2. Che fece... il gran rifiuto 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Che fece... il gran rifiuto 19"

Transcript

1 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ελε;;; ;νη Βατσικοποψ;;; ;λοψ Η Ελληνια;;; ;δα και ο Ξα;;; ;ρηω Αφεντο;;; ;γλοψ 28η Οκτϖβρι;;; ;οψ 1940, µικρο;;; ; αφιε;;; ;ρϖµα 13 ;Εναω στρατιϖ;;; ;τηω µοψρµοψρι;;; ;ζει στο Αλβανικο;;; ; µε;;; ;τϖπο Το Πολψτεξνει;;; ;ο τρια;;; ;ντα ξρο;;; ;νια µετα;;; ; Ειω τον ιερο;;; ;ν λο;;; ;ξον 17 Κϖνσταντι;;; ;νοω Καβα;;; ;φηω, αφιε;;; ;ρϖµατοω σψνε;;; ;ξεια. 1 Προ;;; ;σθεσιω Che fece... il gran rifiuto 19 Ξριστοψ;;; ;γεννα 1962 Η Μα;;; ;ρµπϖ, η Κα;;; ;λϖ και οι καλικα;;; ;ντζαροι Τα Ξριστοψ;;; ;γεννα µε αριυµοψ;;; ;ω 26 Τα Ξριστοψ;;; ;γεννα και τα προβλη;;; ;µατα;;; ; τοψω Με;;; ;ροω Α ;;; ; 27 Με;;; ;ροω Β ;;; ; 28 Ο ;;; ;Αι Βασι;;; ;ληω/santa Claus 29 ιασκεδα;;; ;ζονταω 31 Οι πε;;; ;ντε αισυη;;; ;σειω Γεψ;;; ;ση Απο;;; ; το Γραφει;;; ;ο Εκπαι;;; ;δεψσηω 35 Modern Greek Extension Course Online 36 Why learn Greek? 37 Workshop: Technology in the Languages Classroom 38 Ξρη;;; ;σιµεω ιστοσελι;;; ;δεω Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 1

2 ; Αγαπητοι; σψνα;δελφοι γεια σαω, Νοε;µβριοω 2003 Σαω στε;λνοψµε το τελεψται;ο, για το σξολικο; ε;τοω 2003, τεψ;ξοω τοψ Επικοινϖνι;α, το οποι;ο µεταϕψ; α;λλϖν φιλοϕενει; δψ;ο σψνεντεψ;ϕειω, µι;α τηω κψρι;αω Ελε;νηω Βατσικοποψ;λοψ, ποψ επιµελη;υηκε ο ηµη;τρηω Σξοινα;ω, και µι;α τοψ κψρι;οψ Ξα;ρη Αφεντο;γλοψ, ποψ επιµελη;υηκε η Σοφι;α Καρο;γλοψ. Τοψω εψξαριστοψ;µε υερµα;. Σκοπο;ω τϖν σψνεντεψ;ϕεϖν, πε;ρα απο; την ο;ποια ενηµε;ρϖση, ει;ναι να σψνειδητοποιη;σοψν οι µαυητε;ω µαω ο;τι τα Ελληνικα; αφοροψ;ν πολψ; εψρψ;τερο περιβα;λλον απο; το οικογενειακο; και να διαπιστϖ;σοψν ο;τι δια;σηµοι, ση;µερα, Ελληνοαψστραλοι; η;ταν κα;ποτε στη δικη; τοψω, τϖρινη; κατα;σταση, ανα;µεσα σε δψ;ο γλϖ;σσεω και δψ;ο κοψλτοψ;ρεω, µε ο;,τι υετικο; η; αρνητικο; σψνεπα;γεται αψτη; η υε;ση. Ψπενυψµι;ζοψµε ο;τι κα;υε Επικοινϖνι;α βρι;σκεται καταξϖρηµε;νο στην ιστοσελι;δα (choose Secondary, then Languages, then teaching ideas, then Greek) Σαω εψξο;;; ;µαστε καλε;;; ;ω γιορτε;;; ;ω, εψτψξισµε;;; ;νοω ο καινοψ;;; ;ργιοω ξρο;;; ;νοω και πραγµατικα;;; ; ϕεκοψ;;; ;ραστεω διακοπε;;; ;ω. ξ α ι ρ ε τ ι σ µ ο;;; ω Φε;τοω, επιστρε;φϖ στην πατρι;δα, µετα; απο; σξεδο;ν ε;ϕι ξρο;νια ψπηρεσι;αω στο Γραφει;ο Σψντονιστη; Εκπαι;δεψσηω τοψ Σψ;δνεü. Στη δια;ρκεια αψτϖ;ν τϖν ξρο;νϖν, ει;ξα την εψκαιρι;α να γνϖρι;σϖ τοψω περισσο;τεροψω και να σψνεργαστϖ; µε αρκετοψ;ω απο; σαω, για την ελληνικη; γλϖ;σσα. Υα η;υελα να σαω εψξαριστη;σϖ για τη σψνεργασι;α, τη βοη;υεια και τη σψµπαρα;σταση; σαω. Φεψ;γϖ µε τιω καλψ;τερεω εµπειρι;εω και εντψπϖ;σειω, ποψ υα µε σψνοδεψ;οψν πα;ντα. Υα ξαρϖ; πολψ; να σαω δϖ και να σαω φιλοϕενη;σϖ στην ιδιαι;τερη πατρι;δα µοψ, τον Πλαταµϖ;να (Καρο;γλοψ Σοφι;α, Πλαταµϖ;ναω Πιερι;αω 60065, τηλ ). Εψ;ξοµαι σε ο;λοψω σαω καλη; δψ;ναµη και κοψρα;γιο στο λειτοψ;ργηµα; σαω, ποψ ϕε;ρϖ καλα;, δε γι;νεται πα;ντα κα;τϖ απο; τιω καλψ;τερεω σψνυη;κεω. Σοφι;α Καρο;γλοψ Με εκτι;µηση ηµη;τρηω Σξοινα;ω Σοφι;α Καρο;γλοψ Telephone: (02) Telephone: (02) Facsimile: (02) Facsimile: (02) Greek Language Consultants Languages Unit Professional Support and Curriculum Directorate 3A Smalls Road RYDE NSW 2112 Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 2

3 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ελε;;; ;νη Βατσικοποψ;;; ;λοψ HSC Continuers Course: The world of work Presenter/reporter on ABC TV, focus on Asia Pacific Television. She has been working as a journalist for 21 years. Multiple awarded. United Nations Media Prize in 1997 and 1993, Commendation from Thorn Emi awards in 1988 and 1989, Walkley Award in 1992 for the best international story, MBF Health Awards the best documentary prize in 1994 and Gold award for excellence in Ethnic Affairs in We talked about journalism and her experiences, from the fall of the Berlin wall to the release of Nelson Mandela and Rajiv Gandhis assassination. We came to issues like the maintenance of Greek language and culture in Australia, her backround influence, her experience as a child immigrant and her own point of view of Greeks. Πϖ;;; ;ω θα περιε;;; ;γραφεω τη δοψλεια;;; ; σοψ ϖω δηµοσιογρα;;; ;φοω σε κα;;; ;ποιον ποψ δεν ϕε;;; ;ρει τι κα;;; ;νειω ςω δηµοσιογρα;φοω ε;ξϖ ψποξρε;ϖση να µεταφε;ρϖ µηνψ;µατα και ειδη;σειω σ ; ο;λοψω αψτοψ;ω, ποψ σπα;νια ταϕιδεψ;οψν ε;ϕϖ απο; τη ξϖ;ρα τοψω, για αψτα; ποψ σψµβαι;νοψν στον κο;σµο. Ερεψνϖ; σε βα;θοω κα;ποια θε;µατα, σψγκεντρϖ;νϖ πληροφορι;εω, επιλε;γϖ αψτε;ω, ποψ µπορει; να ε;ξοψν κα;ποια αϕι;α για τοψω α;λλοψω και στη σψνε;ξεια παροψσια;ζϖ τιω ειδη;σειω µε τε;τοιο τρο;πο, ε;τσι ϖ;στε οι περισσο;τεροι α;νθρϖποι να τιω καταλαβαι;νοψν. εν ε;ξϖ δοψλε;χει σε εφηµερι;δεω η; περιοδικα;. ;Εξϖ δοψλε;χει στο ραδιο;φϖνο και στην τηλεο;ραση. Τα θε;µατα ει;ναι πα;ντα διαφορετικα;. Αψτη; την εβδοµα;δα ε;κανα µια σψνε;ντεψϕη µε αντιπροσϖ;ποψω τϖν Τα;µιλω απο; τη Σρι Λα;νκα, µε τον πρε;σβη τηω ξϖ;ραω και ξθε;ω, απο; το τηλε;φϖνο, µε την προ;εδρο τηω Σρι Λα;νκα, Chandrika Kumaratunga. ;Εναω τεξνικο;ω πη;γε στη Σρι Λα;νκα και µαγνητοσκοποψ;σε την προ;εδρο ο;σο µιλοψ;σαµε. Ση;µερα κα;ναµε κα;ποιεω διορθϖ;σειω και µαγνητοσκοπη;σαµε µε το σψνεργει;ο το δικο; µοψ µε;ροω τηω σψνε;ντεψϕηω. Την α;λλη εβδοµα;δα ει;ναι πιθανο; να κα;νοψµε κα;τι σξετικο; µε τα Νησια; τοψ Σολοµϖ;ντα η; τη Μαλαισι;α η; µπορει; να γι;νει κα;τι καινοψ;ργιο και να ξρειαστει; να δοψλε;χοψµε πα;νϖ σ ;αψτο; το θε;µα. Απο;;; ; ο;;; ;λα ο;;; ;σα ε;;; ;ξειω κα;;; ;νει µε;;; ;ξρι ση;;; ;µερα, τι θεϖρει;;; ;ω πιο σηµαντικο;;; ; Απο; ο;λα ο;σα ε;ξϖ κα;νει ϖω α;νθρϖποω στην προσϖπικη; µοψ ζϖη; η; ϖω δηµοσιογρα;φοω Και ϖω α;;; ;νθρϖποω και ϖω δηµοσιογρα;;; ;φοω. ςω α;νθρϖποω θεϖρϖ; τα παιδια; µοψ το πιο σηµαντικο; πρα;γµα απο; ο;σα ε;ξϖ κα;νει µε;ξρι ση;µερα. ;Εξϖ δψο παιδια;, την Κλειϖ; δψο ξρονϖ;ν και τον Ανδρε;α τεσσα;ρϖν ξρονϖ;ν. Για πρϖ;τη φορα; αγαπα;ϖ κα;;τι το;σο πολψ;, πιο πολψ; κι απο; τον εαψτο; µοψ. Αψτο; µε βοηθα;ει να µην ει;µαι αψτοαπορροφηµε;νη. Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 3

4 Στα ει;κοσι ε;να ξρο;νια ποψ δοψλεψ;ϖ ϖω δηµοσιογρα;φοω, δεν ϕε;ρϖ τι η;ταν πιο σηµαντικο; απ ; ο;σα ει;δα η; απο; τα θε;µατα πα;νϖ στα οποι;α δοψ;λεχα. Αψτο; ο;µϖω ποψ µε σηµα;δεχε πραγµατικα; η;ταν η δοψλεια; ποψ ε;κανα σξετικα; µε τη γεννοκτονι;α στη Ροψα;ντα το Τα πα;ντα ει;ξαν καταστραφει;. εν ψπη;ρξε νερο; και φοβο;σοψν να περπατη;σειω, γιατι; ψπη;ρξαν να;ρκεω παντοψ;. Κοιµο;µασταν σε τε;ντεω και κα;θε πρϖι; ερξο;ταν ε;να φορτηγο;, ο;πϖω αψτο; ποψ εδϖ; µαζεψ;ει τα σκοψπι;δια, και ε;παιρνε τοψω πεθαµε;νοψω. Φθα;σαµε στο Ζαï;ρ, σηµερινο; Κογκο;. Ξιλια;δεω προ;σφψγεω σε σκηνε;ω. Παιδια;, ποψ οι γονει;ω τοψω ει;ξαν πεθα;νει η; σκοτϖθει;, σ ; ακολοψθοψ;σαν παντοψ;. Σψνειδητοποιοψ;σα ο;τι η ζϖη; µοψ η;ταν πολψ; α;νετη. Γιατι; σψνε;βει σε αψτοψ;ω Μποροψ;σε το ξρϖ;µα τοψω, η η;πειροω η; το κρα;τοω, στο οποι;ο ζοψ;σαν, να δικαιολογη;σει τη διαφορα; Εγϖ; πη;γα, τελει;ϖσα τη δοψλεια; ποψ ει;ξα να κα;νϖ και ετοιµαζο;µοψν να φψ;γϖ. Μετα; θα πη;γαινα κα;ποψ αλλοψ;;. ;Ηϕερα πϖω ε;βλεπα την τραγϖδι;α ενο;ω α;λλοψ. Αναρϖτιο;µοψν ο;µϖω αν µποροψ;σα να αντε;ϕϖ αψτα; ποψ ε;βλεπα και τα σψναισθη;µατα ποψ γεννοψ;σαν ξϖρι;ω να τρελαθϖ;. Κατε;ληϕα πϖω ει;ναι σηµαντικο; πρα;γµα σ ;αψτη; τη ζϖη;, να νιϖ;θοψµε σψµπο;νοια και σψµπα;θεια για το προ;βληµα τοψ α;λλοψ. Εµει;ω δεν πεινα;µε, το πια;το ει;ναι πα;ντα γεµα;το και ε;ξοψµε την α;νεση να πετα;ϕοψµε αψτο; ποψ οι α;λλοι στεροψ;νται. Φοβα;µαι ο;µϖω, πϖω αρξι;ζοψµε και γινο;µαστε αδια;φοροι. Ξρεια;ζεται ι;σϖω να σπρϖ;ϕοψµε, ακο;µα και να κλϖτση;σοψµε τοψω εαψτοψ;ω µαω, ε;ϕϖ απο; την α;νεση στην οποι;α ζοψ;µε, για να καταλα;βοψµε αψτοψ;ω ποψ πεινοψ;ν, τοψω α;στεγοψω και αψτοψ;ω ποψ στριµϖ;ξνονται σε µια σα;πια βα;ρκα µε κι;νδψνο να πνιγοψ;ν, για να φψ;γοψν απο; τη ξϖ;ρα τοψω. Θα προσπαθη;σϖ να µα;θϖ στα παιδια; µοψ να δει;ξνοψν σψµπα;θεια για τοψω α;λλοψω και να τοψω σψµπονοψ;ν. Θε;λϖ να καταλα;βοψν πϖω κανει;ω δεν αφη;νει τον το;πο τοψ ξϖρι;ω λο;γο. Φεψ;γει, γιατι; δεν αντε;ξει τη βι;α, τον εϕεψτελισµο; και την καταπι;εση η; γιατι; ϕε;ρει πϖω αν µει;νει θα τον σκοτϖ;σοψν η; θα πεθα;νει απο; την πει;να. Αψτα;;; ; ποψ ακοψ;;; ;µε και βλε;;; ;ποψµε στιω ειδη;;; ;σειω η;;; ; διαβα;;; ;ζοψµε στιω εφηµερι;;; ;δεω ει;;; ;ναι σψνη;;; ;θϖω δψσα;;; ;ρεστα. Θψµη;;; ;σοψ ε;;; ;να ξαροψ;;; ;µενο γεγονο;;; ;ω, µια ει;;; ;δηση ποψ κα;;; ;λψχεω και ποψ µπορει;;; ; να µαω να δϖ;;; ;σει ε;;; ;να θετικο;;; ; µη;;; ;νψµα και να µαω κα;;; ;νει αισιο;;; ;δοϕοψω. Η απελεψθε;ρϖση τοψ Νε;λσον Μαντε;λα, µετα; απο; εικοσιε;ϕι ολο;κληρα ξρο;νια στη φψλακη;, η;ταν ε;να θετικο; µη;νψµα για ο;λο τον κο;σµο. Πη;γα το 1990 και µιλη;σαµε για ε;να προ;γραµµα, ποψ ε;γινε µε αφορµη; τιω πρϖ;τεω εκατο; ηµε;ρεω τοψ στην προεδρι;α τηω Νο;τιαω Αφρικη;ω. ;Ηταν ε;ναω ψπε;ροξοω α;νθρϖποω, γι ;αψτο; αποτελοψ;σε πηγη; ε;µπνεψσηω για το λαο; τοψ. Η ιστορι;α τοψ Μαντε;λα η;ταν βε;βαια γνϖστη;, στην Ταïβα;ν κα;ποιοω η;ταν στη φψλακη; για πολιτικοψ;ω λο;γοψω για εικοσιε;ϕι ξρο;νια και κανει;ω δεν η;ϕερε τι;ποτε. Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 4

5 Αψτο;;; ; το τελεψται;;; ;ο δεν ει;;; ;ναι ξαροψ;;; ;µενη ει;;; ;δηση. Καµµια; φορα; στη µνη;µη µε;νοψν πιο ε;ντονα οι δψσα;ρεστεω εµπειρι;εω, ο;µϖω ψπα;ρξοψν πα;ντα ειδη;σειω µε θετικα; µηνψ;µατα. Το 1998 στην Πολϖνι;α ε;ναω ηλεκτρολο;γοω, ο Λεξ Βαλε;σα, ε;φτασε να γι;νει προ;εδροω, να κψβερνη;σει µια ολο;κληρη ξϖ;ρα και να αλλα;ϕει την ιστορι;α τηω. Πη;γα και τον ει;δα, πη;γαµε µαζι; στη µικρη; εκκλησι;α, ποψ σψνη;θιζε να πηγαι;νει, και µιλη;σαµε για τη ξϖ;ρα τοψ και την πολιτικη;. Κι αψτο; ποψ θψµα;µαι πϖω η;ταν πραγµατικα; εψξα;ριστο, η;ταν η πτϖ;ση τοψ τει;ξοψω, στο Βερολι;νο το Το Βερολι;νο δεν η;ταν πια ξϖρισµε;νο πολιτικα;, ο;ταν ε;πεσε το τει;ξοω αλλα; αψτο; ποψ ει;δα η;ταν κα;τι µοναδικο;. Οι α;νθρϖποι πη;γαιναν απο; τη µια στην α;λλη µερια; αγκαλιασµε;νοι και ξαροψ;µενοι. Περνοψ;σαν ϕανα; και ϕανα; απο; το ε;να µε;ροω στο α;λλο ακοψ;ραστοι, ε;καναν ϕανα; και ϕανα; την ι;δια απο;σταση, περνϖ;νταω ε;να σψ;νορο, ποψ για ξρο;νια η;ταν απαγορεψµε;νο να το περα;σει κανει;ω. ;Εξϖ πα;ρει κοµµα;τια απο; το τει;ξοω, θα τα δει;ϕϖ στα παιδια; µοψ και θα τοψω πϖ ;Ηµοψν εκει;. Τι θα ε;;; ;λεγεω στοψω νε;;; ;οψω, στοψω µαθητε;;; ;ω ποψ σκε;;; ;φτονται να γι;;; ;νοψν δηµοσιογρα;;; ;φοι Τι θα ε;;; ;πρεπε να κα;;; ;νοψν, τι ει;;; ;δοψω σποψδε;;; ;ω Εγϖ; ε;κανα δηµοσιογραφι;α, τε;ξνεω και πολιτικε;ω επιστη;µεω στο πανεπιστη;µιο, στην Αδελαï;δα και στη σψνε;ξεια µεταπτψξιακα; στη δηµοσιογραφι;α. ε δψσκολεψ;τηκα να βρϖ δοψλεια; στην τηλεο;ραση και στο ραδιο;φϖνο τοψ ABC. Το;τε, η;ταν ι;σϖω πιο εψ;κολο. Ση;µερα ψπα;ρξει µεγα;λοω ανταγϖνισµο;ω. Ει;ναι δψ;σκολο να βρει κανει;ω δοψλεια; στιω µεγα;λεω πο;λειω και κα;ποιεω φορε;ω ει;ναι αναγκασµε;νοω να πα;ει στην επαρξι;α η; και στο εϕϖτερικο;. Οι ανταποκρι;σειω στο εϕϖτερικο; ει;ναι πιο επικι;νδψνεω απο; παλια;. εν ε;ξει να κα;νει µο;νο µε τοψω πολε;µοψω. Ο δηµοσιογρα;φοω ει;ναι πολλε;ω φορε;ω κινοψ;µενοω στο;ξοω. ;Εξοψν σκοτϖ;σει πα;ρα πολλοψ;ω για να τοψω εµποδι;σοψν να βγα;λοψν την ει;δηση ε;ϕϖ απο; µια ξϖ;ρα. Οι νε;οι α;νθρϖποι, ποψ θε;λοψν πραγµατικα; να γι;νοψν δηµοσιογρα;φοι, θα ϕεπερα;σοψν τιω δψσκολι;εω και θα το πετψ;ξοψν. Πρε;πει ο;µϖω να ϕε;ροψν ο;λεω τιω πλεψρε;ω τηω δοψλεια;ω. Πι;σϖ απο; τα φϖ;τα, τη δηµοσιο;τητα και την επιτψξι;α, ψπα;ρξοψν α;νθρϖποι ποψ δοψλεψ;οψν σκληρα; και ποψ ει;ναι πα;ντα ε;τοιµοι, αν ξρειαστει;, να αφη;σοψν το σπι;τι τοψω και να ταϕιδε;χοψν στην α;λλη α;κρη τοψ κο;σµοψ. Αψτο; ει;ναι µε;ροω τηω δοψλεια;ω και σψµβαι;νει σψξνα;. Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 5

6 ;;; ; Τι ει;;; ;ναι πραγµατικα;;; ; δψ;;; ;σκολο σ ;;; ;αψτη;;; ; τη δοψλεια;;; ; Ποιο;;; ; µε;;; ;ροω τηω δοψλεια;;; ;ω ει;;; ;ναι το πιο ενδιαφε;;; ;ρον η;;; ; αγαπα;;; ;ω περισσο;;; ;τερο Οι α;νθρϖποι ποψ σοψ λε;νε χε;µµατα και το ϕε;ρειω και πρε;πει να µιλη;σειω µαζι; τοψω και να ψποκριθει;ω ο;τι δεν το καταλαβαι;νειω. Η αναγκαστικη; επαφη; µε καταστα;σειω εϕαιρετικα; επϖ;δψνεω, ο;πϖω οι βοµβαρδισµοι; στο Μπα;λι. Τα πρα;γµατα αλλα;ζοψν το;σο γρη;γορα και ο δηµοσιογρα;φοω πρε;πει να ει;;ναι πα;ντα σε ετοιµο;τητα. Το 1998, ει;ξα πα;ει στην Ινδι;;α µε σψνεργει;ο, για να καλψ;χοψµε τιω εκλογε;ω. Το κλι;µα η;ταν εψξα;ριστο, ο;λοι η;ταν αισιο;δοϕοι, γιατι; η;ταν σι;γοψρο πϖω ο Γκα;ντι θα κε;ρδιζε τιω εκλογε;ω. Μαγνητοσκοπη;σαµε το Ραντζι;β Γκα;ντι την ϖ;ρα ποψ χη;φιζε. ;Ηταν πολψ; ο;µορφοω. ςραι;α µα;τια, ϖραι;ο ξαµο;γελο, ντψµε;νοω στα α;σπρα, εκει; απε;ναντι σε απο;σταση λι;γϖν εκατοστϖ;ν. Μετα; πη;γαµε σε µια γιορτη;, ποψ ει;ξε οργανϖθει; για τοψω δηµοσιογρα;φοψω και κα;ποιοω η;ρθε και ει;πε πϖω τον δολοφο;νησαν. Ακολοψ;θησε πανικο;ω, ο;λοι ε;τρεξαν. ;Ενα το;σο ξαροψ;µενο γεγονο;ω κατε;ληϕε τραγϖδι;α. Παρ ; ο;λα αψτα;, ει;ναι µια δοψλεια; πολψ; ενδιαφε;ροψσα. Ψπα;ρξει πα;ντα κα;τι νε;ο. εν ψπα;ρξει ροψτι;να. ;Εξϖ δει στην καριε;ρα µοψ πρα;γµατα, ποψ α;λλοι δεν θα δοψν ποτε; οψ;τε στα ονειρα; τοψω, ο;πϖω και πρα;γµατα, ποψ δε θα δοψν οψ;τε στοψω εφια;λτεω τοψω. Αγαπα;ϖ πραγµατικα; τη δοψλεια; µοψ, δεν µπορϖ; να µε φανταστϖ; να κα;νϖ κα;τι α;λλο. Πο;;; ;σο µπορει;;; ; να επηρεα;;; ;ζει τη δοψλεια;;; ; και τη ζϖη;;; ; µαω η καταγϖγη;;; ; µαω Γεννη;θηκα στην Ελλα;δα, στη Φλϖ;ρινα, αλλα; µεγα;λϖσα στην Αψστραλι;α. Απο; µικρη; ε;νιϖθα πϖω η;µοψν διαφορετικη;. Ει;ξα µια α;λλη κοψλτοψ;ρα στο σπι;τι µοψ απο; αψτη; ποψ ει;ξαν τα α;λλα παιδια; στο σξολει;ο. Αψτο; ει;ναι κα;τι ποψ σε κα;νει πα;ντα πιο εψαι;σθητο. εν παι;ρνειω ποτε; τι;ποτα σαν δεδοµε;νο, αντι;θετα σκε;φτεσαι πολψ;. ;Οταν ει;σαι παιδι; και σε φϖνα;ζοψν wog, ϕε;ρειω πα;ντα ο;τι το λε;νε για να σε κατεβα;σοψν, να σε µειϖ;σοψν κι ε;τσι ο;ταν µεγαλϖ;νειω, δεν µπορει;ω να το κα;νειω αψτο; σε α;λλοψω. Μπορϖ; να πϖ ο;τι ϖω παιδι; ε;ξϖ νιϖ;σει µετανα;στηω. ;Εξϖ µεγαλϖ;σει µε;σα απο; αψτη; την εµπειρι;α και ε;ξϖ γι;νει πιο δψνατη; µε;σα απο; αψτη;. εν µπορϖ; να πϖ ο;τι αντιµεϖ;πισα διακρι;σειω στη δοψλεια; η; στη ζϖη; µοψ γενικο;τερα. Ει;µαι Αψστραλη; πολι;τηω, οι α;νθρϖποι παντοψ; σ ; αψτη; τη ξϖ;ρα µ ; αντιµετϖπι;ζοψν ισο;τιµα. Με σε;βονται και τοψω σε;βοµαι. Πο;;; ;σο επηρεα;;; ;ζοψν τα Ελληνικα;;; ; τη δοψλεια;;; ; ποψ κα;;; ;νειω Τα Ελληνικα; δεν επηρεα;ζοψν τη δοψλεια; µοψ α;µεσα. Στην Ελλα;δα δεν πηγαι;νϖ σψξνα; κι ο;ταν πηγαι;νϖ ϖω δηµοσιογρα;φοω, δεν τα ξρησιµοποιϖ;. ε θα µποροψ;σα να κα;νϖ σψνε;ντεψϕη στα Ελληνικα; αν και θα το η;θελα πολψ;. Πη;γα στο ελληνικο; σξολει;ο τηω κοινο;τηταω, ο;ταν η;µοψν µαθη;τρια, ο;µϖω ο δα;σκαλοω ει;ξε ε;να µεγα;λο ϕψ;λο και τον φοβο;µοψν, γι ; αψτο; και δεν τον θψµα;µαι. Θψµα;µαι τοψω δασκα;λοψω, ποψ µε ε;καναν να καταλαβαι;νϖ και να ξαι;ροµαι. Ελληνικα; βε;βαια δεν ει;ναι µο;νο ο δα;σκαλοω. Με την οικογε;νεια; µοψ και µε τοψω σψγγενει;ω Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 6

7 µοψ στην Ελλα;δα µιλα;ϖ Ελληνικα;. Αν δεν η;ϕερα θα ε;νιϖθα αποµονϖµε;νη. Η γλϖ;σσα ει;ναι πα;ντα ε;να παρα;θψρο, αν δεν την ϕε;ρειω ει;ναι κλειστο;, δεν µπορει;ω να δει;ω µε;σα απ ; αψτο;. Ακοψ;ϖ ελληνικη; µοψσικη;, µ ;αρε;σει ο Θεοδϖρα;κηω, ο Μαρκο;ποψλοω, ο Ξατζιδα;κηω, ο Νταλα;ραω, η Ξαροψ;λα Αλεϕι;οψ. ιαβα;ζϖ ελληνικη; λογοτεξνι;α, τιω περισσο;τερεω φορε;ω δψστψξϖ;ω σε µετα;φραση. Μ ; αρε;σει πολψ; ο Βασι;ληω Βασιλικο;ω και ο Νι;κοω Καζαντζα;κηω. Η Αναφορα; στον Γκρε;κο η;ταν ε;να απο; τα καλψ;τερα βιβλι;α ποψ δια;βασα ποτε;. Η καταγϖγη; µαω ψπα;ρξει πα;ντα µε;σα µαω, αν ο;µϖω δεν ε;ξοψµε επαφη; µαζι; τηω, κινδψνεψ;οψµε να ξα;σοψµε την κοψλτοψ;ρα τηω κι αψτο; δε θα η;θελα να σψµβει;. Πϖ;;; ;ω νιϖ;;; ;θειω ο;;; ;ταν πηγαι;;; ;νειω στην Ελλα;;; ;δα ϑε;ρϖ τη γλϖ;σσα και θψµα;µαι πα;ντα πϖω γεννη;θηκα εκει;. ;Ετσι ε;ξϖ περισσο;τερεω απαιτη;σειω. Περιµε;νϖ να νιϖ;σϖ περισσο;τερο στο σπι;τι µοψ, απ ; ο;τι νιϖ;θϖ σε κα;ποια α;λλη ξϖ;ρα. Γι ; αψτο; καµια; φορα; απογοητεψ;οµαι πιο εψ;κολα. Φοβα;µαι πϖω οι ;Ελληνεω ει;ναι ι;σϖω ατοµιστε;ω και αρκετα; εγϖιστε;ω, Εγϖ; ει;µαι και κανε;ναω α;λλοω. εν ϕε;ρϖ τι φται;ει. Οι ;Ελληνεω βε;βαια δεν ει;ναι µο;νο ατοµιστε;ω, ει;ναι ε;ϕψπνοι, δραστη;ριοι, εφεψρετικοι;, φιλο;δοϕοι και γι ; αψτο; σψνη;υϖω επιτψξηµε;νοι. Τι ει;;; ;δοψω δοψλειε;;; ;ω ε;;; ;ξειω κα;;; ;νει στην Ελλα;;; ;δα εν ε;ξϖ κα;νει πολλα;. Πη;γα για να καλψ;χϖ τιω εκλογε;ω τοψ 1988 και αργο;τερα για το θε;µα, ποψ προε;κψχε, µε την ψπο;υεση τοψ ονο;µατοω τϖν Σκοπι;ϖν. Προ;σφατα, δοψ;λεχα µε τα µε;λη τηω ελληνικη;ω αντιπροσϖπει;αω και µε την κψρι;α Αγγελοποψ;λοψ ασκαλα;κη, κατα; τη δια;ρκεια τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν στο Σψ;δνεü. Νιϖ;θϖ πα;ντα ο;τι θα η;θελα να κα;νϖ κα;τι πιο βαθψ; και πιο οψσιαστικο;. Οι ιστορι;εω τηω µα;ναω µοψ και τηω γιαγια;ω µοψ, ο;πϖω και οι ιστορι;εω α;λλϖν ανθρϖ;πϖν, ποψ ε;ξοψν ε;ρθει εδϖ; ϖω µετανα;στεω, µοψ φαι;νονται σψξνα; πιο ενδιαφε;ροψσεω απο; τιω ιστορι;εω δια;σηµϖν ανθρϖ;πϖν, ποψ µε;ξρι τϖ;ρα ε;ξϖ καλψ;χει δηµοσιογραφικα;. ;Οµϖω πολλε;ω φορε;ω, ει;ναι πιο εψ;κολο να πα;ρειω σψνε;ντεψϕη απο; ϕε;νοψω και πιο δψ;σκολο απο; δικοψ;ω σοψ ανθρϖ;ποψω. Πη;γα πριν ξρο;νια στην Ελλα;δα και προσπα;θησα να πα;ρϖ σψνεντεψ;ϕειω απο; ηλικιϖµε;νοψω ανθρϖ;ποψω για την κατοξη; και τον εµφψ;λιο πο;λεµο, ο;µϖω τοψω κοψ;ραζε ποψ ζητοψ;σα πολλε;ω λεπτοµε;ρειεω και αψτη; η δοψλεια; δψστψξϖ;ω δεν τελει;ϖσε ποτε;. Οι περισσο;;; ;τεροι απο;;; ; τοψω ανθρϖ;;; ;ποψω µε τοψω οποι;;; ;οψω δοψλεψ;;; ;ειω, δει;;; ;ξνοψν να σε αγαποψ;;; ;ν και να νοια;;; ;ζονται για σε;;; ;να. ;;; ;Ετσι ει;;; ;ναι Η δοψλεια; στην τηλεο;ραση ει;ναι δοψλεια; οµα;δαω. Αψτο;ω ποψ ει;ναι ψπεψ;θψνοω για τον η;ξο, νοια;ζεται για το πϖω ακοψ;γεται η φϖνη; µοψ. Αψτο;ω ποψ Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 7

8 ει;ναι ψπεψ;θψνοω για το φϖτισµο;, προσπαθει; να δει;ξνϖ ο;σο γι;νεται καλψ;τερη. Ο σκηνοθε;τηω προσε;ξει τον τρο;πο ποψ στε;κοµαι η; κα;θοµαι, την ε;κφραση στο προ;σϖπο και τον το;νο τηω φϖνη;ω. Με προσε;ξοψν και µε νοια;ζονται ο;ξι µο;νο γιατι;; ει;ναι η δοψλεια; τοψω αλλα; γιατι; ε;τσι νιϖ;υοψν, ελπι;ζϖ, ο;πϖω τοψω νοια;ζοµαι και εγϖ;. ;Ηµοψν πα;ντα αψτο;ω, ποψ οι α;λλοι η;θελαν να δοψλεψ;οψν µαζι; τοψ. Ασκη;;; ;σειω ιαβα;;ζονταω αψτα; ποψ η κψρι;α Βατσικοποψ;λοψ αναφε;ρει, σξετικα; µε το επα;γγελµα τοψ δηµοσιογρα;φοψ στιω σελι;δεω 5 και 6, να απαντη;σειω στιω ερϖτη;σειω 1 Ποιο ει;ναι το καθη;κον/ψποξρε;ϖση κα;θε δηµοσιογρα;φοψ 2 Τι κα;νει ο δηµοσιογρα;φοω για να ει;ναι ε;γκψρεω και αϕιο;πιστεω οι ειδη;σειω, ποψ µεταφε;ρει στοψω α;λλοψω 3 Γιατι;, σψ;µφϖνα µε την κψρι;α Βατσικοποψ;λοψ, ει;ναι δψ;σκολο να κα;νει κανει;ω ση;µερα καριε;ρα στο ξϖ;ρο τηω δηµοσιογραφι;αω 4 Σε ποιε;ω περιπτϖ;σειω οι ανταποκρι;σειω απο; το εϕϖτερικο; ει;ναι επικι;νδψνεω Σψµπλη;ρϖσε τα κενα; τοψ κειµε;νοψ ποψ ακολοψθει; µε τα ρη;µατα τηω παρε;νθεσηω. Ο Νε;λσον Μαντε;λα απο; τη φψλακη; µετα; απο; εικοσιε;ϕι ξρο;νια. µαζι; τοψ, για τιω πρϖ;τεω τοψ εκατο; ηµε;ρεω, στην προεδρι;α τηω ξϖ;ραω. Στην Ταïβα;ν κα;ποιοω στη φψλακη; εικοσιε;ϕι ξρο;νια και κανει;ω δεν τι;ποτε. Οι α;;νθρϖποι µε δψνατο;τητεω να πολψ; χηλα;. Το 1998 στην Πολϖνι;α, ε;ναω ηλεκτρολο;γοω, ο Λεξ Βαλε;σα, προ;εδροω και τη ξϖ;ρα. Το τει;ξοω το Βερολι;νο σε Ανατολικο; και ψτικο;. ;Ηταν ε;να σψ;νορο ποψ κανει;ω Γερµανο;ω δεν να. Αν κανει;ω να περα;σει στην α;λλη πλεψρα; τον. ;Οταν το τει;ξοω οι α;νθρϖποι. (πανηγψ;ριζαν, βγη;κε, πψροβολοψ;σαν, ε;µεινε, σψζη;τησα, επιτρεπο;ταν, ε;πεσε, η;ϕερε, φτα;σοψν, περα;σει, µποροψ;ν, ε;γινε, κψβε;ρνησε, ξϖ;ριζε, προσπα;υησε) Να απαντη;σειω στιω ερϖτη;σειω, διαβα;ζονταω προσεκτκα; τιω σελι;δεω 6, 7. 1 Γεννη;θηκε στην Ελλα;δα αλλα; µεγα;λϖσε στην Αψστραλι;α και λε;ει πϖω, ο;ταν η;ταν παιδι;, ε;νιϖσε µετανα;στηω. Τι ε;µαθε απο; αψτο; 2 Πϖ;ω θα ε;νιϖθε αν δεν η;ϕερε ελληνικα; 3 Γιατι; δε υψµα;ται το δα;σκαλο τϖν Ελληνικϖ;ν Ποιοψω δασκα;λοψω υψµα;ται 4 Γιατι; ει;ναι εψ;κολο να νιϖ;σει απογοη;τεψση, ο;ταν πηγαι;νει στην Ελλα;δα 5 Ποια ει;ναι η γνϖ;µη τηω για τοψω ;Ελληνεω ση;µερα Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 8

9 Η Ελληνια;;; ;δα και ο Ξα;;; ;ρηω Αφεντο;;; ;γλοψ Η Ελληνια;δα αποτελει; µε;ροω τηω πολιτιστικη;ω Ολψµπια;δαω. Ει;ναι σψνα;ντηση τϖν νε;ϖν Ελλη;νϖν τηω διασπορα;ω, ποψ µε;σϖ τοψ αυλητισµοψ; και τοψ πολιτισµοψ;, ισξψροποιοψ;ν τοψω δεσµοψ;ω τοψω µε την Ελλα;δα και προβα;λλοψν τη δψ;ναµη και τη δηµιοψργικο;τητα; τοψω. Σψγκεντρϖ;νει το αυλητικο; και καλλιτεξνικο; δψναµικο; τϖν απο;δηµϖν Ελλη;νϖν, σε µια κορψφαι;α διοργα;νϖση, σε ε;να παγκο;σµιο Ελληνικο; Φεστιβα;λ. Η πρϖ;τη Ελληνια;δα πραγµατοποιη;υηκε στη Υεσσαλονι;κη, στιω 25 29/6/2003 και σ ; αψτη;ν την πρϖτεψ;οψσα τοψ οικοψµενικοψ; Ελληνισµοψ;, υα διοργανϖ;νεται στο εϕη;ω κα;υε 2 ξρο;νια. Οι εκδηλϖ;σειω περιλαµβα;νοψν Τοψω παγκο;σµιοψω αυλητικοψ;ω αγϖ;νεω τϖν νε;ϖν απο;δηµϖν Ελλη;νϖν. Το πολιτιστικο; φεστιβα;λ τοψ Ελληνισµοψ;. Μεταϕψ; τϖν στο;ξϖν τηω Ελληνια;δαω ει;ναι Η ενι;σξψση τϖν δεσµϖ;ν µεταϕψ; τϖν νε;ϖν Ελλη;νϖν ανα; τον κο;σµο. Η ανα;δειϕη τηω καλλιτεξνικη;ω δηµιοψργι;αω τηω νε;αω γενια;ω. Περισσο;τερεω πληροφορι;εω υα βρει;τε στιω ιστοσελι;δεω Ο Ξα;;; ;ρηω Αφεντο;;; ;γλοψ, ;Ελληναω απο; το Σψ;δνεü, πη;ρε µε;ροω στην πρϖ;τη Ελληνια;δα, ϖω απο;δηµοω καλλιτε;ξνηω και ει;ξε την καλοσψ;νη να µαω µιλη;σει για τιω εµπειρι;εω τοψ, απο; την σποψδαι;α αψτη; διοργα;νϖση. Με τι ασξολει;;; ;σαι επαγγελµατικα;;; ; Σε ποιο καλλιτεξνικο;;; ξϖ;;; ;ρο ανη;;; ;κειω και Το επα;γγελµα µοψ ει;ναι graphics designer και εργα;ζοµαι στη µε ποια ιδιο;;; ;τητα σψµµετει;;; ;ξεω στην Sydney Morning Herald. Ελληνια;;; ;δα Επιµελοψ;µαι κα;ποια τµη;µατα τηω εφηµερι;δαω. ςω καλλιτε;ξνηω ει;µαι ζϖγρα;φοω και ποιητη;ω και µ ;αψτη; την ιδιο;τητα ε;λαβα µε;ροω στην Ελληνια;δα. Πϖ;;; ;ω ε;;; ;µαυεω για τιω εκδηλϖ;;; ;σειω τηω Ελληνια;;; ;δαω και πϖ;;; ;ω τελικα;;; η;;; ;ρυεω σε επαφη;;; µε τοψω διοργανϖτε;;; ;ω Το πληροφορη;υηκα εντελϖ;ω τψξαι;α απο; κα;ποιοψω φι;λοψω. ;Εστειλα ε;να δει;γµα τηω δοψλεια;ω µοψ, µε σκοπο; να λα;βϖ µε;ροω στην ε;κυεση βιβλι;οψ. Η ιδε;α α;ρεσε στοψω διοργανϖτε;ω και ε;τσι µε δε;ξτηκαν. Αργο;τερα, η;ρυαν απο; την Ελλα;δα δψ;ο ψπεψ;υψνοι, ο κψ;ριοω Κανονι;δηω και η κψρι;α Γιαννακι;δοψ, για ενηµε;ρϖση σξετικα; µε τη λειτοψργι;α τοψ υεσµοψ; και για τιω ψπο;λοιπεω λεπτοµε;ρειεω τηω σψµµετοξη;ω. Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 9

10 ; ; Νοµι;;; ;ζειω ο;;; ;τι η Ελληνια;;; ;δα επιτελει;;; ; τοψω Αν σκεφτει; κανει;ω τον πο;λεµο στο;;; ;ξοψω τηω και ιδιαι;;; ;τερα την ενι;;; ;σξψση τϖν στο Ιρα;κ και την α;τψπη δεσµϖ;;; ;ν µεταϕψ;;; ; τϖν νε;;; ;ϖν Ελλη;;; ;νϖν ανα;;; ; τον πνεψµονι;α, η πρϖ;τη Ελληνια;δα κο;;; ;σµο πραγµατοποιη;υηκε κα;τϖ απο; δψ;σκολεω σψνυη;κεω. Ψπη;ρξαν κα;ποιεω ατε;λειεω, οργανϖτικα; τοψλα;ξιστον. Παρο;λα αψτα; η ιδε;α τηω Ελληνια;δαω ϖω υεσµοψ; ει;ναι σποψδαι;α, γιατι; αποτελει; το σψνδετικο; κρι;κο µεταϕψ; τϖν νε;ϖν Ελλη;νϖν ανα; τον κο;σµο. ι;νει την εψκαιρι;α σε ;Ελληνεω αυλητε;ω και καλλιτε;ξνεω, ποψ ζοψν και δηµιοψργοψ;ν ε;ϕϖ απο; τα ο;ρια τοψ ελληνικοψ; κρα;τοψω, να σψνψπα;ρϕοψν σε µια εποικοδοµητικη; και δηµιοψργικη; σψνα;ντηση. Κατα; την α;ποχη; µοψ βε;βαια, υα ε;πρεπε να διαρκει; περισσο;τερεω µε;ρεω, ϖ;στε να διατι;υεται ο απαραι;τητοω ξρο;νοω σε ο;λοψω τοψω σψµµετε;ξοντεω, να παροψσια;σοψν τη δοψλεια; τοψω και να ε;ρυοψν σε επαφη; µε το ελληνικο; κοινο;. Υα σψνιστοψ;;; ;σεω και σε α;;; ;λλοψω Οπϖσδη;ποτε ναι. Αϕι;ζει τον κο;πο να καλλιτε;;; ;ξνεω να πα;;; ;ροψν µε;;; ;ροω σψµµετε;ξει κανει;ω και για να προβα;λει στιω επο;;; ;µενεω Ελληνια;;; ;δεω τη δοψλεια; τοψ σε ε;να καινοψ;ργιο, διαφορετικο; κοινο;, αλλα; και για να σψµβα;λει στην παραπε;ρα επιβι;ϖση τοψ υεσµοψ; αψτοψ;. Η σψµµετοξη; και α;λλϖν καλλιτεξνϖ;ν υα βοηυη;σει στην οψσιαστικη; καυιε;ρϖση τοψ υεσµοψ; αλλα; και στη διεψ;ρψνση; τοψ. Με την πρϖ;τη Ελληνια;δα φψ;τεχαν ε;να σπο;ρο. Απο; δϖ και πε;ρα πρε;πει να τον ποτι;σοψν, να τον φροντι;σοψν και να τον αγαπη;σοψν, για να µεγαλϖ;σει και να δψναµϖ;σει. Αψτο; ει;ναι εψυψ;νη ο;ξι µο;νο τϖν οργανϖτϖ;ν αλλα; ο;λϖν µαω. Προσϖπικα;;; ;, αποκο;;; ;µισεω Το ο;τι επιλε;ξυηκα ανα;µεσα απο; πολλοψ;ω κα;;; ;τι απο;;; ; τη σψµµετοξη;;; καλλιτε;ξνεω η;ταν µια µεγα;λη ικανοποι;ηση για σοψ στη διοργα;;; ;νϖση µε;να. Προφανϖ;ω α;ρεσε ο τρο;ποω τηω δοψλεια;ω µοψ, ποψ η;ταν ε;ναω σψνδψασµο;ω ποι;ησηω και ζϖγραφικη;ω. Το κοινο; ανταποκρι;υηκε υετικα;, µε πολψ; ενυαρρψντικα; σξο;λια και αψτο; για κα;υε δηµιοψργο; ει;ναι µια νι;κη, µια δια;κριση. Τα ελληνικα;;; σε βοη;;; ;υησαν κατα;;; τη δια;;; ;ρκεια τηω παραµονη;;; ;ω σοψ Μερικοι; α;λλοι σψµµετε;ξοντεω και ιδιαι;τερα οι αυλητε;ω, ποψ η;ταν σε στην Ελλα;;; ;δα και ε;;; ;παιϕαν κα;;; ;ποιο οµα;δεω, δε µιλοψ;σαν καυο;λοψ ρο;;; ;λο στην ε;;; ;κυεση τηω δοψλεια;;; ;ω ελληνικα;. Εγϖ; η;µοψν µο;νοω και τα σοψ σε ελληνικο;;; περιβα;;; ;λλον ελληνικα; µε βοη;υησαν να εγκλιµατιστϖ; γρη;γορα και να εϕηγη;σϖ τη δοψλεια; µοψ. Ξρεια;στηκε να απαντη;σϖ σε πολλε;ω ερϖτη;σειω σξετικε;ω µε την τεξνικη; τηω φψ;ση. Πολλα; πρα;γµατα ξρεια;στηκε να τα οργανϖ;σϖ µο;νοω µοψ, πρα;γµα ποψ δε υα η;ταν δψνατο; αν δε µιλοψ;σα ελληνικα;. Η γλϖ;σσα µε βοη;υησε να εκφραστϖ;, να επικοινϖνη;σϖ µε τοψω ανυρϖ;ποψω. Με;σϖ τηω γλϖ;σσαω η;ρυα Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/

11 ; πιο κοντα; τοψω, ε;κανα φι;λοψω. Επισκε;φτηκα βιβλιουη;κεω, ταινιουη;κεω, αρξει;α, ο;ποψ διαβα;ζονταω απε;κτησα µια α;λλη πιο βαυια; αντι;ληχη για την Ελλα;δα. Μετα; απο; δψ;ο εβδοµα;δεω ε;νιϖσα την Ελλα;δα δικο; µοψ το;πο, µπη;κα στην κοψλτοψ;ρα και τον τρο;πο ζϖη;ω. Η γλϖ;σσα µοψ; εϕασφα;λισε αµεσο;τητα στην επικοινϖνι;α και εψκολι;α να σκε;φτοµαι στα Ελληνικα;. Οπϖσδη;ποτε δε γνϖρι;ζϖ κα;υε ελληνικη; λε;ϕη αλλα; µποροψ;σα να καταλαβαι;νϖ, αλλα; και να µε καταλαβαι;νοψν. Αντιλαµβανο;µοψν το νο;ηµα κα;ποιϖν δψ;σκολϖν για µε;να λε;ϕεϖν, απο; τα σψµφραζο;µενα. Πιστεψ;;; ;ειω ο;;; ;τι στο εϕη;;; ;ω η δοψλεια;;; ; σοψ υα επηρεαστει;;; ; απο;;; την ελληνικη;;; ; καταγϖγη;;; ; σοψ ;Εξει η;δη επηρεαστει; πα;ρα πολψ;. Απο; παλια;, διαβα;ζονταω την ελληνικη; µψυολογι;α, στο µψαλο; µοψ ε;παιρναν µορφη; ζϖγραφικοι; πι;νακεω. Για παρα;δειγµα, ο Ορφε;αω και ο Πη;γασοω ει;ναι πηγη; ε;µπνεψσηω για µε;να. Η ελληνικη; υεµατολογι;α µε οδη;γησε στο να µα;υϖ ακο;µα περισσο;τερα. Αργο;τερα οι εκκλησιαστικε;ω εικο;νεω ε;γιναν αφορµη; για περισσο;τερη ενασξο;ληση µε την ελληνικη; τε;ξνη. Μ ; ενδιε;φεραν η τεξνοτροπι;α τηω βψζαντινη;ω εικονογραφι;αω, τα πλαι;σια, τα ξρϖ;µατα; τηω. Η µελε;τη τηω κλασικη;ω Ελλα;δαω µε βοη;υησε να σψνειδητοποιη;σϖ την προσφορα; τοψ αρξαι;οψ ελληνικοψ; πνεψ;µατοω στο σψ;γξρονο κο;σµο. Κατα; τη µεταφραστικη; διαδικασι;α και στην προσπα;υεια να αποδουοψ;ν τα ποιη;µατα; µοψ στα Ελληνικα;, κατα;λαβα την εκφραστικη; δψ;ναµη τηω γλϖ;σσαω. Υα το πι;στεψεω ο;τι τα ποιη;µατα; µοψ στα Ελληνικα;, πη;ραν α;λλη δψ;ναµη ;Οπϖω σψµβαι;νει και µε την εκκλησιαστικη; γλϖ;σσα, στα Ελληνικα; νιϖ;υειω ο;τι ε;ξει χψξη;. Η γλϖ;σσα ει;ναι πολψ; πλοψ;σια, για µι;α ε;ννοια ψπα;ρξοψν πολλε;ω λε;ϕειω. Με µια λε;ϕη µπορει;ω να αλλα;ϕειω το νο;ηµα η; και τη δοµη; ενο;ω ποιη;µατοω. Τι υα ε;;; ;λεγεω στοψω νε;;; ;οψω ;Εζησα στην Ελλα;δα απο; ενο;ω µε;ξρι Ελληνοαψστραλοψ;;; ;ω για την πε;ντε ξρονϖ;ν και ε;τσι η;ϕερα να µιλα;ϖ. Ελληνικη;;; ; γλϖ;;; ;σσα Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/

12 Το ελληνικο; σξολει;ο ο;µϖω η;ταν τιµϖρι;α για µε;να. ;Οταν οι φι;λοι µοψ ε;παιζαν τα απογεψ;µατα, εγϖ; η;µοψν αναγκασµε;νοω να µαυαι;νϖ Ελληνικα;. Τϖ;ρα βε;βαια ϕε;ρϖ την αϕι;α τοψω και σψνειδητοποιϖ; ο;τι ξϖρι;ω αψτα;, τι;ποτε απο; τα παραπα;νϖ δε υα ει;ξα πετψ;ξει. ;Οξι µο;νο οι ελληνικη;ω καταγϖγη;ω αλλα; και ο;λοι οι λαοι;, ποψ κατοικοψ;ν στην Αψστραλι;α, πρε;πει να µαυαι;νοψν την ευνικη; τοψω γλϖ;σσα. ;Εναω φι;λοω µοψ Βιετναµε;ζοω, µε;ξρι τα 25 τοψ ξρο;νια, η;υελε να ϕεξα;σει το οικογενειακο;; τοψ παρελυο;ν, η;υελε να ει;ναι Αψστραλο;ω. ;Οταν σψνειδητοποι;ησε την καταγϖγη; τοψ, α;ρξισε να χα;ξνει τιω ρι;ζεω τοψ και να προσπαυει; να µα;υει τη γλϖ;σσα τϖν γονιϖ;ν τοψ. Οι α;νυρϖποι δεν µποροψ;ν να ζη;σοψν ϕεκοµµε;νοι απο; το παρελυο;ν τοψω. Αν η ελληνικη; γλϖ;σσα δε ξα;υηκε στα 400 ξρο;νια τηω Τοψρκοκρατι;αω, ποψ η ιστορι;α τηω Ελλα;δαω σταµα;τησε, γιατι; να τη ξα;σοψµε εµει;ω ση;µερα Υε;λϖ να ϕαναπα;ϖ στην Ελλα;δα για να µα;υϖ τη γλϖ;σσα ακο;µα καλψ;τερα. ;Ετσι µο;νο υα µπορε;σϖ να τη µεταδϖ;σϖ και στα παιδια; µοψ. Ποιεω ει;;; ;ναι οι εντψπϖ;;; ;σειω ;Εµεινα στη Μακεδονι;α Υεσσαλονι;κη, ;Αγιο σοψ απο;;; ; την Ελλα;;; ;δα ;Οροω, Ξαλκιδικη;, Πλαταµϖ;να Πιερι;αω. γενικο;;; ;τερα Μαγεψ;τηκα απο; το ελληνικο; τοπι;ο, ιδιαι;τερα απο; το ;Αγιο ;Οροω, ο;ποψ ζει και δηµιοψργει; ε;ναω α;λλοω κο;σµοω. Γνϖ;ρισα πολλοψ;ω ανυρϖ;ποψω και διαφορετικοψ;ω. Η ϕενικη; προφορα; µοψ η;ταν πα;ντα η αρξη; για κοψβε;ντα. ;Ενιϖσα πολψ; κοντα; στιω ρι;ζεω µοψ και στην καταγϖγη; µοψ. ;Ηταν µια µοναδικη; εµπειρι;α, τα ει;δα ο;λα, ο;πϖω λε;νε και οι ;Ελληνεω. ραστηριο;;; ;τητεω Ποιοι ει;ναι οι στο;ξοι τηω Ελληνια;δαω και ποια ει;ναι η γνϖ;µη τοψ Ξα;ρη γι ; αψτοψ;ω Γιατι;, κατα; την α;ποχη τοψ Ξα;ρη, πρε;πει οι νε;οι καλλιτε;ξνεω να ψποστηρι;ϕοψν την Ελληνια;δα Τι κε;ρδισε απο; τη σψµµετοξη; τοψ στην Ελληνια;δα Σξολια;στε την α;ποχη Μετα; απο; δψ;ο εβδοµα;δεω ε;νιϖσα την Ελλα;δα δικο; µοψ το;πο, µπη;κα στην κοψλτοψ;ρα και τον τρο;πο ζϖη;ω. Η γλϖ;σσα µοψ; εϕασφα;λισε αµεσο;τητα στην επικοινϖνι;α και εψκολι;α να σκε;φτοµαι στα Ελληνικα;. Αφοψ; διαβα;σετε προσεκτικα; την απα;ντηση τηω προτελεψται;αω ερϖ;τησηω (Τι υα ε;λεγεω στοψω νε;οψω Ελληνοαψστραλοψ;ω για την Ελληνικη; γλϖ;σσα ), γρα;χτε τη δικη; σαω α;ποχη, σαν να ει;ξε γι;νει σε σαω η ερϖ;τηση. Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο Σκληρα;;; ; εργαζο;;; ;µενοι νε;;; ;οι Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Neighbourhood: sample reading and responding tasks

Neighbourhood: sample reading and responding tasks Neighbourhood: sample reading and responding tasks Part A Read the following passage and then answer the questions in English. Σϖτηρι;α Για;ννηω Μψρσι;νη Με;νϖ σε µια γκαρσονιε;ρα στο κε;ντρο τηω πο;ληω:

Διαβάστε περισσότερα

τα πράγµατα σµίγουν, τα διαχωριστικά γκρεµίζονται, µε το τέλο του κατακερµατισµο προκ πτει αµορφία ο θρίαµβο του δε τερου θέ- µατο, τη ενότητα.

τα πράγµατα σµίγουν, τα διαχωριστικά γκρεµίζονται, µε το τέλο του κατακερµατισµο προκ πτει αµορφία ο θρίαµβο του δε τερου θέ- µατο, τη ενότητα. Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Η µορφή αυτο του µυθιστορήµατο έχει ω εξή : Υπάρχει ένα σκελετό ή πλαίσιο που λέγεται Ελε θερε γυναί κε, το οποίο αποτελεί µια συµβατική νουβέλα 60.000 περίπου λέξεων και θα µπορο σε να

Διαβάστε περισσότερα

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα Ενυοψσιασµε;νοι επε;στρεχαν οι διεψυψντε;ω απο; το ταϕι;δι τοψω στην Ελλα;δα, ποψ πραγµατοποιη;υηκε για δεψ;τερη σψνεξη; ξρονια;. Προ;κειται για το προ;γραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Μονόλογοι απ τη Γάζα µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Copyright στα ελληνικά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα 2010 ISBN 978-960-98466-7-7 Μεταφράσεις: Ειρήνη Αµπουµόγλι, Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.)

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.) Συνέντευξη του Αναπλ. Καθηγητή Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών κυρίου Αριστείδη Χατζή στα μέλη της συντακτικής ομάδας του Ζαφειρένια Θεοδωράκη και Γεωργία Παπαλεξίου. * (Από αριστερά προς τα δεξιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Ο δικηγόρος, ο οικογενειάρχης, ο Ελληνας και εκ των νεοτέρων ηγετών της Παναρκαδικής. sd Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Ο δικηγόρος, ο οικογενειάρχης, ο Ελληνας και εκ των νεοτέρων ηγετών της Παναρκαδικής. sd Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 Αφιέρωμα στον Γιώργο Ρεβελιώτη Ο δικηγόρος, ο οικογενειάρχης, ο Ελληνας και εκ των νεοτέρων ηγετών της Παναρκαδικής 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΟΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ,

ΣΗΜΕΡΟΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, ΣΗΜΕΡΟΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, Ο ΤΣΕΝ ΚΑΪΓΚΕ, Η ΒΑΛΕΡΙΑ ΓΚΟΛΙΝΟ, Ο ΓΚΙΓΙΟΜ ΛΟΡΑΝ ΚΑΙ Η ΤΖΟΥΛΙΕΤ ΛΙΟΥΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ! ΟΣΑ ΕΖΗΣΑΝ ΘΕΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2006 Αρ. φύλλου 198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΚΟΡΙΝΑ ΘΕΟ ΩΡΑΚΑΚΗ Μ. ΠΑΠΑ Α: Κυρίες και κύριοι ξεκινάµε την απογευµατινή συνεδρίαση, µε την κα Κορίνα Θεοδωρακάκη στο συντονισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική

Δεν ανεχόμαστε. τη σεξουαλική Δεν ανεχόμαστε τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Δεν είσαι η μόνη Δεν είσαι μόνη Το «Εγχειρίδιο συμβουλευτικής για

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα σ όλα που συνέβηκαν, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τόσο η πίστη όσο και η θέληση μου, αλλά σίγουρα και η στήριξη των δικών μου ανθρώπων.

Μέσα σ όλα που συνέβηκαν, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τόσο η πίστη όσο και η θέληση μου, αλλά σίγουρα και η στήριξη των δικών μου ανθρώπων. Η δύναμη του ανθρώπου δεν έχει όρια Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αρχίζοντας θα ήθελα πρώτα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης που μου δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2008 Βρήκα τις σελίδες που ακολουθούν μέσα στο βιβλίο μου «Ημέρες Βελονισμού και Laser» του 1993. Τις ανέσυρα γιατί αυτές αποτελούν ένα κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ας έρθουμε πιο κοντά Editorial 05 Μου έδωσε τα πάντα Του Στέλιου Συμεωνίδη 06 Μαθητής, μοναδικός και ανεπανάληπτος

Διαβάστε περισσότερα

LΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ

LΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ R G περιοδικο ΙΡΙΣ LΚΑΤΑΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ Τι θα βρείτε στις επόμενες σελίδες: Το πρόγραμμα ΙΡΙΣ Σελ. 2 Αν κάποιος μας απαγόρευε τη ζωγραφική: Τα γράμματά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΠΕΡ ΙΚΗΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΙΗΓΗΜΑ Θεσσαλονίκη, Νοέµβρης 2004 2 Φωτογραφία εξωφύλλου: Οικογενειακό αρχείο Επιµέλεια κειµένου: Θεανώ και Στέλλα Περδίκη Γραφικά: Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών «ΒΕΝΙΑΜΙΝ» είναι ένας φιλανθρωπικός φορέας, με έδρα την Κατερίνη, και γραφείο στο Los Angeles των Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων.

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων. Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2010 4125/001-001 Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

erotica: οι κόκκοι της άµµου

erotica: οι κόκκοι της άµµου Λεσβίες στην κουζίνα ΤουρΛΟΑ µια συνταγή για τις Τρίτες σας ΥΛΙΚΑ µουτζούρα από νταλικάκι φρέσκα φλαϊεράκια µια κούπα σφουγγαρόνερο Φεµινιστικού Κέντρου ένα κουταλάκι σκόνη από το δωµάτιο αρχείου κουλουβάχατα

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Βίκυ Σίμου Οικογένεια και Aυτοεκτίμηση. Αγνή Μαριακάκη Φροντιστήρια ή Ιδιαίτερα; Αγγελική Ν. Πανωφοροπούλου Ομιλείτε Ελληνικά;

Δρ. Βίκυ Σίμου Οικογένεια και Aυτοεκτίμηση. Αγνή Μαριακάκη Φροντιστήρια ή Ιδιαίτερα; Αγγελική Ν. Πανωφοροπούλου Ομιλείτε Ελληνικά; ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.Ι.Κ.Ξ.Γ. ΑΡ. 1 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Δρ. Βίκυ Σίμου Οικογένεια και Aυτοεκτίμηση Αγνή Μαριακάκη Φροντιστήρια ή Ιδιαίτερα; Αγγελική Ν. Πανωφοροπούλου Ομιλείτε Ελληνικά; Στρατής Σημαντήρης Η σωματική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30

Επιμέλεια: Θανάσης Καμπαγιάννης, Παντελής Γαβριηλίδης Εκτύπωση: Φερέτος και Υιός ΕΠΕ Δερβενίων 30 Frederick Engels Socialism, Utopian and Scientific London 1993 BookMarks Lindsey German Frederick Engels: Life of a revolutionary International Socialism Journal, 1994 ISBN: 960-7967-27-5 Φρίντριχ Ένγκελς

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στη Μετανάστευση. Όταν ο Άλλος γίνεται ο καθρέφτης μου. Με συνεντεύξεις από: Ross Daly Μιχάλη Δαμανάκη Γιώργο Αεράκη.

Αφιέρωμα στη Μετανάστευση. Όταν ο Άλλος γίνεται ο καθρέφτης μου. Με συνεντεύξεις από: Ross Daly Μιχάλη Δαμανάκη Γιώργο Αεράκη. Δεκέμβρης 2010 Έκδοση του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ Όταν ο Άλλος γίνεται ο καθρέφτης μου Με συνεντεύξεις από: Ross Daly Μιχάλη Δαμανάκη Γιώργο Αεράκη Αφιέρωμα στη Μετανάστευση editorial

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Φθάνω λοιπόν στην Αθήνα και ψάχνοντας βρίσκω την υπηρεσία που έπρεπε να παρουσιαστώˑ ήταν η ΑΣ ΑΝ ( Ανώτατη Στρατιωτική ιοίκησις Αττικής και νήσων), έτσι λεγόταν τότε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 #03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 #03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ #03 14 Η ιστορία του Πακιστάν 20 Η σύγχρονη ιστορία της εξάρτησης και της ανάρρωσης 16 Ωρίμανση 140 150 130 120 110 100 90 0 10 20 30 40 50 60 80 70 Βρες το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ;

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΑ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ; Εισήγηση στην Παγκρήτια Σύναξη Νέων 3 Ἰανουαρίου 2015 Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΥ

ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΥ Στάσεις Προϋπηρεσιακών ασκάλων προς τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες. ΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ε. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΟΙ ΗΡΩΕ ΣΟΤ ΣΙΠΟΣΑ ΣΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΠΟΥΘΕΝΑ. Θεασρικό ςε 4 πράξεις

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ε. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΟΙ ΗΡΩΕ ΣΟΤ ΣΙΠΟΣΑ ΣΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΠΟΥΘΕΝΑ. Θεασρικό ςε 4 πράξεις ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ε. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΟΙ ΗΡΩΕ ΣΟΤ ΣΙΠΟΣΑ ΣΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΠΟΥΘΕΝΑ Θεασρικό ςε 4 πράξεις ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ε. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΟΙ ΗΡΩΕ ΣΟΤ ΣΙΠΟΣΑ ΣΗ ΓΗ ΣΟΤ ΠΟΤΘΕΝΑ Θεατρικό σε 4 πράξεις Οι ιρωεσ του τίποτα ςτθ γθ του πουκενά Αχιλλέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΝΕΑ // 1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΤΟΣ 2012 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4 - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Σκοπευτηρίου 17, Κρωπία, τηλ.: 210 9654 867-8, 210 9654 918 www.protipo-athinon.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΝΑ: ΓΑΛΑΗΑΙΧΩ ΜΡΑΦΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΖΩΑ. Σε αυτή την ενότητα:

ΕΜΕΝΑ: ΓΑΛΑΗΑΙΧΩ ΜΡΑΦΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΖΩΑ. Σε αυτή την ενότητα: ΕΜΕΝΑ: ΓΑΛΑΗΑΙΧΩ ΜΡΑΦΩ Σε αυτή την ενότητα: θα διαβάσουμε για τις βόλτες ενός άσπρου γάτου και τα αποτελέσματα τους θα διαβάσουμε διάφορες ιστορίες με λύκους και θα δούμε αν οι άνθρωποι τους φοβούνται

Διαβάστε περισσότερα