«Απάνθισμα Νομολογίας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Απάνθισμα Νομολογίας»"

Transcript

1 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015

2 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 2 ΑΠΑΝΘΙΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ, ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ Αξηζκ. 279/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Δίλαη δεκφζην ηερληθφ έξγν ε επίζηξσζε ακκνραιηθψδνπο πιηθνχ. Αξηζκ. 331/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ Δπηζθεπή-δηακφξθσζε ρψξσλ γξαθείσλ (απνμειψζεηο - επηζηξψζεηο δαπέδσλ, θνπθσκάησλ θαη επηρξηζκάησλ, θαζαηξέζεηο θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα, θαηαζθεπή πεξηζσξίσλ, ηνπνζέηεζε επηρξηζκάησλ, ρξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ, κηθξνθαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηαζθεπή ειαθξψλ δηαρσξηζηηθψλ, θαηαζθεπή λέσλ αλνηγκάησλ ζε ηνηρνπνηία), είλαη δεκφζην ηερληθφ έξγν. Αξηζκ. 430/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο Οη αλαπιάζεηο ησλ πιαηεηψλ ηνπ δήκνπ (ηνπνζέηεζε θπβφιηζσλ θαη πιαθψλ, θαηαζθεπή δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, πέηξηλσλ θαζηζκάησλ, ηνηρίσλ θιπ.), απνηεινχλ έξγα. Αξηζκ. 308/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (πιαθνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θ.ιπ., θαηαζθεπή μπινπήθησλ ηνηρίσλ απφ ζηδεξφμπια θαη ειαηνρξσκαηηζκνί ηνίρσλ), απνηειεί δεκφζην ηερληθφ έξγν. Αξηζκ. 49/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ θαηαζθεπή ηζηκεληέληαο ηάθξνπ, αθνξά ζε εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ, αλεμαξηήησο εάλ ην θφζηνο ησλ θαζαξψλ εξγαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ (828,00 επξψ) ππνιείπεηαη απηνχ ηεο πξνκήζεηαο ζθπξνδέκαηνο θαη ζηδεξνχ πιέγκαηνο (4.230, ,95 ). Αξηζκ. 17/2014 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα Οη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη δήκνη έρνπλ ην ραξαθηήξα ζπκβάζεσλ δεκνζίνπ έξγνπ φηαλ ην, ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά, αληηθείκελφ ηνπο αθνξά ζε έλα, επηδησθφκελν απφ ην δήκν, απηνηειέο, νηθνλνκηθά ή ηερληθά, ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ζπλφινπ εξγαζηψλ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην έδαθνο, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ κπνξεί λα απνρσξηζζεί απ' απηφ ρσξίο βιάβε ή αιινίσζε ηεο νπζίαο ή ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, θαη απαηηεί, γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ κέζσλ. ηηο ζπκβάζεηο δεκνζίνπ έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηα ζρεηηθά ηεχρε, κε

3 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 3 βάζε ηα νπνία απηέο θαηαξηίζηεθαλ, γίλεηαη δηαρσξηζκφο θαη ζηηο ηηκέο ησλ εξγαζηψλ δελ πεξηιακβάλεηαη αληίζηνηρν πνζνζηφ, πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν θαη δαπάλεο γηα Γ.Δ. & Ο.Δ., θαζνξηδφκελε απηνηειψο ζε πνζνζηφ επί ησλ ηηκψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαηεζέληνο έξγνπ, αλάινγα κε ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ (βι. Δι.πλ., πξάμεηο 9/2013, 40/2011, 163, 70/2010, 374, 331/2009 VII Σκ.). Ο Γήκνο αλέζεζε ζηνλ αλαδεηρζέληα, απφ ην ζρεηηθφ πξφρεηξν δηαγσληζκφ, κεηνδφηε, εξγνιάβν δεκνζίσλ έξγσλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «Δθβξαρηζκνί ζηελ νδφ.». Αληηθείκελν ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο ήηαλ εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρψδεο, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη κεηαθνξά ηνπο κε απηνθίλεην. Σν αληηθείκελν ηεο σο άλσ ζχκβαζεο, πξέπεη λα εθηηκεζεί σο εληαίν ζχλνιν, πξνζδηνξηδφκελν απφ ην απηνηειέο, νηθνλνκηθά θαη ηερληθά, ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα, ζην νπνίν απέβιεπε ν Γήκνο θαη αθνξά ζηελ εθηέιεζε δεκνζίνπ έξγνπ. Δηδηθφηεξα, ην απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαηέζεθαλ κε ηελ σο άλσ ζχκβαζε ζπλδέεηαη κε ην έδαθνο (εθβξαρηζκνί νηθνπέδνπ πνπ ζπληζηνχλ άκεζε επέκβαζε επί εδάθνπο), γηα ηελ επίηεπμε δε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ απαηηείηαη θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ε ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ κέζσλ, φπσο ξεηψο νξίδνπλ ηα νηθεία ζπκβαηηθά ηεχρε, βάζεη ησλ νπνίσλ ζπλήθζε ε σο άλσ ζχκβαζε. Καη' αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ν πξνέρσλ ραξαθηήξαο ηεο σο άλσ ζχκβαζεο είλαη απηφο ηεο ζχκβαζεο δεκνζίνπ έξγνπ, επί ηεο νπνίαο ηπγράλεη εθαξκνγήο θαη ην άξζξν 17 παξ. 7 ηεο, θπξσζείζαο κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.3669/2008 θαη, σο εθ ηνχηνπ, λνκίκσο πξνβιέθζεθε, κ' απηή, ε θαηαβνιή ζηνλ αλάδνρφ ηεο θαη δαπάλεο γηα Γ.Δ. & Ο.Δ. Αξηζκ. 386/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ δηακφξθσζε ππφβαζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξε εγθαηάζηαζε ηζηψλ ειεθηξνθσηηζκνχ νδψλ χςνπο 3 κ. απφ ρπηφ αινπκίλην, θαζψο θαη εηδηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ρακειήο ή πςειήο πίεζεο κε δηπιφ βξαρίνλα απφ ρπηφ αινπκίλην θαη ιακπηήξεο, αθνξά ζε εθηέιεζε δεκνηηθνχ έξγνπ. Αξηζκ. 419/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο Ο δεκνηηθφο θσηηζκφο (θαηαζθεπή ππφγεηνπ δηθηχνπ ηξνθνδφηεζεο γαιβαληζκέλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ, κε θξεάηην ζχλδεζεο δηέιεπζεο αγσγψλ, ηνπνζέηεζε ησλ ηζηψλ θσηηζκνχ, pillar θσηηζκνχ ζε δηάθνξα ζεκεία θαη ζχληαμε κειέηεο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ), αθνξά ζηελ εθηέιεζε έξγνπ. Αξηζκ. 9/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα Θεσξείηαη δεκφζην ηερληθφ έξγν ε εθζθαθή γηα ηνπνζέηεζε θαισδίσλ Γ.Δ.Ζ., πνπ απνζθνπεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ελαέξηνπ δηθηχνπ ηεο Γ.Δ.Ζ. κε αληίζηνηρν ππφγεην δίθηπν θαη ζπλίζηαηαη: α) ζηελ εθζθαθή ράλδαθνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ, β) ζηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ θαη γ) ζηελ επαλεπίρσζε ησλ εθζθαθέλησλ ραλδάθσλ κε θνζθηληζκέλν ρψκα θαη κε ηα πξντφληα εθζθαθήο, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηππνπνηεκέλσλ θαηαζθεπψλ δηαηνκήο ηεο Γ.Δ.Ζ.

4 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 4 Αξηζκ. 21/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα Ζ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ππαξρφλησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, θσηηζκνχ αζθαιείαο θαη ζήκαλζεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηηο εμφδνπο δηαθπγήο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ, εξγαζίεο νηθνδνκηθέο, εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαλαιηψλ θαη θξεαηίσλ ειέγρνπ ππνγείσλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ, θαζαηξέζεηο θαηαζθεπέο πιηλζνδνκψλ, επηρξηζκάησζε, ρξσκαηηζκφο απηψλ, θαζαηξέζεηο ή θαη επηζηξψζεηο δαπέδσλ εθ λένπ, θαζαηξέζεηο ή επελδχζεηο πιαθηδίσλ ηνίρσλ ή δαπέδσλ), έρεη σο πξνέρσλ ραξαθηήξα ηελ εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ, θαζφζνλ νη εξγαζίεο απηέο αθνξνχλ ζηελ επηζθεπή, αλαθαίληζε θαη ζπληήξεζε θηηξίσλ, ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην έδαθνο ή ππέδαθνο θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ, ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ. Δμάιινπ, νη ελ ιφγσ εξγαζίεο πξέπεη λα εθηηκεζνχλ σο εληαίν ζχλνιν θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ αζθεί επηξξνή γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «δεκφζηνπ έξγνπ», ην γεγνλφο φηη ζε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη απιέο εξγαζίεο, φπσο ηνπνζεηήζεηο ζσιήλσλ, πιαζηηθψλ θαλαιηψλ, ειεθηξηθνχ πίλαθα θ.ιπ.. Αξηζκ. 69/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ ηνπ δήκνπ, κε αληηθείκελν ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ βιαβέλησλ θιψλσλ ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ δεχμεσο θαη ζπληνληζκνχ απφ πγηείο εθεδξηθνχο, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θηβσηίνπ κηθηνλφκεζεο Ηα, πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ξπζκηζηή θπθινθνξίαο, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαθέηαο ξπζκηζηή ή αληρλεπηή θπθινθνξίαο, θεληξηθήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο, modem GPRS θαη ζεκαηνδφηε, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απινχ ηζηνχ θαη ηζηνχ κε βξαρίνλα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλνπ 2 ηληζψλ θαη πιαζηηθνχ ζσιήλα PVC, εθζθαθή ηάθξσλ ή δησξχγσλ ζε εδάθε γαηψδε εκηβξαρψδε, αλαθαηαζθεπή βάζεο ηζηνχ κε βξαρίνλα απφ ζθπξφδεκα κεηαιιηθνχ ηζηνχ, θαηαζθεπή βάζεο κεηαιιηθνχ ηζηνχ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, επίρσζε θάζε είδνπο νξπγκάησλ εληφο πφιεσο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, θαηαζθεπή θξεαηίνπ θαισδίσλ θαηάιιεινπ βάζνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ κε ηνηρψκαηα θαη ππζκέλα απφ πδαηνζηεγέο νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ, πιαηεηψλ κε αληηνιηζζεηηθέο ηζηκεληέληεο πιάθεο βαξηάο θπθινθνξίαο, απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ κε ηελ ππφβαζή ηνπο, θνπή αζθαιηνζθπξνδέκαηνο απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ρξήζε εηδηθνχ αζθαιηνθφπηε κε κεραληθφ ηξνρφ θαη απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ, αθνξνχλ ζε εθηέιεζε δεκνηηθνχ έξγνπ, θαζφζνλ αθελφο κελ πξφθεηηαη γηα ζπληήξεζε κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην έδαθνο θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ θαη αθεηέξνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. Αξηζκ. 120/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα

5 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 5 χκβαζε κε αληηθείκελν ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θφκβσλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο, πξνυπνινγηζκνχ 9.800,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ ζπζθεπψλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο κε βάζε ηηο λέεο κειέηεο ζεκαηνδφηεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ., ζηελ εθ λένπ ζπλδεζκνινγία ησλ ζπζθεπψλ κε ην δίθηπν θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο, ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ζεκαηνδνηψλ εληφο ηεο ξεγθιέηαο ησλ ηζηψλ, ζηελ απνμήισζε ηνπ ζεκαηνδνηηθνχ ηζηνχ κε βξαρίνλα, θαζαίξεζε ηεο βάζεο ηνπ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ, κεηαηφπηζε ζε λέα βάζε δχν ηζηψλ ζεκαηνδφηεζεο, απνζπλαξκνιφγεζε ησλ παιαηψλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ θαη ηνπνζέηεζε απηψλ ζε λέα ζέζε, αθνξά ζε εθηέιεζε δεκνηηθνχ έξγνπ (βι. πξάμ. Δ Κιηκ. 146/2008, VII Σκ. 111/2008, 69/2011 θ.ά), θαζφζνλ αθελφο πξφθεηηαη γηα ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην έδαθνο θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ, αθεηέξνπ γηα ηελ ελ ιφγσ ζπληήξεζε ζα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη κεζφδσλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ (βι. πξάμ. Ε Κιηκ. 64/2006, VII Tκ. 111/2008). Ζ αλάδνρνο εξγνιεπηηθή επηρείξεζε θαηέρνληαο πηπρίν 4 εο Σάμεο ζηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο δελ κπνξνχζε λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, θαζφζνλ ην θαηψηεξν πξνβιεπφκελν φξην γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ηάμεο απηήο γηα έξγα ηεο θχζεσο απηήο πνπ εθηεινχληαη ζην λνκφ πνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ, είλαη ,00 επξψ, πνπ είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξν ηνπ αλεξρφκελνπ ζε κφιηο 9.800,00 επξψ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ. Καη αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην επίκαρν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε δελ είλαη λφκηκε θαη δελ πξέπεη απηφ λα ζεσξεζεί. Αξηζκ. 101/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα χκβαζε πνπ αθνξά ζε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ κε αληηθείκελν: α) ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, αληηθαηάζηαζε ή θαη εθ λένπ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ ζσιελψζεσλ, ιεβήησλ, θαπζηήξσλ, θπθινθνξεηψλ, αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, δνρείσλ δηαζηνιήο ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ, δηαηάμεσλ θαη ινηπψλ νξγάλσλ αζθαιείαο θαη ζπζθεπψλ, ζπζηεκάησλ απηνλνκίαο, απηνκαηηζκψλ θαη ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ ιεβεηνζηαζίσλ, β) ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, αληηθαηάζηαζε ή εθ λένπ εγθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ θσηηζκνχ θαη θίλεζεο εληφο φισλ ησλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ θαη εμσηεξηθά απηψλ θαζψο θαη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ αζθαιείαο θαη ζήκαλζεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπο θαη ζηηο εμφδνπο δηαθπγήο, γ) ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, αληηθαηάζηαζε ή εθ λένπ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ ςχμεο, ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ, δ) ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, αληηθαηάζηαζε ή εθ λένπ εγθαηάζηαζε πδξαπιηθνχ δηθηχνπ (ζσιελψζεσλ - αγσγψλ κεηά παληφο είδνπο εμαξηεκάησλ νξγάλσλ θαη ππνδνρέσλ) θαη ε) ηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, φπσο θαηαζθεπέο θαλαιηψλ θαη θξεαηίσλ ειέγρνπ ππνγείσλ δηθηχσλ, αθνξά ζε εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ, θαζφζνλ ν πξνέρσλ ραξαθηήξαο ηεο ζχκβαζεο είλαη ηεο ζχκβαζεο δεκνζίνπ έξγνπ, δηφηη ην αληηθείκελν ηεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί σο εληαίν ζχλνιν, πξνζδηνξηδφκελν απφ ην απηνηειέο, ιεηηνπξγηθφ νηθνλνκηθφ θαη ηερληθφ απνηέιεζκα, ρσξίο λα αζθεί

6 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 6 επηξξνή, ζηνλ ραξαθηήξα ηεο ζχκβαζεο, ην φηη ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν πεξηιακβάλνληαη θαη απιέο εξγαζίεο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ θαη ε ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ ςχμεο, ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνχ - αθνξά ζηελ εθηέιεζε δεκνζίνπ έξγνπ. Πεξαηηέξσ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ απαηηείηαη θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη ε ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ κέζσλ, σο εθ ηεο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηαο απηψλ (πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ,00 επξψ) θαη ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πξφζζεησλ πξνυπνζέζεσλ αζθαιείαο γηα ηελ επέκβαζε ζ' απηέο. Αξηζκ. 68/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα Ζ επηζθεπή ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ άξδεπζεο (επάιεηςε επηθαλεηψλ δεμακελψλ κε κνλσηηθά επνμεηδηθά πιηθά), αληηθαηάζηαζε 250 κέηξσλ αγσγψλ, θαζψο θαη ηνπνζέηεζε ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ, ζπληζηά ζηελ κηθξφ ηερληθφ έξγν, δηφηη, κε ηηο εξγαζίεο επάιεηςεο, ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ησλ νπνίσλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ ινηπψλ εξγαζηψλ (4.950 επξψ έλαληη θαη επξψ ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο κειέηεο) ην επνμεηδηθφ πιηθφ, θαζίζηαηαη ζπζηαηηθφ ησλ δεμακελψλ θαη δελ κπνξεί λα απνρσξηζζεί ρσξίο βιάβε ή αιινίσζε απηψλ. Αξηζκ. 228/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα Ο θαζαξηζκφο θαη ε ζηεγαλνπνίεζε ησλ δεμακελψλ, φπσο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ ζπληζηνχλ εξγαζίεο θαη φρη δεκφζην έξγν, θαζφζνλ δελ πξνθχπηεη απνηέιεζκα, ην νπνίν λα θαζίζηαηαη ζπζηαηηθφ ηνπ εδάθνπο, νχηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο απαηηείηαη ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ ή /θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, αιιά είλαη δπλαηφλ λα εθηειεζηνχλ πξνζεθφλησο απφ επαγγεικαηία αλάινγεο εηδηθφηεηαο, πνπ δηαζέηεη ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία. πλεπψο, νη αλσηέξσ εξγαζίεο κε λνκίκσο δεκνπξαηήζεθαλ θαη αλαηέζεθαλ ζην θεξφκελν σο δηθαηνχρν εξγνιήπηε κε ηηο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ δηαηάμεηο, έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη λα πεξηέρνληαη γεληθά έμνδα θαη εξγνιαβηθφ φθεινο. Αξηζκ. 139/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα χκβαζε κε ηίηιν «Απνθαηάζηαζε-βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ πάξθσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (πδξαπιηθψλ πιηθψλ)», κε αληηθείκελν ηελ απνθαηάζηαζε θαη βειηίσζε ησλ δηθηχσλ άξδεπζεο ζηα πάξθα θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ (εθζθαθέο ηάθξνπ θαη επαλαπιήξσζή ηεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ηνπνζέηεζε αξδεπηηθψλ ζσιήλσλ, ζηαιαθηψλ άξδεπζεο θπηψλ, θίιηξσλ λεξνχ, αθξνθπζίσλ ζηαηηθψλ εθηνμεπηήξσλ, εθηνμεπηήξσλ δηαθφξσλ ηχπσλ, ζηαιαθηεθφξσλ ζσιήλσλ, βαλψλ ειέγρνπ άξδεπζεο, πξνγξακκαηηζηψλ άξδεπζεο, θξεαηίσλ βαλψλ θαη ειεθηξνβαλψλ, θαισδίσλ ηχπνπ JIVV-U, ζηεγαλνχ θνπηηνχ γηα πξνγξακκαηηζηέο θαη κεησηψλ πίεζεο λεξνχ), δελ ζπληζηά δεκφζην ηερληθφ έξγν, αιιά απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ (ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ δελ ζπλδέεηαη θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ κε ην έδαθνο-ππέδαθνο), θαζφζνλ δελ ζπλίζηαληαη ζε θαηαζθεπή, επέθηαζε, αλαθαίληζε, επηζθεπή, ζπληήξεζε ή εξεπλεηηθή εξγαζία, νχηε εμάιινπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο ηδηαίηεξεο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ αιιά απηέο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ επαγγεικαηίεο, πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία.

7 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 7 πλεπψο, κε λφκηκα πεξηειήθζεζαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ αλαηεζεηζψλ εξγαζηψλ θαη ζηελ επίκαρε ζχκβαζε πνζά γεληθψλ εμφδσλ-εξγνιαβηθνχ νθέινπο, αλαζεψξεζεο θαη απξνβιέπησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ. Αξηζκ. 140/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα χκβαζε κε αληηθείκελν ηνλ ρεηξσλαθηηθφ θαζαξηζκφ ρσκάηηλνπ αχιαθα θαη ηζηκεληαχιαθα, ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ, εθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλ, αξδεπηηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ ζε εδάθε γαηψδε ή εκηβξαρψδε θαη επηζηξψζεηο αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνράιηθν ρσξίο ρξήζε νδνζηξσηήξα, αθνξά ζε απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο ησλ αξδεπηηθψλ απιάθσλ κε ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, φπνπ απηφ θαζίζηαηαη εθηθηφ, ζηα δε ππφινηπα ρεηξσλαθηηθά, ελψ αθφκα θαη ε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο αθνξά ηελ απιή απνθαηάζηαζε κηθξνξσγκψλ ησλ ηζηκεληέλησλ απιάθσλ. Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο δελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη, νχηε εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ, αληηζέησο απηέο κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ επαγγεικαηίεο, πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία θαη, ζπλεπψο, δελ πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε δεκφζηνπ έξγνπ. Αξηζκ. 250/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο πκβάζεηο κε ηίηινπο «πληήξεζε ηαπήησλ γεπέδσλ πνδνζθαίξσλ θαη αληηθαηάζηαζε δηρηχσλ νξνθήο 5Υ5» θαη «πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ», δελ ζπληζηνχλ δεκφζηα ηερληθά έξγα, αιιά απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ απφ επαγγεικαηίεο, πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη ηελ ζρεηηθή εκπεηξία. Αξηζκ. 395/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ ζπληήξεζε ησλ νδψλ (θαζαξηζκφο θαη επίζηξσζε απηψλ κε γαηψδε ή βξαρψδε πιηθά) ζπληζηά δεκφζην έξγν, δηφηη απαηηείηαη θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη θαηαζθεπή ππφβαζεο κε δηακφξθσζε θιίζεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ θαη απνθπγή ζπγθέληξσζεο απηψλ, πνπ κπνξεί λα θαηαζηεί επηθίλδπλε γηα ηνπο νδεγνχο, ελψ θαη ηα πιηθά πνπ ζα ζπκππθλσζνχλ κε θαηάιιεια κεραλήκαηα, θαζίζηαληαη ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο. Αξηζκ. 73/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ ηνπ θαηαζηξψκαηνο δξφκσλ (ηζνπέδσζε θαη κφξθσζε ηεο επηθάλεηαο), ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα θαηάιιεια γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ δξφκνπ θαη λα εμαζθαιηζηεί ηφζν ε απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ φζν θαη ε αζθαιήο θίλεζε ησλ νρεκάησλ, γηα ηελ επίηεπμε δε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ απαηηείηαη θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ κέζσλ, θαζφζνλ ην απνηέιεζκα ζην νπνίν απέβιεςε ν αλαζέησλ Γήκνο ζπλδέεηαη κε ην έδαθνο, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ κπνξεί λα απνρσξηζζεί απ' απηφ ρσξίο βιάβε ή αιινίσζε ηεο νπζίαο ή ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, απνηεινχλ δεκφζην ηερληθφ έξγν (βι. Δι.πλ., Σκ. VII, πξάμεηο 199, 108/2011, 31/2008).

8 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 8 Αξηζκ. 368/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο χκβαζε κε ηίηιν «αληηθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο ιπθείνπ», κε αληηθείκελν: α) απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ηεο ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, β) πδξνρξσκαηηζκνχο θαη ειαηνρξσκαηηζκνχο, γ) εξγαζίεο λέαο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, κε δπλαηφηεηα απηνλνκίαο θαη αλαθαίληζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ηνπ πξνζαιάκνπ θαη ηεο απνζήθεο θαπζίκσλ, αθνξά ζηελ εθηέιεζε έξγνπ. Δπνκέλσο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη εξγνιαβηθφ φθεινο. Αξηζκ. 66/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ςχμεο ζέξκαλζεο ζε θιεηζηφ γπκλαζηήξην, ζπλνιηθνχ ςπθηηθνχ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ btu/h θαη ζπλνιηθήο ζεξκαληηθήο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ btu/h θαη θαλαιάησλ κνλάδσλ ςχμεο ζέξκαλζεο ζπλνιηθνχ ςπθηηθνχ θνξηίνπ ηνπιάρηζηνλ btu/h θαη ζπλνιηθήο ζεξκαληηθήο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ btu/h, απνηειεί πξνκήζεηα θαη φρη δεκφζην ηερληθφ έξγν. Αξηζκ. 38/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο Δξγαζίεο δηακφξθσζεο αίζνπζαο, πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ρξσκαηηζκφ γπςνζαλίδσλ, ζηελ ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε παιφζπξαο, ζπληζηνχλ θαηαζθεπή δεκφζηνπ έξγνπ, αθνχ ην απνηέιεζκά ηνπο θαζίζηαηαη ζπζηαηηθφ ηνπ εδάθνπο θαη απαηηνχλ ηδηαίηεξε ηερληθή γλψζε θαη επέκβαζε. Αξηζκ. 22/2015 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα Οη εθηέιεζε εξγαζηψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ, ηεο ππάξρνπζαο ςεπδνξνθήο θαη θαηαζθεπή λέαο, αληηθαηάζηαζε ππαξρφλησλ δηαρσξηζηηθψλ θαη θαηαζθεπή λέσλ, θαζαίξεζε ηνηρνπνηίαο απφ πιίλζνπο θαη θαηαζθεπή λέαο, ηνπνζέηεζε λέσλ παινζχξσλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη ηνπνζέηεζε λέσλ εμσηεξηθψλ ζπξψλ, θαηαζθεπή δαπέδσλ απφ laminate θαη θεξακηθά πιαθίδηα θαη επελδχζεηο ηνίρσλ, καξκαξηθά, θαηαζθεπή εζσηεξηθψλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηχνπ απνρέηεπζεο θαη θαηαζθεπή ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηζρπξψλ ξεπκάησλ, αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε έξγνπ, θαζφζνλ ζπλίζηαληαη ζε εξγαζίεο αλαθαίληζεο, πνπ απαηηνχλ ηερληθή γλψζε θαη επέκβαζε θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ην θηίξην θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ, ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ ζπζηαηηθφ ηνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 953 Α.Κ. θαη φρη ζε εθηέιεζε εξγαζηψλ. Αξηζκ. 238/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Δίλαη εξγαζίεο ε εθζθαθή εδαθψλ θαη ε πξνκήζεηα ακκνράιηθνπ επίζηξσζεο αγξνηηθψλ νδψλ. Αξηζκ. 198, 315/2009, 68, 392/2010, 202, 203/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο θαη 105/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα

9 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 9 Δίλαη εξγαζίεο ε ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ (θαζαίξεζε επηρξηζκάησλ, ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ θαη πιαθηδίσλ, απνμήισζε μχιηλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ, ειαηνρξσκαηηζκνί, ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη πδξνξξνψλ, πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο, θιπ). Αξηζκ. 374/2009 θαη 40/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο Οη εξγαζίεο θαζαίξεζεο θαη ηνπνζέηεζεο επελδχζεσλ ηνίρσλ θαη ρξσκαηηζκψλ επηθαλεηψλ είλαη δεκφζην ηερληθφ έξγν, δηφηη απαηηνχλ ηερληθή γλψζε θαη επέκβαζε θαη δεδνκέλνπ φηη εθηεινχληαη ζε ζρνιηθά θηήξηα, απαηηνχλ ηδηαίηεξν επίπεδν έληερλεο εθηέιεζεο, ηφζν σο πξνο ηε ζηεξέσζε ησλ πιηθψλ φζν θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπο. Αξηζκ. 30/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα Οη εξγαζίεο απνπεξάησζεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ παηδηθνχ θαη βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ (ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, μπιφηππνη - νπιηζκνί, πφξηεο, εξκάξηα, πάγθνη, ςεπδνξνθέο, ζχξεο κεηαιιηθέο ππξαζθάιεηαο, παινζηάζηα αινπκηλίνπ, ζηδεξά θηγθιηδψκαηα, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα, επελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα, επελδχζεηο βαζκίδσλ κε κάξκαξν ιεπθφ, επηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιάθεο καιαθνχ καξκάξνπ, παινπξγηθά, ρξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ, ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο απνρέηεπζεο, ζέξκαλζεο θαη χδξεπζεο, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εηδψλ πγηεηλήο, ππνβξχρησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ιπκάησλ, ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ, θαπζηήξα θαη δεμακελήο αθάζαξηνπ πεηξειαίνπ, ειεθηξηθψλ πηλάθσλ, δηαθνπηψλ, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ςεθηαθνχ ηειεθσληθνχ θέληξνπ, ηειενξάζεσλ θαη κεγαθψλσλ, ζπληζηνχλ δεκφζην ηερληθφ έξγν. Αξηζκ. 226/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο Οη εξγαζίεο εθζθαθψλ, θνξηνεθθφξησζεο πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαίξεζεο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν θαη άνπιν ζθπξφδεκα δελ ζπληζηνχλ δεκφζην ηερληθφ έξγν, αιιά απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ. Αξηζκ. 70/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκνχ επηθαλεηψλ θαη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (εθζθαθέο), ε ρξήζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, επηζηξψζεηο κε πιαθίδηα θαη επελδχζεηο ησλ επηθαλεηψλ, κφλσζε ηαξαηζψλ θαη ζηεγψλ, αληηθαηαζηάζεηο πδξνξξνψλ, επηρξίζκαηα, ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ ζπξψλ, επηζηεγάζεηο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο ζε δηάθνξα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ, αθνξνχλ ζε εθηέιεζε έξγνπ. Αξηζκ. 201/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ κεηαθνξάο δάλεησλ ρσκαηηζκψλ θαη θαηαζθεπήο επηρσκάησλ, δειαδή ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ επηρσκάησζεο ζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ, δελ ζπλίζηαληαη ζε εθηέιεζε έξγνπ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ λ. 3669/2008, δεδνκέλνπ φηη ην απνηέιεζκα

10 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 10 απηψλ δελ θαζίζηαηαη ζπζηαηηθφ ηνπ εδάθνπο, νχηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ πξνθχπηεη φηη απαηηήζεθαλ εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη, εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη αλάινγα ηερληθά κέζα θαη εγθαηαζηάζεηο. Αξηζκ. 203/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ ζπιινγή θαη θφξησζε ζε θνξηεγά πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, δελ ζπληζηά δεκφζην ηερληθφ έξγν, αιιά αθνξά ζε εθηέιεζε εξγαζηψλ. Αξηζκ. 286, 313/2009, 86/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο Δίλαη εξγαζίεο ε «πξνψζεζε θαη ηαθή απνξξηκκάησλ» θαη ε «θαηαζθεπή αληηππξηθήο δψλεο θαη ν θαζαξηζκφο ζθνππηδφηνπνπ». Αξηζκ. 752/2013 απόθαζε VI Σκήκαηνο Οη εξγαζίεο (απνκάθξπλζε θιαδηψλ, θνξκψλ δέληξσλ θαη ζθνππηδηψλ, θνπή θαη απνκάθξπλζε θακέλσλ δέληξσλ, θαζαξηζκφο θνίηεο απφ θεξηέο χιεο, κπάδα θ.ιπ. θαη εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ζπξκαηνθηβσηίσλ θαη πιήξσζε απηψλ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκηθήο πξνέιεπζεο), δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ έξγνπ. Αξηζκ. 336/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα Οη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη Γήκνη έρνπλ ην ραξαθηήξα ζπκβάζεσλ δεκνζίνπ έξγνπ φηαλ ην, ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά, αληηθείκελφ ηνπο αθνξά ζε έλα, επηδησθφκελν απφ ηνλ αλαζέηνληα Γήκν, απηνηειέο, νηθνλνκηθά ή ηερληθά, ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ζπλφινπ εξγαζηψλ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην έδαθνο, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ κπνξεί λα απνρσξηζζεί απφ απηφ ρσξίο βιάβε ή αιινίσζε ηεο νπζίαο ή ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, θαη απαηηεί, γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ κέζσλ (βι. πξάμεηο VII Σκ. 9, 10/2013). Χο πξνκήζεηα δε λνείηαη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ λ. 2286/1995, εθηφο απφ ηελ απφθηεζε θηλεηψλ πξαγκάησλ, αλαισζίκσλ ή κε, πνπ πξννξίδνληαη, είηε απηνχζηα είηε θαηφπηλ επεμεξγαζίαο, λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαη ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, κεηαμχ άιισλ, εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη κεηαθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνκήζεηα ησλ αλσηέξσ αγαζψλ, εθφζνλ ε αμία ησλ ηειεπηαίσλ ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ησλ εξγαζηψλ, ελψ απφ ηνλ απνρσξηζκφ ηνπο επαλαθηνχλ ηελ απηνηέιεηα θαη εκπνξηθή ηνπο αμία (βι. πξάμε VΗΗ Σκ. 49/2011). χκβαζε κε αληηθείκελν ηε δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρψξνπ θνηηφζηξσζεο ζην ηερληθφ κε εμνκάιπλζε ηεο επηθάλεηαο, ψζηε λα παξνπζηάδεηαη θαηά ην δπλαηφλ επίπεδε κε ζηαζεξή θιίζε, ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ παξεηψλ ηεο επηθάλεηαο θνηηφζηξσζεο κε ρξήζε νγθφιηζσλ ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1,20 κέηξσλ, έηζη ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα πξνο θνηηφζηξσζε λα παξνπζηάδεη ζηαζεξφ πιάηνο νθηψ κέηξσλ θαη ηελ θνηηφζηξσζε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο C12/15 ζε φιε ηελ επηθάλεηα (52,00 κ.κ. Υ 8 κέηξα πιάηνο = 416,00 κ2) κε πάρνο 0,15 κέηξσλ, αθνξά ζε εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ θαη φρη ζε

11 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 11 πξνκήζεηα πιηθψλ, αλεμαξηήησο εάλ ην θφζηνο ησλ θαζαξψλ εξγαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηεο δηακφξθσζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρψξνπ θνηηφζηξσζεο θαη ησλ παξεηψλ απηήο (1.322,00 επξψ) ππνιείπεηαη απηνχ ηεο πξνκήζεηαο ζθπξνδέκαηνο θνηηνζηξψζεσλ (4.368,00 επξψ), δεδνκέλνπ φηη δελ είλαη δπλαηφο ν απνρσξηζκφο απηψλ ησλ πιηθψλ απφ ηελ θνίηε ηνπ ππφ δηακφξθσζε πνηακνχ, ρσξίο νπζηψδε αιινίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο επί ηνπ εδάθνπο, ελψ ηα πιηθά απηά θαηέζηεζαλ πιένλ ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο θαη απψιεζαλ ηελ απηνηέιεηά ηνπο. Δμάιινπ, απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνηηθψλ έξγσλ θαη ηηο πξνκήζεηεο ησλ Ο.Σ.Α., δελ πξνβιέπεηαη φηη ην θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλνπ έξγνπ θαη ελζσκαηψλνληαη ζ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην θφζηνο ησλ εξγαζηψλ εθηέιεζεο απηνχ. Δμάιινπ, ε ακθηζβήηεζε απφ ηελ Δπίηξνπν ηεο αλαγθαηφηεηαο εθηέιεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ αθνξά ζην ιφγν ηεο ανξηζηίαο ηνπ ηίηινπ απηνχ, απνηειεί δήηεκα πνπ αλάγεηαη ζην νπζηαζηηθφ κέξνο ηεο δαπάλεο, γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη απηνηειήο δηαδηθαζία πνπ είλαη δηαθνξεηηθή ηεο παξνχζαο, ε νπνία πεξηνξίδεηαη ζηελ εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ηεο εληειιφκελεο κε ην ειεγρφκελν ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλεο. Σέινο, αλαθνξηθά κε ην γεγνλφο φηη ε κε αξηζ. 594/ έθζεζε αλάιεςεο ηεο δαπάλεο έπεηαη ηφζν ηεο απφ απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, φζν θαη ηεο απφ ζρεηηθήο ζχκβαζεο δελ αίξεη, θαηά ην κέξνο απηφ, ηε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο (βι. πξάμε Κιηκ. Πξνι. Δι. Γαπ. ζην VII Σκ. 139/2013). Καη αθνινπζία ησλ αλσηέξσ, ε εληειιφκελε κε ην ππφ θξίζε ρξεκαηηθφ έληαικα δαπάλε είλαη λφκηκε θαη, σο εθ ηνχηνπ, απηφ πξέπεη λα ζεσξεζεί. Αξηζκ. 156/2009 θαη 356/2009 πξάμεηο VII Σκήκαηνο Ζ Πξνκήζεηα - Σνπνζέηεζε Κηγθιηδσκάησλ ζην Γήκν, κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ δηαθφξσλ ηχπσλ θαζψο θαη νη εξγαζίεο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζε πιαηείεο, δξφκνπο, ζθάιεο θ.ιπ.), δελ πξφθεηηαη γηα δεκφζην ηερληθφ έξγν, αιιά γηα πξνκήζεηα πιηθψλ. Αξηζκ. 194/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα Ζ πξνκήζεηα θηγθιηδσκάησλ θαη κεηαιινπξγηθψλ πιηθψλ θαη ε εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζήο ηνπο, θαζψο θαη ινηπψλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, αλαηίζεληαη κε ηηο δηαηάμεηο πεξί ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζηελ εθηέιεζε θπξίσο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, θαζαηξέζεσλ θαη ινηπψλ ήπησλ επεκβάζεσλ επί ησλ πθηζηάκελσλ θηηζκάησλ θαη ηνπ εδάθνπο, ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην έδαθνο ή ππέδαθνο θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ, νχηε εμάιινπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο ηδηαίηεξεο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ, αιιά απηέο είλαη δπλαηφ λα εθηειεζηνχλ πξνζεθφλησο απφ επαγγεικαηίεο, πνπ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία, δελ ραξαθηεξίδνληαη σο δεκφζην ηερληθφ έξγν. Αξηζκ. 21/2013 πξάμε VII Σκήκαηνο

12 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 12 χκβαζε κε αληηθείκελν νηθνδνκηθέο - ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θαζαηξέζεηο, ηθξηψκαηα θαη αληηζηεξίμεηο, ραιηθνδέκαηα, θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, ιηζνδέκαηα, ιηζνδνκέο, νπηνιηλζνδνκέο, ηνηρνδνκέο, παιφηνηρνπο, θαηαζθεπή μπινηχπσλ, νπιηζκψλ, μχιηλσλ παησκάησλ, ηνίρσλ θαη νξνθψλ, μχιηλσλ δαπέδσλ, πνξηψλ, παξαζχξσλ θαη παινζηαζίσλ απφ μπιεία, ηνπνζέηεζε θηγθιηδσκάησλ, ζηδεξψλ θνπθσκάησλ θαη γθαξαδνπνξηψλ, αξκνινγήκαηα θαη επηρξίζκαηα, επηζηεγάζεηο, επηζηξψζεηο, κνλψζεηο πγξαζίαο, ήρνπ θαη ζεξκφηεηαο, ρξσκαηηζκψλ θαη εξγαζίεο πδξαπιηθέο, απνρέηεπζεο θαη ζέξκαλζεο, ζε δηάθνξα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ, αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ, θαζφζνλ νη εξγαζίεο απηέο απνηεινχλ εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ λ. 3669/2008, ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην έδαθνο ή ην ππέδαθνο, θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ, ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ, επηπιένλ δε γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ (βι. πξάμ. VII Σκ. 70/ , 374/2009). Δμάιινπ, νη ελ ιφγσ εξγαζίεο πξέπεη λα εθηηκεζνχλ σο εληαίν ζχλνιν, αλεμάξηεηα δειαδή απφ ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηεί ζε θάζε θηίξην, θαζφζνλ έλαο ηέηνηνο δηαρσξηζκφο δελ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε, ν ραξαθηεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ σο «δεκφζην έξγν» δελ κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ ηηο πεξηιακβαλφκελεο ζε θάζε ινγαξηαζκφ εξγαζίεο, αιιά απφ ηε ζπλνιηθή κειέηε ηνπ έξγνπ. Αλάθιεζε ηεο 194/2012 πξάμεο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνχ Διέγρνπ ζην VII Σκήκα. Αξηζκ. 68/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο θαη 80/2013 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα Ζ θαηεδάθηζε απζαηξέησλ-επηθηλδχλσλ θηηζκάησλ, δελ αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ, αιιά ζε παξνρή ππεξεζηψλ. Αξηζκ. 292/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Δίλαη εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο νη ζπκβάζεηο κε ηίηινπο: Βειηίσζε ειεθηξηθψλ πηλάθσλ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ πληήξεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ». Αξηζκ. 405/2010 θαη 197/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο Ζ αλφξπμε γεσηξήζεσλ απνηειεί έξγν, θαζφζνλ ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζπλδέεηαη ζηαζεξά κε ην έδαθνο θαηά ηξφπν ψζηε ε απφζπαζή ηνπο απφ απηφ λα κελ είλαη δπλαηή ρσξίο βιάβε, θαζψο ε έλλνηα ηεο γεψηξεζεο απνθιείεη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο εθηφο ηνπ ππεδάθνπο. Αξηζκ. 100/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα

13 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 13 Απνηειεί δεκφζην ηερληθφ έξγν ε επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ πδξεπηηθψλ γεσηξήζεσλ δηάθνξσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηνπ Γήκνπ, ελφςεη ηνπ φηη: α) νη πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε εληφο απηψλ εηδηθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, ηα νπνία, γηα ην ιφγν απηφ, θαζίζηαληαη ζπζηαηηθά ηνπο, σο άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ επίηεπμε ηνπ ηερληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ηνπο πξννξηζκνχ θαη β) απαηηείηαη εηδηθφο κεραληθφο θαη ηερληθφο εμνπιηζκφο. Αξηζκ. 293/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Δίλαη πξνκήζεηα ε «Αμηνπνίεζε γεψηξεζεο» κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ε εμαγσγή ηνπ θακέλνπ ππνβξπρίνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζε παιηά γεψηξεζε, ε επηζθεπή θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπ. Αξηζκ. 232/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηχπνπ ππνβξπρίνπ θαη ελφο νκαινχ εθθηλεηνχ (softstarter) κε ελζσκαησκέλα φια ηα φξγαλα αζθάιηζεο θαη δηαθνπήο, ζπληζηά πξνκήζεηα. Αξηζκ. 92/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο Δίλαη εξγαζίεο νη «παξεκβάζεηο αληηθαηάζηαζεο ριννηάπεηα Γεκνηηθνχ ηαδίνπ» κε αληηθείκελν ηελ νκαιή απνζηξάγγηζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ, ηε δηάζηξσζε ησλ πιηθψλ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ ριννηάπεηα πνπ έρνπλ θαηαζηξαθεί. Αξηζκ. 297/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Δίλαη πξνκήζεηεο νη ζπκβάζεηο κε ηίηινπο «Αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ άξδεπζεο» θαη ε «Βειηίσζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ». Αξηζκ. 238/2012 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα Ζ ζπληήξεζε δηθηχνπ χδξεπζεο (πιηθά, εθζθαθή-επίρσζε, απνκάθξπλζε πξντφλησλ εθζθαθήο, ρξήζε αεξνζπκπηεζηή γηα θαζαίξεζε νδνζηξσκάησλ-πεδνδξνκίσλ, επηζθεπή αγσγψλ δηαθφξσλ δηαηνκψλ, ηνπνζέηεζε ρπηνζηδεξψλ θαιπκκάησλ θξεαηίσλ, ηνπνζέηεζε βαλνθξεαηίσλ, θαηαζθεπή παξνρψλ χδξεπζεο κε ζσιήλα απφ πνιπαηζπιέλην θαηάιιειν γηα χδξεπζε 2 εο γεληάο κέζνπ κήθνπο 6κ., ηελ θαηαζθεπή πνιιαπιψλ παξνρψλ χδξεπζεο, επίρσζε νξπγκάησλ κε ιεπηφθνθθν πιηθφ ή άκκν θαη ζξαπζηφ ακκνράιηθν ζηαζεξνπνηεκέλνπ ηχπνπ ζε ζηξψζεηο, πξνκήζεηα-κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο) ζπληζηά κηθξφ ηερληθφ έξγν, ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ. Αξηζκ. 255/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα Οη εξγαζίεο ζηξψζεο αγξνηηθψλ δξφκσλ κε ζξαπζηφ πιηθφ δελ ζπληζηνχζαλ δεκφζην έξγν, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ, αθνχ δελ απαηηνχζαλ εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο θαη ηδηαίηεξα ηερληθά κέζα, αιιά

14 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 14 κπνξνχζαλ λα εθηειεζηνχλ απφ επαγγεικαηίεο πνπ δηαζέηνπλ ην ζπλήζε κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία. ζα αληίζεηα ππνζηεξίδεη ν Γήκνο φηη επξφθεηην πξάγκαηη γηα έξγν, δεδνκέλνπ φηη πεξηειάκβαλε ραιηθφζηξσζε θαη ηζηκεληφζηξσζε ησλ νδψλ, πνπ πξνυπνζέηεη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο, πξέπεη λα απνξξηθζνχλ σο αλαπφδεηθηα, θαζψο απφ θαλέλα ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ δελ πξνθχπηεη φηη ελ πξνθεηκέλσ εθηειέζηεθαλ αλάινγεο εξγαζίεο ηζηκεληφζηξσζεο. Αξηζκ. 162/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα Ο θαζαξηζκφο θαη δηακφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο κε ηε ρξήζε δηακνξθσηή γαηψλ θαη ραιηθφζηξσζε ζε νδηθφ δίθηπν, ζπληζηά εξγαζία πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ επαγγεικαηίεο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ απιψο ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία θαη φρη δεκφζην ηερληθφ έξγν. Αξηζκ. 303/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Δίλαη πξνκήζεηεο ε: Αληηθαηάζηαζε αγσγνχ κεηαθνξάο λεξνχ Καηαζθεπή δηθηχνπ άξδεπζεο πεγήο, Δπηζθεπή δηθηχσλ άξδεπζεο, ηήξημε πνιιαπιψλ παξνρψλ, Αληηθαηάζηαζε πνιιαπιψλ παξνρψλ θαη ζσιελψζεσλ, Αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ άξδεπζεο θαη Αληηθαηάζηαζε θαηεζηξακκέλσλ ηκεκάησλ δηθηχνπ, δηφηη αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή δηθηχσλ χδξεπζεο-άξδεπζεο. Αξηζκ. 187/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα χκβαζε κε ηίηιν «Βειηίσζε δεμακελψλ θαη πξνζηαζία πεγψλ χδξεπζεο», κε αληηθείκελν ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, νκάδα ηερληθψλ έξγσλ θαη νκάδα κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαζθεπψλ θαη εηδηθφηεξα ηελ εθζάκλσζε θαη εθξίδσζε ησλ δελδξπιιίσλ θαη ρφξησλ πεξηκεηξηθά ησλ δεμακελψλ χδξεπζεο, θαηαζθεπή πεξίθξαμεο κε γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα θαη παζζάινπο ηνπ ρψξνπ γχξσζελ ησλ δεμακελψλ θαη ησλ πεγψλ χδξεπζεο, εζσηεξηθή κφλσζε ησλ δεμακελψλ χδξεπζεο κε επνμεηδηθά πιηθά θαηάιιεια γηα πφζηκν λεξφ, θαηαζθεπή ηνηρίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κήθνπο 20 κέηξσλ θαη χςνπο 70 εθ, ψζηε λα πδξνκαζηεπηεί θαιχηεξα ε πεγή χδξεπζεο, θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζηεγάζηξσλ, αλζξσπνζπξίδσλ ησλ δεμακελψλ χδξεπζεο, θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζηεγάζηξσλ ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ηνπ εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ θαη θαηαζθεπή πφξηαο ζηελ πεγή, αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ, θαζφζνλ νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμακελψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πεγψλ χδξεπζεο ζπληζηνχλ θαηαζθεπή, ην απνηέιεζκα ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη κε ην έδαθνο θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ, ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ. Δπηπιένλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε

15 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 15 αζθαιήο ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ ηηο δεμακελέο θαη ηηο πεγέο, θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ πξνηχπσλ θαηαιιειφηεηαο γηα πφζηκν λεξφ. Αξηζκ. 306/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Δίλαη πξνκήζεηεο ε: Αληηθαηάζηαζε θαπαθηψλ θξεαηίσλ, Αληηθαηάζηαζε δηθηχσλ oκβξίσλ πδάησλ θαη Αληηθαηάζηαζε ζηδεξνζραξψλ δηθηχσλ νκβξίσλ πδάησλ, δηφηη πξφθεηηαη θπξίσο γηα πξνκήζεηα ζηδεξνζραξψλ. Αξηζκ. 308/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Δίλαη εξγαζία ε «Αλάπιαζε πξαζίλνπ ζε δηάθνξεο πιαηείεο», κε αληηθείκελν: θπηνηερληθέο εξγαζίεο (εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα, πιήξσζε λεζίδσλ κε θεπφρσκα, άλνηγκα ιάθσλ, θχηεπζε θπηψλ θαη δέλδξσλ, ππνζηπιψζεηο, δηακφξθσζε θφκεο δέλδξσλ, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθψλ). Αξηζκ. 94/2010 θαη 298/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο Οη εξγαζίεο εθζθαθήο αθαηαιιήισλ εδαθψλ, πιήξσζεο κε θπηηθή γε, θαηαζθεπήο μχιηλεο πεξίθξαμεο, θχηεπζεο δέλδξσλ κε κπάια ρψκαηνο 10 ιίηξσλ, θχηεπζεο ζάκλσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε απηνξξπζκηδφκελνπ ζπζηήκαηνο πνηίζκαηνο, δελ αθνξά ζε εθηέιεζε δεκνζίνπ ηερληθνχ έξγνπ, αιιά ζε απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ. Αξηζκ. 144/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ εθζάκλσζε εδάθνπο, ε εθξίδσζε δελδξπιιίσλ θαη ν θαζαξηζκφο θνηηψλ πνηακψλ απφ θεξηά πιηθά ζπληζηνχλ εξγαζίεο θαη φρη δεκφζην ηερληθφ έξγν. Αξηζκ. 310/2009 θαη 11/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο Ζ «πληήξεζε δηαθφξσλ παηδηθψλ ραξψλ ηνπ Γήκνπ», κε αληηθείκελν: αληηθαηαζηάζεηο νξγάλσλ, απνμειψζεηο επηθίλδπλσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ νξγάλσλ, βαθέο μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ νξγάλσλ θ.ιπ., πξφθεηηαη γηα πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθψλ ραξψλ. Αξηζκ. 111/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ Αλαθαηαζθεπή παηδηθψλ ραξψλ - παηδφηνπσλ, κε αληηθείκελν αληηθαηαζηάζεηο νξγάλσλ, απνμειψζεηο επηθίλδπλσλ νξγάλσλ, ηνπνζέηεζε θαη βαθή μχιηλσλ πάγθσλ θαη κεηαιιηθψλ νξγάλσλ θ.ιπ., δελ αθνξά ζε εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ. Δμάιινπ, ε πξνυπνινγηδφκελε δαπάλε γηα ηηο πξνκήζεηεο εηδψλ ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ησλ εξγαζηψλ.

16 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 16 Αξηζκ. 326/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ αγξνηηθψλ δξφκσλ (κε ηε ρξήζε κεραλήκαηνο δηακνξθσηήξα grader θαη θνξησηή), δελ αθνξά ζε δεκφζην ηερληθφ έξγν. Αξηζκ. 195/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο πκβάζεηο κε αληηθείκελν ηε δηάλνημε αγξνηηθήο νδνπνηίαο δηαθφξσλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ ηνπ δήκνπ, αθνξνχλ ζε εθηέιεζε νκνεηδψλ, ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ εθζθαθψλ εδάθνπο θαη ραιηθνζηξψζεσλ αγξνηηθψλ δξφκσλ θαη φρη ζε εθηέιεζε έξγσλ. Αξηζκ. 333/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα Οη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνπλ νη Γήκνη έρνπλ ην ραξαθηήξα ζπκβάζεσλ δεκνζίνπ έξγνπ φηαλ ην, ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά, αληηθείκελφ ηνπο αθνξά ζε έλα, επηδησθφκελν απφ ηνλ αλαζέηνληα Γήκν, απηνηειέο, νηθνλνκηθά ή ηερληθά, ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ζπλφινπ εξγαζηψλ, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ην έδαθνο, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ κπνξεί λα απνρσξηζζεί απφ απηφ ρσξίο βιάβε ή αιινίσζε ηεο νπζίαο ή ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, θαη απαηηεί, γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ, θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ κέζσλ. ηηο ζπκβάζεηο δεκνζίνπ έξγνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηα ζρεηηθά ηεχρε, κε βάζε ηα νπνία απηέο θαηαξηίζηεθαλ, γίλεηαη δηαρσξηζκφο θαη ζηηο ηηκέο ησλ εξγαζηψλ δελ πεξηιακβάλεηαη αληίζηνηρν πνζνζηφ, πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν θαη δαπάλεο γηα γεληθά έμνδα θαη εξγνιαβηθφ φθεινο, θαζνξηδφκελε απηνηειψο ζε πνζνζηφ επί ησλ ηηκψλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαηεζέληνο έξγνπ, αλάινγα κε ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ (βι. VII Σκήκα Δι.., πξάμεηο 40/2011, 163, 70/2010, 374, 331/2009). Με απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλαηέζεθε, κεηά ηε δηελέξγεηα κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο «Αγξνηηθή Οδνπνηία Γεκνηηθήο Δλφηεηαο.». χκθσλα κε ηελ ζρεηηθή κειέηε, αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ήηαλ ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά νξπθηνχ πιηθνχ, ην νπνίν επξφθεηην λα ηνπνζεηεζεί ζε αγξνηηθέο νδνχο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο γηα ηελ επηζθεπή αλαθαίληζή ηνπο κε ηε ρξήζε δηακνξθσηήξα νδνζηξσηήξα, ε δεκηνπξγία θαηάιιειεο θιίζεο ηεο επηθαλείαο ηνπ δξφκνπ, πξνθεηκέλνπ ν δξφκνο λα δερζεί ηελ θαηαζθεπή ηνπ επηρψκαηνο, ε δεκηνπξγία ηάθξσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ, θαζψο θαη ν θαζαξηζκφο ησλ ππαξρνπζψλ ηάθξσλ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη γξήγνξε απνξξνή ππέξ ηνπ επηρψκαηνο θαη ηεο φιεο θαηαζθεπήο ηνπ δξφκνπ. Ζ αλσηέξσ ζχκβαζε, έρεη ην ραξαθηήξα ζχκβαζεο αλάζεζεο δεκνζίνπ έξγνπ, θαζφζνλ ην απηνηειέο, νηθνλνκηθά θαη ηερληθά, ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα, ζην νπνίν απέβιεςε ν αλαζέησλ Γήκνο (απνθαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο αγξνηηθψλ νδψλ) ζπλδέεηαη κε ην έδαθνο, θαηά ηξφπν πνπ λα κελ κπνξεί λα απνρσξηζζεί απ' απηφ, ρσξίο βιάβε ή αιινίσζε ηεο νπζίαο ή ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ, αθνχ αθνξά ζηε ζπληήξεζε ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ ηνπ θαηαζηξψκαηνο δξφκσλ (ηζνπέδσζε θαη κφξθσζε ηεο επηθάλεηαο), ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα θαηάιιεια γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ δξφκνπ θαη λα εμαζθαιηζηεί ηφζν ε απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ φζν θαη ε αζθαιήο θίλεζε ησλ νρεκάησλ, γηα ηελ επίηεπμε δε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ

17 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 17 απαηηείηαη θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη ρξήζε εηδηθψλ ηερληθψλ κέζσλ (βι. Κιηκάθην VII Σκ. Δι.., πξάμε 73/2013). Καη αθνινπζίαλ ησλ αλσηέξσ, λνκίκσο πξνβιέθζεθε ε θαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν ε δαπάλε γηα γεληθά έμνδα θαη εξγνιαβηθφ φθεινο, ε δε εληειιφκελε δαπάλε είλαη λφκηκε θαη ην ρξεκαηηθφ έληαικα πξέπεη λα ζεσξεζεί. Αξηζκ. 93/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο, 79/2012, 35, 132/2013 πξάμεηο ηνπ Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα Ζ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ξεκάησλ θαη ραλδάθσλ, απφ ηα θεξηά πιηθά, ζπληζηά εξγαζία, πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί πξνζεθφλησο απφ επαγγεικαηίεο ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ, νη νπνίνη δηαζέηνπλ απιψο ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη ηε ζρεηηθή εκπεηξία θαη φρη δεκφζην ηερληθφ έξγν. Αξηζκ. 348/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Ο «Δθζπγρξνληζκφο θαη βειηίσζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ» κε αληηθείκελν ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν κεηαθνξάο λεξνχ απφ ηε δεμακελή κε αγσγφ, πξνσζεηηθφ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα παξνρήο, δελ αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ, θαζφζνλ πξφθεηηαη αθελφο γηα πξνκήζεηα πιηθψλ (αληιεηηθφ κεράλεκα, πιαζηηθνί ζσιήλεο θαη ινηπά αξδεπηηθά πιηθά) θαη αθεηέξνπ γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ, εθφζνλ ε αμία ησλ πξνκεζεηψλ ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ησλ εξγαζηψλ, δηαθνξεηηθά νη δηαηάμεηο πεξί παξνρήο ππεξεζηψλ. Αξηζκ. 239/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ εγθαηάζηαζε αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πεξηκεηξηθήο δηαβξνρήο γηα ηε δεκηνπξγία δψλεο ππξαζθάιεηαο, ε εγθαηάζηαζε εθηνμεπηήξσλ, νη ζπλδέζεηο ησλ δεμακελψλ κε ηα δίθηπα ππξφζβεζεο θαη ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα, ε εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ πνιπαηζπιελίνπ δηαβξνρήο ηεο πεξηκεηξηθήο δψλεο θαη ε εγθαηάζηαζε θαισδίσλ παξνρήο πξνο ηνπο γεληθνχο πίλαθεο, αθνξνχλ ζε παξνρή ππεξεζηψλ θαη φρη ζε εθηέιεζε δεκφζηνπ ηερληθνχ έξγνπ. Αξηζκ. 118/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηχπνπ ππνβξπρίνπ θαη ε εγθαηάζηαζε ειεθηξνπαξαγσγνχ έξγνπ δεχγνπο ζε αληιηνζηάζην χδξεπζεο, αθνξνχλ ζε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ πξαγκάησλ θαη φρη ζε έξγν. Αξηζκ. 193/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο πκβάζεηο κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζπληήξεζεο δηθηχνπ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζε δηαθνξεηηθά ηνπηθά δηακεξίζκαηα (θχξηα εξγαζίεο εθζθαθήο), δελ αθνξνχλ ζε εθηέιεζε δεκνζίνπ έξγνπ, αιιά ζε παξνρή ππεξεζηψλ. Αξηζκ. 94/2011 θαη 163/2011 πξάμεηο VII Σκήκαηνο

18 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 18 Ζ αληηθαηάζηαζε θαη ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο (αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ζσιήλσλ χδξεπζεο ζε κήθνο 200 κέηξσλ, εθζθαθέο νξπγκάησλ, δηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ), ζπληζηά κηθξφ ηερληθφ έξγν, ην νπνίν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ. Αξηζκ. 181/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο πκβάζεηο ζπληήξεζεο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζε δηάθνξα ηνπηθά δηακεξίζκαηα (ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο) κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε εθζθαθψλ κε κεράλεκα θαη ρέξηα, ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ θαη ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ, ζπληζηνχλ κηθξά ηερληθά έξγα, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ. Αξηζκ. 108/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα Σν ζχλνιν εξγαζηψλ πνπ αθνξά ζηε ζπληήξεζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ζε ηνπηθά δηακεξίζκαηα (θαη ήδε ηνπηθέο θνηλφηεηεο) θαη αλαηέζεθε ζε εηαηξεία, ζπληζηά κηθξά ηερληθά έξγα, ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πδξαπιηθψλ. Καζψο ε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ έξγσλ αθνξά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ηνπηθά δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ.1 ηνπ π.δ/ηνο 171/1987, είλαη επηηξεπηή ε εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ μερσξηζηά θαη ε εγγξαθή ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ.Δ.Τ.Α. θαηαηκεκέλσλ πηζηψζεσλ, θαζψο θαη ε θαηαθπγή ζηελ απ επζείαο αλάζεζε γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ, δεδνκέλνπ φηη ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηνπ θάζε έξγνπ δελ ππεξβαίλεη ην φξην ηεο απεπζείαο αλάζεζεο εθηέιεζεο δεκνηηθψλ έξγσλ. Αξηζκ. 2492/2013 απόθαζε VI Σκήκαηνο χκβαζε κε ηίηιν «Σνπνζέηεζε Παξνρψλ Απνρέηεπζεο ζην Γήκν», κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε πδξαπιηθψλ εξγαζηψλ θαη ηνπνζέηεζεο απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ, εθζθαθέο ραληαθηψλ, εγθαηάζηαζε αγσγνχ θαη ζχλδεζή ηνπ ζηελ αληίζηνηρε είζνδν ησλ θξεαηίσλ, εθζθαθέο επί ησλ πεδνδξνκίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ ζχλδεζεο κπξνζηά απφ ην αθίλεην, ην νπνίν ζα παξνρεηεπηεί βάζεη ηεο πθηζηάκελεο κειέηεο, θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ ζχλδεζεο κε ηνηρία, θιπ, αθνξά ζηελ εθηέιεζε δεκφζηνπ έξγνπ (βι. πξάμεηο VII Σκ. Δι. πλ. 94, 181/2011), δεδνκέλνπ φηη νη αγσγνί θαη ην θξεάηην ζχλδεζεο, πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε εθηέιεζε ηεο ειεγρφκελεο ζχκβαζεο, ζα ζπλδεζνχλ άκεζα κε ην έδαθνο θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ, θαζηζηάκελα ζπζηαηηθά ηνπ. Πεξαηηέξσ, ε ζχλδεζε ησλ παξνρψλ απνρέηεπζεο ησλ αθηλήησλ κε ηα δίθηπα αλαξξφθεζεο, ε νπνία ζπληζηά θαη νπζίαλ επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ αλαξξφθεζεο θαη πξνυπφζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ, απνηειεί θαηαζθεπή πνπ απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηερληθά έλα άξηην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα. Αξηζκ. 328/2013 πξάμε ηνπ Κιηκαθίνπ πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ δαπαλώλ ζην VII Σκήκα χκβαζε κε αληηθείκελν ηε «ζχλδεζε ιηκλνδεμακελήο κε ην ππάξρνλ δίθηπν πδξνιεςηψλ ηνπ αξδεπηηθνχ αγσγνχ» θαη εξγαζίεο πνπ ζπλίζηαληαη ζε πιήξε αλαθαηαζθεπή ηεο εζσηεξηθήο δηάηαμεο ηνπ ππάξρνληνο αξδεπηηθνχ αληιηνζηαζίνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξάιιειε ηξνθνδνζία ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ηφζν απφ ηηο πθηζηάκελεο γεσηξήζεηο φζν θαη απφ ηε λενζχζηαηε ιηκλνδεμακελή ηεο πεξηνρήο, ζπληζηά ηερληθφ

19 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 19 έξγν, θαζφζνλ ην ηειηθφ απνηέιεζκά ηνπο, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ θαηαζθεπή - εγθαηάζηαζε λέαο πδξαπιηθήο δηάηαμεο, κεηά ηελ απνζπλαξκνιφγεζε ηεο παιηάο, ζην ππάξρνλ αξδεπηηθφ αληιηνζηάζην, ε νπνία επηηειεί απηνηειή ηερληθή ιεηηνπξγία, ηα δε εηδηθφηεξα κέξε ηεο (π.ρ. ραιπβδνζσιήλεο) ζπλδένληαη κε ην έδαθνο θαηά ηξφπν δηαξθή θαη ζηαζεξφ θαη, ηέινο, γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο, απαηηνχληαη εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο θαη κέζνδνη θαη εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ (βι. Πξάμεηο VII Σκ. Δι.πλ. 181, 94/2011). Αξηζκ. 23/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο χκβαζε κε ηίηιν «Δπέθηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο», κε αληηθείκελν ηελ α) εθζθαθή ράλδαθα ζε εδάθε γαηψδε εκηβξαρψδε, β) ηνπνζέηεζε αγσγνχ χδξεπζεο απφ ζσιήλεο PVC, γ) εγθηβσηηζκφ αγσγνχ κε άκκν νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ θαη δ) επαλαπιήξσζε ράλδαθα κε πξντφληα εθζθαθήο, δελ ζπληζηά δεκφζην ηερληθφ έξγν, αιιά απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ. Δπνκέλσο, ε εληειιφκελε δαπάλε, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηελ πιεξσκή γεληθψλ εμφδσλ, εξγνιαβηθνχ νθέινπο θαη απξνβιέπησλ, δελ είλαη λφκηκε. Αξηζκ. 400/2009 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ θαηαζθεπή δσλψλ ππξαζθάιεηαο ζην ζθνππηδφηνπν, δελ αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ. Αξηζκ. 9/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ ζπληήξεζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ ριννηάπεηα δελ ζεσξείηαη σο ζπληήξεζε δεκνζίνπ έξγνπ, αιιά πξφθεηηαη γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ, ζηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 28/1980. Αξηζκ. 65/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο Νεθξνηαθείνπ, κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα ζθπξνδέκαηνο, δνκηθνχ πιέγκαηνο πεξίθξαμεο, ζπξκαηνπιέγκαηνο ηεηξαγσληθήο νπήο, γαιβαληζκέλσλ ζηδεξνζσιήλσλ θαη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ηνπνζέηεζήο ηνπο κε εθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ, δελ αθνξά ζε εθηέιεζε έξγνπ, αιιά ζε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ζε εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο απηψλ. Αξηζκ. 106/2009 θαη 99/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο Ζ αληηθαηάζηαζε θαη εγθαηάζηαζε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ ζε φιν ην Γήκν, κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ζε νδηθνχο άμνλεο, είλαη πξνκήζεηα. Αξηζκ. 91/2012 πξάμε VII Σκήκαηνο χκβαζε κε ηίηιν «Τινπνίεζε θπθινθνξηαθήο κειέηεο», κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαηαθφξπθεο θαη νξηδφληηαο ζήκαλζεο, δειαδή πξνκήζεηα δηαθφξσλ ηχπσλ πηλαθίδσλ (πιεξνθνξηαθέο, ξπζκηζηηθέο, ππφδεημεο επηθίλδπλσλ ζεκείσλ), θαζψο θαη εθηέιεζε εξγαζηψλ δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο κε πιηθφ πςειήο αληνρήο θαη αληαλαθιαζηηθφηεηαο, δελ πξφθεηηαη πεξί εθηέιεζεο δεκνζίνπ έξγνπ, γηα ην νπνίν ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ έξγσλ,

20 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 20 αιιά γηα πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ. Αξηζκ. 218/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο Οη εξγαζίεο θαζαίξεζεο πηλαθίδσλ δελ απνηεινχλ δεκφζην ηερληθφ έξγν, αιιά παξνρή ππεξεζίαο. Αξηζκ. 271/2011 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αλαθιαζηήξσλ νδνζηξψκαηνο, πιαζηηθψλ νξηνδεηθηψλ, ρπηνζηδεξψλ θνισλαθίσλ, ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δηαθφξσλ ηχπσλ πηλαθίδσλ θαη εξγαζηψλ δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο, δελ αθνξνχλ ζε εθηέιεζε δεκνζίνπ έξγνπ, αιιά γηα πξνκήζεηα αγαζψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζήο ηνπο, γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ. Αξηζκ. 609/2012 απόθαζε Σκήκαηνο ηεο Μείδνλνο Δπηακεινύο ύλζεζεο, 2796/2012 απόθαζε VI Σκήκαηνο θαη 195/2012 πξάμε Κιηκαθίνπ Πξνιεπηηθνύ Διέγρνπ Γαπαλώλ ζην VII Σκήκα Οη εξγαζίεο δηαγξάκκηζεο ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ έξγνπ ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 ηνπ Κψδηθα ηεο λνκνζεζίαο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, θαζψο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο απαηηείηαη ε εθαξκνγή εηδηθψλ ηερληθψλ γλψζεσλ θαη κεζφδσλ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ ή ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη αλάινγσλ ηερληθψλ κέζσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Αλαζεψξεζε ηεο αξηζκ. 3371/2011 απφθαζεο ηνπ VI Σκήκαηνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Αξηζκ. 125/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο Ζ κεηαθνξά άκκνπ, κε αληηθείκελν ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ θαη ακκνράιηθσλ ή άκκνπ ζαιάζζεο κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά πξνο απφξξηςε, δελ ζπληζηνχλ δεκφζην ηερληθφ έξγν, αιιά απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ. Αξηζκ. 34/2010 πξάμε IV Σκήκαηνο Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ αλειθπζηήξσλ δελ απνηεινχλ δεκφζην έξγν, αιιά απιή εθηέιεζε εξγαζηψλ. Αξηζκ. 42, 163/2010 πξάμεηο VII Σκήκαηνο Ζ ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνιεπηηθήο ππξνπξνζηαζίαο θαη άξδεπζεο, πνπ αθνξά ζηε ρεκηθή αλάιπζε ηνπ λεξνχ, έιεγρν θσηηζηηθψλ ζπληξηβαληψλ θαη ππνβξπρίσλ πξνβνιέσλ, θαζαξηζκφ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ππξφζβεζεο θαη αλαθπθινθνξίαο, έιεγρν θαη ζπληήξεζε πδξαπιηθνχ δηθηχνπ εθηνμεπηήξσλ θαη πδξαπιηθψλ ειεθηξνληθψλ κεξψλ, έιεγρν ιεηηνπξγηψλ ζπζηήκαηνο SCADA θαη PLC, ειαηνρξσκαηηζκφ ησλ ππξνζβεζηηθψλ θσιηψλ, δελ αθνξά ζηελ εθηέιεζε δεκφζηνπ έξγνπ. Αξηζκ. 172/2010 πξάμε VII Σκήκαηνο

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΗΑ Αριθ.Απόθ. 5/2011 ΣΟΠΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ηο Πρακηικό ηης 5 ης Κοινόηηηας Γροζιάς. ζσνεδρίαζης ηοσ Σοπικού σμβοσλίοσ ηης

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ.

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩ ΠΡΩΣΔΤΟΤΗ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΝΓΝΚΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΟΓΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΔΟΓΝ: «ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΛΔΥΛ ΞΑΟΝΣΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΘΡΝ ΓΟΔΠΖΠ ΠΔ ΞΔΟΗΝΣΔΠ ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΑΠ ΡΝΚΔΑ ΑΘΖΛΥΛ ΡΖΠ Δ.Γ.Α.Ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ:

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗ Η : ΕΤΡΩ: Απθπο: 4.13 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΓΟ 6082.1 Θαζαίξεζε αφπινπ ζθπξνδέκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ

ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ 2 νπ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ» ΑΡ. ΜΔΛ.: 08/ 2015 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1.1 Αληηθείκελν ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 11-02-2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 8 Απξηιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 5862 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

7. ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΟ : Καηαζθεπή εμσηεξηθνχ δηθηχνπ χδξεπζεο γηα ελίζρπζε πδξεπηηθψλ αλαγθψλ απφ Άγην Παχιν πξνο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη Γεκνηηθή Κνηλφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ Σηκαξηζκηθή 2012Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΡΔΘΤΜΝOY Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΑΝΑΒΑΘΜΗΔΗ ΑΝΟΗΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ Γ. ΡΔΘΤΜΝΖ (ΓΤΣΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ)» ΚΩΓ. Α: Δ0618 ΚΩΓ. ΠΡΑΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ)

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΗΜΝΟΤ ΓΗΜΟ ΛΗΜΝΟΤ ΔΡΓΟ : ΤΠΟΛΔΙΠΟΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΜΤΡΙΝΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ) ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Σν έξγν πνπ πξφθεηηαη λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης:

Άρθρο1: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΕΥΡΩ: Αρθρο2: Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο1: 20.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΙΚ-2112 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν) ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΚΧΓ. Α. Δ0618 ΚΧΓ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ

ΣΗ Μ Ο Λ Ο Γ Η Ο Μ Δ Λ Δ ΣΖ Ο Η ΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ ΔΡΓΟ: Γεκηνπξγία παξαηεξεηεξίνπ αξπαθηηθώλ πηελώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο

Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο Ζ ΓΗΑΠΡΑΠΖ Α.Δ. είλαη κία ηερληθή εηαηξία κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1985 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα, ζηελ θαηαζθεπή νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑ ΗΔ ΔΠΗ ΚΔΤΖ,

ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑ ΗΔ ΔΠΗ ΚΔΤΖ, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΚΔΤΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Ε ΣΩΝ ΜΙΘΩΣΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ ΕΣΩΝ 2008 ΚΑΙ 2009 Σηελ Αζήλα ζήκεξα, oη θάησζη ππνγεγξακκέλνη αθ ελφο 1) Γηνλχζεο Νηθνιάνπ, Γεληθφο Γηεπζπληήο Σπλδέζκνπ Δπηρεηξεζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΡΙΧΝ ΤΓΑΣΟΓΔΞΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 60 Κ.Μ. ΤΠΟΔΡΓΟ: 78. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120.

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΟ: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΧΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΤΠΟΔΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ - ΒΔΛΣΙΧΗ ΓΑΙΚΟΤ ΠΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ 120. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΧΝ ΚΟΙΝ. ΥΧΡΧΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΧΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΧΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925638 2015-07-21

15REQ002925638 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: «ΔΓΚΑΣΑ ΣΑ Η ΣΔΓΑ ΣΡΟΤ

ΔΡΓΟ: «ΔΓΚΑΣΑ ΣΑ Η ΣΔΓΑ ΣΡΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΓΑΣΡΟΤ ΔΚΣΔΛΩΝΙΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003337382 2015-11-19

15REQ003337382 2015-11-19 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη Ανελκσζηήρων ζηο Πολιηιζηικό

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα