2. Che fece... il gran rifiuto 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Che fece... il gran rifiuto 19"

Transcript

1 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ελε;;; ;νη Βατσικοποψ;;; ;λοψ Η Ελληνια;;; ;δα και ο Ξα;;; ;ρηω Αφεντο;;; ;γλοψ 28η Οκτϖβρι;;; ;οψ 1940, µικρο;;; ; αφιε;;; ;ρϖµα 13 ;Εναω στρατιϖ;;; ;τηω µοψρµοψρι;;; ;ζει στο Αλβανικο;;; ; µε;;; ;τϖπο Το Πολψτεξνει;;; ;ο τρια;;; ;ντα ξρο;;; ;νια µετα;;; ; Ειω τον ιερο;;; ;ν λο;;; ;ξον 17 Κϖνσταντι;;; ;νοω Καβα;;; ;φηω, αφιε;;; ;ρϖµατοω σψνε;;; ;ξεια. 1 Προ;;; ;σθεσιω Che fece... il gran rifiuto 19 Ξριστοψ;;; ;γεννα 1962 Η Μα;;; ;ρµπϖ, η Κα;;; ;λϖ και οι καλικα;;; ;ντζαροι Τα Ξριστοψ;;; ;γεννα µε αριυµοψ;;; ;ω 26 Τα Ξριστοψ;;; ;γεννα και τα προβλη;;; ;µατα;;; ; τοψω Με;;; ;ροω Α ;;; ; 27 Με;;; ;ροω Β ;;; ; 28 Ο ;;; ;Αι Βασι;;; ;ληω/santa Claus 29 ιασκεδα;;; ;ζονταω 31 Οι πε;;; ;ντε αισυη;;; ;σειω Γεψ;;; ;ση Απο;;; ; το Γραφει;;; ;ο Εκπαι;;; ;δεψσηω 35 Modern Greek Extension Course Online 36 Why learn Greek? 37 Workshop: Technology in the Languages Classroom 38 Ξρη;;; ;σιµεω ιστοσελι;;; ;δεω Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 1

2 ; Αγαπητοι; σψνα;δελφοι γεια σαω, Νοε;µβριοω 2003 Σαω στε;λνοψµε το τελεψται;ο, για το σξολικο; ε;τοω 2003, τεψ;ξοω τοψ Επικοινϖνι;α, το οποι;ο µεταϕψ; α;λλϖν φιλοϕενει; δψ;ο σψνεντεψ;ϕειω, µι;α τηω κψρι;αω Ελε;νηω Βατσικοποψ;λοψ, ποψ επιµελη;υηκε ο ηµη;τρηω Σξοινα;ω, και µι;α τοψ κψρι;οψ Ξα;ρη Αφεντο;γλοψ, ποψ επιµελη;υηκε η Σοφι;α Καρο;γλοψ. Τοψω εψξαριστοψ;µε υερµα;. Σκοπο;ω τϖν σψνεντεψ;ϕεϖν, πε;ρα απο; την ο;ποια ενηµε;ρϖση, ει;ναι να σψνειδητοποιη;σοψν οι µαυητε;ω µαω ο;τι τα Ελληνικα; αφοροψ;ν πολψ; εψρψ;τερο περιβα;λλον απο; το οικογενειακο; και να διαπιστϖ;σοψν ο;τι δια;σηµοι, ση;µερα, Ελληνοαψστραλοι; η;ταν κα;ποτε στη δικη; τοψω, τϖρινη; κατα;σταση, ανα;µεσα σε δψ;ο γλϖ;σσεω και δψ;ο κοψλτοψ;ρεω, µε ο;,τι υετικο; η; αρνητικο; σψνεπα;γεται αψτη; η υε;ση. Ψπενυψµι;ζοψµε ο;τι κα;υε Επικοινϖνι;α βρι;σκεται καταξϖρηµε;νο στην ιστοσελι;δα (choose Secondary, then Languages, then teaching ideas, then Greek) Σαω εψξο;;; ;µαστε καλε;;; ;ω γιορτε;;; ;ω, εψτψξισµε;;; ;νοω ο καινοψ;;; ;ργιοω ξρο;;; ;νοω και πραγµατικα;;; ; ϕεκοψ;;; ;ραστεω διακοπε;;; ;ω. ξ α ι ρ ε τ ι σ µ ο;;; ω Φε;τοω, επιστρε;φϖ στην πατρι;δα, µετα; απο; σξεδο;ν ε;ϕι ξρο;νια ψπηρεσι;αω στο Γραφει;ο Σψντονιστη; Εκπαι;δεψσηω τοψ Σψ;δνεü. Στη δια;ρκεια αψτϖ;ν τϖν ξρο;νϖν, ει;ξα την εψκαιρι;α να γνϖρι;σϖ τοψω περισσο;τεροψω και να σψνεργαστϖ; µε αρκετοψ;ω απο; σαω, για την ελληνικη; γλϖ;σσα. Υα η;υελα να σαω εψξαριστη;σϖ για τη σψνεργασι;α, τη βοη;υεια και τη σψµπαρα;σταση; σαω. Φεψ;γϖ µε τιω καλψ;τερεω εµπειρι;εω και εντψπϖ;σειω, ποψ υα µε σψνοδεψ;οψν πα;ντα. Υα ξαρϖ; πολψ; να σαω δϖ και να σαω φιλοϕενη;σϖ στην ιδιαι;τερη πατρι;δα µοψ, τον Πλαταµϖ;να (Καρο;γλοψ Σοφι;α, Πλαταµϖ;ναω Πιερι;αω 60065, τηλ ). Εψ;ξοµαι σε ο;λοψω σαω καλη; δψ;ναµη και κοψρα;γιο στο λειτοψ;ργηµα; σαω, ποψ ϕε;ρϖ καλα;, δε γι;νεται πα;ντα κα;τϖ απο; τιω καλψ;τερεω σψνυη;κεω. Σοφι;α Καρο;γλοψ Με εκτι;µηση ηµη;τρηω Σξοινα;ω Σοφι;α Καρο;γλοψ Telephone: (02) Telephone: (02) Facsimile: (02) Facsimile: (02) Greek Language Consultants Languages Unit Professional Support and Curriculum Directorate 3A Smalls Road RYDE NSW 2112 Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 2

3 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ελε;;; ;νη Βατσικοποψ;;; ;λοψ HSC Continuers Course: The world of work Presenter/reporter on ABC TV, focus on Asia Pacific Television. She has been working as a journalist for 21 years. Multiple awarded. United Nations Media Prize in 1997 and 1993, Commendation from Thorn Emi awards in 1988 and 1989, Walkley Award in 1992 for the best international story, MBF Health Awards the best documentary prize in 1994 and Gold award for excellence in Ethnic Affairs in We talked about journalism and her experiences, from the fall of the Berlin wall to the release of Nelson Mandela and Rajiv Gandhis assassination. We came to issues like the maintenance of Greek language and culture in Australia, her backround influence, her experience as a child immigrant and her own point of view of Greeks. Πϖ;;; ;ω θα περιε;;; ;γραφεω τη δοψλεια;;; ; σοψ ϖω δηµοσιογρα;;; ;φοω σε κα;;; ;ποιον ποψ δεν ϕε;;; ;ρει τι κα;;; ;νειω ςω δηµοσιογρα;φοω ε;ξϖ ψποξρε;ϖση να µεταφε;ρϖ µηνψ;µατα και ειδη;σειω σ ; ο;λοψω αψτοψ;ω, ποψ σπα;νια ταϕιδεψ;οψν ε;ϕϖ απο; τη ξϖ;ρα τοψω, για αψτα; ποψ σψµβαι;νοψν στον κο;σµο. Ερεψνϖ; σε βα;θοω κα;ποια θε;µατα, σψγκεντρϖ;νϖ πληροφορι;εω, επιλε;γϖ αψτε;ω, ποψ µπορει; να ε;ξοψν κα;ποια αϕι;α για τοψω α;λλοψω και στη σψνε;ξεια παροψσια;ζϖ τιω ειδη;σειω µε τε;τοιο τρο;πο, ε;τσι ϖ;στε οι περισσο;τεροι α;νθρϖποι να τιω καταλαβαι;νοψν. εν ε;ξϖ δοψλε;χει σε εφηµερι;δεω η; περιοδικα;. ;Εξϖ δοψλε;χει στο ραδιο;φϖνο και στην τηλεο;ραση. Τα θε;µατα ει;ναι πα;ντα διαφορετικα;. Αψτη; την εβδοµα;δα ε;κανα µια σψνε;ντεψϕη µε αντιπροσϖ;ποψω τϖν Τα;µιλω απο; τη Σρι Λα;νκα, µε τον πρε;σβη τηω ξϖ;ραω και ξθε;ω, απο; το τηλε;φϖνο, µε την προ;εδρο τηω Σρι Λα;νκα, Chandrika Kumaratunga. ;Εναω τεξνικο;ω πη;γε στη Σρι Λα;νκα και µαγνητοσκοποψ;σε την προ;εδρο ο;σο µιλοψ;σαµε. Ση;µερα κα;ναµε κα;ποιεω διορθϖ;σειω και µαγνητοσκοπη;σαµε µε το σψνεργει;ο το δικο; µοψ µε;ροω τηω σψνε;ντεψϕηω. Την α;λλη εβδοµα;δα ει;ναι πιθανο; να κα;νοψµε κα;τι σξετικο; µε τα Νησια; τοψ Σολοµϖ;ντα η; τη Μαλαισι;α η; µπορει; να γι;νει κα;τι καινοψ;ργιο και να ξρειαστει; να δοψλε;χοψµε πα;νϖ σ ;αψτο; το θε;µα. Απο;;; ; ο;;; ;λα ο;;; ;σα ε;;; ;ξειω κα;;; ;νει µε;;; ;ξρι ση;;; ;µερα, τι θεϖρει;;; ;ω πιο σηµαντικο;;; ; Απο; ο;λα ο;σα ε;ξϖ κα;νει ϖω α;νθρϖποω στην προσϖπικη; µοψ ζϖη; η; ϖω δηµοσιογρα;φοω Και ϖω α;;; ;νθρϖποω και ϖω δηµοσιογρα;;; ;φοω. ςω α;νθρϖποω θεϖρϖ; τα παιδια; µοψ το πιο σηµαντικο; πρα;γµα απο; ο;σα ε;ξϖ κα;νει µε;ξρι ση;µερα. ;Εξϖ δψο παιδια;, την Κλειϖ; δψο ξρονϖ;ν και τον Ανδρε;α τεσσα;ρϖν ξρονϖ;ν. Για πρϖ;τη φορα; αγαπα;ϖ κα;;τι το;σο πολψ;, πιο πολψ; κι απο; τον εαψτο; µοψ. Αψτο; µε βοηθα;ει να µην ει;µαι αψτοαπορροφηµε;νη. Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 3

4 Στα ει;κοσι ε;να ξρο;νια ποψ δοψλεψ;ϖ ϖω δηµοσιογρα;φοω, δεν ϕε;ρϖ τι η;ταν πιο σηµαντικο; απ ; ο;σα ει;δα η; απο; τα θε;µατα πα;νϖ στα οποι;α δοψ;λεχα. Αψτο; ο;µϖω ποψ µε σηµα;δεχε πραγµατικα; η;ταν η δοψλεια; ποψ ε;κανα σξετικα; µε τη γεννοκτονι;α στη Ροψα;ντα το Τα πα;ντα ει;ξαν καταστραφει;. εν ψπη;ρξε νερο; και φοβο;σοψν να περπατη;σειω, γιατι; ψπη;ρξαν να;ρκεω παντοψ;. Κοιµο;µασταν σε τε;ντεω και κα;θε πρϖι; ερξο;ταν ε;να φορτηγο;, ο;πϖω αψτο; ποψ εδϖ; µαζεψ;ει τα σκοψπι;δια, και ε;παιρνε τοψω πεθαµε;νοψω. Φθα;σαµε στο Ζαï;ρ, σηµερινο; Κογκο;. Ξιλια;δεω προ;σφψγεω σε σκηνε;ω. Παιδια;, ποψ οι γονει;ω τοψω ει;ξαν πεθα;νει η; σκοτϖθει;, σ ; ακολοψθοψ;σαν παντοψ;. Σψνειδητοποιοψ;σα ο;τι η ζϖη; µοψ η;ταν πολψ; α;νετη. Γιατι; σψνε;βει σε αψτοψ;ω Μποροψ;σε το ξρϖ;µα τοψω, η η;πειροω η; το κρα;τοω, στο οποι;ο ζοψ;σαν, να δικαιολογη;σει τη διαφορα; Εγϖ; πη;γα, τελει;ϖσα τη δοψλεια; ποψ ει;ξα να κα;νϖ και ετοιµαζο;µοψν να φψ;γϖ. Μετα; θα πη;γαινα κα;ποψ αλλοψ;;. ;Ηϕερα πϖω ε;βλεπα την τραγϖδι;α ενο;ω α;λλοψ. Αναρϖτιο;µοψν ο;µϖω αν µποροψ;σα να αντε;ϕϖ αψτα; ποψ ε;βλεπα και τα σψναισθη;µατα ποψ γεννοψ;σαν ξϖρι;ω να τρελαθϖ;. Κατε;ληϕα πϖω ει;ναι σηµαντικο; πρα;γµα σ ;αψτη; τη ζϖη;, να νιϖ;θοψµε σψµπο;νοια και σψµπα;θεια για το προ;βληµα τοψ α;λλοψ. Εµει;ω δεν πεινα;µε, το πια;το ει;ναι πα;ντα γεµα;το και ε;ξοψµε την α;νεση να πετα;ϕοψµε αψτο; ποψ οι α;λλοι στεροψ;νται. Φοβα;µαι ο;µϖω, πϖω αρξι;ζοψµε και γινο;µαστε αδια;φοροι. Ξρεια;ζεται ι;σϖω να σπρϖ;ϕοψµε, ακο;µα και να κλϖτση;σοψµε τοψω εαψτοψ;ω µαω, ε;ϕϖ απο; την α;νεση στην οποι;α ζοψ;µε, για να καταλα;βοψµε αψτοψ;ω ποψ πεινοψ;ν, τοψω α;στεγοψω και αψτοψ;ω ποψ στριµϖ;ξνονται σε µια σα;πια βα;ρκα µε κι;νδψνο να πνιγοψ;ν, για να φψ;γοψν απο; τη ξϖ;ρα τοψω. Θα προσπαθη;σϖ να µα;θϖ στα παιδια; µοψ να δει;ξνοψν σψµπα;θεια για τοψω α;λλοψω και να τοψω σψµπονοψ;ν. Θε;λϖ να καταλα;βοψν πϖω κανει;ω δεν αφη;νει τον το;πο τοψ ξϖρι;ω λο;γο. Φεψ;γει, γιατι; δεν αντε;ξει τη βι;α, τον εϕεψτελισµο; και την καταπι;εση η; γιατι; ϕε;ρει πϖω αν µει;νει θα τον σκοτϖ;σοψν η; θα πεθα;νει απο; την πει;να. Αψτα;;; ; ποψ ακοψ;;; ;µε και βλε;;; ;ποψµε στιω ειδη;;; ;σειω η;;; ; διαβα;;; ;ζοψµε στιω εφηµερι;;; ;δεω ει;;; ;ναι σψνη;;; ;θϖω δψσα;;; ;ρεστα. Θψµη;;; ;σοψ ε;;; ;να ξαροψ;;; ;µενο γεγονο;;; ;ω, µια ει;;; ;δηση ποψ κα;;; ;λψχεω και ποψ µπορει;;; ; να µαω να δϖ;;; ;σει ε;;; ;να θετικο;;; ; µη;;; ;νψµα και να µαω κα;;; ;νει αισιο;;; ;δοϕοψω. Η απελεψθε;ρϖση τοψ Νε;λσον Μαντε;λα, µετα; απο; εικοσιε;ϕι ολο;κληρα ξρο;νια στη φψλακη;, η;ταν ε;να θετικο; µη;νψµα για ο;λο τον κο;σµο. Πη;γα το 1990 και µιλη;σαµε για ε;να προ;γραµµα, ποψ ε;γινε µε αφορµη; τιω πρϖ;τεω εκατο; ηµε;ρεω τοψ στην προεδρι;α τηω Νο;τιαω Αφρικη;ω. ;Ηταν ε;ναω ψπε;ροξοω α;νθρϖποω, γι ;αψτο; αποτελοψ;σε πηγη; ε;µπνεψσηω για το λαο; τοψ. Η ιστορι;α τοψ Μαντε;λα η;ταν βε;βαια γνϖστη;, στην Ταïβα;ν κα;ποιοω η;ταν στη φψλακη; για πολιτικοψ;ω λο;γοψω για εικοσιε;ϕι ξρο;νια και κανει;ω δεν η;ϕερε τι;ποτε. Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 4

5 Αψτο;;; ; το τελεψται;;; ;ο δεν ει;;; ;ναι ξαροψ;;; ;µενη ει;;; ;δηση. Καµµια; φορα; στη µνη;µη µε;νοψν πιο ε;ντονα οι δψσα;ρεστεω εµπειρι;εω, ο;µϖω ψπα;ρξοψν πα;ντα ειδη;σειω µε θετικα; µηνψ;µατα. Το 1998 στην Πολϖνι;α ε;ναω ηλεκτρολο;γοω, ο Λεξ Βαλε;σα, ε;φτασε να γι;νει προ;εδροω, να κψβερνη;σει µια ολο;κληρη ξϖ;ρα και να αλλα;ϕει την ιστορι;α τηω. Πη;γα και τον ει;δα, πη;γαµε µαζι; στη µικρη; εκκλησι;α, ποψ σψνη;θιζε να πηγαι;νει, και µιλη;σαµε για τη ξϖ;ρα τοψ και την πολιτικη;. Κι αψτο; ποψ θψµα;µαι πϖω η;ταν πραγµατικα; εψξα;ριστο, η;ταν η πτϖ;ση τοψ τει;ξοψω, στο Βερολι;νο το Το Βερολι;νο δεν η;ταν πια ξϖρισµε;νο πολιτικα;, ο;ταν ε;πεσε το τει;ξοω αλλα; αψτο; ποψ ει;δα η;ταν κα;τι µοναδικο;. Οι α;νθρϖποι πη;γαιναν απο; τη µια στην α;λλη µερια; αγκαλιασµε;νοι και ξαροψ;µενοι. Περνοψ;σαν ϕανα; και ϕανα; απο; το ε;να µε;ροω στο α;λλο ακοψ;ραστοι, ε;καναν ϕανα; και ϕανα; την ι;δια απο;σταση, περνϖ;νταω ε;να σψ;νορο, ποψ για ξρο;νια η;ταν απαγορεψµε;νο να το περα;σει κανει;ω. ;Εξϖ πα;ρει κοµµα;τια απο; το τει;ξοω, θα τα δει;ϕϖ στα παιδια; µοψ και θα τοψω πϖ ;Ηµοψν εκει;. Τι θα ε;;; ;λεγεω στοψω νε;;; ;οψω, στοψω µαθητε;;; ;ω ποψ σκε;;; ;φτονται να γι;;; ;νοψν δηµοσιογρα;;; ;φοι Τι θα ε;;; ;πρεπε να κα;;; ;νοψν, τι ει;;; ;δοψω σποψδε;;; ;ω Εγϖ; ε;κανα δηµοσιογραφι;α, τε;ξνεω και πολιτικε;ω επιστη;µεω στο πανεπιστη;µιο, στην Αδελαï;δα και στη σψνε;ξεια µεταπτψξιακα; στη δηµοσιογραφι;α. ε δψσκολεψ;τηκα να βρϖ δοψλεια; στην τηλεο;ραση και στο ραδιο;φϖνο τοψ ABC. Το;τε, η;ταν ι;σϖω πιο εψ;κολο. Ση;µερα ψπα;ρξει µεγα;λοω ανταγϖνισµο;ω. Ει;ναι δψ;σκολο να βρει κανει;ω δοψλεια; στιω µεγα;λεω πο;λειω και κα;ποιεω φορε;ω ει;ναι αναγκασµε;νοω να πα;ει στην επαρξι;α η; και στο εϕϖτερικο;. Οι ανταποκρι;σειω στο εϕϖτερικο; ει;ναι πιο επικι;νδψνεω απο; παλια;. εν ε;ξει να κα;νει µο;νο µε τοψω πολε;µοψω. Ο δηµοσιογρα;φοω ει;ναι πολλε;ω φορε;ω κινοψ;µενοω στο;ξοω. ;Εξοψν σκοτϖ;σει πα;ρα πολλοψ;ω για να τοψω εµποδι;σοψν να βγα;λοψν την ει;δηση ε;ϕϖ απο; µια ξϖ;ρα. Οι νε;οι α;νθρϖποι, ποψ θε;λοψν πραγµατικα; να γι;νοψν δηµοσιογρα;φοι, θα ϕεπερα;σοψν τιω δψσκολι;εω και θα το πετψ;ξοψν. Πρε;πει ο;µϖω να ϕε;ροψν ο;λεω τιω πλεψρε;ω τηω δοψλεια;ω. Πι;σϖ απο; τα φϖ;τα, τη δηµοσιο;τητα και την επιτψξι;α, ψπα;ρξοψν α;νθρϖποι ποψ δοψλεψ;οψν σκληρα; και ποψ ει;ναι πα;ντα ε;τοιµοι, αν ξρειαστει;, να αφη;σοψν το σπι;τι τοψω και να ταϕιδε;χοψν στην α;λλη α;κρη τοψ κο;σµοψ. Αψτο; ει;ναι µε;ροω τηω δοψλεια;ω και σψµβαι;νει σψξνα;. Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 5

6 ;;; ; Τι ει;;; ;ναι πραγµατικα;;; ; δψ;;; ;σκολο σ ;;; ;αψτη;;; ; τη δοψλεια;;; ; Ποιο;;; ; µε;;; ;ροω τηω δοψλεια;;; ;ω ει;;; ;ναι το πιο ενδιαφε;;; ;ρον η;;; ; αγαπα;;; ;ω περισσο;;; ;τερο Οι α;νθρϖποι ποψ σοψ λε;νε χε;µµατα και το ϕε;ρειω και πρε;πει να µιλη;σειω µαζι; τοψω και να ψποκριθει;ω ο;τι δεν το καταλαβαι;νειω. Η αναγκαστικη; επαφη; µε καταστα;σειω εϕαιρετικα; επϖ;δψνεω, ο;πϖω οι βοµβαρδισµοι; στο Μπα;λι. Τα πρα;γµατα αλλα;ζοψν το;σο γρη;γορα και ο δηµοσιογρα;φοω πρε;πει να ει;;ναι πα;ντα σε ετοιµο;τητα. Το 1998, ει;ξα πα;ει στην Ινδι;;α µε σψνεργει;ο, για να καλψ;χοψµε τιω εκλογε;ω. Το κλι;µα η;ταν εψξα;ριστο, ο;λοι η;ταν αισιο;δοϕοι, γιατι; η;ταν σι;γοψρο πϖω ο Γκα;ντι θα κε;ρδιζε τιω εκλογε;ω. Μαγνητοσκοπη;σαµε το Ραντζι;β Γκα;ντι την ϖ;ρα ποψ χη;φιζε. ;Ηταν πολψ; ο;µορφοω. ςραι;α µα;τια, ϖραι;ο ξαµο;γελο, ντψµε;νοω στα α;σπρα, εκει; απε;ναντι σε απο;σταση λι;γϖν εκατοστϖ;ν. Μετα; πη;γαµε σε µια γιορτη;, ποψ ει;ξε οργανϖθει; για τοψω δηµοσιογρα;φοψω και κα;ποιοω η;ρθε και ει;πε πϖω τον δολοφο;νησαν. Ακολοψ;θησε πανικο;ω, ο;λοι ε;τρεξαν. ;Ενα το;σο ξαροψ;µενο γεγονο;ω κατε;ληϕε τραγϖδι;α. Παρ ; ο;λα αψτα;, ει;ναι µια δοψλεια; πολψ; ενδιαφε;ροψσα. Ψπα;ρξει πα;ντα κα;τι νε;ο. εν ψπα;ρξει ροψτι;να. ;Εξϖ δει στην καριε;ρα µοψ πρα;γµατα, ποψ α;λλοι δεν θα δοψν ποτε; οψ;τε στα ονειρα; τοψω, ο;πϖω και πρα;γµατα, ποψ δε θα δοψν οψ;τε στοψω εφια;λτεω τοψω. Αγαπα;ϖ πραγµατικα; τη δοψλεια; µοψ, δεν µπορϖ; να µε φανταστϖ; να κα;νϖ κα;τι α;λλο. Πο;;; ;σο µπορει;;; ; να επηρεα;;; ;ζει τη δοψλεια;;; ; και τη ζϖη;;; ; µαω η καταγϖγη;;; ; µαω Γεννη;θηκα στην Ελλα;δα, στη Φλϖ;ρινα, αλλα; µεγα;λϖσα στην Αψστραλι;α. Απο; µικρη; ε;νιϖθα πϖω η;µοψν διαφορετικη;. Ει;ξα µια α;λλη κοψλτοψ;ρα στο σπι;τι µοψ απο; αψτη; ποψ ει;ξαν τα α;λλα παιδια; στο σξολει;ο. Αψτο; ει;ναι κα;τι ποψ σε κα;νει πα;ντα πιο εψαι;σθητο. εν παι;ρνειω ποτε; τι;ποτα σαν δεδοµε;νο, αντι;θετα σκε;φτεσαι πολψ;. ;Οταν ει;σαι παιδι; και σε φϖνα;ζοψν wog, ϕε;ρειω πα;ντα ο;τι το λε;νε για να σε κατεβα;σοψν, να σε µειϖ;σοψν κι ε;τσι ο;ταν µεγαλϖ;νειω, δεν µπορει;ω να το κα;νειω αψτο; σε α;λλοψω. Μπορϖ; να πϖ ο;τι ϖω παιδι; ε;ξϖ νιϖ;σει µετανα;στηω. ;Εξϖ µεγαλϖ;σει µε;σα απο; αψτη; την εµπειρι;α και ε;ξϖ γι;νει πιο δψνατη; µε;σα απο; αψτη;. εν µπορϖ; να πϖ ο;τι αντιµεϖ;πισα διακρι;σειω στη δοψλεια; η; στη ζϖη; µοψ γενικο;τερα. Ει;µαι Αψστραλη; πολι;τηω, οι α;νθρϖποι παντοψ; σ ; αψτη; τη ξϖ;ρα µ ; αντιµετϖπι;ζοψν ισο;τιµα. Με σε;βονται και τοψω σε;βοµαι. Πο;;; ;σο επηρεα;;; ;ζοψν τα Ελληνικα;;; ; τη δοψλεια;;; ; ποψ κα;;; ;νειω Τα Ελληνικα; δεν επηρεα;ζοψν τη δοψλεια; µοψ α;µεσα. Στην Ελλα;δα δεν πηγαι;νϖ σψξνα; κι ο;ταν πηγαι;νϖ ϖω δηµοσιογρα;φοω, δεν τα ξρησιµοποιϖ;. ε θα µποροψ;σα να κα;νϖ σψνε;ντεψϕη στα Ελληνικα; αν και θα το η;θελα πολψ;. Πη;γα στο ελληνικο; σξολει;ο τηω κοινο;τηταω, ο;ταν η;µοψν µαθη;τρια, ο;µϖω ο δα;σκαλοω ει;ξε ε;να µεγα;λο ϕψ;λο και τον φοβο;µοψν, γι ; αψτο; και δεν τον θψµα;µαι. Θψµα;µαι τοψω δασκα;λοψω, ποψ µε ε;καναν να καταλαβαι;νϖ και να ξαι;ροµαι. Ελληνικα; βε;βαια δεν ει;ναι µο;νο ο δα;σκαλοω. Με την οικογε;νεια; µοψ και µε τοψω σψγγενει;ω Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 6

7 µοψ στην Ελλα;δα µιλα;ϖ Ελληνικα;. Αν δεν η;ϕερα θα ε;νιϖθα αποµονϖµε;νη. Η γλϖ;σσα ει;ναι πα;ντα ε;να παρα;θψρο, αν δεν την ϕε;ρειω ει;ναι κλειστο;, δεν µπορει;ω να δει;ω µε;σα απ ; αψτο;. Ακοψ;ϖ ελληνικη; µοψσικη;, µ ;αρε;σει ο Θεοδϖρα;κηω, ο Μαρκο;ποψλοω, ο Ξατζιδα;κηω, ο Νταλα;ραω, η Ξαροψ;λα Αλεϕι;οψ. ιαβα;ζϖ ελληνικη; λογοτεξνι;α, τιω περισσο;τερεω φορε;ω δψστψξϖ;ω σε µετα;φραση. Μ ; αρε;σει πολψ; ο Βασι;ληω Βασιλικο;ω και ο Νι;κοω Καζαντζα;κηω. Η Αναφορα; στον Γκρε;κο η;ταν ε;να απο; τα καλψ;τερα βιβλι;α ποψ δια;βασα ποτε;. Η καταγϖγη; µαω ψπα;ρξει πα;ντα µε;σα µαω, αν ο;µϖω δεν ε;ξοψµε επαφη; µαζι; τηω, κινδψνεψ;οψµε να ξα;σοψµε την κοψλτοψ;ρα τηω κι αψτο; δε θα η;θελα να σψµβει;. Πϖ;;; ;ω νιϖ;;; ;θειω ο;;; ;ταν πηγαι;;; ;νειω στην Ελλα;;; ;δα ϑε;ρϖ τη γλϖ;σσα και θψµα;µαι πα;ντα πϖω γεννη;θηκα εκει;. ;Ετσι ε;ξϖ περισσο;τερεω απαιτη;σειω. Περιµε;νϖ να νιϖ;σϖ περισσο;τερο στο σπι;τι µοψ, απ ; ο;τι νιϖ;θϖ σε κα;ποια α;λλη ξϖ;ρα. Γι ; αψτο; καµια; φορα; απογοητεψ;οµαι πιο εψ;κολα. Φοβα;µαι πϖω οι ;Ελληνεω ει;ναι ι;σϖω ατοµιστε;ω και αρκετα; εγϖιστε;ω, Εγϖ; ει;µαι και κανε;ναω α;λλοω. εν ϕε;ρϖ τι φται;ει. Οι ;Ελληνεω βε;βαια δεν ει;ναι µο;νο ατοµιστε;ω, ει;ναι ε;ϕψπνοι, δραστη;ριοι, εφεψρετικοι;, φιλο;δοϕοι και γι ; αψτο; σψνη;υϖω επιτψξηµε;νοι. Τι ει;;; ;δοψω δοψλειε;;; ;ω ε;;; ;ξειω κα;;; ;νει στην Ελλα;;; ;δα εν ε;ξϖ κα;νει πολλα;. Πη;γα για να καλψ;χϖ τιω εκλογε;ω τοψ 1988 και αργο;τερα για το θε;µα, ποψ προε;κψχε, µε την ψπο;υεση τοψ ονο;µατοω τϖν Σκοπι;ϖν. Προ;σφατα, δοψ;λεχα µε τα µε;λη τηω ελληνικη;ω αντιπροσϖπει;αω και µε την κψρι;α Αγγελοποψ;λοψ ασκαλα;κη, κατα; τη δια;ρκεια τϖν Ολψµπιακϖ;ν Αγϖ;νϖν στο Σψ;δνεü. Νιϖ;θϖ πα;ντα ο;τι θα η;θελα να κα;νϖ κα;τι πιο βαθψ; και πιο οψσιαστικο;. Οι ιστορι;εω τηω µα;ναω µοψ και τηω γιαγια;ω µοψ, ο;πϖω και οι ιστορι;εω α;λλϖν ανθρϖ;πϖν, ποψ ε;ξοψν ε;ρθει εδϖ; ϖω µετανα;στεω, µοψ φαι;νονται σψξνα; πιο ενδιαφε;ροψσεω απο; τιω ιστορι;εω δια;σηµϖν ανθρϖ;πϖν, ποψ µε;ξρι τϖ;ρα ε;ξϖ καλψ;χει δηµοσιογραφικα;. ;Οµϖω πολλε;ω φορε;ω, ει;ναι πιο εψ;κολο να πα;ρειω σψνε;ντεψϕη απο; ϕε;νοψω και πιο δψ;σκολο απο; δικοψ;ω σοψ ανθρϖ;ποψω. Πη;γα πριν ξρο;νια στην Ελλα;δα και προσπα;θησα να πα;ρϖ σψνεντεψ;ϕειω απο; ηλικιϖµε;νοψω ανθρϖ;ποψω για την κατοξη; και τον εµφψ;λιο πο;λεµο, ο;µϖω τοψω κοψ;ραζε ποψ ζητοψ;σα πολλε;ω λεπτοµε;ρειεω και αψτη; η δοψλεια; δψστψξϖ;ω δεν τελει;ϖσε ποτε;. Οι περισσο;;; ;τεροι απο;;; ; τοψω ανθρϖ;;; ;ποψω µε τοψω οποι;;; ;οψω δοψλεψ;;; ;ειω, δει;;; ;ξνοψν να σε αγαποψ;;; ;ν και να νοια;;; ;ζονται για σε;;; ;να. ;;; ;Ετσι ει;;; ;ναι Η δοψλεια; στην τηλεο;ραση ει;ναι δοψλεια; οµα;δαω. Αψτο;ω ποψ ει;ναι ψπεψ;θψνοω για τον η;ξο, νοια;ζεται για το πϖω ακοψ;γεται η φϖνη; µοψ. Αψτο;ω ποψ Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 7

8 ει;ναι ψπεψ;θψνοω για το φϖτισµο;, προσπαθει; να δει;ξνϖ ο;σο γι;νεται καλψ;τερη. Ο σκηνοθε;τηω προσε;ξει τον τρο;πο ποψ στε;κοµαι η; κα;θοµαι, την ε;κφραση στο προ;σϖπο και τον το;νο τηω φϖνη;ω. Με προσε;ξοψν και µε νοια;ζονται ο;ξι µο;νο γιατι;; ει;ναι η δοψλεια; τοψω αλλα; γιατι; ε;τσι νιϖ;υοψν, ελπι;ζϖ, ο;πϖω τοψω νοια;ζοµαι και εγϖ;. ;Ηµοψν πα;ντα αψτο;ω, ποψ οι α;λλοι η;θελαν να δοψλεψ;οψν µαζι; τοψ. Ασκη;;; ;σειω ιαβα;;ζονταω αψτα; ποψ η κψρι;α Βατσικοποψ;λοψ αναφε;ρει, σξετικα; µε το επα;γγελµα τοψ δηµοσιογρα;φοψ στιω σελι;δεω 5 και 6, να απαντη;σειω στιω ερϖτη;σειω 1 Ποιο ει;ναι το καθη;κον/ψποξρε;ϖση κα;θε δηµοσιογρα;φοψ 2 Τι κα;νει ο δηµοσιογρα;φοω για να ει;ναι ε;γκψρεω και αϕιο;πιστεω οι ειδη;σειω, ποψ µεταφε;ρει στοψω α;λλοψω 3 Γιατι;, σψ;µφϖνα µε την κψρι;α Βατσικοποψ;λοψ, ει;ναι δψ;σκολο να κα;νει κανει;ω ση;µερα καριε;ρα στο ξϖ;ρο τηω δηµοσιογραφι;αω 4 Σε ποιε;ω περιπτϖ;σειω οι ανταποκρι;σειω απο; το εϕϖτερικο; ει;ναι επικι;νδψνεω Σψµπλη;ρϖσε τα κενα; τοψ κειµε;νοψ ποψ ακολοψθει; µε τα ρη;µατα τηω παρε;νθεσηω. Ο Νε;λσον Μαντε;λα απο; τη φψλακη; µετα; απο; εικοσιε;ϕι ξρο;νια. µαζι; τοψ, για τιω πρϖ;τεω τοψ εκατο; ηµε;ρεω, στην προεδρι;α τηω ξϖ;ραω. Στην Ταïβα;ν κα;ποιοω στη φψλακη; εικοσιε;ϕι ξρο;νια και κανει;ω δεν τι;ποτε. Οι α;;νθρϖποι µε δψνατο;τητεω να πολψ; χηλα;. Το 1998 στην Πολϖνι;α, ε;ναω ηλεκτρολο;γοω, ο Λεξ Βαλε;σα, προ;εδροω και τη ξϖ;ρα. Το τει;ξοω το Βερολι;νο σε Ανατολικο; και ψτικο;. ;Ηταν ε;να σψ;νορο ποψ κανει;ω Γερµανο;ω δεν να. Αν κανει;ω να περα;σει στην α;λλη πλεψρα; τον. ;Οταν το τει;ξοω οι α;νθρϖποι. (πανηγψ;ριζαν, βγη;κε, πψροβολοψ;σαν, ε;µεινε, σψζη;τησα, επιτρεπο;ταν, ε;πεσε, η;ϕερε, φτα;σοψν, περα;σει, µποροψ;ν, ε;γινε, κψβε;ρνησε, ξϖ;ριζε, προσπα;υησε) Να απαντη;σειω στιω ερϖτη;σειω, διαβα;ζονταω προσεκτκα; τιω σελι;δεω 6, 7. 1 Γεννη;θηκε στην Ελλα;δα αλλα; µεγα;λϖσε στην Αψστραλι;α και λε;ει πϖω, ο;ταν η;ταν παιδι;, ε;νιϖσε µετανα;στηω. Τι ε;µαθε απο; αψτο; 2 Πϖ;ω θα ε;νιϖθε αν δεν η;ϕερε ελληνικα; 3 Γιατι; δε υψµα;ται το δα;σκαλο τϖν Ελληνικϖ;ν Ποιοψω δασκα;λοψω υψµα;ται 4 Γιατι; ει;ναι εψ;κολο να νιϖ;σει απογοη;τεψση, ο;ταν πηγαι;νει στην Ελλα;δα 5 Ποια ει;ναι η γνϖ;µη τηω για τοψω ;Ελληνεω ση;µερα Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 8

9 Η Ελληνια;;; ;δα και ο Ξα;;; ;ρηω Αφεντο;;; ;γλοψ Η Ελληνια;δα αποτελει; µε;ροω τηω πολιτιστικη;ω Ολψµπια;δαω. Ει;ναι σψνα;ντηση τϖν νε;ϖν Ελλη;νϖν τηω διασπορα;ω, ποψ µε;σϖ τοψ αυλητισµοψ; και τοψ πολιτισµοψ;, ισξψροποιοψ;ν τοψω δεσµοψ;ω τοψω µε την Ελλα;δα και προβα;λλοψν τη δψ;ναµη και τη δηµιοψργικο;τητα; τοψω. Σψγκεντρϖ;νει το αυλητικο; και καλλιτεξνικο; δψναµικο; τϖν απο;δηµϖν Ελλη;νϖν, σε µια κορψφαι;α διοργα;νϖση, σε ε;να παγκο;σµιο Ελληνικο; Φεστιβα;λ. Η πρϖ;τη Ελληνια;δα πραγµατοποιη;υηκε στη Υεσσαλονι;κη, στιω 25 29/6/2003 και σ ; αψτη;ν την πρϖτεψ;οψσα τοψ οικοψµενικοψ; Ελληνισµοψ;, υα διοργανϖ;νεται στο εϕη;ω κα;υε 2 ξρο;νια. Οι εκδηλϖ;σειω περιλαµβα;νοψν Τοψω παγκο;σµιοψω αυλητικοψ;ω αγϖ;νεω τϖν νε;ϖν απο;δηµϖν Ελλη;νϖν. Το πολιτιστικο; φεστιβα;λ τοψ Ελληνισµοψ;. Μεταϕψ; τϖν στο;ξϖν τηω Ελληνια;δαω ει;ναι Η ενι;σξψση τϖν δεσµϖ;ν µεταϕψ; τϖν νε;ϖν Ελλη;νϖν ανα; τον κο;σµο. Η ανα;δειϕη τηω καλλιτεξνικη;ω δηµιοψργι;αω τηω νε;αω γενια;ω. Περισσο;τερεω πληροφορι;εω υα βρει;τε στιω ιστοσελι;δεω Ο Ξα;;; ;ρηω Αφεντο;;; ;γλοψ, ;Ελληναω απο; το Σψ;δνεü, πη;ρε µε;ροω στην πρϖ;τη Ελληνια;δα, ϖω απο;δηµοω καλλιτε;ξνηω και ει;ξε την καλοσψ;νη να µαω µιλη;σει για τιω εµπειρι;εω τοψ, απο; την σποψδαι;α αψτη; διοργα;νϖση. Με τι ασξολει;;; ;σαι επαγγελµατικα;;; ; Σε ποιο καλλιτεξνικο;;; ξϖ;;; ;ρο ανη;;; ;κειω και Το επα;γγελµα µοψ ει;ναι graphics designer και εργα;ζοµαι στη µε ποια ιδιο;;; ;τητα σψµµετει;;; ;ξεω στην Sydney Morning Herald. Ελληνια;;; ;δα Επιµελοψ;µαι κα;ποια τµη;µατα τηω εφηµερι;δαω. ςω καλλιτε;ξνηω ει;µαι ζϖγρα;φοω και ποιητη;ω και µ ;αψτη; την ιδιο;τητα ε;λαβα µε;ροω στην Ελληνια;δα. Πϖ;;; ;ω ε;;; ;µαυεω για τιω εκδηλϖ;;; ;σειω τηω Ελληνια;;; ;δαω και πϖ;;; ;ω τελικα;;; η;;; ;ρυεω σε επαφη;;; µε τοψω διοργανϖτε;;; ;ω Το πληροφορη;υηκα εντελϖ;ω τψξαι;α απο; κα;ποιοψω φι;λοψω. ;Εστειλα ε;να δει;γµα τηω δοψλεια;ω µοψ, µε σκοπο; να λα;βϖ µε;ροω στην ε;κυεση βιβλι;οψ. Η ιδε;α α;ρεσε στοψω διοργανϖτε;ω και ε;τσι µε δε;ξτηκαν. Αργο;τερα, η;ρυαν απο; την Ελλα;δα δψ;ο ψπεψ;υψνοι, ο κψ;ριοω Κανονι;δηω και η κψρι;α Γιαννακι;δοψ, για ενηµε;ρϖση σξετικα; µε τη λειτοψργι;α τοψ υεσµοψ; και για τιω ψπο;λοιπεω λεπτοµε;ρειεω τηω σψµµετοξη;ω. Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/2003 9

10 ; ; Νοµι;;; ;ζειω ο;;; ;τι η Ελληνια;;; ;δα επιτελει;;; ; τοψω Αν σκεφτει; κανει;ω τον πο;λεµο στο;;; ;ξοψω τηω και ιδιαι;;; ;τερα την ενι;;; ;σξψση τϖν στο Ιρα;κ και την α;τψπη δεσµϖ;;; ;ν µεταϕψ;;; ; τϖν νε;;; ;ϖν Ελλη;;; ;νϖν ανα;;; ; τον πνεψµονι;α, η πρϖ;τη Ελληνια;δα κο;;; ;σµο πραγµατοποιη;υηκε κα;τϖ απο; δψ;σκολεω σψνυη;κεω. Ψπη;ρξαν κα;ποιεω ατε;λειεω, οργανϖτικα; τοψλα;ξιστον. Παρο;λα αψτα; η ιδε;α τηω Ελληνια;δαω ϖω υεσµοψ; ει;ναι σποψδαι;α, γιατι; αποτελει; το σψνδετικο; κρι;κο µεταϕψ; τϖν νε;ϖν Ελλη;νϖν ανα; τον κο;σµο. ι;νει την εψκαιρι;α σε ;Ελληνεω αυλητε;ω και καλλιτε;ξνεω, ποψ ζοψν και δηµιοψργοψ;ν ε;ϕϖ απο; τα ο;ρια τοψ ελληνικοψ; κρα;τοψω, να σψνψπα;ρϕοψν σε µια εποικοδοµητικη; και δηµιοψργικη; σψνα;ντηση. Κατα; την α;ποχη; µοψ βε;βαια, υα ε;πρεπε να διαρκει; περισσο;τερεω µε;ρεω, ϖ;στε να διατι;υεται ο απαραι;τητοω ξρο;νοω σε ο;λοψω τοψω σψµµετε;ξοντεω, να παροψσια;σοψν τη δοψλεια; τοψω και να ε;ρυοψν σε επαφη; µε το ελληνικο; κοινο;. Υα σψνιστοψ;;; ;σεω και σε α;;; ;λλοψω Οπϖσδη;ποτε ναι. Αϕι;ζει τον κο;πο να καλλιτε;;; ;ξνεω να πα;;; ;ροψν µε;;; ;ροω σψµµετε;ξει κανει;ω και για να προβα;λει στιω επο;;; ;µενεω Ελληνια;;; ;δεω τη δοψλεια; τοψ σε ε;να καινοψ;ργιο, διαφορετικο; κοινο;, αλλα; και για να σψµβα;λει στην παραπε;ρα επιβι;ϖση τοψ υεσµοψ; αψτοψ;. Η σψµµετοξη; και α;λλϖν καλλιτεξνϖ;ν υα βοηυη;σει στην οψσιαστικη; καυιε;ρϖση τοψ υεσµοψ; αλλα; και στη διεψ;ρψνση; τοψ. Με την πρϖ;τη Ελληνια;δα φψ;τεχαν ε;να σπο;ρο. Απο; δϖ και πε;ρα πρε;πει να τον ποτι;σοψν, να τον φροντι;σοψν και να τον αγαπη;σοψν, για να µεγαλϖ;σει και να δψναµϖ;σει. Αψτο; ει;ναι εψυψ;νη ο;ξι µο;νο τϖν οργανϖτϖ;ν αλλα; ο;λϖν µαω. Προσϖπικα;;; ;, αποκο;;; ;µισεω Το ο;τι επιλε;ξυηκα ανα;µεσα απο; πολλοψ;ω κα;;; ;τι απο;;; ; τη σψµµετοξη;;; καλλιτε;ξνεω η;ταν µια µεγα;λη ικανοποι;ηση για σοψ στη διοργα;;; ;νϖση µε;να. Προφανϖ;ω α;ρεσε ο τρο;ποω τηω δοψλεια;ω µοψ, ποψ η;ταν ε;ναω σψνδψασµο;ω ποι;ησηω και ζϖγραφικη;ω. Το κοινο; ανταποκρι;υηκε υετικα;, µε πολψ; ενυαρρψντικα; σξο;λια και αψτο; για κα;υε δηµιοψργο; ει;ναι µια νι;κη, µια δια;κριση. Τα ελληνικα;;; σε βοη;;; ;υησαν κατα;;; τη δια;;; ;ρκεια τηω παραµονη;;; ;ω σοψ Μερικοι; α;λλοι σψµµετε;ξοντεω και ιδιαι;τερα οι αυλητε;ω, ποψ η;ταν σε στην Ελλα;;; ;δα και ε;;; ;παιϕαν κα;;; ;ποιο οµα;δεω, δε µιλοψ;σαν καυο;λοψ ρο;;; ;λο στην ε;;; ;κυεση τηω δοψλεια;;; ;ω ελληνικα;. Εγϖ; η;µοψν µο;νοω και τα σοψ σε ελληνικο;;; περιβα;;; ;λλον ελληνικα; µε βοη;υησαν να εγκλιµατιστϖ; γρη;γορα και να εϕηγη;σϖ τη δοψλεια; µοψ. Ξρεια;στηκε να απαντη;σϖ σε πολλε;ω ερϖτη;σειω σξετικε;ω µε την τεξνικη; τηω φψ;ση. Πολλα; πρα;γµατα ξρεια;στηκε να τα οργανϖ;σϖ µο;νοω µοψ, πρα;γµα ποψ δε υα η;ταν δψνατο; αν δε µιλοψ;σα ελληνικα;. Η γλϖ;σσα µε βοη;υησε να εκφραστϖ;, να επικοινϖνη;σϖ µε τοψω ανυρϖ;ποψω. Με;σϖ τηω γλϖ;σσαω η;ρυα Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/

11 ; πιο κοντα; τοψω, ε;κανα φι;λοψω. Επισκε;φτηκα βιβλιουη;κεω, ταινιουη;κεω, αρξει;α, ο;ποψ διαβα;ζονταω απε;κτησα µια α;λλη πιο βαυια; αντι;ληχη για την Ελλα;δα. Μετα; απο; δψ;ο εβδοµα;δεω ε;νιϖσα την Ελλα;δα δικο; µοψ το;πο, µπη;κα στην κοψλτοψ;ρα και τον τρο;πο ζϖη;ω. Η γλϖ;σσα µοψ; εϕασφα;λισε αµεσο;τητα στην επικοινϖνι;α και εψκολι;α να σκε;φτοµαι στα Ελληνικα;. Οπϖσδη;ποτε δε γνϖρι;ζϖ κα;υε ελληνικη; λε;ϕη αλλα; µποροψ;σα να καταλαβαι;νϖ, αλλα; και να µε καταλαβαι;νοψν. Αντιλαµβανο;µοψν το νο;ηµα κα;ποιϖν δψ;σκολϖν για µε;να λε;ϕεϖν, απο; τα σψµφραζο;µενα. Πιστεψ;;; ;ειω ο;;; ;τι στο εϕη;;; ;ω η δοψλεια;;; ; σοψ υα επηρεαστει;;; ; απο;;; την ελληνικη;;; ; καταγϖγη;;; ; σοψ ;Εξει η;δη επηρεαστει; πα;ρα πολψ;. Απο; παλια;, διαβα;ζονταω την ελληνικη; µψυολογι;α, στο µψαλο; µοψ ε;παιρναν µορφη; ζϖγραφικοι; πι;νακεω. Για παρα;δειγµα, ο Ορφε;αω και ο Πη;γασοω ει;ναι πηγη; ε;µπνεψσηω για µε;να. Η ελληνικη; υεµατολογι;α µε οδη;γησε στο να µα;υϖ ακο;µα περισσο;τερα. Αργο;τερα οι εκκλησιαστικε;ω εικο;νεω ε;γιναν αφορµη; για περισσο;τερη ενασξο;ληση µε την ελληνικη; τε;ξνη. Μ ; ενδιε;φεραν η τεξνοτροπι;α τηω βψζαντινη;ω εικονογραφι;αω, τα πλαι;σια, τα ξρϖ;µατα; τηω. Η µελε;τη τηω κλασικη;ω Ελλα;δαω µε βοη;υησε να σψνειδητοποιη;σϖ την προσφορα; τοψ αρξαι;οψ ελληνικοψ; πνεψ;µατοω στο σψ;γξρονο κο;σµο. Κατα; τη µεταφραστικη; διαδικασι;α και στην προσπα;υεια να αποδουοψ;ν τα ποιη;µατα; µοψ στα Ελληνικα;, κατα;λαβα την εκφραστικη; δψ;ναµη τηω γλϖ;σσαω. Υα το πι;στεψεω ο;τι τα ποιη;µατα; µοψ στα Ελληνικα;, πη;ραν α;λλη δψ;ναµη ;Οπϖω σψµβαι;νει και µε την εκκλησιαστικη; γλϖ;σσα, στα Ελληνικα; νιϖ;υειω ο;τι ε;ξει χψξη;. Η γλϖ;σσα ει;ναι πολψ; πλοψ;σια, για µι;α ε;ννοια ψπα;ρξοψν πολλε;ω λε;ϕειω. Με µια λε;ϕη µπορει;ω να αλλα;ϕειω το νο;ηµα η; και τη δοµη; ενο;ω ποιη;µατοω. Τι υα ε;;; ;λεγεω στοψω νε;;; ;οψω ;Εζησα στην Ελλα;δα απο; ενο;ω µε;ξρι Ελληνοαψστραλοψ;;; ;ω για την πε;ντε ξρονϖ;ν και ε;τσι η;ϕερα να µιλα;ϖ. Ελληνικη;;; ; γλϖ;;; ;σσα Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/

12 Το ελληνικο; σξολει;ο ο;µϖω η;ταν τιµϖρι;α για µε;να. ;Οταν οι φι;λοι µοψ ε;παιζαν τα απογεψ;µατα, εγϖ; η;µοψν αναγκασµε;νοω να µαυαι;νϖ Ελληνικα;. Τϖ;ρα βε;βαια ϕε;ρϖ την αϕι;α τοψω και σψνειδητοποιϖ; ο;τι ξϖρι;ω αψτα;, τι;ποτε απο; τα παραπα;νϖ δε υα ει;ξα πετψ;ξει. ;Οξι µο;νο οι ελληνικη;ω καταγϖγη;ω αλλα; και ο;λοι οι λαοι;, ποψ κατοικοψ;ν στην Αψστραλι;α, πρε;πει να µαυαι;νοψν την ευνικη; τοψω γλϖ;σσα. ;Εναω φι;λοω µοψ Βιετναµε;ζοω, µε;ξρι τα 25 τοψ ξρο;νια, η;υελε να ϕεξα;σει το οικογενειακο;; τοψ παρελυο;ν, η;υελε να ει;ναι Αψστραλο;ω. ;Οταν σψνειδητοποι;ησε την καταγϖγη; τοψ, α;ρξισε να χα;ξνει τιω ρι;ζεω τοψ και να προσπαυει; να µα;υει τη γλϖ;σσα τϖν γονιϖ;ν τοψ. Οι α;νυρϖποι δεν µποροψ;ν να ζη;σοψν ϕεκοµµε;νοι απο; το παρελυο;ν τοψω. Αν η ελληνικη; γλϖ;σσα δε ξα;υηκε στα 400 ξρο;νια τηω Τοψρκοκρατι;αω, ποψ η ιστορι;α τηω Ελλα;δαω σταµα;τησε, γιατι; να τη ξα;σοψµε εµει;ω ση;µερα Υε;λϖ να ϕαναπα;ϖ στην Ελλα;δα για να µα;υϖ τη γλϖ;σσα ακο;µα καλψ;τερα. ;Ετσι µο;νο υα µπορε;σϖ να τη µεταδϖ;σϖ και στα παιδια; µοψ. Ποιεω ει;;; ;ναι οι εντψπϖ;;; ;σειω ;Εµεινα στη Μακεδονι;α Υεσσαλονι;κη, ;Αγιο σοψ απο;;; ; την Ελλα;;; ;δα ;Οροω, Ξαλκιδικη;, Πλαταµϖ;να Πιερι;αω. γενικο;;; ;τερα Μαγεψ;τηκα απο; το ελληνικο; τοπι;ο, ιδιαι;τερα απο; το ;Αγιο ;Οροω, ο;ποψ ζει και δηµιοψργει; ε;ναω α;λλοω κο;σµοω. Γνϖ;ρισα πολλοψ;ω ανυρϖ;ποψω και διαφορετικοψ;ω. Η ϕενικη; προφορα; µοψ η;ταν πα;ντα η αρξη; για κοψβε;ντα. ;Ενιϖσα πολψ; κοντα; στιω ρι;ζεω µοψ και στην καταγϖγη; µοψ. ;Ηταν µια µοναδικη; εµπειρι;α, τα ει;δα ο;λα, ο;πϖω λε;νε και οι ;Ελληνεω. ραστηριο;;; ;τητεω Ποιοι ει;ναι οι στο;ξοι τηω Ελληνια;δαω και ποια ει;ναι η γνϖ;µη τοψ Ξα;ρη γι ; αψτοψ;ω Γιατι;, κατα; την α;ποχη τοψ Ξα;ρη, πρε;πει οι νε;οι καλλιτε;ξνεω να ψποστηρι;ϕοψν την Ελληνια;δα Τι κε;ρδισε απο; τη σψµµετοξη; τοψ στην Ελληνια;δα Σξολια;στε την α;ποχη Μετα; απο; δψ;ο εβδοµα;δεω ε;νιϖσα την Ελλα;δα δικο; µοψ το;πο, µπη;κα στην κοψλτοψ;ρα και τον τρο;πο ζϖη;ω. Η γλϖ;σσα µοψ; εϕασφα;λισε αµεσο;τητα στην επικοινϖνι;α και εψκολι;α να σκε;φτοµαι στα Ελληνικα;. Αφοψ; διαβα;σετε προσεκτικα; την απα;ντηση τηω προτελεψται;αω ερϖ;τησηω (Τι υα ε;λεγεω στοψω νε;οψω Ελληνοαψστραλοψ;ω για την Ελληνικη; γλϖ;σσα ), γρα;χτε τη δικη; σαω α;ποχη, σαν να ει;ξε γι;νει σε σαω η ερϖ;τηση. Professional Support and Curriculum Directorate Term 4/

Modern Greek Beginners - HSC COURSE/ assessment task. Useful information

Modern Greek Beginners - HSC COURSE/ assessment task. Useful information Γρα;;; ;µµα προω τοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Ολψµπιακοι;;; ; Αγϖ;;; ;νεω, Αυη;;; ;να 2004 και Ευελοντισµο;;; ;ω 3 4 Βιβλιοφαγι;;; ;α Η αποτελεσµατικο;;; ;τερη ψγιεινη;;; ; διατροφη;;; ; 5 7 Το παραµψ;;;

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek HSC Online, Beginners Course 30

Modern Greek HSC Online, Beginners Course 30 ;;; Γρα;;; Γρα;;; ;µµα ;µµα στοψω στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω ;ω 2 Σψνε;;; ;ντεψϕη µε την Ηλε;;; ;κτρα Μανικα;;; ;κη 3 5 Απο;;; ; τιω παραδο;;; ;σειω µαω 1. Ο Να ελληνικο;;; τα ποψ;µε ;ω κινηµατογρα;;; ;φοω

Διαβάστε περισσότερα

K-10 SYLLABUS NEWS 13

K-10 SYLLABUS NEWS 13 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Η Αντιγο;;; ;νη τοψ ξυεω και τοψ ση;;; ;µερα 3 9 Η Μελι;;; ;να, τα Μα;;; ;ρµαρα, η µνη;;; ;µη... Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 K-10 SYLLABUS NWS 13 Απο;;;

Διαβάστε περισσότερα

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1

Greek Bulletin: Επικοινϖνι;α. HSC Online Modern Greek Extension Course 10 MLTA OF NSW 1 2. Curriculum K-12 Directorate 1 Π Ε Ρ Ι Ε Ξ Ο Μ Ε Ν Α Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 4 Ολψµπιακη;;; ; λαµπαδηδροµι;;; ;α, το ταϕι;;; ;δι τηω 5 Ολψµπιακη;;; ;ω Φλο;;; ;γαω Extension Course: ;;; ;Ει, µαν, κοι;;; ;τα µπροστα;;; ;

Διαβάστε περισσότερα

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22

22Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 1/2001 22 ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΕΛΛΗΝςΝ ΠΑΣΞΑ, ΠΑΣΞΑ ΤςΝ ΠΙΣΤςΝ ΠΑΣΞΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ι;ξϖω να ϕεφεψ;γει απ την εκκλησιαστικη; τα;ϕη και παρα;δοση, ο λαο;ω µαω πλαισιϖ;νει τιω λατρεψτικε;ω εκδηλϖ;σειω τοψ Πα;σξα µε µια σειρα;

Διαβάστε περισσότερα

Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8

Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8 Γρα;;; ;µµα προω τοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 CD ROM, Ο ιαγο;;; ;ραω στην Ολψµπι;;; ;α Προτα;σειω για τη δηµιοψργικη; και λειτοψργικη; αϕιοποι;ηση; τοψ 3 8 Modern Greek Continuers Course: The Changing World

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 3, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝςΝΙΑ Term 3, 2004 Please circulate to teacher of Modern Greek Name of teacher Signature Curriculum K-12 Directorate ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑ ΑΘΗΝΑ 2004 Το στεφα;νι τηω ελια;ω, ε;να σψ;µβολο ταψτισµε;νο

Διαβάστε περισσότερα

Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 -

Professional Support and Curriculum Directorate Languages Unit Term 4/2001-1 - Νοε;µβριοω 2001 Αγαπητοι; σψνα;δελφοι Βαδι;ζονταω προω το τε;λοω κι αψτη;ω τηω σξολικη;ω ξρονια;ω, σαω στε;λνοψµε το τε;ταρτο και τελεψται;ο τεψ;ξοω τοψ περιοδικοψ; Επικοινϖνι;α, για το 2001. Μολονο;τι

Διαβάστε περισσότερα

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30

Εψξαριστϖ; πα;ρα πολψ; ο;λοψω, Curriculum Support Directorate Languages Unit Term 2/2001 30 Εντψπϖ;;; ;σειω ενο;;; ;ω µαυητη;;; ; απο;;; ; τη σψµµετοξη;;; ; τοψ στο προ;;; ;γραµµα, απο;;; ; τοψω ;;; ;Ελληνεω και την Ελλα;;; ;δα. Τον περασµε;νο µη;να για τρειω εβδοµα;δεω, µια οµα;δα παιδιϖ;ν απο;

Διαβάστε περισσότερα

πατε;ραω µητε;ρα Graecia;

πατε;ραω µητε;ρα Graecia; Κϖνσταντι;;; ;νοω Καβα;;; ;φηω, αφιερϖ;;; ;µατοω σψνε;;; ;ξεια... Ποσειδϖνια;;; ;ται ραστηριο;;; ;τητεω Την γλϖ;σσα την ελληνικη; οι Ποσειδϖνια;ται εϕε;ξασαν το;σοψω αιϖ;ναω ανακατεµε;νοι µε Τψρρηνοψ;ω

Διαβάστε περισσότερα

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate

Term 1, 2005. Please circulate or photocopy for other teachers of Modern Greek at your school. The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate Επικοινϖνι;;; ;α Term 1, 2005 Please circulate or photocopy for other teachers of at your school Name of teacher Signature The Greek Consultant Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΕΞΟΜΕΝΑ Γρα;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 4, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Term 4, 2004. Please circulate to teacher of Modern Greek. Curriculum K-12 Directorate ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΠΙΚΟΙΝςΝΙΑ Term 4, 2004 Please circulate to teacher of Modern Greek Name of teacher Signature ΠΕΡΙΕΞΟΜΕΝΑ Γρα;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;ω Σελ. 2 Παραολψµπιακοι; αγϖ;νεω 3 Οι Παραολψµπιονι;κεω

Διαβάστε περισσότερα

Neighbourhood: sample reading and responding tasks

Neighbourhood: sample reading and responding tasks Neighbourhood: sample reading and responding tasks Part A Read the following passage and then answer the questions in English. Σϖτηρι;α Για;ννηω Μψρσι;νη Με;νϖ σε µια γκαρσονιε;ρα στο κε;ντρο τηω πο;ληω:

Διαβάστε περισσότερα

Professional Support and Curriculum Directorate Term 3/2003 27

Professional Support and Curriculum Directorate Term 3/2003 27 Ενηµερϖτικο;;; ; και επιµορφϖτικο;;; ; σεµινα;;; ;ριο Το Γραφει;ο Εκπαι;δεψσηω τοψ Γενικοψ; Προϕενει;οψ τηω Ελλα;δαω στο Σψ;δνεü, στα πλαι;σια τηω προσπα;υειαω για σψνεξη; ενηµε;ρϖση τϖν εκπαιδεψτικϖ;ν,

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριο;τητεω και γιορτε;ω τοψ µη;να 4 4. Ξριστοψγεννια;τικεω ασκη;σειω 5 7 1. Επικοινϖνϖ; µε τον κο;σµο 8 9 4. Με;σα µεταφορα;ω 12

ραστηριο;τητεω και γιορτε;ω τοψ µη;να 4 4. Ξριστοψγεννια;τικεω ασκη;σειω 5 7 1. Επικοινϖνϖ; µε τον κο;σµο 8 9 4. Με;σα µεταφορα;ω 12 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Γρα;;; ;µµα στοψω εκπαιδεψτικοψ;;; ;ω 2 Επι;;; ;καιρα υε;;; ;µατα Απο;;; 1. ; τιω Το παραδο;;; ελληνικο; ;σειω καρναβ;α;λι µαω 3 5 1. 2. Να ;Ελληνεω τα ποψ;µε και

Διαβάστε περισσότερα

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο

Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο Σκληρα;;; ; εργαζο;;; ;µενοι νε;;; ;οι Προ;σφατα (στα µε;σα τοψ Μα;η 2002), παροψσια;στηκε µε µελε;τη και εψυψ;νη τοψ κε;ντροψ εκπαιδεψτικη;ω ε;ρεψναω, το βιβλι;ο ποψ φε;ρει τον τι;τλο εκπαιδεψτικο; σψ;στηµα.

Διαβάστε περισσότερα

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School

Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα. Kingsgrove High School Προ;γραµµα φιλοϕενι;αω ιεψυψντϖ;ν στην Ελλα;δα Ενυοψσιασµε;νοι επε;στρεχαν οι διεψυψντε;ω απο; το ταϕι;δι τοψω στην Ελλα;δα, ποψ πραγµατοποιη;υηκε για δεψ;τερη σψνεξη; ξρονια;. Προ;κειται για το προ;γραµµα

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Student name:. Result: THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Mid-Entry Exams 2015 A τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και δεκαπέντε λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 15 λ 1. Διάβασε

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το Α' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη Σμπώκου - Έλα - πέρασες μια φορά ε; Σε είδα σε μια στιγμή αλλά δεν ήμουν βέβαιος, δεν με είδες; - πέρασα με το αμάξι και έκανα

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας µε θέµα «Μαθαίνω να περπατώ µε ασφάλεια στο δρόµο», τα παιδιά της Β 2 αποφάσισαν να

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό: Η Αυτοβιογραφία ιαπολιτισµικών Συναντήσεων, είναι ένα υλικό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρύτερα από τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 1. Διάβασε πάλι την ιστορία και διάλεξε α, β ή γ. 1. Η ιστορία μιλάει για μια... Α. γάτα. Β. αλεπού. Γ. μαϊμού.

Άσκηση κατανόησης γραπτού λόγου 1. Διάβασε πάλι την ιστορία και διάλεξε α, β ή γ. 1. Η ιστορία μιλάει για μια... Α. γάτα. Β. αλεπού. Γ. μαϊμού. Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Μια αλεπού πεινούσε πολύ! Είδε σε ένα δέντρο μια κληματαριά γεμάτη σταφύλια. Ήθελε να φάει!

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Κάθε μέρα έμπαινε πολύς κόσμος στο βιβλιοπωλείο και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συµπεριφοράς Στάσης

Έρευνα Συµπεριφοράς Στάσης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΑΞΗ Β Έρευνα Συµπεριφοράς Στάσης Θέµα: «Νέοι και ιαδίκτυο Εθισµός» Χρόνος διεξαγωγής: 26/2 3/3/2016 Πληθυσµός: Μαθητές Γυµνασίου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αθλήματα σπορ Ενότητα: Αθλητισμός (3 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 6 ώρες (3 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: 1. Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου Τύπος κειμένου: Συνέντευξη Θεματική: Αναγνώριση ταυτότητας

Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου Τύπος κειμένου: Συνέντευξη Θεματική: Αναγνώριση ταυτότητας Συγγραφέας: Μαρίνα Ματθαιουδάκη Δεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου Τύπος κειμένου: Συνέντευξη Θεματική: Αναγνώριση ταυτότητας Θα ακούσετε δύο (2) φορές δύο συνεντεύξεις μεταξύ μιας δημοσιογράφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union. Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά. Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα

Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union. Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά. Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα Eleni argues with her kids over their grades at school

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεµα Νο 1: Σακίδιο πλάτης

Έκθεµα Νο 1: Σακίδιο πλάτης Η ιεθνής Αµνηστία στην Ελλάδα και η Oxfam θέλουν να ευχαριστήσουν τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που µοιράστηκαν κοµµάτια της ζωής τους, µεταφορικά και κυριολεκτικά, και γι αυτό δηµιούργησαν το «Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες και Κηφήνες

Μέλισσες και Κηφήνες Μέλισσες και Κηφήνες 21.01.2016 Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα στο γραφείο. Ανοίγοντας την αλληλογραφία, ανάμεσα στις επιστολές από δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, ήταν και το ετήσιο φιρμάνι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΜΗΜΑ:Γ1 ΣΧΟΛΟΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΧΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ (Στίχοι που δείχνουν τα όνειρα και τον πόνο των ερωτευμένων) Όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

CHIN ΡΑΔΙΟ. Dr. Love. Για τον Σπύρος Πήτερ Γούδας. Μετάφραση στα Ελληνικά απο την Ασπασια Κουρτεσιωτη

CHIN ΡΑΔΙΟ. Dr. Love. Για τον Σπύρος Πήτερ Γούδας. Μετάφραση στα Ελληνικά απο την Ασπασια Κουρτεσιωτη CHIN ΡΑΔΙΟ Dr. Love Για τον Σπύρος Πήτερ Γούδας Μετάφραση στα Ελληνικά απο την Ασπασια Κουρτεσιωτη Ο Dr. LOVE ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CHIN 1993 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ κ. ΣΠΥΡΟ-ΠΗΤΕΡ ΓΟΥΔΑ Tο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ. Τα 11 παιδιά πήραν µέρος από 1 φορά σε διαµεσολάβηση, τα υπόλοιπα 4 από 2 και το ένα 4 φορές. Στην ερώτηση: Γιατί ζήτησες διαµεσολάβηση;

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ. Τα 11 παιδιά πήραν µέρος από 1 φορά σε διαµεσολάβηση, τα υπόλοιπα 4 από 2 και το ένα 4 φορές. Στην ερώτηση: Γιατί ζήτησες διαµεσολάβηση; ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ Στο ερωτηµατολόγιο των εµπλεκοµένων της σχολικής χρονιάς 2010-2011 απάντησαν 16 παιδιά: 6 Αγόρια και 10 κορίτσια. Από αυτά τα 8 ήταν από την Α τάξη, τα 6 από τη Β και το 1 από τη Γ τάξη. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

ΙΚΜΠΑΛ ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ JEANETTE WINTER JEANETTE WINTER. Βραβείο. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr JEANETTE WINTER ΙΚΜΠΑΛ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΑΓΟΡΙ JEANETTE WINTER ΜΑΛΑΛΑ ΕΝΑ ΓΕΝΝΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ Βραβείο ΜΑΛΑΛΑ ΓΙΟΥΣΑΦΖΑΪ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ ISBN 978-960-569-305-3 Κωδ. μηχ/σης 12.263 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ www.epbooks.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα»

«Του πιδούδ' μι ντ πίτα» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 «Του πιδούδ' μι ντ πίτα» (Κολινδρός Πιερίας Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #28 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου

ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου ασκάλες: Ριάνα Θεοδούλου Αγάθη Θεοδούλου Με αφορµή το εκαπενθήµερο Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε στο σχολείο µας, τα παιδιά της Α 1 αποφάσισαν να γράψουν ένα δικό τους παραµύθι µε θέµα την Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα.

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα. Μια μέρα πήγαμε στην παιδική χαρά με τις μαμάδες μας. Ο Φώτης πάντα με το κορδόνι στο χέρι. Αν και ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, ένιωθα πως έπρεπε πάντα να τον προστατεύω. Σίγουρα δεν ήταν σαν όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Με αφορμή την επίσκεψη της Βικτώριας Χίσλοπ στο Ρέθυμνο της Κρήτης για την παρουσίαση του καινούριου της βιβλίου Ανατολή, άρπαξα την ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαφημίσεις μπήκαν στο στόχαστρο της 12χρονης Κατερίνας: «Το μεγαλύτερο ποσοστό των διαφημίσεων προσπαθούν να μας παραπλανήσουν και να μας κάνουν

Οι διαφημίσεις μπήκαν στο στόχαστρο της 12χρονης Κατερίνας: «Το μεγαλύτερο ποσοστό των διαφημίσεων προσπαθούν να μας παραπλανήσουν και να μας κάνουν ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η μικρή Κατερίνα, μαθήτρια της 6 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του»

«Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» 6/θ Δημοτικό Σχολείο Πολυδενδρίου Τάξη Γ «Ο Ντίνο Ελεφαντίνο και η παρέα του» Ζνα παραμφθι για το δικαίωμα των παιδιών ςτη φιλία, ςτο παιχνίδι και ςτο ςεβαςμό τησ προςωπικότητάσ τουσ. 6/Θ Δθμοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδραστικοί πίνακες SMARTBoard στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - Ευφυής Εκπαίδευση Πέμπτη, 12 Μάρτιος :27

Οι διαδραστικοί πίνακες SMARTBoard στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου - Ευφυής Εκπαίδευση Πέμπτη, 12 Μάρτιος :27 Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Χίου όλοι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν διαδραστικούς πίνακες SMART Board στο μάθημά τους, και είναι ενθουσιασμένοι. "Ο κάθε δάσκαλος βάζει τη φαντασία του και την εφευρετικότητά του",

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Результаты теста Греческий

Результаты теста Греческий 04.11.2016 Результаты теста Греческий 1. -Από πού είστε; - είμαι Ρωσία 1. από τη - ваш ответ 2. στη 3. από στη 4. τη 2. Πώς πηγαίνεις στη δουλειά σου; - μετρό. 1. με το - ваш ответ 2. στο 3. από το 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ìéá áëçèéíþ éóôïñßá áðü ôï ÉñÜê

Ìéá áëçèéíþ éóôïñßá áðü ôï ÉñÜê Ìéá áëçèéíþ éóôïñßá áðü ôï ÉñÜê Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΟΡΑΣ Τίτλος πρωτοτύπου: The Librarian of Basra Κείμενο - Εικονογράφηση: Jeanette Winter Μετάφραση: Γιάννης Παπαδόπουλος Διόρθωση: Γιάννης Τσατσαρός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ)

«ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) «ΠΩΣ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΗΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΑΘΗΤΕΣ Γ ΤΑΞΗΣ) Τουλίπες της Ολλανδίας, Κλωντ Μονέ Μια φορά κι ένα καιρό σε μια χώρα μακρινή οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 2 (για µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης ηµοτικού)

Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 2 (για µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης ηµοτικού) Μιχάλης Λάµπρου Νίκος Κ. Σπανουδάκης Θέµατα Καγκουρό 2010 Επίπεδο: 2 (για µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης ηµοτικού) Ερωτήσεις 3 πόντων: 1) Αν όπου είναι κάποιος συγκεκριµένος αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός

Διαβάστε περισσότερα