Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών"

Transcript

1 Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Τομ. 7, 1988 Καραμανλιδικοί κώδικες του κέντρου μικρασιατικών σπουδών Μπαλτά Ευαγγελία /deltiokms.192 Copyright 1988 To cite this article: Μπαλτά (1988). Καραμανλιδικοί κώδικες του κέντρου μικρασιατικών σπουδών. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 7,

2 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ή εργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο παρουσίασης του τουρκικού καί καραμανλίδικου αρχειακού ύλικοϋ πού βρίσκεται κατατεθειμένο στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Αποτελεί όμως γενικότερα συνέχεια προηγούμενων εργασιών, πού είχαν στόχο τήν καταλογογράφηση του μι κρασιατικού υλικού πού διασώθηκε καί βρίσκεται σήμερα στήν Ελλάδα1. Είναι ή άναλυτική περιγραφή τών περιεχομένων τών τουρκόφωνων καί δί γλωσσων (ελληνόφωνων καί τουρκόφωνων) κωδίκων τού Κέντρου Μικρασι ατικών Σπουδών. Μια πρώτη παρουσίαση τών κωδίκων αύτών έγινε από τήν Ματούλα Κουρουποΰ τό 1981 με τον τίτλο «Πίνακας II. Καραμανλίδικοι μικτοί κώδικες τού Κ.Μ.Σ.1 2, σε άρθρο όπου καταλογογραφοΰνται οι ελληνό φωνοι κώδικες τού Κέντρου. 'Ο κατάλογός μας περιγράφει 22 κώδικες. Στο βιβλίο εισαγωγής τού Κ.Μ.Σ. καταγράφονται 29 κώδικες, όσους δημοσιεύει στον κατάλογό της καί ή Μ. Κουρουποΰ. Από τούς 29 αυτούς κώδικες ό Μάταλα 30 έχει χαθεί3. Οί Κίρκ Χαρμάν 44 καί 45 εξαιρούνται, καθώς πρόκειται για δακτυλόγραφα τετράδια στα όποια καταγράφεται τό «δημοτολόγιο τού χωριού Κίρκ Χαρ μάν περιφέρειας Κερασούντας σύμφωνα με τό τουρκικό ληξιαρχικό βιβλίο 1. Σχετικά μέ τήν καταλογογράφηση κοινοτικών κωδίκων βλ. Κ. Ά. Διαμαντή, Τά περιεχό μενα τών Γενικών Αρχείων του Κράτους Α', Αθήνα 1972, σσ Κ. Μαμώνη, «Χειρό γραφοι κώδικες τής βιβλιοθήκης τής Εστίας Ν. Σμύρνης, Μικρασιατικά Χρονικά 8 (1959), σσ , δπου περιγράφονται τρεις κοινοτικοί κώδικες τοϋ Κασαμπά, καί τής ιδίας, «Τό άρχεΐο του Μικρασιατικού Συλλόγου ΑΝΑΤΟΛΗ, Μνημοσύνη 7 ( ), σ. 148, όπου περιγράφονται κώδικες κοινοτικοί καί μητροπολιτικοί (ΚΣΤ'-ΚΘ'), καί σσ , όπου οί υπηρεσιακοί κώδικες του συλλόγου «Ανατολή (Λ'-ΝΔ'). Μ. Κουρουποΰ, «Ελληνόφωνοι κώδικες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 2 (1981), σσ Μ. Κουρουποΰ, δ.π., σσ Στο ίδιο, σ

3 202 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ του ίδιου χωρίου4. Τέλος εξαιρούνται οί κώδικες Καισάρεια 285, 6Προκόπι 7 29b καί Νέβσεχιρ 22\ οί όποιοι αποτελούν στην πραγματικότητα χειρόγρα φα. Στον τελικό αριθμό των 22 κωδίκων πού περιγράφονται στήν εργασία αύτή πρέπει να προστεθεί καί ό κώδικας 2/1 Γκέλβερι, πού εντάσσει ή Μ. Κουρουποϋ στούς ελληνόφωνους κώδικες, γιατί πρόκειται για δίγλωσσο κώδικα8. Δεκαπέντε από τούς 22 κώδικες είναι τουρκόφωνοι, γραμμένοι μέ ελληνικούς χαρακτήρες, έξι δίγλωσσοι καί ένας γραμμένος μέ αραβικούς χαρακτήρες. Στον κατάλογο πού ακολουθεί τό σύντομο αύτό σημείωμά μας οί κώδικες παρουσιάζονται άλφαβητικά. Ή χρονολογική κατάταξη δέ διευκολύνει, έφόσον όλοι οί κώδικες είναι τού δεύτερου μισού τού 19ου καί 20οΰ αιώνα μέ πολύ μικρές μεταξύ τους χρονολογικές διαφορές9. Αντίθετα, θεωρούμε ότι μέ τήν αλφαβητική κατάταξη των κωδίκων ό κατάλογος γίνεται εύχρηστος καί δίνει μια άμεση εικόνα τού αν καί πόσοι κώδικες υπάρχουν γιά τήν X μικρασιατική κοινότητα στό άρχειο τού Κ.Μ.Σ., συμπληρώνοντας αύτήν τού καταλόγου Διαμάντη γιά τούς άντίστοιχους των ΓΑΚ10, 11 όπου βρίσκεται τό κύριο σώμα" των κωδίκων. Γιά κάθε κώδικα, εκτός άπό τόν αΰξοντα άριθμό τού καταλόγου μας, δίνουμε καί τόν αριθμό εισαγωγής (ά.ε.) στά αρχεία τού Κ.Μ.Σ. Στήν άνάλυση των περιεχομένων των κωδίκων συμβουλευτήκαμε όσα σχετικά σημειώματα υπήρχαν στό Κ.Μ.Σ. άπό τούς παλαιότερους συνεργά τες του Γεώργιο Μαυροχαλυβίδη, Χρήστο Τουργούτη, Έμμ. Τσαλίκογλου καί Γεώργιο Παντελίδη. Στό σύντομο αύτό εκδοτικό σημείωμα άπέφυγα νά άναφερθώ στή σημα 4. Στο ίδιο, σσ καί 227 σημ Στο ίδιο, σ. 226 σημ Στό ίδιο, σ. 227 σημ Πρόκειται γιά τετράδιο τοΰ Θ. Άράπογλου, στό όποιο άντιγράφει φιρμάνια, διατάγματα του 18ου καί 19ου αιώνα πού άφοροϋν τό Νέβσεχιρ στά τουρκικά, μέ έλληνικούς όμως χαρακτή ρες. Μετάφραση του τετραδίου αϋτοϋ βρίσκεται κατατεθειμένη στό Κ.Μ.Σ. 8. Μ. Κουρουποϋ, δ.π., σσ 'Ο κώδικας Σκοπή 14 είναι κι αυτός του δεύτερου μισοϋ τοϋ 19ου αιώνα καί αρχών τοϋ εικοστού. 10. Κ. Ά. Διαμάντης, δ.π., όπου υπάρχει σύντομη περιγραφή των κωδίκων. Αναλυτικός κατάλογος των περιεχομένων τών κωδίκων Καππαδοκίας πού υπάρχουν στά ΓΑΚ έτοιμάζεται άπό τις Μ. Κουρουποϋ, Ε. Μπαλτά. 11. Βάσει τοϋ καταλόγου Κ. Άθ. Διαμάντη, δ.π., ό άριθμός τών μικρασιατικών κωδίκων τών ΓΑΚ φθάνει τούς 510.

4 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 203 σία πού έχουν οί κώδικες ώς πηγή για τή μελέτη του μικρασιατικού ελληνι σμού, ακριβώς γιατί τό σώμα τού Κ.Μ.Σ. αποτελεί ένα μικρό υποσύνολο σέ σχέση μέ τον κύριο όγκο πού είναι κατατεθειμένος στα Γενικά Αρχεία τού Κράτους. Εκτενής αναφορά στή θεματολογία των πηγών αύτών θά γίνει στον πρόλογο τού καταλόγου πού ετοιμάζεται σέ συνεργασία μέ τήν Ματούλα Κουρουποΰ. Ή έκδοση αύτή θά παρουσιάζει άναλυτικά τά περιεχόμενα τών 250 καππαδοκικών κωδίκων τών ΓΑΚ. ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Μ.Σ. Α.α/α.ε Προέλευση 1/2 2/13 3/17 4/ 18 5/7 6/27 7/3 8/12 9/33 10/25 11/20 12/21 13/40 14/8 15/10 16/6 17/32 18/41 19/ 14 20/ 19 21/11 22/42 "Αι Κωστέν A ραβανί Βέξε Βέξε Γκέλβερι Καισάρεια Κερμίρα Κωνσταντινούπολη Μαλακοπή Μπερεκετλί Μαντέν Νέβσεχιρ Νέβσεχιρ Νέβσεχιρ Προκόπι Σαζάλτζα Σαζάλτζα Σίλατα Σίλατα Σκοπή Σκοπή Στέφανα Ταβλοσούν Α.ά: Αϋξων άριθμός καταλόγου Χρονολογίες Α.ε: Αριθμός εισαγωγής Κ.Μ.Σ.

5 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ 204 1/2 AT - ΚΩΣΤΕΝ ,37x0, σ. Κατάστιχο κοινότητας με διαθήκες, πωλητήρια, δωρητήρια, πρακτι κά συνεδριάσεων δημογεροντίας. Α. Δερματόδετος κώδικας. Αρίθμηση μεταγενέστερη, σσ Σελίδες λευκές: 51, 62-64, 71-73, 82-84, 86-87, 89-96, , 103, 105. Ανάμεσα στις σσ λείπουν αρκετά φύλλα λευκά. 1. σσ. 1-2: Καταχώριση ταμειακών λογαριασμών. 2. σσ. 3-5: Εγκύκλιος του πρωτοσύγκελου του 'Αγίου Καισαρείας Αθανα σίου, με τήν όποια συστήνει να καταγράφονται οΐ βαπτίσεις καί οί αρραβώνες σέ ειδικό κώδικα, γιά να πάψουν νά συμβαίνουν τα άτοπα πού προκαλοϋνται άπό άμέλεια καί άταξία. Καθορίζεται ό τρόπος πού θά γίνεται ή καταχώριση τών βαπτίσεων, τών αρραβώνων, τών γάμων καί τών θανάτων. Επίσης δηλώνεται ότι θά τιμωρηθούν άπό τόν αρχι ερέα όσοι ιερείς δέν ακολουθήσουν τις συστάσεις. Στή συνέχεια ορί ζεται τό ποσό πού θά δίνεται στον επίτροπο τής εκκλησίας γιά τις βαπτίσεις καί τούς αρραβώνες καί ορίζεται τό τελετουργικό τής παρα μονής τού γάμου καί τής στέψης.1 Άναφέρεται επίσης ότι οί παπάδες θά διαβάζουν κάθε Σάββατο τις «μερίδες τών κατοίκων καί θά παίρνου 1 γι αυτό, μαζί μέ τό ετήσιο επίδομά τους, 15 γρόσια. Ακόμη κι εκείνοι πού δέν θέλουν νά διαβάζονται οί μερίδες τους θά δίνουν τό χρόνο 12 γρόσια στον παπά. 3. σσ. 6-22: Καταχωρίσεις βαπτίσεων ( ). Αναλυτικά κατ έτος: 1853:5, 1854:10, 1855:12, 1856:15, 1857:16, 1858:14, 1859:20, 1860:1, 1864:1, 1865:4, 1866:5, 1868:1, 1869:6, 1870:2, 1872:2, 1873:5, 1875:3, 1876:3, 1877:3, 1878:6, 1879:12, 1880:3, 1881:2, 1882:2, 1883:1, 1884:1, 1885:2, 1886:3, 1887:11, 1888:17, 1889:7, 1890:5, 1891:11, 1892:20, 1893:17, 1894:15, 1895:16, 1896:10, 1897:15, 1898:21, 1899:18, 1900:14, 1901: σ. 23: Καταχώριση διαθήκης. 5. σσ : Έλεγχος διαχείρισης τού επιτρόπου Μηνά Κεχαγιά γιά τα έτη σ. 27: Πρακτικό συνεδρίασης τής δημογεροντίας (1 Μαρτίου 1868). Σ αυτό άναφέρεται ότι ή κοινότητα δανείστηκε γρόσια άπό ιδιώ τες γιά νά πληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις προς τό κράτος καθώς καί τούς φόρους όσων είχαν ξενιτευτεί στήν Πόλη. Συνολικά τό ποσό αύτό έφθανε τά γρόσια έτησίως. Επειδή όμως οί δανει στές ζητούν τά χρήματά τους, ή οθωμανική διοίκηση έδωσε τήν άδεια

6 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 205 στούς δημογέροντες να πουλήσουν τα κτήματα των ξενιτεμένων προκειμένου νά πληρωθούν τα χρέη τους. Οί δημογέροντες, με τή σειρά τους, εξουσιοδοτούν δύο ταμίες για τήν πώληση καί τήν ένοικίαση των κτημάτων. 7. σσ : Καταγραφή των χρεών των ξενιτεμένων καί τής άξίας των κτημάτων τους πού πρόκειται νά πουληθούν ή νά νοικιαστούν άπό τήν κοινότητα γιά νά εξοφληθούν τά χρέη τους. 8. σ. 32: Πρόσληψη δασκάλου με ετήσιο μισθό γρόσια (11 Οκτωβρί ου 1871). 9. σ. 33: Πρακτικό τής 24 Αύγούστου 1869, όπου σημειώνονται σε 8 άρθρα τά έσοδα τής κοινότητας πού προέρχονται άπό εισφορές των ξενιτεμέ νων, άπό στεφανώματα, βαπτίσεις, θανάτους, διευθετήσεις διαφορών κλπ. Τά ποσά πού είσπράττονται ορίζονται σε κατηγορίες ανάλογα μέ τήν οικονομική κατάσταση τών κατοίκων καί διατίθενται γιά τό σχο λείο. Ακόμη δίνεται στο σχολείο ένα μέρος άπό τά χρήματα τού παγ καριού καί τό προϊόν ενός δίσκου τής εκκλησίας. Ειδικός επίτροπος διαχειρίζεται τά εισοδήματα τού σχολείου καί λογοδοτεί στό τέλος τής χρονιάς. Τό πρακτικό ύπογράφεται άπό 15 πρόσωπα, ανάμεσα στα όποια είναι καί ό Αναστάσιος Λεβίδης. 10. σσ : Καταχωρίσεις βαπτίσεων ( ). Αναλυτικά: 1901:4, 1902:26, 1903:18, 1904:5, 1905: σ. 37: Πρόσληψη δασκάλου μέ μισθό 700 γρόσια (11 Μαρτίου 1869). 12. σσ : Καταχώριση έσόδων-έξόδων τής κοινότητας ( ). 13. σ. 44: Καταχωρίσεις βαπτίσεων ( ): 1903:5, 1904:10, 1905: σ. 47: Πρόσληψη δασκάλου (1873) μέ μισθό γρόσια τό χρόνο. 15. σ. 48: Εκλογή δεκαμελούς δημογεροντίας (Σύνοδος). Ένα μέλος της είναι ύπεύθυνο γιά τή λειτουργία τού σχολείου καί τής εκκλησίας. Τό πρακτικό επιβεβαιώνει ό Καισαρείας Εύστάθιος (1 Ιουνίου 1875). 16. σσ : Καταχωρίσεις βαπτίσεων ( ). Κατ έτος: 1910:3, 1911:5, 1915:1, 1917:5, 1918:5, 1920:10, 1921:12, 1922:3, 1923:5, 1924: σσ : Καταχωρίζονται οί κτηματικοί φόροι τού έτους 1290 ( ). 18. σ. 65: Καταχώριση καθυστερούμενων φόρων τού έτους σσ : Καταχωρίζεται ό στρατιωτικός φόρος τού έτους 1310 ( ). Οί άρρενες κάτοικοι πού πληρώνουν τό φόρο αύτό είναι 189 καί διαιρούνται, βάσει τής οικονομικής τους κατάστασης, σέ 4 κατηγορί ες. Ή α' πληρώνει 100 γρόσια, ή β' 75, ή γ' 65 καί ή δ' 47. Τό συνολικό ποσό τού φόρου φθάνει τά γρόσια. Εξαιρούνται 30 περίπου κάτοικοι άπό τή φορολογία, ώς άποροι.

7 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ σσ : Καταχώριση πράξεων δωρεάς ή πώλησης κτημάτων. 21. σσ : Καταχωρίσεις εσόδων καί εξόδων τής κοινότητας. Προέλευση: Δωρεά Σοφίας Τουρκέρογλου. 2/13 ΑΡΑΒΑΝΙ ,29x0, σ. Μητρώο βαπτίσεων. Α. Κατάστιχο εμπορίου. Σελιδαρίθμηση μεταγενέστερη. Σελίδες λευκές: Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα: «Άραβάν καργιεσινίν βαπτίς Δεφτερίδιρ. 1. σσ : Καταχωρίσεις βαπτίσεων άπό 1η Ιανουάριου 1856 ως 9 Ιουνί ου Στις καταχωρίσεις αυτές άναφέρεται ό τόπος προέλευσης, τά ονόματα των γονέων καί των αναδοχών, τό όνομα του βαπτισθέντος. Στο Άραβανί φαίνεται να έχουν εγκατασταθεί πληθυσμοί προερχόμε νοι κυρίως άπό τά χωριά Γούρτονος καί Σαζάλτζα. Λιγότεροι είναι εκείνοι πού προέρχονται άπό τό Μιστί, Φάρασα, Καγιά πασί, Φερτέκι, Νίγδη, Ικόνιο, Νέβσεχιρ, Καισάρεια, Κερμέρα, Γκέλβερι, Δελμοσούν. Αναλυτικά οί βαπτίσεις πού καταχωρίζονται κατ έτος είναι: 1856:4, 1857:4, 1858:5, 1859:40, I860:-, 1861:2, 1863:1, 1864:2, 1865:1, 1866:1, 1867:1, 1868:1, 1869:11, 1870:13, 1871:17, 1872:17, 1873:22, 1874:8, 1875:10, 1876:13, 1877:15, 1878:24, 1879:22, 1880:22, 1881:19, 1882:12, 1883:13, 1884:19, 1885:22, 1886:14, 1887:19, 1888:20, 1889:19, 1890:20, 1891:23, 1892:20, 1893:17, 1894:8, 1895:16, 1896:21, 1897:15, 1898:17, 1899:11, 1900:15, 1901:21, 1902:17, 1903:17, 1904:18, 1905:9, 1906:4, 1907:28, 1908:12, 1909:19, 1910:20, 1911:13, 1912:19, 1913:6, 1914:18, 1915:18, 1916:5, 1917:6, 1918:6, 1919:2, 1920:6, 1921:6, 1922:2, 1923:2, 1924:7. Προέλευση: Δωρεά Αναστασίας Σ. Κάζη (1958). 3/17 ΒΕΞΕ ,27x0,20 β'+98σ. Μητρώο βαπτίσεων. Α. Κατάστιχο εμπορίου. Στάχωση άπό χοντρό ναστόχαρτο. Σελίδες λευ κές: α', 23-92, σ. β': «Πού τεφτέρ Βέξε καριεσί Γέννησις τής Θεοτόκου κοινοτησινήν

8 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 207 σιμτιέ καδάρ τεφτερί όλτουγού ταστίκ όλουνούρ. Βέξε 1910 Μαρτίου 12 (Βεβαιώνεται ότι στο κατάστιχο αυτό καταγράφονται οί βαπτίσεις πού τελέστηκαν στήν κοινότητα Γέννηση τής Θεοτόκου του χωριού Βέξε). Ακολουθούν οί υπογραφές: Νικόλαος Ίωάννου, Ίορδάν Προ δρόμου, Μ. Ίορδάνου, Ιορδάνης Χα'Ήροδρόμου, Παπά Ισαάκ ίερεύς οικονόμος. 2. σσ. 1-22: Καταχωρίσεις βαπτίσεων' άπό 13 Σεπτεμβρίου 1859 ως 27 Μαΐου Οί βαπτίσεις πού καταχωρίζονται κατ έτος είναι: 1859:3, 1860:4, 1861:1, 1862:2, 1863:1, 1864:3, 1865:-, 1866:1, 1867:2, 1868:4, 1869:1, 1870:4, 1871:3, 1872:4, 1873:5, 1874:2, 1875:-, 1876:3, 1877:5, 1878:5, 1879:3, 1880:3, 1881:5, 1882:3, 1883:3, 1884:3, 1885:6, 1886:3, 1887:5, 1888:4, 1889:2, 1890:5, 1891:1, 1892:4, 1893:2, 1894:5, 1895:2, 1896:3, 1897:3, 1898:1, 1899:-, 1900:1, 1901:1, 1902:2, 1903:5, 1904:4, 1905:1, 1906:5, 1907:2, 1908:1, 1909:3, 1910:4, 1911:1, 1912:4, 1913:4, 1914:2, 1915:7, 1916:2, 1917:2, 1918:5, 1919:2, 1920:1. 3. σσ : Καταγραφή 25 αργυρών σκευών τής εκκλησίας (24 Αύγούστου 1893). Καταγραφή 94 χάλκινων σκευών (20 Σεπτεμβρίου 1887). 4. σσ : Κανονισμός τής κοινότητας πού συντάχθηκε τήν 1η Ιανουάρι ου Άποτελεΐται άπό 30 άρθρα πού άφορούν τήν αμοιβή τού ιερέα γιά τις διάφορες τελετές καί μυστήρια. Επίσης καταγράφονται έθιμα σχετικά μέ τήν προίκα καί τό τελετουργικό τού γάμου. Προέλευση: Δωρεά Αγάπιου Άβραμίδη (1958). 4/18 ΒΕΞΕ ,28x0,20 70 σ. Βιβλίο εσόδων καί έξόδων τής εκκλησίας. Α. Κατάστιχο εμπορίου. Αρίθμηση χειρόγραφη άπό 1-68 (verso-recto). Σελίδες λευκές: 2, 12, 20-42, σ. 1: «Σενέ /βρίου 1 ταριχδέν Ίορδάν άγά Καρά Σάβα όγλού έπιτροποσλούκ βακτινήν έκκλησίανην ίράτ βέ μεσαριφάτ τεφδερίδιρ. t Παπά Ισαάκ (Βιβλίο εσόδων καί έξόδων τής εκκλησίας, όταν ήταν επίτροπος ό Ίορδάν αγάς Καρά Σάββα όγλού. 1 Σεπτεμβρίου 1909 Παπά Ισαάκ). Άπό τήν υπογραφή τού παπά Ισαάκ, ή οποία ύπάρχει καί σέ ένα δίφυλλο λυτό χειρόγραφο κατάλογο, όπου καταγράφονται τά ονόματα τών χριστιανών κατοίκων τού χωριού Βέξε, ταυτίζεται ό κώδικας, διότι πουθενά στις σελίδες του δέν άναφέρεται τό όνομα τού χωριού.

9 208 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ 2. σσ. 3-19: Καταχώριση εσόδων άπό 1η Σεπτεμβρίου 1909 ώς 10η Μαΐου Τά έσοδα αύτά προέρχονται άπό το παγκάρι, άπό εισπράξεις διαφόρων τελετών (βαπτίσεις, γάμους, κηδείες, λειτουργίες), άπό άφιερώματα (είδη υφαντικής πού εκποιούνται άπό τόν επίτροπο, ζώα πού εξαγοράζονται άπό τούς άφιερωτές), άπό εισφορές τών κατοίκων του χωριού καί τών ξενιτεμένων, άπό δωρεές υπέρ τής εκκλησίας σέ χρήμα (άπό τήν οικογένεια τού γαμπρού ή τόν κουμπάρο) ή δωρεές μετά θάνατο, άπό εκποίηση παλιών εικόνων, άπό πανηγύρεις, άπό πωλήσεις ή ενοικιάσεις στασιδίων στό γυναικωνίτη. Ή εκκλησία όμως έχει καί άπό άλλες πηγές έσοδα: Καθώς διαθέτει ρευστό, δανείζει, καί εισπράττει τόκους. Έχει επίσης βακουφικά σπί τια, χωράφια, αμπέλια, φούρνο, τά όποια νοικιάζει ή πουλά. Καλλιερ γεί για δικό της λογαριασμό χωράφια καί πουλά τό προϊόν (τή φυτική χρωστική ουσία, ράμνος ή χρωστική). Τέλος πουλά καυσόξυλα, κέ δρους, ασβέστη καί καρύδια άπό τά βακουφικά της κτήματα. 3. σσ : Καταχώριση εξόδων άπό 15 Οκτωβρίου 1909 έως 15 Οκτω βρίου Τά έσοδα πού σημειώνονται είναι: λάδι, κερί, θυμίαμα, άλεύρι καί πρόσφορα, μισθός ιερέα καί δασκάλου, επιχορήγηση μη τροπολίτη, συντήρηση εκκλησίας καί σχολείου, έλεημοσύνες. Στα έξοδα καταχωρίζονται οί φόροι πού πρέπει να πληρώνει ή εκκλησία στό οθωμανικό κράτος γιά τά βακουφικά της κτήματα, τά ποσά πού δίνει στούς καλλιεργητές τών χωραφιών της καθώς καί τά ποσά πού δανείζει. Επίσης ή έκκλησία πληρώνει τά έξοδα τής μετάβασης τών στρατευσίμων στήν Καισάρεια γιά τή στρατολογική τους εξέταση, τά έξοδα τού όθωμανοΰ υπαλλήλου πού έρχεται τό 1923 γιά τήν καταγρα φή τού πληθυσμού, πληρώνει τήν εισφορά ύπέρ τού παπά Έφτίμ1, τό δικαίωμα έπί τού οινοπνεύματος κλπ. B. 1. Δίφυλλο λυτό. «Οί ορθόδοξοι χριστιανοί τού χωρίου Βέξε τής επαρχίας Καισαρείας. Πρόκειται γιά αντίγραφο καταλόγου πού συν- 1. Βλ. Έκκλησις προς τόν όρθόδοξονλαόν καί άπολογία Παπά Ευθυμίου, χ.χ., 32 σ. Τόΐδιο φυλλάδιο κυκλοφόρησε καί στα καραμανλίδικα: Παπά Εύθύμ έφένδινιν όρθόδοξος έχαλιέμουραδζαατή βέ πατρικχανελέ καρσή μουδαφααναμέ, χ.χ., 36 σ., καί Α. Άλεξανδρής, «Ή άπόπειρα δημιουργίας Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας στην Καππαδοκία , Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 4 (1983), σσ Επίσης βλ. σχετική άρθρογραφία στις έφημερίδες: Βασ. Ήλιάδης, «Παπά Εύθύμ ό Ψευδοπατριάρχης, Ό Ταχυδρόμος ΙΒ ', φ. 600 ( ). Sam Cohen, «Ο Παπά Εύθύμ, κατευθυνόμενον όργανον τής τουρκικής κυβερνήσεως, Τό Βήμα ( ), Γ. Μόδη, «Οί τουρκοορθόδοξοι τού Παπά Εύθύμ, δ.π. ( ), Π. Παλαιολόγος, «Φαιδρά καί θλιβερά, δ.π. ( ), Γ. I. Παντελίδη, «Μερικά πράγματα πού άπό Ιδίαν άντίληψιν ξέρω καί όσα άπ άλλους έμαθα γιά τόν παπά Εύθύμ, Προσφυγικός Κόσμος (15.6, 22.6, 29.6, 6.7, 20.7, 3.8, 10.8, 17.8, 24.8, 31.8, 7.9, 14.9, 21.9, 28.9, 10.10, 12.10, 19.10, καί ).

10 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 209 τάχθηκε στίς 11 Ιουνίου 1924 καί στο όποιο καταχωρίζονται τα 65 μέλη των 26 χριστιανικών οικογενειών του χωριοϋ. Έγγράφεται ή ηλικία τους, τό επάγγελμα, ή πατρίδα ή ό τόπος διαμονής καί τό άν έχουν αφήσει περιουσία στο χωριό μετά τήν Ανταλλαγή. 2. Γράμμα του Θόδωρου καί τής Ελισάβετ Σολομωνίδου προς τόν γαμβρό τους Παπά Ισαάκ (26 Μαρτίου 1925). 3. Τρία φύλλα λευκά με τή φίρμα του φαρμακείου του Θεόδωρου Σολομωνί δου στήν Πόλη (στά ελληνικά, γαλλικά καί τουρκικά, μέ άραβική γραφή). Προέλευση: Δωρεά Αγάπιου Άβρααμίδη (1958) ,32x0,21 5/7 ΓΚΕΛΒΕΡΙ 110 σ. Πρακτικά κοινότητας, καταχωρίσεις δωρεών, διαθηκών, πωλητηρίων. Α: Κώδικας δερματόδετος. Από φύλλο κολλημένο στήν εσωτερική επι φάνεια τής στάχωσης μαθαίνουμε ότι ό κώδικας είχε 194 σελίδες. Μεταγενέ στερη αρίθμηση σ., διότι φαίνεται ότι άποσπάσθηκαν στό μεταξύ φύλλα. Σελίδες λευκές: 1, 13, 17, 19,21, 23, 26, 28, 30, 33, 34, 37,41,43,45, 48, 50, 51, 53, 58, 59, καί 108, σ. 2: Πρακτικό πού ορίζει τήν αμοιβή τού κανδηλανάπτη κατά τις διάφο ρες ιεροτελεστίες (1865). 2. σ. 3: Πρακτικό πού κανονίζει τά ποσά πού εισπράττει ή κοινότητα άπό τήν τέλεση διαφόρων μυστηρίων (1η Ιανουάριου 1865). 3. σ. 4: Πρακτικό πρόσληψης κανδηλανάπτη (1η Δεκεμβρίου 1866). 4. σ. 5: Διευθέτηση κληρονομικής διαφοράς. 5. σ. 6: Πρόσληψη δασκάλου μέ μισθό γρόσια τό χρόνο. Ό μισθός αύξάνεται κατά 100 γρόσια κάθε χρονιά. 6. σ. 7: Πρακτικό πώλησης όλης τής κινητής περιουσίας τού Προδρόμου Άτλαμάζογλου Συμεών στήν κοινότητα. 7. σσ. 8-12: Καταχωρίσεις διαθηκών. 8. σσ : Διευθετήσεις οικονομικών διαφορών μεταξύ συγγενών. 9. σ. 26: Πρόσληψη δασκάλου μέ μισθό γρόσια τό χρόνο (23 Απριλί ου 1860). 10. σ. 28: Πρακτικά πρόσληψης δασκάλων γιά τά έτη 1860 καί 1861.

11 210 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ 11. σ. 31: Δωρητήριο οικοπέδου για την ανέγερση σχολείου. 12. σ. 33: Διευθέτηση κληρονομικών δικαιωμάτων ορφανών. 13. σ. 35: Παράδοση λογαριασμού διαχειριστών σχολικών χρημάτων. 14. σ. 36: Πρακτικό πού ρυθμίζει τά σχετικά με τήν προμήθεια τών άπαιτούμενων γιά τή λειτουργία. 15. σ. 39: Καταχώριση πωλητηρίου. 16. σ. 40: Εξοφλητικό χρέους. 17. σ. 43: Καταχώριση διαθήκης. 18. σ. 54: Πρακτικό στο όποιο άναφέρονται τά περιουσιακά στοιχεία τής εκκλησίας τού 'Αγίου Γεωργίου στά Κενάταλα. Επικυρώνεται άπό τον Μελιτουπόλεως Εύγένιο (18 Νοεμβρίου 1864). 19. σ. 59: Πωλητήριο. 20. σ. 62: Διάλυση άρραβώνος. 21. σ. 107: Δύο σύντομα πρακτικά μέ χρονολογίες 1862 καί Παραδίδεται το ποσόν τού δίσκου τής εκκλησίας. 22. σ. 110: Πρακτικό επιτροπής πού διόρισε δύο επόπτες ύπεύθυνους γιά τήν ανέγερση τού σχολείου. Προέλευση: Δωρεά Μηνά Κάλφογλου (1952) ,30x0,20 6/27 ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 76 σ. Βιβλίο πρακτικών τής Επιτροπής Ανταλλαγής. Α. Κατάστιχο εμπορίου. Σελίδες λευκές: 1-4, 28-53, Σφραγίδες: α) «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στο κέντρο: «ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, β) «ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙ ΩΝ. Στο κέντρο: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 1. σ. 5: Πρακτικό συνεδρίασης τής 29ης Απριλίου Πρόεδρος τής συνεδρίασης ό έπίσκοπος Καισαρείας Γερβάσιος. Αντικείμενο τής συνεδρίασης ό διορισμός επιτροπής πού: α) Θά άχρηστεύσει τήν κοινοτική περιουσία πού δεν έχει αξία καθώς καί αύτήν πού δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεΐ. β) Θά καταγράψει καί θά συσκευάσει σέ κάσες τήν κινητή πολύτι μη κοινοτική περιουσία τών εκκλησιών τού 'Αγίου Νικολάου καί τού 'Αγίου Βασιλείου, ώστε νά είναι έτοιμη γιά μεταφορά. γ) Θά συντάξει κατάλογο τών συσκευασμένων άντικειμένων καί θά τά καταχωρίσει στο βιβλίο πρακτικών. 'Ο κατάλογος θά παραδοθεΐ

12 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 211 στή δευτεροβάθμια Επιτροπή για τήν Ανταλλαγή καί στον Πρόεδρο τής Επιτροπής, πού αντιπροσωπεύει τήν κοινότητα τής Καισαρείας. Διορισμός τριμελούς επιτροπής άπό τούς: Θεόδωρο Τουρμούσογλου, αντιπρόεδρο (πρόεδρος είναι ό Γερβάσιος), Θωμά Μίλκογλου, ταμία, Ήλία Ήλιάδη, γραμματέα. 'Έπονται οί υπογραφές: Επίσκοπος Γερβάσιος, Βασίλης Ίσαακίδης, Θωμάς Μίλκογλου, B. Ν. Τσαβτάρογλου, Γιαννάκης Κυριακίδης, Ιωσήφ Καρακιόγλου, Ιωάννης Άβραμίδης, Ήλ. Ήλιάδης. 2. σ. 6: Πρακτικό δεύτερης συνεδρίασης (30 Απριλίου 1924). Ή έπιτροπή ξεχωρίζει ένα μέρος των πολύτιμων άντικειμένων πού πρόκειται νά μεταφερθοΰν. 3. σ. 7: Πρακτικό συνεδρίασης τής 1ης Μαΐου 'Ολοκληρώνεται ό κατάλογος των άντικειμένων πού θά μεταφερθοΰν καί γίνεται έλεγχός τους με τίς καταχωρίσεις στα παλιά βιβλία τής Εκκλησίας. Γιά τον έλεγχο αυτό ή Επιτροπή συμπληρώνεται καί μέ άλλα μέλη. Διορίζε ται άλλη έπιτροπή γιά νά προσδιορίσει καί νά τακτοποιήσει τά προς μεταφοράν αντικείμενα των μοναστηριών. Στήν έπιτροπή αύτή θά άντιπροσωπεύονται καί τά χωριά μέ έναν άντιπρόσωπο. Νέα έπιτροπή διορίζεται γιά τά έπιπλα καί τά σκεύη πού δέν θά δηλωθούν, ώς δήθεν πουλημένα. Απολογισμός τού Θ. Τουρμούσογλου γιά τή διαχείριση των κοινοτικών κτημάτων. Ό απολογισμός υποβάλλεται στον έπίσκοπο Γερβάσιο. 'Υπογραφές: Επίσκοπος Γερβάσιος, πρόεδρος, Θ. Τουρμούσογλου, άντιπρόεδρος, Ή. Ήλιάδης, γραμματεύς. Μέλη: Γιαννακός Κυριακίδης, Β. Τσαβτάρογλου, Ί. Άβραμίδης, Β. Φιλιππί δης, Β. Ίσαακίδης, Θ. Μίλκογλου, Ίωσ. Καρακιόζογλου, Έλέξ. Κοζάνογλου. 4. σσ. 8-13: Λεπτομερής κατάλογος ιερών σκευών, άμφιων καί άλλων αντι κειμένων τού θησαυροφυλακίου πού προορίζονται γιά μεταφορά. 5 σ 14 Πρακτικό συνεδρίασης τής 13 Μαΐου α) Τά κοινοτικά κειμήλια πού παραδίδει ò έπίτροπος Θ. Τουρμού σογλου διαδέχτηκε τόν πεθερό του Ιωσήφ Μιχαηλίδη ταυτίζον ται πλήρως μέ έκεΐνα τής άπογραφής τού Εκφράζονται ή ικανο ποίηση καί οί εύχαριστίες τής κοινότητας. 'Ο Θ. Τουρμούσογλου έξουσιοδοτεΐται νά κρατήσει τά κλειδιά τού θησαυροφυλακίου τής κοινότητας μέχρι νά γίνει ή μεταφορά τών κειμηλίων. β) Ή έκποίηση τής κοινοτικής περιουσίας (χαλιά, κιλίμια τής Σχολής κλπ.) πού δέν είναι δυνατόν νά μεταφερθεΐ άνατίθεται στούς Θ. Τουρμούσογλου καί Θ. Μίλκογλου. Ό τελευταίος συγκεντρώνει καί τά χρήματα. γ) 'Ο Θ. Τουρμούσογλου πρέπει νά παρουσιάσει τόν ισολογισμό τής διαχείρισης τών σχολικών κτημάτων καί μαζί μέ τόν Θ. Μίλκο-

13 21? ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ γλου να συνεχίσουν τή διαχείρισή τους μέχρι τήν Ανταλλαγή. 6. σ. 15: Πρακτικό συνεδρίασης τής 24 Μαΐου Πρόεδρος τής συνεδρί ασης ό επίσκοπος Γερβάσιος. Άποφασίζεται: α) Νά σταλούν τα εκκλησιαστικά κειμήλια στή Μερσίνα, στο όνο μα του Χαράλαμπου Κεδίκογλου, μέ τις υπογραφές των Γερβασίου καί Θ. Τουρμούσογλου. β) Νά εκποιηθούν τα ασημικά για νά εξασφαλιστεί ή μεταφορά των άπορων οικογενειών. γ) Παρουσιάζεται άπό τον Θ. Τουρμούσογλου ό ισολογισμός τής διαχείρισης των κοινοτικών καί σχολικών κτημάτων, ό όποιος καί έγκρίνεται. 7. σ. 16: Πρακτικό 27ης Μαΐου 'Ορίζεται τετραμελής επιτροπή πού θά συντάξει ονομαστικό κατάλογο τών άπορων οικογενειών. 8. σσ : Κατάλογος ιερών σκευών τής εκκλησίας του 'Αγίου Βασιλεί ου. Παραδόθηκαν καί φυλάσσονται σε κάσες στήν εκκλησία τού 'Αγί ου Νικολάου. 9. σ. 19: Πρακτικό 2ας Ιουνίου Πρόεδρος τής συνεδρίασης ό Γερβάσιος. Συμμετέχουν οί εκπρόσωποι τών οργανώσεων κοινωνικής Πρό νοιας άπό τά διάφορα χωριά. Θέμα: Ή εξασφάλιση τής συντήρησης τού μητροπολίτη καί τών επισκόπων. 'Ομόφωνη άπόφαση νά διατε θούν για τή συντήρησή τους 150 λίρες μηνιαίως: 25 για τά έξοδα τού μητροπολίτη, 25 γιά τόν επίσκοπο Μελέτιο καί οί ύπόλοιπες 100 γιά τόν επίσκοπο Γερβάσιο. Γίνεται ή κατανομή τού ποσού στις διάφορες κοινότητες: Καισάρεια: λίρες, Τάλας: 2.500, Ταβλοσούν: 1.500, Κερμίρα: 1.500, Ζιντζίντερε: 1.000, Έντουρλούκ: 1.500, Ταρσιάχ: 750, Βέξε: 200, Σκοπή: 500, Άγιρνάς: 750, Πουγιάν: 500, Καρατζόρεν: 300, Τασλίκ: 500, Ρουμκαβάκ: 500 καί Τσουκούρ: 500. Σύνολο: λί ρες. Ακολουθούν 16 υπογραφές τών εκπροσώπων τών κοινοτήτων. 10. σσ : Κατάλογος απόρων, πού όμως άκυρώνεται. 11. σ. 23: Πρακτικό 11ης Αύγούστου Πρόεδρος τής συνεδρίασης ô Γερβάσιος. α) Τά πολύτιμα σκεύη τής εκκλησίας τού 'Αγίου Νικολάου παραδίδονται στή 12η δευτεροβάθμια επιτροπή Ανταλλαγής, τής όποιας πρόεδρος είναι ό Σιλπέν καί πληρεξούσιος τής Ελλάδας ό Μανδανάκης1. β) Έμβασμα λιρών τής έν Κωνσταντινουπόλει Αδελφότητος γιά τούς φτωχούς. I. Το άρχείο τού Ξεν. Μανδανάκη είναι κατατεθειμένο στο Κ.Μ.Σ.

14 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 213 γ) Δώρα στον Γερβάσιο γιά το ζήλο πού έπέδειξε στή διαχείριση των κοινοτικών υποθέσεων. 12. σσ : Κατάλογος 334 άπορων ατόμων στά όποια μοιράστηκαν γρόσια. 13. σσ : Καταχώριση άριστερά τών εσόδων άπό τήν πώληση τών εκ κλησιαστικών καί σχολικών επίπλων καί δεξιά τών εξόδων γιά τή μεταφορά τής υπόλοιπης περιουσίας (7 Μαΐου - 29 Αύγούστου 1924). Σύνολο εσόδων (σ. 64) γρόσια. Σύνολο δαπανών γρό σια. Πλεόνασμα γρόσια, πού παραδόθηκε στον επίσκοπο Γερβάσιο. Πέντε ομολογίες τών Ανατολικών σιδηροδρόμων, τών όποιων άναφέρονται οί άριθμοί, παραδόθηκαν γιά λογαριασμό τής κοινότητας στον ταμία Θ. Μίλκογλου, ό όποιος, όταν άργότερα, τό 1929, ιδρύθηκε τό Ταμείο Ανταλλαξίμων, τίς παρέδωσε σ αύτό, όπως φαίνεται άπό σχετική άπόδειξη παραλαβής του Ταμείου Ανταλλαξίμων πού είναι καταχωρισμένη στο τέλος τής σ. 65. Προέλευση: Δωρεά Θωμά Μίλκογλου (1959) ,39x0,27 7/3 ΚΕΡΜΙΡΑ 134 σ. Πρακτικά δημογεροντίας πού άφοροΰν τή συντήρηση τών δύο έκκλησιών καί τών σχολείων τής κοινότητας. Α: Κατάστιχο εμπορίου πανόδετο. Στή στάχωση ύπάρχει ετικέτα: «Jour nal, στά παράφυλλα τής στάχωσης τό σήμα κατατεθέν τής κατασκευάστριας εταιρείας «Large Manufactory of the Best Registers and Copy Books. Έντυπη άρίθμηση Σελίδες λευκές: 1, 2, 9, 17, 33, 35, 71, 101, 103, , 118. 'Ο κώδικας περιλαμβάνει 90 πρακτικά, τά όποια άριθμήθηκαν άπό συνεργάτη τού Κ.Μ.Σ. Πέντε πρακτικά, τά ύπ άριθ. 27, 28, 29, 81 καί 86, είναι γραμμένα στά ελληνικά. Σφραγίδα: Στρογγυλή, διάμετρος 0,035, «ΔΗ ΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ ΚΕΡΜΥΡΑΣ. Στο κέντρο δάφνινο στεφάνι. 1. σ. 3: «Κώδιξ τής Δημογεροντίας Κερμύρας άπό τής 25ης Ιανουάριου σσ. 4-6: Καταγραφή εσόδων τής εκκλησίας 'Αγίων Θεοδώρων. 3. σ. 7: Δύο πρακτικά (τά ύπ άριθ. 4 καί 5) σχετικά μέ τήν έκδοση πιστο ποιητικού γεννήσεως γιά τούς χριστιανούς πού στρατολογοΰνται μετά τήν άνακήρυξη τού Συντάγματος. Άποφασίζεται ότι ή έκδοση τών πιστοποιητικών αύτών θά βασίζεται στούς κώδικες βαπτίσεων πού κρατούν οί ιερείς στις εκκλησίες. Οί τελευταίοι θά εισπράττουν γιά

15 214 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ τήν έκδοσή τους ένα μετζήτι. Τα πιστοποιητικά αύτά, για να μήν επι κυρώνονται κάθε φορά άπό το Γραφείο Καισαρείας, θά έκδίδονται στο έξης άπό τον παπά Ευγένιο, πού ορίστηκε ύπεύθυνος για τήν έκδοσή τους. 4. σ. 8: Έσοδα των εκκλησιών 'Αγίων Θεοδώρων καί Παναγίας. 5. σσ : Ισολογισμοί καί πρακτικά συνεδριάσεων των εκκλησιαστι κών επιτροπών σχετικά με τή διαχείριση τών εσόδων τής εκκλησίας γιά τό χρονικό διάστημα ( ). 6. σ. 34: Πρακτικό (ύπ άρ. 23) γιά τή σύμπτυξη δύο σχολών, τής «Ελληνι κής Σχολής καί τής «Δημοτικής, σέ μία, τήν «Αστική. Τό 1915 στήν Κερμίρα υπήρχε όκτατάξιο Γυμνάσιο, Παρθεναγωγείο καί Νηπι αγωγείο. 7. σ. 36: Πρακτικό (ύπ άρ. 25), στο όποιο καταγράφεται ή απόφαση τής Δημογεροντίας νά πουλήσει μέρος τής κινητής περιουσίας της καθώς καί τά άφιερώματα τών εκκλησιών, γιά τή συντήρηση τών σχολείων. Λαμβάνεται αύτή ή απόφαση, διότι τά έσοδα τής κοινότητας έχουν λιγοστεύσει, λόγω τής μετανάστευσης ( ). 8. σσ : Πρακτικό (ύπ άρ. 27) τής συνέλευσης τής Σχολικής Εφορεί ας ύπό τήν Προεδρία τού Καισαρείας Αμβροσίου (10 Μαρτίου 1913). Άποφασίζεται: α) ή 'ίδρυση Νηπιαγωγείου, β) ή 'ίδρυση Παρθεναγω γείου («έκ τής τοιαύτης ή τοιαύτης άναπτύξεως τών μητέρων έξαρτάται καί πηγάζει ή τοιάδε ή τοιάδε τού οίκου καί τής κοινωνίας εύημερία καί άνάπτυξις) καί γ) ό περιορισμός τής Αστικής Σχολής σέ τέσσε ρις τάξεις καί ή ίδρυση, πέραν τής Αστικής Σχολής, «έμπορογλωσσικοΰ τμήματος. Τού τελευταίου καθορίζεται ό σκοπός, ή ύλη καί τά μαθήματα: θά διδάσκεται ή τουρκική, γαλλική, ελληνική (άρχαία καί νέα). Τά βοηθητικά μαθήματα, 'Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική, Μαθη ματικά καί Λογιστικά, θά διδάσκονται εναλλάξ σέ μία άπό τις τρεις αυτές γλώσσες, γιά τήν εκμάθηση «τών τεχνικών όρων έκάστης γλώσσης. Επίσης στό τμήμα αύτό «θεωρείται έπιβάλλουσα καί ή έκμάθηση τής αγγλικής γλώσσας. 9. σ. 40: Αποφάσεις (πρακτικό ύπ άρ. 28) τής γενικής συνέλευσης τών ορθοδόξων κατοίκων τής Κερμίρας, πού έλήφθησαν παρουσία τού μη τροπολίτη Καισαρείας Αμβροσίου, σχετικά μέ τήν εξεύρεση πόρων γιά τή λειτουργία καί συντήρηση τών έκκλησιών καί τών σχολείων τής κοινότητας. 10. σσ : Πρακτικό (ύπ άρ. 29) συνέλευσης τής Σχολικής Εφορείας ύπό τήν προεδρία τού Καισαρείας Αμβροσίου (12 Ιουνίου 1913). Οί σπουδαιότερες άποφάσεις είναι: α) Εφαρμογή τού ποινολογίου γιά τούς άτίθασους μαθητές, β) Απομάκρυνση μή ικανών δασκάλων, γ)

16 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 215 Πρόσληψη νέων δασκάλων μέ ευρύτερες γνώσεις, πού καλύπτουν πε ρισσότερες απαιτήσεις των σχολείων, δ) Για τη διδασκαλία τής τουρ κικής «να προσληφθή άπόφοιτος τουρκικού γυμνασίου (ΐδαδιέ), επει δή ή διδασκαλία τών τουρκικών επιβάλλεται να είναι τελεία, ε) Πρόσληψη ελληνόφωνου επιστάτη «'ίνα... έξοβελισθή τής Σχολής τό ξενόφωνον. 11. σ. 47: Πρακτικό (ύπ άρ. 35), στό όποιο καταγράφονται τά χρυσά καί τά άσημένια ιερά σκεύη τών δύο εκκλησιών τής κοινότητας. 12. σσ : Ισολογισμός τής εκκλησίας τών 'Αγίων Θεοδώρων. 13. σσ : Καταχώριση κοινοτικών κτημάτων. 14. σσ : Πρακτικά πού άφοροϋν διανομή περιουσιακών στοιχείων, δωρητήρια, άμοιβές ψαλτών, ιερέων κλπ. 15. σσ : Ισολογισμός τής κοινότητας (1914). 16. σσ : Πρακτικά πού άφοροϋν έκποίηση ήσημικών τής εκκλησίας (βλ. σ. 47), δωρεές, διορισμό κανδηλανάπτη. 17. σσ : Ισολογισμοί ( ) τής κοινότητας. 18. σσ : Πωλητήρια, εκλογή μουχτάρη. 19. σσ : Πρακτικά σχετικά μέ τό προσωπικό τών σχολείων ( ). 20. σ. 85: Πρακτικό πού ορίζει τούς όρους υπηρεσίας τών ιερέων. 21. σσ : Εκλογή εφορείας. 22. σσ : Πρακτικά σχετικά μέ τήν πρόσληψη δασκάλων τό Πρακτικό ύπ άρ. 73 (σ. 92) άφορά τή στρατιωτική εισφορά τής κοινότητας. 23. σ. 96: Διανομή ένοριών στούς ιερείς (1917). 24. σσ : Πρακτικά πού αφορούν τή μισθοδοσία τού προσωπικού τών σχολείων καί τών έκκλησιών, ισολογισμοί τών ετών Προέλευση: Δωρεά Χρυσόστομου Πεχλίδη (1953). 8/12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ,34x0, σ. Λογιστικό βιβλίο εμπορικής επιχείρησης. Α. Κατάστιχο δερματόδετο. Στή στάχωση ύπάρχει ετικέτα: «4 μουκερέρ Πιριντζή Κώδηξ. Μεταγενέστερη σελιδαρίθμηση Σελίδες 1. 'Ο κώδικας αυτός έχει καταχωρισθεΐ ώς ΓΚΕΛΒΕΡΙ 12, έπειδή οϊ συνεταίροι τής έμπορι-

17 ?1Λ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ λευκές: 7, 10-11, 23, 28,43-44, 56, 69, 72, 77-78, 89-90, 94, 96-97, 108, , , , 160, 162, , , σσ : Έγγράφονται ετήσιοι Ισολογισμοί, άπογραφές εμπορευμά των, χρεοπιστωτικοί λογαριασμοί καθώς καί δωρεές προς τούς φτω χούς, νοσοκομεία κλπ. Πρόκειται για λογιστικό βιβλίο τής συνεταιρι στικής εμπορικής επιχείρησης των αδελφών Χατζή Προδρόμου, Ίωάννου καί Έρμολάου Άνδρεάδη με τόν Πρόδρομο Καπλάνογλου. Οί συνεταίροι κατάγονται άπό τό Γκέλβερι καί ξενιτεύθηκαν στήν Κων σταντινούπολη, όπου άσχολήθηκαν μέ τό εμπόριο τροφίμων. Ό κώδι κας αύτός, πού είναι τό πρώτο λογιστικό βιβλίο τής επιχείρησης, καλύ πτει τά έτη Προέλευση: Δωρεά Έρμολάου Άνδρεάδη (1955). 9/33 ΜΑΛΑΚΟΠΗ ,39x0, σ. Έσοδα-εξοδα τής έκκλησίας των Ταξιαρχών*. Α. Κατάστιχο δερματόδετο. Κακή κατάσταση. Μεταγενέστερη σελιδαρίθμηση Σελίδες λευκές: 6-7, 9, 13, 15, 31, 35-37, 40-41, 45, 63, 66, 79, Ό κώδικας είναι γραμμένος καραμανλίδικα καί έλληνικά. 1. σσ. 1-84: Έσοδα-εξοδα τής έκκλησίας τών Ταξιαρχών κατά τά έτη /25 ΜΠΕΡΕΚΕΤΛΙ ΜΑΝΤΕΝ 0,30x0,20 30 σ. Πρόχειρο ταμειακό βιβλίο. Α. Κατάστιχο εμπορίου. Διπλό χάρτινο εξώφυλλο, τού όποιου ή εσωτε ρική επιφάνεια φέρει λογαριασμούς. Ή πρώτη σελιδαρίθμηση είναι μέ άρα-1 κής επιχείρησης κατάγονται άπό τό Γκέλβερι. Ή έδρα τής έπιχείρησης είναι ή Κωνσταντινού πολη. ^ 1. Βλ. φάκελο Μαλακοπή 174 του άρχείου του Κ.Μ.Σ., δπου υπάρχουν πληροφορίες για τις έκκλησίες τής κοινότητας. Στή Μαλακοπή υπήρχαν δύο μεγάλες έκκλησίες: τών 'Αγίων Θεο δώρων στόν «κάτω μαχαλέ καί τών Ταξιαρχών στόν «έπάνω μαχαλέ.

18 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 217 βικούς αριθμούς (1-30), άρχίζει όμως άπό τά αριστερά προς τα δεξιά. Σελίδες λευκές: 24, σσ. 1-30: Πρόχειροι λογαριασμοί καί καταχωρίσεις των εισπράξεων τής εκκλησίας τής κοινότητας Μπερεκετλί Μαντέν, ή όποια εκκλησιαστι κά υπάγεται στον 'Άγιο Χαλδείας, όπως συνάγουμε άπό τήν υπογραφή: Άρτοποιάδης, έξαρχος του Αγίου Χαλδείας (σ. 20). Ή προέλευση τού κώδικα συνάγεται άπό δύο ενδείξεις: στή σ. 20, πάνω άπό τήν υπογραφή τού έξάρχου, διαβάζουμε: «Μαδέν 20 Ζανουάρ 919 καί στή σ. 26: «Έν Μεταλλείω Περεκετλή τή 22α Ιουλίου Προέλευση: Δωρεά Τικταμπάνη (1953). 11/20 ΝΕΒΣΕΧΙΡ χ.χ., προφανώς όμως το 1923 ή ,56x0,41 32 σ. Καταγραφή δηλώσεων των κατοίκων του Νέβσεχιρ γιά τήν κτηματι κή περιουσία πού άφηναν στο χωριό τους. Α: Σπάραγμα. Σελίδες πού άποσπάστηκαν άπό κώδικα. Φέρουν τήν εξής σελιδαρίθμηση: καί Σελίδες λευκές: 19, καί σσ : Δηλώσεις των κατοίκων τής συνοικίας «Μπάς μαχαλλέ τής κοινότητας Νέβσεχιρ. Οί δηλώσεις πού σώζονται είναι οί ύπ άρ. 263 ως 450. Δίπλα στό όνομα τού ιδιοκτήτη καταγράφεται τό όνομα αύτού πού υπέγραψε τή δήλωση καί άκολουθεί ό άριθμός της. Εκτός αύτών, δηλώνεται τό είδος τού κτήματος (σπίτι, χωράφι, άμπέλι, βοσκότοπος, μαγαζί κλπ.), ό τόπος κατοικίας καθώς καί ό τόπος καταγωγής τού Ιδιοκτήτη. Στή συνέχεια έγγράφεται ή άξια τού κτήματος, ή άξια των προϊόντων του, οί ζημιές. Ή συνολική άξια των καταγραμμένων κτη μάτων φτάνει σε τουρκικές λίρες. Τά βακουφικά κτήματα τής εκκλησίας είναι συνολικής άξίας τουρκικών λιρών καί τά κοινοτικά (σ. 18). 2. σσ : Δηλώσεις (ύπ άρ ) τών κατοίκων τής συνοικίας «Άσσαγή μαχαλλέ. Ή συνολική άξια τής κτηματικής τους περιουσίας άνέρχεται σέ τουρκικές λίρες (σ. 48). Στή σ. 48 καταγράφεται άνά συνοικίες ή συνολική άξια τών κτημάτων καί δίνονται τά περιεχό μενα τού κώδικα. Άπό τήν άνακεφαλαίωση αύτή πληροφορούμαστε ότι ό κώδικας, άπό τόν όποιο προέρχεται τό σπάραγμα πού περιγρά φουμε, περιλάμβανε στις σελίδες του δηλώσεις τών κατοίκων άπό τις τρεις συνοικίες τής κοινότητας Νέβσεχιρ: Πάς μαχαλλέ (σσ. 9-17): τουρκικές λίρες Όρτά μαχαλλέ (σσ ):

19 318 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ Άσσαγή μαχαλλέ (σσ ): Νέβσεχιρ εκκλησία βακουφλαρή (σ. 17): Νέβσεχιρ κοινότησινε άΐδ (σ. 17): Όρτά μαχαλλέ σαχσά άΐδ (σ. 27): Σύνολο Προέλευση: Δωρεά Βασίλη Δοπτόγλου (1953). 12/21 ΝΕΒΣΕΧΙΡ χ.χ., προφανώς όμως το 1923 ή ,27x0,21 56 σ. Καταγραφή των χριστιανών κατοίκων. Α: Τετράδιο χωρίς στάχωση. Κατάσταση κακή. Αρίθμηση μεταγενέ στερη: σσ Καταγραφή 261 οικογενειών γηγενών Νεαπολιτών. Άναφέρονται ό οικογενειάρχης, τά μέλη τής οικογένειας, ή ήλικία, το επάγγελμα του οικογενειάρχη καί αν εχει ξενιτευθεΐ. Ένα δείγμα τέτοιας άπογραφής: Άρ. Ιδιοκτήτης *Άτομα Ήλικία Επάγγελμα Τόπος διαμονής 1 Άποστόλ όγλού Βασίλ Ελισάβετ σύζυγος Όδυσσεύς γιος Ευανθία κόρη Λάζαρος γιος Γεωργός 5 Στο τέλος τής σ. 51 καταγράφονται οί κάτοικοι τής Νεάπολης, σύμφωνα μέ τον τόπο καταγωγής τους: Νεβσεχιρλή Μαδενλί Σουβιρμεζλί Χασά Κιοϊλί Μιστιλί Δενιζλή Τιρχινλί Καϊσερλή Ζιλελί Κηρητλί Πουρσαλί Άραβοσονλού

20 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ σσ : Καταγραφή των έπήλυδων οικογενειών. Προέλευση: Δωρεά Βασίλη Δοπτόγλου (1953). 13/40 ΝΕΒΣΕΧΙΡ ,33x0,21 β' + 108σ. Βιβλίο πρακτικών τής Επιτροπής Ανταλλαγής. Α: Κατάστιχο εμπορίου. Μεταγενέστερη σελιδαρίθμηση Στήν αρ χή ένα φύλλο, πού δε συμπεριλήφθηκε στήν παραπάνω σελιδαρίθμηση. Σε λίδες λευκές: β', 27, , σ. α': Καταγραφή των σπιτιών καί των κατοίκων τριών μαχαλάδων τού Νέβσεχιρ: Οίκίαι Πρόσφυγ. άνω συνοικία μέση συνοικία κάτω συνοικία οίκίαι 723 εν Κων/πόλει 1499 υλαι αί οίκίαι μετά των άναχωρησάντων Κάτοικοι άνω 985 μέση 724 κάτω σσ. 1-35: Πρακτικά τριάντα συνεδριάσεων τής Επιτροπής Ανταλλαγής τοΰ Νέβσεχιρ (24 Μαΐου - 17 Σεπτ. 1924), στα όποια καταγράφονται καί τα βοηθήματα προς τούς πτωχούς. Μέλη τής επιτροπής είναι οί: Άνέστης έφέντη Κιουλπαληγί, Κωστάκης Τούνογλου, δόκτωρ Δανι ήλ Δανιηλίδης, Βασιλάκης Ίωάνογλου, Γεωργάκης Χατζησπύρογλου, Ίωαννάκης Ταρακδζόγλου. Προέλευση: Δωρεά Γ. Μαυροχαλυβίδη (1962).

21 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΛ Ό κώδικας των Σιλάτων (ύπ άρ. 18/41) στα χέρια τής κυρίας Χατζηφιλιππίδου, συζύγου του δωρητή. (Φωτογραφία του Έρμόλαου Άνδρεάδη, Απρίλιος Αρχείο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.)

22 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ /8 ΠΡΟΚΟΠΙ ,40x0,25 96 σ. Φορολογικός πίνακας των άρρένων κατοίκων πού ύπόκεινται σέ στρατιωτικό φόρο (bedel-i askeriye). A: Κατάστιχο εμπορίου μέ σκουρόχρωμο χάρτινο εξώφυλλο. Είναι γραμμένο στά τουρκικά με αραβικούς χαρακτήρες. Ό κώδικας άρχίζει από αριστερά προς τά δεξιά. Διαιρείται σέ δύο μέρη μέ άντίστοιχη άρίθμηση 1-43 καί Μεταγενέστερη σελιδαρίθμηση 1-98, άπό δεξιά προς τά άριστερά. Σελίδες λευκές: 1-2, 49, σσ. 1-48: Άπογραφή των άρρένων κατοίκων τού Προκοπίου πού ύπόκεινται σέ στρατιωτικό φόρο. Άπογράφονται κατά μαχαλάδες άπό τις τοπικές άρμόδιες τουρκικές ύπηρεσίες: Σαρμισακλή (σσ. 3-13): 157 άτομα: γρόσια Καπουδάν (σσ ): 99 : Σαμουήλ (σσ ): 96 : Ντουά γερή (σσ ): 123 : Μουπαγιατζή (σσ ): 148 : Σύνολο 'Ο στρατιωτικός αύτός φόρος, ό όποιος στή σ. 48 καταγράφεται ώς ποσό γροσίων καί 10 παρόδων, ποικίλλει άπό 10 ώς 400 γρόσια, άνάλογα μέ τήν οικονομική κατάσταση τού φορολογούμενου, καί πρέ πει νά καταβληθεί σέ τέσσερις ισόποσες δόσεις τά έτη ( ), άρχίζοντας άπό τό Στις σσ καταχωρίζονται 31 ονόματα άδήλωτων Προκοπίων ή ξένων, πού έχουν δηλωθεί πιθανόν στήν πατρίδα τους, διαμένουν όμως στό Προκόπι. 'Ο φόρος αύτός άνά άτομο κυμαίνεται άπό 407 ώς 872 γρόσια. Συνολικά τά 31 αύτά άτομα υποχρεώνονται νά πληρώσουν γρόσια. Ή σ. 48 κλείνει μέ τό πρακτικό όπου καταγράφονται: α) Ό στρατιωτικός φόρος τού έτους, σύμφωνα μέ τό δεύτερο πίνακα: γρόσια β) Ό φόρος τού έτους 1320, πού πρέπει νά πλη ρώσουν οί άδήλωτοι: ,10 γ) 'Ο φόρος τού έτους 1320 των διπλογραμμένων (πού θεωρούνται ώς άδήλωτοι) ή των ξένων: ,10 'Ο φόρος τού μή μουσουλμανικού μιλλέτ τού καζά Προκοπίου κα τά τό έτος 1320 συνίσταται σέ γρόσια καί κατανεμήθηκε στούς κατοίκους του, όπως φαίνεται άπό τό δεύτερο πίνακα. Στό μεταξύ, κατά

23 222 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ τήν άπογραφή βρέθηκαν 178 άτομα άδήλωτα, πού ό φόρος τους φθάνει τα γρόσια καί 10 παράδες. Επειδή ή Δημογεροντία των Ρωμι ών διαμαρτυρήθηκε ότι δεν είναι δυνατόν το ποσό αυτό να πληρωθεί εφάπαξ, το τοπικό διοικητικό συμβούλιο ένέκρινε τήν πληρωμή του σέ δόσεις. Κατά τήν εξέταση όμως των αδήλωτων προέκυψε διαφορά 31 ατόμων, τά όποια, επειδή δεν εξακριβώθηκε αν πλήρωσαν τό φόρο στον τόπο τους, έπρεπε να καταβάλουν τό ποσό των γροσίων. Τά υπόλοιπα γρόσια καί 10 παράδες μοιράστηκαν στον υπόλοι πο πληθυσμό, άνάλογα μέ τήν οικονομική του δυνατότητα, καί έπρόκειτο να είσπραχθοϋν σέ δόσεις μέχρι τό τέλος τού σσ : «Τεφτέρι κατανομής του στρατιωτικού φόρου (bedel-i askeriye) τού καζά Προκοπίου τής χρονιάς 1320 (1902). Κατά συνοικίες: Σαρμισακλή (σσ ): 224 άτομα: γρόσια Καπουδάν (σσ ): 167 : Σαμουήλ (σσ ): 150 : Ντουδ γερή (σσ ): 189 : Μουπαγιατζή (σσ ): 238 : Σύνολο Προέλευση: Δωρεά Θ. Παπαδοπούλου (1952). 15/10 ΣΑΖΑΛΤΖΑ ,35x0, σ. Καταχωρίσεις γάρων καί βαπτίσεων, διαθηκών καί έσόδων τής κοινό τητας. Α: Κατάστιχο εμπορίου, πανόδετο, μέ δερμάτινη ράχη. Στή στάχωση ύπάρχει ετικέτα: «Εκκλησία Δεφδερί. Γιάνη βαπτισλερήν βέ στεφαναλαρήν, καΐτ ναμελερήδηρ 1885, Μαρτίου 1. Σαζάλδζα καργέϊ (Κώδικας τής εκκλησίας όπου καταχωρίζονται βαπτίσεις καί γάμοι. 1 Μαρτίου Χω ριό Σαζάλτζα). Σελίδες λευκές: , , Σφραγίδα έλλειψοειδής (0,015x0,010): «N, K, B, C, 1870 στό εσωτερικό: παράσταση πτηνού. 1. σσ. 1-46: Ληξιαρχικές πράξεις γάμων καί βαπτίσεων των έτών Οί καταχωρίσεις αύτές άκολουθοΰν μετά άπό τήν κεφαλίδα: «ΕΚΚΛΗ ΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΗΞ. Κατάστιχον Ληξιαρχικόν άρχόμενον άπό τού 1879 έτους. Στή σ. 46 έχουν καταχωρισθεΐ δύο ληξιαρχικές πράξεις γάμου, τού 1934 καί τού σσ : Έσοδα κοινότητας άπό τήν 1η/ 14η Οκτωβρίου 1921 ως τόν Ιούλιο 1924.

24 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ Χάρτινη εικόνα (κώδικας ύπ άρ. 18/41 Σιλάτων). 223

25 224 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ 3. σσ : Δύο διαθήκες, τοό 1896 καί τού Ή πρώτη, τής Ραχήλ Χρυστόμογλου, είναι επικυρωμένη από τον "Αγιο Ίκονίου Αθανάσιο. Β: Σέ φύλλο λυτό, πού έπικολλήθηκε στήν εσωτερική πλευρά τής στά χωσης, καταγράφονται τα ποσά πού εισπράττει ή εκκλησία, ό παπάς καί ή κανδηλανάπτρια άπό τελετές διαφόρων μυστηρίων. Προέλευση: Δωρεά αδελφών Κωνσταντινίδη (1953) ,33x0,24 16/6 ΣΑΖΑΛΤΖΑ 188 φ. Καταγραφή έσόδων-έξόδων τής κοινότητας, κατάλογος Ιερών σκευ ών τής έκκλησίας, πρακτικά εκλογής τών κοινοτικών σωματείων. Α: Κώδικας έμπορίου χαρτόδετος μέ δερμάτινη στάχωση σέ καλή κατά σταση. Στή στάχωση έτικέτα: «1881 σενεσί καριεμίζ Σαζάλτζα Άδελφότησιν Δεφτέρι Μουφρεδατίδιρ (Κώδικας άπογραφής τής αδελφότητας του χωριού μας Σαζάλτζα τό 1881). Στό έξώφυλλο τού κώδικα έπικολλημένο φύλλο, στό όποιο αναγράφονται τα ονόματα τών κατοίκων καί ό αριθμός φύλλου τού κώδικα όπου είναι καταχωρισμένη ή μερίδα τους (εισφορές προς τήν έκκλησία). Έντυπη αρίθμηση άπό (verso-recto). Λείπουν τά φύλ λα: 138Γ-139ν καί 187r-188v. Σελίδες λευκές: 16/ 19/ 24/ 29, 51, 55/ 60, 117, 132Μ33/ 134Μ52/ 163/ 164r-164/ 167r-169/ 17Ρ-178/ 180Μ85/ 187/ 1. φφ. 1ν-9ν: Καταχωρίζονται συνδρομές μελών άδελφότητας, τής όποιας τό όνομα δέν άναφέρεται. 2. φφ. 10ν-33ν: Καταχωρίζονται διάφορα έσοδα τής κοινότητας άπό εισιτή ρια, τελετές κλπ. Επίσης περιλαμβάνονται πρακτικά έκλογής κοινο τικών σωματείων, καταγραφές ιερών σκευών τής έκκλησίας, έπισήμων έγγράφων, ομολόγων, τίτλων κλπ. 3. φφ. 34ν-132ν: Καταχώριση τών εισφορών προς τήν έκκλησία άνά οικογέ νεια ( ). 4. φφ. 153ν-166Γ: Καταχώριση έσόδων καί έξόδων τής κοινότητας. 5. φ. 170νΓ: Καθυστερούμενες συνδρομές (έπιχώρισις) τού Δεσπότη. 6. φ. 186v_r: Καταγραφή τών έπίπλων τού θανόντος Παύλη άγδ. Προέλευση: Δωρεά άδελφών Κωνσταντινίδη (1953).

26 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ, / ' 225 S -V----- /> /* V ' ' V- y-* '/,ν- /' y */ ' * 'i-s-r ' -, 'x*/~~.y-/j /< 7 < *' V-y>'' '* ' * >!f -'}-y n.*.. -A ί>/- ί-λ-ο U/, *y yfc. H/* '-' V* / *'* ; *?< */* AV J? : -*.< Îk-*1 /</ w /V y )s / w ^ r-fer./tp' ft, ~ëïy% // * ^r'- ; 2.' y;----- /^r/y.y-^y,ί s'vyt' u\ ~v - *- y 4* *<*<y***,y~ *// /-/( v*-~~ -<- Vλ. ^7 Λ V "~Τ^~ ûi' **' ' "Λ 'fr;, (rf..*-/* / i>, /v-rv) >. γ / *i'"~ v ^-/7; ^y'frtr'r ** * r*r/; ^ : Λ"^ Pr Z~?/fy, ' /uvv l*?'** * ^ ~ /^fcot Λ, *.>«7 /%. ^ ^ (O, Λ crvytjï *1./ 7.: AA f ^ :t&zά læsiét y ψ v; * /** -,,,'*.ff. 'Jrlff+f * {^ 14f^ & 4 Ufttjtltt* r'v ' /'ί'* '«ν/ιτ 5 Sy*/ «' ~ y I ^l^tl^lil UkA 2θ /,^Ä i' 3 ^ fapemmjl I- &m^pf u/vjrxt X.y; <yk. uy Uf.yiJ *y. lyt!!.. /<-> >1- tf 2tyt.Py.vr t' tt ytutl jl~ tt'tàtttr. itr, L M«vr tipypt.' tr>?yttÿcv.i' ^ aytiftl uljc* u: XyLtttty. 5*trtÿ<. Ï, ItQivt- tf.r. Xu J r«^ y/r>'k Al <'sr«4rr- r«f ycj Sryv~t~ t*,.<t fut A.* ^ ì't't., rìì&*4\ J', J*iu4*> ;:Aÿ% A t/y.- /v^fr * r^ k A' (: u. fyï~2t. tù- rivi V,,,«trtuXSuc K n:rrv 3,'M ux&ysy^l,, ï/r* v ** *A/"' Ί 'Ά:: \ ir t/r ί/ytt^ Ük riia */*...%rr\ J?*, V Λ äiy't'v Ή σελίδα 220 xcì κώδικα ύπ άρ. 18/41 των Σιλάτων.

27 226 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ 17/32 ΣΙΛΑΤΑ ,40x0, σ. Κοινοτικό κατάστιχο πού περιλαμβάνει διαθήκες, πωλητήρια, δωρη τήρια, πρακτικά δημογεροντίας. Α. Ακέφαλος κώδικας. Στάχωση κατεστραμμένη. Λείπουν οί 21 πρώτες σελίδες καί οί Ανάμεσα στις σσ καί άντίστοιχα φαίνεται νά λείπουν 4 λευκά φύλλα. Ή σελιδαρίθμηση είναι διπλή: ή πρώτη αραβική. Σελίδες λευκές: 43, 88, Κάθε πράξη τοϋ κώδικα επικυρώ νεται μέ τή σφραγίδα τής κοινότητας. Σφραγίδα: στρογγυλή διάμετρος 0,040. Τετραμελής: «ΧΟΡΙΟΝ ΖΗΛΕ [1849] ΕΠ ΑΡΧΗ ΑΣ ΗΚΟΝΗΟΥ. Στο κέν τρο ή παράσταση τοϋ 'Αγίου Γεωργίου πού σκοτώνει το δράκο. 1. σ. 22: Ή σελίδα αύτή άρχίζει μέ τό τέλος ενός άνυπόγραφου πρακτικού, πού άναφέρεται στήν πώληση αφιερωμάτων τής εκκλησίας. Στήν ίδια σελίδα καταχωρίζεται πρακτικό τής δημογεροντίας (Σύνοδος), σύμ φωνα μέ τό όποιο ό Επίτροπος θά εισπράττει ένα γρόσι καί ένα πιάτο στάρι άπό κάθε χριστιανικό σπίτι γιά πρόσφορα καί «νάμα ( ). 2. σσ : Διαθήκη τοϋ Δανιήλ, γιου τοϋ Ήλία ( ), στήν όποια άναφέρεται ή κινητή καί άκίνητη περιουσία του καί καταγράφονται τά σύνορα των κτημάτων. Στο τέλος τής διαθήκης, δίπλα στις ύπογραφές των μαρτύρων, έχει έπικολληθεΐ ό τίτλος ιδιοκτησίας ενός κτήματος πού άνήκε προηγουμένως στο βακούφι τοϋ Ίμπραήμ πασά. 3. σσ : Καταχώριση πωλητηρίων. 4. σ. 28: 'Ομολογία τής Ελένης, κόρης τοϋ Μάρκου, στήν όποια δηλώνεται ότι πήρε τό μερίδιό της άπό τήν πατρική περιουσία (4.000 γρόσια). 5. σ. 29: Πωλητήριο φούρνου. Στή σελίδα αύτή έχει έπικολληθεΐ οθωμανι κό έγγραφο, πού είναι συμφωνία άνάμεσα στούς χριστιανούς καί μου σουλμάνους κατοίκους τοϋ χωριοϋ γιά τήν κατασκευή υδραγωγείου. Οί χριστιανοί θά πληρώσουν γρόσια καί οί μουσουλμάνοι Ή άναλογία αύτή θά ίσχύσει καί στήν περίπτωση πού θά χρειαστούν επιπλέον χρήματα. 6. σ. 30: Διαθήκη τοϋ Τρύφωνα Θεοδώρου ( ). Κατανέμει τήν κινη τή καί άκίνητη περιουσία του στά πέντε παιδιά του. Τό ενοίκιο τοϋ μαγαζιού του διατίθεται γιά άγαθοεργίες. 7. σ. 31: 'Ο Μάης Μενιτζόγλου χαρίζει στήν εκκλησία των 'Αγίων Απο στόλων ένα οικόπεδο, τό όποιο άργότερα πουλιέται. 8. σ. 33: Πράξη συμβιβασμού άνάμεσα σέ άδέλφια. Στή σελίδα αύτή έπι-

28 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ 227 * 4?/// <r,y ^ /'Α 'fry &~r "4* y 1 ρψ,,i Lrtyrì- y... Λ' p*iyrt f rr -"-/V r ÌÌA V,. isti' J " '/ ' y' 4-'*y. * ' W,Ü i!'«..(i a Α Λ*...! VCr X'SIh* 2 ^/*-> -* //* v-vh/.-^4,, W//-W ix'zz ΐΊΓΧ ΪΓΧ^: I '4 \ττ A'***/ ' <?*-*-* / *J ; *À *y ***'?*y'i* *ÿ * '&χχ fa γ *'**'& //'"/* /*ft/ ****r *y*tyyy jay^ y - *-rv -irrt'*-* f.f/t*"ΐγ'~* '^/' ~ /&*- ** ><- y y..^r/,ri*. -,/,.. '*yy: **/y*-s :; **;r Λ'*^'λ.,.. 'y Sï/- -ϊ-χ ysj 3? /-r «*& 7^r- -Ai y/^ Ή σελίδα 221 του κώδικα ΰπ άρ. 18/41 των Σιλάτων. κολλήθηκε γράμμα (στα ελληνικά) τής έν Κωνσταντινουπόλει Αδελ φότητας των Σιλατινών προς τήν Έφοροδημογεροντία καί τούς συμ πατριώτες τους ( ). Άναφέρεται ή αποστολή οικονομικής ενί σχυσης για τήν επισκευή τής εκκλησίας. Ή επιστολή φέρει καί τή σφραγίδα τής Αδελφότητας: «Η ΕΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΑΤΕΝΩΝ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ σσ : Καταχωρίζονται διαθήκες. Στις σελίδες όμως αυτές περιλαμ βάνονται καί πωλητήρια (σσ. 44 καί 48), δωρητήρια (σ. 46), πράξη υιοθεσίας (σ. 51) κλπ. Στή σ. 93 έχει έπικολληθεΐ έντυπη διπλότυπη απόδειξη πληρωμής των Εκπαιδευτηρίων Ζήλλης στήν επόμενη σε λίδα παρομοίως: «Τίτλος παραχωρητήριος τού Νεκροταφείου των Δώ δεκα Αποστόλων. Στή σ. 99 έχει έπικολληθεΐ ομολογία δανείου γροσίων, τό όποιο έκαναν οί Επίτροποι τής εκκλησίας των 'Αγίων Αποστόλων για να επισκευάσουν τήν εκκλησία. 10. σ. 103: Έπικολλημένο συμβόλαιο πρόσληψης δασκάλου. 11. σ. 104: Έπικολλημένο συμβόλαιο (στα ελληνικά) ανάμεσα στήν κοινό τητα καί τον Θρασύβουλο Ρίζο1, πού θά φέρει νερό στο χωριό. 1. Γιά τό θέμα αυτό βλ. τον κώδικα του Κ.Μ.Σ. Σίλατα 18/41, σ. 304.

29 228 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ 12. σ. 105: Έπικολλημένη κατάσταση των εκκλησιών καί παρεκκλησίων τής κοινότητας. 13. σσ : Διαθήκες. 14. σ. 113: Έπικολλημένο αντίγραφο συνοδικού γράμματος πού συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο Ίνδικτιώνος ιδ ', έπί πατριαρχίας Ιωακείμ. Αναγ γέλλεται ή εκλογή του μητροπολίτη Κορυτσάς Δωρόθεου στό θρόνο Ίκονίου, μετά τό θάνατο τού Άγαθαγγέλου. 'Υπογράφουν: ό Κυζίκου Νικόδημος, ό Μελινίκου Προκόπιος, ό Δεβρών καί Βελεσών Άνθι μος, ό Χαλκηδόνος Καλλίνικος, ό Μηθύμνης Νικηφόρος, ό Σάμου Γαβριήλ, ό Σερρών Ναθαναήλ, ό Μεγλενών Καλλίνικος, ό Λιτίτζης Ιγνάτιος. 15. σ. 115: Καταχωρίζεται πίνακας 122 οικογενειών (1884) πού πληρώνουν τό «ετήσιον κανονικόν στον ιερέα. Διαιρούνται σέ τρεις κατηγορίες: 43 οικογένειες τήςα' κατηγορίας x 15 γρόσια 50 B' x Γ' x σ. 116: Κανονισμός πληρωμής γιά τήν τέλεση μυστηρίων. 17. σ. 117: Έπικολλημένος κατάλογος εράνου πού διενήργησε ή Εφορεία γιά τήν επισκευή τής εκκλησίας καί τού σχολείου ( ). 18. σ. 120: Έπικολλημένη εγκύκλιος τού μητροπολίτη Ίκονίου Προκοπίου ( ), με τήν όποια γνωστοποιεί στις δημογεροντίες καί στούς ιερείς τής επαρχίας του τήν κήρυξη γενικής επιστράτευσης. Συνιστά σέ όλους φρόνηση καί ύπακοή. 19. σ, 122: Έπικολλημένο πωλητήριο μύλου. Αγοραστής ή εκκλησία τής κοινότητας. 20. σ. 123: Συμβόλαιο τού Συμεών Ζαφειρόπουλου γιά τήν ύδροδότηση τού χωριού. 21. σ. 124: Έπικολλημένο οθωμανικό έγγραφο πού αφορά συμβιβασμό άντιδίκων γιά εξύβριση. Στήν περίπτωση άποδεδειγμένης παράβασης τής συμφωνίας ό παραβάτης ύποχρεώνεται νά πληρώσει στό σχολείο τών χριστιανών 3 χρυσές λίρες. 22. σσ : Περιεχόμενα τού κώδικα. Β: Δίφυλλο λυτό έγγραφο, πού είναι λογοδοσία τού ταμία τής Εφορείας ( ). Προέλευση: Δωρεά Λάζαρου Χατζηφιλιππίδη (1960).

30 ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ /41 ΣΙΛΑΤΑ ,49x0,35 I-IV+798 σ. Περιεχόμενα: διαθήκες, προικοσύμφωνα, πωλητήρια, έξοφλητικά, ενοικιάσεις, διανομές κληρονομιάς, άπογραφες περιουσιών, συμφω νητικά, κανονισμοί κοινότητας, διορισμοί δασκάλων, ιερέων, εγκατά σταση προσφύγων άπό τά Σίλατα στην Ελλάδα (1925). Α: Κώδικας γραμμένος ελληνικά καί τουρκικά μέ ελληνικούς χαρακτή ρες. Στα φύλλα του έχουν έπικολληθεΐ καί λυτά έγγραφα γραμμένα τουρκικά μέ αραβικούς χαρακτήρες. Κατάσταση καλή. Ή στάχωση προστατεύεται μέ μεταλλικές γωνίες. Στο πρόσθιο μέρος της ύπάρχει έτικέτα: «Κώδηξ τής Ζήλας διά τάς διαθήκας, καί στο εσωτερικό της έχει κολληθεί εικονογρα φημένο χαρτί (0,285x0,205), πού στό πάνω μέρος του φέρει τήν εικόνα τού 'Αγίου Γεωργίου καί: «'Ως των αιχμαλώτων ό ελευθερωτής καί των πτωχών υπερασπιστής, άσθενούντων ιατρός, βασιλέων ύπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεω σωθήναι τάς ψυχάς ήμών. Στό κάτω μέρος τής χάρτινης εικόνας υπάρχει ή παράσταση τής εκκλησίας του 'Αγίου Γεωργίου στά Σίλατα καί ή έπιγραφή: «Ο ΕΝ ΖΙΛΛΗι (ΣΥΛΑΤΑ) ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟΣ ΝΑΟΣ (1080) ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο ΝΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣ (1907). Έντυπη άρίθμηση σελίδων Σελίδες λευκές: IV, 3, 4, 11, 19, 22, 37, 198, 260 καί Στό παρά φυλλο τής στάχωσης έπικολλήθηκε. έγγραφο γραμμένο στήν τουρκική γλώσσα μέ αραβικούς χαρακτήρες «civar Zile karyesi hristiyani raiyet ihtiyarisine Σφραγίδες: α) Στρογγυλή διάμετρος 0,035. «Η ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΤΕΝΩΝ ΟΙ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ. β) Στρογγυλή διάμετρος 0,040. «ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΑΤΩΝ. Στό κέντρο: «ΕΝ ΚΑΡΒΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ γ) Στρογγυλή- διάμετρος 0,042 διαιρείται σέ τέσσερα μέρη: «ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΙΚΟΝΙΟΥ ΧΩΡΙΟΝ ΖΗΛΕ Στό κέντρο υπάρχει ή παράσταση τού 'Αγίου Κωνσταντίνου καί τής 'Αγίας Ελένης. δ) Στρογγυλή διάμετρος 0,040- διαιρείται σέ τέσσερα μέρη «ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΟΥ ΧΩΡΙΟΝ ΖΗΛΕ Στό κέντρο παράσταση τού 'Αγίου Γεωργί ου τού Τροπαιοφόρου. ε) Στρογγυλή διάμετρος 0,42. «ΕΠΑΡΧΙΑ ΙΚΟΝΙΟΥ ΧΩΡΙΟΝ ΖΗΛΑΙ Στό κέντρο παράσταση τού 'Αγίου Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου. στ) Στρογγυλή διάμετρος 0,038. «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΣΥΛΛΑΤΩΝ. Στό κέντρο σταυρός. 1. σ. II: Σημείωμα ( ) τού δωρητή Περικλή Χατζηφιλιππιάδη σχε τικά μέ τήν κατάθεση τού κώδικα στό αρχείο τού Κέντρου Μικρασια τικών Σπουδών.

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:.. Αριθ. Πρωτ.:.. Ημερομηνία:.. Κωδικός :. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Αγαπητές φίλες και φίλοι, Η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου

θετοί γονείς, θετά τέκνα, μεμνηστευμένοι, αδελφοί και σύζυγοι αυτών καθώς και μνηστήρες αδελφών) 1. Στοιχεία του υπόχρεου ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ. Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:...29 6-2011..... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α )

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α ) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 3, παρ. 2 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ.: 1009952/319πε/0013 ΠΟΛ 1013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013. ΘΕΜΑ: Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:Φ.131360/12476/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) 044ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Ημερομηνία: 30/09/2014... Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003 Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία:.././2011 Παραλήπτης της δήλωσης: Γ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 2012 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:...29/09/.. 2014 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2012 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011. (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011. (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία...200... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνα: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει vκατάθεση... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... : Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :..... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία 20/10/2014 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :...2/69951... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :...25.6.2014... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία : 27/1/2014 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΙΑΝ Συνοπτική περιγραφή Φακέλων Φ.1. Μεγάλο ντοσιέ με 11 φακέλους και λίγα λυτά. Τίτλοι φακέλων : α. 1 Α' Ιδρυτικό Συνέδριο - 2' Β' Σύνοδος Κ.Σ. - 3 Γ' Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 4ατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!!

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!! ΕΤΣΙ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΣΙ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΔΩΣΑΝ 233 δις ευρώ στις τράπεζες σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες πήραν δάνειο μετρητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία 4-6- 2011 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία: 25/09/2014 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:...200.. ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΕΔΑΛΦΕΙΑΣ Επώνυμο ΜΑΛΙΧΟΥΔΗ κύριο όνομα ΕΥΤΥΧΙΑ όνομα πατέρα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΕΔΑΛΦΕΙΑΣ Επώνυμο ΜΑΛΙΧΟΥΔΗ κύριο όνομα ΕΥΤΥΧΙΑ όνομα πατέρα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤAΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ.. Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθμ. Αποφ. 53/2015 Από το Πρακτικό 7/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ''Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας'' ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 2014 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2014 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ 01/06/2011... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία 01/06/2011 ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :...28/11/2014... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003)

περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία 19/7/2011... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Με Απόδειξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Λάρισα 29.5.2014 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 1514/95363

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Επώνυμο ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ κύριο όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΥΦΗ) 4.4 Επώνυμο ΚΟΤΣΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ κύριο όνομα ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΑΔΕΛΦΗ)

4.5 Επώνυμο ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ κύριο όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΥΦΗ) 4.4 Επώνυμο ΚΟΤΣΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ κύριο όνομα ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΑΔΕΛΦΗ) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ Αριθμ. Πρωτοκόλλου. Αριθμ. Μητρώου Ημερομηνία..20 ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής κατάστασης έτους 2010 Κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση :... Αριθμός Πρωτοκόλλου :... Ταχυδρομικώς :... Ημερομηνία :... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2014 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Φωτογραφιών

Κατάλογος Φωτογραφιών III. Κατάλογος Φωτογραφιών 1. Χάρτης. Από τις αλησμόνητες πατρίδες στη Χαλκιδική. Φωτογραφία των Σημάντρων, 1960. 2. Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πιστοποιητικό Γάμου. Τζιβαλί, 6-2-1922. 3. Ιερά Μητρόπολις

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρονίκιο Καππαδοκίας.

Ανδρονίκιο Καππαδοκίας. Ανδρονίκιο Καππαδοκίας. Χάρτης της Μικράς Ασίας όπου διαφαίνονται οι διάφορες περιοχές με τα Ελληνικά τους ονόματα. Ανδρονίκι. Μάλλον πρόκειται για την Αγία Τριάδα. Katpatuka.org. Το Αργαίον Όρος το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 74028/ΔΕΠ1019 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ταχ. Δ/νση : Τσαξίρη 1

Αρ. Πρωτ. 74028/ΔΕΠ1019 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ταχ. Δ/νση : Τσαξίρη 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πορταριά 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 74028/ΔΕΠ1019 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ταχ. Δ/νση : Τσαξίρη 1 Συμβουλίου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα