26335 Πάτρα. Βασ. Όλγας 105, Θεσσαλονίκη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "26335 Πάτρα. Βασ. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη, E-mail: kinikola@hol.gr"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Μιχαηλίδης Π. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Πάτρα 2 Βάρναλη 11, 54351, Θεσσαλονίκη, 3 Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, Βασ. Όλγας 105, Θεσσαλονίκη, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρµογή ζωνών πρασίνου στην περίµετρο των εργοστασίων τσιµέντου όπως προκύπτει από ερευνητικές εργασίες, µειώνει τις συγκεντρώσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων που µετρούνται στην ατµόσφαιρα σε ποσοστά έως και 35%, λόγω της ικανότητας ορισµένων ειδών φυτών, να κατακρατούν µεγάλες ποσότητες σκόνης στα φυλλώµατα τους. Η παρούσα εργασία µελετά την περίπτωση τσιµεντοβιοµηχανίας η οποία βρίσκεται στα όρια του αστικού ιστού και προτείνεται ένας συνολικός επανασχεδιασµός των χώρων πρασίνου περιµετρικά του εργοστασίου, µε την επιλογή κατάλληλων φυτών σε ειδικές διατάξεις, ώστε να προκύψει µια ποσοστιαία µείωση των µεταφερόµενων ποσοτήτων σκόνης ανά κατεύθυνση. PLANNING AND IMPLEMENTATION OF PLANTING ZONES AND CEMENT DUST REDUCTION METHODS FOR THE SUSPENDED PARTICULATE RETENTION AND POLLUTANT REDUCTION IN THE GREATER AREA Michailidis P. 1,2 and Nikolaou K. 1,3 1 School of Sciences & Technology, Hellenic Open University, Patra, Greece 2 Varnali 11, 54351, Thessaloniki 3 Organization for the Master Plan and Environmental Protection of Thessaloniki, 105 Vas. Olgas St., Thessaloniki, Greece, ABSTRACT The implementation of green belts around the perimeter of the cement factories, as resulted from research works, is reducing the concentration of suspended particles measured in the atmosphere at rates up to 35% due to the ability of certain plant species, to retain large amounts of dust in their leaves. This paper examines the case of cement factory which is situated on the edge of urban areas and suggested a total redesign of green areas around the plant, the selection of appropriate plants to specific provisions, in order to result a percentage reduction of the dust quantities transported in each direction.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία µελετά την περίπτωση της επιβάρυνσης της ποιότητας της ατµόσφαιρας και του φυσικού περιβάλλοντος εν γένει, στις αστικές περιοχές που βρίσκονται πλησίον των βιοµηχανικών ζωνών των πόλεων και αξιολογεί την συµβολή της επέκτασης των ζωνών πρασίνου (green belts) στην µείωση των δυσµενών επιπτώσεων στο µικροκλίµα της περιοχής και στην ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος από την εκποµπή, την απόθεση και την µεταφορά των αιωρούµενων σωµατιδίων που προέρχονται από την παραγωγική διαδικασία και το σύµπλεγµα των µεταφορών που εµπλέκονται στην συνολική λειτουργία των βιοµηχανικών µονάδων (τροφοδοσία, παραγωγή, διάθεση). 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την προσέγγιση και την ολοκλήρωση του θέµατος, βασίστηκε στα ακόλουθα στάδια : 1. Αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο, που αναδεικνύει τις ωφέλειες που προκύπτουν από τον σχεδιασµό των χώρων πρασίνου στον αστικό ιστό, για τις τοπικές κοινωνίες και την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Ανάδειξη της σηµαντικότητας της ύπαρξης πρασίνου και του ρόλου που διαδραµατίζει στη µείωση του επιπέδου των ρύπων στις αστικο-βιοµηχανικές περιοχές και του καθαρισµού του αέρα 2. Βιβλιογραφική αναφορά στις εκποµπές των αερίων ρύπων και ειδικότερα των αιωρουµένων σωµατιδίων από τη βιοµηχανία και τις συναφείς και συµπληρωµατικές δραστηριότητες αυτής καθώς και των επιπτώσεων τους στην υγεία του πληθυσµού. εδοµένα πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης και περιφερειακών δήµων 3. Επιβάρυνση του ατµοσφαιρικού αέρα από την τσιµεντοβιοµηχανία. ιερεύνηση ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας και παραδείγµατα εφαρµογών ζωνών πρασίνου, για την συγκράτηση των αιωρούµενων σωµατιδίων και τη µείωση της συγκέντρωσης τους στην ατµόσφαιρα του αστικού περιβάλλοντος 4. Μελέτη περίπτωσης γειτνίασης τσιµεντοβιοµηχανίας µε αστική περιοχή στα δυτικά όρια του ΠΣΘ. Συλλογή κλιµατολογικών στοιχείων, παρουσίαση µορφολογίας εδάφους και όρια πολεοδοµικών συγκροτηµάτων, καταγραφή περιβάλλοντος µε τη χρησιµοποίηση χαρτών και αεροφωτογραφιών και τέλος συλλογή στοιχείων µέτρησης ρύπων και εκποµπών 5. Εµπειρική παρατήρηση και φωτογραφικό υλικό από την επιβάρυνση µε σκόνη των γειτονικών της βιοµηχανίας περιοχών αλλά και εντός του βιοµηχανικού χώρου 6. Αποτύπωση των ανοιχτών χώρων στην περίµετρο της βιοµηχανίας και καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης φύτευσης και των ειδών που υπάρχουν 7. Επιλογή των κατάλληλων φυτών και σχεδιαστική πρόταση νέων ζωνών φυτεύσεων για την αντιµετώπιση της ρύπανσης από την σκόνη. Υπολογισµός µείωσης σκόνης ανά κατεύθυνση 8. Επιλογή επικουρικών µεθόδων αντιµετώπισης της ρύπανσης 9. Συµπεράσµατα.

3 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ο κυρίαρχος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δηµιουργηθεί ο κατάλληλος σχεδιασµός ζωνών φύτευσης, στη περίµετρο της υπό µελέτη τσιµεντοβιοµηχανίας, ώστε να κατακρατείται ένα µεγαλύτερο ποσοστό σκόνης από τις ποσότητες που εκπέµπονται και µεταφέρονται µε τον άνεµο. Έτσι θα µειωθούν οι αυξηµένες συγκεντρώσεις -που µετρήθηκαν στην ατµόσφαιρα, στους γειτονικούς οικισµούς αλλά και στο κέντρο της πόλης-, κατά το ποσοστό συµµετοχής αυτής της ρυπογόνας πηγής. Όπως φαίνεται και στο Σχέδιο Γενικής ιάταξης (Σχ.1), δηµιουργούνται συνολικά 5 νέες ζώνες φύτευσης στην περίµετρο του εργοστασίου και η διευθέτηση του χειµάρρου. Ο συνολικός αριθµός των εκτάσεων που θα φυτευτούν και ο αριθµός των νέων δέντρων και θάµνων, απεικονίζονται στο σχέδιο και στους πίνακες που ακολουθούν. Σχέδιο 1. Σχέδιο Γενικής ιάταξης Ζωνών Φύτευσης

4 Περιοχή Υφιστάµενη φύτευση Νέα φύτευση ιαφορά έντρα Θάµνοι Σύνολο έντρα Θάµνοι Σύνολο % ΥΤΙΚΑ % ΝΟΤΙΑ % ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ % ΒΟΡΕΙΑ % ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ % Σύνολο % Πίνακας 1. Συγκριτική παρουσίαση αριθµού δέντρων και φυτών µεταξύ υφιστάµενης φύτευσης και νέου σχεδιασµού ΦΥΤΕΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ m 2 Υφιστάµενη κατάσταση Νέος σχεδιασµός ιαφορά % ΥΤΙΚΑ ΝΟΤΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Πίνακας 2. συνολικά στο νέο σχεδιασµό Συγκριτική παρουσίαση εκτάσεων φύτευσης ανά κατεύθυνση και Η επιλογή των φυτών για την δηµιουργία των ζωνών φύτευσης στον νέο σχεδιασµό, έγινε µε κριτήριο την ικανότητα τους στην αυξηµένη κατακράτηση σκόνης στα φυλλώµατα τους, την ικανοποιητική τους ανάπτυξη, την προσαρµοστικότητα τους στο περιβάλλον και τις µικρές απαιτήσεις τους σε άρδευση και καλλιεργητικές φροντίδες. Το σύνολο αυτών των κριτηρίων καλύπτουν επαρκώς τα κωνοφόρα (κυπαρίσσια, πεύκα, κέδρος) και οι ενδιάµεσου ύψους θάµνοι όπως είναι η τούγια, οι πικροδάφνες και τα λιγούστρα. Κατά τον σχεδιασµό των φυτεύσεων ακολουθήθηκε η πρακτική των γραµµικών φυτεύσεων µε κλιµακωτή αύξηση καθ ύψος, διότι θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσµατική, όπως προκύπτει και από την µελέτη αντίστοιχων παραδειγµάτων.

5 Η αποτελεσµατικότητα της γραµµικής φύτευσης καθ ύψος, έγκειται στο ότι δεσµεύει µεγαλύτερα ποσοστά των διαφυγόντων σωµατιδίων σκόνης, από το επίπεδο του εδάφους, έως και τα υψηλότερα στρώµατα αέρα, δηµιουργώντας διαδοχικά εµπόδια, όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί. Σχήµα 1. Κλιµάκωση ύψους ζωνών φύτευσης Η εφαρµογή αυτής της πρακτικής σε όλες τις ζώνες φύτευσης, αποτυπώνεται στο Σχέδιο 2 που ακολουθεί, όπου διακρίνεται η φύτευση σε ζώνες συγκεκριµένων αποστάσεων και κλιµακωτού ύψους, για την επίτευξη όσο το δυνατόν της µέγιστης κατακράτησης σκόνης. Σχέδιο 2. Σχέδιο Φύτευσης υτική πλευρά εργοστασίου

6 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όπως αναφέρει και η βιβλιογραφία ( Ντάφης 2006) ένα στρέµµα Πεύκης µπορεί να συγκρατήσει 3,2 τόνους σκόνης ανά έτος. Αξιοποιώντας λοιπόν αυτή την παραδοχή και επεκτείνοντας την ωφέλεια που προκύπτει από όλα τα παρεµφερή είδη κωνοφόρων, δεχόµαστε ότι η ίδια ποσότητα αναλογεί και για τα κυπαρίσσια και τις τούγιες. Επίσης ανάγοντας το αποτέλεσµα αυτό σε χαµηλότερες φυτεύσεις όπως οι θάµνοι, παραδεχόµαστε ότι ένα στρέµµα θάµνων, µπορεί να συγκρατήσει σε χαµηλότερο επίπεδο και λόγω του µειωµένου όγκου του φυλλώµατος του, περί τον 1,5 τόνο σκόνης ανά έτος. Σύµφωνα µε τον νέο σχεδιασµό φυτεύσεων, δηµιουργούνται 61 στρ. φυτεµένων εκτάσεων, εκ των οποίων τα 8 στρ είναι θαµνώδης φύτευση και τα υπόλοιπα 53 είναι κωνοφόρα είδη. Συνεπώς για όλη την έκταση των φυτεύσεων προκύπτει ότι : 8 στρ. θάµνων Χ 1,5 τόνους σκόνης/έτος = κατακράτηση 12 τόνων σκόνης σε ετήσια βάση 53 στρ. κωνοφόρων δέντρων Χ 3,2 τόνους σκόνης/έτος = κατακράτηση 169,6 τόνων σκόνης σε ετήσια βάση Στο έτος λοιπόν, εκτιµούµε ότι θα έχουµε συνολικά κατακράτηση 182 τόνων σκόνης από το σύνολο των φυτεύσεων περιµετρικά του εργοστασίου τσιµέντου, οι οποίοι µε τα επιπλέον τεχνικά µέτρα που προτείνονται, δηµιουργούν µια σηµαντικότατη ωφέλεια για τους γειτονικούς οικισµούς, µειώνοντας σε ικανοποιητικό βαθµό τις υψηλές συγκεντρώσεις που έχουν µετρηθεί στην ατµόσφαιρα και για το ποσοστό που αυτές διαµορφώνονται από την τσιµεντοβιοµηχανία. Όπως έχει υπολογισθεί, µόνο από τις βασικές παραγωγικές δραστηριότητες του εργοστασίου, σε ετήσια βάση εκπέµπονται 245 τόνοι σκόνης, όµως η συνολική ποσότητα είναι πολύ µεγαλύτερη και δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί µε ακρίβεια. Με αυτό όµως το δεδοµένο διαπιστώνεται η αξία της δηµιουργίας των πράσινων ζωνών φύτευσης, η οποία βάσει των ανωτέρω υπολογισµών, είναι δυνατόν να κατακρατήσει το 74% της παραγόµενης σκόνης, µόνο από κάποιες λειτουργίες της εργοστασιακής µονάδας σε ετήσια βάση. Η διεθνής βιβλιογραφία και διάφορες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί σε βιοµηχανίες, αναφέρουν ότι η εφαρµογή ζωνών φύτευσης περιµετρικά των εργοστασιακών χώρων και σε βάθος άνω των 30 m, επιτυγχάνουν µείωση των συγκεντρώσεων των αιωρούµενων σωµατιδίων προ και µετά της ζώνης φύτευσης σε ποσοστά 35-38% (Padma et al,2003) και (Dochinger, 1980). Με δεδοµένο λοιπόν ότι το πλάτος των ζωνών φύτευσης όπως αποτυπώνονται στα Σχέδια Φύτευσης σε όλες τις πλευρές είναι εντός των προδιαγραφών, η απόδοση τους αναµένεται ως ικανοποιητική για την µείωση των ποσοτήτων της σκόνης τουλάχιστον κατά 35% προς τα ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ τα ΝΟΤΙΑ και τα ΥΤΙΚΑ όπου βρίσκονται οι οικισµοί της ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, της ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ και του ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.

7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αραβαντινός Α, «Πολεοδοµικός Σχεδιασµός για µια βιώσιµη ανάπτυξη του αστικού χώρου», Συµµετρία, Ασσαέλ Μ, Μελάς, Καρατζάς Κ, Αχιλλάς Χ, Κακοσίµος Κ, «Καταγραφή και µελέτη αιωρούµενων σωµατιδίων στο Π.Σ.Θ.», ΤΕΕ/ΤΚΜ, 2009 Αυλωνίτης Χ., «Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λατόµευση και επεξεργασία γύψου στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας», ιπλωµατική Εργασία, Τµήµα Γεωλογίας, Πάτρα, 2008 Βαλιαντζά Ε., Αλιφράγκης., Λέκκας Θ., Τρούµπης Α., «Αποκατάσταση και σταθεροποίηση διαταραγµένων εδαφών σε πρανή δηµοσίων χώρων µε σπορές», 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, Ιούνιος 2006 Γκανάτσας Π, Τσιτσώνη Θ, Ζάγκας Θ., Τσακαλδήµη Μ., «Αξιολόγηση του αστικού πράσινου στο Π.Σ.Θ.», Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ, 2003 Γωγάκου., «Ο ρόλος των ανοικτών χώρων στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών του αστικού ιστού. Η συµβολή της δηµιουργίας δικτύων ανοικτών χώρων στη περιβαλλοντική αναβάθµιση του ήµου Αµπελόκηπων Θεσσαλονίκης», ιπλωµατική Εργασία ΕΑΠ 2006 Εγκύκλιος 11/2005, «Απαιτήσεις φύτευσης στην περίµετρο βιοµηχανικώνβιοτεχνικών χώρων.», Σ.Β.Β.Ε, Φεβρουάριος 2005 Ζάγκας Θ., «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από µεταλλευτικές δραστηριότητες.», Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 2006 Θεοχάρη Χ., «Η επίδραση των χώρων πράσινου στο µικροκλίµα και στον οργανισµό», Πρακτικά 4ου ιεθνούς Συνεδρίου για την τεχνολογία περιβάλλοντος, Heleco 03, Θεσσαλονίκη Θεοχάρη Χ., «Ποιότητα της ατµόσφαιρας σε αστικές περιοχές- Νέα δεδοµένα και προοπτικές», Ηµερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, Μάρτιος 2005 Κασσιός Κ., Περπερίδου., «Η απορρυπαντική συµβολή του Αστικού Πράσινου στην ατµόσφαιρα της πόλης», Ηµερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, Μάρτιος 2005 Ματζίρης Ε., «Ποσοτική και ποσοστιαία συσχέτιση χώρων πρασίνου και δοµηµένου περιβάλλοντος», Ηµερίδα ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε, Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος Μεσσάρης, Μποσδογιάννη Α., Ρώτη Σ., Κωστοβασίλης Ι., «Πρόβληµα σκόνης λόγω κατασκευαστικών δραστηριοτήτων», Ηµερίδα HELECO, TEE, Φεβρουάριος 2005 Νικολάου Κ, «Σύγχρονες εξελίξεις στον ενεργειακό τοµέα και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον», Ηµερίδα HELEXPO, Εφηµερίδα Αγγελιοφόρος, Απρίλιος 2007 Νικολάου Κ., «Εισαγωγή στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον-ρύποι και Απόβλητα», Τόµος Β2, ΕΑΠ, Πάτρα, 1999 Ντάφης Σ., «ασοκοµία πόλεων», Art of text, Θεσσαλονίκη,2001.

8 Ντάφης Σ., «Το µέλλον του δάσους, το δάσος του µέλλοντος», ιηµερίδα ΠΕ Υ ΓΕΩΤΕΕ, Μάρτιος 2006 Ντούρος Γ., «Αστικό και Περιαστικό πράσινο», Παρατηρητήριο ελεύθερων χώρων, Μάρτιος 2001 Ο ΗΓΙΑ 2008/50/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη,Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιούνιος 2008 Παπαδήµας., «Προοπτικές ανάπτυξης πρασίνου στις Ελληνικές πόλεις και χρησιµότητά του.», Πρακτικά Συνεδρίου µε θέµα «Πράσινο στις Πόλεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση», ΓΕΩΤΕΕ, Θεσσαλονίκη, 1995 Ραδόγλου Κ., «Αποτελεσµατικότητα της φυσικής αναγέννησης στην αποκατάσταση οικοσυστηµάτων Μεσογειακών Πευκών µετά από πυρκαγιά», ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, Ινστιτούτο ασικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη,1987 Ραντζούδη Ε, «Η συµβολή της βλάστησης στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος», Περιοδική έκδοση τµήµατος ασολογίας.π.θ., Ορεστιάδα, Φεβρουάριος 2009 Ρωµανάς Λ., «Το πράσινο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της πόλης µας.», Πρακτικά Συνεδρίου µε θέµα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στη Θεσσαλονίκη», Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 1985 Σαµαρά Κ- Κωνσταντίνου, «Αιωρούµενα σωµατίδια στην ατµόσφαιρα της Θεσσαλονίκης- Προέλευση-Επικινδυνότητα», Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης του Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας, Α.Π.Θ., 2002 Σαµαρά Θ., Τσιτσώνη Θ., «Ποιοτικός έλεγχος και µέτρα περιποίησης των δέντρων στον αστικό χώρο», Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 2003 Σ.Β.Β.Ε.,«Απαιτήσεις φύτευσης στην περίµετρο βιοµηχανικών βιοτεχνικών χώρων», ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2005 Τερζής Ρ., «Τα κυριώτερα καλλωπιστικά φυτά δια τη χρήση της αρχιτεκτονικής του τοπίου και εγκατάσταση στο αγρόκτηµα του ΑΤΕΙΘ», ιπλωµατική εργασία, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΑΤΕΙΘ, 2008 Τζώρτζη Τ., «Η συµβολή του πρασίνου στη βελτίωση του µικροκλίµατος», Παρουσίαση ppt ΤΙΤΑΝ, «Εγχειρίδιο διαχείρισης Περιβάλλοντος», Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2008 ΤΙΤΑΝ, «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης, Μάιος 2005 ΤΙΤΑΝ, «Περιβαλλοντικός Απολογισµός», 2008 Τουλούµη Ε., Βαβατζανίδης Α., Ευθυµιάδης Ε., Καραθανάσης Σ., «Αποτελέσµατα µετρήσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης», 2 ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας,2005 Τσιουβάρας Κ., «Οικολογική και αισθητική ανάπλαση ανενεργών ορυχείων και λατοµείων µε αξιοποίηση στερεών αποβλήτων από δραστηριότητες κατασκευών, κατεδαφίσεων και εξορύξεων και τη χρήση ποωδών και ξυλωδών φυτών», ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ, 2005 ΥΠ.Ε.ΧΩ. Ε, «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων εργοστασίου παραγωγής τσιµέντου», Αθήνα, Οκτώβριος 2006

9 ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Beckett P., Freer-Smith P.H., Taylor G., «Particulate pollution capture by urban trees: effect of species and windspeed», School of Biological Sciences, University of Sussex, Falmer, East Sussex BN1 9QG, UK, Forest Research, Alice Holt Lodge,Wrecclesham, Farnham, Surrey GU10 4LH, UK, ³School of Biological Sciences, Bassett Crescent East, University of Southampton, Southampton SO16 7PX, UK, 2000 Beckett P., Freer-Smith P.H., Taylor G., «Urban woodlands: their role in reducing the effects of particulate pollution», School of Biological Sciences, University of Sussex, Falmer, East Sussex BN1 9QG, UK, Forest Research, Alice Holt Lodge,Wrecclesham, Farnham, Surrey GU10 4LH, UK, 1997 Burri K., Graf F., «How Efficient is Vegetation ιn Reducing Wind Erosion and Emission of Health-Threatening Fine Dust PM10? - A Wind Tunnel Approach», WSL Institute for Snow and Avalanche Research SLF, CH-7260 Davos Dorf, Switzerland, 2009 Chih-Fang Fang and Der-Lin Ling, «Investigation of the noise reduction provided by tree belts», Landscape Division, Department of Horticulture, National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan, ROC, 21 October 2001 Dochinger Leon S., «Interception of Airborne Particles by Tree Plantings», American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, and Soil Science Society of America, 1980 Ehrlicha C., Nolla G., Kalkoffa D., Baumbachb G., Dreiseidlerb A., «PM10, PM2.5 and PM1.0 Emissions from industrial plants Results from measurement programmes in Germany», December 2006 Evans G., Colome S., Shearer D., «Psychological reactions to air pollution», Program in Social Ecology and the Public Policy Research Organization, University of California, October 1986 Ferran Ballester et others, «Reducing ambient levels of fine particulates could substantially improve health: a mortality impact assessment for 26 European cities», September 2007 Khan F.I., Abbasi S.A., «Modelling and control of the dispersion of hazardous heavy gases», J. Loss Prevention Process Industries, 1999 Khan F.I., Abbasi S.A., «Cushioning the impact of toxic release from runaway industrial accidents with greenbelts», Computer Aided Environmental Management Unit, Centre for Pollution Control and Energy Technology, Pondicherry University, Pondicherry , India, 2000 Khan F.I., Abbasi S.A., «Effective design of greenbelts using mathematical models», Journal of Hazardous Materials, India, 2000 Markakis K., Poupkou A., Melas D., «Compilation of a spatially and temporally disaggregated anthropogenic PM10 emission inventory for Greece», Science of the Total Environment (υπο δηµοσίευση) Nayar M.P., «Tree canopies. Air pollution and plants A state of the art report.», Ministry of Environment and Forests, New Delhi, 1985 Nowak.J., Rowntree R.A., McPherson E.G., Sisinni S.M., Kerkmann E.R. and Stevens J.C., «Measuring and analyzing urban tree cover. Landscape and Urban Planning», Onkar J. Chakre, «Choise of Eco-friendly Trees in Urban Environment to Mitigate Airbone Particulate Pollution», India, 2006

10 Padma S. Rao, A.G. Gavane, S.S. Ankam, M.F. Ansari,V.I. Pandit, P. Nema, «Performance evaluation of a green belt in a petroleum refinery: a case study», Air Pollution Control Division, National Environmental Engineering Research Institute, Nehru Marg, Nagpur, Maharashtra , India October 2003) Prusty B.A.K., Mishra P.C., Azeerb P.A., «Dust accumulation and leaf pigment content in vegetation near the national highway at Sambalpur», A Department of Environmental Sciences, Sambalpur University, Jyoti Vihar , Orissa, India, December 2003 Sabah A. Abdul-Wahab, «Impact of fugitive dust emissions from cement plants on nearby communities», Sultan Qaboos University, Oman, February 2006 Santosh Kumar Prajapati, B. D. Tripathi, «Seasonal Variation of Leaf Dust Accumulation and Pigment Content in Plant Species Exposed to Urban Particulates Pollution», Varanasi, India, November 2006 Santosh Kumar Prajapati, B. D. Tripathi, «Anticipated Performance Index of some tree species considered for green belt development in and around un urban area: A case study of Varanasi city, India», Varanasi, India, July 2007 Singh S.K., Rao D.N., Agrawal M., Pandey J., Narayan D., «Air pollution Tolerance Index of Plants», Varanasi, India, 1989 Yin Shan, Cai Jingping, Chen Liping, Shen Zhemin, Zou Xiaodong, Wu Dan, Wang Wenhua,, «Effects of vegetation status in urban green spaces on particle removal in a street canyon atmosphere», School of Environmental Science & Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai , China2 Garden & Greening Department of Pudong District, Shanghai , China, November 2007 Washington state department of ecology, «Techniques for dust prevention and suppression», Publication number , March 2003

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Αλεξανδρίδου Σ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

The contribution of Bioclimatic design of open spaces to the urban web. A case study: Environmental design for the surrounding area of TEI Karditsas

The contribution of Bioclimatic design of open spaces to the urban web. A case study: Environmental design for the surrounding area of TEI Karditsas Η Συµβολή του βιοκλιµατικού σχεδιασµού υπαίθριων χώρων στη βελτίωση του ιστού της πόλης. Μελέτη περίπτωσης:περιβαλλοντικός σχεδιασµός του περιβάλλοντα χώρου του ΤΕΙ Καρδίτσας ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΩ Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ Αλεξιάδου Π. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Λιάµπας Ν. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αγτζίδου Ε. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κακοσίμος Κ.Ε. *, Κατσαρού Α.Σ. και Ασσαέλ Μ.Ι. Εργαστήριο Θερμοφυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ρ Αναστασία Πασχαλίδου

ρ Αναστασία Πασχαλίδου ρ Αναστασία Πασχαλίδου ιεύθυνση: Ζαλόγγου 19, 69100, Κομοτηνή, Ελλάς Τηλέφωνο: +30-6974077481 E-mail: paschal@env.duth.gr apaschal@cc.uoi.gr Προσωπικά Στοιχεία Ακαδημαϊκά Προσόντα Τόπος Γέννησης: Ξάνθη,

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ COMPARATIVE EVALUATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT METHODS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ COMPARATIVE EVALUATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT METHODS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Λιαπόπουλος Σ. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον - Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Βάκκα Ε. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Αξία των Αστικών Χώρων Πρασίνου στο Λεκανοπέδιο Αττικής

Η Οικονομική Αξία των Αστικών Χώρων Πρασίνου στο Λεκανοπέδιο Αττικής Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ. 1-2 2006, Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 7 Η Οικονομική Αξία των Αστικών Χώρων Πρασίνου στο Λεκανοπέδιο Αττικής Ν. ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ Δ. ΔΑΜΙΓΟΣ Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ Σ Τ Ρ Ι Μ Ε Λ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η : Αναπλ. Καθηγητής ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

giatromanolaki@heraklion.gr Περίληψη Abstract

giatromanolaki@heraklion.gr Περίληψη Abstract Οι υπαίθριοι χώροι των οχυρώσεων στα σύγχρονα πολεοδοµικά συγκροτήµατα των ιστορικών πόλεων - Προβλήµατα και δυνατότητες αξιοποίησης τους: Η µελέτη περίπτωσης του Ηρακλείου. Γιατροµανωλάκη Μαρία 1 1 ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΟΝΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΟΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΟΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Υπολογισμού Αποδοτικότερης Διαδρομής Παράκαμψης Αστικής Αρτηρίας Υψηλού Κυκλοφοριακού Φόρτου

Μεθοδολογία Υπολογισμού Αποδοτικότερης Διαδρομής Παράκαμψης Αστικής Αρτηρίας Υψηλού Κυκλοφοριακού Φόρτου Μεθοδολογία Υπολογισμού Αποδοτικότερης Διαδρομής Παράκαμψης Αστικής Αρτηρίας Υψηλού Κυκλοφοριακού Φόρτου Βύρωνας Σαραντίδης 1, Παντελής Κοπελιάς 1, Νίκος Ηλιού 1,Ελένη Τυρογιάννη 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete

Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Local Action Plan for the Prefecture of Chania, Crete Midterm Report / Annex 7.3.10: Local Action Plan for the Prefecture of Chania/Crete 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο των Εκποµπών των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE NEW PORT OF IGOUMENITSA

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE NEW PORT OF IGOUMENITSA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ηµήτριος Μπέλλος Πολιτικός Μηχανικός T.E, MSc Πάργης 3, 48100 Πρέβεζα, Email: dbellos100@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λόγω των αυξανόµενων µεταφορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Περίληψη Θ.Α Σαμαρά, Θ.Κ. Τσιτσώνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Κ. 54124-Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εντοπισµός τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Μέθοδοι διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εντοπισµός τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο. Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ερευνητική Εργασία: Μέθοδοι διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και εντοπισµός τους στον Ευρωπαϊκό Χώρο. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής»

ΗΜΕΡΙ Α. «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙ Α «Αντιπληµµυρική προστασία Αττικής» Γενικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασµού αντιπληµµυρικών έργων Εισηγητές :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION

ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας σε οικιστικά σύνολα European Commission Directorate-General for Energy and Transport ΤΟ ΕΡΓΟ RES DISSEMINATION Το παρόν υλικό έχει παραχθεί µε την συγχρηµατοδότηση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σκριμιζέα, Ειρήνη 1,*, Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης 2, Σιόλας, Άγγελος 3 1 Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. Αχίλλας, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Βλαχοκώστας, Γ. Μπανιάς, Ε. Σκερλετίδου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου Καθηγητή ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο Όνοµα Όνοµα Πατέρα Τριανταφύλλου Αθανάσιος Γεώργιος Ηµεροµηνία Γεννήσεως 13/12/1954 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πετρακάκης Μ.Ι. 1, Κελέσης Α.Γ. 1, Τζουµάκα Π.Ν. 1, Ζουµάκης Ν. 2, Κασσωµένος Π. 3, Κανελλοπούλου Ζ. 1, Τσακνιά Α. 1 και Κούτσαρη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες, Email: karida_katerina@yahoo.gr. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη, E-mail: kinikola@hol.gr

Περιβάλλον - Νέες Τεχνολογίες, Email: karida_katerina@yahoo.gr. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη, E-mail: kinikola@hol.gr ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΕΠΙΠΕ Α ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΥ Καρύδα Α. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη

Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη Σύνοψη Παρουσιάσεων και Συµπεράσµατα Στρογγυλού Τραπέζιου για τη Θεσσαλονίκη 11-12 Νοεµβρίου 2010 Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τη οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα