ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για τον υφιστάµενο Σταθµό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό (ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ) της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. η συντάκτρια ΘΕΟ ΩΡΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc και ΜΒΑ - ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΚΣ GR «ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΕΠ GR «ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ» Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ GR ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GR ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΚΣ GR ΚΑΙ ΤΗ ΖΕΠ GR ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑ CORINE ΧΛΩΡΙ Α ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΕΡΠΕΤΑ ΑΜΦΙΒΙΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΠ GR «ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ» ΚΡΑΥΓΑΕΤΟΣ (AQUILA OMARINA) ΑΕΤΟΓΕΡΑΚΙΝΑ (BUTEO RUFINUS) ΧΑΛΚΟΚΟΥΡΟΥΝΑ (CORACIAS GARRULUS) ΧΡΥΣΟΓΕΡΑΚΟ (FALCO BIARMICUS) ΑΕΤΟΜΑΧΟΣ (LANIUS COLLURIO) ΤΣΙΦΤΗΣ (MILVUS MIGRANS) ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ (NEOHRON ERCNOTERUS) ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΠ GR ΕΟΥΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ / ΚΙΝ ΥΝΟΙ - ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ - ΑΠΕΙΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί παράρτηµα της ΜΠΕ ως αναπόσπαστο µέρος της, για το έργο της τροποποίησης της λειτουργίας του Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., ο οποίος είναι εγκατεστηµένος επί εδάφους στη θέση ύψωµα Αγία Παρασκευή, της Τοπικής Κοινότητας Αγιοφύλλου, του ήµου Καλαµπάκας (.Ε. Χασίων), του Νοµού Τρικάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας (κωδική ονοµασία σταθµού ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ). Ο Σταθµός Βάσης της VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ βρίσκεται εντός περιοχών που προστατεύονται από το ίκτυο NATURA 2000 και συγκεκριµένα εντός του Τόπου Κοινοτικής Σηµασίας µε κωδικό GR «Αντιχάσια Όρη - Μετέωρα» και εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας µε κωδικό GR «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα». Η εστιάζει στις συνέπειες για την περιοχή µελέτης βάσει των στόχων διατήρησής της. Η σηµασία των επιπτώσεων προσδιορίζεται σε σχέση µε τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην προστατευόµενη περιοχή την οποία αφορά το έργο ή η δραστηριότητα, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης της εταιρίας Vodafone είναι εγκατεστηµένος επί εδάφους, στη θέση ύψωµα «Αγία Παρασκευή», της Τοπικής Κοινότητας Αγιοφύλλου, της ηµοτικής Ενότητας Χασίων, του ήµου Καλαµπάκας, του Νοµού Τρικάλων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στην εν λόγω θέση, µε συντεταγµένες (κατά ΕΓΣΑ 87): φ = 39 ο λ = 21 ο έχει τοποθετηθεί επί εδάφους και σε υψόµετρο 695,00 m από τη µέση στάθµη της θάλασσας ένας ιστός κεραιών συνολικού ύψους 42,80 m (συµπεριλαµβανοµένου του αλεξικέραυνου ύψους 4,80 m), ο οποίος καταλήγει σε υψόµετρο 737,80 m από τη µέση στάθµη της θάλασσας και ο οποίος µε το πέρας των αιτούµενων τροποποιήσεων θα φέρει επάνω του έξι (6) συνολικά κεραίες της εταιρίας Vodafone και έως και 29 µικροκυµατικές ζεύξεις. Η φιλοξενία των υποστηρικτικών µηχανηµάτων του Σταθµού θα γίνεται εντός του υφιστάµενου οικίσκου µηχανηµάτων της Vodafone, διαστάσεων: 5,00m x 4,50m x 3,50m (ύψος). Η Μελέτη Ραδιοεκποµπών, που έχει εκπονηθεί για την τροποποίηση του εξεταζόµενου Σταθµού θα υποβληθεί στην καθ ύλην αρµόδια αρχή (Ε.Ε.Α.Ε.) που γνωµατεύει επί θεµάτων υγείας ηλεκτρονικά, µέσω του Συστήµατος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (Σ.ΗΛ.Υ.Α.) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. 2

4 3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natua 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται µε βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Για τη δέουσα εκτίµηση των επιπτώσεων στα πλαίσια της παρούσας Ειδικής Οικολογικής ς έχουν ληφθεί υπόψη οι σχετικές αναφορές της εθνικής και διεθνούς νοµοθεσίας και συγκεκριµένα: Ο Νόµος 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». Η υπό δηµοσίευση Υπουργική Απόφαση µε αρ. Η.Π /1952 και ηµεροµηνία 25/09/2013 «Προδιαγραφές της Ειδικής Οικολογικής ς για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011 (Α 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής». Ο Νόµος 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Η ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Η ΚΥΑ υπ αρ. Η.Π /853/Ε103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/ ) «Τροποποίηση των υπ' αριθµ /3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 1289) και υπ' αριθµ /1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β 992), σε συµµόρφωση µε διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συµβουλίου της 20ης Νοεµβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η ΚΥΑ υπ αρ. Η.Π /1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ». Η ΚΥΑ 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/ ) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ αριθ /1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ... (Β 1495), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ». H Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών. Η Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30 ης Νοεµβρίου 2009 περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (κωδικοποιηµένη έκδοση της 79/409/ΕΟΚ). Η διενέργεια της δέουσας εκτίµησης των επιπτώσεων περιλαµβάνει την ανάλυση και αξιολόγηση των εκτιµώµενων επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα της εξεταζόµενης ζώνης, µε σκοπό την εξακρίβωση των πιθανών µεταβολών στο καθεστώς διατήρησης της περιοχής και τη διασφάλιση της ακεραιότητάς της. Η έννοια της δέουσας εκτίµησης περιγράφεται στο άρθρο 11 του Ν. 4014/

5 4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Σύµφωνα µε την από 25/09/2013 Υπουργική Απόφαση µε αρ. Η.Π /1952, «ως περιοχή καταγραφής στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος της ΕΟΑ θεωρείται η περιοχή που περιλαµβάνεται εντός µιας νοητής γραµµής που περικλείει όλα τα τµήµατα του έργου ή της δραστηριότητας και όλες τις συνοδευτικές υποδοµές και εγκαταστάσεις καθώς και µια περιφερειακή ζώνη, η οποία ορίζεται κατά περίπτωση από τον/τους συντάκτες της ΕΟΑ ανάλογα µε το προστατευτέο αντικείµενο, τον τύπο του έργου, τα χαρακτηριστικά του και τις επιπτώσεις του και η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 300 µέτρα». Στις ακόλουθες ενότητες κατ αρχάς δίδεται µια συνοπτική περιγραφή των προστατευόµενων περιοχών του δικτύου Natua 2000 εντός των οποίων βρίσκεται ο εξεταζόµενος Σταθµός Βάσης, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιµέρους σηµαντικά στοιχεία των περιοχών αυτών. Η αναλυτική καταγραφή των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος προέκυψε από κατάλληλη βιβλιογραφική ανασκόπηση και από τα αναφερόµενα σηµαντικά στοιχεία στα τυποποιηµένα δελτία δεδοµένων των εν λόγω περιοχών του δικτύου Natua ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΚΣ GR «ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΕΠ GR «ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ» Ο Τόπος Κοινοτικής Σηµασίας µε κωδική ονοµασία GR «Αντιχάσια Όρη - Μετέωρα» έχει συνολική έκταση ,02 ha χερσαία στο σύνολό της µε συνολική περίµετρο 130,4 km και εκτείνεται από τα 101 m (ελάχιστο υψόµετρο) έως τα 1406 m (µέγιστο υψόµετρο), µε µέσο υψόµετρο τα 593 m. Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) µε κωδική ονοµασία GR «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα» έχει συνολική έκταση ,10 ha χερσαία στο σύνολό της µε συνολική περίµετρο 205,9 km και εκτείνεται από τα 99 m (ελάχιστο υψόµετρο) έως τα 1420 m (µέγιστο υψόµετρο), µε µέσο υψόµετρο τα 604 m. Η περιοχή προστασίας που περιλαµβάνει τον εξεταζόµενο ΤΚΣ και την εξεταζόµενη ΖΕΠ περιλαµβάνει το σύµπλεγµα των Αντιχασίων Ορέων, τα βράχια των Μετεώρων, την κοιλάδα του ποταµού Ίωνα (Μουργκά), την πεδιάδα του ποταµού Ληθαίου, τον κάµπο και την κοίτη του ποταµού Πηνειού µε το σκουπιδότοπο της Καλαµπάκας, και το βορειοδυτικό τµήµα του όρους Κερκέτιο (Κόζιακας) απέναντι της Καλαµπάκας. Το µητρικό υπόστρωµα των βράχων αποτελείται κυρίως από ασβεστόλιθο και φλύσχη. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από µια µωσαϊκή µορφολογία: δάση και δενδροειδή matoals και θάµνοι που βρίσκονται σε δασικές περιοχές, η καθεµία υπό διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Όσον αφορά στη βλάστηση, υπάρχουν ξηρά πυριτικά λιβάδια, πλατύφυλλα φυλλοβόλα δάση και αλλουβιακά και πολύ υγρά παρόχθια δάση µε ανατολική πλάτανο (latanus oientalis), ασηµοϊτιά (Salix alba) και κλήθρο (Alnus glutinosa), αλλά και πυκνούς θάµνους. Τα κυρίαρχα είδη δέντρων στο δάσος φυλλοβόλων είναι η πλατύφυλλη βελανιδιά (Quecus fainetto), αναµεµιγµένη µε τσερνοβελανιδιά (Q. Ceis) (κωδικός , Coine 91) ή µε χνουδοβελανιδιά (Q. ubescens) (κωδικός , Coine 91), ενώ µπορεί επίσης να εµφανίζεται και η δρυς η πετραία (Q. Cessilifloa). Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε ένα µεγάλο τµήµα της περιοχής που στο παρελθόν καλυπτόταν από δάση βελανιδιάς, η βλάστηση είναι τώρα υποβαθµισµένη και η περιοχή καλύπτεται από ποώδη βλάστηση, ενώ κατά τόπους αποκαλύπτεται το µητρικό πέτρωµα. Εκτεταµένη είναι η γεωργική γη, η οποία καλλιεργείται µε σιτηρά και αµπελώνες. Το χαρακτηριστικό γνώρισµα της 4

6 περιοχής της Καλαµπάκας είναι ο θεαµατικός σχηµατισµός των απόκρηµνων, γυµνών βράχων των Μετεώρων. 4.2 Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ GR ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ GR Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες/ αξίες των εξεταζόµενων περιοχών προστασίας της φύσης. ΤΚΣ GR Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την παρουσία µιας ποικιλίας πολύ καλά διατηρηµένων δενδρωδών και ξυλωδών οικοτύπων. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η βιοποικιλότητά της. Πρόκειται για έναν τόπο σπουδαίας βοτανικής και ζωολογικής αξίας λόγω της παρουσίας ενός µεγάλου αριθµού ενδηµικών και απειλούµενων ειδών, τα οποία προστατεύονται νοµικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως µία από τις Σηµαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ). Επιπλέον, εκτός από το γεγονός ότι η περιοχή φιλοξενεί το µεγαλύτερο πληθυσµό του Ασπροπάρη (Neophon pecnopteus) στην Ελλάδα, έχουν παρατηρηθεί και άλλοι µεγάλοι πληθυσµοί αρπακτικών πτηνών. Οι αετοί και οι κουκουβάγιες είναι πολυπληθείς στην περιοχή. Όσον αφορά στα άλλα είδη ζώων, αναφέρεται ότι οι πληθυσµοί των θηλαστικών είναι υψηλοί και υπάρχουν πολλά είδη ερπετών. Έχει, επίσης, παρατηρηθεί η παρουσία σηµαντικών ασπόνδυλων. Η χλωρίδα δεν έχει ακόµα µελετηθεί εκτενώς. Ωστόσο, η παρουσία των δύο στενοενδηµικών ειδών, της Centauea kalambakensis (σε πολύ µικρούς πληθυσµούς, στα Μετέωρα µόνο) και της Centauea lactifloa (εµφανίζεται σε µικρούς επίσης πληθυσµούς και περιορίζεται στην περιοχή του χωριού Κονισκός, Βορειοανατολικά της Καλαµπάκας), σε συνδυσµό µε τη γεωµορφολογία (π.χ. Μετέωρα) και τη δοµή της βλάστησης της περιοχής, καθιστούν τη διερεύνηση της χλωρίδας πολλά υποσχόµενη. Πέραν της οικολογικής της αξίας, η περιοχή έχει µεγάλη αισθητική και πολιτιστική αξία. Οι µοναδικοί σχηµατισµοί των βράχων των Μετεώρων έχουν χαρακτηριστεί ως Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (UNESCO). Η ιστορική σηµασία του τόπου, η οποία είναι στενά συνδεδεµένη µε τα µοναστήρια που είναι χτισµένα στις κορυφές του (εκκλησιαστική παράδοση, βυζαντινή τέχνη, αγιογραφία) θα πρέπει, επίσης, να σηµειωθεί, καθώς τα Μετέωρα έχουν υπάρξει ένα σηµαντικό θρησκευτικό κέντρο. Άλλα σηµαντικά είδη µε κίνητρο D Φυτά: Το είδος Anthemis cetica ssp. cetica (γνωστό και ως Ανθεµίς των Μετεώρων) περιλαµβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούµενων ειδών της IUCN (1993), έχει χαρακτηριστεί ως «Σπάνιο» και προστατεύεται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Προεδρικό ιάταγµα 67/81). Θηλαστικά: Τα είδη Tadaida teniotis teniotis, Talpa omana, Glis glis agenteus, Mustela nivalis και Sciuus vulgais προστατεύονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Π.. 67/81). Το πρώτο εξ αυτών περιλαµβάνεται στον Κατάλογο CORINE των απειλούµενων ζώων (1988). Τα είδη Felis sylvestis και Canis lupus θεωρούνται είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος: 5

7 το πρώτο εξ αυτών περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ το δεύτερο στο Παράρτηµα ΙΙ (για πληθυσµούς άνω του 39 ου µεσηµβρινού). Αµφίβια - Ερπετά: Τα είδη Tituus alpestis, Colube gemonensis, Laceta viidis, Laceta tilineata, Coonella austiaca και odacis mualis προστατεύονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Π.. 67/81). Το είδος Coonella austiaca περιλαµβάνεται επίσης στον Κατάλογο CORINE των απειλούµενων ερπετών. Το είδος Vipea ammodytes προστατεύεται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Π.. 67/81). Το είδος Rana idibunda περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ασπόνδυλα: Τα ακόλουθα λεπιδόπτερα θεωρούνται απειλούµενα στην Ευρώπη: Spialia phlomidis, Eynnis maloyi, Iolana iolas, Lasiomatta petopolitana και Maculinea aion. Το τελευταίο εξ αυτών είναι ένα σπάνιο και σηµαντικό είδος, το οποίο περιλαµβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούµενων ειδών της IUCN (1993), χαρακτηρίζεται ως «Τρωτό» και περιλαµβάνεται, επίσης, στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Το είδος Styluus flavipes είναι ένα σπάνιο και σηµαντικό είδος, το οποίο θεωρείται ως απειλούµενο και χρήζον προστασίας στην Ευρώπη, και το οποίο περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. ΖΕΠ GR Μεγάλοι αριθµοί αρπακτικών πτηνών έχουν βρεθεί στην περιοχή, συµπεριλαµβανοµένου του σπάνιου και κινδυνεύοντος αιγυπτιακού γύπα (Ασπροπάρη) και του Τσίφτη. Άλλα είδη στην περιοχή είναι ο Κραυγαετός, ο Σταυραετός, ο Φιδαετός, το Χρυσογέρακο, ο Πετρίτης και η Αετογερακίνα. Επιπλέον, η εµφάνιση µαυροπελαργών και χαλκοκουρούνων είναι αρκετά συχνή στην περιοχή, ενώ οι αριθµοί των ειδών δρυοκολαπτών είναι υψηλοί. Τέλος, υπάρχει µια αποικία αναπαραγωγής Λευκοτσικνιάδων. Όσον αφορά στα άλλα είδη ζώων, οι πληθυσµοί των θηλαστικών είναι υψηλοί και υπάρχουν πολλά είδη ερπετών. Επίσης, έχει παρατηρηθεί η παρουσία σηµαντικών ασπονδύλων. Η περιοχή είναι σηµαντικότατος βιότοπος για το λύκο (Canis lupus), µε µόνιµη παρουσία και συστηµατική αναπαραγωγή του είδους. Μάλιστα, η περιοχή εµφανίζει τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή αντιπροσωπευτικότητα για το είδος στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα τελευταία χρόνια έχει επανεµφανισθεί και αναπαράγεται µετά από απουσία πολλών δεκαετιών και η αρκούδα (Usus actos). Άλλα σηµαντικά είδη µε κίνητρο D Φυτά: Το είδος Anthemis cetica ssp. cetica (γνωστό και ως Ανθεµίς των Μετεώρων) περιλαµβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούµενων ειδών της IUCN (1993), έχει χαρακτηριστεί ως «Σπάνιο» και προστατεύεται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Προεδρικό ιάταγµα 67/81). Θηλαστικά: Τα είδη Tadaida teniotis teniotis, Talpa omana, Glis glis agenteus, Mustela nivalis και Sciuus vulgais προστατεύονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Π.. 67/81). Το πρώτο εξ αυτών περιλαµβάνεται στον Κατάλογο CORINE των απειλούµενων ζώων (1988). Τα είδη Felis sylvestis και Canis lupus θεωρούνται είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος: το πρώτο εξ αυτών περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ενώ το δεύτερο στο Παράρτηµα ΙΙ (για πληθυσµούς άνω του 39 ου µεσηµβρινού). Αµφίβια - Ερπετά: Τα είδη Tituus alpestis, Colube gemonensis, Laceta viidis, Laceta tilineata, Coonella austiaca και odacis mualis προστατεύονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Π.. 67/81). Το είδος Coonella austiaca περιλαµβάνεται επίσης στον Κατάλογο CORINE των απειλούµενων ερπετών. Το είδος Vipea ammodytes προστατεύεται 6

8 από την Ελληνική Νοµοθεσία (µε το Π.. 67/81). Το είδος Rana idibunda περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ασπόνδυλα: Τα ακόλουθα λεπιδόπτερα θεωρούνται απειλούµενα στην Ευρώπη: Spialia phlomidis, Eynnis maloyi, Iolana iolas, Lasiomatta petopolitana και Maculinea aion. Το τελευταίο εξ αυτών είναι ένα σπάνιο και σηµαντικό είδος, το οποίο περιλαµβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο των απειλούµενων ειδών της IUCN (1993), χαρακτηρίζεται ως «Τρωτό» και περιλαµβάνεται, επίσης, στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Το είδος Styluus flavipes είναι ένα σπάνιο και σηµαντικό είδος, το οποίο θεωρείται ως απειλούµενο και χρήζον προστασίας στην Ευρώπη, και το οποίο περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. 4.3 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΚΣ GR ΚΑΙ ΤΗ ΖΕΠ GR Όπως φαίνεται από το χάρτη που ακολουθεί (Χάρτης 1), ο υφιστάµενος Σταθµός Βάσης της Vodafone είναι εγκατεστηµένος στο δυτικό τµήµα του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR και κοντά στην οριογραµµή τους, µε πλησιέστερη απόσταση από την οριογραµµή του ΤΚΣ ίση µε 1,8 km και από την οριογραµµή της ΖΕΠ ίση µε 2,9 km. Χάρτης 1: Θέση του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης εντός του ΤΚΣ µε κωδικό GR (µπλε οριογραµµή) και της ΖΕΠ µε κωδικό GR (κόκκινη οριογραµµή). 7

9 4.4 ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ Τα είδη των οικοτόπων σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση υπ αριθµ. Η.Π /853/Ε 103 (ΦΕΚ 645/Β/ ) σε εναρµόνιση µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στον Τόπο Κοινοτικής Σηµασίας ή Ειδική Ζώνη ιατήρησης σύµφωνα µε το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/ ), GR «Αντιχάσια Όρη - Μετέωρα» και στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας µε κωδικό GR «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα», όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας 92/43/EΟK παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και στον Πίνακα 2 αντίστοιχα, µε φθίνουσα σειρά ως προς την ποσοστιαία κάλυψη του κάθε οικοτόπου στην περιοχή. Πίνακας 1: Τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/EΟK (ονοµασία και κωδικός NATURA 2000) και εκατοστιαία κάλυψη αυτών στον ΤΚΣ GR , καθώς και πρόσθετα στοιχεία αντιπροσωπευτικότητας, σχετικής επιφάνειας, κατάστασης διατήρησης και συνολικής αξιολόγησης. ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ % ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ- ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 6220 * Ψευδοστέπα µε αγροστώδη και µονοετή φυτά από Theo A A C B Bachypodietea 9280 άση µε Quecus fainetto 2.30 B B C B 92C0 άση latanus oientalis και Liquidamba oientalis (latanion 0.20 B C C C oientalis) 3290 Ποταµοί της Μεσογείου µε περιοδική ροή από aspalo Agostidion 0.00 B C B B * : οικότοπος προτεραιότητας Πίνακας 2: Τύποι οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/EΟK (ονοµασία και κωδικός NATURA 2000) και εκατοστιαία κάλυψη αυτών στη ΖΕΠ GR ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ % ΚΑΛΥΨΗ 6220 * Ψευδοστέπα µε αγροστώδη και µονοετή φυτά από Theo-Bachypodietea άση µε Quecus fainetto Ελληνικά δάση οξυάς µε Abies boisii-egis C0 άση latanus oientalis και Liquidamba oientalis (latanion oientalis) 0.10 * : οικότοπος προτεραιότητας 8

10 Επεξηγήσεις συµβολισµών Αντιπροσωπευτικότητα: Αντικατοπτρίζει το βαθµό παρουσίας του φυσικού τύπου οικοτόπου: εξαιρετική (A), καλή (B), σηµαντική (C) ή µη σηµαντική (D). Σχετική επιφάνεια: Εκφράζει την έκταση της περιοχής που καλύπτεται από το φυσικό τύπο οικοτόπου, σε σχέση µε τη συνολική έκταση που καλύπτει αυτός ο φυσικός τύπος οικοτόπου εντός των εθνικών ορίων, ως εξής: A: 100% p > 15%, B: 15% p >2%, C: 2% p >0%, όπου p η σχετική επιφάνεια. Κατάσταση (βαθµός) διατήρησης: Αφορά την εκτίµηση του βαθµού διατήρησης της δοµής και των λειτουργιών του φυσικού τύπου οικοτόπου, την προοπτική διατήρησης, καθώς και τις δυνατότητες αποκατάστασής τους. Χαρακτηρίζεται: A: εξαιρετική διατήρηση, B: καλή, C: µέτρια ή υποβαθµισµένη. Συνολική αξιολόγηση: Εκφράζει την εκτίµηση της αξίας του τόπου για τη διατήρηση του συγκεκριµένου τύπου οικοτόπου. Χαρακτηρίζεται: A: εξαιρετική αξία, B: καλή αξία, C: σηµαντική αξία. Με βάση την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ ως οικότοποι προτεραιότητας νοούνται οι τύποι φυσικών οικοτόπων που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν, για τη διατήρηση των οποίων η ΕΕ φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του µεγέθους της φυσικής κατανοµής τους. Στις εξεταζόµενες περιοχές προστασίας της φύσης εντοπίζεται ένας (1) οικότοπος προτεραιότητας, ο εξής: 6220 : Ψευδοστέπα µε αγροστώδη και µονοετή φυτά από Theo-Bachypodietea Αν και η θέση εγκατάστασης του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης εµπίπτει εντός του προαναφερθέντος οικοτόπου προτεραιότητας, ωστόσο δεν αναµένονται ουσιαστικές επιπτώσεις από την τροποποίηση του εξεταζόµενου Σταθµού και η ίδια δεν αναµένεται να τον απειλήσει, δεδοµένου του ότι ο Σταθµός είναι ήδη εγκατεστηµένος και οι προτεινόµενες τροποποιήσεις ήπιας φύσης σε συνδυασµό και µε το γεγονός ότι ο εν λόγω οικότοπος υπάρχει σε αφθονία στην περιοχή είναι ο πρώτος σε κάλυψη και στις δύο περιοχές προστασίας της φύσης (δηλαδή τόσο εντός του Τόπου Κοινοτικής Προστασίας όσο και εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας) και δεν υπάρχει περιοριστικά στην υπό µελέτη περιοχή. Στην περιοχή µελέτης, δηλαδή στη ζώνη ακτίνας 300 m περιµετρικά της θέσης εγκατάστασης του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης, όπως προκύπτει από τον παρακάτω Χάρτη 2, πέραν του τύπου 6220 (Ψευδοστέπα µε αγροστώδη και µονοετή φυτά από Theo-Bachypodietea), παρατηρείται άλλος ένας τύπος οικοτόπου, ο 924Α (Θερµόφιλα δάση της Ανατολικής Μεσογείου και της Βαλκανικής), ο οποίος δεν ανήκει στους σηµαντικούς οικοτόπους. 9

11 Θέση Σταθµού Βάσης (ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ) Υπόµνηµα 1020 Αρώσιµη γη 6220 *Ψευδοστέππες µε γράστεις και ετήσιες πόες (Theo - Bachypodietea) 924A Θερµόφιλα δρυοδάση της Αν. Μεσογείου και της Βαλκανικής Χάρτης 2: Vodafone. Χάρτης Οικοτόπων στην ευρύτερη περιοχή του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης της 10

12 4.5 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εκατοστιαία σύνθεση των προστατευόµενων από το ίκτυο Natua 2000 περιοχών (Πίνακες 3, 4), σύµφωνα µε τα στοιχεία των τυποποιηµένων δελτίων δεδοµένων (SDF), όσον αφορά τις κατηγορίες των ενδιαιτηµάτων τους. Πίνακας 3: Κατανοµή ενδιαιτηµάτων εντός του ΤΚΣ GR Κατηγορίες ενδιαιτηµάτων στην Περιοχή Κάλυψη άση πλατυφύλλων φυλλοβόλων 40,84 Άλλη αρόσιµη γη 30,67 Ξηροί λειµώνες, Στέπες 16,02 Σκληρόφυλλοι θάµνοι, Μακία και Gaigue, Φρύγανα 12,19 Τεχνητή δασική µονοκαλλιέργεια (π.χ. φυτεύσεις λεύκας ή εξωτικών δέντρων) 0,18 Εσωτερικοί υδατικοί όγκοι (Στάσιµα ύδατα, Τρεχούµενα ύδατα) 0,10 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 100 % (%) Πίνακας 4: Κατανοµή ενδιαιτηµάτων εντός της ΖΕΠ GR Κατηγορίες ενδιαιτηµάτων στην Περιοχή Κάλυψη Σκληρόφυλλοι θάµνοι, Μακία και Gaigue, Φρύγανα 35,27 άση πλατυφύλλων φυλλοβόλλων 22,31 Ξηροί λειµώνες, Στέπες 21,74 Εκτατικές καλλιέργειες σιτηρών (περιλαµβανοµένων αµειψισπορών µε τακτική αγρανάπαυση) 9,90 Μη δασικές εκτάσεις καλλιεργούµενες µε ξυλώδη φυτά (περιλαµβανοµένων οπωρώνων, ελαιώνων, αµπελώνων, λιβαδιών) 8,14 Άλλη γη (περιλαµβανοµένων πόλεων, χωριών, δρόµων, χώρων διάθεσης αποβλήτων, ορυχείων, βιοµηχανικών περιοχών) 1,07 Παράκτιες αµµοθίνες, αµµώδεις ακτές, Machai 1,02 Αλπικοί και υπο-αλπικοί λειµώνες 0,23 Άλλη αρόσιµη γη 0,23 άση κωνοφόρων 0,08 Μικτά δάση 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 100 % (%) Όπως φαίνεται στους Πίνακες 3, 4, το µεγαλύτερο µέρος της ευρύτερης έκτασης των εξεταζόµενων περιοχών προστασίας της φύσης καλύπτεται από δάση πλατυφύλλων φυλλοβόλων και χαµηλή σκληροφυλλική βλάστηση. Η περιοχή όπου έχει εγκατασταθεί ο εξεταζόµενος Σταθµός βρίσκεται στο µεταίχµιο µεταξύ δάσους πλατυφύλλων και στέπας. Πρόκειται για ενδιαιτήµατα που κατέχουν από την πρώτη έως την τρίτη θέση σε κάλυψη στον ΤΚΣ και στη ΖΕΠ, ενδιαιτήµατα δηλαδή που υπάρχουν σε αφθονία στην περιοχή. 11

13 4.6 ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑ CORINE Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το καθεστώς κάλυψης γης στην περιοχή µελέτης, σύµφωνα µε στοιχεία του Coine Land Cove (2006). Όπως εµφανίζεται στον παρακάτω χάρτη (Χάρτης 3), η κάλυψη γης στη θέση εγκατάστασης του Σταθµού Βάσης κατά CORINE είναι η 311: δάσος πλατυφύλλων. Η ίδια κάλυψη για τη θέση εγκατάστασης προκύπτει και από τα δεδοµένα µελέτης του ΑΠΘ (2007), δηλαδή δάσος πλατυφύλλων. Μάλιστα, αντίστοιχα δεδοµένα από µελέτη του ΑΠΘ (1987) δείχνουν ότι η κάλυψη γης δεν έχει µεταβληθεί σε σχέση µε το παρελθόν. Επίσης, σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή καταγραφή κατά CORINE στην περιοχή µελέτης, δηλ. 300m περιµετρικά του εξεταζόµενου Σταθµού Βάσης απαντάται µια ακόµη κάλυψη γης (πέραν του δάσους πλατυφύλλων), η ακόλουθη: 321: Φυσικοί βοσκότοποι. 12

14 Θέση Σταθµού Βάσης (ΑΓΙΟΦΥΛΛΟ) Υπόµνηµα Χάρτης 3: Χάρτης Κάλυψης Γης κατά CORINE στην ευρύτερη περιοχή του υφιστάµενου σταθµού βάσης της Vodafone. 13

15 4.7 ΧΛΩΡΙ Α Τα αξιόλογα φυτά εντός των εξεταζόµενων περιοχών προστασίας της φύσης αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 5). Πίνακας 5: Αξιόλογα είδη χλωρίδας εντός του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΦΥΤΑ Επιστηµονική ονοµασία Anthemis cetica cetica Caex acuta Centauea kalambakensis Centauea lactifloa Ελληνική ονοµασία Ανθεµίς η κρητική Κάρυκας Κενταύρια της Καλαµπάκας Κενταύρια η γαλακτόχρους Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται τα φυτά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µαζί µε την αξιολόγηση της περιοχής για αυτά. Στο τέλος του πίνακα παρατίθενται επεξηγήσεις για το χρησιµοποιούµενο συµβολισµό, οι οποίες ισχύουν για όλους τους πίνακες ίδιου τύπου που ακολουθούν στη συνέχεια. Πίνακας 6: Είδη φυτών που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ Centauea lactifloa p A B A A 1897 Caex acuta p C B B B 1776 Centauea kalambakensis p A B A A Επεξηγήσεις: Τ = Τύπος p = µόνιµο (pemanent) = αναπαραγωγή (epoducing) 14

16 c = συγκέντρωση (concentation) w = διαχείµαση (winteing) Μονάδες Πληθυσµού: i = άτοµα (individuals) p = ζευγάρια (pais) Κατ. = Κατηγορίες αφθονίας C = κοινό (common) R = σπάνιο (ae) V = πολύ σπάνιο (vey ae) = παρουσία (pesent) Ποιότ. εδ. = Ποιότητα εδοµένων G = καλή (good) π.χ. βασισµένη σε έρευνες M = µέτρια (modeate) π.χ. βασισµένη σε τµηµατικά δεδοµένα µε κάποια παρέκταση = φτωχή (poo) π.χ. χονδρική εκτίµηση V = πολύ φτωχή (poo) π.χ. όπου δεν είναι εφικτή η χονδρική εκτίµηση περιοχής: Πληθ. = Πληθυσµός (A, B, C, D) ιατήρ. = ιατήρηση (A, B, C) Αποµ. = Αποµόνωση (A, B, C) Καθ. = Καθολικά (A, B, C) Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αξιόλογα είδη φυτών τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Στο τέλος του πίνακα παρατίθενται επεξηγήσεις για το χρησιµοποιούµενο συµβολισµό, οι οποίες ισχύουν για όλους τους πίνακες ίδιου τύπου που ακολουθούν στη συνέχεια. Πίνακας 7: Αξιόλογα είδη χλωρίδας που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V IV V A B C D Anthemis cetica ssp. cetica X Επεξηγήσεις: Μονάδες Πληθυσµού: i = άτοµα (individuals) p = ζευγάρια (pais) Κατ. = Κατηγορίες αφθονίας 15

17 C = κοινό (common) R = σπάνιο (ae) V = πολύ σπάνιο (vey ae) = παρουσία (pesent) Κατηγορίες κινήτρων: Είδη Παραρτ. = Είδη Παραρτήµατος Οδηγίας Οικοτόπων (IV, V) Άλλες κατηγορίες Α = Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδας B = Ενδηµικό C = ιεθνείς Συµβάσεις D = Άλλοι λόγοι 4.8 ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ Τα αξιόλογα θηλαστικά εντός των εξεταζόµενων περιοχών προστασίας της φύσης αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 8). Πίνακας 8: Αξιόλογα είδη θηλαστικών εντός του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ Επιστηµονική ονοµασία Capeolus capeolus Cevus elaphus Felis silvestis moea Glis glis agenteus Lepus euopaeus capathous Luta luta Mates foina Meles meles Mustela nivalis galinthias Rupicapa upicapa balcanica Sciuus vulgais ameliae Sus scofa Tadaida teniotis Talpa caeca Ελληνική ονοµασία Ζαρκάδι Ελάφι Αγριόγατος του Μωριά ασοµυωξός Λαγός της Καρπάθου Βίδρα Πετροκούναβο Ασβός Νυφίτσα Αγριόγιδο Σκίουρος Αµέλιος Αγριογούρουνο Νυχτονόµος Τυφλοσπάλακας Στον Πίνακα 9 παρουσιάζονται τα θηλαστικά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µαζί µε την αξιολόγηση της περιοχής για αυτά. 16

18 Πίνακας 9: Είδη θηλαστικών που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µε πληθυσµό και αξιολόγηση περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ Luta luta Rupicapa 1371 upicapa balcanica p R C B C C p R C B C C Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αξιόλογα θηλαστικά τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Πίνακας 10: Αξιόλογα είδη θηλαστικών που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V IV V A B C D Talpa caeca X Meles meles C X Sus scofa R X 1363 Felis silvestis R X Lepus euopaeus X 1333 Tadaida teniotis X Sciuus vulgais X Cevus elaphus R X Mates foina X Mustela nivalis C X Capeolus capeolus R X Glis glis X 17

19 4.9 ΕΡΠΕΤΑ Τα αξιόλογα ερπετά εντός των εξεταζόµενων περιοχών προστασίας της φύσης αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 11). Πίνακας 11: Αξιόλογα είδη ερπετών εντός του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΕΡΠΕΤΑ Επιστηµονική ονοµασία Ελληνική ονοµασία Colube gemonensis gemonensis εντρογαλιά Coonella austiaca austiaca Elaphe situla Laceta tilineata caiensis Laceta viidis meidionalis odacis mualis albanica Testudo gaeca ibea Testudo hemanni hemanni Testudo maginata Vipea ammodytes meidionalis Ασινόφιδο Σπιτόφιδο Τρανόσαυρα της Ικαρίας Πρασινόσαυρα Αλβανική γουστέρα Γραικοχελώνα Ονυχοχελώνα Κρασπεδωτή χελώνα Οχιά Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται τα ερπετά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µε πληθυσµιακά τους στοιχεία και µε την αξιολόγηση της περιοχής για αυτά. Πίνακας 12: Είδη ερπετών που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µε πληθυσµιακά στοιχεία και µε την αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ Elaphe situla 1218 Testudo maginata p C B C C p C B C C 18

20 1219 Testudo gaeca 1217 Testudo hemanni p C B C C p C B C B Στον Πίνακα 13 παρουσιάζονται τα αξιόλογα ερπετά τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Πίνακας 13: Αξιόλογα είδη ερπετών που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V IV V A B C D 1283 Coonella austiaca X 1295 Vipea ammodytes X Colube gemonensis X 1263 Laceta viidis X 1251 Laceta tilineata X 1256 odacis mualis X 19

21 4.10 ΑΜΦΙΒΙΑ Εντός των µελετώµενων περιοχών προστασίας της φύσης καταγράφεται ένα µόνο αξιόλογο είδος αµφιβίου, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 14). Πίνακας 14: Αξιόλογα είδη αµφιβίων εντός του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΑΜΦΙΒΙΑ Επιστηµονική ονοµασία Ελληνική ονοµασία Tituus alpestis alpestis (t.a. veluchiensis) Αλπικός Τρίτωνας Κανένα αµφίβιο της περιοχής δεν αναφέρεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ούτε καταγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται στοιχεία πληθυσµού και κινήτρου για το προαναφερθέν µοναδικό αξιόλογο αµφίβιο, που τονίζεται και πάλι ότι δεν περιλαµβάνεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Πίνακας 15: Αξιόλογα είδη αµφιβίων που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V IV V A B C D Tituus alpestis X 4.11 ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ Τα αξιόλογα ασπόνδυλα εντός των εξεταζόµενων περιοχών προστασίας της φύσης αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 16). Πίνακας 16: Αξιόλογα είδη ασπόνδυλων εντός του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΑΣΠΟΝ ΥΛΑ Επιστηµονική ονοµασία Maculinea aion Iolana iolas Styluus flavipes Ελληνική ονοµασία Μακουλινέα η Αρίων Iolana iolas Styluus flavipes 20

22 Κανένα εκ των προαναφερθέντων ασπονδύλων δεν αναφέρεται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ούτε καταγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται τα αξιόλογα ασπόνδυλα τα οποία δεν περιλαµβάνονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Πίνακας 17: Αξιόλογα είδη ασπόνδυλων που δεν περιλαµβάνονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Είδη Πληθυσµός εντός της περιοχής Κίνητρο ΚΩ. Επιστηµ. Ονοµασία Μέγεθος Μονάδα Κατ. Είδη Παραρτ. Άλλες κατηγορίες Ελάχ. Μέγ. C R V IV V A B C D Iolana iolas X 1040 Styluus flavipes X 1058 Maculinea aion X 21

23 4.12 ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙ Α Η µελετώµενη ΖΕΠ µε κωδικό GR είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ορνιθοπανίδα της, και σε αυτήν καταγράφονται αρκετά αξιόλογα πτηνά, επτά εκ των οποίων, µάλιστα, αποτελούν τα είδη χαρακτηρισµού της, σύµφωνα µε το Παράρτηµα της ΚΥΑ 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/ ). Πρόκειται για τα: Aquila pomaina (Κραυγαετός) Buteo ufinus (Αετογερακίνα) Coacias gaulous (Χαλκοκουρούνα) Falco biamicus (Χρυσογέρακο) Lanius colluio (Αετοµάχος) Milvus migans (Τσίφτης) Neophon pecnopteus (Ασπροπάρης) Τα είδη χαρακτηρισµού ανά κριτήριο, καθώς και τα είδη οριοθέτησης της ΖΕΠ GR παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες 18, 19). Πίνακας 18: Είδη χαρακτηρισµού της ZΕΠ GR Πίνακας 19: Είδη οριοθέτησης της ΖΕΠ GR

24 Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 20) παρουσιάζονται τα αξιόλογα είδη πτηνών εντός των περιοχών προστασίας της φύσης που αφορούν το έργο της τροποποίησης του Σταθµού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της Vodafone. Πίνακας 20: Αξιόλογα είδη πτηνών εντός του ΤΚΣ GR και της ΖΕΠ GR Επιστηµονική ονοµασία ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΠΤΗΝΑ Ελληνική ονοµασία ΤΚΣ GR ΖΕΠ GR Accipite bevipes Σαΐνι Accipite nisus nisus Τσιχλογέρακο Actitis hypoleucos Ποταµότριγγας Aegypius monachus Μαυρόγυπας Alauda avensis avensis Σταρήθρα Alcedo atthis Αλκυόνα Alectois gaeca Πετροπέρδικα Anas clypeata Χουλιαρόπαπια Anthus campestis campestis Χαµοκελάδα Anthus spinoletta littoalis Νεροκελάδα Apus apus apus Σταχτάρα Apus melba melba Σκεπαρνάς Apus pallidus illyicus Ωχροσταχτάρα Aquila chysaetos chysaetos Χρυσαετός Aquila heliaca heliaca Βασιλαετός Aquila pomaina Κραυγαετός Adea cineea Σταχτοτσικνιάς Bubo bubo bubo Μπούφος Buhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα Buteo buteo buteo Γερακίνα Buteo ufinus ufinus Αετογερακίνα Calandella bachydactyla Μικρογαλιάντρα Capimulgus euopaeus Γυδοβυζάχτρα Caduelis spinus Λούγαρο Chaadius dubius Ποταµοσφυριχτής Ciconia ciconia Λευκοπελαργός Ciconia niga Μαυροπελαργός Cicaetus gallicus Φιδαετός Cicus aeuginosus Καλαµόκιρκος Cicus cyaneus Βαλτόκιρκος Cicus macouus Στεπόκιρκος Cicus pygagus Λιβαδόκιρκος Coccothaustes coccothaustes Κοκκοθραύστης Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο Columba palumbus palumbus Φάσσα 23

25 Coacias gaulus Χαλκοκουρούνα Cotunix cotunix Ορτύκι Cuculus canous Κούκος Delichon ubica ubica Σπιτοχελίδονο Dendocopos leucotos lilfodi Λευκονώτης Dendocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα Dendocopos syiacus Βαλκανοτσικλητάρα Dyocopus matius matius Μαυροτσικλητάρα Egetta alba Αργυροτσικνιάς Egetta gazetta Λευκοτσικνιάς Embeiza caesia Σκουρόβλαχος Embeiza hotulana Βλάχος Embeiza melanocephala Αµπελουργός Falco biamicus feldeggi Χρυσογέρακο Falco eleonoae Μαυροπετρίτης Falco naumanni Κιρκινέζι Falco peeginus bookei Πετρίτης Falco subbuteo εντρογέρακο Falco vespetinus Μαυροκιρκίνεζο Ficedula semitoquata ρυοµυγοχάφτης Ficedula albicollis Κρικοµυγοχάφτης Ficedula pava pava Νανοµυγοχάφτης Ficedula semitoquata ρυοµυγοχάφτης Fingilla coelebs coelebs Σπίνος Gyps fulvus Όρνιο Hieaaetus fasciatus Σπιζαετός Hieaaetus pennatus Σταυραετός Hippolais olivetoum Λιοστριτσίδα Hippolais pallida elaeica Ωχροστριτσίδα Hiundo dauica ufula εντροχελίδονο Hiundo ustica ustica Χελιδόνι Jynx toquilla toquilla Στραβολαίµης Lanius colluio colluio Αετοµάχος Lanius mino Γαϊδουροκεφαλάς Lanius senato senato Κοκκινοκέφαλος Lullula aboea aboea εντροσταρήθρα Luscinia megahynchos Αηδόνι Melanocoypha calanda calanda Γαλιάντρα Meops apiaste Μελισσοφάγος Milvus migans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός Monticola saxatilis Πετροκότσυφας Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα Motacilla cineea Σταχτοσουσουράδα Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα Muscicapa stiata neumanni Σταχτοµυγοχάφτης 24

26 Neophon pecnopteus Ασπροπάρης Nycticoax nycticoax Νυχτοκόρακας Oenanthe hispanica Ασπροκώλα Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης Oiolus oiolus oiolus Συκοφάγος Otus scops Γκιώνης enis apivous Σφηκιάρης halacocoax cabo sinensis Κορµοράνος hoenicuus phoenicuus phoenicuus Κοκκινονούρης hylloscopus bonelli oientalis Βουνοφυλλοσκόπος hylloscopus sibilatix ασοφυλλοσκόπος yhocoax pyhocoax docilis Κοκκινοκαλιακούδα Ripaia ipaia ipaia Οχθοχελίδονο Scolopax usticola Μπεκάτσα Steptopelia tutu Τριγώνι Sylvia aticapilla Μαυροσκούφης Sylvia cantillans albistiata Κοκκινοτσιροβάκος Sylvia communis communis Θαµνοτσιροβάκος Sylvia hotensis cassiostis εντροτσιροβάκος Tachybaptus uficollis Νανοβουτηχτάρι Tinga glaeola Λασπότριγγας Tinga nebulaia Πρασινοσκέλης Tinga ochopus ασότριγγας Tinga stagnatilis Βαλτότριγγας Tudus philomelos Τσίχλα Upupa epops epops Τσαλαπετεινός Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα πτηνά εντός του ΤΚΣ GR (Πίνακας 21) και εντός της ΖΕΠ GR (Πίνακας 22) τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, µαζί µε την αξιολόγηση της περιοχής για κάθε είδος. Στο τέλος των Πινάκων ακολουθεί επεξήγηση του χρησιµοποιούµενου συµβολισµού. 25

27 Πίνακας 21: Είδη πτηνών εντός του ΤΚΣ GR που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ. A274 hoenicuus phoenicuus R C B C C A246 Lullula aboea p p C B C C A086 Accipite nisus c R C B C C A230 Meops apiaste A319 Muscicapa stiata A101 Falco biamicus 1 10 p C B C C R C B C C c R A B C B A233 Jynx toquilla c R C B C C A072 enis apivous p C B C C A251 Hiundo ustica C C B C C A271 Luscinia megahynchos A379 Embeiza hotulana R C B C C p C B B B A260 Motacilla flava c R C B C C A262 Motacilla alba p R C B C C A253 Delichon ubica C C B C C A228 Apus melba R C B C C A227 Apus pallidus R C B C C A093 Hieaaetus fasciatus c R C B B B A099 Falco subbuteo c R C B C C A133 Buhinus oedicnemus A100 Falco eleonoae A439 Hippolais olivetoum A278 Oenanthe hispanica A231 Coacias gaulus A259 Anthus spinoletta 1 10 p B B C B c 1 50 C B B B R C B C C R C B C C 6 10 p C B C C c R C B C C A250 tyonopogne R C B C C 26

28 upestis A438 Hippolais pallida A165 Tinga ochopus R C B C C c R C B C C A078 Gyps fulvus c R C B C C A309 Sylvia communis A077 Neophon pecnopteus A212 Cuculus canous A236 Dyocopus matius R C B C C c R B B C B R C B C C p 6 10 p B B B B A341 Lanius senato R C B C C A402 Accipite bevipes A261 Motacilla cineea A311 Sylvia aticapilla A095 Falco naumanni p B B B B p R C B C C R C B C C c R C B C C A373 Coccothaustes coccothaustes R C B C C A028 Adea cineea c C B C C A092 Hieaaetus pennatus A092 Hieaaetus pennatus A313 hylloscopus bonelli A077 Neophon pecnopteus c R C B C C 1 5 i C B C C R C B C C 1 10 p B B C B A338 Lanius colluio p C B C C A056 Anas clypeata w R C B C C A215 Bubo bubo p C B C C A030 Ciconia niga 1 3 p B B B B A359 Fingilla coelebs A429 Dendocopos syiacus A314 hylloscopus sibilatix A346 yhocoax pyhocoax A136 Chaadius dubius R C B C C p p C B B B c R C B C C p C B C C c R C B C C A229 Alcedo atthis 6 10 p C B C C A447 Embeiza caesia p C B C C A339 Lanius mino p B B C B 27

29 A277 Oenanthe oenanthe A285 Tudus philomelos R C B C C w R C B C C A073 Milvus migans 4 8 p A B C B A337 Oiolus oiolus R C B C C A089 Aquila pomaina A238 Dendocopos medius A365 Caduelis spinus A080 Cicaetus gallicus 6 8 p B B B B p p B B C B R C B C C 7 10 p C B C C A214 Otus scops R C B C C A208 Columba palumbus A252 Hiundo dauica p R C B C C C C B C C A382 Embeiza melanocephala R C B C C A087 Buteo buteo c R C B C C A243 Calandella bachydactyla p C B C C A232 Upupa epops C C B C C A087 Buteo buteo R C B C C A442 Ficedula semitoquata R C B C C A166 Tinga glaeola c R C B C C A224 Capimulgus euopaeus R C B C C A403 Buteo ufinus c R B B B B A304 Sylvia cantillans A081 Cicus aeuginosus A091 Aquila chysaetos A210 Steptopelia tutu A239 Dendocopos leucotos R C B C C c R C B C C p 1 1 p C B C C R C B C C p 5 20 p B B B B A031 Ciconia ciconia 6 10 p C B C C A103 Falco peeginus p 2 4 p B B C B 28

30 Πίνακας 22: Είδη πτηνών εντός της ΖΕΠ GR που αναφέρονται στο Άρθρο 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και αξιολόγηση της περιοχής για έκαστο είδος. Είδη Πληθυσµός στην περιοχή περιοχής Κωδ. Επιστηµ. Ονοµασία T Μέγεθος Μον. Κατ. Ποιότ. εδ. A B C D A B C Ελάχ. Μέγ. Πληθ. ιατήρ. Αποµ. Καθ. A030 Ciconia niga 6 6 p B B B B A309 Sylvia communis A081 Cicus aeuginosus A233 Jynx toquilla c A262 Motacilla alba A429 Dendocopos syiacus A304 Sylvia cantillans A231 Coacias gaulus A101 Falco biamicus c p p D R R R p B B B B p 2 2 p B B C B A403 Buteo ufinus 4 4 p C B C B A027 Egetta alba c A097 Falco vespetinus A382 Embeiza melanocephala A230 Meops apiaste A320 Ficedula pava c A337 Oiolus oiolus A092 Hieaaetus pennatus A252 Hiundo dauica A079 Aegypius monachus A023 Nycticoax nycticoax A274 hoenicuus phoenicuus A083 Cicus macouus A260 Motacilla flava c A247 Alauda avensis c c C c R C B C B c c c c C R R 29

31 A072 enis apivous C C B C B A232 Upupa epops C A095 Falco naumanni A277 Oenanthe oenanthe A208 Columba palumbus A056 Anas clypeata w A439 Hippolais olivetoum A251 Hiundo ustica A280 Monticola saxatilis A402 Accipite bevipes A438 Hippolais pallida A207 Columba oenas 7 p D R R C p C B B B w A031 Ciconia ciconia 5 p D A077 Neophon pecnopteus A261 Motacilla cineea C c R B B C B R A338 Lanius colluio p C B C B A136 Chaadius dubius A233 Jynx toquilla A321 Ficedula albicollis A227 Apus pallidus c A078 Gyps fulvus c R R A073 Milvus migans 5 5 p A B C B A168 Actitis hypoleucos A077 Neophon pecnopteus A017 halacocoax cabo A278 Oenanthe hispanica c 3 3 p B B C B w A404 Aquila heliaca c A004 Tachybaptus uficollis A442 Ficedula semitoquata A255 Anthus campestis A339 Lanius mino A249 Ripaia ipaia c 30

32 A243 Calandella bachydactyla A250 tyonopogne upestis A089 Aquila pomaina A210 Steptopelia tutu A080 Cicaetus gallicus R 3 3 p B B B B 7 7 p C B C B A215 Bubo bubo p A133 Buhinus oedicnemus A166 Tinga glaeola c A373 Coccothaustes coccothaustes A017 halacocoax cabo A236 Dyocopus matius A247 Alauda avensis A026 Egetta gazetta A355 asse hispaniolensis 1 1 p C B C B c R p 5 5 p C B B B w p C B C B A229 Alcedo atthis A103 Falco peeginus A314 hylloscopus sibilatix A100 Falco eleonoae A359 Fingilla coelebs A155 Scolopax usticola A238 Dendocopos medius A028 Adea cineea A319 Muscicapa stiata A365 Caduelis spinus p 4 4 p C B C B c c w A082 Cicus cyaneus c A163 Tinga stagnatilis A113 Cotunix cotunix A093 Hieaaetus fasciatus A259 Anthus spinoletta R p p C B C B c c c C R R 31

33 A087 Buteo buteo C A087 Buteo buteo c A212 Cuculus canous A214 Otus scops A311 Sylvia aticapilla A091 Aquila chysaetos R R p 0 0 p C B C B A228 Apus melba A165 Tinga ochopus A230 Meops apiaste A084 Cicus pygagus A164 Tinga nebulaia c c c A226 Apus apus A092 Hieaaetus pennatus A341 Lanius senato A447 Embeiza caesia A465 Alectois gaeca gaeca A253 Delichon ubica A306 Sylvia hotensis A099 Falco subbuteo c 2 2 p C B C B p A028 Adea cineea w A379 Embeiza hotulana A242 Melanocoypha calanda A313 hylloscopus bonelli A224 Capimulgus euopaeus A285 Tudus philomelos C C R i C B B B p w A086 Accipite nisus c A026 Egetta gazetta A028 Adea cineea c A246 Lullula aboea p A271 Luscinia megahynchos A239 Dendocopos leucotos R R R c C B C B C R p 5 5 p B B B B A095 Falco c R D 32

34 naumanni A136 Chaadius dubius A346 yhocoax pyhocoax A274 hoenicuus phoenicuus A379 Embeiza hotulana c R p 6 10 p C B C B c 33

35 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΕΠ GR «ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ» Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα είδη χαρακτηρισµού της ΖΕΠ µε κωδικό GR «Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα», όπως αυτά καθορίζονται σύµφωνα µε την ΚΥΑ υπ αρ. Η.Π. 8353/276/Ε ΚΡΑΥΓΑΕΤΟΣ (AQUILA OMARINA) Εικόνα 1: Όψη Κραυγαετού Εικόνα 2: Κραυγαετός σε πτήση Πληθυσµός: Ο πληθυσµός αναπαραγωγής του Κραυγαετού στην Ελλάδα έχει εκτιµηθεί σε ζευγάρια (BidLife Intenational, 2004). Στην Ελλάδα, ο Κραυγαετός αναπαράγεται στη Θράκη, την ανατολική και δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Σε άλλες περιοχές παρατηρείται κατά τη µετανάστευση. Στα Αντιχάσια Όρη ο πληθυσµός των Κραυγαετών είχε εκτιµηθεί σε 6-8 ζευγάρια το 1994, σε 4-6 ζευγάρια το 2002, σε 3-5 ζευγάρια το 2003 και σε τουλάχιστον 3-4 το Ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Ο βιότοπος φωλιάσµατος του Κραυγαετού περιλαµβάνει δασικές συστάδες χαµηλού ή µεσαίου υψοµέτρου, µε φυλλοβόλα αλλά και κωνοφόρα είδη. Η µεγαλύτερη πυκνότητα αναπαραγόµενου πληθυσµού βρίσκεται σε πλαγιές µε άφθονες γέρικες βελανιδιές κατά µήκος ανοικτών κοιλάδων µε µικρά ή µεγάλα ρέµατα, ενώ µερικά ζευγάρια αναπαράγονται σε παλαιό παρόχθιο δάσος κατά µήκος µεγαλύτερων ποταµών. Στην εξεταζόµενη περιοχή, Κραυγαετοί έχουν παρατηρηθεί να φωλιάζουν σε µερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις στη κοιλάδα της Λογγά Γερακαρίου Κονισκού, καθώς και νότια της Βλαχάβας. Τροφική οικολογία: Το είδος τρέφεται κυρίως µε ερπετά και αµφίβια, καθώς επίσης και µε µικροθηλαστικά και πουλιά, σε υγροτόπους γλυκού νερού, σε ποτάµια και ρέµατα υδροχαρούς βλάστησης, αλλά και σε καλλιέργειες, λιβάδια και θαµνώνες. Μέρος της δίαιτάς του αποτελούν, επίσης, τα µεγάλα έντοµα και πιο σπάνια τα ψοφίµια. Στην εξεταζόµενη περιοχή, Κραυγαετοί έχουν παρατηρηθεί να τρέφονται στο σκουπιδότοπο της Καλαµπάκας, αλλά και την ταΐστρα των Μετεώρων, το σύντοµο χρονικό διάστηµα που αυτή λειτούργησε. 34

36 Απειλές στο ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Ο Κραυγαετός απειλείται κυρίως από τις αποψιλωτικές υλοτοµίες και την καταστροφή των ώριµων δέντρων σε πεδινές περιοχές. Επίσης, η όχληση λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα πεδινά δάση έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους. Απειλές στο ενδιαίτηµα τροφοληψίας: Η καταστροφή της παρυδάτιας βλάστησης, η µετατροπή των υγρών λιβαδιών σε καλλιεργήσιµη γη και η χρήση αγροχηµικών αποτελούν τις κύριες αιτίες υποβάθµισης του βιοτόπου τροφοληψίας του είδους. 35

37 5.2 ΑΕΤΟΓΕΡΑΚΙΝΑ (BUTEO RUFINUS) Εικόνα 3: Όψη Αετογερακίνας Εικόνα 4: Αετογερακίνα σε πτήση Πληθυσµός: Ο πληθυσµός αναπαραγωγής της Αετογερακίνας στην Ελλάδα έχει εκτιµηθεί σε ζευγάρια (BidLife Intenational, 2004). Στη χώρα, το είδος εξαπλώνεται κυρίως στη νότια Ελλάδα (ανατολική Στερεά), στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αλλά και σε ορισµένες περιοχές στη βόρειο Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη). Η Αετογερακίνα είναι κυρίως καλοκαιρινός επισκέπτης στην εξεταζόµενη περιοχή, καθώς το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της φεύγει το χειµώνα. Το είδος είναι χαρακτηριστικό της ζεστής και ξηρής νοτιοανατολικής πλευράς του Μαυροβουνίου και έχει κανονική κατανοµή κατά µήκος της νοτιοανατολικής πλευράς των Αντιχασίων. Ο αναπαραγόµενος πληθυσµός του είδους στην περιοχή µελέτης εκτιµάται σε 4-5 ζευγάρια. Ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Η Αετογερακίνα φωλιάζει πάντα σε βράχια σε δασικά ξέφωτα ή στα όρια δασικών συστάδων, αλλά κυρίως σε ανοικτές εκτάσεις µε βραχώδεις σχηµατισµούς (π.χ. µικρά φαράγγια και γυµνές, πετρώδεις πλαγιές). Τροφική οικολογία: Η Αετογερακίνα είναι αρπακτικό των ανοικτών εκτάσεων µε χέρσα εδάφη και χαµηλή βλάστηση. Ο βιότοπος τροφοληψίας του είδους περιλαµβάνει στεπώδεις, ηµιερηµικές περιοχές µε φρυγανική βλάστηση, όπου τρέφεται κυρίως µε ερπετά (σαύρες και φίδια), µεγάλα έντοµα, και λιγότερο µε µικρά πουλιά και µικρά θηλαστικά. Η Αετογερακίνα, επίσης, τρέφεται µε σαύρεςοι εκτατικές καλλιέργειες στο Θεσσαλικό κάµπο, αποτελούν τµήµα του χώρου τροφοληψίας των ζευγαριών της περιοχής. 36

38 Απειλές στο ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Οι σηµαντικότερες απειλές για τις θέσεις αναπαραγωγής της Αετογερακίνας είναι η τουριστική ανάπτυξη των νησιών και η όχληση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Απειλές στο ενδιαίτηµα τροφοληψίας: Βασικές αιτίες υποβάθµισης του βιοτόπου τροφοληψίας της Αετογερακίνας είναι η καταστροφή των δασικών ξεφώτων, η εντατικοποίηση της γεωργίας και η µεταβολή των χρήδεων γης των χέρσων ανοικτών εκτάσεων που αποδίδονται στη γεωργία ή την οικιστική ανάπτυξη. Απειλές στο ενδιαίτηµα τροφοληψίας του είδους είναι επίσης η µετατροπή των χορτολιβαδικών εκτάσεων σε αροτραίες καλλιέργειες ή των ξηρών στεπωδών λιβαδιών σε αρδευόµενες µονοκαλλιέργειες. 37

39 5.3 ΧΑΛΚΟΚΟΥΡΟΥΝΑ (CORACIAS GARRULUS) Εικόνα 5: Άποψη Χαλκοκουρούνας Εικόνα 6: Χαλκορουρούνα σε πτήση Πληθυσµός: Ο αναπαραγόµενος πληθυσµός του είδους στον Ελλαδικό χώρο εκτιµάται σε ζευγάρια (BidLife Intenational, 2004). Παλαιότερα η Χαλκοκουρούνα είχε ευρεία εξάπλωση στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ σήµερα εντοπίζεται στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, σε µικρούς αποµονωµένους πληθυσµούς. Επίσης, απουσιάζει από την πλειονότητα των νησιών, ενώ αναπαράγεται σε ορισµένα όπως στη Σάµο, την Κω και πιθανόν τη Λέσβο. Ο πληθυσµός της Χαλκοκουρούνας στην εξεταζόµενη περιοχή εκτιµάται σε ζευγάρια. Είναι κοινό είδος στην κοιλάδα του ποταµού Ίωνα, σε περιοχές µε µίξη ώριµων συστάδων µε πλατάνια ή δρυες και ξηρικές καλλιέργειες και λιβάδια. Επίσης, έχει καταγραφεί και στο νότιο τµήµα της περιοχής. Ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Η Χαλκοκουρούνα φωλιάζει σε κοιλότητες δέντρων ή σε ορισµένες περιπτώσεις σε βράχους, οικίες και στοές µέσα στο έδαφος. Συχνά χρησιµοποιεί κοιλότητες σε δέντρα που έχουν ανοιχθεί από άλλα είδη, κυρίως δρυοκολάπτες του γένους icus ή του Μαύρου ρυοκολάπτη (Dycopus matius). Προτιµά λιβάδια ή ήπιας έντασης καλλιέργειες παρουσία διάσπαρτων δέντρων, κυρίως βελανιδιές. Επίσης, προτιµούνται περιοχές που γειτνιάζουν µε κοίτες ποταµών ή ρεµάτων µε πλούσια παρόχθια βλάστηση. Η διαθεσιµότητα των θέσεων φωλιάσµατος ρυθµίζει σε µεγάλο βαθµό την τελική επιλογή του ενδιαιτήµατος αναπαραγωγής, έτσι συχνά οι βέλτιστες θέσεις επαναχρησιµοποιούνται κάθε χρόνο. Η πυκνότητα των ζευγαριών κυµαίνεται από 1 έως 4 ζευγάρια ανά km 2 στις κατάλληλες περιοχές. Τροφική οικολογία: Η Χαλκοκουρούνα τρέφεται µε µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους έντοµα, κυρίως κολεόπτερα και ορθόπτερα ή και µε φρούτα. Χρησιµοποιεί ξερά κλαδιά στις κορυφές των δέντρων ή τηλεγραφικούς στύλους για να εποπτεύει και να εντοπίζει τη λεία του. Προτιµά ηλιόλουστες, θερµές θέσεις σε εκτατικές καλλιέργειες, κοιλάδες, λιβάδια, ανοικτές περιοχές µε διάσπαρτα δέντρα, κυρίως βελανιδιές. Στις αγροτικές περιοχές επιλέγει µη εντατικές καλλιέργειες, οι οποίες συνήθως δέχονται τη µικρότερη ποσότητα αγροχηµικών και είναι πλούσιες σε τροφικά διαθέσιµα. 38

40 Απειλές: Σηµαντική απειλή για τη Χαλκοκουρούνα αποτελεί η εντατικοποίηση της γεωργίας. Συγκεκριµένα, η αλλοίωση και η αποµάκρυνση των διάσπαρτων δέντρων στα όρια των καλλιεργειών ή στα λιβάδια µειώνει τη διαθεσιµότητα κατάλληλων θέσεων φωλιάσµατος και τροφοληψίας. Επίσης, η εντατική χρήση αγροχηµικών και ιδιαίτερα εντοµοκτόνων µειώνει τους πληθυσµούς των εντόµων µε τα οποία τρέφεται το είδος. Τέλος, η µετατροπή των ανοικτών λιβαδιών σε καλλιέργειες εντατικής µορφής υποβαθµίζει το ενδιαίτηµα του είδους. 39

41 5.4 ΧΡΥΣΟΓΕΡΑΚΟ (FALCO BIARMICUS) Εικόνα 7: Άποψη Χρυσογέρακου Εικόνα 8: Χρυσογέρακο σε πτήση Πληθυσµός: Ο πληθυσµός αναπαραγωγής του Χρυσογέρακου στην Ελλάδα εκτιµάται σε ζευγάρια. Το είδος εξαπλώνεται στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως σε βόρειο Θεσσαλία, Ήπειρο, δυτική Μακεδονία και Θράκη, ενώ από τα νησιά απαντάται στο Ιόνιο στην Κέρκυρα και στο Αιγαίο στη Λέσβο, τα ωδεκάνησα (Κω, Ρόδο, Κάρπαθο) και την Κρήτη. Στην εξεταζόµενη περιοχή, ο αναπαραγόµενος πληθυσµός του Χρυσογέρακου εκτιµάται σε 2-3 ζευγάρια. Ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Το Χρυσογέρακο φωλιάζει σε απόκρηµνα, κάθετα βράχια, σε φαράγγια, αλλά και σε παράκτιες ορθοπλαγιές. Η φωλιά του εντοπίζεται σε µικρές κοιλότητες ή πεζούλες, συνήθως µε βραχοσκεπή. Τροφική οικολογία: Το Χρυσογέρακο τρέφεται µε πουλιά µικρού έως µεσαίου µεγέθους, αλλά και µε µικρά θηλαστικά, ερπετά και µεγάλα έντοµα, και γενικά κυρίως µε τα είδη που αφθονούν στην περιοχή της επικράτειάς του. Θεωρητικά, το είδος ανταγωνίζεται τον Πετρίτη για θέσεις φωλιάσµατος και τα δύο είδη δεν συναντώνται σε γειτονικούς βράχους. Χαρακτηριστικός βιότοπος του Χρυσογέρακου είναι οι ξηρές, ανοικτές, λοφώδεις, υποορεινές περιοχές. Το είδος κυνηγά σε περιοχές µε αραιή βλάστηση, διάσπαρτες από βράχια και αποφεύγει τις δασωµένες περιοχές. Απειλές στο ενδιαίτηµα αναπαραγωγής: Η καταστροφή του βιοτόπου φωλιάσµατος και η όχληση (π.χ. αναρριχητικές πίστες) είναι οι βασικές απειλές του βιοτόπου φωλιάσµατος του Χρυσογέρακου. Απειλές στο ενδιαίτηµα τροφοληψίας: Η εντατικοποίηση της γεωργίας και η εκτεταµένη χρήση φυτοφαρµάκων αποτελούν τη σηµαντικότερη απειλή, καθώς τα παρασκευάσµατα φυτοπροστασίας 40

42 υψηλής τοξικότητας για τα πουλιά συσσωρεύονται στο σώµα ανώτερων θηρευτών, όπως του Χρυσογέρακου. Παράλληλα, η παράνοµη θήρευση βασικών διατροφικών ειδών (π.χ. αγριοπερίστερα) υποβαθµίζει το βιότοπο κυνηγιού του είδους. Άµεσες απειλές: Η άµεση θανάτωση από τον άνθρωπο αποτελεί τη βασική αιτία απουσίας του είδους από περιοχές µε κατάλληλο βιότοπο φωλιάσµατος και σχετικά «καθαρό» περιβάλλον, όπως φαράγγια, παράκτια βράχια και κοιλάδες ποταµών. 41

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000402 (ΑΓΙΑ)

ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1000402 (ΑΓΙΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για την Ανανέωση και Τροποποίηση της ΑΕΠΟ του υφιστάµενου Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας µε κωδικό 1000402 (ΑΓΙΑ) της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. η µελετήτρια ΘΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ 140482/30.09.2005 ΚΥΤ 400/150kV ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ 140482/30.09.2005 ΚΥΤ 400/150kV ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΕΠΟ 140482/30.09.2005 ΚΥΤ 400/150kV ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. Θ.ΧΟΝΤΟΣ

ΜΠΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. Θ.ΧΟΝΤΟΣ ΜΠΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. Θ.ΧΟΝΤΟΣ ΜΠΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΥ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ 1404036» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ 1404036» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ GR1430007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ 1000128» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 6 2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ... 7 2.2. ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΕΙΙΤΤΟΥΡΡΓΓΙΙΑ ΤΤΟΥ ΥΦΙΙΣΣΤΤΑΜΕΕΝΟΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΤΑΣΣΤΤΗΜΑΤΤΟΣΣ LLEEROY MEERLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΤΤΗΣΣΙΙΑΣΣ ΤΤΗΣΣ ΕΕΠΙΙΧΕΕΙΙΡΡΗΣΣΗΣΣ «SSG ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΕΕΤΤΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 138» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ «ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ 138» ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 3 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 6 ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σταθµού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας 1000124 ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 1000124 ΦΑΡΚΑ ΩΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ ΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καραϊνδρου Ευθυµία Ιωάννα (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) Τρικούζας ηµήτριος (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΑΝΙΔΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ - Ε.Ζ.Π &Υ. Η ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΥΜΟΥΣ ΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή του νομού Φωκίδας... σελ.:3 Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επανασύστασης της αποξηραμένης λίμνης Ασκουρίδας του Νομού Λαρίσης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επανασύστασης της αποξηραμένης λίμνης Ασκουρίδας του Νομού Λαρίσης ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.7 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για την GR1110009 Τίτλος Εγγράφου: Σελίδα 2 από 82 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Μελέτης 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο και Οδηγίες για την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση των NATURA 2000 5 1.3 Προκαταρκτικά Βήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»...2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 210-5745826, 210-5762434, FAX. 210-5759547 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΚΤΗΣ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE B4-3200/98/444: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΥΠΑΕΤΟΥ (Gypaetus barbatus) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕ ΡΟΥ. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...1 Π.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ...2 Π.2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

ΕΙ ΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 1 ΕΙ ΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 1 ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΙΑΙΤΗΜΑ Σύµβουλοι ιαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστηµάτων Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ Ηλιάδου Ευδοκία Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Καβάλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η περιοχή του Δέλτα των ποταμών Αξιού, Λουδία, Γαλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ Νησίίδας ΑΓ.. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Ν.. ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ; Ευάγγελος Παυλής & Θεανώ Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ; Ευάγγελος Παυλής & Θεανώ Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ; Ευάγγελος Παυλής & Θεανώ Σ. Τερκενλή ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ; Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

«Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα: Πανίδα της Άνδρου»

«Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα: Πανίδα της Άνδρου» ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΟΥ Εργασία στα πλαίσια Περιβαλλοντικού Προγράμματος, από την ομάδα της Γ τάξης Γυμνασίου, με θέμα: «Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα: Πανίδα της Άνδρου» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΕΤΚΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [TYPE THE COMPANY NAME] Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΛΕΤΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΡΥΜΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ. ΧΛΩΡΙ Α, ΠΑΝΙ Α ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ." ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Α. Τσιόντσης 1, Ι. Μελιάδης 1 και B. Hallmann 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.6 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.6 Έκθεση Ελέγχου Εφαρμογής Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης Σελίδα 2 από 36 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 Σκοπός της Μελέτης 4 1.2 Επισκόπηση του Έργου 4 1.3 Νομοθετικό και λοιπό πλαίσιο εκπόνησης ΕΟΑ για Περιοχές Natura 2000 5 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 10 2.1

Διαβάστε περισσότερα