Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 5/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 21/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης εκεµβρίου 2003 για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισµού (EK) αριθ. 1782/2003 και τωνοδηγιών92/102/εοκ και 64/432/ΕΟΚ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 1 ), τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων ζώων και προϊόντων µε προοπτικήτην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ( 3 ), τα ζώα που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο πρέπει να προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κοινοτικών κανόνων και να καταγράφονται κατά τρόπο ώστε να µπορούν να εντοπίζονται η εκµετάλλευση, το κέντρο ήο οργανισµός καταγωγής ή διέλευσης. Τα εν λόγω συστήµατα αναγνώρισης και καταγραφής έπρεπε να είχαν επεκταθεί και στις µετακινήσεις των ζώων εντός της επικράτειας κάθε κράτους µέλους έως την 1η Ιανουαρίου (2) Το άρθρο 14 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισµό των βασικών αρχών σχετικά µε την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα ( 4 ), ορίζει ότι η αναγνώριση και η καταγραφήπου αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ πρέπει να γίνονται, εκτός εάν πρόκειται για κρεατοπαραγωγά ζώα και καταχωρηµένα ιπποειδή, µετά από τη διενέργεια των εν λόγω κτηνιατρικών ελέγχων. (3) Στην οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 1992, για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων ( 5 ) θεσπίζονται κανόνες σχετικά µε την αναγνώριση και την καταγραφήτων αιγοπροβάτων. Όσον αφορά τα ( 1 ) Γνώµη της 17ης Νοεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). ( 2 ) ΕΕ C 208 της , σ. 32. ( 3 ) ΕΕ L 224 της , σ. 29 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 315 της , σ. 14). ( 4 ) ΕΕ L 268 της , σ. 56 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ (ΕΕ L16της , σ. 3). ( 5 ) ΕΕ L 355 της , σ. 32 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του αιγοπρόβατα, η πείρα, και ειδικότερα η κρίση του αφθώδους πυρετού, κατέδειξαν ότι η εφαρµογήτης οδηγίας 92/102/ ΕΟΚ δεν ήταν ικανοποιητική και πρέπει να βελτιωθεί. Ως εκ τούτου, πρέπει να θεσπισθούν αυστηρότεροι και πιο συγκεκριµένοι κανόνες όπως συνέβη στην περίπτωση των βοοειδών µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών ( 6 ). (4) Από την οικονοµία της κοινοτικής νοµοθεσίας, και συγκεκριµένα από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, προκύπτει ότι οι έννοιες του κατόχου και της εκµετάλλευσης που χρησιµοποιούνται γενικώς δεν αναφέρονται στα κτηνιατρικά ιατρεία ήτις κλινικές. Σκόπιµο είναι να διευκρινισθεί καλύτερα η εµβέλεια αυτών των εννοιών ώστε να καταστεί η νοµοθεσία περισσότερο ευνόητη. (5) Kατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί η οδηγία 92/ 102/ΕΟΚ ώστε να επιβεβαιωθεί σαφώς ότι τα βοοειδήήδη αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της και να αποκλεισθούν µε τη σειρά τους τα αιγοπρόβατα. (6) Είναι επίσης σκόπιµο να τροποποιηθεί η οδηγία 64/432/ ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών ( 7 ) ώστε να καταστούν επίκαιρες οι αναφορές της στις διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας περί αναγνώρισης των οικείων ειδών ζώων. (7) Το 1998, η Επιτροπήάρχισε να εφαρµόζει πρόγραµµα ευρείας κλίµακας για την ηλεκτρονικήαναγνώριση των ζώων (IDEA), ολοκλήρωσε δε την τελική της έκθεση στις 30 Απριλίου Το πρόγραµµα αυτό κατέδειξε ότι τα συστήµατα αναγνώρισης των αιγοπροβάτων µπορούν να βελτιωθούν σηµαντικά µε τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών αναγνώρισης για τα ζώα αυτά, εφόσον πληρούνται ορισµένοι όροι σχετικά µε τα συνοδευτικά µέτρα. (8) Η τεχνολογία της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων έχει εξελιχθεί σε σηµείο που να µπορεί να εφαρµοστεί. Μέχρις ότου θεσπιστούν τα µέτρα εφαρµογής που απαιτούνται για την κατάλληλη εισαγωγήτου συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε κοινοτική κλίµακα, ένα αποτελεσµατικό σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής που να επιτρέπει να ληφθούν υπόψη οι µελλοντικές εξελίξεις στον τοµέα της εφαρµογής της ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε κοινοτικήκλίµακα θα πρέπει να καθιστά δυνατήτην ατοµική αναγνώριση των ζώων και της εκµετάλλευσης στην οποία γεννήθηκαν. ( 6 ) ΕΕ L 204 της , σ. 1. ( 7 ) ΕΕ 121 της , σ. 1977/64 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1226/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 179 της , σ. 13).

2 L 5/9 (9) Για να ληφθούν υπόψη µελλοντικές εξελίξεις στον τοµέα της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων και ιδίως, η πείρα που αποκτάται στον τοµέα, είναι σκόπιµο η Επιτροπή να υποβάλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την ενδεχό- µενη εφαρµογή του συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε κοινοτικήκλίµακα, συνοδευόµενη από τις αναγκαίες προτάσεις. (10) Είναι επίσης σκόπιµο η Επιτροπή, ιδίως βάσει των εργασιών της κοινής επιτροπής έρευνας να προβλέψει λεπτοµερείς τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές, ορισµούς και διαδικασίες που εφαρµόζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών αναγνώρισης και ανάγνωσης, στις διαδικασίες δοκιµών, στα κριτήρια αποδοχής και στο υπόδειγµα πιστοποίησης για τα εγκεκριµένα εργαστήρια δοκιµών, στην απόκτηση κατάλληλων συσκευών αναγνώρισης και ανάγνωσης, στην εφαρµογή, στην ανάγνωση και στην ανάκτηση των συσκευών αναγνώρισης, στην κωδικοποίηση των συσκευών αναγνώρισης, στο κοινό γλωσσάριο, στο λεξικό δεδοµένων και στα πρότυπα επικοινωνίας. (11) Στα κράτη µέλη όπου η πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου των προβάτων ήτων αιγών είναι σχετικά περιορισµένη, η εισαγωγή συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης ενδέχεται να µην δικαιολογείται, οπότε είναι σκόπιµο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη µέλη να το καταστήσουν προαιρετικό. Επίσης, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί δυνατότητα προσαρ- µογής µε σύντοµη διαδικασία των δηµογραφικών κατωφλίων κάτω από τα οποία η ηλεκτρονικήαναγνώριση θα µπορεί να καθίσταται προαιρετική. (12) Για να είναι δυνατό να εντοπίζονται οι µετακινήσεις των αιγοπροβάτων, τα ζώα θα πρέπει να αναγνωρίζονται κατάλληλα και θα πρέπει να µπορεί να εντοπίζονται εκ των υστέρων όλες οι µετακινήσεις τους. (13) Είναι απαραίτητο οι κάτοχοι ζώων να διατηρούν επίκαιρες τις πληροφορίες για τα ζώα της εκµετάλλευσής τους. Οι απαιτούµενες στοιχειώδεις πληροφορίες θα πρέπει να καθοριστούν σε κοινοτικήβάση. (18) Για να εξασφαλισθεί η ορθήεφαρµογήτου παρόντος κανονισµού, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ταχεία και αποτελεσµατικήανταλλαγήπληροφοριών για τα µέσα αναγνώρισης και τα σχετικά έγγραφα µεταξύ των κρατών µελών. Οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις έχουν θεσπισθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών µελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών µε την Επιτροπήµε σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθµίσεων ( 1 ) και µε την οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Νοεµβρίου 1989, για την αµοιβαία συνδροµήµεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών µελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών µε την Επιτροπή, µε σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νοµοθεσίας ( 2 ). (19) Για να διασφαλισθεί η αξιοπιστία των διατάξεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, είναι αναγκαίο να διενεργούν τα κράτη µέλη κατάλληλους και επαρκείς ελέγχους, µε την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 3 ). (20) Για να ληφθεί υπόψη το σύστηµα που θεσπίζεται µε τον παρόντα κανονισµό για τη χορήγηση ορισµένων ενισχύσεων στο πλαίσιο του κανονισµού (EK) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς ( 4 ), είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί αναλόγως ο εν λόγω κανονισµός. (21) Είναι σκόπιµο να θεσπισθούν τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογήτου παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 5 ), (14) Κάθε κράτος µέλος καταρτίζει κεντρικό µητρώο που περιλαµβάνει ενηµερωµένο κατάλογο όλων των κατόχων ζώων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό και που ασκούν τη δραστηριότητά τους στην επικράτειά του, καθώς και τις στοιχειώδεις πληροφορίες που καθορίζονται σε κοινοτικήβάση. ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: (15) Για τον ταχύ και ακριβήεντοπισµό των ζώων, κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να δηµιουργήσει ηλεκτρονική βάση δεδοµένων στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται στην επικράτειά του και οι µετακινήσεις των ζώων. (16) Η φύση των µέσων αναγνώρισης θα πρέπει να καθοριστεί σε κοινοτικήβάση. (17) Τα πρόσωπα που εµπλέκονται στο εµπόριο των ζώων θα πρέπει να τηρούν µητρώα των συναλλαγών τους και η αρµόδια αρχήπρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά κατόπιν αιτήµατός της. Άρθρο 1 1. Κάθε κράτος µέλος δηµιουργεί σύστηµα για την αναγνώριση και την καταγραφήτων αιγοπροβάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. ( 1 ) ΕΕ L82της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 351 της , σ. 34. ( 3 ) ΕΕ L 312 της , σ. 23. ( 4 ) ΕΕ L 270 της , σ. 1. ( 5 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23.

3 L 5/ Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων οι οποίοι µπορούν να θεσπιστούν για την εξάλειψη νόσου ήτη διενέργεια ελέγχων και µε την επιφύλαξη της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοείται ως: α) «ζώο»: κάθε αιγοπρόβατο β) «εκµετάλλευση»: κάθε εγκατάσταση, κτίσµα ή, στην περίπτωση ελεύθερης βοσκής, κάθε τόπος στον οποίο κρατούνται, εκτρέφονται ήυποβάλλονται σε χειρισµούς ζώα σε µόνιµη ήπροσωρινήβάση πλην των κτηνιατρείων ήτων κτηνιατρικών κλινικών γ) «κάτοχος»: κάθε φυσικό ήνοµικό πρόσωπο που είναι, ακόµη και προσωρινά, υπεύθυνο για τα ζώα, πλην των κτηνιατρείων ήτων κτηνιατρικών κλινικών δ) «αρµόδια αρχή»: η ήοι κεντρικές αρχές ενός κράτους µέλους που είναι υπεύθυνες ήστις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων και η εφαρµογήτου παρόντος κανονισµού ή, στην περίπτωση του ελέγχου των πριµοδοτήσεων, η αρχήστην οποία έχει ανατεθεί η εφαρµογήτου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ε) «ενδοκοινοτικό εµπόριο»: το εµπόριο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ ( 1 ). Άρθρο 3 1. Tο σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) µέσα αναγνώρισης για να αναγνωρίζεται κάθε ζώο β) ενηµερωµένα µητρώα που τηρούνται σε κάθε εκµετάλλευση γ) έγγραφα κυκλοφορίας δ) κεντρικό µητρώο/ήηλεκτρονικήβάση δεδοµένων. 2. Η Επιτροπήκαι η αρµόδια αρχήτου οικείου κράτους µέλους έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπήλαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα για όλους τους ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων καταναλωτών που είναι αναγνωρισµένες από το κράτος µέλος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις προστασίας των δεδοµένων και εµπιστευτικότητας που προβλέπονται από την εθνικήνοµοθεσία. Άρθρο 4 1. Όλα τα ζώα µιας εκµετάλλευσης που γεννήθηκαν µετά τις 9 Ιουλίου 2005 αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, εντός προθεσµίας που καθορίζεται από το κράτος µέλος, από τη γέννηση του ζώου και, οπωσδήποτε, πριν το ζώο εγκαταλείψει την εκµετάλλευση στην οποία γεννήθηκε. Η προθεσµία αυτήδεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι µήνες. ( 1 ) ΕΕ L46της , σ. 19. Κατά παρέκκλιση, τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν την προθεσµία αυτήν το πολύ σε εννέα µήνες για τα ζώα που κρατούνται υπό συνθήκες εκτατικής κτηνοτροφίας ή ελεύθερης βοσκής. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπήσχετικά µε τη χορηγούµενη παρέκκλιση. Εφόσον απαιτείται, είναι δυνατόν να θεσπίζονται κανόνες εφαρµογής µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος α) Τα ζώα αναγνωρίζονται µε ένα πρώτο µέσο αναγνώρισης το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήµατος, τµήµα Α σηµεία 1 έως 3 και β) µε ένα δεύτερο µέσο αναγνώρισης εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή, το οποίο ανταποκρίνεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαριθµώνται στο παράρτηµα, τµήµα Α σηµείο 4. γ) Ωστόσο, έως την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, το δεύτερο µέσο αναγνώρισης µπορεί να αντικαθίσταται από το σύστηµα που περιγράφεται στο παράρτηµα, τµήµα Α σηµείο 5, µε εξαίρεση τα ζώα που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο. δ) Τα κράτη µέλη που θεσπίζουν το σύστηµα του στοιχείου γ) ζητούν από την Επιτροπήνα το εγκρίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπήεξετάζει την τεκµηρίωση που προσκοµίζουν τα κράτη µέλη και διεξάγει τους ελέγχους που είναι απαραίτητοι για την αξιολόγηση του συστήµατος. Μετά την περάτωση των ελέγχων, η Επιτροπή, εντός προθεσµίας 90 ηµερών από την παραλαβήτης αίτησης έγκρισης, υποβάλλει στη µόνιµη επιτροπήγια την τροφικήαλυσίδα και την υγεία των ζώων έκθεση συνοδευόµενη από σχέδιο κατάλληλων µέτρων. 3. Ωστόσο, για τα ζώα που προορίζονται για σφαγήπριν από την ηλικία των δώδεκα µηνών και όχι για το ενδοκοινοτικό εµπόριο ήγια εξαγωγήσε τρίτες χώρες, η αρµόδια αρχήµπορεί να επιτρέπει τη µέθοδο αναγνώρισης που περιγράφεται στο παράρτηµα, τµήµα Α σηµείο 7, ως εναλλακτικήλύση των µέτρων αναγνώρισης που αναφέρονται στην παράγραφο Κάθε ζώο το οποίο εισάγεται από τρίτη χώρα και το οποίο έχει υποβληθεί, µετά τις 9 Ιουλίου 2005, στους ελέγχους που προβλέπονται από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ και παραµένει στο κοινοτικό έδαφος αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στην εκµετάλλευση προορισµού στην οποία εκτρέφονται ζώα, εντός µέγιστης προθεσµίας δεκατεσσάρων ηµερών, η οποία καθορίζεται από το κράτος µέλος από τη διενέργεια των ελέγχων αυτών και, οπωσδήποτε, πριν από την αναχώρησήτου από την εκµετάλλευση. Η αρχικήαναγνώριση που πραγµατοποιήθηκε από την τρίτη χώρα καταχωρείται στο µητρώο εκµετάλλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 5, µαζί µε τον κωδικό αναγνώρισης που δίνεται από το κράτος µέλος προορισµού.

4 L 5/11 Ωστόσο, η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 αναγνώριση δεν είναι αναγκαία για ζώο προοριζόµενο για σφαγή, αν το ζώο µεταφέρεται απευθείας από τον µεθοριακό σταθµό κτηνιατρικής επιθεώρησης προς σφαγείο που ευρίσκεται στο κράτος µέλος στο οποίο έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και το ζώο σφάζεται εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από τη διενέργεια αυτών των ελέγχων. 5. Κάθε ζώο που κατάγεται από ένα άλλο κράτος µέλος διατηρεί την αρχικήτου αναγνώριση. 6. Τα µέσα αναγνώρισης δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται ήνα αντικαθίστανται χωρίς την άδεια της αρµόδιας αρχής. Όταν ένα µέσο αναγνώρισης έχει γίνει δυσανάγνωστο ήέχει απωλεσθεί, αντικαθίσταται το ταχύτερο δυνατό από ένα άλλο µε τον ίδιο κωδικό σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Εκτός από τον κωδικό και χωριστά από αυτόν, στο µέσο αναγνώρισης αντικατάστασης µπορεί να αναγράφεται και ο αριθµός της αντικατάστασης. Ωστόσο, η αρµόδια αρχήµπορεί να επιτρέπει, υπό τον έλεγχό της, να φέρει το µέσο αναγνώρισης αντικατάστασης διαφορετικό κωδικό, εφόσον δεν θίγεται ο στόχος της ανιχνευσιµότητας, και µάλιστα στην περίπτωση ζώων που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Tα µέσα αναγνώρισης παρέχονται στην εκµετάλλευση, διανέ- µονται και τοποθετούνται στα ζώα κατά τρόπον που καθορίζεται από την αρµόδια αρχή. 8. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµοιβαία καθώς και στην Επιτροπήτο υπόδειγµα των µέσων αναγνώρισης και τη µέθοδο αναγνώρισης που χρησιµοποιούνται στην επικράτειά τους. 9. Μέχρι την ηµεροµηνία του άρθρου 9 παράγραφος 3, τα κράτη µέλη που έχουν θεσπίσει την ηλεκτρονικήαναγνώριση, σε προαιρετικήβάση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος, τµήµα Α σηµεία 4 και 6, µεριµνούν ώστε το αριθµός ατοµικής ηλεκτρονικής αναγνώρισης και τα χαρακτηριστικά του µέσου που χρησιµοποιείται αναγράφονται στο σχετικό πιστοποιητικό της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ που συνοδεύει τα ζώα τα οποία αποτελούν αντικείµενο ενδοκοινοτικού εµπορίου. Άρθρο 5 1. Κάθε κάτοχος ζώων, πλην του µεταφορέα, τηρεί ενηµερωµένο µητρώο το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που µνηµονεύονται στο τµήµα Β του παραρτήµατος. 2. Τα κράτη µέλη µπορεί να ζητούν από τον κάτοχο να προσθέτει στο µητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και άλλες πληροφορίες πέρα από αυτές που µνηµονεύονται στο τµήµα Β του παραρτήµατος. 3. Το µητρώο τηρείται σε µορφήεγκεκριµένη από την αρµόδια αρχή, σε µηχανογραφηµένη ήµη µορφή, και είναι διαθέσιµο ανά πάσα στιγµήστην εκµετάλλευση καθώς και για την αρµόδια αρχή, όταν το ζητά, για ελάχιστη περίοδο η οποία καθορίζεται από την αρµόδια αρχήαλλά η οποία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των τριών ετών. 4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η καταχώριση των πληροφοριών, που απαιτούνται στο τµήµα Β του παραρτήµατος, σε µητρώο είναι προαιρετικήστα κράτη µέλη στα οποία λειτουργεί, σε κεντρικό επίπεδο, ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων η οποία περιέχει ήδη τις πληροφορίες αυτές. 5. Κάθε κάτοχος ζώων παρέχει στην αρµόδια αρχή, όταν του το ζητά, κάθε πληροφορία σχετικά µε την καταγωγή, τα αναγνωριστικά στοιχεία και, ενδεχοµένως, τον προορισµό των ζώων τα οποία είχε στην κυριότητα ήστην κατοχήτου ήτα οποία µετέφερε, εµπορεύθηκε ήέσφαξε κατά τα τελευταία τρία έτη. 6. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµοιβαία καθώς και στην Επιτροπήτο υπόδειγµα του µητρώου εκµετάλλευσης που χρησιµοποιείται στην επικράτειά τους και την τυχόν παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1. Άρθρο 6 1. Από τις 9 Ιουλίου 2005, κάθε ζώο πρέπει να συνοδεύεται για κάθε µετακίνησήτου, στην εθνικήεπικράτεια, µεταξύ δύο χωριστών εκµεταλλεύσεων, από έγγραφο κυκλοφορίας το οποίο βασίζεται σε υπόδειγµα που καταρτίζει η αρµόδια αρχή, περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρεται στο τµήµα Γ του παραρτήµατος και συµπληρώνεται από τον κάτοχο εάν δεν το έχει πράξει η αρµόδια αρχή. 2. Τα κράτη µέλη ήάλλοι µπορούν να προσθέτουν στο έγγραφο κυκλοφορίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και άλλες πληροφορίες πέρα από αυτές του τµήµατος Γ του παραρτήµατος. 3. Ο κάτοχος που είναι εγκατεστηµένος στην εκµετάλλευση προορισµού διατηρεί το έγγραφο κυκλοφορίας για ελάχιστη περίοδο η οποία καθορίζεται από την αρµόδια αρχήαλλά η οποία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των τριών ετών, παρέχει δε αντίγραφό του στην αρµόδια αρχήµετά από αίτησήτης. 4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το έγγραφο κυκλοφορίας είναι προαιρετικό στα κράτη µέλη στα οποία λειτουργεί, σε κεντρικό επίπεδο, ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων, η οποία περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται στο τµήµα Γ του παραρτήµατος, πλην της υπογραφής του κατόχου. 5. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµοιβαία καθώς και στην Επιτροπήτο υπόδειγµα του εγγράφου κυκλοφορίας που χρησιµοποιείται στην επικράτειά τους και την τυχόν παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Άρθρο 7 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η αρµόδια αρχήνα τηρεί κεντρικό µητρώο όλων των εκµεταλλεύσεων που αφορούν κατόχους οι οποίοι ασκούν τη δραστηριότητά τους στην επικράτειά τους, πλην των µεταφορέων. 2. Το µητρώο αυτό περιλαµβάνει τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης ή, εφόσον η αρµόδια αρχήεπιτρέπει τον κωδικό του κατόχου, πλην του µεταφορέα, τη δραστηριότητα του κατόχου, τον τύπο παραγωγής (κρέας ήγάλα) και τα είδη ζώων που κρατούνται. Όταν ο κάτοχος κρατεί ζώα σε µόνιµη βάση, προβαίνει τακτικά στην απογραφήτων ζώων που κρατούνται βάσει χρονοδιαγράµµατος που καθορίζεται από την αρµόδια αρχήτου κράτους µέλους και, οπωσδήποτε, τουλάχιστον ετησίως.

5 L 5/ Οι εκµεταλλεύσεις παραµένουν εγγεγραµµένες στο κεντρικό µητρώο µέχρις ότου παρέλθουν τρία συναπτά έτη κατά τα οποία δεν υπήρξαν ζώα στην εκµετάλλευση. Από τις τις 9 Ιουλίου 2005, το µητρώο ενσωµατώνεται στην ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. Άρθρο 8 1. Από τις 9 Ιουλίου 2005, η αρµόδια αρχήκάθε κράτους µέλους δηµιουργεί ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων σύµφωνα µε το τµήµα σηµείο 1 του παραρτήµατος. 2. Κάθε κάτοχος ζώων, πλην του µεταφορέα, παρέχει στην αρµόδια αρχή, εντός 30 ηµερών για τις πληροφορίες σχετικά µε τον κάτοχο ήτην εκµετάλλευση και εντός επτά ηµερών για τις πληροφορίες σχετικά µε τις µετακινήσεις ζώων: α) τις πληροφορίες που καταγράφονται στο κεντρικό µητρώο και το αποτέλεσµα της απογραφής που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 β) στα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της παρέκκλισης του άρθρου 6 παράγραφος 4 για κάθε µετακίνηση ζώου, τις πληροφορίες σχετικά µε την εν λόγω µετακίνηση, όπως περιλαµβάνονται στο έγγραφο κυκλοφορίας που αναφέρεται το άρθρο Η αρµόδια αρχήκάθε κράτους µέλους µπορεί να δηµιουργεί, προαιρετικά, ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων που περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τµήµα σηµείο 2 του παραρτήµατος. 4. Tα κράτη µέλη µπορούν να προσθέτουν στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3 και άλλες πληροφορίες πέρα από αυτές που αναφέρονται στο τµήµα σηµεία 1 και 2 του παραρτήµατος. 5. Από την 1η Ιανουαρίου 2008, η βάση δεδοµένων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 καθίσταται υποχρεωτική. Άρθρο 9 1. Με τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2 θεσπίζονται κατευθυντήριες γραµµές και διαδικασίες για την εφαρµογή του συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης. 2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαµβάνονται για να βελτιωθεί η εφαρµογήτου γενικού συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης. 3. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της παραγράφου 1 και τις σχετικές διατάξεις του τµήµατος Α του παραρτήµατος, η ηλεκτρονικήαναγνώριση καθίσταται υποχρεωτικήαπό την 1η Ιανουαρίου 2008 για όλα τα ζώα. Ωστόσο, στα κράτη µέλη στα οποία ο συνολικός αριθµός αιγοπροβάτων είναι κατώτερος ήίσος µε , η εν λόγω ηλεκτρονικήαναγνώριση µπορεί να είναι προαιρετικήγια τα ζώα που δεν προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο. Στα κράτη µέλη στα οποία ο συνολικός αριθµός αιγοπροβάτων είναι κατώτερος ήίσος µε , η εν λόγω ηλεκτρονική αναγνώριση µπορεί επίσης να είναι προαιρετικήγια τα αιγοπρόβατα που δεν προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο. 4. Πριν από τις 30 Ιουνίου 2006, η Επιτροπήυποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογήτου συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης, συνοδευόµενη από τις κατάλληλες προτάσεις, επί των οποίων το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, οι οποίες αποσκοπούν στην επιβεβαίωση ήτροποποίηση, εφόσον απαιτείται, της ηµεροµηνίας της παραγράφου 3 και στην επικαιροποίηση, εφόσον απαιτείται, των τεχνικών πτυχών που είναι χρήσιµες για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής αναγνώρισης. Άρθρο Οι τροποποιήσεις των παραρτηµάτων καθώς και τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογήτου παρόντος κανονισµού εγκρίνονται µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. Τα µέτρα αυτά αφορούν ιδίως: α) τους ελάχιστους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται β) την επιβολήδιοικητικών κυρώσεων γ) τις αναγκαίες µεταβατικές διατάξεις κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκίνησης του συστήµατος. 2. Με τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2, µπορούν να αναπροσαρµοσθούν τα ακόλουθα δεδοµένα: α) οι προθεσµίες κοινοποίησης των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 β) τα κατώτατα όρια πληθυσµού των ζωικών κεφαλαίων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Άρθρο Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµοιβαία καθώς και στην Επιτροπήτην ταυτότητα της αρχής που είναι αρµόδια για την διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τον παρόντα κανονισµό. 2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όλα τα πρόσωπα που είναι επιφορτισµένα µε την αναγνώριση και την καταγραφήτων ζώων να έχουν λάβει οδηγίες και υποδείξεις για τις σχετικές διατάξεις του παραρτήµατος και να διοργανώνονται κατάλληλα µαθήµατα κατάρτισης. Άρθρο Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. Οι προβλεπόµενοι έλεγχοι διενεργούνται µε την επιφύλαξη άλλων ελέγχων που µπορεί να διενεργεί η Επιτροπήσύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/ Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν την επιβολήτους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες προς τη σοβαρότητα της παράβασης και αποτρεπτικές.

6 L 5/13 3. Εµπειρογνώµονες της Επιτροπής, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές: α) ελέγχουν εάν τα κράτη µέλη τηρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού β) διενεργούν, εφόσον απαιτείται, επιτόπιους ελέγχους για να βεβαιωθούν ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 4. Ένα κράτος µέλος, στο έδαφος του οποίου διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, παρέχει στους εµπειρογνώµονες της Επιτροπής κάθε βοήθεια που µπορεί να χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Tα αποτελέσµατα των ελέγχων συζητούνται µε την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους πριν από τη σύνταξη και την κυκλοφορία της τελικής έκθεσης. 5. Όταν η Επιτροπήκρίνει ότι τα αποτελέσµατα των ελέγχων το δικαιολογούν, επανεξετάζει την κατάσταση στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, µπορεί δε να λαµβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος Η Επιτροπήπαρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης. Υπό το φως της εξέλιξης αυτής και µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2, µπορεί να τροποποιεί ήνα καταργεί τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Ανάλογα µε την περίπτωση, λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογήτου παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. Άρθρο Η Επιτροπήεπικουρείται από την µόνιµη επιτροπήγια την τροφικήαλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει συσταθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 1 ), εφεξής καλούµενη «επιτροπή». 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η περίοδος του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/ 468/ΕΚ είναι τρεις µήνες. 3. Η επιτροπήθεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. Άρθρο 14 Ο κανονισµός (EK) αριθ. 1782/2003 τροποποιείται ως εξής: ( 1 ) ΕΕ L31της , σ Στο άρθρο 18, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Σε περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 67, 68, 69, 70 και 71, το ολοκληρωµένο σύστηµα περιλαµβάνει σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων το οποίο θεσπίζεται σύµφωνα, αφενός, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας (*) και, αφετέρου, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συµβουλίου, της 17ης εκεµβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων (**). (*) ΕΕ L 204 της , σ. 1. (**) ΕΕ L5της , σ. 8.» 2. Στο άρθρο 25 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Τα συστήµατα αυτά, και ιδίως το σύστηµα για την αναγνώριση και καταγραφήτων ζώων που δηµιουργήθηκε µε βάση την οδηγία 92/102/ΕΟΚ, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 οφείλουν να είναι συµβατά, υπό την έννοια του άρθρου 26 του παρόντος κανονισµού, µε το ολοκληρωµένο σύστηµα.» 3. Στο άρθρο 115, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Αφού τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 για να πληροί τις προϋποθέσεις πριµοδότησης το ζώο, πρέπει να έχει αναγνωρισθεί και καταγραφεί σύµφωνα µε αυτούς τους κανόνες.» 4. Στο παράρτηµα ΙΙΙ, τµήµα Α, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: «8α Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συµβουλίου, της 17ης εκεµβρίου 2003, για τη θέσπιση συστή- µατος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισµού (EK) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L5της , σ. 8.) Άρθρο 15 Η οδηγία 92/102/EΟΚ τροποποιείται ως εξής: Άρθρα 3, 4 και 5» 1. Στο άρθρο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «α) ζώο : κάθε ζώο των ειδών που αναφέρονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ (*) εκτός από τα βοοειδή. (*) ΕΕ 121 της , σ. 1977/64.» 2. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να αποκλείουν από τον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ενός µόνον χοίρου, προοριζόµενου για ιδία χρήση ή κατανάλωση, ήγια να ληφθούν υπόψη ιδιάζουσες καταστάσεις, εφόσον το ζώο αυτό υποβάλλεται, πριν από οιαδήποτε µετακίνηση, στους ελέγχους που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.»

7 L 5/ Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 στοιχείο α), τροποποιείται ως εξής: στο πρώτο εδάφιο, διαγράφονται οι όροι «βοοειδών ή», στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «όλες οι γεννήσεις και όλοι οι θάνατοι και οι µετακινήσεις» αντικαθίστανται από τον όρο «µετακινήσεις», το τέταρτο εδάφιο διαγράφεται β) στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) διαγράφεται γ) στην παράγραφο 3 στοιχείο β), το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «κάθε κάτοχος ζώων, που προορίζονται ήπροέρχονται από αγορά ήσηµείο συγκέντρωσης, να παρέχει έγγραφο µε τα λεπτοµερήστοιχεία των εν λόγω ζώων στον έµπορο ο οποίος, στην αγορά ήστο σηµείο συγκέντρωσης, κατέχει προσωρινά τα εν λόγω ζώα.» 4. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 2 διαγράφεται β) η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: στο πρώτο εδάφιο, διαγράφονται οι όροι «εκτός από τα βοοειδή», το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Μέχρις ότου ληφθεί η απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν το εθνικό τους σύστηµα για όλες τις µετακινήσεις ζώων στο εσωτερικό του εδάφους τους. Το σύστηµα αυτό πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση της εκµετάλλευσης από την οποία προέρχονται τα ζώα και την ανεύρεση της εκµετάλλευσης γεννήσεώς τους. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα συστήµατα που σκοπεύουν να εφαρµόσουν για το σκοπό αυτόν από την 1η Ιουλίου 1993 για τους χοίρους. Με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, είναι δυνατόν να ζητηθεί από ένα κράτος µέλος να τροποποιήσει το σύστηµα αυτό αν δεν συνάδει µε την προαναφερόµενη απαίτηση.» το τέταρτο εδάφιο διαγράφεται γ) η παράγραφος 4 διαγράφεται. 5. Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, διαγράφονται η πρώτη και η τρίτη περίπτωση. Άρθρο 16 To άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 64/432/EΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «δ) να εξακριβώνεται η ταυτότητά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ για τα χοιροειδήκαι σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 για τα βοοειδή.» Άρθρο 17 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστήηµέρα από τη δηµοσίευσήτου στην. Τα άρθρα 14, 15 και 16 εφαρµόζονται από τις 9 Ιουλίου Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, 17 εκεµβρίου Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος G. ALEMANNO

8 L 5/15 Α. Μέσα αναγνώρισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Τα ενώτια τοποθετούνται σε σηµείο που είναι εύκολα ορατό εξ αποστάσεως. 2. Τα ενώτια και τα άλλα µέσα αναγνώρισης περιλαµβάνουν τους ακόλουθους χαρακτήρες: οι πρώτοι χαρακτήρες προσδιορίζουν το κράτος µέλος της εκµετάλλευσης στην οποία αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το ζώο. Για το σκοπό αυτόν, πρέπει να χρησιµοποιείται ο κωδικός της χώρας που αποτελείται από δύο ήτρία ψηφία ( 1 ) σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 3166, τον κωδικό της χώρας ακολουθεί ατοµικός κωδικός το πολύ δεκατριών ψηφίων. Εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών µπορούν να επιτρέπουν τη χρήση γραµµωτού κωδικού καθώς και την αναγραφή συµπληρωµατικών πληροφοριών από τον κάτοχο, υπό τον όρο ότι ο αριθµός αναγνώρισης παραµένει πάντοτε ευανάγνωστος. 3. Το πρώτο µέσο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) συνίσταται σε ενώτιο εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή, το οποίο τοποθετείται σε ένα αυτί, κατασκευάζεται από αναλλοίωτο υλικό, είναι µη παραποιήσιµο, ευανάγνωστο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ζώου και σχεδιασµένο κατά τρόπο ώστε να παραµένει επί του ζώου χωρίς να το ενοχλεί. Το ενώτιο δεν είναι επαναχρησιµοποιήσιµο, οι δε εγγραφές τις οποίες φέρει σύµφωνα µε το σηµείο 2 είναι ανεξίτηλες. 4. Το δεύτερο µέσο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) µπορεί να είναι: ενώτιο µε τα ίδια χαρακτηριστικά όπως αυτά που περιγράφονται στο σηµείο 3, ή τατουάζ, εξαιρουµένων των ζώων που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο, ή για τα αιγοειδήκαι µόνον, σφραγίδα στο µεσοκύνιο, ή ηλεκτρονικός ποµποδέκτης σύµφωνος µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο σηµείο Το σύστηµα του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) απαιτεί την αναγνώριση των ζώων ανά εκµετάλλευση και ατοµικά, προβλέπει διαδικασία αντικατάστασης, όταν το µέσο αναγνώρισης έχει καταστεί δυσανάγνωστο ήέχει χαθεί, υπό τον έλεγχο της αρµόδιας αρχής και χωρίς να θίγεται η ανιχνευσιµότητα, µεταξύ εκµεταλλεύσεων, για το σκοπό του ελέγχου των επιζωοτιών, επιτρέπει δε τον εκ των υστέρων εντοπισµό των µετακινήσεων των ζώων στην εθνική επικράτεια, για τον ίδιο σκοπό. 6. Η ηλεκτρονικήσυσκευήαναγνώρισης έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: παθητικούς ποµποδέκτες µόνον ανάγνωσης, τεχνολογίας HDX ή FDX-B, σύµφωνους µε τα πρότυπα ISO και ISO 11785, οι ηλεκτρονικές συσκευές αναγνώρισης πρέπει να µπορούν να αναγιγνώσκονται µε συσκευές ανάγνωσης που αντιστοιχούν στο πρότυπο ISO 11785, ικανές να αναγιγνώσκουν ποµποδέκτες HDX και FDX-B, για τις φορητές συσκευές ανάγνωσης, η απόσταση ανάγνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 cm για τα ενώτια και τουλάχιστον 20 cm για τον στοµαχικό βώλο, για δε τις σταθερές συσκευές ανάγνωσης, τουλάχιστον 50 cm για τα ενώτια και τον στοµαχικό βώλο. ( 1 ) Αυστρία AT 040 Βέλγιο BE 056 ανία DK 208 Φινλανδία FI 246 Γαλλία FR 250 Γερµανία DE 276 Ελλάδα 300 Ιρλανδία IE 372 Ιταλία IT 380 Λουξεµβούργο LU 442 Κάτω Χώρες NL 528 Πορτογαλία PT 620 Ισπανία ES 724 Σουηδία SE 752 Ηνωµένο Βασίλειο UK 826.

9 L 5/ Η µέθοδος αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 είναι η ακόλουθη: τα ζώα αναγνωρίζονται µε ενώτιο εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχήτο οποίο τοποθετείται σε ένα αυτί, το ενώτιο κατασκευάζεται από υλικό αναλλοίωτο, είναι δε µη παραποιήσιµο, ευανάγνωστο και σχεδιασµένο κατά τρόπο ώστε να παραµένει επί του ζώου χωρίς να το ενοχλεί. Το ενώτιο δεν είναι επαναχρησιµοποιήσιµο, φέρει δε µόνον ανεξίτηλες εγγραφές, το ενώτιο περιλαµβάνει τουλάχιστον τον κωδικό της χώρας που αποτελείται από δύο γράµµατα και τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης γέννησης. Τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν τη µέθοδο αυτήν ενηµερώνουν την Επιτροπή και τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Εάν τα ζώα που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το παρόν σηµείο κρατούνται πέραν της ηλικίας των δώδεκα µηνών ήπροορίζονται για ενδοκοινοτικό εµπόριο ήεξάγονται σε τρίτες χώρες, πρέπει να αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα σηµεία 1 έως 4. Β. Μητρώο εκµετάλλευσης Το µητρώο εκµετάλλευσης περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 1. Από τις 9 Ιουλίου 2005: τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης, τη διεύθυνση της εκµετάλλευσης και τις γεωγραφικές συντεταγµένες ήισοδύναµη γεωγραφικήένδειξη της εκµετάλλευσης, το είδος παραγωγής, το αποτέλεσµα της τελευταίας απογραφής που µνηµονεύεται στο άρθρο 7 και την ηµεροµηνία της, το όνοµα και τη διεύθυνση του κατόχου, για τα ζώα που εγκαταλείπουν την εκµετάλλευση, το όνοµα του µεταφορέα και τον αριθµό κυκλοφορίας του µέρους του µεταφορικού µέσου που περιέχει τα ζώα, τον κωδικό αναγνώρισης ήτο όνοµα και τη διεύθυνση της εκµετάλλευσης προορισµού ή, για τα ζώα που µεταφέρονται σε σφαγείο, τον κωδικό αναγνώρισης ήτο όνοµα του σφαγείου καθώς και την ηµεροµηνία αναχώρησης, ήαντίγραφο ήακριβές αντίγραφο του εγγράφου κυκλοφορίας που αναφέρεται στο άρθρο 6, για τα ζώα που εισέρχονται στην εκµετάλλευση, τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης προέλευσης και την ηµεροµηνία άφιξής τους, πληροφορίες σχετικά µε την ήτις τυχόν αντικαταστάσεις των ενωτίων ήτων ηλεκτρονικών συσκευών. 2. Από την ηµεροµηνία που καθορίζεται βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 3, για κάθε ζώο που γεννιέται µετά την ηµεροµηνία αυτή, τις ακόλουθες ενηµερωµένες πληροφορίες: τον κωδικό αναγνώρισης του ζώου, το έτος γέννησης και την ηµεροµηνία αναγνώρισης, τον µήνα και το έτος θανάτου του ζώου στην εκµετάλλευση, τη φυλήκαι τον γονότυπο, εάν είναι γνωστός. Ωστόσο, για τα ζώα που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το τµήµα A σηµείο 7, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο σηµείο 2 του εν λόγω τµήµατος παρέχονται για κάθε παρτίδα ζώων µε την ίδια αναγνώριση και αναφέρουν τον αριθµό των ζώων. 3. Το όνοµα και την υπογραφήτου αντιπροσώπου της αρµόδιας αρχής ο οποίος έχει ελέγξει το µητρώο και την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος. Γ. Έγγραφο κυκλοφορίας 1. Το έγγραφο κυκλοφορίας συµπληρώνεται από τον κάτοχο βάσει υποδείγµατος που εκπονεί η αρµόδια αρχήκαι περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδοµένα: τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης, το όνοµα και τη διεύθυνση του κατόχου, το συνολικό αριθµό των µετακινούµενων ζώων, τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης προορισµού ήτου επόµενου κατόχου των ζώων ή, όταν τα ζώα µεταφέρονται σε σφαγείο, τον κωδικό αναγνώρισης ήτο όνοµα και τον τόπο του σφαγείου, ή, κατά την εποχιακήµετακίνηση ποιµνίων, τον τόπο προορισµού, τα δεδοµένα σχετικά µε το µέσο µεταφοράς και τον µεταφορέα, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού αδείας του, την ηµεροµηνία αναχώρησης, την υπογραφήτου κατόχου. 2. Από την ηµεροµηνία που καθορίζεται βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 3, για τα ζώα που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το τµήµα Α σηµεία 1 έως 6, πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στο ανωτέρω σηµείο 1, ο ατοµικός κωδικός αναγνώρισης του ζώου αναγράφεται στο έγγραφο κυκλοφορίας.

10 L 5/17. Ηλεκτρονική βάση δεδοµένων 1. Η ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδοµένα για κάθε εκµετάλλευση: τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης, τη διεύθυνση της εκµετάλλευσης και τις γεωγραφικές συντεταγµένες ήισοδύναµη γεωγραφικήένδειξη του τόπου της εκµετάλλευσης, το όνοµα, τη διεύθυνση και τη δραστηριότητα του κατόχου, τα είδη των ζώων, το είδος παραγωγής, το αποτέλεσµα της απογραφής των ζώων που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και την ηµεροµηνία της απογραφής, ένα πεδίο δεδοµένων, προς αποκλειστική χρήση της αρµόδιας αρχής, προκειµένου να µπορεί να καταχωρεί πληροφορίες υγειονοµικού χαρακτήρα, π.χ. περιορισµούς µετακινήσεων, καθεστώς ήάλλες σχετικές πληροφορίες στο πλαίσιο κοινοτικών ήεθνικών προγραµµάτων. 2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, κάθε µετακίνηση ζώων αναφέρεται µέσα στην ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων. Η καταχώρηση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδοµένα: τον αριθµό µετακινούµενων ζώων, τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης αναχώρησης, την ηµεροµηνία αναχώρησης, τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης άφιξης, την ηµεροµηνία άφιξης.

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2003 L 99/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (EOK) αριθ. 2081/92 για

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006

L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 L 93/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2006 για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο».

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο». Αριθµ. ΥΓ3α/79602 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/28/ΕΚ της 8ης Απριλίου 2005 «για τον καθορισµό αρχών και λεπτοµερών κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.04.2001 COM(2001)216 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον κατάλογο αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.9.2015 L 234/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1500 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 για ορισμένα προστατευτικά μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας στην Ελλάδα και για την κατάργηση της εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 ΟΔΗΓΙΑ 2008/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 15.1.2003 EL 15.1.2003 L 9/3 Ο ΗΓΙΑ 2002/92/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/19 Ο ΗΓΙΑ 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 2008 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης (2008/381/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1

5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 5.3.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 61/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 169/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα.

σχετικών αξιώσεων, ως έδαφος στο οποίο έχει τη συνήθη στάθµευσή του το όχηµα θα πρέπει να θεωρείται το έδαφος στο οποίο συνέβη το ατύχηµα. Οδηγία 2005/14/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τροποποίηση των οδηγιών 72/166/EΟΚ, 84/5/EΟΚ, 88/357/EΟΚ και 90/232/EΟΚ του Συµβουλίου και της οδηγίας 2000/26/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 308/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture

United States Food Safety and Washington, DC Department of Inspection Service 20250 Agriculture Υπόδειγμα υγειονομικού για τη διαμετακόμιση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την αποθήκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύνθετων προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση : Ι.1 Αποστολέας Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατανόηση ορισμένων διατάξεων ευελιξίας που προβλέπονται στη δέσμη μέτρων όσον αφορά την υγιεινή Συχνές ερωτήσεις Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 11.8.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 209/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26.7.2005 C 183/21 III (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για τον έλεγχο των φαρµάκων και τις επιθεωρήσεις

Οµάδα εργασίας για τον έλεγχο των φαρµάκων και τις επιθεωρήσεις Έκδοση 8η (τελική) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ενιαία αγορά, κανονιστικό περιβάλλον, βιοµηχανίες υπαγόµενες σε κάθετη νοµοθεσία Φαρµακευτικά προϊόντα και καλλυντικά Βρυξέλλες, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.12.2008 E(2008)8866 ΜΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2008 για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 726/2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 390/24 31.12.2004 Ο ΗΓΙΑ 2004/108/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης εκεµβρίου 2004 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές

Ρ\β. -μ Μ. Αθήνα, 27-4-2010. Αρ. Πρωτ.:Δ19Α 5022676 ΕΞ 2010. Όλες τις Τελωνειακές αρχές ΟΜΟΣΠΟΜ Λ»λ ΑΥΤΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ )ΛΑβ,θΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/90 Ο ΗΓΙΑ 2003/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Νοεµβρίου 2003 για τηνπεραιτέρω χρήση πληροφοριώντου δηµόσιου τοµέα ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4209, 26/6/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 68(Ι) του 1995 104(Ι) του 1996 17(Ι) του 1999 234(Ι) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου

Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής. Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου Μέρος I: Λεπτομέρειες σχετικά με το παρουσιαζόμενο φορτίο αποστολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ I.1. Αποστολέας Χώρα I.5. Παραλήπτης Χώρα Πιστοποιητικό ενδοκοινοτικού εμπορίου I.2. Αριθμός Αναφοράς του Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό L 298/29 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Οκτωβρίου 2003 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΒ-3Τ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101 76 Πληροφορίες: Μ. Γιαννιού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργούς (Καν (1782/2003)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κουτσομήτρος Σωτήριος Τηλέφωνο: 210 212 59 30 Fax: 210 522 25 89 E-mail: ax2u114@minagric.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21.8.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2013 C(2013) 5405 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21.8.2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3063/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 ης Νοεμβρίου 1993 περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις για την παραγωγή μελιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα