Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα"

Transcript

1 Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα σέ νέους ἐτῶν, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε πρίν ἀπό δυό περίπου χρόνια ἔδειξε ὅτι οἱ μισοί περίπου νέοι δέν πιστεύουν στήν Ἀνάσταση. Μιά ἄλλη ἔδειξε ὅτι ἕνα μεγάλο ποσοστό νέων ἀνθρώπων ζεῖ χωρίς ξεκάθαρο νόημα ζωῆς καί μέ τήν ἀ πέλπιδα σκέψη ὅτι αὐ τή ἡ κοινωνία δέν πρό κειται νά ἀλλάξει. Εἶναι πολύ εὔκολο νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι οἱ διαπιστώσεις αὐτές ἀποτελοῦν μιά πολύ μεγάλη ἧττα γιά ὅλους ἐμᾶς πού ἔχουμε στά χέρια μας τήν Ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Τί μάθαμε στά παιδιά μας; Μᾶλλον ἐλάχιστα γιά ὅλα ὅσα τά ἀφοροῦν. Ἡ ἀγωγή τῆς νεοελληνικῆς οἰκογένειας Ἐν Ἀθήναις τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2007 εἶναι προσανατολισμένη σέ ἕνα ἐφήμερο ἄριστα στό σχολεῖο τό ὁποῖο ἀμ φι σβητεῖται γιά τήν ἱκανότητα ἀξιο λό γησης τῶν μαθητῶν ἀπό τούς ἴδιους τούς ἐκπαιδευτικούς μας. Καί ἀπό μιά ἐπίσης ἐφήμερη ἐπιτυχία σέ ἕνα Ἀνώτατο Ἐκπαιδευτικό Ἵ - δρυμα, ἡ ὁποία ἀγνοεῖ τήν πραγματική ἔφεση τοῦ μαθητῆ. Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας ἐλάχιστη σχέση ἔχει μέ τήν ψυχή καί τό σῶμα τους. Ἐνῶ μένει μακριά ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων Του προτάσσοντας μόνο ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τό παρόν. Τά παιδιά μας ὅμως διψοῦν ἀπό τήν ἔλλειψη νοήματος ζωῆς. Εἶναι στερημένα ἀπό τήν ἀποδοχή μας, ἐνῶ ΤΕΥΧΟΣ 36 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

2 ἀντίθετα ἔχουν χορτάσει ἀπό τήν ἀπαξίωσή μας καί τήν περιθωριοποίησή τους. Γύρω τους ὑπάρχει ἕνας κόσμος ἐντελῶς ἀφιλόξενος καί βίαιος. Καί ἐκεῖνα ἀπαντοῦν μέ τήν ἴδια βιαιότητα. Ἐάν ἀναρωτηθοῦμε ἔχοντας λίγη διάθεση μετανοίας θά πρέπει νά πα ραδεχθοῦμε ὅτι ἀπαιτοῦμε ἀπό τούς νέους μας στάσεις ζωῆς, τίς ὁποῖες ἐμεῖς σέ μιά μεγάλη πλειοψηφία δέν ζοῦμε. Ἀναρωτιόμαστε γιά τήν ἀπουσία τους ἀπό τούς Ἱ. Ναούς τῶν Ἐνοριῶν μας ἔχοντας παράλληλα κλειστές τίς καρδιές μας, τά Νεανικά Κέντρα τά ὁποῖα τά χρησιμοποιοῦμε γιά πολλές ἐνοριακές ἐκδηλώσεις ἀλλά ἐλάχιστα σάν αἴθουσες συνάντησης νέων, τίς ἐνορίες μας ἀφιλόξενες ἀκόμα καί στούς νεαρούς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι μέ δυσκολία κατορθώνουν νά ὁδηγήσουν τά παιδιά τους μέχρι τό Ναό. Κληρικοί καί λαϊκοί, ὡς κοινότητα, ἔχουμε τήν εὐθύνη τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας, ἡ ὁποία θά μᾶς ζητηθεῖ ἀκέραιη ἀπό τό Θεό. Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή ἀσκεῖται ἀπό ὅλους. Ἐάν μιά ἐνορία εἶναι ἀγαπημένη τότε ἡ ἀγάπη αὐτή διδάσκεται καί στά παιδιά ὡς πραγματικότητα καί στάση ζωῆς. Ἐάν μιά ἐνορία εἶναι πραγματική κοινότητα, τό Εὐαγγέλιο διδάσκεται ἀκόμα καί μέ τά βήματά μας, τή φιλεύσπλαχνη ματιά στόν ἀδελφό μας. Δέν ὑπάρχει νέος ὁ ὁποῖος δέν μπορεῖ νά αἰσθανθεῖ τήν εἰλικρινή διάθεση τῶν μεγαλυτέρων. Μιά ἐνορία πού ἐνδιαφέρεται γιά τούς νέους ἀνθρώπους δέν χρειάζεται ἄμεσα τήν Κατηχητική σύναξη γιατί εἶναι ὁλόκληρη κατηχητική κοινότητα μέ κέντρο τήν Θ. Εὐχαριστία. Γιά νά ἀσκηθεῖ ἡ Χριστιανική ἀγωγή ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση δέν εἶναι μιά γωνία σέ ἕνα κτίριο ἀλλά ἡ εἰλικρινής ἀγάπη μας πού ἀνανεώνεται καί ριζώνει στή Θ. Εὐχαριστία. Αὐτή οἰκοδομεῖ κυρίως γέφυρες πού συνδέουν τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά μοιραστοῦν τό χρόνο καί τά ἐνδιαφέροντά τους. Ἡ Κατήχηση εἶναι ἔξοδος ἀπό τόν ἐγωϊσμό μας καί τό πέρασμά μας στήν ἀγάπη τοῦ ἀδελφοῦ. Ἄγει στό ἔσχατο νόημα τῆς ζωῆς: τήν ἐν ἀγάπῃ καί ἐλευθερίᾳ ἑνότητα μέ τό Θεό, τόν ἄνθρωπο καί τή φύση. Σέ ἕνα κόσμο διασπασμένο οἱ ἱερεῖς καί οἱ κατηχητές μαθαίνουν τά παιδιά μας ὅτι ἡ χριστιανική πίστη εἶναι πράξη, ἀγώνας γιά τή ριζική ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου, ἦθος αὐτοπροσφορᾶς καί θυσίας. Ὁ Χριστιανός δέν ὑπακούει δουλικά σέ ἐντολές ἀλλά ζεῖ ἐλεύθερα καί δημιουργικά αὐτά πού ἔχει ἀποδεχθεῖ ὡς ἀλήθεια. Στίς Κατηχητικές συνάξεις τά παιδιά μας μαθαίνουν ὅτι τό πρόσωπο καί ἡ κοινωνία δέν εἶναι ἀντίθετες ἔννοιες ἀλλά ἀντίθετα κάθε ἄνθρωπος εἶναι ὑπεύθυνος ὄχι μόνο γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά καί γιά τούς ἄλλους. Μαθαίνει ὅτι «Ἀγαπῶ γι αὐτό ὑπάρχω». Ἡ πνευματικότητα τοῦ πιστοῦ δέν μπορεῖ νά μήν ἐκφράζεται μέ τή δράση ὅλων γιά τή μεταμόρφωση τοῦ κόσμου. Τά παιδιά μας στίς Κατηχητικές συνάξεις μαθαίνουν νά ἀγαποῦν τή δημιουργία, δέν ἔχουν ἁπλές οἰκολογικές εὐαισθησίες. Μαθαίνουν ὅτι εἶναι ὑπεύθυνα γιά τήν πορεία τοῦ περιβάλλοντος. Ἡ δημιουργικότητά τους πρέπει νά συνδέεται ἀγαπητικά μέ τήν προάσπισή του. Στίς κατηχητικές συντροφιές, τά παιδιά μας μαθαίνουν τήν ἀξία κάθε ἀνθρώπου, τήν ὀμορφιά τῆς ἑτερότητας. «Οἱ πολλοί θυμίζουν στόν ἕνα τήν ἀξία τῆς διαφορᾶς. Τό ἕνα θυμίζει στά πολλά τήν ἀξία τῆς ἑνότητας. Ἀγαπητά μου παιδιά, Στίς ἐνοριακές κατηχητικές συντροφιές κρίνεται τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας. Ἐάν πραγματικά μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ χαρά τῶν παιδιῶν μας τότε στήν Ἐνορία τους καί στίς συντροφιές της θά μάθουν νά ζοῦν τήν ἐν Χριστῷ ζωή ἡ ὁποία ὀμορφαίνει ριζικά καί οὐσιαστικά τή ζωή μας. Καλή καί εὐλογημένη χρονιά Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 2

3 Τά «Σεπτεµβριανά» Μέ τόν ὅρο «Σεπτεµβριανά» ἐννοοῦµε τό πογκρόµ πού ἐξαπέλυσε ὁ τουρκικός ὄχλος, ὑπό τήν καθοδήγηση τῆς κυβέρνησης Μεντερές, ἐναντίον τῆς πολυπληθοῦς καί εὐηµερούσας ἑλληνικῆς κοινότητας τῆς Κωνσταντινούπολης στίς 6 καί 7 Σεπτεµβρίου Ἀποτέλεσµα, οἱ Ἕλληνες πού ζοῦσαν ἐκείνη τήν περίοδο στήν Πόλη νά συρρικνωθοῦν σταδιακά καί σήµερα µόλις καί µετά βίας νά ξεπερνοῦν τίς Τό 1955 τή γειτονική µας χώρα κυβερνοῦσε ὁ Ἀντνάν Μεντερές ἕνας «πρώιµος Ἐρντογάν» καί τό ηµοκρατικό Κόµµα. Ὁ Μεντερές ἔπαιζε ἀρκετά τό µουσουλµανικό χαρτί, προκαλώντας ἐκνευρισµό στό κεµαλικό κατεστηµένο τῆς χώρας. Τό ἀποδεικνύουν καί τά χιλιάδες τζαµιά πού κτίστηκαν ἐπί πρωθυπουργίας του. Ἡ οἰκονοµική κατάσταση στήν Τουρκία δέν ἦταν ἀνθηρή, ἐνῶ ὁ ἐθνικιστικός πυρετός ἀνέβαινε, καθώς οἱ Ἑλληνοκύπριοι διεκδικοῦσαν τήν ἕνωση τῆς µεγαλονήσου µέ τήν Ἑλλάδα. Ἦταν µιά καλή ἀφορµή γιά τούς τούρκους ἡγέτες νά ἀποσπάσουν τήν κοινή γνώµη ἀπό τά προβλήµατά της, στρέφοντάς την κατά τῆς ἑλληνικῆς µειονότητας πού εὐηµεροῦσε. Στίς 28 Αὐγούστου 1955 ὁ Μεντερές ἰσχυρίστηκε δηµόσια ὅτι οἱ Ἑλληνοκύπριοι σχεδίαζαν σφαγές κατά τῶν Τουρκοκυπρίων. Ἡ ἀφορµή γιά τό Πογκρόµ κατά τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Πόλης δόθηκε στίς 6 Σεπτεµβρίου, µέ τήν ἔκρηξη ἑνός αὐτοσχέδιου µηχανισµοῦ στό Τουρκικό Προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης, τό ὁποῖο στεγαζόταν (καί στεγάζεται καί σήµερα) στό σπίτι, ὅπου γεννήθηκε ὁ Κεµάλ Ἀτατούρκ, ὁ ἱδρυτής τοῦ σύγχρονου τουρκικοῦ κράτους. Ὡς δράστης συνελήφθη ἀπό τίς ἑλληνικές ἀρχές ὁ Ὀκτάι Ἐγκίν, ἕνας µουσουλµάνος σπουδαστής ἀπό τήν Κοµοτηνή, πού ἀργότερα περιεβλήθη τό φωτοστέφανο τοῦ ἥρωα. Τιµήθηκε στήν Τουρκία καί διορίστηκε κυβερνήτης σέ ἐπαρχία. Χρόνια ἀργότερα σέ µιά συνέντευξή του στήν «Ἐλευθεροτυπία» ἀρνήθηκε ὁποιαδήποτε σχέση µέ τό συµβάν καί θεώρησε τόν ἑαυτό του θύµα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν. Ἀπό τήν ἔκρηξη στό σπίτι τοῦ Ἀτατούρκ προκλήθηκαν µόνο µερικές ὑλικές ζηµιές στίς τζαµαρίες τοῦ κτιρίου, ἀλλά οἱ τουρκικές ἐφηµερίδες ἐκµεταλλεύτηκαν τό γεγονός, µεγαλοποιώντας καί διαστρεβλώνοντάς το, κατόπιν κυβερνητικῶν ὁδηγιῶν. Πρωτοσέλιδοι τίτλοι, ὅπως «Ἕλληνες τροµοκράτες κατέστρεψαν τό πατρικό σπίτι τοῦ Ἀτατούρκ» τῆς «Ἰσταµπούλ Ἐξπρές» καί δηµοσίευση µιᾶς σειρᾶς ἀπό παραποιηµένες φωτογραφίες τοῦ συµβάντος, προκάλεσαν «αὐθόρµητες» διαδηλώσεις στήν Πλατεία Ταξίµ τό ἀπόγευµα τῆς ἴδιας ἡµέρας. Στίς 5 τό ἀπόγευµα, τό µαινόµενο πλῆθος τῶν ἀτόµων στράφηκε κατά τῶν ἑλληνικῶν περιουσιῶν στή συνοικία Πέραν. Οἱ λεηλασίες κράτησαν µέχρι τίς πρωϊνές ὧρες τῆς 7ης Σεπτεµβρίου, ὅταν ἐπενέβη ὁ Στρατός, καθώς ἡ κατάσταση κινδύνευε νά τεθεῖ ἐκτός ἐλέγχου. Μέχρι τότε, οἱ ἀρχές παρέµειναν ἀπαθεῖς, ὅταν δέν διευκόλυναν τούς πλιατσικολόγους στό ἔργο. Ὁ µηχανισµός τοῦ ηµοκρατικοῦ Κόµµατος, πού ἤλεγχε τά συνδικάτα, ἔπαιξε καταλυτικό ρόλο στά ἔκτροπα. Μεγάλος ἀριθµός διαδηλωτῶν µεταφέρθηκε ἀπό τή υτική Μικρά Ἀσία δωρεάν, ἀντί ἀµοιβῆς 6 δολαρίων, πού οὐδέποτε τούς δόθηκε ταξί τούς µετέφεραν στόν χῶρο τῶν ταραχῶν, ἐνῶ φορτηγά τοῦ ήµου τῆς Κωνσταντινούπολης εἶχαν ἀναπτυχθεῖ σέ ἐπίκαιρα σηµεῖα τῆς Πόλης, φορτω- µένα µέ τσεκούρια, φτυάρια, ρόπαλα, ἀξίνες, σφυριά, σιδερένιους λοστούς καί µπιτόνια βενζίνης, ἀπαραίτητα σύνεργα γιά τόν ὄχλο τῶν ἐπιδροµέων, πού ἐπέπεσε ἐπί τῶν ἑλληνικῶν καταστηµάτων µέ τά συνθήµατα «Θάνατος στούς γκιαούρηδες», «Σπάστε, γκρεµίστε, εἶναι γκιαούρης», «Σφάξτε τούς ἕλληνες προδότες», «Κάτω ἡ Εὐρώπη» καί «Ἐµπρός νά βαδίσουµε κατά τῆς Ἀθήνας καί τῆς Θεσσαλονίκης». Τήν ὀργή τοῦ ὄχλου δέν γλύτωσαν καί κάποια καταστήµατα ἀρµενικῆς καί ἑβραϊκῆς ἰδιοκτησίας. Ἄνδρες καί γυναῖκες βιάστηκαν καί σύµφωνα µέ τήν µαρτυρία τοῦ γνωστοῦ τούρκου συγγραφέα Ἀζίζ Νεσίν, πολλοί ἱερεῖς ἐξαναγκάστηκαν νά ὑποστοῦν περιτοµή, µέ θύµα ἕνα ἀρµένιο παπά. 16 Ἕλληνες ἔχασαν τή ζωή τους καί 32 τραυµατίστηκαν. Ἔκτροπα κατά τῶν Ἑλλήνων δέν ἔγιναν µόνο στήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά καί στή Σµύρνη. Τό πρωί τῆς 7ης Σεπτεµβρίου τοῦρκοι ἐθνικιστές ἔκαψαν τό ἑλληνικό περίπτερο στή ιεθνῆ Ἔκθεση τῆς Σµύρνης. Στή συνέχεια, κατέστρεψαν τό νεόκτιστο ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ἐνῶ λεη- Συνέχεια στή σελίδα 4 3

4 Τό Τυπικό Ὁὅρος «Τυπικό» παράγεται ἀπό τήν λέξη «τῦπος», ἡ ὁποία σήµαινε ἀρχικά τόν κτῦπο, τό κτύπηµα, ἀλλά καί τό ἀποτέλεσµα τοῦ κτυπήµατος, ἀλλά προσέλαβε στή συνέχεια διάφορες ση- µασίες. Ἔτσι στήν Ἁγ. Γραφή ἀπαντᾷ µέ τήν ἔννοια τοῦ ἀρχετύπου ἤ προτύπου ἤ τοῦ κανόνα. Ἀπό αὐτήν τήν τελευταία ἔννοια ἦταν φυσικό ἡ παράγωγη λέξη, δηλ. «Τυπικό» νά σηµαίνει κείµενο, πού περιέχει κανόνες ἤ διατάξεις. Κατά τήν βυζαντινή ἐποχή ἡ λέξη σήµαινε Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 3 λατοῦσαν σπίτια Ἑλλήνων στρατιωτικῶν, πού ὑπηρετοῦσαν στό Στρατηγεῖο τοῦ ΝΑΤΟ. Ὁ πρωθυπουργός Μεντερές σέ δηλώσεις του ἰσχυρίστηκε ὅτι τό πογκρόµ κατά τῶν Ἑλλήνων ἦταν ἔργο τῶν κοµµουνιστῶν. Ἕνας ἰσχυρισµός πού κατέπεσε αὐτοστιγµεῖ καί ἀπό τίς ἀναφορές τῶν ξένων πρεσβειῶν στήν Ἄγκυρα πρός τίς κυβερνήσεις τους, πού ἐπισήµαιναν τίς µεγάλες εὐθύνες τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν. Ἡ κυβέρνηση Παπάγου προσπάθησε νά διεθνοποιήσει τό θέµα, ἀλλά χωρίς σηµαντικά ἀποτελέσµατα. Ἀµερικανοί καί Βρετανοί δέν ἦταν διατεθειµένοι νά ἀσκήσουν πιέσεις στήν Τουρκία, πολύτιµο σύµµαχό τους κατά τήν διάρκεια τοῦ «Ψυχροῦ Πολέµου». Οἱ νατοϊκοί σύµµαχοί µας εἶπαν ξεκάθαρα νά ξεχάσουµε τό συµβάν. Μόνο τό Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν ἀπό τούς διεθνεῖς ὀργανισµούς ἀπαίτησε ἀπό τήν Τουρκία ἐξηγήσεις γιά τήν καταστροφή τοῦ 90% τῶν ὀρθοδόξων ναῶν στήν Κωνσταντινούπολη. Πάντως, τόν Αὔγουστο τοῦ 1955 ἡ ἀµερικανική Γερουσία µέ ἀπόφασή της κάλεσε τόν Πρόεδρο Κλίντον νά ἀνακηρύξει τήν 6η Σεπτεµβρίου Ἡµέρα Μνήµης γιά τά Θύµατα τοῦ Πογκρόµ. Τό Πογκρόµ κατά τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Πόλης προκάλεσε: τόν θάνατο 16 Ἑλλήνων καί τόν τραυµατισµό 32 τόν θάνατο ἑνός Ἀρµενίου τόν βιασµό 12 Ἑλληνίδων τόν βιασµό ἀδιευκρίνιστου ἀριθµοῦ ἀνδρῶν (ἐξαναγκάστηκαν νά ὑποστοῦν περιτοµή) Τήν καταστροφή τό διάταγµα, τόν νόµο, τό θέσπισµα. Ὀνοµάζονταν δέ αὐτοκρατορικά τυπικά τά διατάγµατα, µέ τά ὁποῖα οἱ αὐτοκράτορες ρύθµιζαν διάφορα θέµατα. Μέ παραπλήσια ἔννοια χρησιµοποιήθηκε ἀρχικά ὁ ὅρος τυπικό καί στά µοναστήρια. Ὀνοµάσθηκαν δηλαδή κτιτορικά τυπικά οἱ διατάξεις (κανονισµοί θά λέγαµε σήµερα), µέ τίς ὁποῖες οἱ κτίτορες τῶν µονῶν ὅριζαν τά τῆς λειτουργίας τους. Στά κτιτορικά τυπικά περιλαµβάνονταν καί διατάξεις πού ἀφοροῦν στήν τέλεση τῆς λατρείας τίς Κυριακές καί τίς ἑορτές, σύντοµες ἀρχικά καί γενικές, ἀναλυτικότερες καί λεπτοµερέστερες ἀργότερα, καθ ὅσον ἡ θεία λατρεία πλουτιζόταν καί γινόταν πολυπλοκώτερη. Ἔτσι ὁ ὅρος ἐµπορικῶν καταστηµάτων 110 ξενοδοχείων 27 φαρµακείων 23 σχολείων 21 ἐργοστασίων 73 ἐκκλησιῶν περίπου 1000 κατοικιῶν, ὅλα ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας. Τό οἰκονοµικό κόστος τῶν ζηµιῶν ἀνῆλθε σέ 150 ἑκατοµµύρια δολάρια, σύµφωνα µέ διεθνεῖς ὀργανισµούς, ἐνῶ ἡ ἑλληνική κυβέρνηση τίς ὑπολόγισε σέ δολάρια. Ἡ οἰκονοµική αἱµορραγία καί ὁ φόβος ἐξανάγκασαν χιλιάδες Ἕλληνες ὁµογενεῖς νά µεταναστεύσουν στήν Ἑλλάδα. Ἀργότερα, τό τουρκικό κράτος διά τοῦ προέδρου Τζελάλ Μπαγιάρ ὑποσχέθηκε ἀποζηµίωση γιά τήν καταστροφή τῶν ἑλληνικῶν περιουσιῶν. Στήν καλύτερη τῶν περιπτώσεων δέν ξεπέρασε τό 20% τῶν ἀπαιτήσεών τους, µέ δεδοµένο ὅτι τά περιουσιακά στοιχεῖα εἶχαν ὑποτιµηθεῖ δραµατικά. Πολλές λεπτοµέρειες γιά τά Σεπτεµβριανά ἦλθαν στό φῶς τό 1961, κατά τή διάρκεια τῆς δίκης γιά ἐσχάτη προδοσία τοῦ ἀνατραπέντος ἀπό τούς στρατιωτικούς πρωθυπουργοῦ Ἀντνάν Μεντερές, ὁ ὁποῖος τελικά δέν γλύτωσε ἀπό τήν ἀγχόνη. Πολύτιµα στοιχεῖα προσκοµίζει καί τό βιβλίο τοῦ διαπρεποῦς ἑλληνοαµερικανοῦ βυζαντινολόγου Σπύρου Βρυώνη «Τhe Mechanism of catastrophe: The Turkish Pogrom of September 6-7, 1955 and the destruction of Greek Community of Istambul (Greekworks.com, New York, 2005). πηγή: Σάν Σήµερα.gr 4

5 «Τυπικό» ἐπικράτησε νά σηµαίνει τήν τάξη τελέσεως τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἀλλά καί τό βιβλίο πού περιέχει τήν περιγραφή αὐτῆς τῆς τάξης. Τάξη τῆς τελέσεως τῆς θείας λατρείας ἄρχισε νά διαµορφώνεται ἀπό αὐτή τήν ἀποστολική ἐποχή («πάντα εὐσχηµόνως καί κατά τάξιν γινέσθω» Α Κορ., κεφ. Ιδ ). Ἡ τάξη αὐτή ὑπέστη, ὅπως ἦταν φυσικό, µακρά ἐξέλιξη, τήν ὁποία δέν εἶναι εὔκολο νά παρακολουθήσουµε λεπτοµερῶς. Μποροῦµε ὅµως µέ βεβαιότητα νά ποῦµε ὅτι ἡ διαµόρφωση τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους καί ὁ πλουτισµός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑµνογραφίας ὑπῆρξαν οἱ κύριοι παράγοντες, πού συντέλεσαν στήν διαµόρφωση καί ἐξέλιξη τοῦ Τυπικοῦ. Στό χῶρο τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας διαµορφώθηκαν ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων (ἴσως ἀπό τόν 5ο ἤ 6ο αἰ.) δυό συστήµατα τελέσεως τῶν καθηµερινῶν ἀκολουθιῶν, τά ὁποῖα εἶχαν κοινά σηµεῖα ἀλλά καί σηµαντικές διαφορές. Τό ἕνα ἀπό αὐτά τηροῦνταν στούς ἐνοριακούς ναούς καί γι αὐτό ἀποκαλοῦνταν κοσµικό τυπικό. Ὀνοµαζόταν ἐπίσης καί ᾀσµατικό, διότι στίς ἀκολουθίες τοῦ συστήµατος αὐτοῦ τά πάντα λέγονταν µετά µέλους. Τό ἄλλο σύστηµα τηροῦνταν στίς µονές, γι αὐτό καί καλοῦνταν µοναχικό, εἶχε περισσότερες ἀκολουθίες καί κύριο χαρακτηριστικό του ἦταν ἡ ἀνάγνωση τῶν ψαλµῶν. Τό Τυπικό αὐτό διαµορφώθηκε κυρίως στήν Μονή τοῦ Ἁγ. Σάββα στήν Παλαιστίνη, γι αὐτό καί ὀνοµάζεται Ἱεροσολυµιτικό ἤ Τυπικό τοῦ Ἁγ. Σάββα. Ἀπό ἐκεῖ µεταφυτεύθηκε στήν Κωνσταντινουπολίτικη Μονή τοῦ Στουδίου, ὅπου ὑπέστη περαιτέρω ἐξέλιξη καί διαµόρφωση καί ἀπό ἐκεῖ διαδόθηκε καί ἐπικράτησε σέ ὅλες τίς Μονές. Τά δυό Τυπικά ἐξελισσόµενα καί ἐνῶ ἐπιδροῦσαν τό ἕνα στό ἄλλο, τηροῦνταν παράλληλα µέχρι τήν ἐποχή τῆς εἰκονοµαχίας. Ἀπό τότε ὅµως γιά διάφορους λόγους, κυριώτεροι τῶν ὁποίων ἦταν ἡ αὔξηση τῆς ἐπιρροῆς τῶν µοναχῶν, ὁ σεβασµός τοῦ λαοῦ πρός αὐτούς καί ἡ ἐπιθυµία καί προσπάθειά του νά τελεῖ στή θεία λατρεία, ὅσα καί οἱ µοναχοί, τό µοναχικό Τυπικό ἄρχισε νά ἐπικρατεῖ καί στούς ἐνοριακούς Ναούς, ἐκτοπίζοντας βαθµιαῖα τό κοσµικό ἤ ᾀσµατικό, τό ὁποῖο περιέπεσε σέ πλήρη ἀχρηστία. Τελευταῖος Ναός, στόν ὁποῖο µέχρι τῆς ἁλώσεως ἀπό τούς Τούρκους διατηρήθηκε σέ ἰσχύ τό ᾀσµατικό Τυπικό ἦταν ὁ Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη, θιασώτης δέ καί ὑπέρµαχός του ἦταν ὁ τελευταῖος πρίν ἀπό τήν ἅλωση ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ἅγιος Συµεών. Ἐνῶ εἰσήχθη στίς ἐνορίες τό µοναχικό Τυπικό, δέν ἦταν δυνατόν νά παραµείνει ἀναλλοίωτο. Ὑπέστη κατ ἀνάγκην συντµήσεις καί τροποποιήσεις, γιά νά περιορισθεῖ ἡ χρονική διάρκεια τελέσεως τῶν ἀκολουθιῶν σέ πλαίσια ἐναρµονιζόµενα πρός τίς βιοτικές ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν. ηµιουργήθηκε ἔτσι ἡ ἐνοριακή µορφή τοῦ Τυπικοῦ αὐτοῦ, ἡ ὁποία εἶναι µέν κατά βάση ἡ ἴδια πρός τήν µοναχική ὡς πρός τήν δοµή καί διάρθρωση τῶν ἀκολουθιῶν, συντοµότερη ὅµως, διότι παραλείπονται πολλά στοιχεῖα τους ἤ καί ὁλόκληρες ἀκολουθίες. Γιά παράδειγµα στίς ἐνορίες δέν τελεῖται καθηµερινά τό Ἀπόδειπνο ἤ οἱ Ὧρες. Τήν µορφή αὐτή τοῦ Τυπικοῦ ἐπισηµοποίησε τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο πρῶτα µέ τήν ἔκδοση τοῦ Τυπικοῦ τοῦ πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου τό 1838 καί ἔπειτα µέ τό Τυπικό τοῦ Γεωργίου Βιολάκη τό 1888, τό ὁποῖο ἔκτοτε χρησιµοποιεῖται ἀπό ὅλες τίς ἑλληνόφωνες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Εἶναι ἀλήθεια βεβαίως ὅτι ἡ ἐπαφή µέ τό Τυπικό εἶναι ἀρκετά δύσκολη ἀκόµη καί γιά Ἱερεῖς ἤ ἱεροψάλτες. Τοῦτο ἔχει ὡς αἰτία τήν ἀποµάκρυνσή µας ἀπό τίς πηγές καί τήν ὀρθή τάξη, ἡ ὁποία ἐκ τῶν πραγµάτων δέν εἶναι δυνατόν νά τηρηθεῖ καί δέν τηροῦνταν πάντοτε, κυρίως ὡς πρός τίς λεπτοµέρειες. Ἄλλωστε ἡ ἀκριβής τήρησή του χρειάζεται µιά πλειάδα προσώπων καί δή εἰδηµόνων περί τό Τυπικό (Ἱερέα καί ιάκονο, Πρωτοψάλτη, Λαµπαδάριο, ἀναγνώστη, κανονάρχη κ.π.ἄ.), ἡ ὁποία ἀκόµη καί στίς Μονές λόγῳ κυρίως τῆς λειψανδρίας, δέν εἶναι δυνατόν νά ὑφίσταται. Σή- µερα µόνον στίς Ἱ. Μονές τοῦ Ἁγ. Ὄρους καί τίς πολυάνθρωπες ὀργανωµένες Μονές στόν ὑπόλοιπο κόσµο τηρεῖται στήν ἀκρίβειά του. Στίς ἐνορίες δέ συνήθως ἰσχύουν τά «εἰωθότα», νέες συντµήσεις εἰσῆλθαν καί πολλά ἔχουν ἐξοβελισθεῖ ἤ καταργηθεῖ πλήρως. Εἶναι µάλιστα ἀλήθεια ὅτι σήµερα, µετά τήν µεγαλύτερη ἀποµάκρυνση ἀπό τήν ὀρθή τάξη, σέ πολλές περιπτώσεις τό ἐσφαλµένο θεωρεῖται ὀρθό καί τό ὀρθό ἐσφαλµένο. Τό «Τυπικό» ἐξελίσσεται ἀκόµη καί σήµερα, συ- µπληρώνεται καί ἐµπλουτίζεται. Τοῦτο ὅµως πρέπει νά γίνεται µέ σύνεση καί σεβασµό πρός τήν µακραίωνα ζωή του καί τήν παράδοση καί θά πρέπει νά ἀντιληφθοῦµε πώς εἶναι ζωντανό ὅσο καί ἡ Ἐκκλησία µας, ἀφοῦ διέπει καί ὀργανώνει τά τῆς Λατρείας της. Βλ. σχετ. πρωτ. Κ. Παπαγιάννη Σύστηµα Τυπικοῦ, Ἀθήνα

6 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Ἡ Ἐκκλησία µας γιά τίς πυρκαϊές Ἡ Πατρίδα μας εἶναι γνωστό δοκιμάστηκε πάρα πολύ ἐφέτος ἀπό τίς μεγάλες καί καταστροφικές πυρκαϊές. Ἤδη τήν Κυριακή 26η Αὐγούστου ἔλαβε χώρα εἰδική δέηση στούς Ναούς μας ἐνῶ καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας προέβη καί στήν ἀκόλουθη δήλωση: «Παρακολουθῶ ἐναγωνίως ἐκ τοῦ μακρόθεν τίς δραματικές σκηνές πού ἐκτυλίσσονται στίς φλεγόμενες περιοχές τῆς Πατρίδος μας, ὅπου ὁ φυσικός μας δασικός πλοῦτος καταστρέφεται, περιουσίες πτωχῶν ἀνθρώπων καί κατοικίες γίνονται παρανάλωμα τοῦ πυρός καί ἰδίως ἀνθρώπινες ζωές θυσιάζονται, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσω τή βαθύτατη θλίψη ἀπό τήν ὁποία διακατέχομαι, γι αὐτή τή συνεχιζόμενη κατάρα τῆς καταστροφῆς καί παράλληλα νά διαβεβαιώσω ὅτι προσεύχομαι γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τῶν ἀθώων θυμάτων, συμπαριστάμενος ἀπ ἐδῶ στούς συγγενεῖς τους. Εἴθε νά σταματήσει ἐδῶ ἡ λαίλαπα τῆς φωτιᾶς καί νά ἀφεθεῖ ὁ τόπος ἥσυχος νά συνεχίσει τήν εἰρηνική του πορεία». Ἐπίσης μέ ἐντολή τοῦ Μακαριωτάτου ἀπεστάλησαν ἀπό τήν Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας μας 60 καί πλέον τόνοι ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στούς πυροπαθεῖς τῆς Ἠλείας. ιάφορες Ἱ. Μητροπόλεις μερίμνησαν δι ἐξόδων τους γιά τήν ταφή κάποιων νεκρῶν, ἐνίσχυσαν οἰκονομικά ἀλλά καί μέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης τούς πυροπλήκτους, διέθεσαν τίς κατασκηνωτικές τους ἐγκαταστάσεις γιά νά φιλοξενηθοῦν οἱ πυροπαθεῖς, ὅπως ἐπίσης διατέθηκε καί τό Γηροκομεῖο τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἀλληλεγγύη» στά Τρόπαια Ἀρκαδίας γιά τόν ἴδιο σκοπό. Κλιμάκιο Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν ἐπισκέφθηκε τίς πληγεῖσες περιοχές, ἀνοίχθηκε καί εἰδικός λογαριασμός στόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία κατέθεσε ,00. Ἤδη τήν παρελθοῦσα Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου διενεργήθηκε δισκοφορία σέ ὅλους τούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ προγραμματίζονται ἀκόμη περαιτέρω ἐνέργειες στήν προσπάθεια ἀνακούφισης τῶν πληγέντων. Ἐπισκέψεις στόν Ναό µας Τήν Κυριακή 18 Αὐγούστου ἡ Ἐνορία μας δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν κ. Γ. Ἀλογοσκούφη, ὁ ὁποῖος στηρίζει κατά καιρούς τά ἔργα καί τήν Ἐνορία μας μέ ἐπιχορηγήσεις τοῦ Ὑπουργείου του, δείχνοντας τό ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον του, τό ὁποῖο δέν μένει μόνον στά λόγια καί τίς ὑποσχέσεις, ὅπως ἄλλωστε ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τούς περισσότερους πολιτικούς! Κατ αὐτήν ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας π. Φιλόθεος εἶχε τήν εὐκαιρία νά τόν εὐχαριστήσει ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας γιά τήν συμπαράστασή του αὐτή καί νά τοῦ ὑποβάλει ἐκ νέου αἴτημα γιά κάποια οἰκονομική ἐνίσχυση τήν ὁποία ὁ κ. Ἀλογοσκούφης ἀποδέχθηκε! Ἐπιχορήγησε τήν Ἐνορία μας μέ ἕνα ἀκόμη ποσό ,00. Τόν εὐχαριστοῦμε καί πάλι θερμά. Ἐπίσης τήν Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου μᾶς ἐπισκέφθηκε ὁ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ κ. Βουλγαράκης, τόν ὁποῖο ἐπίσης εὐχαρίστησε δημοσίως ὁ π. Φιλόθεος γιά τήν ἐπιχορήγηση 2.500,00 τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ γιά τήν συντήρηση τῶν ἁγιογραφιῶν τοῦ Ναοῦ μας. Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Γ. Ἀλογο σκούφη στήν Ἐνορία μας. Μέ μέλη τοῦ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου. Εὐχαριστίες Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἐπιθυμεῖ νά εὐχαριστήσει καί δημοσίως τούς ἐνορίτες μας, 6

7 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ πού στηρίζουν τά ἔργα τοῦ Ναοῦ μας, ὅλους ἐκείνους, πού διακρίνουν τήν προσπάθειά του γιά νά λειτουργεῖ ἄρτια καί νά «ἀναπαύει» ὅλους ὅσοι τόν χρειάζονται γιά τίς λατρευτικές τους ἀνάγκες. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστεῖ τήν δωρήτρια, πού προσέφερε 6.000,00 καί ἀνέλαβε ἔτσι τό κόστος τῆς ἐπισκευῆς τῶν ἐξωτερικῶν θυρῶν τοῦ Ναοῦ μας, ἡ ὁποία ὅμως ἐπιθυμεῖ νά παραμείνει ἀνώνυμη. Ἐπίσης εὐχαριστεῖ τήν κ. Εὐαγγ. Ἀντωνιάδου, ἡ ὁποία ἔχει προσφέρει κατ ἐπανάληψιν μεγάλα ποσά στήν Ἐνορία μας καί γιά ἄλλη μιά φορά πρόσφατα προσέφερε 2.500,00, τά ὁποῖα θά δαπανηθοῦν γιά ἕνα ἀκόμη προγραμματισμένο ἔργο μας. Πρόκειται γιά τήν τοποθέτηση νέου καυστῆρα στό Ναό μας, ὁ ὁποῖος θά χρησιμοποιεῖ γιά τήν λειτουργία του φυσικό ἀέριο καί ὄχι πετρέλαιο, ὅπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Στό προσεχές μας φυλλάδιο θά δημοσιευθεῖ καί τό ἀκριβές κόστος τῆς δαπάνης αὐτῆς, μετά τόν σχετικό μειοδοτικό διαγωνισμό. Θά πρέπει τέλος νά σημειωθεῖ ὅτι ὑπολείπεται ἀκόμη ἡ συντήρηση δυό φορητῶν εἰκόνων γιά νά ὁλοκληρωθεῖ καί αὐτό τό ἔργο, τό ὁποῖο διεκόπη λόγω θέρους. Πρόκειται γιά τόν Ἅγ. Γεώργιο τοῦ ημ. Πελεκάση στό δεξί προσκυνητάρι τοῦ Ναοῦ μας, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς ἐπιζωγραφίστηκε καί πρόκειται νά ἐρευνηθεῖ τό ὑπάρχον ὑπόστρωμα, ὥστε νά ἀποκαλυφθεῖ ἡ εἰκόνα τοῦ. Πελεκάση καθώς ἐπίσης καί ὁ ἔφιππος Ἅγ. Γεώργιος, ἔργο κι αὐτό τοῦ. Πελεκάση, τό ὁποῖο φυλάσσεται στόν Ναό μας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στήν Ἀµερική Μετά τήν ἐπιτυχή ἔκβαση τῆς ἐπεμβάσεως πού ὑπέστη ὁ Μακαριώτατος ἤδη ἄρχισε ἡ δεύτερη φάση ἀντιμετωπίσεως τοῦ προβλήματος τῆς ὑγείας του. Ἤδη ἀπό τήν 18η Αὐγούστου ἔχει μεταβεῖ στήν Ἀμερική, ὅπου θά ὑποβληθεῖ σέ μεταμόσχευση ἥπατος, ἀφοῦ τελικά οἱ θεράποντες ἰατροί του ἀπεφάνθησαν ὅτι εἶναι δεκτικός μεταμοσχεύσεως. Ἡ Ἐνορία μας τοῦ εὔχεται γιά ἄλλη μιά φορά ὁλόψυχα ὅλα νά πᾶνε καλά καί σύντομα νά ἐπανέλθει ὑγιής στά καθήκοντά του. Ἱερά Ἀγρυπνία Τήν Πέμπτη 4 πρός Παρασκευή 5 Ὀκτωβρίου θά τελεσθεῖ στόν Ναό μας Ἱ. Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς Ὁσίας μητρός ἡμῶν Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, τῆς ὁποίας τεμάχιο τοῦ Ἱ. Λειψάνου της φυλάσσεται στόν Ναό μας. Ὥρα ἐνάρξεως: 8.30μ.μ. Τά ἔργα στή Στέγη µας Τά προγραμματισμένα ἔργα στή Στέγη μας προχώρησαν, καί τά περισσότερα ὁλοκληρώθηκαν, ὅπως τό βάψιμο ὅλου τοῦ ὑπογείου, ἡ τοποθέτηση ὁρισμένων νέων ἀλουμινίων παραθύρων καί ἡ ἐπισκευή κάποιων παλαιῶν, οἱ ἠλεκτρολογικές ἐργασίες σέ ὅλους σχεδόν τούς χώρους μας, οἱ ὁποῖες βρίσκονται στήν τελευταία φάση τους κ.ἄ. Τώρα, μετά τήν τοποθέτηση τῆς πέργκολας στόν 4ο καί 5ο ὄροφο, προγραμματίζεται καί ἡ δημιουργία ὅσο τό δυνατόν περισσότερου πρασίνου, ὥστε οἱ ἐξωτερικοί αὐτοί χῶροι νά γίνουν ὅσο τό δυνατόν πιό εὐχάριστοι γιά τίς φιλοξενούμενες κυρίες μας. Ἐντός τῶν ἡμερῶν πρόκειται νά ὁριστικοποιηθεῖ καί τό κόστος γιά τήν ἀγορά καί τοποθέτηση τῶν ἀναγκαίων λουλουδιῶν, γλαστρῶν κ.λπ. Στό ὀπισθόφυλλο δημοσιεύουμε τίς δωρεές τῶν μηνῶν Ἰουλίου καί Αὐγούστου μαζί μέ τίς εὐχαριστίες τοῦ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου πρός ὅλους γιά τήν ἔνθερμη συμπαράστασή τους στά ἔργα πού πραγματοποιεῖ στή Στέγη μας. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ 7

8 ΔΩΡΕΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 Ἀγγελοπούλου Γεωργία ,00 Ἀκοντίδου Σοφία ,00 Ἀναγνωστόπουλος Δημήτριος ,00 Ἀναστασοπούλου Αἰκατερίνη ,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀσημακοπούλου Ἀργυρώ ,00 Βελέντζα Μαρία ,00 Βερσῆς Μέμος ,00 Βλάσσης Χρῆστος... 60,00 Γεωργιάδου Αἰκατερίνη ,00 Γεωργούλης Κων/νος ,00 Γεωργούτζου Κατ. & Τσάκωνα Ἔλ ,00 Γόνδου Μαρία ,00 Δελατόλας Παῦλος ,00 Καβουλάκου Νταίζη ,00 Καπετανάκη Μαρία ,00 Καραλῆς Νικόλαος ,00 Κατσαούνη Δανάη ,00 Κορδᾶ Σοφία ,00 Κουτσογιάννη Ἑλένη ,00 Λιάρος Σπύρος ,00 Μαυρομμάτης Ἐμμανουήλ ,00 Μεγρέμη Διονυσία... 50,00 Μικρουλέα Ὄλγα... 50,00 Οἰκονομίδου Οὐρανία... 50,00 Πανταλέων Χρύσα ,00 Παπαγεωργάκη Βασιλική ,00 Παπαχρήστου Γεώργιος... 50,00 Παπαχρήστου Γεώργιος ,00 Πρίτσινα Ἁλίκη... 50,00 Σαββαΐδου Μαρία ,00 Σούτσου Σοφία... 50,00 Τζάννε Χάϊδω ,00 Τσαντῆλας Νικόλαος ,00 Φούνη Νικολέτα... 50,00 Φωτεινοῦ Ἀσπασία... 60,00 Διάφοροι δωρηταί ,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων-Κανάρη 146,50 ΔΩΡΕΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Βάχλα Εὐγενία... 50,00 Γιαννακάκη Ἑλένη ,00 Γκιόκα-Τσουλογιάννη Κανέλλα ,00 Καντεράκη Σοφία ,00 Κιρκίνης Κων/νος... 50,00 Κουρμπανᾶς Τρύφων... 50,00 Κυριακαντωνάκης Ἠλίας... 50,00 Μπούκη Κονδυλία ,00 Μπουσγολίτη Ἀπόστολος & Χρυσάνθη ,00 Οἰκονομίδου Οὐρανία... 50,00 Παπαδοπούλου Εἰρήνη ,00 Σηφάκη Σταυρούλα... 50,00 Σμυρλή Σοφία ,00 Τσάλτα Ἀργυρώ... 50,00 Τσαμαδοῦ Μαρία ,00 Τσίβος Γεώργιος ,00 Τσιρεζιώτου Κωνσταντίνα (Ἁλίκη) ,00 Τσουλογιάννη Εὐγενία... 50,00 Χατζηνάκου Στέλλα ,00 Χρυσοχοΐδη Νεφέλη ,00 Διάφοροι δωρηταί... 95,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων-Κανάρη.. 71,40 Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

6-7 Σεπτεμβρίου 1955: Η νύχτα των Κρυστάλλων του Ελληνισμού της Πόλης Κυριακή, 07 Σεπτέμβριος 2014 15:15

6-7 Σεπτεμβρίου 1955: Η νύχτα των Κρυστάλλων του Ελληνισμού της Πόλης Κυριακή, 07 Σεπτέμβριος 2014 15:15 Με τον όρο Σεπτεμβριανά εννοούμε το πογκρόμ που εξαπέλυσε ο τουρκικός όχλος, υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης Μεντερές, εναντίον της πολυπληθούς και ευημερούσας ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνατίου Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ, καί Πρόεδρε τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο.

1. Η «Λειτουργία των πιστών» αφορά μόνο τους βαπτισμένους χριστιανούς. 4. Στη Θεία Λειτουργία οι πιστοί παρακαλούν τον Θεό να έχουν ειρηνικό θάνατο. ΜΑΘΗΜΑ 23 ο ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ

Περιεχόμενα ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Περιεχόμενα Πρόλογος Α ΕΚΛΟΓΗ, ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ, ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ Ἀντιφώνηση κατά τό μικρό μήνυμα ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς Χειροτονητήριος λόγος τοῦ Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( )

Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων ( ) [1] Ομιλία Δημάρχου στα εγκαίνια ανακαινισμού Ι.Ν.Ζ.Πηγής Αμπελοκήπων (6.4.2014) Σεβασμιώτατε, Πανοσωλογιώτατε π. Ιερόθεε, Αιδεσιμώτατοι, Συνάδελφοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κυρίες και Κύριοι Με την χάρη

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου

του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου του Αριστείδη Βικέτου, δημοσιογράφου Λαμπρή, αλλά και συνάμα λιτή ήταν η Ακολουθία στην γυναικεία Μονή Αγίου Νικολάου Ορούντας, που τελέστηκε το Σάββατο της Διακαινησιμού προεξάρχοντος του Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 Ο Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις αντίστοιχες φράσεις α, β,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή

Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Ἀποστολή καί Ἱεραποστολή στήν Μέση Ἀνατολή Πρώτη φορά πῆγα στόν Βόρειο Λίβανο, διά τῆς Δαμασκοῦ τῆς Συρίας, τόν Φεβρουάριο τοῦ ἔτους 1988, γιά νά διδάξω στήν Μπελεμέντειο Θεολογική Σχολή «Ἅγιος Ἰωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Ἕνας ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους στήν καρδιά τῆς πόλης: ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης Θανάσης Ν. Παπαθανασίου Eνας HςυχαςτHς του AγIου Oρους ςτhν καρδιa τῆς πoλῆς Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης ἐπιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ευλογημένη συνάντηση.

Η ευλογημένη συνάντηση. Η ευλογημένη συνάντηση. Μετά το τέλος μιας δύσκολης εξεταστικής περιόδου, η παρέα των παιδιών του λυκείου του Ναού μας συναντήθηκε για μια ακόμα φορά, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η χαρά των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Εξωκλήσι Ζωοδόχου Πηγής Νέα Ζωή Μέλη Ομάδας Αναγνώστου Χριστίνα Μπίτζου Φωτεινή Ουγγρίνου Εφροσύνη Τσανακτσίδου Μαρία-Ελένη Ιστορικά Στοιχεία Το εξωκλήσι της

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων

Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Εκκλησία Ιεροσολύμων: πρότυπο χριστιανικών κοινοτήτων Η αγάπη και η κοινοχρησία των πρώτων χριστιανών Μετά το πρώτο κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου, την ημέρα της Πεντηκοστής, πίστεψαν και βαπτίσθηκαν 3.000

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη Ἀρχαία Ἑλληνική κληρονοµιά καί Βυζάντιο Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη πορεία τοῦ Βυζαντίου, διαπιστώνουµε πώς τό «ὁµόδοξο» καί τό «ὁµόγλωσσο», ὁδήγησαν στό «ὁµότροπο», δηλαδή, τόν κοινό τρόπο πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου

Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου Σελίδες τοῦ ὑπηρεσιακοῦ διαβατηρίου 284 Ἡ ἔρημος τῆς Δαμασκοῦ ἀπό τό ἀεροπλάνο Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Ἐσωτερικό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Δαμασκοῦ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας στήν Δαμασκό. Ἐξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΥΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ «Το ποιμαντικό πρόγραμμα αυτής της χρονιάς ετοιμάστηκε για να βοηθήσει και να στηρίξει εσάς στην επιθυμία σας να ακολουθήσετε και να γνωρίσετε καλύτερα τον

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Θά γίνεις νονός / νονά;

Θά γίνεις νονός / νονά; ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Θά γίνεις νονός / νονά; Συγχαρητήρια! Πῆρες μιά πολύ ὄμορφη ἀπόφαση! Καί εἶναι τόσο ὄμορφη, γιατί ἔχεις νά προσφέρεις κάτι πολύτιμο στή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016

Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 1 Πανήγυρη Αγίου Γεωργίου 2016 Αγαπητοί μου Αδελφοί, λίγες ημέρες μετά από τη λαμπρή πανήγυρη της Ανάστασης του Κυρίου, πλημμυρισμένοι από πνευματική χαρά εορτάζουμε σήμερα τον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 of 5 14/4/2014 12:35 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 14-4-2014 Ερώτηση παρακίνησης: 1 Τα Χριστούγεννα η Εκκλησία γιορτάζει: τη Θεία Ενανθρώπηση τη Θεία Ευχαριστία τη Βάπτιση του Χριστού Ερώτηση παρακίνησης:

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς Θεολογία γεγονότων Τά πάντα μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουν δογματικό καί ἀσκητικό χαρακτήρα, ἀφοῦ ἔχουν δημιουργηθῆ ἀπό ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐμπειρίες τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ὁδηγοῦν τούς πιστούς

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγίου ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ τοῦ Ἀθωνίτου. «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ὁ Κύριος (πρβλ. Παρ. η 17, Α Βασιλ. β 30).

Ἁγίου ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ τοῦ Ἀθωνίτου. «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ὁ Κύριος (πρβλ. Παρ. η 17, Α Βασιλ. β 30). για τους Αγίους Ἁγίου ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ τοῦ Ἀθωνίτου «Ἐγώ τούς ἐμέ φιλοῦντας ἀγαπῶ, τούς δέ δοξάζοντάς με δοξάσω», λέγει ὁ Κύριος (πρβλ. Παρ. η 17, Α Βασιλ. β 30). Ὁ Θεός δοξάζεται μέ τούς Ἁγίους Του καί οἱ Ἅγιοι

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς

Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς Ἀριθμ. Πρωτ.: 638 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Π Α Τ Ρ Ω Ν Ἐν Πάτραις τῇ 10ῃ Σεπτεμβρίου 2015 Μήνυμα πρός Ἐκπαιδευτικούς Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας Σχολικῆς χρονιᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ, ΜΟΝΟΝ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι δίπλα στον λαό και βοηθά τους σεισμόπληκτους κατοίκους της Κεφαλονιάς!

ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ, ΜΟΝΟΝ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι δίπλα στον λαό και βοηθά τους σεισμόπληκτους κατοίκους της Κεφαλονιάς! Την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014, έγραφε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος στον ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟ: ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ, ΜΟΝΟΝ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι δίπλα στον λαό και βοηθά τους σεισμόπληκτους κατοίκους της

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (συνεδρίαση 29-10-2013), πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες Εκπαιδευτικές Εκδρομές στις οποίες συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους

β. εκφράζουν αλήθειες για τον Χριστό, τη Θεοτόκο, την Αγία Τριάδα, τους αγίους ΜΑΘΗΜΑ 30 Ο 31 Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να συμπληρώσετε την πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας

Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας Μαθημα 2. Το νοημα και η εξελιξη της χριστιανικης Λατρειας ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τον ορισμό της «λατρείας» και να εξηγούν το νόημα και το θεμέλιό της. 2. Εξηγούν τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Θερµαϊκού σας προσκαλεί στον εορτασµό της Επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, σύµφωνα µε το εορταστικό πρόγραµµα που καθορίζεται ως εξής:

Ο ήµαρχος Θερµαϊκού σας προσκαλεί στον εορτασµό της Επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, σύµφωνα µε το εορταστικό πρόγραµµα που καθορίζεται ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία, 16-3-2015 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: Μαζικούς Φορείς του ήµου Θερµαϊκού ΘΕΜΑ: «Εορτασµός της Εθνικής Επετείου της 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ο Μητροπολιτικός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Αμμοχώστου είναι αφιερωμένος στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης

Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ευαγγελικές αφηγήσεις της Ανάστασης Ενότητα 7 : Η αφήγηση της Ανάστασης στο κατά Ιωάννην (Μέρος Α ) Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα

Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα ΜΑΘΗΜΑ 26ο Ἐπίκαιρο Ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου - Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος στά Ἰεροσόλυμα Πλησιάζει ἡ μεγαλύτερη γιορτή τῆς πίστης μας, τό Πάσχα. Ξέρετε, παιδιά, τί σημαίνει «Πάσχα»; Εἶναι ἑβραϊκή λέξη καί σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εορτολογία. Ενότητα 2: Η εορτή του Πάσχα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Εορτολογία. Ενότητα 2: Η εορτή του Πάσχα. Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Εορτολογία Ενότητα 2: Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Β) (1 από 7) 1. Η αρχαιότερη και πανηγυρικότερη/ Οι ρίζες της βρίσκονται στην εβραϊκή ανάμνηση της εξόδου από την Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κύπρος και το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης

Η Κύπρος και το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης Η Κύπρος και το πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης της Χριστιάννας Λούπα loupachr@otenet.gr 18-9-2006 Μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου, που καινούριες ιδέες κάνουν την εμφάνισή τους,

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα. με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη ΜΑΘΗΜΑ 3 Ο Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ IΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ Τ.Θ. 1308 Τ.Κ. 380 01 ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ 21/04/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΝΗΕΣ Στο φύλλο της 21 ης Απριλίου 2010 της εφημερίδας η «Θεσσαλία» δημοσιεύονται αποσπάσματα της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΑΞΗ: Β ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 23 ΑΓΟΡΙΑ: 13 ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΛΙΑΠΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος ( )

27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος ( ) 27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος (1995-2014) 337 27. Κατάλογος ὁμιλιῶν - εἰσηγήσεων ἐκτός Ἑλλάδος (1995-2014) 1. «Τό θεραπευτικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἀπό βιβλικοπατερική ἄποψη», σέ Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου Η Σίτσοβα (νυν Αλαγονία) είναι ένα από τα έξι χωριά του τέως Δήμου Αλαγονίας Τα έξι αυτά χωριά που είναι κτισμένα στις

Διαβάστε περισσότερα

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με

(άγιο μύρο / τριήμερη / ολόλευκα / κολυμβήθρας / κατάδυση) «Στο χρίσμα, ο ιερέας χρίει τον.. σ όλα τα μέρη του σώματός του με ΜΑΘΗΜΑ 21 Ο ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΜΑΤΟΣ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά

Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά Αγάπη: όχι ευκαιρία για καλή πράξη, αλλά π. Αλέξανδρου Σμέμαν Η επόμενη Κυριακή ονομάζεται Κυριακή της Απόκρεω γιατί στη διάρκεια της εβδομάδας που ακολουθεί αρχίζει μια περιορισμένη νηστεία αποχή κρέατος»

Διαβάστε περισσότερα

Καλούµαστε να είµαστε λαός της πίστης και της ελπίδας, και έχουµε τις ρίζες µας σε κάθε τόπο. Γνωρίζουµε τις καρδιές και τις επιθυµίες του λαού µας,

Καλούµαστε να είµαστε λαός της πίστης και της ελπίδας, και έχουµε τις ρίζες µας σε κάθε τόπο. Γνωρίζουµε τις καρδιές και τις επιθυµίες του λαού µας, Ανακοινωθέν Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Εκκλησιών, η Ευαγγελική Λουθηρανική Εκκλησία της Βαυαρίας και η Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερµανία (EKD) φιλοξένησαν από κοινού την Διάσκεψη Εκκλησιαστικών Ηγετών για την

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη Αγία Αικατερίνη Η Αγία Aικατερίνη βρίσκεται σε ενα απο τα καλυτερα μερη της θεσσαλονικης, στην Βορειοδυτική πλευρά της Άνω Πολης.Κτισμένη το 1320 μχ,η ατμόσφαιρα ειναι πολύ ωραία και προπάντον ειναι ήσυχα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλίες εἰς προσκυνητὰς

Ὁμιλίες εἰς προσκυνητὰς Ὁμιλίες εἰς προσκυνητὰς 1 20-06-83 Ὁ Ἀντίχριστος διά μέσου τῶν αἰώνων καί ὁ συνοδός τοῦ Ἀντιχρίστου [δ.29'] 2 14-09-83 Τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ καί τό σημεῖον τοῦ Ἀντιχρίστου [δ.28'] 3 05-11-83 Εὐαγγελιζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα