ΤΝΣΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΦΝΟΓΡΑΥΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΣΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΦΝΟΓΡΑΥΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΕΤΗ ΤΝΣΟΜΟ ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΦΝΟΓΡΑΥΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 2013

2 Προλογικό ςημεύωμα Στον οδθγό αυτόν κα βρείτε οδθγίεσ και κανόνεσ για τθ ςυγγραφι τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ ςασ (πτυχιακισ/διπλωματικισ/διδακτορικισ διατριβισ). Ο οδθγόσ αναφζρεται ςε κζματα δόμθςθσ, μορφοποίθςθσ και περιεχομζνου τθσ εργαςίασ, ϊςτε αυτι να υπακοφει ςτουσ κανόνεσ δεοντολογίασ τθσ επιςτθμονικισ γραφισ. Βαςίηεται κυρίωσ ςτο εγχειρίδιο που ζχει εκδϊςει θ Αμερικανικι Ψυχολογικι Εταιρία (APA, 2010, 6 th Edition), το οποίο αποτελεί διεκνζσ ςθμείο αναφοράσ των κοινωνικϊν επιςτθμόνων. Ρροτείνουμε να εκτυπϊςετε τον οδθγό, να τον μελετιςετε με προςοχι και να τον ςυμβουλεφεςτε ςε όλθ τθ διάρκεια εκπόνθςθσ τθσ εργαςίασ ςασ. Αν τον ακολουκιςετε με ςυνζπεια, κεωροφμε βζβαιο ότι κα ςασ φανεί πολφ χριςιμοσ. Επιπλζον, κα αποφφγετε τον κίνδυνο να χρθςιμοποιιςετε ωσ υποδείγματα άλλεσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ που μπορεί να περιζχουν ςφάλματα. Καλι επιτυχία! 1

3 Περιεχόμενα ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΘΓΟΣ ΕΡΙΣΤΘΜΟΝΙΚΘΣ ΤΕΧΝΟΓΑΦΙΑΣ... 0 Ρρολογικό ςθμείωμα... 1 Ειςαγωγικά... 3 Εμφάνιςθ τθσ εργαςίασ / διατριβισ... 5 Εξϊφυλλο... 5 Τίτλοσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ... 5 Φφλλο Εξζταςθσ... 5 Ρεριεχόμενα... 6 Ρερίλθψθ... 6 Λζξεισ κλειδιά... 6 Abstract & Keywords... 6 Ρρόλογοσ... 6 Ειςαγωγι Θεωρθτικι τεκμθρίωςθ του ηθτιματοσ... 7 Επικεφαλίδεσ... 9 Ραραπομπζσ Μζκοδοσ Συμμετζχοντεσ Μζςα ςυλλογισ δεδομζνων Διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων Αποτελζςματα Συηιτθςθ Βιβλιογραφία ΡΑΑΤΘΜΑ ΤΥΡΟΙ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΡΪΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΕΣ ΔΙΑΤΙΒΕΣ

4 Ειςαγωγικϊ Εν αρχή Θ ςυγγραφι μιασ επιςτθμονικισ εργαςίασ βαςίηεται ςε βιβλιογραφικι ι εμπειρικι ζρευνα και προχποκζτει κριτικι ικανότθτα, που κα πρζπει να αποδεικνφεται διαρκϊσ κατά τθν ανάπτυξθ ενόσ ζργου (project), τθν επεξεργαςία των κεωρθτικϊν και ερευνθτικϊν δεδομζνων που προκφπτουν, αλλά και τθ ςυγκροτθμζνθ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων και ςυμπεραςμάτων. Τα βιματα του ςυγγραφζα κα πρζπει να είναι τα εξισ: ο προςδιοριςμόσ ενόσ καλοφ (ςαφοφσ και οριοκετθμζνου) ερευνθτικοφ κζματοσ θ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων ςχετικά με το κζμα θ οργάνωςθ αυτϊν των ςτοιχείων και θ κριτικι επεξεργαςία τουσ θ επανεξζταςθ του κζματοσ ςτο φωσ των ςτοιχείων που προζκυψαν θ ςυγκρότθςθ ενόσ κειμζνου που κα περιλαμβάνει με τρόπο κριτικό, ςυνεπι και ςυνεκτικό όλα τα προθγοφμενα. Σθμαντικό μζλθμα ςε όλθ αυτιν τθν «περιπζτεια» είναι θ ςαφινεια ςτθ διατφπωςθ των ςτόχων τθσ ζρευνασ, θ κατάλθξθ ςε ενδιαφζροντα και αξιόλογα ευριματα, κακϊσ και θ εγκυρότθτα τθσ μεκόδου ςυλλογισ και ανάλυςθσ των δεδομζνων. Κυρίαρχθ κζςθ για τθν επιλογι του κζματοσ αλλά και για τθ ςφνκεςθ τθσ εργαςίασ κατζχει θ διερεφνθςθ τθσ ςχετικισ βιβλιογραφίασ. Χριςιμεσ πθγζσ αποτελοφν τα επιςτθμονικά άρκρα, οι επίςθμεσ εκδόςεισ, τα πρακτικά και οι ανακοινϊςεισ ςυνεδρίων, οι διπλωματικζσ εργαςίεσ και τα διδακτορικά, κακϊσ και το Internet. Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι όλεσ οι πθγζσ δεν ζχουν ιςοδφναμθ αξία πλθροφορίεσ από μθ επιςτθμονικζσ πθγζσ ςτο διαδίκτυο κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται με πολφ μεγάλθ επιφφλαξθ. Για τθ βιβλιογραφικι τεκμθρίωςθ, εξάλλου, κα πρζπει να εφαρμόηουμε τθν κριτικι μασ ματιά και να εςτιάηουμε ςτουσ ερευνθτζσ που κεωροφνται οι πιο ζγκριτοι ςε κάκε επιςτθμονικό πεδίο. Σε ό,τι αφορά τουσ αναγνϊςτεσ τθσ εργαςίασ μασ, απϊτεροσ ςτόχοσ είναι: α) να μποροφν να κατανοιςουν τι ακριβϊσ κζλουμε να ποφμε και β) να είναι ςε κζςθ να ανατρζξουν, αν χρειαςτεί, ςτα ίδια ςτοιχεία, προκειμζνου να ςυνεχίςουν τθν πραγμάτευςθ του κζματοσ ςε μια δικι τουσ ζρευνα. Για τθ δόμθςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ κα πρζπει να ακολουκοφμε μία ςειρά προκακοριςμζνων βθμάτων, που κα αποβλζπουν ςτα εξισ: να κατατμιςουμε ςωςτά τθν ζκκεςθ τθσ ζρευνάσ μασ ςτα διαρκρωτικά τθσ μζρθ να επιλζξουμε ζγκαιρα όλεσ τισ βιβλιογραφικζσ πλθροφορίεσ που κα χρειαςτοφν να ςχολιάςουμε και να επεξεργαςτοφμε κριτικά τισ πλθροφορίεσ (τόςο τθσ βιβλιογραφίασ όςο και τθσ ζρευνάσ μασ) υπό το πρίςμα τθσ ενιαίασ προοπτικισ που υπαγορεφει θ προβλθματικι που ζχουμε κζςει. Τα βιματα αυτά περιγράφονται αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια. Ζκταςη τησ επιςτημονικήσ εργαςίασ: Κακϊσ πρόκειται για επιςτθμονικό κείμενο, κα πρζπει να χαρακτθρίηεται από αυςτθρότθτα, οικονομία και ςυνεκτικότθτα. Επιλζγουμε λοιπόν και 3

5 παρουςιάηουμε όχι οτιδιποτε διαβάςαμε, αλλά ό,τι είναι ςθμαντικό και εξυπθρετεί τθν ερευνθτικι ματιά που ζχουμε υιοκετιςει ςτο κζμα μασ. Χρθςιμοποιοφμε λόγο λιτό και «ςφιχτό», ο οποίοσ κα πρζπει να αναδεικνφει τθ ςυμβολι τθσ εργαςίασ μασ ςτθν επιςτιμθ. Ενδεικτικά προτείνονται: Ρτυχιακι εργαςία: με λζξεισ Μεταπτυχιακι εργαςία: με λζξεισ Διδακτορικι Διατριβι: με λζξεισ 4

6 Εμφϊνιςη τησ εργαςύασ / διατριβόσ Εξώφυλλο Στο εξϊφυλλο αναφζρεται το Ρανεπιςτιμιο, το Τμιμα, ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ, ο ςυγγραφζασ κακϊσ και ο τόποσ και θ θμερομθνία (μινασ, ζτοσ) ςυγγραφισ (πρβλ. Ρρότυπο ςτο τζλοσ). Σύτλοσ τησ πτυχιακόσ εργαςύασ Ο τίτλοσ ςυνιςτάται να περιλαμβάνει 10 ωσ 12 λζξεισ και κα πρζπει να ςυνοψίηει τθν κεντρικι ιδζα τθσ εργαςίασ με απλότθτα, ςαφινεια, ακρίβεια και πλθρότθτα. Αυτό μπορεί να γίνεται με μία ι δφο καλά διατυπωμζνεσ προτάςεισ: θ πρϊτθ να αποδίδει το πρόβλθμα ςτθν επιςτθμονικι εκδοχι του και θ δεφτερθ να είναι επεξθγθματικι τθσ πρϊτθσ. Οι όροι ςτθν επεξθγθματικι πρόταςθ μπορεί να είναι απλοί, του κακθμερινοφ μασ λεξιλογίου ςτθν πρϊτθ πρόταςθ όμωσ κα πρζπει να είναι επιςτθμονικοί, να ςθκϊνουν το εννοιολογικό βάροσ τθσ ζρευνασ και να χρωματίηουν τθν πρωτοτυπία τθσ οπτικισ γωνίασ από τθν οποία εξετάηουμε το πρόβλθμα. Υύλλο Εξϋταςησ Αμζςωσ μετά το εξϊφυλλο ακολουκεί το φφλλο εξζταςθσ, το οποίο περιλαμβάνει τισ εξισ πλθροφορίεσ: τθν ζνδειξθ «Φφλλο Εξζταςησ», τα ονόματα και τισ βακμίδεσ του Επόπτθ και των μελϊν ΔΕΡ τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ (με επαρκι χϊρο δίπλα ςτο κακζνα για τθν πρωτότυπθ υπογραφι), τθν θμερομθνία εξζταςθσ και τον χαρακτθριςμό ι το βακμό. Στο κάτω μζροσ του Φφλλου Εξζταςθσ παρατίκεται αυτοφςια θ εξισ φράςθ: «Ο/θ ςυγγραφζασ βεβαιϊνει ότι το περιεχόμενο του παρόντοσ ζργου είναι αποτζλεςμα προςωπικισ εργαςίασ και ότι ζχει γίνει θ κατάλλθλθ αναφορά ςε εργαςίεσ τρίτων, όπου κάτι τζτοιο ιταν απαραίτθτο, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ ακαδθμαϊκισ δεοντολογίασ». 5

7 Περιεχόμενα Στον κατάλογο των περιεχομζνων περιλαμβάνονται οι ενότθτεσ και υποενότθτεσ τθσ εργαςίασ με τον αρικμό τθσ ςελίδασ ζναρξισ τουσ. Ενδείκνυται θ αυτόματθ χριςθ περιεχομζνων μζςω του κειμενογράφου. Περύληψη Ρρόκειται για ζνα ςφντομο κείμενο (από 200 ζωσ 400 λζξεισ) με όλα τα βαςικά ςτοιχεία τθσ εργαςίασ (ςτόχο, μζκοδο ζρευνασ, βαςικά ςυμπεράςματα). Αντιςτοιχεί ςε μια ανακεφαλαίωςθ των περιεχομζνων τθσ και κα πρζπει να είναι ακριβισ, αυτοδφναμθ, περιεκτικι και κατανοθτι. Επικεφαλίδα τθσ είναι θ λζξθ Ρερίλθψθ κεντραριςμζνθ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ουςιαςτικά μια περίοδοσ για κακζνα από τα κφρια μζρθ τθσ εργαςίασ: ειςαγωγι, μζκοδοσ, αποτελζςματα και ςυηιτθςθ. Είναι ςκόπιμο να γράφεται ςτο τζλοσ τθσ δουλειάσ, όταν ο ςυντάκτθσ τθσ κα ζχει ςτθ διάκεςι του όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ. Μικρζσ ςυμβουλζσ: Δϊςτε ςτθν περίλθψθ τα πιο ουςιαςτικά ςθμεία τθσ εργαςίασ ςασ, χωρίσ όμωσ να επαναλαμβάνετε τον τίτλο τθσ. Αναφερκείτε ςτο ςτόχο τθσ εργαςίασ, τα πιο ςθμαντικά ευριματα ι ςυμπεράςματα, κακϊσ και τθ ςχζςθ τουσ με το κεωρθτικό πρόβλθμα. Μθν περιλαμβάνετε αςαφείσ φράςεισ του τφπου «Θ ςυηιτθςθ αναφζρεται ςτθ ςχζςθ των ευρθμάτων με κεωρίεσ μάκθςθσ» αναφερκείτε ςτθ ςυγκεκριμζνη ςχζςθ των ευρθμάτων με ςυγκεκριμζνεσ κεωρίεσ μάκθςθσ. Θ ποιότθτα τθσ περίλθψθσ κακορίηει το αν ο αναγνϊςτθσ κα διαβάςει ολόκλθρθ τθν εργαςία. Άλλωςτε οι περιλιψεισ χρθςιμοποιοφνται από διάφορουσ οργανιςμοφσ για τθν αποδελτίωςθ των εργαςιϊν και τθν ενςωμάτωςι τουσ ςε βάςεισ δεδομζνων (π.χ. Psychological Abstracts, PsycLIT, PsycINFO, κ.λπ.). Λϋξεισ κλειδιϊ Για ςκοποφσ βιβλιογραφικισ αποδελτίωςθσ, κάτω από τθν περίλθψθ γράψτε 3-4 λζξεισ ι φράςεισ-κλειδιά. Abstract & Keywords Θα πρζπει να παρατίκενται και θ ταυτόςθμθ περίλθψθ (Abstract) και οι Λζξεισ κλειδιά (Key words) ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Πρόλογοσ Αποτελεί τθν κατεξοχιν «προςωποποιθμζνθ» ενότθτα τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ και είναι προαιρετικόσ. Αναφζρεται γενικά ςτο πϊσ προζκυψε το κζμα τθσ εργαςίασ, ςε ποιο πλαίςιο ζγινε θ ζρευνα, ποιοι παράγοντεσ ςυνζβαλαν ςτθν ολοκλιρωςι του κ.λπ. Ακόμθ, ςτον πρόλογο διατυπϊνονται οι ευχαριςτίεσ προσ τα πρόςωπα που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ι ςυνζβαλαν με κάποιον τρόπο ςτθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ. 6

8 Ειςαγωγό Θεωρητικό τεκμηρύωςη του ζητόματοσ Μετά το εξϊφυλλο, το φφλλο εξζταςθσ, τθν περίλθψθ, τα περιεχόμενα και τον πρόλογο ακολουκεί το πρϊτο τμιμα τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ, που είναι κεωρθτικό και αποτελεί ςυνικωσ λιγότερο από το 1/3 τθσ εργαςίασ (ςε μια πτυχιακι εργαςία των λζξεων δε κα πρζπει να ξεπερνά τισ λζξεισ). Στον οδθγό τθσ APA ονομάηεται Ειςαγωγή. Επικεφαλίδα του τμιματοσ αυτοφ μπορεί να είναι και ο τίτλοσ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ, ο οποίοσ εμφανίηεται κεντραριςμζνοσ με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο που εμφανίηεται και ςτο εξϊφυλλο. Θ ειςαγωγι είναι καρπόσ τθσ μελζτθσ, τθσ κατανόθςθσ και τθσ ςφνκεςθσ των πιο πρόςφατων επιςτθμονικϊν δθμοςιευμάτων που ςχετίηονται με το κζμα τθσ εργαςίασ. Θζτει καταρχάσ το πλαίςιο αναφοράσ μζςα ςτο οποίο ο ςυγγραφζασ κα τοποκετιςει τθν τρζχουςα εργαςία, περιγράφοντασ τισ εξελίξεισ και τισ τάςεισ που αφοροφν ςτο επιςτθμονικό πεδίο τθσ εργαςίασ. Επίςθσ οριοκετεί το ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα που μελετάται, κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίον το πρόβλθμα αυτό ςχετίηεται με προγενζςτερεσ ζρευνεσ. Στο τζλοσ τθσ ειςαγωγισ (δθλ. του κεωρθτικοφ μζρουσ τθσ εργαςίασ) κα πρζπει να διατυπωκοφν με μεγάλθ ακριβολογία οι ερευνθτικζσ υποκζςεισ ι τα ερευνθτικά ερωτιματα. Οι υποκζςεισ είναι ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ για αναμενόμενα αποτελζςματα, ενϊ τα ερευνθτικά ερωτιματα είναι πιο γενικά και αντιςτοιχοφν ςτισ ερευνθτικζσ προκζςεισ του ερευνθτι. Οι υποκζςεισ κα πρζπει να διατυπϊνονται με όςο πιο ςαφι τρόπο γίνεται και να ςυνοδεφονται από μια ςφντομθ αιτιολόγθςθ. Ρζρα από τθ ςφνδεςι τουσ με προγενζςτερεσ ζρευνεσ, κα πρζπει με τρόπο ευφυι και πρωτότυπο να ανοίγουν δρόμουσ για τθν προςζγγιςθ νζασ γνϊςθσ. Μικρές συμβουλές Το περιεχόμενο τησ ειςαγωγήσ. Μθν αντιμετωπίηετε τθν πτυχιακι εργαςία ςασ ωσ διδακτικό εγχειρίδιο. Ρεριγράψτε ό,τι είναι απαραίτθτο για να ςτθρίξει τθν αναγκαιότθτα τθσ ζρευνάσ ςασ, το ερευνθτικό ςασ ερϊτθμα και τισ υποκζςεισ ςασ. Θ ανάπτυξθ του κζματοσ να είναι προςανατολιςμζνθ ςτουσ ςτόχουσ που τζκθκαν και όχι ςε οτιδιποτε άλλο. Αν κάτι δεν ςασ είναι απαραίτθτο για να υποςτθρίξετε τα ερωτιματα ι τισ υποκζςεισ ςασ, ςκεφκείτε ξανά για τθν αναγκαιότθτα τθσ αναφοράσ του, κακϊσ και για τον χϊρο που κα καλφψει από τον διακζςιμο χϊρο τθσ εργαςίασ, ςε ςχζςθ με τον περιοριςμό των λζξεων. Γενικότερα, ό,τι διαβάηουμε κα πρζπει να το επεξεργαηόμαςτε κριτικά και να το αναδιατυπϊνουμε με βάςθ τθν προςωπικι μασ ματιά (ςε ςυνάρτθςθ πάντα με τουσ ςτόχουσ τθσ εργαςίασ). Το φφοσ τησ εργαςίασ. Αποφφγετε να γράφετε με δθμοςιογραφικό φφοσ, και υιοκετιςτε επιςτθμονικό φφοσ ςτθν εργαςία ςασ, χωρίσ βερμπαλιςμοφσ, απόλυτεσ κζςεισ, πλατειαςμοφσ, ωραιολογίεσ, κοινοτοπίεσ κ.λπ.. Χρθςιμοποιιςτε τεκμθρίωςθ (=επιχειριματα) για ό,τι γράφετε, με αναφορζσ ςτθ ςχετικι επιςτθμονικι κεωρία και ζρευνα. Ρροςζξτε τθν ακριβολογία, τθ ςαφινεια, τθ ςυνάφεια μεταξφ των νοθμάτων, τθν αλλθλουχία, τθν απουςία επαναλιψεων (νοθματικϊν και γλωςςικϊν), τθ λιτότθτα, τθν πρωτοτυπία. 7

9 Λογοκλοπή. Μθν περιλαμβάνετε ςτθν εργαςία ςασ αυτολεξεί αναφορζσ, παρά μόνο όπου αυτό είναι απολφτωσ απαραίτθτο (π.χ. προκειμζνου να παρακζςετε κάποιον οριςμό). Ο ςυγγραφζασ τθσ εργαςίασ οφείλει να διευκολφνει τουσ επιβλζποντεσ κακθγθτζσ, ϊςτε να παρακολουκιςουν και να αξιολογιςουν τισ ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ του ωσ προσ αυτιν. Πταν παρουςιάηει δθμοςιευμζνθ δουλειά άλλου ατόμου ωσ δικι του, όταν παραλείπει τον ςυγγραφζα από τον οποίο αντλεί ςτοιχεία ι όταν παραλείπει τα απαραίτθτα ειςαγωγικά ςε υλικό που παρακζτει από οποιαδιποτε πθγι, διαπράττει το ςοβαρό αδίκθμα τθσ λογοκλοπισ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι ςτο φφλλο αξιολόγθςθσ ο ςυγγραφζασ δθλϊνει υπεφκυνα πωσ ζχει τθριςει τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ για τθ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ του. Δομή τησ εργαςίασ. Χωρίςτε το κεωρθτικό μζροσ/ειςαγωγι τθσ εργαςίασ ςε κεφάλαια και υποκεφάλαια, ανάλογα με τισ επιμζρουσ πτυχζσ του κζματόσ ςασ. Βεβαιωκείτε ότι ςτο κομμάτι αυτό δίνεται απάντθςθ ςε τζςςερα ερωτιματα: α) ποιοσ είναι ο ςτόχοσ τθσ ζρευνασ, β) ποια θ ςχζςθ τθσ ζρευνασ με προγενζςτερεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ, γ) ςφμφωνα με ποιο ςκεπτικό θ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ςυνδζεται με τον ερευνθτικό ςχεδιαςμό που ακολουκικθκε, και δ) ποιοι είναι οι κεωρθτικοί περιοριςμοί τθσ ζρευνασ. Ο χρόνοσ των ρημάτων. Κατά τθν αναφορά ςε δεδομζνα ι ςε πειράματα χρθςιμοποιείται πάντα ο αόριςτοσ (ι ο παρακείμενοσ) χρόνοσ, ανεξάρτθτα αν θ αναφορά γίνεται ςε πρόςφατα δεδομζνα ι ςε δεδομζνα που ςυνζλεξε ζνασ ερευνθτισ πριν από πολλά χρόνια. Η γλϊςςα τησ εργαςίασ. Εδϊ χρειάηεται πολλι προςοχι: κα πρζπει να αποφεφγονται εκφράςεισ που προκαλοφν ενόχλθςθ, «ταμπζλεσ», ςτερεότυπα (π.χ. γζροι, ναρκομανείσ), κακϊσ και θ ταφτιςθ των ςυμμετεχόντων με τθν πάκθςι τουσ (οι αυτιςτικοί, οι κωφοί). Καλό είναι να χρθςιμοποιοφνται ουδζτεροι προςδιοριςμοί (π.χ. θλικιωμζνοι, εκιςμζνοι ςτα ναρκωτικά) ι εκφράςεισ όπωσ «άτομα με» προκειμζνου να προςδιορίηεται μία ςυγκεκριμζνθ κατθγορία ατόμων (π.χ. παιδιά με αυτιςμό, άτομα με κϊφωςθ). Συνήθη γλωςςικά λάθη που πρζπει να αποφεφγονται. - ο τονιςμόσ του κανονικά άτονου ποιοσ,-α,-ο - ο μθ τονιςμόσ των κανονικά τονιςμζνων ερωτθματικϊν ποφ και πϊσ - θ απουςία δεφτερου τόνου όπου χρειάηεται, π.χ. η απάντηςή του - θ γραφι με ε τθσ κατάλθξθσ του τρίτου ενικοφ προςϊπου ρθμάτων ςτθν πακθτικι φωνι: αυτό αποκλείετε (αντί του ςωςτοφ αποκλείεται) - θ γραφι με ει τθσ ςυνοπτικισ προςτακτικισ ενεργθτικϊν ρθμάτων: τηλεφωνείςτε (αντί του ςωςτοφ τηλεφωνήςτε) - λάκθ ςτθ χριςθ τθσ μετοχισ ςε οντασ ι ϊντασ *ςυνθρθμζνθ+ (κατά κανόνα πρζπει να είναι ςυνθμμζνθ με το ριμα τθσ κφριασ πρόταςθσ) - θ γραφι με ο τονιςμζνων ενεργθτικϊν μετοχϊν: γελόντασ (αντί του ςωςτοφ γελϊντασ) - θ γραφι με ζνα μ τθσ πακθτικισ μετοχισ παρακειμζνου ρθμάτων με αόριςτο ςε -ψα: κομζνοσ (αντί του ςωςτοφ κομμζνοσ) - θ χριςθ των επικζτων ςε ησ,-ησ,-εσ ςαν να ιταν άκλιτα: τησ διεθνήσ ςυμμαχίασ (αντί τησ διεθνοφσ ςυμμαχίασ) - θ λανκαςμζνθ γραφι των λζξεων ςυνδυαςμόσ, περαιτζρω, κακϊσ και των αρχαίων δοτικϊν που επιβίωςαν (π.χ. μζςω, βάςει, λόγω) 8

10 - ςυμφυρμόσ πακθτικισ ενεργθτικισ ςφνταξθσ - ςυμφυρμόσ προςωπικισ απρόςωπθσ ςφνταξθσ - ςυμφυρμόσ υποκειμζνων ι απουςία τουσ ςφγχυςθ μεταξφ υποκειμζνων (κυρίωσ ςε περιπτϊςεισ υποταγμζνου λόγου) - χριςθ πολλϊν γενικϊν ςτθ ςειρά (π.χ. θ εξζταςθ τθσ εγκυρότθτασ τθσ αξιολόγθςθσ των γραπτϊν) - μορφολογικά λάκθ ςε ουςιαςτικά, επίκετα (κυρίωσ τθσ παλιάσ τρίτθσ κλίςθσ) και ριματα, π.χ. να *κα+ παράξω αντί του ςωςτοφ να *κα+ παραγάγω, τίκομαι αντί τίκεμαι, να ςυμβάλλει *ενεςτϊτασ = διάρκεια, επανάλθψθ+ αντί να ςυμβάλει *αόριςτοσ = ςτιγμιαίο+, να οργανωκιτε αντί να οργανωκείτε *ςυνθρθμζνο+, να οργιςτιτε αντί να οργιςτείτε, να ρωτείςτε αντί να ρωτιςτε *αόριςτοσ], παριγε *παρατατικόσ+ αντί παριγαγε *αόριςτοσ+ - αυκαίρετθ ςτίξθ (χριςθ του κόμματοσ, των δφο ςτιγμϊν, τθσ άνω τελείασ) - αςυνεπισ χριςθ τελικοφ -ν (ι κα ακολουκείται θ Γραμματικι του Τριανταφυλλίδθ, που ορίηει ότι το -ν τίκεται πριν από τα φωνιεντα, τα κ, π, τ, ξ, ψ και τα μπ, ντ, γκ, τς, τη και πουκενά αλλοφ, ι του Μπαμπινιϊτθ με τουσ χαλαρότερουσ κανόνεσ) - προβλθματικι απόδοςθ όρων ςτα ελλθνικά (είναι ςκόπιμο να παρατίκενται ςε παρζνκεςθ και οι ξζνοι όροι). Επικεφαλύδεσ Οι επικεφαλίδεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ και τονίηουν τθ ςθμαςία κάκε τμιματόσ τθσ. Υπάρχουν πζντε είδθ επικεφαλίδων, όπωσ αναφζρεται ςτθ ςυνζχεια. Σθμειϊνεται ότι ςε μια επιςτθμονικι εργαςία δεν είναι απαραίτθτο να εμφανίηονται όλα τα είδθ. (Ρροςοχι: μετά τθν επικεφαλίδα δεν βάηουμε τελεία, παρά μόνο αν αυτι χρθςιμοποιείται για να ειςαγάγει παράγραφο βλ. το τζταρτο επίπεδο). Ρρϊτο Επίπεδο: Κφρια Επικεφαλίδα Οι κφριεσ επικεφαλίδεσ είναι κεντραριςμζνεσ και ζχουν το πρϊτο γράμμα των βαςικϊν τουσ λζξεων κεφαλαίο. Οι επικεφαλίδεσ πρϊτου επιπζδου χρθςιμοποιοφνται για να διαχωρίςουν τθν εργαςία ςτα βαςικά τθσ τμιματα: Ρερίλθψθ, Ρεριεχόμενα (και Ρρόλογο), Ειςαγωγι, Μζκοδο, Αποτελζςματα (ι Ευριματα), Συηιτθςθ, Βιβλιογραφία, Ραράρτθμα. Δεφτερο Επίπεδο: Επικεφαλίδες Οι επικεφαλίδεσ δεφτερου επιπζδου είναι επίςθσ κεντραριςμζνεσ, με τα αρχικά γράμματα των βαςικϊν λζξεων επίςθσ κεφαλαία. Επιπλζον, γράφονται με πλάγια γράμματα. Αυτοφ του είδουσ οι επικεφαλίδεσ χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςε άρκρα ι εργαςίεσ μεγάλου μεγζκουσ (π.χ. διδακτορικζσ διατριβζσ). Τρίτο Επίπεδο: Πλευρικζς Επικεφαλίδες (Side Headings) Οι πλευρικζσ επικεφαλίδεσ ςτοιχίηονται ςτο αριςτερό περικϊριο, οι κφριεσ λζξεισ τουσ ξεκινοφν επίςθσ με κεφαλαία γράμματα και γράφονται επίςθσ με πλάγια γράμματα. Το κείμενο ξεκινά ςτθν επόμενθ αράδα μετά από διπλό διάςτθμα. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τισ επικεφαλίδεσ τρίτου επιπζδου για να διαχωρίςετε τθν Ειςαγωγι, τα 9

11 Αποτελζςματα/Ευριματα και τθ Συηιτθςθ ςε υποενότθτεσ, κακϊσ και τθ Μζκοδο ςτα επιμζρουσ τμιματά τθσ (π.χ. Συμμετζχοντεσ, Υλικό, Διαδικαςία βλ. παρακάτω). Τζταρτο Επίπεδο: Επικεφαλίδεσ παραγράφου Στισ επικεφαλίδεσ αυτζσ προθγείται ζνα κενό διάςτθμα παραγράφου (εςοχι). Κεφαλαίο είναι μόνο το αρχικό γράμμα τθσ πρϊτθσ λζξθσ και εφαρμόηεται θ πλαγιογράμματθ γραφι. Οι επικεφαλίδεσ παραγράφου καταλιγουν ςε τελεία και ςυνοδεφονται από κείμενο, το οποίο ακολουκεί ςτθν ίδια αράδα χωρίσ κενό διάςτθμα. Είναι χριςιμεσ ϊςτε να διαχωρίηονται επιμζρουσ τμιματα ςε περαιτζρω υποενότθτεσ (π.χ. διαφορετικά είδθ μετριςεων ςτο Υλικό). Οι επικεφαλίδεσ δεν πρζπει να αρικμοφνται με νοφμερα ι γράμματα. Τα διαφορετικά τουσ είδθ και θ διάταξι τουσ ςθματοδοτοφν επαρκϊσ τθν οργάνωςθ τθσ εργαςίασ. Στθ ςυνζχεια παρατίκεται ζνα παράδειγμα για τθ χριςθ επικεφαλίδων των επιπζδων 1 ζωσ 4: Ειςαγωγι (1ο επίπεδο) Τι Είναι η Διαφοροποίηςη (2ο επίπεδο) Η Λειτουργία τησ Διαφοροποίηςησ (3ο επίπεδο) Διαφοροποίηςη τησ διδακτζασ φλησ (ωσ προσ περιεχόμενο, διαδικαςία και τελικό προϊόν) (3ο επίπεδο) Διαφοροποίηςη του μαθητικοφ πληθυςμοφ (ωσ προσ μαθηςιακή ετοιμότητα, προτιμήςεισ, κίνητρα) (3ο επίπεδο) Μζκοδοσ (1ο επίπεδο) Συμμετζχοντεσ (3ο επίπεδο) Μαθητζσ με ίδιο κοινωνικο-πολιτιςμικό υπόβαθρο (4ο επίπεδο) Μαθητζσ με διαφορετικό κοινωνικο-πολιτιςμικό υπόβαθρο (4ο επίπεδο) Υλικό (3ο επίπεδο) Εννοιολογική χαρτογράφηςη (4ο επίπεδο) Μοντζλο κριτικήσ ςκζψησ του De Bono (4ο επίπεδο) Διαδικαςία (3ο επίπεδο) Αποτελζςματα (1ο επίπεδο) Περιγραφικά Δεδομζνα (3ο επίπεδο) Ζλεγχοσ των Υποθζςεων (3ο επίπεδο) Συηιτθςθ (1ο επίπεδο) Περιοριςμοί τησ Παροφςασ Μελζτησ (3ο επίπεδο) Προεκτάςεισ για Παρζμβαςη (3ο επίπεδο) Συμπεράςματα (3ο επίπεδο) 10

12 Παραπομπϋσ Ζνα από τα πιο ςθμαντικά κζματα που ςχολιάηονται ςτο εγχειρίδιο τθσ APA είναι οι τρόποι παραπομπισ ςτισ πθγζσ που ζχουν χρθςιμοποιθκεί. Ανεξάρτθτα αν παραφράηουμε ι παρακζτουμε αυτολεξεί τθν άποψθ ι τθν εργαςία κάποιου ςυγγραφζα, είμαςτε υποχρεωμζνοι να αναφζρουμε τθν πθγι μασ. Στθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφμε αυτολεξεί ζνα τμιμα μιασ δθμοςίευςθσ, παρακζτουμε ςε παρζνκεςθ τον/τουσ ςυγγραφζα/είσ, το ζτοσ δθμοςίευςθσ και τθ/τισ ςελίδα/εσ. Το τμιμα τθσ δθμοςίευςθσ που παρατίκεται αυτολεξεί κα πρζπει πάντοτε να βρίςκεται μζςα ςε ειςαγωγικά («.»). Αν το τμιμα που παρατίκεται αυτολεξεί είναι μζχρι 40 λζξεισ, τότε μπορεί να είναι ενςωματωμζνο μζςα ςτθν παράγραφο. Εφόςον υπερβαίνει τισ 40 λζξεισ, κα πρζπει να παρατίκεται με ειςαγωγικά ςε παράγραφο ξεχωριςτι, ςτοιχιςμζνθ και μικρότερου εφρουσ ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο κείμενο (πρβλ. τθν παροφςα παράγραφο). Αν από το τμιμα τθσ δθμοςίευςθσ που χρθςιμοποιοφμε παραλείψουμε κάποιο μζροσ του, χρθςιμοποιοφμε τρία αποςιωπθτικά ( ) για υλικό που αφαιρζκθκε μζςα από μία περίοδο ι τζςςερα αποςιωπθτικά (.) όταν το υλικό που αφαιρζκθκε βρίςκεται μεταξφ δφο περιόδων. Αν μζςα ςε αυτό το υλικό κζλουμε να ειςαγάγουμε κάποια διευκρίνιςθ, το κάνουμε με αγκφλεσ (* +) και όχι με παρενκζςεισ. Τζλοσ, αν υπάρχει κάποιο γραμματικό, ορκογραφικό ι ςυντακτικό λάκοσ ςτο κείμενο που παρακζτουμε και το οποίο κα μποροφςε να προκαλζςει ςφγχυςθ ςτουσ αναγνϊςτεσ μασ, χρθςιμοποιοφμε τθ λζξθ sic με πλάγια γράμματα μζςα ςε αγκφλεσ (*sic+) αμζςωσ μετά από το ςφάλμα ςτθν παραπομπι (το sic ςθμαίνει «ζτςι ακριβϊσ»). Σε κάκε παραπομπι διακρίνονται δφο μζρθ: το επϊνυμο του ςυγγραφζα (χωρίσ αρχικά του ονόματοσ) και το ζτοσ δθμοςίευςθσ. Το ζτοσ δθμοςίευςθσ αναφζρεται πάντα μετά το όνομα του ςυγγραφζα. Αν υπάρχει κίνδυνοσ ςφγχυςθσ με κάποια άλλθ δθμοςίευςθ του ίδιου ςυγγραφζα και του ίδιου ζτουσ δθμοςίευςθσ, τότε θ θμερομθνία να ςυνοδεφεται από α, β κ.λπ. (π.χ. Ρετρίδθσ, 2010α και αλλοφ Ρετρίδθσ, 2010β). Πταν μια άποψθ δθμοςίευςθσ υποςτθρίηεται από περιςςότερεσ παραπομπζσ, αυτζσ τοποκετοφνται με αλφαβθτικι ςειρά για τουσ ςυγγραφείσ και χρονολογικι για τα ζτθ δθμοςίευςθσ, ενϊ χωρίηονται μεταξφ τουσ με άνω τελεία π.χ. (Ιωάννου, 1997 Ραπαδόπουλοσ, 1979, 1991). Πταν θ παραπομπι γίνεται ςτθν εργαςία δφο ι περιςςότερων ςυγγραφζων, ακολουκοφμε τουσ ακόλουκουσ κανόνεσ: Δφο ςυγγραφείσ. Ράντοτε αναφζρονται τα ονόματα και των δφο ςυγγραφζων. Οι Ιωάννου και Ραπαδόπουλοσ (1994) βρικαν ι (Ιωάννου & Ραπαδόπουλοσ, 1994) ι Το 1994, οι Ιωάννου και Ραπαδόπουλοσ βρικαν Τρεισ ωσ πζντε ςυγγραφείσ. Αναφζρονται όλοι οι ςυγγραφείσ τθν πρϊτθ φορά που γίνεται θ παραπομπι ςτθν εργαςία τουσ. Στισ επόμενεσ αναφορζσ ςτθν ίδια εργαςία, ωςτόςο, χρθςιμοποιείται μόνο το όνομα του πρϊτου ςυγγραφζα ακολουκοφμενο από το et al. ι το και ςυν. αν πρόκειται για ελλθνικι 11

13 δθμοςίευςθ. Για παράδειγμα, οι Ιωάννου, Ραπαδόπουλοσ και Μαρίνοσ (1996) βρικαν (τθν πρϊτθ φορά που χρθςιμοποιείται), αλλά οι Ιωάννου και ςυν. (1996) επιμζνουν (όλεσ τισ επόμενεσ φορζσ). Ζξι ή περιςςότεροι ςυγγραφείσ. Αναφζρεται μόνο το πρϊτο όνομα ακολουκοφμενο από το et al. ι το και ςυν.. Οργανιςμόσ ωσ ςυγγραφζασ. Τθν πρϊτθ φορά αναφζρεται ο πλιρθσ τίτλοσ, για παράδειγμα (Ελλθνικι Ψυχολογικι Εταιρία *ΕΛΨΕ+, 1997). Από εκεί και φςτερα, χρθςιμοποιείται θ ςυντομογραφία ακολουκοφμενθ από το ζτοσ δθμοςίευςθσ (ΕΛΨΕ, 1997). Παραπομπή ςε δευτερεφουςα πηγή. Ζνα άρκρο ι βιβλίο που το ζχουμε διαβάςει και το χρθςιμοποιοφμε ωσ παραπομπι ονομάηεται πρωτογενισ πθγι. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί να κζλουμε να αναφζρουμε μία παραπομπι από αυτιν τθν πθγι. Αυτό ονομάηεται δευτερεφουςα πθγι. Αν και επιβάλλεται θ εφρεςι τθσ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αυτό δεν είναι δυνατό. Τότε γίνεται θ παραπομπι μζςα ςτο κείμενο ωσ εξισ: Ο Ιωάννου (όπωσ αναφζρει ο Ραπαδόπουλοσ, 1997) υποςτθρίηει Στθ Βιβλιογραφία όμωσ περιλαμβάνεται μόνο η πηγή που χρηςιμοποιήςαμε και όχι θ δευτερεφουςα πθγι. 12

14 Μϋθοδοσ Για τθν περιγραφι τθσ μεκόδου τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ ξεκινοφμε νζα ςελίδα, τοποκετϊντασ κεντραριςμζνθ τθ λζξθ «Μζκοδοσ». Θ Μζκοδοσ ενθμερϊνει τον αναγνϊςτθ ωσ προσ το τι ζγινε, ςε τι (ι ςε ποιον) και με ποιον τρόπο. Χρθςιμοποιείται ο αόριςτοσ και ο παρακείμενοσ χρόνοσ. Θ περιγραφι κα πρζπει να είναι τόςο λεπτομερισ, ϊςτε εν δυνάμει να μπορεί ο αναγνϊςτθσ να επαναλάβει με ακρίβεια τθν ζρευνα. Σε μια πειραματικι εργαςία, το τμιμα αυτό χωρίηεται ςυνικωσ ςε τζςςερα μζρθ: (α) ςυμμετζχοντεσ, (β) μζςα ςυλλογισ δεδομζνων, (γ) ςχεδιαςμόσ τθσ ζρευνασ και (δ) διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων. Συχνά τα δφο τελευταία μζρθ παρουςιάηονται μαηί. Αν θ μεκοδολογία τθσ εργαςίασ μασ ακολουκεί το ποιοτικό/ερμθνευτικό παράδειγμα, ςτο οποίο επιχειρείται θ ςε βάκοσ περιγραφι και εξιγθςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ ζτςι όπωσ τθν αντιλαμβάνονται τα ίδια τα άτομα, θ μζκοδοσ που ακολουκείται είναι λίγο διαφορετικι. Θ ζρευνα ςτθν περίπτωςθ αυτι εςτιάηει ςτο τι ακριβϊσ ςυμβαίνει και πϊσ νοθματοδοτείται αυτό που ςυμβαίνει, επιδιϊκοντασ πρόςβαςθ ςτθ βιωμζνθ εμπειρία των ςυμμετεχόντων, ςτα νοιματα και τισ αναπαραςτάςεισ που παράγονται, ςτουσ τρόπουσ ςχθματιςμοφ τουσ και ςτισ ςυνζπειζσ τουσ για τθν κοινωνικι ηωι. Οι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται (μελζτθ περίπτωςθσ, εκνογραφία, ζρευνα δράςθσ, αφιγθςθ ιςτοριϊν) είναι λιγότερο οριοκετθμζνεσ από εκείνεσ του ποςοτικοφ παραδείγματοσ. Ωςτόςο, κα πρζπει να περιγράφονται αναλυτικά, να αιτιολογοφνται και να ςυνάδουν με τα ερωτιματα τθσ ζρευνασ. Τα τζςςερα μζρθ τθσ μεκόδου πειραματικισ ζρευνασ που αναφζρκθκαν παραπάνω μποροφν να ιςχφουν και εδϊ, χωρίσ αυτό να είναι δεςμευτικό. υμμετϋχοντεσ Αναφορικά με τουσ ςυμμετζχοντεσ περιγράφονται λεπτομερϊσ ο αρικμόσ και τα ατομικά χαρακτθριςτικά τουσ όπωσ το φφλο, θ θλικία τουσ και ό,τι άλλο αφορά τισ παραμζτρουσ τθσ ζρευνασ. Επίςθσ αναφζρονται θ μζκοδοσ δειγματολθψίασ που χρθςιμοποιικθκε, τα κίνθτρα που τουσ δόκθκαν για να ςυμμετάςχουν ςτθν ζρευνα, κακϊσ και τα μζτρα που τυχόν πάρκθκαν για να ελεγχκεί πικανό ςφάλμα, το οποίο οφείλεται ςτισ ατομικζσ τουσ διαφορζσ. Στο ερμθνευτικό παράδειγμα θ ζρευνα εςτιάηει ςε μικρότερουσ αρικμοφσ ςυμμετεχόντων και ςε βακιζσ αναλφςεισ των αντιλιψεων και των ςυμπεριφορϊν τουσ, αναγνωρίηοντασ ομοιότθτεσ και διαφορζσ. Ο ερευνθτισ κα πρζπει να αποςαφθνίηει τα κριτιρια επιλογισ των ςυμμετεχόντων. Μϋςα ςυλλογόσ δεδομϋνων Σε αυτό το μζροσ γίνεται λεπτομερισ περιγραφι των εργαλείων (ερωτθματολογίων, τεςτ κ.λπ.) που χρθςιμοποιικθκαν για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ. Πταν πρόκειται για απλά αντικείμενα (όπωσ χρονόμετρα, θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ κ.λπ.), αυτά περιγράφονται μόνο ςτθ διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων. Αν ζχουν χρθςιμοποιθκεί αυτοςχζδια εργαλεία μζτρθςθσ όπωσ ερωτθματολόγια ι άλλεσ ψυχομετρικζσ δοκιμαςίεσ (τεςτ) για τθν 13

15 πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ, πρζπει να γίνει αναφορά ςτθ διαδικαςία καταςκευισ τουσ και ςτον ζλεγχο των ψυχομετρικϊν τουσ χαρακτθριςτικϊν τθσ αξιοπιςτίασ με αναφορά ςτισ κατάλλθλεσ μεκόδουσ και τουσ κατάλλθλουσ δείκτεσ. Τα αυτοςχζδια εργαλεία μζτρθςθσ παρατίκενται ςε Ραράρτθμα ςτο τζλοσ τθσ ζκκεςθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ ποιοτικισ ζρευνασ περιγράφονται λεπτομερϊσ είτε τα εργαλεία ςυνζντευξθσ/παρατιρθςθσ που χρθςιμοποιοφνται, είτε τα κείμενα ι άλλα μζςα προςζγγιςθσ των αντιλιψεων και ςυμπεριφορϊν των κοινωνικϊν υποκειμζνων, προκειμζνου να αναδειχκοφν οι νοθματοδοτιςεισ που κα προκφψουν. Πλα τα μζςα ςυλλογισ δεδομζνων περιγράφονται ςυςτθματικά, προκειμζνου να φανεί ο τρόποσ με τον οποίον αυτά αναμζνεται να φωτίςουν τθν υπό μελζτθ κατάςταςθ. Μικρές συμβουλές Προςοχή ςτα πνευματικά δικαιϊματα των εργαλείων. Τα ψυχομετρικά εργαλεία κλίμακεσ, τεςτ, κ.ά. που ζχουν χρθςιμοποιθκεί δεν επιτρζπεται να εμφανίηονται ςε κανζνα ςθμείο τθσ εργαςίασ, κακϊσ για αυτά ιςχφουν πνευματικά δικαιϊματα). Διαδικαςύα ςυλλογόσ δεδομϋνων Εδϊ γίνεται μια περιλθπτικι αλλά ςαφισ περιγραφι τθσ ερευνθτικισ διαδικαςίασ με χρονικι ςειρά. Το μζροσ αυτό τθσ εργαςίασ μπορεί να χωρίηεται ςε Σχεδιαςμό και ςε Διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων, ανάλογα με το βακμό περιπλοκότθτασ των ςτοιχείων αυτϊν τθσ ζρευνασ. Μια «Διαδικαςία» κεωρείται επιτυχθμζνθ ςτο βακμό που επιτρζπει ςτον αναγνϊςτθ να επαναλάβει με ακρίβεια τθν ζρευνα, κάνοντασ λογικι χριςθ του χϊρου. Για παράδειγμα, ςτθν περίπτωςθ πειραματικϊν ερευνϊν αναφζρονται: (α) οι κφριεσ πειραματικζσ ςυνκικεσ και θ ςειρά διαδοχισ τουσ, (β) οι αντιςτακμιςτικζσ ςυνκικεσ, δθλαδι τα μζτρα για τον ζλεγχο του ςφάλματοσ που τυχόν κα προζκυπτε από τθν πειραματικι διαδικαςία, (γ) τα χρονικά διαςτιματα παρουςίαςθσ των ερεκιςμάτων και ο χρόνοσ που μεςολάβθςε μεταξφ των ςυνκθκϊν, κακϊσ και (δ) οι οδθγίεσ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και θ εκπαίδευςι τουσ πριν από τθν ζναρξθ ςυλλογισ των δεδομζνων. Αν πρόκειται για ποιοτικι ζρευνα, περιγράφεται θ διαδικαςία των ςυνεντεφξεων, τθσ παρατιρθςθσ ι τθσ επεξεργαςίασ κειμζνων (ιδθ υπαρχόντων ι δθμιουργθκζντων για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ), με ςτόχο τθ ςυλλογι δεδομζνων για το υπό εξζταςθ κοινωνικό φαινόμενο. Θ προςζγγιςθ των κειμζνων μπορεί να ζχει χαρακτιρα «αναςκαφισ» (ςε βιογραφίεσ, εφθμερίδεσ, αποτελζςματα εξετάςεων, επιςτολζσ κ.λπ.) ι «καταςκευισ» (θμερολογίων, blogs, ςθμειϊςεων πεδίου), ενϊ θ άντλθςθ ποιοτικϊν δεδομζνων μπορεί να ςυνδυάηεται και με τθν αναφορά ςε ποςοτικά δεδομζνα. Στθν περιγραφι τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ των ποιοτικϊν δεδομζνων κα πρζπει να καταγράφονται και τα μζτρα που λιφκθκαν προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ εγκυρότθτα και θ αξιοπιςτία των δεδομζνων: ζλεγχοσ ςτερεοτφπων, αναφορά ςτθ μθ λεκτικι ςυμπεριφορά ι ςε παραγλωςςικά ςτοιχεία των 14

16 ςυμμετεχόντων, ζλεγχοσ επθρεαςμοφ από τον παρατθρθτι (observer effect), «ςυγκειμενοποίθςθ» (contextualization) των δεδομζνων, αυκεντικότθτα δεδομζνων, ςυνζπεια ςτθν ερμθνεία τουσ κ.λπ. Επίςθσ, κα πρζπει να αναφζρονται τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματα τθσ διαδικαςίασ που επιλζχτθκε. Αποτελϋςματα Ξεκινϊντασ από νζα ςελίδα, τοποκετοφμε κεντραριςμζνθ ωσ επικεφαλίδα τθ λζξθ «Αποτελζςματα» ι «Ευριματα». Χρθςιμοποιοφμε αόριςτο χρόνο για να παρουςιάςουμε τα αποτελζςματα που ςυγκεντρϊκθκαν, ςε αντιςτοιχία προσ τα ςυγκεκριμζνα ερευνθτικά ερωτιματα που είχαν τεκεί ςτθν Ειςαγωγι. Τα δεδομζνα παρουςιάηονται με ςτατιςτικοφσ όρουσ ι ποιοτικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ των δεδομζνων, ανάλογα με το είδοσ και τθ φφςθ του ερευνθτικοφ προβλιματοσ, κακϊσ και τα χαρακτθριςτικά των ερευνθτικϊν υποκειμζνων. Τα αποτελζςματα παρουςιάηονται πάντοτε χωρίσ ερμθνείεσ για τθ ςθμαςία τουσ. Στθν παρουςίαςθ των δεδομζνων περιζχονται πίνακεσ, ςχιματα, γραφικζσ παραςτάςεισ και ςτατιςτικά μζτρα ι ςτατιςτικοί δείκτεσ, όχι όμωσ και θ ςυηιτθςι τουσ. Αυτό κα γίνει ςτθν επόμενθ ενότθτα τθσ εργαςίασ, τθ «Συηιτθςθ». Τα αποτελζςματα αφοροφν αποκλειςτικά και μόνο ςε ενζργειεσ που ζχουμε κάνει προκειμζνου να απαντθκοφν τα ερευνθτικά μασ ερωτιματα και να ελεγχκοφν οι υποκζςεισ μασ. Οτιδιποτε δεν εξυπθρετεί αυτόν τον ςκοπό δεν ζχει κζςθ ςτθν ενότθτα των αποτελεςμάτων ι ευρθμάτων. Μια καλι δομι των αποτελεςμάτων μπορεί να ακολουκεί τισ υποκζςεισ τθσ ζρευνασ και όχι τον τφπο των αναλφςεων. Στθν ποιοτικι ζρευνα θ ανάλυςθ των δεδομζνων ακολουκεί επίςθσ τυπικζσ διαδικαςίεσ και ζχει ζναν ςαφϊσ κακοριςμζνο ρόλο για τθν κατανόθςθ τθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ που εξετάηεται. Ρρόκειται για μια διαδικαςία δυναμικι, διαιςκθτικι και δθμιουργικι και όχι για μια μθχανικι ι τεχνικι άςκθςθ, κακϊσ περιλαμβάνει επαγωγικοφσ ςυλλογιςμοφσ, κριτικι ςκζψθ και αναγωγι ςτθ ςχετικι κεωρία. Στόχοσ είναι να οριςτοφν οι εννοιολογικζσ κατθγορίεσ, οι ςχζςεισ και οι υποκζςεισ που δίνουν πλθροφορίεσ για τθν αντίλθψθ τθν οποία ζχουν τα κοινωνικά υποκείμενα για τον κόςμο γενικά, αλλά και για το υπό μελζτθ κζμα. Και ςτθν ποιοτικι ζρευνα θ εγκυρότθτα των εργαλείων και των μετριςεων (π.χ. ςυμφωνία μεταξφ δφο διαφορετικϊν κριτϊν) κα πρζπει να παρουςιάηονται με απόλυτθ ςαφινεια, δίνοντασ τθν δυνατότθτα ςε άλλουσ ερευνθτζσ να επαναλάβουν τθν ζρευνα. 15

17 υζότηςη Στο ςθμείο αυτό τθσ εργαςίασ πρζπει να επιτευχκεί θ ςφνδεςθ τθσ κεωρίασ με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ μασ και θ ςυςχζτιςι τουσ με άλλεσ ςυναφείσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ. Το κεφάλαιο τθσ ςυηιτθςθσ, όπωσ και τα δφο προθγοφμενα, ξεκινάει από νζα ςελίδα με κεντραριςμζνθ τθ λζξθ «Συηιτθςθ». Μζχρι αυτό το ςθμείο, θ εργαςία ζχει κζςει το πρόβλθμα που κα πρζπει να απαντθκεί και ζχουν διατυπωκεί οι υποκζςεισ τθσ ζρευνασ με βάςθ τθν ςχετικι βιβλιογραφία (Ειςαγωγι), ζχει εκκζςει τον τρόπο με τον οποίο ςυλλζχτθκαν τα δεδομζνα (Μζκοδοσ) και ςτο τμιμα των Αποτελεςμάτων ζχει δϊςει τθν απάντθςθ ςτο πρόβλθμα με βάςθ τα δεδομζνα. Το ερϊτθμα που πρζπει να απαντθκεί είναι: τα αποτελζςματα ςτθρίηουν τθν υπόκεςθ; Ζτςι, θ Συηιτθςθ επιχειρεί να εξθγιςει τθ ςθμαςία των αποτελεςμάτων με εννοιολογικι ςαφινεια και αυςτθρότθτα, ιδίωσ ςτα ςθμεία όπου χρθςιμοποιεί επιχειρθματολογία και τεκμιρια. Σχολιάηονται λοιπόν ςε χρόνο ενεςτϊτα οι ςθμαντικζσ διαφορζσ ι ομοιότθτεσ που διαπιςτϊκθκαν με τθν ζρευνα και αντλοφν τθν εγκυρότθτά τουσ από τθ βιβλιογραφία, αλλά και εκείνεσ που αναμζνονταν ςθμαντικζσ και τελικά αποδείχκθκαν ςτατιςτικά αςιμαντεσ, διαψεφδοντασ τισ αρχικζσ υποκζςεισ. Σθμαντικό ςτοιχείο που προκφπτει ςυχνά από τθ ςυηιτθςθ είναι οι προοπτικζσ που ανοίγει θ ερευνθτικι εργαςία για περαιτζρω ζρευνα ι/και για βελτίωςθ των τεχνικϊν. Οι προτάςεισ εδϊ κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνεσ και όχι γενικζσ και αόριςτεσ. Εάν πρόκειται για ποιοτικι ζρευνα, ςτο κεφάλαιο τθσ ςυηιτθςθσ αναπτφςςεται θ ερμθνεία των δεδομζνων τθσ ποιοτικισ ανάλυςθσ κάτω από το πρίςμα των ερευνθτικϊν ερωτθμάτων ι των υποκζςεων που είχαν τεκεί. Συγκεκριμζνα, θ ερμθνεία των δεδομζνων αντιςτοιχεί ςε μια ςυνεκτικι «ιςτορία» με αρχι, μζςθ και τζλοσ για τα φαινόμενα που μελετικθκαν. Ο ςυγγραφζασ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ καλείται να αφθγθκεί τθν ιςτορία αυτι, αναπτφςςοντασ μια αναλυτικι ςτρατθγικι που κα ενςωματϊνει τα δεδομζνα. Είναι ςθμαντικό να αποφεφγονται προ-εγκακιδρυμζνεσ ερμθνείεσ και να επιδιϊκεται μια νζα ερμθνευτικι κατανόθςθ για τα φαινόμενα που αντανακλϊνται ςτα δεδομζνα, κακϊσ αυτά κα πρζπει να ςυνδζονται με το πλαίςιο (context) ςτο οποίο ςυλλζχκθκαν. Θα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι, ϊςτε θ αξιοποίθςθ των δεδομζνων να γίνεται αμερόλθπτα, να προκφπτουν αβίαςτα και υποχρεωτικά αναλυτικά ςυμπεράςματα, να τίκενται υπό ζλεγχο εναλλακτικζσ ερμθνείεσ και να χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλα εργαλεία για τθν αποτελεςματικι και επαρκι διαχείριςθ των δεδομζνων. Σθμειωτζον ότι ςτθν ποιοτικι ζρευνα θ ανάλυςθ και θ ερμθνεία των δεδομζνων μπορεί να γίνονται και ταυτόχρονα. Σε κάκε περίπτωςθ, εφόςον πρόκειται για εκπαιδευτικι ζρευνα, θ ςυηιτθςθ κα πρζπει να ςυνδζει τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ με τθν εκπαίδευςθ και να οδθγεί ςε προτάςεισ που κα αφοροφν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 16

18 Τζλοσ, κάκε ζρευνα ζχει τουσ περιοριςμοφσ τθσ αναφορικά με τθν γενίκευςθ των αποτελεςμάτων. Οι περιοριςμοί αυτοί κα πρζπει να αναγνωρίηονται από τον ςυγγραφζα ςτθν εργαςία του, και να λαμβάνονται υπόψθ ςτισ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ που προτείνονται. Μικρές συμβουλές Θ ςυηιτθςθ των αποτελεςμάτων και τα ςυμπεράςματα να ςυνάδουν με τουσ ςτόχουσ τθσ εργαςίασ να απορρζουν άμεςα από τα ερευνθτικά δεδομζνα, με βάςθ τθν κοινι λογικι. Ρροςζξτε τα λογικά άλματα. Φροντίςτε να παρουςιάςετε τα ςυμπεράςματα με ευδιάκριτο και ςαφι τρόπο από άποψθ νοιματοσ (π.χ. ςυνδζςτε τισ παραγράφουσ μεταξφ τουσ) και αποφφγετε τισ επικαλφψεισ. 17

19 Βιβλιογραφύα Γενικι επιδίωξθ του ερευνθτι είναι θ ςυγκρότθςθ μιασ βιβλιογραφίασ αρκετά πλοφςιασ και εξειδικευμζνθσ, ϊςτε να του παρζχει ολόπλευρθ κάλυψθ ςτο πρόβλθμα που ζχει κζςει και παράλλθλα να τον ενθμερϊνει για τισ διαςταυροφμενεσ και αντικρουόμενεσ απόψεισ. Ζτςι αποφεφγεται αυτό που ςυνικωσ ονομάηουμε «βαςικζσ παραλείψεισ» ςτθν επιςτθμονικι εργαςία. Θ βιβλιογραφία αυτι παρατίκεται ςτο τζλοσ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ, περιλαμβάνοντασ αναλυτικά όλεσ τισ αναφορζσ που ςτθρίηουν το κεωρθτικό και το ερευνθτικό μζροσ τθσ και που αναφζρονται μζςα ςτο ςϊμα τθσ εργαςίασ. Αν κάποια βιβλιογραφικι αναφορά δεν ζχει αναφερκεί με κάποιο τρόπο ςτθν εργαςία, δεν ζχει κζςθ ςτον κατάλογο. Αν κρίνουμε, ωςτόςο, ότι πρόκειται για μια αναφορά ςθμαντικι που κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί ςτον κατάλογο, τότε κα πρζπει να αναηθτθκεί κάποιο ςθμείο τθσ εργαςίασ ςτο οποίο κα μποροφςε να γίνει αναφορά τθσ και να προςτεκεί a posteriori. Οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ παρατίκενται με αλφαβθτικι ςειρά και όταν υπάρχουν ονόματα με λατινικοφσ χαρακτιρεσ ςυνιςτάται να ακολουκείται το λατινικό αλφάβθτο. Οι βιβλιογραφικζσ αναφορζσ παρατίκενται ςε παραγράφουσ με τθ χριςθ «εςοχισ» (hanging). Συνιςτάται να ακολουκείται ο τρόποσ γραφισ των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν ςφμφωνα με τθν APA, όπωσ υποδεικνφεται παρακάτω: (α) Για Βιβλία Ραπανοφτςοσ, Ε. (1976). Η παιδεία το μεγάλο μασ πρόβλημα. Ακινα: Δωδϊνθ Perner, J. (1991). Understanding the representational mind. Cambrridge, MA: MIT Press. (β) Για κεφάλαια ςε βιβλία Ντεροποφλου Ντζρου, Ε. (2000). Ρρακτικι Εφαρμογι Ρρογραμμάτων Ζνταξθσ Ραιδιϊν με Αιςκθτθριακζσ Διαταραχζσ (κϊφωςθ τφφλωςθ). Στο Α. Ηϊνιου Σιδζρθ (Eπιμ.), Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ και η ζνταξή τουσ (ςελ ). Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. Vosniadou, S., Vamvakoussi, X., & Skopeliti, I. (2008). The framework theory approach to the problem of conceptual change. In S. Vosniadou (Ed.), International Handbook of Research on Conceptual Change (pp. 3-34). New York: Routledge. (γ) Για άρκρα ςε περιοδικά Δθμθτριάδου, Κ. (2007). Οπτικόσ γραμματιςμόσ και γλωςςικι διδαςκαλία: Μια κριτικι ανάγνωςθ ςτα νζα εγχειρίδια τθσ Γλϊςςασ για τθν Αϋ Δθμοτικοφ. Σφγχρονη Εκπαίδευςη, 148, Matsagouras, E. (2001). Teaching critical thinking in the Greek school: An Infusion Program and its Effectiveness. Journal of Cognitive Education and Psychology, 1 (3),

20 Wellman, H. M., & Estes, D. (1986). Early understanding of mental entities: A reexamination of childhood realism. Child Development, 57, (δ) Για πρακτικά ςυνεδρίων Zoupidis, A., Pnevmatikos, D., Spyrtou, A., & Kariotoglou, P. (2011). Causal relational reasoning of 5 th graders using density in explaining floating and sinking phenomena. In R. Pinto and K. Niebert (Eds.), Learning science conceptual understanding. Proceedings 9 th ESERA Conference (pp ). Lyon, FR: ESERA. Ρνευματικόσ, Δ., Θωίδθσ, Ι., & Γάκθ, E. (2008). Εξωςχολικζσ δραςτθριότθτεσ των παιδιϊν: Δραςτθριότθτεσ ελεφκερου χρόνου; Στο Α. Τριλιανόσ, & Ι. Καράμθνασ (Επμ.), Ελλθνικι Ραιδαγωγικι & Εκπαιδευτικι Ζρευνα, Πρακτικά του Ηϋ ςυνεδρίου τησ Παιδαγωγικήσ Εταιρίασ Ελλάδοσ (ςς ). Ακινα: Ατραπόσ. (ε) Για ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια Pnevmatikos, D. Kyrianakis, G., Vosniadou, S., Eikosipentaki, K., & Makris, N. (2013, October). «Investigating Relationships between Executive Functions and Conceptual Change Processes». Presented at the 8 th Biennial Meeting of the Cognitive Development Society. Memphis, Tennessee. Ρνευματικόσ, Δ., Κυριανάκθσ, Γ. & Τρικκαλιϊτθσ, Ι. (2013, Μάιοσ). Θ ανάπτυξθ του αναςταλτικοφ ελζγχου κατά τθν παιδικι και εφθβικι θλικία. Στο 14ο Πανελλήνιο Συνζδριο Ψυχολογικήσ Ζρευνασ τθσ ΕΛ.Ψ.Ε. ςε ςυνεργαςία με το Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ: Αλεξανδροφπολθ. (ςτ) Για ιςτοςελίδεσ Internet University of Oxford, Centre of Anthropology and Mind. Theory of mind tasks; (Ρροςπελάςτθκε 06/06/2013). Strahan, Μ. (2013). APA Reference Style Guide. (Ρροςπελάςτθκε 23/11/2013). 19

21 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΤΠΟΙ ΕΞΩΥΤΛΛΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΠΣΤΦΙΑΚΕ ΚΑΙ ΔΙΠΏΜΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΑΙ ΣΙ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΕ ΔΙΑΣΡΙΒΕ 20

22 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΘ ΔΙΑΤΙΒΘ ΤΟΥ ΚΥΙΑΚΟΥ ΚΥΙΑΚΙΔΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΙΚΟΥ ΔΙΡΛΩΜΑΤΟΣ ΦΛΩΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

23 Α. Τριμελήσ Συμβουλευτική Επιτροπή Φφλλο Εξζταςησ Εξεταςτική Επιτροπή 1. Επόπτθσ: Βακμίδα & Αντικείμενο: : Βακμόσ: Υπογραφι: Θμερομθνία: 2. Δεφτερο μζλοσ τθσ ςυμβουλευτικισ Επιτροπισ: Βακμίδα & Αντικείμενο: Βακμόσ: Υπογραφι: Θμερομθνία: 3. Τρίτο μζλοσ τθσ ςυμβουλευτικισ Επιτροπισ: Βακμίδα & Αντικείμενο: Βακμόσ: Υπογραφι: Θμερομθνία: Β. Μζλη τησ Επταμελοφσ Εξεταςτικήσ Επιτροπήσ 4. Μζλοσ τθσ εξεταςτικισ Επιτροπισ: Βακμίδα & Αντικείμενο: Βακμόσ: Υπογραφι: Θμερομθνία: 5. Μζλοσ τθσ εξεταςτικισ Επιτροπισ: Βακμίδα & Αντικείμενο: Βακμόσ: Υπογραφι: Θμερομθνία: 6. Μζλοσ τθσ εξεταςτικισ Επιτροπισ: Βακμίδα & Αντικείμενο: Βακμόσ: Υπογραφι: Θμερομθνία: 7. Μζλοσ τθσ εξεταςτικισ Επιτροπισ: Βακμίδα & Αντικείμενο: Βακμόσ: Υπογραφι: Θμερομθνία: Γενικόσ Βακμόσ: - 22

24 Ο/η ςυγγραφέασ. βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντοσ έργου είναι αποτέλεςμα προςωπικήσ εργαςίασ και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά ςτισ εργαςίεσ τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ ακαδημαΰκήσ δεοντολογίασ. Υπογραφή: Ημερομηνία: 23

25 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΙΑΚΟΥ ΚΥΙΑΚΟΡΟΥΛΟΥ ΦΛΩΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

26 Φφλλο Εξζταςησ 1. Επόπτθσ: Βακμόσ: Υπογραφι: Θμερομθνία: 2. Δεφτεροσ Βακμολογθτισ: Βακμόσ: Υπογραφι: Θμερομθνία: Γενικόσ Βακμόσ: - Ο/η ςυγγραφέασ. βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντοσ έργου είναι αποτέλεςμα προςωπικήσ εργαςίασ και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά ςτισ εργαςίεσ τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ ακαδημαΰκήσ δεοντολογίασ. Υπογραφή: Ημερομηνία: 25

27 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΘ ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΙΑΚΟΥ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΤΟΥ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Στθν «Σχολικι Ραιδαγωγικι και Νζεσ Τεχνολογίεσ» με ειδίκευςθ «Σφγχρονεσ διδακτικζσ μζκοδοι» ΦΛΩΙΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

28 Φφλλο Εξζταςθσ 1. Επόπτθσ: Βακμόσ: Υπογραφι: Θμερομθνία: 2. Δεφτεροσ Βακμολογθτισ: Βακμόσ: Υπογραφι: Θμερομθνία: 3. Τρίτοσ Βακμολογθτισ: Βακμόσ: Υπογραφι: Θμερομθνία: Γενικόσ Βακμόσ: - Ο/η ςυγγραφέασ. βεβαιώνει ότι το περιεχόμενο του παρόντοσ έργου είναι αποτέλεςμα προςωπικήσ εργαςίασ και ότι έχει γίνει η κατάλληλη αναφορά ςτισ εργαςίεσ τρίτων, όπου κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο, ςύμφωνα με τουσ κανόνεσ τησ ακαδημαΰκήσ δεοντολογίασ. Υπογραφή: Ημερομηνία: 27

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΔΟΜΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ)

ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΔΟΜΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΘΤΘΣ ΔΟΜΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2012-13 ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΓΑΣΤΘΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΘΣ ΓΑΡΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΘΤΩΝ Επιμζλεια: E. Κραςαδάκθ Γιατί αςχολοφμαςτε με το γραπτό λόγο; [1] Τα

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εκπόνηζης Διπλωμαηικής Εργαζίας. Σηο πλαίζιο ηοσ έργοσ ηης "Ψηθιακής ολοκλήρωζης και διαζύνδεζης βιβλιοθήκης" Εσθύμιος Ζέρβας

Οδηγίες Εκπόνηζης Διπλωμαηικής Εργαζίας. Σηο πλαίζιο ηοσ έργοσ ηης Ψηθιακής ολοκλήρωζης και διαζύνδεζης βιβλιοθήκης Εσθύμιος Ζέρβας Στολή Θεηικών Επιζηημών και Τετνολογίας Οδηγίες Εκπόνηζης Διπλωμαηικής Εργαζίας Σηο πλαίζιο ηοσ έργοσ ηης "Ψηθιακής ολοκλήρωζης και διαζύνδεζης βιβλιοθήκης" Εσθύμιος Ζέρβας 1 Σχολι Θετικϊν Επιςτθμϊν και

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ

Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων. Αντώνησ Μαΰργιώτησ Προςέγγιςη ςυςτημάτων και μηχανική ςυςτημάτων Αντώνησ Μαΰργιώτησ Το έργο ωσ ςύςτημα Ζνα ζργο (project), ωσ μία εναλλακτικι κεώρθςθ, είναι ζνα ςφςτθμα ανκρϊπων, ςυςκευϊν, υλικϊν και όλων εκείνων των ςυςτατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίεσ Εκπόνηςησ Πτυχιακήσ Εργαςίασ

Οδηγίεσ Εκπόνηςησ Πτυχιακήσ Εργαςίασ Οδηγίεσ Εκπόνηςησ Πτυχιακήσ Εργαςίασ I. Γενικά Παρεκκλίςεισ από τισ Οδθγίεσ Εκπόνθςθσ επιτρζπονται, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του επιβλζποντα. Πλιρθσ γραπτι αιτιολόγθςθ ςοβαρϊν παρεκκλίςεων ενςωματϊνεται ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα