Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα"

Transcript

1 Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Μιά μεγάλη δημοσκόπηση ἀνάμεσα σέ νέους ἐτῶν, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε πρίν ἀπό δυό περίπου χρόνια ἔδειξε ὅτι οἱ μισοί περίπου νέοι δέν πιστεύουν στήν Ἀνάσταση. Μιά ἄλλη ἔδειξε ὅτι ἕνα μεγάλο ποσοστό νέων ἀνθρώπων ζεῖ χωρίς ξεκάθαρο νόημα ζωῆς καί μέ τήν ἀ πέλπιδα σκέψη ὅτι αὐ τή ἡ κοινωνία δέν πρό κειται νά ἀλλάξει. Εἶναι πολύ εὔκολο νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι οἱ διαπιστώσεις αὐτές ἀποτελοῦν μιά πολύ μεγάλη ἧττα γιά ὅλους ἐμᾶς πού ἔχουμε στά χέρια μας τήν Ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Τί μάθαμε στά παιδιά μας; Μᾶλλον ἐλάχιστα γιά ὅλα ὅσα τά ἀφοροῦν. Ἡ ἀγωγή τῆς νεοελληνικῆς οἰκογένειας Ἐν Ἀθήναις τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2007 εἶναι προσανατολισμένη σέ ἕνα ἐφήμερο ἄριστα στό σχολεῖο τό ὁποῖο ἀμ φι σβητεῖται γιά τήν ἱκανότητα ἀξιο λό γησης τῶν μαθητῶν ἀπό τούς ἴδιους τούς ἐκπαιδευτικούς μας. Καί ἀπό μιά ἐπίσης ἐφήμερη ἐπιτυχία σέ ἕνα Ἀνώτατο Ἐκπαιδευτικό Ἵ - δρυμα, ἡ ὁποία ἀγνοεῖ τήν πραγματική ἔφεση τοῦ μαθητῆ. Ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν μας ἐλάχιστη σχέση ἔχει μέ τήν ψυχή καί τό σῶμα τους. Ἐνῶ μένει μακριά ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων Του προτάσσοντας μόνο ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τό παρόν. Τά παιδιά μας ὅμως διψοῦν ἀπό τήν ἔλλειψη νοήματος ζωῆς. Εἶναι στερημένα ἀπό τήν ἀποδοχή μας, ἐνῶ ΤΕΥΧΟΣ 36 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

2 ἀντίθετα ἔχουν χορτάσει ἀπό τήν ἀπαξίωσή μας καί τήν περιθωριοποίησή τους. Γύρω τους ὑπάρχει ἕνας κόσμος ἐντελῶς ἀφιλόξενος καί βίαιος. Καί ἐκεῖνα ἀπαντοῦν μέ τήν ἴδια βιαιότητα. Ἐάν ἀναρωτηθοῦμε ἔχοντας λίγη διάθεση μετανοίας θά πρέπει νά πα ραδεχθοῦμε ὅτι ἀπαιτοῦμε ἀπό τούς νέους μας στάσεις ζωῆς, τίς ὁποῖες ἐμεῖς σέ μιά μεγάλη πλειοψηφία δέν ζοῦμε. Ἀναρωτιόμαστε γιά τήν ἀπουσία τους ἀπό τούς Ἱ. Ναούς τῶν Ἐνοριῶν μας ἔχοντας παράλληλα κλειστές τίς καρδιές μας, τά Νεανικά Κέντρα τά ὁποῖα τά χρησιμοποιοῦμε γιά πολλές ἐνοριακές ἐκδηλώσεις ἀλλά ἐλάχιστα σάν αἴθουσες συνάντησης νέων, τίς ἐνορίες μας ἀφιλόξενες ἀκόμα καί στούς νεαρούς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι μέ δυσκολία κατορθώνουν νά ὁδηγήσουν τά παιδιά τους μέχρι τό Ναό. Κληρικοί καί λαϊκοί, ὡς κοινότητα, ἔχουμε τήν εὐθύνη τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας, ἡ ὁποία θά μᾶς ζητηθεῖ ἀκέραιη ἀπό τό Θεό. Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή ἀσκεῖται ἀπό ὅλους. Ἐάν μιά ἐνορία εἶναι ἀγαπημένη τότε ἡ ἀγάπη αὐτή διδάσκεται καί στά παιδιά ὡς πραγματικότητα καί στάση ζωῆς. Ἐάν μιά ἐνορία εἶναι πραγματική κοινότητα, τό Εὐαγγέλιο διδάσκεται ἀκόμα καί μέ τά βήματά μας, τή φιλεύσπλαχνη ματιά στόν ἀδελφό μας. Δέν ὑπάρχει νέος ὁ ὁποῖος δέν μπορεῖ νά αἰσθανθεῖ τήν εἰλικρινή διάθεση τῶν μεγαλυτέρων. Μιά ἐνορία πού ἐνδιαφέρεται γιά τούς νέους ἀνθρώπους δέν χρειάζεται ἄμεσα τήν Κατηχητική σύναξη γιατί εἶναι ὁλόκληρη κατηχητική κοινότητα μέ κέντρο τήν Θ. Εὐχαριστία. Γιά νά ἀσκηθεῖ ἡ Χριστιανική ἀγωγή ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση δέν εἶναι μιά γωνία σέ ἕνα κτίριο ἀλλά ἡ εἰλικρινής ἀγάπη μας πού ἀνανεώνεται καί ριζώνει στή Θ. Εὐχαριστία. Αὐτή οἰκοδομεῖ κυρίως γέφυρες πού συνδέουν τούς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά μοιραστοῦν τό χρόνο καί τά ἐνδιαφέροντά τους. Ἡ Κατήχηση εἶναι ἔξοδος ἀπό τόν ἐγωϊσμό μας καί τό πέρασμά μας στήν ἀγάπη τοῦ ἀδελφοῦ. Ἄγει στό ἔσχατο νόημα τῆς ζωῆς: τήν ἐν ἀγάπῃ καί ἐλευθερίᾳ ἑνότητα μέ τό Θεό, τόν ἄνθρωπο καί τή φύση. Σέ ἕνα κόσμο διασπασμένο οἱ ἱερεῖς καί οἱ κατηχητές μαθαίνουν τά παιδιά μας ὅτι ἡ χριστιανική πίστη εἶναι πράξη, ἀγώνας γιά τή ριζική ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου, ἦθος αὐτοπροσφορᾶς καί θυσίας. Ὁ Χριστιανός δέν ὑπακούει δουλικά σέ ἐντολές ἀλλά ζεῖ ἐλεύθερα καί δημιουργικά αὐτά πού ἔχει ἀποδεχθεῖ ὡς ἀλήθεια. Στίς Κατηχητικές συνάξεις τά παιδιά μας μαθαίνουν ὅτι τό πρόσωπο καί ἡ κοινωνία δέν εἶναι ἀντίθετες ἔννοιες ἀλλά ἀντίθετα κάθε ἄνθρωπος εἶναι ὑπεύθυνος ὄχι μόνο γιά τόν ἑαυτό του, ἀλλά καί γιά τούς ἄλλους. Μαθαίνει ὅτι «Ἀγαπῶ γι αὐτό ὑπάρχω». Ἡ πνευματικότητα τοῦ πιστοῦ δέν μπορεῖ νά μήν ἐκφράζεται μέ τή δράση ὅλων γιά τή μεταμόρφωση τοῦ κόσμου. Τά παιδιά μας στίς Κατηχητικές συνάξεις μαθαίνουν νά ἀγαποῦν τή δημιουργία, δέν ἔχουν ἁπλές οἰκολογικές εὐαισθησίες. Μαθαίνουν ὅτι εἶναι ὑπεύθυνα γιά τήν πορεία τοῦ περιβάλλοντος. Ἡ δημιουργικότητά τους πρέπει νά συνδέεται ἀγαπητικά μέ τήν προάσπισή του. Στίς κατηχητικές συντροφιές, τά παιδιά μας μαθαίνουν τήν ἀξία κάθε ἀνθρώπου, τήν ὀμορφιά τῆς ἑτερότητας. «Οἱ πολλοί θυμίζουν στόν ἕνα τήν ἀξία τῆς διαφορᾶς. Τό ἕνα θυμίζει στά πολλά τήν ἀξία τῆς ἑνότητας. Ἀγαπητά μου παιδιά, Στίς ἐνοριακές κατηχητικές συντροφιές κρίνεται τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας. Ἐάν πραγματικά μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ χαρά τῶν παιδιῶν μας τότε στήν Ἐνορία τους καί στίς συντροφιές της θά μάθουν νά ζοῦν τήν ἐν Χριστῷ ζωή ἡ ὁποία ὀμορφαίνει ριζικά καί οὐσιαστικά τή ζωή μας. Καλή καί εὐλογημένη χρονιά Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 2

3 Τά «Σεπτεµβριανά» Μέ τόν ὅρο «Σεπτεµβριανά» ἐννοοῦµε τό πογκρόµ πού ἐξαπέλυσε ὁ τουρκικός ὄχλος, ὑπό τήν καθοδήγηση τῆς κυβέρνησης Μεντερές, ἐναντίον τῆς πολυπληθοῦς καί εὐηµερούσας ἑλληνικῆς κοινότητας τῆς Κωνσταντινούπολης στίς 6 καί 7 Σεπτεµβρίου Ἀποτέλεσµα, οἱ Ἕλληνες πού ζοῦσαν ἐκείνη τήν περίοδο στήν Πόλη νά συρρικνωθοῦν σταδιακά καί σήµερα µόλις καί µετά βίας νά ξεπερνοῦν τίς Τό 1955 τή γειτονική µας χώρα κυβερνοῦσε ὁ Ἀντνάν Μεντερές ἕνας «πρώιµος Ἐρντογάν» καί τό ηµοκρατικό Κόµµα. Ὁ Μεντερές ἔπαιζε ἀρκετά τό µουσουλµανικό χαρτί, προκαλώντας ἐκνευρισµό στό κεµαλικό κατεστηµένο τῆς χώρας. Τό ἀποδεικνύουν καί τά χιλιάδες τζαµιά πού κτίστηκαν ἐπί πρωθυπουργίας του. Ἡ οἰκονοµική κατάσταση στήν Τουρκία δέν ἦταν ἀνθηρή, ἐνῶ ὁ ἐθνικιστικός πυρετός ἀνέβαινε, καθώς οἱ Ἑλληνοκύπριοι διεκδικοῦσαν τήν ἕνωση τῆς µεγαλονήσου µέ τήν Ἑλλάδα. Ἦταν µιά καλή ἀφορµή γιά τούς τούρκους ἡγέτες νά ἀποσπάσουν τήν κοινή γνώµη ἀπό τά προβλήµατά της, στρέφοντάς την κατά τῆς ἑλληνικῆς µειονότητας πού εὐηµεροῦσε. Στίς 28 Αὐγούστου 1955 ὁ Μεντερές ἰσχυρίστηκε δηµόσια ὅτι οἱ Ἑλληνοκύπριοι σχεδίαζαν σφαγές κατά τῶν Τουρκοκυπρίων. Ἡ ἀφορµή γιά τό Πογκρόµ κατά τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Πόλης δόθηκε στίς 6 Σεπτεµβρίου, µέ τήν ἔκρηξη ἑνός αὐτοσχέδιου µηχανισµοῦ στό Τουρκικό Προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης, τό ὁποῖο στεγαζόταν (καί στεγάζεται καί σήµερα) στό σπίτι, ὅπου γεννήθηκε ὁ Κεµάλ Ἀτατούρκ, ὁ ἱδρυτής τοῦ σύγχρονου τουρκικοῦ κράτους. Ὡς δράστης συνελήφθη ἀπό τίς ἑλληνικές ἀρχές ὁ Ὀκτάι Ἐγκίν, ἕνας µουσουλµάνος σπουδαστής ἀπό τήν Κοµοτηνή, πού ἀργότερα περιεβλήθη τό φωτοστέφανο τοῦ ἥρωα. Τιµήθηκε στήν Τουρκία καί διορίστηκε κυβερνήτης σέ ἐπαρχία. Χρόνια ἀργότερα σέ µιά συνέντευξή του στήν «Ἐλευθεροτυπία» ἀρνήθηκε ὁποιαδήποτε σχέση µέ τό συµβάν καί θεώρησε τόν ἑαυτό του θύµα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν. Ἀπό τήν ἔκρηξη στό σπίτι τοῦ Ἀτατούρκ προκλήθηκαν µόνο µερικές ὑλικές ζηµιές στίς τζαµαρίες τοῦ κτιρίου, ἀλλά οἱ τουρκικές ἐφηµερίδες ἐκµεταλλεύτηκαν τό γεγονός, µεγαλοποιώντας καί διαστρεβλώνοντάς το, κατόπιν κυβερνητικῶν ὁδηγιῶν. Πρωτοσέλιδοι τίτλοι, ὅπως «Ἕλληνες τροµοκράτες κατέστρεψαν τό πατρικό σπίτι τοῦ Ἀτατούρκ» τῆς «Ἰσταµπούλ Ἐξπρές» καί δηµοσίευση µιᾶς σειρᾶς ἀπό παραποιηµένες φωτογραφίες τοῦ συµβάντος, προκάλεσαν «αὐθόρµητες» διαδηλώσεις στήν Πλατεία Ταξίµ τό ἀπόγευµα τῆς ἴδιας ἡµέρας. Στίς 5 τό ἀπόγευµα, τό µαινόµενο πλῆθος τῶν ἀτόµων στράφηκε κατά τῶν ἑλληνικῶν περιουσιῶν στή συνοικία Πέραν. Οἱ λεηλασίες κράτησαν µέχρι τίς πρωϊνές ὧρες τῆς 7ης Σεπτεµβρίου, ὅταν ἐπενέβη ὁ Στρατός, καθώς ἡ κατάσταση κινδύνευε νά τεθεῖ ἐκτός ἐλέγχου. Μέχρι τότε, οἱ ἀρχές παρέµειναν ἀπαθεῖς, ὅταν δέν διευκόλυναν τούς πλιατσικολόγους στό ἔργο. Ὁ µηχανισµός τοῦ ηµοκρατικοῦ Κόµµατος, πού ἤλεγχε τά συνδικάτα, ἔπαιξε καταλυτικό ρόλο στά ἔκτροπα. Μεγάλος ἀριθµός διαδηλωτῶν µεταφέρθηκε ἀπό τή υτική Μικρά Ἀσία δωρεάν, ἀντί ἀµοιβῆς 6 δολαρίων, πού οὐδέποτε τούς δόθηκε ταξί τούς µετέφεραν στόν χῶρο τῶν ταραχῶν, ἐνῶ φορτηγά τοῦ ήµου τῆς Κωνσταντινούπολης εἶχαν ἀναπτυχθεῖ σέ ἐπίκαιρα σηµεῖα τῆς Πόλης, φορτω- µένα µέ τσεκούρια, φτυάρια, ρόπαλα, ἀξίνες, σφυριά, σιδερένιους λοστούς καί µπιτόνια βενζίνης, ἀπαραίτητα σύνεργα γιά τόν ὄχλο τῶν ἐπιδροµέων, πού ἐπέπεσε ἐπί τῶν ἑλληνικῶν καταστηµάτων µέ τά συνθήµατα «Θάνατος στούς γκιαούρηδες», «Σπάστε, γκρεµίστε, εἶναι γκιαούρης», «Σφάξτε τούς ἕλληνες προδότες», «Κάτω ἡ Εὐρώπη» καί «Ἐµπρός νά βαδίσουµε κατά τῆς Ἀθήνας καί τῆς Θεσσαλονίκης». Τήν ὀργή τοῦ ὄχλου δέν γλύτωσαν καί κάποια καταστήµατα ἀρµενικῆς καί ἑβραϊκῆς ἰδιοκτησίας. Ἄνδρες καί γυναῖκες βιάστηκαν καί σύµφωνα µέ τήν µαρτυρία τοῦ γνωστοῦ τούρκου συγγραφέα Ἀζίζ Νεσίν, πολλοί ἱερεῖς ἐξαναγκάστηκαν νά ὑποστοῦν περιτοµή, µέ θύµα ἕνα ἀρµένιο παπά. 16 Ἕλληνες ἔχασαν τή ζωή τους καί 32 τραυµατίστηκαν. Ἔκτροπα κατά τῶν Ἑλλήνων δέν ἔγιναν µόνο στήν Κωνσταντινούπολη, ἀλλά καί στή Σµύρνη. Τό πρωί τῆς 7ης Σεπτεµβρίου τοῦρκοι ἐθνικιστές ἔκαψαν τό ἑλληνικό περίπτερο στή ιεθνῆ Ἔκθεση τῆς Σµύρνης. Στή συνέχεια, κατέστρεψαν τό νεόκτιστο ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ἐνῶ λεη- Συνέχεια στή σελίδα 4 3

4 Τό Τυπικό Ὁὅρος «Τυπικό» παράγεται ἀπό τήν λέξη «τῦπος», ἡ ὁποία σήµαινε ἀρχικά τόν κτῦπο, τό κτύπηµα, ἀλλά καί τό ἀποτέλεσµα τοῦ κτυπήµατος, ἀλλά προσέλαβε στή συνέχεια διάφορες ση- µασίες. Ἔτσι στήν Ἁγ. Γραφή ἀπαντᾷ µέ τήν ἔννοια τοῦ ἀρχετύπου ἤ προτύπου ἤ τοῦ κανόνα. Ἀπό αὐτήν τήν τελευταία ἔννοια ἦταν φυσικό ἡ παράγωγη λέξη, δηλ. «Τυπικό» νά σηµαίνει κείµενο, πού περιέχει κανόνες ἤ διατάξεις. Κατά τήν βυζαντινή ἐποχή ἡ λέξη σήµαινε Συνέχεια ἀπό τή σελίδα 3 λατοῦσαν σπίτια Ἑλλήνων στρατιωτικῶν, πού ὑπηρετοῦσαν στό Στρατηγεῖο τοῦ ΝΑΤΟ. Ὁ πρωθυπουργός Μεντερές σέ δηλώσεις του ἰσχυρίστηκε ὅτι τό πογκρόµ κατά τῶν Ἑλλήνων ἦταν ἔργο τῶν κοµµουνιστῶν. Ἕνας ἰσχυρισµός πού κατέπεσε αὐτοστιγµεῖ καί ἀπό τίς ἀναφορές τῶν ξένων πρεσβειῶν στήν Ἄγκυρα πρός τίς κυβερνήσεις τους, πού ἐπισήµαιναν τίς µεγάλες εὐθύνες τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν. Ἡ κυβέρνηση Παπάγου προσπάθησε νά διεθνοποιήσει τό θέµα, ἀλλά χωρίς σηµαντικά ἀποτελέσµατα. Ἀµερικανοί καί Βρετανοί δέν ἦταν διατεθειµένοι νά ἀσκήσουν πιέσεις στήν Τουρκία, πολύτιµο σύµµαχό τους κατά τήν διάρκεια τοῦ «Ψυχροῦ Πολέµου». Οἱ νατοϊκοί σύµµαχοί µας εἶπαν ξεκάθαρα νά ξεχάσουµε τό συµβάν. Μόνο τό Παγκόσµιο Συµβούλιο Ἐκκλησιῶν ἀπό τούς διεθνεῖς ὀργανισµούς ἀπαίτησε ἀπό τήν Τουρκία ἐξηγήσεις γιά τήν καταστροφή τοῦ 90% τῶν ὀρθοδόξων ναῶν στήν Κωνσταντινούπολη. Πάντως, τόν Αὔγουστο τοῦ 1955 ἡ ἀµερικανική Γερουσία µέ ἀπόφασή της κάλεσε τόν Πρόεδρο Κλίντον νά ἀνακηρύξει τήν 6η Σεπτεµβρίου Ἡµέρα Μνήµης γιά τά Θύµατα τοῦ Πογκρόµ. Τό Πογκρόµ κατά τοῦ Ἑλληνισµοῦ τῆς Πόλης προκάλεσε: τόν θάνατο 16 Ἑλλήνων καί τόν τραυµατισµό 32 τόν θάνατο ἑνός Ἀρµενίου τόν βιασµό 12 Ἑλληνίδων τόν βιασµό ἀδιευκρίνιστου ἀριθµοῦ ἀνδρῶν (ἐξαναγκάστηκαν νά ὑποστοῦν περιτοµή) Τήν καταστροφή τό διάταγµα, τόν νόµο, τό θέσπισµα. Ὀνοµάζονταν δέ αὐτοκρατορικά τυπικά τά διατάγµατα, µέ τά ὁποῖα οἱ αὐτοκράτορες ρύθµιζαν διάφορα θέµατα. Μέ παραπλήσια ἔννοια χρησιµοποιήθηκε ἀρχικά ὁ ὅρος τυπικό καί στά µοναστήρια. Ὀνοµάσθηκαν δηλαδή κτιτορικά τυπικά οἱ διατάξεις (κανονισµοί θά λέγαµε σήµερα), µέ τίς ὁποῖες οἱ κτίτορες τῶν µονῶν ὅριζαν τά τῆς λειτουργίας τους. Στά κτιτορικά τυπικά περιλαµβάνονταν καί διατάξεις πού ἀφοροῦν στήν τέλεση τῆς λατρείας τίς Κυριακές καί τίς ἑορτές, σύντοµες ἀρχικά καί γενικές, ἀναλυτικότερες καί λεπτοµερέστερες ἀργότερα, καθ ὅσον ἡ θεία λατρεία πλουτιζόταν καί γινόταν πολυπλοκώτερη. Ἔτσι ὁ ὅρος ἐµπορικῶν καταστηµάτων 110 ξενοδοχείων 27 φαρµακείων 23 σχολείων 21 ἐργοστασίων 73 ἐκκλησιῶν περίπου 1000 κατοικιῶν, ὅλα ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας. Τό οἰκονοµικό κόστος τῶν ζηµιῶν ἀνῆλθε σέ 150 ἑκατοµµύρια δολάρια, σύµφωνα µέ διεθνεῖς ὀργανισµούς, ἐνῶ ἡ ἑλληνική κυβέρνηση τίς ὑπολόγισε σέ δολάρια. Ἡ οἰκονοµική αἱµορραγία καί ὁ φόβος ἐξανάγκασαν χιλιάδες Ἕλληνες ὁµογενεῖς νά µεταναστεύσουν στήν Ἑλλάδα. Ἀργότερα, τό τουρκικό κράτος διά τοῦ προέδρου Τζελάλ Μπαγιάρ ὑποσχέθηκε ἀποζηµίωση γιά τήν καταστροφή τῶν ἑλληνικῶν περιουσιῶν. Στήν καλύτερη τῶν περιπτώσεων δέν ξεπέρασε τό 20% τῶν ἀπαιτήσεών τους, µέ δεδοµένο ὅτι τά περιουσιακά στοιχεῖα εἶχαν ὑποτιµηθεῖ δραµατικά. Πολλές λεπτοµέρειες γιά τά Σεπτεµβριανά ἦλθαν στό φῶς τό 1961, κατά τή διάρκεια τῆς δίκης γιά ἐσχάτη προδοσία τοῦ ἀνατραπέντος ἀπό τούς στρατιωτικούς πρωθυπουργοῦ Ἀντνάν Μεντερές, ὁ ὁποῖος τελικά δέν γλύτωσε ἀπό τήν ἀγχόνη. Πολύτιµα στοιχεῖα προσκοµίζει καί τό βιβλίο τοῦ διαπρεποῦς ἑλληνοαµερικανοῦ βυζαντινολόγου Σπύρου Βρυώνη «Τhe Mechanism of catastrophe: The Turkish Pogrom of September 6-7, 1955 and the destruction of Greek Community of Istambul (Greekworks.com, New York, 2005). πηγή: Σάν Σήµερα.gr 4

5 «Τυπικό» ἐπικράτησε νά σηµαίνει τήν τάξη τελέσεως τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ἀλλά καί τό βιβλίο πού περιέχει τήν περιγραφή αὐτῆς τῆς τάξης. Τάξη τῆς τελέσεως τῆς θείας λατρείας ἄρχισε νά διαµορφώνεται ἀπό αὐτή τήν ἀποστολική ἐποχή («πάντα εὐσχηµόνως καί κατά τάξιν γινέσθω» Α Κορ., κεφ. Ιδ ). Ἡ τάξη αὐτή ὑπέστη, ὅπως ἦταν φυσικό, µακρά ἐξέλιξη, τήν ὁποία δέν εἶναι εὔκολο νά παρακολουθήσουµε λεπτοµερῶς. Μποροῦµε ὅµως µέ βεβαιότητα νά ποῦµε ὅτι ἡ διαµόρφωση τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους καί ὁ πλουτισµός τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑµνογραφίας ὑπῆρξαν οἱ κύριοι παράγοντες, πού συντέλεσαν στήν διαµόρφωση καί ἐξέλιξη τοῦ Τυπικοῦ. Στό χῶρο τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας διαµορφώθηκαν ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων (ἴσως ἀπό τόν 5ο ἤ 6ο αἰ.) δυό συστήµατα τελέσεως τῶν καθηµερινῶν ἀκολουθιῶν, τά ὁποῖα εἶχαν κοινά σηµεῖα ἀλλά καί σηµαντικές διαφορές. Τό ἕνα ἀπό αὐτά τηροῦνταν στούς ἐνοριακούς ναούς καί γι αὐτό ἀποκαλοῦνταν κοσµικό τυπικό. Ὀνοµαζόταν ἐπίσης καί ᾀσµατικό, διότι στίς ἀκολουθίες τοῦ συστήµατος αὐτοῦ τά πάντα λέγονταν µετά µέλους. Τό ἄλλο σύστηµα τηροῦνταν στίς µονές, γι αὐτό καί καλοῦνταν µοναχικό, εἶχε περισσότερες ἀκολουθίες καί κύριο χαρακτηριστικό του ἦταν ἡ ἀνάγνωση τῶν ψαλµῶν. Τό Τυπικό αὐτό διαµορφώθηκε κυρίως στήν Μονή τοῦ Ἁγ. Σάββα στήν Παλαιστίνη, γι αὐτό καί ὀνοµάζεται Ἱεροσολυµιτικό ἤ Τυπικό τοῦ Ἁγ. Σάββα. Ἀπό ἐκεῖ µεταφυτεύθηκε στήν Κωνσταντινουπολίτικη Μονή τοῦ Στουδίου, ὅπου ὑπέστη περαιτέρω ἐξέλιξη καί διαµόρφωση καί ἀπό ἐκεῖ διαδόθηκε καί ἐπικράτησε σέ ὅλες τίς Μονές. Τά δυό Τυπικά ἐξελισσόµενα καί ἐνῶ ἐπιδροῦσαν τό ἕνα στό ἄλλο, τηροῦνταν παράλληλα µέχρι τήν ἐποχή τῆς εἰκονοµαχίας. Ἀπό τότε ὅµως γιά διάφορους λόγους, κυριώτεροι τῶν ὁποίων ἦταν ἡ αὔξηση τῆς ἐπιρροῆς τῶν µοναχῶν, ὁ σεβασµός τοῦ λαοῦ πρός αὐτούς καί ἡ ἐπιθυµία καί προσπάθειά του νά τελεῖ στή θεία λατρεία, ὅσα καί οἱ µοναχοί, τό µοναχικό Τυπικό ἄρχισε νά ἐπικρατεῖ καί στούς ἐνοριακούς Ναούς, ἐκτοπίζοντας βαθµιαῖα τό κοσµικό ἤ ᾀσµατικό, τό ὁποῖο περιέπεσε σέ πλήρη ἀχρηστία. Τελευταῖος Ναός, στόν ὁποῖο µέχρι τῆς ἁλώσεως ἀπό τούς Τούρκους διατηρήθηκε σέ ἰσχύ τό ᾀσµατικό Τυπικό ἦταν ὁ Ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στήν Θεσσαλονίκη, θιασώτης δέ καί ὑπέρµαχός του ἦταν ὁ τελευταῖος πρίν ἀπό τήν ἅλωση ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ἅγιος Συµεών. Ἐνῶ εἰσήχθη στίς ἐνορίες τό µοναχικό Τυπικό, δέν ἦταν δυνατόν νά παραµείνει ἀναλλοίωτο. Ὑπέστη κατ ἀνάγκην συντµήσεις καί τροποποιήσεις, γιά νά περιορισθεῖ ἡ χρονική διάρκεια τελέσεως τῶν ἀκολουθιῶν σέ πλαίσια ἐναρµονιζόµενα πρός τίς βιοτικές ἀνάγκες τῶν χριστιανῶν. ηµιουργήθηκε ἔτσι ἡ ἐνοριακή µορφή τοῦ Τυπικοῦ αὐτοῦ, ἡ ὁποία εἶναι µέν κατά βάση ἡ ἴδια πρός τήν µοναχική ὡς πρός τήν δοµή καί διάρθρωση τῶν ἀκολουθιῶν, συντοµότερη ὅµως, διότι παραλείπονται πολλά στοιχεῖα τους ἤ καί ὁλόκληρες ἀκολουθίες. Γιά παράδειγµα στίς ἐνορίες δέν τελεῖται καθηµερινά τό Ἀπόδειπνο ἤ οἱ Ὧρες. Τήν µορφή αὐτή τοῦ Τυπικοῦ ἐπισηµοποίησε τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο πρῶτα µέ τήν ἔκδοση τοῦ Τυπικοῦ τοῦ πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου τό 1838 καί ἔπειτα µέ τό Τυπικό τοῦ Γεωργίου Βιολάκη τό 1888, τό ὁποῖο ἔκτοτε χρησιµοποιεῖται ἀπό ὅλες τίς ἑλληνόφωνες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Εἶναι ἀλήθεια βεβαίως ὅτι ἡ ἐπαφή µέ τό Τυπικό εἶναι ἀρκετά δύσκολη ἀκόµη καί γιά Ἱερεῖς ἤ ἱεροψάλτες. Τοῦτο ἔχει ὡς αἰτία τήν ἀποµάκρυνσή µας ἀπό τίς πηγές καί τήν ὀρθή τάξη, ἡ ὁποία ἐκ τῶν πραγµάτων δέν εἶναι δυνατόν νά τηρηθεῖ καί δέν τηροῦνταν πάντοτε, κυρίως ὡς πρός τίς λεπτοµέρειες. Ἄλλωστε ἡ ἀκριβής τήρησή του χρειάζεται µιά πλειάδα προσώπων καί δή εἰδηµόνων περί τό Τυπικό (Ἱερέα καί ιάκονο, Πρωτοψάλτη, Λαµπαδάριο, ἀναγνώστη, κανονάρχη κ.π.ἄ.), ἡ ὁποία ἀκόµη καί στίς Μονές λόγῳ κυρίως τῆς λειψανδρίας, δέν εἶναι δυνατόν νά ὑφίσταται. Σή- µερα µόνον στίς Ἱ. Μονές τοῦ Ἁγ. Ὄρους καί τίς πολυάνθρωπες ὀργανωµένες Μονές στόν ὑπόλοιπο κόσµο τηρεῖται στήν ἀκρίβειά του. Στίς ἐνορίες δέ συνήθως ἰσχύουν τά «εἰωθότα», νέες συντµήσεις εἰσῆλθαν καί πολλά ἔχουν ἐξοβελισθεῖ ἤ καταργηθεῖ πλήρως. Εἶναι µάλιστα ἀλήθεια ὅτι σήµερα, µετά τήν µεγαλύτερη ἀποµάκρυνση ἀπό τήν ὀρθή τάξη, σέ πολλές περιπτώσεις τό ἐσφαλµένο θεωρεῖται ὀρθό καί τό ὀρθό ἐσφαλµένο. Τό «Τυπικό» ἐξελίσσεται ἀκόµη καί σήµερα, συ- µπληρώνεται καί ἐµπλουτίζεται. Τοῦτο ὅµως πρέπει νά γίνεται µέ σύνεση καί σεβασµό πρός τήν µακραίωνα ζωή του καί τήν παράδοση καί θά πρέπει νά ἀντιληφθοῦµε πώς εἶναι ζωντανό ὅσο καί ἡ Ἐκκλησία µας, ἀφοῦ διέπει καί ὀργανώνει τά τῆς Λατρείας της. Βλ. σχετ. πρωτ. Κ. Παπαγιάννη Σύστηµα Τυπικοῦ, Ἀθήνα

6 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ Ἡ Ἐκκλησία µας γιά τίς πυρκαϊές Ἡ Πατρίδα μας εἶναι γνωστό δοκιμάστηκε πάρα πολύ ἐφέτος ἀπό τίς μεγάλες καί καταστροφικές πυρκαϊές. Ἤδη τήν Κυριακή 26η Αὐγούστου ἔλαβε χώρα εἰδική δέηση στούς Ναούς μας ἐνῶ καί ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας προέβη καί στήν ἀκόλουθη δήλωση: «Παρακολουθῶ ἐναγωνίως ἐκ τοῦ μακρόθεν τίς δραματικές σκηνές πού ἐκτυλίσσονται στίς φλεγόμενες περιοχές τῆς Πατρίδος μας, ὅπου ὁ φυσικός μας δασικός πλοῦτος καταστρέφεται, περιουσίες πτωχῶν ἀνθρώπων καί κατοικίες γίνονται παρανάλωμα τοῦ πυρός καί ἰδίως ἀνθρώπινες ζωές θυσιάζονται, αἰσθάνομαι τήν ἀνάγκη νά ἐκφράσω τή βαθύτατη θλίψη ἀπό τήν ὁποία διακατέχομαι, γι αὐτή τή συνεχιζόμενη κατάρα τῆς καταστροφῆς καί παράλληλα νά διαβεβαιώσω ὅτι προσεύχομαι γιά τήν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς τῶν ἀθώων θυμάτων, συμπαριστάμενος ἀπ ἐδῶ στούς συγγενεῖς τους. Εἴθε νά σταματήσει ἐδῶ ἡ λαίλαπα τῆς φωτιᾶς καί νά ἀφεθεῖ ὁ τόπος ἥσυχος νά συνεχίσει τήν εἰρηνική του πορεία». Ἐπίσης μέ ἐντολή τοῦ Μακαριωτάτου ἀπεστάλησαν ἀπό τήν Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας μας 60 καί πλέον τόνοι ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στούς πυροπαθεῖς τῆς Ἠλείας. ιάφορες Ἱ. Μητροπόλεις μερίμνησαν δι ἐξόδων τους γιά τήν ταφή κάποιων νεκρῶν, ἐνίσχυσαν οἰκονομικά ἀλλά καί μέ εἴδη πρώτης ἀνάγκης τούς πυροπλήκτους, διέθεσαν τίς κατασκηνωτικές τους ἐγκαταστάσεις γιά νά φιλοξενηθοῦν οἱ πυροπαθεῖς, ὅπως ἐπίσης διατέθηκε καί τό Γηροκομεῖο τῆς Μ.Κ.Ο. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «Ἀλληλεγγύη» στά Τρόπαια Ἀρκαδίας γιά τόν ἴδιο σκοπό. Κλιμάκιο Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν ἐπισκέφθηκε τίς πληγεῖσες περιοχές, ἀνοίχθηκε καί εἰδικός λογαριασμός στόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία κατέθεσε ,00. Ἤδη τήν παρελθοῦσα Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου διενεργήθηκε δισκοφορία σέ ὅλους τούς Ἱ. Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ προγραμματίζονται ἀκόμη περαιτέρω ἐνέργειες στήν προσπάθεια ἀνακούφισης τῶν πληγέντων. Ἐπισκέψεις στόν Ναό µας Τήν Κυριακή 18 Αὐγούστου ἡ Ἐνορία μας δέχθηκε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν κ. Γ. Ἀλογοσκούφη, ὁ ὁποῖος στηρίζει κατά καιρούς τά ἔργα καί τήν Ἐνορία μας μέ ἐπιχορηγήσεις τοῦ Ὑπουργείου του, δείχνοντας τό ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον του, τό ὁποῖο δέν μένει μόνον στά λόγια καί τίς ὑποσχέσεις, ὅπως ἄλλωστε ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τούς περισσότερους πολιτικούς! Κατ αὐτήν ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ μας π. Φιλόθεος εἶχε τήν εὐκαιρία νά τόν εὐχαριστήσει ἐκ μέρους τῆς Ἐνορίας γιά τήν συμπαράστασή του αὐτή καί νά τοῦ ὑποβάλει ἐκ νέου αἴτημα γιά κάποια οἰκονομική ἐνίσχυση τήν ὁποία ὁ κ. Ἀλογοσκούφης ἀποδέχθηκε! Ἐπιχορήγησε τήν Ἐνορία μας μέ ἕνα ἀκόμη ποσό ,00. Τόν εὐχαριστοῦμε καί πάλι θερμά. Ἐπίσης τήν Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου μᾶς ἐπισκέφθηκε ὁ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ κ. Βουλγαράκης, τόν ὁποῖο ἐπίσης εὐχαρίστησε δημοσίως ὁ π. Φιλόθεος γιά τήν ἐπιχορήγηση 2.500,00 τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ γιά τήν συντήρηση τῶν ἁγιογραφιῶν τοῦ Ναοῦ μας. Ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Γ. Ἀλογο σκούφη στήν Ἐνορία μας. Μέ μέλη τοῦ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου. Εὐχαριστίες Τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο ἐπιθυμεῖ νά εὐχαριστήσει καί δημοσίως τούς ἐνορίτες μας, 6

7 ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ ΝΕΑ πού στηρίζουν τά ἔργα τοῦ Ναοῦ μας, ὅλους ἐκείνους, πού διακρίνουν τήν προσπάθειά του γιά νά λειτουργεῖ ἄρτια καί νά «ἀναπαύει» ὅλους ὅσοι τόν χρειάζονται γιά τίς λατρευτικές τους ἀνάγκες. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστεῖ τήν δωρήτρια, πού προσέφερε 6.000,00 καί ἀνέλαβε ἔτσι τό κόστος τῆς ἐπισκευῆς τῶν ἐξωτερικῶν θυρῶν τοῦ Ναοῦ μας, ἡ ὁποία ὅμως ἐπιθυμεῖ νά παραμείνει ἀνώνυμη. Ἐπίσης εὐχαριστεῖ τήν κ. Εὐαγγ. Ἀντωνιάδου, ἡ ὁποία ἔχει προσφέρει κατ ἐπανάληψιν μεγάλα ποσά στήν Ἐνορία μας καί γιά ἄλλη μιά φορά πρόσφατα προσέφερε 2.500,00, τά ὁποῖα θά δαπανηθοῦν γιά ἕνα ἀκόμη προγραμματισμένο ἔργο μας. Πρόκειται γιά τήν τοποθέτηση νέου καυστῆρα στό Ναό μας, ὁ ὁποῖος θά χρησιμοποιεῖ γιά τήν λειτουργία του φυσικό ἀέριο καί ὄχι πετρέλαιο, ὅπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Στό προσεχές μας φυλλάδιο θά δημοσιευθεῖ καί τό ἀκριβές κόστος τῆς δαπάνης αὐτῆς, μετά τόν σχετικό μειοδοτικό διαγωνισμό. Θά πρέπει τέλος νά σημειωθεῖ ὅτι ὑπολείπεται ἀκόμη ἡ συντήρηση δυό φορητῶν εἰκόνων γιά νά ὁλοκληρωθεῖ καί αὐτό τό ἔργο, τό ὁποῖο διεκόπη λόγω θέρους. Πρόκειται γιά τόν Ἅγ. Γεώργιο τοῦ ημ. Πελεκάση στό δεξί προσκυνητάρι τοῦ Ναοῦ μας, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς ἐπιζωγραφίστηκε καί πρόκειται νά ἐρευνηθεῖ τό ὑπάρχον ὑπόστρωμα, ὥστε νά ἀποκαλυφθεῖ ἡ εἰκόνα τοῦ. Πελεκάση καθώς ἐπίσης καί ὁ ἔφιππος Ἅγ. Γεώργιος, ἔργο κι αὐτό τοῦ. Πελεκάση, τό ὁποῖο φυλάσσεται στόν Ναό μας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στήν Ἀµερική Μετά τήν ἐπιτυχή ἔκβαση τῆς ἐπεμβάσεως πού ὑπέστη ὁ Μακαριώτατος ἤδη ἄρχισε ἡ δεύτερη φάση ἀντιμετωπίσεως τοῦ προβλήματος τῆς ὑγείας του. Ἤδη ἀπό τήν 18η Αὐγούστου ἔχει μεταβεῖ στήν Ἀμερική, ὅπου θά ὑποβληθεῖ σέ μεταμόσχευση ἥπατος, ἀφοῦ τελικά οἱ θεράποντες ἰατροί του ἀπεφάνθησαν ὅτι εἶναι δεκτικός μεταμοσχεύσεως. Ἡ Ἐνορία μας τοῦ εὔχεται γιά ἄλλη μιά φορά ὁλόψυχα ὅλα νά πᾶνε καλά καί σύντομα νά ἐπανέλθει ὑγιής στά καθήκοντά του. Ἱερά Ἀγρυπνία Τήν Πέμπτη 4 πρός Παρασκευή 5 Ὀκτωβρίου θά τελεσθεῖ στόν Ναό μας Ἱ. Ἀγρυπνία πρός τιμήν τῆς Ὁσίας μητρός ἡμῶν Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, τῆς ὁποίας τεμάχιο τοῦ Ἱ. Λειψάνου της φυλάσσεται στόν Ναό μας. Ὥρα ἐνάρξεως: 8.30μ.μ. Τά ἔργα στή Στέγη µας Τά προγραμματισμένα ἔργα στή Στέγη μας προχώρησαν, καί τά περισσότερα ὁλοκληρώθηκαν, ὅπως τό βάψιμο ὅλου τοῦ ὑπογείου, ἡ τοποθέτηση ὁρισμένων νέων ἀλουμινίων παραθύρων καί ἡ ἐπισκευή κάποιων παλαιῶν, οἱ ἠλεκτρολογικές ἐργασίες σέ ὅλους σχεδόν τούς χώρους μας, οἱ ὁποῖες βρίσκονται στήν τελευταία φάση τους κ.ἄ. Τώρα, μετά τήν τοποθέτηση τῆς πέργκολας στόν 4ο καί 5ο ὄροφο, προγραμματίζεται καί ἡ δημιουργία ὅσο τό δυνατόν περισσότερου πρασίνου, ὥστε οἱ ἐξωτερικοί αὐτοί χῶροι νά γίνουν ὅσο τό δυνατόν πιό εὐχάριστοι γιά τίς φιλοξενούμενες κυρίες μας. Ἐντός τῶν ἡμερῶν πρόκειται νά ὁριστικοποιηθεῖ καί τό κόστος γιά τήν ἀγορά καί τοποθέτηση τῶν ἀναγκαίων λουλουδιῶν, γλαστρῶν κ.λπ. Στό ὀπισθόφυλλο δημοσιεύουμε τίς δωρεές τῶν μηνῶν Ἰουλίου καί Αὐγούστου μαζί μέ τίς εὐχαριστίες τοῦ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου πρός ὅλους γιά τήν ἔνθερμη συμπαράστασή τους στά ἔργα πού πραγματοποιεῖ στή Στέγη μας. ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ 7

8 ΔΩΡΕΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 Ἀγγελοπούλου Γεωργία ,00 Ἀκοντίδου Σοφία ,00 Ἀναγνωστόπουλος Δημήτριος ,00 Ἀναστασοπούλου Αἰκατερίνη ,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀσημακοπούλου Ἀργυρώ ,00 Βελέντζα Μαρία ,00 Βερσῆς Μέμος ,00 Βλάσσης Χρῆστος... 60,00 Γεωργιάδου Αἰκατερίνη ,00 Γεωργούλης Κων/νος ,00 Γεωργούτζου Κατ. & Τσάκωνα Ἔλ ,00 Γόνδου Μαρία ,00 Δελατόλας Παῦλος ,00 Καβουλάκου Νταίζη ,00 Καπετανάκη Μαρία ,00 Καραλῆς Νικόλαος ,00 Κατσαούνη Δανάη ,00 Κορδᾶ Σοφία ,00 Κουτσογιάννη Ἑλένη ,00 Λιάρος Σπύρος ,00 Μαυρομμάτης Ἐμμανουήλ ,00 Μεγρέμη Διονυσία... 50,00 Μικρουλέα Ὄλγα... 50,00 Οἰκονομίδου Οὐρανία... 50,00 Πανταλέων Χρύσα ,00 Παπαγεωργάκη Βασιλική ,00 Παπαχρήστου Γεώργιος... 50,00 Παπαχρήστου Γεώργιος ,00 Πρίτσινα Ἁλίκη... 50,00 Σαββαΐδου Μαρία ,00 Σούτσου Σοφία... 50,00 Τζάννε Χάϊδω ,00 Τσαντῆλας Νικόλαος ,00 Φούνη Νικολέτα... 50,00 Φωτεινοῦ Ἀσπασία... 60,00 Διάφοροι δωρηταί ,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων-Κανάρη 146,50 ΔΩΡΕΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2007 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Βάχλα Εὐγενία... 50,00 Γιαννακάκη Ἑλένη ,00 Γκιόκα-Τσουλογιάννη Κανέλλα ,00 Καντεράκη Σοφία ,00 Κιρκίνης Κων/νος... 50,00 Κουρμπανᾶς Τρύφων... 50,00 Κυριακαντωνάκης Ἠλίας... 50,00 Μπούκη Κονδυλία ,00 Μπουσγολίτη Ἀπόστολος & Χρυσάνθη ,00 Οἰκονομίδου Οὐρανία... 50,00 Παπαδοπούλου Εἰρήνη ,00 Σηφάκη Σταυρούλα... 50,00 Σμυρλή Σοφία ,00 Τσάλτα Ἀργυρώ... 50,00 Τσαμαδοῦ Μαρία ,00 Τσίβος Γεώργιος ,00 Τσιρεζιώτου Κωνσταντίνα (Ἁλίκη) ,00 Τσουλογιάννη Εὐγενία... 50,00 Χατζηνάκου Στέλλα ,00 Χρυσοχοΐδη Νεφέλη ,00 Διάφοροι δωρηταί... 95,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων-Κανάρη.. 71,40 Ἀπό τόν Ἑσπερινό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26η Μαρτίου 2015 Ἀρ. Πρωτ. 314/Φ. 1. Σεβασμιώτατον Τοποτηρητήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας Εἰς Ἀργοστόλιον

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου Εισήγησις εις το Γενικόν Ιερατικόν Συνέδριον Της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Εις την Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΤΜΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Ε ΝΕΟΤ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΗ (Περίληψη Ὁμιλίας) Κωνσταντῖνος Φολέβας- Πολιτικός Ἐπιστήμων

ΠΩ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΤΜΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Ε ΝΕΟΤ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΗ (Περίληψη Ὁμιλίας) Κωνσταντῖνος Φολέβας- Πολιτικός Ἐπιστήμων ΠΩ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΤΜΕ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ Ε ΝΕΟΤ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΗ (Περίληψη Ὁμιλίας) Κωνσταντῖνος Φολέβας- Πολιτικός Ἐπιστήμων Ο Εύριπίδης δίδασκε ὅτι εἶναι εὐτυχής ὅποιος γνωρίζει Ἱστορία: «Ὄλβιος ὅστις Ἱστορίης ἔσχεν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή

Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Ο Άρχων Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ένας κορυφαίος εκπρόσωπος της Βυζαντινής Ψαλτικής στη σύγχρονη εποχή Μαρία Αλεξάνδρου, Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ. Εικόνα: Ι. Καθεδρικός Ναός της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ἀγαπητοί γονεῖς, Ἡ χαρά σας εἶναι μεγάλη καθώς ἑτοιμάζεστε γιά τή βάπτιση τοῦ παιδιοῦ σας. Κι ὅλες οἱ χα ρούμενες φροντίδες σας στρέφονται γύρω ἀπό τά βαπτιστικά, τούς καλεσμένους,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ.σεραφείμ, για την Κυριακή της Ορθοδοξίας Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοί, Βρισκόμαστε, στά πρόθυρα αὐτῆς τῆς εὐλογημένης περιόδου πού εἶναι ἡ πιό ὄμορφη περίοδος τοῦ ἔτους, ἡ πιό κατανυκτική ἡ πιό πλούσια σέ πνευματικές ἀφορμές καί εὐκαιρίες. Τό

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο

Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Τα νοσοκομεία στο Βυζάντιο Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως και στην μεσαιωνική βυζαντινή αυτοκρατορία η πίστη και η ιατρική ήσαν ανέκαθεν στενά συνδεδεμένες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ασκληπιεία

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά»

Δήμος Πειραιά. «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» Δήμος Πειραιά «Ξαναχτυπάει το ρολόι του Πειραιά» ΙΣΤΟΡΙΑ Το πολεοδομικό σχέδιο ολοκληρώθηκε το 1832 από τους αρχιτέκτονες Σταμάτιο Κλεάνθη και Εδουάρδο Σάουμπερτ, ακολουθώντας στις βασικές του γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος - Βαπτιστής ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ ὁρόσηµο καί ταυτόχρονα γέφυρα µεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς ιαθήκης. Ἦταν ὁ τελευταῖος προφήτης πού ἀνήγγειλε τήν ἔλευση τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ τοῦ Ἀλέξανδρου Μ. Σταυρόπουλου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἐπίσκεψη ὀνομάτων Μιλώντας γιά ποιμαντικές προοπτικές γιά τό γάμο καί τήν οἰκογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΙΩΗΔ-Τ4Ψ Αριθ. Απόφασης 348/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισµό ανώτατου

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ

ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : 2 Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΕΛ. ΣΑΡ Η ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΩΝ : ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα

Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Δραστηριότητες του Συλλόγου από την ίδρυσή του έως σήμερα Ο Σύλλογος, ευαίσθητος σε θέματα παιδείας, πάντα συνέτρεχε υλικά και ηθικά με τις δυνάμεις που διέθετε, ώστε να παραμένει το Σχολείο ένα ζωντανό

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ

Πρόσφατα, ὁ λέκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΑΣ 175 ἑνός χριστιανικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τόν ὁποῖο ὁ Δ. Τσινικόπουλος ἐρευνᾶ μέσα ἀπό τή λεπτομερειακή ἀνάλυση τῶν προαναφερόμενων ριζοσπαστικῶν ἰδεῶν τῆς Βίβλου. Τό βιβλίο περιέχει, ἐκτός ἀπό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ και ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014, ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ 100m ΠΕΤΑΛΟΥ Α ΑΝ ΡΩΝ 1 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΕΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΝ ΑΝ ΡΩΝ 00:57.04 9 2 ΖΑΒΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Γραφείο Νεότητος. Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Γραφείο Νεότητος. Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Γραφείο Νεότητος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γραφείο Νεότητος σας προσκαλεί στο 4ήμερο αφιέρωμα φιλαναγνωσίας που διοργανώνει από τις 30 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2013 στο Πολιτιστικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

11:00. του bike sharing.

11:00. του bike sharing. Ποδηλατοδράσεις από τον ΟΤΕ και την COSMOTE Στο ήµο Ρεθύµνης Ηµεροµηνία: 24 & 25Οκτωβρίου2014 Τοποθεσία: Είσοδος Ενετικού Λιµανιού Ποδηλατούµε για καλό σκοπό στον 1ο Ποδηλατικό Γύρο Αρχαιοτήτων ήµου Ρεθύµνης

Διαβάστε περισσότερα

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός

Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Μήνυμα της Πρώτης Προεδρίας, Σεπτέμβριος 2010 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο Σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Το Βιβλίο του Μόρμον ως προσωπικός οδηγός Όλοι μας, όταν νιώθουμε αυξημένη πνευματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.4052/12 άρθρο 15 σχετικά με το διευρυμένο ωράριο των Φαρμακείων (για το πρώτο εξάμηνο του 2014). ΑΠΟΦΑΣΗ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 12 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΔΥΚΜ/οικ.463048/9988 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr

Κεντρική Βιβλιοθήκη. Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Κεντρική Βιβλιοθήκη Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης ΤΚ.10440 Τηλ. 210-8810884 email:publibrath@yahoo.gr Δευτέρα 16 Ιουνίου, 11:00-1:00, το πρωί Πνευστά και κρουστά. Αντίθετοι κόσμοι κοινές μελωδίες Με τη συνοδεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν.ΣΕΡΡΩΝ. Ένα μοναδικό ταξίδι, οδοιπορικό στην ιστορία του πολιτισμού και της εκπαίδευσης των Ελλήνων, σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Στεμνίτσα, ο τόπος μας

Στεμνίτσα, ο τόπος μας Στεμνίτσα, ο τόπος μας Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης των παιδιών με τις νέες τεχνολογίες Αύγουστος 2007 (Υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικολώνων) οι πρωταγωνιστές ο Mάριος ο Σπύρος η Δέσποινα η Μυρτώ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα «δάκρυα» της εικόνας, οι μέρες του 74, το πριν και το σήμερα

Τα «δάκρυα» της εικόνας, οι μέρες του 74, το πριν και το σήμερα EKKΛHΣIEΣ THΣ ΠOΛHΣ Ευχαριστούμε τη Μονή Μαχαιρά για τη βοήθεια που μας παρείχε στη φωτογράφηση της μεγάλης εικόνας του Αγίου Γεωργίου, η οποία σήμερα φιλοξενείται στο καθολικό της Μονής. To παρεκκλήσι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ "ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ" ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΡ. Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΗΝΟΥ Μακαριώτατοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αριθμός Συνεδρίασης 3η Στο Χαλάνδρι σήμερα 19 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη 16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015 Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Συγγρού Ι07 sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Όχι αθώος πια 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

To νησί μας συμμετείχε στην έκθεση

To νησί μας συμμετείχε στην έκθεση Καλό χειμώνα 2010 Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι και μέλη του συλλόγου μας. Επικοινωνούμε μαζί σας, μετά από την καλοκαιρινή περίοδο. Θα κάνουμε μια μικρή αναδρομή στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν έως

Διαβάστε περισσότερα