ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ"

Transcript

1 ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ 5 ΣΜΖΜΑ 6 ΣΜΖΜΑ 7 ΣΜΖΜΑ 8 ΣΜΖΜΑ 9 ΣΜΖΜΑ 10 ΣΜΖΜΑ 11 ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΜΟΝΧΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΠΟΡΣΔ, ΥΧΡΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΑΛΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΠΟΡΣΔ - ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ ΣΟΗΥΧΝ ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ ΓΑΠΔΓΧΝ ΦΔΤΓΟΡΟΦΔ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ ΔΡΜΑΡΗΑ-ΠΑΓΚΟΗ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ : όλες οι αναθορές ζε ζσγκεκριμένα σλικά ή προμηθεσηές είναι ενδεικηικές. Πανηού αθορούν σλικά και καηαζκεσαζηικούς οίκοσς, με ιζοδύναμα ηετνικά, ποιοηικά ταρακηηριζηικά και εγγσήζεις με ηα περιγραθόμενα είδη και εηαιρείες. 1

2 ΣΜΗΜΑ 1 ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΓΔΝΗΚΑ ρεηηθνί Καλνληζκνί Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), ζχµθσλα µε ηελ ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/ Απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, ΦΔΚ 2221 Β / Ηζρχεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ην άξζξν ησλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ : Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο. Αλ ππάξρνπλ εξγαζίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα Δζληθά Πξφηππα νπνηαζδήπνηε ρψξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πεξηγξαθή Δξγαζίεο πνπ Δκπίπηνπλ ζην Σκήκα απηφ Σν ηκήκα απηφ αθνξά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ πιηλζνδνκψλ γηα ηνπο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ. ην ηκήκα απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη εζσηεξηθά ρσξίζκαηα θαηαζθεπαζκέλα απφ εηδηθά δνκηθά πιηθά, αιιά απφ πιίλζνπο (εγρψξηα ηνχβια - νπηνπιίλζνπο) Πξνζφληα Οιεο νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ην ηκήκα απηφ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ ηερλίηεο εηδηθεπκέλνπο ζην θηίζηκν πιίλζσλ ή ηνηρνπνηίαο. Ζ επίβιεςε ζην επίπεδν ηνπ Δξγνδεγνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ άηνκα πνπ ζα έρεη εγθξίλεη ε Δπίβιεςε, πνπ ζα κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπζηάζεηο θαη πνπ ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή πξαθηηθή πείξα ζην είδνο απηφ ηεο εξγαζίαο. Σα ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά ζα πξέπεη λα πξνκεζεχνληαη απφ έλαλ θαηαζθεπαζηή ν νπνίνο ζα απνζηείιεη εηδηθεπκέλνπο εθπξνζψπνπο ζην εξγνηάμην, γηα λα ζπκβνπιεχζνπλ ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο, πξνθπιάμεηο, θαη γηα λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο επηηφπνπ ηερλίηεο γηα ηε ζσζηή ηερληθή εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ απηψλ Απαηηήζεηο Πνηφηεηαο Δξγαζίαο θάικαηα, φπσο εζθαικέλε ράξαμε, δηάηαμε, αλαθξίβεηα ζηελ επζπγξάκκηζε, απνθιίζεηο ηεο θαηαθφξπθνπ ζηηο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ, ζηηο γσλίεο θαη ηνπο ιακπάδεο, θαθνθνκκέλνη πιίλζνη, αλψκαινη ή πνιχ παρείο νξηδφληηνη ή εγθάξζηνη αξκνί, θιπ. δελ ζα είλαη απνδεθηά, θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα εξγαζία έρεη απνξξηθζεί απφ ηελ Δπίβιεςε ζα θαηεδαθίδεηαη ηειείσο θαη ζα θηίδεηαη εθ λένπ κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. Σα θαηεδαθηζκέλα ζηνηρεία δελ ζα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. 2

3 1.1.5 Γείγκαηα Γείγκαηα κεκνλσκέλσλ πιηθψλ Υσξηζηά δείγκαηα θάζε ηχπνπ πιίλζνπ, ηζηκεληφιηζνπ, ζπλδέζκνπ, ζηεξεσκάησλ θαη άιισλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ, ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηηο παξηίδεο πνπ έρνπλ παξαδνζεί ζα θαηαζέηνληαη ζηελ Δπίβιεςε ε νπνία θαη ζα πξέπεη λα ηα εγθξίλεη πξνηνχ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο. Όιεο νη κεηέπεηηα παξαδφζεηο ζα πξέπεη γεληθψο λα είλαη ηεο απηήο πνηφηεηαο φπσο θαη ηα εγθξηζέληα δείγκαηα Γείγκαηα εξγαζίαο Αθνχ εγθξηζνχλ ηα κεκνλσκέλα δείγκαηα, ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ δείγκαηα ηειεησκέλσλ επηθαλεηψλ πεξίπνπ 1000x1500ριζη απφ θάζε είδνο ηνηρνπνηίαο πνπ ζα δείρλνπλ θάζε ηχπν ζρεδίνπ θαη δνκήο, αλάγιπθεο εξγαζίαο θαη ζπλδέζκσλ θηηζκέλα θαη αξκνινγεκέλα θαηά ηηο πξνδηαγξαθέο, επάλσ ζε κηα θαηάιιειε ζεκειίσζε. Καηφπηλ ηεο εγθξίζεσο απφ ηελ Δπίβιεςε ε πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ίζε ή θαιχηεξε ησλ παξαπάλσ δεηγκάησλ Γείγκαηα πιηθψλ Ζ Δπίβιεςε ζα έρεη ην δηθαίσκα λα παίξλεη δείγκαηα πιίλζσλ, ηζηκεληφιηζσλ ή θπζηθψλ ιίζσλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ κε ζθνπφ λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ απηψλ Δπηηφπνπ Έιεγρνο Πνηφηεηαο Πξέπεη φηαλ δεηεζεί απφ ηελ Δπίβιεςε, λα απνδείμεη ν Αλάδνρνο φηη πξάγκαηη νη πιίλζνη θαη νη ηζηκεληφιηζνη δηαζέηνπλ ηηο ειάρηζηεο κέζεο αληνρέο ζπλζιίςεσο, φπσο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. Πξέπεη λα ππνβιεζεί έλα επίζεκν πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα απνδεηθλχεη ηηο αληνρέο ησλ πιίλζσλ θαη ηζηκεληφιηζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο ηνηρνπνηίεο ηνπ έξγνπ θξαγηζηηθά Τιηθά ηνηρεία Καηαζθεπαζηή Πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Δπίβιεςε 2 αληίγξαθα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαζψο θαη νη ζπζηάζεηο θαη νη νδεγίεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ θάζε ηχπνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ, θαη δηαθφξσλ άιισλ ζπλεξγαδνκέλσλ πιηθψλ. ε απηά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία, πηζηνπνηεηηθά, ζεσξεκέλα έθζεζε δνθηκψλ εξγαζηεξίνπ πνπ ζα δείρλεη φηη θαζέλα απφ ηα πιηθά είλαη ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο θαη γεληθψο θαηάιιειν γηα ηηο πξνηηζέκελεο εθαξκνγέο Γείγκαηα Πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηξία δείγκαηα κήθνπο 300 ριζη γηα θάζε απαηηνχκελν ρξψκα θαη 3

4 θάζε ηχπν ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ. Σν δείγκα ζα ηνπνζεηείηαη κεηαμχ 2 ισξίδσλ πιηθνχ ίδηνπ ή αληηπξνζσπεπηηθνχ ησλ επηθαλεηψλ επί ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζθξαγηζηηθά πιηθά. Θα ηνπνζεηεζνχλ ζε απφζηαζε ην έλα απφ ην άιιν ψζηε λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ηππηθψλ πιαηψλ ησλ αξκψλ. 1.2 ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ πλζήθεο Πξνζηαζίαο Δξγαζηψλ Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη, ρξεζηκνπνηψληαο εγθεθξηκέλεο κεζφδνπο, απφ επηβιαβείο θιηκαηνινγηθέο επηπηψζεηο. Ακθφηεξεο νη πιεπξέο εθηεζεηκέλσλ ηνίρσλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κέρξη θάησ θαηά ηηο πξψηεο 24 ψξεο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο. ηηο ζπάληεο πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ απφ παγσληά, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία λενδνκεζέλησλ ηνίρσλ Γεληθνί Καλφλεο Όιεο νη πιηλζνδνκέο θαη νη ηζηκεληνιηζνδνκέο ζα πξέπεη λα είλαη αιθαδηαζκέλεο, θαηαθφξπθεο, ζε νξζέο γσλίεο θαη αθξηβείο, κε πιήξεηο ζηξψζεηο θνληάκαηνο θαη κε γεκηζκέλνπο φινπο ηνπο θαηαθφξπθνπο αξκνχο. Ζ εξγαζία ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά έλαλ νκνηφκνξθν ηξφπν. Καλέλα ηκήκα δελ πξέπεη λα πςψλεηαη πεξηζζφηεξν απφ 1κ ππεξάλσ ηεο γεληθήο ζηάζκεο. Γελ πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζπαζκέλα ή αιιηψο ραιαζκέλα ηεκάρηα έηζη ψζηε ην ραιαζκέλν ηκήκα λα θαίλεηαη ζηελ επηθάλεηα πνπ ζα είλαη νξαηή φηαλ ηειεηψζεη ε εξγαζία. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα κεησζεί ην κέγεζνο ελφο ηεκαρίνπ πνπ ζα είλαη νξαηφ φηαλ ηειεηψζεη ε εξγαζία, ην θφςηκν πξέπεη λα γίλεη κε εηδηθφ πξηφλη ηνηρνπνηίαο Βξέμηκν θαη Πιχζηκν Σα ηνχβια κπνξνχλ λα βξέρνληαη κε θαζαξφ κε αικπξφ λεξφ φηαλ είλαη δεζηφο ν θαηξφο αθξηβψο πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε. Πξέπεη λα ππάξμεη επηβεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ζρεηηθά κε ην βξέμηκν πνπ απαηηείηαη γηα ηνχβια. Οη ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή πξέπεη λα αθνινπζνχληαη έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ε αλαξξφθεζε, λα επθνιχλεηαη ην ζηξψζηκν θαη λα βειηηψλεηαη ε ζπλαξκνγή. Με αικπξφ λεξφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην βξέμηκν θαη εάλ ππάξρεη πηζαλφηεηα παγσληάο δελ πξέπεη λα βξέρεηαη. Δάλ έρεη ζπζηαζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή εάλ έρεη απαηηεζεί απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα ηνχβια πξέπεη λα πιέλνληαη πξηλ, θαη εάλ ρξεηαζζεί θαη κεηά ην θηίζηκν, γηα λα αθαηξνχληαη ηα άιαηα Κηίζηκν θαη Αξκνιφγεζε Δθηφο εάλ δείρλεηαη δηαθνξεηηθά, ε αξρή ηνπ θηηζίκαηνο ησλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα είλαη 4

5 ηνπιάρηζηνλ 150 ριζη θάησ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε δαπέδνπ. Σα ηνχβια γηα λα κελ νιηζζήζνπλ πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά ζηεξίγκαηα. Όινη νη θαηαθφξπθνη αξκνί πξέπεη λα γεκίδνληαη κε θνλίακα θαη ε ηνπνζέηεζε λα γίλεηαη επί ππνζηξψκαηνο πιήξνπο θνληάκαηνο. Σν ζηξψζηκν πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε ηέζζεξηο ζηξψζεηο λα έρνπλ θζάζεη ζε έλα χςνο θαηά 40ριζη πςειφηεξν απφ φηη εάλ νη ζηξψζεηο απηέο είραλ γίλεη ρσξίο θνλίακα. Οη αξκνί πξέπεη λα δηαηεξνχληαη νξηδφληηνη θαη νκνηφκνξθνη. Οη θαηαθφξπθνη αξκνί πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε έλα νκνηφκνξθν πάρνο κε κέζνλ φξν 10 ριζη. Οη νξηδφληηνη αξκνί πξέπεη θαη απηνί λα δηαηεξνχληαη ζε έλα νκνηφκνξθν πάρνο. Γελ πξέπεη λα θηίδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 16 ζηξψζεηο ηνχβισλ ζε κία κέξα ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Δπίβιεςεο. Σν θηίζηκν ησλ ηνίρσλ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηνχληαη αξκνί ρσξίο θνλίακα ή παξφκνηεο θαηαζθεπέο, πξέπεη λα γίλεηαη κε δξνκηθή ζηξψζε ή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπίβιεςεο. Όπνπ απαηηνχληαη ηεκάρηα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ή ηεξκαηηζκνί, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά ηεκάρηα ή ζπκπαγή ηεκάρηα θνκκέλα ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ ηεηξαγσληζκέλεο πιεπξέο. Δθηφο εάλ έρεη θαζνξηζζεί δηαθνξεηηθά, φια ηα ηνχβια ζα επαιείθνληαη θαιά κε θνλίακα πξηλ ζηξσζνχλ θαη φινη νη αξκνί ζα θαζαξίδνληαη κε πξνζνρή θαηά ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο Με-Φέξνληεο Σνίρνη Οη κε-θέξνληεο ηνίρνη δελ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζπγρξφλσο κε ηνπο θέξνληεο ηνίρνπο θαη δελ πξέπεη λα θηίδνληαη κέρξηο φηνπ έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδεο αθνχ έρεη αθαηξεζεί ν μπιφηππνο ηνπ δαπέδνπ ηξψζηκν, Παξεκβχζκαηα γηα κφλσζε, Δλζσκαηψζεηο θξαγηζηηθνί Αξκνί, Σειεηψκαηα Οη αξκνί πξέπεη λα μχλνληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δερζνχλ ηα παξεκβχζκαηα. Σα κεηαιιηθά παξεκβχζκαηα πξέπεη λα ζθελψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο μχιηλεο ζθήλεο απφ ζθιεξφ μχιν. Καηφπηλ, νη αξκνί πξέπεη λα ηειεηψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ εγθεθξηκέλν αζθαιηηθφ ζηφθν απφ εηδηθφ θαηαζθεπαζηή. Σα δηάθελα κεηαμχ θνπθσκάησλ πνξηψλ, παξαζχξσλ θαη άιισλ θνπθσκάησλ θαη ηνίρσλ πξέπεη λα ζηεγαλνπνηνχληαη θαζψο θαη νη αξκνί κεηαθηλήζεσο ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο Αλάκημε ηνπ Κνληάκαηνο Γεληθψο ε αλάκημε δηά ρεηξφο δελ επηηξέπεηαη Γηα κηθξέο πνζφηεηεο θνληάκαηνο κπνξεί λα γίλεηαη αλάκημε δηά ρεηξφο αιιά κφλν 5

6 θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Δπίβιεςεο. Ζ αλάκημε ηνπ θνληάκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη κε έλα εγθεθξηκέλν κεραληθφ αλάκηθηε ραξκαληνχ πλδεηήξεο θαη ηεξεψκαηα Οη ζπλδεηήξεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ην βξεηαληθφ πξφηππν BS 1243 θαη ηνπ θαηαθφξπθνπ ζηξηθηνχ ηχπνπ, ή ηζνδπλάκνπ πξφηππνπ ηεο Δ.Δ. θαη ζα ηνπνζεηνχληαη φπνπ θαζνξίζεη ε επίβιεςε. Οη δηαρσξηζηήξεο ζα είλαη 5 αλά κ² εθηφο εάλ έρεη θαζνξίζεη δηαθνξεηηθά ε Δπίβιεςε Αξκνί Γηαθνπψλ Ζ θαηαζθεπή φισλ ησλ αξκψλ κεηαθηλήζεσο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αξκψλ ηεγαλνπνίεζε Σν ζηεγαλνπνηεηηθφ παξαζθεχαζκα απφ ηζηκέλην, άκκν, θαη ζηεγαλσηηθφ κάδαο, ή άιιν εγθεθξηκέλν ζχζηεκα, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηαθφξπθε ζηξψζε γχξσ απφ ηνπο ηνίρνπο αξρίδνληαο απφ ηελ θνξπθή ηεο ζεκειηψζεσο απφ ζθπξφδεκα θαη ζπλερίδνληαο κέρξη 150 ριζη επάλσ απφ ηελ αληίζηνηρε νξηδφληηα ζηξψζε κε πξνέθηαζε γχξσ απφ ηα πέδηια ηεξέσζε ζπξψλ, Κνπθσκάησλ Σα θνπθψκαηα ησλ πνξηψλ θαη άιισλ παξφκνησλ ζα πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη επάλσ ζηελ ηνηρνπνηία κε γεξνχο γαιβαληζκέλνπο ζηδεξέληνπο ζπλδεηήξεο (6 γηα θάζε άλνηγκα) πνπ ζα θηίδνληαη κέζα ζηελ ηνηρνπνηία. Όηαλ ζα απαηηνχληαη γηα ηε ζηεξέσζε ησλ μπινπξγηθψλ ησλ θνπθσκάησλ θιπ. ζα εληνηρίδνληαη ζηεξίγκαηα, ηνχβια, πιάθεο θαιχςεσο. Σα ζηδεξά θνπθψκαηα πνξηψλ ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη γεξά απφ φιεο ηηο πιεπξέο κέζα ζε ηζηκεληνθνλίακα. Ο Αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη αθξηβή επζπγξάκκηζε φισλ ησλ παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ Πξνζηαζία θαη Καζαξηζκφο Οη ηειεησκέλνη ηνίρνη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ιεξψκαηα. Πηηζηιίζκαηα απφ θνλίακα θαη άιινη ιεθέδεο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ κε ηξίςηκν θαη πιχζηκν κε θαζαξφ λεξφ. Οη ηνίρνη πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαηά ηεο ζεξκφηεηαο, δεκηψλ θαη βξεμίκαηνο απφ βξνρή ρξεζηκνπνηψληαο εγθεθξηκέλα θαιχκκαηα. Πξέπεη επίζεο λα πξνζηαηεχνληαη νη ηνίρνη απφ ππεξβνιηθά γξήγνξν ζηέγλσκα ρξεζηκνπνηψληαο εγθεθξηκέλεο κεζφδνπο. 6

7 Όια ηα πεξηζψξηα ησλ ζπξψλ, ραιχβδηλεο θαηαζθεπέο θαη πιαίζηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε αθξίβεηα ζηε ζέζε ηνπο. Όιεο νη εζνρέο, εγθνπέο θαη φια ηα παξακέλνληα αλνίγκαηα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πιένλ, πξέπεη λα επηδηνξζψλνληαη κε πξνζνρή. Δπίζεο ην ίδην ηζρχεη γηα φια ηα ηεκάρηα πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ θφςηκν θαη πξνζαξκνγή. Σα κε γαιβαληζκέλα ελζσκαησκέλα κεηαιιηθά αληηθείκελα πξέπεη λα βάθνληαη κε δχν ζηξψκαηα αληηζθσξηαθήο βαθήο. Όηαλ απαηηείηαη γηα ζηαζεξφηεηα νη ηνίρνη πξέπεη λα θαζίζηαληαη άθακπηνη ζχκθσλα κε ην βξεηαληθφ πξφηππν Β50Ρ 121 ή άιιν ηζνδχλακν. Όια ηα ζθνππίδηα θαη άρξεζηα ζα κεηαθεξζνχλ κε ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Όια ηα πιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνξηψζεσο θαη εθθνξηψζεσο, πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζην εξγνηάμην απφ ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο πξέπεη επίζεο λα ιάβεη πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαηά δεκηψλ απφ άηνκα ή ηνλ θαηξφ, ηδηαηηέξσο δε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κνλψζεσλ ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ πξηλ θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθψλ επελδχζεσλ. 1.3 ΤΛΗΚΑ Παξάδνζε, Γηαθίλεζε θαη Απνζήθεπζε Σν θνλίακα πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ζε ζρεηηθψο ςπρξά δνρεία θαη δελ πξέπεη λα αθήλεηαη εθηεζεηκέλν ζηνλ ήιην. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη ηα κεηαιιηθά θαξνηζάθηα θαη δνρεία θαη ζαλίδεο γηα ην θνλίακα, λα είλαη ζρεηηθψο ςπρξά. Οινη νη πιίλζνη, ηζηκεληφιηζνη θαη άιια δνκηθά ηεκάρηα πνπ ζα ρξεηαζζνχλ γηα ηελ ηνηρνπνηία, ζα πξέπεη λα μεθνξηψλνληαη θαη λα ζηνηβάδνληαη κε πξνζνρή. ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα μεθνξηψλεηαη ρχδελ κε αλαηξνπή. Απηφ ηζρχεη ηδηαηηέξσο γηα πιηθά ηνηρνπνηίαο πνπ ζα απνηειέζνπλ εκθαλείο επηθάλεηεο. Ζ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρψξνπο πξνεηνηκαζκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ απνζήθεπζε ηζηκέληνπ, αζβέζηε θαη άιισλ αδξαλψλ πιηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην θεθάιαην Δξγαζίεο θπξνδέκαηνο. Σα πιηθά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία παξαδίδνληαη Γεληθέο Απαηηήζεηο Όια ηα πιηθά πξέπεη λα πξνκεζεχνληαη απφ πξνκεζεπηή απνδεθηφ ζηελ Δπίβιεςε. Αθνχ φκσο δνζεί ε έγθξηζε γηα ηνλ πξνκεζεπηή, φιεο νη πνζφηεηεο γηα νιφθιεξν ην έξγν πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ απηφλ. 7

8 1.3.3 Σζηκέλην Σν ηζηκέλην, γηα φια ηα έξγα ηνηρνπνηίαο, ζα είλαη ζχκθσλα κε ην βξεηαληθφ πξφηππν BS 1014 ή ηζνδχλακν εγθεθξηκέλν πξφηππν ηεο Δ.Δ. ε θακηά πεξίπησζε δελ ζα επηηξαπεί ε ρξήζε ηζηκέληνπ High Alumina (θαηαζθεπάδεηαη απφ ηε ζχληεμε κείγκαηνο βσμίηνπ θαη θξεηίδαο ή αζβεζηφιηζνπ κε εθηξηβή ηνπ πξνθχπηνληνο θιίλθεξ) Αζβέζηεο ηεο Δ.Δ. Ο αζβέζηεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ην βξεηαληθφ πξφηππν Β5 890 ή ηζνδχλακν πξφηππν Άκκνο Ζ άκκνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηνηρνπνηία ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ βξεηαληθνχ πξφηππνπ Β ή ηζνδπλάκνπ πξνηχπνπ ηεο Δ.Δ Νεξφ Θα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ πφζηκν θαζαξφ λεξφ πνπ δελ ζα πεξηέρεη νπζίεο επηβιαβείο γηα ην θνλίακα Σνχβια Σα ηνχβια ηα νπνία ζα είλαη νξαηά ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ηνίρνπ (δειαδή ρσξίο επίρξηζκα ή βαθή) ζα πξέπεη λα είλαη: α) Όκνηα κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πθή θαη ην ρξψκα. Ο βαζκφο απνθιίζεσο ζα απνηειέζεη αληηθείκελν εγθξίζεσο ηεο Δπίβιεςεο. β) Δηδηθψο θαηαζθεπαζκέλα γηα εκθαλή ρξήζε ζηηο επηθάλεηεο πνπ ζα είλαη εθηεζεηκέλεο. Θα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο. Μεηά ηελ θαηαζθεπή, ε ζπξξίθλσζε απφ ην ζηέγλσκα ησλ πιίλζσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 0,09%. Οη πιίλζνη ζα πξέπεη λα είλαη ζθιεξνί, γεξνί, νξζνγσληζκέλνη θαη θαζαξνί πλδεηήξεο θαη Μεηαιιηθέο ηεξεψζεηο Όινη νη ζπλδεηήξεο θαη κεηαιιηθέο ζηεξεψζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ην βξεηαληθφ πξφηππν BS 1243 ή ηζνδχλακν πξφηππν ηεο Δ.Δ Θα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ πιηθά πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ Δπίβιεςε. 8

9 ηεγαλνπνηεηηθέο ηξψζεηο Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηεγαλνπνηεηηθέο ζηξψζεηο παλέιισλ θαη κάζθεο πνπ ζα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ρξεζηκνπνηψληαο άζθαιην εηδηθήο ζπλζέζεσο θαη κνξθνπνίεζεο πνπ ζα αληέρεη ζηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ ζα επηθξαηνχλ ζην εξγνηάμην Μείγκαηα Κνληάκαηνο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην κείγκα θνληάκαηνο δελ ζα έρεη εηδηθψο θαζνξηζζεί, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπίβιεςε ζρεηηθέο πξνηάζεηο γηα έγθξηζε. Σα θνληάκαηα δελ πξέπεη λα είλαη ηζρπξφηεξα απφ ηα πιηθά πνπ ζπλδένπλ Πξνζκίμεηο Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξφζκηθηα ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο. Πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δπίβιεςε δείγκαηα πξνζκίθησλ πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ θαη άιιεο απνδείμεηο πνηφηεηαο. Καηφπηλ αηηήζεσο ηεο Δπίβιεςεο, θαη ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ηνλ Δξγνδφηε ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη δείγκαηα ηνίρσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο γηα ρξήζε πξνζκείμεσλ, 4 εβδνκάδεο πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζην έξγν Παξελζέκαηα γηα αληνρή ζε ηξηβή. ε νξηδφληηνπο, κε-νιηζζαίλνληεο, κε-θέξνληεο αξκνχο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπηεζηά παξεκβχζκαηα αξκψλ ή εηδηθψο γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαζθεπαζκέλα παξελζέκαηα απφ πνιπζηπξέλην. ε νξηδφληηνπο, κε-νιηζζαίλνληεο, θέξνληεο αξκνχο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπηεζηά δηακνξθσκέλα ειαζηηθά παξελζέκαηα. ε νξηδφληηνπο, νιηζζαίλνληεο, θέξνληεο αξκνχο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνδηακνξθσκέλεο κεκβξάλεο νιηζζήζεσο θαηαζθεπήο εξγνζηαζίνπ εηδηθψο γηα ην ζθνπφ απηφ θξαγηζηηθά Τιηθά Οη επηθάλεηεο ησλ αξκψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε αζηάξη ή ζθξαγηζηηθφ πιηθφ φπνπ πξνζδηνξίδεηαη ή φπνπ ην ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ. Γελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα ρπζεί ή επηθαιχςεη αζηάξη ή ζθξαγηζηηθφ πιηθφ ηηο δηπιαλέο επηθάλεηεο Πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θνξδφλη ππνζηξψκαηνο ηνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ, εθηφο απφ εθεί πνπ πξνζδηνξίδεηαη φηη κπνξεί λα παξαιεθζεί ή πνπ ζπληζηάηαη λα παξαιεθζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ, ζρεηηθά κε ηελ πξνηηζέκελε εθαξκνγή. ε πεξηπηψζεηο πνπ αξκνί ζα ππνζηνχλ πηέζεηο απφ λεξφ, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 9

10 ππνζηεξίγκαηα ηνπ θνξδνληνχ ππνζηξψκαηνο Όπνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη φπνπ ζπληζηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ηαηλίεο δηαθνπήο ζπλαξκνγήο γηα λα εμαζθαιηζζνχλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ησλ ζθξαγηζηηθψλ πιηθψλ Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ κέζνδνη εθαξκνγήο απνδεδεηγκέλεο επηηπρίαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ζθξαγηζηηθά πιηθά ζα απνζέηνληαη ζε νκνηφκνξθεο ζπλερείο ισξίδεο ρσξίο δηάθελα ή ζχιαθεο αέξνο, κε πιήξε "δηάβξεμε" ησλ επηθαλεηψλ ζπλαξκνγήο ηνπ αξκνχ εμ ίζνπ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Δθηφο εάλ έρεη ππνδεηρζεί δηαθνξεηηθά, ην απιάθη ηνπνζεηήζεσο ηνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα γεκίζεη ηφζν ψζηε λα δεκηνπξγήζεη κία ειαθξψο θπξηή επηθάλεηα ιίγν θάησ απφ ηηο δηπιαλέο επηθάλεηεο. Δθεί φπνπ ππάξρνπλ νξηδφληηνη αξκνί κεηαμχ κίαο νξηδνληίνπ επηθαλείαο θαη κηαο θαηαθφξπθεο επηθαλείαο, ην γέκηζκα ηνπ αξκνχ πξέπεη λα ζρεκαηίδεη κία κηθξή θνηιφηεηα έηζη ψζηε λα κελ καδεχεηαη πγξαζία θαη ζθφλε ζηνλ αξκφ. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ εξγαιείν γηα λα δηακνξθψλνληαη νκαιέο νη επηθάλεηεο. Σα ζθξαγηζηηθά πιηθά πξέπεη λα εηζρσξνχλ ζην βάζνο πνπ ζα έρεη ππνδείμεη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθψλ απηψλ. Πξέπεη λα αθαηξνχληαη ηπρφλ πεξηζζεχκαηα θαη "ηξεμίκαηα" ησλ ζθξαγηζηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ εγθαίξσο κε ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο. Οη γχξσ επηθάλεηεο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ψζηε λα κελ παξακέλνπλ ίρλε ησλ πιηθψλ απηψλ ρσξίο βέβαηα λα πξνθαινχληαη δεκηέο ζηηο επηθάλεηεο απηέο ή γεληθψο ζε ηειεηψκαηα. Σέινο, πξέπεη λα αθαηξεζνχλ ηειείσο φιεο νη πξνζσξηλέο πξνζηαηεπηηθέο ηαηλίεο. Όπνπ ην πιηθφ δελ βξίζθεηαη ζε ζέζε πνπ λα είλαη νξαηφ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ην βαζηθφ ρξψκα ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ παξέρεη γεληθψο ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πξνθείκελε εθαξκνγή. ε πεξηνρέο πνπ ζα είλαη νξαηέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρξψκαηα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπίβιεςεο Σα ζθξαγηζηηθά πιηθά πήμεο πξέπεη λα ζθιεξπλζνχλ γηα λα επηηεπρζεί κηα γξήγνξε ζπλαξκνγή, πςειήο αληνρήο εζσηεξηθή ζπλεθηηθφηεηα θαη επηθαλεηαθή αληνρή. Πξέπεη επίζεο λα πξνζηαηεχνληαη θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο έηζη ψζηε λα κελ παξνπζηάδνληαη αιινηψζεηο ή δεκηέο (άιιεο απφ ηηο ζπλήζεηο θζνξέο θαη αιινηψζεηο απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο) κέρξη ηελ παξάδνζε ζηνλ Δξγνδφηε Γελ ζα επηηξέπνληαη νπνηεζδήπνηε επεμεξγαζίεο επηθαλεηψλ πνπ ζα είραλ επηπηψζεηο είηε επί ηεο εκθαλίζεσο είηε επί ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ. Δάλ απαηηείηαη θάπνηα επεμεξγαζία ηεο επηθαλείαο γηα λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο πήμεσο, ην ζπγθεθξηκέλν απηφ ζθξαγηζηηθφ πιηθφ, πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε δνθηκέο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν πήμεσο ή επεμεξγαζίαο επηθαλείαο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ νη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο 10

11 επεμεξγαζίαο επί ηνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ Με θέξνληεο ηνίρνη Όινη νη κε θέξνληεο ηνίρνη πξνβιέπνληαη λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ εγρψξηα ηνχβια ηνπ Οκίινπ Κνζάιε ή ηζνδχλακα, ίδησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κε επίρξηζκα θαη κε βαθή. Μία ειάρηζηε ερεηηθή κφλσζε 40db ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο ηνίρνπο Με θέξνληεο ηνίρνη απφ ηνχβια πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ σο εμήο: α. Γηα χςνο δξνκηθνχ ηνίρνπ άλσ ησλ 2,30κ πάρνο ηνίρνπ 9εθ κε ηνχβια 6x9x19εθ ή 9x12x19, ζελάδ απφ επί ηφπνπ ρπλφκελν νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 9x20cm ζην χςνο ηνπ πξεθηνχ ηεο ζχξαο (πεξίπνπ 2,30m) θαζψο θαη νπνπδήπνηε αιινχ δεηεζεί απφ ηελ επίβιεςε (π.ρ. πνδηέο παξαζχξσλ). β. Γηα χςνο κπαηηθνχ ηνίρνπ άλσ ησλ 2,30m πάρνο ηνίρνπ 19εθ. κε ηνχβια 6x9x1 9cm ή 9x12x19, ζελάδ απφ επί ηφπνπ ρπλφκελν νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 19x20εθ. ζην χςνο ηνπ πξεθηνχ ηεο ζχξαο (πεξίπνπ 2,30m) θαζψο θαη άιιν έλα ζην χςνο ηεο πνδηάο ησλ παξαζχξσλ. 11

12 ΣΜΗΜΑ 2 ΜΟΝΧΔΙ 2.1 ΓΔΝΗΚΑ Αληηθείκελν Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο είλαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κνλψζεσλ, φπσο ζηεγαλψζεσλ, ζεξκνκνλψζεσλ, ερνκνλψζεσλ θιπ. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο είλαη νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), ζχµθσλα µε ηελ ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/ Απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, ΦΔΚ 2221 Β / Ηζρχνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα άξζξα ησλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ : ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγψλ κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο θαη ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ : πζηήκαηα κφλσζεο εμσηεξηθνχ θειχθνπο θηηξίνπ κε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ιεπηά νπιηζκέλα ζπλζεηηθά επηρξίζκαηα. Αλ ππάξρνπλ εξγαζίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα Δζληθά Πξφηππα νπνηαζδήπνηε ρψξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Τιηθά Σα πιηθά ησλ δηαθφξσλ κνλψζεσλ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, πξντφληα αλεγλσξηζκέλσλ εξγνζηαζίσλ, ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην κέζα ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία ησλ. Οη ηχπνη, ην ζρήκα, νη δηαζηάζεηο θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ κνλψζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ζπκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ ή / θαη ζηε κειέηε. Σα κνλσηηθά πιηθά πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ ζεξκφηεηα, βξνρή, κφιπλζε απφ άιια πιηθά θαη λα απνζεθεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο απηψλ. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη λα απνζεθεχνληαη πιηθά θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππεξθνξηίδνληαη ηα δηάθνξα κέξε ηεο θαηαζθεπήο. Σα κνλσηηθά πιηθά - αλάινγα κε ην ζεκείν εθαξκνγήο ηνπο - πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Μηθξή πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα. Αληνρή ζηηο δπζκελείο γεληθά θαηξηθέο ζπλζήθεο. Αληνρή ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ην φδνλ θαη ηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο. Σα βαηά λα έρνπλ αληνρή ζηε ζπκπίεζε θαη κεγάιε πξνζηαζία βαηφηεηαο. Αληνρή ζε έληνλεο θαη ζπλερείο ζπζηνινδηαζηνιέο. 12

13 Αληνρή ζηηο θαηαπνλήζεηο θαη ηαιαηπσξίεο εθαξκνγήο. Αληνρή ζηε γήξαλζε. Να είλαη ζχγρξνλεο θαη πςειήο ηερλνινγίαο. Σα επαιεηθφκελα πγξνκνλσηηθά πιηθά θαη νη ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο γεληθά (αζθαιηφπαλα θιπ) ζα πξέπεη λα είλαη πδαηνζηεγή θαη ζπλεξγάδνληαη πιήξσο κε ηα ππφβαζξα επάλσ ζηα νπνία εθαξκφδνληαη. Οη ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο αθξψδνπο εμειαζκέλεο πνιπζηπξφιεο δαπέδσλ - δσκάησλ ζα έρνπλ πεξηκεηξηθή απφιεμε - παηνχξα ζηηο αθκέο απηψλ. Οη ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο ηνίρσλ ζα έρνπλ πεξηκεηξηθή απφιεμε - παηνχξα ζηηο επηκήθεηο αθκέο απηψλ. Σα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. ηεο 1-6/ (ΦΔΚ 362 Γ) "Πεξί εγθξίζεσο θαλνληζκνχ δηα ηελ ζεξκνκφλσζηλ ησλ θηηξίσλ" θαη λα πιεξνχλ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 2037/2000/ γηα ηελ ρξήζε πδξνρισξνθζνξαλζξάθσλ (ΖCFCs) Γείγκαηα Γείγκαηα ησλ πιηθψλ κνλψζεσλ ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηηο παξηίδεο πνπ έρνπλ παξαδνζεί θαη ζα θαηαηίζεληαη ζηελ Δπίβιεςε, ε νπνία ζα ηα εγθξίλεη πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο. Όιεο νη κεηέπεηηα παξαδφζεηο ζα είλαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε ηα εγθεθξηκέλα δείγκαηα. Ζ Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα παίξλεη δείγκαηα πιηθψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο απηψλ Πξνζηαζία - Καζαξηζκφο Οη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο κνλψζεσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο νπνηεζδήπνηε θζνξέο ή ξππάλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ, απφ ηξίηνπο θιπ. Οη ηπρφλ θζαξείζεο ή ξππαλζείζεο θαηαζθεπέο ζα απνθαζίζηαληαη. Όιεο νη θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ησλ εξγαζηψλ κνλψζεσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ θζνξά ή ξχπαλζε πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ εθηέιεζε απηψλ. Οη ηπρφλ θζαξείζεο ή ξππαλζείζεο γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ζα απνθαζίζηαληαη. Σα άρξεζηα πιηθά, απνξξίκκαηα θιπ ζα απνκαθξχλνληαη πιήξσο κε ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 13

14 2.2. ΔΗΓΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΟΝΧΔΧΝ ην ππφ κειέηε θηίξην είλαη απαξαίηεηεο νη παξαθάησ κνλψζεηο: Μφλσζε ηνπ βαηνχ δψκαηνο, ηνπ άβαηνπ δψκαηνο, θαζψο θαη ησλ δαπέδσλ ησλ εκηππαηζξίσλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ, επηηπγράλεηαη κε επάιεηςε ηεο πιάθαο αξρηθά ζην άλσ κέξνο ηεο κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηχπνπ ESXACOAT 6S, ή άιινπ ηζνδχλακνπ, ίδησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζε δχν ζηξψζεηο γηα θξάγκα πδξαηκψλ, ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ζεξκνκφλσζε ηχπνπ ROOF MATE, αθξνκπεηφλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ ξχζεσλ, δηπιή ζηξψζε αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο κε ςεθίδα ζηελ επηθάλεηα ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο θαη ηέινο επηζηξψλεηαη κε ηζηκεληνθνλία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ καξκάξνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ βαηψλ ρψξσλ, ελψ ςπρξψλ ηζηκεληφπιαθσλ ζην κε βαηφ δψκα. Μφλσζε ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο κε επάιεηςε ηνπ άλσ κέξνπο ηεο πιάθαο κε δχν ζηξψζεηο αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο, ηνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο ηχπνπ ROOF MATE, δηακνξθψζε ξχζεσλ κε αθξνκπεηφλ, δηπιή αληηξηδηθή ζηεγαλσηηθή ζηξψζε, πξνζηαζία ζηεγάλσζεο κε γεσχθαζκα, θαηαζθεπή απνζηξαγγηζηηθήο ζηξψζεο, ζηξψζεο ζπγθξάηεζεο ηεο πγξαζίαο θαη ηέινο δηάζηξσζε θεπεπηηθνχ ρψκαηνο Τγξνκφλσζε ηνπ θαηψηαηνπ επηπέδνπ κε πξνζζήθε ζηεγαλνπνηεηηθνχ κάδαο ζην ζθπξφδεκα Θεξκνπξφζνςε ζην εμσηεξηθφ θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ Σν ππφζηξσκα εθαξκνγήο ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ πξέπεη λα θαζαξηζζεί απφ ζθφλε, ζθνππίδηα, ιάδηα, ιίπε θαη άιιεο επηβιαβείο γηα ηηο εξγαζίεο νπζίεο. Σειηθά, νη επηθάλεηεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε πνπ ζα είλαη απνδεθηή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηελ Δπίβιεςε. Σα θελά, νη ξσγκέο θαη αξκνί ζην ππφζηξσκα πνπ δελ απνηεινχλ αξκνχο δηαζηνιήο πξέπεη λα γεκίδνληαη κε θαηάιιειν ζθξαγηζηηθφ πιηθφ, έηζη ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα κε ζπκβαηνχ. Γεληθά, νη εξγαζίεο εθαξκνγήο κνλσηηθψλ πιηθψλ δελ πξέπεη λα εθηεινχληαη επάλσ ζε επηθάλεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα ειαηηψκαηα: Αθαλφληζην ππφζηξσκα. Δπηθάλεηεο πνπ είλαη είηε πνιχ άγξηεο, είηε πνιχ ιείεο, είηε πνπ έρνπλ ππεξβνιηθά πνιινχο πφξνπο. Δπηθάλεηεο κε αηρκεξέο αθκέο απφ ην θαινχπσκα. Λαλζαζκέλεο ζηάζκεο πιαθψλ. Ρσγκέο θαη νπέο ιφγσ ηάζεσλ ή θαζίδεζεο. Υπκέλα ιάδηα, ιίπε, αζβέζηεο, ππνιείκκαηα θνληακάησλ, νξγαληθά θιπ. 14

15 Δπηζηξψζεηο κε ειαζηνκεξείο κεκβξάλεο, κεκβξάλε νπιηζκέλε κε πνιπεζηεξηθφ πιέγκα θαη κε επηθάιπςε νξπθηψλ ςεθίδσλ Πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ ζηξψζεσλ ζα γίλεη θαζαξηζκφο θαη πξνεηνηκαζία γεληθά ησλ πξνο επάιεηςε επηθαλεηψλ. Ο ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ δηαθφξσλ ζηξψζεσλ, ε αξαίσζε ησλ πιηθψλ, νη ηπρφλ απαηηνχκελεο πξνεπαιείςεηο (αζηάξη, primer θιπ), ε ζπγθφιιεζε ησλ ζηεγαλσηηθψλ κεκβξαλψλ, ε ηπρφλ επίπαζε κε ρνλδξφθνθθε άκκν θιπ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ησλ πιηθψλ. Θα ηνπνζεηεζεί γεσχθαζκα κε πθαληφ, βάξνπο 285 gr/m2 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεκβξάλεο απφ ηε θπηηθή γε. ηηο πεξηπηψζεηο επηζηξψζεσλ κε ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο (αζθαιηφπαλα θιπ) ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αιιεινθάιπςε ησλ θχιισλ, θαζψο θαη ζηελ εηδηθή θαηεξγαζία ζηηο ελψζεηο θαη ηα άθξα ησλ ζηεγαλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ζηα ινηπά εππαζή ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ πξνζηαζία ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο θαη εππαζψλ πεξηνρψλ, ζε θαηαθφξπθε επηθάλεηα, επηηπγράλεηαη κε ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πιάηνπο 200 mm πεξίπνπ θαη πάρνπο 1 mm, νηαζδήπνηε κνξθήο, κε ζηεξίγκαηα απφ εηδηθά γαιβαληζκέλα βχζκαηα θαη εηδηθέο ξνδέιεο θαη ζθξάγηζε ηψλ θελψλ κε καζηίρα ζηιηθφλεο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε. Οη εξγαζίεο ζηεγαλνπνίεζεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κφλνλ φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ σξίκαλζε ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηέο Μφλσζε ηνίρσλ, δαπέδσλ θαη δσκάησλ κε ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο αθξψδνπο εμειαζκέλεο πνιπζηπξφιεο. Θεξκηθή κφλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε κε δνκή θιεηζηψλ θπςειίδσλ, απαιιαγκέλε απφ πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο, ηχπνπ Wallmate CW ηεο DOW ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ, πάρνπο 7cm, κε ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι=0,027 w/mk (0,023 kca/mh C), ρακειή πδξναπνξξνθεηηθφηεηα θαη κεγάιε αληνρή ζηε ζπκπίεζε. Oη πιάθεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζθελσηά ρσξίο θελά κεηαμχ ηνπο, κε ή ρσξίο απιή ζηεξέσζε ζηνπο ηνίρνπο κε αλνμείδσηνπο κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο ή θνιιεηά κε ρξήζε εηδηθήο θφιιαο ζπκβαηήο κε ην ππφζηξσκα. Θεξκηθή κφλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε κε δνκή θιεηζηψλ θπςειίδσλ, απαιιαγκέλε απφ πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο, ηχπνπ Shapemate GR ηεο DOW ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ, πάρνπο 7cm, κε ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι=0,027 w/mk (0,023 kca/mh C), ρακειή πδξναπνξξνθεηηθφηεηα θαη κεγάιε αληνρή ζηε ζπκπίεζε. Οη πιάθεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζθελσηά ρσξίο θελά κεηαμχ ηνπο πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε ή αξγφηεξα 15

16 θνιιεηά κε θφιια πνπ δελ πξνζβάιεη ηελ πνιπζηεξίλε, δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ δηαπεξαηφηεηα πδξαηκψλ ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ θαη είλαη ρεκηθά ζπκβαηή κε ην ζθπξφδεκα. Ζ ζεξκηθή κφλσζε ζε δψκα ηνπνζεηείηαη κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο. Απνηειείηαη απφ πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε κε δνκή θιεηζηψλ θπςειίδσλ, απαιιαγκέλε απφ πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο, ηχπνπ Roofmate SL ηεο DOW ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ, πάρνπο 7 cm, κε ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι=0,027 w/mk (0,023 kcal/mh C), ρακειή πδξναπνξξνθεηηθφηεηα θαη κεγάιε αληνρή ζηε ζπκπίεζε κε εηδηθή πεξηκεηξηθή δηακφξθσζε αθκψλ αξζεληθφ-ζειπθφ (ξακπνηέ). Ζ εξγαζία ηνπνζέηεζεο πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ πιαθψλ επί ηνπ ππνβάζξνπ, ηελ ειεχζεξε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ κε ηήξεζε ησλ επζπγξακκηψλ θαη ηαίξηαζκα ησλ απνιήμεσλ ζε ζχζηεκα δηαζηαπξνχκελσλ αξκψλ ηεγαλνπνηεηηθφ κάδαο ζθπξνδέκαηνο Καηά ηε ζθπξνδέηεζε ησλ ηνηρείσλ ππνγείνπ θαη ηεο θνηηφζηξσζεο πξνζηίζεηαη ζην κπεηφλ ζηεγαλνπνηεηηθφ κάδαο ζθπξνδέκαηνο γηα ηε κείσζε ηεο πδαηνπεξαηφηεηαο. Σα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ θπςεισηφ θνληφδεκα γηα ηελ κφλσζε δσκάησλ θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ ξχζεσλ Καηαζθεπή ζηξψζεσλ κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ θπςεισηφ θνληφδεκα βάξνπο 400 θαη 600 kg/m3, κε 250 kg ηζηκέληνπ αλά m3, ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο γηα ηελ κφλσζε δσκάησλ θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ απαηηνπκέλσλ ξχζεσλ. Αξρηθά θαζαξίδεηαη ε επηθαλείαο δηάζηξσζεο (πιάθα απφ ζθπξφδεκα), αθνινπζεί ε δηάζηξσζε ζε πξψηε θάζε ζηξψζεο απφ θπςεισηφ θνληφδεκα ησλ 400 kg/m3 (ζε πάρνο ίζν πξνο ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πξνβιεπνκέλνπ) θαη ε δηάζηξσζε, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρξφλνπ, ηνπ ππνινίπνπ πάρνπο κε θπςεισηφ θνληφδεκα ησλ 600 kg/m ηεγάλσζε δεμακελήο κε επάιεηςε απφ ηζηκεληνεηδέο ζηεγαλνπνηεηηθφ πιηθφ Πξαγκαηνπνηείηαη κφλσζε εζσηεξηθψο δεμακελψλ λεξνχ θαζψο θαη εζσηεξηθψο ηνηρίσλ ππνγείνπ θαη αλζνδνρψλ πςειψλ απαηηήζεσλ δηα ρξήζεσο επαιεηθφκελνπ ζηεγαλνπνηεηηθνχ πιηθνχ. Πξνηνχ εθαξκνζηεί ην πιηθφ πξέπεη ε επηθάλεηα λα είλαη θαζαξή, ρσξίο άιαηα, ηξχπεο θαη αλνκεηνγελή πιηθά (ηξππφμπια, θνπξθέηεο, πνιπζηεξίλε, θσιεέο). Αθαηξνχληαη ηα ηξππφμπια, θφβνληαη νη θνπξθέηεο (ζε βάζνο 2cm) θαη νη ηπρφλ πξνεμνρέο (γξέδηα θιπ) θαη ζθξαγίδνληαη νη ηξχπεο κε ηαρχπεθην ηζηκέλην. Σν ηαρχπεθην ζηεγαλφ ηζηκέλην είλαη κε ζπξξηθλνχκελν βάζεη DΗΝ Αλακηγλχεηαη απιά κε λεξφ, παξακέλεη εξγάζηκν γηα 5 ιεπηά νπφηε θαί ζθιεξαίλεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζθξαγίζεη κηθξνξσγκέο, θσιηέο, ζην κπεηφλ. 16

17 3 φγθνη αλακηγλχνληαη κε 1 φγθν λεξνχ θαη δίλνπλ κηα ζθξαγηζηηθή πάζηα γηα εξγαζίεο ζε θάζεηεο επηθάλεηεο κε κπζηξί ή κε ην ρέξη. Γηα ην πιηθφ ηζρχνπλ θαη ηα εμήο: - δελ πεξηέρεη ρισξίδηα ή άιια δηαβξσηηθά ζπζηαηηθά - εθειθπζκφο θάκςεο κεηά 4 ψξεο: 214 Ν/mm² - αληνρή ζε ζιίςε κεηά 4 ψξεο: 13,3Ν/mm² κεηά 28 εκέξεο: 45,3Ν/mm² Ζ έηνηκε επηθάλεηα δηαβξέρεηαη κε λεξφ κέρξη θνξεζκνχ θαη αλακηγλχεηαη ην ηζηκεληνεηδέο πιηθφ (~25kg) κε λεξφ (~5,5-6kg) θαη γαιάθησκα βειηησηηθήο ξεηίλεο (~1,0-1,4kg) ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα παρχξεπζηε κάδα, ε νπνία επαιείθεηαη κε βνχξηζα. Πξέπεη ε κάδα απηή λα είλαη ηφζν περηή ψζηε λα ζηέθεη ζηελ βνχξηζα ρσξίο λα ζηάδεη. Σν δεχηεξν ρέξη πεξληέηαη αθνχ έρεη δέζεη ην πξψην (κεηά 2-3 ψξεο πεξίπνπ). Πξνεγνπκέλσο δηαβξέρεηαη ειαθξά ην πξψην ρέξη εθ λένπ. Σν ηζηκεληνεηδέο πιηθφ είλαη θαηάιιειν γηα ζεηηθέο (πξνιεπηηθά-απ' έμσ) θαη αξλεηηθέο (επηζθεπαζηηθά - απφ κέζα) πδξνζηαηηθέο πηέζεηο. Γίλεη ζθιεξή αλζεθηηθή επηθάλεηα ζε πιηθφ επηρσκάησζεο θαζψο θαη κε ηνμηθή, γηα επαθή κε πφζηκν λεξφ θαη έρεη ηηο εμήο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο: Αληνρή ζε ζιίςε : 23,7 Ν/κκ2 Αληνρή ζε εθειθπζκφ : 5,4 Ν/κκ2 Γπλακηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο : Ν/κκ2 πξξίθλσζε : 0,9 Ν/κκ2 πληειεζηήο δηαπίδπζεο πδξαηκψλ : 68,5 Αληνρή πξφζθπζεο : 3,34 Ν/κκ2 Δηδηθφ βάξνο : 1,48 ± 0,05 Κg/lt Πεξηεθηηθφηεηα ζε αινγφλα : 0,001 % θ.β. Μέγηζηνο θφθθνο : < 0,032 Κg Υξφλνο πήμεσο : min Καηαθξάηεζε λεξνχ αλάκημεο : 92,5% ηεγαλφ ζηα 2,5 Bar επί 28 εκέξεο Ζ πξφζκημε ηεο βειηησηηθήο ξεηίλεο ζηα θνληάκαηα ηνπο πξνζδίδεη εμαηξεηηθέο ηηκέο εθειθπζκνχ πξφζθπζεο, πςειέο αληνρέο εθειθπζκνχ θάκςεο θαη απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ξσγκψλ ζπξξίθλσζεο. Με ρξήζε ηεο βειηησηηθήο ξεηίλεο κεηψλεηαη ην απαηηνχκελν λεξφ αλάκημεο θαηά 11,8%, απμάλεηαη ε αληνρή ζε εθειθπζκφ θάκςεο θαηά 45% θαζψο θαη ε ηηκή ηνπ εθειθπζκνχ πξφζθπζεο θαηά 300%. (ΟΗΚ Ν7906). 17

18 ΘΔΡΜΟΠΡΟΟΦΖ - Θεξκηθή κφλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο Φ.Ο. θαη εμσηεξηθψλ ηνίρσλ θηηξίνπ κε ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο Ηζρχεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηo άξζξν ησλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ : πζηήκαηα κφλσζεο εμσηεξηθνχ θειχθνπο θηηξίνπ κε δηνγθνχκελε πνιπζηεξίλε θαη ιεπηά νπιηζκέλα ζπλζεηηθά επηρξίζκαηα. Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ φςεσλ θηηξίνπ, κε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο πξνζφςεσλ κε νξγαληθά επηρξίζκαηα, ηχπνπ Sto Therm Classic ηεο STO ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ κε ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (ι=0,035), πνπ εθαξκφδεηαη επί παληφο είδνπο δνκηθφ πιηθφ, θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο θαη ζε νπνηνδήπνηε ηειείσκα είηε δάπεδν είηε ρψκα. Οη εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ είλαη νη αθφινπζεο: 1) πξνεηνηκαζία ηνπ ππνβάζξνπ θαη θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ, 2) ηνπνζέηεζε (ζπγθφιιεζε) ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ δηνγθσκέλνπ πνιπζηπξελίνπ δηαθφξσλ παρψλ απφ 3 cm κέρξη 7 cm αληίζηνηρα ζε εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη νξνθή ππνγείνπ ή ζε δνθάξηα θαη ππνζηπιψκαηα ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο, κε ρξήζε νξγαληθνχ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ θαη παξεκβχζκαηα ζηεξέσζεο θαη πιήξσζε ησλ αξκψλ ηνπο κε κνλσηηθφ πιηθφ, 3) ηνπνζέηεζε εηδηθψλ γσληφθξαλσλ θαη λεξνζηαιαθηψλ κε ελίζρπζε παινπιέγκαηνο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ ηειεησκάησλ ηεο ζεξκνκφλσζεο θαη ηνπ επηρξίζκαηνο ζε αλνίγκαηα (πφξηεο, παξάζπξα, θεγγίηεο θιπ.), 4) εθαξκνγή αξρηθήο ζηξψζεο εηδηθνχ νξγαληθνχ επηρξίζκαηνο κε βάζε αθξπιηθά πνιπκεξή, 5) ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε παινπιέγκαηνο ζε φιε ηελ επηθάλεηα πνπ ζεξκνκνλψλεηαη, 6) εθαξκνγή ηειηθήο ζηξψζεο εηδηθνχ νξγαληθνχ επηρξίζκαηνο θαη 7) βαθή ηνπ επηρξίζκαηνο κε εηδηθά ρξψκαηα ζπκβαηά κε ην επίρξηζκα, ζε απφρξσζε επηινγήο ηεο επίβιεςεο. εκεηψλεηαη φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα πξνηεηλφκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζπκβαηά παξειθφκελα εμαξηήκαηα φπσο νδεγνί ζηήξημεο ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ, εηδηθά ηεκάρηα εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο γηα εμσηεξηθέο γσλίεο, γσληφθξαλα, πιηθά ελίζρπζεο ζηα αλνίγκαηα θαη εηδηθά παινπιέγκαηα, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφλ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. 8) Γεκηνπξγία δψλεο πςειήο ζηεγάλσζεο ζπλδπαζκέλε κε δψλε αλζεθηηθή ζε θξνχζεηο ζηελ βάζε ηνπ θηεξίνπ ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαη ζε ειάρηζην χςνο 0,50m πάλσ απν ην έδαθνο, ζε ρψξνπο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε πγξαζία (φπσο πξφβνινη, εκηππαίζξηνη θιπ) κε εθαξκνγή νξγαληθήο βάζεο ζηεγαλσηηθφ πιηθφ δηαζπνξάο, ην νπνίν αλακηγλχεηαη 1:1 κε ηζηκέλην Portland ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ηνπ StoFlexyl. Αξρηθά εθαξκφδνπκε κηα ζηξψζε ηνπ κίγκαηνο ζαλ αζηάξη δηαιχνληαο ην κε κέρξη 10% κε λεξφ. Σνπνζεηνχκε ηηο πιάθεο εληζρπκέλεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ EPS Board 200 RF κε ζήκαλζε 18

19 CE πάρνπο 6 cm. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο μεθηλήζεη απεπζείαο απφ ην δάπεδν (δειαδή ην δάπεδν θαη ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή), ε δηεπηθάλεηα δαπέδνπ - πιαθψλ (θάησ ζφθνξν πιάθαο) θαη ππνζηξψκαηνο- πιαθψλ θαιχπηεηαη θαη απηή κε εκβαπηηζκφ ζε εηδηθφ ζηεγαλσηηθφ επίρξηζκα παινπιέγκαηνο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ StoFlexyl ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ θαη ζε χςνο πεξίπνπ ~20 cm θαη ζην δάπεδν ζε θάξδνο πεξίπνπ 6cm, ελψ ζα παξακέλεη αλακνλή παινπιέγκαηνο ~30cm. ηελ κπξνζηά επηθάλεηα ηεο πιάθαο θαη γηα ~30cm εθαξκφδνπκε ην εηδηθφ ζηεγαλσηηθφ επίρξηζκα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ StoFlexyl ζην νπνίν εκβαπηίδεηαη ε αλακνλή ηνπ εληζρπηηθνχ παινπιέγκαηνο ελδεηηθηθνχ ηχπνπ Sto Glassfibre Mesh κε θαξέ 4Υ4mm θαη βάξνο 165 gr/cm2, πςειψλ αληνρψλ κε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ ηάζεσλ (1750 Ν / 50 mm) αλζεθηηθφ ζηα αιθάιηα (εκβαπηίδεηαη φζν είλαη λσπφ ην επίρξηζκα, έηζη ψζηε λα θαιπθζεί πιήξσο). Οη ισξίδεο ηνπ πιέγκαηνο ζα πξέπεη λα αιιειεπηθαιχπηνληαη θαηά 10 cm πεξίπνπ. Αθνχ ζηεγλψζεη πιήξσο ε ζηξψζε ζηεγαλνπνίεζεο, εθαξκφδνληαη ηα επηρξίζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 9) Πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ θαη γηα χςνο 2,00 κ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, εθαξκφδεηαη πάλσ ζηηο ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο ε εληζρπηηθή αληηξξεγκαηηθή ζηξψζε νξγαληθνχ ζνβά ελδεηθηηθνχ ηχπνπ StoArmat Classic θαη ζηε λσπή απηή ζηξψζε εκβαπηίδεηαη ην εηδηθά εληζρπκέλν παιφπιεγκα κε θαξέ 7,5x7,5, βάξνο > 480gr/m2, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Sto Armour Mesh, σο κηα επηπιένλ ζηξψζε νπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζεξκνπξφζνςεο. Σν εληζρπκέλν παιφπιεγκα δελ αληηθαζηζηά ην ζπλεζηζκέλν πιέγκα νπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Όιεο νη εξγαζίεο πξνζηαζίαο θαη εληζρχζεσλ ζα εθηειεζζνχλ, ιακβάλνληαο ππ' φςηλ ηα ελδεηδεηγκέλα πάρε πιηθψλ θαη ηξφπνπο εθαξκνγήο - επηθαιχςεσλ-, πνπ πξνδηαγξάθεη ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο, κε ηελ ππφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ θαη ηελ έγθξηζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ λα κε παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ην πάρνο ή ηελ ηειηθή πθή ηνπ επηρξίζκαηνο Αζθαιηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ γηα δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ, κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα, ηχπνπ ΔΥΑΚΟΣ Νν 6-S ηεο ΔΥΑ Αζθαιηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ γηα δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ, κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα, ηχπνπ ΔΥΑΚΟΣ Νν 6-S ηεο ΔΥΑ ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ, πνπ παξνπζηάδεη δπλαηφηεηα ζπζηνινδηαζηνιήο ηνπιάρηζηνλ 100%. Σν πιηθφ εθαξκφδεηαη ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ έξγνπ αθνχ πξνεγεζεί θαιφο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ θαη απνκάθξπλζε θάζε ραιαξνχ πιηθνχ θαη ζθφλεο. ηε ζπλέρεηα ην πιηθφ δηαζηξψλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο κε θαηαλάισζε ηνπιάρηζηνλ 400 gr/m2 ζε θάζε ζηξψζε. 19

20 Μεκβξάλε HDPE κε θσληθέο ή ζθαηξηθέο πξνεμνρέο (απγνπιηέξα) ηεγάλσζε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε ην έδαθνο κε κεκβξάλε HDPE (πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο) κε θσληθέο ή ζθαηξηθέο πξνεμνρέο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζηεξεψλεηαη κεηαμχ ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ θαη ησλ παξεηψλ νξχγκαηνο κε θαηάιιεινπο απνζηαηήξεο, ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ηνηρίσλ πξηλ ηελ επίρσζή ηνπο θαη καηίδεηαη κε επηθάιπςε ηνπιάρηζηνλ 30 cm. 20

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης:

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο1: 20.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΙΚ-2112 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΟΓΚΩΜΔΝΗ ΠΟΛΤΣΔΡΙΝΗ (EPS) ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΔΘ ETICS Π. ΠΑΣΕΝΙΩΣΗ 1

ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΟΓΚΩΜΔΝΗ ΠΟΛΤΣΔΡΙΝΗ (EPS) ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΔΘ ETICS Π. ΠΑΣΕΝΙΩΣΗ 1 ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΟΓΚΩΜΔΝΗ ΠΟΛΤΣΔΡΙΝΗ (EPS) ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ ΔΘ ETICS Π. ΠΑΣΕΝΙΩΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΝ 13499 (External thermal insulation composite systems (ETICS) based

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ :

ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΔΡΓΟ : ΘΔΖ : ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ : ΑΝΔΓΔΡΖ ΣΡΗΩΡΟΦΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΩΝ & ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΜΔ ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΔΓΖ & ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ Οδόο Αζθιεπηνύ, εληόο ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Πνιπγύξνπ (Εώλε Β, Σνκέαο ΗΗΗ) ΣΗΓΚΑ ΦΗΛΛΗΠΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 1. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΑΛΗΩΝ, ΜΟΚΔΣΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 1. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΑΛΗΩΝ, ΜΟΚΔΣΩΝ Δ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Πξφθεηηαη γηα εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ραιηψλ, κνθεηψλ θαη ηαπεηζαξηψλ επίπισλ ησλ ρψξσλ πνπ ζηεγάδνληαη Υπεξεζίεο ηεο Βνπιήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ:

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ: Απθπο: 4.13 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6082.1 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα