Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 5/ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 21/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης εκεµβρίου 2003 για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισµού (EK) αριθ. 1782/2003 και τωνοδηγιών92/102/εοκ και 64/432/ΕΟΚ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 1 ), τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 2 ), Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρµόζονται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ορισµένων ζώντων ζώων και προϊόντων µε προοπτικήτην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ( 3 ), τα ζώα που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο πρέπει να προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κοινοτικών κανόνων και να καταγράφονται κατά τρόπο ώστε να µπορούν να εντοπίζονται η εκµετάλλευση, το κέντρο ήο οργανισµός καταγωγής ή διέλευσης. Τα εν λόγω συστήµατα αναγνώρισης και καταγραφής έπρεπε να είχαν επεκταθεί και στις µετακινήσεις των ζώων εντός της επικράτειας κάθε κράτους µέλους έως την 1η Ιανουαρίου (2) Το άρθρο 14 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισµό των βασικών αρχών σχετικά µε την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα ( 4 ), ορίζει ότι η αναγνώριση και η καταγραφήπου αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ πρέπει να γίνονται, εκτός εάν πρόκειται για κρεατοπαραγωγά ζώα και καταχωρηµένα ιπποειδή, µετά από τη διενέργεια των εν λόγω κτηνιατρικών ελέγχων. (3) Στην οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 1992, για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων ( 5 ) θεσπίζονται κανόνες σχετικά µε την αναγνώριση και την καταγραφήτων αιγοπροβάτων. Όσον αφορά τα ( 1 ) Γνώµη της 17ης Νοεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). ( 2 ) ΕΕ C 208 της , σ. 32. ( 3 ) ΕΕ L 224 της , σ. 29 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 315 της , σ. 14). ( 4 ) ΕΕ L 268 της , σ. 56 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/43/ΕΚ (ΕΕ L16της , σ. 3). ( 5 ) ΕΕ L 355 της , σ. 32 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του αιγοπρόβατα, η πείρα, και ειδικότερα η κρίση του αφθώδους πυρετού, κατέδειξαν ότι η εφαρµογήτης οδηγίας 92/102/ ΕΟΚ δεν ήταν ικανοποιητική και πρέπει να βελτιωθεί. Ως εκ τούτου, πρέπει να θεσπισθούν αυστηρότεροι και πιο συγκεκριµένοι κανόνες όπως συνέβη στην περίπτωση των βοοειδών µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών ( 6 ). (4) Από την οικονοµία της κοινοτικής νοµοθεσίας, και συγκεκριµένα από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, προκύπτει ότι οι έννοιες του κατόχου και της εκµετάλλευσης που χρησιµοποιούνται γενικώς δεν αναφέρονται στα κτηνιατρικά ιατρεία ήτις κλινικές. Σκόπιµο είναι να διευκρινισθεί καλύτερα η εµβέλεια αυτών των εννοιών ώστε να καταστεί η νοµοθεσία περισσότερο ευνόητη. (5) Kατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί η οδηγία 92/ 102/ΕΟΚ ώστε να επιβεβαιωθεί σαφώς ότι τα βοοειδήήδη αποκλείονται από το πεδίο εφαρµογής της και να αποκλεισθούν µε τη σειρά τους τα αιγοπρόβατα. (6) Είναι επίσης σκόπιµο να τροποποιηθεί η οδηγία 64/432/ ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβληµάτων υγειονοµικού ελέγχου στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών ( 7 ) ώστε να καταστούν επίκαιρες οι αναφορές της στις διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας περί αναγνώρισης των οικείων ειδών ζώων. (7) Το 1998, η Επιτροπήάρχισε να εφαρµόζει πρόγραµµα ευρείας κλίµακας για την ηλεκτρονικήαναγνώριση των ζώων (IDEA), ολοκλήρωσε δε την τελική της έκθεση στις 30 Απριλίου Το πρόγραµµα αυτό κατέδειξε ότι τα συστήµατα αναγνώρισης των αιγοπροβάτων µπορούν να βελτιωθούν σηµαντικά µε τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών αναγνώρισης για τα ζώα αυτά, εφόσον πληρούνται ορισµένοι όροι σχετικά µε τα συνοδευτικά µέτρα. (8) Η τεχνολογία της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων έχει εξελιχθεί σε σηµείο που να µπορεί να εφαρµοστεί. Μέχρις ότου θεσπιστούν τα µέτρα εφαρµογής που απαιτούνται για την κατάλληλη εισαγωγήτου συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε κοινοτική κλίµακα, ένα αποτελεσµατικό σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής που να επιτρέπει να ληφθούν υπόψη οι µελλοντικές εξελίξεις στον τοµέα της εφαρµογής της ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε κοινοτικήκλίµακα θα πρέπει να καθιστά δυνατήτην ατοµική αναγνώριση των ζώων και της εκµετάλλευσης στην οποία γεννήθηκαν. ( 6 ) ΕΕ L 204 της , σ. 1. ( 7 ) ΕΕ 121 της , σ. 1977/64 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1226/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 179 της , σ. 13).

2 L 5/9 (9) Για να ληφθούν υπόψη µελλοντικές εξελίξεις στον τοµέα της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων και ιδίως, η πείρα που αποκτάται στον τοµέα, είναι σκόπιµο η Επιτροπή να υποβάλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την ενδεχό- µενη εφαρµογή του συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε κοινοτικήκλίµακα, συνοδευόµενη από τις αναγκαίες προτάσεις. (10) Είναι επίσης σκόπιµο η Επιτροπή, ιδίως βάσει των εργασιών της κοινής επιτροπής έρευνας να προβλέψει λεπτοµερείς τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές, ορισµούς και διαδικασίες που εφαρµόζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών αναγνώρισης και ανάγνωσης, στις διαδικασίες δοκιµών, στα κριτήρια αποδοχής και στο υπόδειγµα πιστοποίησης για τα εγκεκριµένα εργαστήρια δοκιµών, στην απόκτηση κατάλληλων συσκευών αναγνώρισης και ανάγνωσης, στην εφαρµογή, στην ανάγνωση και στην ανάκτηση των συσκευών αναγνώρισης, στην κωδικοποίηση των συσκευών αναγνώρισης, στο κοινό γλωσσάριο, στο λεξικό δεδοµένων και στα πρότυπα επικοινωνίας. (11) Στα κράτη µέλη όπου η πυκνότητα ζωικού κεφαλαίου των προβάτων ήτων αιγών είναι σχετικά περιορισµένη, η εισαγωγή συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης ενδέχεται να µην δικαιολογείται, οπότε είναι σκόπιµο να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη µέλη να το καταστήσουν προαιρετικό. Επίσης, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί δυνατότητα προσαρ- µογής µε σύντοµη διαδικασία των δηµογραφικών κατωφλίων κάτω από τα οποία η ηλεκτρονικήαναγνώριση θα µπορεί να καθίσταται προαιρετική. (12) Για να είναι δυνατό να εντοπίζονται οι µετακινήσεις των αιγοπροβάτων, τα ζώα θα πρέπει να αναγνωρίζονται κατάλληλα και θα πρέπει να µπορεί να εντοπίζονται εκ των υστέρων όλες οι µετακινήσεις τους. (13) Είναι απαραίτητο οι κάτοχοι ζώων να διατηρούν επίκαιρες τις πληροφορίες για τα ζώα της εκµετάλλευσής τους. Οι απαιτούµενες στοιχειώδεις πληροφορίες θα πρέπει να καθοριστούν σε κοινοτικήβάση. (18) Για να εξασφαλισθεί η ορθήεφαρµογήτου παρόντος κανονισµού, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ταχεία και αποτελεσµατικήανταλλαγήπληροφοριών για τα µέσα αναγνώρισης και τα σχετικά έγγραφα µεταξύ των κρατών µελών. Οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις έχουν θεσπισθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αµοιβαίας συνδροµής µεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών µελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών µε την Επιτροπήµε σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθµίσεων ( 1 ) και µε την οδηγία 89/608/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Νοεµβρίου 1989, για την αµοιβαία συνδροµήµεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών µελών και τη συνεργασία των αρχών αυτών µε την Επιτροπή, µε σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρµογής της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής νοµοθεσίας ( 2 ). (19) Για να διασφαλισθεί η αξιοπιστία των διατάξεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, είναι αναγκαίο να διενεργούν τα κράτη µέλη κατάλληλους και επαρκείς ελέγχους, µε την επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( 3 ). (20) Για να ληφθεί υπόψη το σύστηµα που θεσπίζεται µε τον παρόντα κανονισµό για τη χορήγηση ορισµένων ενισχύσεων στο πλαίσιο του κανονισµού (EK) αριθ. 1782/2003 του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς ( 4 ), είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί αναλόγως ο εν λόγω κανονισµός. (21) Είναι σκόπιµο να θεσπισθούν τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογήτου παρόντος κανονισµού σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( 5 ), (14) Κάθε κράτος µέλος καταρτίζει κεντρικό µητρώο που περιλαµβάνει ενηµερωµένο κατάλογο όλων των κατόχων ζώων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισµό και που ασκούν τη δραστηριότητά τους στην επικράτειά του, καθώς και τις στοιχειώδεις πληροφορίες που καθορίζονται σε κοινοτικήβάση. ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: (15) Για τον ταχύ και ακριβήεντοπισµό των ζώων, κάθε κράτος µέλος θα πρέπει να δηµιουργήσει ηλεκτρονική βάση δεδοµένων στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται στην επικράτειά του και οι µετακινήσεις των ζώων. (16) Η φύση των µέσων αναγνώρισης θα πρέπει να καθοριστεί σε κοινοτικήβάση. (17) Τα πρόσωπα που εµπλέκονται στο εµπόριο των ζώων θα πρέπει να τηρούν µητρώα των συναλλαγών τους και η αρµόδια αρχήπρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτά κατόπιν αιτήµατός της. Άρθρο 1 1. Κάθε κράτος µέλος δηµιουργεί σύστηµα για την αναγνώριση και την καταγραφήτων αιγοπροβάτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού. ( 1 ) ΕΕ L82της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 351 της , σ. 34. ( 3 ) ΕΕ L 312 της , σ. 23. ( 4 ) ΕΕ L 270 της , σ. 1. ( 5 ) ΕΕ L 184 της , σ. 23.

3 L 5/ Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων οι οποίοι µπορούν να θεσπιστούν για την εξάλειψη νόσου ήτη διενέργεια ελέγχων και µε την επιφύλαξη της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Άρθρο 2 Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοείται ως: α) «ζώο»: κάθε αιγοπρόβατο β) «εκµετάλλευση»: κάθε εγκατάσταση, κτίσµα ή, στην περίπτωση ελεύθερης βοσκής, κάθε τόπος στον οποίο κρατούνται, εκτρέφονται ήυποβάλλονται σε χειρισµούς ζώα σε µόνιµη ήπροσωρινήβάση πλην των κτηνιατρείων ήτων κτηνιατρικών κλινικών γ) «κάτοχος»: κάθε φυσικό ήνοµικό πρόσωπο που είναι, ακόµη και προσωρινά, υπεύθυνο για τα ζώα, πλην των κτηνιατρείων ήτων κτηνιατρικών κλινικών δ) «αρµόδια αρχή»: η ήοι κεντρικές αρχές ενός κράτους µέλους που είναι υπεύθυνες ήστις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων και η εφαρµογήτου παρόντος κανονισµού ή, στην περίπτωση του ελέγχου των πριµοδοτήσεων, η αρχήστην οποία έχει ανατεθεί η εφαρµογήτου κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ε) «ενδοκοινοτικό εµπόριο»: το εµπόριο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ ( 1 ). Άρθρο 3 1. Tο σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) µέσα αναγνώρισης για να αναγνωρίζεται κάθε ζώο β) ενηµερωµένα µητρώα που τηρούνται σε κάθε εκµετάλλευση γ) έγγραφα κυκλοφορίας δ) κεντρικό µητρώο/ήηλεκτρονικήβάση δεδοµένων. 2. Η Επιτροπήκαι η αρµόδια αρχήτου οικείου κράτους µέλους έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπήλαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα για όλους τους ενδιαφεροµένους, συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων καταναλωτών που είναι αναγνωρισµένες από το κράτος µέλος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις προστασίας των δεδοµένων και εµπιστευτικότητας που προβλέπονται από την εθνικήνοµοθεσία. Άρθρο 4 1. Όλα τα ζώα µιας εκµετάλλευσης που γεννήθηκαν µετά τις 9 Ιουλίου 2005 αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2, εντός προθεσµίας που καθορίζεται από το κράτος µέλος, από τη γέννηση του ζώου και, οπωσδήποτε, πριν το ζώο εγκαταλείψει την εκµετάλλευση στην οποία γεννήθηκε. Η προθεσµία αυτήδεν πρέπει να υπερβαίνει τους έξι µήνες. ( 1 ) ΕΕ L46της , σ. 19. Κατά παρέκκλιση, τα κράτη µέλη µπορούν να παρατείνουν την προθεσµία αυτήν το πολύ σε εννέα µήνες για τα ζώα που κρατούνται υπό συνθήκες εκτατικής κτηνοτροφίας ή ελεύθερης βοσκής. Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπήσχετικά µε τη χορηγούµενη παρέκκλιση. Εφόσον απαιτείται, είναι δυνατόν να θεσπίζονται κανόνες εφαρµογής µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος α) Τα ζώα αναγνωρίζονται µε ένα πρώτο µέσο αναγνώρισης το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήµατος, τµήµα Α σηµεία 1 έως 3 και β) µε ένα δεύτερο µέσο αναγνώρισης εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή, το οποίο ανταποκρίνεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαριθµώνται στο παράρτηµα, τµήµα Α σηµείο 4. γ) Ωστόσο, έως την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, το δεύτερο µέσο αναγνώρισης µπορεί να αντικαθίσταται από το σύστηµα που περιγράφεται στο παράρτηµα, τµήµα Α σηµείο 5, µε εξαίρεση τα ζώα που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο. δ) Τα κράτη µέλη που θεσπίζουν το σύστηµα του στοιχείου γ) ζητούν από την Επιτροπήνα το εγκρίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπήεξετάζει την τεκµηρίωση που προσκοµίζουν τα κράτη µέλη και διεξάγει τους ελέγχους που είναι απαραίτητοι για την αξιολόγηση του συστήµατος. Μετά την περάτωση των ελέγχων, η Επιτροπή, εντός προθεσµίας 90 ηµερών από την παραλαβήτης αίτησης έγκρισης, υποβάλλει στη µόνιµη επιτροπήγια την τροφικήαλυσίδα και την υγεία των ζώων έκθεση συνοδευόµενη από σχέδιο κατάλληλων µέτρων. 3. Ωστόσο, για τα ζώα που προορίζονται για σφαγήπριν από την ηλικία των δώδεκα µηνών και όχι για το ενδοκοινοτικό εµπόριο ήγια εξαγωγήσε τρίτες χώρες, η αρµόδια αρχήµπορεί να επιτρέπει τη µέθοδο αναγνώρισης που περιγράφεται στο παράρτηµα, τµήµα Α σηµείο 7, ως εναλλακτικήλύση των µέτρων αναγνώρισης που αναφέρονται στην παράγραφο Κάθε ζώο το οποίο εισάγεται από τρίτη χώρα και το οποίο έχει υποβληθεί, µετά τις 9 Ιουλίου 2005, στους ελέγχους που προβλέπονται από την οδηγία 91/496/ΕΟΚ και παραµένει στο κοινοτικό έδαφος αναγνωρίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στην εκµετάλλευση προορισµού στην οποία εκτρέφονται ζώα, εντός µέγιστης προθεσµίας δεκατεσσάρων ηµερών, η οποία καθορίζεται από το κράτος µέλος από τη διενέργεια των ελέγχων αυτών και, οπωσδήποτε, πριν από την αναχώρησήτου από την εκµετάλλευση. Η αρχικήαναγνώριση που πραγµατοποιήθηκε από την τρίτη χώρα καταχωρείται στο µητρώο εκµετάλλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 5, µαζί µε τον κωδικό αναγνώρισης που δίνεται από το κράτος µέλος προορισµού.

4 L 5/11 Ωστόσο, η προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 αναγνώριση δεν είναι αναγκαία για ζώο προοριζόµενο για σφαγή, αν το ζώο µεταφέρεται απευθείας από τον µεθοριακό σταθµό κτηνιατρικής επιθεώρησης προς σφαγείο που ευρίσκεται στο κράτος µέλος στο οποίο έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο και το ζώο σφάζεται εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από τη διενέργεια αυτών των ελέγχων. 5. Κάθε ζώο που κατάγεται από ένα άλλο κράτος µέλος διατηρεί την αρχικήτου αναγνώριση. 6. Τα µέσα αναγνώρισης δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται ήνα αντικαθίστανται χωρίς την άδεια της αρµόδιας αρχής. Όταν ένα µέσο αναγνώρισης έχει γίνει δυσανάγνωστο ήέχει απωλεσθεί, αντικαθίσταται το ταχύτερο δυνατό από ένα άλλο µε τον ίδιο κωδικό σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Εκτός από τον κωδικό και χωριστά από αυτόν, στο µέσο αναγνώρισης αντικατάστασης µπορεί να αναγράφεται και ο αριθµός της αντικατάστασης. Ωστόσο, η αρµόδια αρχήµπορεί να επιτρέπει, υπό τον έλεγχό της, να φέρει το µέσο αναγνώρισης αντικατάστασης διαφορετικό κωδικό, εφόσον δεν θίγεται ο στόχος της ανιχνευσιµότητας, και µάλιστα στην περίπτωση ζώων που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου Tα µέσα αναγνώρισης παρέχονται στην εκµετάλλευση, διανέ- µονται και τοποθετούνται στα ζώα κατά τρόπον που καθορίζεται από την αρµόδια αρχή. 8. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµοιβαία καθώς και στην Επιτροπήτο υπόδειγµα των µέσων αναγνώρισης και τη µέθοδο αναγνώρισης που χρησιµοποιούνται στην επικράτειά τους. 9. Μέχρι την ηµεροµηνία του άρθρου 9 παράγραφος 3, τα κράτη µέλη που έχουν θεσπίσει την ηλεκτρονικήαναγνώριση, σε προαιρετικήβάση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραρτήµατος, τµήµα Α σηµεία 4 και 6, µεριµνούν ώστε το αριθµός ατοµικής ηλεκτρονικής αναγνώρισης και τα χαρακτηριστικά του µέσου που χρησιµοποιείται αναγράφονται στο σχετικό πιστοποιητικό της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ που συνοδεύει τα ζώα τα οποία αποτελούν αντικείµενο ενδοκοινοτικού εµπορίου. Άρθρο 5 1. Κάθε κάτοχος ζώων, πλην του µεταφορέα, τηρεί ενηµερωµένο µητρώο το οποίο περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που µνηµονεύονται στο τµήµα Β του παραρτήµατος. 2. Τα κράτη µέλη µπορεί να ζητούν από τον κάτοχο να προσθέτει στο µητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και άλλες πληροφορίες πέρα από αυτές που µνηµονεύονται στο τµήµα Β του παραρτήµατος. 3. Το µητρώο τηρείται σε µορφήεγκεκριµένη από την αρµόδια αρχή, σε µηχανογραφηµένη ήµη µορφή, και είναι διαθέσιµο ανά πάσα στιγµήστην εκµετάλλευση καθώς και για την αρµόδια αρχή, όταν το ζητά, για ελάχιστη περίοδο η οποία καθορίζεται από την αρµόδια αρχήαλλά η οποία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των τριών ετών. 4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η καταχώριση των πληροφοριών, που απαιτούνται στο τµήµα Β του παραρτήµατος, σε µητρώο είναι προαιρετικήστα κράτη µέλη στα οποία λειτουργεί, σε κεντρικό επίπεδο, ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων η οποία περιέχει ήδη τις πληροφορίες αυτές. 5. Κάθε κάτοχος ζώων παρέχει στην αρµόδια αρχή, όταν του το ζητά, κάθε πληροφορία σχετικά µε την καταγωγή, τα αναγνωριστικά στοιχεία και, ενδεχοµένως, τον προορισµό των ζώων τα οποία είχε στην κυριότητα ήστην κατοχήτου ήτα οποία µετέφερε, εµπορεύθηκε ήέσφαξε κατά τα τελευταία τρία έτη. 6. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµοιβαία καθώς και στην Επιτροπήτο υπόδειγµα του µητρώου εκµετάλλευσης που χρησιµοποιείται στην επικράτειά τους και την τυχόν παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1. Άρθρο 6 1. Από τις 9 Ιουλίου 2005, κάθε ζώο πρέπει να συνοδεύεται για κάθε µετακίνησήτου, στην εθνικήεπικράτεια, µεταξύ δύο χωριστών εκµεταλλεύσεων, από έγγραφο κυκλοφορίας το οποίο βασίζεται σε υπόδειγµα που καταρτίζει η αρµόδια αρχή, περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρεται στο τµήµα Γ του παραρτήµατος και συµπληρώνεται από τον κάτοχο εάν δεν το έχει πράξει η αρµόδια αρχή. 2. Τα κράτη µέλη ήάλλοι µπορούν να προσθέτουν στο έγγραφο κυκλοφορίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και άλλες πληροφορίες πέρα από αυτές του τµήµατος Γ του παραρτήµατος. 3. Ο κάτοχος που είναι εγκατεστηµένος στην εκµετάλλευση προορισµού διατηρεί το έγγραφο κυκλοφορίας για ελάχιστη περίοδο η οποία καθορίζεται από την αρµόδια αρχήαλλά η οποία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των τριών ετών, παρέχει δε αντίγραφό του στην αρµόδια αρχήµετά από αίτησήτης. 4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το έγγραφο κυκλοφορίας είναι προαιρετικό στα κράτη µέλη στα οποία λειτουργεί, σε κεντρικό επίπεδο, ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων, η οποία περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που απαιτούνται στο τµήµα Γ του παραρτήµατος, πλην της υπογραφής του κατόχου. 5. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµοιβαία καθώς και στην Επιτροπήτο υπόδειγµα του εγγράφου κυκλοφορίας που χρησιµοποιείται στην επικράτειά τους και την τυχόν παρέκκλιση που αναφέρεται στην παράγραφο 4. Άρθρο 7 1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η αρµόδια αρχήνα τηρεί κεντρικό µητρώο όλων των εκµεταλλεύσεων που αφορούν κατόχους οι οποίοι ασκούν τη δραστηριότητά τους στην επικράτειά τους, πλην των µεταφορέων. 2. Το µητρώο αυτό περιλαµβάνει τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης ή, εφόσον η αρµόδια αρχήεπιτρέπει τον κωδικό του κατόχου, πλην του µεταφορέα, τη δραστηριότητα του κατόχου, τον τύπο παραγωγής (κρέας ήγάλα) και τα είδη ζώων που κρατούνται. Όταν ο κάτοχος κρατεί ζώα σε µόνιµη βάση, προβαίνει τακτικά στην απογραφήτων ζώων που κρατούνται βάσει χρονοδιαγράµµατος που καθορίζεται από την αρµόδια αρχήτου κράτους µέλους και, οπωσδήποτε, τουλάχιστον ετησίως.

5 L 5/ Οι εκµεταλλεύσεις παραµένουν εγγεγραµµένες στο κεντρικό µητρώο µέχρις ότου παρέλθουν τρία συναπτά έτη κατά τα οποία δεν υπήρξαν ζώα στην εκµετάλλευση. Από τις τις 9 Ιουλίου 2005, το µητρώο ενσωµατώνεται στην ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. Άρθρο 8 1. Από τις 9 Ιουλίου 2005, η αρµόδια αρχήκάθε κράτους µέλους δηµιουργεί ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων σύµφωνα µε το τµήµα σηµείο 1 του παραρτήµατος. 2. Κάθε κάτοχος ζώων, πλην του µεταφορέα, παρέχει στην αρµόδια αρχή, εντός 30 ηµερών για τις πληροφορίες σχετικά µε τον κάτοχο ήτην εκµετάλλευση και εντός επτά ηµερών για τις πληροφορίες σχετικά µε τις µετακινήσεις ζώων: α) τις πληροφορίες που καταγράφονται στο κεντρικό µητρώο και το αποτέλεσµα της απογραφής που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 β) στα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της παρέκκλισης του άρθρου 6 παράγραφος 4 για κάθε µετακίνηση ζώου, τις πληροφορίες σχετικά µε την εν λόγω µετακίνηση, όπως περιλαµβάνονται στο έγγραφο κυκλοφορίας που αναφέρεται το άρθρο Η αρµόδια αρχήκάθε κράτους µέλους µπορεί να δηµιουργεί, προαιρετικά, ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων που περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο τµήµα σηµείο 2 του παραρτήµατος. 4. Tα κράτη µέλη µπορούν να προσθέτουν στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3 και άλλες πληροφορίες πέρα από αυτές που αναφέρονται στο τµήµα σηµεία 1 και 2 του παραρτήµατος. 5. Από την 1η Ιανουαρίου 2008, η βάση δεδοµένων που αναφέρεται στην παράγραφο 3 καθίσταται υποχρεωτική. Άρθρο 9 1. Με τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2 θεσπίζονται κατευθυντήριες γραµµές και διαδικασίες για την εφαρµογή του συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης. 2. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαµβάνονται για να βελτιωθεί η εφαρµογήτου γενικού συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης. 3. Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της παραγράφου 1 και τις σχετικές διατάξεις του τµήµατος Α του παραρτήµατος, η ηλεκτρονικήαναγνώριση καθίσταται υποχρεωτικήαπό την 1η Ιανουαρίου 2008 για όλα τα ζώα. Ωστόσο, στα κράτη µέλη στα οποία ο συνολικός αριθµός αιγοπροβάτων είναι κατώτερος ήίσος µε , η εν λόγω ηλεκτρονικήαναγνώριση µπορεί να είναι προαιρετικήγια τα ζώα που δεν προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο. Στα κράτη µέλη στα οποία ο συνολικός αριθµός αιγοπροβάτων είναι κατώτερος ήίσος µε , η εν λόγω ηλεκτρονική αναγνώριση µπορεί επίσης να είναι προαιρετικήγια τα αιγοπρόβατα που δεν προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο. 4. Πριν από τις 30 Ιουνίου 2006, η Επιτροπήυποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την εφαρµογήτου συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης, συνοδευόµενη από τις κατάλληλες προτάσεις, επί των οποίων το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, οι οποίες αποσκοπούν στην επιβεβαίωση ήτροποποίηση, εφόσον απαιτείται, της ηµεροµηνίας της παραγράφου 3 και στην επικαιροποίηση, εφόσον απαιτείται, των τεχνικών πτυχών που είναι χρήσιµες για την εφαρµογή της ηλεκτρονικής αναγνώρισης. Άρθρο Οι τροποποιήσεις των παραρτηµάτων καθώς και τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογήτου παρόντος κανονισµού εγκρίνονται µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. Τα µέτρα αυτά αφορούν ιδίως: α) τους ελάχιστους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται β) την επιβολήδιοικητικών κυρώσεων γ) τις αναγκαίες µεταβατικές διατάξεις κατά τη διάρκεια της περιόδου εκκίνησης του συστήµατος. 2. Με τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2, µπορούν να αναπροσαρµοσθούν τα ακόλουθα δεδοµένα: α) οι προθεσµίες κοινοποίησης των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 β) τα κατώτατα όρια πληθυσµού των ζωικών κεφαλαίων που περιλαµβάνονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 δεύτερο και τρίτο εδάφιο. Άρθρο Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αµοιβαία καθώς και στην Επιτροπήτην ταυτότητα της αρχής που είναι αρµόδια για την διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τον παρόντα κανονισµό. 2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όλα τα πρόσωπα που είναι επιφορτισµένα µε την αναγνώριση και την καταγραφήτων ζώων να έχουν λάβει οδηγίες και υποδείξεις για τις σχετικές διατάξεις του παραρτήµατος και να διοργανώνονται κατάλληλα µαθήµατα κατάρτισης. Άρθρο Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. Οι προβλεπόµενοι έλεγχοι διενεργούνται µε την επιφύλαξη άλλων ελέγχων που µπορεί να διενεργεί η Επιτροπήσύµφωνα µε το άρθρο 9 του κανονισµού (EΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2988/ Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζουν την επιβολήτους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες προς τη σοβαρότητα της παράβασης και αποτρεπτικές.

6 L 5/13 3. Εµπειρογνώµονες της Επιτροπής, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές: α) ελέγχουν εάν τα κράτη µέλη τηρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού β) διενεργούν, εφόσον απαιτείται, επιτόπιους ελέγχους για να βεβαιωθούν ότι οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 4. Ένα κράτος µέλος, στο έδαφος του οποίου διενεργείται επιτόπιος έλεγχος, παρέχει στους εµπειρογνώµονες της Επιτροπής κάθε βοήθεια που µπορεί να χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Tα αποτελέσµατα των ελέγχων συζητούνται µε την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους πριν από τη σύνταξη και την κυκλοφορία της τελικής έκθεσης. 5. Όταν η Επιτροπήκρίνει ότι τα αποτελέσµατα των ελέγχων το δικαιολογούν, επανεξετάζει την κατάσταση στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1, µπορεί δε να λαµβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος Η Επιτροπήπαρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης. Υπό το φως της εξέλιξης αυτής και µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2, µπορεί να τροποποιεί ήνα καταργεί τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο Ανάλογα µε την περίπτωση, λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογήτου παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 13 παράγραφος 2. Άρθρο Η Επιτροπήεπικουρείται από την µόνιµη επιτροπήγια την τροφικήαλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει συσταθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 1 ), εφεξής καλούµενη «επιτροπή». 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Η περίοδος του άρθρου 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/ 468/ΕΚ είναι τρεις µήνες. 3. Η επιτροπήθεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. Άρθρο 14 Ο κανονισµός (EK) αριθ. 1782/2003 τροποποιείται ως εξής: ( 1 ) ΕΕ L31της , σ Στο άρθρο 18, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Σε περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 67, 68, 69, 70 και 71, το ολοκληρωµένο σύστηµα περιλαµβάνει σύστηµα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων το οποίο θεσπίζεται σύµφωνα, αφενός, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων µε βάση το βόειο κρέας (*) και, αφετέρου, µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συµβουλίου, της 17ης εκεµβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων (**). (*) ΕΕ L 204 της , σ. 1. (**) ΕΕ L5της , σ. 8.» 2. Στο άρθρο 25 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Τα συστήµατα αυτά, και ιδίως το σύστηµα για την αναγνώριση και καταγραφήτων ζώων που δηµιουργήθηκε µε βάση την οδηγία 92/102/ΕΟΚ, τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 οφείλουν να είναι συµβατά, υπό την έννοια του άρθρου 26 του παρόντος κανονισµού, µε το ολοκληρωµένο σύστηµα.» 3. Στο άρθρο 115, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «2. Αφού τεθεί σε ισχύ ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 για να πληροί τις προϋποθέσεις πριµοδότησης το ζώο, πρέπει να έχει αναγνωρισθεί και καταγραφεί σύµφωνα µε αυτούς τους κανόνες.» 4. Στο παράρτηµα ΙΙΙ, τµήµα Α, προστίθεται το ακόλουθο σηµείο: «8α Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συµβουλίου, της 17ης εκεµβρίου 2003, για τη θέσπιση συστή- µατος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισµού (EK) αριθ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ L5της , σ. 8.) Άρθρο 15 Η οδηγία 92/102/EΟΚ τροποποιείται ως εξής: Άρθρα 3, 4 και 5» 1. Στο άρθρο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «α) ζώο : κάθε ζώο των ειδών που αναφέρονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ (*) εκτός από τα βοοειδή. (*) ΕΕ 121 της , σ. 1977/64.» 2. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να αποκλείουν από τον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ενός µόνον χοίρου, προοριζόµενου για ιδία χρήση ή κατανάλωση, ήγια να ληφθούν υπόψη ιδιάζουσες καταστάσεις, εφόσον το ζώο αυτό υποβάλλεται, πριν από οιαδήποτε µετακίνηση, στους ελέγχους που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.»

7 L 5/ Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 στοιχείο α), τροποποιείται ως εξής: στο πρώτο εδάφιο, διαγράφονται οι όροι «βοοειδών ή», στο δεύτερο εδάφιο, οι όροι «όλες οι γεννήσεις και όλοι οι θάνατοι και οι µετακινήσεις» αντικαθίστανται από τον όρο «µετακινήσεις», το τέταρτο εδάφιο διαγράφεται β) στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) διαγράφεται γ) στην παράγραφο 3 στοιχείο β), το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «κάθε κάτοχος ζώων, που προορίζονται ήπροέρχονται από αγορά ήσηµείο συγκέντρωσης, να παρέχει έγγραφο µε τα λεπτοµερήστοιχεία των εν λόγω ζώων στον έµπορο ο οποίος, στην αγορά ήστο σηµείο συγκέντρωσης, κατέχει προσωρινά τα εν λόγω ζώα.» 4. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 2 διαγράφεται β) η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: στο πρώτο εδάφιο, διαγράφονται οι όροι «εκτός από τα βοοειδή», το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «Μέχρις ότου ληφθεί η απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν το εθνικό τους σύστηµα για όλες τις µετακινήσεις ζώων στο εσωτερικό του εδάφους τους. Το σύστηµα αυτό πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση της εκµετάλλευσης από την οποία προέρχονται τα ζώα και την ανεύρεση της εκµετάλλευσης γεννήσεώς τους. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα συστήµατα που σκοπεύουν να εφαρµόσουν για το σκοπό αυτόν από την 1η Ιουλίου 1993 για τους χοίρους. Με τη διαδικασία του άρθρου 18 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, είναι δυνατόν να ζητηθεί από ένα κράτος µέλος να τροποποιήσει το σύστηµα αυτό αν δεν συνάδει µε την προαναφερόµενη απαίτηση.» το τέταρτο εδάφιο διαγράφεται γ) η παράγραφος 4 διαγράφεται. 5. Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, διαγράφονται η πρώτη και η τρίτη περίπτωση. Άρθρο 16 To άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 64/432/EΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: «δ) να εξακριβώνεται η ταυτότητά τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ για τα χοιροειδήκαι σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 για τα βοοειδή.» Άρθρο 17 Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστήηµέρα από τη δηµοσίευσήτου στην. Τα άρθρα 14, 15 και 16 εφαρµόζονται από τις 9 Ιουλίου Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. Βρυξέλλες, 17 εκεµβρίου Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος G. ALEMANNO

8 L 5/15 Α. Μέσα αναγνώρισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Τα ενώτια τοποθετούνται σε σηµείο που είναι εύκολα ορατό εξ αποστάσεως. 2. Τα ενώτια και τα άλλα µέσα αναγνώρισης περιλαµβάνουν τους ακόλουθους χαρακτήρες: οι πρώτοι χαρακτήρες προσδιορίζουν το κράτος µέλος της εκµετάλλευσης στην οποία αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το ζώο. Για το σκοπό αυτόν, πρέπει να χρησιµοποιείται ο κωδικός της χώρας που αποτελείται από δύο ήτρία ψηφία ( 1 ) σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 3166, τον κωδικό της χώρας ακολουθεί ατοµικός κωδικός το πολύ δεκατριών ψηφίων. Εκτός από τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών µπορούν να επιτρέπουν τη χρήση γραµµωτού κωδικού καθώς και την αναγραφή συµπληρωµατικών πληροφοριών από τον κάτοχο, υπό τον όρο ότι ο αριθµός αναγνώρισης παραµένει πάντοτε ευανάγνωστος. 3. Το πρώτο µέσο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) συνίσταται σε ενώτιο εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή, το οποίο τοποθετείται σε ένα αυτί, κατασκευάζεται από αναλλοίωτο υλικό, είναι µη παραποιήσιµο, ευανάγνωστο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ζώου και σχεδιασµένο κατά τρόπο ώστε να παραµένει επί του ζώου χωρίς να το ενοχλεί. Το ενώτιο δεν είναι επαναχρησιµοποιήσιµο, οι δε εγγραφές τις οποίες φέρει σύµφωνα µε το σηµείο 2 είναι ανεξίτηλες. 4. Το δεύτερο µέσο αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) µπορεί να είναι: ενώτιο µε τα ίδια χαρακτηριστικά όπως αυτά που περιγράφονται στο σηµείο 3, ή τατουάζ, εξαιρουµένων των ζώων που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εµπόριο, ή για τα αιγοειδήκαι µόνον, σφραγίδα στο µεσοκύνιο, ή ηλεκτρονικός ποµποδέκτης σύµφωνος µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο σηµείο Το σύστηµα του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) απαιτεί την αναγνώριση των ζώων ανά εκµετάλλευση και ατοµικά, προβλέπει διαδικασία αντικατάστασης, όταν το µέσο αναγνώρισης έχει καταστεί δυσανάγνωστο ήέχει χαθεί, υπό τον έλεγχο της αρµόδιας αρχής και χωρίς να θίγεται η ανιχνευσιµότητα, µεταξύ εκµεταλλεύσεων, για το σκοπό του ελέγχου των επιζωοτιών, επιτρέπει δε τον εκ των υστέρων εντοπισµό των µετακινήσεων των ζώων στην εθνική επικράτεια, για τον ίδιο σκοπό. 6. Η ηλεκτρονικήσυσκευήαναγνώρισης έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: παθητικούς ποµποδέκτες µόνον ανάγνωσης, τεχνολογίας HDX ή FDX-B, σύµφωνους µε τα πρότυπα ISO και ISO 11785, οι ηλεκτρονικές συσκευές αναγνώρισης πρέπει να µπορούν να αναγιγνώσκονται µε συσκευές ανάγνωσης που αντιστοιχούν στο πρότυπο ISO 11785, ικανές να αναγιγνώσκουν ποµποδέκτες HDX και FDX-B, για τις φορητές συσκευές ανάγνωσης, η απόσταση ανάγνωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 cm για τα ενώτια και τουλάχιστον 20 cm για τον στοµαχικό βώλο, για δε τις σταθερές συσκευές ανάγνωσης, τουλάχιστον 50 cm για τα ενώτια και τον στοµαχικό βώλο. ( 1 ) Αυστρία AT 040 Βέλγιο BE 056 ανία DK 208 Φινλανδία FI 246 Γαλλία FR 250 Γερµανία DE 276 Ελλάδα 300 Ιρλανδία IE 372 Ιταλία IT 380 Λουξεµβούργο LU 442 Κάτω Χώρες NL 528 Πορτογαλία PT 620 Ισπανία ES 724 Σουηδία SE 752 Ηνωµένο Βασίλειο UK 826.

9 L 5/ Η µέθοδος αναγνώρισης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 είναι η ακόλουθη: τα ζώα αναγνωρίζονται µε ενώτιο εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχήτο οποίο τοποθετείται σε ένα αυτί, το ενώτιο κατασκευάζεται από υλικό αναλλοίωτο, είναι δε µη παραποιήσιµο, ευανάγνωστο και σχεδιασµένο κατά τρόπο ώστε να παραµένει επί του ζώου χωρίς να το ενοχλεί. Το ενώτιο δεν είναι επαναχρησιµοποιήσιµο, φέρει δε µόνον ανεξίτηλες εγγραφές, το ενώτιο περιλαµβάνει τουλάχιστον τον κωδικό της χώρας που αποτελείται από δύο γράµµατα και τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης γέννησης. Τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν τη µέθοδο αυτήν ενηµερώνουν την Επιτροπή και τα κράτη µέλη στο πλαίσιο της επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Εάν τα ζώα που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το παρόν σηµείο κρατούνται πέραν της ηλικίας των δώδεκα µηνών ήπροορίζονται για ενδοκοινοτικό εµπόριο ήεξάγονται σε τρίτες χώρες, πρέπει να αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τα σηµεία 1 έως 4. Β. Μητρώο εκµετάλλευσης Το µητρώο εκµετάλλευσης περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 1. Από τις 9 Ιουλίου 2005: τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης, τη διεύθυνση της εκµετάλλευσης και τις γεωγραφικές συντεταγµένες ήισοδύναµη γεωγραφικήένδειξη της εκµετάλλευσης, το είδος παραγωγής, το αποτέλεσµα της τελευταίας απογραφής που µνηµονεύεται στο άρθρο 7 και την ηµεροµηνία της, το όνοµα και τη διεύθυνση του κατόχου, για τα ζώα που εγκαταλείπουν την εκµετάλλευση, το όνοµα του µεταφορέα και τον αριθµό κυκλοφορίας του µέρους του µεταφορικού µέσου που περιέχει τα ζώα, τον κωδικό αναγνώρισης ήτο όνοµα και τη διεύθυνση της εκµετάλλευσης προορισµού ή, για τα ζώα που µεταφέρονται σε σφαγείο, τον κωδικό αναγνώρισης ήτο όνοµα του σφαγείου καθώς και την ηµεροµηνία αναχώρησης, ήαντίγραφο ήακριβές αντίγραφο του εγγράφου κυκλοφορίας που αναφέρεται στο άρθρο 6, για τα ζώα που εισέρχονται στην εκµετάλλευση, τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης προέλευσης και την ηµεροµηνία άφιξής τους, πληροφορίες σχετικά µε την ήτις τυχόν αντικαταστάσεις των ενωτίων ήτων ηλεκτρονικών συσκευών. 2. Από την ηµεροµηνία που καθορίζεται βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 3, για κάθε ζώο που γεννιέται µετά την ηµεροµηνία αυτή, τις ακόλουθες ενηµερωµένες πληροφορίες: τον κωδικό αναγνώρισης του ζώου, το έτος γέννησης και την ηµεροµηνία αναγνώρισης, τον µήνα και το έτος θανάτου του ζώου στην εκµετάλλευση, τη φυλήκαι τον γονότυπο, εάν είναι γνωστός. Ωστόσο, για τα ζώα που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το τµήµα A σηµείο 7, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο σηµείο 2 του εν λόγω τµήµατος παρέχονται για κάθε παρτίδα ζώων µε την ίδια αναγνώριση και αναφέρουν τον αριθµό των ζώων. 3. Το όνοµα και την υπογραφήτου αντιπροσώπου της αρµόδιας αρχής ο οποίος έχει ελέγξει το µητρώο και την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος. Γ. Έγγραφο κυκλοφορίας 1. Το έγγραφο κυκλοφορίας συµπληρώνεται από τον κάτοχο βάσει υποδείγµατος που εκπονεί η αρµόδια αρχήκαι περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδοµένα: τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης, το όνοµα και τη διεύθυνση του κατόχου, το συνολικό αριθµό των µετακινούµενων ζώων, τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης προορισµού ήτου επόµενου κατόχου των ζώων ή, όταν τα ζώα µεταφέρονται σε σφαγείο, τον κωδικό αναγνώρισης ήτο όνοµα και τον τόπο του σφαγείου, ή, κατά την εποχιακήµετακίνηση ποιµνίων, τον τόπο προορισµού, τα δεδοµένα σχετικά µε το µέσο µεταφοράς και τον µεταφορέα, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού αδείας του, την ηµεροµηνία αναχώρησης, την υπογραφήτου κατόχου. 2. Από την ηµεροµηνία που καθορίζεται βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 3, για τα ζώα που αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το τµήµα Α σηµεία 1 έως 6, πέραν των πληροφοριών που αναφέρονται στο ανωτέρω σηµείο 1, ο ατοµικός κωδικός αναγνώρισης του ζώου αναγράφεται στο έγγραφο κυκλοφορίας.

10 L 5/17. Ηλεκτρονική βάση δεδοµένων 1. Η ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδοµένα για κάθε εκµετάλλευση: τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης, τη διεύθυνση της εκµετάλλευσης και τις γεωγραφικές συντεταγµένες ήισοδύναµη γεωγραφικήένδειξη του τόπου της εκµετάλλευσης, το όνοµα, τη διεύθυνση και τη δραστηριότητα του κατόχου, τα είδη των ζώων, το είδος παραγωγής, το αποτέλεσµα της απογραφής των ζώων που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 και την ηµεροµηνία της απογραφής, ένα πεδίο δεδοµένων, προς αποκλειστική χρήση της αρµόδιας αρχής, προκειµένου να µπορεί να καταχωρεί πληροφορίες υγειονοµικού χαρακτήρα, π.χ. περιορισµούς µετακινήσεων, καθεστώς ήάλλες σχετικές πληροφορίες στο πλαίσιο κοινοτικών ήεθνικών προγραµµάτων. 2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8, κάθε µετακίνηση ζώων αναφέρεται µέσα στην ηλεκτρονικήβάση δεδοµένων. Η καταχώρηση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα δεδοµένα: τον αριθµό µετακινούµενων ζώων, τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης αναχώρησης, την ηµεροµηνία αναχώρησης, τον κωδικό αναγνώρισης της εκµετάλλευσης άφιξης, την ηµεροµηνία άφιξης.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Δίκτυο Διεπιστημονικής Συνεργασίας 32004R0021

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Δίκτυο Διεπιστημονικής Συνεργασίας 32004R0021 32004R0021 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (EK) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0021 EL 09.09.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 21/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2003 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 92/I02/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 27ης Νοεμβρίου 1992

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 92/I02/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 27ης Νοεμβρίου 1992 Αριθ. L 355/32 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων 5. 12. 92 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΗΓΙΑ 92/I02/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Νοεμβρίου 1992 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 11.8.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 204/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 2.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2011)0228 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) PE-CONS 25/14 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) PE-CONS 25/14 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) PE-CONS 25/14 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 12 Απριλίου 2000 1999/0204(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Απριλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993)

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993) Ε.Ε. Παρ. III(I) 1553 Κ.Δ.Π. 338/2000 Αρ. 3451, 24.11.2000 Αριθμός 338 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 319 ΤΟΥ 1987 ΚΑΙ 3(1) ΤΟΥ 1993) Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 4(1) Ο Υπουργός Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Λεπτομέρειες συμπλήρωσης νέων μητρώων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων»

ΘΕΜΑ : «Λεπτομέρειες συμπλήρωσης νέων μητρώων εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 / 10 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ: 2 7 1 4 / 1 0 0 9 4 7 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Φ.Ε. Τμήμα Β Ταχ. δ/νση : Αχαρνών 2 Ταχ. κωδ. : 10176

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 /04/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 1104/44040 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

L 122/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 807/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2003

L 122/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 807/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Απριλίου 2003 L 122/36 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 807/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Απριλίου 2003 περί προσαρµογής προς την απόφαση 1999/468/ΕΚ των διατάξεων των σχετικών µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται. Μαρκόπουλο, 1 Μαρτίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΕ οι αθλητές ή όμιλοι κάτοχοι φορτηγών μεταφοράς ίππων οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν άνω των 8 ωρών εντός ή εκτός Ελλάδος ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.4.2003 COM(2003) 158 τελικό 2003/0060 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/16/ΕΚ του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.8.2011 COM(2011) 525 τελικό 2011/0229 (COD) C7-0227/11 EL Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 18.04.2004 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0259 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2011 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Επιπλέον, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Επιπλέον, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για L 219/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 118/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.5.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 2010 για τροποποίηση των μερών 1 και 2 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 14 Ιουνίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1358 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Προς: Π.Α.. /νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Κώδ: 81400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1)

vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) vv Υπόδειγµα ΙΙ (Mέρος 1) 1.Αποστολέας (όνοµα και πλήρης δ/νση) 2.Παραλήπτης (όνοµα και πλήρης δ/νση) ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων»

ΘΕΜΑ: «ιευκρινήσεις επί της εγκυκλίου 1568/45937/ αναφορικά µε την καταχώρηση εµπόρων ζωικών υποπροϊόντων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/ 03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 1028/34552 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2011)0416 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0075 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0073 EL 03.09.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/73/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2008 για την απλούστευση των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.7.2005. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 34/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 34/11 4.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 34/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 103/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VII και IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2009) 2009/xxxx (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός µηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων EL 30.1.2003 L 25/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 150/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε την αναστολή δασµών που επιβάλλονται στις εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός

Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο Αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού Κεντρική αρμόδια αρχή. Κωδικός ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Υγειονομικό πιστοποιητικό για βοοειδή που προορίζονται για αναπαραγωγή/παραγωγή/σφαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1.1. Αποστολέας Ι.2. Ι.3. Πιστοποιητικό για το ενδοενωσιακό εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 03.10.2006 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.4.2003 L 99/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 692/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Απριλίου 2003 για την τροποποίηση του κανονισµού (EOK) αριθ. 2081/92 για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1405 EL 07.02.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα