ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2015

2 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ - εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο εξγαζίεο ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο, φπσο απηά νξίδνληαη o ζηελ ππ αξηζ ΚΤΑ (ΦΔΚ 1503 Β / 11 Οθησβξίνπ 2006), o ζηελ ππ αξηζ. ΣΣ ΚΤΑ (ΦΔΚ 1323 Β / 30 Ηνπιίνπ 2007), o ζηελ ππ αξηζ /08 ΚΤΑ (ΦΔΚ 990/Β/ ), θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο o κε αξ. πξση. Γήκνπ 32861/ θαη 25781/ έγγξαθεο ππνδείμεηο ηεο Ηαηξνχ Δξγαζίαο ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ. Οη ελ ιφγσ εμεηάζεηο αθνξνχλ: o γεληθή αίκαηνο, o νκάδα αίκαηνο, o γεληθή νχξσλ, o πιήξε επαηηθφ έιεγρν (SGOT, SGPT, γgt, ALP, απζηξαιηαλφ αληηγφλν HbsAg, HbeAg, Ant-HBs, Anti-HBcore/νιηθά, IgM, Anti-HBe, Anti-HAV νιηθά, Anti-HCV), o ρνιεζηεξίλε, o νιηθά ηξηγιπθεξίδηα, o HDL, o LDL, o ζάθραξν, o ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, o δεξκαηνινγηθή εμέηαζε, o γηα ηνπο άλδξεο άλσ ησλ 50 εηψλ έιεγρν PSA o γηα ηηο γπλαίθεο Σεζη Παπαληθνιάνπ, o θιηληθή εμέηαζε καζηνχ (ςειάθηζε) απφ ηαηξφ γπλαηθνιφγν, θαη o αθηηλνγξαθία ζψξαθνο (ςεθηαθή). Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ, ζα ιεθζεί, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ εξγαζηεξίνπ ησλ εμεηάζεσλ, κία θνξά δείγκα αίκαηνο απφ θάζε εξγαδφκελν. Οη εμεηάζεηο ζα γίλνπλ απφ πηζηνπνηεκέλν γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ δηαγλσζηηθφ θέληξν. Ζ δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ ,16. Ζ ζθνπηκφηεηα πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο έρεη εγθξηζεί κε ηηο 48/2015 θαη 209/2015 Απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ ελ ιφγσ πξνκήζεηα ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ o Ν. 3463/2006 (πεξί «Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ», Φ.Δ.Κ. 114/ ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ), o Π.Γ. 28/80 «πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ΟΣΑ», θαη o Ν.4281/2014, κε βάζε ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά. Ζ πληάμαζα Ραθηνπνχινπ Γαξπθαιιηά Γηνηθεηηθφο ΓΔ1 Θεσξήζεθε Παπαδφπνπινο Απφζηνινο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Πξντζηάκελνο Γλζεο Πεξηβάιινληνο

3 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ Οη εμεηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ πξνζδηνξίδνληαη πιήξσο θαη κνλνζήκαληα απφ ηελ νλνκαζία ηνπο. Ζ δεξκαηνινγηθή εμέηαζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ γλσκάηεπζε αξκφδηνπ ηαηξνχ πεξί χπαξμεο ή κε δεξκαηνινγηθνχ λνζήκαηνο. Οκνίσο, ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, ε εμέηαζε απφ γπλαηθνιφγν θαη ε αθηηλνγξαθία ζψξαθνο ζα ζπλνδεχνληαη απφ γλσκάηεπζε ηαηξνχ αλάινγεο εηδηθφηεηαο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο, βαζηδφκελνο ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα ππνβιεζεί ζε θάζε εμέηαζε θαη ζηελ ελδεηθηηθή ηηκήο κνλάδνο έθαζηεο εμέηαζεο. A/A Πεξηγξαθή Δμέηαζεο Πνζφηεηα (ηεκάρην) Σηκή Μνλάδαο ( ) χλνιν ( ) 1 Γεληθή Αίκαηνο 197 2,88 567,36 2 Οκάδα Αίκαηνο 197 8, ,70 3 Γεληθή Οχξσλ 197 1,76 346,72 4 SGOT 197 4,49 884,53 5 SGPT 197 4,49 884,53 6 γgt 197 5,02 988,94 7 ALP 197 5,02 988,94 8 Ζπαηίηηδα Α Anti-HAV IgG 197 9, ,47 9 Ζπαηίηηδα Α Anti-HAV IgM 197 9, ,47 10 Ζπαηίηηδα B HBsAg 197 9, ,47 11 Ζπαηίηηδα B Anti-HBs 197 9, ,47 12 Ζπαηίηηδα B Anti-Hb νιηθφ 197 9, ,47 13 Ζπαηίηηδα B Anti-HBc/IgM 197 9, ,47 14 Ζπαηίηηδα B HBeAg 197 9, ,47 15 Ζπαηίηηδα B Anti-Hbe 197 9, ,47 16 Ζπαηίηηδα C 197 9, ,47 17 Υoιεζηεξίλε 197 2,88 567,36 18 HDL 197 4,75 935,75 19 LDL 197 4,75 935,75 20 Οιηθά Σξηγιπθεξίδηα 197 4,49 884,53 21 άθραξν 197 2,26 445,22 22 Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα , ,00 23 Γεξκαηνινγηθή Δμέηαζε , ,00 24 PSA 70 14,00 980,00 25 Σεζη Παπαληθνιάνπ 30 13,32 399,60 26 Κιηληθή Δμέηαζε Μαζηνχ (Φειάθηζε) 30 30,00 900,00 Αθηηλνγξαθία Θψξαθνο F+P 27 (Φεθηαθή) , ,00

4 ΤΝΟΛΟ 42956,16 Γεληθφ ζχλνιν: ζαξάληα δχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα πελήληα έμη επξψ θαη δεθαέμη ιεπηά. Ζ αλσηέξσ ελδεηθηηθή ηηκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ πεξηιακβάλεη ΦΠΑ δηφηη ε παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ δελ εκπίπηεη ζε θαζεζηψο ΦΠΑ. Ζ πληάμαζα Ραθηνπνχινπ Γαξπθαιιηά Γηνηθεηηθφο ΓΔ1 Θεσξήζεθε Παπαδφπνπινο Απφζηνινο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Πξντζηάκελνο Γλζεο Πεξηβάιινληνο

5 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Άξζξν 1 ν Ζ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ δηελέξγεηα ηαηξηθψλ - εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή. Άξζξν 2 ν Έθαζηνο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα ππνβάιιεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, o άδεηα ιεηηνπξγίαο ηαηξηθνχ θέληξνπ εξγαζηεξίνπ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε, o πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαηά ISO Δπίζεο, έθαζηνο ζπκκεηέρσλ ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, φηη φιεο νη εμεηάζεηο ζα γίλνπλ o ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ απνγεπκάησλ, εάλ απηφ απαηηεζεί απφ ηα σξάξηα εξγαζίαο ζπγθεθξηκέλσλ ππαιιήισλ, θαηφπηλ πξνγξακκαηηζκέλνπ ξαληεβνχ, εληφο δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ αλάζεζε, o απφ πιήξσο εμνπιηζκέλε θαη ζηειερσκέλε Κηλεηή Μνλάδα ε νπνία ζα πξνζέιζεη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο (ζην Ακαμνζηάζην ηνπ Γήκνπ θαη ζε δχν δεκνηηθά θαηαζηήκαηα ηα νπνία ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ κεηαθηλήζεηο θαη απψιεηα ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ή, ελαιιαθηηθά ζε πεξίπησζε πνπ δελ δηαηίζεηαη Κηλεηή Μνλάδα, ζε θαηάιιειν, νξγαλσκέλν δηαγλσζηηθφ θέληξν (ηαηξείν εξγαζηήξην) γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ δεηνχληαη, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (ζηα βφξεηα πξνάζηηα Αηηηθήο) πξνο απνθπγή πνιιαπιψλ ή/θαη καθξηλψλ κεηαθηλήζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε βάξνο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηνπο. Άξζξν 3 ν Γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αηκαηνινγηθψλ θαη νπξνινγηθψλ εμεηάζεσλ, ζα ιεθζνχλ δείγκαηα πξνο εμέηαζε κφλν κία θνξά απφ θάζε εξγαδφκελν, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ αλαδφρνπ. Απαξαίηεηα ζα ηεξνχληαη φινη νη πξνβιεπφκελνη θαλφλεο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ εμεηαδνκέλσλ, θαζψο θαη ην ηαηξηθφ απφξξεην. Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζα απνζηέιινληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζην Γήκν εληφο ζθξαγηζκέλνπ θαθέινπ ππφςε ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο. Άξζξν 4 ν Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ζηαζεξή θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. ηε ζπλνιηθή ηηκή εθάζηεο πξνζθνξάο λννχληαη σο πεξηιακβαλφκελεο φιεο γεληθψο νη θξαηήζεηο θαη δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη παξάδνζε ησλ εμεηάζεσλ. Ο αλάδνρνο ζα απνδεκησζεί γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη θαη κφλν γηα απηέο.

6 Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ αλάισζε φινπ ηνπ πνζνχ ηεο κειέηεο. Ζ πληάμαζα Ραθηνπνχινπ Γαξπθαιιηά Γηνηθεηηθφο ΓΔ1 Θεσξήζεθε Παπαδφπνπινο Απφζηνινο Μεραλνιφγνο Μεραληθφο Πξντζηάκελνο Γλζεο Πεξηβάιινληνο

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV:

σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: Σμήμα Ηλεκτρομητανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 09/2015 Μ Ε Λ Ε Σ Η Π Α Ρ Ο Υ Η Τ Π Η Ρ Ε Ι Ω Ν σντηρήσεις Πσρασυάλειας Δημοτικών Κτιρίων 2015 Αυορά CPV: 50413200-5 35111300-8 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 30 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 30 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 30 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2015 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο 15REQ002676514 2015-03-31. «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο 15REQ002676514 2015-03-31. «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 05/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Καπζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ 2015» Πεπιεσόμενα 1. Τεσνική Έκθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΔΣΟΤ 2015»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΗΝΖΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΛΑΗΟΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΔΣΟΤ 2015» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Α.Μ.: 28/14 Σ.Τ CPV:09132100-4, 09134100-8, 09135100-5, 09210000-4, 09211600-7,24951310-1, 24957000-7,09211000-1,09211630-6,24951000-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖ ΤΠ ΑΡΗΘ.392/1729/2015 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΣΡΔΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΪηξα : 24-07-2015 ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ Αξ. Πξση.: 794 ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΟΗΚ.-ΓΗΟΗΚ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜ.ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Πιεξνθνξίεο: Β. Μαθξπγηψξγνο Σει: 2613 610327 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002871495 2015-06-25

15PROC002871495 2015-06-25 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 25/06/2015 Αξηζ. Ξξση.:12706 ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Γ.ΘΙΖΚΖΠ Σειέθσλν: 22430-59043 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ

ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2013 ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΞΖΡΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ, ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ, ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΜΟΗΟΣΤΠΗΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Δ Ι Ω Ν Υ Ρ Η Η Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Μ Δ Σ Η Ν Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Δ Ι Ω Ν Υ Ρ Η Η Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Μ Δ Σ Η Ν Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 16/2014 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Η / Τ, Π Δ Ρ Ι Φ Δ Ρ Δ Ι Α Κ Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Δ Ι Ω Ν Υ Ρ Η Η Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα