ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 8903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... 2» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων... 3 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις...4 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 5 Πίνακες Διοριστέων...6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (1) Με την υπ αριθμ /η/ πράξη της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά των, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗ ΝΗΣ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ υπαλλήλου κλάδου ΥΕ1 ΚΛΗΤ/ ΕΠΙΣΤ/ΦΥΛ/ΝΥΚΤΟΦ. του 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με βαθμό Δ από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης. Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ /η/ πράξη της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά των, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΣΟΦΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚ του 2ου ΓΕΛ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ με βαθμό Γ από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ /Η/ πράξη της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμά των, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΙΑΝΟΥ ΧΡΗΣ ΤΟΥ του ΛΑΜΠΡΟΥ υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚ του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με βαθμό Δ από , λόγω θανάτου. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Με την υπ αριθμ /Η/ απόφαση της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 54 Π.Δ. 410/1988 δια πιστώνεται η λύση σύμβασης εργασίας του ΚΑΡΥΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΧΧΙΛΕΑ υπαλλήλου με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΙΟΙΚ (ΔΕ) της Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ με βαθμό ΣΤ από , ημερομηνία ορκομω σίας του στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω διο ρισμού του στην εν λόγω υπηρεσία με την υπ αριθμ. 30/002/4861/ (ΦΕΚ 901/Γ / ) απόφαση Υπουργού Οικονομικών. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την υπ αριθμ /Η/ πράξη της Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά των, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ ΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ υπαλλήλου κλάδου ΔΕ1 ΔΙΟΙΚ του 7 ου ΓΕΛ. ΑΘΗΝΑΣ με βαθμό Β από , ημε ρομηνία παρέλευσης άπρακτου διμήνου από την ημε ρομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης. Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: / ) Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 6371/ απόφαση του Περιφερεια κού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, που δημοσιεύθηκε στο

2 8904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΦΕΚ 1078/τ.Γ / , στη σελίδα 7937, στην υπογρα φή, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «ΓΕΑ Σπάρτης» στο ορθό: «ΓΕΛ Σπάρτης». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (2) Με την υπ αριθμ. 6077/88855/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 14, και 40 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.α ) όπως ισχύει και μετά την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/222/οικ.7496/ από φαση «Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους του Ν. 2643/98 έτους 2013» του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 627 τ.β ) διορίζονται στον εισαγωγικό βαθμό ΣΤ, οι διατεθείσες προς διορισμό, προστατευόμενες από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, όπως ισχύει, σε κενές οργανικές θέσεις τα κτικού προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων κατά κλάδο, ως ακολούθως: A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ 1 ΔΡΙΒΑ ΜΑΡΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 2 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΘΩΜΑΣ ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ /Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 3213/ ). (Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / και / αντίστοιχα). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης ΔΙΠΠ / ). Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη ΕΛΕΝΗ ΜΙΛΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (3) Με την υπ αριθμ / πράξη της Ανα πληρώτριας Προϊ σταμένης της Διεύθυνσης Δικηγο ρικού Λειτουργήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. γ του ν. 4194/2013 (Α 208), «Κώδικας Δικηγόρων», δια πιστώνεται η αυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας των κατωτέρω δικηγόρων Αθηνών, από την ημερομηνία ορκομωσίας τους σε θέσεις ασυμβίβαστες προς το δικη γορικό λειτούργημα ως ακολούθως. Α. Ως Παρέδρων Πρωτοδικείου Ημερομηνία Ορκωμοσίας Αικατερίνης ΣΠΑΝΟΥ του Γεωργίου Ελένης ΤΣΟΓΚΑ του Δημητρίου Ευαγγελίας Δόξας ΚΟΥΣΙΟΥΡΗ του Εμμανουήλ Παύλου ΝΤΑΒΕΛΟΥ του Παναγιώτη Γεωργίου ΤΖΙΩΤΗ του Αντωνίου Αγγελικής ΘΩΜΑ του Αθανασίου Μαρίας ΒΩΒΟΥ του Γεωργίου Ηλία ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ του Αναστασίου Μαρίας ΜΠΟΥΡΧΑ του Δημητρίου Αναστασίας ΡΩΜΑΝΟΥ του Θεοφάνους Δήμητρας ΜΠΟΥΝΟΥ του Γεωργίου Αλεξάνδρας ΜΕΛΙΣΣΑΡΓΟΥ του Γεωργίου Νικολέτας ΔΙΓΩΝΗ του Στεφάνου Ιωάννας ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ του Χρήστου Γεωργίας Βασιλικής ΣΚΟΥΠΑ του Ιωάννη Γεωργίας ΜΕΝΤΗ του Θεοδώρου Θεοδώρας ΓΑΒΡΑ του Στεφάνου Γεωργίου ΚΑΤΣΕΝΗ του Ιγνατίου Αλεξάνδρας ΓΚΑΜΗΛΙΑΡΗ του Παναγιώτη Παναγιώτας ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Δημητρίου Δημητρίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Γεωργίου Μυρτώς ΓΕΩΡΓΑΚΗ του Δημητρίου Κωνσταντίνου ΡΗΓΑ του Ηρακλή Ελένης ΤΣΕΒΑ του Δημητρίου Αντωνίας ΣΟΥΡΛΙΓΚΑ του Βασιλείου Κωνσταντίνου ΒΟΥΛΓΑΡΗ του Γεωργίου Ειρήνης ΚΑΛΑΝΤΖΗ του Παντελή Αικατερίνης ΠΕΛΕΚΑΣΗ του Χρήστου Σταματίνας ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ του Μιχαήλ Ελένης Κωνσταντίνας ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του Εμμανουήλ Μαρίας ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ του Αθανασίου Χαρίκλειας ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Κωνσταντίνου Γεωργίου ΣΙΩΝΑ του Αθανασίου Όλγας ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Δημοσθένη Ελένης ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ του Αριστείδη Ευγενίας ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ του Κωνσταντίνου Βασιλικής ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ του Ιωάννη Στυλιανής Ειρήνης ΒΕΤΣΙΚΑ του Αριστείδη Σωτηρίας Σπυριδούλας ΚΑΤΣΙΚΑ του Γεωργίου Ιωάννας ΤΣΑΜΠΡΑ του Νικολάου Βασιλικής ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ του Χαραλάμπους Γεωργίου ΣΕΙΣΑΚΗ του Νικολάου Κυριάκου Μαρίας ΒΕΤΣΙΚΑ του Αθανασίου Εμμανουήλ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ του Νεάρχου Ιωάννη ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ του Παναγή Β. Εισαγγελικών Παρέδρων Ημερομηνία Ορκωμοσίας Παναγιώτας ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ του Θεοδώρου Μιχαήλ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του Δήμου Ευθυμίας ΣΤΑΜΟΥ του Τριαντάφυλλου Κατερίνας ΚΟΛΙΟΚΩΣΤΑ του Γεωργίου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8905 Γ. Δόκιμης Εισηγήτριας του Σ.τ.Ε. Ημερομηνία Ορκωμοσίας Όλγας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του Δημητρίου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΑΝΟΜΙΧΟΥ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υ.Δ.Δ.Α.Δ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1174/τ.Γ / , στη σελίδα 8652, διο ρθώνεται το εσφαλμένο: «Αχίλλεια ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΙΩΤΗ» στο ορθό: «Αχιλλεία ΝΕΜΠΕΓΛΕΡΙΩΤΗ». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (4) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 3872/35415/ απόφαση Δη μάρχου Ασπροπύργου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1 και 2 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται αυτοδικαίως ο μόνιμος υπάλ ληλος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΠΕ Διοικητι κού, από τις (λόγω κατοχής μεταπτυχιακού διπλώματος). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικον. Υπηρ. Δήμου Ασπρο 52219/42809/ ) Με την υπ αριθμ. 3871/35413/ απόφαση Δη μάρχου Ασπροπύργου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1 και 2 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται αυτοδικαίως ο μόνιμος υπάλληλος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ευστα θίου, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΤΕ Δημοτικής Αστυ νομίας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΤΕ Διοικητικού, από τις (λόγω κατοχής μεταπτυ χιακού διπλώματος). (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικον. Υπηρ. Δήμου Ασπρο 52215/42805/ ) Με την υπ αριθμ. 4010/ απόφαση του Αντι δημάρχου Ασπροπύργου, που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμ. 40/ απόφαση του Δημάρχου Ασπροπύργου, τις διατάξεις των άρθρων 101 και 183 του Ν.3584/2007, του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής (υπ αριθμ. 14/2013 πρακτι κό), και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Χρήστου, με βαθμό Ε, από την ειδικότητα ΥΕ Κλη τήρων στην ειδικότητα ΔΕ Σχεδιαστών, με την ίδια σχέ ση εργασίας, με μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ασπρο 52457/43023/ ) Με την υπ αριθμ. 3873/35417/ απόφαση Δημάρχου Ασπροπύργου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1 και 2 περ. δ του Ν. 4172/2013, του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρ θρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται αυτοδικαίως η μόνιμη υπάλληλος ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωρ γίου, με βαθμό ΣΤ, από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυ νομίας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΠΕ Διοικητικού, από τις (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικον. Υπηρ. Δήμου Ασπρο 52213/42803/ ) Με την υπ αριθμ. 3874/35418/ απόφαση Δημάρχου Ασπροπύργου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1 και 2 περ. δ του Ν. 4172/2013, του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρ θρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται αυτοδικαίως η μόνιμη υπάλληλος ΤΖΑΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου, με βαθμό ΣΤ, από τον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνο μίας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση κλάδου ΠΕ Διοι κητικού, από τις (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικον. Υπηρ. Δήμου Ασπρο 52216/42806/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 131/ απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά», Νομού Άρτας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, όπως σήμερα ισχύουν, κατατάσσεται το τακτικό προσωπικό (μόνιμο) του ανωτέρω ΝΠΔΔ, με την ίδια σχέση εργασίας, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει σε κενές οργανικές θέσεις σύμ φωνα με τον O.E.Υ. του Νομικού Προσώπου (ΦΕΚ 535/ τ.β / ), ως εξής: Μόνιμο προσωπικό Α/Α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κατηγορία κλάδος ΝΙΚΟΥ ΚΙΦΟΚΕΡΗ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4 8906 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 3 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4 ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 ΚΩΛΕΤΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΗΛΙΑΣ 6 ΚΑΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 7 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8 ΤΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9 ΣΥΓΙΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11 ΣΑΚΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 12 ΝΤΟΥΛΑ ΣΤΕΛΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 13 ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 14 ΡΟΥΚΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 15 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ (Αριθμ. Απόφ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου Δυτικής Μα κεδονίας 58229/12177/ ) Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 345/ απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, της υπαλλήλου του Δήμου Αγρι νίου, Σχισμένου Δημητρίου του Χρήστου κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ κατόπιν της από υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης. (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ) Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου // ) (Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: /11981/ ). Με την υπ αριθμ. 80/ απόφαση του Δημάρ χου Ήλιδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 2 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυ τοδίκαια η υπαλληλική σχέση, του υπαλλήλου του Δή μου Πύργου, Δημητρόπουλου Ευάγγελου του Κωνστα ντίνου κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων με βαθμό Β από κατόπιν της από υποβολής δεύτε ρης αίτησης παραίτησης. (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ) Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου / ) (Αριθμ. απόφ. Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: /12035/ ). Με την υπ αριθμ. πρωτ. 502Δ/ απόφαση του Δήμαρχου του Δήμου Πύργου, που εκδόθηκε σύμφω να με το άρθρο 196 του ν. 3584/2007 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012 διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της υπαλλήλου του Δήμου Μανωλέρη Νικολάου του Αντωνίου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ30 Τεχνιτών με βαθμό Γ από και κατόπιν της από αίτησης παραίτησής της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) (Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου /11768/ ) Με την υπ αριθμ. 346/ απόφαση του Δημάρ χου Αγρινίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/2007 λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική σχέση, του υπαλλήλου του Δήμου Αγρινίου, Τασολάμπρου Παναγιώτη του Νικολάου κλά δου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με βαθμό Γ από κατόπιν της από υποβολής δεύτερης αίτη σης παραίτησης. (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ) Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου / ) (Αριθμ. απόφ. Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: /11983/ ). Με την υπ αριθμ / διαπιστωτική πρά ξη του Δημάρχου Πατρέων, που λήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/2010, 81 του Ν. 4172/2013 και την υπ αριθμ / εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, διαπιστώνεται η αυτοδί καιη μετάταξη του υπαλλήλου του Δήμου Πατρέων Σί δερη Ιωάννη του Δημητρίου ειδικότητας ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Δ, σε συνιστώμενη προσωπο παγή θέση του Δήμου, ειδικότητας Διοικητικού, εκπαι δευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και με βαθμό Δ, επειδή είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη ισχύει από όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 2 του Ν. 4172/2013. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πα τρέων. (Αριθμ. απόφ. Απ/νης Δ/σης Π.Δ.Ε. και Ι.: /18076/ ) Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Ν.Π. Πάτρας ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (5) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στις υπ αριθμ και αποφάσεις προκηρύ ξεων θέσεων Καθηγητών Τμημάτων Ιατρικής του Πα νεπιστημίου Ιωαννίνων, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο, «Ογκολογία» και «Καρδιολογία» αντιστοίχως, που δημοσιεύθηκαν στο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8907 ΦΕΚ 1145/Γ / και στις σελίδες: 8448, στήλη 2η, και στίχο 20ο εκ των κάτω και 8449, στήλη 2η και στίχο 20ο εκ των άνω, προστίθεται, ο εκ παραδρομής παρα ληφθείς τίτλος: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. Φε. 14/10011/ πράξη του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ ματος (Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπηρεσιακής σχέσης της ΠΑΠΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Δημητρίου, μέλους του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) του Τμήματος Προσχο λικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι Αθήνας που κατείχε τακτική θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, από , ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης (α αίτηση παραίτησης: ). (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο Πρόεδρος ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την υπ αριθμ. Φ21/32064/32006/ απόφα ση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρ θρα 148 και 156 του Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου της Ν.Μ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΚΟΤΣΙΜΑ ΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ (A.M ), με Δ βαθμό, κλάδου ΥΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, από την , ημερομηνία υποβολής της υπ αριθμ.πρωτ. 1606/ δεύτερης αίτησης παραίτησής της (ημε ρομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Φ12/30718/31312/ απόφα ση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρ θρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υγειονομικής υπαλλή λου της Ν.Μ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΕΡΑ ΓΑΒΡΙΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (A.M ), με Γ βαθμό, κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ και ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣ ΤΗΡΙΩΝ, από την , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Φ11/24855/31316/ απόφαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπη ρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της μόνιμης υγειονομικής υπαλλήλου της Ν.Μ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΧΑΛΙΑΣΟΥ ΔΟΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙ ΝΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (A.M ), με Β βαθμό, κλάδου TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ, από την , ημε ρομηνία υποβολής της υπ αριθμ. πρωτ. 3281/ δεύτερης αίτησης παραίτησής της (ημερομηνία πρώ της αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Φ05/29841/οικ / από φαση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρ θρα 46 και 53 του Π.Δ. 410/1988 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του ν. 4038/2012 και μετά τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιατρών Οδοντιάτρων του ΕΟΠΥΥ (αριθμός απόφασης 39η/Συν. 2η/ ), λύεται η σύμβαση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου από (ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Προέδρου) του ΚΟΝΔΥΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ιατρού ορθοπαιδικού της Τ.Μ.Υ. ΕΟ ΠΥΥ Αγρινίου, λόγω καταγγελίας από την υπηρεσία για σπουδαίο λόγο. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Ρ14/118/31478/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε σιών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέση, του μό νιμου ΩΡΛ ΓΙΑΒΗ ΦΩΤΙΟΥ του ΠΑΥΛΟΥ, της Τ.Μ.Υ. ΕΟ ΠΥΥ Κεραμεικού, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ημερομηνία πρώ της αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Ρ14/Α/91/30260/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε σιών Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54 του Π.Δ. 410/88 και του άρθρου 1, παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012, λύεται η σύμβαση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του οδοντι άτρου, ΖΑΡΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με τον ΕΟΠΥΥ και της Ν.Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, από , ημερομηνία που σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του κατόπιν της από έγγρα φης καταγγελίας του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. P14/123/28315 / πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε σιών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μο νίμου ιατρού παιδιάτρου ΖΕΥΓΙΤΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΓΕΡΑ ΣΙΜΟΥ της Ν.Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ ΠΑΤΡΑΣ, από , ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3523/2007, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Ρ14/120/28333/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε σιών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέ

6 8908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ση, του μόνιμου παθολόγου ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝ ΝΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, της Τ.Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ Μοσχάτου, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησής του, σύμφωνα με το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραί τησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Με την υπ αριθμ. Ρ14/122/28633 / πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε σιών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονί μου οδοντιάτρου ΚΑΖΑ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΥ της Τ.Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ Αγ. Αλεξίου, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της, σύμ φωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ημε ρομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Ρ14/121/27702/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε σιών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μονίμου ιατρού παθολόγου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΑΡΑΛΑ ΜΠΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ της Ν.Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής του, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ). Με την υπ αριθμ. Ρ14/119/29499/ πράξη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρε σιών Υγείας, λύεται αυτοδίκαια η υπηρεσιακή σχέ ση, του μόνιμου παθολόγου ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΓΕΡΑ ΣΙΜΟΥ του Αναστασίου, της Τ.Μ.Υ. ΕΟΠΥΥ Γλυφάδας, από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αί τησης παραίτησής του, σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν. 3528/2007, (ημερομηνία πρώτης αίτησης πα ραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Πρόεδρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 148 και 156 του Ν.3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΖΩΗΣ του Γεράσιμου, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, ειδικότη τας Καθαριστριών με Δ βαθμό και ΔΜΚ5 κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης(ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης 10/9/2013). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την 16299/ απόφαση του Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της ΨΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑΣ του Ευσταθίου, του κλάδου ΔΕ Πρακτικών Νοσοκόμων, με τον Β Βαθμό και το ΒΜΚ1 μισθολογικό κλιμάκιο, από , ημερομηνία υπο βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης (ημερομηνία πρώτης αίτησης παραίτησης ) για συνταξιο δοτικούς λόγους. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Ο Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 675/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε σύμ φωνα με τα άρθρα 147, 148 και 156 του ν. 3528/2007, λύ εται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλ λήλου ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με ειδικότητα Εκπαιδευτικού Νοσηλευτικού Προσωπικού, με βαθμό Β και αποδοχές 3ου Μ.Κ. του βαθμού της κατηγορίας της, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την υπ αριθμ. 691/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑΣ του Βασιλείου, κλάδου Τ.Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ με ειδικότητα Επο πτών Δημόσιας Υγείας, με βαθμό Β και αποδοχές 1ου Μ.Κ. του βαθμού της κατηγορίας της, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση πα ραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την υπ αριθμ. 692/ απόφαση Διοικητή του ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του μονίμου υπαλλήλου ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Αθανα σίου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με ειδικότη τα Κλητήρων, με βαθμό Δ και αποδοχές 5ου Μ.Κ. του βαθμού της κατηγορίας του κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την υπ αριθμ. 679/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου ΜΟΥΛΑΤΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Αλέξανδρου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με ει δικότητα Βοηθός θαλάμου, με βαθμό Ε και αποδοχές 2ου Μ.Κ. του βαθμού της κατηγορίας της, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτη ση παραίτησης ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 8909 Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την υπ αριθμ. 756/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με ειδικότητα Αδελ φών Νοσοκόμων, με βαθμό Γ και αποδοχές 3ου Μ.Κ. του βαθμού της κατηγορίας της, κατόπιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Με την υπ αριθμ. 758/ απόφαση Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εκδόθηκε λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου ΓΚΟΛΦΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του Κωνσταντίνου, κλά δου ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, με βαθμό Δ και απο δοχές 4ου Μ.Κ. του βαθμού της κατηγορίας της, κατό πιν της από δεύτερης αίτησης παραίτησης (1η αίτηση παραίτησης ). Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ) Ο Διοικητής κ.α.α. Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γ.Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» Με την υπ αριθμ. 124/ πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ» Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, ειδικότητας κλητήρων, με τον Ε βαθμό με Μ.Κ. 01 από , ημερομηνία θανάτου του. Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: / ) Ο Διοικητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ Με την υπ αριθμ. 384/ απόφαση του Διοικητή του Κρατικού Θερ/ρίου Κ.Υ.Λέρου που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία της μονίμου με βαθμό Δ και ΜΚ 4ο υπαλλήλου του κλά δου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτριών ΚΟΡΙΑ ΑΝΝΑΣ του Ιω άννη από ημέρα υποβολής δεύτερης αίτησης παραίτησης, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Διοικητής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 559/ απόφαση του Διοικητή του ΠαΓΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του ν 3528/2007, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με το νοσοκομείο (πρώην ΠαΓΝΗ) της Ξυλούρη Μαρίας του Κωνσταντίνου μονίμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού ειδικότητα ΔΕ Αποθηκαρίων με βαθμό Α και ΜΚ 7ο, κατόπιν της από 13174/ δεύτερης αίτησης παραίτησης προκειμένου να συντα ξιοδοτηθεί (ημερομηνία πρώτη αίτησης παραίτησης 12221/ ). (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου / ). Ο Διοικητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μετά την υπ αριθμ. 570/ απόφαση του 2ου Τμήματος Διακοπών του Α.Σ.Ε.Π., η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ αριθμ. 956/2013 αμετάκλητης από φασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, διατίθεται προς διορισμό η Βασιλική Βουδούρη του Αθανασίου σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (χειριστών) της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας και νυν Περιφέρειας Πελοποννήσου/Περιφε ρειακής Ενότητας Κορινθίας, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/361 Μ/2007 προκήρυξη του Νομάρχη Κορινθίας (Φ.Ε.Κ. 307/ , τ.προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) ή ελλείψει τέτοιας, σε προσωποπαγή θέση που θα συσταθεί με την από φαση διορισμού της, κατ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 17 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, η οποία προ στέθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2527/1997. Η Επιτροπή ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ

8 8910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1047 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εξωτερικών...1» Οικονομικών... 2» Εσωτερικών... 3» Αγροτικής Ανάπτυξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 921 27 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 221 5 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8045 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1032 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 18846 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1264 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 475 21 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 502 26 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1008 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 764 23 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων....................... 1 Περιφέρειες......................................2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 865 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 447 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1095 19 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων....... 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 412 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 302 16 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός................................... 1 Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1107 17 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.................... 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 841 2 Ιουλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Με την υπ αριθμ. 2967Α/04.09.2013 πράξη του Πρύτανη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα