Avis juridique important 31990L0435

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Avis juridique important 31990L0435"

Transcript

1 Avis juridique important 31990L0435 Οδηγία 90/435/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών µελών Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 225 της 20/08/1990 σ Φινλανδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 9 τόµος 2 σ Σουηδική ειδική έκδοση: Κεφάλαιο 9 τόµος 2 σ Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 1990 σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών µελών (90/435/ΕΟΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑIΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ιεχοντας υπόψη: τις διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής^(1), τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου^(2), τη γνώµη της Οικονοµικής και κοινωνικής Επιτροπής^(3), Εκτιµώντας: ότι οι συνενώσεις εταιρειών που ευρίσκονται σε διαφορετικά κράτη µέλη µπορεί να είναι αναγκαίες για να δηµιουργηθούν στην Κοινότητα συνθήκες ανάλογες µε τις επικρατούσες σε µια εσωτερική αγορά και να εξασφαλισθεί έτσι η δηµιουργία και οµαλή λειτουργία της κοινής αγοράς- ότι οι πράξεις αυτές δεν πρέπει να εµποδίζονται από ειδικούς περιορισµούς, µειονεκτήµατα ή στρεβλώσεις που να απορρέουν από τις φορολογικές διατάξεις των κρατών µελών- ότι, κατά συνέπεια, γι' αυτές τις συνενώσεις εταιρειών επιβάλλεται να θεσπισθούν φορολογικοί κανόνες ουδέτεροι ως προς τον ανταγωνισµό, ώστε να µπορέσουν οι επιχειρήσεις να προσαρµοσθούν στις απαιτήσεις της κοινής αγοράς, να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση διεθνώςότι συνενώσεις τέτοιου είδους µπορούν να οδηγήσουν στη δηµιουργία οµίλων µητρικών και θυγατρικών εταιρειών- ότι οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις που διέπουν τις σχέσεις µεταξύ µητρικών και θυγατρικών εταιρειών που ευρίσκονται σε διαφορετικά κράτη µέλη διαφέρουν αισθητά από ένα κράτος µέλος σε άλλο και είναι, γενικά, λιγότερο ευνοϊκές από τις εφαρµοζόµενες στις σχέσεις µεταξύ µητρικών και θυγατρικών εταιρειών ευρισκοµένων στο ίδιο κράτος µέλος- ότι, συνεπεία του γεγονότος αυτού, η συνεργασία µεταξύ εταιρειών που ευρίσκονται σε διαφορετικά κράτη µέλη τίθεται σε µειονεκτική θέση σε σύγκριση µε τη συνεργασία εταιρειών του ιδίου κράτους µέλους- ότι πρέπει να εξαλειφθεί αυτή η δυσµενής µεταχείριση µε τη θέσπιση ενός κοινού καθεστώτος και να διευκολυνθούν έτσι οι συνενώσεις εταιρειών σε κοινοτική κλίµακαότι όταν µια µητρική εταιρεία, ως εταίρος της θυγατρικής της, λαµβάνει διανεµηθέντα κέρδη, το κράτος µέλος της µητρικής εταιρείας πρέπει: - ή να µην φορολογήσει τα κέρδη αυτά, - ή να τα φορολογήσει, επιτρέποντας όµως παράλληλα στη µητρική εταιρεία να εκπέσει, από το ποσό του φόρου της, το τµήµα του φόρου της θυγατρικής εταιρείας που αναλογεί στα κέρδη αυτάότι πρέπει επίσης, προκειµένου να εξασφαλισθεί η φορολογική ουδετερότητα, να απαλλάσσονται από παρακράτηση στην πηγή τα διανεµηθέντα κέρδη µιας θυγατρικής

2 εταιρείας προς τη µητρική της, εκτός από ορισµένες ειδικές περιπτώσεις- ότι επιβάλλεται, ωστόσο, να επιτραπεί στην Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας και στην Ελληνική ηµοκρατία, λόγω της ιδιαιτερότητας του οικείου συστήµατος φόρου επί των εταιρειών, και στην Πορτογαλική ηµοκρατία για δηµοσιονοµικούς λόγους, να συνεχίσουν να εισπράττουν προσωρινά παρακράτηση στην πηγή, ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΗΓΙΑ: ^ Άρθρο 1 1. Κάθε κράτος µέλος εφαρµόζει την παρούσα οδηγία: - στις διανοµές κερδών οι οποίες πραγµατοποιούνται προς εταιρείες αυτού του κράτους και προέρχονται από θυγατρικές τους εταιρείες άλλων κρατών µελών, - στις διανοµές κερδών που πραγµατοποιούνται από τις εταιρείες αυτού του κράτους προς εταιρείες άλλων κρατών µελών, των οποίων είναι θυγατρικές. 2. Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει την εφαρµογή εθνικών διατάξεων ή διατάξεων διεθνών συµβάσεων που είναι αναγκαίες για να αποφεύγονται φορολογικές απάτες και καταχρήσεις. ^ Άρθρο 2 Για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, µε τον όρο "εταιρεία κράτους µέλους" νοείται κάθε εταιρεία: α) ^η οποία έχει περιβληθεί έναν από τους νοµικούς τύπους τους απαριθµούµενους στο παράρτηµαβ) η οποία, βάσει της φορολογικής νοµοθεσίας ενός κράτους µέλους, θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία στο κράτος αυτό και η οποία δεν θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία εκτός Κοινότητας, δυνάµει συµβάσεως µε τρίτο κράτος σχετικής µε τη διπλή φορολογίαγ) η οποία, επιπλέον, υπόκειται σε έναν από τους παρακάτω φόρους χωρίς δυνατότητα επιλογής και χωρίς να απαλλάσσεται η ίδια: - impot des societes/vennootschapsbelasting στο Βέλγιο, - selskabsskat στη ανία, - Koerperschaftsteuer στη Γερµανία, - φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην Ελλάδα, - impuesto sobre sociedades στη Ισπανία, - impot sur les societes στη Γαλλία, - corporation tax στην Ιρλανδία, - imposta sul reddito delle persone giuridiche στην Ιταλία, - impot sur le revenu des collectivites στο Λουξεµβούργο, - vennootschapsbelasting στις Κάτω Χώρες, - imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas στην Πορτογαλία, - corporation tax στο Ηνωµένο Βασίλειο, ή σε οποιοδήποτε άλλο φόρο που ενδεχοµένως θα αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς. ^ Άρθρο 3 1. Για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας: α)

3 η ιδιότης της µητρικής εταιρείας αναγνωρίζεται τουλάχιστον σε κάθε εταιρεία ενός κράτους µέλους η οποία συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 και συµµετέχει κατά 25 % τουλάχιστον στο κεφάλαιο µιας εταιρείας άλλου κράτους µέλους που συγκεντρώνει τις ίδιες προϋποθέσειςβ) ως θυγατρική εταιρεία νοείται η εταιρεία στο κεφάλαιο της οποίας υφίσταται η κατά το στοιχείο α) συµµετοχή. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα: - να αντικαθιστούν, µε διµερή συµφωνία, το κριτήριο της συµµετοχής στο κεφάλαιο µε το κριτήριο της κατοχής δικαιωµάτων ψήφου, - να µην εφαρµόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας στις εταιρείες τους που δεν διατηρούν επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη τη συµµετοχή την απαιτούµενη για το χαρακτηρισµό τους ως µητρικών εταιρειών ή στις εταιρείες τους στις οποίες εταιρεία άλλου κράτους µέλους δεν διατηρεί επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη συµµετοχή αυτού του είδους. ^ Άρθρο 4 1. ιοταν µητρική εταιρεία, υπό την ιδιότητά της ως εταίρου της θυγατρικής εταιρείας της, λαµβάνει κέρδη διανεµόµενα για λόγους άλλους από την εκκαθάριση της θυγατρικής εταιρείας, το κράτος στο οποίο βρίσκεται η µητρική εταιρεία, - είτε δεν φορολογεί τα κέρδη αυτά, - είτε τα φορολογεί, επιτρέποντας όµως παράλληλα στην εταιρεία αυτή να εκπέσει από το ποσό του φόρου της το τµήµα του φόρου της θυγατρικής εταιρείας που αναλογεί στα κέρδη αυτά και, ενδεχοµένως, το ποσό της παρακράτησης στην πηγή που εισπράττει το κράτος µέλος όπου είναι εγκατεστηµένη η θυγατρική εταιρεία κατ' εφαρµογή των διατάξεων παρέκκλισης του άρθρου 5, µέχρι του ποσού του αντιστοιχούντος εθνικού φόρου. 2. Τα κράτη µέλη διατηρούν πάντως την ευχέρεια να προβλέψουν ότι τα βάρη που απορρέουν από τη συµµετοχή και οι µειώσεις αξίας που απορρέουν από τη διανοµή των κερδών της θυγατρικής εταιρείας δεν εκπίπτονται από τα φορολογητέα κέρδη της µητρικής εταιρείας. Εάν, στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα διαχείρισης που έχουν σχέση µε τη συµµετοχή οριστούν σε ποσό κατ' αποκοπήν, το ποσό αυτό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5 % των κερδών που διανέµει η θυγατρική εταιρεία. 3. Η παράγραφος 1 ισχύει µέχρις ότου τεθεί πράγµατι σε εφαρµογή ένα κοινό σύστηµα φορολόγησης των εταιρειών. Το Συµβούλιο θεσπίζει σε εύθετο χρόνο τις διατάξεις που θα ισχύσουν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο και εφεξής. ^ Άρθρο 5 1. Τα κέρδη τα οποία η θυγατρική εταιρεία καταβάλλει κατά τη διανοµή στη µητρική εταιρεία απαλλάσσονται από την παρακράτηση του φόρου στην πηγή, εφόσον η µητρική εταιρεία συµµετέχει κατά 25 % τουλάχιστον στο κεφάλαιο της θυγατρικής. 2. Κατά παρέκκλιση από τήν παράγραφο 1, η Ελληνική ηµοκρατία µπορεί να παρακρατεί στην πηγή το φόρο επί των διανεµοµένων κερδών τα οποία καταβάλλονται σε µητρικές εταιρείες άλλων κρατών µελών, επί όσο διάστηµα η χώρα αυτή δεν επιβάλλει φόρο εταιρειών επί των διανεµοµένων κερδών. Πάντως, το ύψος της παρακράτησης αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα οριζόµενα από τις διµερείς συµβάσεις αποφυγής της διπλής φορολογίας. 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Οµοσπονδιακή ηµοκρατία της Γερµανίας δικαιούται, επί όσο χρονικό διάστηµα φορολογεί τα διανεµόµενα κέρδη µε συντελεστή κατώτερο κατά 11 τουλάχιστον µονάδες από το συντελεστή που ισχύει για τα µη διανεµόµενα κέρδη και το αργότερο µέχρι τα µέσα του 1996, να επιβάλλει ως αντισταθµιστικό φόρο παρακράτηση στην πηγή ύψους 5 % επί των διανεµόµενων κερδών από τις θυγατρικές εταιρείες της.

4 4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Πορτογαλική ηµοκρατία µπορεί να επιβάλλει παρακράτηση στην πηγή επί των διανεµόµενων κερδών που καταβάλλουν θυγατρικές εταιρείες της σε µητρικές εταιρείες άλλων κρατών µελών, το βραδύτερο µέχρι το τέλος του ογδόου έτους από την ηµεροµηνία θέσεως σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των υφιστάµενων διµερών συµβάσεων µεταξύ της Πορτογαλίας και άλλου κράτους µέλους, ο συντελεστής της εν λόγω παρακράτησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15 % κατά την πρώτη πενταετία της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 και το 10 % κατά την τελευταία τριετία. Πριν από το τέλος του ογδόου έτους, το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα, µετά από σχετική πρόταση της Επιτροπής, για τυχόν παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. ^ Άρθρο 6 Το κράτος µέλος του οποίου το δίκαιο διέπει τη µητρική εταιρεία δεν δικαιούται να παρακρατεί στην πηγή φόρο επί των κερδών τα οποία η µητρική εταιρεία δέχεται από τη θυγατρική της. Άρθρο 7 1. Ο όρος "παρακράτηση στην πηγή" όπως χρησιµοποιείται στην παρούσα οδηγία δεν περιλαµβάνει την προκαταβολή (precomte) του φόρου επί των εταιρειών στο κράτος µέλος στο οποίο ευρίσκεται η θυγατρική, η οποία προκαταβολή πραγµατοποιείται σε συνδυασµό µε τη διανοµή κερδών στη µητρική εταιρεία. 2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή των εθνικών ή συµβατικών διατάξεων που σκοπό έχουν να εξαλείψουν ή να ελαφρύνουν τη διπλή φορολογία των µερισµάτων, και ιδίως τις διατάξεις σχετικά µε την πληρωµή τυχόν πιστώσεων φόρου στους δικαιούχους µερισµάτων. ^ Άρθρο 8 1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία πριν την 1η Ιανουαρίου Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. 2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπει η παρούσα οδηγία. ^ Άρθρο 9 Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος G. CARLI (1) ΕΕ αριθ. C 39 της 22.^3.^1969, σ. 7, και τροποποίηση η οποία διαβιβάσθηκε στις 5 Ιουλίου 1985.(2) ΕΕ αριθ. C 51 της 29.^4.^1970, σ. 6.(3) ΕΕ αριθ. C 100 της 1.^8.^1969, σ. 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας των εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) α) ^Οι εταιρείες του βελγικού δικαίου που αποκαλούνται "societe anonyme/naamloze vennootschap", "societe en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen", "societe privee a responsabilite limitee/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", καθώς και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίουβ) οι εταιρείες του δανικού δικαίου που αποκαλούνται "aktieselskab" και "anpartsselskab"-

5 γ) οι εταιρείες του γερµανικού δικαίου που αποκαλούνται "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschraenkter Haftung" και "bergrechtliche Gewerkschaft"- δ) η "ανώνυµη εταιρεία" του ελληνικού δικαίουε) οι εταιρείες του ισπανικού δικαίου που αποκαλούνται "sociedad anonima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", καθώς επίσης και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίουστ) οι εταιρείες του γαλλικού δικαίου που αποκαλούνται "societe anonyme", "societe en commandite par actions", "societe a responsabilite limitee", καθώς και οι δηµόσιοι οργανισµοί και επιχειρήσεις βιοµηχανικού και εµπορικού χαρακτήραζ) οι εταιρείες του ιρλανδικού δικαίου που αποκαλούνται "public companies limited by shares or by guarantee", "private companies limited by shares or by guarantee", τα νοµικά πρόσωπα που είναι εγγεγραµµένα υπό το καθεστώς των "Industrial and Provident Societies Acts" ή οι "building societies" που είναι εγγεγραµµένες υπό το καθεστώς των "Building Societies Acts"- η) οι εταιρείες του ιταλικού δικαίου που αποκαλούνται "societa per azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a responsabilita limitata", καθώς και οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ασκούν εµπορικές και βιοµηχανικές δραστηριότητεςθ) οι εταιρείες του δικαίου του Λουξεµβούργου που αποκαλούνται "societe anonyme", "societe en commandite par actions" και "societe a responsabilite limitee"- ι) οι εταιρείες του ολλανδικού δικαίου που αποκαλούνται "naamloze vennootschap" και "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"- ια) οι εµπορικές ή οι εµπορικού χαρακτήρα αστικές εταιρείες, οι συνεταιρισµοί και οι δηµόσιες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει του πορτογαλικού δικαίουιβ) οι εταιρείες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωµένου Βασιλείου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 27 Μαΐου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3763 Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 5 6 2009 Αριθμ.πρωτ.547 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Δημοσίευση νόμου σχετικά με διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και οριστικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑTΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. Πρώτο Παράρτηµα ΜΕΡΟΣ I ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ιδρυτικό Έγγραφο 3. Τρόπος σύστασης εταιρείας ως

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα.

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα. Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0357 EL 11.06.2005 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για το συντονισμό των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών

ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΟΔΗΓΙΑ 93/36/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2003 L 283/51 Ο ΗΓΙΑ 2003/96/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ AA2005/ACT/el 1 Σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Νοεμβρίου 2006. σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 28ης Νοεμβρίου 2006. σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 11.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 158 της 23/06/1990 σ. 0059-0064 Φινλανδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004.

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004. 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2003/361/ΕΚ) (3) Πρέπει να διευκρινιστείότι σύµφωνα µε τα άρθρα 48, 81 L 124/36 20.5.2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 1422] (Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1389 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - griechische Akte: Bedingungen, Anhänge (Normativer Teil) 1 von 413 ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

1300 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Abkommenstext griechisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Abkommenstext griechisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Abkommenstext griechisch (Normativer Teil) 1 von 131 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 171/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου1999 σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής Ν 2076/1992/Α-130 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130) Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου:

της φοροδιαφυγής αναφορικά µε τους φόρους εισοδήµατος και κεφαλαίου: ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.3330 Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής ηµοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL 15.1.2003 L 9/3 Ο ΗΓΙΑ 2002/92/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα