ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» 19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚH AΠΟΤIΜΗΣΗ 24 ΕΙ ΙΚΕΣ EΚΘEΣΕΙΣ 25 ΑΥΤΕΠAΓΓΕΛΤΕΣ EΡΕΥΝΕΣ 26 ΠΑΡΑΠΟΜΠH ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» 19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚH AΠΟΤIΜΗΣΗ 24 ΕΙ ΙΚΕΣ EΚΘEΣΕΙΣ 25 ΑΥΤΕΠAΓΓΕΛΤΕΣ EΡΕΥΝΕΣ 26 ΠΑΡΑΠΟΜΠH ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚH AΠΟΤIΜΗΣΗ 24 ΕΙ ΙΚΕΣ EΚΘEΣΕΙΣ 25 ΑΥΤΕΠAΓΓΕΛΤΕΣ EΡΕΥΝΕΣ 26 ΠΑΡΑΠΟΜΠH ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 27 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ 28 ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28 ΗΜΕΡΙ Α: «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» 28 Ο ΣΤΠ ΣΤΗ BΟΥΛΗ 29 ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 30 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 30 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΚΟ 31 ΕΚ ΟΣΕΙΣ

2 H χρονιά µε µια µατιά ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Κατά το 2008, η Αρχή δέχθηκε νέες αναφορές. Σε σχέση µε το 2007 παρουσιάζεται αύξηση 3,23% των αναφορών που υποβλήθηκαν. Στο αρχείο τέθηκαν λόγω αναρµοδιότητας αναφορές (ποσοστό 25,8% επί του συνόλου των νέων αναφορών), α ριθµός µειωµένος κατά 1,7% σε σχέση µε το Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει αφενός ότι έχει αυξηθεί ο όγκος των αναφορών τις οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη διερευνά επί της ουσίας και αφετέρου ότι οι πολίτες είναι περισσότερο ενηµερωµένοι για τον ρόλο και τις αρµοδιότητες της Αρχής. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των εκτός αρµοδιότητας νέων αναφορών µειώνεται σταθερά τα τελευταία έξι χρόνια. Το 2002 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 39,40%. Το 2008 περατώθηκε η κατ ουσίαν διερεύνηση αναφορών. Ειδικότερα: Οι (55,67% επί των αναφορών) διαπιστώθηκε ότι ήταν βάσι- µες, δηλαδή η καταγγελία του πολίτη ήταν δικαιολογηµένη και υπήρχε κακοδιοίκηση. Οι (34,44% επί των αναφορών) διαπιστώθηκε ότι ήταν αβάσιµες, δηλαδή η διοίκηση είχε τηρήσει τη νοµιµότητα (οι πράξεις της διοίκησης ήταν σύννοµες). Σε 588 αναφορές (9,90%) διακόπηκε, για διάφορους λόγους, η έρευνα της Αρχής. Οι βάσιµες αναφορές είχαν κατά ένα µεγάλο ποσοστό θετική έκβαση. Αναλυτικότερα: Επιλύθηκαν, δηλαδή αποκαταστάθηκε το πρόβληµα που αντιµετώπιζε ο πολίτης, υποθέσεις, δηλαδή το 75,54% των βάσιµων αναφορών. εν επιλύθηκε, παρά τη διαµεσολάβηση και τις προτάσεις της Αρχής, το πρόβληµα που έθεταν 299 υποθέσεις, δηλαδή το 9,04% των βάσιµων αναφορών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του ΣτΠ. Σε 258 αναφορές, δηλαδή στο 7,8% των βάσιµων αναφορών, η επίλυση στάθηκε αδύνατη για λόγους που αποδίδονται σε κενά της νοµοθεσίας και σε οργανωτικές αδυναµίες και δυσλειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης. Τέλος, 252 (7,62%) υποθέσεις επιλύθηκαν χωρίς ενέργειες της Αρχής, από την ίδια την υπηρεσία ή ύστερα από παρέµβαση άλλου φορέα. Σε 67 αναφορές θίγονται ζητήµατα προσβολής δικαιωµάτων του παιδιού από ιδιώτη. Σε 33 από αυτές διαπιστώθηκε προσβολή των δικαιωµάτων του παιδιού, σε 6 δεν δια πιστώθη κε προσβολή, 22 αναφορές εκ κρε µούν, ενώ η έρευ να διακόπηκε σε 6 αναφορές κατά ιδιω τών για θέµατα δικαιω- µάτων του παιδιού. Προβλήµατα κακοδιοίκησης κατά το 2008 εντοπίστηκαν στους δήµους και τις κοινότητες (18,13%), στις ιευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής (13,50%), σε ΝΠΙ και ΕΚΟ (π.χ. ΕΗ, ΕΥ ΑΠ, ΟΠΕΚΕΠΕ) που εποπτεύονται από την Αρχή (10,45%), στους φορείς κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ 5,27%, ΟΑΕΕ 4,06%), στις νοµαρχίες (7,74%), στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (4,66%), στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (4,35%). Επισηµαίνεται πάντως ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήµοι, κοινότητες) καθώς και οι ιευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζουν αξιοσηµείωτα ποσοστά επίλυσης των υποθέσεων για τις οποίες διαµεσολαβεί ο ΣτΠ, δηλαδή 85,40% και 94,68% αντίστοιχα. Ειδικά, όσον αφορά τις ιευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής, η βασική διοικη- 19

3 τική δυσλειτουργία τους συνεχίζει να είναι η υπέρβαση της προβλεπόµενης προθεσµίας για την έκδοση άδειας διαµονής, γεγονός που, εν πολ λοίς, οφείλεται σε σειρά οργανωτικών ελλείψεων που παρουσιάζει το σύστηµα διεκπεραίωσης των αδει ών διαµονής αλλοδαπών. Το πρόβλη µα εµφανίζεται εντο νότερο στην Πε ρι φέρεια Αττικής λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης του αλλοδαπού πληθυσµού στη συ γκεκριµένη Περιφέρεια. ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΝΕΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ,57% ,26% ,58% ,83% 38,36% ,18% 37,28% ,38% 35% ,26% 31,91% ,56% 34,13% ,15% 3,83% 34,11% ,03% 29,16% 26,78% 12,03% ,28% 23,82% 27,33% 15,57% 24,44% 29,67% 11,32% 20% 29,45% 12,29% 19,84% 29,18% 13,40% 19,77% 28,17% 12,88% 19,64% 24,78% 16,13% 19,72% 20,56% 22,35% 20,54% 21,38% 22,90% 18,89% 20,47% 22,95% 19,51% 21,02% 20,38% ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑ 2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ % 32,9% 39,4% 34,9% 33,5% 31,2% 28,8% 27,5% 25,8% ,9% ,7% 76,1% 71% 67,1% 60,6% 65,1% 66,5% 68,8% 71,2% 72,5% 74,2% 0 95,3% ΕΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 20 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

4 ΓΡΑΦΗΜΑ 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΑΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΤΟ ,90% 34,44% Διακοπή έρευνας (9,90%) Μη διαπίστωση προβλήματος κακοδιοίκησης (34,44%) Διαπίστωση προβλήματος κακοδιοίκησης (55,66%) 55,66% ΓΡΑΦΗΜΑ 4 ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 7,62% 7,80% 75,54% 9,04% Επίλυση του προβλήματος κακοδιοίκησης ύστερα από ενέργειες της Αρχής (75,54%) Μη επίλυση του προβλήματος κακοδιοίκησης μη αποδοχή των προτάσεων της Αρχής (9,04%) Αδυναμία επίλυσης (νομοθετικό κενό, οργανωτικές δυσλειτουργίες) (7,80%) Επίλυση χωρίς ενέργειες της Αρχής (7,62%) ΓΡΑΦΗΜΑ 5 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ( ) 3,74% 64,32% 31,94% Έγιναν αποδεκτές (31,94%) Δεν είχαν γίνει αποδεκτές έως τις (64,32%) Απορρίφθηκαν (3,74%) H ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 21

5 ΓΡΑΦΗΜΑ 6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ % Δήμοι Κοινότητες (ΟΤΑ Α βαθμού) Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ (υπαγόμενα στην αρμοδιότητα της Αρχής) Υπουργεία* Νομαρχίες (ΟΤΑ Β βαθμού) Φορείς κοινωνικής ασφάλισης** ΙΚΑ Υπηρεσίες εποπτευόμενες από υπουργεία*** Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης ΟΑΕΕ Περιφέρειες ΟΓΑ 18,13% 13,53% 10,45% 9,21% 7,74% 5,01% 5,27% 4,92% 4,66% 4,35% 3,86% 4,06% 3,17% 2,16% Φορείς πρόνοιας και παροχής υγείας ΥΠΕΧΩΔΕ 1,93% 1,58% * Όσα δεν περιλαμβάνονται ονομαστικά στο γράφημα. ** ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ, επικουρικά ταμεία κ.λπ. *** ΟΑΕΔ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, επιμελητήρια κ.λπ. 22 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

6 ΓΡΑΦΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΣΤΟΝ ΣτΠ (υπολογισμός ανά κατοίκους) 5,2 7,1 6,4 7,4 5,3 7,5 11,6 6,5 6,6 15,7 ΓΡΑΦΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ Π (υπολογισμός ανά κατοίκους) 6,6 8,7 ΠΗΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, στοιχεία απογραφής ,0 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 5,2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 7,1 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 6,4 ΗΠΕΙΡΟΣ 7,4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5,3 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 6,6 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 6,5 ΑΤΤΙΚΗ 15,7 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 11,6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6,6 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7,5 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8,7 ΚΡΗΤΗ 8,0 ΠΗΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, στοιχεία απογραφής H ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 23

7 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Για θέµατα ιδιαίτερης σοβαρότητας και µείζονος σηµασίας, ο ΣτΠ συντάσ - σει ειδικές εκθέσεις τις οποίες υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιεί στους καθ ύλην αρµόδιους υπουργούς. Κατά το 2008 ο ΣτΠ εκπόνησε δύο ειδικές εκθέσεις: ΤΑΚΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Αφού εξέτασε πολλές αναφορές κρατουµένων, ο ΣτΠ διαπίστωσε ότι: Οι απορριπτικές αποφάσεις για τη χορήγηση τακτικής άδειας συχνά δεν λαµβάνονται αποκλειστικά µε τα κριτήρια που θέτει ο Σωφρονιστικός Κώδικας και δεν διαθέτουν την απαιτού- µενη ειδική αιτιολογία. Τα αρµόδια συµβούλια εφαρµόζουν τη νοµοθεσία χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους ένα ενιαίο σώµα ερµηνευτικών κατευθύνσεων το οποίο να ακολουθούν. Ο ΣτΠ πρότεινε: Να συγκεκριµενοποιηθούν τα ουσιαστικά κριτήρια του νόµου και να καθοριστούν οι δείκτες οι οποίοι θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τα συµ βούλια κατά την κρίση των σχετικών αιτηµάτων. Να διασαφηνιστούν τα δεδοµένα που δεν επιτρέπεται να λαµβάνονται υπόψη κατά την κρίση των αιτηµάτων για άδεια (π.χ. υπόλοιπο ποινής, µετάνοια). Να υπάρχει αµοιβαία ενηµέρωση µεταξύ των καταστηµάτων κράτησης σε περίπτωση µεταγωγής. Να οριστούν οι ελάχιστες παράµετροι για την αιτιολόγηση των αποφάσεων και να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικοί έλεγχοι των απορριπτικών αποφάσεων από κάθε κατάστηµα κράτησης. Ως απάντηση στις διαπιστώσεις και τις προτάσεις της έκθεσης, το Υπουργείο ικαιοσύνης απηύθυνε εγκύκλιο προς τους διευθυντές των φυλακών, µε την οποία απλώς υπενθύµιζε την υποχρέωσή τους να αιτιολογούν τις απορριπτικές αποφάσεις. Επειδή οι τακτικές άδειες αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για τη σωφρονιστική πολιτική της χώρας, ο ΣτΠ εκτι- µά ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο ιδιαίτερης µέριµνας από το Υπουργείο ικαιοσύνης.* ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Ο ΣτΠ, αξιοποιώντας την εµπειρία του από τη διερεύνηση δεκάδων αναφορών σχετικά µε τη λειτουργία των κοι- µητηρίων, συνέταξε ειδική έκθεση στην οποία παρουσιάζει συνοπτικά τα σηµαντικότερα κατά την κρίση του σχετικά προβλήµατα. Ο ΣτΠ θεωρεί ότι χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω ζητήµατα:* Η έλλειψη χώρου στα κοιµητήρια των µεγάλων αστικών κέντρων. Η υιοθέτηση και η ουσιαστική υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων απόδοσης τιµής µε σεβασµό στις κοσµοθεωρητικές αντιλήψεις του νεκρού (λ.χ. αποτέφρωση, εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης και φύλαξης των οστών). Η πιστή τήρηση από τις δηµοτικές αρχές των κανόνων λειτουργίας των κοι- µητηρίων (λ.χ. σεβασµός των δικαι - ω µάτων χρήσης οικογενειακού τάφου, διαδικασίες ανακοµιδής). Η αναθεώρηση των κανονισµών λειτουργίας των κοιµητηρίων σύµφωνα µε τα σηµερινά δηµογραφικά δεδο- µένα και τις ανάγκες. Η αναθεώρηση των τελών για το δικαίωµα χρήσης τάφου ώστε να κα θι - ερωθούν αναλογικά ίσοι όροι για ό λους τους µόνιµους κατοίκους ενός δήµου σύµφωνα µε την αρχή της ανταποδοτικότητας. Η τρέχουσα διαδικασία ενταφιασµού των νεο γνών. 24 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

8 ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ο ΣτΠ επιλαµβάνεται αυτεπάγγελτα θε- µάτων που κρίνονται ιδιαιτέρως σοβαρά και εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ο ΣτΠ διεξήγαγε αυτεπάγγελτη έρευνα στις πληγείσες από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007 περιοχές, προκειµένου να διακριβωθούν τα µέτρα που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν για τους πυροπαθείς, για την αποκατάσταση των περιοχών αυτών και για την αποτροπή παρόµοιων φαινοµένων. Ο Συνήγορος του Πολίτη, Βοηθοί Συνήγοροι και µέλη του επιστηµονικού προσωπικού της Αρχής επισκέφθηκαν πυρόπληκτες περιοχές των νοµών Ευβοίας, Ηλείας και Λακωνίας. Πραγµατοποιήθηκαν συσκέψεις µε τους αρ- µόδιους φορείς (Περιφέρειες, νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήµοι, δασικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες, Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας κ.ά.) και συζητήσεις µε τους κατοίκους πυρόπληκτων χωριών. Έτσι, η Αρχή διαµόρφωσε σφαιρική ει κόνα για τα προβλήµατα και για τα µέτρα ενίσχυσης του αγροτοκτηνοτροφικού πληθυσµού και διαπίστωσε την ανάγκη να εκπονηθεί σχέδιο για την οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση των περιοχών. Έµφαση δόθηκε στα αναγκαία µέτρα για την οργάνωση, τη στελέχωση και τον συντονισµό των υπηρεσιών προκειµένου να αποφευχθούν παρόµοια καταστρεπτικά φαινόµενα στο µέλλον. Για το ζήτηµα αυτό εκπονείται ειδική έκθεση, η οποία θα δηµοσιοποιηθεί µέσα στο 2009.* ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς , υπήρξε µεγάλος αριθ- µός δηµοσιευµάτων αλλά και τηλεφωνικών κλήσεων προς τον Συνήγορο του Παιδιού που έθεταν το ζήτηµα της αριθµητικής επάρκειας και της καταλληλότητας των δηµόσιων νηπια - γωγείων. Το ζήτηµα αυτό προέκυψε επιτακτικά λόγω αφενός της καθιέρωσης, από το 2007, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από το 5ο έτος ηλικίας των παιδιών και αφετέρου της λήξης της µεταβατικής διάταξης σχετικά µε τη δυνατότητα των νηπίων αυτής της ηλικίας να φοιτούν σε δηµοτικούς και ι διωτικούς παιδικούς σταθµούς που δεν έχουν αδειο δότηση ως νηπιαγωγεία. Ο ΣτΠ, λαµβάνοντας υπόψη το δικαίω - µα όλων των νηπίων να έχουν ποιοτική και δωρεάν εκπαίδευση που να αρ- µόζει στις εκπαιδευτικές ανάγκες της ηλικίας τους, αποφάσισε να διενεργήσει αυτεπάγγελτη έρευνα για να διακριβώσει εάν, ύστερα από τη νέα νο- µοθετική ρύθµιση, υπάρχουν νήπια που δεν έχουν πρόσβαση στη δηµόσια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία είναι σε εξέλιξη, συλλέγονται στοιχεία µέσω των διευθύνσεων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και πραγµατοποιούνται επισκέψεις σε επιλεγµένα νηπιαγωγεία, µε στόχο η Αρχή να απο κτήσει ιδίαν αντί ληψη για την κατάστασή τους και τις συνθήκες λειτουργίας τους. H ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 25

9 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Εάν κατά τη διερεύνηση υπόθεσης ο ΣτΠ διαπιστώσει παράνοµη συµπεριφορά πολλές φορές συνίσταται στην άρνηση συνεργασίας µε την Αρχή λειτουργού, υπαλλήλου ή µέλους της διοίκησης, µπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη του υπαιτίου ή, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο, να προτείνει τη λήψη πρόσφορων µέτρων. Στην περίπτωση αυτή συντάσσει έκθεση, την οποία διαβιβάζει στο αρµόδιο για τον πειθαρχικό έλεγχο όργανο. Σηµειώνεται ότι η άρνηση συνεργασίας µε τον ΣτΠ συνιστά, υπό προϋποθέσεις, ποινικό αδίκηµα. Η ποινική δίωξη ασκείται µόνον εφόσον υποβληθεί σχετική έκ θεση από την Αρχή προς τον αρµόδιο εισαγγελέα. Ο ΣτΠ, κατά το 2008, ζήτησε να διε - νεργηθεί πειθαρχικός έλεγχος από: Την Περιφέρεια Αττικής εις βάρος του ηµάρχου Αχαρνών. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή ο δήµαρχος αρνήθηκε να συνεργαστεί µε τον ΣτΠ στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε τη µη εφαρµογή απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου, δυνάµει της οποίας ακυρώθηκε τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου, και την αντ αυτού εφαρ- µογή της τροποποίησης (υπόθεση 17689/2005). Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εις βάρος υπαλλήλων της Κτηµατικής Υπηρεσίας Αργολίδας. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή οι εν λόγω υπάλληλοι καθυστέρησαν να προωθήσουν τη διαδικασία επανακαθορισµού παλαιού αιγιαλού. Η Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ζήτησε από τον Οικονοµικό Επιθεωρητή Πελοποννήσου να ξεκινήσει την έρευνα και να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση (υπόθεση 9260/2005). Τον Νοµάρχη Θεσσαλονίκης εις βάρος υπαλλήλων της Πολεοδοµίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΝΑ) Θεσσαλονίκης. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή οι εν λόγω υπάλλη - λοι παρέλειψαν να επιβάλουν πρόστιµο για αυθαίρετη κατασκευή και καθυστέρησαν να χορηγήσουν στον καταγγέλλοντα την έκθεση αυτοψίας για το αυθαίρετο. Συνέπεια αυτού ήταν, µεταξύ άλλων, η απώλεια δη- µόσιων εσόδων λόγω της εκ των υστέρων καθαίρεσης της αυθαίρετης κατασκευής και της αδυναµίας βεβαίωσης των αυθαιρεσιών. Η διεύθυνση της πολεοδοµίας υποστήριξε ότι οι υπάλληλοί της κινήθηκαν σύµφωνα µε καθιερωµένες πρακτικές της υπηρεσίας. Ο νοµάρχης δεν έχει αναλάβει καµία σχετική πρωτοβουλία (υπόθεση 10843/2007). Την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας εις βάρος του ηµάρχου Ρίου. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή ο δή- µαρχος δεν έλαβε µέτρα για την αποκατάσταση αυθαίρετης παρέµβασης ιδιωτών (διάνοιξη δρόµου) στον αιγιαλό των Αραχωβίτικων Ρίου. Ύστερα από την παρέµβαση του ΣτΠ, ο ή- µαρχος Ρίου, σε απαντητικό του έγγραφο, αναφέρει ότι προέβη στη λήψη µέτρων (ανάθεση πράξης αναλογισµού για την εφαρµογή της γραµµής του αιγιαλού, σήµανση για απαγόρευση της διέλευσης οχηµάτων από τον διανοιχθέντα δρόµο) για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή (υπόθεση 3296/ 2007). Την Περιφέρεια Αττικής εις βάρος του ηµάρχου Νέας Μάκρης. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή οι υπηρεσίες του δήµου προέβησαν σε αυθαίρετες επιχωµατώσεις στην περιοχή βόρεια της πρώην αµερικανικής βάσης της Νέας Μάκρης και επειδή ο δή- µος λειτουργούσε χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων ο οποίος δεν πληρούσε τις νόµιµες προδιαγραφές. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Αττικής κάλεσε τον δήµαρχο σε απολογία (υπόθεση 20742/2007). Τη ΝΑ Αθηνών Πειραιώς εις βάρος των µελών της επιτροπής της νοµαρχίας που είναι αρµόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε γιατί το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας µε πόρισµά του επέρριπτε στα µέλη της επιτροπής ευθύνες για πληµµελή έλεγχο σχετικά µε τη λειτουργία ιδιωτικής κλινικής. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι το πόρισµα της ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε Ε) που διενεργήθηκε ήταν απαλλακτικό. Τον διευθυντή µονάδας υγείας του ΙΚΑ εις βάρος γιατρού. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε γιατί ο γιατρός αρνήθηκε να εξετάσει επείγον περιστα- 26 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

10 τικό και φέρθηκε µε απρέπεια σε ασθενή. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι διενεργήθηκε πειθαρχικός έλεγχος εις βάρος του γιατρού και του επιβλήθηκε πρόστιµο ίσο µε το µισό των µηνιαίων αποδοχών του. Τη διοίκηση του Βοστάνειου Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης εις βάρος γιατρού. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή ο γιατρός απουσίαζε από την εφηµερία του µε αποτέλεσµα να προξενηθεί βλάβη στην υγεία ασθενούς λόγω λανθασµένης διάγνωσης. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι το πόρισµα της Ε Ε επέρριπτε ευθύνες στον γιατρό και του επέβαλλε την ποινή της έγγραφης επίπληξης. Τη ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Υγιεινής της ΝΑ Θεσσαλονίκης εις βάρος υπαλλήλου της. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή ο υπάλληλος αρνήθηκε αναιτιολόγητα να παραλάβει από γιατρό αίτηση για έναρξη ειδικότητας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα να παραταθεί ο χρόνος αναµονής για τον ενδιαφερόµενο κατά 18 περίπου µήνες. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι το πόρισµα της Ε Ε δεν απέδωσε ευθύνες σε συγκεκριµένο υπάλληλο και ότι ο νοµάρχης προέβη σε έγγραφες συστάσεις προκειµένου να µην επαναληφθεί το φαινόµενο. Τη διοίκηση του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» εις βάρος µελών του προσωπικού του νοσοκοµείου. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή, αντί να διενεργηθεί µαγνητική τοµογραφία σε ασθενή µέσα στο νοσοκοµείο, τον παρέπεµψαν σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο µε αποτέλεσµα ο ασθενής να επιβαρυνθεί οικονοµικά. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι το πόρισµα της Ε Ε δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισµούς του ασθενούς και δεν απέδωσε ευθύνες στο προσωπικό του νοσοκοµείου. Τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκοµείου υτικής Αττικής εις βάρος µελών του προσωπικού του νοσοκοµείου. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή η πληµµελής νοσηλεία και η καθυστέρηση στη µετάγγιση αίµατος σε ασθενή είχαν ως αποτέλεσµα ο ασθενής να καταλήξει από αιµορραγία. Ο ΣτΠ ενη- µερώθηκε ότι, σύµφωνα µε την προκαταρκτική έρευνα που πραγµατοποίησε γιατρός του νοσοκοµείου, ο χειρισµός του περιστατικού ήταν σύµφωνος µε τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης και το νοσοκοµείο έκρινε ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει σε διενέργεια Ε Ε. Τη διοίκηση του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής «ΚΑΤ» εις βάρος µελών του προσωπικού του νοσοκοµείου. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε γιατί κατά τη µεταφορά ασθενούς σε άλλο νοσοκοµείο της Αθήνας χάθηκαν στοιχεία από τον φάκελό του. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι έγιναν συστάσεις στο προσωπικό να επιδεικνύει περισσότερη προσοχή, χωρίς ωστόσο να διενεργηθεί Ε Ε. Στη συνέχεια, ακολούθησε αγωγή για αποζηµίωση εκ µέρους του ασθενούς και ο ΣτΠ έθεσε την υπόθεση στο αρχείο λόγω εκκρεµοδικίας. Ολοκλήρωση Ε Ε Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε από τη διοίκηση του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκο- µείου Αθηνών «Ευαγγελισµός» ότι ολοκληρώθηκε η Ε Ε τη διεξαγωγή της οποίας η Αρχή ζητούσε συνεχώς από το 2006 σχετικά µε καταγγελία ασθενούς για πληµµελή νοσηλεία από την οποία προκλήθηκε βλάβη στην υγεία του. Το πόρισµα της Ε Ε δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισµούς του ασθενούς και δεν απέδωσε ευθύνες σε κανένα από τα µέλη του νοσηλευτικού ή του ιατρικού προσωπικού. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ Εάν κατά τη διερεύνηση υπόθεσης προ κύψουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, υπάλληλο ή µέλος της διοίκησης, ο ΣτΠ υποχρεούται να διαβιβάσει σχετική έκθεση στον αρµόδιο εισαγγελέα. Ο ΣτΠ, κατά το 2008, παρέπεµψε δύο υποθέσεις: Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πύργου. Η υπόθεση αφορά ρύπανση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία δύο τουρσοποιείων και ενός τυροκοµείου στην περιοχή των Λακών του δηµοτικού διαµερίσµατος Χαβαρίου του ήµου Αµαλιάδας Ηλείας. Οι µονάδες αυτές λειτουργούσαν χωρίς τις απαιτούµενες άδειες και ρύπαιναν κατ εξακολούθηση το περιβάλλον µε τα απόβλητά τους. Ο ΣτΠ διαπίστωσε τη συστηµα - τική παράλειψη οφειλόµενων ενεργειών και την άρνηση εκ µέρους υπηρεσιών της Νοµαρχίας Ηλείας να συνεργαστούν. Ύστερα από την παραποµπή στον εισαγγελέα, οι υπηρεσίες της νοµαρχίας συνεργάστηκαν µε την Αρχή. Ωστόσο, το θέµα της ουσίας των υπηρεσιακών παραλείψεων παραµένει (υπόθεση 3696/2001). Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης. Η υπόθεση αφορά σοβαρές πληµ- µέλειες του ηµάρχου Τοπείρου, ως προς το νοµότυπον της σύγκλησης σε συνεδρίαση της δηµαρχιακής επιτροπής. Αντικείµενο της συνεδρίασης ήταν ζητήµατα που αφορούσαν απευθείας αναθέσεις δηµόσιων έργων (υπόθεση 2193/2008). Τέλος, στην υπόθεση παραποµπής στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών του πρώην ηµάρχου Αµαρουσίου για την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων κατά παράβαση του Ν. 2946/2001 (βλ. Ετήσια έκθεση 2007, σ. 273) διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση από τις δικαστικές αρχές (υπό - θεση 13020/2006). H ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 27

11 ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η θετική εµπειρία του ΣτΠ σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των αυτοψιών, ιδίως όταν πρόκειται για πολεοδοµικά και περιβαλλοντικά θέµατα, τις συνθήκες διαβίωσης των Τσιγγάνων, την κράτηση αλλοδαπών, ζητήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και προνοιακών δοµών, τη λειτουργία ιδρυµάτων για παιδιά κ.λπ., επιβεβαιώ νεται συνεχώς. Συχνά, χρειάζεται να πραγµατοποιη - θούν και συναντήσεις εργασίας µε τους εµπλεκόµενους φορείς, µε στόχο την ανταλλαγή γνώσης και εµπειρίας αλλά και για την επίλυση των επί- µαχων ζητηµάτων. Ο ΣτΠ, κατά το 2008, πραγµατοποίησε περίπου 44 αυτοψίες και 56 συναντήσεις εργασίας, ορισµένες από τις οποίες, ανάλογα µε το θεµατικό αντικείµενο, αναδεικνύονται στα επί µέρους σχετικά κεφάλαια της έκθεσης.* ΗΜΕΡΙ Α: «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» Ύστερα από πρωτοβουλία του ΣτΠ, πρα γµατοποιήθηκε στις 12 εκεµβρίου 2008 στα γραφεία της Αρχής ηµερίδα για την προστασία των λιµνών. Στόχος της ηµερίδας ήταν να αναλύσει τα µέσα για την αποτελεσµατική προστασία του οικοσυστήµατος των λι- µνών, ανιχνεύοντας το οµιχλώδες νο- µικό πλαίσιο προστασίας και προσεγγίζοντας τα διοικητικά µέτρα προστασίας στην πράξη. Ενεργό συµµετοχή µε εισηγήσεις και παρεµβάσεις στην ηµερίδα είχαν ακαδηµαϊκοί, δικαστικοί λειτουργοί, στελέχη του ΥΠΕΧΩ Ε, ειδικοί επιστήµονες του ΣτΠ, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ΜΚΟ κ.ά.* Ο ΣΤΠ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΣτΠ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από το Σύνταγ- µα, εµφανίζεται ενώπιον κοινοβουλευτικών επιτροπών µε σκοπό την ενη- µέρωση του κοινοβουλίου για ειδικότερα θέµατα της αρµοδιότητάς του. Ο Συνήγορος του Πολίτη εµφανίστηκε ενώπιον: Της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου, στις 27 Φεβρουαρίου, συνοδευόµενος από τον Βοηθό Συνήγορο, υπεύθυνο του Κύκλου ικαιωµάτων του Παιδιού. Ενηµέρωσαν την επιτροπή σχετικά µε ζητήµατα προάσπισης των δικαι - ω µάτων του παιδιού. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην αντιµετώπιση φαινο- µένων εµπορίας παιδιών, παιδικής πορνείας και πορνογραφίας. Της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και ιαφάνειας, στις 28 Φεβρουαρίου, συνοδευόµενος από τον Βοηθό Συνήγορο, υπεύθυνο του Κύκλου ικαιωµάτων του Παιδιού. Ενη- µέρωσαν τα µέλη της επιτροπής για θέ- µατα αρµοδιότητας του ΣτΠ, µε ιδιαίτερη έµφαση σε ζητήµατα προστασίας των ανηλίκων από τα ΜΜΕ. Της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και ιαφάνειας, στις 19 Ιουνίου, συνοδευόµενος από όλους τους Βοηθούς Συνηγόρους. Ο ΣτΠ παρουσίασε τη δραστηριότητα της Αρχής και ενη- µέρωσε τα µέλη της επιτροπής για τα ζητήµατα που αναδεικνύονται στην Ετήσια έκθεση ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

12 ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ο ΣτΠ κατά καιρούς αποστέλλει µέλη του επιστηµο νικού προσωπικού στην περιφέρεια της χώρας. Στόχος αυτών των επισκέψε ων είναι να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της περιφέρειας να ε νηµερωθούν άµεσα για τις αρµοδιότητες του ΣτΠ και να καταθέσουν αναφορές. Πα ράλληλα, οι εκπρόσωποι της Αρχής αξιοποιούν την ευκαιρία και πραγµατοποιούν συσκέψεις µε παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών δηµόσιων υπηρεσιών εν γένει για τα θέµατα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, και έρχονται σε επαφή µε τα τοπικά ΜΜΕ. Το 2008, ο ΣτΠ επισκέφθηκε: Την Καλαµάτα (30 Ιουνίου 1 Ιουλίου). Πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη µε τους τοπικούς φορείς και µε τον Νο- µάρχη Μεσσηνίας και πρόεδρο της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. Εκπρόσωποι του ΣτΠ συναντήθηκαν µε µεγάλο αριθµό πολιτών, οι οποίοι κατέθεσαν αναφορές και ενηµερώθηκαν για τις αρµοδιότητες της Αρχής.* Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (8 9 εκεµβρίου). Στη Λαµία, σε συνάντηση στην οποία παρέστησαν ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας, ο νοµάρχης και εκπρόσωποι από φορείς της περιοχής, παρουσιάστηκαν οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Αρχής. Επίσης, πολίτες κατέθεσαν αναφορές και ενηµερώθηκαν για θέµατα που τους απασχολούν και εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του ΣτΠ. Το κλιµάκιο του ΣτΠ δέχθηκε πολίτες και στο Καρπενήσι. Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας που διεξάγει στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007, ο ΣτΠ επισκέφθηκε: Την Εύβοια (3 5 Ιουλίου). Το κλι- µάκιο του ΣτΠ συµµετείχε στη Χαλκίδα σε σύσκεψη µε τον νοµάρχη, τις δη- µοτικές αρχές, φορείς και υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης που εµπλέκονται στις διαδικασίες αποκατάστασης και πρόληψης. Ο ΣτΠ επισκέφθηκε επίσης οικισµούς που υπέστησαν µεγάλες καταστροφές, όπως είναι τα χωριά Τραχήλι ( ήµος Ταµυνέων), Κρεµαστό ( ήµος Κονιστρών) και Μίστρος ( ήµος ιρφύων). Μέλη του προσωπικού της Αρχής συζήτησαν µε τους πολίτες, συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στην περαιτέρω διερεύνηση του ζητήµατος και παρέλαβαν αναφορές. Τέλος, το κλιµάκιο του ΣτΠ επισκέφθηκε τα Στύρα, όπου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εργασίας µε τη δήµαρχο και υπαλλήλους της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. Μετά την επίσκεψη, ο ΣτΠ απέστειλε σε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες έκ θεση µε τις πρώτες διαπιστώσεις του, προκειµένου να ανοίξει ο διάλογος για την αποτελεσµατικότερη ενίσχυση των πυροπαθών, την άµεση λήψη µέτρων πυροπροστασίας και την υλοποίηση των µέτρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος.* Την Ηλεία (13 16 Οκτωβρίου) και τη Λακωνία (10 12 Νοεµβρίου). Οι εκπρόσωποι του ΣτΠ συµµετείχαν σε συσκέψεις µε φορείς των δύο νοµών, οι οποίοι εµπλέκονται στην υλοποίηση των µέτρων αποκατάστασης και πρόληψης. Στην Ηλεία ο ΣτΠ επισκέ φθηκε τους πυρόπληκτους οικισµούς των δήµων Φολόης, Ωλένης, Ζαχάρως, Α λιφείρας και Ανδρίτσαινας. Στη Λακωνία τους δήµους Θεραπνών και Οιτύλου, καθώς και πυρόπληκτους οικισµούς στον Πάρνωνα. Οι εκπρόσωποι του ΣτΠ δέχθηκαν αναφορές από πολίτες, επισκέφθηκαν υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και οργάνωσαν επί µέρους συσκέψεις για περιβαλλοντικά θέµατα.* H ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 29

13 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μέλη του επιστηµονικού προσωπικού του ΣτΠ συµµετείχαν σε εκπαιδευτικά και σε επιµορφωτικά σεµι - νάρια, τα οποία οργανώθηκαν από ποι κίλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης, µε στόχο την αξιοποίηση της εµπειρίας της Αρχής. Αναφέρονται ενδεικτικά: το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Νεοπροσληφθέντων Υπαλλήλων του ΙΚΑ, τα προγράµµατα του Ινστι - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΚΟ Ο ΣτΠ επιχειρεί να θεµελιώσει συστηµατική συνεργασία µε ΜΚΟ προκειµένου να προσεγγίσει κατηγορίες του πληθυσµού που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες οµάδες και αδυνατούν, για ποικίλους λόγους, να έχουν πρόσβαση στην Αρχή. Με αυτόν τον στόχο ο ΣτΠ: Συνέχισε τη λειτουργία του δικτύου για την αµοιβαία ενηµέρωση και πληροφόρηση σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων και την κοινωνική στήριξη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, όπως είναι οι Τσιγγάνοι και οι αιτούντες άσυλο. Το δίκτυο λειτουργεί συστη- µατικά και αποδεικνύεται ότι σταδιακά επιτυγχάνονται οι στόχοι του που είναι: α) να διευκολύνει την πρόσβαση των µελών των ευάλωτων αυτών οµάδων στις υπηρεσίες διαµεσολάβησης του ΣτΠ για την προάσπιση των δικαιω - µάτων τους, και β) να καλύψει το έλλειµ µα πληροφόρησης και ειδικής τεχνογνωσίας που αντιµετωπίζουν πολλοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο τούτου Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέ - ντρου ηµόσιας ιοίκησης (διοίκηση οργανισµών, κοινωνική πολιτική, διοίκηση υπηρεσιών υγείας, εργαστήριο µε θέµα «Έλεγχος της διοικητικής δράσης: Μελέτη περιπτώσεων», επιµορφωτικό πρόγραµµα µε θέµα: «Φαινόµενα παιδικής βίας»), εκπαιδευτικές συναντήσεις που οργανώνουν σύµβουλοι πρωτοβάθµιας και αυτό όσον αφορά σχετικές νοµοθετικές και νοµολογιακές εξελίξεις.* Πραγµατοποίησε, στις 16 Οκτωβρίου, συνάντηση εργασίας µε ΜΚΟ που ασχολούνται µε τα δικαιώµατα του παιδιού µε αντικείµενο συζήτησης: α) τη δυνατότητα συνεργασίας του Συνηγόρου του Παιδιού µε τις ΜΚΟ και την προοπτική να δηµιουργηθεί δίκτυο για την παρακολούθηση της εφαρµογής της ιεθνούς Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού, και β) την από κοινού προώθηση προς τους ευρωπαϊκούς θεσµούς των θέσεων των ΜΚΟ που ασχολούνται µε τα δικαιώ- µατα του παιδιού. Στη συνάντηση συµ- µετείχαν 65 σύνεδροι από 40 ΜΚΟ, η διεθνής οργάνωση «Eurochild» και εκπρόσωποι της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και του Παρατηρητήριου για τα ικαιώµατα του Παιδιού. Πραγµατοποίησε, στις 16 εκεµβρίου, συνάντηση γνωριµίας µε ΜΚΟ, επαγγελµατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε θέµατα που σχετίζονται µε θέµατα φύλου. Στη συνάντηση ενη- δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κ.λπ. Επίσης, ο ΣτΠ, σε συνεργασία µε τη Σχολή Επιµόρφωσης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, διοργά - νωσε επιµορφωτικό σεµινάριο στη Ρόδο (13 14 Οκτωβρίου) µε θέµα «Η φορολογική διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών Ο ρόλος του ΣτΠ στην επίλυση προβληµάτων». µερώθηκαν οι φορείς για τη σύσταση και τη λειτουργία του νέου Κύκλου του ΣτΠ για ζητήµατα ισότητας των φύλων, ανταλλάχθηκαν απόψεις και διερευνήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας της Αρχής µε τις ΜΚΟ.* 30 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

14 ΕΚ ΟΣΕΙΣ Κατά το 2008, ο ΣτΠ εξέδωσε: Ηµερολόγιο για το 2009, το οποίο απέστειλε σε επιλεγµένους αποδέκτες. Τα πρακτικά της ηµερίδας «Το δέ - ντρο και το δάσος» την οποία οργάνωσε ο ΣτΠ (εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα/Κο µο τηνή). Ενηµερωτικά φυλλάδια που αφορούν γενικά τον θεσµό του ΣτΠ και απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, αλλά και ειδικό φυλλάδιο για την ενη- µέρωση του κοινού σχετικά µε θέµατα ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας. O ΣτΠ εκδίδει τριµηνιαίο ηλεκτρονικό ενηµερωτικό δελτίο, στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο της Αρχής (πορίσµατα, προτάσεις, έρευνες, αυτοψίες, συναντήσεις εργασίας, διεθνείς σχέσεις κ.λπ.). Στόχος του ΣτΠ είναι να διευρύνει το φάσµα των συνο- µιλητών του και να έχει µια συνεχή, αδιαµεσολάβητη και αµφίδροµη επικοινωνία µε τους πολίτες. * Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΣτΠ είτε επίσης το τριµηνιαίο ενηµερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο του ΣτΠ H ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 31

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡHΣΕΙΣ 36 ΚΟΙΝΩΝΙΚH EΝΤΑΞΗ ΤΩΝ MΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 37 ΙΑΣΦAΛΙΣΗ ΝOΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝHΣ 37 EΚΠΤΩΣΗ ΑΠO ΤΗ ΝΟΜΙΜOΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟYΣ ΛOΓΟΥΣ 37 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 37 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ 37 ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 38 ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 38 Α ΕΙΕΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΙΑΜΟΝΗΣ 38 Α ΕΙΕΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 38 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 39 ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ 39 ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 39 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ 39 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 40 ΗΜΟΣΙΑ ΙΟIΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕIΣ ΟΜA ΕΣ 40 ΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΡΟΜΑ 41 ΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 42 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ 43 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 43 ΙΘΑΓEΝΕΙΑ ΕΤΕΡOΤΗΤΑ 44 ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ 44 ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ 44 ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 45 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ 46 ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 46 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 47 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 47 ΗΜOΣΙΑ ΑΣΦAΛΕΙΑ, ΗΜOΣΙΟ ΣΥΜΦEΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 47 Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 47 ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 47 ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ 48 ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ 48 ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 48 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ 49 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 49 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 49 ΕΚ ΟΧΕΣ ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 50 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

με μια ματια H χρονιά Η χρονια με μια ματιά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 24 σχέσεις ΔΕΗ ΑΕ καταναλωτών: Η εμπειρία του ΣτΠ

με μια ματια H χρονιά Η χρονια με μια ματιά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 24 σχέσεις ΔΕΗ ΑΕ καταναλωτών: Η εμπειρία του ΣτΠ H χρονιά Η χρονια με μια ματιά με μια ματια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 24 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24 σχέσεις ΔΕΗ ΑΕ καταναλωτών: Η εμπειρία του ΣτΠ 24 διαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων στους πληγέντες

Διαβάστε περισσότερα

H χρονιά με μια ματιά

H χρονιά με μια ματιά H χρονιά με μια ματιά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 24 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 24 ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ Κύκλος Σχέσεων Κράτους Πολίτη ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ Θέµα: ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΝΤΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ : ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΠΝΟΥ ΕΞΑΙΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητικά παιδιά και Συνήγορος του Πολίτη

Διαβητικά παιδιά και Συνήγορος του Πολίτη Διαβητικά παιδιά και Συνήγορος του Πολίτη Ιωάννα Αρσενοπούλου, Ιατρός ΜSc Διοίκηση Υπηρ. Υγείας & MSc Διατροφική Ιατρική Ειδκή Επιστήμονας Τομέας Κοινων. Προστασίας- Υγείας ΣτΠ email: arsenopoulou@synigoros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τελευταία εικοσαετία Δράσεις Κεντρικού σχεδιασμού και προώθησης Ξεκομμένες αποσπασματικές δράσεις κυρίως ευρωπαϊκής χρηματοδότησης Υπερίσχυση κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον»

Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΕ «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2012 Εισήγηση: «Παρενόχληση στην εργασία και διακρίσεις λόγω φύλου: οι επιπτώσεις στο εργασιακό περιβάλλον» Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΘΕΜΑ: ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ /νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 Τ.Κ : 26441 Τηλ. 2610-430300

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ταχ.. /νση : 10 ης Ιουνίου 28 Αριθ.Πρωτ. 2499 Τηλ:2267350105 FAX :22670-22063 ίστοµο 23.3.2012 E-mail. boura@distomo.gr ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. γ) Το πρακτικό της συνεδρίασης 259/26-05-11 της επιτροπής ΙΑ & μη ΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. γ) Το πρακτικό της συνεδρίασης 259/26-05-11 της επιτροπής ΙΑ & μη ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 / 07/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αρ.πρ.: ΔΥΓ2/ Γ.Π. 3838 ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΝΗ. Ορθή Χρήση. Πληροφοριακού Συστήματος. 3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρικό Ξενοδοχείο

ΕΡΓΑΝΗ. Ορθή Χρήση. Πληροφοριακού Συστήματος. 3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κεντρικό Ξενοδοχείο Δωρεάν Ειδικός Εισηγητής με πολυετή πρακτική εμπειρία σε θέματα Δ.Α.Υ.Κ. & Ενιαίου Μισθολογίου & με μεγάλη διδακτική εμπειρία στο ανωτέρω θεματικό αντικείμενο 23 Νοεμβρίου // 19 Νοεμβρίου // 26 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ6Θ-ΦΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Σ6Θ-ΦΡΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 8/11/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.109797 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη

Η Αλήθεια. για την ανέγερση. 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου. των νέων σχολικών µονάδων. του. στην Αγία Φιλοθέη Η Αλήθεια για την ανέγερση των νέων σχολικών µονάδων του ου ου 8 Γυµνασίου & 9 Λυκείου Αµαρουσίου στην Αγία Φιλοθέη 1α 1β Tα Ντοκουµέντα της Αλήθειας 2α 2β Το πρόβληµα που κληθήκαµε να διαχειριστούµε Το

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων

ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων ΕΝΕ κλπ ΘΕΜΑ: Διαχείριση αποβλήτων Νοσοκομείων ΠΡΟΣ: Διοικητή Νοσοκομείου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Προϊσταμένους Νοσηλευτικών Τμημάτων Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014. ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ Πληροφορίες ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΘ-86Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 17/2 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & αρ. πρωτ.: Υ1/Γ.Π. οικ.15906 ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ράµα 8-8-2012 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 46941 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩN ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦ: Φαίδρα Οικονόµου Ταχ. /νση: Βερµίου 2 & 1 ης Ιουλίου 66100 ράµα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ.82/2011 Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πληροφορίες: Δρ Σαββατού Τσολακίδου Τηλέφωνο: 2131306421 E-mail: stsolakidou@ekdd.gr Aθήνα, 01/02/2013 Αρ. πρωτ.: 1141 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3499 31 εκεµβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένος Οργανισµός του Πανεπιστηµιακού Γε νικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856

ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011. Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 ΑΝΑΡΤΗΤΈΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 30/08/2011 Aριθμ. Πρωτ.: Γ55/856 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση»

«Ο ρόλος των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Aθήνα, 30/01/2013 Αρ.πρωτ.: 1011/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Εκπαίδευσης & Δ/νσεις Διοικητικού Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης Μετά τα όσα έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά µε το θέµα των Νηπιαγωγείων εντός Παιδικών Σταθµών -και για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους και να αποκατασταθεί η αλήθεια, ώστε όλοι οι εµπλεκόµενοι να

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γιώργος Λιαλιάµος Απόφ.ΕΣ (Η )-Τµήµα Τ.Α.Π.Α Στέλεχος ΥΠ.ΕΣ.- /νση Αστικής και ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα