ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για τον υφιστάµενο Σταθµό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό (ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ) της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. η συντάκτρια ΘΕΟ ΩΡΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc και ΜΒΑ - ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΚΣ GR «ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΕΠ GR «ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ» Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ GR ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GR ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΚΣ GR ΚΑΙ ΤΗ ΖΕΠ GR ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑ CORINE ΧΛΩΡΙ Α ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΠΕΤΑ ΑΜΦΙΒΙΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΠ GR «ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ» ΚΡΑΥΓΑΕΤΟΣ (AQUILA OMARINA) ΑΕΤΟΓΕΡΑΚΙΝΑ (BUTEO RUFINUS) ΧΑΛΚΟΚΟΥΡΟΥΝΑ (CORACIAS GARRULUS) ΧΡΥΣΟΓΕΡΑΚΟ (FALCO BIARMICUS) ΑΕΤΟΜΑΧΟΣ (LANIUS COLLURIO) ΤΣΙΦΤΗΣ (MILVUS MIGRANS) ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ (NEOHRON ERCNOTERUS) ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΠ GR ΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ / ΚΙΝ ΥΝΟΙ - ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ - ΑΠΕΙΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί παράρτηµα της ΜΠΕ ως αναπόσπαστο µέρος της, για το έργο της τροποποίησης της λειτουργίας του Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ο οποίος είναι εγκατεστηµένος επί εδάφους στη θέση ύψωµα Αγία Παρασκευή, της Τοπικής Κοινότητας Αγιοφύλλου, του ήµου Καλαµπάκας (.Ε. Χασίων), του Νοµού Τρικάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας (κωδική ονοµασία σταθµού ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ). Ο Σταθµός Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ βρίσκεται εντός περιοχών που προστατεύονται από το ίκτυο NATURA 2000 και συγκεκριµένα εντός του Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας µε κωδικό GR «Αντιχάσια Όρη - Μετέωρα» και εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας µε κωδικό GR «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα». Η εστιάζει στις συνέπειες για την περιοχή µελέτης βάσει των στόχων διατήρησής της. Η σηµασία των επιπτώσεων προσδιορίζεται σε σχέση µε τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην προστατευόµενη περιοχή την οποία αφορά το έργο ή η δραστηριότητα, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης της εταιρίας Vodafone είναι εγκατεστηµένος επί εδάφους, στη θέση ύψωµα «Αγία Παρασκευή», της Τοπικής Κοινότητας Αγιοφύλλου, της ηµοτικής Ενότητας Χασίων, του ήµου Καλαµπάκας, του Νοµού Τρικάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην εν λόγω θέση, µε συντεταγµένες (κατά ΕΓΣΑ 87): φ = 39 ο λ = 21 ο έχει τοποθετηθεί επί εδάφους και σε υψόµετρο 695,00 m από τη µέση στάθµη της θάλασσας ένας ιστός κεραιών συνολικού ύψους 42,80 m (συµπεριλαµβανοµένου του αλεξικέραυνου ύψους 4,80 m), ο οποίος καταλήγει σε υψόµετρο 737,80 m από τη µέση στάθµη της θάλασσας και ο οποίος µε το πέρας των αιτούµενων τροποποιήσεων θα φέρει επάνω του έξι (6) συνολικά κεραίες της εταιρίας Vodafone και έως και 29 µικροκυµατικές ζεύξεις. Η φιλοξενία των υποστηρικτικών µηχανηµάτων του Σταθµού θα γίνεται εντός του υφιστάµενου οικίσκου µηχανηµάτων της Vodafone, διαστάσεων: 5,00m x 4,50m x 3,50m (ύψος). Η Μελέτη Ραδιοεκποµπών, που έχει εκπονηθεί για την τροποποίηση του εξεταζόµενου Σταθµού θα υποβληθεί στην καθ ύλην αρµόδια αρχή (Ε.Ε.Α.Ε.) που γνωµατεύει επί θεµάτων υγείας ηλεκτρονικά, µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. 2

4 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natua 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται µε βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Για τη δέουσα εκτίµηση των επιπτώσεων στα πλαίσια της παρούσας Ειδικής Οικολογικής ς έχουν ληφθεί υπόψη οι σχετικές αναφορές της εθνικής και διεθνούς νοµοθεσίας και συγκεκριµένα: Ο Νόµος 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». Η υπό δηµοσίευση Υπουργική Απόφαση µε αρ. Η.Π /1952 και ηµεροµηνία 25/09/2013 «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής ς για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (Α 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». Ο Νόµος 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Η ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Η ΚΥΑ υπ αρ. Η.Π /853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/ ) «Τροποποίηση των υπ' αριθµ /3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 1289) και υπ' αριθµ /1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 992), σε συµµόρφωση µε διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συµβουλίου της 20ης Νοεµβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η ΚΥΑ υπ αρ. Η.Π /1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ». Η ΚΥΑ 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/ ) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ αριθ /1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ... (Β 1495), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ». H Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών. Η Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30 ης Νοεµβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (κωδικοποιηµένη έκδοση της 79/409/ΕΟΚ). Η διενέργεια της δέουσας εκτίµησης των επιπτώσεων περιλαµβάνει την ανάλυση και αξιολόγηση των εκτιµώµενων επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα της εξεταζόµενης ζώνης, µε σκοπό την εξακρίβωση των πιθανών µεταβολών στο καθεστώς διατήρησης της περιοχής και τη διασφάλιση της ακεραιότητάς της. Η έννοια της δέουσας εκτίµησης περιγράφεται στο άρθρο 11 του Ν. 4014/

5 4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Σύµφωνα µε την από 25/09/2013 Υπουργική Απόφαση µε αρ. Η.Π /1952, «ως περιοχή καταγραφής στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος της ΕΟΑ θεωρείται η περιοχή που περιλαµβάνεται εντός µιας νοητής γραµµής που περικλείει όλα τα τµήµατα του έργου ή της δραστηριότητας και όλες τις συνοδευτικές υποδοµές και εγκαταστάσεις καθώς και µια περιφερειακή ζώνη, η οποία ορίζεται κατά περίπτωση από τον/τους συντάκτες της ΕΟΑ ανάλογα µε το προστατευτέο αντικείµενο, τον τύπο του έργου, τα χαρακτηριστικά του και τις επιπτώσεις του και η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 300 µέτρα». Στις ακόλουθες ενότητες κατ αρχάς δίδεται µια συνοπτική περιγραφή των προστατευόµενων περιοχών του δικτύου Natua 2000 εντός των οποίων βρίσκεται ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιµέρους σηµαντικά στοιχεία των περιοχών αυτών. Η αναλυτική καταγραφή των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος προέκυψε από κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση και από τα αναφερόµενα σηµαντικά στοιχεία στα τυποποιηµένα δελτία δεδοµένων των εν λόγω περιοχών του δικτύου Natua ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΚΣ GR «ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΕΠ GR «ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ» Ο Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας µε κωδική ονοµασία GR «Αντιχάσια Όρη - Μετέωρα» έχει συνολική έκταση ,02 ha χερσαία στο σύνολό της µε συνολική περίµετρο 130,4 km και εκτείνεται από τα 101 m (ελάχιστο υψόµετρο) έως τα 1406 m (µέγιστο υψόµετρο), µε µέσο υψόµετρο τα 593 m. Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) µε κωδική ονοµασία GR «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα» έχει συνολική έκταση ,10 ha χερσαία στο σύνολό της µε συνολική περίµετρο 205,9 km και εκτείνεται από τα 99 m (ελάχιστο υψόµετρο) έως τα 1420 m (µέγιστο υψόµετρο), µε µέσο υψόµετρο τα 604 m. Η περιοχή προστασίας που περιλαµβάνει τον εξεταζόµενο ΤΚΣ και την εξεταζόµενη ΖΕΠ περιλαµβάνει το σύµπλεγµα των Αντιχασίων Ορέων, τα βράχια των Μετεώρων, την κοιλάδα του ποταµού Ίωνα (Μουργκά), την πεδιάδα του ποταµού Ληθαίου, τον κάµπο και την κοίτη του ποταµού Πηνειού µε το σκουπιδότοπο της Καλαµπάκας, και το βορειοδυτικό τµήµα του όρους Κερκέτιο (Κόζιακας) απέναντι της Καλαµπάκας. Το µητρικό υπόστρωµα των βράχων αποτελείται κυρίως από ασβεστόλιθο και φλύσχη. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από µια µωσαϊκή µορφολογία: δάση και δενδροειδή matoals και θάµνοι που βρίσκονται σε δασικές περιοχές, η καθεµία υπό διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Όσον αφορά στη βλάστηση, υπάρχουν ξηρά πυριτικά λιβάδια, πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση και αλλουβιακά και πολύ υγρά παρόχθια δάση µε ανατολική πλάτανο (latanus oientalis), ασηµοϊτιά (Salix alba) και κλήθρο (Alnus glutinosa), αλλά και πυκνούς θάµνους. Τα κυρίαρχα είδη δέντρων στο δάσος φυλλοβόλων είναι η πλατύφυλλη βελανιδιά (Quecus fainetto), αναµεµιγµένη µε τσερνοβελανιδιά (Q. Ceis) (κωδικός , Coine 91) ή µε χνουδοβελανιδιά (Q. ubescens) (κωδικός , Coine 91), ενώ µπορεί επίσης να εµφανίζεται και η δρυς η πετραία (Q. Cessilifloa). Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε ένα µεγάλο τµήµα της περιοχής που στο παρελθόν καλυπτόταν από δάση βελανιδιάς, η βλάστηση είναι τώρα υποβαθµισµένη και η περιοχή καλύπτεται από ποώδη βλάστηση, ενώ κατά τόπους αποκαλύπτεται το µητρικό πέτρωµα. Εκτεταµένη είναι η γεωργική γη, η οποία καλλιεργείται µε σιτηρά και αµπελώνες. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα της 4

6 περιοχής της Καλαµπάκας είναι ο θεαµατικός σχηµατισµός των απόκρηµνων, γυµνών βράχων των Μετεώρων. 4.2 Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ GR ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GR Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες/ αξίες των εξεταζόµενων περιοχών προστασίας της φύσης. ΤΚΣ GR Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την παρουσία µιας ποικιλίας πολύ καλά διατηρηµένων δενδρωδών και ξυλωδών οικοτύπων. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η βιοποικιλότητά της. Πρόκειται για έναν τόπο σπουδαίας βοτανικής και ζωολογικής αξίας λόγω της παρουσίας ενός µεγάλου αριθµού ενδηµικών και απειλούµενων ειδών, τα οποία προστατεύονται νοµικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως µία από τις Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ). Επιπλέον, εκτός από το γεγονός ότι η περιοχή φιλοξενεί το µεγαλύτερο πληθυσµό του Ασπροπάρη (Neophon pecnopteus) στην Ελλάδα, έχουν παρατηρηθεί και άλλοι µεγάλοι πληθυσµοί αρπακτικών πτηνών. Οι αετοί και οι κουκουβάγιες είναι πολυπληθείς στην περιοχή. Όσον αφορά στα άλλα είδη ζώων, αναφέρεται ότι οι πληθυσµοί των θηλαστικών είναι υψηλοί και υπάρχουν πολλά είδη ερπετών. Έχει, επίσης, παρατηρηθεί η παρουσία σηµαντικών ασπόνδυλων. Η χλωρίδα δεν έχει ακόµα µελετηθεί εκτενώς. Ωστόσο, η παρουσία των δύο στενοενδηµικών ειδών, της Centauea kalambakensis (σε πολύ µικρούς πληθυσµούς, στα Μετέωρα µόνο) και της Centauea lactifloa (εµφανίζεται σε µικρούς επίσης πληθυσµούς και περιορίζεται στην περιοχή του χωριού Κονισκός, Βορειοανατολικά της Καλαµπάκας), σε συνδυσµό µε τη γεωµορφολογία (π.χ. Μετέωρα) και τη δοµή της βλάστησης της περιοχής, καθιστούν τη διερεύνηση της χλωρίδας πολλά υποσχόµενη. Πέραν της οικολογικής της αξίας, η περιοχή έχει µεγάλη αισθητική και πολιτιστική αξία. Οι µοναδικοί σχηµατισµοί των βράχων των Μετεώρων έχουν χαρακτηριστεί ως Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (UNESCO). Η ιστορική σηµασία του τόπου, η οποία είναι στενά συνδεδεµένη µε τα µοναστήρια που είναι χτισµένα στις κορυφές του (εκκλησιαστική παράδοση, βυζαντινή τέχνη, αγιογραφία) θα πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί, καθώς τα Μετέωρα έχουν υπάρξει ένα σηµαντικό θρησκευτικό κέντρο. Άλλα σηµαντικά είδη µε κίνητρο D Φυτά: Το είδος Anthemis cetica ssp. cetica (γνωστό και ως Ανθεµίς των Μετεώρων) περιλαµβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούµενων ειδών της IUCN (1993), έχει χαρακτηριστεί ως «Σπάνιο» και προστατεύεται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Προεδρικό ιάταγµα 67/81). Θηλαστικά: Τα είδη Tadaida teniotis teniotis, Talpa omana, Glis glis agenteus, Mustela nivalis και Sciuus vulgais προστατεύονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Π.. 67/81). Το πρώτο εξ αυτών περιλαµβάνεται στον Κατάλογο CORINE των απειλούµενων ζώων (1988). Τα είδη Felis sylvestis και Canis lupus θεωρούνται είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος: 5

7 το πρώτο εξ αυτών περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ το δεύτερο στο Παράρτηµα ΙΙ (για πληθυσµούς άνω του 39 ου µεσηµβρινού). Αµφίβια - Ερπετά: Τα είδη Tituus alpestis, Colube gemonensis, Laceta viidis, Laceta tilineata, Coonella austiaca και odacis mualis προστατεύονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Π.. 67/81). Το είδος Coonella austiaca περιλαµβάνεται επίσης στον Κατάλογο CORINE των απειλούµενων ερπετών. Το είδος Vipea ammodytes προστατεύεται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Π.. 67/81). Το είδος Rana idibunda περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ασπόνδυλα: Τα ακόλουθα λεπιδόπτερα θεωρούνται απειλούµενα στην Ευρώπη: Spialia phlomidis, Eynnis maloyi, Iolana iolas, Lasiomatta petopolitana και Maculinea aion. Το τελευταίο εξ αυτών είναι ένα σπάνιο και σηµαντικό είδος, το οποίο περιλαµβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούµενων ειδών της IUCN (1993), χαρακτηρίζεται ως «Τρωτό» και περιλαµβάνεται, επίσης, στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Το είδος Styluus flavipes είναι ένα σπάνιο και σηµαντικό είδος, το οποίο θεωρείται ως απειλούµενο και χρήζον προστασίας στην Ευρώπη, και το οποίο περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. ΖΕΠ GR Μεγάλοι αριθµοί αρπακτικών πτηνών έχουν βρεθεί στην περιοχή, συµπεριλαµβανοµένου του σπάνιου και κινδυνεύοντος αιγυπτιακού γύπα (Ασπροπάρη) και του Τσίφτη. Άλλα είδη στην περιοχή είναι ο Κραυγαετός, ο Σταυραετός, ο Φιδαετός, το Χρυσογέρακο, ο Πετρίτης και η Αετογερακίνα. Επιπλέον, η εµφάνιση µαυροπελαργών και χαλκοκουρούνων είναι αρκετά συχνή στην περιοχή, ενώ οι αριθµοί των ειδών δρυοκολαπτών είναι υψηλοί. Τέλος, υπάρχει µια αποικία αναπαραγωγής Λευκοτσικνιάδων. Όσον αφορά στα άλλα είδη ζώων, οι πληθυσµοί των θηλαστικών είναι υψηλοί και υπάρχουν πολλά είδη ερπετών. Επίσης, έχει παρατηρηθεί η παρουσία σηµαντικών ασπονδύλων. Η περιοχή είναι σηµαντικότατος βιότοπος για το λύκο (Canis lupus), µε µόνιµη παρουσία και συστηµατική αναπαραγωγή του είδους. Μάλιστα, η περιοχή εµφανίζει τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή αντιπροσωπευτικότητα για το είδος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα τελευταία χρόνια έχει επανεµφανισθεί και αναπαράγεται µετά από απουσία πολλών δεκαετιών και η αρκούδα (Usus actos). Άλλα σηµαντικά είδη µε κίνητρο D Φυτά: Το είδος Anthemis cetica ssp. cetica (γνωστό και ως Ανθεµίς των Μετεώρων) περιλαµβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούµενων ειδών της IUCN (1993), έχει χαρακτηριστεί ως «Σπάνιο» και προστατεύεται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Προεδρικό ιάταγµα 67/81). Θηλαστικά: Τα είδη Tadaida teniotis teniotis, Talpa omana, Glis glis agenteus, Mustela nivalis και Sciuus vulgais προστατεύονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Π.. 67/81). Το πρώτο εξ αυτών περιλαµβάνεται στον Κατάλογο CORINE των απειλούµενων ζώων (1988). Τα είδη Felis sylvestis και Canis lupus θεωρούνται είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος: το πρώτο εξ αυτών περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ το δεύτερο στο Παράρτηµα ΙΙ (για πληθυσµούς άνω του 39 ου µεσηµβρινού). Αµφίβια - Ερπετά: Τα είδη Tituus alpestis, Colube gemonensis, Laceta viidis, Laceta tilineata, Coonella austiaca και odacis mualis προστατεύονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Π.. 67/81). Το είδος Coonella austiaca περιλαµβάνεται επίσης στον Κατάλογο CORINE των απειλούµενων ερπετών. Το είδος Vipea ammodytes προστατεύεται 6

8 από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Π.. 67/81). Το είδος Rana idibunda περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ασπόνδυλα: Τα ακόλουθα λεπιδόπτερα θεωρούνται απειλούµενα στην Ευρώπη: Spialia phlomidis, Eynnis maloyi, Iolana iolas, Lasiomatta petopolitana και Maculinea aion. Το τελευταίο εξ αυτών είναι ένα σπάνιο και σηµαντικό είδος, το οποίο περιλαµβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούµενων ειδών της IUCN (1993), χαρακτηρίζεται ως «Τρωτό» και περιλαµβάνεται, επίσης, στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Το είδος Styluus flavipes είναι ένα σπάνιο και σηµαντικό είδος, το οποίο θεωρείται ως απειλούµενο και χρήζον προστασίας στην Ευρώπη, και το οποίο περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 4.3 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΚΣ GR ΚΑΙ ΤΗ ΖΕΠ GR Όπως φαίνεται από το χάρτη που ακολουθεί (Χάρτης 1), ο υφιστάµενος Σταθµός Βάσης της Vodafone είναι εγκατεστηµένος στο δυτικό τµήµα του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR και κοντά στην οριογραµµή τους, µε πλησιέστερη απόσταση από την οριογραµµή του ΤΚΣ ίση µε 1,8 km και από την οριογραµµή της ΖΕΠ ίση µε 2,9 km. Χάρτης 1: Θέση του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης εντός του ΤΚΣ µε κωδικό GR (µπλε οριογραµµή) και της ΖΕΠ µε κωδικό GR (κόκκινη οριογραµµή). 7

9 4.4 ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ Τα είδη των οικοτόπων σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση υπ αριθµ. Η.Π /853/Ε 103 (ΦΕΚ 645/Β/ ) σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στον Τόπο Κοινοτικής Σηµασίας ή Ειδική Ζώνη ιατήρησης σύµφωνα µε το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/ ), GR «Αντιχάσια Όρη - Μετέωρα» και στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας µε κωδικό GR «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα», όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 92/43/EΟK παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και στον Πίνακα 2 αντίστοιχα, µε φθίνουσα σειρά ως προς την ποσοστιαία κάλυψη του κάθε οικοτόπου στην περιοχή. Πίνακας 1: Τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/EΟK (ονοµασία και κωδικός NATURA 2000) και εκατοστιαία κάλυψη αυτών στον ΤΚΣ GR , καθώς και πρόσθετα στοιχεία αντιπροσωπευτικότητας, σχετικής επιφάνειας, κατάστασης διατήρησης και συνολικής αξιολόγησης. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ % ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ- ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 6220 * Ψευδοστέπα µε αγροστώδη και µονοετή φυτά από Theo A A C B Bachypodietea 9280 άση µε Quecus fainetto 2.30 B B C B 92C0 άση latanus oientalis και Liquidamba oientalis (latanion 0.20 B C C C oientalis) 3290 Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή από aspalo Agostidion 0.00 B C B B * : οικότοπος προτεραιότητας Πίνακας 2: Τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/EΟK (ονοµασία και κωδικός NATURA 2000) και εκατοστιαία κάλυψη αυτών στη ΖΕΠ GR ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ % ΚΑΛΥΨΗ 6220 * Ψευδοστέπα µε αγροστώδη και µονοετή φυτά από Theo-Bachypodietea άση µε Quecus fainetto Ελληνικά δάση οξυάς µε Abies boisii-egis C0 άση latanus oientalis και Liquidamba oientalis (latanion oientalis) 0.10 * : οικότοπος προτεραιότητας 8

10 Επεξηγήσεις συµβολισµών Αντιπροσωπευτικότητα: Αντικατοπτρίζει το βαθµό παρουσίας του φυσικού τύπου οικοτόπου: εξαιρετική (A), καλή (B), σηµαντική (C) ή µη σηµαντική (D). Σχετική επιφάνεια: Εκφράζει την έκταση της περιοχής που καλύπτεται από το φυσικό τύπο οικοτόπου, σε σχέση µε τη συνολική έκταση που καλύπτει αυτός ο φυσικός τύπος οικοτόπου εντός των εθνικών ορίων, ως εξής: A: 100% p > 15%, B: 15% p >2%, C: 2% p >0%, όπου p η σχετική επιφάνεια. Κατάσταση (βαθµός) διατήρησης: Αφορά την εκτίµηση του βαθµού διατήρησης της δοµής και των λειτουργιών του φυσικού τύπου οικοτόπου, την προοπτική διατήρησης, καθώς και τις δυνατότητες αποκατάστασής τους. Χαρακτηρίζεται: A: εξαιρετική διατήρηση, B: καλή, C: µέτρια ή υποβαθµισµένη. Συνολική αξιολόγηση: Εκφράζει την εκτίµηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του συγκεκριµένου τύπου οικοτόπου. Χαρακτηρίζεται: A: εξαιρετική αξία, B: καλή αξία, C: σηµαντική αξία. Με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ως οικότοποι προτεραιότητας νοούνται οι τύποι φυσικών οικοτόπων που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν, για τη διατήρηση των οποίων η ΕΕ φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του µεγέθους της φυσικής κατανοµής τους. Στις εξεταζόµενες περιοχές προστασίας της φύσης εντοπίζεται ένας (1) οικότοπος προτεραιότητας, ο εξής: 6220 : Ψευδοστέπα µε αγροστώδη και µονοετή φυτά από Theo-Bachypodietea Αν και η θέση εγκατάστασης του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης εµπίπτει εντός του προαναφερθέντος οικοτόπου προτεραιότητας, ωστόσο δεν αναµένονται ουσιαστικές επιπτώσεις από την τροποποίηση του εξεταζόµενου Σταθµού και η ίδια δεν αναµένεται να τον απειλήσει, δεδοµένου του ότι ο Σταθµός είναι ήδη εγκατεστηµένος και οι προτεινόµενες τροποποιήσεις ήπιας φύσης σε συνδυασµό και µε το γεγονός ότι ο εν λόγω οικότοπος υπάρχει σε αφθονία στην περιοχή είναι ο πρώτος σε κάλυψη και στις δύο περιοχές προστασίας της φύσης (δηλαδή τόσο εντός του Τόπου Κοινοτικής Προστασίας όσο και εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας) και δεν υπάρχει περιοριστικά στην υπό µελέτη περιοχή. Στην περιοχή µελέτης, δηλαδή στη ζώνη ακτίνας 300 m περιµετρικά της θέσης εγκατάστασης του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης, όπως προκύπτει από τον παρακάτω Χάρτη 2, πέραν του τύπου 6220 (Ψευδοστέπα µε αγροστώδη και µονοετή φυτά από Theo-Bachypodietea), παρατηρείται άλλος ένας τύπος οικοτόπου, ο 924Α (Θερµόφιλα δάση της Ανατολικής Μεσογείου και της Βαλκανικής), ο οποίος δεν ανήκει στους σηµαντικούς οικοτόπους. 9

11 Θέση Σταθµού Βάσης (ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ) Υπόµνηµα 1020 Αρώσιµη γη 6220 *Ψευδοστέππες µε γράστεις και ετήσιες πόες (Theo - Bachypodietea) 924A Θερµόφιλα δρυοδάση της Αν. Μεσογείου και της Βαλκανικής Χάρτης 2: Vodafone. Χάρτης Οικοτόπων στην ευρύτερη περιοχή του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης της 10

12 4.5 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εκατοστιαία σύνθεση των προστατευόµενων από το ίκτυο Natua 2000 περιοχών (Πίνακες 3, 4), σύµφωνα µε τα στοιχεία των τυποποιηµένων δελτίων δεδοµένων (SDF), όσον αφορά τις κατηγορίες των ενδιαιτηµάτων τους. Πίνακας 3: Κατανοµή ενδιαιτηµάτων εντός του ΤΚΣ GR Κατηγορίες ενδιαιτηµάτων στην Περιοχή Κάλυψη άση πλατυφύλλων φυλλοβόλων 40,84 Άλλη αρόσιµη γη 30,67 Ξηροί λειµώνες, Στέπες 16,02 Σκληρόφυλλοι θάµνοι, Μακία και Gaigue, Φρύγανα 12,19 Τεχνητή δασική µονοκαλλιέργεια (π.χ. φυτεύσεις λεύκας ή εξωτικών δέντρων) 0,18 Εσωτερικοί υδατικοί όγκοι (Στάσιµα ύδατα, Τρεχούµενα ύδατα) 0,10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 100 % (%) Πίνακας 4: Κατανοµή ενδιαιτηµάτων εντός της ΖΕΠ GR Κατηγορίες ενδιαιτηµάτων στην Περιοχή Κάλυψη Σκληρόφυλλοι θάµνοι, Μακία και Gaigue, Φρύγανα 35,27 άση πλατυφύλλων φυλλοβόλλων 22,31 Ξηροί λειµώνες, Στέπες 21,74 Εκτατικές καλλιέργειες σιτηρών (περιλαµβανοµένων αµειψισπορών µε τακτική αγρανάπαυση) 9,90 Μη δασικές εκτάσεις καλλιεργούµενες µε ξυλώδη φυτά (περιλαµβανοµένων οπωρώνων, ελαιώνων, αµπελώνων, λιβαδιών) 8,14 Άλλη γη (περιλαµβανοµένων πόλεων, χωριών, δρόµων, χώρων διάθεσης αποβλήτων, ορυχείων, βιοµηχανικών περιοχών) 1,07 Παράκτιες αµµοθίνες, αµµώδεις ακτές, Machai 1,02 Αλπικοί και υπο-αλπικοί λειµώνες 0,23 Άλλη αρόσιµη γη 0,23 άση κωνοφόρων 0,08 Μικτά δάση 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 100 % (%) Όπως φαίνεται στους Πίνακες 3, 4, το µεγαλύτερο µέρος της ευρύτερης έκτασης των εξεταζόµενων περιοχών προστασίας της φύσης καλύπτεται από δάση πλατυφύλλων φυλλοβόλων και χαµηλή σκληροφυλλική βλάστηση. Η περιοχή όπου έχει εγκατασταθεί ο εξεταζόµενος Σταθµός βρίσκεται στο µεταίχµιο µεταξύ δάσους πλατυφύλλων και στέπας. Πρόκειται για ενδιαιτήµατα που κατέχουν από την πρώτη έως την τρίτη θέση σε κάλυψη στον ΤΚΣ και στη ΖΕΠ, ενδιαιτήµατα δηλαδή που υπάρχουν σε αφθονία στην περιοχή. 11

13 4.6 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑ CORINE Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το καθεστώς κάλυψης γης στην περιοχή µελέτης, σύµφωνα µε στοιχεία του Coine Land Cove (2006). Όπως εµφανίζεται στον παρακάτω χάρτη (Χάρτης 3), η κάλυψη γης στη θέση εγκατάστασης του Σταθµού Βάσης κατά CORINE είναι η 311: δάσος πλατυφύλλων. Η ίδια κάλυψη για τη θέση εγκατάστασης προκύπτει και από τα δεδοµένα µελέτης του ΑΠΘ (2007), δηλαδή δάσος πλατυφύλλων. Μάλιστα, αντίστοιχα δεδοµένα από µελέτη του ΑΠΘ (1987) δείχνουν ότι η κάλυψη γης δεν έχει µεταβληθεί σε σχέση µε το παρελθόν. Επίσης, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή καταγραφή κατά CORINE στην περιοχή µελέτης, δηλ. 300m περιµετρικά του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης απαντάται µια ακόµη κάλυψη γης (πέραν του δάσους πλατυφύλλων), η ακόλουθη: 321: Φυσικοί βοσκότοποι. 12

14 Θέση Σταθµού Βάσης (ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ) Υπόµνηµα Χάρτης 3: Χάρτης Κάλυψης Γης κατά CORINE στην ευρύτερη περιοχή του υφιστάµενου σταθµού βάσης της Vodafone. 13

15 4.7 ΧΛΩΡΙ Α Τα αξιόλογα φυτά εντός των εξεταζόµενων περιοχών προστασίας της φύσης αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5). Πίνακας 5: Αξιόλογα είδη χλωρίδας εντός του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΦΥΤΑ Επιστηµονική ονοµασία Anthemis cetica cetica Caex acuta Centauea kalambakensis Centauea lactifloa Ελληνική ονοµασία Ανθεµίς η κρητική Κάρυκας Κενταύρια της Καλαµπάκας Κενταύρια η γαλακτόχρους Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα φυτά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µαζί µε την αξιολόγηση της περιοχής για αυτά. Στο τέλος του πίνακα παρατίθενται επεξηγήσεις για το χρησιµοποιούµενο συµβολισµό, οι οποίες ισχύουν για όλους τους πίνακες ίδιου τύπου που ακολουθούν στη συνέχεια. Πίνακας 6: Είδη φυτών που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ Centauea lactifloa p A B A A 1897 Caex acuta p C B B B 1776 Centauea kalambakensis p A B A A Επεξηγήσεις: Τ = Τύπος p = µόνιµο (pemanent) = αναπαραγωγή (epoducing) 14

16 c = συγκέντρωση (concentation) w = διαχείµαση (winteing) Μονάδες Πληθυσµού: i = άτοµα (individuals) p = ζευγάρια (pais) Κατ. = Κατηγορίες αφθονίας C = κοινό (common) R = σπάνιο (ae) V = πολύ σπάνιο (vey ae) = παρουσία (pesent) Ποιότ. εδ. = Ποιότητα εδοµένων G = καλή (good) π.χ. βασισµένη σε έρευνες M = µέτρια (modeate) π.χ. βασισµένη σε τµηµατικά δεδοµένα µε κάποια παρέκταση = φτωχή (poo) π.χ. χονδρική εκτίµηση V = πολύ φτωχή (poo) π.χ. όπου δεν είναι εφικτή η χονδρική εκτίµηση περιοχής: Πληθ. = Πληθυσµός (A, B, C, D) ιατήρ. = ιατήρηση (A, B, C) Αποµ. = Αποµόνωση (A, B, C) Καθ. = Καθολικά (A, B, C) Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αξιόλογα είδη φυτών τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Στο τέλος του πίνακα παρατίθενται επεξηγήσεις για το χρησιµοποιούµενο συµβολισµό, οι οποίες ισχύουν για όλους τους πίνακες ίδιου τύπου που ακολουθούν στη συνέχεια. Πίνακας 7: Αξιόλογα είδη χλωρίδας που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V IV V A B C D Anthemis cetica ssp. cetica X Επεξηγήσεις: Μονάδες Πληθυσµού: i = άτοµα (individuals) p = ζευγάρια (pais) Κατ. = Κατηγορίες αφθονίας 15

17 C = κοινό (common) R = σπάνιο (ae) V = πολύ σπάνιο (vey ae) = παρουσία (pesent) Κατηγορίες κινήτρων: Είδη Παραρτ. = Είδη Παραρτήµατος Οδηγίας Οικοτόπων (IV, V) Άλλες κατηγορίες Α = Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας B = Ενδηµικό C = ιεθνείς Συµβάσεις D = Άλλοι λόγοι 4.8 ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ Τα αξιόλογα θηλαστικά εντός των εξεταζόµενων περιοχών προστασίας της φύσης αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 8). Πίνακας 8: Αξιόλογα είδη θηλαστικών εντός του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ Επιστηµονική ονοµασία Capeolus capeolus Cevus elaphus Felis silvestis moea Glis glis agenteus Lepus euopaeus capathous Luta luta Mates foina Meles meles Mustela nivalis galinthias Rupicapa upicapa balcanica Sciuus vulgais ameliae Sus scofa Tadaida teniotis Talpa caeca Ελληνική ονοµασία Ζαρκάδι Ελάφι Αγριόγατος του Μωριά ασοµυωξός Λαγός της Καρπάθου Βίδρα Πετροκούναβο Ασβός Νυφίτσα Αγριόγιδο Σκίουρος Αµέλιος Αγριογούρουνο Νυχτονόµος Τυφλοσπάλακας Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα θηλαστικά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µαζί µε την αξιολόγηση της περιοχής για αυτά. 16

18 Πίνακας 9: Είδη θηλαστικών που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µε πληθυσµό και αξιολόγηση περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ Luta luta Rupicapa 1371 upicapa balcanica p R C B C C p R C B C C Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αξιόλογα θηλαστικά τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Πίνακας 10: Αξιόλογα είδη θηλαστικών που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V IV V A B C D Talpa caeca X Meles meles C X Sus scofa R X 1363 Felis silvestis R X Lepus euopaeus X 1333 Tadaida teniotis X Sciuus vulgais X Cevus elaphus R X Mates foina X Mustela nivalis C X Capeolus capeolus R X Glis glis X 17

19 4.9 ΕΡΠΕΤΑ Τα αξιόλογα ερπετά εντός των εξεταζόµενων περιοχών προστασίας της φύσης αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 11). Πίνακας 11: Αξιόλογα είδη ερπετών εντός του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΕΡΠΕΤΑ Επιστηµονική ονοµασία Ελληνική ονοµασία Colube gemonensis gemonensis εντρογαλιά Coonella austiaca austiaca Elaphe situla Laceta tilineata caiensis Laceta viidis meidionalis odacis mualis albanica Testudo gaeca ibea Testudo hemanni hemanni Testudo maginata Vipea ammodytes meidionalis Ασινόφιδο Σπιτόφιδο Τρανόσαυρα της Ικαρίας Πρασινόσαυρα Αλβανική γουστέρα Γραικοχελώνα Ονυχοχελώνα Κρασπεδωτή χελώνα Οχιά Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα ερπετά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µε πληθυσµιακά τους στοιχεία και µε την αξιολόγηση της περιοχής για αυτά. Πίνακας 12: Είδη ερπετών που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µε πληθυσµιακά στοιχεία και µε την αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ Elaphe situla 1218 Testudo maginata p C B C C p C B C C 18

20 1219 Testudo gaeca 1217 Testudo hemanni p C B C C p C B C B Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα αξιόλογα ερπετά τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Πίνακας 13: Αξιόλογα είδη ερπετών που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V IV V A B C D 1283 Coonella austiaca X 1295 Vipea ammodytes X Colube gemonensis X 1263 Laceta viidis X 1251 Laceta tilineata X 1256 odacis mualis X 19

21 4.10 ΑΜΦΙΒΙΑ Εντός των µελετώµενων περιοχών προστασίας της φύσης καταγράφεται ένα µόνο αξιόλογο είδος αµφιβίου, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 14). Πίνακας 14: Αξιόλογα είδη αµφιβίων εντός του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΑΜΦΙΒΙΑ Επιστηµονική ονοµασία Ελληνική ονοµασία Tituus alpestis alpestis (t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας Κανένα αµφίβιο της περιοχής δεν αναφέρεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ούτε καταγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται στοιχεία πληθυσµού και κινήτρου για το προαναφερθέν µοναδικό αξιόλογο αµφίβιο, που τονίζεται και πάλι ότι δεν περιλαµβάνεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Πίνακας 15: Αξιόλογα είδη αµφιβίων που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V IV V A B C D Tituus alpestis X 4.11 ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ Τα αξιόλογα ασπόνδυλα εντός των εξεταζόµενων περιοχών προστασίας της φύσης αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 16). Πίνακας 16: Αξιόλογα είδη ασπόνδυλων εντός του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ Επιστηµονική ονοµασία Maculinea aion Iolana iolas Styluus flavipes Ελληνική ονοµασία Μακουλινέα η Αρίων Iolana iolas Styluus flavipes 20

22 Κανένα εκ των προαναφερθέντων ασπονδύλων δεν αναφέρεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ούτε καταγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται τα αξιόλογα ασπόνδυλα τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Πίνακας 17: Αξιόλογα είδη ασπόνδυλων που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V IV V A B C D Iolana iolas X 1040 Styluus flavipes X 1058 Maculinea aion X 21

23 4.12 ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ Α Η µελετώµενη ΖΕΠ µε κωδικό GR είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ορνιθοπανίδα της, και σε αυτήν καταγράφονται αρκετά αξιόλογα πτηνά, επτά εκ των οποίων, µάλιστα, αποτελούν τα είδη χαρακτηρισµού της, σύµφωνα µε το Παράρτηµα της ΚΥΑ 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/ ). Πρόκειται για τα: Aquila pomaina (Κραυγαετός) Buteo ufinus (Αετογερακίνα) Coacias gaulous (Χαλκοκουρούνα) Falco biamicus (Χρυσογέρακο) Lanius colluio (Αετοµάχος) Milvus migans (Τσίφτης) Neophon pecnopteus (Ασπροπάρης) Τα είδη χαρακτηρισµού ανά κριτήριο, καθώς και τα είδη οριοθέτησης της ΖΕΠ GR παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες 18, 19). Πίνακας 18: Είδη χαρακτηρισµού της ZΕΠ GR Πίνακας 19: Είδη οριοθέτησης της ΖΕΠ GR

24 Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 20) παρουσιάζονται τα αξιόλογα είδη πτηνών εντός των περιοχών προστασίας της φύσης που αφορούν το έργο της τροποποίησης του Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της Vodafone. Πίνακας 20: Αξιόλογα είδη πτηνών εντός του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR Επιστηµονική ονοµασία ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΠΤΗΝΑ Ελληνική ονοµασία ΤΚΣ GR ΖΕΠ GR Accipite bevipes Σαΐνι Accipite nisus nisus Τσιχλογέρακο Actitis hypoleucos Ποταµότριγγας Aegypius monachus Μαυρόγυπας Alauda avensis avensis Σταρήθρα Alcedo atthis Αλκυόνα Alectois gaeca Πετροπέρδικα Anas clypeata Χουλιαρόπαπια Anthus campestis campestis Χαµοκελάδα Anthus spinoletta littoalis Νεροκελάδα Apus apus apus Σταχτάρα Apus melba melba Σκεπαρνάς Apus pallidus illyicus Ωχροσταχτάρα Aquila chysaetos chysaetos Χρυσαετός Aquila heliaca heliaca Βασιλαετός Aquila pomaina Κραυγαετός Adea cineea Σταχτοτσικνιάς Bubo bubo bubo Μπούφος Buhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα Buteo buteo buteo Γερακίνα Buteo ufinus ufinus Αετογερακίνα Calandella bachydactyla Μικρογαλιάντρα Capimulgus euopaeus Γυδοβυζάχτρα Caduelis spinus Λούγαρο Chaadius dubius Ποταµοσφυριχτής Ciconia ciconia Λευκοπελαργός Ciconia niga Μαυροπελαργός Cicaetus gallicus Φιδαετός Cicus aeuginosus Καλαµόκιρκος Cicus cyaneus Βαλτόκιρκος Cicus macouus Στεπόκιρκος Cicus pygagus Λιβαδόκιρκος Coccothaustes coccothaustes Κοκκοθραύστης Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο Columba palumbus palumbus Φάσσα 23

25 Coacias gaulus Χαλκοκουρούνα Cotunix cotunix Ορτύκι Cuculus canous Κούκος Delichon ubica ubica Σπιτοχελίδονο Dendocopos leucotos lilfodi Λευκονώτης Dendocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα Dendocopos syiacus Βαλκανοτσικλητάρα Dyocopus matius matius Μαυροτσικλητάρα Egetta alba Αργυροτσικνιάς Egetta gazetta Λευκοτσικνιάς Embeiza caesia Σκουρόβλαχος Embeiza hotulana Βλάχος Embeiza melanocephala Αµπελουργός Falco biamicus feldeggi Χρυσογέρακο Falco eleonoae Μαυροπετρίτης Falco naumanni Κιρκινέζι Falco peeginus bookei Πετρίτης Falco subbuteo εντρογέρακο Falco vespetinus Μαυροκιρκίνεζο Ficedula semitoquata ρυοµυγοχάφτης Ficedula albicollis Κρικοµυγοχάφτης Ficedula pava pava Νανοµυγοχάφτης Ficedula semitoquata ρυοµυγοχάφτης Fingilla coelebs coelebs Σπίνος Gyps fulvus Όρνιο Hieaaetus fasciatus Σπιζαετός Hieaaetus pennatus Σταυραετός Hippolais olivetoum Λιοστριτσίδα Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα Hiundo dauica ufula εντροχελίδονο Hiundo ustica ustica Χελιδόνι Jynx toquilla toquilla Στραβολαίµης Lanius colluio colluio Αετοµάχος Lanius mino Γαϊδουροκεφαλάς Lanius senato senato Κοκκινοκέφαλος Lullula aboea aboea εντροσταρήθρα Luscinia megahynchos Αηδόνι Melanocoypha calanda calanda Γαλιάντρα Meops apiaste Μελισσοφάγος Milvus migans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός Monticola saxatilis Πετροκότσυφας Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα Motacilla cineea Σταχτοσουσουράδα Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα Muscicapa stiata neumanni Σταχτοµυγοχάφτης 24

26 Neophon pecnopteus Ασπροπάρης Nycticoax nycticoax Νυχτοκόρακας Oenanthe hispanica Ασπροκώλα Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης Oiolus oiolus oiolus Συκοφάγος Otus scops Γκιώνης enis apivous Σφηκιάρης halacocoax cabo sinensis Κορµοράνος hoenicuus phoenicuus phoenicuus Κοκκινονούρης hylloscopus bonelli oientalis Βουνοφυλλοσκόπος hylloscopus sibilatix ασοφυλλοσκόπος yhocoax pyhocoax docilis Κοκκινοκαλιακούδα Ripaia ipaia ipaia Οχθοχελίδονο Scolopax usticola Μπεκάτσα Steptopelia tutu Τριγώνι Sylvia aticapilla Μαυροσκούφης Sylvia cantillans albistiata Κοκκινοτσιροβάκος Sylvia communis communis Θαµνοτσιροβάκος Sylvia hotensis cassiostis εντροτσιροβάκος Tachybaptus uficollis Νανοβουτηχτάρι Tinga glaeola Λασπότριγγας Tinga nebulaia Πρασινοσκέλης Tinga ochopus ασότριγγας Tinga stagnatilis Βαλτότριγγας Tudus philomelos Τσίχλα Upupa epops epops Τσαλαπετεινός Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα πτηνά εντός του ΤΚΣ GR (Πίνακας 21) και εντός της ΖΕΠ GR (Πίνακας 22) τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µαζί µε την αξιολόγηση της περιοχής για κάθε είδος. Στο τέλος των Πινάκων ακολουθεί επεξήγηση του χρησιµοποιούµενου συµβολισµού. 25

27 Πίνακας 21: Είδη πτηνών εντός του ΤΚΣ GR που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ. A274 hoenicuus phoenicuus R C B C C A246 Lullula aboea p p C B C C A086 Accipite nisus c R C B C C A230 Meops apiaste A319 Muscicapa stiata A101 Falco biamicus 1 10 p C B C C R C B C C c R A B C B A233 Jynx toquilla c R C B C C A072 enis apivous p C B C C A251 Hiundo ustica C C B C C A271 Luscinia megahynchos A379 Embeiza hotulana R C B C C p C B B B A260 Motacilla flava c R C B C C A262 Motacilla alba p R C B C C A253 Delichon ubica C C B C C A228 Apus melba R C B C C A227 Apus pallidus R C B C C A093 Hieaaetus fasciatus c R C B B B A099 Falco subbuteo c R C B C C A133 Buhinus oedicnemus A100 Falco eleonoae A439 Hippolais olivetoum A278 Oenanthe hispanica A231 Coacias gaulus A259 Anthus spinoletta 1 10 p B B C B c 1 50 C B B B R C B C C R C B C C 6 10 p C B C C c R C B C C A250 tyonopogne R C B C C 26

28 upestis A438 Hippolais pallida A165 Tinga ochopus R C B C C c R C B C C A078 Gyps fulvus c R C B C C A309 Sylvia communis A077 Neophon pecnopteus A212 Cuculus canous A236 Dyocopus matius R C B C C c R B B C B R C B C C p 6 10 p B B B B A341 Lanius senato R C B C C A402 Accipite bevipes A261 Motacilla cineea A311 Sylvia aticapilla A095 Falco naumanni p B B B B p R C B C C R C B C C c R C B C C A373 Coccothaustes coccothaustes R C B C C A028 Adea cineea c C B C C A092 Hieaaetus pennatus A092 Hieaaetus pennatus A313 hylloscopus bonelli A077 Neophon pecnopteus c R C B C C 1 5 i C B C C R C B C C 1 10 p B B C B A338 Lanius colluio p C B C C A056 Anas clypeata w R C B C C A215 Bubo bubo p C B C C A030 Ciconia niga 1 3 p B B B B A359 Fingilla coelebs A429 Dendocopos syiacus A314 hylloscopus sibilatix A346 yhocoax pyhocoax A136 Chaadius dubius R C B C C p p C B B B c R C B C C p C B C C c R C B C C A229 Alcedo atthis 6 10 p C B C C A447 Embeiza caesia p C B C C A339 Lanius mino p B B C B 27

29 A277 Oenanthe oenanthe A285 Tudus philomelos R C B C C w R C B C C A073 Milvus migans 4 8 p A B C B A337 Oiolus oiolus R C B C C A089 Aquila pomaina A238 Dendocopos medius A365 Caduelis spinus A080 Cicaetus gallicus 6 8 p B B B B p p B B C B R C B C C 7 10 p C B C C A214 Otus scops R C B C C A208 Columba palumbus A252 Hiundo dauica p R C B C C C C B C C A382 Embeiza melanocephala R C B C C A087 Buteo buteo c R C B C C A243 Calandella bachydactyla p C B C C A232 Upupa epops C C B C C A087 Buteo buteo R C B C C A442 Ficedula semitoquata R C B C C A166 Tinga glaeola c R C B C C A224 Capimulgus euopaeus R C B C C A403 Buteo ufinus c R B B B B A304 Sylvia cantillans A081 Cicus aeuginosus A091 Aquila chysaetos A210 Steptopelia tutu A239 Dendocopos leucotos R C B C C c R C B C C p 1 1 p C B C C R C B C C p 5 20 p B B B B A031 Ciconia ciconia 6 10 p C B C C A103 Falco peeginus p 2 4 p B B C B 28

30 Πίνακας 22: Είδη πτηνών εντός της ΖΕΠ GR που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ. A030 Ciconia niga 6 6 p B B B B A309 Sylvia communis A081 Cicus aeuginosus A233 Jynx toquilla c A262 Motacilla alba A429 Dendocopos syiacus A304 Sylvia cantillans A231 Coacias gaulus A101 Falco biamicus c p p D R R R p B B B B p 2 2 p B B C B A403 Buteo ufinus 4 4 p C B C B A027 Egetta alba c A097 Falco vespetinus A382 Embeiza melanocephala A230 Meops apiaste A320 Ficedula pava c A337 Oiolus oiolus A092 Hieaaetus pennatus A252 Hiundo dauica A079 Aegypius monachus A023 Nycticoax nycticoax A274 hoenicuus phoenicuus A083 Cicus macouus A260 Motacilla flava c A247 Alauda avensis c c C c R C B C B c c c c C R R 29

31 A072 enis apivous C C B C B A232 Upupa epops C A095 Falco naumanni A277 Oenanthe oenanthe A208 Columba palumbus A056 Anas clypeata w A439 Hippolais olivetoum A251 Hiundo ustica A280 Monticola saxatilis A402 Accipite bevipes A438 Hippolais pallida A207 Columba oenas 7 p D R R C p C B B B w A031 Ciconia ciconia 5 p D A077 Neophon pecnopteus A261 Motacilla cineea C c R B B C B R A338 Lanius colluio p C B C B A136 Chaadius dubius A233 Jynx toquilla A321 Ficedula albicollis A227 Apus pallidus c A078 Gyps fulvus c R R A073 Milvus migans 5 5 p A B C B A168 Actitis hypoleucos A077 Neophon pecnopteus A017 halacocoax cabo A278 Oenanthe hispanica c 3 3 p B B C B w A404 Aquila heliaca c A004 Tachybaptus uficollis A442 Ficedula semitoquata A255 Anthus campestis A339 Lanius mino A249 Ripaia ipaia c 30

32 A243 Calandella bachydactyla A250 tyonopogne upestis A089 Aquila pomaina A210 Steptopelia tutu A080 Cicaetus gallicus R 3 3 p B B B B 7 7 p C B C B A215 Bubo bubo p A133 Buhinus oedicnemus A166 Tinga glaeola c A373 Coccothaustes coccothaustes A017 halacocoax cabo A236 Dyocopus matius A247 Alauda avensis A026 Egetta gazetta A355 asse hispaniolensis 1 1 p C B C B c R p 5 5 p C B B B w p C B C B A229 Alcedo atthis A103 Falco peeginus A314 hylloscopus sibilatix A100 Falco eleonoae A359 Fingilla coelebs A155 Scolopax usticola A238 Dendocopos medius A028 Adea cineea A319 Muscicapa stiata A365 Caduelis spinus p 4 4 p C B C B c c w A082 Cicus cyaneus c A163 Tinga stagnatilis A113 Cotunix cotunix A093 Hieaaetus fasciatus A259 Anthus spinoletta R p p C B C B c c c C R R 31

33 A087 Buteo buteo C A087 Buteo buteo c A212 Cuculus canous A214 Otus scops A311 Sylvia aticapilla A091 Aquila chysaetos R R p 0 0 p C B C B A228 Apus melba A165 Tinga ochopus A230 Meops apiaste A084 Cicus pygagus A164 Tinga nebulaia c c c A226 Apus apus A092 Hieaaetus pennatus A341 Lanius senato A447 Embeiza caesia A465 Alectois gaeca gaeca A253 Delichon ubica A306 Sylvia hotensis A099 Falco subbuteo c 2 2 p C B C B p A028 Adea cineea w A379 Embeiza hotulana A242 Melanocoypha calanda A313 hylloscopus bonelli A224 Capimulgus euopaeus A285 Tudus philomelos C C R i C B B B p w A086 Accipite nisus c A026 Egetta gazetta A028 Adea cineea c A246 Lullula aboea p A271 Luscinia megahynchos A239 Dendocopos leucotos R R R c C B C B C R p 5 5 p B B B B A095 Falco c R D 32

34 naumanni A136 Chaadius dubius A346 yhocoax pyhocoax A274 hoenicuus phoenicuus A379 Embeiza hotulana c R p 6 10 p C B C B c 33

35 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΠ GR «ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ» Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα είδη χαρακτηρισµού της ΖΕΠ µε κωδικό GR «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα», όπως αυτά καθορίζονται σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ αρ. Η.Π. 8353/276/Ε ΚΡΑΥΓΑΕΤΟΣ (AQUILA OMARINA) Εικόνα 1: Όψη Κραυγαετού Εικόνα 2: Κραυγαετός σε πτήση Πληθυσµός: Ο πληθυσµός αναπαραγωγής του Κραυγαετού στην Ελλάδα έχει εκτιµηθεί σε ζευγάρια (BidLife Intenational, 2004). Στην Ελλάδα, ο Κραυγαετός αναπαράγεται στη Θράκη, την ανατολική και δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Σε άλλες περιοχές παρατηρείται κατά τη µετανάστευση. Στα Αντιχάσια Όρη ο πληθυσµός των Κραυγαετών είχε εκτιµηθεί σε 6-8 ζευγάρια το 1994, σε 4-6 ζευγάρια το 2002, σε 3-5 ζευγάρια το 2003 και σε τουλάχιστον 3-4 το Ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Ο βιότοπος φωλιάσµατος του Κραυγαετού περιλαµβάνει δασικές συστάδες χαµηλού ή µεσαίου υψοµέτρου, µε φυλλοβόλα αλλά και κωνοφόρα είδη. Η µεγαλύτερη πυκνότητα αναπαραγόµενου πληθυσµού βρίσκεται σε πλαγιές µε άφθονες γέρικες βελανιδιές κατά µήκος ανοικτών κοιλάδων µε µικρά ή µεγάλα ρέµατα, ενώ µερικά ζευγάρια αναπαράγονται σε παλαιό παρόχθιο δάσος κατά µήκος µεγαλύτερων ποταµών. Στην εξεταζόµενη περιοχή, Κραυγαετοί έχουν παρατηρηθεί να φωλιάζουν σε µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις στη κοιλάδα της Λογγά Γερακαρίου Κονισκού, καθώς και νότια της Βλαχάβας. Τροφική οικολογία: Το είδος τρέφεται κυρίως µε ερπετά και αµφίβια, καθώς επίσης και µε µικροθηλαστικά και πουλιά, σε υγροτόπους γλυκού νερού, σε ποτάµια και ρέµατα υδροχαρούς βλάστησης, αλλά και σε καλλιέργειες, λιβάδια και θαµνώνες. Μέρος της δίαιτάς του αποτελούν, επίσης, τα µεγάλα έντοµα και πιο σπάνια τα ψοφίµια. Στην εξεταζόµενη περιοχή, Κραυγαετοί έχουν παρατηρηθεί να τρέφονται στο σκουπιδότοπο της Καλαµπάκας, αλλά και την ταΐστρα των Μετεώρων, το σύντοµο χρονικό διάστηµα που αυτή λειτούργησε. 34

36 Απειλές στο ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Ο Κραυγαετός απειλείται κυρίως από τις αποψιλωτικές υλοτοµίες και την καταστροφή των ώριµων δέντρων σε πεδινές περιοχές. Επίσης, η όχληση λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα πεδινά δάση έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους. Απειλές στο ενδιαίτηµα τροφοληψίας: Η καταστροφή της παρυδάτιας βλάστησης, η µετατροπή των υγρών λιβαδιών σε καλλιεργήσιµη γη και η χρήση αγροχηµικών αποτελούν τις κύριες αιτίες υποβάθµισης του βιοτόπου τροφοληψίας του είδους. 35

37 5.2 ΑΕΤΟΓΕΡΑΚΙΝΑ (BUTEO RUFINUS) Εικόνα 3: Όψη Αετογερακίνας Εικόνα 4: Αετογερακίνα σε πτήση Πληθυσµός: Ο πληθυσµός αναπαραγωγής της Αετογερακίνας στην Ελλάδα έχει εκτιµηθεί σε ζευγάρια (BidLife Intenational, 2004). Στη χώρα, το είδος εξαπλώνεται κυρίως στη νότια Ελλάδα (ανατολική Στερεά), στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αλλά και σε ορισµένες περιοχές στη βόρειο Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη). Η Αετογερακίνα είναι κυρίως καλοκαιρινός επισκέπτης στην εξεταζόµενη περιοχή, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της φεύγει το χειµώνα. Το είδος είναι χαρακτηριστικό της ζεστής και ξηρής νοτιοανατολικής πλευράς του Μαυροβουνίου και έχει κανονική κατανοµή κατά µήκος της νοτιοανατολικής πλευράς των Αντιχασίων. Ο αναπαραγόµενος πληθυσµός του είδους στην περιοχή µελέτης εκτιµάται σε 4-5 ζευγάρια. Ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Η Αετογερακίνα φωλιάζει πάντα σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων, αλλά κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις µε βραχώδεις σχηµατισµούς (π.χ. µικρά φαράγγια και γυµνές, πετρώδεις πλαγιές). Τροφική οικολογία: Η Αετογερακίνα είναι αρπακτικό των ανοικτών εκτάσεων µε χέρσα εδάφη και χαµηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας του είδους περιλαµβάνει στεπώδεις, ηµιερηµικές περιοχές µε φρυγανική βλάστηση, όπου τρέφεται κυρίως µε ερπετά (σαύρες και φίδια), µεγάλα έντοµα, και λιγότερο µε µικρά πουλιά και µικρά θηλαστικά. Η Αετογερακίνα, επίσης, τρέφεται µε σαύρεςοι εκτατικές καλλιέργειες στο Θεσσαλικό κάµπο, αποτελούν τµήµα του χώρου τροφοληψίας των ζευγαριών της περιοχής. 36

38 Απειλές στο ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Οι σηµαντικότερες απειλές για τις θέσεις αναπαραγωγής της Αετογερακίνας είναι η τουριστική ανάπτυξη των νησιών και η όχληση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Απειλές στο ενδιαίτηµα τροφοληψίας: Βασικές αιτίες υποβάθµισης του βιοτόπου τροφοληψίας της Αετογερακίνας είναι η καταστροφή των δασικών ξεφώτων, η εντατικοποίηση της γεωργίας και η µεταβολή των χρήδεων γης των χέρσων ανοικτών εκτάσεων που αποδίδονται στη γεωργία ή την οικιστική ανάπτυξη. Απειλές στο ενδιαίτηµα τροφοληψίας του είδους είναι επίσης η µετατροπή των χορτολιβαδικών εκτάσεων σε αροτραίες καλλιέργειες ή των ξηρών στεπωδών λιβαδιών σε αρδευόµενες µονοκαλλιέργειες. 37

39 5.3 ΧΑΛΚΟΚΟΥΡΟΥΝΑ (CORACIAS GARRULUS) Εικόνα 5: Άποψη Χαλκοκουρούνας Εικόνα 6: Χαλκορουρούνα σε πτήση Πληθυσµός: Ο αναπαραγόµενος πληθυσµός του είδους στον Ελλαδικό χώρο εκτιµάται σε ζευγάρια (BidLife Intenational, 2004). Παλαιότερα η Χαλκοκουρούνα είχε ευρεία εξάπλωση στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ σήµερα εντοπίζεται στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, σε µικρούς αποµονωµένους πληθυσµούς. Επίσης, απουσιάζει από την πλειονότητα των νησιών, ενώ αναπαράγεται σε ορισµένα όπως στη Σάµο, την Κω και πιθανόν τη Λέσβο. Ο πληθυσµός της Χαλκοκουρούνας στην εξεταζόµενη περιοχή εκτιµάται σε ζευγάρια. Είναι κοινό είδος στην κοιλάδα του ποταµού Ίωνα, σε περιοχές µε µίξη ώριµων συστάδων µε πλατάνια ή δρυες και ξηρικές καλλιέργειες και λιβάδια. Επίσης, έχει καταγραφεί και στο νότιο τµήµα της περιοχής. Ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Η Χαλκοκουρούνα φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων ή σε ορισµένες περιπτώσεις σε βράχους, οικίες και στοές µέσα στο έδαφος. Συχνά χρησιµοποιεί κοιλότητες σε δέντρα που έχουν ανοιχθεί από άλλα είδη, κυρίως δρυοκολάπτες του γένους icus ή του Μαύρου ρυοκολάπτη (Dycopus matius). Προτιµά λιβάδια ή ήπιας έντασης καλλιέργειες παρουσία διάσπαρτων δέντρων, κυρίως βελανιδιές. Επίσης, προτιµούνται περιοχές που γειτνιάζουν µε κοίτες ποταµών ή ρεµάτων µε πλούσια παρόχθια βλάστηση. Η διαθεσιµότητα των θέσεων φωλιάσµατος ρυθµίζει σε µεγάλο βαθµό την τελική επιλογή του ενδιαιτήµατος αναπαραγωγής, έτσι συχνά οι βέλτιστες θέσεις επαναχρησιµοποιούνται κάθε χρόνο. Η πυκνότητα των ζευγαριών κυµαίνεται από 1 έως 4 ζευγάρια ανά km 2 στις κατάλληλες περιοχές. Τροφική οικολογία: Η Χαλκοκουρούνα τρέφεται µε µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους έντοµα, κυρίως κολεόπτερα και ορθόπτερα ή και µε φρούτα. Χρησιµοποιεί ξερά κλαδιά στις κορυφές των δέντρων ή τηλεγραφικούς στύλους για να εποπτεύει και να εντοπίζει τη λεία του. Προτιµά ηλιόλουστες, θερµές θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες, κοιλάδες, λιβάδια, ανοικτές περιοχές µε διάσπαρτα δέντρα, κυρίως βελανιδιές. Στις αγροτικές περιοχές επιλέγει µη εντατικές καλλιέργειες, οι οποίες συνήθως δέχονται τη µικρότερη ποσότητα αγροχηµικών και είναι πλούσιες σε τροφικά διαθέσιµα. 38

40 Απειλές: Σηµαντική απειλή για τη Χαλκοκουρούνα αποτελεί η εντατικοποίηση της γεωργίας. Συγκεκριµένα, η αλλοίωση και η αποµάκρυνση των διάσπαρτων δέντρων στα όρια των καλλιεργειών ή στα λιβάδια µειώνει τη διαθεσιµότητα κατάλληλων θέσεων φωλιάσµατος και τροφοληψίας. Επίσης, η εντατική χρήση αγροχηµικών και ιδιαίτερα εντοµοκτόνων µειώνει τους πληθυσµούς των εντόµων µε τα οποία τρέφεται το είδος. Τέλος, η µετατροπή των ανοικτών λιβαδιών σε καλλιέργειες εντατικής µορφής υποβαθµίζει το ενδιαίτηµα του είδους. 39

41 5.4 ΧΡΥΣΟΓΕΡΑΚΟ (FALCO BIARMICUS) Εικόνα 7: Άποψη Χρυσογέρακου Εικόνα 8: Χρυσογέρακο σε πτήση Πληθυσµός: Ο πληθυσµός αναπαραγωγής του Χρυσογέρακου στην Ελλάδα εκτιµάται σε ζευγάρια. Το είδος εξαπλώνεται στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως σε βόρειο Θεσσαλία, Ήπειρο, δυτική Μακεδονία και Θράκη, ενώ από τα νησιά απαντάται στο Ιόνιο στην Κέρκυρα και στο Αιγαίο στη Λέσβο, τα ωδεκάνησα (Κω, Ρόδο, Κάρπαθο) και την Κρήτη. Στην εξεταζόµενη περιοχή, ο αναπαραγόµενος πληθυσµός του Χρυσογέρακου εκτιµάται σε 2-3 ζευγάρια. Ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Το Χρυσογέρακο φωλιάζει σε απόκρηµνα, κάθετα βράχια, σε φαράγγια, αλλά και σε παράκτιες ορθοπλαγιές. Η φωλιά του εντοπίζεται σε µικρές κοιλότητες ή πεζούλες, συνήθως µε βραχοσκεπή. Τροφική οικολογία: Το Χρυσογέρακο τρέφεται µε πουλιά µικρού έως µεσαίου µεγέθους, αλλά και µε µικρά θηλαστικά, ερπετά και µεγάλα έντοµα, και γενικά κυρίως µε τα είδη που αφθονούν στην περιοχή της επικράτειάς του. Θεωρητικά, το είδος ανταγωνίζεται τον Πετρίτη για θέσεις φωλιάσµατος και τα δύο είδη δεν συναντώνται σε γειτονικούς βράχους. Χαρακτηριστικός βιότοπος του Χρυσογέρακου είναι οι ξηρές, ανοικτές, λοφώδεις, υποορεινές περιοχές. Το είδος κυνηγά σε περιοχές µε αραιή βλάστηση, διάσπαρτες από βράχια και αποφεύγει τις δασωµένες περιοχές. Απειλές στο ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Η καταστροφή του βιοτόπου φωλιάσµατος και η όχληση (π.χ. αναρριχητικές πίστες) είναι οι βασικές απειλές του βιοτόπου φωλιάσµατος του Χρυσογέρακου. Απειλές στο ενδιαίτηµα τροφοληψίας: Η εντατικοποίηση της γεωργίας και η εκτεταµένη χρήση φυτοφαρµάκων αποτελούν τη σηµαντικότερη απειλή, καθώς τα παρασκευάσµατα φυτοπροστασίας 40

42 υψηλής τοξικότητας για τα πουλιά συσσωρεύονται στο σώµα ανώτερων θηρευτών, όπως του Χρυσογέρακου. Παράλληλα, η παράνοµη θήρευση βασικών διατροφικών ειδών (π.χ. αγριοπερίστερα) υποβαθµίζει το βιότοπο κυνηγιού του είδους. Άµεσες απειλές: Η άµεση θανάτωση από τον άνθρωπο αποτελεί τη βασική αιτία απουσίας του είδους από περιοχές µε κατάλληλο βιότοπο φωλιάσµατος και σχετικά «καθαρό» περιβάλλον, όπως φαράγγια, παράκτια βράχια και κοιλάδες ποταµών. 41

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού, «Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους

Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Τα πουλιά της Άνδρου και οι δράσεις για τη μελέτη και προστασία τους Ρούλα Τρίγκου ασολόγος MSc Συντονίστρια Ενημέρωσης ράσεων ιατήρησης ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ- 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013, ΑΝ ΡΟΣ ιαχρονική παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Α. Τσιόντσης 1, Ι. Μελιάδης 1 και B. Hallmann 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην

22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην 22. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νοτιοδυτικά της πόλης των Χανίων στον δρόµο προς τον Οµαλό φαράγγι Σαµαριάς. Κατάλληλος χώρος στάθµευσης κοντά στην εκκλησία πάνω στο δρόµο και εντός του οικισµού, στα νότια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 11.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Στα κεφάλαια της παρούσας μελέτης που προηγήθηκαν πραγματοποιήθηκε λεπτομερής εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΕΙΙΤΤΟΥΡΡΓΓΙΙΑ ΤΤΟΥ ΥΦΙΙΣΣΤΤΑΜΕΕΝΟΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΤΑΣΣΤΤΗΜΑΤΤΟΣΣ LLEEROY MEERLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΤΤΗΣΣΙΙΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΗΣΣ «SSG ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΕΕΤΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης. Ηπαράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Παράνομης. Ηπαράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΦΙΚ/Γ. Σπυριδάκης Ηπαράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων (παρόλο που απαγορεύεται από το άρθρο VI της Κοινοτικής Οδηγίας για τους Βιοτόπους) αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς.

3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. 3. ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΚΕΣ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η Ελούντα βρίσκεται 10 χλµ βόρεια του Αγίου Νικολάου στη θέση της αρχαίας Ολούς. Πρόκειται για οικισµό στο µυχό ενός κλειστού κόλπου που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ GR1430007

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη

Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Οι προστατευόμενες περιοχές στον χάρτη Εθνικός Δρυμός Αίνου Κεφαλληνίας Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου Εθνικός Δρυμός Οίτης Εθνικός Δρυμός Παρνασσού Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Εθνικός Δρυμός Σουνίου Εθνικός Δρυμός

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 261/2009. 5210 Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp.

Αρ. Πρωτ. 261/2009. 5210 Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp. Αρ. Πρωτ. 261/2009 Κείμενο θέσης του WWF Ελλάς επί της τροποποίησης από τον Οργανισμό Αθήνας του Προεδρικού Διατάγματος «περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ωλενός, Ακράτα ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ωλενός, Ακράτα Από τα αρχαία χρόνια, η γεωργία συνεχώς «απαλλοτριώνει» περιοχές από την άγρια φύση. τέως λίμνη Αγουλινίτσα Η Γεωργία κατακερματίζει το βιότοπο των ειδών που χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Α.Ε.Κ. Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικά απειλούμενα είδη 1.1. Βασιλαετός..σελ.2 1.2. Χρυσαετός..σελ.3 1.3. Σπιζαετός..σελ.4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝ ΟΣ: Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου

ΠΙΝ ΟΣ: Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου ΠΙΝ ΟΣ: Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου Ο επιβλητικός ορεινός όγκος που προβάλλει από τα βόρεια σύνορα της χώρας διατρέχει την ηπειρωτική Ελλάδα (σε µήκος 250 χλµ και πλάτος 70 χλµ) και βυθίζεται στον Κορινθιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΔ ΠΟΚαΜαΚεΒε Προστασία & Ανάπτυξη

ΦΔ ΠΟΚαΜαΚεΒε Προστασία & Ανάπτυξη Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε) Management Body of Ecodevelopment Area of Karla - Mavrovouni Kefalovriso Velestino (E.A.Ka.Ma.Ke.Ve)

Διαβάστε περισσότερα

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò 2 Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò áíèñþðéíåò áíüãêåò ìå ôá ëéìíáßá ïéêïóõóôþìáôá ìå Ýíáí áñìïíéêü

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΑΝΙΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - Ε.Ζ.Π &Υ. Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή του νομού Φωκίδας... σελ.:3 Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργου-Αποκαταστάσεις ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ως αρχή πρέπει να θεωρήσουμε τους

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ ΗΧΗΤΙΚΟ - ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΕ ΜΟΥ Ο Πενταδάκτυλος είναι επιμήκης ασβεστολιθική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Πωγωνίου

Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Πωγωνίου Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Πωγωνίου Διοικητική Οργάνωση Ο Δήμος Πωγωνίου είναι ένας από τους 8 δήμους του Νομού Ιωαννίνων, ο οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των καποδιστριακών δήμων Άνω Καλαμά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου.

ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου. ΟΌλυµπος υψώνεται στην Β.Α. Θεσσαλία και στην Ν.. Μακεδονία. Ο Μύτικας ή αλλιώς το Πάνθεον είναι η Ψηλότερη κορυφή του Ολύµπου. Ο Όλυµπος Πιθανώς σχηµατίστηκε κατά την διάρκεια της Ηωκαίνου εποχής πριν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά Οικοσυστήματα. Φυσικά οικοσυστήματα Χερσαία οικοσυστήματα Ερημοποίηση Μείωση της βιοποικιλότητας

Φυσικά Οικοσυστήματα. Φυσικά οικοσυστήματα Χερσαία οικοσυστήματα Ερημοποίηση Μείωση της βιοποικιλότητας Φυσικά Οικοσυστήματα Φυσικά οικοσυστήματα Χερσαία οικοσυστήματα Ερημοποίηση Μείωση της βιοποικιλότητας Φυσικά Οικοσυστήματα Φυσικό οικοσύστημα είναι το σύνολο των βιοτικών παραγόντων (ζωντανών οργανισμών,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 Τίτλος Εγγράφου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Οδηγίες για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των NATURA 2000 5 1.3 Προκαταρκτικά Βήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 6 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ... 7 2.2. ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000 ,,, LIFE+ /NAT/CY/ Χάρτης του Μικρο-αποθέματος του φυτού *Ophrys kotchyi Περιοχή Μιτσερού,, DEVELOPMΕNT PROGRAMME Οικότοποι Natura Γεωργικές Καλλιέργειες,, Ισοϋψείς γραμμές (ισοδιάσταση m) Όρια Μικροαποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού

Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς. Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Η βιώσιμη ανάπτυξη προορισμών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η περίπτωση της Αγιάς Μπέττυ Χατζηνικολάου Συνεργάτης της ΚΕΔΕ σε θέματα τουρισμού Πρώτα-πρώτα μια εικόνα του Ελληνικού Τουρισμού (2013)- Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Θρακομακεδόνων 131, 136 79 Αχαρνές - Τηλ. 210 2445226 & 210 2435333 - Fax: 210 2445226 e-mail:info@parnitha.net - www.parnitha.

Λ. Θρακομακεδόνων 131, 136 79 Αχαρνές - Τηλ. 210 2445226 & 210 2435333 - Fax: 210 2445226 e-mail:info@parnitha.net - www.parnitha. 1 2 Φύλλο εργασίας 1 Σ Λ Σ Λ 3. Σ Λ 4. Σ Λ 5. Σ Λ Βιοτικοί Οργανισμοί: Αλεπού, Βελανιδιά, Δέντρο, Έλατο, Θάμνος, Πεύκο, Πλάτανος, Χελώνα, Σκίουρος Αβιοτικοί Οργανισμοί: Έδαφος, Θερμοκρασία, Κλίμα, Υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

Αγρανάπαυση. Κομισιόν: Τέλος στην αγρανάπαυση στα δημητριακά λόγω ανόδου των τιμών. Αμειψισπορά

Αγρανάπαυση. Κομισιόν: Τέλος στην αγρανάπαυση στα δημητριακά λόγω ανόδου των τιμών. Αμειψισπορά Αγρανάπαυση Αγρανάπαυση ονομάζεται η προσωρινή διακοπή της καλλιέργειας ενός αγρού για να αποκτήσει ξανά την παραγωγικότητα του. Συνήθως διαρκεί ένα χρόνο και εξαρτάται από το είδος του εδάφους και τις

Διαβάστε περισσότερα

Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»:

Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Αιολικοί σταθμοί «Αιγαία Ζεύξη»: Κριτική στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ε.Γαληνού Ιούλιος 2012 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λευτέρης Κακαλής Δασολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Θάνος Καστρίτης Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016

Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 2016 Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015 2016 και δήλωση του Υπουργού Αναπληρωτή ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα αρπακτικά πουλιά στη Θράκη. Ετήσια Αναφορά: Αύγουστος2009 Αύγουστος 2010 WWF Ελλάς, Μάρτιος 2011

Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα αρπακτικά πουλιά στη Θράκη. Ετήσια Αναφορά: Αύγουστος2009 Αύγουστος 2010 WWF Ελλάς, Μάρτιος 2011 για ένα ζωντανό πλανήτη Επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στα αρπακτικά πουλιά στη Θράκη. Ετήσια Αναφορά: Αύγουστος2009 Αύγουστος 2010 WWF Ελλάς, Μάρτιος 2011 1 WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26. 105 58 ΑΘΗΝΑ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί ονοματολογίας

Ορισμοί ονοματολογίας Περιγραφή των τύπων κάλυψης γης του Corine 2000 Απόδοση στα ελληνικά: Ρούλα Τρίγκου 1. Τεχνητές επιφάνειες Ορισμοί ονοματολογίας 1.1. Αστική οικοδόμηση 1. 1. 1. Συνεχής αστική οικοδόμηση Το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΖΑΡΚΑΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ Τσαπάρης Δημήτρης (δρ. Βιολόγος), Ηλιόπουλος Γιώργος (δρ. Βιολόγος), 2013 Η Οίτη και οι γειτονικοί ορεινοί όγκοι των Βαρδουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, το έτος 2008.

Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, το έτος 2008. IBA caretakers Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Δικτύου των Υπ. Παρακολούθησης των ΙΒΑ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 0 0 7 / 2 0 0 9 Στοιχεία από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης για τις ΙΒΑ, το έτος 2008. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ Τίτλος προγρ/τος : «Μελετώ και διερευνώ το χώρο του λιμανιού του Κουφονησίου» Σχ. χρονιά : 2005-06 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Ντέμσια Γεωργία (συντονίστρια) Χριστοδούλου Τριανταφυλλιά

Διαβάστε περισσότερα

22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS

22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS Τίτλος εργασίας: Επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης & προσομοιώσεις εξάπλωσης δασικών πυρκαϊών για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2005 ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE Βασίλειος Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55 Κάτω Πορόια Τηλέφωνο. 23270 28004 Τηλεομ/πο: 23270 28005 Ηλ.Ταχ/μείο: info@kerkini.gr www.kerkini.gr Κερκίνη, 28 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα»

«Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» «Das neue Gesicht des Tourismus - Griechenland ist anders» «Το νέο πρόσωπο του Τουρισµού - H άλλη Ελλάδα» 29 30 Mai 2012 29. 30. ΜΑΪΟΥ 2012 Gabriela Scheiner Mitglied des Tourismusausschusses der Gemeinde

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 10MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη θέση «Μαυραγάνη» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (πρώην Δ. Λεωνιδίου)». Από το Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στην Αττική και στην πεδιάδα του Μαραθώνα, στην ομώνυμη περιοχή. Το δάσος του Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στο Β.Α. τμήμα της Αττικής, σε απόσταση 45χλμ. από την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Φορείς υλοποίησης έργου: Η παρουσίαση αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού πακέτου «Εκπαιδευτικό υλικό για τη

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ):

Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Η Πολιτική της Ε.Ε. για τη ασοπροστασία Παύλος Κωνσταντινίδης (Ερευνητής: Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης-ΕΘΙΑΓΕ): Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της ηµερίδας και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τη μελέτη πεδίου και τη δυναμική της κοινότητας για την προστασία ενός απειλούμενου είδους. Η περίπτωση του Κιρκινεζιού στη Θεσσαλία

Αξιοποιώντας τη μελέτη πεδίου και τη δυναμική της κοινότητας για την προστασία ενός απειλούμενου είδους. Η περίπτωση του Κιρκινεζιού στη Θεσσαλία Αξιοποιώντας τη μελέτη πεδίου και τη δυναμική της κοινότητας για την προστασία ενός απειλούμενου είδους. Η περίπτωση του Κιρκινεζιού στη Θεσσαλία Παναγιώτης Λατσούδης 1, Ευγενία Πανώριου 2 1 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Παραδείγματα εκτός Ελλάδος Προέρχονται από χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ν.Α. Ασίας, τις ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία όπου οι απέραντες εκτάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1) Αρ. Πρ. Γνωµάτευσης: Αρ. Πρ. Εισερχ. ΕΕΑΕ: Αρ. Πρ. Κατάθεσης Κατόχου: ΜΕΛΕΤΗ ΡΑ ΙOΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΣ: COSMOTE ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗΣ: ΟΒΡΟΥΤΣΙ ΑΤ ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ

ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΔΡΑΣΗ D4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ Εισαγωγή Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Υλοποίηση μέτρων διαχείρισης στον υγρότοπο του Άγρα» και ειδικότερα για

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα