ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ"

Transcript

1 ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ 5 ΣΜΖΜΑ 6 ΣΜΖΜΑ 7 ΣΜΖΜΑ 8 ΣΜΖΜΑ 9 ΣΜΖΜΑ 10 ΣΜΖΜΑ 11 ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΜΟΝΧΔΗ ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΠΟΡΣΔ, ΥΧΡΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΑΛΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΠΟΡΣΔ - ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ ΣΟΗΥΧΝ ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ ΓΑΠΔΓΧΝ ΦΔΤΓΟΡΟΦΔ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ ΔΡΜΑΡΗΑ-ΠΑΓΚΟΗ ΓΔΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ : όλες οι αναθορές ζε ζσγκεκριμένα σλικά ή προμηθεσηές είναι ενδεικηικές. Πανηού αθορούν σλικά και καηαζκεσαζηικούς οίκοσς, με ιζοδύναμα ηετνικά, ποιοηικά ταρακηηριζηικά και εγγσήζεις με ηα περιγραθόμενα είδη και εηαιρείες. 1

2 ΣΜΗΜΑ 1 ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΓΔΝΗΚΑ ρεηηθνί Καλνληζκνί Οη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), ζχµθσλα µε ηελ ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/ Απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, ΦΔΚ 2221 Β / Ηζρχεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ην άξζξν ησλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ : Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο. Αλ ππάξρνπλ εξγαζίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα Δζληθά Πξφηππα νπνηαζδήπνηε ρψξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πεξηγξαθή Δξγαζίεο πνπ Δκπίπηνπλ ζην Σκήκα απηφ Σν ηκήκα απηφ αθνξά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ πιηλζνδνκψλ γηα ηνπο ηνίρνπο ηνπ θηηξίνπ. ην ηκήκα απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη εζσηεξηθά ρσξίζκαηα θαηαζθεπαζκέλα απφ εηδηθά δνκηθά πιηθά, αιιά απφ πιίλζνπο (εγρψξηα ηνχβια - νπηνπιίλζνπο) Πξνζφληα Οιεο νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ην ηκήκα απηφ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη απφ ηερλίηεο εηδηθεπκέλνπο ζην θηίζηκν πιίλζσλ ή ηνηρνπνηίαο. Ζ επίβιεςε ζην επίπεδν ηνπ Δξγνδεγνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ άηνκα πνπ ζα έρεη εγθξίλεη ε Δπίβιεςε, πνπ ζα κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπζηάζεηο θαη πνπ ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή πξαθηηθή πείξα ζην είδνο απηφ ηεο εξγαζίαο. Σα ζηεγαλνπνηεηηθά πιηθά ζα πξέπεη λα πξνκεζεχνληαη απφ έλαλ θαηαζθεπαζηή ν νπνίνο ζα απνζηείιεη εηδηθεπκέλνπο εθπξνζψπνπο ζην εξγνηάμην, γηα λα ζπκβνπιεχζνπλ ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο, πξνθπιάμεηο, θαη γηα λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο επηηφπνπ ηερλίηεο γηα ηε ζσζηή ηερληθή εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ απηψλ Απαηηήζεηο Πνηφηεηαο Δξγαζίαο θάικαηα, φπσο εζθαικέλε ράξαμε, δηάηαμε, αλαθξίβεηα ζηελ επζπγξάκκηζε, απνθιίζεηο ηεο θαηαθφξπθνπ ζηηο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ, ζηηο γσλίεο θαη ηνπο ιακπάδεο, θαθνθνκκέλνη πιίλζνη, αλψκαινη ή πνιχ παρείο νξηδφληηνη ή εγθάξζηνη αξκνί, θιπ. δελ ζα είλαη απνδεθηά, θαη νπνηαδήπνηε ηέηνηα εξγαζία έρεη απνξξηθζεί απφ ηελ Δπίβιεςε ζα θαηεδαθίδεηαη ηειείσο θαη ζα θηίδεηαη εθ λένπ κε έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ. Σα θαηεδαθηζκέλα ζηνηρεία δελ ζα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. 2

3 1.1.5 Γείγκαηα Γείγκαηα κεκνλσκέλσλ πιηθψλ Υσξηζηά δείγκαηα θάζε ηχπνπ πιίλζνπ, ηζηκεληφιηζνπ, ζπλδέζκνπ, ζηεξεσκάησλ θαη άιισλ δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ, ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηηο παξηίδεο πνπ έρνπλ παξαδνζεί ζα θαηαζέηνληαη ζηελ Δπίβιεςε ε νπνία θαη ζα πξέπεη λα ηα εγθξίλεη πξνηνχ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο. Όιεο νη κεηέπεηηα παξαδφζεηο ζα πξέπεη γεληθψο λα είλαη ηεο απηήο πνηφηεηαο φπσο θαη ηα εγθξηζέληα δείγκαηα Γείγκαηα εξγαζίαο Αθνχ εγθξηζνχλ ηα κεκνλσκέλα δείγκαηα, ζα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ δείγκαηα ηειεησκέλσλ επηθαλεηψλ πεξίπνπ 1000x1500ριζη απφ θάζε είδνο ηνηρνπνηίαο πνπ ζα δείρλνπλ θάζε ηχπν ζρεδίνπ θαη δνκήο, αλάγιπθεο εξγαζίαο θαη ζπλδέζκσλ θηηζκέλα θαη αξκνινγεκέλα θαηά ηηο πξνδηαγξαθέο, επάλσ ζε κηα θαηάιιειε ζεκειίσζε. Καηφπηλ ηεο εγθξίζεσο απφ ηελ Δπίβιεςε ε πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ίζε ή θαιχηεξε ησλ παξαπάλσ δεηγκάησλ Γείγκαηα πιηθψλ Ζ Δπίβιεςε ζα έρεη ην δηθαίσκα λα παίξλεη δείγκαηα πιίλζσλ, ηζηκεληφιηζσλ ή θπζηθψλ ιίζσλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ κε ζθνπφ λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ απηψλ Δπηηφπνπ Έιεγρνο Πνηφηεηαο Πξέπεη φηαλ δεηεζεί απφ ηελ Δπίβιεςε, λα απνδείμεη ν Αλάδνρνο φηη πξάγκαηη νη πιίλζνη θαη νη ηζηκεληφιηζνη δηαζέηνπλ ηηο ειάρηζηεο κέζεο αληνρέο ζπλζιίςεσο, φπσο θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Πξνδηαγξαθέο. Πξέπεη λα ππνβιεζεί έλα επίζεκν πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα απνδεηθλχεη ηηο αληνρέο ησλ πιίλζσλ θαη ηζηκεληφιηζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο ηνηρνπνηίεο ηνπ έξγνπ θξαγηζηηθά Τιηθά ηνηρεία Καηαζθεπαζηή Πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηελ Δπίβιεςε 2 αληίγξαθα ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαζψο θαη νη ζπζηάζεηο θαη νη νδεγίεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ θάζε ηχπνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ, θαη δηαθφξσλ άιισλ ζπλεξγαδνκέλσλ πιηθψλ. ε απηά ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία, πηζηνπνηεηηθά, ζεσξεκέλα έθζεζε δνθηκψλ εξγαζηεξίνπ πνπ ζα δείρλεη φηη θαζέλα απφ ηα πιηθά είλαη ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο θαη γεληθψο θαηάιιειν γηα ηηο πξνηηζέκελεο εθαξκνγέο Γείγκαηα Πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ηξία δείγκαηα κήθνπο 300 ριζη γηα θάζε απαηηνχκελν ρξψκα θαη 3

4 θάζε ηχπν ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ. Σν δείγκα ζα ηνπνζεηείηαη κεηαμχ 2 ισξίδσλ πιηθνχ ίδηνπ ή αληηπξνζσπεπηηθνχ ησλ επηθαλεηψλ επί ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζθξαγηζηηθά πιηθά. Θα ηνπνζεηεζνχλ ζε απφζηαζε ην έλα απφ ην άιιν ψζηε λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ ηππηθψλ πιαηψλ ησλ αξκψλ. 1.2 ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ πλζήθεο Πξνζηαζίαο Δξγαζηψλ Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη, ρξεζηκνπνηψληαο εγθεθξηκέλεο κεζφδνπο, απφ επηβιαβείο θιηκαηνινγηθέο επηπηψζεηο. Ακθφηεξεο νη πιεπξέο εθηεζεηκέλσλ ηνίρσλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κέρξη θάησ θαηά ηηο πξψηεο 24 ψξεο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο. ηηο ζπάληεο πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ απφ παγσληά, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία λενδνκεζέλησλ ηνίρσλ Γεληθνί Καλφλεο Όιεο νη πιηλζνδνκέο θαη νη ηζηκεληνιηζνδνκέο ζα πξέπεη λα είλαη αιθαδηαζκέλεο, θαηαθφξπθεο, ζε νξζέο γσλίεο θαη αθξηβείο, κε πιήξεηο ζηξψζεηο θνληάκαηνο θαη κε γεκηζκέλνπο φινπο ηνπο θαηαθφξπθνπο αξκνχο. Ζ εξγαζία ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά έλαλ νκνηφκνξθν ηξφπν. Καλέλα ηκήκα δελ πξέπεη λα πςψλεηαη πεξηζζφηεξν απφ 1κ ππεξάλσ ηεο γεληθήο ζηάζκεο. Γελ πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζπαζκέλα ή αιιηψο ραιαζκέλα ηεκάρηα έηζη ψζηε ην ραιαζκέλν ηκήκα λα θαίλεηαη ζηελ επηθάλεηα πνπ ζα είλαη νξαηή φηαλ ηειεηψζεη ε εξγαζία. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα κεησζεί ην κέγεζνο ελφο ηεκαρίνπ πνπ ζα είλαη νξαηφ φηαλ ηειεηψζεη ε εξγαζία, ην θφςηκν πξέπεη λα γίλεη κε εηδηθφ πξηφλη ηνηρνπνηίαο Βξέμηκν θαη Πιχζηκν Σα ηνχβια κπνξνχλ λα βξέρνληαη κε θαζαξφ κε αικπξφ λεξφ φηαλ είλαη δεζηφο ν θαηξφο αθξηβψο πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε. Πξέπεη λα ππάξμεη επηβεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ζρεηηθά κε ην βξέμηκν πνπ απαηηείηαη γηα ηνχβια. Οη ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή πξέπεη λα αθνινπζνχληαη έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ε αλαξξφθεζε, λα επθνιχλεηαη ην ζηξψζηκν θαη λα βειηηψλεηαη ε ζπλαξκνγή. Με αικπξφ λεξφ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην βξέμηκν θαη εάλ ππάξρεη πηζαλφηεηα παγσληάο δελ πξέπεη λα βξέρεηαη. Δάλ έρεη ζπζηαζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή εάλ έρεη απαηηεζεί απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα ηνχβια πξέπεη λα πιέλνληαη πξηλ, θαη εάλ ρξεηαζζεί θαη κεηά ην θηίζηκν, γηα λα αθαηξνχληαη ηα άιαηα Κηίζηκν θαη Αξκνιφγεζε Δθηφο εάλ δείρλεηαη δηαθνξεηηθά, ε αξρή ηνπ θηηζίκαηνο ησλ ηεκαρίσλ πξέπεη λα είλαη 4

5 ηνπιάρηζηνλ 150 ριζη θάησ απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε δαπέδνπ. Σα ηνχβια γηα λα κελ νιηζζήζνπλ πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά ζηεξίγκαηα. Όινη νη θαηαθφξπθνη αξκνί πξέπεη λα γεκίδνληαη κε θνλίακα θαη ε ηνπνζέηεζε λα γίλεηαη επί ππνζηξψκαηνο πιήξνπο θνληάκαηνο. Σν ζηξψζηκν πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε ηέζζεξηο ζηξψζεηο λα έρνπλ θζάζεη ζε έλα χςνο θαηά 40ριζη πςειφηεξν απφ φηη εάλ νη ζηξψζεηο απηέο είραλ γίλεη ρσξίο θνλίακα. Οη αξκνί πξέπεη λα δηαηεξνχληαη νξηδφληηνη θαη νκνηφκνξθνη. Οη θαηαθφξπθνη αξκνί πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε έλα νκνηφκνξθν πάρνο κε κέζνλ φξν 10 ριζη. Οη νξηδφληηνη αξκνί πξέπεη θαη απηνί λα δηαηεξνχληαη ζε έλα νκνηφκνξθν πάρνο. Γελ πξέπεη λα θηίδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 16 ζηξψζεηο ηνχβισλ ζε κία κέξα ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Δπίβιεςεο. Σν θηίζηκν ησλ ηνίρσλ, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απαηηνχληαη αξκνί ρσξίο θνλίακα ή παξφκνηεο θαηαζθεπέο, πξέπεη λα γίλεηαη κε δξνκηθή ζηξψζε ή ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπίβιεςεο. Όπνπ απαηηνχληαη ηεκάρηα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ή ηεξκαηηζκνί, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά ηεκάρηα ή ζπκπαγή ηεκάρηα θνκκέλα ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ ηεηξαγσληζκέλεο πιεπξέο. Δθηφο εάλ έρεη θαζνξηζζεί δηαθνξεηηθά, φια ηα ηνχβια ζα επαιείθνληαη θαιά κε θνλίακα πξηλ ζηξσζνχλ θαη φινη νη αξκνί ζα θαζαξίδνληαη κε πξνζνρή θαηά ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο Με-Φέξνληεο Σνίρνη Οη κε-θέξνληεο ηνίρνη δελ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζπγρξφλσο κε ηνπο θέξνληεο ηνίρνπο θαη δελ πξέπεη λα θηίδνληαη κέρξηο φηνπ έρνπλ πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ δχν εβδνκάδεο αθνχ έρεη αθαηξεζεί ν μπιφηππνο ηνπ δαπέδνπ ηξψζηκν, Παξεκβχζκαηα γηα κφλσζε, Δλζσκαηψζεηο θξαγηζηηθνί Αξκνί, Σειεηψκαηα Οη αξκνί πξέπεη λα μχλνληαη έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δερζνχλ ηα παξεκβχζκαηα. Σα κεηαιιηθά παξεκβχζκαηα πξέπεη λα ζθελψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο μχιηλεο ζθήλεο απφ ζθιεξφ μχιν. Καηφπηλ, νη αξκνί πξέπεη λα ηειεηψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ εγθεθξηκέλν αζθαιηηθφ ζηφθν απφ εηδηθφ θαηαζθεπαζηή. Σα δηάθελα κεηαμχ θνπθσκάησλ πνξηψλ, παξαζχξσλ θαη άιισλ θνπθσκάησλ θαη ηνίρσλ πξέπεη λα ζηεγαλνπνηνχληαη θαζψο θαη νη αξκνί κεηαθηλήζεσο ζηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο Αλάκημε ηνπ Κνληάκαηνο Γεληθψο ε αλάκημε δηά ρεηξφο δελ επηηξέπεηαη Γηα κηθξέο πνζφηεηεο θνληάκαηνο κπνξεί λα γίλεηαη αλάκημε δηά ρεηξφο αιιά κφλν 5

6 θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο Δπίβιεςεο. Ζ αλάκημε ηνπ θνληάκαηνο πξέπεη λα γίλεηαη κε έλα εγθεθξηκέλν κεραληθφ αλάκηθηε ραξκαληνχ πλδεηήξεο θαη ηεξεψκαηα Οη ζπλδεηήξεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ην βξεηαληθφ πξφηππν BS 1243 θαη ηνπ θαηαθφξπθνπ ζηξηθηνχ ηχπνπ, ή ηζνδπλάκνπ πξφηππνπ ηεο Δ.Δ. θαη ζα ηνπνζεηνχληαη φπνπ θαζνξίζεη ε επίβιεςε. Οη δηαρσξηζηήξεο ζα είλαη 5 αλά κ² εθηφο εάλ έρεη θαζνξίζεη δηαθνξεηηθά ε Δπίβιεςε Αξκνί Γηαθνπψλ Ζ θαηαζθεπή φισλ ησλ αξκψλ κεηαθηλήζεσο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αξκψλ ηεγαλνπνίεζε Σν ζηεγαλνπνηεηηθφ παξαζθεχαζκα απφ ηζηκέλην, άκκν, θαη ζηεγαλσηηθφ κάδαο, ή άιιν εγθεθξηκέλν ζχζηεκα, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε θαηαθφξπθε ζηξψζε γχξσ απφ ηνπο ηνίρνπο αξρίδνληαο απφ ηελ θνξπθή ηεο ζεκειηψζεσο απφ ζθπξφδεκα θαη ζπλερίδνληαο κέρξη 150 ριζη επάλσ απφ ηελ αληίζηνηρε νξηδφληηα ζηξψζε κε πξνέθηαζε γχξσ απφ ηα πέδηια ηεξέσζε ζπξψλ, Κνπθσκάησλ Σα θνπθψκαηα ησλ πνξηψλ θαη άιισλ παξφκνησλ ζα πξέπεη λα ζηεξεψλνληαη επάλσ ζηελ ηνηρνπνηία κε γεξνχο γαιβαληζκέλνπο ζηδεξέληνπο ζπλδεηήξεο (6 γηα θάζε άλνηγκα) πνπ ζα θηίδνληαη κέζα ζηελ ηνηρνπνηία. Όηαλ ζα απαηηνχληαη γηα ηε ζηεξέσζε ησλ μπινπξγηθψλ ησλ θνπθσκάησλ θιπ. ζα εληνηρίδνληαη ζηεξίγκαηα, ηνχβια, πιάθεο θαιχςεσο. Σα ζηδεξά θνπθψκαηα πνξηψλ ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη γεξά απφ φιεο ηηο πιεπξέο κέζα ζε ηζηκεληνθνλίακα. Ο Αλάδνρνο ζα θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη αθξηβή επζπγξάκκηζε φισλ ησλ παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ Πξνζηαζία θαη Καζαξηζκφο Οη ηειεησκέλνη ηνίρνη πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ιεξψκαηα. Πηηζηιίζκαηα απφ θνλίακα θαη άιινη ιεθέδεο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ κε ηξίςηκν θαη πιχζηκν κε θαζαξφ λεξφ. Οη ηνίρνη πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαηά ηεο ζεξκφηεηαο, δεκηψλ θαη βξεμίκαηνο απφ βξνρή ρξεζηκνπνηψληαο εγθεθξηκέλα θαιχκκαηα. Πξέπεη επίζεο λα πξνζηαηεχνληαη νη ηνίρνη απφ ππεξβνιηθά γξήγνξν ζηέγλσκα ρξεζηκνπνηψληαο εγθεθξηκέλεο κεζφδνπο. 6

7 Όια ηα πεξηζψξηα ησλ ζπξψλ, ραιχβδηλεο θαηαζθεπέο θαη πιαίζηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη κε αθξίβεηα ζηε ζέζε ηνπο. Όιεο νη εζνρέο, εγθνπέο θαη φια ηα παξακέλνληα αλνίγκαηα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πιένλ, πξέπεη λα επηδηνξζψλνληαη κε πξνζνρή. Δπίζεο ην ίδην ηζρχεη γηα φια ηα ηεκάρηα πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ θφςηκν θαη πξνζαξκνγή. Σα κε γαιβαληζκέλα ελζσκαησκέλα κεηαιιηθά αληηθείκελα πξέπεη λα βάθνληαη κε δχν ζηξψκαηα αληηζθσξηαθήο βαθήο. Όηαλ απαηηείηαη γηα ζηαζεξφηεηα νη ηνίρνη πξέπεη λα θαζίζηαληαη άθακπηνη ζχκθσλα κε ην βξεηαληθφ πξφηππν Β50Ρ 121 ή άιιν ηζνδχλακν. Όια ηα ζθνππίδηα θαη άρξεζηα ζα κεηαθεξζνχλ κε ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Όια ηα πιηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνξηψζεσο θαη εθθνξηψζεσο, πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζην εξγνηάμην απφ ηνλ Αλάδνρν. Ο Αλάδνρνο πξέπεη επίζεο λα ιάβεη πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαηά δεκηψλ απφ άηνκα ή ηνλ θαηξφ, ηδηαηηέξσο δε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ κνλψζεσλ ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ πξηλ θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ εμσηεξηθψλ επελδχζεσλ. 1.3 ΤΛΗΚΑ Παξάδνζε, Γηαθίλεζε θαη Απνζήθεπζε Σν θνλίακα πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ζε ζρεηηθψο ςπρξά δνρεία θαη δελ πξέπεη λα αθήλεηαη εθηεζεηκέλν ζηνλ ήιην. Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη ηα κεηαιιηθά θαξνηζάθηα θαη δνρεία θαη ζαλίδεο γηα ην θνλίακα, λα είλαη ζρεηηθψο ςπρξά. Οινη νη πιίλζνη, ηζηκεληφιηζνη θαη άιια δνκηθά ηεκάρηα πνπ ζα ρξεηαζζνχλ γηα ηελ ηνηρνπνηία, ζα πξέπεη λα μεθνξηψλνληαη θαη λα ζηνηβάδνληαη κε πξνζνρή. ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα μεθνξηψλεηαη ρχδελ κε αλαηξνπή. Απηφ ηζρχεη ηδηαηηέξσο γηα πιηθά ηνηρνπνηίαο πνπ ζα απνηειέζνπλ εκθαλείο επηθάλεηεο. Ζ απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρψξνπο πξνεηνηκαζκέλνπο γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ απνζήθεπζε ηζηκέληνπ, αζβέζηε θαη άιισλ αδξαλψλ πιηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην θεθάιαην Δξγαζίεο θπξνδέκαηνο. Σα πιηθά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηε ζεηξά κε ηελ νπνία παξαδίδνληαη Γεληθέο Απαηηήζεηο Όια ηα πιηθά πξέπεη λα πξνκεζεχνληαη απφ πξνκεζεπηή απνδεθηφ ζηελ Δπίβιεςε. Αθνχ φκσο δνζεί ε έγθξηζε γηα ηνλ πξνκεζεπηή, φιεο νη πνζφηεηεο γηα νιφθιεξν ην έξγν πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ απηφλ. 7

8 1.3.3 Σζηκέλην Σν ηζηκέλην, γηα φια ηα έξγα ηνηρνπνηίαο, ζα είλαη ζχκθσλα κε ην βξεηαληθφ πξφηππν BS 1014 ή ηζνδχλακν εγθεθξηκέλν πξφηππν ηεο Δ.Δ. ε θακηά πεξίπησζε δελ ζα επηηξαπεί ε ρξήζε ηζηκέληνπ High Alumina (θαηαζθεπάδεηαη απφ ηε ζχληεμε κείγκαηνο βσμίηνπ θαη θξεηίδαο ή αζβεζηφιηζνπ κε εθηξηβή ηνπ πξνθχπηνληνο θιίλθεξ) Αζβέζηεο ηεο Δ.Δ. Ο αζβέζηεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ην βξεηαληθφ πξφηππν Β5 890 ή ηζνδχλακν πξφηππν Άκκνο Ζ άκκνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηνηρνπνηία ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ βξεηαληθνχ πξφηππνπ Β ή ηζνδπλάκνπ πξνηχπνπ ηεο Δ.Δ Νεξφ Θα ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ πφζηκν θαζαξφ λεξφ πνπ δελ ζα πεξηέρεη νπζίεο επηβιαβείο γηα ην θνλίακα Σνχβια Σα ηνχβια ηα νπνία ζα είλαη νξαηά ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ηνίρνπ (δειαδή ρσξίο επίρξηζκα ή βαθή) ζα πξέπεη λα είλαη: α) Όκνηα κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ πθή θαη ην ρξψκα. Ο βαζκφο απνθιίζεσο ζα απνηειέζεη αληηθείκελν εγθξίζεσο ηεο Δπίβιεςεο. β) Δηδηθψο θαηαζθεπαζκέλα γηα εκθαλή ρξήζε ζηηο επηθάλεηεο πνπ ζα είλαη εθηεζεηκέλεο. Θα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο. Μεηά ηελ θαηαζθεπή, ε ζπξξίθλσζε απφ ην ζηέγλσκα ησλ πιίλζσλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 0,09%. Οη πιίλζνη ζα πξέπεη λα είλαη ζθιεξνί, γεξνί, νξζνγσληζκέλνη θαη θαζαξνί πλδεηήξεο θαη Μεηαιιηθέο ηεξεψζεηο Όινη νη ζπλδεηήξεο θαη κεηαιιηθέο ζηεξεψζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ην βξεηαληθφ πξφηππν BS 1243 ή ηζνδχλακν πξφηππν ηεο Δ.Δ Θα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ πιηθά πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί θαη εγθξηζεί απφ ηελ Δπίβιεςε. 8

9 ηεγαλνπνηεηηθέο ηξψζεηο Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηεγαλνπνηεηηθέο ζηξψζεηο παλέιισλ θαη κάζθεο πνπ ζα έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ρξεζηκνπνηψληαο άζθαιην εηδηθήο ζπλζέζεσο θαη κνξθνπνίεζεο πνπ ζα αληέρεη ζηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ ζα επηθξαηνχλ ζην εξγνηάμην Μείγκαηα Κνληάκαηνο ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην κείγκα θνληάκαηνο δελ ζα έρεη εηδηθψο θαζνξηζζεί, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Δπίβιεςε ζρεηηθέο πξνηάζεηο γηα έγθξηζε. Σα θνληάκαηα δελ πξέπεη λα είλαη ηζρπξφηεξα απφ ηα πιηθά πνπ ζπλδένπλ Πξνζκίμεηο Γελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξφζκηθηα ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Δπίβιεςεο. Πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηελ Δπίβιεςε δείγκαηα πξνζκίθησλ πηζηνπνηεηηθά δνθηκψλ θαη άιιεο απνδείμεηο πνηφηεηαο. Καηφπηλ αηηήζεσο ηεο Δπίβιεςεο, θαη ρσξίο πξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ηνλ Δξγνδφηε ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θαηαζθεπάζεη δείγκαηα ηνίρσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο γηα ρξήζε πξνζκείμεσλ, 4 εβδνκάδεο πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ απηψλ ζην έξγν Παξελζέκαηα γηα αληνρή ζε ηξηβή. ε νξηδφληηνπο, κε-νιηζζαίλνληεο, κε-θέξνληεο αξκνχο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπηεζηά παξεκβχζκαηα αξκψλ ή εηδηθψο γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαζθεπαζκέλα παξελζέκαηα απφ πνιπζηπξέλην. ε νξηδφληηνπο, κε-νιηζζαίλνληεο, θέξνληεο αξκνχο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπηεζηά δηακνξθσκέλα ειαζηηθά παξελζέκαηα. ε νξηδφληηνπο, νιηζζαίλνληεο, θέξνληεο αξκνχο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξνδηακνξθσκέλεο κεκβξάλεο νιηζζήζεσο θαηαζθεπήο εξγνζηαζίνπ εηδηθψο γηα ην ζθνπφ απηφ θξαγηζηηθά Τιηθά Οη επηθάλεηεο ησλ αξκψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε αζηάξη ή ζθξαγηζηηθφ πιηθφ φπνπ πξνζδηνξίδεηαη ή φπνπ ην ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ. Γελ πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα ρπζεί ή επηθαιχςεη αζηάξη ή ζθξαγηζηηθφ πιηθφ ηηο δηπιαλέο επηθάλεηεο Πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θνξδφλη ππνζηξψκαηνο ηνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ, εθηφο απφ εθεί πνπ πξνζδηνξίδεηαη φηη κπνξεί λα παξαιεθζεί ή πνπ ζπληζηάηαη λα παξαιεθζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ, ζρεηηθά κε ηελ πξνηηζέκελε εθαξκνγή. ε πεξηπηψζεηο πνπ αξκνί ζα ππνζηνχλ πηέζεηο απφ λεξφ, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 9

10 ππνζηεξίγκαηα ηνπ θνξδνληνχ ππνζηξψκαηνο Όπνπ πξνζδηνξίδεηαη θαη φπνπ ζπληζηάηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ηαηλίεο δηαθνπήο ζπλαξκνγήο γηα λα εμαζθαιηζζνχλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ησλ ζθξαγηζηηθψλ πιηθψλ Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ κέζνδνη εθαξκνγήο απνδεδεηγκέλεο επηηπρίαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα ζθξαγηζηηθά πιηθά ζα απνζέηνληαη ζε νκνηφκνξθεο ζπλερείο ισξίδεο ρσξίο δηάθελα ή ζχιαθεο αέξνο, κε πιήξε "δηάβξεμε" ησλ επηθαλεηψλ ζπλαξκνγήο ηνπ αξκνχ εμ ίζνπ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Δθηφο εάλ έρεη ππνδεηρζεί δηαθνξεηηθά, ην απιάθη ηνπνζεηήζεσο ηνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ πξέπεη λα γεκίζεη ηφζν ψζηε λα δεκηνπξγήζεη κία ειαθξψο θπξηή επηθάλεηα ιίγν θάησ απφ ηηο δηπιαλέο επηθάλεηεο. Δθεί φπνπ ππάξρνπλ νξηδφληηνη αξκνί κεηαμχ κίαο νξηδνληίνπ επηθαλείαο θαη κηαο θαηαθφξπθεο επηθαλείαο, ην γέκηζκα ηνπ αξκνχ πξέπεη λα ζρεκαηίδεη κία κηθξή θνηιφηεηα έηζη ψζηε λα κελ καδεχεηαη πγξαζία θαη ζθφλε ζηνλ αξκφ. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ εξγαιείν γηα λα δηακνξθψλνληαη νκαιέο νη επηθάλεηεο. Σα ζθξαγηζηηθά πιηθά πξέπεη λα εηζρσξνχλ ζην βάζνο πνπ ζα έρεη ππνδείμεη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθψλ απηψλ. Πξέπεη λα αθαηξνχληαη ηπρφλ πεξηζζεχκαηα θαη "ηξεμίκαηα" ησλ ζθξαγηζηηθψλ παξαζθεπαζκάησλ εγθαίξσο κε ηελ πξφνδν ηεο εξγαζίαο. Οη γχξσ επηθάλεηεο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ψζηε λα κελ παξακέλνπλ ίρλε ησλ πιηθψλ απηψλ ρσξίο βέβαηα λα πξνθαινχληαη δεκηέο ζηηο επηθάλεηεο απηέο ή γεληθψο ζε ηειεηψκαηα. Σέινο, πξέπεη λα αθαηξεζνχλ ηειείσο φιεο νη πξνζσξηλέο πξνζηαηεπηηθέο ηαηλίεο. Όπνπ ην πιηθφ δελ βξίζθεηαη ζε ζέζε πνπ λα είλαη νξαηφ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ην βαζηθφ ρξψκα ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ παξέρεη γεληθψο ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πξνθείκελε εθαξκνγή. ε πεξηνρέο πνπ ζα είλαη νξαηέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρξψκαηα ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπίβιεςεο Σα ζθξαγηζηηθά πιηθά πήμεο πξέπεη λα ζθιεξπλζνχλ γηα λα επηηεπρζεί κηα γξήγνξε ζπλαξκνγή, πςειήο αληνρήο εζσηεξηθή ζπλεθηηθφηεηα θαη επηθαλεηαθή αληνρή. Πξέπεη επίζεο λα πξνζηαηεχνληαη θαηά ηελ πεξίνδν θαηαζθεπήο έηζη ψζηε λα κελ παξνπζηάδνληαη αιινηψζεηο ή δεκηέο (άιιεο απφ ηηο ζπλήζεηο θζνξέο θαη αιινηψζεηο απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο) κέρξη ηελ παξάδνζε ζηνλ Δξγνδφηε Γελ ζα επηηξέπνληαη νπνηεζδήπνηε επεμεξγαζίεο επηθαλεηψλ πνπ ζα είραλ επηπηψζεηο είηε επί ηεο εκθαλίζεσο είηε επί ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ. Δάλ απαηηείηαη θάπνηα επεμεξγαζία ηεο επηθαλείαο γηα λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο πήμεσο, ην ζπγθεθξηκέλν απηφ ζθξαγηζηηθφ πιηθφ, πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε δνθηκέο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνηεηλφκελε κέζνδν πήμεσο ή επεμεξγαζίαο επηθαλείαο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ νη καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απηήο 10

11 επεμεξγαζίαο επί ηνπ ζθξαγηζηηθνχ πιηθνχ Με θέξνληεο ηνίρνη Όινη νη κε θέξνληεο ηνίρνη πξνβιέπνληαη λα θαηαζθεπαζζνχλ απφ εγρψξηα ηνχβια ηνπ Οκίινπ Κνζάιε ή ηζνδχλακα, ίδησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κε επίρξηζκα θαη κε βαθή. Μία ειάρηζηε ερεηηθή κφλσζε 40db ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί ζε φινπο ηνπο εζσηεξηθνχο ηνίρνπο Με θέξνληεο ηνίρνη απφ ηνχβια πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζζνχλ σο εμήο: α. Γηα χςνο δξνκηθνχ ηνίρνπ άλσ ησλ 2,30κ πάρνο ηνίρνπ 9εθ κε ηνχβια 6x9x19εθ ή 9x12x19, ζελάδ απφ επί ηφπνπ ρπλφκελν νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 9x20cm ζην χςνο ηνπ πξεθηνχ ηεο ζχξαο (πεξίπνπ 2,30m) θαζψο θαη νπνπδήπνηε αιινχ δεηεζεί απφ ηελ επίβιεςε (π.ρ. πνδηέο παξαζχξσλ). β. Γηα χςνο κπαηηθνχ ηνίρνπ άλσ ησλ 2,30m πάρνο ηνίρνπ 19εθ. κε ηνχβια 6x9x1 9cm ή 9x12x19, ζελάδ απφ επί ηφπνπ ρπλφκελν νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 19x20εθ. ζην χςνο ηνπ πξεθηνχ ηεο ζχξαο (πεξίπνπ 2,30m) θαζψο θαη άιιν έλα ζην χςνο ηεο πνδηάο ησλ παξαζχξσλ. 11

12 ΣΜΗΜΑ 2 ΜΟΝΧΔΙ 2.1 ΓΔΝΗΚΑ Αληηθείκελν Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο είλαη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κνλψζεσλ, φπσο ζηεγαλψζεσλ, ζεξκνκνλψζεσλ, ερνκνλψζεσλ θιπ. Οη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο είλαη νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), ζχµθσλα µε ηελ ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273/ Απφθαζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνµψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, ΦΔΚ 2221 Β / Ηζρχνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα άξζξα ησλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ : ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγψλ κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο θαη ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ : πζηήκαηα κφλσζεο εμσηεξηθνχ θειχθνπο θηηξίνπ κε δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε θαη ιεπηά νπιηζκέλα ζπλζεηηθά επηρξίζκαηα. Αλ ππάξρνπλ εξγαζίεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο κπνξνχλ λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα Δζληθά Πξφηππα νπνηαζδήπνηε ρψξαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Τιηθά Σα πιηθά ησλ δηαθφξσλ κνλψζεσλ ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο, πξντφληα αλεγλσξηζκέλσλ εξγνζηαζίσλ, ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην κέζα ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία ησλ. Οη ηχπνη, ην ζρήκα, νη δηαζηάζεηο θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ κνλψζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ζπκβαηηθνχ Σηκνινγίνπ ή / θαη ζηε κειέηε. Σα κνλσηηθά πιηθά πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ ζεξκφηεηα, βξνρή, κφιπλζε απφ άιια πιηθά θαη λα απνζεθεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο απηψλ. Δπίζεο, δελ επηηξέπεηαη λα απνζεθεχνληαη πιηθά θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππεξθνξηίδνληαη ηα δηάθνξα κέξε ηεο θαηαζθεπήο. Σα κνλσηηθά πιηθά - αλάινγα κε ην ζεκείν εθαξκνγήο ηνπο - πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Μηθξή πδαηναπνξξνθεηηθφηεηα. Αληνρή ζηηο δπζκελείο γεληθά θαηξηθέο ζπλζήθεο. Αληνρή ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ην φδνλ θαη ηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο. Σα βαηά λα έρνπλ αληνρή ζηε ζπκπίεζε θαη κεγάιε πξνζηαζία βαηφηεηαο. Αληνρή ζε έληνλεο θαη ζπλερείο ζπζηνινδηαζηνιέο. 12

13 Αληνρή ζηηο θαηαπνλήζεηο θαη ηαιαηπσξίεο εθαξκνγήο. Αληνρή ζηε γήξαλζε. Να είλαη ζχγρξνλεο θαη πςειήο ηερλνινγίαο. Σα επαιεηθφκελα πγξνκνλσηηθά πιηθά θαη νη ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο γεληθά (αζθαιηφπαλα θιπ) ζα πξέπεη λα είλαη πδαηνζηεγή θαη ζπλεξγάδνληαη πιήξσο κε ηα ππφβαζξα επάλσ ζηα νπνία εθαξκφδνληαη. Οη ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο αθξψδνπο εμειαζκέλεο πνιπζηπξφιεο δαπέδσλ - δσκάησλ ζα έρνπλ πεξηκεηξηθή απφιεμε - παηνχξα ζηηο αθκέο απηψλ. Οη ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο ηνίρσλ ζα έρνπλ πεξηκεηξηθή απφιεμε - παηνχξα ζηηο επηκήθεηο αθκέο απηψλ. Σα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά γεληθά πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. ηεο 1-6/ (ΦΔΚ 362 Γ) "Πεξί εγθξίζεσο θαλνληζκνχ δηα ηελ ζεξκνκφλσζηλ ησλ θηηξίσλ" θαη λα πιεξνχλ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 2037/2000/ γηα ηελ ρξήζε πδξνρισξνθζνξαλζξάθσλ (ΖCFCs) Γείγκαηα Γείγκαηα ησλ πιηθψλ κνλψζεσλ ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηηο παξηίδεο πνπ έρνπλ παξαδνζεί θαη ζα θαηαηίζεληαη ζηελ Δπίβιεςε, ε νπνία ζα ηα εγθξίλεη πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο. Όιεο νη κεηέπεηηα παξαδφζεηο ζα είλαη ηεο ίδηαο πνηφηεηαο κε ηα εγθεθξηκέλα δείγκαηα. Ζ Δπίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα παίξλεη δείγκαηα πιηθψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο απηψλ Πξνζηαζία - Καζαξηζκφο Οη εθηειεζζείζεο εξγαζίεο κνλψζεσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο νπνηεζδήπνηε θζνξέο ή ξππάλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε άιισλ εξγαζηψλ, απφ ηξίηνπο θιπ. Οη ηπρφλ θζαξείζεο ή ξππαλζείζεο θαηαζθεπέο ζα απνθαζίζηαληαη. Όιεο νη θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ησλ εξγαζηψλ κνλψζεσλ ζα πξνζηαηεχνληαη απφ θζνξά ή ξχπαλζε πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ εθηέιεζε απηψλ. Οη ηπρφλ θζαξείζεο ή ξππαλζείζεο γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ζα απνθαζίζηαληαη. Σα άρξεζηα πιηθά, απνξξίκκαηα θιπ ζα απνκαθξχλνληαη πιήξσο κε ην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 13

14 2.2. ΔΗΓΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΜΟΝΧΔΧΝ ην ππφ κειέηε θηίξην είλαη απαξαίηεηεο νη παξαθάησ κνλψζεηο: Μφλσζε ηνπ βαηνχ δψκαηνο, ηνπ άβαηνπ δψκαηνο, θαζψο θαη ησλ δαπέδσλ ησλ εκηππαηζξίσλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο ηνπ θηεξίνπ, επηηπγράλεηαη κε επάιεηςε ηεο πιάθαο αξρηθά ζην άλσ κέξνο ηεο κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηχπνπ ESXACOAT 6S, ή άιινπ ηζνδχλακνπ, ίδησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ζε δχν ζηξψζεηο γηα θξάγκα πδξαηκψλ, ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ζεξκνκφλσζε ηχπνπ ROOF MATE, αθξνκπεηφλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ ξχζεσλ, δηπιή ζηξψζε αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο κε ςεθίδα ζηελ επηθάλεηα ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο θαη ηέινο επηζηξψλεηαη κε ηζηκεληνθνλία γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ καξκάξνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ βαηψλ ρψξσλ, ελψ ςπρξψλ ηζηκεληφπιαθσλ ζην κε βαηφ δψκα. Μφλσζε ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο κε επάιεηςε ηνπ άλσ κέξνπο ηεο πιάθαο κε δχν ζηξψζεηο αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο, ηνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο ηχπνπ ROOF MATE, δηακνξθψζε ξχζεσλ κε αθξνκπεηφλ, δηπιή αληηξηδηθή ζηεγαλσηηθή ζηξψζε, πξνζηαζία ζηεγάλσζεο κε γεσχθαζκα, θαηαζθεπή απνζηξαγγηζηηθήο ζηξψζεο, ζηξψζεο ζπγθξάηεζεο ηεο πγξαζίαο θαη ηέινο δηάζηξσζε θεπεπηηθνχ ρψκαηνο Τγξνκφλσζε ηνπ θαηψηαηνπ επηπέδνπ κε πξνζζήθε ζηεγαλνπνηεηηθνχ κάδαο ζην ζθπξφδεκα Θεξκνπξφζνςε ζην εμσηεξηθφ θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ Σν ππφζηξσκα εθαξκνγήο ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ πξέπεη λα θαζαξηζζεί απφ ζθφλε, ζθνππίδηα, ιάδηα, ιίπε θαη άιιεο επηβιαβείο γηα ηηο εξγαζίεο νπζίεο. Σειηθά, νη επηθάλεηεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε πνπ ζα είλαη απνδεθηή απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηελ Δπίβιεςε. Σα θελά, νη ξσγκέο θαη αξκνί ζην ππφζηξσκα πνπ δελ απνηεινχλ αξκνχο δηαζηνιήο πξέπεη λα γεκίδνληαη κε θαηάιιειν ζθξαγηζηηθφ πιηθφ, έηζη ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα κε ζπκβαηνχ. Γεληθά, νη εξγαζίεο εθαξκνγήο κνλσηηθψλ πιηθψλ δελ πξέπεη λα εθηεινχληαη επάλσ ζε επηθάλεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αθφινπζα ειαηηψκαηα: Αθαλφληζην ππφζηξσκα. Δπηθάλεηεο πνπ είλαη είηε πνιχ άγξηεο, είηε πνιχ ιείεο, είηε πνπ έρνπλ ππεξβνιηθά πνιινχο πφξνπο. Δπηθάλεηεο κε αηρκεξέο αθκέο απφ ην θαινχπσκα. Λαλζαζκέλεο ζηάζκεο πιαθψλ. Ρσγκέο θαη νπέο ιφγσ ηάζεσλ ή θαζίδεζεο. Υπκέλα ιάδηα, ιίπε, αζβέζηεο, ππνιείκκαηα θνληακάησλ, νξγαληθά θιπ. 14

15 Δπηζηξψζεηο κε ειαζηνκεξείο κεκβξάλεο, κεκβξάλε νπιηζκέλε κε πνιπεζηεξηθφ πιέγκα θαη κε επηθάιπςε νξπθηψλ ςεθίδσλ Πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ ζηξψζεσλ ζα γίλεη θαζαξηζκφο θαη πξνεηνηκαζία γεληθά ησλ πξνο επάιεηςε επηθαλεηψλ. Ο ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ δηαθφξσλ ζηξψζεσλ, ε αξαίσζε ησλ πιηθψλ, νη ηπρφλ απαηηνχκελεο πξνεπαιείςεηο (αζηάξη, primer θιπ), ε ζπγθφιιεζε ησλ ζηεγαλσηηθψλ κεκβξαλψλ, ε ηπρφλ επίπαζε κε ρνλδξφθνθθε άκκν θιπ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο ησλ πιηθψλ. Θα ηνπνζεηεζεί γεσχθαζκα κε πθαληφ, βάξνπο 285 gr/m2 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο κεκβξάλεο απφ ηε θπηηθή γε. ηηο πεξηπηψζεηο επηζηξψζεσλ κε ζηεγαλσηηθέο κεκβξάλεο (αζθαιηφπαλα θιπ) ζα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αιιεινθάιπςε ησλ θχιισλ, θαζψο θαη ζηελ εηδηθή θαηεξγαζία ζηηο ελψζεηο θαη ηα άθξα ησλ ζηεγαλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ζηα ινηπά εππαζή ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ πξνζηαζία ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο θαη εππαζψλ πεξηνρψλ, ζε θαηαθφξπθε επηθάλεηα, επηηπγράλεηαη κε ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πιάηνπο 200 mm πεξίπνπ θαη πάρνπο 1 mm, νηαζδήπνηε κνξθήο, κε ζηεξίγκαηα απφ εηδηθά γαιβαληζκέλα βχζκαηα θαη εηδηθέο ξνδέιεο θαη ζθξάγηζε ηψλ θελψλ κε καζηίρα ζηιηθφλεο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε. Οη εξγαζίεο ζηεγαλνπνίεζεο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κφλνλ φηαλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ σξίκαλζε ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο απηέο Μφλσζε ηνίρσλ, δαπέδσλ θαη δσκάησλ κε ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο αθξψδνπο εμειαζκέλεο πνιπζηπξφιεο. Θεξκηθή κφλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε κε δνκή θιεηζηψλ θπςειίδσλ, απαιιαγκέλε απφ πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο, ηχπνπ Wallmate CW ηεο DOW ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ, πάρνπο 7cm, κε ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι=0,027 w/mk (0,023 kca/mh C), ρακειή πδξναπνξξνθεηηθφηεηα θαη κεγάιε αληνρή ζηε ζπκπίεζε. Oη πιάθεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζθελσηά ρσξίο θελά κεηαμχ ηνπο, κε ή ρσξίο απιή ζηεξέσζε ζηνπο ηνίρνπο κε αλνμείδσηνπο κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο ή θνιιεηά κε ρξήζε εηδηθήο θφιιαο ζπκβαηήο κε ην ππφζηξσκα. Θεξκηθή κφλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε κε δνκή θιεηζηψλ θπςειίδσλ, απαιιαγκέλε απφ πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο, ηχπνπ Shapemate GR ηεο DOW ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ, πάρνπο 7cm, κε ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι=0,027 w/mk (0,023 kca/mh C), ρακειή πδξναπνξξνθεηηθφηεηα θαη κεγάιε αληνρή ζηε ζπκπίεζε. Οη πιάθεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζθελσηά ρσξίο θελά κεηαμχ ηνπο πξηλ ηελ ζθπξνδέηεζε ή αξγφηεξα 15

16 θνιιεηά κε θφιια πνπ δελ πξνζβάιεη ηελ πνιπζηεξίλε, δελ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ δηαπεξαηφηεηα πδξαηκψλ ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ θαη είλαη ρεκηθά ζπκβαηή κε ην ζθπξφδεκα. Ζ ζεξκηθή κφλσζε ζε δψκα ηνπνζεηείηαη κεηά ηνλ θαζαξηζκφ ησλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο. Απνηειείηαη απφ πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε κε δνκή θιεηζηψλ θπςειίδσλ, απαιιαγκέλε απφ πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο, ηχπνπ Roofmate SL ηεο DOW ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ, πάρνπο 7 cm, κε ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι=0,027 w/mk (0,023 kcal/mh C), ρακειή πδξναπνξξνθεηηθφηεηα θαη κεγάιε αληνρή ζηε ζπκπίεζε κε εηδηθή πεξηκεηξηθή δηακφξθσζε αθκψλ αξζεληθφ-ζειπθφ (ξακπνηέ). Ζ εξγαζία ηνπνζέηεζεο πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ πιαθψλ επί ηνπ ππνβάζξνπ, ηελ ειεχζεξε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ κε ηήξεζε ησλ επζπγξακκηψλ θαη ηαίξηαζκα ησλ απνιήμεσλ ζε ζχζηεκα δηαζηαπξνχκελσλ αξκψλ ηεγαλνπνηεηηθφ κάδαο ζθπξνδέκαηνο Καηά ηε ζθπξνδέηεζε ησλ ηνηρείσλ ππνγείνπ θαη ηεο θνηηφζηξσζεο πξνζηίζεηαη ζην κπεηφλ ζηεγαλνπνηεηηθφ κάδαο ζθπξνδέκαηνο γηα ηε κείσζε ηεο πδαηνπεξαηφηεηαο. Σα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ θπςεισηφ θνληφδεκα γηα ηελ κφλσζε δσκάησλ θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ ξχζεσλ Καηαζθεπή ζηξψζεσλ κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ θπςεισηφ θνληφδεκα βάξνπο 400 θαη 600 kg/m3, κε 250 kg ηζηκέληνπ αλά m3, ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο γηα ηελ κφλσζε δσκάησλ θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ απαηηνπκέλσλ ξχζεσλ. Αξρηθά θαζαξίδεηαη ε επηθαλείαο δηάζηξσζεο (πιάθα απφ ζθπξφδεκα), αθνινπζεί ε δηάζηξσζε ζε πξψηε θάζε ζηξψζεο απφ θπςεισηφ θνληφδεκα ησλ 400 kg/m3 (ζε πάρνο ίζν πξνο ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πξνβιεπνκέλνπ) θαη ε δηάζηξσζε, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ρξφλνπ, ηνπ ππνινίπνπ πάρνπο κε θπςεισηφ θνληφδεκα ησλ 600 kg/m ηεγάλσζε δεμακελήο κε επάιεηςε απφ ηζηκεληνεηδέο ζηεγαλνπνηεηηθφ πιηθφ Πξαγκαηνπνηείηαη κφλσζε εζσηεξηθψο δεμακελψλ λεξνχ θαζψο θαη εζσηεξηθψο ηνηρίσλ ππνγείνπ θαη αλζνδνρψλ πςειψλ απαηηήζεσλ δηα ρξήζεσο επαιεηθφκελνπ ζηεγαλνπνηεηηθνχ πιηθνχ. Πξνηνχ εθαξκνζηεί ην πιηθφ πξέπεη ε επηθάλεηα λα είλαη θαζαξή, ρσξίο άιαηα, ηξχπεο θαη αλνκεηνγελή πιηθά (ηξππφμπια, θνπξθέηεο, πνιπζηεξίλε, θσιεέο). Αθαηξνχληαη ηα ηξππφμπια, θφβνληαη νη θνπξθέηεο (ζε βάζνο 2cm) θαη νη ηπρφλ πξνεμνρέο (γξέδηα θιπ) θαη ζθξαγίδνληαη νη ηξχπεο κε ηαρχπεθην ηζηκέλην. Σν ηαρχπεθην ζηεγαλφ ηζηκέλην είλαη κε ζπξξηθλνχκελν βάζεη DΗΝ Αλακηγλχεηαη απιά κε λεξφ, παξακέλεη εξγάζηκν γηα 5 ιεπηά νπφηε θαί ζθιεξαίλεη θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζθξαγίζεη κηθξνξσγκέο, θσιηέο, ζην κπεηφλ. 16

17 3 φγθνη αλακηγλχνληαη κε 1 φγθν λεξνχ θαη δίλνπλ κηα ζθξαγηζηηθή πάζηα γηα εξγαζίεο ζε θάζεηεο επηθάλεηεο κε κπζηξί ή κε ην ρέξη. Γηα ην πιηθφ ηζρχνπλ θαη ηα εμήο: - δελ πεξηέρεη ρισξίδηα ή άιια δηαβξσηηθά ζπζηαηηθά - εθειθπζκφο θάκςεο κεηά 4 ψξεο: 214 Ν/mm² - αληνρή ζε ζιίςε κεηά 4 ψξεο: 13,3Ν/mm² κεηά 28 εκέξεο: 45,3Ν/mm² Ζ έηνηκε επηθάλεηα δηαβξέρεηαη κε λεξφ κέρξη θνξεζκνχ θαη αλακηγλχεηαη ην ηζηκεληνεηδέο πιηθφ (~25kg) κε λεξφ (~5,5-6kg) θαη γαιάθησκα βειηησηηθήο ξεηίλεο (~1,0-1,4kg) ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα παρχξεπζηε κάδα, ε νπνία επαιείθεηαη κε βνχξηζα. Πξέπεη ε κάδα απηή λα είλαη ηφζν περηή ψζηε λα ζηέθεη ζηελ βνχξηζα ρσξίο λα ζηάδεη. Σν δεχηεξν ρέξη πεξληέηαη αθνχ έρεη δέζεη ην πξψην (κεηά 2-3 ψξεο πεξίπνπ). Πξνεγνπκέλσο δηαβξέρεηαη ειαθξά ην πξψην ρέξη εθ λένπ. Σν ηζηκεληνεηδέο πιηθφ είλαη θαηάιιειν γηα ζεηηθέο (πξνιεπηηθά-απ' έμσ) θαη αξλεηηθέο (επηζθεπαζηηθά - απφ κέζα) πδξνζηαηηθέο πηέζεηο. Γίλεη ζθιεξή αλζεθηηθή επηθάλεηα ζε πιηθφ επηρσκάησζεο θαζψο θαη κε ηνμηθή, γηα επαθή κε πφζηκν λεξφ θαη έρεη ηηο εμήο ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο: Αληνρή ζε ζιίςε : 23,7 Ν/κκ2 Αληνρή ζε εθειθπζκφ : 5,4 Ν/κκ2 Γπλακηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο : Ν/κκ2 πξξίθλσζε : 0,9 Ν/κκ2 πληειεζηήο δηαπίδπζεο πδξαηκψλ : 68,5 Αληνρή πξφζθπζεο : 3,34 Ν/κκ2 Δηδηθφ βάξνο : 1,48 ± 0,05 Κg/lt Πεξηεθηηθφηεηα ζε αινγφλα : 0,001 % θ.β. Μέγηζηνο θφθθνο : < 0,032 Κg Υξφλνο πήμεσο : min Καηαθξάηεζε λεξνχ αλάκημεο : 92,5% ηεγαλφ ζηα 2,5 Bar επί 28 εκέξεο Ζ πξφζκημε ηεο βειηησηηθήο ξεηίλεο ζηα θνληάκαηα ηνπο πξνζδίδεη εμαηξεηηθέο ηηκέο εθειθπζκνχ πξφζθπζεο, πςειέο αληνρέο εθειθπζκνχ θάκςεο θαη απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ξσγκψλ ζπξξίθλσζεο. Με ρξήζε ηεο βειηησηηθήο ξεηίλεο κεηψλεηαη ην απαηηνχκελν λεξφ αλάκημεο θαηά 11,8%, απμάλεηαη ε αληνρή ζε εθειθπζκφ θάκςεο θαηά 45% θαζψο θαη ε ηηκή ηνπ εθειθπζκνχ πξφζθπζεο θαηά 300%. (ΟΗΚ Ν7906). 17

18 ΘΔΡΜΟΠΡΟΟΦΖ - Θεξκηθή κφλσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο Φ.Ο. θαη εμσηεξηθψλ ηνίρσλ θηηξίνπ κε ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο Ηζρχεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηo άξζξν ησλ ΔΣΔΠ ΔΛΟΣ ΣΠ : πζηήκαηα κφλσζεο εμσηεξηθνχ θειχθνπο θηηξίνπ κε δηνγθνχκελε πνιπζηεξίλε θαη ιεπηά νπιηζκέλα ζπλζεηηθά επηρξίζκαηα. Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ φςεσλ θηηξίνπ, κε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο πξνζφςεσλ κε νξγαληθά επηρξίζκαηα, ηχπνπ Sto Therm Classic ηεο STO ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ κε ηα ίδηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά (ι=0,035), πνπ εθαξκφδεηαη επί παληφο είδνπο δνκηθφ πιηθφ, θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο θαη ζε νπνηνδήπνηε ηειείσκα είηε δάπεδν είηε ρψκα. Οη εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ είλαη νη αθφινπζεο: 1) πξνεηνηκαζία ηνπ ππνβάζξνπ θαη θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ, 2) ηνπνζέηεζε (ζπγθφιιεζε) ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ δηνγθσκέλνπ πνιπζηπξελίνπ δηαθφξσλ παρψλ απφ 3 cm κέρξη 7 cm αληίζηνηρα ζε εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη νξνθή ππνγείνπ ή ζε δνθάξηα θαη ππνζηπιψκαηα ζε φιεο ηηο επηθάλεηεο, κε ρξήζε νξγαληθνχ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ θαη παξεκβχζκαηα ζηεξέσζεο θαη πιήξσζε ησλ αξκψλ ηνπο κε κνλσηηθφ πιηθφ, 3) ηνπνζέηεζε εηδηθψλ γσληφθξαλσλ θαη λεξνζηαιαθηψλ κε ελίζρπζε παινπιέγκαηνο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ ηειεησκάησλ ηεο ζεξκνκφλσζεο θαη ηνπ επηρξίζκαηνο ζε αλνίγκαηα (πφξηεο, παξάζπξα, θεγγίηεο θιπ.), 4) εθαξκνγή αξρηθήο ζηξψζεο εηδηθνχ νξγαληθνχ επηρξίζκαηνο κε βάζε αθξπιηθά πνιπκεξή, 5) ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε παινπιέγκαηνο ζε φιε ηελ επηθάλεηα πνπ ζεξκνκνλψλεηαη, 6) εθαξκνγή ηειηθήο ζηξψζεο εηδηθνχ νξγαληθνχ επηρξίζκαηνο θαη 7) βαθή ηνπ επηρξίζκαηνο κε εηδηθά ρξψκαηα ζπκβαηά κε ην επίρξηζκα, ζε απφρξσζε επηινγήο ηεο επίβιεςεο. εκεηψλεηαη φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα πξνηεηλφκελα απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζπκβαηά παξειθφκελα εμαξηήκαηα φπσο νδεγνί ζηήξημεο ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ, εηδηθά ηεκάρηα εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο γηα εμσηεξηθέο γσλίεο, γσληφθξαλα, πιηθά ελίζρπζεο ζηα αλνίγκαηα θαη εηδηθά παινπιέγκαηα, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφλ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. 8) Γεκηνπξγία δψλεο πςειήο ζηεγάλσζεο ζπλδπαζκέλε κε δψλε αλζεθηηθή ζε θξνχζεηο ζηελ βάζε ηνπ θηεξίνπ ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο θαη ζε ειάρηζην χςνο 0,50m πάλσ απν ην έδαθνο, ζε ρψξνπο πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε πγξαζία (φπσο πξφβνινη, εκηππαίζξηνη θιπ) κε εθαξκνγή νξγαληθήο βάζεο ζηεγαλσηηθφ πιηθφ δηαζπνξάο, ην νπνίν αλακηγλχεηαη 1:1 κε ηζηκέλην Portland ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ηνπ StoFlexyl. Αξρηθά εθαξκφδνπκε κηα ζηξψζε ηνπ κίγκαηνο ζαλ αζηάξη δηαιχνληαο ην κε κέρξη 10% κε λεξφ. Σνπνζεηνχκε ηηο πιάθεο εληζρπκέλεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ EPS Board 200 RF κε ζήκαλζε 18

19 CE πάρνπο 6 cm. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο μεθηλήζεη απεπζείαο απφ ην δάπεδν (δειαδή ην δάπεδν θαη ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή), ε δηεπηθάλεηα δαπέδνπ - πιαθψλ (θάησ ζφθνξν πιάθαο) θαη ππνζηξψκαηνο- πιαθψλ θαιχπηεηαη θαη απηή κε εκβαπηηζκφ ζε εηδηθφ ζηεγαλσηηθφ επίρξηζκα παινπιέγκαηνο ελδεηθηηθνχ ηχπνπ StoFlexyl ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ θαη ζε χςνο πεξίπνπ ~20 cm θαη ζην δάπεδν ζε θάξδνο πεξίπνπ 6cm, ελψ ζα παξακέλεη αλακνλή παινπιέγκαηνο ~30cm. ηελ κπξνζηά επηθάλεηα ηεο πιάθαο θαη γηα ~30cm εθαξκφδνπκε ην εηδηθφ ζηεγαλσηηθφ επίρξηζκα ελδεηθηηθνχ ηχπνπ StoFlexyl ζην νπνίν εκβαπηίδεηαη ε αλακνλή ηνπ εληζρπηηθνχ παινπιέγκαηνο ελδεηηθηθνχ ηχπνπ Sto Glassfibre Mesh κε θαξέ 4Υ4mm θαη βάξνο 165 gr/cm2, πςειψλ αληνρψλ κε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ησλ ηάζεσλ (1750 Ν / 50 mm) αλζεθηηθφ ζηα αιθάιηα (εκβαπηίδεηαη φζν είλαη λσπφ ην επίρξηζκα, έηζη ψζηε λα θαιπθζεί πιήξσο). Οη ισξίδεο ηνπ πιέγκαηνο ζα πξέπεη λα αιιειεπηθαιχπηνληαη θαηά 10 cm πεξίπνπ. Αθνχ ζηεγλψζεη πιήξσο ε ζηξψζε ζηεγαλνπνίεζεο, εθαξκφδνληαη ηα επηρξίζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 9) Πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ θαη γηα χςνο 2,00 κ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, εθαξκφδεηαη πάλσ ζηηο ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο ε εληζρπηηθή αληηξξεγκαηηθή ζηξψζε νξγαληθνχ ζνβά ελδεηθηηθνχ ηχπνπ StoArmat Classic θαη ζηε λσπή απηή ζηξψζε εκβαπηίδεηαη ην εηδηθά εληζρπκέλν παιφπιεγκα κε θαξέ 7,5x7,5, βάξνο > 480gr/m2, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Sto Armour Mesh, σο κηα επηπιένλ ζηξψζε νπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζεξκνπξφζνςεο. Σν εληζρπκέλν παιφπιεγκα δελ αληηθαζηζηά ην ζπλεζηζκέλν πιέγκα νπιηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Όιεο νη εξγαζίεο πξνζηαζίαο θαη εληζρχζεσλ ζα εθηειεζζνχλ, ιακβάλνληαο ππ' φςηλ ηα ελδεηδεηγκέλα πάρε πιηθψλ θαη ηξφπνπο εθαξκνγήο - επηθαιχςεσλ-, πνπ πξνδηαγξάθεη ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο, κε ηελ ππφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή ησλ πιηθψλ θαη ηελ έγθξηζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ λα κε παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ην πάρνο ή ηελ ηειηθή πθή ηνπ επηρξίζκαηνο Αζθαιηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ γηα δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ, κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα, ηχπνπ ΔΥΑΚΟΣ Νν 6-S ηεο ΔΥΑ Αζθαιηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ γηα δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ, κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα, ηχπνπ ΔΥΑΚΟΣ Νν 6-S ηεο ΔΥΑ ή ηζνδχλακνπ ηχπνπ, πνπ παξνπζηάδεη δπλαηφηεηα ζπζηνινδηαζηνιήο ηνπιάρηζηνλ 100%. Σν πιηθφ εθαξκφδεηαη ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ έξγνπ αθνχ πξνεγεζεί θαιφο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ θαη απνκάθξπλζε θάζε ραιαξνχ πιηθνχ θαη ζθφλεο. ηε ζπλέρεηα ην πιηθφ δηαζηξψλεηαη ζε δχν ζηξψζεηο κε θαηαλάισζε ηνπιάρηζηνλ 400 gr/m2 ζε θάζε ζηξψζε. 19

20 Μεκβξάλε HDPE κε θσληθέο ή ζθαηξηθέο πξνεμνρέο (απγνπιηέξα) ηεγάλσζε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε ην έδαθνο κε κεκβξάλε HDPE (πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο) κε θσληθέο ή ζθαηξηθέο πξνεμνρέο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζηεξεψλεηαη κεηαμχ ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ θαη ησλ παξεηψλ νξχγκαηνο κε θαηάιιεινπο απνζηαηήξεο, ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ ηνηρίσλ πξηλ ηελ επίρσζή ηνπο θαη καηίδεηαη κε επηθάιπςε ηνπιάρηζηνλ 30 cm. 20

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε

ΤΓΥΡΟΝΑ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ. εθαξκφδνληαη ζηηο θαηαζθεπέο ζαλ θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΓΦΡΟΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΙΡΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ, ΑΜ 070130 Θεςςαλονίκη, επτέμβριοσ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα : Καηαζθεπή πεηξακαηηθήο δηάηαμεο γηα ηελ κέηξεζε βηναεξίνπ παξαγφκελνπ απφ αλαεξφβηα απνηθνδφκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο

2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01. Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο 2012-03-28 ICS:11.180.99;03.100.01 ΔΛΟΣ 1439 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Οξγαληζκόο θηιηθόο ζε πνιίηεο κε αλαπεξία Απαηηήζεηο θαη ζπζηάζεηο Organization friendly to citizens with disabilities -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ (εκεηώζεηο γηα Σερλνινγία Σξνθίκσλ) Θενθάλεο Γεσξγόπνπινο Σκεκα Γηαηξνθήο-Γηαηηνινγίαο Γ εμακελν ΔΓΩΓΗΜΑ ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΑ Οξηζκνί Δδώδηκα ιίπε θαη έιαηα ραξαθηεξίδνληαη φια

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014»

«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ ΟΓΩΝ 2014» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Μ.: 8/14 Σ.Τ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΗΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ, ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ & ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΩΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα