ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος Αριθ. Πρωτ.: 64304/ΓΠ15324 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Ορισµός εκπροσώπου του ήµου Βόλου στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΒΟ Α.Ε.». Έχοντας υπόψη την µε αριθµ. 325/ επιστολή του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΝΕΒΟ Α.Ε. κ. ηµήτρη ερβένη, εισάγουµε το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο προκειµένου να οριστεί εκπρόσωπος του ήµου Βόλου στη Γενική Συνέλευση της ΑΝΕΒΟ Α.Ε. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

2 Προς ήµο Βόλου υπόψη ηµάρχου κ. Σκοτινιώτη Βόλος, 20 Ιουνίου 2012 Αρ.Πρ.: 325 Το.Σ. της ΑΝΕΒΟ στην 3 η Συνεδρίασή του, στις 31/05/2012, αποφάσισε τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σύµφωνα µε την πρόσκληση, η οποία περιλαµβάνεται στα πρακτικά του.σ. που επισυνάπτονται. Εκτός από τα πρακτικά, επισυνάπτονται η Έκθεση Πεπραγµένων του.σ. για το 2011, ο Ισολογισµός για την οικονοµική χρήση 2011, το Προσάρτηµα και οι οικονοµικές καταστάσεις. Ο ήµος Βόλου, ως µόνος µέτοχος της Εταιρείας παρακαλείται να ορίσει τον εκπρόσωπό του. Για την ΑΝΕΒΟ. ερβένης Πρόεδρος

3 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 11 ου.σ. ΤΗΣ ΑΝ.Ε.ΒΟ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΙΟΥ 2012 Στο Βόλο σήµερα την 31/05/2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λαχανά 5-Λήµνου στο Βόλο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. ηµήτρη ερβένη µε Αριθ. Πρωτ. 298/28/5/2012 το ιοικητικό Συµβούλιο της Aνωνύµου Eταιρείας «Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε.» προς συζήτηση και λήψης απόφασης για τα παρακάτω θέµατα: Θέµατα: 1.Υποβολή και έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 23/12/ /12/ Έγκριση της έκθεσης πεπραγµένων του ιοικητικού συµβουλίου. 3. Σύγκληση και προσδιορισµός ηµεροµηνίας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισµός θεµάτων ηµερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία των µελών ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ερβένης ηµήτριος, Κερασιώτης Ιωάννης, Ντόκος Νικόλαος, Μωϋσίδης Κωνσταντίνος, Μπαλής Συµεών, Σκρίµπας Αθανάσιος, Παρδαλίδης Θεολόγης και Καζάκης Απόστολος. ΑΠΟΝΤΕΣ Μπαρτζιώκα Κυρατσώ, Μπασδάνης Αριστοτέλης, και Μαµούρης Ζήσης. Επί του πρώτου θέµατος ο Πρόεδρος κ. ηµήτρης ερβένης διαβάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 23/12/ /12/2011, Ισολογισµό, Λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων, Προσάρτηµα. Μετά από διαλογική συζήτηση των µελών και αφού ο προϊστάµενος του λογιστηρίου παρέχει τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει οµόφωνα τις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις. Έγκριση διάθεσης αποτελεσµάτων. Ειδικότερα το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει οµόφωνα τη διάθεση των αποτελεσµάτων, όπως εµφανίζονται στο σχετικό πίνακα. Επί του δευτέρου θέµατος ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου διαβάζει στα µέλη την έκθεση πεπραγµένων του διοικητικού συµβουλίου. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζεται οµόφωνα η έγκριση αυτής.

4 Επί του τρίτου θέµατος ο Πρόεδρος του.σ. κ. ηµήτρης ερβένης πληροφορεί τα µέλη ότι σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό είναι υποχρεωµένοι να συγκαλέσουν τους µετόχους της εταιρίας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέµατα αρµοδιότητας της, προτείνει δε ως ηµεροµηνία σύγκλησης την 30 η Ιουνίου 2012, ηµέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Βόλο, Λαχανά 5- Λήµνου. Η πρόσκληση έχει ως εξής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρίας το διοικητικό συµβούλιο καλεί τους µετόχους της εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30 η Ιουνίου 2012, ηµέρα Σάββατο και ώρα 14:00 µµ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Βόλο, οδός Λαχανά 5 - Λήµνου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέµατα. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση Έκθέσης ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα της εταιρικής χρήσης από 23/12/2010 µέχρι 31/12/ Υποβολή και έγκριση Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων (Ισολογισµού, Λογαριασµού Αποτελεσµάτων και Προσαρτήµατος) της χρήσης 23/12/2010 µέχρι 31/12/ Έγκριση της διανοµής των καθαρών κερδών της χρήσης από 23/12/2010 µέχρι 31/12/ Λήψη απόφασης για απαλλαγή του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της προαναφερόµενης χρήσης. 5. Έγκριση αµοιβών µελών ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση από 23/12/2010 µέχρι 31/12/2011 και προέγκριση αµοιβών µελών ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωµατικών ελεγκτών για την Εταιρική χρήση 01/01/2012 µέχρι 31/12/2012 και καθορισµός της αµοιβής τους. Μέτοχοι που επιθυµούν να παραστούν ή αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης τα έγγραφα νοµιµοποίησης τους. Την πρόταση αυτή του προέδρου αποδέχονται οµόφωνα όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και αποφασίζουν παµψηφεί περί αυτού. Το ιοικητικό Συµβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση. Mη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος Tα Μέλη Βόλος, 31/5/2012

5 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Η δραστηριότητα της ΑΝΕΒΟ Α.Ε. κατά το έτος 2011, είχε ως ακολούθως: ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Το 2011 ήταν ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της ΑΝΕΒΟ, η οποία αποτελεί συνέχεια της ΕΜΕΚΑΒ και δηµιουργήθηκε από την απόσχιση του τµήµατος προγραµµάτων. Κατά το διάστηµα αυτό έγιναν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες για την οµαλή µετάβαση του προσωπικού και των δραστηριοτήτων αυτού του τµήµατος της ΕΜΕΚΑΒ στην ΑΝΕΒΟ. Ολοκληρώθηκε η διοικητική συγκρότηση της ΑΝΕΒΟ σε όλα τα επίπεδα: ιοικητικού Συµβουλίου, υπηρεσιακής δοµής, συµβάσεων προσωπικού, µετοχικού κεφαλαίου, οικονοµικο-λογιστικό, κλπ. Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από το Σ, Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας και Προσωπικού που όρισε τη δοµή και τις διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρείας σε υπηρεσιακό (αρµοδιότητες, προϊστάµενοι, κλπ) και διοικητικό επίπεδο (επιτροπές Σ, κλπ). ηµιουργήθηκε το λογότυπο της Εταιρείας και η ιστοσελίδα της. Στον οικονοµικό τοµέα, η ΑΝΕΒΟ κινήθηκε, κατά το 2011, σε ένα εξαιρετικά δυσµενές περιβάλλον, για τους παρακάτω λόγους: Τα αντικειµενικά και αρκετά πολύπλοκα προβλήµατα ίδρυσης και λειτουργίας µιας Ανώνυµης Εταιρείας, η οποία έχει ουσιαστικά διπλή υπόσταση: είναι ανώνυµη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου και ταυτόχρονα έχει όλες της δεσµεύσεις ενός δηµόσιου οργανισµού. Τις δυσκολίες υλοποίησης των οικονοµικών συναλλαγών µε δηµόσιους οργανισµού και κυρίως µε τον ήµο Βόλου, δεδοµένου ότι το 2001 ήταν η πρώτη χρονιά της νέας ηµοτικής Αρχής και µάλιστα η πρώτη χρονιά της διοικητικής µεταρρύθµισης του «Καλλικράτη». Το γενικότερο κλίµα που δηµιουργήθηκε από την οικονοµική κρίση και τη δυσλειτουργία των κρατικών µηχανισµών σε όλα τα επίπεδα. Παρά τις παραπάνω δυσκολίες, η χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της ΑΝΕΒΟ έγινε δυνατή, µε κατά καιρούς µικρές ή µεγάλες καθυστερήσεις. Το

6 τελικό οικονοµικό αποτέλεσµα, όπως προκύπτει και από τις οικονοµικές καταστάσεις, είναι θετικό, µε ένα µικρό πλεόνασµα. Το 2011, η ΑΝΕΒΟ συνέχισε και διεύρυνε τις σχέσεις συνεργασίας µε φορείς και συνεργάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που είχαν θεµελιωθεί από τη ΕΜΕΚΑΒ. Βασικοί τοµείς της δραστηριότητας της ΑΝΕΒΟ είναι η υλοποίηση Προγραµµάτων, κυρίως ευρωπαϊκών, η εκπόνηση και υποβολή προτάσεων για ένταξη σε νέα Προγράµµατα, η εκπόνηση µελετών αποκλειστικά από το δυναµικό της ή σε συνεργασία µε άλλους φορείς και τέλος, η παρακολούθηση των συµβάσεων παραχώρησης που προέρχονται από τη ΕΜΕΚΑΒ. Α. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Πρόγραµµα INTERREG IV C: MMOVE ( ιαχείριση των µετακινήσεων στις Ευρωπαϊκές πόλεις Αλλαγή Προτύπων Κινητικότητας) Στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή πολιτικών βιώσιµης κινητικότητας και η βελτίωση του επιπέδου γνώσης και ενηµέρωσης σε καινοτοµίες διαχείρισης κινητικότητας σε ευρωπαϊκές πόλεις µεσαίου µεγέθους ( κάτοικοι), µέσω της ανάλυσης, επί τόπου παρακολούθησης και εφαρµογής σε κάθε πόλη εταίρο αντίστοιχων βέλτιστων πρακτικών. Επικεφαλής εταίρος είναι η πόλη της Reggio Emilia (Ιταλία) και συµµετέχουν η περιφέρεια της Marche (Ιταλία) και οι πόλεις Brighton & Hove (Μ. Βρετανία), Girona (Ισπανία), Mölndal και Varberg (Σουηδία), Ulm (Γερµανία), Brasov (Ρουµανία), Razlog (Βουλγαρία) και Καβάλα. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε ,23 και ο επιµέρους προϋπολογισµός της ΑΝΕΒΟ ανέρχεται σε ,23. Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 85% ( ,15 ) από Κοινοτικούς πόρους του ΕΤΠΑ και κατά 15% (26.665,08 ) από Εθνικούς πόρους της ΣΑΕ Περιφ. Θεσσαλίας. Οι δράσεις της ΑΝΕΒΟ: 1. Συγκέντρωση δεδοµένων και παρουσίαση καλών πρακτικών αστικής κινητικότητας στην πόλη του Βόλου. 2. Αξιολόγηση καλών πρακτικών των πόλεων εταίρων καθώς και µικρών και µεσαίων πόλεων από όλη την Ευρώπη σε θέµατα βιώσιµης κινητικότητας και συγκεκριµένα στους τοµείς: α) διαχείριση κυκλοφορίας και στάθµευσης, β) µέσα µαζικής µεταφοράς, γ) ευαισθητοποίηση των πολιτών για αλλαγή συµπεριφοράς. 3. Οργανωµένες επισκέψεις αντιπροσωπείας πολιτικών προϊσταµένων και στελεχών του ήµου σε Ευρωπαϊκές πόλεις µεσαίου µεγέθους για την επιτόπου παρουσίαση επιλεγµένων καλών πρακτικών βιώσιµης κινητικότητας, µε σκοπό τον εντοπισµό των κρίσιµων της µεθοδολογίας, της οργάνωσης και των τεχνικών που µπορούν να µεταφερθούν.

7 4. Σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας για τη µεταφορά καλών πρακτικών αστικής κινητικότητας που εφαρµόζονται σε Ευρωπαϊκές πόλεις (ιδιαίτερα λύσεων χαµηλού κόστους και αλλαγής νοοτροπίας των πολιτών) για εφαρµογή τους στην πόλη του Βόλου. 5. Παραγωγή του DVD του Έργου. 2. Πρόγραµµα LIFE+: Έργο CLIM LOCAL 2020 (Ανάπτυξη τοπικών δράσεων για περιορισµό των φαινοµένων που προκαλούν τις κλιµατολογικές αλλαγές) Το πρόγραµµα στοχεύει στην εφαρµογή δράσεων σε τοπικό επίπεδο για την την µείωση των αερίων του θερµοκηπίου και των συνεπειών τις κλιµατικής αλλαγής. Οι δράσεις και τα πρακτικά εργαλεία που θα χρησιµοποιηθούν στο πρόγραµµα αυτό θα λειτουργήσουν ως πρότυπα και για άλλες τοπικές αρχές. Επικεφαλής εταίρος είναι ο ήµος Βόλου και εκτός από την ΑΝΕΒΟ συµµετέχουν η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και η Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών ΕΠΕΜ (Αθήνα). Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το ΕΤΠΑ και είναι 50 %. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε , ενώ ο προϋπολογισµός για τη ΑΝΕΒΟ ανέρχεται σε ,00. Οι δράσεις της ΑΝΕΒΟ: 1. Συλλογή στοιχείων και διεξαγωγή έρευνας ερωτηµατολογίων, ώστε να δηµιουργηθούν τοπικά ενεργειακά ισοζύγια ανά τοµέα. 2. Ανάπτυξη ενός µοντέλου υπολογισµού των τοπικών εκποµπών Αερίων Φαινοµένου Θερµοκηπίου (ΑΦΘ) σε συνεργασία µε τους εταίρους του έργου, για τον προσδιορισµό των τάσεων σε σχέση µε την εξέλιξη των ενεργειακών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων. 3. Συµµετοχή στις διαβουλεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες, ώστε να προκύψουν τα τελικά µέτρα για την µείωση των εκποµπών ΑΦΘ, που περιελήφθησαν στο Τοπικό Σχέδιο ράσης. 4. ηµιουργία οδηγών εξοικονόµησης ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου ράσης. 5. Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια για τον έλεγχο της ενεργειακής τους αποδοτικότητας, υλοποίηση των µέτρων µείωσης των εκποµπών και έπειτα µετρήσεις, ώστε να φανούν τα αποτελέσµατα των µέτρων τα οποία εφαρµόστηκαν. 6. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών φορέων και διάχυση των δράσεων και αποτελεσµάτων. 3. Πρόγραµµα INTELLIGENT ENERGY: Έργο PEES (Πρότυπα Ενεργειακής Απόδοσης στα Σχολεία)

8 Η ΑΝ.Ε.ΒΟ. σε συνεργασία µε το ήµο Βόλου και τη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μαγνησίας σε συνέχεια του έργου PEES Πρότυπα Ενεργειακής Απόδοσης στα Σχολεία και επιθυµώντας να συµβάλλει στην ευρύτερη προσπάθεια ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την ενέργεια, διοργάνωσε µία εκδήλωση για την προβολή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε µαθητές γυµνασίων και λυκείων και µοίρασε 75 µακέτες των παρακάτω έργων στα περισσότερα Γυµνάσια και Λύκεια του ήµου Βόλου: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (25 τεµάχια) Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ (25 τεµάχια) ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ (25τεµάχια) Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1. Πρόγραµµα LIFE+: Μελέτη, Ανάδειξη, Προστασία και ιατήρηση της Βιοποικιλότητας της Χλωρίδας στο Πήλιο Πρόταση δηµιουργίας πιλοτικού βοτανικού κήπου στο Σωρό (σε έκταση του πρώην ήµου Ιωλκού) για την προστασία της βιοποικιλότητας των φυτών του Πηλίου και διερεύνηση των δυνατοτήτων εµπορικής αξιοποίησης κάποιων φυτών και τουριστικής αξιοποίησης ενός ολοκληρωµένου βοτανικού κήπου. Η πρόταση διαµορφώθηκε σε συνεργασία µε το Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Τµήµα Βιολογίας και Τµήµα Γεωπονίας), µε σκοπό τη διαµόρφωση φακέλου προς υποβολή στο Πρόγραµµα LIFE για λογαριασµό του ήµου Βόλου. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε οµάδα εργασίας από στελέχη των Υπηρεσιών του ήµου Βόλου (Προγραµµατισµός, Τεχνικές Υπηρεσίες και Πράσινο), από στελέχη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και από την ΑΝ.Ε.ΒΟ. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το ΕΤΠΑ και είναι 50 % Η συνολική χρηµατοδότηση του έργου είναι Ευρώ, ενώ για το ήµο Βόλου προβλέπεται χρηµατοδότηση Ευρώ, για το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ευρώ και για την ΑΝΕΒΟ Ευρώ. 2. Πρόγραµµα INTELLIGENT ENERGY: Έργο COVENANT TWINNING (Συνεργασία µεταξύ δήµων για την προετοιµασία και υλοποίηση του Συµφώνου των ηµάρχων) ιάδοση των δεσµεύσεων για βιώσιµη ενεργειακή διαχείριση και σχεδιασµό, µε την αποδοχή των αρχών του «Συµφώνου των ηµάρχων» από µικρές και µεσαίες πόλεις και την εφαρµογή µιας άµεσης διαδικασίας µεταφοράς τεχνογνωσίας και µάθησης. Επικεφαλής εταίρος: Περιφέρεια Πάντοβα (Ιταλία) Εταίροι: Από Ελλάδα (ΑΝΕΒΟ), Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Μάλτα, Ουγγαρία.

9 H χρηµατοδότηση προέρχεται από το ΕΤΠΑ και είναι 75 %. Η συνολική χρηµατοδότηση του έργου είναι Ευρώ ενώ για την ΑΝΕΒΟ προβλέπεται χρηµατοδότηση Ευρώ. 3. Πρόγραµµα INTELLIGENT ENERGY: Έργο ENERGY FOOD (Μείωση της χρήσης ενέργειας στην βιοµηχανία τροφίµων) Εφαρµογή µεθόδων εξοικονόµησης ενέργειας στον κλάδο τροφίµων, µε τη στενή συνεργασία των επιχειρήσεων του κλάδου για τη µελέτη των συνθηκών, τον εντοπισµό επιτυχηµένων µοντέλων και την υιοθέτηση ενός προτύπου ενεργειακά βιώσιµων επιχειρήσεων που θα διευκολύνει τη µεταφορά τεχνογνωσίας. Επικεφαλής εταίρος: Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Paseo (Ισπανία) Εταίροι: Ενεργειακά κέντρα & αναπτυξιακές εταιρείες από Ελλάδα (ΑΝΕΒΟ), Γερµανία, Ιταλία, Φιλανδία, Βουλγαρία, ανία, Μάλτα. H χρηµατοδότηση προέρχεται από το ΕΤΠΑ και είναι 75 %. Η συνολική χρηµατοδότηση του έργου είναι Ευρώ ενώ για την ΑΝΕΒΟ προβλέπεται χρηµατοδότηση Ευρώ 4. Πρόγραµµα SOUTH EAST Europe: Έργο FARM & the CITY Ανάπτυξη εργαλείων, πολιτικών & ανταλλαγή εµπειριών και γνώσης για την υποστήριξη της Αστικής Γεωργίας σε πόλεις και οικισµούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε την αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων ή υποβαθµισµένων και ανεκµετάλλευτων περιοχών των πόλεων µε τη δηµιουργία αστικών πάρκων γεωργίας. Επικεφαλής εταίρος: ΚΕΤΕΑΘ Εταίροι: από Ελλάδα (ΑΝΕΒΟ, Αµερικανική Γεωργική Σχολή), Ιταλία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ρουµανία, Βουλγαρία και Σερβία. H χρηµατοδότηση προέρχεται από το ΕΤΠΑ και είναι 85 %. Η συνολική χρηµατοδότηση του έργου είναι Ευρώ ενώ για την ΑΝΕΒΟ προβλέπεται χρηµατοδότηση Ευρώ. 5. Πρόγραµµα CBC-MED: Έργο MEDCLUS (Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Συστήµατα για την ιεθνική Στρατηγική και Βιώσιµη Ανάπτυξη) Σκοπός του είναι η δηµιουργία ενός µεσογειακού Συστήµατος (cluster) στην ποιότητα των γεωργικών προϊόντων διατροφής µε στόχο την αξιοποίηση «µικρής αλυσίδας» µεταξύ παραγωγού, µεταποίησης και διάθεσης, την ασφάλεια των προϊόντων, τον τοπικό προσδιορισµό των τροφίµων (ονοµασία προέλευσης), και όλα αυτά συνδεδεµένα µε οικοτουριστικές διαδροµές και «πράσινους διαδρόµους», την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής προσφοράς στην ίδια περιοχή όπου δηµιουργούνται παραγωγικά συστήµατα. Επικεφαλής εταίρος Περιφέρεια Σικελίας (Ιταλία) Εταίροι Από Ελλάδα, Ιταλία, Τυνησία, Αίγυπτος, Ισπανία, Παλαιστίνη.

10 H χρηµατοδότηση προέρχεται από το ΕΤΠΑ και είναι 90%. Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ 1. Σφαγεία Βόλου Ύστερα από αίτηµα του ήµου Βόλου, έγινε διερεύνηση της λειτουργίας των Σφαγείων, εντοπισµός των προβληµάτων διαχείρισης και λειτουργίας, καθώς διερεύνηση των εναλλακτικών τρόπων λειτουργίας στο µέλλον και των αντίστοιχων προϋποθέσεων. Στο τέλος της εργασίας υποβλήθηκε έκθεση στον ήµαρχο, µε τα αποτελέσµατα της διερεύνησης και σχετικές προτάσεις. 2. Πανθεσσαλικό Στάδιο Ύστερα από αίτηµα του ήµου Βόλου, έγινε επικαιροποίηση των στοιχείων της οικονοµοτεχνικής µελέτης για τη διαχείριση του Πανθεσσαλικού Σταδίου, την οποία είχε εκπονήσει η ΕΜΕΚΑΒ, προκειµένου να διευκολυνθεί ο ήµος στις συζητήσεις µε τα Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. για την πιθανή παραχώρηση του Σταδίου. 3. ραστηριότητες ορεινού αθλητικού τουρισµού Ύστερα από αίτηµα του ηµάρχου, καταρτίστηκε µια αρχική πρόταση για τη διοργάνωση εκδηλώσεων αθλητικού τουρισµού στο Πήλιο, µε σκοπό να συζητηθεί µε την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 4. ιερεύνηση των συνθηκών µετακινήσεων και στάθµευσης των εργαζοµένων του κέντρου της πόλης του Βόλου Ο ήµος Βόλου ανέθεσε στην ΑΝ.Ε.ΒΟ. µελέτη για τη συλλογή στοιχείων σχετικά µε τις υποδοµές στάθµευσης στο κέντρο της πόλης και τη διεξαγωγή έρευνας ερωτηµατολογίων, ώστε να προσδιοριστεί η διάρθρωση των µετακινήσεων από το σπίτι στη δουλειά και αντίστροφα, οι συνήθειες και αντιλήψεις των εργαζοµένων του κέντρου, να σκιαγραφηθούν προτάσεις και λύσεις από τους πολίτες και να δοκιµαστούν αντιδράσεις στην εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων. Συγκεκριµένα, η µελέτη αυτή περιλαµβάνει: 1. Τη συλλογή στοιχείων σχετικά µε τις ανάγκες και τις υποδοµές στάθµευσης στο κέντρο της πόλης, µε την καταγραφή των διαθέσιµων θέσεων στάθµευσης σε κτίρια και οικόπεδα, το Σύστηµα Ελεγχόµενης Στάθµευσης και οργανωµένους χώρους. 2. Τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου µε ερωτηµατολόγια, ώστε να καταγραφούν οι συνθήκες µετακίνησης και στάθµευσης των εργαζοµένων του κέντρου στη διαδροµή κατοικία εργασία, οι συνήθειες και αντιλήψεις των µετακινουµένων και η διάθεσή τους για εφαρµογή µέτρων βελτίωσης των συνθηκών. 3. Την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του ήµου στο διάλογο µε τους εργαζοµένους βασικών φορέων του κέντρου της πόλης, όπως δηµόσιες υπηρεσίες, µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελµατικοί

11 σύλλογοι, µε τον ορισµό «Συντονιστών Μετακινήσεων» για κάθε φορέα και τη συµµετοχή τους στο «Παρατηρητήριο Κινητικότητας», που θα έχει ως στόχο τη συλλογή δεδοµένων, τη συγκέντρωση ιδεών και λύσεων για κοινές προτάσεις και την ενεργή συµµετοχή στην προώθηση και παρακολούθηση της εφαρµογής νέων µέτρων. 4. Τη διαµόρφωση ενός τοπικού σχεδίου βελτίωσης των συνθηκών βιώσιµης κινητικότητας, που θα προέλθει από το διάλογο, θα απευθύνεται στις ανάγκες των εργαζοµένων του κέντρου και θα περιλαµβάνει άµεσα πρακτικά µέτρα βελτίωσης των συνθηκών µετακίνησης και στάθµευσης. 5. ιερεύνηση της δυνατότητας εναρµονισµού των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στις δηµοτικές ενότητες του ενιαίου ήµου Βόλου Ο ήµος Βόλου ανέθεσε στην ΑΝ.Ε.ΒΟ. µελέτη για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά µε τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στις δηµοτικές ενότητες του ήµου, την επεξεργασία των σηµαντικών διαφορών όσον αφορά στον αριθµό και το ύψος των συντελεστών, που είχαν καθοριστεί στους πρώην ΟΤΑ καθώς και την ανάγκη για εξορθολογισµό των παραπάνω διαφορών και σταδιακό εναρµονισµό των ανταποδοτικών τελών. Συγκεκριµένα, η µελέτη αυτή περιλαµβάνει: 1. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά µε τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στις ηλεκτροδοτούµενες επιφάνειες των δηµοτικών ενοτήτων του ήµου σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία του ήµου. 2. Την επεξεργασία εναλλακτικών προτάσεων για το σταδιακό εναρµονισµό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 3. Τη δηµιουργία ηλεκτρονικού µοντέλου το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα στην αρµόδια Υπηρεσία του ήµου να διαµορφώνει εναλλακτικές προτάσεις ετήσιου καθορισµού των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στον ενιαίο ήµο Βόλου. 6. ιερεύνηση των τρόπων αξιοποίησης της δηµοτικής περιουσίας στον ενιαίο ήµο Βόλου Ο ήµος Βόλου ανέθεσε στην ΑΝ.Ε.ΒΟ. µελέτη για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά µε ακίνητα τα οποία προσφέρονται για κατά προτεραιότητα αξιοποίηση από το ήµο στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του στρατηγικής, καθώς και τη διαµόρφωση ολοκληρωµένων φακέλων για το καθένα από αυτά. Συγκεκριµένα, η µελέτη αυτή περιλαµβάνει:

12 1. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των στοιχείων των ακινήτων κάθε δηµοτικής ενότητας, ώστε να διαµορφωθεί ολοκληρωµένος φάκελος για το καθένα ακίνητο. 2. Την επεξεργασία εναλλακτικών προτάσεων για την αξιοποίηση τους, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής του ενιαίου ήµου. 3. Τον εντοπισµό από το σύνολο των ακινήτων κάθε δηµοτικής ενότητας εκείνων που καταρχήν, προσφέρονται για κατά προτεραιότητα αξιοποίηση από το ήµο.. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Επιχειρησιακό Σχέδιο ήµου Βόλου Ο ήµος Βόλου έχει θεσµική υποχρέωση να καταρτίσει τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε, µε απόφαση του ηµάρχου, οµάδα εργασίας από στελέχη των αρµόδιων Υπηρεσιών του ήµου: ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οικονοµική Υπηρεσία και ΑΝΕΒΟ, καθώς και συνεισφορά από τον ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ, την ΚΕΚΠΑ- ΙΕΚ και την ΕΥΑΜΒ. Από την ΑΝ.Ε.ΒΟ. έχει ορισθεί ο /ντής κ. Β. Σγουρής για συµµετοχή στην οµάδα εργασίας, ενώ αναµένεται να καθοριστεί το µέρος του Σχεδίου το οποίο θα αναλάβει να επεξεργαστεί η ΑΝ.Ε.ΒΟ. µε τα στελέχη της. Ε. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 1. Ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου του ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου Παρακολούθηση της σύµβασης παραχώρησης µε την εταιρία ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. που συνέστησαν τα µέλη της Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε., ΟΜΗΚΑ Α.Ε. και INERGY DEVELOPMENT Α.Ε., για την κατασκευή και λειτουργία του έργου ενεργειακής αξιοποίησης του ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου. 2. Ανάπτυξη και λειτουργία Μουσειακού Χώρου Τσαλαπάτα Συµµετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης ήµου Βόλου Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) ΕΜΕΚΑΒ για τη διαµόρφωση και λειτουργία του Μουσείου Πλινθοκεραµοποιϊας Τσαλαπάτα. Ο Πρόεδρος του.σ. της ΑΝΕΒΟ Α.Ε. Ο ιευθυντής της ΑΝΕΒΟ Α.Ε.

13 ηµήτρης ερβένης Βασίλης Σγουρής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ

ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝ ΙΙ Ι. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) Το Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 122/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 0 0 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων)

Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2007-2010 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (Συνοπτική Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης Εξειδίκευση της Στρατηγικής του Δήμου Λεβαδέων) Ιούλιος 2008 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2014 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2015 2 Περιεχόμενα Μήνυµα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραµµα ράσης Περιφέρειας Κρήτης... 6 Άξονας 1 Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έτος 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ... 6 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ... 9 ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ... 12 Αναπτυξιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios

ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios ήµος Αγίου ηµητρίου Municipality of Agios Dimitrios Ο λ ο κ λ η ρ ω µένος Εν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δι α σ µ ός 2010-2020 I n t e gr a t e d E n e r gy Pl a n ni n g 2010-2 0 2 0 ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1 ΠΑΡΡΑΡΡΤΗΜΑ ΓΓ ΤΟΠΙΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Στο πλαίσιο του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος LEADER+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ) Ταχ. /νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα