ΣΡΙΓΩΝΟΜΕΣΡΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙ ΣΡΙΓΩΝΟΜΕΣΡΙΚΕ ΧΕΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΙΓΩΝΟΜΕΣΡΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙ ΣΡΙΓΩΝΟΜΕΣΡΙΚΕ ΧΕΕΙ"

Transcript

1 ΣΡΙΓΩΝΟΜΕΣΡΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙ ΣΡΙΓΩΝΟΜΕΣΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Η ιζοδςναμία ηος νόμος ημιηόνων με ηο νόμο ηων ζςνημιηόνων Μηράιεο Κνληάθεο Μηράιεο ακαηάο Δκκαλνπέια Σζαγθαξάθε Τπεύζπλνο εθπαηδεπηηθόο: Γεκήηξεο Καιπθάθεο Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην Ηξαθιείνπ Κξήηεο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ηελ εξγαζία καο απηή απνδεηθλύνκε όηη ν λόκνο ησλ εκηηόλσλ είλαη ηζνδύλακνο κε ην λόκν ησλ ζπλεκηηόλσλ Η ζρέζε απηή δελ ηνλίδεηαη νύηε ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα νύηε ζηε ππόινηπε βηβιηνγξαθία Δίλαη ζπλεπώο κηα αθαλήο πιελ όκσο πνιύ ζεκαληηθή ζρέζε Πξαθηηθά ζεκαίλεη όηη εάλ έλα γεσκεηξηθό πξόβιεκα κπνξεί λα επηιπζεί κε ρξήζε ηνπ ελόο λόκνπ ηόηε κπνξεί λα επηιπζεί θαη κε ρξήζε ηνπ άιινπ λόκνπ αλ θαη νη δύν πξνζεγγίζεηο πηζαλώο λα δηαθέξνπλ ζην κήθνο ή ηελ πνιππινθόηεηα ηεο απόδεημεο Αθνύ πξώηα θάλνπκε κηα ζύληνκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ δύν λόκσλ ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηελ απόδεημε ηεο ηζνδπλακίαο 1 Μια ιζηοπική αναδπομή ζηην εξέλιξη ηων δύο νόμων ηηρ ηπιγωνομεηπίαρ ύκθσλα κε ην λόκν ησλ εκηηόλσλ ζε θάζε ηξίγσλν ΑΒΓ νη ιόγνη ησλ πιεπξώλ πξνο ηα εκίηνλα ησλ απέλαληη γσληώλ είλαη ίζνη δειαδή Σε ζπνπδαηόηεηα ησλ ιόγσλ απηώλ είρε δηαθξίλεη ν Έιιελαο αζηξνλόκνο Κιαύδηνο Πηνιεκαίνο (85κΥ-165κΥ) ν νπνίνο ηνπο ρξεζηκνπνηνύζε ζε ζπλδπαζκό κε πίλαθεο πνπ πεξηείραλ κήθε ρνξδώλ θύθινπ γηα ηελ επίιπζε επίπεδσλ θαη ζθαηξηθώλ ηξηγώλσλ όπσο είλαη απνηππσκέλν ζην κλεκεηώδεο έξγν ηνπ Μεγίστη Σύνταξη γλσζηόηεξν σο Αλμαγέστη Ο Πηνιεκαίνο ζηεξίρζεθε ζην έξγν ηνπ κεγάινπ αζηξνλόκνπ θαη καζεκαηηθνύ Ίππαξρνπ ηνπ Ρόδηνπ (190πΥ-120πΥ) ν νπνίνο ήηαλ ν πξώηνο πνπ ζπλέηαμε ηξηγσλνκεηξηθνύο πίλαθεο θαη αζρνιήζεθε κε επίπεδε θαη ζθαηξηθή ηξηγσλνκεηξία Πηζαλόηαηα ν πξώηνο πνπ δηαηύπσζε θαη απέδεημε κηα πξώηκε κνξθή ηνπ λόκνπ ησλ εκηηόλσλ ήηαλ ν Ιλδόο καζεκαηηθόο Brahmagupta (598κΥ-670κΥ) ν νπνίνο ζε κηα εξγαζία ηνπ πάλσ ζε έλαλ θύθιν αθηίλαο R πεξηγεγξακκέλν ζε ηξίγσλν ΑΒΓ βξήθε όηη ζρέζε πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ ηζόηεηα ησλ ηξηώλ ιόγσλ Απηόο όκσο πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δηαηύπσζε ην λόκν ησλ εκηηόλσλ γηα επίπεδα ηξίγσλα ήηαλ ν Άξαβαο

2 καζεκαηηθόο Al-Biruni (973κΥ-1048κΥ) ηα έξγα ηνπ νπνίνπ κεηαθξάζηεθαλ αξγόηεξα ζηελ Δπξώπε Ο λόκνο ησλ ζπλεκηηόλσλ ήηαλ γλσζηόο ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο πνιύ πην πξηλ από ηνλ Πηνιεκαίν Γηαηππώλεηαη κε ηε κνξθή πξνβνιώλ ζην Βηβιίν ΙΙ ησλ Στοισείων ηνπ Δπθιείδε (325πΥ-265πΥ) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Πξόηαζε 12 (γηα ακβιπγώληα ηξίγσλα) θαη ζηε Πξόηαζε 13 (γηα νμπγώληα ηξίγσλα) Η αληίζηνηρε έθδνζε ηνπ λόκνπ ησλ ζπλεκηηόλσλ γηα ζθαηξηθά ηξίγσλα απνδίδεηαη ζηνλ Άξαβα καζεκαηηθό Al-Battani (868κΥ-929κΥ) Ο λόκνο ησλ ζπλεκηηόλσλ ζηε κνξθή ζεσξείηαη όηη έγηλε γλσζηόο από ην Γάιιν καζεκαηηθό Francois Viete ( ) κεηά ηελ θαζηέξσζε ηνπ αιγεβξηθνύ ζπκβνιηζκνύ Να ζεκεησζεί όηη ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο ν Γεξκαλόο καζεκαηηθόο θαη αζηξνλόκνο Johann Müller ( ) γλσζηόο θαη σο Regiomontanus ζπγθέληξσζε νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε εληαία θαη κεζνδηθά όιεο ηηο ππάξρνπζεο ηξηγσλνκεηξηθέο γλώζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ λόκνπ εκηηόλσλ θαη ζπλεκηηόλσλ ζηελ πεξίθεκε πξαγκαηεία ηνπ De triangulis omnimondis (πεξί ησλ πάζεο θύζεσο ηξηγώλσλ) κε ηξόπν πνπ ζύκηδε αξθεηά απηόλ κε ηνλ νπνίν ν Δπθιείδεο ζπλέγξαςε ηα Στοισεία ηνπ Σν έξγν απηό ηνπ Regiomontanus αλ θαη δελ ήηαλ γξακκέλν κε αιγεβξηθό ζπκβνιηζκό απνηειεί ηε βάζε ζηελ νπνία εδξάδεηαη ε ηξηγσλνκεηξία ζήκεξα 2 Η απόδειξη ηηρ ιζοδςναμίαρ ηος νόμος ηων ημιηόνων με ηον νόμο ηων ζςνημιηόνων ηελ ελόηεηα απηή παξνπζηάδνπκε ηελ απόδεημε ηεο ηζνδπλακίαο ηνπ λόκνπ ησλ εκηηόλσλ κε ην λόκν ησλ ζπλεκηηόλσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αθόινπζεο ηξηγσλνκεηξηθέο ηαπηόηεηεο: Οη ηξεηο παξαπάλσ ηξηγσλνκεηξηθέο ηαπηόηεηεο ζπλήζσο απνδεηθλύνληαη γεσκεηξηθά κε ρξήζε ηνπ Ππζαγόξεηνπ ζεσξήκαηνο κπνξνύλ όκσο λα απνδεηρζνύλ θαη ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ ζεσξήκαηνο απηνύ θάλνληαο ρξήζε κνλάρα ηνπ νξηζκνύ ησλ ηξηγσλνκεηξηθώλ αξηζκώλ θαη ηερληθώλ δηαθνξηθνύ ινγηζκνύ

3 ΘΔΩΡΗΜΑ Σα παξαθάησ είλαη ηζνδύλακα: α) (Νόμορ σςνημιτόνων) ε θάζε ηξίγσλν ΑΒΓ ηζρύεη β) (Νόμορ ημιτόνων) ε θάζε ηξίγσλν ΑΒΓ ηζρύεη ΑΠΟΓΔΙΞΗ Έζησ όηη ηζρύεη ε ζρέζε Θα απνδείμνπκε όηη ν ιόγνο είλαη ίζνο κε κηα έθθξαζε ζπκκεηξηθή σο πξνο α β γ Έηζη ζα πξνθύςεη απηόκαηα ε ηζόηεηα Λύλνληαο σο πξνο ηελ αξρηθή ζρέζε έρνπκε Τςώλνληαο θαη ηα δύν κέιε ζην ηεηξάγσλν έπεηαη δειαδή Γηαηξώληαο θαη ηα δύν κέιε κε 2 έρνπκε όκσο άξα

4 Παξαηεξνύκε όηη ην δεμί κέινο ηεο ηειεπηαίαο ηζόηεηαο είλαη πνζόηεηα ζπκκεηξηθή σο πξνο ηα α β γ πλεπώο θάζε έλαο από ηνπο ιόγνπο είλαη ίζνο πξνο ηνλ αληίζηξνθν απηήο ηεο ζπκκεηξηθήο πνζόηεηαο θαη επνκέλσο κεηαμύ ηνπο ίζνη Έζησ όηη ηζρύεη ε ζρέζε όπνπ 0 Θα απνδείμνπκε όηη Αληηθαζηζηώληαο ζηελ παξαπάλσ ζρέζε πξνθύπηεη ηζνδύλακα όηη Γηαηξώληαο κε θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη έρνπκε Αιιά νπόηε αληηθαζηζηώληαο αξθεί λα δείμνπκε όηη δειαδή κεηά ηε δηαγξαθή ηνπ Όκσο ην δεμί κέινο ηεο ηειεπηαίαο ηζόηεηαο γξάθεηαη ηζνδύλακα

5 πνπ είλαη αθξηβώο ην αξηζηεξό κέινο Όκνηα απνδεηθλύνληαη θαη νη άιιεο δύν ηζόηεηεο ΟΔΓ 3 Εςσαπιζηίερ Δπραξηζηνύκε ζεξκά όινπο ηνπο παξαθάησ γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ καο πεξηέβαιαλ: α) ηε ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γεληθνύ Λπθείνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο ηελ Διιεληθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία ην Βηβιηνπσιείν Αιέθνπ Γνθηκάθε θαη ηα νύπεξ Μάξθεη «Υαιθηαδάθεο ΑΔ» γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πνπ καο παξείραλ β) ηελ Κππξηαθή Μαζεκαηηθή Δηαηξεία γηα ηε δπλαηόηεηα πνπ καο έδσζε λα ζπκκεηάζρνπκε κε ηελ παξνύζα εξγαζία ζην 5 ν Παγθύπξην Μαζεηηθό πλέδξην γηα ηα Μαζεκαηηθά γ) ηνλ θ Νίθν Πξσηνπαππά γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ ζεξκόηαηε θηινμελία πνπ καο πξνζέθεξε ζηε Λεπθσζία 4 Βιβλιογπαθία 1 Αλδξεαδάθεο Καηζαξγύξεο Β Παπαζηαπξίδεο Πνιύδνο Γ βέξθνο Α (2008) Άλγεβπα Β Γενικού Λςκείος Αζήλα: Οξγαληζκόο Δθδόζεσο Γηδαθηηθώλ Βηβιίσλ 2 Burton LJ (1949) The laws of sines and cosines American Mathematical Monthly October Cajori F (1991) A history of mathematics (5 th ed) New York: Chelsea Publishing Company (Πξώηε έθδνζε 1893) 4 Crossfield D Shepherd C Stein R Williams G (2001) Trigonometry Historical Modules Project American Association of America 5 Θσκαΐδεο Γ (1981) Αξρή θαη εμέιημε ηεο ηξηγσλνκεηξίαο Μαθηματική Δπιθεώπηση η Maor E (2002) Τπιγωνομετπικά Λοςκούμια (Σ Μηραειίδεο κεηάθξ) Αζήλα: Κάηνπηξν (Πξσηόηππε έθδνζε 1998) 7 Spivak M (1991) Γιαυοπικόρ και ολοκληπωτικόρ λογισμόρ (Α Γηαλλόπνπινο κεηάθξ) Ηξάθιεην: Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο 8

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009)

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Δπραξηζηώ ζεξκά ηελ επηηξνπή γηα ηελ ηδηαίηεξα κεγάιε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Α θαη Β ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ θαη Α θαη Β ηάμεο Δζπεξηλνύ Γεληθνύ Λπθείνπ γηα ην ζρ. Αζήλα, 19-09-2012 Αξ. Πξση. 109582/Γ2 Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Γξαθεία ρνιηθώλ πκβνύισλ Γεληθά Λύθεηα (κέζσ ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ ηεο Α ηάμεο Γεληθνύ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ *

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ * ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΑΓΟΔΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΜΑΡΙΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Αθνινύζσο παξαηίζεληαη πνιύ ζπλνπηηθά νξηζκέλνη καζεκαηηθνί νξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Α ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Α ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ Α ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Διδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α θαη Β Δληαίνπ Λπθείνπ» ησλ Αξγπξόπνπινπ Η., Βιάκνπ Π., Καηζνύιε Γ., Μαξθάηε., ίδεξε Π. Κεθ.3 ο : Σρίγωνα 3.1

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ TA ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ)

(ΠΔΡΙΔΥΟΝΣΑΙ ΜΟΝΟ TA ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Να δηαηεξεζεί κέρξη... ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Γ/ΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ Νίθνο άββαο Μαζεκαηηθόο nasav@geitonas-school.gr 2 Κάπνηα παξακαζεκαηηθά ζέκαηα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1)

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1) ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ [1] ΕΙΑΓΩΓΗ Όηαλ έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πξνζπίπηεη ζε κηα νκαιή δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πνπ δηαρσξίδεη δύν δηαθαλή (ή ελ κέξεη δηαθαλή) πιηθά κέζα, ελ κέξεη αλαθιάηαη θαη ελ κέξεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ: 2011-2012

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ: 2011-2012 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟ ΔΣΟ: 2011-2012 ΜΑΘΖΜΑ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΜΔ ΥΡΗΗ Σ. Π. Δ. ΓΗΓΑΚΧΝ: ΛΔΜΟΝΙΓΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηππώλνληαο ηα Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Τξηγώλσλ κε ηε βνήζεηα ελόο Έκπεηξνπ Γηδαθηηθνύ Σπζηήκαηνο

Γηαηππώλνληαο ηα Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Τξηγώλσλ κε ηε βνήζεηα ελόο Έκπεηξνπ Γηδαθηηθνύ Σπζηήκαηνο 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 85 Γηαηππώλνληαο ηα Θεσξήκαηα Ιζόηεηαο Τξηγώλσλ κε ηε βνήζεηα ελόο Έκπεηξνπ Γηδαθηηθνύ Σπζηήκαηνο Γ. Αλησλέινπ 1, Β. Κόκεο 2 1 Σκήκα Μαζεκαηηθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΒΟΗR ΓΙΑ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΣΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ.

ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΒΟΗR ΓΙΑ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΣΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ. ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΒΟΗR ΓΙΑ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΣΟΤ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ. Από ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ζεσξία ηνπ Maxwell γλσξίδνπκε όηη : α) Έλα αθίλεην ειεθηξηθό θνξηίν δεκηνπξγεί ζην γύξσ ρώξν έλα ειεθηξηθό πεδίν β) Έλα θηλνύκελν

Διαβάστε περισσότερα

Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ

Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ Γνώζειρ και ζηάζειρ μαθηηών Γημοηικού για θέμαηα πεπιβάλλονηορ. Ζ ζςμβολή ηων ππογπαμμάηων Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ Σηέξγηνο Φαηδάθεο Γάζθαινο Βηνιόγνο, Msc ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, κέινο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΥΡΗΗ ΛΟΓΙΜΙΚΧΝ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ MΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΟΡΙΟ ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΗ Β ΛΤΚΔΙΟΤ. Αζαλαζίνπ Αλδξέαο, Μπιωλάο Γηώξγνο, Σηκνζένπ άββαο ath.andreas@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Γραυικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 3 2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Δηζαγσγή ηα γξαθηθά κε ππνινγηζηή ζπρλά πξέπεη λα κεηαβιεζεί: Ζ κνξθή ησλ αληηθεηκέλσλ Σν ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ Παξαδείγκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ ΑΠΟ ΡΔΤΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΓΩΓΟΤ

ENOTHTA 1.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ ΑΠΟ ΡΔΤΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ENOTHTA 1.1. ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΑΓΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ ΑΠΟ ΡΔΤΜΑΣΟΦΟΡΟΤ ΑΓΩΓΟΤ ΚΟΠΟ Ο θύξηνο ζθνπόο ηεο ελόηεηαο απηήο είλαη λα παξνπζηάζεη, ην πείξακα ηνπ Oersted ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΣΟΤ ΠΛΑΣΩΝΗΚΟΤ ΣΗΜΑΗΟΤ

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΣΟΤ ΠΛΑΣΩΝΗΚΟΤ ΣΗΜΑΗΟΤ 1 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΓΔΩΜΔΣΡΗΑ ΣΟΤ ΠΛΑΣΩΝΗΚΟΤ ΣΗΜΑΗΟΤ Τπό ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Υ. ΣΔΦΑΝΗΓΖ Κύξηνη ύλεδξνη, ζαο ραηξεηώ, Θέισ αξρηθά λα επραξηζηήζσ ηνλ Πξόεδξν θαη ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ πκπνζίνπ απηνύ πνπ κε θάιεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε

ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε Σν ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, ην αξραηφηεξν ίζσο πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο, πνπ κε απιά ιφγηα ιέεη ην εμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τίηλορ: Καηαζκεςή κεπιού. Ομάδα επγαζίαρ 4. 1.Αναζηαζία Φαλκιά 2.Καηεπίνα Τζάμη 3.Κωνζηανηίνα Ταγκαλάκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τίηλορ: Καηαζκεςή κεπιού. Ομάδα επγαζίαρ 4. 1.Αναζηαζία Φαλκιά 2.Καηεπίνα Τζάμη 3.Κωνζηανηίνα Ταγκαλάκη ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Τίηλορ: Καηαζκεςή κεπιού Ομάδα επγαζίαρ 4 1.Αναζηαζία Φαλκιά 2.Καηεπίνα Τζάμη 3.Κωνζηανηίνα Ταγκαλάκη Πεπιεσόμενα 1) θνπό εξγαζίαο... ει.1 2) Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο...ει.1 3) Θζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα