ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ Υποβλήθηκε στο Τµήµα Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΤΡΑ 2005

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΑ 2005

3 Μέλη της τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Γ. Κούκης Αναπληρωτής Καθηγητής Ν. Λαµπράκης Επίκουρος Καθηγητής Ν. Σαµπατακάκης Στην Επταµελή Εξεταστική Επιτροπή συµµετείχαν επίσης: Καθηγητής Ν. Κοντόπουλος Καθηγητής Κ. Χατζηπαναγιώτου Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Ζεληλίδης Επίκουρος Καθηγητής Γ. Τσιαµπάος

4 στην οικογένειά µου Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής από το Τµήµα Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών δεν υποδηλώνει και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Γενικά Κύριες κατηγορίες µητρικού πετρώµατος για παραγωγή αδρανών υλικών Μαγµατικά πετρώµατα Ιζηµατογενή πετρώµατα Μεταµορφωµένα πετρώµατα Είδη αδρανών υλικών µε βάση στοιχεία προέλευσης και κοκκοµετρικής διαβάθµισης Προέλευση Πηγή λήψης Μέγεθος κόκκων Ειδικό βάρος Καθορισµός περιοχών απόληψης αδρανών υλικών Eργαστηριακές δοκιµές αδρανών υλικών Η συµβολή των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στον εντοπισµό και 29 την αποτίµηση πηγών αδρανών υλικών οµή Εφαρµογές στη Γεωλογία Ελληνικές και ιεθνείς προδιαγραφές που αφορούν στα αδρανή υλικά Νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και εκµετάλλευσης λατοµείων αδρανών υλικών και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον Έρευνες και µελέτες στον Ελληνικό και ιεθνή χώρο σχετικά µε την αναζήτηση αδρανών υλικών ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Γενικά Γεωµορφολογία Γεωδυναµική εξέλιξη Στρωµατογραφική διάρθρωση του προνεογενούς υποβάθρου της περιοχής έρευνας Ιόνιος ζώνη Ζώνη Γαβρόβου - Τρίπολης Ζώνη Ωλονού - Πίνδου Πλειοκαινικοί Τεταρτογενείς σχηµατισµοί Νεοτεκτονική της ευρύτερης περιοχής ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3.1. Γενικά Χαλαρές αδροµερείς αποθέσεις του Τεταρτογενούς Αδροµερή Πλειο-Πλειστοκαινικά και Πλειστοκαινικά ιζήµατα Φλύσχης Ασβεστολιθικοί σχηµατισµοί ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μέθοδοι έρευνας - Γενικά Εργαστηριακές δοκιµές Γενικές ιδιότητες ειγµατοληψία Πετρογραφική εξέταση 79 i

6 Γεωµετρικές ιδιότητες Κοκκοµετρική ανάλυση Προσδιορισµός του είκτη Πλακοειδούς Προσδιορισµός του είκτη Επιµήκυνσης Προσδιορισµός του είκτη Ισοδύναµου Άµµου Προσδιορισµός σβόλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα αδρανή (Ρ) Φυσικές και Μηχανικές ιδιότητες Προσδιορισµός Ειδικού Βάρους (Gs) και Υγρασίας Απορρόφησης (w a ) 93 χονδρόκοκκων αδρανών υλικών Προσδιορισµός της αντοχής σε τριβή και κρούση των αδρανών υλικών µε τη µηχανή Los Angeles (LAAV) Προσδιορισµός του είκτη Αντοχής σε Κρούση (AIV) Προσδιορισµός της Συνεκτικότητας Ιδιότητες σε Θερµικές και Καιρικές µεταβολές Προσδιορισµός της ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση (υγεία) µε τη χρήση θειικών αλάτων (S) ηµιουργία χαρτών µε τη χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 109 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5.1. Γενικά Χαλαρές αδροµερείς αποθέσεις Χαλαρές αδροµερείς αλλουβιακές αποθέσεις χαµηλών περιοχών, υλικά κοίτης ποταµών και υλικά ποτάµιων αναβαθµίδων (Al) Χαλαρά αδροµερή πλευρικά κορήµατα και κώνοι κορηµάτων (Sc) Χαλαρά αδροµερή Πλειο-Πλειστοκαινικά και Πλειστοκαινικά ιζήµατα (Pl) Λεκάνη Κορινθιακού Λεκάνη Πατραϊκού Λεκάνη Λεοντίου Ασβεστολιθικοί σχηµατισµοί Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι ΙΟΤΗΤΩΝ Γενικά Γεωµετρικές ιδιότητες Φυσικές και Μηχανικές ιδιότητες Μικτό Φαινόµενο Ειδικό Βάρος (Gs) και Υγρασία Απορρόφησης (wa) είκτης Los Angeles (LAAV) και δείκτης αντοχής σε κρούση (AIV) είκτης Los Angeles (LAAV) και Υγρασία Απορρόφησης (wa) Γενικές ιδιότητες και Φυσικές, Μηχανικές ιδιότητες Γεωµετρικές ιδιότητες και Φυσικές, Μηχανικές ιδιότητες Φυσικές, Μηχανικές ιδιότητες και ιδιότητες σε Θερµικές και Καιρικές µεταβολές ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 213 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΩΣ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7.1. Γενικά Οι κυριότερες χρήσεις των αδρανών υλικών Σκυροδέµατα Έργα οδοποιίας Βάσεις και υποβάσεις οδοστρωµάτων Παρασκευή Ασφαλτοµιγµάτων Επιχώµατα Κονιάµατα 225 ii

7 Έρµα σιδηροδροµικής γραµµής Άλλες εφαρµογές Στραγγιστήρια και φίλτρα Βράχοι θωράκισης Συρµατοκιβώτια Τα λατοµεία του Νοµού Αχαΐας Περιβαλλοντικοί περιορισµοί Αξιολόγηση των τεχνικογεωλογικών ενοτήτων του Νοµού Αχαΐας Περιβάλλοντα ιζηµατογένεσης χαλαρών αδροµερών ιζηµάτων Χαλαρές αδροµερείς αλλουβιακές αποθέσεις χαµηλών περιοχών, υλικά κοίτης ποταµών και υλικά ποτάµιων αναβαθµίδων (Al) Χαλαρά αδροµερή πλευρικά κορήµατα και κώνοι κορηµάτων (Sc) Χαλαρά αδροµερή Πλειο Πλειστοκαινικά και Πλειστοκαινικά ιζήµατα (Pl) Ασβεστολιθικοί σχηµατισµοί ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 257 SUMMARY 269 RESUME 279 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 289 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Εργαστηριακές δοκιµές αδρανών υλικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών - Χαλαρές αδροµερείς αλλουβιακές αποθέσεις χαµηλών περιοχών, υλικά κοίτης ποταµών και υλικά ποτάµιων αναβαθµίδων (Al) - Χαλαρά αδροµερή πλευρικά κορήµατα και κώνοι κορηµάτων (Sc) - Χαλαρά αδροµερή Πλειο Πλειστοκαινικά και Πλειστοκαινικά ιζήµατα (Pl) - Ασβεστολιθικοί Σχηµατισµοί (L) iii

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στη διατριβή αυτή διερευνώνται οι τεχνικογεωλογικές συνθήκες του Νοµού Αχαΐας σε σχέση µε την αναζήτηση εδαφικών και βραχωδών σχηµατισµών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αδρανή υλικά για διάφορες χρήσεις. Η παρουσίαση των αποτελεσµάτων έγινε µε τη χρήση νέων ηλεκτρονικών εφαρµογών έτσι ώστε η εργασία αυτή να αποτελέσει τη βάση για τον εντοπισµό και χωροθέτηση κατάλληλων περιοχών µε σκοπό τη δηµιουργία λατοµικών µονάδων για να καλύψουν κυρίως τις αυξηµένες ανάγκες των µεγάλων τεχνικών έργων που εκτελούνται στην ευρύτερη περιοχή. Οι εργαστηριακές δοκιµές της παραπάνω διατριβής πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Τµήµατος Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Με την ολοκλήρωση της διατριβής αυτής, θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες µου σε όλους εκείνους που συνέβαλαν ποικιλότροπα στην πραγµατοποίησή της και ιδιαίτερα: Στον επιβλέποντα καθηγητή της διατριβής και διευθυντή του εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας κ. Γ. Κούκη, για την ανάθεση του θέµατος, το συνεχές ενδιαφέρον του για την ολοκλήρωσή της και τις καθοριστικές συµβουλές του και υποδείξεις σε όλα τα στάδια της διατριβής, την κριτική θεώρηση του κειµένου καθώς και για την εµπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό µου. Στον επίκουρο καθηγητή κ. Νικόλαο Σαµπατακάκη για την ουσιαστική συνεργασία, τις ατελείωτες ώρες που διέθεσε σε συζητήσεις επιστηµονικού ενδιαφέροντος, τη διόρθωση του κειµένου και των επιστηµονικών εργασιών που προέκυψαν καθώς και τη συµµετοχή του στην τριµελή συµβουλευτική επιτροπή. Στον αναπληρωτή καθηγητή κ. Νικόλαο Λαµπράκη για τη συµµετοχή του στην τριµελή συµβουλευτική επιτροπή και τις χρήσιµες παρατηρήσεις του. Στον καθηγητή κ. Νικόλαο Κοντόπουλο, στον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Χατζηπαναγιώτου, στον αναπληρωτή καθηγητή κ. Αβραάµ Ζεληλίδη και στον επίκουρο καθηγητή κ. Γεώργιο Τσιαµπάο για την συµµετοχή τους στην επταµελή εξεταστική επιτροπή και τις πολύ χρήσιµες παρατηρήσεις τους. Στους συναδέλφους γεωλόγους ρα Νικόλαο Κατριβέση και Μαρίνο Χαραλαµπάκη για την πολύτιµη συνεργασία τους σε θέµατα Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών. 1

9 Στους συνάδελφους Γεωλόγους Υποψήφιους ιδάκτορες Στέλλα Παπανακλή, Ναταλία Σπανού και ηµήτρη Μουρτά για την χρήσιµη ανταλλαγή απόψεων. Στους συνάδελφους Γεωλόγους και φίλους Άγκυ Τσάκου, Σταύρο Καλαϊτζίδη και ρα Άρη Στεφάτο για τη στήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της διατριβής και τις χρήσιµες συµβουλές τους. Στους συνάδελφους Γεωλόγους Γεώργιο ιαλυνά και Αντριάνα Λαµπροπούλου για το συνεχές ενδιαφέρον τους. Στους προπτυχιακούς φοιτητές Ηρακλή Κιτσόπουλο, Χριστίνα Παπαχρήστου και Χρήστο Νικολάου που πραγµατοποίησαν τη διπλωµατική τους εργασία στο εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας σε θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο της διατριβής. Στην κυρία Bertolani Marie-Hélène για τη βοήθειά της στη µετάφραση της περίληψης της διατριβής στα Γαλλικά και τη στήριξή της σε όλη τη διάρκεια της διατριβής. Τέλος θα ήθελα να εκφράσω την απέραντη ευγνωµοσύνη µου στους γονείς µου και τον αδερφό µου για τη στήριξή τους ηθικά και οικονοµικά αλλά και για την υποµονή και συµπαράστασή τους σε όλη τη διάρκεια των σπουδών µου. 2

10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατριβή αυτή έχει σαν αντικείµενο τη διερεύνηση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών του Νοµού Αχαΐας µε σκοπό την αναζήτηση εδαφικών και βραχωδών σχηµατισµών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αδρανή υλικά για διάφορες χρήσεις. Από την αρχαιότητα η ανάγκη του ανθρώπου να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής του οδήγησε στην εξέλιξη των µέσων µεταφοράς για την διακίνηση των αγαθών µε την κατασκευή οδικών έργων και τη χρήση των κατάλληλων αδρανών υλικών. Από τους Ρωµαϊκούς λιθόστρωτους δρόµους µέχρι τα σύγχρονα αντιολισθηρά οδοστρώµατα η συµµετοχή των υλικών αυτών θεωρείται καθοριστική. Για το λόγο αυτό η έρευνα είναι εντατική σχετικά µε την τυποποίηση των αδρανών για διάφορες χρήσεις στα τεχνικά έργα καθώς και την εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων µε το µικρότερο κόστος µέσω της αξιολόγησης όλων των πιθανών πηγών. Αν και η αξία τους σαν βασικά προϊόντα είναι χαµηλή, τα φυσικά αδρανή είναι βασικός δείκτης στην οικονοµική ανάπτυξη ενός τόπου. Η παραγωγή τους συνδέεται άµεσα µε τον πληθυσµό και τη βιοµηχανική ανάπτυξη. Οι συνήθεις χρήσεις τους είναι: αδρανή υπόβασης δρόµων και ασφαλτοτάπητα, υλικά πλήρωσης, θραυστά αδρανή για σκυρόδεµα, rip- rap για φράγµατα και επιχώµατα (Κούκης, 1998). Επίσης χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο σε διάφορες περιβαλλοντικές εφαρµογές όπως την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, ως φίλτρα για τον καθαρισµό των νερών, την ευστάθεια φυσικών και τεχνητών πρανών, τη σταθεροποίηση κατολισθητικών φαινοµένων µε την κατασκευή στραγγιστηρίων κ.α. Πολλοί παράγοντες επιδρούν στις διαδικασίες παραγωγής αδρανών. Οι κύριοι αφορούν στη φύση και τα χαρακτηριστικά των ακατέργαστων υλικών, τις απαιτήσεις της αγοράς για ειδικά αδρανή και τη διαθέσιµη τεχνολογία να παράγει τα επιθυµητά αδρανή από τα διαθέσιµα αρχικά υλικά. Επειδή τα κεφάλαια που απαιτούνται για νέες πηγές είναι µεγάλα και τα κέρδη µικρά, χρειάζεται µεγιστοποίηση των προϊόντων που παράγονται από τα αρχικά υλικά (Lane & Forster, 2000). Οι συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες δηµιουργούν πιέσεις για την εξεύρεση νέων πηγών αδρανών υλικών κάτω όµως από περιβαλλοντικούς περιορισµούς και κανόνες. Αν και οι πηγές που υπάρχουν είναι τεράστιες χρειάζεται ορθολογική διαχείριση περιβαλλοντικά και τεχνικά, έτσι ώστε να διασωθούν φυσικές πηγές για τις µελλοντικές γενιές. Γι αυτό και οι παραγωγοί αδρανών πρέπει να ακολουθούν σχολαστικά τους περιβαλλοντικούς κανόνες αλλά και να ελέγχονται από την πολιτεία για το σκοπό αυτό (Tepordei, 1999). 3

11 ιδακτορική ιατριβή Τα τελευταία χρόνια σε πολύ ανεπτυγµένες χώρες όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, έχει αρχίσει η παραγωγή ανακυκλωµένων αδρανών κυρίως από ασφαλτικά οδοστρώµατα και παλιούς δρόµους. Η αυξανόµενη ζήτηση αδρανών ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές όπου η χωροθέτηση λατοµικών ζωνών είναι δύσκολη, κάνει επιτακτική την ανάγκη για χρησιµοποίηση τέτοιων αδρανών υλικών έπειτα από λεπτοµερή διερεύνηση έτσι ώστε η απόδοση των τελικών προϊόντων που θα προκύψουν να είναι η βέλτιστη δυνατή (Lane & Forster, 2000). Στον Ελληνικό χώρο τα αποθέµατα των πετρωµάτων που είναι κατάλληλα για παραγωγή αδρανών είναι πρακτικά απεριόριστα. Η ακαταλληλότητα των αδρανών υλικών που χρησιµοποιούνται ορισµένες φορές οφείλεται στην ανεξέλεγκτη και ευκαιριακή προµήθεια, δυστυχώς µε την ανοχή της πολιτείας. Καλή ποιότητα αδρανών υλικών µπορεί να εξασφαλιστεί αρχικά από σωστά επιλεγµένες θέσεις λατόµευσης (Σάλτας, 1998). Την τελευταία δεκαετία στο Νοµό Αχαΐας έχουν γίνει µεγάλα τεχνικά έργα όπως η Ευρεία Παράκαµψη της πόλης των Πατρών, η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, ενώ και η οικοδοµική δραστηριότητα παρουσιάζεται αυξηµένη. Παράλληλα έχουν προγραµµατιστεί µεγάλα τεχνικά έργα όπως ο νέος αυτοκινητόδροµος Κορίνθου Πατρών (Νέα Εθνική Οδός ΝΕΟ), η κατασκευή της νέας Σιδηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων Κορίνθου Πατρών (ΣΓΥΤ), το φράγµα του ποταµού Πύρου και πολλά άλλα µικρότερα. Από τις τρεις εγκεκριµένες λατοµικές ζώνες του Νοµού που εκµεταλλεύονται ασβεστολιθικά πετρώµατα, οι δύο είναι ανενεργές, λόγω κυρίως της ποιότητας των υλικών, ενώ η τρίτη, στην περιοχή του Αράξου, όπου βρίσκονται και τα κύρια λατοµεία του Νοµού, πρόκειται σύντοµα να διακόψει τη λειτουργία αφού η περιοχή έχει χαρακτηριστεί προστατευόµενη (Natura 2000). Έτσι, η ανυπαρξία λατοµικών ζωνών οδηγεί σε ευκαιριακή απόληψη αδρανών υλικών από τις κοίτες των µεγάλων ποταµών του Νοµού που όµως δεν είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες του Νοµού και των µεγάλων τεχνικών έργων σε αδρανή υλικά. Παράλληλα δηµιουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα, λόγω κυρίως της καταστροφής των υδροφόρων οριζόντων, της δηµιουργίας πληµµυρών και µεταφοράς ανεπιθύµητων ποσοτήτων φερτών υλικών στις κατάντη οικιστικές περιοχές και το θαλάσσιο περιβάλλον. Με βάση τα παραπάνω είναι επιτακτική η ανάγκη για τον άµεσο καθορισµό νέων λατοµικών ζωνών καθώς η ανεξέλεγκτη όπως αναφέρθηκε απόληψη αδρανών υλικών από διάφορες περιοχές εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους γιατί τα υλικά δεν εξετάζονται πριν από τη χρήση τους και ως εκ τούτου δεν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα το κόστος παραγωγής είναι αυξηµένο. 4

12 Εισαγωγή Στην παρούσα διατριβή εξετάζονται οι φυσικές, µηχανικές και χηµικές ιδιότητες των αδροµερών χαλαρών αποθέσεων του Νοµού, οι οποίες µπορούν να αποτελέσουν «φυσικά κοιτάσµατα» απόληψης αδρανών υλικών και βρίσκονται σε αφθονία στην ευρύτερη περιοχή καθώς και των ασβεστολιθικών σχηµατισµών που χρησιµοποιούνται κατά βάση για την παραγωγή θραυστών αδρανών. Στόχος της διατριβής είναι και η δηµιουργία βάσης δεδοµένων µε τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην οποία θα αποτυπωθούν σε χάρτες όλες οι περιοχές που πληρούν τα κριτήρια για να χρησιµοποιηθούν ως πηγές λήψης αδρανών υλικών µε στόχο την ορθολογική διαχείριση. Φυσικά η τελική επιλογή µιας περιοχής για τη δηµιουργία λατοµικής ζώνης και ανάπτυξη λατοµείου εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως: η προσπέλαση, η γεωγραφική της θέση, ο όγκος των αποθεµάτων, εξειδικευµένες απαιτήσεις για διάφορες χρήσεις, περιβαλλοντικοί περιορισµοί, παρουσία αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων κ.α. Για πολλούς από τους παράγοντες αυτούς γίνεται απλή αναφορά χωρίς να αποτελούν αντικείµενο έρευνας της διατριβής. Η διάρθρωση της διδακτορικής διατριβής βασίζεται σε οκτώ κεφάλαια, τα περιεχόµενα των οποίων είναι τα εξής: Στο πρώτο γίνεται αναφορά στις κατηγορίες αδρανών υλικών, αναφέρονται συνοπτικά οι εργαστηριακές δοκιµές προσδιορισµού των κυριότερων γενικών, γεωµετρικών, φυσικών, µηχανικών και χηµικών παραµέτρων που είναι απαραίτητες για τον προσδιορισµό της καταλληλότητας υλικών ως αδρανών καθώς και η συµβολή των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στον εντοπισµό νέων πηγών αδρανών υλικών. Επίσης γίνεται µία βιβλιογραφική ανασκόπηση για την µέχρι σήµερα έρευνα στην Ελλάδα και διεθνώς για τα αδρανή υλικά. Στο δεύτερο περιγράφονται οι γεωµορφολογικές συνθήκες, η γεωτεκτονική εξέλιξη, η γεωλογική δοµή και η νεοτεκτονική της ευρύτερης περιοχής του Νοµού ενώ µε τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών η πληροφόρηση αυτή αποτυπώνεται σε χάρτες. Στο τρίτο, µε βάση βιβλιογραφικά δεδοµένα και εργασία υπαίθρου, χαρτογραφούνται σε κλίµακα 1: και περιγράφονται οι περιοχές που αρχικά θεωρούνται κατάλληλες για απόληψη αδρανών υλικών. Οι περιοχές αυτές εντοπίζονται στις χαλαρές αδροµερείς αποθέσεις του Τεταρτογενούς (αλλουβιακές αποθέσεις χαµηλών περιοχών, υλικά κοίτης ποταµών και υλικά ποτάµιων αναβαθµίδων, πλευρικά κορήµατα και κώνοι κορηµάτων), στα χαλαρά αδροµερή Πλειο Πλειστοκαινικά και Πλειστοκαινικά ιζήµατα και στους ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς. 5

13 ιδακτορική ιατριβή Στο τέταρτο παρουσιάζεται η µεθοδολογία έρευνας και γίνεται εκτενής αναφορά για τον τρόπο εκτέλεσης των εργαστηριακών δοκιµών. Έπειτα από τη δειγµατοληψία αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σε 63 περιοχές του Νοµού Αχαΐας, οι δοκιµές που εκτελέστηκαν σε κάθε δείγµα αφορούν: στις γενικές ιδιότητες (πετρογραφική εξέταση), τις γεωµετρικές ιδιότητες (κοκκοµετρική ανάλυση, προσδιορισµός του δείκτη πλακοειδούς, του δείκτη επιµήκυνσης, του ισοδύναµου άµµου και του ποσοστού σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων), τις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες (προσδιορισµός του µικτού ειδικού βάρους και της υγρασίας απορρόφησης, του δείκτη αντίστασης σε τριβή και κρούση µε τη µηχανή Los Angeles, του δείκτη αντίστασης σε κρούση, και των ορίων συνεκτικότητας), και τις ιδιότητες σε θερµικές και καιρικές µεταβολές (προσδιορισµός της αποσάθρωσης µε άλατα θειικού νατρίου). Τα δείγµατα οµαδοποιήθηκαν ανάλογα µε την προέλευσή τους και τη γεωλογία κάθε περιοχής. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών των δειγµάτων που εξετάστηκαν. Για κάθε δείγµα, δίνεται η σχηµατική τοµή της στενής περιοχής δειγµατοληψίας, τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών καθώς και οι µέγιστες, ελάχιστες και µέσες τιµές των εργαστηριακών δοκιµών για τις διάφορες κατηγορίες των σχηµατισµών που εξετάσθηκαν. Τα αποτελέσµατα συγκρίνονται µε διεθνή βιβλιογραφικά δεδοµένα. Στο έκτο γίνεται αξιολόγηση των παραπάνω αποτελεσµάτων και συσχετίζονται οι γενικές, γεωµετρικές, φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των σχηµατισµών που εξετάστηκαν. Επίσης συγκρίνονται οι τιµές των εργαστηριακών αποτελεσµάτων των τεχνικογεωλογικών ενοτήτων που έχουν διαχωριστεί και δικαιολογείται η διαφορετικότητα των αποτελεσµάτων από περιοχή σε περιοχή. Στο έβδοµο αναφέρονται οι κυριότερες εφαρµογές των αδρανών υλικών. Παράλληλα απεικονίζονται σε χάρτη οι υφιστάµενες λατοµικές ζώνες του Νοµού καθώς και οι περιοχές φυσικού κάλους, δεδοµένου ότι απαγορεύεται η δηµιουργία λατοµικών ζωνών σε αυτές. Επίσης οι περιοχές που εξετάστηκαν χωρίζονται µε βάση την καταλληλότητα των υλικών τους για τις διάφορες χρήσεις (σκυρόδεµα, οδοποιία, έρµα σιδηροδροµικών γραµµών κ.α.) Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο παρατίθενται συνοπτικά τα συµπεράσµατα της διατριβής. 6

14 Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ Γενικά Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθµισµένα, ορυκτής ή βιοµηχανικής προέλευσης, υλικά που χρησιµοποιούνται είτε µε κάποιο συγκολλητικό µέσο (για παρασκευή κονιαµάτων, σκυροδεµάτων, ασφαλτοµιγµάτων κλπ.) είτε αυτούσια (έρµα σιδηροδροµικών γραµµών, στραγγιστήρια, επιχώµατα, βράχοι θωράκισης κλπ.), σε διάφορα τεχνικά έργα. Ο όρος αδρανές (aggregate) είχε καθοριστεί παλαιότερα από την Αµερικάνικη Εταιρία οµικών Υλικών ως εξής: το αδρανές στην περίπτωση υλικού κατασκευής προσδιορίζει ένα υλικό που όταν αναµιχθεί σε µία θεµελιώδη µάζα σχηµατίζει σκυροδέµατα, ασφάλτους, κονιάµατα κλπ. (krynnine & Judd, 1957). Ο Ν. 1428/1984 περί εκµετάλλευσης λατοµείων δίνει ένα τεχνοκρατικό ορισµό για τα αδρανή υλικά. Έτσι αδρανή είναι τα υλικά διαφόρων διαστάσεων που προέρχονται από την εξόρυξη κατάλληλων πετρωµάτων ή την απόληψη φυσικών αποθέσεων θραυσµάτων τους και χρησιµοποιούνται όπως έχουν ή µετά από θραύση ή λειοτρίβηση ή ταξινόµηση για την κατασκευή σκυροδεµάτων ή κονιαµάτων ή µε τη µορφή σκύρων ή µεγαλύτερων κοµµατιών, στην οδοποιία ή σε λοιπά τεχνικά έργα ή οικοδοµές, καθώς και τα ασβεστολιθικά πετρώµατα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ασβέστη ή υδραυλικών κονιών ή συλλιπασµάτων µεταλλουργίας. Σύµφωνα µε την κλασσική αντίληψη, δεν αντιδρούν χηµικά µε το συγκολλητικό µέσο παρά µόνο συγκρατούνται από αυτό. Στην πραγµατικότητα όµως πρόκειται για υλικά χηµικά ενεργά που ελέγχουν τις ιδιότητες και τη συµπεριφορά της µάζας στην οποία συµµετέχουν Κύριες κατηγορίες µητρικού πετρώµατος για παραγωγή αδρανών υλικών Τα πετρώµατα κατατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες ανάλογα µε τον τρόπο σχηµατισµού τους: Τα µαγµατικά, τα οποία προέρχονται από τη στερεοποίηση (πήξη) φυσικού πυριτικού τήγµατος, Τα ιζηµατογενή, που προκύπτουν από καθίζηση υλικού, που βρίσκεται διαλυµένο ή αιωρείται στο νερό ή σ άλλο ρευστό µέσο ή στον αέρα, και αναπτύσσονται σε στρώµατα µε σηµαντικές διαστάσεις, ενώ το υλικό από το οποίο προέρχονται είναι υλικό αποσάθρωσης από πετρώµατα που προϋπήρχαν, 7

15 ιδακτορική ιατριβή Τα µεταµορφωµένα, που προέρχονται από τη µεταµόρφωση µαγµατικών ή ιζηµατογενών πετρωµάτων κάτω από την επίδραση φυσικοχηµικών παραγόντων Μαγµατικά πετρώµατα Τα µαγµατικά υποδιαιρούνται σε: πλουτώνια που σχηµατίζονται µε κρυστάλλωση του µάγµατος σε µεγάλο βάθος κάτω από την επιφάνεια της γης, σε ηφαιστειακά, τα οποία στερεοποιούνται στην επιφάνεια της γης από µαγµατικές διεργασίες που χαρακτηρίζονται ως εκδηλώσεις ηφαιστειότητας και σε µία µικρότερης σηµασίας κατηγορία, τα φλεβικά, που σχηµατίζονται µέσα σε ρήγµατα προϋπαρχόντων πετρωµάτων και παρουσιάζουν σχετικά µικρή εµφάνιση. Κύριοι εκπρόσωποι των πλουτώνιων πετρωµάτων είναι οι γρανίτες και οι διορίτες τα οποία είναι συµπαγή και σκληρά πετρώµατα, ανθεκτικά στην αποσάθρωση και τον παγετό και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλες τις κύριες εφαρµογές των αδρανών υλικών, όπως για σκυρόδεµα, ως υλικά οδοστρωσίας και για έρµα σιδηροδροµικής γραµµής. Οι γάββροι είναι βασικά πλουτώνια πετρώµατα, λιγότερο ανθεκτικά στην αποσάθρωση και κατόπιν ελέγχων µπορούν και αυτά να χρησιµοποιηθούν στις παραπάνω εφαρµογές (Τσιάβου κ.α., 2004). Από τα ηφαιστειακά πετρώµατα ξεχωρίζουν οι ρυόλιθοι και ιδιαίτερα οι ανδεσίτες και δακίτες που είναι ιδανικοί για έρµα σιδηροδροµικής γραµµής και υλικά οδοστρωσίας ενώ κατόπιν ελέγχων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για σκυρόδεµα. Οι βασάλτες είναι ιδανικά πετρώµατα για έρµα σιδηροδροµικής γραµµής, βάσεις και υποβάσεις δρόµων, ενώ κατόπιν ελέγχων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σκυροδέµατα και αντιολισθηρές στρώσεις Ιζηµατογενή πετρώµατα Τα ιζηµατογενή υποδιαιρούνται σε: κλαστικά, τα οποία είναι προϊόντα φυσικής (µηχανικής) αποσάθρωσης άλλων πετρωµάτων, χωρίς να µεσολαβεί χηµική αλλαγή των συστατικών τους, χηµικά, που προέρχονται από την καθίζηση αποσαθρωµένου υλικού που βρίσκεται διαλυµένο στο διαλυτικό µέσο (συνήθως γλυκό ή θαλασσινό νερό), σε συνδυασµό µε την εξάτµιση του διαλυτικού µέσου, και σε βιογενή, τα οποία σχηµατίζονται ύστερα από την παρέµβαση του έµβρυου κόσµου. Ο κύριος εκπρόσωπος των ιζηµατογενών πετρωµάτων που χρησιµοποιείται ως θραυστό υλικό για σκυρόδεµα και ως υλικό οδοστρωσίας είναι ο ασβεστόλιθος, όπου το µεγάλο εύρος εφαρµογών του οφείλεται περισσότερο στην ευκολία εξόρυξής του σε σχέση µε άλλα 8

16 Κεφάλαιο 1: Αδρανή υλικά Η κατάσταση στον Ελληνικό και ιεθνή χώρο πετρώµατα καθώς και στην αφθονία του παρά στη συµπεριφορά του ως αδρανές υλικό. Μέχρι πρόσφατα χρησιµοποιείτο ως έρµα σιδηροδροµικής γραµµής, ενώ ακόµη και σήµερα χρησιµοποιείται ενίοτε σε αντιολισθηρές στρώσεις. Οι πρόσφατες αµµοχαλικώδεις αποθέσεις, όπως επίσης και υψηλής αντοχής ψαµµίτες, µε χαµηλό πορώδες και µεγάλη αντίσταση στη στίλβωση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατόπιν ελέγχων και κατάλληλης επεξεργασίας σε σκυροδέµατα και ως υλικά οδοστρωσίας. Γενικά τα ιζηµατογενή πετρώµατα δεν µπορούν πια να χρησιµοποιηθούν ως έρµα σιδηροδροµικής γραµµής τρένων υψηλών ταχυτήτων καθώς σύµφωνα και µε τις νέες προδιαγραφές της ΕΡΓΑΟΣΕ αποκλείονται λόγω χαµηλής αντοχής Μεταµορφωµένα πετρώµατα Είναι τα πετρώµατα για τα οποία όλες οι ενδείξεις (γεωλογικές, ορυκτολογικές, ιστολογικές κλπ.) οδηγούν στο συµπέρασµα ότι έχουν προέλθει από άλλα πετρώµατα τα οποία προϋπήρχαν και τα οποία παραµένοντας σε στερεή κατάσταση τροποποιήθηκαν ιστολογικά, ορυκτολογικά ή και χηµικά από τη δράση κάποιων διεργασιών που συνολικά τις χαρακτηρίζουµε µε τον όρο µεταµόρφωση. Κύριος εκπρόσωπός τους είναι ο γνεύσιος, που µπορεί κατόπιν ελέγχων να χρησιµοποιηθεί σε σκυροδέµατα, και ειδικότερα ο ορθογνεύσιος, χρησιµοποιείται ως υλικό οδοστρωσίας αλλά και για έρµα σιδηροδροµικής γραµµής. Ο χαλαζίτης είναι σκληρό πέτρωµα και είναι δαπανηρή η κατεργασία του, αλλά αποτελεί πολύ καλό υλικό για εφαρµογές όπως σκυροδέµατα και υλικά οδοστρωσίας ενώ είναι ιδανικό για έρµα σιδηροδροµικής γραµµής. Οι µαρµαρυγιακοί σχιστόλιθοι και οι φυλλίτες λόγω της µεγάλης σχιστότητας που έχουν αλλά και οι σερπεντινίτες, επειδή δεν είναι ανθεκτικοί στην αποσάθρωση και τη λείανση, αποφεύγονται να χρησιµοποιούνται ως αδρανή υλικά µε εξαίρεση τη χρήση τους ως διακοσµητικά πετρώµατα αλλά και κάποιες φορές κατόπιν ελέγχων σε βάσεις και υποβάσεις δρόµων (Τσιάβου κ.α., 2004) Είδη αδρανών υλικών µε βάση στοιχεία προέλευσης και κοκκοµετρικής διαβάθµισης Τα αδρανή υλικά χωρίζονται σε οικογένειες µε βάση την προέλευσή τους, την πηγή λήψης τους, το µέγεθος των κόκκων τους αλλά και το ειδικό τους βάρος (Τσιάβου κ.α., 2004). 9

17 ιδακτορική ιατριβή Προέλευση Με βάση την προέλευσή τους χωρίζονται σε: - φυσικής προέλευσης - τεχνητά ή βιοµηχανικά - ανακυκλωµένα Φυσικής προέλευσης Είναι τα αδρανή τα οποία έχουν ληφθεί από το φυσικό περιβάλλον και δεν έχουν υποστεί τίποτε περισσότερο από µηχανική επεξεργασία θραύσης, πλυσίµατος και διαλογής (πχ θραυστά πετρώµατα, αλλουβιακοί σχηµατισµοί, ποτάµιες, λιµναίες ή θαλάσσιες αποθέσεις, αποθέσεις άµµων ή χαλίκων, λάβα κλπ.). Αποτελούν τον κύριο όγκο τον αδρανών που χρησιµοποιούνται στο Ελληνικό χώρο αλλά και παγκοσµίως. Οι αµµοχαλικώδεις χαλαρές αποθέσεις (sand and gravel deposits) κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη βιοµηχανία των υλικών κατασκευής, δεδοµένου ότι είναι εύκολη η απόληψή τους, ενώ βρίσκονται συνήθως σε περιοχές µε ήπιο ανάγλυφο και εύκολη πρόσβαση. Χρειάζεται µόνο η διάνοιξη ενός δρόµου προσπέλασης, για να µπορούν τα µεταφορικά µέσα να φτάσουν στο σηµείο φόρτωσης ενώ όταν πρόκειται για έργα που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, µπορεί να εγκατασταθούν µηχανικά κόσκινα για την ταξινόµηση των υλικών κατά το µέγεθος των κόκκων τους, καθώς και µηχανές πλύσεως για τον καθαρισµό τους από επιβλαβείς ουσίες (άλατα, οργανικές ουσίες κλπ). Επειδή δεν µπορούν να δώσουν υψηλής ποιότητας αδρανή υλικά και σε συνδυασµό µε το υψηλό κόστος µεταφοράς των υλικών, τα προϊόντα αυτά χρησιµοποιούνται µόνο σε κατασκευές κοντά στην πηγή λήψης. Το θραυστό υλικό χρησιµοποιείται για την παρασκευή σκυροδέµατος, σαν υλικό οδοστρωσίας και επιχωµάτων, ως έρµα σιδηροδρόµων, rip rap και άλλες εφαρµογές ανάλογα µε τη φύση του µητρικού πετρώµατος. Οι διαδικασίες λατόµευσης των υλικών καθώς και η µεταφορά των υλικών αυξάνουν το κόστος τους, ενώ η ραγδαία αστική ανάπτυξη και οι περιβαλλοντικοί περιορισµοί για τη δηµιουργία λατοµείων δηµιουργούν ελλείψεις θραυστού υλικού σε ορισµένες περιοχές. Σε χώρες όπως η Αµερική, όπου µεγαλουπόλεις απλώνονται σε εκτάσεις δεκάδων χιλιοµέτρων, το µέλλον στρέφεται στην υπόγεια λατόµευση υλικών, κυρίως ασβεστολίθων, αφού έτσι παρακάµπτονται προβλήµατα όπως περιβαλλοντικοί περιορισµοί, ο θόρυβος, η σκόνη και η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας στη θέα ενός λατοµείου κοντά στην πόλη. 10

18 Κεφάλαιο 1: Αδρανή υλικά Η κατάσταση στον Ελληνικό και ιεθνή χώρο Τεχνητά ή βιοµηχανικά υλικά Είναι τα αδρανή που έχουν προκύψει ως προϊόντα ή παραπροϊόντα βιοµηχανικής δραστηριότητας, από χηµική ή θερµική επεξεργασία πρώτων υλών ορυκτής ή άλλης προέλευσης. Τα κυριότερα τεχνητά ή βιοµηχανικά υλικά αναφέρονται παρακάτω: Σκωρία Υψικαµίνων: Τα παραπροϊόντα των υψικαµίνων είναι δυνατόν να δώσουν µετά από αργή ψύξη και τεµαχισµό αδρανή µε ιδιότητες που καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από τη σύσταση της σκωρίας και το βαθµό ψύξης. Με χαµηλούς ρυθµούς ψύξης παρασκευάζονται αδρανή πυκνότητας kν/m 3, που σε ορισµένες χώρες (π.χ. ΗΠΑ, Αγγλία) χρησιµοποιούνται για παρασκευή σκυροδέµατος και για προκατασκευασµένα προϊόντα όπως πλίνθοι, πάσσαλοι κλπ. Συχνά η παρουσία ενώσεων στη σκωρία όπως ο θειούχος σίδηρος µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα ανθεκτικότητας σε διάρκεια. Ιπτάµενη τέφρα λιγνιτών: Είναι παραπροϊόν της καύσης λιγνίτη στους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς και αποτελείται από κόκκους αργιλοπυριτικής σύστασης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν προσθετικό σκυροδέµατος, σαν προσθετικό ως filler στην άσφαλτο, για τη σταθεροποίηση βάσεων και υποβάσεων και σε οδικά επιχώµατα. Οι προδιαγραφές των υλικών που χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις αυτές είναι αυστηρές, λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που µπορεί να έχουν (δηµιουργία σκόνης κατά τη διάρκεια της κατασκευής, διήθηση βαρέων µετάλλων και θειικών αλάτων στο υπέδαφος κλπ.). Οι Μαρσέλλος κ.α. (1986) ασχολήθηκαν µε τη χρήση της ιπτάµενης τέφρας στην οδοποιία, εξετάζοντας εργαστηριακά και επιτόπου τις ιπτάµενες τέφρες Μεγαλόπολης και Πτολεµαϊδας σε διάφορα µίγµατα µε άλλα υλικά οδοστρωσίας. Μπετονίτης: Το υλικό αυτό είναι κολοειδής άργιλος εξαιρετικά πλαστική. Η κυριότερη ιδιότητά του είναι ότι απορροφάει µεγάλες ποσότητες νερού και διογκώνεται. Έχει ικανότητα διόγκωσης µε αύξηση του όγκου του µέχρι 15 φορές σε ξηρή κατάσταση, λόγω προσρόφησης νερού που µπορεί να φτάσει µέχρι 5 φορές το βάρος του, το φαινόµενο αυτό δε είναι αντιστρεπτό. Με τη διόγκωση αυτή φράζονται οι πόροι και τα τριχοειδή του υλικού και αποκλείεται η παραπέρα διείσδυση του νερού. Η ιδιότητα αυτή εµφανίζεται σε όλες τις αργίλους, αλλά στο µπετονίτη εκδηλώνεται σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό. Χρησιµοποιείται για τη στεγανοποίηση του εδάφους θεµελίωσης διαφόρων τεχνικών έργων π.χ. διαφραγµατικοί τοίχοι και τοιχωµάτων υδρογεωτρήσεων, των οδοστρωµάτων και κυρίως στα υδραυλικά έργα. Στα τελευταία µε τον µπετονίτη επιτυγχάνεται η στεγανοποίηση του πυθµένα τεχνητών λιµνών, αρδευτικών τάφρων κλπ. Κουρασάνι: Προέρχεται από τη θραύση και την κονιοποίηση υλικών ψηµένης αργίλου (τούβλα, κεραµίδια). Το πολύ λεπτό υλικό που παράγεται, έχει διάµετρο κόκκου 1 mm και 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Αδρανή υλικά είναι τα διαβαθμισμένα, ορυκτής ή βιομηχανικής προέλευσης υλικά, που χρησιμοποιούνται είτε με κάποιο συγκολλητικό μέσο (για παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδεμάτων κλπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ Δημήτριος Μπίτζιος Δρ. Κοιτασματολόγος, ΙΓΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ: ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΧΗΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που δοµούν το στερεό φλοιό της γης διακρίνονται από τεχνικογεωλογικής πλευράς σε εδαφικούς και βραχώδεις. Οι βραχώδεις προϋπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών

Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Βιώσιμη Ανάπτυξη ιαχείριση Αδρανών Υλικών Νομικό Πλαίσιο Λατομείων Αδρανών Υλικών Ιωάννης Κυριαζής Μεταλλειολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέφανος Αργυράκης Γεωλόγος-Περιβαλλοντολόγος, Περιφ. Ενότητα Πέλλας Έδεσσα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες Χωμάτινα Φράγματα Κατασκευάζονται με γαιώδη υλικά που διατηρούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους Αντλούν την αντοχή τους από την τοποθέτηση, το συντελεστή εσωτερικής τριβής και τη συνάφειά τους. Παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 08 Κατασκευή στρώσης ερείσµατος από µίγµα αδρανών και φυτικής γης 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282)

Ειδικές Υδραυλικές κονίες Οδοστρωµάτων (Road Binders ENV 13282) Ι. ΜΑΡΙΝΟΣ, Χηµικός Μηχανικός /ντής Ποιότητας- ιεργασιών και Περιβάλλοντος ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Σταθεροποίηση-Κατεργασία εδαφικών ή αδρανών υλικών µε υδραυλικές κονίες ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227-01έως 14 Το πρότυπο αυτό τυποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Πετρολογικός κύκλος ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εκρηξιγενή - Μεταµορφωµένα - Ιζηµατογενή πετρώµατα Πετρολογικός κύκλος ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Πετρώµατα Πετρώµατα είναι φυσικά στερεά υλικά σε συµπαγή ή χαλαρή µορφή, που π αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα θερμομονωτικά τούβλα είναι τούβλα που διαθέτουν πορώδη μάζα με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-01-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 01 Εξυγίανση Πυθµένα µε Αµµοχαλικώδη Υλικά 00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Κεφάλαιο 4: Τεχνική συµπεριφορά πετρωµάτων 4.1 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ Στα επόµενα γίνεται παρουσίαση της τεχνικής συµπεριφοράς των πετρωµάτων, που συνήθως αναπτύσσονται στον Ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-01-00 09 Λιµενικά έργα και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές 01 Πρίσµατα έδρασης έργων βαρύτητας και εξισωτική στρώση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-05-04-02 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 05 Λιθορριπές και Αµµοχάλικα 04 Πλήρωση Κυψελών 02 Πλωτών Κιβωτίων Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π. Μ. Σ.) «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» ΘΕΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 4. Πετρολογία Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά

Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά Rasobuild Eco ΟΡΥΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Φιλικά προς το περιβάλλον Ορυκτά υλικά φινιρίσματος φιλικά προς ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ διατήρηση ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2 η Ημερίδα Έργου ENERGY WASTE Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση

Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Ορυκτά - πετρώματα Ορυκτά είναι όλα τα ομογενή, κρυσταλλικά υλικά, με συγκεκριμένη μοριακή δομή και σύσταση Πετρώματα είναι οι μεγάλες μονάδες υλικών, που αποτελούν το στερεό συνεκτικό σύνολο από ένα ανακάτωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα των Ορυκτών

Η έρευνα των Ορυκτών Η έρευνα των Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Ι.Γ.Μ.Ε. (Έμφαση στις Ο.Π.Υ. για Αδρανή) Αναπλ. Καθηγητής Παν. Αθηνών Κ.Θ. Παπαβασιλείου Γενικός ιευθυντής του Ι.Γ.Μ.Ε. Πάτρα,, 18 Μαϊου 2010 1 Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C)

Στεγανωτικές Ασφαλτικές Μεµβράνες Index Argo (Ελαστικότητα σε χαµηλή θερµοκρασία (ΕΝ 1109) 0 C) Ασφαλτόπανα INDEX Τα ασφαλτόπανα Index χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων, υπογείων, δεξαµενών, σηράγγων, θεµελίων, γεφυρών και άλλων κατασκευών. Είναι οπλισµένα µε «µη υφασµένο» πολυεστερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΙI Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ΑΠΟ Δρ. Α. ΤΖΑΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Διευθυντής Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων Δυτικής Μακεδονίας Αιανή 50004, Κοζάνη. 1 Ταμιευτήρας Elati basin Ιλαρίωνα Φραγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ» ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΛΙΝΑ (00003) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο

Ποτάµια ράση ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ. Ποτάµια ιάβρωση. Ποτάµια Μεταφορά. Ποτάµια Απόθεση. Βασικό επίπεδο ΠΟΤΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Η µορφολογία του επιφανειακού αναγλύφου που έχει δηµιουργηθεί από δράση του τρεχούµενου νερού ονοµάζεται ποτάµια µορφολογία. Οι διεργασίες δηµιουργίας της ονοµάζονται ποτάµιες διεργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα Ταξινόμηση Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα 1 Στόχοι Η ανάπτυξη ενός συστηματικού τρόπου για την περιγραφή και ταξινόμηση των εδαφών, Η ομαδοποίηση των εδαφών

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση

4. Η δράση του νερού Η ΠΟΤΑΜΙΑ ΡΑΣΗ. Ποτάµια διάβρωση 4. Η δράση του νερού Οι ποταµοί είναι οι φυσικοί αγωγοί του ρέοντος νερού πάνω στην επιφάνεια της Γης. Το νερό είναι ο κυριότερος παράγοντας διαµόρφωσης του επιφανειακού ανάγλυφου και ο βασικός µεταφορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Θεμελίωση είναι η βάση πάνω στην οποία κατασκευάζεται ένα κτίριο ή μία κατασκευή Είναιταβασικότεραμέρητουφέρονταοργανισμούενόςδομικούέργου γιατί μ αυτά επιτυγχάνεται η ασφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Stratigraphy Στρωματογραφία

Stratigraphy Στρωματογραφία Stratigraphy Στρωματογραφία τι είναι η στρωματογραφία? είναι ο κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με την μελέτη των στρωμένων πετρωμάτων στον χώρο και στο χρόνο. branch of geology dealing with stratified

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα

ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΜΑΘΗΜΑ: Περιβαλλοντικά Συστήματα ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Καθ. Γεώργιος Χαραλαμπίδης ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Α ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗ 5 η : ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό

Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων. MACROPORE Επίχρισμα RASTUCCO Τριπτό SINTECNO Από το 1978 ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (προϊόν TECNOCHEM) Σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης τοίχων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το αποτελεί ένα "σύστημα αφύγρανσης και εξυγίανσης" για διαβρωμένες από την ΥΓΡΑΣΙΑ τοιχοποιίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 456ΑΟΛ3ΔΚ9Κ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ 85 ΡΟΔΟΣ ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα