Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»"

Transcript

1 Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί από βάρθ και αμαρτιματα του παρελκόντοσ, κάκε τόποσ είναι υποχρεωμζνοσ να αναπτφξει τα δικά του ξεχωριςτά χαρακτθριςτικά, για να βγει από το τζλμα και να βαδίςει ςτθν ανάπτυξθ. Ζνασ τζτοιοσ ξεχωριςτόσ τόποσ είναι και θ Σφροσ! Μετά από ςχεδόν 2 αιϊνεσ, ιρκε θ ϊρα το νθςί μασ να ξαναγίνει θ ΑΧΟΝΤΛΣΣΑ ΤΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ!

2 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγικό ςημείωμα ςελ Κεφάλαιο 1 ο Η παρούςα πραγματικότητα ςελ Κεφάλαιο 2 ο Οι αιτίεσ τησ καταςτροφήσ..ςελ Κεφάλαιο 3 ο Άμεςη Δημοκρατία ςτη ύρο.ςελ Παράρτημα Σρόποσ επιςτροφήσ ςτην Άμεςη Δημοκρατία ςελ Κεφάλαιο 4 ο Η ανάπτυξη τησ ύρου...ςελ. 19 Ενότητα 1 η Διοίκηςη... ςελ. 19 Ενότητα 2 η Οικονομία....ςελ. 25 Α) Υορολογία Πρόςτιμα...ςελ. 27 Β) Αναπτυξιακή πολιτική..ςελ. 31 Γ) Διαχείριςη εςόδων εξόδων..... ςελ. 34 Δ) Περιοριςμόσ κατάργηςη ςυγκεκριμένων δαπανών ςελ. 38 Ε) Αξιοποίηςη δημοτικήσ περιουςίασ ανακαίνιςη παλαιών κι εγκαταλελειμμένων κτηρίων......ςελ Κεφάλαιο 5 ο Κοινωνική Πολιτική ςελ Κεφάλαιο 6 ο Ζργα υποδομϊν.. ςελ Κεφάλαιο 7 ο Τουριςτικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ ςελ Κεφάλαιο 8 ο Ακλθτικι ανάπτυξθ......ςελ Κεφάλαιο 9 ο Ραιδεία..ςελ Κεφάλαιο 10 ο Ανάπτυξθ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ ςελ Κεφάλαιο 11 ο Λςτορικι κλθρονομιά.. ςελ Κεφάλαιο 12 ο Ρεριβάλλον ανακφκλωςθ.ςελ Κεφάλαιο 13 ο Εκελοντιςμόσ..ςελ.68 Συμπεράςματα..ςελ.71 ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ.ςελ.73 Ε.ΡΟ.Σ. Ζνωςθ Ρολιτιςμοφ Σφρου.....ςελ. 75 Ραράρτθμα ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ....ςελ. 82

3 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Θ Σφροσ, από τα προϊςτορικά ακόμθ χρόνια, απετζλεςε κζντρο πολιτιςμοφ κι εμπορίου (πολιτιςμόσ Σφρου Κζρου). Ζκτοτε, λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ (κζντρο Κυκλάδων κζντρο Αιγαίου), δφο υπζροχων, μεγάλων φυςικϊν λιμανιϊν (Ερμοφπολθσ και Φοίνικα) και τθσ νοοτροπίασ, παιδείασ και δυναμικισ των κατοίκων τθσ, κα είναι πάντα μια ςθμαντικι γωνιά τθσ Ελλάδασ μασ, ακόμθ και όταν κα βρίςκεται ςε περιόδουσ παρακμισ. Το νθςί μασ, αναφζρεται για πρϊτθ φορά ςτθν Οδφςςεια, όπου περιγράφεται ωσ ζνα κατάφυτο νθςί, πλοφςιο ςε νερά και ποτάμια. Από αυτόν τον επίγειο παράδειςο, κατάγεται και ο πιςτόσ χοιροβοςκόσ του Οδυςςζα, ο Εφμαιοσ. Ρροφανϊσ, ο επίγειοσ αυτόσ παράδειςοσ ζπαψε πια να υπάρχει κατά τθ διάρκεια τθσ Ενετοκρατίασ, όπου όλα τα Κυκλαδονιςια αποψιλϊκθκαν από τα υπζροχα δάςθ κζδρων τουσ, μόνο και μόνο για να χτίςουν οι Δόγθδεσ τθν υπζροχθ πόλθ τουσ, τθ Βενετία. Ππωσ πολλοί επιςτιμονεσ και ακαδθμαϊκοί πιςτεφουν πια ότι θ φφςθ του κάκε τόπου είναι υπεφκυνθ για τθν απόδοςθ ξεχωριςτισ ταυτότθτασ ςε κάκε ζκνοσ, ζτςι υπάρχουν και μικρότερα ςθμεία ςτθν γεωγραφικι επικράτεια που κατοικεί το εκάςτοτε ζκνοσ, που προςδίδουν ακόμθ πιο ξεχωριςτά χαρακτθριςτικά ςτουσ γθγενείσ πλθκυςμοφσ. Ζνασ τζτοιοσ ςτο ρουν τθσ Λςτορίασ κατζςτθ ο ςυριανόσ πλθκυςμόσ. Ρεριβαλλόμενοσ από κάλαςςα, δεχόμενοσ τα ενεργειακά κφματα του υπεδάφουσ του νθςιοφ και ηϊντασ δίπλα ακριβϊσ ςτο ςθμείο εκείνο του πλανιτθ μασ με τθ μεγαλφτερθ θλιοφάνεια το χρόνο (Διλοσ), ανζπτυξε χαρακτθριςτικά τζτοια που γριγορα του ζδωςαν μια ξεχωριςτι χροιά ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ. Ππωσ λχ οι Σπαρτιάτεσ και οι Μακεδόνεσ ιταν γνωςτοί για τισ πολεμικζσ τουσ αρετζσ, οι Ακθναίοι για τθν φιλοςοφία τουσ και οι Κορίνκιοι με τουσ Μινωίτεσ για τθν εμπορικι τουσ δεξιότθτα, ζτςι και οι Συριανοί από πολφ νωρίσ ξζφυγαν από το επίπεδο των τυπικϊν νθςιωτϊν (ψαράδεσ αγρότεσ κτθνοτρόφοι) κι ζμειναν γνωςτοί πρωτίςτωσ για τθ ναυτοςφνθ τουσ και δευτερευόντωσ για το εμπορικό τουσ δαιμόνιο. Αυτά τα δφο ςτοιχεία τουσ βοικθςαν να ανοίξουν τουσ ορίηοντζσ τουσ και να δϊςουν ςτο ζκνοσ μασ ςθμαντικοφσ ανκρϊπουσ του πνεφματοσ όπωσ τον Φερεκφδθ (δάςκαλοσ του Ρυκαγόρα!), τον οΐδθ, τον Σουρι και πολλοφσ άλλουσ. Θ Σφροσ είχε τθν τφχθ, αλλά και τθν ατυχία να τεκεί αμζςωσ μετά τθν Ρτϊςθ τθσ Βαςιλεφουςασ, υπό Ενετικι προςταςία και μετά υπό Γαλλικι. Τφχθ, διότι γλφτωςε τον Τουρκικό ηυγό, αλλά ατυχία διότι μόνο προςταςία δεν ιταν, παρά αλθκινι κατοχι. Ράντα ενδεδυμζνθ όμωσ με τον πολιτιςτικό μανδφα που οι Δυτικοευρωπαίοι εφιρμοηαν ςτισ αποικίεσ τουσ ανά τθν υφιλιο. Ζτςι, όταν άρχιςε θ Ελλθνικι Επανάςταςθ το 1821, θ Σφροσ δεν μπόρεςε να λάβει ενεργά μζροσ ςε αυτιν λόγω τθσ Γαλλικισ «προςταςίασ» όπωσ προανεφζρκθ, αλλά τουλάχιςτον μπόρεςε να ενιςχφςει οικονομικά τον Αγϊνα του Γζνουσ και να δϊςει καταφφγιο ςε κυνθγθμζνουσ, πρόςφυγεσ, εμπορικό και πολεμικό ςτόλο. Μόνο όταν τελείωςε θ Επανάςταςθ και υπεγράφθ θ Μδρυςισ του Νεοελλθνικοφ Κράτουσ, μπόρεςε θ Σφροσ να εξαργυρϊςει τθν τφχθ τθσ πραγματικά. Πταν όλθ θ υπόλοιπθ Ελλάδα 3

4 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ προςπακοφςε να επουλϊςει τισ πλθγζσ τθσ από τον πόλεμο και να ξαναβρεί τον εαυτό τθσ μετά από 368 χρόνια τουρκικισ ςκλαβιάσ, το νθςί μασ αλϊβθτο παντελϊσ, με μια οργανωμζνθ πόλθ ςτθ διάκεςι του (Άνω Σφροσ) κι ζνα εξαίςιο λιμάνι που είχε ιδθ γίνει θ Γθ τθσ Επαγγελίασ για Χιϊτεσ, Ψαριανοφσ, Καςίουσ, Σμυρναίουσ και λοιποφσ Ζλλθνεσ που είχαν βιϊςει τθν τουρκικι κθριωδία, γίνεται κζντρο τθσ. Οι πρόςφυγεσ* i κα προςαρμοςτοφν γριγορα ςτα δεδομζνα του νθςιοφ, κα οικοδομιςουν τθ Νζα Ρόλθ και κα τθν αφιερϊςουν ςτον Κερδϊο και Λόγιο Ερμι, ονομάηοντάσ τθν Ερμοφπολθ. Θ Ερμοφπολθ κα αποτελζςει δικαίωσ τον πρϊτο οργανωμζνο Διμο τθσ Νεϊτερθσ Ελλάδασ, τθν οικονομικι πρωτεφουςα και το μεγαλφτερο λιμάνι αυτισ. Κα καταςτεί ο πρϊτοσ διεκνισ κόμβοσ τθσ μετά τθν Ανεξαρτθςία και κα ςυγκεντρϊςει όλα τα όνειρα του Γζνουσ. «Εισ τθν Σφρον αναγεννικει θ Ελλάσ», διλωςε κάποτε ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ. Θ Σφροσ του 19 ου αιϊνα είναι θ ηωντανι απόδειξθ, ότι όταν οι Ζλλθνεσ ενϊνονται δθμιουργοφν καφματα και ότι αν οι θγζτεσ και τα κόμματα που κυβζρνθςαν αυτό τον τόπο, από τθν δολοφονία του Καποδίςτρια κι ζπειτα, είχαν ωσ παράδειγμα το νθςί μασ, ςιμερα, εν ζτει 2014, θ Ελλάσ κα ιταν μια από τισ πρϊτεσ δυνάμεισ του κόςμου, όπωσ άλλωςτε δικαιοφται να είναι. Τα χρόνια πζραςαν και φτάςαμε ςτο ςιμερα. Ζτοσ Θ μελζτθ αυτι αποτελεί το προεκλογικό μασ πρόγραμμα εν μζςω οικονομικισ και πολιτικισ κρίςθσ για να μπορζςει το νθςί να φτάςει ςτο επικυμθτό επίπεδο ανάπτυξθσ του βιοτικοφ επιπζδου των κατοίκων του. Γνϊμθ του γράφοντοσ είναι ακριβϊσ αυτό που είχε πει ο J. F. Kennedy ςε μια ομιλία του: «Μθ ρωτάσ τι μπορεί να κάνει θ πατρίδα για ςζνα, ςκζψου τι μπορείσ να κάνεισ εςφ για τθν πατρίδα!» Με άλλα λόγια, αν δεν δφναται θ Κεντρικι Διοίκθςθ να φροντίςει για τθν ανάπτυξθ και τθν ευθμερία του Κράτουσ και των πολιτϊν αυτοφ, τότε οι Διμοι πρζπει με δικά τουσ μζςα, ςχζδια και ανκρϊπινο δυναμικό να φροντίςουν γι αυτό, παραμερίηοντασ για το κοινό καλό, γραφειοκρατικά και νομικίςτικα κωλφματα. Γνϊμονασ ςε αυτό το εγχείρθμα κα πρζπει να είναι ο κεςμόσ τθσ Άμεςθσ Δθμοκρατίασ, θ πραγματικι Δθμοκρατία δθλαδι, ο οποίοσ είναι περιςςότερο επίκαιροσ ςιμερα από ποτζ. Θ τωρινι μορφι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ είναι απαρχαιωμζνθ και τα προϊόντα αυτισ (δθμοτικά ςυμβοφλια), χϊροι ςυλλογισ ζκκεςθσ ιδεϊν, αγκυλϊςεων και χρονοβόρων διαδικαςιϊν με κφριο χαρακτθριςτικό μια πλειοψθφία που κοιτάηει αφ υψθλοφ και μια μειοψθφία που ςυνεχϊσ γκρινιάηει. Ακριβϊσ και μόνο για το λόγο ότι θ εκλεγμζνθ πλειοψθφία δεν μπορεί να ζχει πάντα δίκιο και ότι οι δθμότεσ κα πρζπει επιτζλουσ να γίνουν πολιτικά όντα ξανά και όχι να απαλλάςςονται των ευκυνϊν τουσ εκλζγοντασ μια φορά ςτα 4 χρόνια (5 από εδϊ και μπροσ) αντιπροςϊπουσ των, πρζπει να ξαναγυρίςουμε ςτθν Άμεςθ Δθμοκρατία. Και θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ είναι ο κατάλλθλοσ χϊροσ για τθν ομαλι μετάβαςθ από τθν Αντιπροςωπευτικι (δθμοτικοί ςφμβουλοι / βουλευτζσ) Δθμοκρατία ςτθν Άμεςθ Δθμοκρατία, τθν πρϊτθ και γνιςια όπωσ ζχει αποδειχκεί μορφι αλθκινισ Δθμοκρατίασ. Κλείνοντασ εδϊ τθν ειςαγωγι, και για να ποφμε τα πράγματα με το όνομά τουσ, Δθμοκρατία ςθμαίνει Θ εξουςία (ΔΥΝΑΜΘ) του Διμου (ΛΑΟΥ) και όχι των εκάςτοτε αντιπροςϊπων του. Το μζχρι ςιμερα πολιτειακό ςφςτθμα κα ζπρεπε να λζγεται ΔΛΑΜΕΣΟΚΑΤΛΑ (Θ δφναμθ του διάμεςου), όπου διάμεςοσ είναι ο αντιπρόςωποσ που

5 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ τοποκετεί ο πολίτθσ δια τθσ ψιφου του, δθλαδι ο εκάςτοτε δθμοτικόσ ςφμβουλοσ ι βουλευτισ. Σε αυτό το τριςάκλιο πολίτευμα βρίςκεται και θ ρίηα του κακοφ που λζγεται λάδωμα, ρουςφζτι, μίηα, μζςον, «μπάρμπασ ςτθν Κορϊνθ», θμζτεροσ, βφςμα. Εκεί βρίςκεται και θ αιτία τθσ μθ ανάπτυξθσ και τθσ γραφειοκρατίασ. Εκεί βρίςκεται και ο λόγοσ που θ νοικοκυρά πλθρϊνει τθν πατάτα 1 ευρϊ το κιλό ενϊ από τον παραγωγό φεφγει με 0,05 λεπτά μόνο! Θ Ελλάδα γενικότερα και θ Σφροσ μασ ειδικότερα, πρζπει να απαλλαγοφν από τουσ κάκε μορφισ διάμεςουσ άμεςα! Ρόςο άμεςα? Χκεσ! Στο προεκλογικό μασ πρόγραμμα που ακολουκεί αναλφονται οι προτάςεισ μασ πϊσ θ Σφροσ, βαςιηόμενθ ςτισ αρχζσ τθσ Άμεςθσ Δθμοκρατίασ, κα βαδίςει επιτζλουσ!, ςτο δρόμο τθσ Ανάπτυξθσ. Θ παροφςα μελζτθ προεκλογικό πρόγραμμα ζχει ςτόχο να ανοίξει άλλουσ ορίηοντεσ ςτθν ιςτορικι διαδρομι τθσ Σφρου προσ το μζλλον. Στθ μια πλευρά τθσ ηυγαριάσ ζχουμε τθν διαδρομι του παρόντοσ μαηί με τθ μελλοντικι κατεφκυνςι τθσ. Στθν άλλθ πλευρά ζχουμε μια πικανι, εναλλακτικι μελλοντικι διαδρομι, με απότομθ ςτροφι 180 μοιρϊν από τθ ςθμερινι πραγματικότθτα. Μποροφμε να ςυνεχίςουμε να ηοφμε ςε αυτό που ζχουμε ςυνθκίςει, μποροφμε όμωσ να πάρουμε τθ μεγάλθ απόφαςθ να αλλάξουμε βθματιςμό και να μποφμε ςε νζεσ κατευκφνςεισ που κα κάνουν το νθςί μεγαλφτερο, πλουςιότερο, ομορφότερο και δυνατότερο. Οι απλοί άνκρωποι όπωσ αρζςκονται οι ίδιοι να αποκαλοφν τουσ εαυτοφσ τουσ ςίγουρα κα επιλζξουν τθν πρϊτθ πλευρά. Απλοί άνκρωποι όμωσ κατά τθ γνϊμθ του γράφοντοσ δεν υπάρχουν. Πλοι ζχουμε τισ ιδιαιτερότθτζσ μασ, τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ι μειονεκτιματα ζναντι άλλων, όλοι ζχουμε να προςφζρουμε ςτο κοινωνικό ςφνολο. Πποιοσ δεν αςχολείται με τα κοινά με το πρόςχθμα τθσ απλότθτασ και τθσ προςωπικισ του «αμελθτζασ φπαρξθσ» («ποιοσ είμαι εγϊ να πω ι να κάνω οτιδιποτε;»), είναι απλά ανεφκυνοσ ι όπωσ ζλεγαν οι αρχαίοι θμϊν πρόγονοι ιδιϊτθσ. Οι άλλοι, οι «τρελοί», οι «γραφικοί» κα επιλζξουν τθ δεφτερθ πλευρά, 5

6 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ που απαιτεί δουλειά, εναςχόλθςθ με τα κοινά, αλλά κυρίωσ κι εδϊ είναι το ςθμείο/ κλειδί αγάπθ όχι για τον εαυτό μασ μόνο, αλλά και για το νθςί και τισ επόμενεσ γενιζσ. Συνθκίηουμε να ρωτάμε ζναν κακό άνκρωπο τι ψυχι κα παραδϊςει. Λοιπόν, το ερϊτθμα είναι κοινό για όλουσ. Τι ψυχι κα παραδϊςουμε ξζροντασ ότι μποροφςαμε να είχαμε κάνει αυτό το νθςί καλφτερο για τα παιδιά και τα εγγόνια μασ και δεν το κάναμε; ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Θ Σφροσ αποτελεί πλζον, μετά το ςχζδιο «Καλλικράτθσ», ενιαίο Διμο και δεν χωρίηεται ςε τρεισ όπωσ παλιά (Ερμοφπολθ, Άνω Σφροσ, Ροςειδωνία). Ζχει ζκταςθ 84,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πλθκυςμό ςφμφωνα με τθν τελευταία απογραφι του 2011, κατοίκουσ. Θ δε πόλθ του νθςιοφ, θ Ερμοφπολθ, είναι πρωτεφουςα των Κυκλάδων και ο μοναδικόσ αςτικόσ ςχθματιςμόσ ςε αυτι τθν περιοχι του Αιγαίου. Είναι επίςθσ και πρωτεφουςα τθσ Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου. Βρίςκεται ςτο βόρειο δυτικό κομμάτι των Κυκλάδων και απζχει από τον Ρειραιά 2 ½ ϊρεσ με ταχφπλοο και 3,5-4 ϊρεσ με ςυμβατικό πλοίο. Από τον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνϊν, θ πτιςθ διαρκεί 20 λεπτά. Για τθν καλφτερθ ροι τθσ μελζτθσ προεκλογικοφ προγράμματόσ μασ αξίηει να αναφερκοφν κατά ςειρά τα δομικά ςυςτατικά αυτοφ του νθςιοφ πολλά εκ των οποίων χαρακτθρίηονται ωσ ςυγκριτικά πλεονεκτιματα και τα οποία είναι : 1. Θ μία και μοναδικι ςτθν Ελλάδα ςε ομορφιά νεο-κλαςςικι πόλθ τόςο καλά διατθρθμζνθ και ςε τζτοιο εφροσ, θ Ερμοφπολθ. Υπάρχουν ςυνοικίεσ όπωσ λχ τα Βαπόρια που λόγω τθσ κζςθσ τουσ και τθσ ομορφιάσ τουσ κα μποροφςαν να γίνουν το νζο ςιμα κατατεκζν του νθςιοφ. 2. Το μεγαλφτερο και ομορφότερο Δθμαρχείο τθσ Ελλάδασ, αντίγραφο των ανακτόρων του Ρριάμου τθσ Τροίασ. 3. Ζνα μεγάλο, φυςικό λιμάνι ςτα ανατολικά του νθςιοφ, αυτό τθσ Ερμοφπολθσ. Αποτελεί το μεγαλφτερο και αςφαλζςτερο λιμάνι των Κυκλάδων κι ζνα από τα μεγαλφτερα του Αιγαίου. Συνδζεται κακθμερινά με τον Ρειραιά και με τα υπόλοιπα Κυκλαδονιςια, τα Δωδεκάνθςα και το Λαφριο. 4. Ζνα μεγάλο, φυςικό λιμάνι ςτα δυτικά του νθςιοφ, αυτό του Φοίνικα, το οποίο όμωσ δεν ζχει αξιοποιθκεί ςφμφωνα με τισ δυνατότθτζσ του. 5. Ζνα αεροδρόμιο μικρϊν δυνατοτιτων (φιλοξενία αεροπλάνων μόνο 50 κζςεων). Ρροςφάτωσ, άρχιςαν κάποιεσ προςπάκειεσ για μικρι επζκταςθ του αεροδιαδρόμου ςτα 1200 μ. ϊςτε να μπορεί να φιλοξενιςει αεροπλάνα χωρθτικότθτασ 70 κζςεων, αλλά οι 20 κζςεισ επιπλζον αςφαλϊσ και δεν δίνουν κάποια ςοβαρι προοπτικι.

7 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ 6. Ζνα από τα τρία εναπομείναντα ναυπθγεία τθσ Ελλάδασ (Νεϊριο) με άριςτθ φιμθ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό, άρτιεσ υποδομζσ κι εμπειρότατο εργατικό δυναμικό. 7. Καρνάγιο ταρςανά. 8. Γενικό Νοςοκομείο. 9. Διοικθτικζσ και ιατρικζσ υπθρεςίεσ ΛΚΑ. 10. Ζναν αυτόνομο ςτακμό ΔΕΘ παραγωγισ ρεφματοσ. 11. Λκανοποιθτικό δίκτυο φδρευςθσ αποχζτευςθσ με μια κεντρικι μονάδα αφαλάτωςθσ για τισ ανάγκεσ τθσ Ερμοφπολθσ και μικρότερεσ για τα χωριά. 12. Μονάδα βιολογικοφ κακαριςμοφ λυμάτων ςτθ κζςθ Λαηαρζττα. 13. Ζνα κεντρικό ΧΥΤΑ για όλο το νθςί ςτθ κζςθ Κοράκι. 14. Μαρίνα ςκαφϊν αναψυχισ, θ οποία δεν λειτοφργθςε ποτζ ωσ μαρίνα, αλλά ωσ ζνα δεφτερο αλιευτικό καταφφγιο. 15. Αλιευτικό Καταφφγιο. 16. Στακμό ανεφοδιαςμοφ πλοίων με καφςιμα και δεξαμενζσ πετρελαίου ςτθ κζςθ Λαηαρζττα. 17. αδιοτθλεοπτικό «πφργο» ςτθ κζςθ Ρφργοσ. 18. Κεντρικι μονάδα κινθτισ τθλεφωνίασ (Vodafone) ςτθ κζςθ Μαντελιδωπι. 19. Στρατόπεδο Ρεηικοφ κι Εκνοφρουράσ 20. Ναυτικι Βάςθ ςτθ κζςθ Αγκακωπζσ 21. Ραράρτθμα Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, με πρόβλεψθ να γίνει άρτιο Ρανεπιςτιμιο. 22. Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ 23. Ρρωτεφουςα Νομοφ Κυκλάδων 24. Ρρωτεφουςα Ρεριφερείασ Νοτίου Αιγαίου 25. Ζδρα του ςυνόλου των δθμοςίων υπθρεςιϊν του κρατικοφ μθχανιςμοφ. 26. Τελωνείο 27. Δικαςτιρια 28. Κζατρο («Απόλλων») 29. Αρχαιολογικό Μουςείο Κυκλάδων 30. Βιομθχανικό Μουςείο 31. Ρινακοκικθ Κυκλάδων (δεν υπάρχει μόνιμθ ζκκεςθ, αλλά μοναχά το κτίριο) 32. Ζδρα του Βιομθχανικοφ κι Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου Κυκλάδων 33. Ζδρα του ιςχυρότερου εμπορικοφ ςυλλόγου των Κυκλάδων 34. Ζδρα του Εργατικοφ Κζντρου Κυκλάδων 35. Ζδρα πλικουσ ςυλλόγων και ομίλων του νομοφ και τθσ περιφερείασ (Λατρικόσ, Δικθγορικόσ, Ρολ. Μθχανικϊν κ.α.) 36. Επιχειριςεισ μεγάλων δυνατοτιτων που ξεφεφγουν από τα ςτενά τοπικά πλαίςια πχ ΤΥΡΟΚΥΚΛΑΔΛΚΘ 37. Μθτροπολιτικι Ζδρα και των δφο κυριοτζρων δογμάτων του Χριςτιανιςμοφ (Ορκόδοξθ Κακολικι) 38. Ζναν από τουσ τρεισ μεγαλφτερουσ και ομορφότερουσ Ναοφσ τθσ Ελλάδασ (Λ.Ν. Αγίου Νικολάου) 7

8 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Ζνα απαράμιλλθσ ομορφιάσ και ςπάνιασ γλυπτικισ τζχνθσ νεκροταφείο μαυςωλείο ςτον Λ. Ν. Αγίου Γεωργίου, το πρϊτο ςτθν Ελλάδα. 40. Δφο τοπικά τθλεοπτικά κανάλια (Syros TV1 Αιγαίο Τθλεόραςθ) 41. Δφο τοπικζσ θμεριςιεσ εφθμερίδεσ (ΚΟΛΝΘ ΓΝΩΜΘ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ) + 7 θλεκτρονικά ΜΜΕ (syrostoday.gr, koinignomi.gr, cyclades 24.gr, cycladitis.gr, mysyros.eu, syrosnews.gr, syros.gr) 42. Ρλικοσ ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν 43. Ζνα αναξιοποίθτο νθςάκι ζνα μόλισ χιλιόμετρο μακριά από τθν είςοδο του λιμανιοφ τθσ Ερμοφπολθσ, το γνωςτό μασ Φανάρι ι Δίδυμθ ι Γαϊδουρονιςι. 44. Ζνα αναξιοποίθτο, αλλά ιςτορικό νθςί για τθν Ελλάδα, τθν Γυάρο ι Γιοφρα. 45. Μια ομάδα ςτθν Α1 τθσ πετοςφαίριςθσ, τον Φοίνικα Σφρου και μια ομάδα ςτθν Α2 τθσ υδατοςφαίριςθσ, τον Ν.Ο. Σφρου. Φωτό : Αεροδρόμιο Σφρου Εν ςυνεχεία, κα πρζπει να εξετάςουμε τα ςτοιχεία του ενεργοφ πλθκυςμοφ, του ποςοςτοφ δθλαδι των ςυμπολιτϊν μασ που εργάηονται. Εκεί κα διαπιςτϊςουμε μια μεγάλθ ανιςότθτα ςτουσ τομείσ παραγωγισ. Στον πρωτογενι τομζα (αγρο-κτθνοτροφικι παραγωγι, αλιεία κλπ) απαςχολείται μόνο το 4% του πλθκυςμοφ, ςτον δευτερογενι τομζα με κυριότερο εκπρόςωπο τα Ναυπθγεία Νεωρίου (βιομθχανία βιοτεχνία μεταποίθςθ κλπ) απαςχολείται το 25% και ςτον τριτογενι (υπθρεςίεσ, εμπόριο, τουριςμόσ κλπ) το 71%, με κυριότερουσ εκπροςϊπουσ το Δθμόςιο και τον Διμο! Πςον αφορά δε τα χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ, ςτθν απογραφι του 2001 κα διαπιςτϊςουμε ότι οι οικονομικά ενεργοί δθμότεσ (εργαηόμενοι) ακροίηονταν ςε (37,7%), οι άνεργοι ςε 783(4,2%), οι οικονομικά ανενεργοί (ςυνταξιοφχοι, ΑΜΕΑ, παιδιά ωσ 18 ετϊν κλπ) ςε (58,1%)!!!

9 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ Εν ζτει 2013, το ποςοςτό των ανζργων με τθ μζκοδο τθσ αναγωγισ κα πρζπει να πλθςιάηει το 18%, ιτοι πάνω από 2000 ςυμπολίτεσ μασ! 1 Τι ςημαίνουν όλα τα παραπάνω ; Αν αφαιρζςουμε ςυνταξιοφχουσ, ΑΜΕΑ, άνεργουσ και παιδιά, τότε θ Σφροσ ζχει μια δφναμθ κροφςθσ ωσ προσ τθν ανάπτυξι τθσ περί τα άτομα (ςυμπεριλαμβάνοντασ τθ μικρι αφξθςθ πλθκυςμοφ που κατεγράφθ ςτθν απογραφι του 2011). Σε αυτό το ςθμείο κα μποροφςε να με ρωτιςει κάποιοσ : «Ο υπόλοιποσ πλθκυςμόσ του νθςιοφ δεν κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ;». Θ απάντθςθ είναι εφκολθ : «Βεβαίωσ, ο κακζνασ με τον τρόπο του, κάτι που αναλφεται ςτα επόμενα κεφάλαια τθσ παροφςθσ μελζτθσ». Το κετικότατο ςτοιχείο αυτισ τθσ ομάδασ των ςυμπολιτϊν μασ είναι ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό τουσ εργάηεται ςε δφο τομείσ, Νεϊριον και Δθμόςιο / Διμο, με τθν ζννοια τθσ καλισ βάςθσ πάνω ςτθν οποία κα ςτθριχκεί θ πολυπόκθτθ ανάπτυξθ του νθςιοφ. Είναι ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο που κάνει τθν ειδοποιό διαφορά με τα άλλα Κυκλαδονιςια. Είναι αυτοί οι δφο πυλϊνεσ που δίνουν πνοι ςτθν αγορά, άρα και δφναμθ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ παραγωγισ να εξελιχκοφν. Είναι ευτφχθμα που υπάρχουν, διότι θ Σφροσ προσ το παρόν δεν διακζτει κάποιον άλλο ανεπτυγμζνο τομζα. Οφτε Ράροσ είναι να μπορεί να τραφεί από τον τουριςμό, οφτε Λζςβοσ να ςτθριχκεί ςε παραγωγι τοπικοφ προϊόντοσ όπωσ το οφηο. Και δεν είναι, όχι γιατί δεν ζχει τισ προδιαγραφζσ, αλλά διότι ουδείσ φρόντιςε δια τοφτο. Μεμονωμζνεσ ενζργειεσ που ζγιναν ςτο παρελκόν, ακόμθ και ςτο πιο πρόςφατο (κρουαηιερόπλοια) διακατζχονταν από καλι κζλθςθ, αλλά ιταν κινιςεισ άκαιρεσ, πρόχειρεσ και λανκαςμζνεσ, ςε ςθμείο να αγγίηουν πολλζσ φορζσ τθ γραφικότθτα (περαιτζρω ανάλυςθ ςτο ειδικό κεφάλαιο για τον τουριςμό). Θ Σφροσ δφναται να πρωταγωνιςτιςει ακόμθ και ςτουσ χαλεποφσ καιροφσ που ηοφμε, διότι διακζτει τισ δυνατότθτεσ, τισ υποδομζσ, τα πρόςωπα και το φυςικό κάλλοσ. Δεν κα πρωταγωνιςτιςει όμωσ, αλλά οφτε καν κα βελτιωκεί θ κατάςταςθ αν δεν αλλάξουν νοοτροπίεσ, ςτρατθγικζσ και πρόςωπα. Οι νοοτροπίεσ και οι ςτρατθγικζσ αναλφονται ςτα προςεχι κεφάλαια. Σε ότι αφορά τα πρόςωπα, ζχει ζρκει θ ϊρα οι παλιοί να δϊςουν τθ κζςθ τουσ ςτουσ νζουσ, όχι λόγω θλικίασ, αλλά λόγω φκοράσ εξ αιτίασ τθσ πολφκαιρθσ τριβισ τουσ με τθν εξουςία. Το μζλλον είναι επιςτροφι ςτισ ρίηεσ μασ, και θ Άμεςθ Δθμοκρατία είναι θ λφςθ. Το προςφορότερο ζδαφοσ αυτισ τθσ Αναγζννθςθσ; H Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ! 1 Το 2001, θ ανεργία πανελλαδικά ανερχόταν ςτο 7,5 %, ενϊ ςτθ Σφρο ςτο 4.2%. Σιμερα, το 2013, με το ποςοςτό επικράτειασ να ζχει ξεπεράςει το 28%, ίςωσ και το 30%, θ Σφροσ λογικά κα πρζπει να «τρζχει» προσ το 18%. 9

10 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ Πλα όςα δεινά ςυνζβθςαν ςτθν Ελλάδα από τθν ίδρυςθ του νεοελλθνικοφ κράτουσ ωσ ςιμερα, οφείλονται ςτθν Αντιπροςωπευτικι Δθμοκρατία που μασ επεβλικθ και από τουσ ξζνουσ, αλλά και από το ραγιαδιςμό των πολιτικάντθδων που ξεφφτρωςαν ςαν τα μανιτάρια κατά τθ διάρκεια τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ και που με τον α ι β τρόπο «παραμζριςαν» τουσ πατριϊτεσ οπλαρχθγοφσ και καπεταναίουσ. Οι πρϊτοι άρχιςαν να διαιροφνται ςε κόμματα (αγγλικό, γαλλικό, ρωςικό) και να επαιτοφν τθν εφνοια των αντίςτοιχων Μεγάλων Δυνάμεων, ενϊ οι δεφτεροι αςχζτωσ αν ιταν αυτοί που «ζβγαλαν το φίδι από τθν τρφπα» και πολζμθςαν τον κατακτθτι, φυλακίςκθςαν, δολοφονικθςαν κι επζκαναν ςτθν ψάκα ξεχαςμζνοι και απομονωμζνοι. Ιδθ από τότε ξεκίνθςε να γαλουχείται θ επόμενθ γενεά των Ελλινων με το ςφνκθμα «ο πατριωτιςμόσ ιςοφται με το φαςιςμό και τθ γραφικότθτα, ενϊ το ρουςφζτι, το μζςον και θ λαμογιά είναι χαρακτθριςτικά ευγενοφσ και πολιτιςμζνου ανκρϊπου τθσ Δφςεωσ»! Στθν αρχι επροςπάκθςαν να μασ επιβάλλουν τθ βαςιλεία, ζνα κεςμό που δεν ταίριαηε κακόλου ςτον Ζλλθνα, αλλά και που είχε αρχίςει να ξεφτίηει ιδθ και «εισ τασ Ευρϊπασ». Πταν το πείραμα αυτό φάνθκε ότι αποτυγχάνει, επζλεξαν να μασ φιλοδωριςουν με ζνα πολίτευμα τερατοφργθμα. Τθν Βαςιλευόμενθ Δθμοκρατία! Ροφ ακοφςτθκε; Ρολίτευμα ςτο οποίο τθν δφναμθ ζχει ο λαόσ, αλλά να διαχειρίηεται από τον Βαςιλιά! Για ποια δφναμθ μιλάμε τότε; Εν ςυνεχεία, μετά από δφο παγκοςμίουσ πολζμουσ, δυο δικτατορίεσ κι ζναν εμφφλιο ςπαραγμό, όλα υποκινοφμενα από τισ «Μεγάλεσ Δυνάμεισ», αυτι θ ταλαίπωρθ πατρίδα του Ρερικλι, του Σόλωνα και του Κλειςκζνθ αγκάλιαςε και πανθγφριςε τθν πολυπόκθτθ Μεταπολίτευςθ κι εδζχκθ να διοικθκεί με ςφςτθμα αντιπροςωπευτικόν και δθμοκρατικόν! Τι πιο ειδεχκζςτερο και γελοιωδζςτερο τοφτου! Μερικοί αντιπρόςωποι (διάμεςοι, μεςάηοντεσ) κατόπιν «δθμοκρατικϊν» διαδικαςιϊν μετακομίηουν για τζςςερα ολόκλθρα χρόνια ςτο Ελλθνικό Κοινοβοφλιο, κάνοντασ τον παπποφ Αριςτοφάνθ να αιςκανκεί ζνα τίποτα μπροςτά ςε αυτιν τθν κωμωδία τραγωδία που ακολοφκθςε. Βουλι των Ελλινων τα Ραλαιά Ανάκτορα που ςτεγαηόταν θ Μοναρχία! Ροίοσ «καλφτεροσ» οιωνόσ για το μζλλον τθσ Ελλάδασ μασ;! Ζτςι, οι Ζλλθνεσ μετά το Ρολυτεχνείο, κάκε τζςςερα χρόνια ζδιναν τθν ψιφο τουσ ςε παλιοφσ (προ Ρολυτεχνείου) και νζουσ (γενιά του Ρολυτεχνείου) με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ - διαπλεκόμενουσ, οι οποίοι ακολουκϊντασ δυςτυχϊσ τθ γνωςτι ςυνταγι του ραγιαδιςμοφ, οδιγθςαν τθν Ελλάδα ςτο χείλοσ του γκρεμοφ. Πμωσ περιςςότερο δεν μζμφομαι τουσ διαπλεκόμενουσ! Πχι! Αυτοί ζκαναν τθ δουλειά τουσ! Μζμφομαι τον ίδιο το λαό, που κεϊρθςε ότι με μια επίςκεψθ ςτο ςχολείο που είναι εγγεγραμμζνοσ να ψθφίηει κάκε τζςςερα χρόνια, κακάριςε! Ρου κεϊρθςε ότι κακιμενοσ

11 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ μετά ςτον καναπζ του και χωρίσ να ελζγχει τίποτα, κα πάνε όλα καλά και για εκείνον, και για τθν οικογζνειά του και για τον τόπο! Μζμφομαι επίςθσ τισ εξαιρζςεισ εκείνεσ των αγνϊν βουλευτϊν που γνϊριηαν αλλά δεν μίλθςαν. Ρου πίςτεψαν ςε άκλιεσ και ψεφτικεσ υποςχζςεισ και υπζγραψαν. Ρου ξζχαςαν ότι δθμοκρατία είναι να υπεραςπίηεισ τα δίκαια του λαοφ και όχι του κόμματόσ ςου! Ρου κεϊρθςαν ότι ςϊηουν τθν πατρίδα, τθν ίδια ϊρα που αυτι τουσ φϊναηε «Αρκετά! Δεν αντζχω άλλθ τζτοια ςωτθρία!» Αυτό το τριςάκλιο λοιπόν πολίτευμα, τθσ Κοινοβουλευτικισ Δθμοκρατίασ, κατάντθςε τουσ Ζλλθνεσ ωχαδερφιςτζσ, παρτάκθδεσ, ευκυνόφοβουσ, ξενομανείσ, απαίδευτουσ και ρουςφετολάγνουσ! Αυτό το τριςάκλιο πολίτευμα που δίνει τθ δφναμθ δια τθσ ψιφου ςτον διάμεςο βουλευτι ι δθμοτικό ςφμβουλο μεςάηοντα ζφερε τθν Ελλάδα ςτον πάτο του πθγαδιοφ! Σκεφτείτε : Ρόςοι από εςάσ ι από τουσ γνωςτοφσ ςασ δεν ζχετε χρθςιμοποιιςει «γρθγορόςθμο» για να παρακάμψετε τθν τριςάκλια γραφειοκρατία που με πολφ ςοφία εφθφρε το πολιτικό ςφςτθμα για να κρατά το λαό εξαρτθμζνο; Ρόςοι από εςάσ δεν ζχετε βάλει μζςον για κάτι, πχ μια μετάκεςθ του γιου ςασ ςτο ςτρατό ι μια κζςθ ςτο δθμόςιο επειδι ζτςι ςασ ζμακαν ότι γίνεται («γιατί αυτόσ και όχι εγϊ»); Ρόςοι από εςάσ δεν ζχετε δϊςει φακελάκι ςτουσ γιατροφσ για να προςζξουν τθ γυναίκα ςασ ςτο μαιευτιριο; Ρόςοι από εςάσ δεν αγόραςαν ζνα οποιοδιποτε προϊόν ςτο εκατονταπλάςιο ι χιλιαπλάςιο τθσ αξίασ του επειδι υπάρχουν μεςάηοντεσ; Αναλογιςτείτε το! Ραντοφ υπάρχουν μεςάηοντεσ, παντοφ επικρατεί ο νόμοσ του «γνωςτοφ» και του βφςματοσ! Από τα super markets μζχρι τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, από τα νεκροταφεία μζχρι τα μπουηουξίδικα! Ραντοφ! Αυτό το τριςάκλιο πολίτευμα ιταν που οδιγθςε ΚΑΙ τθ Σφρο ςτθν παρακμι. Και αν τα γφρω μασ νθςιά που δεν διζκεταν άλλο πόρο εςόδων πλθν του τουριςμοφ, ομονόθςαν κι επζνδυςαν ςε αυτόν με αποτζλεςμα θ τωρινι οικονομικι κρίςθ ι να μθν τουσ αγγίηει ι να είναι πιο υποφερτι, με τθ Σφρο δεν ςυνζβθ το ίδιο, διότι θ Σφροσ ανζκακεν είχε τα χαρακτθριςτικά μιασ μικρισ Ακινασ. Μζγασ ςυρφετόσ και πλικοσ διαπλοκϊν εκεί, παρόμοια κατάςταςθ κι εδϊ, αλλά ςε μικρογραφία. Η ςανίδα ςωτθρίασ (τουριςμόσ) για τα υπόλοιπα νθςιά, για μασ πάντα ιταν ζνα άγνωςτο πεδίο ι μια ενοχλθτικι κατάςταςθ. Όμωσ, τα χρόνια περνοφν, οι άνκρωποι μορφϊνονται περιςςότερο και αποκτοφν εμπειρίεσ που δεν τισ είχαν οι παλαιότεροι, ενθμερϊνονται ςυνεχϊσ, και πλζον ζχουμε φτάςει ςε ζνα ςθμείο όπου οι νζεσ γενιζσ νιϊκουν δυνατζσ να πάρουν ςτα χζρια τουσ το μζλλον τουσ. Ζνα μζλλον για το οποίο κα είμαςτε όλοι υπεριφανοι! Αν ςυμφωνείσ λοιπόν μαηί μασ, τότε μθ φοβάςαι, ΞΥΡΝΑ ΚΑΛ ΤΑΒΑ ΤΘΝ ΚΟΥΤΛΝΑ! Τι ζχεισ να χάςεισ; Άλλωςτε, είςαι ςτον πάτο τθσ Αβφςςου. Να πασ παρακάτω δε γίνεται. Αν δεν κζλεισ να ςυνεχίςεισ να ηεισ ςτον πάτο ςαν δοφλοσ, τράβα τθν κουρτίνα και πάρε τθν ηωι ςου ςτα χζρια ςου! 11

12 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΤΡΟ Οι δθμοτικζσ εκλογζσ πλζον βρίςκονται ςτθν πόρτα μασ. Ελάχιςτοι μινεσ απζμειναν. Αυτι τθ φορά ι κα ενεργοποιθκοφμε ΟΛΟΛ για να αποφφγουμε τθν καταςτροφι ι κα ςυνεχίςουμε τθν αποχι και τθ ςτείρα γκρίνια και κα αφιςουμε το καράβι να βυκιςτεί, ςυμπαραςφροντασ ΚΛ ΕΜΑΣ ΚΑΛ ΤΑ ΡΑΛΔΛΑ ΜΑΣ! Θ Σφροσ μπορεί να δείξει ωριμότθτα και ιςτορικά αντανακλαςτικά, και να κάνει τθ μεγάλθ ανατροπι. Ρϊσ; Μα, με το να ψθφίςει ο Συριανόσ λαόσ τθν παράταξθ εκείνθ που δεν κα υποςτθριχκεί από κανζνα πολιτικό κόμμα και που κα εφαρμόςει όταν εκλεγεί, τθν ΑΜΕΣΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ! Ο νόμοσ δεν απαγορεφει από το εκάςτοτε δθμοτικό ςυμβοφλιο να ηθτάει τθ γνϊμθ των δθμοτϊν του για οποιοδιποτε κζμα. Οπότε, όποιοι ιςχυριςτοφν ότι θ Άμεςθ Δθμοκρατία είναι ουτοπία και κάτι που νομικά δεν ςτζκει και δεν μπορεί να γίνει, μάλλον κακόβουλοι και πονθροί είναι, κι ζχουν ιδία ςυμφζροντα να παραμείνει το άρρωςτο κακεςτϊσ του αντιπροςωπευτικοφ μεςάηοντοσ δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Στισ επόμενεσ δθμοτικζσ εκλογζσ δεν κα πρζπει να ςυμμετάςχουν όπωσ είπαμε παρατάξεισ υποςτθριηόμενεσ από πολιτικά κόμματα, διότι όπωσ απεδείχκθ όλα είναι ςάπια και διεφκαρμζνα. Ακόμα και αν κάποια παράταξθ υποςτθριχκεί από άγνωςτο και μικρό κόμμα, ο ςυριανόσ λαόσ κα πρζπει να τθν κατακεραυνϊςει, διότι και το μικρό κόμμα τθν ίδια τφχθ κα ζχει όταν και αν μεγαλϊςει, αυτι τθσ διαφκοράσ. Χρειαηόμαςτε τθ δφναμθ κακενόσ από εμάσ ξεχωριςτά, χωρίσ τον κίνδυνο πολιτικϊν ςταδιοδρομιϊν και τηακιϊν. Χρειαηόμαςτε τθ δφναμθ του αφανοφσ και του ανϊνυμου, γιατί ςιχακικαμε πια τουσ «επϊνυμουσ» και αυτοφσ που ζφκαςαν ψθλά «φιλϊντασ κατουρθμζνεσ ποδιζσ» και πουλϊντασ τθν ψυχι τουσ ςτο Διάβολο! Πταν λοιπόν τελειϊςουν οι εκλογζσ κι ζχει ψθφιςτεί θ ςωςτι παράταξθ, τότε και αφοφ ορκιςτεί το νζο δθμοτικό ςυμβοφλιο, κα πρζπει να γίνει μια ςτροφι 180 μοιρϊν πίςω ςτθν Λςτορία μασ και για πρϊτθ φορά μετά από 2500 χρόνια να ξανα-ιςχφςει θ Άμεςθ Δθμοκρατία, αυτι τθ φορά ανανεωμζνθ και αναγεννθμζνθ ςτθ Σφρο, και όχι ςτθν Ακινα (άλλωςτε αι Ακιναι εάλω προ πολλοφ). Το νζο δθμοτικό ςυμβοφλιο από εκείνο το ςθμείο και μετά κα αποτελεί διαχειριςτικό φορζα τθσ βοφλθςθσ του ςυριανοφ λαοφ και μόνο. Μόνθ του μζριμνα θ πρόοδοσ κι ευθμερία του ςυριανοφ λαοφ. Μοναδικζσ του αρμοδιότθτεσ, θ ορκι διαχείριςθ των χρθμάτων του Διμου, θ ςωςτι λειτουργία των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν και οργανιςμϊν, θ ςφνταξθ αναπτυξιακϊν ςχεδίων κι εξεφρεςθ όπου είναι δυνατόν ευρωπαϊκϊν πόρων χρθματοδότθςθσ, θ λεπτομερισ ενθμζρωςθ του ςυριανοφ λαοφ, θ διενζργεια δθμοψθφιςμάτων για οποιοδιποτε ςοβαρό κζμα προκφπτει και κατόπιν θ εποπτεία για τθ ςωςτι περαίωςθ του αποτελζςματοσ. Για να γίνω ςαφζςτεροσ, κα παρακζςω ζνα παράδειγμα. Ασ υποκζςουμε ότι θ Σφροσ χρειάηεται νζο εκνικό ςτάδιο. Το Δθμοτικό Συμβοφλιο κα είναι υπεφκυνο ΜΟΝΟ για τθν κατάρτιςθ και ςυγκζντρωςθ των διαφόρων

13 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ μελετϊν που κα πρζπει να προκφψουν (και όχι μιασ), τθσ ενθμζρωςθσ του ςυριανοφ λαοφ μζςω ζντυπου υλικοφ και του διαδικτφου για τα ςτοιχεία, πλεονεκτιματα, μειονεκτιματα και κόςτοσ κάκε μελζτθσ και μετά να διενεργιςει δθμοψιφιςμα για να αναδειχκεί θ καταλλθλότερθ κατά τθ γνϊμθ ΟΛΩΝ των Συριανϊν και όχι μόνο μιασ μικρισ ομάδασ αντιπροςϊπων μεςαηόντων, όπωσ είναι τα τωρινά δθμοτικά ςυμβοφλια. Το Δθμοτικό Συμβοφλιο τθσ Σφρου ΔΕΝ ΚΑ ΑΡΟΦΑΣΛΣΕΛ ΞΑΝΑ ΓΛΑ ΤΛΡΟΤΑ ΡΑΑ ΜΟΝΟ ΓΛΑ ΤΘ «ΛΑΝΤΗΑ», ΓΛΑ ΚΕΜΑΤΑ ΔΘΛΑΔΘ ΤΘΣ ΜΛΑΣ ΥΡΟΓΑΦΘΣ ΟΡΩΣ ΛΧ Θ ΔΛΑΓΑΜΜΛΣΘ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ. ΑΚΟΜΑ ΟΜΩΣ ΚΑΛ Θ «ΛΑΝΤΗΑ» ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΤΥΡΩΝΕΤΑΛ ΚΑΛ ΔΛΑΝΕΜΕΤΑΛ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΡΛΤΛΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΘΜΟΣΛΕΥΕΤΑΛ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΓΛΑ ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΡΛΘΘΣ ΔΛΑΦΑΝΕΛΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΛΝΕΤΑΛ Θ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΤΘ ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΔΛΑΦΩΝΛΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΓΑΦΩΝ. Το νζο Δθμοτικό Συμβοφλιο κα μπορεί να ςυνεδριάηει με τον τρόπο και ςτο χϊρο που ςυνεδριάηει και τϊρα μια φορά τθν εβδομάδα και το τελευταίο τριιμερο κάκε εξαμινου αφοφ ζχει αποςτείλει το ζντυπο υλικό με τισ προτάςεισ, να διενεργεί τθν ψθφοφορία, να ςυλλζγει δια ςφραγιςμζνθσ κάλπθσ ςτθν ζδρα των τοπικϊν ςυμβουλίων τα αποτελζςματα, να τα δθμοςιεφει κι εν ςυνεχεία να προβαίνει ςτθν εκτζλεςθ τθσ βοφλθςθσ των Συριανϊν. Σε ότι αφορά τϊρα τον προχπολογιςμό κάκε χρονιάσ. Το νζο Δθμοτικό Συμβοφλιο κα πρζπει να τον καταρτίηει, αφοφ πρϊτα ζνα μινα πριν κι ζχοντασ κατανείμει τα ζξοδα (με βάςθ τον Καλλικράτθ μόνο το Δ.Σ. των Διμων επιτρζπεται να καταρτίηει προχπολογιςμό), ζχει αποςτείλει ερωτθματολόγια ςτουσ πολίτεσ που κα τουσ ρωτοφν προσ τα ποφ κα ικελαν να κατευκυνκεί το περίςςευμά τουσ. Δεν αναφζρομαι βεβαίωσ ςε κζματα τφπου πλθρωμϊν δθμοτικϊν υπαλλιλων ι ςυντθριςεων ακλθτικϊν χϊρων και οπωςδιποτε όχι ςε κλειςτοφσ διαγωνιςμοφσ προμθκευτϊν ι εργολάβων. Αυτά ανικουν ςτθ λεγόμενθ «λάντηα». Αναφζρομαι ςε κζματα τφπου «τουριςτικι προβολι του νθςιοφ» ι «πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ» κλπ κλπ. Αναφζρομαι όπωσ μπορεί να καταλάβει και ο πλζον αδαισ, ςτα λεγόμενα «φιλζτα». Αξίηει όμωσ ςε αυτό το ςθμείο να ανοίξει μια παρζνκεςθ... Ακόμα και οι κλειςτοί διαγωνιςμοί ΔΕΝ ΚΑ ΔΛΑΧΕΛΛΗΟΝΤΑΛ αποκλειςτικά από το Διμο και τουσ υπαλλιλουσ του, αλλά προτείνουμε να δθμιουργθκεί κατόπιν κλθρϊςεωσ, μια ομάδα των 100 πολιτϊν εκ τθσ οποίασ 3 διαφορετικά μζλθ κα καλοφνται κάκε φορά που υπάρχει διαγωνιςμόσ, για να επιβλζπουν τθν διαδικαςία. Επίςθσ, κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα για τθν προςκικθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ηωντανισ τθλεοπτικισ ςφνδεςθσ, ϊςτε να καλφπτεται ςε ηωντανό χρόνο θ διαδικαςία διενζργειασ κάκε διαγωνιςμοφ. Πλα ςτο φωσ και ξεκάκαρα! Επιπροςκζτωσ, το νζο Δθμοτικό Συμβοφλιο κα πρζπει να ζχει αγαςτι και ειλικρινι ςχζςθ με όλουσ τουσ ςυλλόγουσ και φορείσ του νθςιοφ και να τουσ ζχει βοθκοφσ και ςυμβουλάτορεσ ςτο δφςκολο ζργο του. Και όταν λζμε αγαςτι, δεν κα πρζπει λχ να ειςπράττει από τουσ καταςτθματάρχεσ το 1% επί του ετιςιου τηίρου των, και να μθν το ανταποδίδει ςε ζργα ι παρεμβάςεισ ι εκδθλϊςεισ που να κάνουν τθ ηωι τουσ καλφτερθ. Το 1% των καταςτθματαρχϊν δεν είναι μπάλωμα για να καλφπτουμε τρφπεσ ςε άλλουσ τομείσ. Αν είναι ζτςι, τότε ασ ςταματιςουμε να το λζμε «ανταποδοτικό τζλοσ» και ασ το ποφμε ςκζτα «τζλοσ»! 13

14 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΟΠΟ ΕΠΙΣΡΟΥΗ ΣΗΝ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙA Είναι τοισ πάςι γνωςτό ότι το δθμοψιφιςμα, το οποίο προβλζπεται από το Σφνταγμα των Ελλινων, είναι θ φψιςτθ μορφι Δθμοκρατίασ που υπάρχει. Ππου βζβαια υπάρχει Δθμοκρατία Για κάποιο λόγο όμωσ, μολονότι είναι ζνα πολφτιμο εργαλείο ςτα χζρια κάκε δθμοκρατικά εκλεγμζνου άρχοντα, ο νομοκζτθσ που ςχεδίαςε το νόμο του Καλλικράτθ, ξζχαςε; αδιαφόρθςε; εςκεμμζνα ενιργθςε; και δεν το ςυμπεριζλαβε ωσ όρο. Το παρόν παράρτθμα είναι αφιερωμζνο ςε όςουσ προςπακιςουν να μειϊςουν ι να διαβάλλουν ι πολφ περιςςότερο χρθςιμοποιϊντασ νομικίςτικα τερτίπια υποςτθρίξουν ότι αυτό που πρεςβεφουμε, θ Άμεςθ Δθμοκρατία, είναι παράνομθ και αντιςυνταγματικι. Από τθν αρχι όμωσ, θ όλθ διαβολι καταρρίπτεται από μόνθ τθσ, διότι, ποιοσ κα τολμιςει να πει ςτο λαό, ότι δεν ζχετε το δικαίωμα να αποφαςίηετε εςείσ για εςάσ αλλά μόνο, γιατί τάχα μου ζτςι λζει ζνασ απίκανοσ νόμοσ, μερικοί εκλεγμζνοι αντιπρόςωποι; Αλλά ασ υποκζςουμε ότι βρίςκεται ζνασ τζτοιοσ (χαηόσ κατ θμάσ), που κα υποςτθρίξει κάτι τζτοιο. Επειδι λοιπόν, κα βρεκεί αυτόσ, και ίςωσ και αρκετοί άλλοι, που ζχουν ςυμφζροντα από τθν διατιρθςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ, κι επειδι τζλοσ πάντων ηοφμε ςτθ χϊρα που βαςιλεφει θ διαπλοκι και ο παραλογιςμόσ, κα αποδείξουμε ότι και ο νόμοσ κα εφαρμοςτεί πλιρωσ και θ Άμεςθ Δθμοκρατία. Κι εξθγοφμαςτε : Διαβάςαμε όλο το νόμο για τον Καλλικράτθ ςελίδεσ! Επειδι πραγματικά ο νομοκζτθσ είναι αςαφισ ςε οριςμζνα ςθμεία, αποφαςίςαμε να εξετάςουμε κάποιεσ αναφορζσ δφο και τρεισ φορζσ και να κάνουμε μια πιο λεπτομερι ζρευνα ςτο διαδίκτυο. Υπάρχουν κάποια ςθμεία που τα υπογραμμίςαμε και τα παρακζτουμε αυτοφςια παρακάτω. Κα διαπιςτϊςετε ότι επιμελϊσ αποφεφγεται θ χριςθ τθσ λζξεωσ «δθμοψιφιςμα», αλλά υπάρχουν κάποια άλλα παρακυράκια και όποιοσ ζπιαςεν, ζπιαςεν. Στθν περίπτωςθ λοιπόν που εςκεμμζνα λείπει θ αναφορά ςτο δθμοψιφιςμα, παρακζτουμε παρακάτω ζνα χαρακτθριςτικό δείγμα «παρακφρου». Με απλά λόγια κι εν ςυντομία περιγράφεται ότι το δθμοτικό ςυμβοφλιο αυτόνομα ι μζςω των επιτροπϊν του δφναται να ορίηει δικαιϊματα ςτουσ δθμότεσ, να καταρτίηει ειςθγιςεισ και μάλιςτα να διακζτει και ξεχωριςτό κονδφλι για τθν πλθρωμι των μελϊν των επιτροπϊν για ταξίδια υπθρεςιακά ςτο εςωτερικό ι και ςτο εξωτερικό. Κατά λζξθ : 1. Το δθμοτικό ςυμβοφλιο με τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ για τθν επεξεργαςία και ειςιγθςθ κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ του. Ειδικότερα ςτουσ τουριςτικοφσ διμουσ ςυγκροτείται επιτροπι για τθν επεξεργαςία και

15 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ ειςιγθςθ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο κεμάτων τουριςτικισ ανάπτυξθσ και προβολισ του διμου. 2. Στισ επιτροπζσ προεδρεφει δθμοτικόσ ςφμβουλοσ που ορίηεται με τθν απόφαςθ τθσ ςυγκρότθςθσ. Σε αυτζσ μετζχουν ςφμβουλοι που προτείνονται από όλεσ τισ δθμοτικζσ παρατάξεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ του διμου, κακϊσ και ιδιϊτεσ εμπειρογνϊμονεσ ςτα κζματα τθσ επιτροπισ και εκπρόςωποι κοινωνικϊν φορζων τθσ περιοχισ. 3. Με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου που λαμβάνεται με τθν πλειοψθφία των δυο τρίτων (2/3) του ςυνόλου των μελϊν του, είναι δυνατι θ καταβολι εξόδων κίνθςθσ και θμεριςιασ αποηθμίωςθσ, ςε ιδιϊτεσ μζλθ επιτροπϊν, που ςυγκροτοφνται από το ςυμβοφλιο, για μετακινιςεισ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό, οι οποίεσ γίνονται για εκτζλεςθ υπθρεςίασ, ςχετικισ με το ζργο τουσ. Το φψοσ τθσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ για τισ μετακινιςεισ ςτο εςωτερικό κακορίηεται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Το φψοσ τθσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ και τα ζξοδα κίνθςθσ ςτο εξωτερικό κακορίηονται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. Από αυτι τθ ςτιγμι και μετά δεν κα ξαναχρθςιμοποιιςουμε τθ λζξθ δθμοψιφιςμα, παρά μόνο τζςςερισ άλλεσ: Συμβουλευτικι Επιτροπι Σφρου και Δθμοςκόπθςθ. Θ Συμβουλευτικι Επιτροπι Σφρου κα απαρτίηεται από τα τοπικά ςυμβοφλια του Διμου (αναλφεται ςτο επόμενο κεφάλαιο), κα επεξεργάηεται και κα ειςθγείται κζματα απ ευκείασ από τουσ δθμότεσ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο και μάλιςτα οι μετακινιςεισ τθσ που αναγκαςτικά κα προκφψουν αρκετζσ φορζσ ςτο εςωτερικό του νθςιοφ, κα καλφπτονται από ξεχωριςτό κονδφλι γι αυτό το λόγο. Σε κάποιο άλλο ςθμείο του νόμου του Καλλικράτθ αναφζρει ςαφϊσ ότι το δθμοτικό ςυμβοφλιο είναι υπεφκυνο για τθν κατάρτιςθ τθσ Χάρτασ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων του Δθμότθ. Ε, λοιπόν, πρϊτθ απόφαςθ του νζου δθμοτικοφ ςυμβουλίου κα είναι θ χοριγθςθ του δικαιϊματοσ αλλά και υποχρζωςθσ εννοείται, τθσ κατάκεςθσ εκ μζρουσ των δθμοτϊν προτάςεων και λιψθσ αποφάςεων μζςω «δθμοςκοπιςεων» με ςφραγιςμζνθ κάλπθ ςτισ ζδρεσ των τοπικϊν ςυμβουλίων τα αποτελζςματα των οποίων κα ςζβεται και κα υιοκετεί το δθμοτικό ςυμβοφλιο. Πμωσ, αν διαβάςετε προςεκτικότερα το νόμο και περιθγθκείτε ςτο διαδίκτυο, κα διαπιςτϊςετε κάτι πολφ ςθμαντικό. Ο Καλλικράτθσ δεν αναιρεί τον Νζο Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων του 2006, αντικζτωσ τον ςυμπλθρϊνει. Ρράγμα το οποίο ςθμαίνει ότι θ αναφορά που υπάρχει ςτον Κϊδικα περί δικαιϊματοσ των δθμοτικϊν ςυμβουλίων να διεξάγουν δθμοψιφιςμα για ςοβαρό ηιτθμα (πλθν εκνικϊν κεμάτων, προχπολογιςμοφ, πολιτεφματοσ κλπ), ΛΣΧΥΕΛ! 15

16 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Ο Συριανόσ Λαόσ κα πρζπει να καταλάβει ότι αυτζσ οι εκλογζσ κα είναι παράλλθλα κι ζνα δθμοψιφιςμα ςτο οποίο κα κρικεί αν επικυμοφν τθν ΑΜΕΣΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ι όχι. Αυτζσ οι εκλογζσ κα κρίνουν όχι μόνο το νζο Διμαρχο, αλλά και το ΑΝ Ο ΛΔΛΟΣ Ο ΣΥΛΑΝΟΣ ΛΑΟΣ ΚΕΛΕΛ ΝΑ ΤΟΥ ΕΡΛΣΤΑΦΕΛ Θ ΔΥΝΑΜΘ ΝΑ ΚΑΚΟΛΗΕΛ ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΑΛ ΟΧΛ 27 ΔΘΜΟΤΛΚΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ!!! Σε περίπτωςθ εκλογισ τθσ παράταξθσ που αντιπροςωπεφει τον κεςμό των δθμοψθφιςμάτων, κα ζχει δοκεί θ κατάλλθλθ απάντθςθ ςε όλουσ. Αν ψθφιςτεί άλλθ παράταξθ πλθν τθσ δικισ μασ, ΚΑ ΣΘΜΑΛΝΕΛ ΟΤΛ ΔΕΝ ΚΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΡΟΦΑΣΛΗΕΤΕ ΟΛ ΛΔΛΟΛ ΓΛΑ ΤΘΝ ΗΩΘ ΤΘ ΔΛΚΘ ΣΑΣ ΚΑΛ ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΣΑΣ! Τόςο απλά Το οποίο ςυνεπακόλουκα οδθγεί ςτο επόμενο ςυμπζραςμα : Μετά, δεν κα πρζπει να διαμαρτυρθκεί και γκρινιάξει κανείσ, διότι ο ίδιοσ ο Λαόσ κα ζχει κόψει τα φτερά του!!! Μπορεί ςτισ προθγοφμενεσ δθμοτικζσ εκλογζσ, να υπιρχε θ δικαιολογία ότι δεν υπιρχε άλλθ λφςθ! Αυτι τθ φορά, ΡΟΥ ΥΡΑΧΟΥΜΕ ΕΜΕΛΣ ΡΟΥ ΚΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΘ ΔΥΝΑΜΘ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΑΡΟΦΑΣΛΗΕΛ ΓΛΑ ΤΛΣ ΤΥΧΕΣ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΥΡΑΧΕΛ ΚΑΜΜΛΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΛΑ! Θ παράταξι μασ «Θ ΑΡΟΦΑΣΘ ΣΤΟΝ ΔΘΜΟΤΘ» δεν είναι άλλθ μία παράταξθ που δθμιουργικθκε με τα ςυνικθ παραςκθνιακά μαγειρζματα και ανταλλάγματα. Ξεκίνθςε ωσ πρωτοβουλία από τον Ανάργυρο Δεναξά να εξευρεκοφν οριςμζνα πρόςωπα αγνά και άφκαρτα, με νζεσ προτάςεισ και που ωσ όραμά τουσ κα είχαν τθν ευθμερία ΟΛΩΝ των Συριανϊν και τθν επιςτροφι τθσ δφναμθσ να αποφαςίηουν ΟΛΟΛ για το καλό ΟΛΩΝ. Ουδζποτε ελιφκθςαν κριτιρια τφπου πόςο δθμοφιλισ είναι κάποιοσ ι πόςο μεγάλο ςόι ζχει ι πόςουσ ψιφουσ μπορεί να φζρει ςτθν παράταξθ. Ουδείσ από τα 25 άτομα που αποτελοφν τθν ιδρυτικι ομάδα ζχει αξιϊςεισ για τθν επόμενθ μζρα. ΟΛΟΛ ςυμφϊνθςαν ότι θ παράταξθ κα πρζπει να ςτελεχωκεί από ςυμπολίτεσ μασ με αμεςοδθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, μζςα από μια ανοιχτι ςυγκζντρωςθ όλων των Συριανϊν πολιτϊν. Σε εκείνθ τθ ςυγκζντρωςθ, επί τόπου, ΟΛΟΛ κα κατακζςουν τισ ιδζεσ και τισ προτάςεισ τουσ, ϊςτε να τισ εντάξουμε ςτο γενικότερο πρόγραμμα. Επίςθσ, όποιοσ πραγματικά κζλει να δει τθ Σφρο και τουσ Συριανοφσ να ευθμεροφν, κα δθλϊςει ςυμμετοχι ςτο ψθφοδζλτιο. Τόςο απλά, τόςο ξεκάκαρα! Χωρίσ δοςολθψίεσ, χωρίσ ιδιοτελείσ ςυναλλαγζσ κάτω από το τραπζηι! Αν κζλουμε να δοφμε φωσ, αυτόσ είναι ο μοναδικόσ τρόποσ! Στρατθγικισ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ του ςτόχου μασ είναι θ αφφπνιςθ κι ενεργοποίθςθ ΟΛΩΝ των νζων και των δυςαρεςτθμζνων που απείχαν ωσ τϊρα από κάκε μορφισ πολιτικι ςυμμετοχι. Δεν υπάρχει πια θ πολυτζλεια τθσ αδράνειασ και αποχισ. Αποχι ςθμαίνει αφινω το δρόμο ανοιχτό ςτον κάκε λογισ επιτιδειο να κακορίςει τθ δικι μου ηωι με βάςθ τισ δικζσ του επικυμίεσ! Ιρκε θ ϊρα τθσ δικισ μασ γενιάσ, των 30άρθδων και 40άρθδων, να προςφζρουμε ζνα υγιζσ μζλλον ςτισ οικογζνειζσ μασ και ςτο αγαπθμζνο μασ νθςί. Ιρκε και θ ϊρα των 20άρθδων, με τθν ορμι που διακζτουν, να βοθκιςουν ςτο να εκλείψει κάκετί παλιό και αναχρονιςτικό, που βαλτϊνει τισ ηωζσ όλων μασ. ΝΕΟΛ ΤΘΣ ΣΥΟΥ, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΛΞΕΤΕ ΤΘΝ ΑΞΛΑ ΣΑΣ! ΕΣΕΛΣ ΕΛΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

17 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων 2006 Άρκρο 216 Tοπικά δθμοψθφίςματα 1. Οι δθμοτικζσ και κοινοτικζσ αρχζσ, προκειμζνου να λάβουν απόφαςθ για ςοβαρά κζματα που ανικουν ςτθ ςφαίρα των αρμοδιοτιτων τουσ, μποροφν να διεξάγουν τοπικό δθμοψιφιςμα, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ ρυκ μίςεισ του παρόντοσ. Σε κάκε περίπτωςθ αντικείμενα τοπικϊν δθμοψθφιςμάτων δεν μποροφν να αποτελοφν τα κζματα εκνικισ πολιτικισ, κακϊσ και εκείνα που ςυνι ςτοφν περιφερειακζσ και νομαρχιακζσ αρμοδιότθτεσ. 2. Το τοπικό δθμοψιφιςμα διεξάγεται μετά από απόφα ςθ του οικείου ςυμβουλίου, που λαμβάνεται με τθν πλει οψθφία των δφο τρίτων (2/3) του ςυνόλου των μελϊν του με τθν οποία διαπιςτϊνεται θ αναγκαιότθτα διεξαγωγισ αυτοφ και προςδιορίηεται το ερϊτθμα που πρόκειται να τεκεί ςε ψθφοφορία, θ θμερομθνία διεξαγωγισ του και το φψοσ τθσ δαπάνθσ που κα προκλθκεί. Με τθν ίδια απόφαςθ το ςυμβοφλιο ορίηει ειδικι επιτροπι, θ οποία αποτελείται από αιρετοφσ και υπαλλιλουσ, αρμόδια για τθν οργάνωςθ διεξαγωγισ του δθμοψθφίςματοσ. 3. Τοπικό δθμοψιφιςμα διεξάγεται, επίςθσ, μετά από αίτθςθ του ενόσ τρίτου (1/3) των δθμοτϊν για τθν ζνωςθ Διμων και Κοινοτιτων, ςφμφωνα με το άρκρο 3, κακϊσ και μετά από αίτθςθ του ενόσ τρίτου (1/3) των εκλογζων τοπικοφ διαμερίςματοσ για τθν προςάρτθςι του ςε άλλο Διμο ι Κοινότθτα. Στθν αίτθςθ αναγράφεται το υπό ψθφοφορία κζμα και τίκενται οι υπογραφζσ των δθμοτϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι το ςυμβοφλιο του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν προκιρυξθ του δθμοψθφίςματοσ. 4. Τα κζματα που τίκενται ςε δθμοψιφιςμα κατά τισ ανωτζρω παραγράφουσ κα πρζπει να διατυπϊνονται με ερϊτθμα, το οποίο πρζπει να είναι κατά το δυνατόν ςφ ντομο και ςαφζσ. Η προτίμθςθ του εκλογικοφ ςϊματοσ 17

18 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ εκφράηεται με τθ χριςθ των όρων «ΝΑΙ» ι «ΟΧΙ». 5. Δθμοψιφιςμα δεν μπορεί να διεξαχκεί για κζματα που αφοροφν τον προχπολογιςμό του Διμου ι τθσ Κοι νότθτασ ι τθν επιβολι τελϊν. Δεν επιτρζπεται να διε ξαχκεί δθμοψιφιςμα το τελευταίο ζτοσ τθσ δθμοτικισ περιόδου, με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ των άρκρων 3 και 4. Επίςθσ δεν επιτρζπεται θ διεξαγωγι δθμοψθφί ςματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ προεκλογικισ περιόδου, για τθν ανάδειξθ των μελϊν του εκνικοφ ι του ευρω παϊκοφ κοινοβουλίου. Δθμοψιφιςμα για το ίδιο κζμα δεν μπορεί να διεξα χκεί, πριν περάςει ζνασ χρόνοσ από τθ διεξαγωγι του προθγοφμενου δθμοψθφίςματοσ. 6. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο τοπικό δθμοψιφιςμα ζχουν οι ζχοντεσ δικαίωμα ψιφου ςτισ εκλογζσ για τθν ανάδειξθ δθμοτικϊν και κοινοτικϊν αρχϊν. Ζγκυρο κεωρείται το αποτζλεςμα του δθμοψθφίςμα τοσ, εφόςον ςυμμετείχε το πενιντα τοισ εκατό (50%) των εγγεγραμμζνων ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ. Το αποτζλεςμα του δθμοψθφίςματοσ, που διεξάγεται ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ, δεςμεφει το οικείο ςυμβοφλιο ςτο πλαίςιο τθσ απόφαςθσ, που κα λάβει για το κζμα που διεξιχκθ. Νομίηω ότι αποδείχκθκε περίτρανα ότι μπορεί να εφαρμοςτεί θ Άμεςθ Δθμοκρατία με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο, και να δοκεί επιτζλουσ θ δφναμθ ςτο Λαό να αποφαςίηει για το παρόν του και το μζλλον του.

19 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΤΡΟΤ Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να ορίςουμε τι ςθμαίνει ανάπτυξθ τθσ Σφρου. Ανάπτυξθ του νθςιοφ μασ λοιπόν ςθμαίνει καλφτερεσ ςυνκικεσ ηωισ για όλουσ, εργαςία για όλουσ, πλοφτοσ για όλουσ, προοπτικι για το μζλλον, παρακατακικθ για το αφριο των παιδιϊν και των εγγονιϊν μασ που κα ηιςουν ανκρϊπινα χάριν ςε μασ. Και όλα αυτά ακόμα και αν θ υπόλοιπθ Ελλάδα αργιςει να βγει από τθν κρίςθ. Θ πολυπόκθτθ ανάπτυξθ ΔΕΝ κα ζρκει με τα τωρινά δεδομζνα, δθλαδι ζνα δθμοτικό ςυμβοφλιο που αποφαςίηει κατά το δοκοφν για το λαό ΧΩΛΣ το λαό κι ζναν λαό που δεν ςυμμετζχει ςτα κοινά, αλλά αν παρκεί κάποια απόφαςθ που δεν του αρζςει αναλϊνεται ςτο να γκρινιάηει από τον καναπζ του ι τισ καφετζριεσ. Ρρζπει ΟΛΟΛ μασ να γίνουμε υπεφκυνοι δθμότεσ και πολίτεσ για το καλό ΟΛΩΝ μασ. Θ λφςθ είναι μία και τθν αναλφςαμε εκτενϊσ ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο που αναφερκικαμε ςτθν ΑΜΕΣΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ. Κεωρθτικά λοιπόν, ασ υποκζςουμε ότι ψθφίηουμε επιτζλουσ μια φορά ςωςτά ςτθ ηωι μασ κι εκλζγουμε τθν παράταξθ εκείνθ που κα υλοποιιςει αυτι τθ λφςθ και όχι «αυτοφσ που ξζρουμε τόςα χρόνια». Στισ επόμενεσ ενότθτεσ, καναλφουμε τι πρζπει να γίνει ςε κάκε τομζα τθσ ηωισ του νθςιοφ. ΓΛΑ ΟΣΟΥΣ ΡΑΑΞΕΝΕΥΚΟΥΝ ΡΟΥ ΟΛΣΜΕΝΟΛ ΤΟΜΕΛΣ ΤΘΣ ΗΩΘΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΟΝΤΑΛ ΟΡΩΣ ΡΧ ΚΥΚΛΟΦΟΛΑΚΟ, ΓΝΩΛΗΕΤΕ ΟΤΛ ΕΓΛΝΕ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΔΛΟΤΛ ΡΟΚΕΛΤΑΛ ΓΛΑ ΡΟΛΥ ΣΟΒΑΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΡΟΥ ΚΑ ΑΡΟΦΑΣΛΣΟΥΜΕ ΟΛΟΛ ΜΑΗΛ!!! Ενότθτα 1 θ Διοίκθςθ Στθν κορυφι τθσ πυραμίδασ τθσ διοίκθςθσ κάκε πόλεωσ βρίςκεται πάντα το δθμοτικό ςυμβοφλιο. Αυτό διαιρείται ςε τοπικά ςυμβοφλια, που για τθ Σφρο είναι εννζα (9): Άνω Σφρου, Βάρθσ, Γαλθςςά, Ερμουπόλεωσ, Μάννα, Ράγου, Ροςειδωνίασ, Φοίνικα και Χρουςςϊν. Ο ρόλοσ αυτϊν των τοπικϊν ςυμβουλίων είναι να μαηεφουν τα αιτιματα των δθμοτϊν τουσ και να τα προωκοφν ςτο κεντρικό δθμοτικό ςυμβοφλιο. Ρϊσ όμωσ προκφπτουν αυτά τα αιτιματα; Σασ ζχει ρωτιςει ποτζ κανείσ; Ζχετε αποτανκεί ποτζ ςε τοπικό ςυμβοφλιο για κάποιο πρόβλθμά ςασ; Γνωρίηετε τισ ϊρεσ και τισ θμζρεσ που ςυνεδριάηει το τοπικό ςυμβοφλιο τθσ περιοχισ ςασ; Ι μιπωσ και τα τοπικά ςυμβοφλια μετά το πζρασ των εκλογϊν αυτομάτωσ μετατρζπονται ςε κλειςτζσ ςυγκεντρϊςεισ μεςαηόντων που αποφαςίηουν μόνοι τουσ για ςασ χωρίσ εςάσ; 19

20 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Τα τοπικά ςυμβοφλια λοιπόν πρζπει να αλλάξουν. Καλζσ οι ςυγκεντρϊςεισ και οι φιλολογικζσ ςυηθτιςεισ και ςτοχαςμοί μζςα ςτισ αίκουςεσ των ςυνεδριάςεων, αλλά καλφτερθ θ άμεςθ επαφι με τον κόςμο. Ζτςι λοιπόν, μια φορά το εξάμθνο, κα πρζπει οι εκλεγμζνοι τοπικοί αντιπρόςωποι - με τθ ςυνδρομι ανζργων ςυμπολιτϊν μασ ςτουσ οποίουσ κα καταβάλλεται ζνα αντίτιμο για τισ υπθρεςίεσ τουσ, το οποίο δεν χρειάηεται απαραίτθτα να είναι οικονομικό - να γυρίηουν τθν περιοχι τουσ, ςπίτι ςπίτι κι επιχείρθςθ - επιχείρθςθ και να ςυλλζγουν προβλθματιςμοφσ, αιτιματα και παρατθριςεισ, να τα ομαδοποιοφν και να τα προωκοφν ςτο κεντρικό δθμοτικό ςυμβοφλιο το οποίο κα υποχρεοφται να καταρτίςει τον κατάλογο των προσ ψιφιςθ υποκζςεων. Να ςθμειωκεί ότι ςτον κατάλογο αυτόν, τα αποκλειςτικά τοπικοφ ενδιαφζροντοσ ηθτιματα που δεν κα επθρεάηουν τθ ηωι του υπόλοιπου νθςιοφ, κα ψθφίηονται ΜΟΝΟ από τουσ δθμότεσ και τουσ επιχειρθματίεσ τθσ εκάςτοτε περιοχισ πχ θ δθμιουργία μιασ νζασ γεϊτρθςθσ, ενϊ τα γενικοφ ενδιαφζροντοσ τοπικά ηθτιματα πχ θ διάνοιξθ μιασ κεντρικισ οδικισ αρτθρίασ, κα ψθφίηεται από ΟΛΟΥΣ τουσ δθμότεσ του νθςιοφ με μια διαφορά όμωσ: Θ ψιφοσ των δθμοτϊν και των επιχειρθματιϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ κα υπολογίηεται εισ διπλοφν διότι εκείνοι κα επθρεάηονται άμεςα και κακθμερινά από το αποτζλεςμα οποιαςδιποτε απόφαςθσ. Το τοπικό ςυμβοφλιο τθσ Ερμοφπολθσ κα ζχει μιαν ακόμα υποχρζωςθ: Να χωρίςει τθν πόλθ ςε γειτονιζσ και να αναλάβει κάκε ζνασ από τουσ εκλεγμζνουσ αντιπροςϊπουσ από μία. Θ πόλθ μπορεί να χωριςτεί ςτισ εξισ περιοχζσ: Τρεισ Λεράρχεσ, Άγιοσ Νικόλαοσ, Βροντάδο, Μεταμόρφωςθ, Δθμαρχείο, Λιμάνι, Κοίμθςθ, Άγιοσ Γεϊργιοσ, Ταξιάρχθσ, Άγιοσ Ραντελειμων και Άγιοσ Κωνςταντίνοσ. Σφνολο 11, όςοι και οι τοπικοί ςφμβουλοι. Εν ςυνεχεία, κα πραγματοποιείται μία φορά το εξάμθνο θ ςυλλογι των αιτθμάτων και θ προϊκθςι τουσ ςτο κεντρικό δθμοτικό ςυμβοφλιο. Σε δεφτερο χρόνο, και αφοφ ζχουν καταρτιςκεί τα ερωτθματολόγια, τα ίδια άτομα κα τα μοιράηουν με τον ίδιο τρόπο και μετά από τρεισ θμζρεσ κα τα μαηεφουν με ςφραγιςμζνθ

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1

Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων. Απρίλιοσ 2008. PI0819 / Διάγραμμα 1 Ρροβλιματα, Συνκικεσ διαβίωςθσ & Αξιολόγθςθ Δθμοτικοφ Ζργου ςτο Διμο Ακθναίων Απρίλιοσ 2008 PI0819 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΦΝΙΔΙΟΥ Επιηπαπέζιο παισνίδι πος δημιούπγηζε η Γ ηάξη ηος 4 ος Γςμναζίος πάπηηρ «Γιάννηρ Ρίηζορ» καηά ηο ζσολικό έηορ 2014-5 ζηο μάθημα ηηρ Κοινωνικήρ και Πολιηικήρ Αγωγήρ Ακολουκεί θ πρόταςθ του μακθτι Κουτςοβίτθ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α.

Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α. Σφντομο Βιογραφικό: Ηλικία (optional), Καταγωγι, διαμονι, ςπουδζσ, δραςτθριότθτεσ κ.α. Κατάγομαι από το Καλό Χωριό Σολζασ. Φοίτθςα ςτο Ελλθνικό Γυμνάςιο Σολζασ μζχρι το 1974 και αποφοίτθςα από το Γυμνάςιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα