ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ Διεύθυνση :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο :Προμηθειών Ταχ. Δνση :Ρίον Πατρών Πληρ. : Θ. ΜΩΡΟΥ Τηλέφωνο : FAX : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» έχοντας υπόψη: 1. ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ: 1.1. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «προμήθεια του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Του Ν.3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού» 1.4. Το Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις 1.5. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Φ.Ε.Κ. 81/Α/ Του Ν.3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Ε.Σ.Υ. κλπ» και ειδικότερα του άρθρου 14 αυτού Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις Διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 1.8. Τις διατάξεις του Ν.3370/2005 «Οργάνωσης και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στοδιαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το υπουργείο Υγείας &Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» Το άρθρο 24 παρ. 4 του Νόμου 3846/ Το άρθρο 27 του Ν 3867/ Το Ν. 3918/11 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις» 1.16 Την με αριθ. ΔΥ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/ & ΦΕΚ 703/Β/ ).

2 1.17 Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/ , ΦΕΚ 755/Β/ &ΦΕΚ 757/Β/ ) Την αριθμ 30/ Απόφαση περί έγκρισης της Προμήθειας Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Ο διαγωνισμός θα γίνει στις ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου και ενώπιον της ορισθείσης για το σκοπό αυτό Επιτροπής. ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ Παρασκευή ΩΡΑ 12:00 Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία. 2. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 39 Π.Δ. 60/2007) 2.1. Έλληνες πολίτες Αλλοδαποί Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά Συνεταιρισμοί Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Εκπρόσωποι των πιο πάνω, προσκομίζοντας με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 3. ΓΛΩΣΣΑ Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει σήμερα στην οποία : 1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. 2. Να δηλώνεται ότι μέχρι κ α ι την η μ έ ρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: Α. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). Β. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας

3 Γ. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 3. Να δηλώνεται ότι μέχρι κ α ι την η μ έρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν: α. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή β. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος γ. σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 4. Να δηλώνεται ότι μέχρι κ α ι την η μ έρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: 1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση. Ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου. Προκειμένου δε για αλλοδαπούς, απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή. 6. Πιστοποιητικό ISO 9001: 2008 για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σε ισχύ 7. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καθορίσει στην προσφορά του τα στελέχη που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου και συγκεκριμένα : o Να καθοριστούν τα στελέχη που θα αναλάβουν τους ρόλους του Υπεύθυνου Έργου και του Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου του Έργου. Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου Έργου πρέπει να διαθέτει, αποδεδειγμένη ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου, αναλαμβάνοντας την απ ευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή για το συντονισμό των εργασιών και την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου. Ο Υπεύθυνος του Έργου θα είναι δυνατόν να υποβοηθείται και να αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου. o Να διαθέτει ικανοποιητικό κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την διαχείριση του αριθμού κλήσεων, το σύνολο του οποίου υποχρεούται επίσης να δηλώσει στην προσφορά του. o Ο Υπεύθυνος και Αναπληρωτής Έργου, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης και επί τόπου παρουσίας στην Αναθέτουσα Αρχή προκειμένου να επιλύουν ζητήματα που άπτονται των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε σε προγραμματισμένες συναντήσεις είτε σε έκτακτες. 8. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση «Έργου». Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: Δήλωση με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με: επιχειρηματική δομή τομείς δραστηριότητας προϊόντα και υπηρεσίες

4 9. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε υλοποίηση συναφών έργων. Ειδικότερα, να διαθέτει εμπειρία στη παροχή υπηρεσιών διαχείρισης της τηλεφωνικής επικοινωνίας των πολιτών / ασθενών για την οποία θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με αναλυτικά στοιχεία. Oι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω θα ζητηθούν να κατατεθούν πρωτότυπα από τον μειοδότη πριν την υπογραφή της σύμβασης. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς και θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προσφέροντα ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Σε ένα από τα δύο (2) αυτά αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: Στον κύριο φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν λόγω μεγάλου όγκου τους στον κυρίως φάκελο, συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Με ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης διακήρυξης. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 17 η η μ έ ρ α Πέμπτη και έως ώρα 14:00 στο Γρ. Προμηθειών του ΠΓΝΠ,ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, θα τις αποσφραγίσει ενώπιον των διαγωνιζομένων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών το αρμόδιο όργανο δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης (άρθρο 11 παραγρ. 8 του ΚΠΔ 118/2007 ) Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους προμηθευτές επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών, κατόπιν συνεννόησης με το Γρ. Προμηθειών. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού Αρ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τα στοιχεία του αποστολέα Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 5.3 Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, θα απευθύνεται στο ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του ΠΓΝΠ και θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή με ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικά, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Επιτροπή πριν αρχίσει ο διαγωνισμός. 5.4 Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. Οι προσφορές αυτές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 5.5 Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 5.6 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την οριζόμενη ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών από την διακήρυξη. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. Θα γίνει ταυτόχρονα το άνοιγμα δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και η αξιολόγηση θα γίνει σε ένα στάδιο 6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για χρονικό διάστημα έξι μηνών με δικαίωμα πρόωρης λύσης εφόσον ολοκληρωθεί νωρίτερα ο διαγωνισμός που θα προκηρυχθεί. 7. ΤΙΜΕΣ Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ, για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ ο οποίος πρέπει να αναφέρεται χωριστά και βαρύνει το Νοσοκομείο, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Για την σύγκριση των προσφορών, οι τιμές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε ΕΥΡΩ με βάση την ισχύουσα τιμή FIXING του Επίσημου Δελτίου Συναλλαγμάτων έναντι ΕΥΡΩ (Ελεύθερη σύγκριση FIXING της Διατραπεζικής Αγοράς) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς. Η αναγραφή της ανά μονάδα τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς το άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του πέντε. προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120 ) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

6 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για όσα δεν προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονομικής προσφοράς, τεχνικής λύσης κλπ) δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες, καθώς επίσης και οι εναλλακτικές προσφορές. Προσφορές για την υλοποίηση μέρους του διακηρυσσομένου με την παρούσα προμήθειας γίνονται δεκτές. 11. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνεται μόνος σε ΕΥΡΩ, μετά την σύνταξη πρωτοκόλλου ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ & ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ παραλαβής των προμηθευομένων ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές και μετά την έκδοση και θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/03 (ΦΕΚ 138/α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.» Toν προμηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί θα βαρύνουν oι νόμιμες κρατήσεις και :Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β / ) : 2,00 % (δύο της εκατό). Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκομείο. 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο των εκ της σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων του προμηθευτή. Για μερική ή ολική εξόφληση των αξιώσεων από προμήθειες ειδών, είναι αναγκαία η προσκόμιση των δικαιολογητικών που ο Νόμος ορίζει κάθε φορά και πρέπει να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 14. ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στη προσφορά, αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης. Για ότι δεν προβλέπεται με την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 118/2007, του Π.Δ. 346/98, του Ν.2518/97 και του Ν. 3329/2005. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΓΝΠ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ

7 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ: 1. «υποδοχή και εξυπηρέτηση εισερχόμενων κλήσεων πολιτών / ασθενών που επιθυμούν να κλείσουν ιατρικό ραντεβού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες στην από τηλεφώνου εξυπηρέτηση των πολιτών». 2. Υπηρεσίες Τηλεφωνικού κέντρου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ Ο ανάδοχος θα υποδέχεται και θα εξυπηρετεί τις κλήσεις των πολιτών / ασθενών που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την γραμματεία πρωινών και απογευματινών εξωτερικών ιατρείων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Επιπλέον θα παρέχει και πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης της λειτουργίας της γραμματείας πρωινών και απογευματινών ιατρείων του νοσοκομείου (ενδεικτικά επιβεβαιώσεις και ακυρώσεις ραντεβού, στατιστικά στοιχεία κ.α.). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Ο ανάδοχος ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Ευαίσθητων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.2472/1997 (όπως ο νόμος αυτός ισχύει σήμερα), καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωσή της η οποία προβλέπεται από το σχετικό με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νομικό πλαίσιο. 2. Ο ανάδοχος θα εκτελεί την εργασία βάση του εκάστοτε πληροφοριακού συστήματος που διαθέτει η υπηρεσία. Η δε διαχείριση των εφαρμογών θα γίνεται από το Νοσοκομείο μας. 3. Ο ανάδοχος κατά τον προγραμματισμό της επίσκεψης να επιβεβαιώνει όλα τα δημογραφικάασφαλιστικά στοιχεία των ασθενών όταν αυτός διαθέτει αριθμό μητρώου ασθενή (παλαιός ασθενής), επίσης και σε προγραμματισμό επίσκεψης νέου ασθενούς να συμπληρώνονται όλα τα δημογραφικά - ασφαλιστικά στοιχεία. 4. Να εντοπίζονται τα πολλαπλά μητρώα ασθενών και να ενημερώνεται ο υπεύθυνος υπάλληλος της υπηρεσίας. 5. Να πληροφορεί τον πολίτη για θέματα του ασφαλιστικού ταμείου, τηλέφωνα ιατρών ή ιατρείων, για τις παροχές υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 6. Το Servies Lever Agreement (S.L.A) να είναι 80/ Ο χρόνος αναμονής να μην υπερβαίνει τα Όλες οι συνομιλίες να καταγράφονται σε αρχεία Η/Υ και θα βρίσκονται εύκολα άμεσα, οποτεδήποτε ζητηθεί από την υπηρεσία. 9. Ο ανάδοχος σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία πέραν αυτών που περιγράφονται στη παρούσα, θα αμείβεται κατόπιν συμφωνίας και σύμφωνα με την αντίστοιχη οικονομική προσφορά που θα καταθέτει. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Α1) Κλείσιμο ραντεβού στα πρωινά και απογευματινά ιατρεία Αφορά στην υποδοχή και εξυπηρέτηση εισερχόμενης κλήσης από πολίτη / ασθενή που κλείνει ραντεβού σε πρωινό ή απογευματινό ιατρείο του νοσοκομείου. Α2) Ακύρωση ραντεβού Πρόκειται για την ακύρωση όλων των ραντεβού είτε με εισερχόμενες είτε από εξερχόμενες κλήσεις που δέχεται ο ανάδοχος από ασθενείς, σχετικά με τη λειτουργία των πρωινών και απογευματινών ιατρείων κ.α. Α3)Επιβεβαίωση ραντεβού Αφορά στην πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων με σκοπό την επιβεβαίωση της προσέλευσης ή μη του πολίτη/ ασθενή στο ραντεβού του. Α4) Μηνιαία και εξάμηνη παραδοτέα αναλυτική έκθεση Στην μηνιαία και εξάμηνη παραδοτέα αναλυτική έκθεση περιλαμβάνονται: Στατιστική ανάλυση κλήσεων και ραντεβού,παρακολούθηση διαθεσιμότητας ραντεβού, παράπονα και εξυπηρέτηση των καλούντων, κ.π.λ.

8 Στο κλείσιμο των Ιατρικών ραντεβού (πρωινών απογευματινών ) θα χρησιμοποιείται ένα ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό κλήσης το και οι δυνατότητές του να είναι η λειτουργία περισσοτέρων από 15 θέσεων εργασίας και η απάντηση εξυπηρέτηση περισσότερη από 30 ταυτόχρονων εισερχομένων κλήσεων. Η σύνδεσή του δε, να γίνεται χωρίς τη χρήση εκτροπής και σε αντίθετη περίπτωση το κόστος των τελών κλήσεων θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Το κόστος και η συντήρηση του εξοπλισμού και τα οποιαδήποτε τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο. Η εξυπηρέτηση των ασθενών να είναι συνεχόμενη από Δευτέρα έως Παρασκευής και ώρες λειτουργίας 9:00 17:00. Σε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις η απάντηση να γίνεται με την επωνυμία του Νοσοκομείου. Να δοθεί ενιαία μηνιαία τιμή για το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε μηνιαία στατιστικά ως εξης: ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΥΝΟΛΑ έως ΕΓΚΥΡΑ: ΑΚΥΡΑ: ΕΓΚΥΡΑ: ΑΚΥΡΑ: ΕΓΚΥΡΑ: ΑΚΥΡΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το Τηλεφωνικό Κέντρο του αναδόχου θα υποδέχεται και θα εξυπηρετεί τις κλήσεις των πολιτών /ασθενών που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία των πρωινών και απογευματινών ιατρείων του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το call center περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. Εξυπηρέτηση κλήσεων για κλείσιμο ραντεβού Το τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου θα υποδέχεται και εξυπηρετεί τις κλήσεις των ασθενών που επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού στα πρωινά ή/ και απογευματινά ιατρεία του νοσοκομείου. Η διαχείριση (κλείσιμο) των ραντεβού θα πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου. Εξυπηρέτηση κλήσεων που δεν καταλήγουν σε ραντεβού Το τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου θα υποδέχεται και εξυπηρετεί τις κλήσεις πολιτών /ασθενών που δεν ενδιαφέρονται αποκλειστικά για το κλείσιμο ραντεβού. Οι πολίτες αυτοί θα καλούν με σκοπό: την επιβεβαίωση, την υπενθύμιση, την ακύρωση, την μετάθεση του ραντεβού τους, για να λάβουν πληροφορίες για τη λειτουργία των ιατρείων του νοσοκομείου κ.α. Το τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου θα εξυπηρετεί τις παραπάνω κλήσεις και θα δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες στους πολίτες / ασθενείς. Επιβεβαίωση ραντεβού Το τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου θα καλεί τηλεφωνικά τους πολίτες / ασθενείς με σκοπό να τους υπενθυμίσει το ραντεβού τους στο νοσοκομείο και να επιβεβαιώσει την προσέλευσή τους στο ραντεβού. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του ασθενή στο ραντεβού, το τηλεφωνικό κέντρο θα το ακυρώνει ώστε να είναι διαθέσιμο για άλλο ασθενή. Στην επικοινωνία του τηλεφωνικού κέντρου με τον ασθενή, να φαίνεται στην οθόνη του κινητού ή στην αναγνώριση της σταθερής τηλεφωνικής συσκευής, ο αριθμός του καλούντος (τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου). Αυτό θα διευκολύνει την αμφίδρομη επικοινωνία, όταν ο ασθενής είναι απασχολημένος και υπάρχει αδυναμία άμεσης επικοινωνίας Ακύρωση ραντεβού Το τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου θα καλεί τηλεφωνικά τους πολίτες / ασθενείς με σκοπό να τους ενημερώσει για την ακύρωση του ραντεβού τους. Σε περίπτωση δηλαδή που κάποιο ιατρείο δεν θα λειτουργήσει λόγω π.χ. άδειας του ιατρού ή βλάβης κάποιου ιατρικού μηχανήματος, το τηλεφωνικό

9 κέντρο, κατόπιν εντολής του νοσοκομείου, θα ειδοποιεί άμεσα τους ασθενείς για τη μηπραγματοποίηση του ραντεβού τους. Ανοιχτή Γραμμή Παραπόνων Παράλληλα το τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου θα λειτουργεί και ως Ανοιχτή Γραμμή Παραπόνων, την οποία θα καλούν οι πολίτες ώστε να υποβάλλουν κάποιο παράπονο ή καταγγελία που σχετίζεται με τη λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Σκοπός της δημιουργίας της Γραμμής Παραπόνων είναι η αξιοποίηση του τηλεφωνικού κέντρου, με το οποίο έρχονται σε επαφή εκατοντάδες πολίτες καθημερινά, ως αποδέκτης πληθώρας πληροφοριών / παρατηρήσεων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες / ασθενείς κατά την εξυπηρέτησή τους και την λήψη υπηρεσιών από το νοσοκομείο. Υπό αυτό το πρίσμα, το τηλεφωνικό κέντρο του αναδόχου θα καταγράφει, αξιολογεί, επεξεργάζεται και θα προετοιμάζει σχετικό παραδοτέο για την ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών του νοσοκομείου. Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει: αναλυτική κατάσταση με το σύνολο των παραπόνων που καταγράφηκαν, ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση και στατιστική επεξεργασία των παραπόνων /καταγγελιών ανάλογα με την υπηρεσία του νοσοκομείου που αφορά (γραφείο κίνησης, γραμματεία εξωτερικών ιατρείων, ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό κ.α.) Το παραδοτέο θα αποστέλλεται μηνιαίως και ανά εξάμηνο στο νοσοκομείο με στόχο όχι μόνο την άμεση ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες / ασθενείς αλλά και τη λήψη μέριμνας για την αντιμετώπιση και μη επανεμφάνισή τους. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Στατιστικά στοιχεία λειτουργίας του call center Με σκοπό την παρακολούθηση του έργου, ο ανάδοχος θα αποστέλλει μηνιαίως report (έκθεση αποτελεσμάτων) που θα περιέχει μετρικά στοιχεία που θα αφορούν στη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του αναδόχου όπως: πλήθος κλήσεων που εξυπηρετήθηκαν από το call center, μέσος χρόνος εξυπηρέτησης κλήσης, μέσος χρόνος αναμονής, πλήθος πρωινών ραντεβού που έκλεισε το call center, πλήθος απογευματινών ραντεβού που έκλεισε το call center, Ανάλυση εισερχόμενων κλήσεων Όσον αφορά τις κλήσεις που υποδέχτηκε και εξυπηρέτησε το τηλεφωνικό κέντρο, ο ανάδοχος θα αποστέλλει παραδοτέο που θα περιέχει το πλήθος των κλήσεων που εξυπηρέτησε και το «σκοπό» αυτών, δηλαδή: κλήση από ασθενή για το κλείσιμο ραντεβού, κλήση από ασθενή για επιβεβαίωση / υπενθύμιση του ραντεβού του, κλήση από ασθενή για ακύρωση του ραντεβού του, κλήση από ασθενή για την αναζήτηση κάποιας πληροφορίας, κλήση από ασθενή για την υποβολή παραπόνου ή καταγγελίας κ.α. Στατιστική ανάλυση κλήσεων και ραντεβού Επιπλέον, ο ανάδοχος θα παραδίδει τις παρακάτω στατιστικές επεξεργασίες και αναλύσεις: κατανομή των κλήσεων που δέχεται το τηλεφωνικό κέντρο, κατανομή των ραντεβού που κλείνει το τηλεφωνικό κέντρο, κατανομή κλήσεων που δεν αφορούσαν κλείσιμο ραντεβού. Παρακολούθηση διαθεσιμότητας ραντεβού Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που συνήθως αντιμετωπίζει το νοσοκομείο στην οργάνωση της λειτουργίας των τακτικών ιατρείων είναι οι μεγάλες λίστες αναμονής σε κάποια ιατρεία (πολύ μακρινά χρονικά ραντεβού). Για την παρακολούθηση αυτών, ο ανάδοχος θα στέλνει μηνιαία αναφορά που θα περιέχει τη διαθεσιμότητα σε ραντεβού αυτών των ιατρείων καθώς και τη διαχρονική της εξέλιξη υπό μορφή διαγραμμάτων.

10 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Στο τηλεφωνικό κέντρο θα απασχολείται ένα άτομο που πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: 1. Απολυτήριο Λυκείου 2. Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική αντίληψη 3. Άνετη χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows 4. Υψηλό αίσθημα ευθύνης για τη διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων 5. Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες 6. Γνώση Αγγλικών 7. Εμπειρία επιθυμητή Οι υπηρεσίες που θα επιτελεί είναι οι εξής: 1. Απαντήσεις για τις ημέρες εφημερίας του Νοσοκομείου 2. Αναζητήσεις ιατρών μέσω bipper ή τηλεφώνου σε περίπτωση εφημερίας τους 3. Σύνδεση του Νοσοκομείου με άλλα Νοσοκομείου σε περιπτώσεις διακομιδής και πάσης φύσης εκτιμήσεις προβλημάτων που προκύπτουν 4. Σύνδεση των πολιτών που τηλεφωνούν με κλινικές, εργαστήρια κλπ τμήματα του Νοσοκομείου και ενημέρωσή τους για τα τηλέφωνα με τα οποία κλείνουν τηλεφωνικά ραντεβού για τα πρωινά και απογευματινά εξωτερικά ιατρεία. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες και τις επικοινωνιακές ανάγκες της υπηρεσίας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Αναθέτουσας αρχής. 3. Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση του ως άνω έργου οφείλει δε να δώσει σαφείς οδηγίες στο προσωπικό του για να τηρεί εχεμύθεια. 4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 5. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε πέντε (5 ) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.

11 7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, για τον εξοπλισμό του τηλεφωνικού κέντρου και την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των πολιτών, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 8. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του προσωπικού που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία, ικανότητα και εχεμύθεια, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους υπαλλήλους της Αναθέτουσα Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές 9. Σε περίπτωση που μέλη του προσωπικού του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής. 10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφούται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπληρώνει ή να αντικαθιστά τα εργαζόμενα μέλη, όταν υπάρχουν αντικειμενικοί ή υποκειμενικοί λόγοι που ο ίδιος αποκλειστικά διαπιστώνει, κατόπιν ενημέρωσης των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής 12. Η παροχή της εργασίας του ενός ατόμου υπό την πλήρη ευθύνη και εποπτεία του αναδόχου θα μπορεί να λαμβάνει χώρα ημερησίως από 15:00 έως 22: Δυνατότητα παρατάσεως του χρόνου απασχολήσεως και εργασίας εντός του συγκεκριμένου χώρου του Νοσοκομείου θα είναι δυνατή μόνο με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Νοσοκομείου. 14. Να καλύπτει την αμοιβή οποιουδήποτε ατόμου απασχολείται στην εκτέλεση του έργου και κάθε φορά τυχόν υπαλλήλου του, καθώς και οποιοδήποτε τρίτου απασχοληθεί και με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του έργου και ο οποίος δε θα είναι εργαζόμενος ή υπάλληλος με οποιοδήποτε τρόπο και σχέση με το Νοσοκομείο. 15. «Ο ανάδοχος, ως εργοδότης υποχρεούται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασίας για το προσωπικό του, το οποίο θα κοινοποιείται στην αναθέτουσα Αρχή Το μηνιαίο ή το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του προσωπικού, στο οποίο θα περιγράφεται αναλυτικά το ωράριο, θεωρημένο από το αρμόδιο τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας, θα παραδίδεται στον προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας, το αργότερο την 29η ημέρα του προηγούμενου μήνα ή την τελευταία εργάσιμη της προηγούμενης εβδομάδας αντίστοιχα..

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοσίευση γίνεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: και στο site του ΠΓΝΠ www.pgnp.gr. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΝΑΙ - ΟΧΙ) Κατάθεση Δείγματος

Η Δημοσίευση γίνεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: και στο site του ΠΓΝΠ www.pgnp.gr. Τεχνικές Προδιαγραφές (ΝΑΙ - ΟΧΙ) Κατάθεση Δείγματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1208/22-1-2015 ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Ταχ. Δ/νση: ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ. 26504

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 26 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» Αρ. Πρωτ. 21174/23-10-2014 Ταχ. Δ/νση: ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ, 24/10/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/76/3151 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 09.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.5671 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ 23-12-2011 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 23-12-2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 19/12/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Σ/32097 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 03-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1609/1753F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΓΘΕ4690ΒΜ-ΩΟΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/15485 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΎΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.:16143/18-12-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 12461 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΣΠ. ΤΗΛ. 213 2046170-171 ΦΑΞ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/15252 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ:ΩΔΡΕ4690ΒΜ-8ΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 23 /09/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/ 21960 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Δαούτης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ CPV 38434540-3 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ CPV 38434540-3 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/1280 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ:6ΞΛΧ4690ΒΜ-6ΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 31 /07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/ 18351 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα