ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εδρεύουσα στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Μεσογείων 85 ΤΚ 11526, ΑΦΜ , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αριθμό ΓΕΜΗ: και με Κωδικό Μητρώου Συμμετεχόντων «29XHERONTHERMELC» (εφεξής: «Προμηθευτής») και ο Πελάτης, τα στοιχεία του οποίου καταγράφονται στη συνημμένη Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής: «Αίτηση») με αύξοντα αριθμό ίδιο με την παρούσα σύμβαση συμφωνούν για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες: Άρθρο 1: Ορισμοί 1.1.Οι όροι που περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση με κεφαλαία και δεν ορίζονται διαφορετικά θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται: α) στο Ν.2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση Θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286/ ), β) στο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», γ) στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση Ρ.Α.Ε. υπ. αρ. 57/2012, ΦΕΚ 103Β/ ), δ) στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση Ρ.Α.Ε. υπ. αρ. 56/2012, ΦΕΚ 104Β/ ) και ε) στην απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής «Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β 832/ ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 138 του ν. 4001/2011, ύστερα από σχετική γνώμη της Ρ.Α.Ε., όπως εκάστοτε τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν. 1.2.Οποιαδήποτε αναφορά που γίνεται στην παρούσα Σύμβαση σε Νόμο, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση καθώς και κάθε άλλο διάταγμα, κανονιστική πράξη, απόφαση, κανονισμό ή σε οποιαδήποτε άλλη νομοθετική πράξη, θα νοείται ως αναφορά σε Νόμο, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση καθώς και σε κάθε άλλο διάταγμα, κανονιστική πράξη, απόφαση, κανονισμό ή σε οποιαδήποτε άλλη νομοθετική πράξη, όπως εκάστοτε ισχύουν. 1.3.Συμφωνείται ότι τυχόν τροποποιήσεις των παραπάνω νόμων και κανονιστικών διατάξεων και/ή θέσπιση νέων, στον βαθμό που είναι αναγκαστικού δικαίου, θα δεσμεύουν τα Μέρη από την ημερομηνία ισχύος τους και θα θεωρείται ότι ενσωματώνονται χωρίς περαιτέρω τύπο ή διατύπωση στην παρούσα Σύμβαση, τροποποιώντας ή καταργώντας τυχόν υφιστάμενους όρους της Σύμβασης που έρχονται σε αντίθεση με αυτούς, χωρίς η τροποποίηση αυτή να αποτελεί λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, εκτός εάν εκ της υιοθέτησής τους επέρχεται ουσιώδης δυσμενής επίδραση, η οποία δύναται να καταστήσει ιδιαίτερα επαχθή την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης για κάποιο από τα Μέρη, το Μέρος αυτό θα δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της παρούσας με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών. 1.4.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των όρων 1.1 και 1.2 ανωτέρω, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: Ως «Εγκατάσταση» του Πελάτη νοείται κάθε εγκατάσταση κυριότητας ή/και εκμετάλλευσης του Πελάτη, η οποία ορίζεται ειδικότερα στο Παράρτημα I της παρούσης, Ως «Μετρητής» νοείται η μετρητική διάταξη, η οποία έχει εγκατασταθεί στο σημείο κατανάλωσης και σύνδεσης της Εγκατάστασης του Πελάτη με το Σύστημα ή το Δίκτυο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, υπό τα ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα I της παρούσης Ως «Διαχειριστής Μεταφοράς του Συστήματος» νοείται η ανώνυμη εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής ΑΔΜΗΕ) Ως «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοείται η ανώνυμη εταιρεία «Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής ΛΑΓΗΕ) Ως «Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής» νοείται η ανώνυμη εταιρεία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής ΔΕΔΔΗΕ) Άρθρο 2: Αντικείμενο 2.1.Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στις Εγκαταστάσεις του Πελάτη (κατά τα αναφερόμενα στην Αίτηση) σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ο Πελάτης παραλαμβάνει την ηλεκτρική ενέργεια, την οποία ο Προμηθευτής προμηθεύει στις Εγκαταστάσεις του, καταβάλλοντας εμπροθέσμως και προσηκόντως τις αμοιβές και χρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα και στην κείμενη νομοθεσία. 2.2.Καθ όλη τη διάρκεια της παρούσης, ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής θα είναι ο μοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στις Εγκαταστάσεις του και ότι θα καταναλώνει την ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά ο ίδιος και μόνο για τη χρήση που προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία και στην κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 3: Υποχρεώσεις - Δηλώσεις Εγγυήσεις 3.1.Ο Προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται προς τον Πελάτη ότι, ως έχει από το νόμο και τα συναλλακτικά ήθη υποχρέωση: 3.1.1Θα τηρεί τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής: ΚΔΣ) και τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής: ΚΣΗΕ) καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης Θα αναλάβει την υποχρέωση μετά την υπογραφή της παρούσης, να ενεργήσει κάθε νόμιμα προβλεπόμενη πράξη, προκειμένου να καταχωρηθεί στον οικείο πίνακα, που τηρείται στον αρμόδιο κατά περίπτωση Διαχειριστή, ως Εκπρόσωπος Φορτίου για τον Υποσταθμό ή/και τον/τους Μετρητή/ές του Πελάτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης Θα ανταποκρίνεται καθ όλη την διάρκεια της παρούσης, χωρίς καθυστέρηση και θα διαχειρίζεται το σύνολο των παραπόνων και / ή αιτημάτων του Πελάτη, κατόπιν αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας, και ότι θα παρέχει στον Πελάτη το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται από το νόμο σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσης Θα καταρτίσει και στη συνέχεια θα εφαρμόσει «Κώδικα Δεοντολογίας Επικοινωνίας με Πελάτη» με στόχο την εν γένει προστασία των καταναλωτών από μη διαφανείς, επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές επικοινωνίας και προώθηση προσφορών Θα υπέχει ευθύνη αποζημιώσεως του Πελάτη για τυχόν ζημίες του από διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλειά του αλλά δεν θα μπορεί να υπέχει ευθύνη αποζημιώσεως για διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που οφείλονται σε αίτια πέραν του δικού του ελέγχου, σε τυχηρά γεγονότα, σε πτώσεις της τάσεως, σε διακοπές του Συστήματος ή / και του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των περικοπών, των δυσλειτουργιών ή των περιορισμών για εκτέλεση εργασιών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω ή σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, ως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία Θα παράσχει στον Πελάτη, σε περίπτωση λύσεως

2 της παρούσης, πληροφορίες σχετικά με τον ή/και τους Μετρητές του όπως και κάθε άλλη μη Εμπιστευτική Πληροφορία, που αφορά στην παρούσα Συμφωνία και απαιτείται για την επιλογή άλλου Προμηθευτή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματος του Πελάτη στον Προμηθευτή (ενδεικτικά: στοιχεία μετρήσεων και καταναλώσεων, όπως ελήφθησαν από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κλπ.). 3.2.Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται προς τον Προμηθευτή ότι: 3.2.1Έχει και διατηρεί στις Εγκαταστάσεις του εγκατεστημένους Μετρητές, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η μέτρηση της ενέργειας την οποία απορροφά και να καταστεί εφικτή η εκτέλεση της παρούσης Θα εξοφλεί νομίμως και εμπροθέσμως όλα τα τιμολόγια που του αποστέλλει ο Προμηθευτής, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 9 κατωτέρω Θα χορηγεί όλες τις κατά νόμον εξουσιοδοτήσεις στον Προμηθευτή, ώστε οι μετρητές του Πελάτη να καταχωρούνται και εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 131 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Συμβάσεως και συνολικής Συμφωνίας των Μερών. Για όσες από τις εξουσιοδοτήσεις αυτές προβλέπεται συγκεκριμένος τύπος από την κείμενη νομοθεσία, ο Πελάτης υποχρεούται να τις χορηγεί σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τύπο Θα ενημερώσει εγγράφως τον Προμηθευτή, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του, υποβάλλοντας σχετική Αίτηση, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της ημερομηνίας μετεγκατάστασής του Θα ενημερώσει εγγράφως τον Προμηθευτή, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιθυμεί την τροποποίηση όρων της Σύμβασης Προμήθειας (ενδεικτικά: σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη όπως π.χ. της διευθύνσεως αποστολής των Λογαριασμών Κατανάλωσης), υποβάλλοντας σχετική Αίτηση, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της επιθυμητής ημερομηνίας τροποποίησης της παρούσης. Άρθρο 4: Διάρκεια 4.1.Η παρούσα Σύμβαση συμφωνείται αορίστου χρόνου, τίθεται σε ισχύ κατά την ως άνω ημερομηνία υπογραφής της από τα Μέρη και μπορεί να καταγγελθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, η δε επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων αυτής θεωρείται ότι αρχίζει από την ημέρα και ώρα που ειδικότερα ορίζεται στο κάτωθι άρθρο 12 («Ημερομηνία Έναρξης Προμήθειας»). 4.2.Με την υπογραφή της παρούσης, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Προμηθευτή να υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή Δήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου για όλους τους Μετρητές του. Τα έννομα αποτελέσματα της παρούσης Συμβάσεως θεωρείται ότι αρχίζουν κατά τα διαλαμβανόμενα στον άρθρο 12 της παρούσης Συμβάσεως. Άρθρο 5: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Παροχής Παραλαβής Ηλεκτρικής Ενέργειας & Πρόσβαση σε Μετρητές. 5.1.Ο Προμηθευτής θα παραδίδει την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της παρούσης, στο Σύστημα, ενώ ο Πελάτης θα την παραλαμβάνει στους Μετρητές των Εγκαταστάσεών του από το Σύστημα ή το Δίκτυο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 5.2.Ο Πελάτης ευθύνεται για την φύλαξη των εγκαταστάσεων καθώς και των συσκευών του αρμοδίου Διαχειριστή που βρίσκονται στις Εγκαταστάσεις του και υπόσχεται ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε επαφή, επέμβαση ή καθ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση των εγκαταστάσεων και συσκευών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών. Σε κάθε περίπτωση βλάβης, φθοράς, ή αλλοίωσης των εγκαταστάσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μετά από επέμβαση του Πελάτη ή των προστηθέντων αυτού, ο Πελάτης ρητώς αποδέχεται δια της παρούσης την ιδία ευθύνη του. 5.3.Εις περίπτωσιν καθ ην ο Πελάτης αντιληφθεί ότι κάποιος Μετρητής έχει υποστεί ζημιά ή βλάβη, οφείλει να ενημερώσει αμέσως τον αρμόδιο Διαχειριστή και τον Προμηθευτή, εγγράφως. 5.4.Εις περίπτωσιν καθ ην ο Πελάτης μεταφερθεί, αποκτήσει ή δημιουργήσει νέες Εγκαταστάσεις, που θα απαιτούν νέα σύνδεση με το Σύστημα ή το Δίκτυο ή / και νέους μετρητές, τότε ο Πελάτης φέρει την υποχρέωση της προμήθειας των ως άνω μετρητών, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου. 5.5.Οιεσδήποτε δαπάνες προμηθείας, εγκαταστάσεως ως και συντηρήσεως ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μεταξύ των σημείων συνδέσεων των Μετρητών και των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Πελάτη, βαρύνουν τον τελευταίο αποκλειστικώς. 5.6.Ο Πελάτης οφείλει να επιτρέπει στους εξουσιοδοτημένους προστηθέντες, εκπροσώπους, υπαλλήλους, υπεργολάβους κ.ο.κ. της ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και του Προμηθευτή την πρόσβαση εις τις Εγκαταστάσεις του ώστε οι ως άνω αναφερόμενοι να δύνανται να εκπληρώνουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους κατά την παρούσα Σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία. 5.7.Εις περίπτωσιν μονίμου βλάβης του Μετρητή, ο Διαχειριστής υποχρεούται να μεριμνήσει δια την άμεση αντικατάσταση του Μετρητή, σε συνεννόηση με τον Προμηθευτή για την τελική χρέωση του κόστους του Μετρητή. Άρθρο 6: Μετρήσεις Κατανάλωσης 6.1.Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου 7.2 κατωτέρω, τα ποσά που θα τιμολογούνται από τον Προμηθευτή προς τον Πελάτη για τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που προμήθευσε ο Προμηθευτής στον Πελάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 κατωτέρω, θα υπολογίζονται βάσει των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που καταμετρώνται ωριαίως, μηνιαίως ή κατ άλλη τακτή ή μη χρονική βάση στους Μετρητές του Παραρτήματος I της παρούσης, εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) ημερολογιακού μήνα («Περίοδος Τιμολόγησης»). Οι Μετρητές οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα σημεία προμηθείας των Εγκαταστάσεων του Πελάτη από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καταχωρούνται στη βάση δεδομένων μετρητών την οποία καταρτίζει και τηρεί ο Διαχειριστής Μεταφοράς του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 6.2.Ρητώς συμφωνείται δια της παρούσης ότι το σύνολο της καταμετρηθείσης ποσότητος ηλεκτρικής ενέργειας θα λογίζεται ως ηλεκτρική ενέργεια η οποία παρεσχέθη υπό του Προμηθευτού. 6.3.Εις περίπτωσιν καθ ην ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκδώσει λογαριασμό βάσει των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που μετρήθηκαν πραγματικά, είτε λόγω βλάβης Μετρητού, είτε λόγω καθυστερήσεως αποστολής ή ακόμα και λόγω μη αποστολής των μετρήσεων από τον αρμόδιο Διαχειριστή, ούτος διατηρεί το δικαίωμα να προβεί εις εύλογη εκτίμηση των χρεώσεων που θα επιβάλλει εις τον Πελάτη, σύμφωνα με τις διαθέσιμες μετρήσεις ή τα ιστορικά στοιχεία του Πελάτη, κατόπιν σχετικής αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναπροσαρμόσει τους ως άνω λογαριασμούς μόλις οι πραγματικές ποσότητες καταστούν διαθέσιμες. Εάν οι πραγματικές ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν, ο υπολογισμός τους γίνεται βάσει των εκκαθαρισθέντων από τον ΛΑΓΗΕ ή / και τον ΑΔΜΗΕ ποσοτήτων, σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ή / και τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών για τη λήψη των αναγκαίων ενδείξεων του Μετρητή προς τους αρμοδίους Διαχειριστές Δικτύου & Μεταφοράς και τον Λειτουργό Αγοράς αντίστοιχα, πραγματοποιείται με ευθύνη του Προμηθευτή. 6.4.Ο Προμηθευτής δικαιούται να απαιτήσει τον έλεγχο Μετρητή, κατόπιν ενημέρωσης και, ενδεχομένως, παρουσίας του Πελάτη, όταν θεωρεί ότι η λειτουργία του δεν είναι ακριβής και φέρει το κόστος του

3 ελέγχου εάν αποδειχθεί ότι η λειτουργία του είναι ακριβής. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η λειτουργία του Μετρητή δεν είναι ακριβής, ο Προμηθευτής οφείλει να αναπροσαρμόσει τα ποσά που χρεώθηκαν ενώ το κόστος του ελέγχου στην περίπτωση αυτή βαρύνει τον αρμόδιο Διαχειριστή. Η επίκληση από πλευράς του Πελάτη αντιρρήσεων ως προς την ακρίβεια λειτουργίας ενός Μετρητή δεν απαλλάσσει αυτόν από την υποχρέωση έγκαιρης εξόφλησης των τιμολογίων που εκδίδει και αποστέλλει ο Προμηθευτής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης Συμβάσεως. Άρθρο 7: Χρεώσεις - Συμφωνηθείσες Τιμές 7.1.Ο Πελάτης υποχρεούται, κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, να εξοφλεί πλήρως και ολοσχερώς στον Προμηθευτή το συμφωνηθέν τίμημα για κάθε μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που προμηθεύεται από τον τελευταίο (εφ εξής η «Συμφωνηθείσα Τιμή») συν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ, που ορίζεται, ανά Εγκατάσταση. 7.2.Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τον Προμηθευτή για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στις Εγκαταστάσεις του Πελάτη υπολογίζονται βάσει των όρων της παρούσης, τα γενικά τιμολόγια του Προμηθευτή που έχουν δημοσιοποιηθεί στον Πελάτη και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος συμβολαίου που επέλεξε ο Πελάτης και το οποίο αναφέρεται στην Αίτηση. Ο τρέχων Τιμοκατάλογος Χρεώσεων του Προμηθευτή ισχύει από 01/06/2015, δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά εξάμηνο, ακυρώνει κάθε προηγούμενο και ισχύει σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 7.3.Ο Προμηθευτής προβαίνει σε διακριτές χρεώσεις του Πελάτη, ήτοι για την κατανάλωσή του όσον αφορά τις «Ανταγωνιστικές Χρεώσεις» ηλεκτρικής ενέργειας (επί του παρόντος: πάγιο, ισχύς, ενέργεια) τις «Μονοπωλιακές (Ρυθμιζόμενες) Χρεώσεις» (Δίκτυο Μεταφοράς, Δίκτυο Διανομής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) και οποιαδήποτε άλλη χρέωση υποχρεούται να επιβάλλει στον Πελάτη εκ της εν γένει σχετικής νομοθεσίας Η Συμφωνηθείσα Τιμή θα παραμένει σταθερή για το πρώτο (1 ο ) συμβατικό έτος της παρούσης Συμβάσεως ήτοι για δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μετά την κατά τα ανωτέρω παρέλευση του πρώτου (1 ου ) συμβατικού έτους της παρούσης, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τη Συμφωνηθείσα Τιμή, με σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στον Πελάτη, εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προτιθέμενη αύξηση. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δικαιούται εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης, εφόσον δεν συμφωνεί με τη νέα Τιμή, να καταγγείλει μονομερώς τη Σύμβαση. Η καταγγελία θα έχει ισχύ από την ημερομηνία εφαρμογής των αυξημένων Τιμολογίων. Από την ημερομηνία γνωστοποίησης της καταγγελίας της Συμβάσεως από τον Πελάτη, ο Προμηθευτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να ενημερώσει σχετικά τον αρμόδιο Διαχειριστή 7.5.O Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει διακριτή Χρέωση Διακύμανσης της Οριακής Τιμής Συστήματος Ex-ante (εφεξής ΟΤΣ), όπως αυτή δημοσιεύεται καθημερινά στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ (http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/anafores-dimosieyseisagoras) καθ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσης, ως εξής: Εφόσον η μέση μηνιαία τιμή της ΟΤΣ κυμαίνεται από 45 έως 55 /MWh, η Συμφωνηθείσα Τιμή παραμένει αμετάβλητη, ως προς τις διακυμάνσεις της ΟΤΣ. Στην περίπτωση κατά την οποία η μέση μηνιαία ΟΤΣ κυμαίνεται εκτός των ως άνω ορίων, η Χρέωση Διακύμανσης ΟΤΣ υπολογίζεται και χρεώνεται ή πιστώνεται διακριτά και ισόποσα στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας του Πελάτη. Άρθρο 8: Καταβολή Εγγύησης Προκαταβολής Κατανάλωσης Πελάτη 8.1.Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Προμηθευτή, ως εγγύηση / προκαταβολή κατανάλωσης για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τιμολογίων του άρθρου 9, το χρηματικό ποσό που αναφέρεται στην Αίτηση. Το ποσό της εγγύησης / προκαταβολής κατανάλωσης θα περιλαμβάνεται στο πρώτο τιμολόγιο, που θα αποστείλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην Αίτηση. Το ύψος της εγγύησης / προκαταβολής κατανάλωσης, δεν δύναται να υπερβαίνει το εκτιμώμενο ποσό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δύο (2) μηνών. 8.2.Το ποσό της εγγύησης / προκαταβολής κατανάλωσης θα επιστραφεί ατόκως στον Πελάτη κατά τη λήξη της παρούσης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο αυτό δεν υφίστανται οφειλές, χωρίς καμία εκ τόκων προσαύξηση. Σε περίπτωση που υφίσταται ανεξόφλητο υπόλοιπο, θα αφαιρούνται τα ποσά που οφείλει ο Πελάτης στον Προμηθευτή. Άρθρο 9: Τιμολόγηση Όροι Πληρωμής 9.1.Ο Προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση και αποστολή τιμολογίων στον Πελάτη («Λογαριασμός») για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των Εγκαταστάσεών του, σε μηνιαία βάση. Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται σε φυσική μορφή μέσω ταχυδρομείου και εάν επιθυμεί ο Πελάτης, και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην Αίτηση. Εν αμφιβολία ισχύει ο έγγραφος τύπος των τιμολογίων. 9.2.Ο Πελάτης υποχρεούται εις την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των τιμολογίων, που εκδίδονται από τον Προμηθευτή έως και την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία πληρωμής («δήλη ημέρα»), η οποία θα απέχει είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης στο ταχυδρομείο. Από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας εξοφλήσεως του Λογαριασμού, η σχετική οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή. Για κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή του Πελάτη προς τον Προμηθευτή, ο τελευταίος δικαιούται να επιβάλλει στον Πελάτη επιτόκιο υπερημερίας, ίσο με το ανώτατο νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, από την επόμενη ημέρα που η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, και μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεώς της. 9.3.Ο Προμηθευτής θα αποστέλλει περιοδικά μαζί με τα τιμολόγια στον Πελάτη, στοιχεία μετρήσεων τα οποία έχουν αποσταλεί από το Διαχειριστή του Συστήματος στον Προμηθευτή και αφορούν το εκάστοτε χρονικό διάστημα τιμολόγησης (σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης), καθώς και τις διακριτές χρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο για το ημερολογιακό διάστημα που αναγράφεται στο τιμολόγιο. 9.4.Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της οφειλής του Πελάτη έναντι του Προμηθευτή καθ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσης αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία των μετρήσεων κατανάλωσης του Πελάτη, όπως αυτά τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων Διαχειριστών και του Λειτουργού Αγοράς και όπως αυτά αναφέρονται στον Λογαριασμό. 9.5.Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να υποβάλλει αντιρρήσεις ή εν γένει ενστάσεις σχετικώς με την ορθότητα ή / και το ύψος των χρεώσεων

4 έχει το δικαίωμα να το πράξει εγγράφως, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από της εξοφλήσεως του Λογαριασμού. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ακολουθήσει την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία και ο Λογαριασμός παραμένει ανεξόφλητος, ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να λάβει οιοδήποτε πρόσφορο μέτρο για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προσαυξημένων κατά το νόμιμο τόκο υπερημερίας. 9.6.Ο Λογαριασμός εξοφλείται δια καταθέσεως ή εμβάσεως στον τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή που αναγράφεται στον Λογαριασμό ή/και με άλλους τρόπους που αναγράφονται σ αυτόν. Ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν κατ αποκλειστικότητα τον Πελάτη ούτως ώστε το τελικό ποσό που θα εισπραχθεί από τον Προμηθευτή να αντιστοιχεί στο ποσό που αναγράφεται στον Λογαριασμό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Λογαριασμός περιέχει κατ ελάχιστο τις ακόλουθες υποχρεωτικές από το νόμο αναφορές: i) Προσδιορισμό της Βασικής ή της Ειδικής Κατηγορίας Πελατών στην οποία απευθύνεται. ii) Διαχωρισμό των χρεώσεων που επιβάλλονται σε ομάδα Χρεώσεων Προμήθειας και σε ομάδα Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων και διακριτό διαχωρισμό των επιμέρους χρεώσεων των ανωτέρω δύο ομάδων. iii) Για κάθε επιμέρους χρέωση, διακριτή αναγραφή της υπηρεσίας ή του τέλους στο οποίο αφορά η χρέωση, του τρόπου υπολογισμού της χρέωσης, των μεγεθών που τιμολογούνται, των αντίστοιχων μοναδιαίων τιμών χρέωσης, την περίοδο χρέωσης και των παραμέτρων υπολογισμού της χρέωσης iv) Αναφορά της περιοδικότητας έκδοσης Λογαριασμών Κατανάλωσης, ήτοι έναντι ή εκκαθαριστικών, καθώς και του τρόπου προσδιορισμού των χρεώσεων των λογαριασμών που εκδίδονται βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης. v) Το ποσό ή τη μεθοδολογία υπολογισμού της απαιτούμενης χρηματικής εγγύησης. vi) Αναφορά της μεθόδου και των κριτηρίων αναπροσαρμογής των χρεώσεων. vii) Αναφορά των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής (π.χ. με πάγια εντολή) καθώς και την ενδεχόμενη σύνδεση του τιμολογίου με συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής. viii) Πλήρη στοιχεία του Προμηθευτή. ix) Πλήρη στοιχεία του Πελάτη. x) Στοιχεία Μετρητή(-ών). xi) Διεύθυνση Εγκαταστάσεως Κατανάλωσης. xii) Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης της Περιόδου Κατανάλωσης. xiii) Καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του Λογαριασμού. xiv) Ποσά τυχόν παρελθόντων ανεξόφλητων λογαριασμών με τόκους υπερημερίας.. xv) Τυχόν ποσά πιστώσεως. xvi) Στοιχεία των μετρήσεων για την περίοδο κατανάλωσης. xvii) Την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος που καταμετρήθηκε και πωλήθηκε σε KWh ή / και σε MWh. xviii) Ποσά καθαρής χρέωσης για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. xx) Ανάλυση τυχουσών λοιπών χρεώσεων. xxi) Συνολικό ποσό χρέωσης. xxi) Τρόπος (-οι) εξόφλησης του Λογαριασμού. xxii) Στοιχεία Τραπεζικών Λογαριασμών του Προμηθευτή. Άρθρο 10: Ποιότητα Εξυπηρέτησης 10.1.Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να ενεργεί κατά τα συναλλακτικά ήθη για τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης του Πελάτη. Η Ποιότητα Εξυπηρέτησης περιλαμβάνει την ποιότητα υπηρεσιών (επίπεδο εξυπηρέτησης Πελάτη) 10.2.Η ποιότητα υπηρεσιών του Προμηθευτή αφορά σε υπηρεσίες πριν από τη σύνδεση των εγκαταστάσεων (λ.χ. άμεση ανταπόκριση σε αίτηση προμήθειας, ακριβής υπολογισμός χρεώσεων προμήθειας, ακριβόχρονη εκτέλεση εργασιών προμήθειας) εάν απαιτούνται τέτοιες καθώς και σε υπηρεσίες μετά τη σύνδεση των εγκαταστάσεων (λ.χ. εκτίμηση της καταναλώσεως, αποτελεσματική εξυπηρέτηση μέσω υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρετήσεως πελατών, παροχή ενημέρωσης, τους μετρητές, τις χρεώσεις, τις καταβολές, προγραμματισμός και πραγματοποίηση συναντήσεων κατόπιν σχετικού αιτήματος, απάντηση σε γραπτές οχλήσεις / επιστολές του Πελάτη, ενέργειες σχετικά με την αποκατάσταση συνδέσεως μετά από διακοπή λόγω της μη εξόφλησης, τεκμηρίωση χρεώσεων, αναγγελία διακοπής της παροχής κ.ο.κ.). Άρθρο 11: Καταγγελία 11.1.Η παρούσα Σύμβαση Προμηθείας καταγγέλλεται από τον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο με έγγραφη ειδοποίησή του προς τον Προμηθευτή. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη της ημέρας αποστολής της εγγράφου ειδοποιήσεως προς τον Προμηθευτή, εφόσον έχουν εξοφληθεί οι Λογαριασμοί και οι τυχόν υπόλοιπες χρεώσεις προς τον Προμηθευτή. Επίσης η παρούσα καταγγέλλεται ελεύθερα από τον Προμηθευτή με έγγραφη επιστολή του στον Πελάτη, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα τρεις (3) μήνες μετά την παραλαβή της, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 περί ληξιπροθέσμων χρεώσεων και των κάτωθι όρων 11.2 και Ο Προμηθευτής δικαιούται να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες, εάν ο Πελάτης δεν εξοφλήσει τον Λογαριασμό Κατανάλωσης εντός της οριζομένης σ αυτόν προθεσμίας καταβολής: α. Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής στον αμέσως επόμενο Λογαριασμό και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας στο συνολικό οφειλόμενο ποσό του νέου Λογαριασμού που ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει εντός της κανονικής προθεσμίας εξόφλησης του νέου Λογαριασμού. β. Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσμία εξόφλησης, ο Προμηθευτής δύναται να καταστήσει τον Πελάτη υπερήμερο κατόπιν εγγράφου προς τούτο οχλήσεώς του και να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου λόγω Ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ο Προμηθευτής ρητώς δηλώνει ότι θα κοινοποιεί την ως άνω Εντολή στον Πελάτη. γ. Αν η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση στον Πελάτη της εντολής απενεργοποίησης μετρητή φορτίου, ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας υποβάλλοντας στον αρμόδιο διαχειριστή δήλωση παύσης εκπροσώπησης, ενημερώνοντας ανάλογα τον Πελάτη. δ. Τα αποτελέσματα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται άμεσα Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παραβιάσεως ουσιωδών όρων της παρούσης από τον Πελάτη, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο Προμηθευτής δικαιούται να του κοινοποιήσει όχληση υπερημερίας, θέτοντας παράλληλα προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη ημέρα της αποστολής της οχλήσεως υπερημερίας από τον Προμηθευτή προς τον Πελάτη για την άρση της παράβασης. Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Προμηθευτής δικαιούται να προβεί σε άμεση καταγγελία της παρούσης και να απαιτήσει από τον αρμόδιο Διαχειριστή να αποσυνδέσει ή να απενεργοποιήσει την προμήθεια του Πελάτη (Παύση Εκπροσώπησης) Σε περίπτωση που κάποιο συμβαλλόμενο μέρος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή σε διαδικασία συναλλαγής ή υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη συναφή διαδικασία επιφυλάσσει ο νόμος για αφερέγγυους ή μειωμένης οικονομικής θέσης υπόχρεους ή υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή τις ανωτέρω

5 διαδικασίες, το μη υπαίτιο μέρος δικαιούται να καταγγείλει αμέσως την παρούσα, κοινοποιώντας σχετικό έγγραφο Κατόπιν καταγγελίας της παρούσης λόγω υπαιτιότητος του Πελάτη, τυχούσες οφειλές του Πελάτη προς τον Προμηθευτή καθίστανται εν τω άμα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και επιπλέον ο Πελάτης οφείλει να καταβάλλει την εκτιμώμενη χρέωση για διάστημα τριάντα (30) ημερών, ελάχιστο διάστημα προμηνύσεως της καταγγελίας της παρούσης ως και να ανορθώσει οιαδήποτε ζημία που υπέστη ο Προμηθευτής εξ υπαιτιότητας του Πελάτη Σε περίπτωση αποχωρήσεως του Πελάτη εκ της εγκαταστάσεώς του και μη προθέσεως συνεχίσεως της παρούσης, με την επιφύλαξη του όρου 3.2, η παρούσα λύεται αυτοδικαίως, εφαρμοζομένων των προβλέψεων του όρου 11.1 ανωτέρω περί καταγγελίας εκ μέρους του Πελάτη, εκτός εάν η αποχώρηση οφείλεται σε περιστάσεις έκτακτου χαρακτήρα, τότε ο Πελάτης υποχρεούται όπως ενημερώσει σχετικώς τον Προμηθευτή κατά το δυνατόν συντομότερα. Άρθρο 12: Περίοδος Έναρξης Προμήθειας Ρητώς συμφωνείται ότι ως Ημερομηνία Ενάρξεως Προμηθείας ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται η πρώτη ημέρα προμηθείας ηλεκτρικής ενέργειας στον Πελάτη από τον Προμηθευτή. Άρθρο 13: Γεγονότα Ανωτέρας Βίας 13.1.Για τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως ως «Γεγονός Ανωτέρας Βίας» νοείται οιοδήποτε γεγονός το οποίον επηρεάζει την εκτέλεσην της συμβάσεως, μη δυνάμενο να προβλεφθεί ή προληφθεί παρά την επιμέλεια του συμβαλλομένου μέρους που το επικαλείται (όπως ενδεικτικώς: θεομηνίες, στάσεις κατά του πολιτεύματος, πόλεμοι, εξεγέρσεις, σεισμοί, καταιγίδες, τυφώνες, πλημμύρες, εκρήξεις, απεργίες υπό αναγνωρισμένων ενώσεων εργαζομένων, ανταπεργίες, μέτρα, απαγορεύσεις και παρεμβάσεις δημοσίων αρχών (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική), τρομοκρατικές ενέργειες, παρεμπόδιση των παρεχομένων υπηρεσιών από τοπικούς φορείς ή /και κατοίκους της περιοχής, τεχνικοί περιορισμοί και βλάβες στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας ή / και σε άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα μεταφοράς ενεργείας, τεχνικοί περιορισμοί και βλάβες στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, τυχόν ενέργειες ή παραλείψεις του Διαχειριστή του Συστήματος και του Διαχειριστή του Δικτύου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την μη τήρηση και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας), εκφεύγων δε του ελέγχου του Μέρους το οποίο επηρεάζεται δυσμενώς κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκ της παρούσης Συμβάσεως σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καθίσταται αδύνατη ή υπέρμετρα επαχθής η εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων Ρητώς συμφωνείται ότι τα Μέρη δε θα φέρουν ευθύνη ούτε θα θεωρηθεί αθέτηση των εκ της παρούσης απορρεουσών υποχρεώσεών τους, εις περίπτωσιν υπερημερίας ή αδυναμίας εκπληρώσεως των συμβατικών τους υποχρεώσεων εξ επελεύσεως Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, υπό την προϋπόθεση όμως ότι το Μέρος το οποίο επηρεάζεται από το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και επιθυμεί να επικαλεστεί τις διατάξεις του Άρθρου αυτού, έχει προγενεστέρως ειδοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν και εν πάση περιπτώσει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών το έτερο Μέρος, εγγράφως, για την επέλευση του σχετικού γεγονότος Το Μέρος που επικαλείται του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή των δυσμενών επιπτώσεων του γεγονότος αυτού και την ανάληψη αμέσως μετά της παρελεύσεως του, όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν εκ της παρούσης Ρητώς συμφωνείται ότι η επέλευση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, επηρεάζοντος την εκτέλεση της παρούσης Συμβάσεως δεν θεμελιώνει καθ οιονδήποτε τρόπο δικαίωμα αποζημιώσεως δι οιονδήποτε των Μερών. Άρθρο 14: Εμπιστευτικότητα Εχεμύθεια 14.1.Τα ώδε συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν από τούδε ότι οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του κυρίου/κατόχου αυτών και υποχρεούνται να τις τηρούν ως εμπορικά απόρρητα καθώς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη εμπιστευτικότητα αποφεύγοντας ενέργεια ή παράλειψη που θα μπορούσε να αποκαλύψει, δημοσιεύσει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιήσει σε τρίτους, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο, οιαδήποτε στιγμή, οιαδήποτε εκ των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, οι οποίες περιήλθαν σε γνώση αυτών κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης Τα ώδε συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου ουδείς εκ του προσωπικού των, των εκπροσώπων των ή των συνεργατών των παραβεί την ως άνω αναφερόμενη υποχρέωση τηρήσεως εμπιστευτικότητος και εχεμυθείας. Έκαστο των συμβαλλομένων Μερών οφείλει να διαθέτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο εις πρόσωπα απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Συμφωνίας κατά την έκταση που απαιτείται κάθε φορά και τα οποία πρόσωπα θα δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητος Οι όροι που περιέχονται στο παρόν άρθρο δεν περιορίζουν ούτε καταργούν τα δικαιώματα του συμβαλλόμενου Μέρους εάν οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες: α) τη στιγμή της αποκαλύψεώς τους ήταν ήδη δημόσια γνωστές λόγω νομίμου γραπτής δημοσιεύσεώς των, ή β) ευρίσκοντο εις την κατοχή συμβαλλομένου μέρους νομίμως και αποδεδειγμένως προ της αποκαλύψεώς των, ή γ) αποκτήθηκαν από συμβαλλόμενο μέρος νομίμως, άνευ αθετήσεως συμβατικής δεσμεύσεως ή δ)- η δημοσίευσή τους έχει εγκριθεί κατόπιν εγγράφου προηγουμένης αδείας του ετέρου συμβαλλόμενου μέρους, ή ε) επιβάλλεται να αποκαλυφθούν δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας εχεμύθειας δεσμεύει τα ώδε συμβαλλόμενα μέρη και μετά την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσης. Άρθρο 15: Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών 15.1.Η παρούσα Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται από τους νόμους και τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου Τα Μέρη ρητώς συμφωνούν ότι εις περίπτωση καθ ην ανακύψουν διαφορές κατά την εκτέλεση της παρούσης θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τις ως άνω διαφορές μέσω διαδικασίας φιλικής διευθετήσεως Εις περίπτωση αδυναμίας φιλικής διευθετήσεως τυχόν διαφορών, και εφόσον δεν προβλέπεται ειδικότερο τι ως προς τον τρόπο επιλύσεως αυτών, από ειδικούς όρους της Συμβάσεως, αρμόδια

6 δικαστήρια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν ή απορρέουν εκ της παρούσης ή εξ οιασδήποτε τροποποιήσεως αυτής, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 16: Τροποποιήσεις 16.1.Οι όροι της παρούσης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο κατόπιν εγγράφου συμφωνίας των Μερών υπό την επιφύλαξη του όρου Σε περίπτωση οιασδήποτε μεταβολής της νομοθεσίας ή εκδόσεως αποφάσεως αρμοδίων εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών και φορέων που επηρεάζουν καθ οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της παρούσης Συμβάσεως, ο Προμηθευτής δύναται να προβεί εις μονομερή τροποποίηση των όρων της Συμβάσεως ούτως ώστε η τελευταία να περιγράφει το σύνολο των νομικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των Μερών, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν και να γνωστοποιεί εγγράφως την τροποποίηση εις τον Πελάτη. Άρθρο 17: Τελικές Διατάξεις 17.1.Η παρούσα Σύμβαση ήτοι το Προοίμιο, τα Άρθρα ως και τα Παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής, αποτελεί το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ των Μερών που σχετίζονται με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και καταργεί κάθε προηγούμενη, έγγραφη ή προφορική ή άλλη σχετική συμφωνία μεταξύ τους Το κύρος ή η εκτελεστότης οιουδήποτε όρου της παρούσης δεν επηρεάζεται από την ακυρότητα ή το μη εκτελεστό όρου της παρούσης, εις ην περίπτωσιν τα Μέρη υποχρεούνται προς αντικατάσταση ακυρωθέντος όρου δια όρου παρομοίου περιεχομένου Η παράλειψις οιουδήποτε Μέρους όπως εμμείνει στην αυστηρή τήρηση εκ του ετέρου Μέρους οιουδήποτε όρου της παρούσης δε θα συνιστά παραίτησή του εξ αυτού δια το μέλλον και της λήψεως μέτρων σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και άπαντες οι όροι του παρόντος θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια Επιτρέπεται η μεταβίβαση ή εκχώρηση από τον Προμηθευτή εις οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ίδια δε εις οιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη Εταιρεία του αυτού Ομίλου Εταιρειών, οιασδήποτε απαιτήσεως, δικαιώματος ή αγωγής που διατηρεί κατά του Πελάτη και απορρέει ή σχετίζεται καθ οιονδήποτε τρόπο μετά της παρούσης Συμβάσεως. Ιδιαιτέρως δε ως προς την είσπραξη απαιτήσεων του Προμηθευτή απορρεουσών εκ της παρούσης Συμβάσεως συμφωνείται ότι ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει εις τρίτους την είσπραξη των απαιτήσεών του εφόσον ενημερώσει προς τούτο εγγράφως τον Πελάτη Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο Προμηθευτής τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ως τροποποιημένος ισχύει και ρητά συναινεί δια του παρόντος στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτού από τον Προμηθευτή, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 11 και 12 του ανωτέρω νόμου.

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GREEK ENVIRONMENTAL AND ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GREEN» (εφεξής «GREEN») και ο Πελάτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NECO TRADING A.Ε. εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ., εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ) Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεία με την επωνυμία Volterra Aνώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ενέργειας με αρ. μητρώου συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ. Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Διεύθυνση Πωλήσεων 01/11/2015 Οικονομικά Προγράμματα Χαμηλής Τάσης Της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ Ισχύς από 1 η Νοεμβρίου 2015 1. Πρόγραμμα Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ www.watt-volt.gr ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ WATT + VOLT ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ home energy ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΦΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ www.watt-volt.gr ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ WATT + VOLT ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ «Στ (τόπος), σήμερα, την.., ημέρα, αφενός μεν ο κάτοχος της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την επωνυμία και έδρα, νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV001689733 2013-10-30

13SYMV001689733 2013-10-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 19325 13SYMV001689733 2013-10-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ/ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Ορισμοί: Αυτοκινητόδρομοι/Φορείς Διαχείρισης Διοδίων: Νοούνται oι κάτωθι οδικοί άξονες και αντίστοιχα οι φορείς διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΜΗΜΑ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...5 ΆΡΘΡΟ 1...5 Πεδίο Εφαρµογής και Ορισµοί...5 ΆΡΘΡΟ 2...7 Εποπτεία εφαρµογής του Κώδικα Προµήθειας...7 ΆΡΘΡΟ 3...7 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0476/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΟΣΠΑ) Προς.. 1. Οι πρώην εργαζόμενοι των εταιρειών του Ομίλου της Ολυμπιακής είναι κάτοχοι και δικαιούχοι ομολόγων εκδόσεως του Ελληνικού Δημοσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας διαχείρισης κινητών πραγμάτων για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό των δημοσίων υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας αναφορικά με τη δρομολόγηση δικαστικού αγώνα

Διαβάστε περισσότερα