OECD SME and Entrepreneurship Outlook Edition. Προοπτικές των ΜΜΕ και της επιχειρηµατικότητας του ΟΟΣΑ, Έκδοση 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OECD SME and Entrepreneurship Outlook - 2005 Edition. Προοπτικές των ΜΜΕ και της επιχειρηµατικότητας του ΟΟΣΑ, Έκδοση 2005"

Transcript

1 OECD SME and Entrepreneurship Outlook Edition Summary in Greek Προοπτικές των ΜΜΕ και της επιχειρηµατικότητας του ΟΟΣΑ, Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Από την τελευταία έκδοση των Προοπτικών των ΜΜΕ του ΟΟΣΑ το 2002, οι ΜΜΕ και η επιχειρηµατικότητα συνέχισαν να αποτελούν βασικό παράγοντα δυναµισµού, καινοτοµίας και ευελιξίας. Αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι η παρουσία των ΜΜΕ στο µεταποιητικό τοµέα υπερβαίνει το 95% και είναι ακόµα µεγαλύτερη στον τοµέα παροχής υπηρεσιών στις χώρες του ΟΟΣΑ. Επίσης, οι ΜΜΕ δηµιουργούν τα δύο τρίτα των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα και αποτελούν την κύρια πηγή δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας στις περισσότερες οικονοµίες. Τα τελευταία χρόνια οι ΜΜΕ αυξήθηκαν µε ταχύτερο ρυθµό απ ό,τι το σύνολο του επιχειρηµατικού πληθυσµού επαυξάνοντας το µερίδιο των ΜΜΕ στην απασχόληση. Μολονότι ο αριθµός των αυτοαπασχολούµενων γυναικών είναι περιορισµένος, οι ΜΜΕ που ανήκουν σε γυναίκες αναπτύσσονται µε επιτυχία σε πολλές χώρες, κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες και τον Καναδά. Οι νέες, καινοτόµοι από τη φύση τους, ΜΜΕ έδωσαν νέα ώθηση στην καινοτοµία. Η αύξουσα διεθνοποίηση ωφέλησε το κύµα αυτό καινοτοµίας. Πέρα από την εξαγωγική και την εισαγωγική δραστηριότητά τους, οι ΜΜΕ συµµετέχουν όλο και περισσότερο σε διασυνοριακές στρατηγικές συµµαχίες, σε συγχωνεύσεις και εξαγορές και στη διεπιχειρησιακή δικτύωση και συνεργασία. Οι δυναµικοί κλάδοι υπηρεσιών, όπως η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται στις ΤΠΕ, οι υπηρεσίες υγείας και οι υπηρεσίες που συνδέονται µε την ηλικία, καταγράφουν υψηλά ποσοστά εισόδου επιχειρήσεων στην αγορά στις χώρες του ΟΟΣΑ. Εντούτοις, πολλές νέες επιχειρήσεις δεν είναι βιώσιµες µακροπρόθεσµα και περίπου το 20% από αυτές αποχωρεί από την αγορά κατά τον πρώτο χρόνο ύπαρξης και σχεδόν άλλες τόσες εξέρχονται κατά το δεύτερο χρόνο. ιαπιστώνεται ότι οι ώριµοι νέοι επιχειρηµατίες διαθέτουν περισσότερες δεξιότητες, µεγαλύτερη πείρα και κεφάλαιο για να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που συνεπάγεται η επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι ευρωπαϊκές χώρες υστερούν σε επιχειρηµατικό δυναµισµό έναντι των Ηνωµένων Πολιτειών στις οποίες οι εταιρείες που εισέρχονται µε OECD SME AND ENTREPRENEURSHIP OUTLOOK 2005 EDITION ISBN OECD

2 επιτυχία στην αγορά επιφέρουν πολύ µεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας σε σύγκριση µε την Ευρώπη. Στην Ιαπωνία τα ποσοστά εξόδου από την αγορά υπερβαίνουν τα ποσοστά εισόδου ακολουθώντας την πρόσφατη τάση τους. Στη Λατινική Αµερική η επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετίζεται κυρίως µε την οικογενειακή επιχείρηση περιορίζοντας την επέκταση και τη διεθνοποίηση. Αντίθετα, οι επιχειρηµατίες στην Ανατολική Ασία έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση σε δίκτυα εξωτερικής χρηµατοδότησης και πληρέστερα επιχειρηµατικά πρότυπα που επιτρέπουν την ταχύτερη επέκταση των νέων επιχειρήσεων. εδοµένης της διεθνοποίησης της οικονοµίας, η συνεχιζόµενη καινοτοµία είναι καίριας σηµασίας για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας. Οι νέες ΜΜΕ τεχνολογικής βάσης έχουν αποδείξει την ικανότητά τους όσον αφορά την ανανέωση της τεχνολογίας και την τεχνολογική εξέλιξη ασκώντας, ως εκ τούτου, ανταγωνιστικές πιέσεις στις µεγάλες επιχειρήσεις. Πραγµατικά, διαπιστώνεται ότι το 30 µε 60% των µεταποιητικών ΜΜΕ είναι καινοτόµοι. Το µερίδιο των ΜΜΕ στην Ε&Α είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν και παραµένει χαµηλότερο από αυτό των µεγάλων επιχειρήσεων, και είναι γενικά µεγαλύτερο στις µικρότερες οικονοµίες. Οι µικρές επιχειρήσεις τείνουν να είναι πιο καινοτόµοι σε κλάδους υπηρεσιών µε ένταση γνώσης, όπως η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και η χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση. Στην προσπάθεια τους να καινοτοµήσουν, οι ΜΜΕ στηρίχθηκαν όλο και περισσότερο σε δίκτυα, συστάδες επιχειρήσεων και εταιρικά σχήµατα που παρέχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση, τεχνογνωσία και νέες τεχνολογίες. Από αυτήν την άποψη, οι ΤΠΕ και το ηλεκτρονικό επιχειρείν µπορούν να προσφέρουν στις ΜΜΕ ποικίλα πλεονεκτήµατα όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα και την πρόσβαση στην αγορά, µειώνοντας το κόστος, επιταχύνοντας τη συναλλακτική διαδικασία και ενισχύοντας την αξιοπιστία των συναλλαγών. Παρόλα αυτά, µολονότι η σύνδεση σε ΤΠΕ (προσωπικοί Η/Υ και ιαδίκτυο) είναι ευρέως διαδεδοµένη σε όλες τις επιχειρήσεις, οι µικρές επιχειρήσεις καθυστερούν να υιοθετήσουν τις νέες εφαρµογές ΤΠΕ και ηλεκτρονικού επιχειρείν, κυρίως λόγω της προφανούς έλλειψης δυνατότητας εφαρµογής και της αβέβαιης οικονοµικής απόδοσης. Η επαρκής προστασία της πνευµατικής ιδιοκτησίας είναι απαραίτητη, εάν θέλουµε να δρέψουµε τους καρπούς από τις δραστηριότητες καινοτοµίας. Όµως, οι ΜΜΕ δεν έχουν ακόµα κατανοήσει πλήρως το σύστηµα δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια δεν εκµεταλλεύονται επαρκώς τις υφιστάµενες µορφές προστασίας τους. Κατά την εξεταζόµενη περίοδο αναλήφθηκαν πολλές νέες πρωτοβουλίες πολιτικής, που στόχευαν κυρίως στην ενίσχυση του δυναµισµού και της ανταγωνιστικότητας του τοµέα των ΜΜΕ. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ορισµένα από τα εν λόγω µέτρα ήταν σύµφωνα µε τις συστάσεις του Χάρτη της Μπολόνια για τις πολιτικές υπέρ των ΜΜΕ, που υιοθετήθηκε από σχεδόν 50 χώρες στην 1 η Υπουργική ιάσκεψη του ΟΟΣΑ για τις ΜΜΕ στην Μπολόνια το Ανάµεσά τους ξεχωρίζει η χαλάρωση των ρυθµίσεων που διέπουν την αγορά προϊόντων σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, καθώς και η πρόοδος στην άρση των διοικητικών εµποδίων που περιορίζουν την επιχειρηµατικότητα. Η µεταρρύθµιση της νοµοθεσίας για την προστασία της απασχόλησης ήταν λιγότερο αξιόλογη. Παράλληλα, ορισµένες πρακτικές, όπως η ανάλυση των επιπτώσεων των ρυθµιστικών διατάξεων, συµπεριλαµβανοµένων εκθέσεων µικρών επιπτώσεων, οι µηχανισµοί διαβουλεύσεων, η σύνταξη κειµένων σε σαφή γλώσσα κ.λπ., επεκτάθηκαν σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών διευκολύνεται OECD SME AND ENTREPRENEURSHIP OUTLOOK 2005 EDITION ISBN OECD

3 όλο και περισσότερο από τις ΤΠΕ, τις διαδικτυακές πύλες και τα ηλεκτρονικά κέντρα ενιαίας εξυπηρέτησης (one-stop-shops). Τα αποτελέσµατα ήταν αξιοσηµείωτα σε ορισµένες χώρες. Για παράδειγµα, στην Αυστραλία πάνω από το 70% του συνόλου των εγγραφών των εταιρειών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά. Η Γαλλία και η ηµοκρατία της Σλοβακίας πρωταγωνιστούν µεταξύ των χωρών που λαµβάνουν µέτρα για να περιορίσουν τις διαδικασίες, το χρόνο και το κόστος σύστασης µιας επιχείρησης. Η Ουγγαρία και η Νέα Ζηλανδία κατατάσσονται µεταξύ των χωρών που εφαρµόζουν προγράµµατα για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Η µεταβίβαση των επιχειρήσεων και η διαδοχή της ιδιοκτησίας τους αποτελεί εξίσου στόχο των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλες χώρες. Συνολικά, το 2003 οι χώρες µέλη του ΟΟΣΑ µε τους λιγότερους περιορισµούς ήταν το Ηνωµένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Ιρλανδία και η Νορβηγία. Οι κυβερνήσεις προσδίδουν όλο και µεγαλύτερη σηµασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας. Καθώς δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο διδασκαλίας της επιχειρηµατικότητας στην επίσηµη εκπαίδευση και κατάρτιση, ακολουθούνται δύο προσεγγίσεις: πρέπει να µάθουν οι νέοι πώς να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους ή πρέπει να διδαχθούν την προθυµία να αλλάξουν συµπεριφορά και να αναλάβουν οικονοµικούς κινδύνους; Οι Ηνωµένες Πολιτείες τάσσονται υπέρ της πρώτης, ενώ η Σουηδία προτιµά τη δεύτερη. Το Ηνωµένο Βασίλειο χρησιµοποιεί και τις δύο. Η εκπαίδευση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας σε πανεπιστηµιακό επίπεδο είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένη στις Ηνωµένες Πολιτείες και σήµερα έχει επεκταθεί σε κλάδους σπουδών που δεν σχετίζονται µε τη διοίκηση επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, το πρότυπο επιχειρηµατικότητας του Πανεπιστηµίου του Stanford θεωρείται από πολλούς ως κύριος µοχλός της Silicon Valley. Ένας από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, που υιοθετήθηκε το 2000, είναι η διδασκαλία της επιχείρησης και της επιχειρηµατικότητας σε όλες τις σχολικές βαθµίδες και η ανάπτυξη προγραµµάτων κατάρτισης για τα διευθυντικά στελέχη. Επίσης υλοποιήθηκαν µερικές σηµαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, όπως η θέσπιση ειδικού φορέα το 2003 στη Γερµανία, το Στρατηγικό Πλαίσιο για τις Γυναικείες Επιχειρήσεις το 2004 στο Ηνωµένο Βασίλειο και το Σχέδιο ράσης για τις Γυναίκες της Νέας Ζηλανδίας το 2004 στη Νέα Ζηλανδία. Σε µια προσπάθεια ανατροπής της εικόνας των ΜΜΕ ως επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου, οι πολιτικές στόχευσαν τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση. Αξιόλογα µέτρα ήταν η θέσπιση δευτερεύουσας αγοράς, η χαλάρωση των περιορισµών που διέπουν την επένδυση των συνταξιοδοτικών ταµείων σε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου, η αύξηση της στήριξης των ικτύων Άτυπων Επενδυτών και η συνεχιζόµενη ισχυρή στήριξη της χρηµατοδότησης χρέους των ΜΜΕ µέσω δανείων και εγγυήσεων δανείων. Το 2000 τέθηκε σε εφαρµογή στη Γαλλία το πρόγραµµα «άνειο για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης» (Prêt à la creation d emploi), το οποίο είναι ένα µέσο δανειοδότησης και στοχεύει στη διευκόλυνση της σύστασης µικρών επιχειρήσεων. Στη Γερµανία όλα αυτά τα είδη δανειοδότησης υπάχθηκαν πρόσφατα σε ένα ενιαίο «δάνειο επιχειρηµατία», στο πλαίσιο του οποίου εγκρίθηκαν πολλά δάνεια κατά το πρώτο εξάµηνο του Ο Καναδάς, η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, το Ισραήλ και άλλες χώρες χρησιµοποιούν το φορολογικό σύστηµα ως µέσο βελτίωσης της χρηµατοδότησης των ΜΜΕ. OECD SME AND ENTREPRENEURSHIP OUTLOOK 2005 EDITION ISBN OECD

4 Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια εντάθηκαν οι προσπάθειες διεύρυνσης της γνώσης και της καινοτοµίας των ΜΜΕ, εν µέρει µέσω της στήριξης της δραστηριότητας των ΜΜΕ στον τοµέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Πολλές χώρες, όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ελβετία, διαθέτουν τα δύο τρίτα ή περισσότερο της συνολικής στήριξης της Ε&Α στις ΜΜΕ. Τουλάχιστον οι µισές από τις κυβερνήσεις του ΟΟΣΑ επιδοτούν την Ε&Α των µικρών επιχειρήσεων µέσω των φόρων. Επιπλέον, µε στόχο την εισαγωγή καινοτοµίας και την απόκτηση νέας τεχνολογίας, οι χώρες ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των ΜΜΕ σε δίκτυα, συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και συστάδες επιχειρήσεων που συµβάλλουν, µεταξύ άλλων, στη µεγαλύτερη διεθνοποίηση των ΜΜΕ. Επίσης, ενθαρρύνεται όλο και περισσότερο η συµµετοχή των ΜΜΕ στις διεθνείς αλυσίδες αξιών (π.χ. Γαλλία και Ιαπωνία). Ο οργανισµός ΜΜΕ της Ιαπωνίας λειτουργεί ως κέντρο επαφής των ιαπωνικών και των αλλοδαπών ΜΜΕ µέσω µιας κοινής βάσης δεδοµένων. Η πλειοψηφία των χωρών του ΟΟΣΑ υλοποιούν προγράµµατα που προσφέρουν υπηρεσίες έρευνας της αγοράς, καθώς και βοήθεια σε θέµατα προτύπων και ποιότητας. Το Σχέδιο για την Πρωτοβουλία Εξωτερικής Προώθησης στην Ισπανία βασιζόµενο στην επισταµένη ανάλυση του εξαγωγικού δυναµικού επέτρεψε σε πολλές ΜΜΕ να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους. Στη 2 η Υπουργική ιάσκεψη του ΟΟΣΑ για τις ΜΜΕ στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο του 2004, καθώς και στο κείµενο «ιακήρυξης της Κωνσταντινούπολης για την προώθηση της ανάπτυξης των καινοτόµων και διεθνώς ανταγωνιστικών ΜΜΕ» που υιοθετήθηκε σε αυτή, υπογραµµίστηκε η σηµασία της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας τόσο για τις ΜΜΕ όσο και για την προώθηση της ανάπτυξης στην παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία της γνώσης. Επιπλέον, για πρώτη φορά, οι υπουργοί και οι εκπρόσωποι των χωρών µελών και µη µελών του ΟΟΣΑ αναγνώρισαν την ανάγκη ύπαρξης αξιόπιστων στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής στον τοµέα αυτό. Οι υπουργοί έκαναν έκκληση για τη δηµιουργία µιας βιώσιµης και διεθνώς συγκρίσιµης στατιστικής βάσης για τις ΜΜΕ και την επιχειρηµατικότητα και ανέθεσαν στον ΟΟΣΑ την εφαρµογή ενός σχετικού Σχεδίου ράσης. Τα καλύτερα στατιστικά στοιχεία και δείκτες θα βελτιώσουν τη χάραξη και την εφαρµογή πολιτικής, θα στηρίξουν την αξιολόγηση των πολιτικών και θα συντελέσουν στη διαµόρφωση µιας νοοτροπίας αξιολόγησης. Επαναβεβαιώνοντας την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου και συνεργασίας µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και µεταξύ των οικονοµιών µελών και µη µελών, οι υπουργοί επέστησαν επίσης την προσοχή σε πολλά ζητήµατα και κάλεσαν τον ΟΟΣΑ να αναλάβει δράση για την προώθηση των ακόλουθων θεµάτων που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων: Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση, ούτως ώστε οι ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλα δοµηµένα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Ανταποκρινόµενος ο ΟΟΣΑ θα προετοιµάσει µια σηµαντική διεθνή διάσκεψη για το θέµα αυτό που θα φιλοξενηθεί στη Βραζιλία το Εξεύρεση τρόπων άρσης των εµποδίων στην πρόσβαση των ΜΜΕ στις παγκόσµιες αγορές. Ο ΟΟΣΑ θα εκπονήσει, από κοινού µε την APEC (Οικονοµική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού), µια µελέτη για τον εντοπισµό των τρόπων άρσης αυτών των εµποδίων, τα αποτελέσµατα της οποίας θα παρουσιαστούν σε µια διεθνή διάσκεψη που θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα το OECD SME AND ENTREPRENEURSHIP OUTLOOK 2005 EDITION ISBN OECD

5 Καλύτερη κατανόηση των παγκόσµιων αλυσίδων αξιών και του τρόπου αξιοποίησής τους από τις ΜΜΕ. Προς αυτόν το σκοπό, ο ΟΟΣΑ θα εκπονήσει µελέτη από κοινού µε την UNCTAD ( ιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη) και άλλους εταίρους. ιάδοση των εργασιών που έχουν πραγµατοποιηθεί όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για την αξιολόγηση των πολιτικών και των προγραµµάτων υπέρ των ΜΜΕ σε συνεργασία µε τις χώρες µέλη, τις ενδιαφερόµενες χώρες µη µέλη και διεθνείς οργανώσεις. Προς αυτόν το σκοπό, ο ΟΟΣΑ επεξεργάζεται και θα δοκιµάσει ένα εγχειρίδιο βέλτιστων πρακτικών για την αξιολόγηση των πολιτικών και των προγραµµάτων υπέρ των ΜΜΕ. ιάδοση των εργασιών που έχουν πραγµατοποιηθεί όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και την ανταλλαγή των πρωτοποριακών εµπειριών που έχει αποκτήσει ο Οργανισµός σε αυτόν τον τοµέα. OECD SME AND ENTREPRENEURSHIP OUTLOOK 2005 EDITION ISBN OECD

6 OECD 2005 Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της πρωτότυπης έκδοσης. Οι Πολύγλωσσες Περιλήψεις είναι µεταφρασµένα αποσπάσµατα των δηµοσιευµάτων του ΟΟΣΑ που εκδόθηκαν αρχικά στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. ιατίθενται δωρεάν στο Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του ΟΟΣΑ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε το Τµήµα ικαιωµάτων και Μεταφράσεων της ιεύθυνσης ηµοσίων Υποθέσεων και Επικοινωνιών του ΟΟΣΑ. Fax: +33 (0) OECD Rights and Translation unit (PAC) 2 rue André-Pascal Paris France Επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό µας κόµβο OECD SME AND ENTREPRENEURSHIP OUTLOOK 2005 EDITION ISBN OECD

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Greek Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Πιο ευοίωνες προοπτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective

Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Understanding Economic Growth: A Macro-level, Industry-level, and Firm-level Perspective Summary in Greek Κατανοώντας την οικονοµική µεγέθυνση : ανάλυση σε επίπεδο µακροοικονοµίας, τοµέα και επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Summary in Greek Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010

Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Προοπτικές ΟΟΣΑ, Έκδοση 2010 Περίληψη στα ελληνικά H επιστήμη, η τεχνολογία και η καινοτομία αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας

ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας OECD Insights Human Capital: How what you know shapes your life Summary in Greek ΟΟΣΑ ιεισδύσεις Ανθρώπινο κεφάλαιο: Πώς η γνώση καθορίζει τη ζωή µας Περίληψη στα ελληνικά Κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Greek Καθοδήγηση Σταδιοδροµίας: Εγχειρίδιο για τους ιαµορφωτές Πολιτικής Περίληψη στα ελληνικά Οι άρτια οργανωµένες υπηρεσίες καθοδήγησης σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Greek Περιοδική Έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005. Σύνοψη. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005. Σύνοψη. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Greek Η υγεία µε µια µατιά: είκτες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Το µέγεθος και η σπουδαιότητα των συστηµάτων υγείας αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση. Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ. Έκδοση 2003

Επισκόπηση. Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ. Έκδοση 2003 Επισκόπηση Μια µατιά στην Εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2003 Overview Education at a Glance: OECD Indicators - 2003 Edition Greek translation Οι Επισκοπήσεις αποτελούν µεταφρασµένα αποσπάσµατα δηµοσιευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πράσινη Βίβλος για. την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη. (υποβληθέν από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πράσινη Βίβλος για. την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη. (υποβληθέν από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.1.2003 COM(2003) 27 τελικό Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη (υποβληθέν από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος

OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2. Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος OECD Economic Outlook: May No. 76 - Volume 2004 Issue 2 Summary in Greek Οικονοµικές Προοπτικές του ΟΟΣΑ, αρ. 76, τόµ. 2004, τεύχ. 2, Μάιος Περίληψη στα ελληνικά ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276

SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2010 COM(2010) 614 τελικό SEC(2010) 1272 SEC(2010) 1276 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010»

30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» 30.4.2004 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/1 Ι (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2010» ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κοινή ενδιάµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑ^^Η και ΕΝΙΣΧΥΣΗ eoixfjphmatikothtai μιας

ΟΡΓΑ^^Η και ΕΝΙΣΧΥΣΗ eoixfjphmatikothtai μιας T.E.I. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΈΧΝΟΛΟΠΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΧΫΜΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑ^^Η και ΕΝΙΣΧΥΣΗ eoixfjphmatikothtai μιας ΜΙΚΡΟΜΕΧΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Λ.Ε.Μ ;';-2970 r ΠΩΝ:ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Government at a Glance 2011. Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

Government at a Glance 2011. Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά Government at a Glance 2011 Summary in Greek Η Κυβέρνηση με μια ματιά 2011 Περίληψη στα ελληνικά Από καιρό έχει αναγνωριστεί η αναγκαιότητα της μέτρησης της κυβερνητικής απόδοσης, προκειμένου να βελτιωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004

Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2004 SEC(2004) 1397 Κείµενο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστικότητα 2004 Επιµέλεια Μετάφρασης: Ειδική Γραµµατεία για την Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Greek Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Η εκπαίδευση με μια ματιά 2012 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Η εκπαίδευση με μια ματιά:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη

Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth Summary in Greek Μεταρρυθμίσεις οικονομικής πολιτικής 2011: Με στόχο την ανάπτυξη Περίληψη στα ελληνικά Η παγκόσμια ανάκαμψη από τη σοβαρότερη οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2209(INI) 10.2.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 10.2.2015 2014/2209(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις ευκαιρίες πράσινης ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (2014/2209(INI))

Διαβάστε περισσότερα

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012

ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 OECD Multilingual Summaries OECD Internet Economy Outlook 2012 Summary in Greek ΟΟΣΑ Προοπτικές οικονομίας του Διαδικτύου 2012 Περίληψη στα ελληνικά Read the full book on: 10.1787/9789264086463-en Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία αυτή υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων. με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. από το ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Η εργασία αυτή υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων. με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. από το ΠΛΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η εργασία αυτή υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα