Δουλεύοντας µε το Finale (4η συνέχεια)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δουλεύοντας µε το Finale (4η συνέχεια)"

Transcript

1 Δουλεύοντας µε το Finale (4η συνέχεια) Η τυποποίηση της εργασίας µας: Η Βιβλιοθήκη Document Options. Πολλοί από τους χρήστες του Finale θάθελαν να έχουν µία ειδική αισθητική για την απεικόνιση της παρτιτούρας των έργων τους. Επίσης, για πρακτικούς λόγους, θάθελαν να µην είναι αναγκασµένοι επαναλαµβάνουν τις διαδικασίες ορισµού των παραµέτρων του αρχείου, κάθε φορά που ξεκινούν να γράψουν ένα νέο έργο. Ακόµα άλλοι θάθελαν, ανάλογα µε τις ανάγκες µιας παρτιτούρας, να εφαρµόζουν την ίδια αισθητική κατά την αντιγραφή πολλών οµοειδών έργων. Στο παρόν άρθρο αναφερόµεθα στην εµφάνιση των επί µέρους στοιχείων µιας παρτιτούρας και όχι στη συνολική εµφάνιση αυτής. Oι παράµετροι που καθορίζουν την εµφάνιση των στοιχείων µιας παρτιτούρας, εµπεριέχονται στην εντολή Document/Options, βλέπετε επόµενη εικόνα. Οι παράµετροι που µπορούµε να ορίσουµε µέσω αυτής της εντολής και του παραθύρου που ενεργοποιεί, εµφανίζονται στην ακόλουθη εικόνα (αριστερή στήλη). Οποιαδήποτε αλλαγή παραµέτρου σε οποιαδήποτε κατηγορία στοιχείου απαιτεί να επιλέξουµε Apply. Στη συνέχεια πατάµε ΟΚ για να κλείσει το παράθυρο. Σε πολλές περιπτώσεις η αλλαγή µιας παραµέτρου δεν επηρεάζει ήδη εισαχθέντα στοιχεία, παρά µόνον τα επόµενα στοιχεία που θα εισαχθούν, τούτο δε επισηµαίνεται στο οικείο παράθυρο του προγράµµατος. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όµως η οποιαδήποτε αλλαγή επηρεάζει και τα ήδη εισαχθέντα στοιχεία. Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις κατηγορίες παραµέτρων που επηρεάζουν πρόδηλα την εµφάνιση της παρτιτούρας µας καθώς και τον τρόπο αποθήκευσης και ανάκλησης των προτιµήσεών µας. Οι σηµαντικότερες παράµετροι που επηρεάζουν την εµφάνιση των στοιχείων της παρτιτούρας 1η κατηγορία: Οι παράµετροι Accidentals (Αλλοιώσεις). Οι παράµετροι των Αλλοιώσεων που επηρεάζουν άµεσα την εµφάνιση της παρτιτούρας µας είναι αυτές των αποστάσεων των συµβόλων των αλλοιώσεων. Επεξηγούνται δε παραπλεύρως της εικόνας.

2 2η κατηγορία: Οι παράµετροι Beams (Δοκοί). Δοκούς ονοµάζουµε τις γραµµές σύνδεσης των νοτών µε αξίες ογδόων και µικρότερων. Είθισται να ονοµάζουµε Πρωτεύοντες Δοκούς (Primary Beams) αυτούς των ογδόων ή τους πρώτους (τους πιο εξωτερικούς) δοκούς των δεκάτων έκτων, κ.λπ., και Δευτερεύοντες (Secondary Beams) τους πρόσθετους δοκούς σύνδεσης νοτών µε αξίες δεκάτων έκτων ή και µικρότερων. Μελετήστε την επόµενη εικόνα. Στο πεδίο (1) επιλέγουµε την κλίση των δοκών ως προς τις γραµµές του πενταγράµµου. Αν δηλαδή θα είναι επίπεδοι (παράλληλοι ως προς το πεντάγραµµο-flatten) ή αν θα είναι επικλινείς. Πιο συγκεκριµένα, από το pop-up menu επιλέγουµε: -Base Slope on End Notes Only: To πρόγραµµα θα σχεδιάσει τους δοκούς µε κλίση και σύµφωνα µε την τονική θέση της πρώτης και της τελευταίας συνδεδεµένης νότας της οµάδας των νοτών. -Flatten Beams Based on Standard Note: To πρόγραµµα θα σχεδιάσει τους δοκούς µε κλίση και σύµφωνα µε τη θέση µίας τυπικής νότας µέσα στο πεντάγραµµο. Σαν τυπική νότα θεωρείται αυτή που ευρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο του πενταγράµµου. Εαν υπάρχουν δύο τέτοιες νότες µέσα στην οµάδα, τότε ο δοκός θα είναι επίπεδος. -Flatten Beams Based on Extreme Note: To πρόγραµµα θα σχεδιάσει τους δοκούς µε κλίση και σύµφωνα µε τη θέση της πλησιέστερης στο δοκό νότας. Η κλίση εκκινεί από τη νότα αυτή. -Flatten All Beams: Σχετική είναι η επιλογή Flat Beams στο παράθυρο Staff Attributes, όπου ορίζουµε επίπεδους δοκούς για κάθε πεντάγραµµο. Στο πεδίο (2) οι ορισµοί των παραµέτρων θα ισχύσουν εφ όσον εκτελέσουµε την εντολή Utilities/Rebeam/Rebeam Music. Στο πεδίο (3) επιλέγοντας ή αποεπιλέγοντας κάποιες από τις παραµέτρους µπορείτε να δείτε τα αποτελέσµατα στο παράδειγµα του παραθύρου. Η παράµετρος Allow Primary Beam Within a Space, επιλεγµένη, επιτρέπει την κάθετη µετατόπιση του πρωτεύοντος δοκού κατά µία απόσταση έτσι ώστε να µην πέφτει εντελώς πάνω στη γραµµή του πενταγράµµου. Ισχύει για δοκούς που εκτείνονται µέσα στο πεντάγραµµο. Δεν επενεργεί όταν έχουµε επιλέξει Flatten All Beams. Η παράµετρος Allow Rests to Float, αποεπιλεγµένη, αποµακρύνει τους δοκούς από τις παύσεις, εφ όσον αυτές ευρίσκονται πλησίον των δοκών. Η παράµετρος Extend Beams Over Rests επιτρέπει την οριζόντια επέκταση των δοκών έως τη γειτονική παύση ή παύσεις, είτε εξ αριστερών είτε εκ δεξιών. Η παράµετρος Extend Secondary Beams Over Rests επιτρέπει την οριζόντια επέκταση των δευτερευόντων δοκών έως τη γειτονική παύση ή παύσεις, είτε εξ αριστερών είτε εκ δεξιών. Επενεργεί, εφ όσον έχει επιλεχθεί η παράµετρος Extend Beams Over Rests. Η παράµετρος Display Half-Stems for Beamed Rests επιτρέπει την εµφάνιση µισού στελέχους (Half Stem) είτε στις προεκτάσεις των δοκών, είτε στους δοκούς που γεφυρώνουν µία ή περισσότερες παύσεις. Τα µισά stems εκτείνονται σε κάθε παύση που καλύπτεται από το δοκό. Στο πεδίο (4) ορίζουµε τιµές για τις παραµέτρους το πάχος, την απόσταση µεταξύ των beams, κ.λπ. Η παράµετρος Beam Thickness αφορά το πάχος της γραµµής των δοκών. Η παράµετρος Broken Beam Length αφορά το µήκος των διασπασµένων δοκών (επαληθεύστε µε ένα παράδειγµα µε αξίες ένα 1/16, µετά µία παύση και µετά µία οποιαδήποτε αξία). Εννοείται ότι έχει επιλεχθεί η παράµετρος Extend Secondary Beams Over Rests. Η παράµετρος Secondary Beam Seperation αφορά την απόσταση µεταξύ των δοκών (εφ όσον υπάρχουν δύο δοκοί τουλάχιστον). Η παράµετρος Maximum Slope αφορά τη µέγιστη τιµή της κλίσης που µπορεί να έχουν οι δοκοί. Τιµή ίση µε 0 ισοδυναµεί µε επίπεδους δοκούς. Η παράµετρος Maximum Distance from Middle Staff Line αφορά τη µέγιστη (κάθετη) απόσταση που µπορεί να τοποθετούνται οι δοκοί. Αρνητικές τιµές αποµακρύνουν τους δοκούς από το πεντάγραµµο.

3 3η κατηγορία: Οι παράµετροι Clefs (Κλειδιά). Στο πεδίο Spacing επιλέγουµε την απόσταση σε cm που έχει το κλειδί από την αρχή του πενταγράµµου (before) και από την πρώτη νότα (after). Επίσης επιλέγουµε µία ειδική απόσταση µεταξύ του κλειδιού και του οπλισµού (Extra Space Between Clef and Key Signature) ή µεταξύ του κλειδιού και του χρονοδείκτη (Extra Space Between Clef and Τime Signature). 4η κατηγορία: Οι παράµετροι Key Signature (Οπλισµός). Στο Πεδίο (2): -Ορίζουµε την απόσταση σε cm που έχει ο οπλισµός από την αρχή του πενταγράµµου (Space Before) και από την πρώτη νότα (Space After). Επίσης την απόσταση του οπλισµού της αναίρεσης από την πρώτη νότα (Space After Cancelled Key), την απόσταση µεταξύ των συµβόλων αλλοίωσης του οπλισµού (Space Between Key Signature Accidentals) και τέλος, µία ειδική απόσταση µεταξύ του οπλισµού και του χρονοδείκτη. 5η κατηγορία: Οι παράµετροι Fonts (Γραµµατοσειρές). Ο ορισµός της επιθυµητής γραµµατοσειράς για κάθε στοιχείο της παρτιτούρας µας (κεφαλές νοτών, στίχοι, κείµενα, σύµβολα text δυναµικών, ονόµατα πενταγράµµων, σύµβολα συγχοδριών, κ.λπ.) είναι διαδικασία που πολλοί θάθελαν να αποφεύγουν κατά τη δηµιουργία ενός νέου αρχείου. Επί πλέον οι περισσότεροι χρήστες προτιµούν να χρησιµοποιούν συγκεκριµένες γραµµατοσειρές, στυλ και µεγέθη για τα στοιχεία της παρτιτούρας των, εποµένως η τυποποίηση µέσω του ορισµού των προτιµήσεων είναι αναγκαία. Από το πεδίο Set Font ορίζουµε για κάθε στοιχείο είδος, µέγεθος και στυλ (πλάγιο, απλό, έντονο) γραµµατοσειράς. Για την εµφάνιση των στοιχείων στα οποία µπορούµε να ορίσουµε τις επιλογές µας, κάνουµε κλικ στο κάθε πεδίο (Lyrics, Text, Noteheads, Symbol) και εµφανίζονται τα περιεχόµενα του κάθε πεδίου, όπως δείχνουν τα πλαίσια των παράπλευρων εικόνων.

4 6η κατηγορία: Οι παράµετροι των Layers. 7η κατηγορία: Οι παράµετροι των Lines and Curves (Γραµµές και Καµπύλες). 8η κατηγορία: Οι παράµετροι Stems (Στελέχη νοτών, µπαστούνια).

5 9η κατηγορία: Οι παράµετροι Time Signature (Χρονοδείκτης). -Στα πεδία (1) ορίζουµε να εµφανίζεται το σύµβολο c (Abbreviated Symbol) αντί του 4/4 και το σύµβολο C αντί του 2/2 (σε πεντάγραµµα των 4/4 και 2/2 αντίστοιχα). Μπορούµε επίσης να επιλέξουµε οποιοδήποτε άλλο σύµβολο από τη βιβλιοθήκη συµβόλων του προγράµµατος, κάνοντας κλικ στο πεδίο Score ή Parts. Εµφανίζεται το παράθυρο Symbol Selection και επιλέγουµε. Μπορούµε επίσης, αφού ζητήσουµε την απόκρυψη του συµβόλου του χρονοδείκτη, να σχεδιάσουµε ένα άλλο σύµβολο (σχήµα ή κείµενο) και να το τοποθετήσουµε στη θέση του συµβόλου του χρονοδείκτη. Για το σχεδιασµό νέων συµβόλων ανατρέχουµε στο παράθυρο Shape Designer. Οµοίως µπορούµε να εισάξουµε ένα σύµβολο- κείµενο, γράφοντας το µε το εργαλείο Text. -Στα πεδία (2) ορίζουµε την κάθετη απόσταση του χρονοδείκτη ως προς το πεντάγραµµο. Ορίζοντας θετικές τιµές, o χρονοδείκτης µετακινείται προς τα πάνω, αρνητικές προς τα κάτω και µε τιµή 0 (µηδέν) τοποθετείται στη φυσική του θέση. Το πεδίο Abbreviated Symbol αναφέρεται στα σύµβολα c ή C, ενώ τα πεδία Top και Bottom Symbol στα αριθµητικά σύµβολα του χρονοδείκτη (πάνω και κάτω). -Στο πεδίο Display Courtesy Time Signature at End of Staff System ορίζουµε το αν θα εµφανίζεται, στο τέλος του πενταγράµµου, ο ισχύων για το επόµενο µέτρο χρόνος, αν στο µεταξύ έχει ορισθεί προσωρινά άλλος χρόνος (Προειδοποίηση αλλαγής). -Στα πεδία (3) ορίζουµε την απόσταση του χρονοδείκτη ως προς τo σύµβολο του οπλισµού και την πρώτη νότα, ουσιαστικά την πριν και την µετά απόσταση του χρονοδείκτη από τα υπόλοιπα στοιχεία του πενταγράµµου. Οι τυπικές αποστάσεις δίνονται από το πρόγραµµα. -Στα πεδία (4) ορίζουµε ένα διαφορετικό σύµβολο απεικόνισης του συµβόλου των µεικτών χρόνων. Π.χ. µπορούµε αντί της γραφής 4/4+3/4 να έχουµε 4/4*3/4. Η αποθήκευση και ανάκληση των προτιµήσεων του προγράµµατος. Εκτελώντας την εντολή File/Save Library θα αποθηκεύσουµε τις προτιµήσεις µας. Εκτελώντας την εντολή θα ανοίξει το ακόλουθο παράθυρο, στο οποίο θα ορίσουµε ποιά βιβλιοθήκη θέλουµε να αποθηκεύσουµε. Η εκτέλεση της εντολής µπορεί να γίνει και από το παράθυρο Document Options (πεδίο Save Library, κάτω µέρος της εικόνας). Εν προκειµένω θα επιλέξουµε να αποθηκεύσουµε τη βιβλιοθήκη Document Options. Επιλέγουµε τη βιβλιοθήκη Document Options και πατάµε ΟΚ. Στη συνέχεια το πρόγραµµα θα µας ρωτήσει που θα αποθηκευθεί το αρχείο της βιβλιοθήκης Document Options και µε ποιό όνοµα. Οι βιβλιοθήκες του προγράµµατος βρίσκονται στον φάκελλο Libraries, ο οποίος βρίσκεται στο φάκελλο του προγράµµατος. Επιλέγουµε να αποθηκεύσουµε το αρχείο µας στο φάκελλο Libraries µε το όνοµα My Options. Δίνουµε ένα διαφορετικό όνοµα για να διατηρήσουµε την αρχική βιβλιοθήκη προτιµήσεων του προγράµµατος άθικτη. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε πολλές βιβλιοθήκες προτιµήσεων και να επιλέγουµε κάθε φορά (µε την εντολή Load Library) αυτή που ταιριάζει στις ανάγκες κάθε αρχείου µας. Ελέγχοντας τώρα τα περιεχόµενα του φακέλλου Libraries θα δούµε το αρχείο My Options.

6 Τώρα, σε κάθε νέο αρχείο θα µπορούµε να χρησιµοποιούµε τις προτιµήσεις που ορίσαµε. Αρκεί µε το άνοιγµα του αρχείου να εκτελέσουµε την εντολή File/Load Library και να επιλέξουµε τη βιβλιοθήκη My Options. Η εκτέλεση της εντολής µπορεί να γίνει και από το παράθυρο Document Options (πεδίο Load Library, κάτω µέρος της εικόνας).

Βιβλιοθήκη συµβόλων κιθάρας.

Βιβλιοθήκη συµβόλων κιθάρας. ουλεύοντας µε το Finale: Γράφοντας για κιθάρα Από τον Παναγιώτη Φραγκούλη Το Finale αποτελεί πλέον απαραίτητο εργαλείο στην καθηµερινότητα κάθε σύγχρονου συνθέτη. Σε κάθε νέα του έκδοση εµπλουτίζεται µε

Διαβάστε περισσότερα

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια)

ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) ουλεύοντας µε το Finale (6η συνέχεια) MIDI Tool: Για την τελειότερη ακρόαση της παρτιτούρας µας Εισαγωγικά: Το Finale όπως και κάθε πρόγραµµα γραφής παρτιτούρας παρουσιάζει ένα µειονέκτηµα κατά την ακρόαση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων

Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων 1 Προχωρηµένα θέµατα λειτουργικού συστήµατος MS Windows...1 1.1 Αλλάζοντας την εµφάνιση των Windows XP... 1 1.1.1 Αλλάζοντας την γενική εµφάνιση των Windows XP... 2 1.1.2 Αλλάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2

σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 σχέδια εγκαταστάσεων Πλήρες εγχειρίδιο προγράµµατος Version 7 release2 SEE Electrical, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις / έκδοση V7R2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 A1. Εντολές & Παράθυρα 2 A1.1 Menu εντολών «Εγκαταστάσεις» 2 Α1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

2. Θερµοµόνωση. 2.1 Αρχεία

2. Θερµοµόνωση. 2.1 Αρχεία 2. Θερµοµόνωση Το πρόγραµµα της Θερµοµόνωσης εκτελείται µε διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο και µετά από λίγο εµφανίζεται το παράθυρο µε το κεντρικό menu: Παρατηρούµε, ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar)

Microsoft Word 1. ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή. Η γραµµή τίτλου (Title Bar) Η γραµµή µενού (Menu Bar) Επεξεργασία κειµένου µε το Τα βασικά Microsoft Word 1 ΓΕΝΙΚΑ Εισαγωγή Για να ανοίξετε το Word επιλέξτε Start > Microsoft Word ή Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Word. Θα ανοίξει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows

Κων/νου Στυλιάδη. Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων. Access for Windows Το Πρόγραµµα Επεξεργασίας Βάσεων Δεδοµένων Φλώρινα, Φεβρουάριος 2000 Τι Σηµαίνει Βάση Δεδοµένων Βάση Δεδοµένων (DataBase) είναι µια συλλογή από εγγραφές και αρχεία, τα οποία είναι οργανωµένα έτσι ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Πληκτρολόγηση κειµένου... 5 1.2 Πρακτικές συµβουλές κατά την πληκτρολόγηση... 6 1.3 Επιλογή κειµένου... 6 1.4 Αντιγραφή και µετακίνηση κειµένου... 7 1.5 Εύρεση κειµένου...

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ORCAD

ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ORCAD ΣΥΝΤΟΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ORCAD ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τεχνολογία Εξαρτηµάτων & Σχεδίαση PCB Ακαδ. Έτος 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μάθηµα 1 ο 1α.Το Θεωρητικό κύκλωµα....3

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 Εισαγωγή Το Word είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο διαδεδοµένος επεξεργαστής κειµένου στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών και ανήκει στην οµάδα προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι δυνατότητες που έχει πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Μετεπεξεργασία (postprocessing) µε τα προγράµµατα WINGRAF, DBVIEW, URSULA Μάϊος 2005

Μετεπεξεργασία (postprocessing) µε τα προγράµµατα WINGRAF, DBVIEW, URSULA Μάϊος 2005 Μετεπεξεργασία (postprocessing) µε τα προγράµµατα WINGRAF, DBVIEW, URSULA Μάϊος 2005 SOFiSTiK Hellas A.E. 3ης Σεπτεµβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 2108220607, 2108251632 Fax: 2108251632 www.sofistik.gr, info@sofistik.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειµένου

Επεξεργασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Microsoft Office Word 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. 1 2. Επιλογή, ιόρθωση, Επεξεργασία. 9 3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων. 17 4. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης της Microsoft Access 2000 1

Εγχειρίδιο Χρήσης της Microsoft Access 2000 1 Εγχειρίδιο Χρήσης της Microsoft Access 2000 1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (NEW DATABASE) Για να δηµιουργήσουµε µια νέα βάση δεδοµένων ξεκινούµε τη Microsoft Access 2000 από το Start Menu ή τη Γραµµή

Διαβάστε περισσότερα

E. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας παρουσιάσεων MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2003

E. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας παρουσιάσεων MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2003 E. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας παρουσιάσεων MICROSOFT OFFICE POWERPOINT 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής κειµένου Word

Επεξεργαστής κειµένου Word 1 Εισαγωγή Το Word είναι χωρίς αµφιβολία ο πιο διαδεδοµένος επεξεργαστής κειµένου στο χώρο των προσωπικών υπολογιστών και ανήκει στην οµάδα προγραµµάτων του Microsoft Office. Οι δυνατότητες που έχει πλησιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1)

ErgoNorm. Άμεση Εκκίνηση. ( χήμα 1) ErgoNorm 1 Άμεση Εκκίνηση ( χήμα 1) Για τον προσδιορισμό της οικονοµικότερης (Οµαλής) προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου σε ένα δημόσιο έργο με την χρήση του προγράμματος ΕrgoNorm, ακολουθούμε τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

τουργικών χαρακτηριστικών πού έχουν µετατρέψει την αλληλεπίδραση του χρήση µε την εφαρµογή σε µια εύκολη και ευχάριστη διαδικασία.

τουργικών χαρακτηριστικών πού έχουν µετατρέψει την αλληλεπίδραση του χρήση µε την εφαρµογή σε µια εύκολη και ευχάριστη διαδικασία. Κεφάλαιο 10 Φόρµες Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο είναι δυνατή η δηµιουργία διαλόγων αλληλεπίδρασης µε το χρήση και η διαχείριση των δεδοµένων της εφαρµογής µέσα από ένα εύχρηστο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σηµειώσεις στο Power Point 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 4 1.1 ηµιουργία νέας παρουσίασης... 4 1.2 ηµιουργία παρουσίασης µε τον Οδηγό αυτόµατου περιεχοµένου... 5 1.3 Αλλάζοντας την προβολή... 6 1.4 Μετακίνηση µεταξύ των διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο PowerPoint

Εισαγωγή στο PowerPoint Εισαγωγή Το PowerPoint είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραµµα παρουσίασης. το οποίο αποτελεί τµήµα του πακέτου Microsoft Office. Σκοπός του είναι να βοηθάει τους χρήστες να δηµιουργούν εύκολα εντυπωσιακές παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα