Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»"

Transcript

1 Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί από βάρθ και αμαρτιματα του παρελκόντοσ, κάκε τόποσ είναι υποχρεωμζνοσ να αναπτφξει τα δικά του ξεχωριςτά χαρακτθριςτικά, για να βγει από το τζλμα και να βαδίςει ςτθν ανάπτυξθ. Ζνασ τζτοιοσ ξεχωριςτόσ τόποσ είναι και θ Σφροσ! Μετά από ςχεδόν 2 αιϊνεσ, ιρκε θ ϊρα το νθςί μασ να ξαναγίνει θ ΑΧΟΝΤΛΣΣΑ ΤΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ!

2 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγικό ςημείωμα ςελ Κεφάλαιο 1 ο Η παρούςα πραγματικότητα ςελ Κεφάλαιο 2 ο Οι αιτίεσ τησ καταςτροφήσ..ςελ Κεφάλαιο 3 ο Άμεςη Δημοκρατία ςτη ύρο.ςελ Παράρτημα Σρόποσ επιςτροφήσ ςτην Άμεςη Δημοκρατία ςελ Κεφάλαιο 4 ο Η ανάπτυξη τησ ύρου...ςελ. 19 Ενότητα 1 η Διοίκηςη... ςελ. 19 Ενότητα 2 η Οικονομία....ςελ. 25 Α) Υορολογία Πρόςτιμα...ςελ. 27 Β) Αναπτυξιακή πολιτική..ςελ. 31 Γ) Διαχείριςη εςόδων εξόδων..... ςελ. 34 Δ) Περιοριςμόσ κατάργηςη ςυγκεκριμένων δαπανών ςελ. 38 Ε) Αξιοποίηςη δημοτικήσ περιουςίασ ανακαίνιςη παλαιών κι εγκαταλελειμμένων κτηρίων......ςελ Κεφάλαιο 5 ο Κοινωνική Πολιτική ςελ Κεφάλαιο 6 ο Ζργα υποδομϊν.. ςελ Κεφάλαιο 7 ο Τουριςτικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ ςελ Κεφάλαιο 8 ο Ακλθτικι ανάπτυξθ......ςελ Κεφάλαιο 9 ο Ραιδεία..ςελ Κεφάλαιο 10 ο Ανάπτυξθ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ ςελ Κεφάλαιο 11 ο Λςτορικι κλθρονομιά.. ςελ Κεφάλαιο 12 ο Ρεριβάλλον ανακφκλωςθ.ςελ Κεφάλαιο 13 ο Εκελοντιςμόσ..ςελ.68 Συμπεράςματα..ςελ.71 ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ.ςελ.73 Ε.ΡΟ.Σ. Ζνωςθ Ρολιτιςμοφ Σφρου.....ςελ. 75 Ραράρτθμα ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΣ....ςελ. 82

3 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Θ Σφροσ, από τα προϊςτορικά ακόμθ χρόνια, απετζλεςε κζντρο πολιτιςμοφ κι εμπορίου (πολιτιςμόσ Σφρου Κζρου). Ζκτοτε, λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ (κζντρο Κυκλάδων κζντρο Αιγαίου), δφο υπζροχων, μεγάλων φυςικϊν λιμανιϊν (Ερμοφπολθσ και Φοίνικα) και τθσ νοοτροπίασ, παιδείασ και δυναμικισ των κατοίκων τθσ, κα είναι πάντα μια ςθμαντικι γωνιά τθσ Ελλάδασ μασ, ακόμθ και όταν κα βρίςκεται ςε περιόδουσ παρακμισ. Το νθςί μασ, αναφζρεται για πρϊτθ φορά ςτθν Οδφςςεια, όπου περιγράφεται ωσ ζνα κατάφυτο νθςί, πλοφςιο ςε νερά και ποτάμια. Από αυτόν τον επίγειο παράδειςο, κατάγεται και ο πιςτόσ χοιροβοςκόσ του Οδυςςζα, ο Εφμαιοσ. Ρροφανϊσ, ο επίγειοσ αυτόσ παράδειςοσ ζπαψε πια να υπάρχει κατά τθ διάρκεια τθσ Ενετοκρατίασ, όπου όλα τα Κυκλαδονιςια αποψιλϊκθκαν από τα υπζροχα δάςθ κζδρων τουσ, μόνο και μόνο για να χτίςουν οι Δόγθδεσ τθν υπζροχθ πόλθ τουσ, τθ Βενετία. Ππωσ πολλοί επιςτιμονεσ και ακαδθμαϊκοί πιςτεφουν πια ότι θ φφςθ του κάκε τόπου είναι υπεφκυνθ για τθν απόδοςθ ξεχωριςτισ ταυτότθτασ ςε κάκε ζκνοσ, ζτςι υπάρχουν και μικρότερα ςθμεία ςτθν γεωγραφικι επικράτεια που κατοικεί το εκάςτοτε ζκνοσ, που προςδίδουν ακόμθ πιο ξεχωριςτά χαρακτθριςτικά ςτουσ γθγενείσ πλθκυςμοφσ. Ζνασ τζτοιοσ ςτο ρουν τθσ Λςτορίασ κατζςτθ ο ςυριανόσ πλθκυςμόσ. Ρεριβαλλόμενοσ από κάλαςςα, δεχόμενοσ τα ενεργειακά κφματα του υπεδάφουσ του νθςιοφ και ηϊντασ δίπλα ακριβϊσ ςτο ςθμείο εκείνο του πλανιτθ μασ με τθ μεγαλφτερθ θλιοφάνεια το χρόνο (Διλοσ), ανζπτυξε χαρακτθριςτικά τζτοια που γριγορα του ζδωςαν μια ξεχωριςτι χροιά ανάμεςα ςτουσ Ζλλθνεσ. Ππωσ λχ οι Σπαρτιάτεσ και οι Μακεδόνεσ ιταν γνωςτοί για τισ πολεμικζσ τουσ αρετζσ, οι Ακθναίοι για τθν φιλοςοφία τουσ και οι Κορίνκιοι με τουσ Μινωίτεσ για τθν εμπορικι τουσ δεξιότθτα, ζτςι και οι Συριανοί από πολφ νωρίσ ξζφυγαν από το επίπεδο των τυπικϊν νθςιωτϊν (ψαράδεσ αγρότεσ κτθνοτρόφοι) κι ζμειναν γνωςτοί πρωτίςτωσ για τθ ναυτοςφνθ τουσ και δευτερευόντωσ για το εμπορικό τουσ δαιμόνιο. Αυτά τα δφο ςτοιχεία τουσ βοικθςαν να ανοίξουν τουσ ορίηοντζσ τουσ και να δϊςουν ςτο ζκνοσ μασ ςθμαντικοφσ ανκρϊπουσ του πνεφματοσ όπωσ τον Φερεκφδθ (δάςκαλοσ του Ρυκαγόρα!), τον οΐδθ, τον Σουρι και πολλοφσ άλλουσ. Θ Σφροσ είχε τθν τφχθ, αλλά και τθν ατυχία να τεκεί αμζςωσ μετά τθν Ρτϊςθ τθσ Βαςιλεφουςασ, υπό Ενετικι προςταςία και μετά υπό Γαλλικι. Τφχθ, διότι γλφτωςε τον Τουρκικό ηυγό, αλλά ατυχία διότι μόνο προςταςία δεν ιταν, παρά αλθκινι κατοχι. Ράντα ενδεδυμζνθ όμωσ με τον πολιτιςτικό μανδφα που οι Δυτικοευρωπαίοι εφιρμοηαν ςτισ αποικίεσ τουσ ανά τθν υφιλιο. Ζτςι, όταν άρχιςε θ Ελλθνικι Επανάςταςθ το 1821, θ Σφροσ δεν μπόρεςε να λάβει ενεργά μζροσ ςε αυτιν λόγω τθσ Γαλλικισ «προςταςίασ» όπωσ προανεφζρκθ, αλλά τουλάχιςτον μπόρεςε να ενιςχφςει οικονομικά τον Αγϊνα του Γζνουσ και να δϊςει καταφφγιο ςε κυνθγθμζνουσ, πρόςφυγεσ, εμπορικό και πολεμικό ςτόλο. Μόνο όταν τελείωςε θ Επανάςταςθ και υπεγράφθ θ Μδρυςισ του Νεοελλθνικοφ Κράτουσ, μπόρεςε θ Σφροσ να εξαργυρϊςει τθν τφχθ τθσ πραγματικά. Πταν όλθ θ υπόλοιπθ Ελλάδα 3

4 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ προςπακοφςε να επουλϊςει τισ πλθγζσ τθσ από τον πόλεμο και να ξαναβρεί τον εαυτό τθσ μετά από 368 χρόνια τουρκικισ ςκλαβιάσ, το νθςί μασ αλϊβθτο παντελϊσ, με μια οργανωμζνθ πόλθ ςτθ διάκεςι του (Άνω Σφροσ) κι ζνα εξαίςιο λιμάνι που είχε ιδθ γίνει θ Γθ τθσ Επαγγελίασ για Χιϊτεσ, Ψαριανοφσ, Καςίουσ, Σμυρναίουσ και λοιποφσ Ζλλθνεσ που είχαν βιϊςει τθν τουρκικι κθριωδία, γίνεται κζντρο τθσ. Οι πρόςφυγεσ* i κα προςαρμοςτοφν γριγορα ςτα δεδομζνα του νθςιοφ, κα οικοδομιςουν τθ Νζα Ρόλθ και κα τθν αφιερϊςουν ςτον Κερδϊο και Λόγιο Ερμι, ονομάηοντάσ τθν Ερμοφπολθ. Θ Ερμοφπολθ κα αποτελζςει δικαίωσ τον πρϊτο οργανωμζνο Διμο τθσ Νεϊτερθσ Ελλάδασ, τθν οικονομικι πρωτεφουςα και το μεγαλφτερο λιμάνι αυτισ. Κα καταςτεί ο πρϊτοσ διεκνισ κόμβοσ τθσ μετά τθν Ανεξαρτθςία και κα ςυγκεντρϊςει όλα τα όνειρα του Γζνουσ. «Εισ τθν Σφρον αναγεννικει θ Ελλάσ», διλωςε κάποτε ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ. Θ Σφροσ του 19 ου αιϊνα είναι θ ηωντανι απόδειξθ, ότι όταν οι Ζλλθνεσ ενϊνονται δθμιουργοφν καφματα και ότι αν οι θγζτεσ και τα κόμματα που κυβζρνθςαν αυτό τον τόπο, από τθν δολοφονία του Καποδίςτρια κι ζπειτα, είχαν ωσ παράδειγμα το νθςί μασ, ςιμερα, εν ζτει 2014, θ Ελλάσ κα ιταν μια από τισ πρϊτεσ δυνάμεισ του κόςμου, όπωσ άλλωςτε δικαιοφται να είναι. Τα χρόνια πζραςαν και φτάςαμε ςτο ςιμερα. Ζτοσ Θ μελζτθ αυτι αποτελεί το προεκλογικό μασ πρόγραμμα εν μζςω οικονομικισ και πολιτικισ κρίςθσ για να μπορζςει το νθςί να φτάςει ςτο επικυμθτό επίπεδο ανάπτυξθσ του βιοτικοφ επιπζδου των κατοίκων του. Γνϊμθ του γράφοντοσ είναι ακριβϊσ αυτό που είχε πει ο J. F. Kennedy ςε μια ομιλία του: «Μθ ρωτάσ τι μπορεί να κάνει θ πατρίδα για ςζνα, ςκζψου τι μπορείσ να κάνεισ εςφ για τθν πατρίδα!» Με άλλα λόγια, αν δεν δφναται θ Κεντρικι Διοίκθςθ να φροντίςει για τθν ανάπτυξθ και τθν ευθμερία του Κράτουσ και των πολιτϊν αυτοφ, τότε οι Διμοι πρζπει με δικά τουσ μζςα, ςχζδια και ανκρϊπινο δυναμικό να φροντίςουν γι αυτό, παραμερίηοντασ για το κοινό καλό, γραφειοκρατικά και νομικίςτικα κωλφματα. Γνϊμονασ ςε αυτό το εγχείρθμα κα πρζπει να είναι ο κεςμόσ τθσ Άμεςθσ Δθμοκρατίασ, θ πραγματικι Δθμοκρατία δθλαδι, ο οποίοσ είναι περιςςότερο επίκαιροσ ςιμερα από ποτζ. Θ τωρινι μορφι τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ είναι απαρχαιωμζνθ και τα προϊόντα αυτισ (δθμοτικά ςυμβοφλια), χϊροι ςυλλογισ ζκκεςθσ ιδεϊν, αγκυλϊςεων και χρονοβόρων διαδικαςιϊν με κφριο χαρακτθριςτικό μια πλειοψθφία που κοιτάηει αφ υψθλοφ και μια μειοψθφία που ςυνεχϊσ γκρινιάηει. Ακριβϊσ και μόνο για το λόγο ότι θ εκλεγμζνθ πλειοψθφία δεν μπορεί να ζχει πάντα δίκιο και ότι οι δθμότεσ κα πρζπει επιτζλουσ να γίνουν πολιτικά όντα ξανά και όχι να απαλλάςςονται των ευκυνϊν τουσ εκλζγοντασ μια φορά ςτα 4 χρόνια (5 από εδϊ και μπροσ) αντιπροςϊπουσ των, πρζπει να ξαναγυρίςουμε ςτθν Άμεςθ Δθμοκρατία. Και θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ είναι ο κατάλλθλοσ χϊροσ για τθν ομαλι μετάβαςθ από τθν Αντιπροςωπευτικι (δθμοτικοί ςφμβουλοι / βουλευτζσ) Δθμοκρατία ςτθν Άμεςθ Δθμοκρατία, τθν πρϊτθ και γνιςια όπωσ ζχει αποδειχκεί μορφι αλθκινισ Δθμοκρατίασ. Κλείνοντασ εδϊ τθν ειςαγωγι, και για να ποφμε τα πράγματα με το όνομά τουσ, Δθμοκρατία ςθμαίνει Θ εξουςία (ΔΥΝΑΜΘ) του Διμου (ΛΑΟΥ) και όχι των εκάςτοτε αντιπροςϊπων του. Το μζχρι ςιμερα πολιτειακό ςφςτθμα κα ζπρεπε να λζγεται ΔΛΑΜΕΣΟΚΑΤΛΑ (Θ δφναμθ του διάμεςου), όπου διάμεςοσ είναι ο αντιπρόςωποσ που

5 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ τοποκετεί ο πολίτθσ δια τθσ ψιφου του, δθλαδι ο εκάςτοτε δθμοτικόσ ςφμβουλοσ ι βουλευτισ. Σε αυτό το τριςάκλιο πολίτευμα βρίςκεται και θ ρίηα του κακοφ που λζγεται λάδωμα, ρουςφζτι, μίηα, μζςον, «μπάρμπασ ςτθν Κορϊνθ», θμζτεροσ, βφςμα. Εκεί βρίςκεται και θ αιτία τθσ μθ ανάπτυξθσ και τθσ γραφειοκρατίασ. Εκεί βρίςκεται και ο λόγοσ που θ νοικοκυρά πλθρϊνει τθν πατάτα 1 ευρϊ το κιλό ενϊ από τον παραγωγό φεφγει με 0,05 λεπτά μόνο! Θ Ελλάδα γενικότερα και θ Σφροσ μασ ειδικότερα, πρζπει να απαλλαγοφν από τουσ κάκε μορφισ διάμεςουσ άμεςα! Ρόςο άμεςα? Χκεσ! Στο προεκλογικό μασ πρόγραμμα που ακολουκεί αναλφονται οι προτάςεισ μασ πϊσ θ Σφροσ, βαςιηόμενθ ςτισ αρχζσ τθσ Άμεςθσ Δθμοκρατίασ, κα βαδίςει επιτζλουσ!, ςτο δρόμο τθσ Ανάπτυξθσ. Θ παροφςα μελζτθ προεκλογικό πρόγραμμα ζχει ςτόχο να ανοίξει άλλουσ ορίηοντεσ ςτθν ιςτορικι διαδρομι τθσ Σφρου προσ το μζλλον. Στθ μια πλευρά τθσ ηυγαριάσ ζχουμε τθν διαδρομι του παρόντοσ μαηί με τθ μελλοντικι κατεφκυνςι τθσ. Στθν άλλθ πλευρά ζχουμε μια πικανι, εναλλακτικι μελλοντικι διαδρομι, με απότομθ ςτροφι 180 μοιρϊν από τθ ςθμερινι πραγματικότθτα. Μποροφμε να ςυνεχίςουμε να ηοφμε ςε αυτό που ζχουμε ςυνθκίςει, μποροφμε όμωσ να πάρουμε τθ μεγάλθ απόφαςθ να αλλάξουμε βθματιςμό και να μποφμε ςε νζεσ κατευκφνςεισ που κα κάνουν το νθςί μεγαλφτερο, πλουςιότερο, ομορφότερο και δυνατότερο. Οι απλοί άνκρωποι όπωσ αρζςκονται οι ίδιοι να αποκαλοφν τουσ εαυτοφσ τουσ ςίγουρα κα επιλζξουν τθν πρϊτθ πλευρά. Απλοί άνκρωποι όμωσ κατά τθ γνϊμθ του γράφοντοσ δεν υπάρχουν. Πλοι ζχουμε τισ ιδιαιτερότθτζσ μασ, τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα ι μειονεκτιματα ζναντι άλλων, όλοι ζχουμε να προςφζρουμε ςτο κοινωνικό ςφνολο. Πποιοσ δεν αςχολείται με τα κοινά με το πρόςχθμα τθσ απλότθτασ και τθσ προςωπικισ του «αμελθτζασ φπαρξθσ» («ποιοσ είμαι εγϊ να πω ι να κάνω οτιδιποτε;»), είναι απλά ανεφκυνοσ ι όπωσ ζλεγαν οι αρχαίοι θμϊν πρόγονοι ιδιϊτθσ. Οι άλλοι, οι «τρελοί», οι «γραφικοί» κα επιλζξουν τθ δεφτερθ πλευρά, 5

6 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ που απαιτεί δουλειά, εναςχόλθςθ με τα κοινά, αλλά κυρίωσ κι εδϊ είναι το ςθμείο/ κλειδί αγάπθ όχι για τον εαυτό μασ μόνο, αλλά και για το νθςί και τισ επόμενεσ γενιζσ. Συνθκίηουμε να ρωτάμε ζναν κακό άνκρωπο τι ψυχι κα παραδϊςει. Λοιπόν, το ερϊτθμα είναι κοινό για όλουσ. Τι ψυχι κα παραδϊςουμε ξζροντασ ότι μποροφςαμε να είχαμε κάνει αυτό το νθςί καλφτερο για τα παιδιά και τα εγγόνια μασ και δεν το κάναμε; ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Θ Σφροσ αποτελεί πλζον, μετά το ςχζδιο «Καλλικράτθσ», ενιαίο Διμο και δεν χωρίηεται ςε τρεισ όπωσ παλιά (Ερμοφπολθ, Άνω Σφροσ, Ροςειδωνία). Ζχει ζκταςθ 84,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πλθκυςμό ςφμφωνα με τθν τελευταία απογραφι του 2011, κατοίκουσ. Θ δε πόλθ του νθςιοφ, θ Ερμοφπολθ, είναι πρωτεφουςα των Κυκλάδων και ο μοναδικόσ αςτικόσ ςχθματιςμόσ ςε αυτι τθν περιοχι του Αιγαίου. Είναι επίςθσ και πρωτεφουςα τθσ Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου. Βρίςκεται ςτο βόρειο δυτικό κομμάτι των Κυκλάδων και απζχει από τον Ρειραιά 2 ½ ϊρεσ με ταχφπλοο και 3,5-4 ϊρεσ με ςυμβατικό πλοίο. Από τον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνϊν, θ πτιςθ διαρκεί 20 λεπτά. Για τθν καλφτερθ ροι τθσ μελζτθσ προεκλογικοφ προγράμματόσ μασ αξίηει να αναφερκοφν κατά ςειρά τα δομικά ςυςτατικά αυτοφ του νθςιοφ πολλά εκ των οποίων χαρακτθρίηονται ωσ ςυγκριτικά πλεονεκτιματα και τα οποία είναι : 1. Θ μία και μοναδικι ςτθν Ελλάδα ςε ομορφιά νεο-κλαςςικι πόλθ τόςο καλά διατθρθμζνθ και ςε τζτοιο εφροσ, θ Ερμοφπολθ. Υπάρχουν ςυνοικίεσ όπωσ λχ τα Βαπόρια που λόγω τθσ κζςθσ τουσ και τθσ ομορφιάσ τουσ κα μποροφςαν να γίνουν το νζο ςιμα κατατεκζν του νθςιοφ. 2. Το μεγαλφτερο και ομορφότερο Δθμαρχείο τθσ Ελλάδασ, αντίγραφο των ανακτόρων του Ρριάμου τθσ Τροίασ. 3. Ζνα μεγάλο, φυςικό λιμάνι ςτα ανατολικά του νθςιοφ, αυτό τθσ Ερμοφπολθσ. Αποτελεί το μεγαλφτερο και αςφαλζςτερο λιμάνι των Κυκλάδων κι ζνα από τα μεγαλφτερα του Αιγαίου. Συνδζεται κακθμερινά με τον Ρειραιά και με τα υπόλοιπα Κυκλαδονιςια, τα Δωδεκάνθςα και το Λαφριο. 4. Ζνα μεγάλο, φυςικό λιμάνι ςτα δυτικά του νθςιοφ, αυτό του Φοίνικα, το οποίο όμωσ δεν ζχει αξιοποιθκεί ςφμφωνα με τισ δυνατότθτζσ του. 5. Ζνα αεροδρόμιο μικρϊν δυνατοτιτων (φιλοξενία αεροπλάνων μόνο 50 κζςεων). Ρροςφάτωσ, άρχιςαν κάποιεσ προςπάκειεσ για μικρι επζκταςθ του αεροδιαδρόμου ςτα 1200 μ. ϊςτε να μπορεί να φιλοξενιςει αεροπλάνα χωρθτικότθτασ 70 κζςεων, αλλά οι 20 κζςεισ επιπλζον αςφαλϊσ και δεν δίνουν κάποια ςοβαρι προοπτικι.

7 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ 6. Ζνα από τα τρία εναπομείναντα ναυπθγεία τθσ Ελλάδασ (Νεϊριο) με άριςτθ φιμθ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό, άρτιεσ υποδομζσ κι εμπειρότατο εργατικό δυναμικό. 7. Καρνάγιο ταρςανά. 8. Γενικό Νοςοκομείο. 9. Διοικθτικζσ και ιατρικζσ υπθρεςίεσ ΛΚΑ. 10. Ζναν αυτόνομο ςτακμό ΔΕΘ παραγωγισ ρεφματοσ. 11. Λκανοποιθτικό δίκτυο φδρευςθσ αποχζτευςθσ με μια κεντρικι μονάδα αφαλάτωςθσ για τισ ανάγκεσ τθσ Ερμοφπολθσ και μικρότερεσ για τα χωριά. 12. Μονάδα βιολογικοφ κακαριςμοφ λυμάτων ςτθ κζςθ Λαηαρζττα. 13. Ζνα κεντρικό ΧΥΤΑ για όλο το νθςί ςτθ κζςθ Κοράκι. 14. Μαρίνα ςκαφϊν αναψυχισ, θ οποία δεν λειτοφργθςε ποτζ ωσ μαρίνα, αλλά ωσ ζνα δεφτερο αλιευτικό καταφφγιο. 15. Αλιευτικό Καταφφγιο. 16. Στακμό ανεφοδιαςμοφ πλοίων με καφςιμα και δεξαμενζσ πετρελαίου ςτθ κζςθ Λαηαρζττα. 17. αδιοτθλεοπτικό «πφργο» ςτθ κζςθ Ρφργοσ. 18. Κεντρικι μονάδα κινθτισ τθλεφωνίασ (Vodafone) ςτθ κζςθ Μαντελιδωπι. 19. Στρατόπεδο Ρεηικοφ κι Εκνοφρουράσ 20. Ναυτικι Βάςθ ςτθ κζςθ Αγκακωπζσ 21. Ραράρτθμα Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου, με πρόβλεψθ να γίνει άρτιο Ρανεπιςτιμιο. 22. Ακαδθμία Εμπορικοφ Ναυτικοφ 23. Ρρωτεφουςα Νομοφ Κυκλάδων 24. Ρρωτεφουςα Ρεριφερείασ Νοτίου Αιγαίου 25. Ζδρα του ςυνόλου των δθμοςίων υπθρεςιϊν του κρατικοφ μθχανιςμοφ. 26. Τελωνείο 27. Δικαςτιρια 28. Κζατρο («Απόλλων») 29. Αρχαιολογικό Μουςείο Κυκλάδων 30. Βιομθχανικό Μουςείο 31. Ρινακοκικθ Κυκλάδων (δεν υπάρχει μόνιμθ ζκκεςθ, αλλά μοναχά το κτίριο) 32. Ζδρα του Βιομθχανικοφ κι Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου Κυκλάδων 33. Ζδρα του ιςχυρότερου εμπορικοφ ςυλλόγου των Κυκλάδων 34. Ζδρα του Εργατικοφ Κζντρου Κυκλάδων 35. Ζδρα πλικουσ ςυλλόγων και ομίλων του νομοφ και τθσ περιφερείασ (Λατρικόσ, Δικθγορικόσ, Ρολ. Μθχανικϊν κ.α.) 36. Επιχειριςεισ μεγάλων δυνατοτιτων που ξεφεφγουν από τα ςτενά τοπικά πλαίςια πχ ΤΥΡΟΚΥΚΛΑΔΛΚΘ 37. Μθτροπολιτικι Ζδρα και των δφο κυριοτζρων δογμάτων του Χριςτιανιςμοφ (Ορκόδοξθ Κακολικι) 38. Ζναν από τουσ τρεισ μεγαλφτερουσ και ομορφότερουσ Ναοφσ τθσ Ελλάδασ (Λ.Ν. Αγίου Νικολάου) 7

8 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Ζνα απαράμιλλθσ ομορφιάσ και ςπάνιασ γλυπτικισ τζχνθσ νεκροταφείο μαυςωλείο ςτον Λ. Ν. Αγίου Γεωργίου, το πρϊτο ςτθν Ελλάδα. 40. Δφο τοπικά τθλεοπτικά κανάλια (Syros TV1 Αιγαίο Τθλεόραςθ) 41. Δφο τοπικζσ θμεριςιεσ εφθμερίδεσ (ΚΟΛΝΘ ΓΝΩΜΘ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ) + 7 θλεκτρονικά ΜΜΕ (syrostoday.gr, koinignomi.gr, cyclades 24.gr, cycladitis.gr, mysyros.eu, syrosnews.gr, syros.gr) 42. Ρλικοσ ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν 43. Ζνα αναξιοποίθτο νθςάκι ζνα μόλισ χιλιόμετρο μακριά από τθν είςοδο του λιμανιοφ τθσ Ερμοφπολθσ, το γνωςτό μασ Φανάρι ι Δίδυμθ ι Γαϊδουρονιςι. 44. Ζνα αναξιοποίθτο, αλλά ιςτορικό νθςί για τθν Ελλάδα, τθν Γυάρο ι Γιοφρα. 45. Μια ομάδα ςτθν Α1 τθσ πετοςφαίριςθσ, τον Φοίνικα Σφρου και μια ομάδα ςτθν Α2 τθσ υδατοςφαίριςθσ, τον Ν.Ο. Σφρου. Φωτό : Αεροδρόμιο Σφρου Εν ςυνεχεία, κα πρζπει να εξετάςουμε τα ςτοιχεία του ενεργοφ πλθκυςμοφ, του ποςοςτοφ δθλαδι των ςυμπολιτϊν μασ που εργάηονται. Εκεί κα διαπιςτϊςουμε μια μεγάλθ ανιςότθτα ςτουσ τομείσ παραγωγισ. Στον πρωτογενι τομζα (αγρο-κτθνοτροφικι παραγωγι, αλιεία κλπ) απαςχολείται μόνο το 4% του πλθκυςμοφ, ςτον δευτερογενι τομζα με κυριότερο εκπρόςωπο τα Ναυπθγεία Νεωρίου (βιομθχανία βιοτεχνία μεταποίθςθ κλπ) απαςχολείται το 25% και ςτον τριτογενι (υπθρεςίεσ, εμπόριο, τουριςμόσ κλπ) το 71%, με κυριότερουσ εκπροςϊπουσ το Δθμόςιο και τον Διμο! Πςον αφορά δε τα χαρακτθριςτικά του πλθκυςμοφ, ςτθν απογραφι του 2001 κα διαπιςτϊςουμε ότι οι οικονομικά ενεργοί δθμότεσ (εργαηόμενοι) ακροίηονταν ςε (37,7%), οι άνεργοι ςε 783(4,2%), οι οικονομικά ανενεργοί (ςυνταξιοφχοι, ΑΜΕΑ, παιδιά ωσ 18 ετϊν κλπ) ςε (58,1%)!!!

9 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ Εν ζτει 2013, το ποςοςτό των ανζργων με τθ μζκοδο τθσ αναγωγισ κα πρζπει να πλθςιάηει το 18%, ιτοι πάνω από 2000 ςυμπολίτεσ μασ! 1 Τι ςημαίνουν όλα τα παραπάνω ; Αν αφαιρζςουμε ςυνταξιοφχουσ, ΑΜΕΑ, άνεργουσ και παιδιά, τότε θ Σφροσ ζχει μια δφναμθ κροφςθσ ωσ προσ τθν ανάπτυξι τθσ περί τα άτομα (ςυμπεριλαμβάνοντασ τθ μικρι αφξθςθ πλθκυςμοφ που κατεγράφθ ςτθν απογραφι του 2011). Σε αυτό το ςθμείο κα μποροφςε να με ρωτιςει κάποιοσ : «Ο υπόλοιποσ πλθκυςμόσ του νθςιοφ δεν κα μποροφςε να βοθκιςει ςτθν ανάπτυξθ;». Θ απάντθςθ είναι εφκολθ : «Βεβαίωσ, ο κακζνασ με τον τρόπο του, κάτι που αναλφεται ςτα επόμενα κεφάλαια τθσ παροφςθσ μελζτθσ». Το κετικότατο ςτοιχείο αυτισ τθσ ομάδασ των ςυμπολιτϊν μασ είναι ότι ζνα ςθμαντικό ποςοςτό τουσ εργάηεται ςε δφο τομείσ, Νεϊριον και Δθμόςιο / Διμο, με τθν ζννοια τθσ καλισ βάςθσ πάνω ςτθν οποία κα ςτθριχκεί θ πολυπόκθτθ ανάπτυξθ του νθςιοφ. Είναι ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο που κάνει τθν ειδοποιό διαφορά με τα άλλα Κυκλαδονιςια. Είναι αυτοί οι δφο πυλϊνεσ που δίνουν πνοι ςτθν αγορά, άρα και δφναμθ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ παραγωγισ να εξελιχκοφν. Είναι ευτφχθμα που υπάρχουν, διότι θ Σφροσ προσ το παρόν δεν διακζτει κάποιον άλλο ανεπτυγμζνο τομζα. Οφτε Ράροσ είναι να μπορεί να τραφεί από τον τουριςμό, οφτε Λζςβοσ να ςτθριχκεί ςε παραγωγι τοπικοφ προϊόντοσ όπωσ το οφηο. Και δεν είναι, όχι γιατί δεν ζχει τισ προδιαγραφζσ, αλλά διότι ουδείσ φρόντιςε δια τοφτο. Μεμονωμζνεσ ενζργειεσ που ζγιναν ςτο παρελκόν, ακόμθ και ςτο πιο πρόςφατο (κρουαηιερόπλοια) διακατζχονταν από καλι κζλθςθ, αλλά ιταν κινιςεισ άκαιρεσ, πρόχειρεσ και λανκαςμζνεσ, ςε ςθμείο να αγγίηουν πολλζσ φορζσ τθ γραφικότθτα (περαιτζρω ανάλυςθ ςτο ειδικό κεφάλαιο για τον τουριςμό). Θ Σφροσ δφναται να πρωταγωνιςτιςει ακόμθ και ςτουσ χαλεποφσ καιροφσ που ηοφμε, διότι διακζτει τισ δυνατότθτεσ, τισ υποδομζσ, τα πρόςωπα και το φυςικό κάλλοσ. Δεν κα πρωταγωνιςτιςει όμωσ, αλλά οφτε καν κα βελτιωκεί θ κατάςταςθ αν δεν αλλάξουν νοοτροπίεσ, ςτρατθγικζσ και πρόςωπα. Οι νοοτροπίεσ και οι ςτρατθγικζσ αναλφονται ςτα προςεχι κεφάλαια. Σε ότι αφορά τα πρόςωπα, ζχει ζρκει θ ϊρα οι παλιοί να δϊςουν τθ κζςθ τουσ ςτουσ νζουσ, όχι λόγω θλικίασ, αλλά λόγω φκοράσ εξ αιτίασ τθσ πολφκαιρθσ τριβισ τουσ με τθν εξουςία. Το μζλλον είναι επιςτροφι ςτισ ρίηεσ μασ, και θ Άμεςθ Δθμοκρατία είναι θ λφςθ. Το προςφορότερο ζδαφοσ αυτισ τθσ Αναγζννθςθσ; H Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ! 1 Το 2001, θ ανεργία πανελλαδικά ανερχόταν ςτο 7,5 %, ενϊ ςτθ Σφρο ςτο 4.2%. Σιμερα, το 2013, με το ποςοςτό επικράτειασ να ζχει ξεπεράςει το 28%, ίςωσ και το 30%, θ Σφροσ λογικά κα πρζπει να «τρζχει» προσ το 18%. 9

10 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 ο ΟΙ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ Πλα όςα δεινά ςυνζβθςαν ςτθν Ελλάδα από τθν ίδρυςθ του νεοελλθνικοφ κράτουσ ωσ ςιμερα, οφείλονται ςτθν Αντιπροςωπευτικι Δθμοκρατία που μασ επεβλικθ και από τουσ ξζνουσ, αλλά και από το ραγιαδιςμό των πολιτικάντθδων που ξεφφτρωςαν ςαν τα μανιτάρια κατά τθ διάρκεια τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ και που με τον α ι β τρόπο «παραμζριςαν» τουσ πατριϊτεσ οπλαρχθγοφσ και καπεταναίουσ. Οι πρϊτοι άρχιςαν να διαιροφνται ςε κόμματα (αγγλικό, γαλλικό, ρωςικό) και να επαιτοφν τθν εφνοια των αντίςτοιχων Μεγάλων Δυνάμεων, ενϊ οι δεφτεροι αςχζτωσ αν ιταν αυτοί που «ζβγαλαν το φίδι από τθν τρφπα» και πολζμθςαν τον κατακτθτι, φυλακίςκθςαν, δολοφονικθςαν κι επζκαναν ςτθν ψάκα ξεχαςμζνοι και απομονωμζνοι. Ιδθ από τότε ξεκίνθςε να γαλουχείται θ επόμενθ γενεά των Ελλινων με το ςφνκθμα «ο πατριωτιςμόσ ιςοφται με το φαςιςμό και τθ γραφικότθτα, ενϊ το ρουςφζτι, το μζςον και θ λαμογιά είναι χαρακτθριςτικά ευγενοφσ και πολιτιςμζνου ανκρϊπου τθσ Δφςεωσ»! Στθν αρχι επροςπάκθςαν να μασ επιβάλλουν τθ βαςιλεία, ζνα κεςμό που δεν ταίριαηε κακόλου ςτον Ζλλθνα, αλλά και που είχε αρχίςει να ξεφτίηει ιδθ και «εισ τασ Ευρϊπασ». Πταν το πείραμα αυτό φάνθκε ότι αποτυγχάνει, επζλεξαν να μασ φιλοδωριςουν με ζνα πολίτευμα τερατοφργθμα. Τθν Βαςιλευόμενθ Δθμοκρατία! Ροφ ακοφςτθκε; Ρολίτευμα ςτο οποίο τθν δφναμθ ζχει ο λαόσ, αλλά να διαχειρίηεται από τον Βαςιλιά! Για ποια δφναμθ μιλάμε τότε; Εν ςυνεχεία, μετά από δφο παγκοςμίουσ πολζμουσ, δυο δικτατορίεσ κι ζναν εμφφλιο ςπαραγμό, όλα υποκινοφμενα από τισ «Μεγάλεσ Δυνάμεισ», αυτι θ ταλαίπωρθ πατρίδα του Ρερικλι, του Σόλωνα και του Κλειςκζνθ αγκάλιαςε και πανθγφριςε τθν πολυπόκθτθ Μεταπολίτευςθ κι εδζχκθ να διοικθκεί με ςφςτθμα αντιπροςωπευτικόν και δθμοκρατικόν! Τι πιο ειδεχκζςτερο και γελοιωδζςτερο τοφτου! Μερικοί αντιπρόςωποι (διάμεςοι, μεςάηοντεσ) κατόπιν «δθμοκρατικϊν» διαδικαςιϊν μετακομίηουν για τζςςερα ολόκλθρα χρόνια ςτο Ελλθνικό Κοινοβοφλιο, κάνοντασ τον παπποφ Αριςτοφάνθ να αιςκανκεί ζνα τίποτα μπροςτά ςε αυτιν τθν κωμωδία τραγωδία που ακολοφκθςε. Βουλι των Ελλινων τα Ραλαιά Ανάκτορα που ςτεγαηόταν θ Μοναρχία! Ροίοσ «καλφτεροσ» οιωνόσ για το μζλλον τθσ Ελλάδασ μασ;! Ζτςι, οι Ζλλθνεσ μετά το Ρολυτεχνείο, κάκε τζςςερα χρόνια ζδιναν τθν ψιφο τουσ ςε παλιοφσ (προ Ρολυτεχνείου) και νζουσ (γενιά του Ρολυτεχνείου) με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ - διαπλεκόμενουσ, οι οποίοι ακολουκϊντασ δυςτυχϊσ τθ γνωςτι ςυνταγι του ραγιαδιςμοφ, οδιγθςαν τθν Ελλάδα ςτο χείλοσ του γκρεμοφ. Πμωσ περιςςότερο δεν μζμφομαι τουσ διαπλεκόμενουσ! Πχι! Αυτοί ζκαναν τθ δουλειά τουσ! Μζμφομαι τον ίδιο το λαό, που κεϊρθςε ότι με μια επίςκεψθ ςτο ςχολείο που είναι εγγεγραμμζνοσ να ψθφίηει κάκε τζςςερα χρόνια, κακάριςε! Ρου κεϊρθςε ότι κακιμενοσ

11 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ μετά ςτον καναπζ του και χωρίσ να ελζγχει τίποτα, κα πάνε όλα καλά και για εκείνον, και για τθν οικογζνειά του και για τον τόπο! Μζμφομαι επίςθσ τισ εξαιρζςεισ εκείνεσ των αγνϊν βουλευτϊν που γνϊριηαν αλλά δεν μίλθςαν. Ρου πίςτεψαν ςε άκλιεσ και ψεφτικεσ υποςχζςεισ και υπζγραψαν. Ρου ξζχαςαν ότι δθμοκρατία είναι να υπεραςπίηεισ τα δίκαια του λαοφ και όχι του κόμματόσ ςου! Ρου κεϊρθςαν ότι ςϊηουν τθν πατρίδα, τθν ίδια ϊρα που αυτι τουσ φϊναηε «Αρκετά! Δεν αντζχω άλλθ τζτοια ςωτθρία!» Αυτό το τριςάκλιο λοιπόν πολίτευμα, τθσ Κοινοβουλευτικισ Δθμοκρατίασ, κατάντθςε τουσ Ζλλθνεσ ωχαδερφιςτζσ, παρτάκθδεσ, ευκυνόφοβουσ, ξενομανείσ, απαίδευτουσ και ρουςφετολάγνουσ! Αυτό το τριςάκλιο πολίτευμα που δίνει τθ δφναμθ δια τθσ ψιφου ςτον διάμεςο βουλευτι ι δθμοτικό ςφμβουλο μεςάηοντα ζφερε τθν Ελλάδα ςτον πάτο του πθγαδιοφ! Σκεφτείτε : Ρόςοι από εςάσ ι από τουσ γνωςτοφσ ςασ δεν ζχετε χρθςιμοποιιςει «γρθγορόςθμο» για να παρακάμψετε τθν τριςάκλια γραφειοκρατία που με πολφ ςοφία εφθφρε το πολιτικό ςφςτθμα για να κρατά το λαό εξαρτθμζνο; Ρόςοι από εςάσ δεν ζχετε βάλει μζςον για κάτι, πχ μια μετάκεςθ του γιου ςασ ςτο ςτρατό ι μια κζςθ ςτο δθμόςιο επειδι ζτςι ςασ ζμακαν ότι γίνεται («γιατί αυτόσ και όχι εγϊ»); Ρόςοι από εςάσ δεν ζχετε δϊςει φακελάκι ςτουσ γιατροφσ για να προςζξουν τθ γυναίκα ςασ ςτο μαιευτιριο; Ρόςοι από εςάσ δεν αγόραςαν ζνα οποιοδιποτε προϊόν ςτο εκατονταπλάςιο ι χιλιαπλάςιο τθσ αξίασ του επειδι υπάρχουν μεςάηοντεσ; Αναλογιςτείτε το! Ραντοφ υπάρχουν μεςάηοντεσ, παντοφ επικρατεί ο νόμοσ του «γνωςτοφ» και του βφςματοσ! Από τα super markets μζχρι τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, από τα νεκροταφεία μζχρι τα μπουηουξίδικα! Ραντοφ! Αυτό το τριςάκλιο πολίτευμα ιταν που οδιγθςε ΚΑΙ τθ Σφρο ςτθν παρακμι. Και αν τα γφρω μασ νθςιά που δεν διζκεταν άλλο πόρο εςόδων πλθν του τουριςμοφ, ομονόθςαν κι επζνδυςαν ςε αυτόν με αποτζλεςμα θ τωρινι οικονομικι κρίςθ ι να μθν τουσ αγγίηει ι να είναι πιο υποφερτι, με τθ Σφρο δεν ςυνζβθ το ίδιο, διότι θ Σφροσ ανζκακεν είχε τα χαρακτθριςτικά μιασ μικρισ Ακινασ. Μζγασ ςυρφετόσ και πλικοσ διαπλοκϊν εκεί, παρόμοια κατάςταςθ κι εδϊ, αλλά ςε μικρογραφία. Η ςανίδα ςωτθρίασ (τουριςμόσ) για τα υπόλοιπα νθςιά, για μασ πάντα ιταν ζνα άγνωςτο πεδίο ι μια ενοχλθτικι κατάςταςθ. Όμωσ, τα χρόνια περνοφν, οι άνκρωποι μορφϊνονται περιςςότερο και αποκτοφν εμπειρίεσ που δεν τισ είχαν οι παλαιότεροι, ενθμερϊνονται ςυνεχϊσ, και πλζον ζχουμε φτάςει ςε ζνα ςθμείο όπου οι νζεσ γενιζσ νιϊκουν δυνατζσ να πάρουν ςτα χζρια τουσ το μζλλον τουσ. Ζνα μζλλον για το οποίο κα είμαςτε όλοι υπεριφανοι! Αν ςυμφωνείσ λοιπόν μαηί μασ, τότε μθ φοβάςαι, ΞΥΡΝΑ ΚΑΛ ΤΑΒΑ ΤΘΝ ΚΟΥΤΛΝΑ! Τι ζχεισ να χάςεισ; Άλλωςτε, είςαι ςτον πάτο τθσ Αβφςςου. Να πασ παρακάτω δε γίνεται. Αν δεν κζλεισ να ςυνεχίςεισ να ηεισ ςτον πάτο ςαν δοφλοσ, τράβα τθν κουρτίνα και πάρε τθν ηωι ςου ςτα χζρια ςου! 11

12 Θ Σ Υ Ο Σ Τ Ο Υ Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗ ΤΡΟ Οι δθμοτικζσ εκλογζσ πλζον βρίςκονται ςτθν πόρτα μασ. Ελάχιςτοι μινεσ απζμειναν. Αυτι τθ φορά ι κα ενεργοποιθκοφμε ΟΛΟΛ για να αποφφγουμε τθν καταςτροφι ι κα ςυνεχίςουμε τθν αποχι και τθ ςτείρα γκρίνια και κα αφιςουμε το καράβι να βυκιςτεί, ςυμπαραςφροντασ ΚΛ ΕΜΑΣ ΚΑΛ ΤΑ ΡΑΛΔΛΑ ΜΑΣ! Θ Σφροσ μπορεί να δείξει ωριμότθτα και ιςτορικά αντανακλαςτικά, και να κάνει τθ μεγάλθ ανατροπι. Ρϊσ; Μα, με το να ψθφίςει ο Συριανόσ λαόσ τθν παράταξθ εκείνθ που δεν κα υποςτθριχκεί από κανζνα πολιτικό κόμμα και που κα εφαρμόςει όταν εκλεγεί, τθν ΑΜΕΣΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ! Ο νόμοσ δεν απαγορεφει από το εκάςτοτε δθμοτικό ςυμβοφλιο να ηθτάει τθ γνϊμθ των δθμοτϊν του για οποιοδιποτε κζμα. Οπότε, όποιοι ιςχυριςτοφν ότι θ Άμεςθ Δθμοκρατία είναι ουτοπία και κάτι που νομικά δεν ςτζκει και δεν μπορεί να γίνει, μάλλον κακόβουλοι και πονθροί είναι, κι ζχουν ιδία ςυμφζροντα να παραμείνει το άρρωςτο κακεςτϊσ του αντιπροςωπευτικοφ μεςάηοντοσ δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Στισ επόμενεσ δθμοτικζσ εκλογζσ δεν κα πρζπει να ςυμμετάςχουν όπωσ είπαμε παρατάξεισ υποςτθριηόμενεσ από πολιτικά κόμματα, διότι όπωσ απεδείχκθ όλα είναι ςάπια και διεφκαρμζνα. Ακόμα και αν κάποια παράταξθ υποςτθριχκεί από άγνωςτο και μικρό κόμμα, ο ςυριανόσ λαόσ κα πρζπει να τθν κατακεραυνϊςει, διότι και το μικρό κόμμα τθν ίδια τφχθ κα ζχει όταν και αν μεγαλϊςει, αυτι τθσ διαφκοράσ. Χρειαηόμαςτε τθ δφναμθ κακενόσ από εμάσ ξεχωριςτά, χωρίσ τον κίνδυνο πολιτικϊν ςταδιοδρομιϊν και τηακιϊν. Χρειαηόμαςτε τθ δφναμθ του αφανοφσ και του ανϊνυμου, γιατί ςιχακικαμε πια τουσ «επϊνυμουσ» και αυτοφσ που ζφκαςαν ψθλά «φιλϊντασ κατουρθμζνεσ ποδιζσ» και πουλϊντασ τθν ψυχι τουσ ςτο Διάβολο! Πταν λοιπόν τελειϊςουν οι εκλογζσ κι ζχει ψθφιςτεί θ ςωςτι παράταξθ, τότε και αφοφ ορκιςτεί το νζο δθμοτικό ςυμβοφλιο, κα πρζπει να γίνει μια ςτροφι 180 μοιρϊν πίςω ςτθν Λςτορία μασ και για πρϊτθ φορά μετά από 2500 χρόνια να ξανα-ιςχφςει θ Άμεςθ Δθμοκρατία, αυτι τθ φορά ανανεωμζνθ και αναγεννθμζνθ ςτθ Σφρο, και όχι ςτθν Ακινα (άλλωςτε αι Ακιναι εάλω προ πολλοφ). Το νζο δθμοτικό ςυμβοφλιο από εκείνο το ςθμείο και μετά κα αποτελεί διαχειριςτικό φορζα τθσ βοφλθςθσ του ςυριανοφ λαοφ και μόνο. Μόνθ του μζριμνα θ πρόοδοσ κι ευθμερία του ςυριανοφ λαοφ. Μοναδικζσ του αρμοδιότθτεσ, θ ορκι διαχείριςθ των χρθμάτων του Διμου, θ ςωςτι λειτουργία των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν και οργανιςμϊν, θ ςφνταξθ αναπτυξιακϊν ςχεδίων κι εξεφρεςθ όπου είναι δυνατόν ευρωπαϊκϊν πόρων χρθματοδότθςθσ, θ λεπτομερισ ενθμζρωςθ του ςυριανοφ λαοφ, θ διενζργεια δθμοψθφιςμάτων για οποιοδιποτε ςοβαρό κζμα προκφπτει και κατόπιν θ εποπτεία για τθ ςωςτι περαίωςθ του αποτελζςματοσ. Για να γίνω ςαφζςτεροσ, κα παρακζςω ζνα παράδειγμα. Ασ υποκζςουμε ότι θ Σφροσ χρειάηεται νζο εκνικό ςτάδιο. Το Δθμοτικό Συμβοφλιο κα είναι υπεφκυνο ΜΟΝΟ για τθν κατάρτιςθ και ςυγκζντρωςθ των διαφόρων

13 Θ Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Σ Τ Ο Ν Δ Θ Μ Ο Τ Θ μελετϊν που κα πρζπει να προκφψουν (και όχι μιασ), τθσ ενθμζρωςθσ του ςυριανοφ λαοφ μζςω ζντυπου υλικοφ και του διαδικτφου για τα ςτοιχεία, πλεονεκτιματα, μειονεκτιματα και κόςτοσ κάκε μελζτθσ και μετά να διενεργιςει δθμοψιφιςμα για να αναδειχκεί θ καταλλθλότερθ κατά τθ γνϊμθ ΟΛΩΝ των Συριανϊν και όχι μόνο μιασ μικρισ ομάδασ αντιπροςϊπων μεςαηόντων, όπωσ είναι τα τωρινά δθμοτικά ςυμβοφλια. Το Δθμοτικό Συμβοφλιο τθσ Σφρου ΔΕΝ ΚΑ ΑΡΟΦΑΣΛΣΕΛ ΞΑΝΑ ΓΛΑ ΤΛΡΟΤΑ ΡΑΑ ΜΟΝΟ ΓΛΑ ΤΘ «ΛΑΝΤΗΑ», ΓΛΑ ΚΕΜΑΤΑ ΔΘΛΑΔΘ ΤΘΣ ΜΛΑΣ ΥΡΟΓΑΦΘΣ ΟΡΩΣ ΛΧ Θ ΔΛΑΓΑΜΜΛΣΘ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ. ΑΚΟΜΑ ΟΜΩΣ ΚΑΛ Θ «ΛΑΝΤΗΑ» ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΤΥΡΩΝΕΤΑΛ ΚΑΛ ΔΛΑΝΕΜΕΤΑΛ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΡΛΤΛΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΘΜΟΣΛΕΥΕΤΑΛ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΓΛΑ ΝΑ ΥΡΑΧΕΛ ΡΛΘΘΣ ΔΛΑΦΑΝΕΛΑ ΚΑΛ ΝΑ ΔΛΝΕΤΑΛ Θ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΑ ΕΝΕΓΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΛΚΩΝ ΤΟΥ ΔΘΜΟΤΘ ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΔΛΑΦΩΝΛΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΥΡΟΓΑΦΩΝ. Το νζο Δθμοτικό Συμβοφλιο κα μπορεί να ςυνεδριάηει με τον τρόπο και ςτο χϊρο που ςυνεδριάηει και τϊρα μια φορά τθν εβδομάδα και το τελευταίο τριιμερο κάκε εξαμινου αφοφ ζχει αποςτείλει το ζντυπο υλικό με τισ προτάςεισ, να διενεργεί τθν ψθφοφορία, να ςυλλζγει δια ςφραγιςμζνθσ κάλπθσ ςτθν ζδρα των τοπικϊν ςυμβουλίων τα αποτελζςματα, να τα δθμοςιεφει κι εν ςυνεχεία να προβαίνει ςτθν εκτζλεςθ τθσ βοφλθςθσ των Συριανϊν. Σε ότι αφορά τϊρα τον προχπολογιςμό κάκε χρονιάσ. Το νζο Δθμοτικό Συμβοφλιο κα πρζπει να τον καταρτίηει, αφοφ πρϊτα ζνα μινα πριν κι ζχοντασ κατανείμει τα ζξοδα (με βάςθ τον Καλλικράτθ μόνο το Δ.Σ. των Διμων επιτρζπεται να καταρτίηει προχπολογιςμό), ζχει αποςτείλει ερωτθματολόγια ςτουσ πολίτεσ που κα τουσ ρωτοφν προσ τα ποφ κα ικελαν να κατευκυνκεί το περίςςευμά τουσ. Δεν αναφζρομαι βεβαίωσ ςε κζματα τφπου πλθρωμϊν δθμοτικϊν υπαλλιλων ι ςυντθριςεων ακλθτικϊν χϊρων και οπωςδιποτε όχι ςε κλειςτοφσ διαγωνιςμοφσ προμθκευτϊν ι εργολάβων. Αυτά ανικουν ςτθ λεγόμενθ «λάντηα». Αναφζρομαι ςε κζματα τφπου «τουριςτικι προβολι του νθςιοφ» ι «πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ» κλπ κλπ. Αναφζρομαι όπωσ μπορεί να καταλάβει και ο πλζον αδαισ, ςτα λεγόμενα «φιλζτα». Αξίηει όμωσ ςε αυτό το ςθμείο να ανοίξει μια παρζνκεςθ... Ακόμα και οι κλειςτοί διαγωνιςμοί ΔΕΝ ΚΑ ΔΛΑΧΕΛΛΗΟΝΤΑΛ αποκλειςτικά από το Διμο και τουσ υπαλλιλουσ του, αλλά προτείνουμε να δθμιουργθκεί κατόπιν κλθρϊςεωσ, μια ομάδα των 100 πολιτϊν εκ τθσ οποίασ 3 διαφορετικά μζλθ κα καλοφνται κάκε φορά που υπάρχει διαγωνιςμόσ, για να επιβλζπουν τθν διαδικαςία. Επίςθσ, κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα για τθν προςκικθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου, ηωντανισ τθλεοπτικισ ςφνδεςθσ, ϊςτε να καλφπτεται ςε ηωντανό χρόνο θ διαδικαςία διενζργειασ κάκε διαγωνιςμοφ. Πλα ςτο φωσ και ξεκάκαρα! Επιπροςκζτωσ, το νζο Δθμοτικό Συμβοφλιο κα πρζπει να ζχει αγαςτι και ειλικρινι ςχζςθ με όλουσ τουσ ςυλλόγουσ και φορείσ του νθςιοφ και να τουσ ζχει βοθκοφσ και ςυμβουλάτορεσ ςτο δφςκολο ζργο του. Και όταν λζμε αγαςτι, δεν κα πρζπει λχ να ειςπράττει από τουσ καταςτθματάρχεσ το 1% επί του ετιςιου τηίρου των, και να μθν το ανταποδίδει ςε ζργα ι παρεμβάςεισ ι εκδθλϊςεισ που να κάνουν τθ ηωι τουσ καλφτερθ. Το 1% των καταςτθματαρχϊν δεν είναι μπάλωμα για να καλφπτουμε τρφπεσ ςε άλλουσ τομείσ. Αν είναι ζτςι, τότε ασ ςταματιςουμε να το λζμε «ανταποδοτικό τζλοσ» και ασ το ποφμε ςκζτα «τζλοσ»! 13

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου

Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα. ασ ευχαριςτϊ. ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου Φίλεσ και Φίλοι, Πειραιϊτιςςεσ και Πειραιϊτεσ, Καλϊσ ιρκατε, Καλϊσ ςασ βρικα ασ ευχαριςτϊ ασ ευχαριςτϊ απ τθν καρδιά μου ασ ευχαριςτϊ για τθν παρουςία ςασ, Για τθν υποδοχι ςασ ασ ευχαριςτϊ γιατί αγκαλιάςατε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα