HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σύντοµα η Υπουργική Απόφαση Αξιολόγηση στο ηµόσιο και µε τη συνδροµή ιδιωτικών εταιρειών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1920 Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Óåë. 5 Οι όροι για τις συµβάσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας Το «µπαλάκι» στους ήµους ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Óåë. 5 Άνδρας απειλούσε να αυτοπυρποληθεί στον Ασπρόπυργο - Πράξη απελπισίαςόπως είπε στην αστυνοµίακαθώς από την εταιρεία που εργαζόταν δεν του είχαν καταβληθεί µισθοί µηνών και το δώρο Χριστουγέννων Σåë 2 από το ΥΠΕΚΑ για τα πρόστιµα από τα παράνοµα απόβλητα Óåë. 3 Στους δήµους ο διοικητικός έλεγχος των λιµένων Κορίνθου και Κιάτου Óåë. 4 Λήστεψαν διανοµέα πιτσαρίας στα Άνω Λιόσια Πυρετός απεργιών στην Υγεία Óåë. 2 ΕΛΠΕ: Πώληση της συµµετοχής στη ΕΠΑ ιανοµή τροφίµων, ρούχων και παιχνιδιών από τον Εξωρα στικό και Πολιτιστικό Σύλλογο ΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙ ΑΣ Óåë. 5 Σåë. 3 Óåë. 7 Παράταση έως 20/1 για οφειλές - δηλώσεις Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Óåë. 9

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Σάββατο Καιρός: Αραιέςεφώσεις από το απόγευµα. Άνεµοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 04 έως 13 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ΕΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: , ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ Μελάνης Οσίας, Θεοφυλάκτου Αχρίδος Παραµονή Πρωτοχρονιάς Άνδρας απειλούσε να αυτοπυρποληθεί στον Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνοµίας, υπήρξε την Παρασκευή το πρωί στον Ασπρόπυργο στην περιοχή Κορυτσά (τέρµα οδού Κριεζή) όπου ένας 56χρονος άνδρας ανεβασµένος σε βυτιοφόρο απειλούσε να αυτοπυρποληθεί. Μετά από διαπραγµατεύσεις µε τους αστυνοµικούς, ο άνδρας παραδόθηκε στην αστυνοµία και Ασπρόπυργο - Πράξη απελπισίας- όπως είπε στην αστυνοµίακαθώς από την εταιρεία που εργαζόταν δεν του είχαν καταβληθεί µισθοί µηνών και το δώρο Χριστουγέννων οδηγήθηκε στο αυτόφωρο. Σύµφωνα, µε πληροφορίες ο 56χρονος προέβη στην συγκεκριµένη πράξη, καθώς- όπως είπε στην Αστυνοµία- από την εταιρεία που εργαζόταν, δεν του είχαν καταβληθεί δεδουλευµένα µηνών, όπως και το δώρο Χριστουγέννων και βρίσκεται σε τραγική οικονοµική κατάσταση. Περικλής Ι. Μαραγκός Στους δήµους ο διοικητικός έλεγχος των λιµένων Κορίνθου και Κιάτου ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, Ντίνος Ρούσσης Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Ολοκληρώθηκε η παράδοση της διοίκησης των λι- µανιών της Κορίνθου και του Κιάτου στην αρµοδιότητα των δήµων Κορινθίων και Συκιωνίων αντίστοιχα, από τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Ά. Γεωργιάδη, που για το σκοπό αυτό επισκέφθηκε την Κόρινθο. Ο δήµαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευµατικός φωτό αρχείου εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί όπως ανέφερε α- ποτελούσε σηµαντικό ζήτηµα για το δήµο. Ο υφυπουργός Ναυτιλίας αφού σηµείωσε ότι η περιφέρεια έχει βασικό λόγο, ανέφερε ότι οι δήµαρχοι είναι ι- κανοί να διαπραγµατευτούν τα λιµάνια και πρόσθεσε ότι όλοι δίνουν εξετάσεις και κανένας δεν έχει λευκή επιταγή. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης ε- πεσήµανε ότι η περιφέρεια σε αγαστή, σε άριστη συνεργασία µε τους δήµους και τις δηµοτικές αρχές και ιδιαίτε ρα µε τους δηµάρχους, Κορινθίων και Σικυωνίων δια- µορφώνει µία στρατηγική πάνω στο θέµα της αξιοποίησης των λιµένων. Ήδη - πρόσθεσε - αυτή τη στιγµή δύο µεγάλα λιµάνια έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό µας πρόγραµµα και τέσσερα σηµαντικά αλιευτικά καταφύγια από τα οποία το ένα βρίσκεται στην Κορινθία και το οποίο απεγκλωβίζεται από µία δικαστική αντιδικία και θα πάρει την κατεύθυνση της πραγµάτωσης και της υλοποίησης.

3 Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 ιανοµή τροφίµων, ρούχων και παιχνιδιών από τον Εξωρα στικό και Πολιτιστικό Σύλλογο ΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙ ΑΣ Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διανοµή τροφίµων σε πολλές οικογένειες των Άνω Λιοσίων την Παρασκευή 23 εκεµβρίου 2011 από µέλη του συλλόγου ΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙ ΑΣ καθώς και η διανοµή ρ- ούχων και παιχνιδιών από τα γραφεία του συλλόγου την Τετάρτη 28 εκεµβρίου Με απόλυτο σεβασµό στις οικογένειες που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα- επισηµαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος-καταφέραµε να υλοποιήσουµε έναν στόχο µας, τον σηµαντικότερο, να επιδείξουµε αλληλεγγύη και να αποδείξουµε ότι συλλογικές προσπάθειες και ενέργειες µπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικές κοινωνικές παρεµβάσεις. Η ενέργειά µας αυτή θα ε- παναληφθεί στο µέλλον και µάλιστα σε µεγαλύτερη κλίµακα. Τις ηµέρες που ζούµε επιβάλλεται να βρεθούµε κοντά στους συνδηµότες µας ως σύλλογοι, ως φορείς, ως άτο- µα. Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τα µέλη και τους φίλους µας, τους συνδηµότες µας και επαγγελµατίες που µας βοήθησαν σε αυτή µας την προσπάθεια. Με τις καλύτερες ευχές µας για την καινούργια χρονιά. Για το ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου ΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙ ΑΣ ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 Ελευσίνα Βιλλιώτης Νικ. - Παγκάλου 81, τηλ Ασπρόπυργος Νέζη Σοφία - Λ. ηµοκ. 50, τηλ.: Αχαρνές Σφιακιανάκη Φαίη-Λ. Θρακ/νων 154, τηλ: /1/2012: Στεφανίδης Στέφανος, τηλ: Μάνδρα ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Ιγνατιάδου Ειρήνη-Γκλιάτη 2, τηλ: Άνω Λιόσια 31/12: Π. Αναστασίου -Μ. Αλεξάνδρου 40, τηλ: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α Το «µπαλάκι» στους ήµους από το ΥΠΕΚΑ για τα πρόστιµα από τα παράνοµα απόβλητα Στους δήµους µεταθέτει το κόστος των παραβάσεων της ευρωπα κής νοµοθεσίας για τα απόβλητα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε µια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση και να προχωρήσουν τα αναγκαία έργα υποδοµής. Tο νοµοσχέδιο, που υιοθετεί την ευρωπα κή Oδηγία 2008/98 και το οποίο παρουσίασε στο Υπουργικό Συµβούλιο ο υπουργός ΠEKA κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, προβλέπει την καθιέρωση από το 2014 ειδικού τέλους ταφής για ορισµένες κατηγορίες αποβλήτων, όταν οδηγούνται σε χώρους υγειονοµικής ταφής χωρίς προηγούµενη επεξεργασία. Θεσπίζει, επίσης, την παρακράτηση των ποσών που επιβάλλονται ως χρηµατικά πρόστιµα στη χώρα µας για παραβιάσεις της ευρωπα κής νοµοθεσίας, κατά τη διαδικασία κατανοµής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους O.T.A. και στα νοµικά τους πρόσωπα, τα οποία χρησιµοποιούν χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων ή στα οποία υπάρχουν ανενε ργοί αλλά µη αποκατεστηµένοι τέτοιοι χώροι. H παρακράτηση των προστίµων από τους O.T.A. θα γίνεται και στις περιπτώσεις που σκοπίµως ή όχι εµποδίζουν ή µαταιώνουν τα αναγκαία έργα υποδο- µής σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων. H Oδηγία που ενσωµατώνει το νοµοσχέδιο για τη διαχείριση των αποβλήτων δίνει µεταξύ άλλων µεγαλύτερη έµφαση και επεκτείνει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», θέτει αυστηρότερες απαιτήσεις στα κράτη - µέλη, ώστε να επιτευχθούν προκαθορισµένοι στόχοι µείωσης των αποβλήτων, και υποχρεώνει τα κράτη - µέλη να καταρτίσουν, να εφαρµόσουν και να υλοποιήσουν περιεκτικά σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων. Το νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε την ενηµέρωση του YΠEKA, τροποποιεί ριζικά την τρέχουσα νοµοθεσία για τα απόβλητα και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων.

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 Κατά 10,8% µειώθηκε ο όγκος στο λιανεµπόριο τον Οκτώβριο Λήστεψαν διανοµέα πιτσαρίας στα Άνω Λιόσια Καρτέρι έστησαν τρεις άγνωστοι δράστες, το βράδυ της περασµένης Πέµπτης σε διανοµέα πιτσαρίας στα Άνω Λιόσια και τον λήστεψαν. Πιο συγκεκριµένα οι τρεις άνδρες µε την απειλή όπλου, αφαίρεσαν από τον διανοµέα πιτσαρίας, άγνωστο µέχρι στιγ- µής χρηµατικό ποσό. Η α- στυνοµία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισµό τους και τη σύλληψή τους. Μείωση 10,8% σηµείωσε ο είκτης Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο, µε τα καύσιµα, σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο του 2011, έναντι µείωσης 8,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έ- τους 2010 προς το Χωρίς τα καύσιµα, ο είκτης υποχώρησε κατά 8,8%, έναντι µείωσης 10,2% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ο είκτης Κύκλου Εργασιών, µε τα καύσιµα, σηµείωσε µείωση 8,1% τον ίδιο µήνα, έναντι µείωσης 2,0% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το Χωρίς τα καύσιµα, υποχώρησε κατά 7,7%, έναντι µείωσης 7,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το Μείωση των τροχαίων κατά 2,8% τον Οκτώβριο Σύλληψη 42χρονου που µετέφερε 107 κιλά κάνναβης Τρεις σάκους, οι οποίοι περιείχαν 103 συσκευασίες µε κάνναβη συνολικού βάρους 107 κιλών και 697 γραµµαρίων, εντόπισαν χθες αστυνοµικοί στο πορτ-µπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε ένας 42χρονος Αλβανός στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών- Πατρών. Κατασχέθηκαν το όχηµα και δύο κινητά τηλέφωνα, ως µέσα διευκόλυνσης εµπορίας ναρκωτικών ουσιών. Σε βάρος του σχηµατίστηκε δικογραφία κακουργηµατικού χαρακτήρα και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου. Οι αστυνοµικές έρευνες και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τµήµα Ασφαλείας Κορίνθου. ικαίωµα αυτασφάλισης για απολυµένους από 55 έως 64 ετών Μειωµένα κατά 2,8%, συγκριτικά µε ένα χρόνο νωρίτερα, ήταν τα οδικά τροχαία ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν το θάνατο ή τον τραυµατισ ό ατόµων, τον Οκτώβριο. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ., µειώθηκαν σε από που ήταν τον Οκτώβριο του Στα ατυχήµατα αυτά είχαµε Μείωση των τροχαίων κατά 2,8% τον Οκτώβριο104 νεκρούς (ποσοστό µείωσης 16,1%), 138 βαριά τραυµατίες (ποσοστό µείωσης 8,6%) και ελαφρά τραυµατίες (ποσοστό µείωσης 7,4%) έναντι 124 νεκρών, 151 βαριά τραυµατιών και ελαφρά τραυµατιών τον Οκτώβριο του Με αυτασφάλιση µπορούν να συµπληρώσουν ασφαλιστικό χρόνο και να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα οι α- πολυµένοι ηλικίας 55 έως 64 ετών, εφόσον παραµένουν ά- νεργοι για τρεις τουλάχιστον συνεχείς µήνες. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται µε τον πρόσφατο νόµο για την "αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας" (άρθρ. 66 του ν.3996/2011), µε τον οποίο ε- πεκτάθηκε προηγούµενη ρύθµι ση για την προαιρετική ασφάλιση των µακροχρόνια ανέργων. Με τον προηγούµενο νόµο (άρθρο 10 του ν. 2874/2000), τη δυνατότητα αυτή είχαν όσοι παρέµεναν άνεργοι για 12 τουλάχιστον µήνες και στους οποίους υπολείπονταν 5 έτη για να αποκτήσουν δικαίωµα συνταξιοδότησης. Στο εξής, το δικαίωµα της αυτασφάλισης παρέχεται σε όλους τους ασφαλισµένους του ΙΚΑ ηλικίας 55 έως 64 ετών που καταγγέλθηκε η σχέση εργασίας τους, (αορίστου χρόνου, εκ περιτροπής ή µερικής απασχόλησης) και έχουν 15 χρόνια ασφάλισης (σε οποιονδήποτε φορέα) ή ηµέρες εργασίας, ανεξάρτητα µε το αν πρόκειται για οµαδικές ή µε- µονωµένες απολύσεις.

5 Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 ΕΛΠΕ: Πώληση της συµµετοχής στη ΕΠΑ Τη σύναψη µνηµονίου συµφωνίας µε το Ελληνικό ηµόσιο και το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ηµοσίου ΑΕ, µε αντικείµενο την από κοινού πώληση των συµµετοχών τους στη ΕΠΑ ενέκρινε το.σ. της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. Επίσης, αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ε- ταιρείας, µε θέµα «Παροχή ειδικής άδειας», κατά τη διάταξη του άρθρου 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη του α- νωτέρω µνηµονίου συµβάσεως. Σύντοµα η Υπουργική Απόφαση Αξιολόγηση στο ηµόσιο και µε τη συνδροµή ιδιωτικών εταιρειών Οι όροι για τις συµβάσεις απόκτησης εργασιακής εµπειρίας Εννέα όρους τους οποίους θα πρέπει να τηρούν οι εργοδότες για τη σύναψη συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου µε νέους ηλικίας 18 έως 25 ετών -για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας- περιλαµβάνει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. Ο νόµος προβλέπει τη σύναψη συµβάσεων απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας νέων ηλικίας ετών, µέχρι 24 µήνες, και µε αποδοχές µικρότερες κατά 20% από ε- κείνες που προβλέπουν για νεοπροσλαµβανόµενο χωρίς προ πηρεσία η Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και οι κλαδικές, οµοιοεπαγγελµατικές κλαδικές ή επιχειρησιακές συµβάσεις. Στην εγκύκλιο, παρέχονται οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 43 του εφαρµοστικού νόµου του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής προσαρµογής, (ν. 3986/2011) που ισχύει από τον περασµένο Ιούλιο. Οι εννέα όροι που θα πρέπει να τηρούν οι εργοδότες είναι οι εξής: 1. Να µην έχουν πραγµατοποιήσει τους τελευταίους 3 µήνες, πριν από τη σύναψη των συµβάσεων αυτών, καµία µείωση του προσωπικού ούτε να το µειώσουν κατά τη διάρκεια ισχύος των νέων συµβάσεων. Ωστόσο, οικειοθελείς αποχωρήσεις, αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και λήξη συµβάσεων ορισµένου χρόνου, δεν αφαιρούν τη δυνατότητα υπογραφής συµβάσεων απόκτησης εργασιακής εµπειρίας. 2. Αν ο εργοδότης έχει ήδη προσλάβει εργαζόµενους για απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας και οι ανάγκες ε- πιβάλλουν να κάνει απολύσεις, υποχρεούται ή να µετατρέψει ισάριθµες συµβάσεις απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας σε αορίστου χρόνου µε πλήρεις αποδοχές ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, να προσλάβει εντός 30 ηµερών ι σάριθµους εργαζόµενους µε συµβάσεις εργασίας αντίστοιχες εκείνων που έχουν καταγγελθεί. 3. Η σύµβαση απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας καταρτίζεται εγγράφως και υποβάλλεται το αργότερο εντός της επόµενης της σύναψής της, στον ΟΑΕ και την Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ορθής εφαρµογής του νόµου. 4. Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόµενου αποδίδονται στο ΙΚΑ και καλύπτονται πλήρως από τον εργοδότη. 5. Οι νέοι µπορούν να απασχολούνται πλήρως ή µερικώς στην επιχείρηση. 6. εν µπορούν να προσληφθούν νέοι που αλλάζουν ειδικότητα όντας στην ίδια επιχείρηση, δηλαδή απαγορεύεται η µετατροπή των συµβάσεών τους ως προς την ειδικότητα. 7. Οι νέοι δεν πρέπει να έχουν προ πηρεσία µεγαλύτερη των 24 µηνών στην ειδικότητα που προσλαµβάνονται. 8. Μπορούν να συνάπτονται περισσότερες της µίας συµβάσεις µε τον ίδιο ή άλλο εργοδότη στην ίδια ειδικότητα µέχρι τη συµπλήρωση των 24 µηνών. 9. και τέλος η διάρκεια της σύµβασης απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των 24 µηνών στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη. Μπορεί, όµως, να είναι µικρότερης διάρκειας χωρίς χρονικούς περιορισµούς. εν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης οι νέοι ηλικίας ετών, που αλλάζουν ειδικότητα όντας στην ίδια επιχείρηση, δηλαδή απαγορεύεται η µετατροπή των συµβάσεων τους ως προς την ειδικότητα προς αποφυγή καταχρηστικής εφαρµογής της διάταξης. Από τις αρχές του νέου έτους αρχίζει η διαδικασία α- ξιολόγησης των δηµόσιων υπηρεσιών και του προσωπικού µε στόχο την πλήρη αναδιοργάνωση του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός ιοικητικής Μεταρρύθµισης ηµήτρης Ρέππας ανακοίνωσε την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µε τη γαλλική κυβέρνηση και την Οµάδα ράσης (µε επικεφαλής τον Χ.Ράιχενµπαχ), παρουσιάζοντας και τον οδικό χάρτη για τα βήµατα της µεταρρύθµισης, στον οποίο αναφέρονται συγκεκριµένες δράσεις για την επίτευξη των στόχων µε το αντίστοιχο χρονοδιάγραµµα. Στόχος, µέχρι τα τέλη του 2012 να καταργηθούν εκατοντάδες περιττές υπηρεσίες και τµήµατα στο ηµόσιο, χωρίς ωστόσο να δοθούν διευκρινίσεις για την τύχη του πλεονάζοντος προσωπικού. Παρουσιάζοντας το µνηµόνιο συνεργασίας και τον ο- δικό χάρτη για την αναδιάρθρωση της δηµόσιας διοίκησης, ο κ. Ρέππας επανέλαβε πάντως ότι η περικοπή οργανικών θέσεων δεν σηµαίνει αυτοµάτως και α- πολύσεις. Σε πρώτη φάση η αξιολόγηση στο ηµόσιο θα γίνει και µε τη συνδροµή ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και θα αφορά τη βαθµολογική και ιεραρχική εξέλιξη των υπαλλήλων. Η αξιολόγηση, δήλωσε ο κ. Ρέππας, θα γίνει µέσα στο 2012, υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ, και πράγµατι µπορούν να προσφέρουν τεχνική βοήθεια -κατά περίπτωσηκαι οι ιδιωτικοί φορείς, «αλλά αυτό πάντοτε υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και είναι µία επιλογή την οποία µπορούµε να αντιµετωπίσουµε θετικά για λόγους χρόνου». Οπως επεσήµανε υπουργός, η αξιολόγηση είναι σχετικά εύκολη για τις δοµές και τις υπηρεσιακές µονάδες, αλλά αρκετά σύνθετη και δύσκολη για τους υπαλλήλους. Γι' αυτό το λόγο, «πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος α- ξιολόγησης που θα είναι αδιάβλητος, αµερόληπτος και δεν θα µπορεί να αµφισβητηθεί από κανέναν η αξιοπιστία της και η αντικειµενικότητά της». Ερωτηθείς για την τύχη των υπαλλήλων που δεν µπορούν να µετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες, είτε γιατί δεν πληρούν τις προ ποθέσεις, είτε γιατί κρίνονται ανεπαρκείς, ο κ. Ρέππας αρκέστηκε να πει ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι εκθέσεις και οι προτάσεις των Επιτροπών Αναδιοργάνωσης του κάθε Υπουργείου.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 Πρωτοχρονιά µε κρύο Με χαµηλές θερµοκρασίες ο αποχαιρετισµός του 2011 Έως τις 6 το απόγευµα σήµερα οι αγορές στα καταστήµατα Ύφεση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευµα του Σαββάτου αφού βροχές και καταιγίδες θα σηµειωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Την Πρωτοχρονιά, στη δυτική Ελλάδα και τα ηπειρωτικά αναµένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξηµένες στα νότια. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν νεφώσεις µε τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση. Οι άνεµοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 µε 6 και τοπικά στα πελάγη 7 µποφορ. Πτώση της θερµοκρασίας και στην υπόλοιπη χώρα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί παγετός θα σηµειωθεί στα ηπειρωτικά. Τη ευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012 αναµένονται λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεµοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 5 µποφορ. Στο νότιο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα έως 7 µποφορ. Η θερµοκρασία θα παρουσιάσει µικρή άνοδο, όµως τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα επικρατήσει παγετός στα ηπειρωτικά. Την Τρίτη αναµένονται νεφώσεις µε τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και στα βορειοδυτικά καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν στα βόρεια ορεινά. Το βραδυ αναµένεται βελτίωση στα βορειοδυτικά. Οι άνεµοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 µε 6 µποφόρ και στα πελάγη τοπικά 7 µποφόρ οι οποίοι στα δυτικά και βόρεια βαθµιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν. Χωρίς αξιολόγη µεταβολή η θερµοκρασία. Εορταστικό ωράριο καταστηµάτων σε ισχύ και σή- µερα Σάββατο 31 εκεµβρίου, καθώς ενώ νωρίτερα θα α- ποσύρονται από την κυκλοφορία σήµερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Συγκεκριµένα, τα καταστήµατα λειτουργούν από τις 9 το πρωί µέχρι τις 6 το απόγευµα, ενώ τα σούπερ µάρκετ κλέινουν τις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012 και τη ευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012 τα καταστήµατα θα είναι κλειστά. Συγκεκριµένα, τη ευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012, τα καταστήµατα θα παραµείνουν κλειστά, λόγω της απασχόλησης του προσωπικού κατά την Κυριακή 18 εκεµβρίου Από την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012, επανέρχεται το κανονικό ωράριο. Επίσης, νωρίτερα θα α- ποσύρονται σήµερα από την κυκλοφορία, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Τα λεωφορεία και τα τρόλε θα αποσύρονται στα αµαξοστάσια σταδιακά από τις ενώ κανονικά θα διεξάγονται τα δροµολόγια των λεωφορειακών γραµµών που εξυπηρετούν το Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος. Εορταστικό ωράριο καταστηµάτων σε ισχύ και σήµερα Σάββατο 31 εκεµβρίου, παρα- µονή Πρωτοχρονιάς ενώ νωρίτερα θα αποσύρονται από την κυκλοφορία σήµερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Συγκεκριµένα, τα καταστήµατα λειτουργούν από τις 9 το πρωί µέχρι τις 6 το απόγευµα, ενώ τα σούπερ µάρκετ κλέινουν τις 9 το βράδυ. Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012 και τη ευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012 τα καταστήµατα θα είναι κλειστά.συγκεκριµένα, τη ευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012, τα καταστήµατα θα παραµείνουν κλειστά, λόγω της απασχόλησης του προσωπικού κατά την Κυριακή 18 εκεµβρίου Από την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012, επανέρχεται το κανονικό ωράριο. Επίσης, νωρίτερα θα αποσύρονται σήµερα από την κυκλοφορία, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Τα λεωφορεία και τα τρόλε θα αποσύρονται στα αµαξοστάσια σταδιακά από τις ενώ κανονικά θα διεξάγονται τα δροµολόγια των λεωφορειακών γραµµών που εξυπηρετούν το Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος. Πάνω από 100 δηµοσιογράφοι σκοτώθηκαν το 2011 Περισσότεροι από 100 δηµοσιογράφοι και άλλα µέλη δηµοσιογραφικών αποστολών έχασαν τη ζωή τους το 2011, αριθµός αυξηµένος σε σχέση µε πέρυσι, όπως ανακοίνωσε η ιεθνής Οµοσπονδία ηµοσιογράφων (IFJ), η οποία ζήτησε από τον γενικό γραµµατέα του ΟΗΕ Μπαν Κι-µουν να αναλαβάλει δράση για την προστασία των ανθρώπων του Τύπου. Οι πιο επικίνδυνες περιοχές ήταν το Πακιστάν, το Ιράκ και το Μεξικό, σε καθεµία από τις οποίες 11 δηµοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους το Συνολικά 106 δηµοσιογράφοι σκοτώθηκαν το 2011 σε σχέση µε 94 το Στα τέλη Φεβρουαρίου η θεσµοθέτηση του ηλεκτρονικού τιµολογίου Η θεσµοθέτηση του ηλεκτρονικού τιµολογίου µέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, αφού προηγηθεί δηµόσια διαβούλευση, αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης υπό τον υφυπουργό Παντελή Τζωρτζάκη. Στη σύσκεψη συµµετείχαν εκπρόσωποι της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, της ΙΑΣ ΑΕ, της ΓΓΠΣ, και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Επίσης, συζητήθηκαν θέµατα διαλειτουργικότητας µε τον τραπεζικό τοµέα, καθώς και η ανάγκη παροχής κινήτρων, κυρίως προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού τιµολογίου και την ένταξή τους στο σύστηµα των ηλεκτρονικών πληρωµών. Τέλος, διερευνήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, για θέµατα εφαρµογής και χρήσης ψηφιακής υπογραφής από πολίτες και επιχειρήσεις.

7 Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 «Η νέα χρονιά µπαίνει µε τις χειρότερες προοπτικές» Τόνισε ο πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Κωνσταντίνος Μίχαλος Έντονη κριτική στην α- κολουθούµενη οικονοµική πολιτική άσκησε ο πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Κωνσταντίνος Μίχαλος, µε αφορµή τα νέα α- υξηµένα τεκµήρια και την προωθούµενη αύξηση στις τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος. «Η νέα χρονιά µπαίνει µε τις χειρότερες προοπτικές», τόνισε ο κ. Μίχαλος και υποστήριξε ότι «η αδιέξοδη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση µε τις συνεχείς αυξήσεις φόρων και τελών επί δικαίων και αδίκων, την επιβολή των νέων εξαντλητικών τεκ- µηρίων αλλά και τις αυξήσεις των τιµολογίων των ΕΚΟ, θα δώσουν την χαριστική βολή στις επιχειρήσεις αλλά και στο σύνολο της κοινωνίας». Ο κ. Μίχαλος σηµείωσε ότι οι φορολογούµενοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αδύνατον να αν ταποκριθούν σε αυτά τα νέα δεδοµένα, και εκτίµησε ότι το αποτέλεσµα των αποφάσεων αυτών της κυβέρνησης θα είναι η αύξηση των λουκέτων στις επιχειρήσεις και η ε- ξαθλίωση του κοινωνικού συνόλου. «Το ΕΒΕΑ καλεί την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις αποφάσεις της και να κατανοήσει επιτέλους ότι µε τις οριζόντιες αυτές πολιτικές, όπως άλλωστε συνέβη και τα τελευταία δυο χρόνια, δεν θα πετύχει τον στόχο της αύξησης των δηµοσίων εσόδων. Όλη η προσοχή πρέπει να στραφεί στην κατάρτιση ενός νέου, δίκαιου φορολογικού συστήµατος, στην ενδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών και ταυτόχρονα, στην προώθηση όλων εκείνων των αναγκαίων αναπτυξιακών δράσεων που θα δώσουν ένα τέλος στην βαθειά ύφεση που πλήττει την ελληνική οικονοµία», κατέληξε ο κ. Μίχαλος. Παράταση έως 20/1 για οφειλές - δηλώσεις Παρατείνονται µέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 οι προθεσµίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών και βεβαιωµένων χρεών καθώς και των δηλώσεων του άρθρου 18 του ν.4002/2011 που λήγουν στις 30 εκεµβρίου Υπενθυµίζεται ότι από χθες το υπουργείο Οικονοµικών έχει δώσει παράταση έως τις 13 Ιανουαρίου για την προµήθεια των ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας, καθώς και για την κατάθεση των πινακίδων κυκλοφορίας. Γράφει ο ΛΑΤΤΑΣ Μου πανε ότι το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΣΣΙΤΙΟ θα φτιαξη για να ταίσει τους φτωχούς, κι αυτούς που χει ρηµαξη. Για να χορτάσουν οι οπαδοί, θα σφάξη δυο γουρούνια που σε τραπέζι όταν βρεθούν, περνούν φωτιά στο παρευθυς, κουτάλια και πηρούια. ΚΟΛΟΥΣ, κοιλίες, και µάγουλα σουπίτσα θα τα κάνουν, όλοι οι φτωχοί και οι άστεγοι, θα τα απολαµβάνουν. ΛΕΩ να πάω και εγώ, να πάρω µια µερίδα, µου άδειασαν την τσέπη µου, λες κι έπεσε ακρίδα. ΟΛΟ µε φοβεριζουνε ότι θα φαληρἰσουµε ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ΤΟ ΣΥΣΣITIO αν το ΕΥΡΩ αφήσουµε, η στη δραχµή γυρίσουµε. ΤΙ ΡΑΧΜΗ ΚΑΙ ΤΙ ΕΥΡΩ, εσείς τα κλέβετε όλα, και είτε έτσι, είτε αλλιὠς, εγώ θα είµαι ο νυστικός, και µε άδεια κατσαρόλα. ΕΠΟΜΕΝΩΣ δεν φοβάµαι, και σας έχω και γραµενους κι όταν γίνουν εκλογές, θαστε απ τους ξεγραµενους. ΜΙΑ µερίδα θα την φάω από τα χοντρά γουρούνια και τα δυο τα χω ταίση, και θα γλύψω τα πηρουνια. Χαµηλότερη παραγωγή αλλά υψηλότερα έσοδα για τη χηµική βιοµηχανία το 2011 Σε καθοδική πορεία επανήλθε το 2011 ο όγκος της παραγωγής χηµικών προ όντων, σε αντίθεση µε τα έσοδα των επιχειρήσεων του κλάδου, που συνέχισαν να κινούνται ανοδικά λόγω της αύξησης των πρώτων υλών και των παράλληλης αύξησης των τιµών των προ όντων του κλάδου, διεθνώς. Η συνολική παραγωγή χηµικών προ όντων στη χώρα µας το δεκάµηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2011 ήταν µειωµένη, σε σύγκριση µε το ίδιο χρονικό διάστηµα του 2010, κατά 3,5%, σε επίπεδα τα οποία είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 16,3%. Την ίδια περίοδο του 2010 είχε καταγραφεί αύξηση της τάξεως του 0,4%, σε σχέση µε το 2009, ενώ στο σύνολο του έτους 2010 η αύξηση ήταν 1,9%. Ωστόσο, οι πωλήσεις των ελληνικών βιοµηχανιών χηµικών προ όντων το δωδεκάµηνο Νοεµβρίου 2010-Οκτωβρίου 2011, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία που αφορούν αυτή την περίοδο, εκτιµάται ότι αυξήθηκαν κατά 4,9% (το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο είχαν αυξηθεί µε ρυθµό 7,4%). Όπως προκύπτει από επεξεργασία των σχετικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, κατά την εξεταζόµενη περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2011 αυξήθηκε, µεταξύ άλλων, η παραγωγή πολυµερών του στυρολίου σε πρωτογενείς µορφές κατά 1,9%, εντοµοκτόνων κατά 6,2%, ζιζανιοκτόνων κατά 19,6% και αρωµάτων και συναφών παρασκευασµάτων καλλωπισµού κατά 5,5%. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ο ήµος Ασπροπύργου ενηµερώνει τους ηµότες που έχουν διαπιστώσει στον λογαριασµό του ηλεκτρικού ρεύµατος ( ΕΗ ή άλλου παρόχου) λάθος στα τετραγωνικά µέτρα ή στην τιµή της ζώνης ή στον συντελεστή παλαιότητος πως θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του ήµου έως την 15/01/12 για την διόρθωσή τους. Παρακαλούνται να συνυποβάλλουν έναν αντίστοιχο λογαριασµό του ηλεκτρικού ρεύµατος. ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 Όλα όσα προβλέπει η Νοµοθετική πράξη για εφεδρεία, κλειστά επαγγελµατα, συγχωνεύσεις και αυθαίρετα Μετά από σχεδ ον 2 εβδοµάδες διορθώσεων και επεξεργασίας, η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, παρουσιάστηκε επίσηµα από τον υπουργό Οικονο- µικών, Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο υπουργός τόνισε ότι η ρουτίνα των διαδοχικών πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου στόχο έχει το κλείσιµο εκκρεµοτήτων και τη διόρθωση αδικιών ή και λαθών που προκάλεσε η οριζόντια εφαρµογή µέτρων όπως η εργασιακή εφεδρεία και το ενιαίο µισθολόγιο. Η λογική δε της ένταξης µιας διάταξης στη δεύτερη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ήταν όλα τα θέµατα που ήταν απαραίτητο να κλείσουν έως τις 31/12/2011. Σύµφωνα µε ρεπορτάζ της Ναυτεµπορικής, από το κείµενο της πράξης που συζητήθηκε α- πουσίαζαν, σε σχέση µε το προσχέδιο της περασµένης Παρασκευής, οι διατάξεις που αφορούσαν στην απελευθέρωση «κλειστών» επαγγελµάτων αλλά και φορολογικά θέµατα, τα ο- ποία κρίθηκε σκόπιµο να περιληφθούν σε πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο αναµένεται να κατατεθεί µέσα στον πρώτο µήνα του Αναστολή µέτρων Η πράξη περιλαµβάνει συγκεκριµένα φορολογικά µέτρα που κρίθηκε ότι ακόµη και αν εφαρµοστούν αφενός δεν θα αποδώσουν τα ανα- µενόµενα και αφετέρου θα δηµιουργήσουν περισσότερα προβλήµατα. Συγκεκριµένα σε διατάξεις της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου προβλέπονται: * Η αναστολή για τρεις µήνες της φορολόγησης της υπεραξίας των µετοχών µε συντελεστή 45% από την όπως προέβλεπε το φορολογικό νοµοσχέδιο του Μα ου Ο φ- όρος θα επιβαλλόταν µε βάση τη διαφορά της αγοράς κτήσης από την αγορά πώλησης µιας µετοχής. Η διάταξη που εντάχθηκε προβλέπει την αναστολή εφαρµογής του φόρου έως τις 30/3/2012. * Η αναστολή για ένα χρόνο της φορολόγησης κατά 20% των εσόδων από διαφηµίσεις. Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι η φορολόγηση θα ισχύσει από την Το σκεπτικό της αναστολής είναι ότι η εφαρµογή του νό- µου, ο οποίος επιβαρύνει τις διαφηµιστικές ε- ταιρείες, θα µείωνε ακόµη περισσότερο τη διαφηµιστική δαπάνη επιτείνοντας το πρόβληµα βιωσιµότητας µιας σειράς οικονοµικών κλάδων. Μαζί µε τα φορολογικά µέτρα δίνεται και παράταση για τη ρύθµιση των αυθαίρετων κτισµάτων έως τις 28/2/2012. Εφεδρεία Επίσης, η πράξη περιλαµβάνει µια σειρά ρ- υθµίσεων για στοχευµένες περιπτώσεις του ηµοσίου, οι οποίες επλήγησαν αδίκως από τα πρόσφατα µέτρα στο µέτωπο των µισθών και της εφεδρείας. Μεταξύ άλλων η Πράξη προβλέπει: * Την αύξηση του αριθµού των υπερωριών για τους υπαλλήλους των Τελωνείων και του Σ ΟΕ * Τη µη εφαρµογή για τις ΕΚΟ του κεφαλαίου Α του σχετικού νόµου του πλαφόν αµοιβής που επιβάλλεται ανά εκπαιδευτική βαθµίδα υπαλλήλων, αφού σε κάποιες από αυτές υπάρχουν άτοµα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε υψηλή εξειδίκευση όπως π.χ. στην ΕΑΒ * Την κατάργηση για τις δηµόσιες επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στο νόµο για τις ΕΚΟ (κεφάλαιο Α του νόµου) του εισοδηµατικού πλαφόν των ευρώ αν αυτό οδηγεί σε µείωση αποδοχών η οποία φτάνει κάτω από το 65% όσων έπαιρναν οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι στις 31/12/2009. * Την εξαίρεση των δηµοσιογράφων της ΕΡΤ και όσων απασχολούνται στο στενό και ε- υρύτερο δηµόσιο τοµέα από τις περικοπές του νέου µισθολογίου που ισχύει για τους υπολοίπους υπαλλήλους. * Την εξαίρεση από τη µισθωτή εφεδρεία του προσωπικού των γραφείων Τύπου των πρεσβειών. * Τη δυνατότητα παραµονής στην υπηρεσία γενικών διευθυντών οι οποίοι κατά την ψήφιση του ενιαίου µισθολογίου είχαν ασκήσει το δικαίωµα της διάταξης που καταργήθηκε µε το ε- νιαίο µισθολόγιο, δηλαδή την παραµονή στην υπηρεσία για 3 χρόνια σε ηλικίες πάνω από 60 ετών, και είχε εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη από την υπηρεσία τους. * Τη µεταφορά αρµοδιοτήτων από φορείς που καταργούνται στα εποπτεύοντα υπουργεία ή άλλες υπηρεσίες όπως θα πρέπει να γίνει για παράδειγµα µε τον Ο Υ * Τη συγχώνευση του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα µε την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. και όχι µε την ΕΛΣΤΑΤ, ό- πως ήταν ο αρχικός σχεδιασµός. * Την εξαίρεση από τη µισθωτή εφεδρεία των οδηγών και ειδικευµένων τεχνικών σε ΟΣΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. * Την εξαίρεση από τη µισθωτή εφεδρεία 20 υπαλλήλων του ΙΓΜΕ. * Την έγκριση προµηθειών υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής οι ο- ποίες παρασχέθηκαν από 1/1/2010 (Σύζευξις 1). «Κλειστά» επαγγέλµατα και ρύθµιση οφειλών Από το τελικό σχέδιο της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου αφαιρέθηκαν ο νέος κύκλος ρυθµίσεων για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ηµόσιο αλλά και ανανέωση της δυνατότητας για περαίωση παρελθόντων ετών. Ειδικότερα, µε ειδική διάταξη, δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης ληξιπρόθεσµων οφειλών του ηµοσίου έως και σε 60 δόσεις, από 35 που ισχύει σήµερα, αλλά και της πλήρους α- παλλαγής από προσαυξήσεις σε περίπτωση που η οφειλή θα καταβάλλεται εφάπαξ ή σε λίγες δόσεις. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης δεν θα µπορεί να υπολείπεται των 300 ευρώ. Το µέτρο αναµένεται να επανεισαχθεί µε το πολυνοµοσχέδιο του Ιανουαρίου. Στο ίδιο νο- µοθέτηµα, θα περιλαµβάνονται και δύο βασικές ρυθµίσεις που αφορούσαν τον άνοιγµα κλειστών επαγγελµάτων. Η πρώτη αφορούσε την επίσπευση της απελευθέρωσης του κλάδου των φορτηγών δηµοσίας χρήσεως, η οποία αναµενόταν στα µέσα του Συγκεκριµένα, η απελευθέρωση έρχεται περίπου 1,5 χρόνο πίσω και αρχίζει να ισχύει από 1/1/2012, προκειµένου να εκπληρωθεί και η σχετική απαίτηση της τρόικας, που δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα των ο- δικών µεταφορών. Η δεύτερη αφορούσε στην ελεύθερη εγκατάσταση δικηγορικών εταιρειών εντός της ελληνικής επικράτειας. Η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου περιέχει και τη ρύθµιση για τη χρηµατοδότηση του υγιούς τµήµατος µιας εµπορικής τράπεζας, η οποία έχει αποσχιστεί από τις προβληµατικές της δραστηριότητες, µε απόφαση της Τραπέζης της Ελλάδος. Στις περιπτώσεις αυτές, ορίζεται σαφώς µε ποιες προ ποθέσεις και σε ποιο ποσοστό χρηµατοδοτούν τη νέα υγιή τράπεζα το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ) και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Το θ- έµα έθιγαν και στις τελευταίες εκθέσεις τους τόσο η Ε.Ε. όσο και το ΝΤ τονίζοντας ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν τα όρια στα οποία θα παρεµβαίνουν οι δύο Οργανισµοί, σε τέτοιες περιπτώσεις. Ανάγκη ταχύτερης προώθησης αλλαγών Να επιταχύνουν τους ρυθµούς τους, ζήτησε ο πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήµος, από τους υπουργούς της κυβέρνησής του κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου.

9 Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Εννέα στις 10 επιχειρήσεις θα βυθιστούν το 2012, σύµφωνα µε έρευνα της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου ηµιουργήστε ρεαλιστικές προσδοκίες και αντισταθείτε στους πειρασµούς της τελευταίας στιγµής Εννέα στις 10 επιχειρήσεις δε θα είναι κερδοφόρες το 2012, σύµφωνα µε έρευνα της Εθνικής Συνο- µοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ). Επτά στις 10 θα πληρώνουν τους µισθούς µε τουλάχιστον ένα µήνα καθυστέρηση και έξι στις 10 θα αναγκαστούν να µειώσουν τους µισθούς, είτε περιορίζοντας µέρες και ώρες εργασίας, είτε εφαρµόζοντας τις επιχειρησιακές συµβάσεις. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης, στο Πρωτοχρονιάτικο µήνυµά του τονίζει ότι εάν το 2012 «δε διώξουµε τα φαντάσµατα της ανεργίας, της χρεοκοπίας και της επιστροφής στη δραχµή, δε θα αλλάξουν πολλά πράγµατα στην ελληνική αγορά». Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ προσθέτει ότι «ανήκουµε δικαιωµατικά εντός της ευρωζώνης, εκεί είναι το µέλλον µας και εκεί πρέπει να δώσουµε τη µάχη µας». Καταλήγοντας, ο κ. Κορκίδης τονίζει ότι σε αυτή τη χώρα χρειαζόµαστε µία εκ βάθρων αναδιάρθρωση κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών δοµών για να επιβιώσουµε». ηµιουργήστε τις τελευταίες ηµέρες του χρόνου ρεαλιστικές προσδοκίες και σιγουρέψτε τη συναίνεση του πορτοφολιού σας για τις αγορές σας, αφού η κρίση έχει επηρεάσει ά- µεσα την καθηµερινότητα και τις ε- πιλογές όλων µας.. Βρήκατε λοιπόν τον 'µαγικό αριθµό', το ύψος του προ πολογισµού σας! Αλλά αν δε συναινέσουν όλα τα µέλη της οικογένειάς σας σε αυτόν τον προ πολογισµό, τότε η προσπάθεια είναι καταδικασµένη σε γκρίνια, καυγάδες και, τελικά, αποτυχία. Το κλειδί είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία µε όλα τα µέλη της οικογένειας (ειδικά µε τα παιδιά στην εφηβεία!) και να ξεκινήσουν όλοι να κάνουν ένα πρόγραµµα, για να αποφευχθούν οι πειρασµοί της τελευταίας στιγµής ή οι υπερβολικές αγορές. Μικροαλλαγές στην καθηµερινότητα (ώστε να µην υποφέρει η οικογένεια), όπως το να µην αγοράσει καφέ ή µεσηµεριανό από έξω αλλά να το φέρει από το σπίτι, µπορεί να εξοικονοµήσει κάποια χρήµατα τα οποία θα πάνε στον εορταστικό προ πολογισµό. Τα µικρά παιδιά µπορούν να διδαχθούν την αξία της αποταµίευσης και εξοικονόµησης, συνεισφέροντας κάποια νοµίσµατα και ψιλά σε έ- να κουτί/κουµπαρά αφιερωµένο στα εορταστικά έξοδα. Κάνετε µια λίστα δώρων Σε ένα φύλο χαρτί ή σε ένα excel συντάξτε τη λίστα δώρων σας: δηµιουργήστε 3 στήλες και σηµειώστε στην πρώτη στήλη όλα τα άτοµα στα οποία επιθυµείτε να κάνετε δώρο ή έχετε κάποια υποχρέωση- στη δεύτερη στήλη µπορείτε να βάλετε προτεινόµα δώρα, ενώ στην τρίτη στήλη θα πρέοει να σηµειώστε ένα ενδεικτικό ποσό. Μη ξεχάσετε να διπλοτσεκάρετε τη λίστα σας! Αναγνωρίστε ότι αν ξοδέψετε ένα µεγάλο ποσό σε ένα δώρο, αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να κόψετε από κάπου αλλού. Φυσικά πάντα είναι ευκολότερα τα λόγια από τις πράξεις, ειδικά όταν κανείς βρίσκεται σε εορταστική διάθεση Ωστόσο, µη ξεχνάτε ότι στα δώρα ισχύει ότι η σκέψη µετράει και δεν είναι απαραίτητα το χρηµατικό ποσό αυτό που κάνει ένα δώρο ευπρόσδεκτο ή ιδιαίτερο. Αντισταθείτε στους πειρασµούς Ένα από τα µυστικά του µάρκετινγκ είναι ότι οι υπέροχα διακοσµηµένες βιτρίνες και τα υπέροχα ρούχα οδηγούν στον πειρασµό και τις παρορµητικές αγορές-κάτι που αργότερα οδηγεί στις ενοχές του αγοραστή και στο αυτό τι το ήθελα τώρα, όταν όµως έχει ξοδέψει εκεί τα χρή- µατά του και είναι αργά για να αλλάξει το αντικείµενο. Αντισταθείτε! Αποφασίστε πώς θα πληρώσετε κάθετι Οι οικονοµικοί σύµβουλοι συνήθως ασπάζονται τη φιλοσοφία του όλα µετρητά, ώστε οι πελάτες τους να αποφύγουν την υπερχρέωση πιστωτικών καρτών και τα χρέη. Από την άλλη, οι πιστωτικές κάρτες έχουν ευκολίες όπως οι πόντοι που προσφέρουν µε τις αγορές και οι ο- ποίοι εξαργυρώνονται µε πρακτικά δώρα. Αν επιλέξετε πιστωτική κάρτα, χρησιµοποιήστε την σαν να είναι µετρητά: µην την υπερφορτώσετε και µην υπερχρεωθήτε ενώ δεν µπορείτε να αντεπεξέλθετε. Πυρετός απεργιών στην Υγεία Εβδοµάδα κινητοποιήσεων στον χώρο της Υγείας ξεκινά από τη ευτέρα. Γιατροί και φαρµακοποιοί συγκρούονται µετωπικά µε την κυβέρνηση, διαµαρτυρόµενοι για τις παρεµβάσεις στο χώρο της περίθαλψης. Οι γιατροί του ΙΚΑ πραγµατοποιούν επαναλαµβανόµενες πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσεις, από τη ευτέρα έως και την Πέµπτη. Το προεδρείο της Οµοσπονδίας τους (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ) ανακοίνωσε χθες ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιµακωθούν. Ζήτησε να υλοποιηθεί η δέσµευση του υπουργού Υγείας στη Βουλή, για δικαίωµα συνταγογράφησης απ' όλους τους γιατρούς στον Εθνικό Οργανισµό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Με το ίδιο αίτηµα, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες γιατροί της Αθήνας κλείνουν τα ιατρεία τους από τη ευτέρα έως και την Πέµπτη, όπως ανακοίνωσε χθες το προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας (ΙΣΑ). Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Γιώργος Πατούλης προτείνει να ανασταλεί για τέσσερις µήνες η λειτο υργία του ΕΟΠΥΥ, προκειµένου να διευθετηθούν τα προβλή- µατα που έχουν ανακύψει. Ζητεί, δε, την άµεση καταβολή των 350 εκατοµµυρίων ευρώ που οφείλει ο Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων του ηµοσίου (ΟΠΑ ) στους συµβεβληµένους γιατρούς. Ο «Γολγοθάς» των ασφαλισµένων δεν σταµατά εδώ. Οι φαρµακοποιοί αναστέλλουν από την Κυριακή τη χορήγηση φαρµάκων µε πίστωση σε όλα τα Ταµεία. Με απόφαση του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), τα φαρµακεία θα παραµείνουν κλειστά την ερχό- µενη ευτέρα και Τρίτη. Με τις κινητοποιήσεις, οι φαρµακοποιοί διεκδικούν εξόφληση χρεών 350 εκατοµµυρίων ευρώ, που έχουν τα Ταµεία. ιαµαρτύρονται, επίσης, για την κλιµακωτή µείωση στο ποσοστό κέρδους τους (1,5% + 1,5%), η ο- ποία ανακοινώθηκε προχθές από τους υπουργούς Υγείας και Εργασίας, Ανδρέα Λοβέρδο και Γιώργο Κουτρουµάνη.

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 Tips για να αντιµετωπίσετε επιτυχώς το Hangover Ένα πολύ συχνό φαινόµενο κατά τη διάρκεια των εορτών είναι να διασκεδάσεις, να πιεις και να µεθύσεις. Όποιος λέει ότι δεν το έχει κάνει, είτε ψεύδεται είτε δεν ξέρει τι χάνει. Τι γίνεται όµως το επόµενο πρωί; Ηangover αποκαλείται η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι όταν ξυπνάς έπειτα από µία νύχτα µεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ. Τα συνηθέστερα συµπτώµατα είναι ένα ανακατωµένο στο- µάχι,µίαπολύ άσχηµη γεύση στο στόµα, ένας φοβερός πονοκέφαλος καιµίαένοχη συνείδηση. Πού οφείλεται το hangover; Πολυάριθµες έρευνες έχουν αποδείξει ότι τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες που σχετίζονται µε την εµφάνιση των κλασικών συµπτωµάτων του hangover. Πρώτον, ο µεταβολισµός του αλκοόλ στο σώµα, ο οποίος έχει αποτέλεσµα την παραγωγή ακεταλδε δης, που επεµβαίνει στη χηµεία του εγκεφάλου µε τα γνωστά αποτελέσµατα. εύτερον, η µείωση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίµα και η αφυδάτωση του οργανισµού. Τρίτον, η ποσότητα και το είδος του αλκοόλ που έχει καταναλωθεί. Η σοβαρότητα των συµπτωµάτων εξαρτάται από την ικανότητα των ενζύµων του οργανισµού να αντεπεξέλθουν και την ηλικία σας. Βασικές πληροφορίες για τη νύχτα προτού πιείτε Μην ξεκινήσετε µε άδειο στοµάχι. Το φαγητό είναι πολύ σηµαντικό, µιας και θα αναχαιτίσει την απορρόφηση του αλκοόλ. Ενυδατωθείτε σωστά. Κάθε ποτήρι νερό ή χυµό που πίνετε το βράδυ θα αποδειχθεί διπλό το επόµενο πρωί. Σίγουρα γνωρίζετε ότι το αλκοόλ (ειδικά η µπίρα) δρα ως...διουρητικό. Τα υγρά αυτά πρέπει να αναπληρωθούν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας Προσέξτε τι πίνετε. Τα ποτά που έχουν µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ είναι σε γενικές γραµ- µές πιο επικίνδυνα, ενώ και άλλα, όπως το κόκκινο κρασί, εξαιτίας της σύνθεσής τους, µπορεί να είναι πιο βαριά. Αποφύγετε εντελώς ποτά ύποπτης προέλευσης, ε- πειδή µπορεί να αποδειχθούν καταστροφικά. Πίνετε εναλλάξ αλκοολούχα ποτά και χυµούς ή νερό. Καταναλώστε λιγότερο από ένα ποτό την ώρα. Το ήπαρ σας µπορεί να διασπάσει περίπου µία µπίρα την ώρα. Έτσι, αν δεν το τροφοδοτείτε µε µεγαλύτερη ποσότητα, το αλκοόλ που κυκλοφορεί στο αίµα θα είναι λιγότερο. Εξαιρετικά σηµαντικό επίσης είναι να µην παίρνετε φάρµακα έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Είναι πολύ συχνό το φαινόµενο να προσπαθείτε να καταπολε- µήσετε τον πονοκέφαλο παίρνοντας ασπιρίνη ή παρακεταµόλη. Μην το κάνετε πριν από το επόµενο πρωινό. Επίσης, αν παίρνετε φάρµακα όπως αντιβιοτικά ή για την αντιµετώπιση άλλων παθήσεων, συµβουλευτείτε τον ιατρό σας εάν µπορείτε να πιείτε µε ασφάλεια και πόσο. Το επόµενο πρωί εν υπάρχει θεραπεία για το hangover. Υπάρχουν πολλά πράγµατα που µπορείτε να κάνετε για να α- νακουφιστείτε από τα συµπτώµατα και να επιτρέψετε στον οργανισµό σας να αναρρώσει. Μπορείτε να φτιάξετε το καλύτερο αντίδοτο βάζοντας στο µπλέντερ τα εξής: Μία µπανάνα Φράουλες ή ό,τι φρούτο βρείτε στο σπίτι σας ε- κείνη τη στιγµή 2 κουταλιές µέλι Οπωσδήποτε πορτοκάλια Λίγο αλάτι και γάλα Πιείτε το µονορούφι. Αυτό µπορεί να σας ανακουφίσει τουλάχιστον στην αρχή. Αποφύγετε τον καφέ, γιατί µπορεί να ανακατέψει περισσότερο το στοµάχι σας και να ταλαιπωρήσει τα νεύρα σας. Μπορείτε να πάρετε παρακεταµόλη για να ανακουφιστείτε από τον πονοκέφαλο. Χρόνια Πολλά κι όταν πίνετε µην οδειγείτε! Περιβάλλον Περιβάλλον Νεφέλωµα δείχνει πώς θα µοιάζει ο Ήλιος όταν δύσει για πάντα Σε ένα εντυπωσιακό νεφέλωµα παρόµοιο µε αυτό της φωτογραφίας εκτιµάται ότι θα µετατραπεί ο Ήλιος µας σε περίπου πέντε δισ. χρόνια. Όχι, το εικονιζόµενο φαινόµενο δεν αποτελεί καλλιτεχνική απεικόνιση του ηλιακού θανάτου, αλλά µια πραγµατική φωτογραφία του Νεφελώµατος Ντάµπελ που τράβηξε ο φωτογράφος Μπιλ Σνάιντερ. Το συγκεκριµένο νεφέλωµα, γνωστό και ως Μ27, βρίσκεται έτη φωτός µακριά από τη Γη και είναι ορατό µε τη βοήθεια ερασιτεχνικών τηλεσκοπίων ή ακόµη και µε κιάλια. Ο εντοπισµός του µπορεί να έγινε κατά λάθος µέσα στον 18ο αιώνα, ωστόσο οι ειδικοί ακόµη δεν έχουν κατανοήσει τον τρόπο µε τον οποίο τα «ετοιµοθάνατα» άστρα εκλύουν αέρια. «Το Μ27, αποτελεί ένα εκ των πλέον λαµπερών νεφελωµάτων στον ουρανό και το κοινό µπορεί να το εντοπίσει µε κιάλια εάν κοιτάξει µε κατεύθυνση προς τον αστερισµό της Αλεπούς (Vulpecula)» εξηγεί η NASA, η οποία παρουσιάζει την εντυπωσιακή φωτογραφία ως «εικόνα της ηµέρας» στην ιστοσελίδα της.

11 Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΕΛΠΙ Α, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟ ΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 Κόσµος Κόσµος Κόσµος Παρίσι: Περιπέτεια για 162 επιβάτες της AirEuropa Λαχτάρισαν χθες οι επιβάτες αεροσκάφους της ισπανικής αεροπορικής εταιρείας AirEuropa, το οποίο κατά την προσγείωσή του στο αεροδρό- µιο του Παρισιού Σαρλ ντε Γκολ βγήκε από το διάδροµο προσγείωσης. Πάντως, σύµφωνα µε τη Νοµαρχία του Σεν-Σεντ Ντενί, κανείς από τους 162 επιβάτες δεν τραυµατίστηκε. Γαλλιδα επιβάτης επικοινώνησε τηλεφωνικά µε το Γαλλικό Πρακτορείο και ανέφερε ότι οι επιβάτες παρέµεναν εγκλωβισµένοι στο αεροπλάνο µέχρι τις 22:30 τοπική ώρα (23:30 ώρα Ελλάδας). «Η προσγείωση γινόταν κανονικά, το αεροπλάνο φρέναρε και στη συνέχεια το νιώσαµε να γλιστράει». Νεκρά δύο µέλη των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» στη Σοµαλία Η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) ανακοίνωσε χθες ότι δυο µέλη του προσωπικού της, ένας Βέλγος και ένας Ινδονήσιος, σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου στον περίβολο του κτηρίου που στεγάζει τα γραφεία της MSF στη σοµαλική πρωτεύουσα. Πρόκειται για τον 53χρονο Βέλγο Φιλίπ Χαβέ, συντονιστή εκτάκτων καταστάσεων που εργαζόταν για την οργάνωση από το 2000 και για τον Αντρίας Κάρελ Κε λούλου, 44 ετών, γιατρό της οργάνωσης από το Ο δράστης, ένας Σοµαλός που εργαζόταν για την οργάνωση αυτή αλλά είχε απολυθεί πρόσφατα, συνελήφθη από την αστυνοµία. Μη επανδρωµένα αεροσκάφη στη «µάχη» εναντίον των φαλαινοθηρικών Η οργάνωση Sea Shepherd (Ποιµένας των Θαλασσών) είναι γνωστή παγκοσµίως για τις παράτολµες και αµφιλεγόµενες µεθόδους που εφαρµόζει στη µάχη της εναντίον των φαλαινοθήρων. Πέρυσι βρέθηκε για ακόµη µια φορά στα πρωτοσέλιδα όταν ανάγκασε τα ιαπωνικά φαλαινοθηρικά να επιστρέψουν στα λιµάνια σχεδόν δύο µήνες νωρίτερα από το προγραµµατισµένο και χωρίς τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, έχοντας αλιεύσει το εν πέµπτο της ετήσιας ποσόστωσης. Ο κλιµακούµενος «πόλεµος» δεν απέτρεψε τα ιαπωνικά πλοία να αποπλεύσουν και φέτος, όµως αυτή τη φορά, οι ακτιβιστές ελπίζουν να τα αναγκάσουν να καταθέσουν τα όπλα πριν σκοτώσουν έστω και µία φάλαινα, µε τη βοήθεια της υψηλής τεχνολογίας: δύο από τα πλοία του Ποιµένα των Θαλασσών είναι πλέον εξοπλισµένα µε µη επανδρωµένα κατασκοπευτικά αεροσκάφη µεγάλου βεληνεκούς. Η οργάνωση ελπίζει τα νέα της αποκτήµατα -δωρεά αµερικανικής εταιρίας ανακύκλωσης- να την βοηθήσουν να «χτενίζει» ανά πάσα στιγµή τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις αλιεύοντας πολύτιµες πληροφορίες για τα φαλαινοθηρικά και τις προθέσεις τους. Λονδίνο: Τα κόκκινα διώροφα λεωφορεία επιστρέφουν... «πράσινα» Κόκκινα διώροφα λεωφορεία. Double-decker. Επισήµως Routemaster. Όπως και αν τα πει κανείς, παραµένουν ένα από τα σήµατα κατατεθέντα της βρετανικής πρωτεύουσας παρά το γεγονός ότι αποσύρθηκαν το Ο λόγος ήταν το υψηλό κόστος λειτουργίας τους, αφού έβγαιναν στο δρόµο µε δύο οδηγούς: έναν πίσω από το τιµόνι και άλλον ένα υπεύθυνο για τον έλεγχο των εισιτηρίων. Τώρα, µετά από επτά χρόνια αισθητής απουσίας, τα αγαπηµένα διώροφα λεωφορεία επιστρέφουν και µάλιστα σε βελτιωµένη, καθαρότερη έκδοση. Αυτή ήταν άλλωστε µια από τις προεκλογικές υποσχέσεις του δηµάρχου του Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον: να καταργήσει τα αρθρωτά ή «διπλά» λεωφορεία, που φαίνεται πως ποτέ δεν αγαπήθηκαν από τους Λονδρέζους, και να επαναφέρει τα Routemaster. Το πρώτο από αυτά αναµένεται να βγει στους δρόµους έως το Φεβρουάριο, ενώ οκτώ λεωφορεία θα έχουν ενταχθεί στο δίκτυο έως το Μάιο. Παρουσιάζοντας το νέο όχηµα, ο πάντα γλαφυρός δήµαρχος Τζόνσον έκανε λόγο για ένα «επαναστατικό νέο λεωφορείο που η γυαλιστερή επικάλυψή του µε κόκκινη µπογιά και οι ελικοειδείς καµπύλες του θα φωτίσουν τη µέρα όσων το βλέπουν να διασχίζει τους δρόµους της σπουδαίας πόλης µας». Στα χαρακτηριστικά του νέου λεωφορείου περιλαµβάνονται τα πολύ µεγαλύτερα τζάµια προκειµένου το εσωτερικό να είναι πιο φωτεινό. Το όχηµα θα έχει τρεις πόρτες και δύο σκάλες που θα καθιστούν ταχύτερη την επιβίβαση και αποβίβαση, ενώ θα περιλαµβάνει και τη γνωστή πλατφόρµα στο πίσω µέρος που επιτρέπει στους επιβάτες να ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν κατά βούληση χωρίς να περιµένουν να ανοίξουν οι πόρτες. Ο διάδοχος του κλασικού Routemaster ωστόσο ξεχωρίζει κυρίως χάρη στα «πράσινα» χαρακτηριστικά του: θα είναι 15% αποδοτικότερο ενεργειακά σε σχέση µε τα υβριδικά λεωφορεία που κυκλοφορούν σήµερα στους δρόµους και 40% αποδοτικότερο από τα συµβατικά διώροφα λεωφορεία. «Το λεωφορείο σχεδιάστηκε από την αρχή έχοντας κατά νου τις περίπλοκες ανάγκες των Λονδρέζων», λέει ο επίτροπος Μεταφορών της πρωτεύουσας Πίτερ Χέντι χαρακτηρίζοντας το όχηµα «λεωφορείο του 21ου αιώνα». «Είναι στιλάτο και άνετο, εγγυάται ευχάριστες βόλτες για τους επιβάτες του και ένα εντυπωσιακό θέαµα για όσους θα το βλέπουν να κυκλοφορεί στο Λονδίνο.» Υγεία Υγεία Υγεία Τζελ προγεστερόνης µειώνει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού Ηθεραπεία µε τζελ το οποίο περιέχει την ο- ρµόνη προγεστερόνη µπορεί να µειώσει τον κίνδυνο πρόωρου τοκετού κατά 40% στις γυναίκες µε βραχύ τράχηλο µήτρα, σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύθηκε στο επιστηµονικό έντυπο American Journal of Obstetrics and Gynecology. Η µετα-ανάλυση που αξιολόγησε τα αποτελέσµατα µεγάλων κλινικών δοκιµών, έδειξε ότι η θεραπεία κολπικό τζελ βοήθησε στην πρόληψη των πρόωρων τοκετών στο 42% των γυναικών µε βραχύ τράχηλο, βασικός παράγοντας κινδύνου. Η θεραπεία επίσης µείωσε το ποσοστό των αναπνευστικών προβληµάτων και περιόρισε την ανάγκη τοποθέτησης του νεογνού σε µηχάνηµα υποστήριξης της αναπνοής. Στην έρευνα συµπεριλήφθηκαν στοιχεία από πέντε κλινικές µελέτες, στις οποίες είχαν συµµετάσχει συνολικά 775 γυναικες και 927 βρέφη. Ο ρ Ροµπέρτο Ροµέρο επικεφαλής του ερευνητικού τµήµατος Περιγεννητικής Ιατρικής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ εξηγεί ότι «η ανάλυση παρέχει σαφή στοιχεία ότι η κολπική χορήγηση προγεστερόνης προλαµβάνει τον πρόωρο τοκετό και µειώνει το ποσοστό θανάτου και νοσηλείας των νεογνών, των οποίων οι µητέρες έχουν βραχύ τράχηλο». Ο ρ Ροµερο και οι συνεργάτες του εκτιµούν ότι ο υπερηχογραφικός έλεγχος και η θεραπεία προγεστερόνης για την συγκεκριµένη οµάδα γυναικών µπορεί να προλάβει περίπου πρόωρες γεννήσεις µόνο στις ΗΠΑ, και να γλυτώσει περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια από το κόστος δηµόσιας υγείας. Η προγεστερόνη είναι µια φυσική ορµόνη που παράγεται από τις ωοθήκες και τον πλακούντα και έχει χρησιµοποιηθεί την τελευταία 15ετία σε γυναίκες κυοφορούν µετά από εξωσωµατική γονιµοποίηση. Οι επιστήµονες εικάζουν ότι οι γυναίκες µε βραχύ τράχηλο, το τµήµα της µήτρας που διαστέλλεται και κονταίνει κατά τη διάρκεια του τοκετού, ίσως έχουν ανεπάρκεια προγεστερόνης και η χορήγηση της ο- ρµόνης κατά τη διάρκεια της κύησης σε µορφή τζελ βοηθά στην παράτασης της κυοφορίας. Ο διευθυντής σύνταξης του American Journal of Obstetrics and Gynecology ρ Τόµας Γκαριτ σηµειώνει ότι «η µετα-ανάλυση έχει την δυνατότητα να επιφέρει αλλαγές στην µαιευτική πρακτική στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η προωρότητα είναι µια βασική αιτία θανάτου και βλαβών στα νεογνά και παρά τις τεράστιες προσπάθειες που γίνονται, προς το παρόν δεν έχει επιτευχθεί µείωση στα ποσοστά των πρόωρων γεννήσεων τα τελευταία χρόνια».

13 Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α Γ. Προβόπουλος: Πραγµατική κόλαση η επιστροφή στη δραχµή Κόλαση χαρακτηρίζει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιώργος Προβόπουλος το ενδεχόµενο επιστροφής στη δραχµή, σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Καθηµερινή». Όπως αναφέρει, η χώρα θα αντιµετώπιζε καταστροφικές συνέπειες, προειδοποιώντας πως µια τέτοια ενέργεια θα σήµαινε υποτίµηση του νέου νοµίσµατος της τάξεως του 60% µε 70%. «Επιστροφή στη δραχµή θα σήµαινε πραγµατική κόλαση, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια» σηµειώνει χαρακτηριστικά. Ένοπλη ληστεία σε πολυκατάστηµα στη Θεσσαλονίκη Ένοπλη ληστεία σηµειώθηκε λίγο µετά τις 8 εχθές το βράδυ σε πολυκατάστηµα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. ύο άγνωστοι αφαίρεσαν άγνωστο χρηµατικό ποσό και διέφυγαν µε δίκυκλο. «Όχι» των δικηγόρων στη νέα ρύθµιση για τις δικηγορικές εταιρείες Αντιµέτωπους «καθολικά και αγωνιστικά» θα βρει η κυβέρνηση όλους τους δικηγόρους της χώρας, εάν ψηφιστεί η νέα ρύθµιση για τις δικηγορικές εταιρ είες, υπογραµµίζει σε ανακοίνωσή της η Ολοµέλεια των προέδρων των ικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Η δικηγορική κοινότητα διατυπώνει την έντονη αντίθεσή της στην προώθηση της σχετικής ρύθµισης η οποία εξυπηρετεί, όπως υπογραµµίζεται στην ανακοίνωση της Ολοµέλειας, «εξωθεσµικά συµφέροντα πολυεθνικών εταιρειών, ξένων προς τη λειτουργία του δικηγορικού λειτουργήµατος» και προωθείται κατ' εντολή της τρόικας. Κονδύλια για ανοιχτά mall το 2012 Εντός του νέου έτους αναµένεται να λειτουργήσουν τα πρώτα «Ανοιχτά Μall» σε εµπορικές περιοχές του Πειραιά, της Κηφισιάς και στα Ανω Πατήσια, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που έχει θέσει το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σύλληψη σπείρας για κλοπές και α- ποσυναρµολόγηση αυτοκινήτων Τρία άτοµα, που φέρονται να έκλεβαν και στη συνέχεια να αποσυναρµολογούσαν αυτοκίνητα συνελήφθησαν από αστυνοµικούς της ιεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, µε τη συνδροµή της οµάδας Ι.ΑΣ. Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολυή- µερη έρευνα αστυνοµικών της ιεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, µε τη συνδροµή δικυκλιστών συναδέλφων τους, οµάδων Ι.ΑΣ, συνελήφθησαν 31χρονος ηµεδαπός, 29χρονος οµογενής και 40χρονος αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηµατίσθηκε δικογραφία για «Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα», «Σύσταση συµµορίας», Νοµοθεσία «Περί όπλων», «ιακεκριµένες περιπτώσεις κλοπών». Ειδικότερα, οι παραπάνω συλληφθέντες, κατελήφθησαν, σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε την , σε συνεργείο αυτοκινήτων σε αγροτική περιοχή της Ιωνίας Θεσσαλονίκης, να επιχειρούν να α- ποσυναρµολογήσουν ένα Ι.Χ.Φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο είχαν αφαιρέσει νωρίτερα, από την περιοχή της Νικόπολης. Μέσα στο συνεργείο βρέθηκαν επιπλέον, πέντε Ι.Χ.Φορτηγά αυτοκίνητα και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο (τύπου τζιπ), τα οποία τα οποία είχαν αφαιρέσει κατά το µήνα εκέµβριο του 2011, από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, ένα δίκανο κυνηγετικό όπλο το οποίο είχε κλαπεί µαζί µε ένα Ι.Χ.Φορτηγό αυτοκίνητο, από περιοχή του Νοµού Σερρών, πλήθος ανταλλακτικών και ειδικά εργαλεία για την αποσυναρµολόγησή τους. Επίσης, όπως προέκυψε από την αστυνοµική έρευνα ο 31χρονος, από το 2006 έως και σήµερα, έχει προβεί στη διάλυση αποσυναρµολόγηση 120 περίπου Ι.Χ. Φορτηγών αυτοκινήτων ανοικτού τύπου. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης. ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΜΕ Α Ι ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ - ΣΟΜΠΕΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Τηλ. επικοινωνίας: , , (16.12) Απο το 1990 SUPER MARKET ΗΜ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Φροντίδα & Ποιότητα Ειρήνης 4 - Ασπρόπυργος, Σας ευχόµαστε Καλή Χρονιά 3 Σας ευχαριστούµε για την 22χρονη κοινή πορεία µας. 3 Εξακολουθούµε να σας εξυπηρετούµε και να ικανοποιούµε τις απαιτήσεις σας µε εκλεκτά προ όντα και χαµηλές τιµές 3 Πολλά επώνυµα προ όντα κάτω από 1 ευρώ. Ελάτε να γνωριστούµε! (7.12) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Μελέτη - κατασκευή - έκδοση οικοδοµικών αδειών - νοµιµοποίηση - ρύθµιση αυθαιρέτων µε τον Ν. 4014/11.Έκδοση βεβαιώσεων νοµιµότητας. τηλ.: / Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος (7.12) ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μελέτες - Επιβλέψεις - Κατασκευές - Άδειες - Τεχνικός Ασφάλειας. ηµ. Λιάκου 14-Ασπρόπυργος Τηλ.: , (15.12) 14.9

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. στον Ασπρόπυργο επί της οδού Σαλαµίνος, γωνιακό, ιδανικό για ε- στιατόριο, καφετέρια, παιδότοπο, κλπ. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ (15.12) Παράδεισος Ελευσίνας. Ενοικιάζεται Ισόγειο κατάστηµα διετίας 140 τ.µ. µε ύψος 5µ. 2wc. Πρασιά 5µ. ιαθέτει υπόγειο 130 τ.µ. µε εσωτερική σκάλα και ράµπα καθόδου. Αρίστη πρόσβαση. Κατάλληλο για κατάστηµα, γραφεία, εργαστήριο χαµηλής όχλησης. Τιµή προσιτή. Τηλ (14.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5αρι διαµέρισµα καλής κατασκευής, διαµπερές, µε πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα, επί των οδών Κολοκοτρώνη & Καποδιστρίου στον Ασπρόπυργο. Τηλ , (14.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο, δυάρι 60 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, Οδός Αγ. ηµητρίου (κέντρο Ασπροπύργου). Τηλ , (12.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο 90 τ.µ. 1ου ορόφου, µε 2 κρεβατοκάµαρες,2 µπάνια, ασανσέρ,πάρκινγκ, αποθήκη, ηλιακό (δίπλα στον Γερµανό). Τηλ (12.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. µε γκαράζ, ηλιακό στον Ασπρόπυργο. τηλ (9.12) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ. στον 1ο όροφο µε πάρκινγκ, αυτόνοµη θ- έρµανση, ηλιακό, στην οδό Καρα σκάκη και Πτεράρχου Ιατού Αν. Τσίγκου (πρώην Χίου) στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο οδός Καρα σκάκη 34Α. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα στην Ελευσίνα στην οδό Σκορδά, 100 τ.µ. χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο (7.11) Ενοικιάζεται αποθήκη 500 τ.µ. και αύλειο χώρο 400 τ.µ. στην οδό Μεγαρίδος 106,στον Ασπρόπυργο. Τηλ. ε- πικοινωνίας , µ.µ. (1.11) Ενοικιάζονται δύο καταστήµατα 84 τ.µ. και 90 τ.µ. αντίστοιχα στην οδό Φιλαδελφίας 22 στο Μενίδι. Τηλ από 9-11 π.µ. και από 6-9 µ.µ. (1.11) Ενοικιάζεται αποθηκευτικός χώρος 300 τ.µ. µαζί µε ακάλυπτο χώρο 1,5 στρεµ. περιφραγµένο στον Αγ. Ιωάννη Γκορυτσάς Ασπροπύργου. Τηλ. ε- πικοινωνίας (21.10) Ενοικιάζεται µε άδεια εστιατορίου σε κεντρικό σηµείο στο κέντρο Ασπροπύργου υπόγειο - ισόγειο και πατάρι και για οποιαδήποτε χρήση. Πληρ. στο τηλ (18.10) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΚΟΡΥΤΣΑ Ενοικιάζεται κτήµα 9 στρεµµάτων περιφραγµένο -διαµορφωµένο µε κτίσµα γραφείων, βοηθητικά κτίσµατα και παροχές ΕΗ-ΕΥ ΑΠ-ΟΤΕ. Ενοίκιο :2100 ευρώ συν χαρτόσηµο. Τηλ (6.9) ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται οικόπεδο 500 τ.µ. εντός Ασπροπύργου. Τηλ (30.12) Πωλείται ραφείο µεταποίησης -επιδιόρθωσης ενδυµάτων -οργανωµένο σε πλήρη λειτουργία µε σταθερή πελατία, µε πολλές µηχανές (δυνατότητα fason), πολλά υλικά, εργαλεία, υλικά πατρόν, υφάσµατα, λόγω συνταξιοδότησης στη Μάνδρα Αττικής. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ (25.11) Πωλείται οικόπεδο 175 τ.µ. στην περιοχή ΛΑΚΚΑ ΧΑΤΖΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Τηλ , (10.10) Πωλείται επιχείρηση, σε λειτουργία, «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙ ΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ, έναντι ΑΝΑΜΕΤ, στον Ασπρόπυργο, µε όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, όλο τον εξοπλισµό και πολυτελή γραφεία. Κτίριο 400 τ. µ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (20.9) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Καθηγήτρια φιλόλογος µε πείρα και προσωπικές σηµειώσεις παραδίδει µαθήµατα ηµοτικού, Γυµνασίου & Λυκείου (Ατοµικά και Αυστηρά ολογο- µελή group). Tιµές λογικές. Τηλ (14.9) Καθηγήτρια φιλολογίας, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε εµπειρία στη διδασκαλία µαθηµάτων κατεύθυνσης παραδίδει ιδιαίτερα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχή 23.9 Ελευσίνας και πέριξ. Τηλ. επικοινωνίας (14.9) Κάτοχος Proficiency, µε πολυετή διδακτική εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα αγγλικών. Τηλέφωνο επικοινωνίας και (9.9) Καθηγήτρια Φυσικός, πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Φυσικής, Μαθηµατικών, Χηµείας και Βιολογίας, σε µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου. Τι- µές προσιτές. Τηλ (5.10) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ζητούνται υπάλληλοι σε κατάστηµα fast food στην παραλία Ασπροπύργου. Τηλ (28.12) Κυρία ζητά εργασία εντός Ασπροπύργου ή γύρω περιοχές, είτε οικιακά, είτε φύλαξη ηλικιωµένων µε γνώσεις Νοσηλευτικής. Τηλ , (30.12) Ôå íéêü Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ (15.11.) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Τοπογραφικά µε συντεταγµένες, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, διορθώσεις κτηµατολογίου, ιδιοκτησιακά, αναλαµβάνονται από έµπειρο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π.Πληροφορίες στο , , κιν ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ(11.11) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10) ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ Λεωφόρος ηµοκρατίας 36 ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (έως ) -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ηµαρχείου) τηλ (11.10) ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: (3.1) 18.10

15 Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011 ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 1920 ÈÑÉÁÓÉÏ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10) ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Θεραπεία Σκελετικού & Νευρικού Συστήµατος Êéíçôü: Ïéêßá:ÉóéäþñïõÔñéâÝëëá 4 (

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Σάββατο 31 εκεµβρίου 2011

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Παρακολουθείστε στο επ όμενο διάστημα όλες τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες:

1.Α. Ληξιπρόθεσμα χρέη στις Εφορίες: Ομιλία Προέδρου ΕΣΕΕ στην κοινή Ενημερωτική εκδήλωση ΚΕΕΕ-ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ: «Νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία» (12/11/2014) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Πειραιάς, 18 Mαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ε.Β.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 30-10-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών

Πόσο θα κοστίζουν οι άδειες φορτηγών 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 㧟 > Ναύλοι Η Οµοσπονδία Φορτηγών AuTOKwmicnxjv Ελλάδος σε ανακοίνωση της επισηµαίνει ότι παραµένουν «σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα» ra ναύλοι στις ακτοπλοϊκές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο

Επικαιρότητα 7-9/9/2013. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Αθήνα 9-9-2013 Επικαιρότητα 7-9/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010) A. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ No. Μέτρα Συναρμοδιότητα Δημιοσιονομικό Αποτέλεσμα Κατάσταση Υλοποίησης Σχόλια Στόχος Δημοσιονομική Εξυγίανση Αύξηση του ΦΠΑ 800 εκ. ευρώ το 200 και 800 εκ. ευρώ για Ολοκληρώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό

Επικαιρότητα 2-4/11/2013. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό Αθήνα 4-11-2013 Επικαιρότητα 2-4/11/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049

Ενηµερωτικό δελτίο. Αύγουστος 2008. ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Ριζαρείου 4, Χαλάνδρι 152 33 Tηλ. +30 210 68 43 041 Fax +30 210 68 43 049 Ενηµερωτικό δελτίο Αύγουστος 2008 Επισκόπηση του Έργου Η ΟΛΥΜΠΙΑ Ο ΟΣ είναι το µεγαλύτερο και δυσκολότερο έργο του φιλόδοξου προγράµµατος ανάπτυξης υποδοµών «ρόµοι Ανάπτυξης» που το Ελληνικό ηµόσιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πορτογαλικό μοντέλο για τις αποδείξεις μελετά το υπουργείο Οικονομικών

Το πορτογαλικό μοντέλο για τις αποδείξεις μελετά το υπουργείο Οικονομικών O2 εκεµβρίου 2013 Το πορτογαλικό μοντέλο για τις αποδείξεις μελετά το υπουργείο Οικονομικών Το πορτογαλικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο εκδίδονται ηλεκτρονικά όλες οι χάρτινες αποδείξεις, με παράλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Οι «δικαιολογίες» Παραθέτουµε µερικές τέτοιες προηγούµενες «δικαιολογίες» άλλων:

Οι «δικαιολογίες» Παραθέτουµε µερικές τέτοιες προηγούµενες «δικαιολογίες» άλλων: Εισαγωγή Είναι προφανές ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1978 έως σήµερα αξιοποίησαν πλήρως τη γνωστή διαπίστωση του Ευάγγελου Λεµπέση, η οποία περιλαµβάνεται τεκµηριωµένα στο έργο του «Ἡ Τεράστια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. πρωτ: Φ2 Α 2561. Προς Οµοσπονδίες µέλη ΕΣΕΕ Έδρες τους. Θέµα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ»

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. πρωτ: Φ2 Α 2561. Προς Οµοσπονδίες µέλη ΕΣΕΕ Έδρες τους. Θέµα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ» Προς Οµοσπονδίες µέλη ΕΣΕΕ Έδρες τους Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. πρωτ: Φ2 Α 2561 Θέµα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ» Αγαπητοί Συνάδελφοι Όπως γνωρίζετε, το ασφαλιστικό στο σύνολό του,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέες μορφές απασχόλησης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέες μορφές απασχόλησης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ποιες είναι οι νέες μορφές απασχόλησης; Σύμβαση ορισμένου χρόνου Μερική απασχόληση Προσωρινή απασχόληση Σύμβαση έργου Υπεργολαβία Εκ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η προσέγγιση του θέματος της

Διαβάστε περισσότερα

O6 εκεµβρίου. Αλλαγές στη διαδοχική ασφάλιση

O6 εκεµβρίου. Αλλαγές στη διαδοχική ασφάλιση O6 εκεµβρίου 2013 Αλλαγές στη διαδοχική ασφάλιση Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στη διαδοχική ασφάλιση με εγκύκλιο του ΙΚΑ, ερμηνευτική του ασφαλιστικού νόμου 3863/2010, που αλλάζει τα δεδομένα για συνταξιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner Φορολογικά Νέα - Tax Flash Τα προαπαιτούμενα φορολογικά μέτρα για τη συμφωνία με

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Πλήρη απαλλαγή για την α κατοικία έκτασης 100 τ.µ. και αλλαγή του νόµου για τα εξ αδιαιρέτου οικόπεδα αιτείται το ηµοτικό Συµβούλιο Óåë. ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1912 Τρίτη 20 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 197 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 197 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. Χ Α Ρ. ΤΡ Ι Κ Ο Υ Π Η 6-8-10-106

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3604327, 210 3606071, FAX: 210 3606347 e-mail: ssalpha8@otenet.gr - www.ssalpha.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούλιος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007)

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:26/26-4-2007) ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2007 & 2008. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε Ζεφύρι και Μενίδι τα κρησφύγετα των δραστών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε Ζεφύρι και Μενίδι τα κρησφύγετα των δραστών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2191 ευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συστράτευση ΒΕΠ, Π.Ε. υτικής Αττικής και ΕΛΑΝΕΤ για την ενίσχυση ΜµΕ - Ενηµερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ. Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ. Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΕ Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605

ΑΔΑ: Β4Μ7Χ-0ΦΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ. 29605 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βασιλιάς πάει με... ταξί

Ο Βασιλιάς πάει με... ταξί Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2010 Η NASA θα ναυλώνει...ταξί για το φεγγάρι Ο Βασιλιάς πάει με... ταξί Ο άνθρωπος θα επιστρέψει στο φεγγάρι, αλλά με ιδιωτικό σκάφος. Αυτό ουσιαστικά σηματοδοτεί η απόφαση του Μπαράκ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας.

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ημερομισθίων Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων.» Σχετ.: Το υπ αριθμ. Α21/251/31/4-4-2014 Γενικό Έγγραφό μας. Αθήνα 23/4/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/33 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : M. Δημητρακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Στην Αθήνα σήμερα, 30 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφ ενός ο κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος ενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε σχετικά με τα θέματα που αφορούν το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ

NEWSLETTER. Ψηφιακό το ΟΑΕΔ. για τον. 03 ΤΕΥΧΟΣ Δεκεμβρίου 2011 ΟΑΕΔ 03 ΤΕΥΧΟΣ 2011 Ψηφιακό το 2012 για τον ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 10.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 3 Συνεχίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό»

Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαιτήσει και να εφαρµόσει το ανθρώπινο δικαίωµα στο νερό» Τεύχος 37 Εβδοµαδιαία ενηµέρωση Κοινωνικό Πολύκεντρο-Α Ε Υ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου Τηλ. 2103310080-1 www.kpolykentro.gr Υπεύθυνη Μαρία Φιλιοπούλου Τεύχος 91 20 Φεβρουαρίου 2014 «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_4_02072015 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι κυριότερες αλλαγές που ισχύουν ΑΥΣΤΗΡΑ από 1.1.2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι κυριότερες αλλαγές που ισχύουν ΑΥΣΤΗΡΑ από 1.1.2014 Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Α.Π : 25534 Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2014 Προς Τοπικές και Κλαδικές Ομοσπονδίες της ΓΣΕΒΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οι κυριότερες αλλαγές που ισχύουν ΑΥΣΤΗΡΑ από 1.1.2014 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας μετά τον Ν. 4238/2014 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Aναπληρώτρια. Καθηγήτρια στο Παν/μιο Αθηνών, δικηγόρος Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία

Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Κοινό Υπόμνημα Θέσεων και Προτάσεων Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου - Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Σε σχέση με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

(Ε.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΒΕ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ «Η ΑΝΟΙΞΗ» ΚΑΙ Ο.Ε.Σ.Θ.)

(Ε.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΒΕ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ «Η ΑΝΟΙΞΗ» ΚΑΙ Ο.Ε.Σ.Θ.) ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: 1. Τ.Ε.Ι. Σ.Μ.Υ. 2. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ (Ε.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΒΕ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ Η πορεία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης και των συλλογικών συμβάσεων μετά το Μνημόνιο Παναγιώτης Κυριακούλιας ΕΙΕΑΔ Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αγορά εργασίας μετά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας

Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας Ενότητα 7 ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, ο Ανδρέας επισκέπτεται ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και ζητάει πληροφορίες και υπηρεσίες για διάφορα βασικά θέµατα, όπως η ασφάλιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε.

Αριθµός τέκνων: εν καλύπτουν τη φοίτηση όλων των παιδιών του προσωπικού των Ε. Μελέτη του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λγου (Ο) Ηλία Νατσιούλα και προτάσεις για αντιµετώπιση των δυσχερειών και της διαφορετικής οικονοµικής επιβάρυνσης των στελεχών, από την εγγραφή των τέκνων τους σε ηµοτικούς,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 65 22 Μαρτίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχομένου «Έγκρι ση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα