ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» 19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚH AΠΟΤIΜΗΣΗ 24 ΕΙ ΙΚΕΣ EΚΘEΣΕΙΣ 25 ΑΥΤΕΠAΓΓΕΛΤΕΣ EΡΕΥΝΕΣ 26 ΠΑΡΑΠΟΜΠH ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» 19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚH AΠΟΤIΜΗΣΗ 24 ΕΙ ΙΚΕΣ EΚΘEΣΕΙΣ 25 ΑΥΤΕΠAΓΓΕΛΤΕΣ EΡΕΥΝΕΣ 26 ΠΑΡΑΠΟΜΠH ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚH AΠΟΤIΜΗΣΗ 24 ΕΙ ΙΚΕΣ EΚΘEΣΕΙΣ 25 ΑΥΤΕΠAΓΓΕΛΤΕΣ EΡΕΥΝΕΣ 26 ΠΑΡΑΠΟΜΠH ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 27 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ 28 ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 28 ΗΜΕΡΙ Α: «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» 28 Ο ΣΤΠ ΣΤΗ BΟΥΛΗ 29 ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 30 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 30 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΚΟ 31 ΕΚ ΟΣΕΙΣ

2 H χρονιά µε µια µατιά ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Κατά το 2008, η Αρχή δέχθηκε νέες αναφορές. Σε σχέση µε το 2007 παρουσιάζεται αύξηση 3,23% των αναφορών που υποβλήθηκαν. Στο αρχείο τέθηκαν λόγω αναρµοδιότητας αναφορές (ποσοστό 25,8% επί του συνόλου των νέων αναφορών), α ριθµός µειωµένος κατά 1,7% σε σχέση µε το Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει αφενός ότι έχει αυξηθεί ο όγκος των αναφορών τις οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη διερευνά επί της ουσίας και αφετέρου ότι οι πολίτες είναι περισσότερο ενηµερωµένοι για τον ρόλο και τις αρµοδιότητες της Αρχής. Σηµειώνεται ότι ο αριθµός των εκτός αρµοδιότητας νέων αναφορών µειώνεται σταθερά τα τελευταία έξι χρόνια. Το 2002 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 39,40%. Το 2008 περατώθηκε η κατ ουσίαν διερεύνηση αναφορών. Ειδικότερα: Οι (55,67% επί των αναφορών) διαπιστώθηκε ότι ήταν βάσι- µες, δηλαδή η καταγγελία του πολίτη ήταν δικαιολογηµένη και υπήρχε κακοδιοίκηση. Οι (34,44% επί των αναφορών) διαπιστώθηκε ότι ήταν αβάσιµες, δηλαδή η διοίκηση είχε τηρήσει τη νοµιµότητα (οι πράξεις της διοίκησης ήταν σύννοµες). Σε 588 αναφορές (9,90%) διακόπηκε, για διάφορους λόγους, η έρευνα της Αρχής. Οι βάσιµες αναφορές είχαν κατά ένα µεγάλο ποσοστό θετική έκβαση. Αναλυτικότερα: Επιλύθηκαν, δηλαδή αποκαταστάθηκε το πρόβληµα που αντιµετώπιζε ο πολίτης, υποθέσεις, δηλαδή το 75,54% των βάσιµων αναφορών. εν επιλύθηκε, παρά τη διαµεσολάβηση και τις προτάσεις της Αρχής, το πρόβληµα που έθεταν 299 υποθέσεις, δηλαδή το 9,04% των βάσιµων αναφορών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις του ΣτΠ. Σε 258 αναφορές, δηλαδή στο 7,8% των βάσιµων αναφορών, η επίλυση στάθηκε αδύνατη για λόγους που αποδίδονται σε κενά της νοµοθεσίας και σε οργανωτικές αδυναµίες και δυσλειτουργίες της δηµόσιας διοίκησης. Τέλος, 252 (7,62%) υποθέσεις επιλύθηκαν χωρίς ενέργειες της Αρχής, από την ίδια την υπηρεσία ή ύστερα από παρέµβαση άλλου φορέα. Σε 67 αναφορές θίγονται ζητήµατα προσβολής δικαιωµάτων του παιδιού από ιδιώτη. Σε 33 από αυτές διαπιστώθηκε προσβολή των δικαιωµάτων του παιδιού, σε 6 δεν δια πιστώθη κε προσβολή, 22 αναφορές εκ κρε µούν, ενώ η έρευ να διακόπηκε σε 6 αναφορές κατά ιδιω τών για θέµατα δικαιω- µάτων του παιδιού. Προβλήµατα κακοδιοίκησης κατά το 2008 εντοπίστηκαν στους δήµους και τις κοινότητες (18,13%), στις ιευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής (13,50%), σε ΝΠΙ και ΕΚΟ (π.χ. ΕΗ, ΕΥ ΑΠ, ΟΠΕΚΕΠΕ) που εποπτεύονται από την Αρχή (10,45%), στους φορείς κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ 5,27%, ΟΑΕΕ 4,06%), στις νοµαρχίες (7,74%), στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (4,66%), στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (4,35%). Επισηµαίνεται πάντως ότι οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήµοι, κοινότητες) καθώς και οι ιευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζουν αξιοσηµείωτα ποσοστά επίλυσης των υποθέσεων για τις οποίες διαµεσολαβεί ο ΣτΠ, δηλαδή 85,40% και 94,68% αντίστοιχα. Ειδικά, όσον αφορά τις ιευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής, η βασική διοικη- 19

3 τική δυσλειτουργία τους συνεχίζει να είναι η υπέρβαση της προβλεπόµενης προθεσµίας για την έκδοση άδειας διαµονής, γεγονός που, εν πολ λοίς, οφείλεται σε σειρά οργανωτικών ελλείψεων που παρουσιάζει το σύστηµα διεκπεραίωσης των αδει ών διαµονής αλλοδαπών. Το πρόβλη µα εµφανίζεται εντο νότερο στην Πε ρι φέρεια Αττικής λόγω της µεγάλης συγκέντρωσης του αλλοδαπού πληθυσµού στη συ γκεκριµένη Περιφέρεια. ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΝΕΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ,57% ,26% ,58% ,83% 38,36% ,18% 37,28% ,38% 35% ,26% 31,91% ,56% 34,13% ,15% 3,83% 34,11% ,03% 29,16% 26,78% 12,03% ,28% 23,82% 27,33% 15,57% 24,44% 29,67% 11,32% 20% 29,45% 12,29% 19,84% 29,18% 13,40% 19,77% 28,17% 12,88% 19,64% 24,78% 16,13% 19,72% 20,56% 22,35% 20,54% 21,38% 22,90% 18,89% 20,47% 22,95% 19,51% 21,02% 20,38% ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑ 2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ % 32,9% 39,4% 34,9% 33,5% 31,2% 28,8% 27,5% 25,8% ,9% ,7% 76,1% 71% 67,1% 60,6% 65,1% 66,5% 68,8% 71,2% 72,5% 74,2% 0 95,3% ΕΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 20 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

4 ΓΡΑΦΗΜΑ 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΚΠΑΡΑΙΩΘΗΚΑΝ ΤΟ ,90% 34,44% Διακοπή έρευνας (9,90%) Μη διαπίστωση προβλήματος κακοδιοίκησης (34,44%) Διαπίστωση προβλήματος κακοδιοίκησης (55,66%) 55,66% ΓΡΑΦΗΜΑ 4 ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 7,62% 7,80% 75,54% 9,04% Επίλυση του προβλήματος κακοδιοίκησης ύστερα από ενέργειες της Αρχής (75,54%) Μη επίλυση του προβλήματος κακοδιοίκησης μη αποδοχή των προτάσεων της Αρχής (9,04%) Αδυναμία επίλυσης (νομοθετικό κενό, οργανωτικές δυσλειτουργίες) (7,80%) Επίλυση χωρίς ενέργειες της Αρχής (7,62%) ΓΡΑΦΗΜΑ 5 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ( ) 3,74% 64,32% 31,94% Έγιναν αποδεκτές (31,94%) Δεν είχαν γίνει αποδεκτές έως τις (64,32%) Απορρίφθηκαν (3,74%) H ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 21

5 ΓΡΑΦΗΜΑ 6 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ % Δήμοι Κοινότητες (ΟΤΑ Α βαθμού) Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ (υπαγόμενα στην αρμοδιότητα της Αρχής) Υπουργεία* Νομαρχίες (ΟΤΑ Β βαθμού) Φορείς κοινωνικής ασφάλισης** ΙΚΑ Υπηρεσίες εποπτευόμενες από υπουργεία*** Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης ΟΑΕΕ Περιφέρειες ΟΓΑ 18,13% 13,53% 10,45% 9,21% 7,74% 5,01% 5,27% 4,92% 4,66% 4,35% 3,86% 4,06% 3,17% 2,16% Φορείς πρόνοιας και παροχής υγείας ΥΠΕΧΩΔΕ 1,93% 1,58% * Όσα δεν περιλαμβάνονται ονομαστικά στο γράφημα. ** ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ, επικουρικά ταμεία κ.λπ. *** ΟΑΕΔ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, επιμελητήρια κ.λπ. 22 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

6 ΓΡΑΦΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΥΓΑΝ ΣΤΟΝ ΣτΠ (υπολογισμός ανά κατοίκους) 5,2 7,1 6,4 7,4 5,3 7,5 11,6 6,5 6,6 15,7 ΓΡΑΦΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ Π (υπολογισμός ανά κατοίκους) 6,6 8,7 ΠΗΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, στοιχεία απογραφής ,0 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 5,2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 7,1 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 6,4 ΗΠΕΙΡΟΣ 7,4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5,3 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 6,6 ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ Α 6,5 ΑΤΤΙΚΗ 15,7 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 11,6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 6,6 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7,5 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8,7 ΚΡΗΤΗ 8,0 ΠΗΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, στοιχεία απογραφής H ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 23

7 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Για θέµατα ιδιαίτερης σοβαρότητας και µείζονος σηµασίας, ο ΣτΠ συντάσ - σει ειδικές εκθέσεις τις οποίες υποβάλλει στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιεί στους καθ ύλην αρµόδιους υπουργούς. Κατά το 2008 ο ΣτΠ εκπόνησε δύο ειδικές εκθέσεις: ΤΑΚΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Αφού εξέτασε πολλές αναφορές κρατουµένων, ο ΣτΠ διαπίστωσε ότι: Οι απορριπτικές αποφάσεις για τη χορήγηση τακτικής άδειας συχνά δεν λαµβάνονται αποκλειστικά µε τα κριτήρια που θέτει ο Σωφρονιστικός Κώδικας και δεν διαθέτουν την απαιτού- µενη ειδική αιτιολογία. Τα αρµόδια συµβούλια εφαρµόζουν τη νοµοθεσία χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους ένα ενιαίο σώµα ερµηνευτικών κατευθύνσεων το οποίο να ακολουθούν. Ο ΣτΠ πρότεινε: Να συγκεκριµενοποιηθούν τα ουσιαστικά κριτήρια του νόµου και να καθοριστούν οι δείκτες οι οποίοι θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τα συµ βούλια κατά την κρίση των σχετικών αιτηµάτων. Να διασαφηνιστούν τα δεδοµένα που δεν επιτρέπεται να λαµβάνονται υπόψη κατά την κρίση των αιτηµάτων για άδεια (π.χ. υπόλοιπο ποινής, µετάνοια). Να υπάρχει αµοιβαία ενηµέρωση µεταξύ των καταστηµάτων κράτησης σε περίπτωση µεταγωγής. Να οριστούν οι ελάχιστες παράµετροι για την αιτιολόγηση των αποφάσεων και να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικοί έλεγχοι των απορριπτικών αποφάσεων από κάθε κατάστηµα κράτησης. Ως απάντηση στις διαπιστώσεις και τις προτάσεις της έκθεσης, το Υπουργείο ικαιοσύνης απηύθυνε εγκύκλιο προς τους διευθυντές των φυλακών, µε την οποία απλώς υπενθύµιζε την υποχρέωσή τους να αιτιολογούν τις απορριπτικές αποφάσεις. Επειδή οι τακτικές άδειες αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για τη σωφρονιστική πολιτική της χώρας, ο ΣτΠ εκτι- µά ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο ιδιαίτερης µέριµνας από το Υπουργείο ικαιοσύνης.* ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Ο ΣτΠ, αξιοποιώντας την εµπειρία του από τη διερεύνηση δεκάδων αναφορών σχετικά µε τη λειτουργία των κοι- µητηρίων, συνέταξε ειδική έκθεση στην οποία παρουσιάζει συνοπτικά τα σηµαντικότερα κατά την κρίση του σχετικά προβλήµατα. Ο ΣτΠ θεωρεί ότι χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης από τις αρµόδιες υπηρεσίες τα παρακάτω ζητήµατα:* Η έλλειψη χώρου στα κοιµητήρια των µεγάλων αστικών κέντρων. Η υιοθέτηση και η ουσιαστική υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων απόδοσης τιµής µε σεβασµό στις κοσµοθεωρητικές αντιλήψεις του νεκρού (λ.χ. αποτέφρωση, εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης και φύλαξης των οστών). Η πιστή τήρηση από τις δηµοτικές αρχές των κανόνων λειτουργίας των κοι- µητηρίων (λ.χ. σεβασµός των δικαι - ω µάτων χρήσης οικογενειακού τάφου, διαδικασίες ανακοµιδής). Η αναθεώρηση των κανονισµών λειτουργίας των κοιµητηρίων σύµφωνα µε τα σηµερινά δηµογραφικά δεδο- µένα και τις ανάγκες. Η αναθεώρηση των τελών για το δικαίωµα χρήσης τάφου ώστε να κα θι - ερωθούν αναλογικά ίσοι όροι για ό λους τους µόνιµους κατοίκους ενός δήµου σύµφωνα µε την αρχή της ανταποδοτικότητας. Η τρέχουσα διαδικασία ενταφιασµού των νεο γνών. 24 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

8 ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ο ΣτΠ επιλαµβάνεται αυτεπάγγελτα θε- µάτων που κρίνονται ιδιαιτέρως σοβαρά και εµπίπτουν στις αρµοδιότητές του. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ο ΣτΠ διεξήγαγε αυτεπάγγελτη έρευνα στις πληγείσες από τις καταστρεπτικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007 περιοχές, προκειµένου να διακριβωθούν τα µέτρα που έχουν ληφθεί ή που πρόκειται να ληφθούν για τους πυροπαθείς, για την αποκατάσταση των περιοχών αυτών και για την αποτροπή παρόµοιων φαινοµένων. Ο Συνήγορος του Πολίτη, Βοηθοί Συνήγοροι και µέλη του επιστηµονικού προσωπικού της Αρχής επισκέφθηκαν πυρόπληκτες περιοχές των νοµών Ευβοίας, Ηλείας και Λακωνίας. Πραγµατοποιήθηκαν συσκέψεις µε τους αρ- µόδιους φορείς (Περιφέρειες, νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήµοι, δασικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες, Οργανισµός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας κ.ά.) και συζητήσεις µε τους κατοίκους πυρόπληκτων χωριών. Έτσι, η Αρχή διαµόρφωσε σφαιρική ει κόνα για τα προβλήµατα και για τα µέτρα ενίσχυσης του αγροτοκτηνοτροφικού πληθυσµού και διαπίστωσε την ανάγκη να εκπονηθεί σχέδιο για την οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση των περιοχών. Έµφαση δόθηκε στα αναγκαία µέτρα για την οργάνωση, τη στελέχωση και τον συντονισµό των υπηρεσιών προκειµένου να αποφευχθούν παρόµοια καταστρεπτικά φαινόµενα στο µέλλον. Για το ζήτηµα αυτό εκπονείται ειδική έκθεση, η οποία θα δηµοσιοποιηθεί µέσα στο 2009.* ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς , υπήρξε µεγάλος αριθ- µός δηµοσιευµάτων αλλά και τηλεφωνικών κλήσεων προς τον Συνήγορο του Παιδιού που έθεταν το ζήτηµα της αριθµητικής επάρκειας και της καταλληλότητας των δηµόσιων νηπια - γωγείων. Το ζήτηµα αυτό προέκυψε επιτακτικά λόγω αφενός της καθιέρωσης, από το 2007, της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από το 5ο έτος ηλικίας των παιδιών και αφετέρου της λήξης της µεταβατικής διάταξης σχετικά µε τη δυνατότητα των νηπίων αυτής της ηλικίας να φοιτούν σε δηµοτικούς και ι διωτικούς παιδικούς σταθµούς που δεν έχουν αδειο δότηση ως νηπιαγωγεία. Ο ΣτΠ, λαµβάνοντας υπόψη το δικαίω - µα όλων των νηπίων να έχουν ποιοτική και δωρεάν εκπαίδευση που να αρ- µόζει στις εκπαιδευτικές ανάγκες της ηλικίας τους, αποφάσισε να διενεργήσει αυτεπάγγελτη έρευνα για να διακριβώσει εάν, ύστερα από τη νέα νο- µοθετική ρύθµιση, υπάρχουν νήπια που δεν έχουν πρόσβαση στη δηµόσια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία είναι σε εξέλιξη, συλλέγονται στοιχεία µέσω των διευθύνσεων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και πραγµατοποιούνται επισκέψεις σε επιλεγµένα νηπιαγωγεία, µε στόχο η Αρχή να απο κτήσει ιδίαν αντί ληψη για την κατάστασή τους και τις συνθήκες λειτουργίας τους. H ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 25

9 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Εάν κατά τη διερεύνηση υπόθεσης ο ΣτΠ διαπιστώσει παράνοµη συµπεριφορά πολλές φορές συνίσταται στην άρνηση συνεργασίας µε την Αρχή λειτουργού, υπαλλήλου ή µέλους της διοίκησης, µπορεί να προκαλέσει την πειθαρχική δίωξη του υπαιτίου ή, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο, να προτείνει τη λήψη πρόσφορων µέτρων. Στην περίπτωση αυτή συντάσσει έκθεση, την οποία διαβιβάζει στο αρµόδιο για τον πειθαρχικό έλεγχο όργανο. Σηµειώνεται ότι η άρνηση συνεργασίας µε τον ΣτΠ συνιστά, υπό προϋποθέσεις, ποινικό αδίκηµα. Η ποινική δίωξη ασκείται µόνον εφόσον υποβληθεί σχετική έκ θεση από την Αρχή προς τον αρµόδιο εισαγγελέα. Ο ΣτΠ, κατά το 2008, ζήτησε να διε - νεργηθεί πειθαρχικός έλεγχος από: Την Περιφέρεια Αττικής εις βάρος του ηµάρχου Αχαρνών. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή ο δήµαρχος αρνήθηκε να συνεργαστεί µε τον ΣτΠ στη διεξαγωγή έρευνας σχετικά µε τη µη εφαρµογή απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου, δυνάµει της οποίας ακυρώθηκε τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου, και την αντ αυτού εφαρ- µογή της τροποποίησης (υπόθεση 17689/2005). Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών εις βάρος υπαλλήλων της Κτηµατικής Υπηρεσίας Αργολίδας. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή οι εν λόγω υπάλληλοι καθυστέρησαν να προωθήσουν τη διαδικασία επανακαθορισµού παλαιού αιγιαλού. Η Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ζήτησε από τον Οικονοµικό Επιθεωρητή Πελοποννήσου να ξεκινήσει την έρευνα και να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση (υπόθεση 9260/2005). Τον Νοµάρχη Θεσσαλονίκης εις βάρος υπαλλήλων της Πολεοδοµίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΝΑ) Θεσσαλονίκης. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή οι εν λόγω υπάλλη - λοι παρέλειψαν να επιβάλουν πρόστιµο για αυθαίρετη κατασκευή και καθυστέρησαν να χορηγήσουν στον καταγγέλλοντα την έκθεση αυτοψίας για το αυθαίρετο. Συνέπεια αυτού ήταν, µεταξύ άλλων, η απώλεια δη- µόσιων εσόδων λόγω της εκ των υστέρων καθαίρεσης της αυθαίρετης κατασκευής και της αδυναµίας βεβαίωσης των αυθαιρεσιών. Η διεύθυνση της πολεοδοµίας υποστήριξε ότι οι υπάλληλοί της κινήθηκαν σύµφωνα µε καθιερωµένες πρακτικές της υπηρεσίας. Ο νοµάρχης δεν έχει αναλάβει καµία σχετική πρωτοβουλία (υπόθεση 10843/2007). Την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας εις βάρος του ηµάρχου Ρίου. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή ο δή- µαρχος δεν έλαβε µέτρα για την αποκατάσταση αυθαίρετης παρέµβασης ιδιωτών (διάνοιξη δρόµου) στον αιγιαλό των Αραχωβίτικων Ρίου. Ύστερα από την παρέµβαση του ΣτΠ, ο ή- µαρχος Ρίου, σε απαντητικό του έγγραφο, αναφέρει ότι προέβη στη λήψη µέτρων (ανάθεση πράξης αναλογισµού για την εφαρµογή της γραµµής του αιγιαλού, σήµανση για απαγόρευση της διέλευσης οχηµάτων από τον διανοιχθέντα δρόµο) για την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας στην περιοχή (υπόθεση 3296/ 2007). Την Περιφέρεια Αττικής εις βάρος του ηµάρχου Νέας Μάκρης. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή οι υπηρεσίες του δήµου προέβησαν σε αυθαίρετες επιχωµατώσεις στην περιοχή βόρεια της πρώην αµερικανικής βάσης της Νέας Μάκρης και επειδή ο δή- µος λειτουργούσε χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων ο οποίος δεν πληρούσε τις νόµιµες προδιαγραφές. Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Αττικής κάλεσε τον δήµαρχο σε απολογία (υπόθεση 20742/2007). Τη ΝΑ Αθηνών Πειραιώς εις βάρος των µελών της επιτροπής της νοµαρχίας που είναι αρµόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε γιατί το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας µε πόρισµά του επέρριπτε στα µέλη της επιτροπής ευθύνες για πληµµελή έλεγχο σχετικά µε τη λειτουργία ιδιωτικής κλινικής. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι το πόρισµα της ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε Ε) που διενεργήθηκε ήταν απαλλακτικό. Τον διευθυντή µονάδας υγείας του ΙΚΑ εις βάρος γιατρού. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε γιατί ο γιατρός αρνήθηκε να εξετάσει επείγον περιστα- 26 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

10 τικό και φέρθηκε µε απρέπεια σε ασθενή. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι διενεργήθηκε πειθαρχικός έλεγχος εις βάρος του γιατρού και του επιβλήθηκε πρόστιµο ίσο µε το µισό των µηνιαίων αποδοχών του. Τη διοίκηση του Βοστάνειου Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης εις βάρος γιατρού. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή ο γιατρός απουσίαζε από την εφηµερία του µε αποτέλεσµα να προξενηθεί βλάβη στην υγεία ασθενούς λόγω λανθασµένης διάγνωσης. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι το πόρισµα της Ε Ε επέρριπτε ευθύνες στον γιατρό και του επέβαλλε την ποινή της έγγραφης επίπληξης. Τη ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας και Υγιεινής της ΝΑ Θεσσαλονίκης εις βάρος υπαλλήλου της. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή ο υπάλληλος αρνήθηκε αναιτιολόγητα να παραλάβει από γιατρό αίτηση για έναρξη ειδικότητας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα να παραταθεί ο χρόνος αναµονής για τον ενδιαφερόµενο κατά 18 περίπου µήνες. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι το πόρισµα της Ε Ε δεν απέδωσε ευθύνες σε συγκεκριµένο υπάλληλο και ότι ο νοµάρχης προέβη σε έγγραφες συστάσεις προκειµένου να µην επαναληφθεί το φαινόµενο. Τη διοίκηση του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γ. Γεννηµατάς» εις βάρος µελών του προσωπικού του νοσοκοµείου. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή, αντί να διενεργηθεί µαγνητική τοµογραφία σε ασθενή µέσα στο νοσοκοµείο, τον παρέπεµψαν σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο µε αποτέλεσµα ο ασθενής να επιβαρυνθεί οικονοµικά. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι το πόρισµα της Ε Ε δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισµούς του ασθενούς και δεν απέδωσε ευθύνες στο προσωπικό του νοσοκοµείου. Τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκοµείου υτικής Αττικής εις βάρος µελών του προσωπικού του νοσοκοµείου. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε επειδή η πληµµελής νοσηλεία και η καθυστέρηση στη µετάγγιση αίµατος σε ασθενή είχαν ως αποτέλεσµα ο ασθενής να καταλήξει από αιµορραγία. Ο ΣτΠ ενη- µερώθηκε ότι, σύµφωνα µε την προκαταρκτική έρευνα που πραγµατοποίησε γιατρός του νοσοκοµείου, ο χειρισµός του περιστατικού ήταν σύµφωνος µε τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης και το νοσοκοµείο έκρινε ότι δεν έπρεπε να προχωρήσει σε διενέργεια Ε Ε. Τη διοίκηση του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκοµείου Αττικής «ΚΑΤ» εις βάρος µελών του προσωπικού του νοσοκοµείου. Ο πειθαρχικός έλεγχος ζητήθηκε γιατί κατά τη µεταφορά ασθενούς σε άλλο νοσοκοµείο της Αθήνας χάθηκαν στοιχεία από τον φάκελό του. Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε ότι έγιναν συστάσεις στο προσωπικό να επιδεικνύει περισσότερη προσοχή, χωρίς ωστόσο να διενεργηθεί Ε Ε. Στη συνέχεια, ακολούθησε αγωγή για αποζηµίωση εκ µέρους του ασθενούς και ο ΣτΠ έθεσε την υπόθεση στο αρχείο λόγω εκκρεµοδικίας. Ολοκλήρωση Ε Ε Ο ΣτΠ ενηµερώθηκε από τη διοίκηση του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκο- µείου Αθηνών «Ευαγγελισµός» ότι ολοκληρώθηκε η Ε Ε τη διεξαγωγή της οποίας η Αρχή ζητούσε συνεχώς από το 2006 σχετικά µε καταγγελία ασθενούς για πληµµελή νοσηλεία από την οποία προκλήθηκε βλάβη στην υγεία του. Το πόρισµα της Ε Ε δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισµούς του ασθενούς και δεν απέδωσε ευθύνες σε κανένα από τα µέλη του νοσηλευτικού ή του ιατρικού προσωπικού. ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ Εάν κατά τη διερεύνηση υπόθεσης προ κύψουν αποχρώσες ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, υπάλληλο ή µέλος της διοίκησης, ο ΣτΠ υποχρεούται να διαβιβάσει σχετική έκθεση στον αρµόδιο εισαγγελέα. Ο ΣτΠ, κατά το 2008, παρέπεµψε δύο υποθέσεις: Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πύργου. Η υπόθεση αφορά ρύπανση του περιβάλλοντος από τη λειτουργία δύο τουρσοποιείων και ενός τυροκοµείου στην περιοχή των Λακών του δηµοτικού διαµερίσµατος Χαβαρίου του ήµου Αµαλιάδας Ηλείας. Οι µονάδες αυτές λειτουργούσαν χωρίς τις απαιτούµενες άδειες και ρύπαιναν κατ εξακολούθηση το περιβάλλον µε τα απόβλητά τους. Ο ΣτΠ διαπίστωσε τη συστηµα - τική παράλειψη οφειλόµενων ενεργειών και την άρνηση εκ µέρους υπηρεσιών της Νοµαρχίας Ηλείας να συνεργαστούν. Ύστερα από την παραποµπή στον εισαγγελέα, οι υπηρεσίες της νοµαρχίας συνεργάστηκαν µε την Αρχή. Ωστόσο, το θέµα της ουσίας των υπηρεσιακών παραλείψεων παραµένει (υπόθεση 3696/2001). Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης. Η υπόθεση αφορά σοβαρές πληµ- µέλειες του ηµάρχου Τοπείρου, ως προς το νοµότυπον της σύγκλησης σε συνεδρίαση της δηµαρχιακής επιτροπής. Αντικείµενο της συνεδρίασης ήταν ζητήµατα που αφορούσαν απευθείας αναθέσεις δηµόσιων έργων (υπόθεση 2193/2008). Τέλος, στην υπόθεση παραποµπής στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών του πρώην ηµάρχου Αµαρουσίου για την τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων κατά παράβαση του Ν. 2946/2001 (βλ. Ετήσια έκθεση 2007, σ. 273) διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση από τις δικαστικές αρχές (υπό - θεση 13020/2006). H ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 27

11 ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η θετική εµπειρία του ΣτΠ σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των αυτοψιών, ιδίως όταν πρόκειται για πολεοδοµικά και περιβαλλοντικά θέµατα, τις συνθήκες διαβίωσης των Τσιγγάνων, την κράτηση αλλοδαπών, ζητήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και προνοιακών δοµών, τη λειτουργία ιδρυµάτων για παιδιά κ.λπ., επιβεβαιώ νεται συνεχώς. Συχνά, χρειάζεται να πραγµατοποιη - θούν και συναντήσεις εργασίας µε τους εµπλεκόµενους φορείς, µε στόχο την ανταλλαγή γνώσης και εµπειρίας αλλά και για την επίλυση των επί- µαχων ζητηµάτων. Ο ΣτΠ, κατά το 2008, πραγµατοποίησε περίπου 44 αυτοψίες και 56 συναντήσεις εργασίας, ορισµένες από τις οποίες, ανάλογα µε το θεµατικό αντικείµενο, αναδεικνύονται στα επί µέρους σχετικά κεφάλαια της έκθεσης.* ΗΜΕΡΙ Α: «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» Ύστερα από πρωτοβουλία του ΣτΠ, πρα γµατοποιήθηκε στις 12 εκεµβρίου 2008 στα γραφεία της Αρχής ηµερίδα για την προστασία των λιµνών. Στόχος της ηµερίδας ήταν να αναλύσει τα µέσα για την αποτελεσµατική προστασία του οικοσυστήµατος των λι- µνών, ανιχνεύοντας το οµιχλώδες νο- µικό πλαίσιο προστασίας και προσεγγίζοντας τα διοικητικά µέτρα προστασίας στην πράξη. Ενεργό συµµετοχή µε εισηγήσεις και παρεµβάσεις στην ηµερίδα είχαν ακαδηµαϊκοί, δικαστικοί λειτουργοί, στελέχη του ΥΠΕΧΩ Ε, ειδικοί επιστήµονες του ΣτΠ, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ΜΚΟ κ.ά.* Ο ΣΤΠ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΣτΠ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατεθεί από το Σύνταγ- µα, εµφανίζεται ενώπιον κοινοβουλευτικών επιτροπών µε σκοπό την ενη- µέρωση του κοινοβουλίου για ειδικότερα θέµατα της αρµοδιότητάς του. Ο Συνήγορος του Πολίτη εµφανίστηκε ενώπιον: Της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Ισότητας και ικαιωµάτων του Ανθρώπου, στις 27 Φεβρουαρίου, συνοδευόµενος από τον Βοηθό Συνήγορο, υπεύθυνο του Κύκλου ικαιωµάτων του Παιδιού. Ενηµέρωσαν την επιτροπή σχετικά µε ζητήµατα προάσπισης των δικαι - ω µάτων του παιδιού. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην αντιµετώπιση φαινο- µένων εµπορίας παιδιών, παιδικής πορνείας και πορνογραφίας. Της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και ιαφάνειας, στις 28 Φεβρουαρίου, συνοδευόµενος από τον Βοηθό Συνήγορο, υπεύθυνο του Κύκλου ικαιωµάτων του Παιδιού. Ενη- µέρωσαν τα µέλη της επιτροπής για θέ- µατα αρµοδιότητας του ΣτΠ, µε ιδιαίτερη έµφαση σε ζητήµατα προστασίας των ανηλίκων από τα ΜΜΕ. Της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και ιαφάνειας, στις 19 Ιουνίου, συνοδευόµενος από όλους τους Βοηθούς Συνηγόρους. Ο ΣτΠ παρουσίασε τη δραστηριότητα της Αρχής και ενη- µέρωσε τα µέλη της επιτροπής για τα ζητήµατα που αναδεικνύονται στην Ετήσια έκθεση ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

12 ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ο ΣτΠ κατά καιρούς αποστέλλει µέλη του επιστηµο νικού προσωπικού στην περιφέρεια της χώρας. Στόχος αυτών των επισκέψε ων είναι να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της περιφέρειας να ε νηµερωθούν άµεσα για τις αρµοδιότητες του ΣτΠ και να καταθέσουν αναφορές. Πα ράλληλα, οι εκπρόσωποι της Αρχής αξιοποιούν την ευκαιρία και πραγµατοποιούν συσκέψεις µε παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών δηµόσιων υπηρεσιών εν γένει για τα θέµατα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, και έρχονται σε επαφή µε τα τοπικά ΜΜΕ. Το 2008, ο ΣτΠ επισκέφθηκε: Την Καλαµάτα (30 Ιουνίου 1 Ιουλίου). Πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη µε τους τοπικούς φορείς και µε τον Νο- µάρχη Μεσσηνίας και πρόεδρο της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. Εκπρόσωποι του ΣτΠ συναντήθηκαν µε µεγάλο αριθµό πολιτών, οι οποίοι κατέθεσαν αναφορές και ενηµερώθηκαν για τις αρµοδιότητες της Αρχής.* Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (8 9 εκεµβρίου). Στη Λαµία, σε συνάντηση στην οποία παρέστησαν ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας, ο νοµάρχης και εκπρόσωποι από φορείς της περιοχής, παρουσιάστηκαν οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Αρχής. Επίσης, πολίτες κατέθεσαν αναφορές και ενηµερώθηκαν για θέµατα που τους απασχολούν και εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του ΣτΠ. Το κλιµάκιο του ΣτΠ δέχθηκε πολίτες και στο Καρπενήσι. Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας που διεξάγει στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007, ο ΣτΠ επισκέφθηκε: Την Εύβοια (3 5 Ιουλίου). Το κλι- µάκιο του ΣτΠ συµµετείχε στη Χαλκίδα σε σύσκεψη µε τον νοµάρχη, τις δη- µοτικές αρχές, φορείς και υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, της Περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης που εµπλέκονται στις διαδικασίες αποκατάστασης και πρόληψης. Ο ΣτΠ επισκέφθηκε επίσης οικισµούς που υπέστησαν µεγάλες καταστροφές, όπως είναι τα χωριά Τραχήλι ( ήµος Ταµυνέων), Κρεµαστό ( ήµος Κονιστρών) και Μίστρος ( ήµος ιρφύων). Μέλη του προσωπικού της Αρχής συζήτησαν µε τους πολίτες, συµπλήρωσαν ερωτηµατολόγια τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στην περαιτέρω διερεύνηση του ζητήµατος και παρέλαβαν αναφορές. Τέλος, το κλιµάκιο του ΣτΠ επισκέφθηκε τα Στύρα, όπου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εργασίας µε τη δήµαρχο και υπαλλήλους της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης. Μετά την επίσκεψη, ο ΣτΠ απέστειλε σε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες έκ θεση µε τις πρώτες διαπιστώσεις του, προκειµένου να ανοίξει ο διάλογος για την αποτελεσµατικότερη ενίσχυση των πυροπαθών, την άµεση λήψη µέτρων πυροπροστασίας και την υλοποίηση των µέτρων αποκατάστασης του περιβάλλοντος.* Την Ηλεία (13 16 Οκτωβρίου) και τη Λακωνία (10 12 Νοεµβρίου). Οι εκπρόσωποι του ΣτΠ συµµετείχαν σε συσκέψεις µε φορείς των δύο νοµών, οι οποίοι εµπλέκονται στην υλοποίηση των µέτρων αποκατάστασης και πρόληψης. Στην Ηλεία ο ΣτΠ επισκέ φθηκε τους πυρόπληκτους οικισµούς των δήµων Φολόης, Ωλένης, Ζαχάρως, Α λιφείρας και Ανδρίτσαινας. Στη Λακωνία τους δήµους Θεραπνών και Οιτύλου, καθώς και πυρόπληκτους οικισµούς στον Πάρνωνα. Οι εκπρόσωποι του ΣτΠ δέχθηκαν αναφορές από πολίτες, επισκέφθηκαν υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και οργάνωσαν επί µέρους συσκέψεις για περιβαλλοντικά θέµατα.* H ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 29

13 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μέλη του επιστηµονικού προσωπικού του ΣτΠ συµµετείχαν σε εκπαιδευτικά και σε επιµορφωτικά σεµι - νάρια, τα οποία οργανώθηκαν από ποι κίλους φορείς της δηµόσιας διοίκησης, µε στόχο την αξιοποίηση της εµπειρίας της Αρχής. Αναφέρονται ενδεικτικά: το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Νεοπροσληφθέντων Υπαλλήλων του ΙΚΑ, τα προγράµµατα του Ινστι - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΚΟ Ο ΣτΠ επιχειρεί να θεµελιώσει συστηµατική συνεργασία µε ΜΚΟ προκειµένου να προσεγγίσει κατηγορίες του πληθυσµού που ανήκουν σε ιδιαίτερα ευάλωτες οµάδες και αδυνατούν, για ποικίλους λόγους, να έχουν πρόσβαση στην Αρχή. Με αυτόν τον στόχο ο ΣτΠ: Συνέχισε τη λειτουργία του δικτύου για την αµοιβαία ενηµέρωση και πληροφόρηση σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων και την κοινωνική στήριξη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, όπως είναι οι Τσιγγάνοι και οι αιτούντες άσυλο. Το δίκτυο λειτουργεί συστη- µατικά και αποδεικνύεται ότι σταδιακά επιτυγχάνονται οι στόχοι του που είναι: α) να διευκολύνει την πρόσβαση των µελών των ευάλωτων αυτών οµάδων στις υπηρεσίες διαµεσολάβησης του ΣτΠ για την προάσπιση των δικαιω - µάτων τους, και β) να καλύψει το έλλειµ µα πληροφόρησης και ειδικής τεχνογνωσίας που αντιµετωπίζουν πολλοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο τούτου Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέ - ντρου ηµόσιας ιοίκησης (διοίκηση οργανισµών, κοινωνική πολιτική, διοίκηση υπηρεσιών υγείας, εργαστήριο µε θέµα «Έλεγχος της διοικητικής δράσης: Μελέτη περιπτώσεων», επιµορφωτικό πρόγραµµα µε θέµα: «Φαινόµενα παιδικής βίας»), εκπαιδευτικές συναντήσεις που οργανώνουν σύµβουλοι πρωτοβάθµιας και αυτό όσον αφορά σχετικές νοµοθετικές και νοµολογιακές εξελίξεις.* Πραγµατοποίησε, στις 16 Οκτωβρίου, συνάντηση εργασίας µε ΜΚΟ που ασχολούνται µε τα δικαιώµατα του παιδιού µε αντικείµενο συζήτησης: α) τη δυνατότητα συνεργασίας του Συνηγόρου του Παιδιού µε τις ΜΚΟ και την προοπτική να δηµιουργηθεί δίκτυο για την παρακολούθηση της εφαρµογής της ιεθνούς Σύµβασης για τα ικαιώµατα του Παιδιού, και β) την από κοινού προώθηση προς τους ευρωπαϊκούς θεσµούς των θέσεων των ΜΚΟ που ασχολούνται µε τα δικαιώ- µατα του παιδιού. Στη συνάντηση συµ- µετείχαν 65 σύνεδροι από 40 ΜΚΟ, η διεθνής οργάνωση «Eurochild» και εκπρόσωποι της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς και του Παρατηρητήριου για τα ικαιώµατα του Παιδιού. Πραγµατοποίησε, στις 16 εκεµβρίου, συνάντηση γνωριµίας µε ΜΚΟ, επαγγελµατικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε θέµατα που σχετίζονται µε θέµατα φύλου. Στη συνάντηση ενη- δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κ.λπ. Επίσης, ο ΣτΠ, σε συνεργασία µε τη Σχολή Επιµόρφωσης του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, διοργά - νωσε επιµορφωτικό σεµινάριο στη Ρόδο (13 14 Οκτωβρίου) µε θέµα «Η φορολογική διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών Ο ρόλος του ΣτΠ στην επίλυση προβληµάτων». µερώθηκαν οι φορείς για τη σύσταση και τη λειτουργία του νέου Κύκλου του ΣτΠ για ζητήµατα ισότητας των φύλων, ανταλλάχθηκαν απόψεις και διερευνήθηκε η δυνατότητα συνεργασίας της Αρχής µε τις ΜΚΟ.* 30 ΕΤHΣΙΑ EΚΘΕΣΗ 2008

14 ΕΚ ΟΣΕΙΣ Κατά το 2008, ο ΣτΠ εξέδωσε: Ηµερολόγιο για το 2009, το οποίο απέστειλε σε επιλεγµένους αποδέκτες. Τα πρακτικά της ηµερίδας «Το δέ - ντρο και το δάσος» την οποία οργάνωσε ο ΣτΠ (εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα/Κο µο τηνή). Ενηµερωτικά φυλλάδια που αφορούν γενικά τον θεσµό του ΣτΠ και απευθύνονται σε όλους τους πολίτες, αλλά και ειδικό φυλλάδιο για την ενη- µέρωση του κοινού σχετικά µε θέµατα ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας. O ΣτΠ εκδίδει τριµηνιαίο ηλεκτρονικό ενηµερωτικό δελτίο, στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο της Αρχής (πορίσµατα, προτάσεις, έρευνες, αυτοψίες, συναντήσεις εργασίας, διεθνείς σχέσεις κ.λπ.). Στόχος του ΣτΠ είναι να διευρύνει το φάσµα των συνο- µιλητών του και να έχει µια συνεχή, αδιαµεσολάβητη και αµφίδροµη επικοινωνία µε τους πολίτες. * Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΣτΠ είτε επίσης το τριµηνιαίο ενηµερωτικό ηλεκτρονικό δελτίο του ΣτΠ H ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 31

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 33 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡHΣΕΙΣ 36 ΚΟΙΝΩΝΙΚH EΝΤΑΞΗ ΤΩΝ MΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 37 ΙΑΣΦAΛΙΣΗ ΝOΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝHΣ 37 EΚΠΤΩΣΗ ΑΠO ΤΗ ΝΟΜΙΜOΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΥΠΙΚΟYΣ ΛOΓΟΥΣ 37 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 37 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ 37 ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 38 ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 38 Α ΕΙΕΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΙΑΜΟΝΗΣ 38 Α ΕΙΕΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ 38 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 39 ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ 39 ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 39 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ 39 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 40 ΗΜΟΣΙΑ ΙΟIΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕIΣ ΟΜA ΕΣ 40 ΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΡΟΜΑ 41 ΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 42 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ 43 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 43 ΙΘΑΓEΝΕΙΑ ΕΤΕΡOΤΗΤΑ 44 ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ 44 ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ 44 ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ 45 ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ 46 ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 46 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 47 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 47 ΗΜOΣΙΑ ΑΣΦAΛΕΙΑ, ΗΜOΣΙΟ ΣΥΜΦEΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 47 Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 47 ΠΑΡΕΚΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 47 ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ 48 ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ 48 ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 48 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ 49 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 49 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 49 ΕΚ ΟΧΕΣ ΠΕΡΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 50 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

H χρονιά με μια ματιά

H χρονιά με μια ματιά H χρονιά με μια ματιά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 19 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 24 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24 ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 24 ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0

Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 1 Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης 2.0 Αθήνα 2014 Κώδικας Λειτουργίας Συμπαραστάτη Σελίδα 2 ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη: Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα

ΑΙΤΗΣΗ. O Αιτών /Η Αιτούσα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr ΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka.

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka. Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. 112035/2341 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητικά παιδιά και Συνήγορος του Πολίτη

Διαβητικά παιδιά και Συνήγορος του Πολίτη Διαβητικά παιδιά και Συνήγορος του Πολίτη Ιωάννα Αρσενοπούλου, Ιατρός ΜSc Διοίκηση Υπηρ. Υγείας & MSc Διατροφική Ιατρική Ειδκή Επιστήμονας Τομέας Κοινων. Προστασίας- Υγείας ΣτΠ email: arsenopoulou@synigoros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ : 2014 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β ) Οικονομικοί Επιθεωρητές και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. πρώην Σ.Δ.Ο.Ε). Στο προηγούμενο θέμα αναφέραμε τις αρμοδιότητες ελέγχου των

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16-11-2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ: Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Ο ήµος Καλαµάτας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Βοηθοί Συνήγοροι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση.

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΒΟΩΡΣ-ΨΞΞ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφ.: Καραµούτσιου Βασιλική Ταχ. /νση : Θέρµη, ηµοκρατίας 1 Τηλ.: 2313-300700,747 Fax: 2310-478201

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

3176/13-12-13, ) &, & 1

3176/13-12-13, ) &, &  1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΜ. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Φ. 429.1/ 47 /354987 (ΦΕΚ 3176/13-12-13,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 35/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 35/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 677/22-6-2011 Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Συνεδριάζοντας µε την κάτωθι σύνθεση Πρόεδρος: Θεόδωρος Κουρίδης Μέλη: Σαράκης

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΘ-ΝΝΨ. Αθήνα: 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. 106 77 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης

µέχρι την ηλικία που αυτά θα πάνε στο Δηµοτικό άδεια ίδρυσης Μετά τα όσα έχουν γραφεί και ειπωθεί σχετικά µε το θέµα των Νηπιαγωγείων εντός Παιδικών Σταθµών -και για να µπουν τα πράγµατα στη θέση τους και να αποκατασταθεί η αλήθεια, ώστε όλοι οι εµπλεκόµενοι να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ I. Η σχέση µεταξύ ανώνυµης εταιρίας και χρηµατιστηρίου Σελ. 1 ΙΙ. Η ανώνυµη εταιρία στο ελληνικό χρηµατιστήριο Σελ. 3 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα: Αναγνώριση αλλοδαπών µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύµπραξης ηµεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε αλλοδαπά εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα