preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA"

Transcript

1 ET EL HU LV LT Kasutusjuhend 2 Οδηγίες Χρήσης 13 Használati útmutató 26 Lietošanas instrukcija 38 Naudojimo instrukcija 50 Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA

2 Sisukord Ohutusinfo 2 Ohutusjuhised 3 Seadme kirjeldus 5 Kasutamine 5 Igapäevane kasutamine 6 Ohutusinfo Vihjeid ja näpunäiteid 7 Puhastus ja hooldus 8 Veaotsing 9 Paigaldamine 11 Tehnilised andmed 12 Jäetakse õigus teha muutusi. Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada. Laste ja ohustatud inimeste turvalisus Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia. Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna. Üldine ohutus See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks: Talumajapidamistes, personalile mõeldud köökides kauplustes või kontorites Hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades. Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul. 2

3 Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid. Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist. Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole tootja poolt spetsiaalselt soovitatud. Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit. Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid. Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid). Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt. Ohutusjuhised Paigaldamine HOIATUS! Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik! Eemaldage kõik pakkematerjalid. Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada. Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Olge seadme teise kohta viimisel ettevaatlik, sest see on raske. Kasutage alati kaitsekindaid. Jälgige, et õhk saaks seadme ümber vabalt liikuda. Enne seadme vooluvõrku ühendamist oodake vähemalt 4 tundi. See on vajalik selleks, et õli saaks kompressorisse tagasi valguda. Ärge paigutage seadet radiaatorite, pliitide ega ahjude lähedusse. Seadme tagakülg tuleb paigutada vastu seina. Ärge paigutage seadet otsese päikesevalgusega kohta. Ärge paigaldage seda seadet liiga niiskesse või külma kohta, näiteks soojustamata ruumi, garaaži või keldrisse. Seadme teise kohta viimisel tõstke seda esiservast, et vältida põranda kriimustamist. Elektriühendus HOIATUS! Tulekahju- ja elektrilöögioht! Seade peab olema maandatud. Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga. Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud ohutut pistikupesa. Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid. Veenduge, et te elektrilisi osi ei vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet, kompressorit). Elektriliste osade vahetamiseks pöörduge teeninduskeskusse või elektriku poole. Toitejuhe peab jääma toitepistikust allapoole. Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule. 3

4 Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust. Kasutamine HOIATUS! Vigastuse, põletuse või elektrilöögioht! Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi. Ärge pange seadmesse muid elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat), kui see pole tootja poolt ette nähtud. Olge ettevaatlik külmutusagensi süsteemiga see on õrn. Külmutusagens sisaldab isobutaani (R600a), mis on suhteliselt keskkonnaohutu gaas. Siiski on see tuleohtlik. Kui külmutusagens on viga saanud, siis veenduge, ega seadmest ei tule leeke või suitsu. Õhutage ruum korralikult. Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks vastu seadme plastpindu. Ärge asetage kihisevaid jooke sügavkülmikusse. See tekitab joogipudelis rõhku. Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase ega vedelikke. Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale. Ärge katsuge kompressorit ega kondensaatorit. Need on kuumad. Ärge eemaldage sügavkülmikust toiduaineid ega puutuge neid märgade või niiskete kätega. Ärge külmutage juba ülessulatatud toiduaineid. Järgige külmutatud toiduainete pakenditel olevaid säilitusjuhiseid. Sisevalgusti Selle seadme valgusti tüüp ei sobi eluruumide valgustamiseks. Puhastus ja hooldus HOIATUS! Seadme vigastamise või kahjustamise oht! Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti. Selle seadme jahutusüksus sisaldab süsivesinikke. Süsteemi tohib hooldada ja laadida ainult kvalifitseeritud tehnik. Kontrollige regulaarselt külmiku äravooluava; vajadusel puhastage. Kui äravooluava on ummistunud, koguneb sulamisvesi seadme põhjale. Jäätmekäitlus HOIATUS! Lämbumis- või vigastusoht! Eemaldage seade vooluvõrgust. Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja visake ära. Eemaldage uksekäepide, et vältida laste ja loomade seadmesse lõksujäämist. Selle seadme külmutusagensi süsteem ja isolatsioonimaterjalid on osoonisõbralikud. Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku gaasi. Seadme õige kõrvaldamise kohta saate täpsemaid juhiseid kohalikust omavalitsusest. Ärge vigastage soojusvaheti läheduses paiknevat jahutusüksust. 4

5 Seadme kirjeldus Toote ülevaade Juurviljasahtlid 2 Kapiosa riiulid 3 Juhtpaneel 4 Ukseriiulid Kasutamine Pudeliriiul 6 Sügavkülmuti sahtlid 7 Andmesilt Sisselülitamine Pange toitepistik pistikupessa. Keerake temperatuuriregulaator päripäeva keskmisse asendisse. Väljalülitamine Seadme väljalülitamiseks keerake temperatuuriregulaator asendisse "O". Temperatuuri reguleerimine Keerake temperatuuriregulaatorit madalama seade suunas, et valida minimaalne külmutustase või kõrgema seade suunas, et valida maksimaalne külmutustase. Kõige sobivam on tavaliselt keskmine säte. Sobiva sätte valimisel tuleb pidada meeles, et seadme sisetemperatuur sõltub: ruumi temperatuurist; 5

6 ukse avamise sagedusest; säilitatava toidu kogusest; seadme asukohast. Igapäevane kasutamine HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Esmane sisselülitamine ETTEVAATUST! Enne seadme emakordset sisselülitamist laske seadmel püstiasendis vähemalt neli tundi seista. Selle aja jooksul jõuab õli kompressorisse valguda. Vastasel juhul võib tekkida kompressori või elektrooniliste komponentide tõrge. Külmutatud toidu säilitamine Esmakordsel käivitamisel või pärast pikemaajalist kasutuspausi laske seadmel vähemalt 2 tundi töötada, enne kui sügavkülmikuosasse toiduaineid asetate. Tänu sügavkülmuti korvidele on vajalike toidupakkide leidmine kiire ja lihtne. Kui soovite säilitada suuremas koguses toiduaineid, siis eemaldage kõik sahtlid (välja arvatud kõige alumine korv, mis tagab piisava õhuringluse). Kõikidele riiulitele (välja arvatud kõige ülemisele) võib paigutada toiduaineid, mis jäävad uksest 15 mm kaugusele. Sulatamisprotsessi tahtmatul käivitumisel, näiteks elektrikatkestuse tõttu, kui seade on olnud toiteta kauem kui tehniliste andmete tabelis toodud "temperatuuri tõusu aeg" seda lubaks, tuleb sulatatud toit kiiresti ära tarvitada või koheselt küpsetada ja seejärel uuesti külmutada (pärast jahtumist). Kui ümbritseva keskkonna temperatuur on kõrge või kui seade on täis ja temperatuur on seatud madalale tasemele, võib see põhjustada härmatise tekkimist tagaseinal. Sellisel juhul tuleb temperatuuriregulaator seada kõrgemale temperatuurile, et võimaldada automaatset sulatamist ja vähendada seeläbi energia tarbimist. Värske toidu külmutamine Sügavkülmutiosa sobib värske toidu külmutamiseks ning külmutatud ja sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks säilitamiseks. Värskete toiduainete külmutamiseks ei pea keskmist seadet muutma. Kui aga soovite kiiremat külmutamist, keerake maksimaalse külmutustaseme saavutamiseks temperatuuriregulaatorit kõrgema seade suunas. Selles olekus või külmikuosa temperatuur langeda alla 0 C. Sel juhul keerake temperatuuriregulaatorit soojemale tasemele. Värsked külmutatavad toiduained võite panna,,alumisse sektsiooni,,,,,. Maksimaalne toidu kogus, mida 24 tunni jooksul külmutada saab, on ära toodud seadme siseküljel asuval andmeplaadil. Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle aja jooksul ärge muid toiduaineid külmutamiseks lisage. Sulatamine Sügavkülmutatud või külmutatud toitu võib sulatada kas külmikuosas või hoopis toatemperatuuril, olenevalt sellest, kui palju aega selleks on. Väikseid toiduportsjoneid võib valmistada ka külmutatult, otse sügavkülmikust võetuna: sel juhul kulub toiduvalmistamiseks rohkem aega. 6

7 Liigutatavad riiulid Külmiku seintel on mitu siini, mille abil saab riiuleid paigaldada nii, nagu teile meeldib. Ukseriiulite paigutamine Erineva suurusega toidupakendite hoiustamiseks saab ukseriiuleid paigutada erinevatele kõrgustele. Tõmmake riiulit järk-järgult nooltega näidatud suunas kuni see lahti tuleb ning paigutage soovikohaselt ümber Vihjeid ja näpunäiteid Normaalsed töötamise ajal kostuvad helid Järgmised helid on töötamise ajal normaalsed: Nõrk vulisemise ja mulisemise heli süsteemist, kui külmutusagensi pumbatakse. Vihisev ja tuksuv heli kompressorist, kui külmutusagensi pumbatakse. Järsk praksuv heli seadme seest, mida põhjustab soojuspaisumine (loomulik ja ohutu füüsikaline nähtus). Nõrk klõpsuv heli temperatuuri regulaatorist, kui kompressor lülitub sisse või välja. Sügavkülmuti sahtlite eemaldamine Sügavkülmuti sahtlid on varustatud tõkisega, et vältida nende kogemata eemaldamist või väljakukkumist. Sahtli eemaldamisel sügavkülmutist tõmmake seda enda poole ja lõpp-punktini jõudmisel eemaldage sahtel, tõstes selle esiosa ülespoole. Tagasipanemisel tõstke veidi sahtli esiosa, et see sügavkülmutisse sisestada. Kui olete jõudnud üle lõpuosa, lükake sahtlid tagasi oma kohtadele. 1 2 Näpunäiteid energia säästmiseks Ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja ärge jätke ust lahti kauemaks, kui hädavajalik. Kui ruumi temperatuur on kõrge või kui seade on täis ja temperatuuriregulaator on seatud madalale tasemele, võib kompressor pidevalt töötada, põhjustades härmatise või jää tekkimist aurustil. Sellisel juhul seadke temperatuuriregulaator soojemale tasemele, et võimaldada automaatset sulatamist ja vähendada seeläbi energia tarbimist. Soovitusi värske toidu säilitamiseks külmikus Parima tööjõudluse tagamiseks: ärge pange külmikusse sooja toitu või auravaid vedelikke, 7

8 katke toiduained kinni või mähkige sisse, eriti juhul, kui toiduaine on tugeva lõhnaga, pange toidud külmikusse nii, et õhk saaks nende ümber liikuda. Näpunäiteid toidu säilitamiseks külmikus Näpunäited: Liha (igasugune): mähkige polüetüleenkilesse ja pange juurviljasahtli kohal olevale klaasriiulile. Sel viisil säilitage liha ainult üks või kaks päeva, mitte rohkem. Küpsetatud toidud, külmad road jms: tuleks kinni katta; paigutada võib neid igale riiulile. Puu- ja köögiviljad: puhastada korralikult ja panna vastava(te)sse sahtli(te)sse. Või ja juust: hoida sobivas hermeetilises pakendis või mähkida alumiiniumfooliumisse või polüetüleenkilesse, et õhk toiduainest eemal hoida. Pudelid: keerake peale kork ja paigutage ukse küljes olevale pudeliriiulile või pudelirestile (kui see on olemas). Pakkimata banaane, kartuleid, sibulaid, küüslauku ei tohi külmikus hoida. Näpunäiteid sügavkülmutamiseks Sügavkülmutamise kõige tõhusamaks kasutamiseks järgige paari olulist soovitust: toidu maksimaalne kogus, mida võib 24 tunni jooksul külmutada, on toodud seadme andmesildil; külmutamisprotsess kestab 24 tundi. Selle aja vältel ei tohi seadmesse toiduaineid lisada; Puhastus ja hooldus külmutage ainult kvaliteetset, värsket ja korralikult puhastatud toitu; jagage toiduained väiksemateks portsjoniteks, et see kiiresti läbi külmuks ja et hiljem saaksite ainult vajaliku koguse üles sulatada; mässige toit fooliumisse või polüetüleenkilesse ja veenduge, et pakend on õhukindel; ärge pange värsket külmutamata toitu külmutatud toidu vastu, kuna vastasel korral külmutatud toidu temperatuur tõuseb; lahjad toiduained säilivad paremini ja kauem kui rasvased toiduained, sool vähendab toidu säilitusaega; jäätükkide tarbimine kohe pärast sügavkülmikust väljavõtmist võib põhjustada naha külmakahjustusi; säilitusaja jälgimiseks on soovitav igale säilitatavale toidule märkida külmutamiskuupäev. Nõuandeid külmutatud toidu säilitamiseks Parima tööjõudluse tagamiseks peaksite: veenduma, et poest ostetud külmutatud toiduaineid säilitatakse juhiseid järgides; pange külmutatud toit pärast ostmist niipea kui võimalik sügavkülmikusse; ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja ärge jätke ust lahti kauemaks, kui hädavajalik; ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja seda ei tohi enam uuesti külmutada; ärge ületage toidu tootja poolt ette nähtud säilitusaega. HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Regulaarne puhastamine Seadet tuleb regulaarselt puhastada: puhastage seadme sisemus ja tarvikud leige vee ja neutraalse seebiga; kontrollige regulaarselt uksetihendeid ja pühkige need puhtaks, eemaldades mustuse ja prahi. loputage ja kuivatage põhjalikult. Ärge tõmmake, teisaldage ega vigastage torusid ja/või kaableid, mis paiknevad korpuses. Ärge kasutage seadme sisemuse puhastamiseks kunagi pesuaineid, abrasiivseid pulbreid, tugeva lõhnaga puhastusvahendeid ega vaha, kuna need võivad pinda kahjustada ja jätta tugeva lõhna. Puhastage seadme tagaküljel asuv kondensaator (must võrestik) ja kompressor 8

9 harjaga. See parandab seadme jõudlust ja vähendab elektritarbimist. Olge ettevaatlik, et vältida jahutussüsteemi vigastamist. Seadme teisaldamisel tõstke seda esiservast, et vältida põranda kriimustamist. Külmiku sulatamine Normaalkasutuse ajal eemaldatakse härmatis külmiku aurusti küljest automaatselt iga kord, kui kompressor seiskub. Sulamisvesi nõrgub mööda renni spetsiaalsesse seadme tagaküljel kompressori kohal asuvasse anumasse, kus see aurustub. Puhastage regulaarselt külmiku sees keskel olevat äravooluava auku, et ära hoida vee kogunemist ja külmikus olevatesse toiduainetesse imbumist. Veaotsing HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Mida teha, kui... Seadme mittekasutamise perioodid Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, siis rakendage järgmisi ohutusmeetmeid: 1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti. 2. Eemaldage kõik toiduained. 3. Puhastage seade ja kõik tarvikud. 4. Jätke uks/uksed lahti, et vältida ebameeldivate lõhnade tekkimist. HOIATUS! Kui seade jääb sisse, siis paluge kellelgi seda aeg-ajalt kontrollida, et vältida säilitatava toidu riknemist elektrikatkestuse korral. Probleem Võimalik põhjus Lahendus Seade ei tööta. Seade on välja lülitatud. Lülitage seade sisse. Seade teeb liiga valju müra. Toitepistik ei ole korralikult pistikupessa ühendatud. Pistikupesas ei ole voolu. Seade ei ole paigutatud tasapinnaliselt. Ühendage toitepistik korralikult pistikupessa. Ühendage pistikupessa mõni muu elektriseade. Võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. Kontrollige, kas seade paikneb stabiilselt. Lamp ei põle. Lamp on ooterežiimis. Sulgege ja avage uks. 9

10 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Kompressor töötab pidevalt. Härmatist ja jääd on liiga palju. Vesi voolab mööda külmutuskapi tagapaneeli. Külmutuskapi sees voolab vesi. Põrandal on vett. Temperatuur seadmes on liiga madal/kõrge. Lamp on rikkis. Temperatuur on valesti valitud. Panite külmikusse korraga liiga palju toiduaineid. Toa temperatuur on liiga kõrge. Seadmesse paigutatud toit oli liiga soe. Uks ei ole korralikult suletud. Uks ei ole korralikult kinni või on tihend deformeerunud/ määrdunud. Automaatse sulamisprotsessi ajal sulab tagapaneelil olev härmatis. Vee väljavooluava on ummistunud. Toiduained takistavad vee voolamist veekogumisnõusse. Sulamisvee väljavooluava ei ole ühendatud kompressori kohal asuva aurustumisrenniga. Temperatuuriregulaator ei ole õigesti seadistatud. Uks ei ole korralikult suletud. Vt jaotist "Lambi vahetamine". Vt jaotist "Kasutamine". Oodake paar tundi, seejärel kontrollige uuesti temperatuuri. Kontrollige andmesildil olevat kliimaklassi. Enne toidu hoiustamist laske sel jahtuda toatemperatuurini. Vt jaotist "Ukse sulgemine". Vt jaotist "Ukse sulgemine". Viga ei ole. Puhastage vee väljavooluava. Veenduge, et toiduained ei puutuks tagapaneeli. Kinnitage sulamisvee väljavoolujuhik aurustumisrenni. Valige kõrgem/madalam temperatuur. Toidu temperatuur on liiga kõrge. Hoiustasite korraga liiga palju toiduaineid. Ust on avatud liiga tihti. Seadmes ei ole külma õhu ringlust. Vt jaotist "Ukse sulgemine". Laske toiduainetel jahtuda toatemperatuurini, enne kui need külmikusse asetate. Ärge pange külmikusse korraga liiga palju toitu. Avage uks ainult vajadusel. Veenduge, et seadmes on tagatud külma õhu ringlus. Kui neist nõuannetest abi ei ole, helistage lähimasse vastava kaubamärgiga seotud teenindusse. Ukse sulgemine 1. Puhastage uksetihendid. 10

11 2. Vajadusel reguleerige ust. Vt jaotist "Paigaldamine". 3. Vajadusel asendage katkised uksetihendid uutega. Pöörduge müügijärgse teeninduse poole. 2 1 Lambi asendamine Seade on varustatud pikaajalise sisemise LED-valgustiga. ETTEVAATUST! Eemaldage toitepistik pistikupesast. 1. Lükake läbipaistvat katet õrnalt üles ja alla ning samal ajal tõmmake see nooltega näidatud suunas lahti. Paigaldamine HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Paigaldamine Selle seadme võib paigaldada kuiva, hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev temperatuur jääb seadme andmesildil olevasse kliimaklassi vahemikku: Kliimaklass Ümbritseva õhu temperatuur SN +10 C kuni + 32 C N +16 C kuni + 32 C ST +16 C kuni + 38 C T +16 C kuni + 43 C Kui temperatuur jääb sellest vahemikust väljapoole, võivad mõne mudeli töös tekkida probleemid. Õige töö on tagatud ainult ette nähtud temperatuurivahemikus. Kui te pole kindel, kuhu seade paigaldada, siis pöörduge müüja, klienditeeninduse või lähima teeninduskeskuse poole Vahetage vana lamp uue vastu, mis on vanaga sarnase võimsuse ja kujuga ning spetsiaalselt kodumasinate jaoks mõeldud. (Maksimumvõimsus on märgitud lambi kattele.) 3. Pange lambi kate tagasi. 4. Ühendage toitepistik pistikupessa. 5. Avage uks. Kontrollige, kas lamp läheb põlema. Elektriühendus Enne vooluvõrguga ühendamist veenduge, et andmesildil olevad elektriandmed vastavad teie kohalikule vooluvõrgule. Seade peab olema maandatud. Toitekaabli pistikul on selle jaoks vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole maandatud, konsulteerige pädeva elektrikuga ja ühendage seade eraldi maandusjuhiga, mis vastab kehtivatele normidele. Seadme ohutusmeetmete eiramisel vabaneb tootja mis tahes vastutusest. See seade vastab EÜ direktiividele. 11

12 Tehnilised andmed Tehnilised andmed Vastavalt IKIM-i määrusele 1/1998. (I. 12.). Tootja Toote kategooria Electrolux Külmik - sügavkülmuti Kõrgus mm 1845 Laius mm 595 Sügavus mm 642 Külmiku maht Liitrid 226 Sügavkülmiku maht Liitrid 111 Energiaklass (alates A++ kuni G, kus A++ on kõige tõhusam ja G kõige vähem tõhus ) Energiatarve (olenevalt kasutusest ja paigalduskohast) A+ kw/h aastas 308 Tähis tärnides **** Temperatuuri tõusu aeg Tundi 30 Külmutusvõimsus kg / 24 h 4 Kliimaklass SN-N-ST-T Pinge Volti Sagedus Hz 50 Müratase db/a 40 Integreeritud Ei Täiendavad tehnilised andmed on kirjas andmesildil, mis asub seadme sise- või välisküljel, ja energiasildil. JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse. 12

13 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 13 Οδηγίες για την ασφάλεια 14 Περιγραφή προϊόντος 16 Λειτουργία 16 Καθημερινή χρήση 17 Υποδείξεις και συμβουλές 19 Φροντίδα και καθάρισμα 20 Αντιμετωπιση προβληματων 21 Εγκατάσταση 23 Τεχνικά στοιχεία 24 Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση. Πληροφορίες για την ασφάλεια Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: Αγροικίες, χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν και άλλα περιβάλλοντα στέγασης Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή την εντοιχισμένη κατασκευή. 13

14 Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή διαφορετικά τεχνητά μέσα για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης από εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής. Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό του θαλάμου αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι συσκευές οι οποίες προτείνονται για αυτή τη χρήση από τον κατασκευαστή. Μη χρησιμοποιείτε ψεκασμό με νερό ή ατμό για το καθάρισμα της συσκευής. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως φιάλες αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι. Οδηγίες για την ασφάλεια Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της. Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή. Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι βαριά. Φοράτε πάντα γάντια ασφαλείας. Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή. Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι να επιστρέψει στο συμπιεστή. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους ή εστίες μαγειρέματος. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε μέρη με πολύ υγρασία ή κρύο, όπως αποθήκες, γκαράζ ή κελάρια κρασιού. Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος για να μη χαράξετε το δάπεδο. Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών 14

15 χαρακτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο. Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας. Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και μπαλαντέζες. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις τροφοδοσίας, καλώδιο τροφοδοσίας, συμπιεστής). Επικοινωνήστε με το Σέρβις ή με ηλεκτρολόγο για την αλλαγή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να παραμένει χαμηλότερα από το ύψος του φις τροφοδοσίας. Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας. Χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής. Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. παγωτομηχανές) μέσα στη συσκευή, εκτός αν αναφέρονται ως κατάλληλες για τον σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού περιέχει ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο. Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παρουσία φλόγας και πηγών ανάφλεξης στο χώρο. Αερίστε τον χώρο. Μην αφήνετε ζεστά αντικείμενα να έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά μέρη της συσκευής. Μην τοποθετείτε αναψυκτικά ποτά στο θάλαμο του καταψύκτη. Στο θάλαμο καταψύκτη αναπτύσσεται πίεση στα δοχεία αυτών των ποτών. Μη φυλάσσετε εύφλεκτα αέρια και υγρά στη συσκευή. Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα προϊόντα. Μην αγγίζετε τον συμπιεστή ή τον συμπυκνωτή. Αυτά τα εξαρτήματα είναι ζεστά. Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή νωπά, μην αφαιρείτε ή μην αγγίζετε προϊόντα από τον θάλαμο του καταψύκτη. Μην καταψύχετε εκ νέου τρόφιμα που έχετε αποψύξει. Ακολουθείτε τις οδηγίες αποθήκευσης στη συσκευασία των κατεψυγμένων τροφίμων. Εσωτερικός φωτισμός Ο τύπος του λαμπτήρα που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή δεν είναι κατάλληλος για φωτισμό οικιακών χώρων Φροντίδα και καθάρισμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού ή βλάβης της συσκευής. Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Η συσκευή αυτή περιέχει υδρογονάνθρακες στην ψυκτική μονάδα. Η συντήρηση και η αναπλήρωση του ψυκτικού υγρού της μονάδας πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο άτομο. Επιθεωρείτε τακτικά την αποστράγγιση της συσκευής και, αν απαιτείται, καθαρίζετέ την. Εάν η αποστράγγιση είναι φραγμένη, το νερό απόψυξης συσσωρεύεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Απόρριψη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. 15

16 Αφαιρέστε την πόρτα για να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή ζώων μέσα στη συσκευή. Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού και τα μονωτικά υλικά αυτής της συσκευής είναι φιλικά προς το όζον. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτο αέριο. Επικοινωνήστε με τις δημοτικές Περιγραφή προϊόντος Επισκόπηση προϊόντος αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη της συσκευής. Μην προκαλείτε ζημιά στο τμήμα της ψυκτικής μονάδας που βρίσκεται κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας Συρτάρια λαχανικών 2 Ράφια θαλάμου 3 Πίνακας χειριστηρίων 4 Ράφια πόρτας 5 Ράφι μπουκαλιών 6 Συρτάρια καταψύκτη 7 Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών Λειτουργία Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε το φις σε μια πρίζα. Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας προς τα δεξιά σε μια μέτρια ρύθμιση. 16

17 Απενεργοποίηση της συσκευής Για να απενεργοποιηθεί η συσκευή, στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση «O». Ρύθμιση θερμοκρασίας Στρέψτε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας προς τις χαμηλότερες ρυθμίσεις για την επίτευξη της ελάχιστης ψύξης, ή προς τις υψηλότερες ρυθμίσεις για την επίτευξη της μέγιστης ψύξης. Η πλέον κατάλληλη είναι συνήθως μια ενδιάμεση ρύθμιση. Η ακριβής ρύθμιση πρέπει να επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής εξαρτάται από: Καθημερινή χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια. Πρώτη ενεργοποίηση ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την τοποθέτηση του φις τροφοδοσίας στην πρίζα και την ενεργοποίηση του θαλάμου για πρώτη φορά, αφήστε τη συσκευή σε όρθια θέση για τουλάχιστον 4 ώρες. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος για την επιστροφή του λαδιού στο συμπιεστή. Διαφορετικά, ο συμπιεστής ή τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να υποστούν βλάβη. Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Κατά την αρχική ενεργοποίηση ή μετά από μια περίοδο εκτός λειτουργίας, προτού τοποθετήσετε τα προϊόντα στον θάλαμο καταψύκτη, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες. Τα καλάθια καταψύκτη διασφαλίζουν την εύκολη και γρήγορη ανεύρεση των συσκευασιών τροφίμων που αναζητάτε. Εάν πρόκειται να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, αφαιρέστε όλα τα συρτάρια εκτός του κάτω καλαθιού, το οποίο τη θερμοκρασία δωματίου, πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα, την ποσότητα των αποθηκευμένων τροφίμων, τη θέση της συσκευής. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή ή η συσκευή είναι πλήρως φορτωμένη, και η συσκευή έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία, ενδέχεται να δημιουργηθεί πάγος στο πίσω τοίχωμα. Σε αυτή την περίπτωση, θέστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας σε υψηλότερη θερμοκρασία ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη απόψυξη καθώς και η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. διασφαλίζει τη σωστή κυκλοφορία του αέρα. Μπορείτε να τοποθετήσετε τρόφιμα τα οποία εξέχουν 15 mm από την πόρτα σε όλα τα ράφια εκτός από το πιο ψήλο. Σε περίπτωση κατά λάθος απόψυξης, για παράδειγμα λόγω διακοπής ρεύματος, εάν το ρεύμα ήταν κομμένο για περισσότερο χρόνο από την τιμή που αναγράφεται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών στην ενότητα «χρόνος ανόδου», τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν σύντομα ή να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν εκ νέου (αφού έχουν κρυώσει). Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων Ο θάλαμος του καταψύκτη είναι κατάλληλος για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, καθώς και για τη μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και προϊόντων βαθιάς κατάψυξης. Για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων δεν είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη μέτρια ρύθμιση. Ωστόσο, για λειτουργία πιο γρήγορης κατάψυξης, στρέψτε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στις υψηλότερες ρυθμίσεις για την επίτευξη μεγαλύτερης ψύξης. 17

18 Σε αυτή την περίπτωση, η θερμοκρασία στο θάλαμο του ψυγείου ενδέχεται να μειωθεί κάτω από τους 0 C. Αν συμβεί αυτό, θέστε και πάλι το ρυθμιστή θερμοκρασίας σε μια πιο θερμή ρύθμιση. τα ράφια της πόρτας μπορούν να τοποθετούνται σε διαφορετικά ύψη. Τραβήξτε σταδιακά το ράφι προς την κατεύθυνση των βελών μέχρι να αποδεσμευτεί και στη συνέχεια τοποθετήστε το στη θέση που επιθυμείτε. Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα προς κατάψυξη στον κάτω θάλαμο. Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, μια ετικέτα που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: διάστημα κατά το οποίο δεν πρέπει να προσθέσετε άλλα τρόφιμα προς κατάψυξη. Απόψυξη Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή της κατάψυξης, πριν τη χρήση τους, μπορούν να αποψύχονται στο θάλαμο ψυγείου ή σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο για απόψυξη. Τα μικρά κομμάτια μπορούν να μαγειρεύονται ακόμη και κατεψυγμένα, απευθείας από τον καταψύκτη: σε αυτήν την περίπτωση, το μαγείρεμα διαρκεί περισσότερο. Μετακινούμενα ράφια Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εφοδιασμένα με μια σειρά από ράγες, ώστε να είναι δυνατή η κατ επιλογή τοποθέτηση των ραφιών Αφαίρεση των καλαθιών του καταψύκτη Τα καλάθια κατάψυξης διαθέτουν αναστολέα, ώστε να αποτρέπεται η τυχαία αφαίρεση ή πτώση τους. Εάν θέλετε να αφαιρέσετε ένα καλάθι από τον καταψύκτη, τραβήξτε το προς το μέρος σας και μόλις φτάσετε στο τελικό σημείο της διαδρομής του, σηκώστε το μπροστινό του μέρος προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε. Για να τοποθετήσετε το καλάθι ξανά πίσω, σηκώστε ελαφρά το μπροστινό του μέρος και εισαγάγετέ το στον καταψύκτη. Όταν ξεπεράσετε τα τελικά σημεία της διαδρομής τους, σπρώξτε τα καλάθια να επιστρέψουν στη θέση τους. 1 2 Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας Για να είναι δυνατή η αποθήκευση συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών, 18

19 Υποδείξεις και συμβουλές Κανονικοί ήχοι λειτουργίας Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας: Ένας αμυδρός ήχος γουργουρίσματος ακούγεται από τις σερπαντίνες όταν το ψυκτικό αντλείται. Ένα βουητό και ένας παλλόμενος ήχος ακούγεται από τον συμπιεστή όταν το ψυκτικό αντλείται. Ένας ξαφνικός ήχος σπασίματος από το εσωτερικό της συσκευής ο οποίος προκαλείται από τη θερμική διαστολή (ένα φυσικό και ακίνδυνο φυσικό φαινόμενο). Ένας αμυδρός ήχος κλικ από το ρυθμιστή θερμοκρασίας όταν ο συμπιεστής ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται. Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, ο Ρυθμιστής Θερμοκρασίας βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία και η συσκευή είναι πλήρως φορτωμένη, ο συμπιεστής ίσως λειτουργεί συνεχώς, δημιουργώντας πάγο στον εξατμιστήρα. Σε αυτή την περίπτωση, θέστε τον Ρυθμιστή Θερμοκρασίας προς θερμότερες ρυθμίσεις, ώστε να είναι δυνατή η αυτόματη απόψυξη και επομένως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Συμβουλές ψύξης φρέσκων τροφίμων Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα: μην αποθηκεύετε στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται καλύπτετε ή τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα εάν μυρίζουν έντονα τοποθετείτε τα τρόφιμα με τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω τους Συμβουλές ψύξης Χρήσιμες συμβουλές: Κρέας (όλοι οι τύποι): τυλίξτε σε πλαστικές σακούλες και τοποθετήστε το στο γυάλινο ράφι επάνω από το συρτάρι των λαχανικών. Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με αυτό τον τρόπο μόνο για μία ή δύο ημέρες το πολύ. Μαγειρεμένα τρόφιμα, κρύα πιάτα, κ.λπ.: αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και μπορούν να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ράφι. Φρούτα και λαχανικά: αυτά θα πρέπει να πλένονται καλά και να τοποθετούνται στο(α) ειδικό(ά) συρτάρι(α) που παρέχεται(ονται). Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή να τυλίγονται με αλουμινόχαρτο ή σε πλαστικές σακούλες αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα. Μπουκάλια: αυτά θα πρέπει να είναι ταπωμένα και θα πρέπει να αποθηκεύονται στο ράφι μπουκαλιών στην πόρτα ή (αν διατίθεται) στη σχάρα μπουκαλιών. Οι μπανάνες, οι πατάτες, τα κρεμμύδια και το σκόρδο, εάν δεν είναι συσκευασμένα, δεν πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο. Συμβουλές κατάψυξης Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλεύεστε στο έπακρο τη διαδικασία κατάψυξης, ακολουθούν ορισμένες σημαντικές συμβουλές: η μέγιστη ποσότητα των τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί μέσα σε 24 ώρες αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν θα πρέπει να προστίθενται άλλα τρόφιμα για κατάψυξη καταψύχετε μόνο πρώτης ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα αποθηκεύετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και πλήρης κατάψυξή τους και η μεταγενέστερη απόψυξη μόνο της απαιτούμενης ποσότητας τυλίγετε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πλαστικές σακούλες και εξασφαλίζετε ότι οι συσκευασίες είναι αεροστεγείς μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα, ώστε να αποτρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας των δεύτερων 19

20 τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και για μεγαλύτερο διάστημα από τα λιπαρά, το αλάτι μειώνει τη διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως μετά την έξοδό τους από την κατάψυξη, μπορούν να προκαλέσουν στο δέρμα εγκαύματα από πάγο είναι σκόπιμο να γράφετε την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε συσκευασία ώστε να μπορείτε να υπολογίζετε το χρόνο αποθήκευσης. Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση της συσκευής αυτής: Φροντίδα και καθάρισμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια. Τακτικός καθαρισμός Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά: καθαρίζετε το εσωτερικό και τα εξαρτήματα με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο σαπούνι. ελέγχετε και σκουπίζετε τακτικά τα λάστιχα της πόρτας, ώστε να παραμένουν καθαρά και χωρίς υπολείμματα. ξεπλένετε και στεγνώνετε τις επιφάνειες καλά. Μην τραβάτε, μετακινείτε ή προκαλείτε ζημιά σε σωληνώσεις ή/και καλώδια που βρίσκονται στο εσωτερικό του θαλάμου. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, σκόνες που χαράζουν, καθαριστικά με πολύ άρωμα ή γυαλιστικό κερί για να καθαρίσετε το εσωτερικό, καθότι αυτά τα υλικά φθείρουν την επιφάνεια και αφήνουν έντονη οσμή. Καθαρίζετε το συμπυκνωτή (μαύρη γρίλια) και το συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής με μια βούρτσα. Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την απόδοση της συσκευής και εξοικονομεί κατανάλωση ρεύματος. ελέγχετε ότι οι συνθήκες διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου ήταν κατάλληλες στο κατάστημα αγοράς τους, εξασφαλίζετε την ταχύτερη δυνατή μεταφορά των κατεψυγμένων τροφίμων από το κατάστημα αγοράς τους στον καταψύκτη, μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από ό,τι είναι απολύτως απαραίτητο, μετά την απόψυξη, τα τρόφιμα αλλοιώνονται γρήγορα και δεν μπορούν να καταψυχθούν ξανά, μην υπερβαίνετε το χρόνο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τους παρασκευαστές των τροφίμων. Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στο σύστημα ψύξης. Όταν μετακινείτε τη συσκευή, να την ανασηκώνετε από το μπροστινό μέρος για να μη χαράξετε το δάπεδο. Απόψυξη του ψυγείου Ο πάγος εξαλείφεται αυτόματα από τον εξατμιστήρα του θαλάμου του ψυγείου κάθε φορά που σταματά ο συμπιεστής κινητήρα κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης. Το νερό της απόψυξης αποστραγγίζεται μέσω μιας σκάφης σε ένα ειδικό δοχείο στο πίσω μέρος της συσκευής, επάνω από το συμπιεστή, όπου και εξατμίζεται. Είναι σημαντικό να καθαρίζεται τακτικά η οπή αποστράγγισης του νερού της απόψυξης στη μέση του αγωγού του θαλάμου του ψυγείου, προκειμένου να αποτρέπεται η υπερχείλιση και το στάξιμο νερού στα τρόφιμα στο εσωτερικό του θαλάμου. 20

21 Περίοδοι εκτός λειτουργίας Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λαμβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις: 1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία. 2. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα. 3. Καθαρίστε τη συσκευή και όλα τα εξαρτήματα. 4. Αφήστε την πόρτα ή τις πόρτες ανοικτές για να αποτρέψετε τις δυσάρεστες οσμές. Αντιμετωπιση προβληματων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια. Τι να κάνετε αν... ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν ο θάλαμος πρόκειται να παραμείνει ενεργοποιημένος, ζητήστε από κάποιο άτομο να ελέγχει το θάλαμο κατά διαστήματα, ώστε να μη χαλάσουν τα τρόφιμα στο εσωτερικό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Η συσκευή δεν λειτουργεί. Η συσκευή κάνει θόρυβο. Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς. Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Δεν έχει συνδεθεί σωστά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Δεν υπάρχει τάση ρεύματος στην πρίζα. Η συσκευή δεν στηρίζεται σωστά. Ο λαμπτήρας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Συνδέστε σωστά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα. Συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή στην πρίζα. Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή. Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία. Τοποθετήσατε ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντικατάσταση του λαμπτήρα». Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Λειτουργία». Περιμένετε μερικές ώρες και ελέγξτε ξανά τη θερμοκρασία. Ανατρέξτε στον πίνακα κλιματικής κατηγορίας στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. 21

22 Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Έχει σχηματιστεί υπερβολικός πάγος. Υπάρχει ροή νερού στην πίσω πλάκα του ψυγείου. Υπάρχει ροή νερού στο εσωτερικό του ψυγείου. Υπάρχει ροή νερού στο δάπεδο. Η θερμοκρασία στη συσκευή είναι πολύ χαμηλή/πολύ υψηλή. Τα τρόφιμα που τοποθετήσατε στη συσκευή ήταν πολύ ζεστά. Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρτα. Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρτα ή το λάστιχο είναι παραμορφωμένο/βρόμικο. Κατά τη διάρκεια της αυτόματης διαδικασίας απόψυξης, ο πάγος λιώνει στην πίσω πλάκα. Η έξοδος νερού είναι φραγμένη. Υπάρχουν τρόφιμα που εμποδίζουν τη ροή του νερού στο συλλέκτη νερού. Η έξοδος του νερού απόψυξης δεν είναι συνδεδεμένη στο δίσκο εξάτμισης που βρίσκεται επάνω από το συμπιεστή. Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ο ρυθμιστής θερμοκρασίας. Δεν έχει κλείσει σωστά η πόρτα. Η θερμοκρασία των τροφίμων είναι πολύ υψηλή. Περιμένετε μέχρι τα τρόφιμα να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου πριν τα αποθηκεύσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας». Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας». Αυτό είναι φυσιολογικό. Καθαρίστε την έξοδο νερού. Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν έρχονται σε επαφή με την πίσω πλάκα. Προσαρμόστε την έξοδο του νερού απόψυξης ώστε να ρέει μέσα στο δίσκο εξάτμισης. Ρυθμίστε υψηλότερη/χαμηλότερη θερμοκρασία. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείσιμο της πόρτας». Αποθηκεύσατε ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Ανοίγετε πολύ συχνά την πόρτα. Δεν υπάρχει κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή. Αφήστε τη θερμοκρασία των τροφίμων να μειωθεί στη θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση. Αποθηκεύστε λιγότερα τρόφιμα ταυτόχρονα. Ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν είναι απαραίτητο. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κυκλοφορία κρύου αέρα στη συσκευή. Εάν το πρόβλημα δεν αποκατασταθεί, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις της μάρκας του προϊόντος σας. Κλείσιμο της πόρτας 1. Καθαρίστε τα λάστιχα της πόρτας. 2. Εάν χρειαστεί, προσαρμόστε την πόρτα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκατάσταση». 22

23 3. Εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα ελαττωματικά λάστιχα της πόρτας. Επικοινωνήστε με το Κέντρο Σέρβις. Αντικατάσταση του λαμπτήρα Η συσκευή διαθέτει εσωτερικό φωτισμό LED μακράς διάρκειας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 1. Ταυτόχρονα, πιέστε με τα δάχτυλά σας το διαφανές κάλυμμα προς τα πάνω και προς τα κάτω και απαγκιστρώστε το ακολουθώντας την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια. Τοποθέτηση Η συσκευή αυτή μπορεί να εγκατασταθεί σε στεγνό, καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κλιματική κατηγορία που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής: Κλιματι κή κατηγο ρία Θερμοκρασία περιβάλλοντος SN +10 C έως + 32 C N +16 C έως +32 C ST +16 C έως + 38 C T +16 C έως + 43 C 2. Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με έναν ίδιας ισχύος και σχήματος, ειδικά σχεδιασμένο για οικιακές συσκευές. (η μέγιστη ισχύς αναγράφεται στο κάλυμμα του λαμπτήρα). 3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του λαμπτήρα. 4. Συνδέστε το φις στην πρίζα. 5. Ανοίξτε την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας ανάβει. Μπορεί να παρουσιαστούν λειτουργικά προβλήματα σε ορισμένους τύπους μοντέλων όταν λειτουργούν εκτός αυτού του εύρους. Η σωστή λειτουργία μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εντός του καθορισμένου εύρους θερμοκρασίας. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το μέρος τοποθέτησης της συσκευής, απευθυνθείτε στον πωλητή, την εξυπηρέτηση πελατών μας ή στο πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις Ηλεκτρική σύνδεση Πριν από τη σύνδεση, επαληθεύστε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της παροχής σας. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το φις του καλωδίου τροφοδοσίας διαθέτει μια επαφή για το σκοπό αυτό. Εάν η πρίζα δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε μια μεμονωμένη γείωση σύμφωνα με τους 23

24 τρέχοντες κανονισμούς, αφού συμβουλευθείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω προφυλάξεων ασφαλείας, ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Τεχνικά στοιχεία Τεχνικά χαρακτηριστικά Σύμφωνα με το διάταγμα 1/1998. (I. 12.) του υπουργού Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού Παραγωγός Κατηγορία προϊόντος Electrolux Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της ΕΟΚ. Ψυγειοκαταψύκτης Ύψος mm 1845 Πλάτος mm 595 Βάθος mm 642 Καθαρή χωρητικότητα ψυγείου Λίτρα 226 Καθαρή χωρητικότητα καταψύκτη Λίτρα 111 Ενεργειακή κλάση (από A++ έως G, όπου A++ είναι η πιο αποδοτική, G είναι η λιγότερο αποδοτική) Κατανάλωση ενέργειας (αναλόγως τη χρήση και τη θέση) A+ kwh/y 308 Βαθμολογία αστεριών **** Χρόνος ανόδου Ώρες 30 Χωρητικότητα κατάψυξης Kg/24 ώρες 4 Κλιματική κατηγορία SN-N-ST-T Τάση Volt Συχνότητα Hz 50 Στάθμη θορύβου db/a 40 Εντοιχιζόμενη συσκευή Όχι Τα τεχνικά δεδομένα αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών στην εξωτερική ή εσωτερική πλευρά της συσκευής και στην ετικέτα ενεργειακής κατανάλωσης. 24

25 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή. 25

26 Tartalom Biztonsági információk 26 Biztonsági utasítások 27 Termékleírás 29 Működés 29 Napi használat 30 Biztonsági információk Hasznos tanácsok és javaslatok 31 Ápolás és tisztítás 33 Hibaelhárítás 33 Üzembe helyezés 36 Műszaki információk 36 A változtatások jogát fenntartjuk. Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót. Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek csak felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. Általános biztonság A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási területekre szánták, mint például: Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák Hotelek, motelek, szállások reggelivel és egyéb lakás céljára szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára Ne takarja le a készülékházon vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat. Csak a gyártó által ajánlott mechanikus berendezéseket vagy eszközöket használjon a leolvasztás meggyorsítására. 26

27 Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör. Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú elektromos berendezéseket használjon a készülék ételtároló rekeszeiben. A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt. A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat. Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat) tárolni a készülékben. Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a gyártó szerelőjének vagy más hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő. Biztonsági utasítások Üzembe helyezés VIGYÁZAT! A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt. Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a levegő a készülék körül. Várjon legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózathoz. Ez azért szükséges, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba. Ne helyezze üzembe a készüléket radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelében. A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani. Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett helyen. Ne telepítse a készüléket túl párás vagy hideg helyekre, például építkezések felvonulási épületébe, garázsba vagy borpincébe. A készülék mozgatásakor a készülék elejének peremét emelje fel, ellenkező esetben megkarcolhatja a padlót. Elektromos csatlakoztatás VIGYÁZAT! Tűz- és áramütésveszély. A készüléket kötelező földelni. Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon. Ne használjon hálózati elosztókat és hosszabbító kábeleket. Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl. hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel, kompresszor) épségére. Ha az elektromos alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz. A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje alatt kell elhelyezkednie. Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen. 27

28 A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Használat VIGYÁZAT! Sérülés-, égés-, áramütés- és tűzveszély. Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Ne helyezzen más elektromos készüléket (például fagylaltkészítő gépet) a készülék belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten nem javasolja. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a hűtőkör alkatrészeit. A hűtőkör igen környezetbarát földgázt, izobutánt (R600a) tartalmaz. Ez a gáz gyúlékony. Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon mindennemű nyílt láng és gyújtószikra használatától. Szellőztesse ki a helyiséget. Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a készülék műanyag részeihez. Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A szénsav ugyanis nyomást fejt ki az italtároló edényre. Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a készülékben. Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. Ne érintse meg a készülék kompresszorát és kondenzátorát. Ezek üzem közben forróvá válnak. Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne is érintse meg azokat. Az egyszer már felolvasztott ételt ne fagyassza vissza. Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán található tárolási útmutatásokat. Belső világítás A készülékben levő lámpatípus nem alkalmas helyiségek megvilágítására Ápolás és tisztítás VIGYÁZAT! Személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. A készülék hűtőegysége szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos üzembe helyezést és a készülék hűtőközeggel való feltöltését csak képesített személy végezheti el. Rendszeresen ellenőrizze a készülék olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvízelvezető nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a készülék alján. Ártalmatlanítás VIGYÁZAT! Sérülés- vagy fulladásveszély. Bontsa a készülék hálózati csatlakozását. Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba. Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a gyermekek és háziállatok készülékben rekedését. A készülék hűtőköre és szigetelése ózonbarát anyagokat tartalmaz. A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz. A készülék megfelelő ártalmatlanítására vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal. Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőegység azon része, mely a hőcserélő közelében található. 28

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator EL Οδηγίες Χρήσης 2 HU Használati útmutató 16 RO Manual de utilizare 30 Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB36101WA ZRB36101XA Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια _ 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY EKG51150OW EL HU ΚΟΥΖΊΝΑ TŰZHELY ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu

Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Οδηγίες Χρήσης használati útmutató instrukcja obsługi kullanma kılavuzu Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Sandık Tipi Dondurucu ECN26109W 2 electrolux ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Electrolux. Thinking

Διαβάστε περισσότερα

SCT71800S1. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató

SCT71800S1. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató SCT71800S1 EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 2 26 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................. 3 ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ.................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe

Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe EL HU RO Οδηγίες Χρήσης 2 Használati útmutató 20 Manual de utilizare 38 Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe ZWY 61004WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3

Διαβάστε περισσότερα

EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45

EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45 EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K EL HU LV LT Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K 2 19 35 51 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

347056V. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató

347056V. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 47056V EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 2 5 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ. 2.. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE EDH3686GDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 21 39 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Xρήσης και συντήρησης και Eγκατάστασης

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Xρήσης και συντήρησης και Eγκατάστασης Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Xρήσης και συντήρησης και Eγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones

www.markabolt.hu FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones 2 19 36 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

7081 872-00 KTP 14../KT/K

7081 872-00 KTP 14../KT/K Εγχειρίδιο χρήσης για ψυγεία μικρού και κανονικού μεγέθους 7081 872-00 KTP 14../KT/K 1606 Η συσκευή με μία ματιά Στοιχεία χειρισμού, Σχ. A1: 1 Άνοιγμα/κλείσιμο και Ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 = θερμό 7 =

Διαβάστε περισσότερα

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu

NFE 900 X. TR-Kullanma KIlavuzu NFE 900 X TR-Kullanma KIlavuzu Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και ελέγχθηκε με τις πιο αυστηρές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης 22/08 7082670-01 CN(es)... 3 Η συσκευή με μία ματιά Περιεχόμενα 1 Η συσκευή με μία ματιά... 2 1.1 Πεδίο εφαρμογής της συσκευής... 2 1.2 Συμμόρφωση... 2 1.3 Επισκόπηση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ψυγειοκαταψύκτη με ηλεκτρονικό έλεγχο, NoFrost

Οδηγίες χρήσης για τον ψυγειοκαταψύκτη με ηλεκτρονικό έλεγχο, NoFrost max. 0 Alarm 9 7 5 3 1 C -15-18 -21-25 -32 SuperFrost max. 0 max. 0 Alarm 9 7 5 3 1 C -15-18 -21-25 -32 SuperFrost max. 0 Οδηγίες χρήσης για τον ψυγειοκαταψύκτη με ηλεκτρονικό έλεγχο, NoFrost GR 7082 314-02

Διαβάστε περισσότερα