Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα"

Transcript

1 Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα σέ νέους ἐτῶν, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε πρίν ἀπό δυό περίπου χρόνια ἔδειξε ὅτι οἱ μισοί περίπου νέοι δέν πιστεύουν στήν Ἀνάσταση. Μιά ἄλλη ἔδειξε ὅτι ἕνα μεγάλο ποσοστό νέων ἀνθρώπων ζεῖ χωρίς ξεκάθαρο νόημα ζωῆς καί μέ τήν ἀ πέλπιδα σκέψη ὅτι αὐ τή ἡ κοινωνία δέν πρό κειται νά ἀλλάξει. Εἶναι πολύ εὔκολο νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι οἱ διαπιστώσεις αὐτές ἀποτελοῦν μιά πολύ μεγάλη ἧττα γιά ὅλους ἐμᾶς πού ἔχουμε στά χέρια μας τήν Ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Τί μάθαμε στά παιδιά μας; Μᾶλλον ἐλάχιστα γιά ὅλα ὅσα τά ἀφοροῦν. Ἡ ἀγωγή τῆς νεοελληνικῆς οἰκογένειας Ἐν Ἀθήναις τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2007 εἶναι προσανατολισμένη σέ ἕνα ἐφήμερο ἄριστα στό σχολεῖο τό ὁποῖο ἀμ φι σβητεῖται γιά τήν ἱκανότητα ἀξιο λό γησης τῶν μαθητῶν ἀπό τούς ἴδιους τούς ἐκπαιδευτικούς μας. Καί ἀπό μιά ἐπίσης ἐφήμερη ἐπιτυχία σέ ἕνα Ἀνώτατο Ἐκπαιδευτικό Ἵ - δρυμα, ἡ ὁποία ἀγνοεῖ τήν πραγματική ἔφεση τοῦ μαθητῆ. Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας ἐλάχιστη σχέση ἔχει μέ τήν ψυχή καί τό σῶμα τους. Ἐνῶ μένει μακριά ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων Του προτάσσοντας μόνο ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τό παρόν. Τά παιδιά μας ὅμως διψοῦν ἀπό τήν ἔλλειψη νοήματος ζωῆς. Εἶναι στερημένα ἀπό τήν ἀποδοχή μας, ἐνῶ ΤΕΥΧΟΣ 36 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

2 ἀντίθετα ἔχουν χορτάσει ἀπό τήν ἀπαξίωσή μας καί τήν περιθωριοποίησή τους. Γύρω τους ὑπάρχει ἕνας κόσμος ἐντελῶς ἀφιλόξενος καί βίαιος. Καί ἐκεῖνα ἀπαντοῦν μέ τήν ἴδια βιαιότητα. Ἐάν ἀναρωτηθοῦμε ἔχοντας λίγη διάθεση μετανοίας θά πρέπει νά πα ραδεχθοῦμε ὅτι ἀπαιτοῦμε ἀπό τούς νέους μας στάσεις ζωῆς, τίς ὁποῖες ἐμεῖς σέ μιά μεγάλη πλειοψηφία δέν ζοῦμε. Ἀναρωτιόμαστε γιά τήν ἀπουσία τους ἀπό τούς Ἱ. Ναούς τῶν Ἐνοριῶν μας ἔχοντας παράλληλα κλειστές τίς καρδιές μας, τά Νεανικά Κέντρα τά ὁποῖα τά χρησιμοποιοῦμε γιά πολλές ἐνοριακές ἐκδηλώσεις ἀλλά ἐλάχιστα σάν αἴθουσες συνάντησης νέων, τίς ἐνορίες μας ἀφιλόξενες ἀκόμα καί στούς νεαρούς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι μέ δυσκολία κατορθώνουν νά ὁδηγήσουν τά παιδιά τους μέχρι τό Ναό. Κληρικοί καί λαϊκοί, ὡς κοινότητα, ἔχουμε τήν εὐθύνη τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας, ἡ ὁποία θά μᾶς ζητηθεῖ ἀκέραιη ἀπό τό Θεό. Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή ἀσκεῖται ἀπό ὅλους. Ἐάν μιά ἐνορία εἶναι ἀγαπημένη τότε ἡ ἀγάπη αὐτή διδάσκεται καί στά παιδιά ὡς πραγματικότητα καί στάση ζωῆς. Ἐάν μιά ἐνορία εἶναι πραγματική κοινότητα, τό Εὐαγγέλιο διδάσκεται ἀκόμα καί μέ τά βήματά μας, τή φιλεύσπλαχνη ματιά στόν ἀδελφό μας. Δέν ὑπάρχει νέος ὁ ὁποῖος δέν μπορεῖ νά αἰσθανθεῖ τήν εἰλικρινή διάθεση τῶν μεγαλυτέρων. Μιά ἐνορία πού ἐνδιαφέρεται γιά τούς νέους ἀνθρώπους δέν χρειάζεται ἄμεσα τήν Κατηχητική σύναξη γιατί εἶναι ὁλόκληρη κατηχητική κοινότητα μέ κέντρο τήν Θ. Εὐχαριστία. Γιά νά ἀσκηθεῖ ἡ Χριστιανική ἀγωγή ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση δέν εἶναι μιά γωνία σέ ἕνα κτίριο ἀλλά ἡ εἰλικρινής ἀγάπη μας πού ἀνανεώνεται καί ριζώνει στή Θ. Εὐχαριστία. Αὐτή οἰκοδομεῖ κυρίως γέφυρες πού συνδέουν τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά μοιραστοῦν τό χρόνο καί τά ἐνδιαφέροντά τους. Ἡ Κατήχηση εἶναι ἔξοδος ἀπό τόν ἐγωϊσμό μας καί τό πέρασμά μας στήν ἀγάπη τοῦ ἀδελφοῦ. Ἄγει στό ἔσχατο νόημα τῆς ζωῆς: τήν ἐν ἀγάπῃ καί ἐλευθερίᾳ ἑνότητα μέ τό Θεό, τόν ἄνθρωπο καί τή φύση. Σέ ἕνα κόσμο διασπασμένο οἱ ἱερεῖς καί οἱ κατηχητές μαθαίνουν τά παιδιά μας ὅτι ἡ χριστιανική πίστη εἶναι πράξη, ἀγώνας γιά τή ριζική ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου, ἦθος αὐτοπροσφορᾶς καί θυσίας. Ὁ Χριστιανός δέν ὑπακούει δουλικά σέ ἐντολές ἀλλά ζεῖ ἐλεύθερα καί δημιουργικά αὐτά πού ἔχει ἀποδεχθεῖ ὡς ἀλήθεια. Στίς Κατηχητικές συνάξεις τά παιδιά μας μαθαίνουν ὅτι τό πρόσωπο καί ἡ κοινωνία δέν εἶναι ἀντίθετες ἔννοιες ἀλλά ἀντίθετα κάθε ἄνθρωπος εἶναι ὑπεύθυνος ὄχι μόνο γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά καί γιά τούς ἄλλους. Μαθαίνει ὅτι «Ἀγαπῶ γι αὐτό ὑπάρχω». Ἡ πνευματικότητα τοῦ πιστοῦ δέν μπορεῖ νά μήν ἐκφράζεται μέ τή δράση ὅλων γιά τή μεταμόρφωση τοῦ κόσμου. Τά παιδιά μας στίς Κατηχητικές συνάξεις μαθαίνουν νά ἀγαποῦν τή δημιουργία, δέν ἔχουν ἁπλές οἰκολογικές εὐαισθησίες. Μαθαίνουν ὅτι εἶναι ὑπεύθυνα γιά τήν πορεία τοῦ περιβάλλοντος. Ἡ δημιουργικότητά τους πρέπει νά συνδέεται ἀγαπητικά μέ τήν προάσπισή του. Στίς κατηχητικές συντροφιές, τά παιδιά μας μαθαίνουν τήν ἀξία κάθε ἀνθρώπου, τήν ὀμορφιά τῆς ἑτερότητας. «Οἱ πολλοί θυμίζουν στόν ἕνα τήν ἀξία τῆς διαφορᾶς. Τό ἕνα θυμίζει στά πολλά τήν ἀξία τῆς ἑνότητας. Ἀγαπητά μου παιδιά, Στίς ἐνοριακές κατηχητικές συντροφιές κρίνεται τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας. Ἐάν πραγματικά μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ χαρά τῶν παιδιῶν μας τότε στήν Ἐνορία τους καί στίς συντροφιές της θά μάθουν νά ζοῦν τήν ἐν Χριστῷ ζωή ἡ ὁποία ὀμορφαίνει ριζικά καί οὐσιαστικά τή ζωή μας. Καλή καί εὐλογημένη χρονιά Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 2

3 Τά «Σεπτεµβριανά» Μέ τόν ὅρο «Σεπτεµβριανά» ἐννοοῦµε τό πογκρόµ πού ἐξαπέλυσε ὁ τουρκικός ὄχλος, ὑπό τήν καθοδήγηση τῆς κυβέρνησης Μεντερές, ἐναντίον τῆς πολυπληθοῦς καί εὐηµερούσας ἑλληνικῆς κοινότητας τῆς Κωνσταντινούπολης στίς 6 καί 7 Σεπτεµβρίου Ἀποτέλεσµα, οἱ Ἕλληνες πού ζοῦσαν ἐκείνη τήν περίοδο στήν Πόλη νά συρρικνωθοῦν σταδιακά καί σήµερα µόλις καί µετά βίας νά ξεπερνοῦν τίς Τό 1955 τή γειτονική µας χώρα κυβερνοῦσε ὁ Ἀντνάν Μεντερές ἕνας «πρώιµος Ἐρντογάν» καί τό ηµοκρατικό Κόµµα. Ὁ Μεντερές ἔπαιζε ἀρκετά τό µουσουλµανικό χαρτί, προκαλώντας ἐκνευρισµό στό κεµαλικό κατεστηµένο τῆς χώρας. Τό ἀποδεικνύουν καί τά χιλιάδες τζαµιά πού κτίστηκαν ἐπί πρωθυπουργίας του. Ἡ οἰκονοµική κατάσταση στήν Τουρκία δέν ἦταν ἀνθηρή, ἐνῶ ὁ ἐθνικιστικός πυρετός ἀνέβαινε, καθώς οἱ Ἑλληνοκύπριοι διεκδικοῦσαν τήν ἕνωση τῆς µεγαλονήσου µέ τήν Ἑλλάδα. Ἦταν µιά καλή ἀφορµή γιά τούς τούρκους ἡγέτες νά ἀποσπάσουν τήν κοινή γνώµη ἀπό τά προβλήµατά της, στρέφοντάς την κατά τῆς ἑλληνικῆς µειονότητας πού εὐηµεροῦσε. Στίς 28 Αὐγούστου 1955 ὁ Μεντερές ἰσχυρίστηκε δηµόσια ὅτι οἱ Ἑλληνοκύπριοι σχεδίαζαν σφαγές κατά τῶν Τουρκοκυπρίων. Ἡ ἀφορµή γιά τό Πογκρόµ κατά τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Πόλης δόθηκε στίς 6 Σεπτεµβρίου, µέ τήν ἔκρηξη ἑνός αὐτοσχέδιου µηχανισµοῦ στό Τουρκικό Προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης, τό ὁποῖο στεγαζόταν (καί στεγάζεται καί σήµερα) στό σπίτι, ὅπου γεννήθηκε ὁ Κεµάλ Ἀτατούρκ, ὁ ἱδρυτής τοῦ σύγχρονου τουρκικοῦ κράτους. Ὡς δράστης συνελήφθη ἀπό τίς ἑλληνικές ἀρχές ὁ Ὀκτάι Ἐγκίν, ἕνας µουσουλµάνος σπουδαστής ἀπό τήν Κοµοτηνή, πού ἀργότερα περιεβλήθη τό φωτοστέφανο τοῦ ἥρωα. Τιµήθηκε στήν Τουρκία καί διορίστηκε κυβερνήτης σέ ἐπαρχία. Χρόνια ἀργότερα σέ µιά συνέντευξή του στήν «Ἐλευθεροτυπία» ἀρνήθηκε ὁποιαδήποτε σχέση µέ τό συµβάν καί θεώρησε τόν ἑαυτό του θύµα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν. Ἀπό τήν ἔκρηξη στό σπίτι τοῦ Ἀτατούρκ προκλήθηκαν µόνο µερικές ὑλικές ζηµιές στίς τζαµαρίες τοῦ κτιρίου, ἀλλά οἱ τουρκικές ἐφηµερίδες ἐκµεταλλεύτηκαν τό γεγονός, µεγαλοποιώντας καί διαστρεβλώνοντάς το, κατόπιν κυβερνητικῶν ὁδηγιῶν. Πρωτοσέλιδοι τίτλοι, ὅπως «Ἕλληνες τροµοκράτες κατέστρεψαν τό πατρικό σπίτι τοῦ Ἀτατούρκ» τῆς «Ἰσταµπούλ Ἐξπρές» καί δηµοσίευση µιᾶς σειρᾶς ἀπό παραποιηµένες φωτογραφίες τοῦ συµβάντος, προκάλεσαν «αὐθόρµητες» διαδηλώσεις στήν Πλατεία Ταξίµ τό ἀπόγευµα τῆς ἴδιας ἡµέρας. Στίς 5 τό ἀπόγευµα, τό µαινόµενο πλῆθος τῶν ἀτόµων στράφηκε κατά τῶν ἑλληνικῶν περιουσιῶν στή συνοικία Πέραν. Οἱ λεηλασίες κράτησαν µέχρι τίς πρωϊνές ὧρες τῆς 7ης Σεπτεµβρίου, ὅταν ἐπενέβη ὁ Στρατός, καθώς ἡ κατάσταση κινδύνευε νά τεθεῖ ἐκτός ἐλέγχου. Μέχρι τότε, οἱ ἀρχές παρέµειναν ἀπαθεῖς, ὅταν δέν διευκόλυναν τούς πλιατσικολόγους στό ἔργο. Ὁ µηχανισµός τοῦ ηµοκρατικοῦ Κόµµατος, πού ἤλεγχε τά συνδικάτα, ἔπαιξε καταλυτικό ρόλο στά ἔκτροπα. Μεγάλος ἀριθµός διαδηλωτῶν µεταφέρθηκε ἀπό τή υτική Μικρά Ἀσία δωρεάν, ἀντί ἀµοιβῆς 6 δολαρίων, πού οὐδέποτε τούς δόθηκε ταξί τούς µετέφεραν στόν χῶρο τῶν ταραχῶν, ἐνῶ φορτηγά τοῦ ήµου τῆς Κωνσταντινούπολης εἶχαν ἀναπτυχθεῖ σέ ἐπίκαιρα σηµεῖα τῆς Πόλης, φορτω- µένα µέ τσεκούρια, φτυάρια, ρόπαλα, ἀξίνες, σφυριά, σιδερένιους λοστούς καί µπιτόνια βενζίνης, ἀπαραίτητα σύνεργα γιά τόν ὄχλο τῶν ἐπιδροµέων, πού ἐπέπεσε ἐπί τῶν ἑλληνικῶν καταστηµάτων µέ τά συνθήµατα «Θάνατος στούς γκιαούρηδες», «Σπάστε, γκρεµίστε, εἶναι γκιαούρης», «Σφάξτε τούς ἕλληνες προδότες», «Κάτω ἡ Εὐρώπη» καί «Ἐµπρός νά βαδίσουµε κατά τῆς Ἀθήνας καί τῆς Θεσσαλονίκης». Τήν ὀργή τοῦ ὄχλου δέν γλύτωσαν καί κάποια καταστήµατα ἀρµενικῆς καί ἑβραϊκῆς ἰδιοκτησίας. Ἄνδρες καί γυναῖκες βιάστηκαν καί σύµφωνα µέ τήν µαρτυρία τοῦ γνωστοῦ τούρκου συγγραφέα Ἀζίζ Νεσίν, πολλοί ἱερεῖς ἐξαναγκάστηκαν νά ὑποστοῦν περιτοµή, µέ θύµα ἕνα ἀρµένιο παπά. 16 Ἕλληνες ἔχασαν τή ζωή τους καί 32 τραυµατίστηκαν. Ἔκτροπα κατά τῶν Ἑλλήνων δέν ἔγιναν µόνο στήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά καί στή Σµύρνη. Τό πρωί τῆς 7ης Σεπτεµβρίου τοῦρκοι ἐθνικιστές ἔκαψαν τό ἑλληνικό περίπτερο στή ιεθνῆ Ἔκθεση τῆς Σµύρνης. Στή συνέχεια, κατέστρεψαν τό νεόκτιστο ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ἐνῶ λεη- Συνέχεια στή σελίδα 4 3

4 Τό Τυπικό Ὁὅρος «Τυπικό» παράγεται ἀπό τήν λέξη «τῦπος», ἡ ὁποία σήµαινε ἀρχικά τόν κτῦπο, τό κτύπηµα, ἀλλά καί τό ἀποτέλεσµα τοῦ κτυπήµατος, ἀλλά προσέλαβε στή συνέχεια διάφορες ση- µασίες. Ἔτσι στήν Ἁγ. Γραφή ἀπαντᾷ µέ τήν ἔννοια τοῦ ἀρχετύπου ἤ προτύπου ἤ τοῦ κανόνα. Ἀπό αὐτήν τήν τελευταία ἔννοια ἦταν φυσικό ἡ παράγωγη λέξη, δηλ. «Τυπικό» νά σηµαίνει κείµενο, πού περιέχει κανόνες ἤ διατάξεις. Κατά τήν βυζαντινή ἐποχή ἡ λέξη σήµαινε Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 3 λατοῦσαν σπίτια Ἑλλήνων στρατιωτικῶν, πού ὑπηρετοῦσαν στό Στρατηγεῖο τοῦ ΝΑΤΟ. Ὁ πρωθυπουργός Μεντερές σέ δηλώσεις του ἰσχυρίστηκε ὅτι τό πογκρόµ κατά τῶν Ἑλλήνων ἦταν ἔργο τῶν κοµµουνιστῶν. Ἕνας ἰσχυρισµός πού κατέπεσε αὐτοστιγµεῖ καί ἀπό τίς ἀναφορές τῶν ξένων πρεσβειῶν στήν Ἄγκυρα πρός τίς κυβερνήσεις τους, πού ἐπισήµαιναν τίς µεγάλες εὐθύνες τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν. Ἡ κυβέρνηση Παπάγου προσπάθησε νά διεθνοποιήσει τό θέµα, ἀλλά χωρίς σηµαντικά ἀποτελέσµατα. Ἀµερικανοί καί Βρετανοί δέν ἦταν διατεθειµένοι νά ἀσκήσουν πιέσεις στήν Τουρκία, πολύτιµο σύµµαχό τους κατά τήν διάρκεια τοῦ «Ψυχροῦ Πολέµου». Οἱ νατοϊκοί σύµµαχοί µας εἶπαν ξεκάθαρα νά ξεχάσουµε τό συµβάν. Μόνο τό Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν ἀπό τούς διεθνεῖς ὀργανισµούς ἀπαίτησε ἀπό τήν Τουρκία ἐξηγήσεις γιά τήν καταστροφή τοῦ 90% τῶν ὀρθοδόξων ναῶν στήν Κωνσταντινούπολη. Πάντως, τόν Αὔγουστο τοῦ 1955 ἡ ἀµερικανική Γερουσία µέ ἀπόφασή της κάλεσε τόν Πρόεδρο Κλίντον νά ἀνακηρύξει τήν 6η Σεπτεµβρίου Ἡµέρα Μνήµης γιά τά Θύµατα τοῦ Πογκρόµ. Τό Πογκρόµ κατά τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Πόλης προκάλεσε: τόν θάνατο 16 Ἑλλήνων καί τόν τραυµατισµό 32 τόν θάνατο ἑνός Ἀρµενίου τόν βιασµό 12 Ἑλληνίδων τόν βιασµό ἀδιευκρίνιστου ἀριθµοῦ ἀνδρῶν (ἐξαναγκάστηκαν νά ὑποστοῦν περιτοµή) Τήν καταστροφή τό διάταγµα, τόν νόµο, τό θέσπισµα. Ὀνοµάζονταν δέ αὐτοκρατορικά τυπικά τά διατάγµατα, µέ τά ὁποῖα οἱ αὐτοκράτορες ρύθµιζαν διάφορα θέµατα. Μέ παραπλήσια ἔννοια χρησιµοποιήθηκε ἀρχικά ὁ ὅρος τυπικό καί στά µοναστήρια. Ὀνοµάσθηκαν δηλαδή κτιτορικά τυπικά οἱ διατάξεις (κανονισµοί θά λέγαµε σήµερα), µέ τίς ὁποῖες οἱ κτίτορες τῶν µονῶν ὅριζαν τά τῆς λειτουργίας τους. Στά κτιτορικά τυπικά περιλαµβάνονταν καί διατάξεις πού ἀφοροῦν στήν τέλεση τῆς λατρείας τίς Κυριακές καί τίς ἑορτές, σύντοµες ἀρχικά καί γενικές, ἀναλυτικότερες καί λεπτοµερέστερες ἀργότερα, καθ ὅσον ἡ θεία λατρεία πλουτιζόταν καί γινόταν πολυπλοκώτερη. Ἔτσι ὁ ὅρος ἐµπορικῶν καταστηµάτων 110 ξενοδοχείων 27 φαρµακείων 23 σχολείων 21 ἐργοστασίων 73 ἐκκλησιῶν περίπου 1000 κατοικιῶν, ὅλα ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας. Τό οἰκονοµικό κόστος τῶν ζηµιῶν ἀνῆλθε σέ 150 ἑκατοµµύρια δολάρια, σύµφωνα µέ διεθνεῖς ὀργανισµούς, ἐνῶ ἡ ἑλληνική κυβέρνηση τίς ὑπολόγισε σέ δολάρια. Ἡ οἰκονοµική αἱµορραγία καί ὁ φόβος ἐξανάγκασαν χιλιάδες Ἕλληνες ὁµογενεῖς νά µεταναστεύσουν στήν Ἑλλάδα. Ἀργότερα, τό τουρκικό κράτος διά τοῦ προέδρου Τζελάλ Μπαγιάρ ὑποσχέθηκε ἀποζηµίωση γιά τήν καταστροφή τῶν ἑλληνικῶν περιουσιῶν. Στήν καλύτερη τῶν περιπτώσεων δέν ξεπέρασε τό 20% τῶν ἀπαιτήσεών τους, µέ δεδοµένο ὅτι τά περιουσιακά στοιχεῖα εἶχαν ὑποτιµηθεῖ δραµατικά. Πολλές λεπτοµέρειες γιά τά Σεπτεµβριανά ἦλθαν στό φῶς τό 1961, κατά τή διάρκεια τῆς δίκης γιά ἐσχάτη προδοσία τοῦ ἀνατραπέντος ἀπό τούς στρατιωτικούς πρωθυπουργοῦ Ἀντνάν Μεντερές, ὁ ὁποῖος τελικά δέν γλύτωσε ἀπό τήν ἀγχόνη. Πολύτιµα στοιχεῖα προσκοµίζει καί τό βιβλίο τοῦ διαπρεποῦς ἑλληνοαµερικανοῦ βυζαντινολόγου Σπύρου Βρυώνη «Τhe Mechanism of catastrophe: The Turkish Pogrom of September 6-7, 1955 and the destruction of Greek Community of Istambul (Greekworks.com, New York, 2005). πηγή: Σάν Σήµερα.gr 4

5 «Τυπικό» ἐπικράτησε νά σηµαίνει τήν τάξη τελέσεως τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἀλλά καί τό βιβλίο πού περιέχει τήν περιγραφή αὐτῆς τῆς τάξης. Τάξη τῆς τελέσεως τῆς θείας λατρείας ἄρχισε νά διαµορφώνεται ἀπό αὐτή τήν ἀποστολική ἐποχή («πάντα εὐσχηµόνως καί κατά τάξιν γινέσθω» Α Κορ., κεφ. Ιδ ). Ἡ τάξη αὐτή ὑπέστη, ὅπως ἦταν φυσικό, µακρά ἐξέλιξη, τήν ὁποία δέν εἶναι εὔκολο νά παρακολουθήσουµε λεπτοµερῶς. Μποροῦµε ὅµως µέ βεβαιότητα νά ποῦµε ὅτι ἡ διαµόρφωση τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους καί ὁ πλουτισµός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑµνογραφίας ὑπῆρξαν οἱ κύριοι παράγοντες, πού συντέλεσαν στήν διαµόρφωση καί ἐξέλιξη τοῦ Τυπικοῦ. Στό χῶρο τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας διαµορφώθηκαν ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων (ἴσως ἀπό τόν 5ο ἤ 6ο αἰ.) δυό συστήµατα τελέσεως τῶν καθηµερινῶν ἀκολουθιῶν, τά ὁποῖα εἶχαν κοινά σηµεῖα ἀλλά καί σηµαντικές διαφορές. Τό ἕνα ἀπό αὐτά τηροῦνταν στούς ἐνοριακούς ναούς καί γι αὐτό ἀποκαλοῦνταν κοσµικό τυπικό. Ὀνοµαζόταν ἐπίσης καί ᾀσµατικό, διότι στίς ἀκολουθίες τοῦ συστήµατος αὐτοῦ τά πάντα λέγονταν µετά µέλους. Τό ἄλλο σύστηµα τηροῦνταν στίς µονές, γι αὐτό καί καλοῦνταν µοναχικό, εἶχε περισσότερες ἀκολουθίες καί κύριο χαρακτηριστικό του ἦταν ἡ ἀνάγνωση τῶν ψαλµῶν. Τό Τυπικό αὐτό διαµορφώθηκε κυρίως στήν Μονή τοῦ Ἁγ. Σάββα στήν Παλαιστίνη, γι αὐτό καί ὀνοµάζεται Ἱεροσολυµιτικό ἤ Τυπικό τοῦ Ἁγ. Σάββα. Ἀπό ἐκεῖ µεταφυτεύθηκε στήν Κωνσταντινουπολίτικη Μονή τοῦ Στουδίου, ὅπου ὑπέστη περαιτέρω ἐξέλιξη καί διαµόρφωση καί ἀπό ἐκεῖ διαδόθηκε καί ἐπικράτησε σέ ὅλες τίς Μονές. Τά δυό Τυπικά ἐξελισσόµενα καί ἐνῶ ἐπιδροῦσαν τό ἕνα στό ἄλλο, τηροῦνταν παράλληλα µέχρι τήν ἐποχή τῆς εἰκονοµαχίας. Ἀπό τότε ὅµως γιά διάφορους λόγους, κυριώτεροι τῶν ὁποίων ἦταν ἡ αὔξηση τῆς ἐπιρροῆς τῶν µοναχῶν, ὁ σεβασµός τοῦ λαοῦ πρός αὐτούς καί ἡ ἐπιθυµία καί προσπάθειά του νά τελεῖ στή θεία λατρεία, ὅσα καί οἱ µοναχοί, τό µοναχικό Τυπικό ἄρχισε νά ἐπικρατεῖ καί στούς ἐνοριακούς Ναούς, ἐκτοπίζοντας βαθµιαῖα τό κοσµικό ἤ ᾀσµατικό, τό ὁποῖο περιέπεσε σέ πλήρη ἀχρηστία. Τελευταῖος Ναός, στόν ὁποῖο µέχρι τῆς ἁλώσεως ἀπό τούς Τούρκους διατηρήθηκε σέ ἰσχύ τό ᾀσµατικό Τυπικό ἦταν ὁ Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη, θιασώτης δέ καί ὑπέρµαχός του ἦταν ὁ τελευταῖος πρίν ἀπό τήν ἅλωση ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ἅγιος Συµεών. Ἐνῶ εἰσήχθη στίς ἐνορίες τό µοναχικό Τυπικό, δέν ἦταν δυνατόν νά παραµείνει ἀναλλοίωτο. Ὑπέστη κατ ἀνάγκην συντµήσεις καί τροποποιήσεις, γιά νά περιορισθεῖ ἡ χρονική διάρκεια τελέσεως τῶν ἀκολουθιῶν σέ πλαίσια ἐναρµονιζόµενα πρός τίς βιοτικές ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν. ηµιουργήθηκε ἔτσι ἡ ἐνοριακή µορφή τοῦ Τυπικοῦ αὐτοῦ, ἡ ὁποία εἶναι µέν κατά βάση ἡ ἴδια πρός τήν µοναχική ὡς πρός τήν δοµή καί διάρθρωση τῶν ἀκολουθιῶν, συντοµότερη ὅµως, διότι παραλείπονται πολλά στοιχεῖα τους ἤ καί ὁλόκληρες ἀκολουθίες. Γιά παράδειγµα στίς ἐνορίες δέν τελεῖται καθηµερινά τό Ἀπόδειπνο ἤ οἱ Ὧρες. Τήν µορφή αὐτή τοῦ Τυπικοῦ ἐπισηµοποίησε τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο πρῶτα µέ τήν ἔκδοση τοῦ Τυπικοῦ τοῦ πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου τό 1838 καί ἔπειτα µέ τό Τυπικό τοῦ Γεωργίου Βιολάκη τό 1888, τό ὁποῖο ἔκτοτε χρησιµοποιεῖται ἀπό ὅλες τίς ἑλληνόφωνες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Εἶναι ἀλήθεια βεβαίως ὅτι ἡ ἐπαφή µέ τό Τυπικό εἶναι ἀρκετά δύσκολη ἀκόµη καί γιά Ἱερεῖς ἤ ἱεροψάλτες. Τοῦτο ἔχει ὡς αἰτία τήν ἀποµάκρυνσή µας ἀπό τίς πηγές καί τήν ὀρθή τάξη, ἡ ὁποία ἐκ τῶν πραγµάτων δέν εἶναι δυνατόν νά τηρηθεῖ καί δέν τηροῦνταν πάντοτε, κυρίως ὡς πρός τίς λεπτοµέρειες. Ἄλλωστε ἡ ἀκριβής τήρησή του χρειάζεται µιά πλειάδα προσώπων καί δή εἰδηµόνων περί τό Τυπικό (Ἱερέα καί ιάκονο, Πρωτοψάλτη, Λαµπαδάριο, ἀναγνώστη, κανονάρχη κ.π.ἄ.), ἡ ὁποία ἀκόµη καί στίς Μονές λόγῳ κυρίως τῆς λειψανδρίας, δέν εἶναι δυνατόν νά ὑφίσταται. Σή- µερα µόνον στίς Ἱ. Μονές τοῦ Ἁγ. Ὄρους καί τίς πολυάνθρωπες ὀργανωµένες Μονές στόν ὑπόλοιπο κόσµο τηρεῖται στήν ἀκρίβειά του. Στίς ἐνορίες δέ συνήθως ἰσχύουν τά «εἰωθότα», νέες συντµήσεις εἰσῆλθαν καί πολλά ἔχουν ἐξοβελισθεῖ ἤ καταργηθεῖ πλήρως. Εἶναι µάλιστα ἀλήθεια ὅτι σήµερα, µετά τήν µεγαλύτερη ἀποµάκρυνση ἀπό τήν ὀρθή τάξη, σέ πολλές περιπτώσεις τό ἐσφαλµένο θεωρεῖται ὀρθό καί τό ὀρθό ἐσφαλµένο. Τό «Τυπικό» ἐξελίσσεται ἀκόµη καί σήµερα, συ- µπληρώνεται καί ἐµπλουτίζεται. Τοῦτο ὅµως πρέπει νά γίνεται µέ σύνεση καί σεβασµό πρός τήν µακραίωνα ζωή του καί τήν παράδοση καί θά πρέπει νά ἀντιληφθοῦµε πώς εἶναι ζωντανό ὅσο καί ἡ Ἐκκλησία µας, ἀφοῦ διέπει καί ὀργανώνει τά τῆς Λατρείας της. Βλ. σχετ. πρωτ. Κ. Παπαγιάννη Σύστηµα Τυπικοῦ, Ἀθήνα

6 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Ἡ Ἐκκλησία µας γιά τίς πυρκαϊές Ἡ Πατρίδα μας εἶναι γνωστό δοκιμάστηκε πάρα πολύ ἐφέτος ἀπό τίς μεγάλες καί καταστροφικές πυρκαϊές. Ἤδη τήν Κυριακή 26η Αὐγούστου ἔλαβε χώρα εἰδική δέηση στούς Ναούς μας ἐνῶ καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας προέβη καί στήν ἀκόλουθη δήλωση: «Παρακολουθῶ ἐναγωνίως ἐκ τοῦ μακρόθεν τίς δραματικές σκηνές πού ἐκτυλίσσονται στίς φλεγόμενες περιοχές τῆς Πατρίδος μας, ὅπου ὁ φυσικός μας δασικός πλοῦτος καταστρέφεται, περιουσίες πτωχῶν ἀνθρώπων καί κατοικίες γίνονται παρανάλωμα τοῦ πυρός καί ἰδίως ἀνθρώπινες ζωές θυσιάζονται, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσω τή βαθύτατη θλίψη ἀπό τήν ὁποία διακατέχομαι, γι αὐτή τή συνεχιζόμενη κατάρα τῆς καταστροφῆς καί παράλληλα νά διαβεβαιώσω ὅτι προσεύχομαι γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τῶν ἀθώων θυμάτων, συμπαριστάμενος ἀπ ἐδῶ στούς συγγενεῖς τους. Εἴθε νά σταματήσει ἐδῶ ἡ λαίλαπα τῆς φωτιᾶς καί νά ἀφεθεῖ ὁ τόπος ἥσυχος νά συνεχίσει τήν εἰρηνική του πορεία». Ἐπίσης μέ ἐντολή τοῦ Μακαριωτάτου ἀπεστάλησαν ἀπό τήν Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας μας 60 καί πλέον τόνοι ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στούς πυροπαθεῖς τῆς Ἠλείας. ιάφορες Ἱ. Μητροπόλεις μερίμνησαν δι ἐξόδων τους γιά τήν ταφή κάποιων νεκρῶν, ἐνίσχυσαν οἰκονομικά ἀλλά καί μέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης τούς πυροπλήκτους, διέθεσαν τίς κατασκηνωτικές τους ἐγκαταστάσεις γιά νά φιλοξενηθοῦν οἱ πυροπαθεῖς, ὅπως ἐπίσης διατέθηκε καί τό Γηροκομεῖο τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἀλληλεγγύη» στά Τρόπαια Ἀρκαδίας γιά τόν ἴδιο σκοπό. Κλιμάκιο Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν ἐπισκέφθηκε τίς πληγεῖσες περιοχές, ἀνοίχθηκε καί εἰδικός λογαριασμός στόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία κατέθεσε ,00. Ἤδη τήν παρελθοῦσα Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου διενεργήθηκε δισκοφορία σέ ὅλους τούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ προγραμματίζονται ἀκόμη περαιτέρω ἐνέργειες στήν προσπάθεια ἀνακούφισης τῶν πληγέντων. Ἐπισκέψεις στόν Ναό µας Τήν Κυριακή 18 Αὐγούστου ἡ Ἐνορία μας δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν κ. Γ. Ἀλογοσκούφη, ὁ ὁποῖος στηρίζει κατά καιρούς τά ἔργα καί τήν Ἐνορία μας μέ ἐπιχορηγήσεις τοῦ Ὑπουργείου του, δείχνοντας τό ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον του, τό ὁποῖο δέν μένει μόνον στά λόγια καί τίς ὑποσχέσεις, ὅπως ἄλλωστε ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τούς περισσότερους πολιτικούς! Κατ αὐτήν ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας π. Φιλόθεος εἶχε τήν εὐκαιρία νά τόν εὐχαριστήσει ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας γιά τήν συμπαράστασή του αὐτή καί νά τοῦ ὑποβάλει ἐκ νέου αἴτημα γιά κάποια οἰκονομική ἐνίσχυση τήν ὁποία ὁ κ. Ἀλογοσκούφης ἀποδέχθηκε! Ἐπιχορήγησε τήν Ἐνορία μας μέ ἕνα ἀκόμη ποσό ,00. Τόν εὐχαριστοῦμε καί πάλι θερμά. Ἐπίσης τήν Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου μᾶς ἐπισκέφθηκε ὁ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ κ. Βουλγαράκης, τόν ὁποῖο ἐπίσης εὐχαρίστησε δημοσίως ὁ π. Φιλόθεος γιά τήν ἐπιχορήγηση 2.500,00 τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ γιά τήν συντήρηση τῶν ἁγιογραφιῶν τοῦ Ναοῦ μας. Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Γ. Ἀλογο σκούφη στήν Ἐνορία μας. Μέ μέλη τοῦ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου. Εὐχαριστίες Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἐπιθυμεῖ νά εὐχαριστήσει καί δημοσίως τούς ἐνορίτες μας, 6

7 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ πού στηρίζουν τά ἔργα τοῦ Ναοῦ μας, ὅλους ἐκείνους, πού διακρίνουν τήν προσπάθειά του γιά νά λειτουργεῖ ἄρτια καί νά «ἀναπαύει» ὅλους ὅσοι τόν χρειάζονται γιά τίς λατρευτικές τους ἀνάγκες. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστεῖ τήν δωρήτρια, πού προσέφερε 6.000,00 καί ἀνέλαβε ἔτσι τό κόστος τῆς ἐπισκευῆς τῶν ἐξωτερικῶν θυρῶν τοῦ Ναοῦ μας, ἡ ὁποία ὅμως ἐπιθυμεῖ νά παραμείνει ἀνώνυμη. Ἐπίσης εὐχαριστεῖ τήν κ. Εὐαγγ. Ἀντωνιάδου, ἡ ὁποία ἔχει προσφέρει κατ ἐπανάληψιν μεγάλα ποσά στήν Ἐνορία μας καί γιά ἄλλη μιά φορά πρόσφατα προσέφερε 2.500,00, τά ὁποῖα θά δαπανηθοῦν γιά ἕνα ἀκόμη προγραμματισμένο ἔργο μας. Πρόκειται γιά τήν τοποθέτηση νέου καυστῆρα στό Ναό μας, ὁ ὁποῖος θά χρησιμοποιεῖ γιά τήν λειτουργία του φυσικό ἀέριο καί ὄχι πετρέλαιο, ὅπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Στό προσεχές μας φυλλάδιο θά δημοσιευθεῖ καί τό ἀκριβές κόστος τῆς δαπάνης αὐτῆς, μετά τόν σχετικό μειοδοτικό διαγωνισμό. Θά πρέπει τέλος νά σημειωθεῖ ὅτι ὑπολείπεται ἀκόμη ἡ συντήρηση δυό φορητῶν εἰκόνων γιά νά ὁλοκληρωθεῖ καί αὐτό τό ἔργο, τό ὁποῖο διεκόπη λόγω θέρους. Πρόκειται γιά τόν Ἅγ. Γεώργιο τοῦ ημ. Πελεκάση στό δεξί προσκυνητάρι τοῦ Ναοῦ μας, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς ἐπιζωγραφίστηκε καί πρόκειται νά ἐρευνηθεῖ τό ὑπάρχον ὑπόστρωμα, ὥστε νά ἀποκαλυφθεῖ ἡ εἰκόνα τοῦ. Πελεκάση καθώς ἐπίσης καί ὁ ἔφιππος Ἅγ. Γεώργιος, ἔργο κι αὐτό τοῦ. Πελεκάση, τό ὁποῖο φυλάσσεται στόν Ναό μας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στήν Ἀµερική Μετά τήν ἐπιτυχή ἔκβαση τῆς ἐπεμβάσεως πού ὑπέστη ὁ Μακαριώτατος ἤδη ἄρχισε ἡ δεύτερη φάση ἀντιμετωπίσεως τοῦ προβλήματος τῆς ὑγείας του. Ἤδη ἀπό τήν 18η Αὐγούστου ἔχει μεταβεῖ στήν Ἀμερική, ὅπου θά ὑποβληθεῖ σέ μεταμόσχευση ἥπατος, ἀφοῦ τελικά οἱ θεράποντες ἰατροί του ἀπεφάνθησαν ὅτι εἶναι δεκτικός μεταμοσχεύσεως. Ἡ Ἐνορία μας τοῦ εὔχεται γιά ἄλλη μιά φορά ὁλόψυχα ὅλα νά πᾶνε καλά καί σύντομα νά ἐπανέλθει ὑγιής στά καθήκοντά του. Ἱερά Ἀγρυπνία Τήν Πέμπτη 4 πρός Παρασκευή 5 Ὀκτωβρίου θά τελεσθεῖ στόν Ναό μας Ἱ. Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς Ὁσίας μητρός ἡμῶν Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, τῆς ὁποίας τεμάχιο τοῦ Ἱ. Λειψάνου της φυλάσσεται στόν Ναό μας. Ὥρα ἐνάρξεως: 8.30μ.μ. Τά ἔργα στή Στέγη µας Τά προγραμματισμένα ἔργα στή Στέγη μας προχώρησαν, καί τά περισσότερα ὁλοκληρώθηκαν, ὅπως τό βάψιμο ὅλου τοῦ ὑπογείου, ἡ τοποθέτηση ὁρισμένων νέων ἀλουμινίων παραθύρων καί ἡ ἐπισκευή κάποιων παλαιῶν, οἱ ἠλεκτρολογικές ἐργασίες σέ ὅλους σχεδόν τούς χώρους μας, οἱ ὁποῖες βρίσκονται στήν τελευταία φάση τους κ.ἄ. Τώρα, μετά τήν τοποθέτηση τῆς πέργκολας στόν 4ο καί 5ο ὄροφο, προγραμματίζεται καί ἡ δημιουργία ὅσο τό δυνατόν περισσότερου πρασίνου, ὥστε οἱ ἐξωτερικοί αὐτοί χῶροι νά γίνουν ὅσο τό δυνατόν πιό εὐχάριστοι γιά τίς φιλοξενούμενες κυρίες μας. Ἐντός τῶν ἡμερῶν πρόκειται νά ὁριστικοποιηθεῖ καί τό κόστος γιά τήν ἀγορά καί τοποθέτηση τῶν ἀναγκαίων λουλουδιῶν, γλαστρῶν κ.λπ. Στό ὀπισθόφυλλο δημοσιεύουμε τίς δωρεές τῶν μηνῶν Ἰουλίου καί Αὐγούστου μαζί μέ τίς εὐχαριστίες τοῦ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου πρός ὅλους γιά τήν ἔνθερμη συμπαράστασή τους στά ἔργα πού πραγματοποιεῖ στή Στέγη μας. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ 7

8 ΔΩΡΕΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 Ἀγγελοπούλου Γεωργία ,00 Ἀκοντίδου Σοφία ,00 Ἀναγνωστόπουλος Δημήτριος ,00 Ἀναστασοπούλου Αἰκατερίνη ,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀσημακοπούλου Ἀργυρώ ,00 Βελέντζα Μαρία ,00 Βερσῆς Μέμος ,00 Βλάσσης Χρῆστος... 60,00 Γεωργιάδου Αἰκατερίνη ,00 Γεωργούλης Κων/νος ,00 Γεωργούτζου Κατ. & Τσάκωνα Ἔλ ,00 Γόνδου Μαρία ,00 Δελατόλας Παῦλος ,00 Καβουλάκου Νταίζη ,00 Καπετανάκη Μαρία ,00 Καραλῆς Νικόλαος ,00 Κατσαούνη Δανάη ,00 Κορδᾶ Σοφία ,00 Κουτσογιάννη Ἑλένη ,00 Λιάρος Σπύρος ,00 Μαυρομμάτης Ἐμμανουήλ ,00 Μεγρέμη Διονυσία... 50,00 Μικρουλέα Ὄλγα... 50,00 Οἰκονομίδου Οὐρανία... 50,00 Πανταλέων Χρύσα ,00 Παπαγεωργάκη Βασιλική ,00 Παπαχρήστου Γεώργιος... 50,00 Παπαχρήστου Γεώργιος ,00 Πρίτσινα Ἁλίκη... 50,00 Σαββαΐδου Μαρία ,00 Σούτσου Σοφία... 50,00 Τζάννε Χάϊδω ,00 Τσαντῆλας Νικόλαος ,00 Φούνη Νικολέτα... 50,00 Φωτεινοῦ Ἀσπασία... 60,00 Διάφοροι δωρηταί ,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων-Κανάρη 146,50 ΔΩΡΕΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Βάχλα Εὐγενία... 50,00 Γιαννακάκη Ἑλένη ,00 Γκιόκα-Τσουλογιάννη Κανέλλα ,00 Καντεράκη Σοφία ,00 Κιρκίνης Κων/νος... 50,00 Κουρμπανᾶς Τρύφων... 50,00 Κυριακαντωνάκης Ἠλίας... 50,00 Μπούκη Κονδυλία ,00 Μπουσγολίτη Ἀπόστολος & Χρυσάνθη ,00 Οἰκονομίδου Οὐρανία... 50,00 Παπαδοπούλου Εἰρήνη ,00 Σηφάκη Σταυρούλα... 50,00 Σμυρλή Σοφία ,00 Τσάλτα Ἀργυρώ... 50,00 Τσαμαδοῦ Μαρία ,00 Τσίβος Γεώργιος ,00 Τσιρεζιώτου Κωνσταντίνα (Ἁλίκη) ,00 Τσουλογιάννη Εὐγενία... 50,00 Χατζηνάκου Στέλλα ,00 Χρυσοχοΐδη Νεφέλη ,00 Διάφοροι δωρηταί... 95,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων-Κανάρη.. 71,40 Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος - Βαπτιστής ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ ὁρόσηµο καί ταυτόχρονα γέφυρα µεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς ιαθήκης. Ἦταν ὁ τελευταῖος προφήτης πού ἀνήγγειλε τήν ἔλευση τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἡ ἑορτή γενικά εἶναι μιά βαθειά ψυχική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε ψυχικά ὑγιής ἄνθρωπος αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη καί θέλει μέσα του νά ἑορτάσει. Ἔτσι ἡ ἑορτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

225 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

225 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 225 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ Έτος ίδρυσης: 1963 Τιμήθηκε από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Άγιοι Ισαπόστολοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ. H KAΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ σελ. 2 ΓΙ ΑΥΤΟ ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ. σελ. 7. ΟΡΘΟ ΟΞH ΟΓΜΑΤΙΚH σελ. 6 ΛΕΦΤΑ, ΛΕΦΤΑ, ΛΕΦΤΑ. σελ. 8

ΙΑΒΑΣΤΕ. H KAΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ σελ. 2 ΓΙ ΑΥΤΟ ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ. σελ. 7. ΟΡΘΟ ΟΞH ΟΓΜΑΤΙΚH σελ. 6 ΛΕΦΤΑ, ΛΕΦΤΑ, ΛΕΦΤΑ. σελ. 8 ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιγ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 161 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - σεπτεμβριοσ 2010 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ 1955 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 - Τεύχος 130

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 - Τεύχος 130 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 - Τεύχος 130 ΔΩΡΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Γιά τή διευκόλυνση τῶν δωρητῶν μας ἀνοίξαμε στό ὄνομα τοῦ Ὁμίλου μας καί μέ τίτλο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIOΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Τεύχος 122 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα: (22620) - 29304 & 25102 & 29845. ὧρες λειτουργίας: 5 00-6

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησία και Ιεραποστολή

Εκκλησία και Ιεραποστολή 1 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 - Τεύχος 127 Εκκλησία και Ιεραποστολή ΑΦΙΕΡΩΜΑ 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123. ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - Τεύχος 123 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως.

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. 2 Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. Τό παρόν τεῦχος, ἀρ. 144/Χριστ. 2014, εἶναι τό δεύτερο πού ἐκδίδεται μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ Περιοδικοῦ της «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

«Τό τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦσθαι τοῖς ἄρχουσι»

«Τό τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦσθαι τοῖς ἄρχουσι» ΦΥΛΛΟ 58ο ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ «Τό τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦσθαι τοῖς ἄρχουσι» Hπαραπάνω ρῆσις εἶναι ἀρχαιοελληνική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΓΑΠΗ» ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΑΓΑΠΗ» ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 7ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣΙΟΥΝΙΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Α Γ Α Π Η Ἔκδοση: ΤμῆμαΠοιμαντικῆςΔιακονίαςἹερᾶςΜητροπόλεωςΤαμασοῦκαίὈρεινῆς Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι

Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 117 Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Ιεραποστολικό Μπουρούντι ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο. ΘΗΒΑ: ὁδός Mητροπολίτου Κων/νου Σακελλαρόπουλου, Τ.Κ. 32200 τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ISTA BULLU RUMLARI EVRE SEL FEDERASYO U ECUME ICAL FEDERATIO OF CO STA TI OPOLITA S

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ISTA BULLU RUMLARI EVRE SEL FEDERASYO U ECUME ICAL FEDERATIO OF CO STA TI OPOLITA S ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ISTA BULLU RUMLARI EVRE SEL FEDERASYO U ECUME ICAL FEDERATIO OF CO STA TI OPOLITA S ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ 6-7/9/1955 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ISTA BULLU RUMLARI EVRE SEL FEDERASYO U ECUME ICAL FEDERATIO OF CO STA TI OPOLITA S

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ISTA BULLU RUMLARI EVRE SEL FEDERASYO U ECUME ICAL FEDERATIO OF CO STA TI OPOLITA S ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ISTA BULLU RUMLARI EVRE SEL FEDERASYO U ECUME ICAL FEDERATIO OF CO STA TI OPOLITA S ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ 6-7/9/1955 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Λιτανεια ψυχων Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ὲ ὥρα ἀπόβραδη, ἑσπερινή, ἀκού- πάλι ὁ εὔρρυθµος µνηµό- Σγεται συνος λόγος, µὲ τὰ λόγια τὰ ἐλπιδόφρονα, ποὺ παρέχουν στὴν ψυχὴ παραµυθία καὶ φωτοβολία οὐράνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Στον πρώτο χαιρετισμό του προς τους πιστούς, ο νέος Πάπας Φραγκίσκος, είπε ότι στην

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Στον πρώτο χαιρετισμό του προς τους πιστούς, ο νέος Πάπας Φραγκίσκος, είπε ότι στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, ο Ιερός Κλήρος, το Δελτίο «Συνάντηση» και το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Κερκύρας, Ζακύνθου Κεφαλληνίας και του Αποστολικού Βικαριάτου

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτεµβριανά 1955. 6 & 7 Σεπτεµβρίου 1955. www.omogeneia-konstantinoupoli.com

Σεπτεµβριανά 1955. 6 & 7 Σεπτεµβρίου 1955. www.omogeneia-konstantinoupoli.com Σεπτεµβριανά 1955 6 & 7 Σεπτεµβρίου 1955 www.omogeneia-konstantinoupoli.com Σεπτεµβριανά 1955 6 ~ 7 Σεπτεµβρίου Χρονολόγιο Αίτια Γενικό ιστορικό Μαρτυρίες φωτοκολάζ πηγές Χρονολόγιο 5/9/1955 12.30 µµ Τοποθετείται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στήν κοινωνία τῆς ἀπομόνωσης καί τοῦ φόβου, ἄς φερθοῦμε ἀνθρώπινα

Στήν κοινωνία τῆς ἀπομόνωσης καί τοῦ φόβου, ἄς φερθοῦμε ἀνθρώπινα Ὁ ονησιμοσ εἶναι Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, μαθητής τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἐπίσκοπος καί Μάρτυρας τῆς Πίστεώς μας! Εἶναι ὁ Προστάτης Ἅγιος τῶν Φυλακισμένων! Στήν κοινωνία τῆς ἀπομόνωσης καί τοῦ φόβου, ἄς

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μου, Με την ευχή και την ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά

Αγαπητοί μου, Με την ευχή και την ελπίδα για μια καλύτερη χρονιά Αγαπητοί μου, έφτασαν και φέτος τα Χριστούγεννα, μα κάθε χρονιά που περνά αντιλαμβανόμαστε πως όλο και πιο αδιάφορα προσπερνάμε το χαρμόσυνο άγγελμα αυτής της ημέρας. Με μια φευγαλέα ματιά γύρω μας, όλα

Διαβάστε περισσότερα

Πεντηκοστή: το ξεκίνημα της Εκκλησίας

Πεντηκοστή: το ξεκίνημα της Εκκλησίας Πεντηκοστή: το ξεκίνημα της Εκκλησίας Στην ενότητα αυτή θα πάρεις πληροφορίες (για): την Πεντηκοστή και την κεντρική θέση της στη ζωή της Εκκλησίας τη συμβολή του Αγίου Πνεύματος στην ίδρυση και τη διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Μία διαφορετική Σαββατιάτικη. Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com

Μία διαφορετική Σαββατιάτικη. Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com ΦΥΛΛΟ 60ό ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Παρακολουθεῖτε καθημερινά τό blog τῆς ἐφημερίδας dekeleianews.blogspot.com MHNIAIA EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΜΠΟΠΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Τώρα τό

Διαβάστε περισσότερα

Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ16 ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ 15 Νοεμβρίου 2013 τεύχος Η ψαλτική ως τέχνη και ως επιστήμη Η μουσική απόδοση του Ψαλτηρίου Συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο Ο Πρωτοψάλτης Χαράλαμπος Παπανικολάου Ο μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα