ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΥΔ 2984 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αριθμ / ΔΙΟΕ196/ απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχει ρησιακών Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 5, 18 και 29 αυτού. 3. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της Την υπ αριθμ. 2004/C 226/02/ ανακοίνωση της Επιτροπής στα Κράτη Μέλη που θεσπίζει τις κα τευθυντήριες γραμμές για μια Κοινοτική Πρωτοβουλία, η οποία αφορά τη Διευρωπαϊκή Συνεργασία και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού εδάφους INTERREG III. 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβου λίου της περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1260/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊ κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της , για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1783/ Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006 της Επιτρο πής, της , για τη θέσπιση κανόνων, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευ ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1085/2006 του Συμβουλί ου, της , για τη θέσπιση μηχανισμού προεντα ξιακής βοήθειας (IPA). 10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 718/2007 της Επιτρο πής, της , για τη θέσπιση κανόνων, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA). 11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1638/2006 του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της , για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI). 12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 951/2007 της Επιτροπής, της , για τον καθορισμό των διατάξεων εφαρ μογής των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1638/2006, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτο νίας και εταιρικής σχέσης (ENPI). 13. Τα Προγράμματα της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (Π.Κ.Π.) INTERREG III ( ): i) INTERREG III A/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ii) ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ, iii) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΠΓΔΜ, iv) ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΒΑΝΙΑ, ν) INTERREG III Α/ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ, vi) INTERREG III Α ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, vii) INTERREG III Β ARCHIMED), την αρμοδιότητα διαχεί ρισης και εφαρμογής των οποίων έχει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και τα πέντε (5) Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, Π.Κ.Π INTERREG ΙΙΙ Β Διακρατικής Συνεργασίας CADSES (Πρόγραμμα Γειτνίασης) και MEDOCC, Π.Κ.Π INTERREG III C Διαπεριφερειακής Συνεργασίας και Π.Κ.Π INTERREG INTERACT, για τα οποία το Υπουργείο Οικονομίας και

2 10158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οικονομικών έχει αρμοδιότητα συμμετοχής στην δια χείριση και εφαρμογή. 14. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας: 1) τα διμερή ΕΠ διασυνοριακής συνεργασίας, για τα οποία την αρμο διότητα διαχείρισης έχει το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: i) Ελλάδα Ιταλία , ii) Ελλάδα Κύπρος , iii) Ελλάδα Βουλγαρία , iv) Ελλάδα Αλβανία , v) Ελλάδα πγδμ και vi) Ελλάδα Τουρκία και 2) τα πολυμερή ΕΠ, για τα οποία το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών συμμετέχει στη διαχείριση και παρακολούθηση: i) ΕΠ «Πρόγραμμα IPA διασυνοριακής συνεργασίας για την Αδριατική» (Adriatic), ii) ΕΠ διασυνοριακής συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» (MED ENPI), iii) ΕΠ διασυνοριακής συνεργασίας «Μαύρη Θάλασσα» (Black Sea ENPI), iv) ΕΠ διακρατικής συνεργασίας «Νοτιοανα τολική Ευρώπη» (South East Europe), v) ΕΠ διακρατικής συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος» (MED), vi) ΕΠ Δια περιφερειακής Συνεργασίας INTERREG IV C και vii) ΕΠ INTERACT. 15. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α / ). 16. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α / ). 17. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 196/ (ΦΕΚ 730/ Β/ ) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Σύσταση ειδικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρω τοβουλίας ΙΝTERREG» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 2860/2000», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /ΥΔ6285/ (ΦΕΚ 1220/Β/ ) όμοια Κ.Υ.Α. και ισχύει. 18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί ται συνολική δαπάνη ύψους ευρώ περίπου η οποία κατανέμεται σε ευρώ για το κάθε ένα από τα επόμενα εννέα οικονομικά έτη και η οποία θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Ειδικότερα: α) ποσό ευρώ θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το έργο με Κωδικό 2001ΣΕ : Επι χορήγηση ΜΟΔ Α.Ε. της ΣΑΕ 019 β) ποσό ευρώ που αφορά το ειδικό επίδομα άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 2860/2000 και της παρ. 6(α) του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 το οποίο θα βαρύνει τη ΣΑΕ 0198 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και γ) ποσό ευρώ που θα βαρύνει τη νέα ΣΑΕ 0198 μετά την έγκριση από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Υπο στήριξης Εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 3614/2007, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 196/ κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 730/Β/ ) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικο νομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /ΥΔ6285/ (ΦΕΚ 1220/Β/ ) όμοια κοινή υπουργική απόφαση, και η οποία κωδικοποιείται ως ακολούθως: Άρθρο 1 Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Η συσταθείσα με την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ196/ κοινή υπουργική απόφαση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Interreg», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δη μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μετονομάζεται, βάσει του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. ζ) του ν. 3614/2007, σε Ειδική Υπηρεσία Διαχεί ρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Σκοπός της υπηρεσίας είναι: 1. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο ν. 2860/ Η άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που ορίζο νται στο ν. 3614/2007 και κυρίως στα άρθρα 5, 2 παρ.1(γ), και 29 παρ. 1 και 2, και την αρχή της χρηστής δημοσι ονομικής διαχείρισης. Άρθρο 2 Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ γασία», συγκροτείται και αναδιαρθρώνεται σε τέσσερις (4) μονάδες ως εξής: Μονάδα Α: Μονάδα Παρακολούθησης Οριζοντίων Θεμά των Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου, Εφαρμογής Κανονισμών και του Προγράμ ματος INTERACT. Μονάδα Β1: Μονάδα Διαχείρισης Παρακολούθησης Προγραμμάτων Βαλκανικής Χερσονήσου Μαύρης Θάλασσας και Προγραμμάτων Διαπεριφερειακής Συνεργασίας. Μονάδα Β2: Μονάδα Διαχείρισης Παρακολούθησης Προγραμμάτων στη Μεσόγειο και την Αδρι ατική Μονάδα Γ: Μονάδα Διαχείρισης, Ολοκλήρωσης και Ελέγ χου Προγραμμάτων INTERREG III Μονάδα Δ: Μονάδα Διοίκησης και Πληροφορικής Άρθρο 3 Αρμοδιότητες Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» εξειδικεύονται και ασκούνται από τις μονάδες της, ανάλογα με το αντικείμενό τους, ως εξής: Μονάδα Α: Μονάδα Παρακολούθησης Οριζοντίων Θεμάτων Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου, Εφαρμογής Κανονισμών και του Προγράμματος INTERACT. Η Μονάδα Α είναι υπεύθυνη για: Ι) το συντονισμό ορι ζοντίων θεμάτων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και εφαρμογής Kανονισμών που άπτονται όλων των προγραμμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελε σματικότητας υλοποίησης των Προγραμμάτων αρμο διότητας της υπηρεσίας, ΙΙ) την υποστήριξη της Ειδικής

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπηρεσίας και τον οριζόντιο συντονισμό των Επιχειρη σιακών Προγραμμάτων σε θέματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας», ΙΙΙ) την παρακολούθηση του πολυμερούς Προγράμματος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» ΕΠ INTERACT και της συνέχειας αυτού ως INTERACT II στην προγραμματική περίοδο , ΙV) την παρα κολούθηση της λειτουργίας χρηματοδότησης πράξεων των προγραμμάτων. I. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για το συντονι σμό οριζοντίων θεμάτων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και εφαρμογής κανονισμών, η Μονάδα Α είναι υπεύθυνη για την κωδικοποίηση, αξιοποίηση και μεταφο ρά πληροφορίας (κανονισμών, οδηγιών, κειμένων εργα σίας και λοιπών εργαλείων), τεχνογνωσίας και εμπειρίας τόσο από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από το σύνολο της κοινότητας που υλοποιεί προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποί ησης των Προγραμμάτων αρμοδιότητας της υπηρεσίας γενικά, και συγκεκριμένα: 1. Συνεργάζεται με τις Μονάδες Β1 και Β2 και Γ αλλά και με τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές κάθε χώρας εταί ρου των Προγραμμάτων, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικά για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το IPA και με τις κατά τόπους υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και με το σύνολο της κοινότητας που υλοποιεί προγράμ ματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης των Προγραμμάτων αρμοδιότητας της υπηρεσίας γενικά. 2. Δύναται να συμμετέχει, σε συνεργασία με τις αρ μόδιες για τα Προγράμματα μονάδες Β1, Β2 και Γ, στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προ γραμμάτων και σε άλλα κοινά όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που συστήνονται σε σχέση με τα θέματα αρμοδιότητάς της. 3. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υπο στήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδας, των χωρών εταίρων των Προγραμμάτων και της Ευρωπα ϊκής Επιτροπής. 4. Συνεργάζεται με τις Μονάδες Β1, Β2, Γ και Δ για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού και του παράγω γου Ελληνικού Δικαίου καθώς και την πληροφόρηση των τελικών δικαιούχων. 5. α. Παρακολουθεί οριζόντια, σε επίπεδο συστήμα τος διαχείρισης και ελέγχου και σε συνεργασία με τις μονάδες Β1 και Β2 την τήρηση των διαδικασιών επα λήθευσης δαπανών σύμφωνα με το άρθρου 16, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006, ή το άρθρου 108 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 (για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA). β. Εφόσον οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά από τους εξακριβωτές, προτείνει τη δειγματοληπτική μέθοδο και τη μέθοδο τήρησης αρ χείων που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγμα τοληπτική μέθοδο και καταγράφουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Επίσης προτείνει εργαλεία για την επανεξέταση της μεθόδου δειγματοληψίας επιτοπίων επαληθεύσεων που πραγ ματοποιείται σε ετήσια βάση. γ. Προτείνει τη μέθοδο επιβεβαίωσης της εφαρμογής των προτύπων και διαδικασιών επαληθεύσεων σύμφω να με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κάθε Προγράμματος. 6. Συνεργάζεται με τις μονάδες Β1 και Β2 για την εξει δίκευση όρων επιλεξιμότητας δαπανών στο πλαίσιο των προσκλήσεων και υλοποίησης των προγραμμάτων. ΙΙ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την Πλη ροφόρηση και Δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προ γραμμάτων η Μονάδα Α: 1. Συνεργάζεται με τις Μονάδες Β1, Β2, Γ και Δ για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 46 του Κανο νισμού (ΕΚ) 1260/1999 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 για τα προγράμματα INTERREG, και για τα προγράμ ματα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 ή το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 (για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA) ή το άρθρο 42 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 951/2007 της Επιτροπής (για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ENPI). 2. Οργανώνει τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσι ότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στό χου «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» και των Π.Κ.Π. INTERREG σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. ΙΙΙ) Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας παρακολούθησης χρηματοδότησης πράξεων των προγραμμάτων: 1. Παρακολουθεί, σε επίπεδο διαδικασιών και εφαρ μογής αυτών, τη λειτουργία χρηματοδότησης πράξεων των προγραμμάτων και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις μονάδες Β1, Β2, Γ και Δ. ΙΙV. Α. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για το Π.Κ.Π. INTERACT (για την περίοδο ) η Μονάδα Α: 1. Μεριμνά για τη συνεισφορά στην έκδοση εργαλείων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη δικτύωση, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαχειριστι κών δομών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των προγραμ μάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III. 2. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευ ρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν μέσω του κάθε Επιχειρησιακού Προ γράμματος. Για το σκοπό αυτό: (α) Παρέχει άμεση ενημέρωση και κατευθύνσεις στους ενδιαφερόμενους. (β) Διοργανώνει εκδηλώσεις και λοιπές δράσεις για την ενημέρωση του κοινού και των τελικών δικαιούχων. 3. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγ μένων πράξεων στις οποίες συμμετέχουν δικαιούχοι από την Ελλάδα. 4. Μεριμνά για τη διασφάλιση της εθνικής συμμετοχής στους δικαιούχους από την Ελλάδα (εταίρους) που συμ μετέχουν σε ενταγμένες πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ. 5. Εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή Παρακολού θησης και την Επιτροπή Καθοδήγησης, καθώς και σε άλλα κοινά όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που συστήνονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προ γράμματος.

4 10160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για το Επι χειρησιακό Πρόγραμμα INTERACT ΙΙ (για την περίοδο ) η Μονάδα Α: 1. Μεριμνά για την συνεισφορά στην έκδοση εργα λείων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την δικτύωση, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών δομών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III και των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνερ γασίας. 2. Εκπροσωπεί τη χώρα στην Επιτροπή Παρακολού θησης καθώς και σε άλλα κοινά όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που συστήνονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μονάδα Β1: Μονάδα Διαχείρισης Παρακολούθησης Προγραμμάτων Βαλκανικής Χερσονήσου Μαύρης Θάλασσας και Προγραμμάτων Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Η Μονάδα Β1 είναι υπεύθυνη: Ι) για τη διαχείριση των Διμερών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Διασυνοριακής συνεργασίας : «Ελλάδα Βουλγαρία», «Ελλάδα πγδμ» και «Ελλάδα Τουρκία», ΙΙ) για την παρακολού θηση των πολυμερών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : Διασυνοριακής Συνεργασίας «Μαύρη Θάλασ σα» (Black Sea ENPI), Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IV C και Διακρατικής Συνεργασίας «Νοτιοα νατολική Ευρώπη» (South East Europe) και ΙΙΙ) για την πα ρακολούθηση του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργα σίας Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB CADSES και τη φιλοξενία του Transnational CADSES Contact Point και του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC. Ι. Η Μονάδα Β1 είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του Διασυνοριακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ελλάδα Βουλγαρία που συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και των Διασυνοριακών Προγραμμάτων Ελλάδα πγδμ και Ελλάδα Τουρκία που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA). Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της: 1. Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των Επιχει ρησιακών Προγραμμάτων. 2. Εισηγείται προς τις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τα κριτήρια επι λογής πράξεων. 3. Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, καθώς και τη συμμόρ φωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ όλη την περίοδο υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό: (α) διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι γνωρίζουν τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που αναφέ ρονται στην υλοποίηση πράξεων ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης, την προθεσμία εκτέλεσης, καθώς και τα δημοσιονομικά ή άλλα στοιχεία που θα πρέπει να τηρούνται και να κοινοποιούνται, (β) βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος είναι σε θέση να ικανο ποιήσει αυτούς τους όρους προτού ληφθεί η απόφαση έγκρισης, (γ) διασφαλίζει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των προ τάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια και τα οριζόμενα στην πρόσκληση, (δ) διασφαλίζει την υλοποίηση των πράξεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ όλη την περίοδο υλοποίησής τους. (ε) Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Μονάδες της Υπη ρεσίας με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης των ανωτέρω Επιχειρησιακών Προγραμ μάτων. 4. Διασφαλίζει τη χρηματοδότηση των Ελλήνων δι καιούχων (εταίρων) που συμμετέχουν σε ενταγμένες πράξεις μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ και φροντίζει για την απρόσκοπτη καταβολή των χρηματοδοτήσεων στο σύνολο των έργων. Παρακολουθεί το σύστημα χρη ματοροών των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της και συνεργάζεται με την Μονάδα Α για τον ακριβή προσδι ορισμό των αναγκών χρηματοδότησης της Υπηρεσίας συνολικά. 5. α. Διασφαλίζει την επαλήθευση των δαπανών κάθε δικαιούχου που συμμετέχει σε μια πράξη μέσω επα ληθεύσεων, από τον «εξακριβωτή» του άρθρου 16 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 ή τον «εξακριβωτή» του άρθρου 108 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA όπως ισχύουν. Συνεργάζεται με τη μονάδα Α παρέχοντας σχετικές πληροφορίες και στοιχεία β. Εφόσον οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά από τους εξακριβωτές, επεξεργάζεται και συμφωνεί με τις χώρες μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα τη δειγματοληπτική μέθοδο σε συνεργασία με την Μονάδα Α, καθώς και το δείγμα και τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καταγράφουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Επίσης, τηρεί στοι χεία για την επανεξέταση της μεθόδου δειγματοληψίας επιτοπίων επαληθεύσεων, σε ετήσια βάση. γ. Επιβεβαιώνει ότι τα πρότυπα και οι διαδικασίες για επαληθεύσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. δ. Δύναται να διενεργεί την επαλήθευση πράξεων στην περίπτωση που η παράδοση των συγχρηματο δοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι δυνατό να επαληθευθεί μόνο σε σχέση με τη συνολική πράξη. ε. Στην περίπτωση Προγραμμάτων IPA υπό μεταβατικό στάδιο (μη εφαρμογή του διασυνοριακού προγράμμα τος μέσω επιμερισμένης διαχείρισης) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 99 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 όπως ισχύει. 6. Καθορίζει τις ρυθμίσεις υλοποίησης για κάθε πράξη που συγχρηματοδοτείται από τα επιχειρησιακά προ γράμματα, εφόσον ενδείκνυται, σε συμφωνία με τον κύριο δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονι σμού (ΕΚ) 1080/2006 ή το άρθρο 103 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 για τα Προγράμματα που συγχρηματο δοτούνται στο πλαίσιο του IPA.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διασφαλίζει την ύπαρξη και λειτουργία συστήματος καταχώρισης και αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και τη συλλογή των δεδομένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση. 8. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι εμπλεκόμενοι φορείς για την υλοποίηση πράξεων, τηρούν είτε χωρι στό λογιστικό σύστημα, είτε επαρκή λογιστική κωδικο ποίηση για όλες τις σχετικές με τις πράξεις συναλλαγές, με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων. 9. Διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, που αναφέρονται στο άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, εκτελού νται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ίδιου Κανονισμού ή με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA. 10. Μεριμνά για τον καθορισμό διαδικασιών, για την τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, για τρία έτη μετά το κλείσιμο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προ γράμματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 90 (στ) του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 ή του άρθρου 134 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA. 11. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδι κασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με τη δαπάνη για σκοπούς πιστοποίησης. 12. Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και παρέχει σε αυτή τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία καθι στούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας υλο ποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση με τους στόχους του. 13. Μεριμνά για τη σύνταξη των προτάσεων αναθεώ ρησης κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος αρμοδιότη τάς της, τις οποίες υποβάλλει στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης προς έγκριση. 14. Μεριμνά για την εφαρμογή και εξειδίκευση των οριζόμενων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε ΕΠ στο πλαίσιο της υλοποίησής του. 15. Μεριμνά για την προετοιμασία των ετήσιων και τελικών εκθέσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της. Υποβάλλει στην Επιτροπή τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις κάθε Επιχειρησιακού Προγράμ ματος, μετά από τη έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησής τους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 ή το άρθρο 112 του Κανονι σμού (ΕΚ) 718/2007 για τα Προγράμματα που συγχρη ματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA. 16. Διασφαλίζει σε συνεργασία με τις Μονάδες Α και Δ τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 69 του Κα νονισμού (ΕΚ) 1083/2006 ή το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 για τα Προγράμματα που συγχρηματοδο τούνται στο πλαίσιο του IPA. 17. Παρέχει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για την αξιολόγηση των μεγάλων έργων πληροφορίες. 18. Συντονίζει και παρακολουθεί την πορεία υλοποί ησης και εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμά των. 19. Εποπτεύει τις εργασίες της Κοινής Τεχνικής Γραμ ματείας κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος. 20. Συνεργάζεται με την αρμόδια Εθνική Αρχή κάθε χώρας εταίρου των Προγραμμάτων, τις αρμόδιες υπη ρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικά για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το IPA με τις κατά τόπους υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επι τροπής. 21. Μεριμνά για την υποβολή μέσω της βάσης SCF στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προβλεπόμενων στοι χείων. 22. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχεί ρισης και Ελέγχου. 23. Συνεργάζεται με τις Μονάδες Α και Δ για την κατάλληλη προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληρο φοριακού Συστήματος. 24. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Δ για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος. 25. Συνεργάζεται με τις Μονάδες Α και Δ για τη λει τουργία του γραφείου πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδια φερόμενους για θέματα των ΕΠ. ΙΙ. Επίσης, η Μονάδα Β1 είναι υπεύθυνη για την παρα κολούθηση των πολυμερών Προγραμμάτων Διασυνορι ακής Συνεργασίας «Μαύρη Θάλασσα» (Black Sea ΕΝPI), Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IV C και Δια κρατικής Συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη» (South East Europe), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοι χα Επιχειρησιακά Προγράμματα, όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Ε.Κ. και τις αντίστοιχες διακρατικές συμφωνίες. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα: 1. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύ τερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρημα τοδότησης που παρέχει η από κοινού συνεισφορά της Κοινότητας και της χώρας, μέσω του κάθε Επιχειρησι ακού Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό: (α) Παρέχει άμεση ενημέρωση και κατευθύνσεις στους ενδιαφερόμενους για θέματα των ΕΠ. (β) Διοργανώνει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Δ, εκ δηλώσεις και λοιπές δράσεις για την ενημέρωση του κοινού και των δυνητικών δικαιούχων κάθε Επιχειρησι ακού Προγράμματος. 2. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγ μένων πράξεων, στις οποίες συμμετέχουν και δικαιούχοι από την Ελλάδα. 3. Εκπροσωπεί τη χώρα στις Επιτροπές Παρακολού θησης / Επιλογής Πράξεων των Επιχειρησιακών Προ γραμμάτων και σε άλλα κοινά όργανα, Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας που συστήνονται.

6 10162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Λειτουργεί ως εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προ γράμματα αυτά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα προγραμματικά έγγραφα όπως ισχύουν κάθε φορά. 5. Μεριμνά για τη διασφάλιση της εθνικής συμμετοχής στους δικαιούχους από την Ελλάδα (εταίρους) που συμ μετέχουν σε ενταγμένες πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ. ΙΙΙ. Επίσης, η Μονάδα Β1 είναι υπεύθυνη για την πα ρακολούθηση του Προγράμματος Διακρατικής Συνερ γασίας INTERREG IIIB CADSES και τη φιλοξενία του Transnational CADSES Contact Point, και του Προγράμ ματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG IIIC, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα Κοινά Προ γραμματικά Έγγραφα που έχουν εγκριθεί από την Επι τροπή Ε.Κ. και τις αντίστοιχες πολυμερείς συμφωνίες. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τα ανωτέρω Επιχειρησιακά Προγράμματα: 1. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευ ρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν μέσω των Π.Κ.Π. αρμοδιότητάς της. Για το σκοπό αυτό: (α) Παρέχει άμεση ενημέρωση και κατευθύνσεις στους ενδιαφερόμενους για θέματα των Π.Κ.Π. (β) Διοργανώνει εκδηλώσεις και λοιπές δράσεις για την ενημέρωση του κοινού και των δυνητικών δικαιού χων των Π.Κ.Π. 2. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγ μένων έργων στα οποία συμμετέχουν δικαιούχοι από την Ελλάδα. 3. Εκπροσωπεί τη χώρα στις Επιτροπές Παρακολού θησης / Καθοδήγησης των Π.Κ.Π. και σε άλλα κοινά όργανα που συστήνονται. 4. Μεριμνά για τη διασφάλιση της εθνικής συμμετοχής στους δικαιούχους από την Ελλάδα (εταίρους) που συμ μετέχουν σε ενταγμένες πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ. Μονάδα Β2: Μονάδα Διαχείρισης Παρακολούθησης Προγραμμάτων στη Μεσόγειο και την Αδριατική Η Μονάδα Β2 είναι υπεύθυνη: Ι) για τη διαχείριση των Διμερών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Διασυνορια κής Συνεργασίας : Ελλάδα Αλβανία, Ελλάδα Ιταλία και Ελλάδα Κύπρος, ΙΙ) για την παρακολούθηση των πολυμερών Προγραμμάτων: «Πρόγραμμα IPA δια συνοριακής συνεργασίας για την Αδριατική» (Adriatic), Διακρατικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος» (MED), και Διασυνοριακής Συνεργασίας «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου» MED ENPI και IΙΙ) για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας INTERREG IIIB Medocc. Ι. Η Μονάδα Β2 είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των Διμερών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία, Ελλάδα Κύπρος και Ελλά δα Αλβανία. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα: 1. Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των Επιχει ρησιακών Προγραμμάτων. 2. Εισηγείται προς τις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τα κριτήρια επι λογής πράξεων. 3. Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, καθώς και τη συμμόρ φωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ όλη την περίοδο υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό: (α) διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι γνωρίζουν τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που αναφέ ρονται στην υλοποίηση πράξεων ή τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της πράξης, το σχέδιο χρηματοδότησης, την προθεσμία εκτέλεσης, καθώς και τα δημοσιονομικά ή άλλα στοιχεία που θα πρέπει να τηρούνται και να κοινοποιούνται, (β) βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος είναι σε θέση να ικανο ποιήσει αυτούς τους όρους προτού ληφθεί η απόφαση έγκρισης, (γ) διασφαλίζει ότι η διαδικασία αξιολόγησης των προ τάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια και τα οριζόμενα στην πρόσκληση, (δ) διασφαλίζει την υλοποίηση των πράξεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, καθ όλη την περίοδο υλοποίησής τους. (ε) Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Μονάδες της Υπη ρεσίας με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης των ανωτέρω Επιχειρησιακών Προγραμ μάτων. 4. Διασφαλίζει τη χρηματοδότηση των Ελλήνων δι καιούχων (εταίρων) που συμμετέχουν σε ενταγμένες πράξεις μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ και φροντίζει για την απρόσκοπτη καταβολή των χρηματοδοτήσεων στο σύνολο των έργων. Παρακολουθεί το σύστημα χρη ματοροών των Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της και συνεργάζεται με την Μονάδα Α για τον ακριβή προσδι ορισμό των αναγκών χρηματοδότησης της Υπηρεσίας συνολικά. 5. α. Διασφαλίζει την επαλήθευση των δαπανών κάθε δικαιούχου που συμμετέχει σε μια πράξη μέσω επα ληθεύσεων, από τον «εξακριβωτή» του άρθρου 16 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 ή τον «εξακριβωτή» του άρθρου 108 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA όπως ισχύουν. Συνεργάζεται με τη μονάδα Α παρέχοντας σχετικές πληροφορίες και στοιχεία. β. Εφόσον οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά από τους εξακριβωτές, επεξεργάζεται και συμφωνεί με τις χώρες μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα τη δειγματοληπτική μέθοδο σε συνεργασία με τη Μονάδα Α, καθώς και το δείγμα και τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καταγράφουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Επίσης, τηρεί στοι χεία για την επανεξέταση της μεθόδου δειγματοληψίας επιτοπίων επαληθεύσεων, σε ετήσια βάση. γ. Επιβεβαιώνει ότι τα πρότυπα και οι διαδικασίες για επαληθεύσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ. Δύναται να διενεργεί την επαλήθευση πράξεων στην περίπτωση που η παράδοση των συγχρηματο δοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι δυνατό να επαληθευθεί μόνο σε σχέση με τη συνολική πράξη. ε. Στην περίπτωση Προγραμμάτων IPA υπό μεταβατικό στάδιο (μη εφαρμογή του διασυνοριακού προγράμμα τος μέσω επιμερισμένης διαχείρισης) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 99 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 όπως ισχύει. 6. Καθορίζει τις ρυθμίσεις υλοποίησης για κάθε πράξη που συγχρηματοδοτείται από τα επιχειρησιακά προ γράμματα, εφόσον ενδείκνυται, σε συμφωνία με τον κύριο δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονι σμού (ΕΚ) 1080/2006 ή το άρθρο 103 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007, για τα Προγράμματα που συγχρηματο δοτούνται στο πλαίσιο του IPA. 7. Διασφαλίζει την ύπαρξη και λειτουργία συστήματος καταχώρισης και αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή, λογιστικών εγγραφών για κάθε πράξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και τη συλλογή των δεδομένων υλοποίησης που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, τους λογιστικούς ελέγχους και την αξιολόγηση. 8. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και οι εμπλεκόμενοι φορείς για την υλοποίηση πράξεων, τηρούν είτε χωρι στό λογιστικό σύστημα, είτε επαρκή λογιστική κωδικο ποίηση για όλες τις σχετικές με τις πράξεις συναλλαγές, με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων. 9. Διασφαλίζει ότι οι αξιολογήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της, που αναφέρονται στο άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, εκτελού νται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ίδιου Κανονισμού ή με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA. 10. Μεριμνά για τον καθορισμό διαδικασιών, για την τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, για τρία έτη μετά το κλείσιμο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προ γράμματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 90 (στ) του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 ή του άρθρου 134 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA. 11. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδι κασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με τη δαπάνη για σκοπούς πιστοποίησης. 12. Υποστηρίζει την αποστολή και τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης και παρέχει σε αυτή τα απαιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία καθι στούν δυνατή την παρακολούθηση της ποιότητας υλο ποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε σχέση με τους στόχους του. 13. Μεριμνά για τη σύνταξη των προτάσεων αναθεώ ρησης κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος αρμοδιότη τάς της, τις οποίες υποβάλλει στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης προς έγκριση. 14. Μεριμνά για την εφαρμογή και εξειδίκευση των οριζόμενων στην κοινή υπουργική απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε ΕΠ στο πλαίσιο της υλοποίησής του. 15. Μεριμνά για την προετοιμασία των ετήσιων και τελικών εκθέσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αρμοδιότητάς της. Υποβάλλει στην Επιτροπή τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις κάθε Επιχειρησιακού Προγράμ ματος, μετά από τη έγκρισή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης τους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 ή το άρθρο 112 του Κανονι σμού (ΕΚ) 718/2007 για τα Προγράμματα που συγχρη ματοδοτούνται στο πλαίσιο του IPA. 16. Διασφαλίζει σε συνεργασία με τις Μονάδες Α και Δ τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 69 του Κα νονισμού (ΕΚ) 1083/2006 ή το άρθρο 62 του Κανονισμού (ΕΚ) 718/2007 για τα Προγράμματα που συγχρηματοδο τούνται στο πλαίσιο του IPA. 17. Παρέχει στην Επιτροπή τις απαιτούμενες για την αξιολόγηση των μεγάλων έργων πληροφορίες. 18. Συντονίζει και παρακολουθεί την πορεία υλοποί ησης και εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμά των. 19. Εποπτεύει τις εργασίες της Κοινής Τεχνικής Γραμ ματείας κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος. 20. Συνεργάζεται με την αρμόδια Εθνική Αρχή κάθε χώρας εταίρου των Προγραμμάτων, τις αρμόδιες υπη ρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικά για τα Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το IPA με τις κατά τόπους υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επι τροπής. 21. Μεριμνά για την υποβολή μέσω της βάσης SCF στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προβλεπόμενων στοι χείων. 22. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχεί ρισης και Ελέγχου. 23. Συνεργάζεται με τις Μονάδες Α και Δ για την κατάλληλη προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληρο φοριακού Συστήματος. 24. Συνεργάζεται με τη Μονάδα Δ για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής κάθε Επιχειρησιακού Προγράμματος. 25. Συνεργάζεται με τις Μονάδες Α και Δ για τη λει τουργία του γραφείου πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδια φερόμενους για θέματα των ΕΠ. ΙΙ. Επίσης, η Μονάδα Β2 είναι υπεύθυνη για την παρα κολούθηση των Επιχειρησιακών Πολυμερών Προγραμ μάτων: «Πρόγραμμα IPA διασυνοριακής συνεργασίας για την Αδριατική» (Adriatic), Διακρατικής Συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος» (MED) (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και λειτουργίας σχετικά του διακρατικού γραφείου διασύνδεσης του συγκεκριμένου προγράμ ματος), και Διασυνοριακής Συνεργασίας «Θαλάσσια Λε κάνη της Μεσογείου» MED ENPI, σύμφωνα με τα ορι ζόμενα στα αντίστοιχα Κοινά Προγραμματικά Έγγρα φα που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Ε.Κ. και τις αντίστοιχες πολυμερείς συμφωνίες. Στο πλαίσιο των

8 10164 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αρμοδιοτήτων της για τα ανωτέρω επιχειρησιακά προ γράμματα: 1. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευρύ τερα οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρημα τοδότησης που παρέχει η από κοινού συνεισφορά της Κοινότητας και της χώρας, μέσω του κάθε Επιχειρησι ακού Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό: (α) Παρέχει άμεση ενημέρωση και κατευθύνσεις στους ενδιαφερόμενους για θέματα των ΕΠ. (β) Διοργανώνει, σε συνεργασία με τη Μονάδα Δ, εκ δηλώσεις και λοιπές δράσεις για την ενημέρωση του κοινού και των δυνητικών δικαιούχων των ΕΠ. 2. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγ μένων πράξεων, στις οποίες συμμετέχουν δικαιούχοι από την Ελλάδα. 3. Εκπροσωπεί τη χώρα στις Επιτροπές Παρακολούθη σης / Επιλογής Πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμ μάτων και σε άλλα κοινά όργανα που συστήνονται. 4. Μεριμνά για τη διασφάλιση της εθνικής συμμετοχής στους δικαιούχους από την Ελλάδα (εταίρους) που συμ μετέχουν σε ενταγμένες πράξεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ. ΙΙΙ. Η Μονάδα Β2 είναι υπεύθυνη για την παρακολούθη ση του INTERREG IIIB Medocc, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο Κοινό Προγραμματικό Έγγραφο που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ε.Κ. και τις αντίστοιχες πολυμερείς συμφωνίες. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για το ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: 1. Μεριμνά ώστε να διαδίδονται όσο το δυνατόν ευ ρύτερα οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που επετεύχθησαν μέσω του Π.Κ.Π. Για το σκοπό αυτό: (α) Παρέχει άμεση ενημέρωση και κατευθύνσεις στους ενδιαφερόμενους για θέματα των Π.Κ.Π. (β) Διοργανώνει εκδηλώσεις και λοιπές δράσεις για την ενημέρωση του κοινού και των τελικών δικαιούχων του Π.Κ.Π. 2. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των ενταγ μένων έργων στα οποία συμμετέχουν δικαιούχοι από την Ελλάδα. 3. Εκπροσωπεί τη χώρα στις Επιτροπές Παρακολού θησης / Καθοδήγησης του Π.Κ.Π. και σε άλλα κοινά όργανα που συστήνονται. 4. Μεριμνά για τη διασφάλιση της εθνικής συμμετοχής στους δικαιούχους από την Ελλάδα (εταίρους) που συμ μετέχουν σε ενταγμένες πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω της ένταξης των στο ΠΔΕ. Μονάδα Γ: Μονάδα Διαχείρισης, Ολοκλήρωσης και Ελέγχου Προγραμμάτων INTERREG III Ι. Η Μονάδα Γ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση, ολο κλήρωση και έλεγχο των Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας: INTERREG IIIA Ελλάδα Ιταλία, Πρόγραμ μα Γειτνίασης INTERREG IIIA Ελλάδα Αλβανία, Πρόγραμ μα Γειτνίασης INTERREG IIIA Ελλάδα πγδμ, INTERREG IIIA/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία, INTERREG ΙΙΙΑ Ελλάδα Τουρκία, INTERREG IIIA Ελλάδα Κύπρος, και INTERREG IIIB ARCHIMED. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα: 1. Συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις και την τελική έκ θεση των Π.Κ.Π. αρμοδιότητάς της και μεριμνά για την υποβολή τους. 2. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των αξιολογήσε ων των Π.Κ.Π. αρμοδιότητάς της και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται. 3. Παρακολουθεί τις δράσεις πληροφόρησης και δη μοσιότητας των Π.Κ.Π. αρμοδιότητάς της. 4. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Π.Κ.Π. αρμοδιότητάς της στα πλαίσια των τεθέντων στόχων και ειδικότερα όσον αφορά στους ποσοτικοποιημένους δείκτες και στις προοπτικές εξέλιξης και εισηγείται μέ τρα αναθεώρησής τους. Συγκεκριμένα εισηγείται την αναθεώρηση/τροποποίηση των Επιχειρησιακών Προ γραμμάτων/ Συμπληρωμάτων Προγραμματισμού. 5. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τις Επιτροπές Παρακολούθησης των Π.Κ.Π. αρμοδιότητάς της και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή σε αυτές κάθε πληροφορίας που ζητείται στο πλαίσιο εφαρμογής των Π.Κ.Π. Επίσης, μεριμνά για την εφαρ μογή και εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή λειτουργία της Διαχειριστικής Αρχής. 6. Μεριμνά για την επεξεργασία, εκπόνηση και εισή γηση ειδικών θεμάτων στην αντίστοιχη Επιτροπή Πα ρακολούθησης και επιλαμβάνεται της υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων. 7. Μεριμνά για την αποστολή στην Επιτροπή Ε.Κ. όλων των τυποποιημένων αρχείων (flat files) που προβλέπο νται για την ηλεκτρονική διασύνδεση με την Επιτροπή Ε.Κ. για τα Π.Κ.Π. αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο του προγραμματισμού. 8. Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών ένταξης των πράξεων στα μέτρα των Π.Κ.Π. αρμοδιότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό: (α) Μεριμνά για την ενημέρωση των κατηγοριών τε λικών δικαιούχων που προβλέπονται στο εκάστοτε συ μπλήρωμα προγραμματισμού. (β) Συγκεντρώνει και ελέγχει την πληρότητα των στοι χείων των προτάσεων που υποβάλλονται. (γ) Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρ μόζοντας τα κριτήρια ένταξης των πράξεων στα μέτρα των Π.Κ.Π. αρμοδιότητάς της και τις εισηγείται προς έγκριση στην αντίστοιχη Επιτροπή Καθοδήγησης. (δ) Μεριμνά για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων στα μέτρα των Π.Κ.Π. αρμοδιότητάς της. 9. Συγκεντρώνει και ελέγχει τα στοιχεία παρακολού θησης εκτέλεσης των πράξεων (μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών και εξαμηνιαία δελτία παρακολούθησης), που υποβάλλουν οι τελικοί δικαιούχοι και μεριμνά για την καταχώρισή τους στο ΟΠΣ. 10. Παρακολουθεί τους τελικούς δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, καθώς και την πορεία των πράξεων που εκτελούν, ιδίως όσον αφορά το φυσικό, τεχνικό και οικονομικό αντι κείμενο, το χρονοδιάγραμμα και τις προοπτικές του, καθώς και τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας για το έργο και την τήρηση των πολιτικών. * *

9 ΦΕΚ 802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διασφαλίζει τη χρηματοδότηση των Ελλήνων δι καιούχων (εταίρων) που συμμετέχουν σε ενταγμένες πράξεις μέσω της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ και φροντίζει για την απρόσκοπτη καταβολή των χρηματοδοτήσεων στο σύνολο των έργων. 12. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των μέτρων και τις προοπτικές τους και επεξεργάζεται προτάσεις βελτίωσης. 13. Αξιολογεί την πορεία υλοποίησης ενταγμένων πράξεων στα μέτρα των Π.Κ.Π. αρμοδιότητάς της και εισηγείται την απένταξή τους εφόσον απαιτείται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων. ΙΙ. Επιπλέον η Μονάδα Γ, είτε αυτοτελώς, είτε συμμετέ χοντας και πάντως σύμφωνα με τα οριζόμενα ανά Π.Κ.Π. INTERREG III (Κοινά Προγραμματικά Έγραφα, Συμπλη ρώματα Προγραμματισμού και αντίστοιχες διμερείς / πολυμερείς συμφωνίες), έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Μεριμνά για την πραγματοποίηση των ελέγχων σε πράξεις που είναι ενταγμένες στα Π.Κ.Π. αρμοδιότητάς της. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία της εκτέλεσης των πράξεων ή/και μετά την ολοκλήρωσή τους ελέγχει: (α) Τη νομιμότητα των πράξεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών και την τήρηση των δια δικασιών. (β) Την αξιοπιστία των πληροφοριών και οικονομικών στοιχείων που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο. (γ) Την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος κατά την ένταξη του έργου στο εκάστοτε Π.Κ.Π. (δ) Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. 2. Συντάσσει εκθέσεις ελέγχου και μεριμνά για την καταχώρηση των πορισμάτων ελέγχων στο ΟΠΣ και την κοινοποίησή τους στην Αρχή Πληρωμής, την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και τον τελικό δικαιούχο. 3. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και τη Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ για την υποβολή των σχετικών απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου. Στις περιπτώσεις που έχει σοβαρές και βάσιμες ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 2988/1995 του Συμβουλίου προβαίνει στην διενέργεια έκτακτου ελέγχου, εκδίδει σχετικό πόρισμα και επιλαμβάνεται της ολοκλήρωσης της διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ.6 του άρθρου 6 του ν. 2860/2000. Μονάδα Δ. Μονάδα Διοίκησης και Πληροφορικής Ι. Η Μονάδα Δ: 1. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτε χνική υποδομή και το προσωπικό της Υπηρεσίας και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα ορ γάνωσης και εκπαίδευσης. 2. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της. 3. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελε τών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ειδικής υπηρεσίας. ΙΙ. Αναφορικά με τα Προγράμματα του Στόχου «Ευρω παϊκή Εδαφική Συνεργασία», η Μονάδα Δ, είτε αυτοτε λώς, είτε συμμετέχοντας και πάντως σύμφωνα με τα οριζόμενα σε κάθε ΕΠ και στις αντίστοιχες διμερείς / πολυμερείς συμφωνίες έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1. Μεριμνά για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμ ματος ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής κάθε ΕΠ και την υποβολή του προς έγκριση στην εκά στοτε Επιτροπή Παρακολούθησης και παρακολουθεί την πορεία συνολικής υλοποίησης καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό, σε συνεννόηση με τις μονάδες Β1 και Β2 συνεργάζεται άμεσα με τις Κοινές Τεχνικές Γραμματείες του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος. Έχει την ευθύνη ανάθε σης και εκτέλεσης των πράξεων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και τήρησης των στοιχείων φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων αυτών για τις οποίες ορίζεται δικαιούχος η Ειδική Υπηρεσία. 2. Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το οποίο σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στη Διαχειριστική Αρχή και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού. Συνεργάζεται με την αρμόδια για το ΟΠΣ Υπηρεσία για την κατάλλη λη προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. 3. Διασφαλίζει, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες καθώς και με τις Κοινές Τεχνικές Γραμματείες των Προ γραμμάτων, την ομαλή διοργάνωση των συνεδριάσεων των Επιτροπών Παρακολούθησης / Επιτροπών Επιλο γής Πράξεων και άλλων κοινών οργάνων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας (όπως αυτές προβλέπονται στο εκάστοτε επιχειρησιακό Πρόγραμμα) και την τήρηση των πρακτικών αυτών. 4. Συμμετέχει για θέματα αρμοδιότητάς της, στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης/ Επι τροπών Επιλογής Πράξεων και άλλων κοινών οργάνων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας (όπως αυτές προβλέ πονται στο εκάστοτε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα). 5. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιο τήτων της ΜΟΔ Α.Ε., για τις ενέργειες τεχνικής υποστή ριξης της εφαρμογής για τις οποίες ορίζεται δικαιούχος ή/και ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης. ΙΙΙ. Αναφορικά με τα Π.Κ.Π. INTERREG III, η Μονάδα Δ, είτε αυτοτελώς, είτε συμμετέχοντας και πάντως σύμ φωνα με τα οριζόμενα ανά Π.Κ.Π. INTERREG III (Κοινά Προγραμματικά Έγραφα, Συμπληρώματα Προγραμματι σμού και αντίστοιχες διμερείς / πολυμερείς συμφωνίες) έχει τις εξής αρμοδιότητες. 1. Μεριμνά για την κατάρτιση του προγράμματος ενερ γειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης κάθε Π.Κ.Π. και την υποβολή του προς έγκριση. Εκτελεί τα έργα Τεχνικής Βοήθειας και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών. 2. Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το οποίο σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στη Διαχειριστική Αρχή και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.

10 10166 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Οργανώνει ένα αξιόπιστο πληροφοριακό σύστημα καταχώρησης δεδομένων για την άμεση πληροφόρηση των εταίρων των Προγραμμάτων και κυρίως από τις ακόλουθες χώρες, Βουλγαρία, Ιταλία, και Κύπρος. 4. Οργανώνει γραφείο υποδοχής και εξυπηρέτησης ενδιαφερομένων το οποίο μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία δικτυακού τόπου (web site) για τα Προ γράμματα αρμοδιότητάς της. 5. Μεριμνά, για την οργάνωση και συμμετέχει επί θεμά των αρμοδιότητάς της, σε συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης και των Επιτροπών Καθοδήγησης των Π.Κ.Π. (όπου αυτές προβλέπονται), καθώς και για την τήρηση των πρακτικών αυτών. Άρθρο 4 Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Η στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ανέρχεται σε πενήντα πέντε (55) άτομα τα οποία κατά κατηγορία είναι: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σαράντα έξη (46) άτομα. Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τέσ σερα (4) άτομα. Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) πέ ντε (5) άτομα. Άρθρο 5 Ορισμός Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασίας, ασκούντων καθήκοντα προϊσταμένων στις μονάδες του και αναπλήρωση του προϊσταμένου του Για τον ορισμό του προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρε σίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Στό χου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και των προϊ σταμένων των επιμέρους Μονάδων της εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 3614/2007. Απόντος ή κωλυόμενου του προϊσταμένου της Ειδι κής Υπηρεσίας, αυτός αναπληρώνεται από υπάλληλο ο οποίος ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Μονάδος και ο οποίος προσδιορίζεται στην Υπουργική απόφαση ορι σμού του προϊσταμένου της. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5177 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 3 Δεκεμβρίου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3614 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα ρεμβάσεων για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1635 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός Υπευθύνων Υποπρογραμμάτων του Προ γράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2473 18 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5421 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 415 12 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521 Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησια κών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 948 27 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53684/EΥΘΥ 460 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1024 25 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15797 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1467 14 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 11 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας, Αλέξανδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1540 4 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ματαίωση και επαναπροκήρυξη έξι (6) ανοικτών διε θνών διαγωνισμών για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1830 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση κατανομής για τον διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος κατά και ένεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 155 1 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3099 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.: 55055/ΕΥΣ5919 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1479 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2861 19 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 770 30 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 604 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1826 16 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13697 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 912 20 Μαΐου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2462/706/0020 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2484 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση έκδοσης επιμελημένων σειρών Ελληνικών κερμάτων Ευρώ, έτους 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2519 7 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 6772/1349/ 28.09.2010 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 986 28 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση και κατανο μή των δαπανών διενέργειας στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 27 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5.20263/5.15444 Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 540 27 Μαρτίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 31.03.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση της Υπηρε σίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2153 16 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8932 Απόφαση θέσπισης συστήματος διαχείρισης και ελέγ χου του προγράμματος Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα