πλνηθηζκνύ Δπαγγειηθώλ Καηεξίλεο, καδί κε ηνλ νπνίν ήηαλ ζπλδεκέλα θαη ε πνξεία, νη αγώλεο θαη ε πξόνδόο ηεο. Ο πλνηθηζκόο ηδξύζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζθπγηθήο απνθαηάζηαζεο κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ζπγθεθξηκέλα ην θζηλόπσξν ηνπ έηνπο Οη Δπαγγειηθνί πξόζθπγεο από ηελ Μηθξά Αζία θαη ηνλ Πόλην κεηά ηελ άθημή ηνπο ζηελ Διιάδα, ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα λα ζπγθεληξσζνύλ όινη ζε νξηζκέλε πεξηθέξεηα ηεο Μαθεδνλίαο θαη λα ηδξύζνπλ δηθό ηνπο ακηγή αγξνηηθό ζπλνηθηζκό. Γηα ηνλ ζθνπό απηό όξηζαλ πεληακειή επηηξνπή, ε νπνία, εθνδηαζκέλε κε ζρεηηθή άδεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγηεηλήο, Πξνλνίαο θαη Αληηιήςεσο, παξνπζηάζηεθε ζηνλ Γεληθό Γηνηθεηή Μαθεδνλίαο, ζηε Θεζζαινλίθε θαη έζεζε ππόςε ηνπ ηηο απόςεηο θαη ην ζρέδην ησλ πξνζθύγσλ Δπαγγειηθώλ γηα ηελ ίδξπζε ζηε Μαθεδνλία ακηγνύο Δπαγγειηθνύ πλνηθηζκνύ. Ο Γεληθόο Γηνηθεηήο, κεηά από γλσκάηεπζε ηνπ αξκόδηνπ πκβνπιίνπ Δπνηθηζκνύ ηεο Γεληθήο Γηνηθήζεσο, ελέθξηλε αλεπηθύιαθηα ην ζρέδην ηεο Δπηηξνπήο Δπαγγειηθώλ θαη εθνδίαζε ηελ Δπηηξνπή κε ηα ζρεηηθά ζπζηαηηθά έγγξαθα, πξνο ηηο θαηά ηόπνπο αξρέο, γηα ηε δηεπθόιπλζή ηεο ζηελ εθινγή ηνπ ηόπνπ, όπνπ ζα ηδξπόηαλ ν ακηγήο πξνζθπγηθόο πλνηθηζκόο Δπαγγειηθώλ. Έηζη κέιε ηεο Δπηηξνπήο κε ηε ζπκπαξάζηαζε θαη άιισλ αδειθώλ πεξηήιζαλ δηάθνξεο πεξηθέξεηεο ηεο Μαθεδνλίαο γηα λα θαηαιήμνπλ ηειηθά ζηελ Καηεξίλε. Δδώ αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε Καηεξίλε πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξνζθύγσλ από ηε Μηθξά Αζία ήηαλ κηα άζεκε κηθξή πόιε κε πιεζπζκό πεξίπνπ θαηνίθσλ θαη κε αζήκαληε πεξηθέξεηα όζνλ αθνξά ηε γεσξγηθή παξαγσγή. Μεηά ηελ εθινγή ηεο Καηεξίλεο σο ηόπνπ ίδξπζεο ηνπ ακηγνύο Δπαγγειηθνύ πλνηθηζκνύ θαη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηόηε Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηνο Κσλζηαληίλνπ Κνπξθνπκπέηε, άξρηζαλ λα ζπγθεληξώλνληαη ζηελ Καηεξίλε νη πξόζθπγεο Δπαγγειηθνί πνπ βξίζθνληαλ δηαζθνξπηζκέλνη ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο. Οη πξόζθπγεο Δπαγγειηθνί πνπ ζπγθεληξώζεθαλ κε ηνλ ηξόπν απηό ζηελ Καηεξίλε πξνέξρνληαη από ηηο Δθθιεζίεο ηνπ Πόληνπ θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο. Δδώ αλαθέξνπκε θαηά ηε ζεηξά ηεο αξηζκεηηθήο ηνπο δύλακεο: Οξδνύ (Κνηύσξα), Φάηζα, εκέλ, Μπέε Αιάλ, Μαγλεζία, Νηθνκήδεηα, κύξλε, Οηλόε, Ακηζόο θ.ι.π. ε απηνύο πεξηιακβάλνληαη Δπαγγειηθνί πξόζθπγεο πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ Καύθαζν, από ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία, κε απώηεξε όκσο θαηαγσγή από ηνλ Πόλην. Με ηε ζπγθέληξσζε ζηελ Καηεξίλε εθαηό πεξίπνπ Δπαγγειηθώλ νηθνγελεηώλ ζρεκαηίζζεθε ε Πξνζθπγηθή Οκάο Δπαγγειηθώλ, ε νπνία αλαγλσξίζηεθε από ηνλ Δπνηθηζκό Καηεξίλεο, ν νπνίνο ππαγόηαλ ζηε Γεληθή Γηεύζπλζε Μαθεδνλίαο. Η Οκάο εμνπζηνδνηήζεθε λα πξνρσξήζεη ζην έξγν ηεο: λα παξαιάβεη θαη λα δηαλείκεη ηηο

5 γεσξγηθέο εθηάζεηο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηνπο θιεξνύρνπο ηεο Οκάδνο, θαη αθόκε ηελ ίδξπζε ηνπ πλνηθηζκνύ. Η Δπηηξνπή ηεο Πξνζθπγηθήο Οκάδνο Δπαγγειηθώλ κόιηο παξέιαβε ηηο γεσξγηθέο εθηάζεηο πνπ ηεο ρνξεγήζεθαλ, πξνέβε ζηε δηαλνκή ηνπο θάησ από ηελ επίβιεςε ηνπ Γξαθείνπ Δπνηθηζκνύ Καηεξίλεο, ελώ ηαπηνρξόλσο όξηζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ πλνηθηζκνύ, ζηα βνξεηνδπηηθά ηεο Καηεξίλεο, ζηε ζέζε πνπ επί ηνπξθνθξαηίαο νλνκαδόηαλ Σζεξθέδ Μαραιά. ην θέληξν ηνπ πλνηθηζκνύ παξαρσξνύληαλ ζηελ Δθθιεζία εθηόο ηεο θιήξσζεο, δύν κεγάισλ νηθνπεδηθώλ ηεηξαγώλσλ γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ε Δθθιεζία γηα ηηο αλάγθεο ηεο, δειαδή γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Νανύ ηεο, ρνιηθνύ Κηηξίνπ θαη δηάθνξσλ άιισλ νηθνδνκώλ, απαξαίηεησλ γηα ζξεζθεπηηθνύο, κνξθσηηθνύο, θηιαλζξσπηθνύο θαη θνηλνηηθνύο ζθνπνύο. Όιεο απηέο νη δηαλνκέο θαη παξαρσξήζεηο γαηώλ θαη νηθνπέδσλ εγθξίζεθαλ από ηνλ Δπνηθηζκό θαη ήηαλ λόκηκεο θαη έγθπξεο θαηά πάληα. Από ηόηε ν πλνηθηζκόο απηόο, έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ηεο πόιεο ηεο Καηεξίλεο, νλνκάδεηαη πλνηθηζκόο Δπαγγειηθώλ. Πηζηεύνπκε όηη ε εξγαζία απηή έδσζε ζ εκάο ηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε κηαλ παξαγθσληζκέλε πηπρή ηεο ηζηνξίαο καο, απηήλ πνπ αθνξά ηελ ηζηνξία ηνπ ηδηαίηεξνπ ηόπνπ ηεο θαηαγσγήο καο. Σέινο, ε εξεπλεηηθή απηή εξγαζία πξνζέθεξε ζε όινπο όζνπο ζπκκεηείραλ ζ απηήλ ηε ραξά ηεο πξνζσπηθήο ζπκβνιήο ζ έλα ζπιινγηθό έξγν, αιιά θαη ηελ επθαηξία λα βγνύκε απ ηα ζπλεζηζκέλα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο θαη λα παξαγάγνπκε εκείο νη ίδηνη γλώζε, ληώζνληαο σο έλα βαζκό εξεπλεηέο. αο επραξηζηνύκε πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα

Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα Δπγελία Φαιθηά Δπίηηκε Γηεπζύληξηα Βπδαληηλνύ θαη Φξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα Όπσο είλαη γλσζηό ηα βπδαληηλά κλεκεία ζηελ Διιάδα άξγεζαλ αξθεηά

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080)

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΥΗΟ ΠΟΤΓΑΣΔ ΠΛΑΒΟΤΚΟΤ Ν. ΜΑΡΗΑ (Α.Μ.: 28080) ΣΤΛΗΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Η. ΖΛΔΚΣΡΑ (Α.Μ.: 28429) ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΒΑΡΔΛΗΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς.

Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων. ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς. Η διαηήρηζη ηης εθνικής ηασηόηηηας ηων Ελλήνων πολιηικών προζθύγων ηοσ εμθσλίοσ πολέμοσ (1946-1949), ζηις τώρες σποδοτής ηοσς Υξηζηίλα Βακβνύξε Σα δεηλά πνπ επέθεξε ν εκθύιηνο πόιεκνο ζηελ Διιάδα ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU MΙΑ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΔΛΛΗΝΟ ΣΔΧΙΚΔ ΧΔΔΙ Ζ πξώηε επίζεκε επαθή Διιήλσλ θαη Σζέρσλ αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ησλ αδειθώλ Κύξηιινπ (θαηά θόζκνλ Κσλζηαληίλνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε:

ΕΙΑΓΩΓΗ. Αθνινπζνύλ νη ζπλεληεύμεηο πνπ πήξακε: ΕΙΑΓΩΓΗ ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο καο εξγαζίαο απηνύ ηνπ ηεηξακήλνπ, κε γεληθό ζέκα Νεξό: από ηνπο σθεαλνύο ζηα κόξηα, απνθαζίζακε όιεο νη νκάδεο λα ελώζνπκε ηηο δπλάκεηο καο θαη λα δηεξεπλήζνπκε έλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ Λίιηαλ Άγα Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Λέθηνξαο ΔΜΠ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπίθ. Καζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας

ERKET e-journal. Τραγούδια και Χοροί από ηη Σιναζό ηης Καππαδοκίας ERKET e-journal Εηήζιο Επιζηημονικό Ηλεκηρονικό Περιοδικό Εκδοηική Επιμέλεια: Ερεσνηηικό Κένηρο Ελληνικού Τραγοσδήμαηος An Annual Scholarly Electronic Journal Published by the Research Centre for Greek

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013

Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Σκήκα Θεάηξνπ, ρνιή Καιώλ Σερλώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 2012-2013 Θέκα: Γπλαίθεο ζθελνζέηεο ζηελ Διιάδα 1957-1990. Μηα πξώηε θαηαγξαθή Δηξήλε-αιάκ Ακπνπκόγιη

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία

Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία Η ελληνική ακαδημαϊκή μεηανάζηευζη ζηη Γερμανία Αζήλα, 26.11.2009 Ellen Katja Jaeckel, Γηεπζύληξηα ηνπ Δλεκεξσηηθνύ Κέληξνπ Αζελώλ ηεο DAAD Δίλαη γλσζηό όηη ε Διιάδα «εμάγεη» ηνλ κεγαιύηεξν, ζε αλαινγία

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.

Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ. Δκδήλωζη για ηα 30τρονα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ Αναδρομή ζηην ιζηορία και ζηα δρώμενα ηης Τετνικής Στολής Μακάριος Γ καηά ηην ηριανηάτρονη διαδρομή ηης από ηον κ. Κσριάκο Παπαβαζιλείοσ Β.Γ.A Παλνζηνινγηόηαηε,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ

Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς. Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Ιωάννης Ν. Παπάυης (1792-1886), ένας Θεσσαλονικιός μεγαλέμπορος της Μάλτας. Ταστότητες, εσεργετισμός και η παγίωση τοσ έθνοσς Aξηάδλε Μνπηαθίδνπ Δίλαη γλσζηό όηη ηα ειιεληθά εκπνξηθά δίθηπα θαη νη ζπλεηζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος"

2/39 ύνηαγμα Εσζώνων της Καρατρήζηος 2/39 ύνηαγμα Εσζώνων "της Καρατρήζηος" Ιζηορικά ηοιτεία: α. πγθξνηήζεθε ηελ 23ε Γεθεκβξίνπ 1913 ζην Μεζνιόγγη. β. ηηο 25 Απξηιίνπ 1918 κεηαθέξζεθε ζηελ πεξηνρή Πξεζπώλ, όπνπ κεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα