Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) 2015-2016 Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ"

Transcript

1 Προγραμματιςμόσ Διδακτζασ Ύλησ Βιολογίασ Γυμναςίου Γ (Πιλοτικά) Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ Γνωριμία Ενότητα 1: Αναζηηώνηαρ ηοςρ Αγνοούμενούρ μαρ... Π/δοι Ειςαγωγικζσ ςελίδεσ Γνωριμία με το βιβλίο μου Καταρτιςμόσ Ομάδων Ειςαγωγι ςτθν Ενότθτα 1 Ειςαγωγι Αποςτολι Ειςαγωγι ςτο πρόβλθμα των αγνοουμζνων. Γνωριμία με το Ινςτιτοφτο Νευρολογίασ και Γενετικισ Κφπρου. Δραστηριότητα 1.1: Πώρ αναπηύσθηκε και Κυτταρικόσ κφκλοσ μεγάλωζε ο οπγανιζμόρ ηος αγνοούμενος Ανδπέα Πειραματική Δραστηριότητα 1.2: Μελεηώνηαρ ηη Η Μεςόφαςθ και τα ςτάδιά τθσ Μεζόθαζη Πειραματική Δραστηριότητα 1.3: Μελεηώνηαρ ηην Η Μίτωςθ και τα ςτάδιά τθσ: Πρόφαςθ, Κςηηαπική Γιαίπεζη Μετάφαςθ Χρωματοςϊματα: δομι και λειτουργία φνολο δ. π. Καρυότυποσ Ομόλογα χρωματοςϊματα Απλοειδι-Διπλοειδι κφτταρα και οργανιςμοί Αυτοςωματικά και Φυλετικά χρωματοςϊματα Ανάφαςθ, Τελόφαςθ Σθμαςία τθσ Μίτωςθσ Αςκήςεισ για το ςπίτι και για ςζνα!

2 Πειραματική Δραστηριότητα 1.4: Πώρ δημιοςπγήθηκαν ηα γεννηηικά κύηηαπα από ηα οποία πποήλθε ηο ππώηο κύηηαπο ηος αγνοούμενος Ανδπέα Πειραματική Δραστηριότητα 1.5: Γιαηί ηα ζωμαηικά κύηηαπα ηος αγνοούμενος Ανδπέα δεν είναι ίδια, ούηε με ηα ζωμαηικά κύηηαπα ηων γονιών ηος αλλά ούηε και με ηα ζωμαηικά κύηηαπα ηων γονιών ηος. Κφκλοσ ηωισ του ανκρϊπου Η Μείωςθ και τα ςτάδιά τθσ Σφγκριςθ Μίτωςθσ - Μείωςθσ Γονιμοποίθςθ Εγγενισ ι Αμφιγονικι αναπαραγωγι ι Αμφιγονία Επιλεκτικι αναπαραγωγι Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα Αμφιγονίασ Αγενισ ι Μονογονικι αναπαραγωγι ι Μονογονία Αςκήςεισ για το ςπίτι και για ςζνα! (16.5) Δραστηριότητα 1.6: Αναζηηώνηαρ ηον αγνοούμενο Ανδπέα. Γνωριμία με το εργαςτιριο Δικανικισ Γενετικισ του Ινςτιτοφτου Νευρολογίασ και Πειραματική Δραστηριότητα 1.7: Μελεηώνηαρ ηο γενεηικό ςλικό ηος αγνοούμενος Ανδπέα. Γενετικισ Κφπρου Γενετικό υλικό DNA Νθμάτια χρωματίνθσ Χρωματοςϊματα Μοντελοποίθςθ πυρινα με DNA Δραστηριότητα 1.8: Δομή του DNA Ιςτορικι αναδρομι ςτθν ανακάλυψθ τθσ δομισ του DNA Διπλι ζλικα Συμπλθρωματικζσ αηωτοφχεσ βάςεισ Νουκλεοτίδια Κανόνασ τθσ ςυμπλθρωματικότθτασ Αςκήςεισ για το ςπίτι και για ςζνα! Δραστηριότητα 1.9: Αντιγραφι του DNA Βιματα αντιγραφισ DNA Δραστηριότητα 1.10: Μεταγραφι του DNA Βιματα μεταγραφισ DNA Δραστηριότητα 1.11: Γονίδια και αλλθλόμορφα Γονίδια, αλλθλόμορφα Ομόηυγο Ετερόηυγο άτομο Επικρατι Υπολειπόμενα γονίδια

3 Αςκήςεισ για το ςπίτι και για ςζνα! Πειραματική Δραστηριότητα 1.12: Αποτυπϊματα Μζκοδοσ αποτυπωμάτων DNA DNA Απομόνωςθ γενετικοφ υλικοφ Δραστηριότητα 1.13: Δομι του RNA Δομι RNA Ομοιότθτεσ και Διαφορζσ μεταξφ δομισ DNA - RNA Δραστηριότητα 1.14: Λειτουργία των Ομοιότθτεσ και Διαφορζσ μεταξφ νουκλεονικϊν οξζων λειτουργίασ DNA - RNA Δραστηριότητα 1.15: Μετάφραςθ του DNA Μετάφραςθ του DNA Κεντρικό Δόγμα τθσ Βιολογίασ Αςκήςεισ για το ςπίτι και για ςζνα! Δραστηριότητα 1.16: Ταυτοποιϊντασ το γενετικό Εντοπιςμόσ δεδομζνων για τθν υλικό του αγνοοφμενου Ανδρζα ταυτοποίθςθ του αγνοοφμενου Ανδρζα Δραστηριότητα 1.17: Ποια είναι τελικά θ τφχθ του Ερμθνεία αποτελεςμάτων και εξαγωγι αγνοοφμενου Ανδρζα; ςυμπεραςμάτων Αςκήςεισ για το ςπίτι και για ςζνα! 0.5 (15) 31.5 Β ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ Ενότητα Δραςτηριότητεσ Βαςικζσ Ζννοιεσ Δ/κζσ Ενότητα 2: Δξεπεςνώνηαρ ηον Ππωηαθληηιζμό... Εισαγωγή Δραστηριότητα 2.1: Δξεπεςνώνηαρ ηον ππωηαθληηιζμό Δραστηριότητα 2.2: Λειηοςπγίερ ηος επειζηικού ζςζηήμαηορ Πειραματική Δραστηριότητα 2.3: Γομή ηος επειζηικού ζςζηήμαηορ Σενάριο Αποςτολι Κζντρο Ακλθτικϊν Ερευνϊν Κφπρου Ακλθτιςμόσ και Πρωτακλθτιςμόσ ςτθν Κφπρο φνολο Π/δοι δ. π Λειηοςπγίερ ηος επειζηικού ζςζηήμαηορ Σκελετόσ του κορμοφ και των άνω και κάτω άκρων Μακρά, βραχζα και πλατιά οςτά Πακιςεισ ςπονδυλικισ ςτιλθσ Αςκήςεισ για το ςπίτι και για ςζνα!

4 Δραστηριότητα 2.4: Απθπώζειρ ηων οζηών Πειραματική Δραστηριότητα 2.5: Γομή και Χημική ζύζηαζη ηων οζηών Δραστηριότητα 2.6: Δπειζηικό ζύζηημα και ππωηαθληηιζμόρ Είδθ αρκρϊςεων: διάρκρωςθ, θμιάρκρωςθ, ςυνάρκρωςθ Πακιςεισ αρκρϊςεων Δομι και Χθμικι ςφςταςθ των οςτϊν Πειραματικι μελζτθ τθσ χθμικισ ςφςταςθσ των οςτϊν Μικροςκοπικζσ παρατθριςεισ Εντοπιςμόσ βιολογικϊν παραγόντων που ςχετίηονται με το ερειςτικό ςφςτθμα και διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανζλιξθ των πρωτακλθτϊν Αςκήςεισ για το ςπίτι και για ςζνα! (8.5) Δραστηριότητα 2.7: Τι είναι οι μύερ Είδθ μυϊκϊν ιςτϊν και χαρακτθριςτικά τουσ Πειραματική Δραστηριότητα 2.8: Πώρ λειηοςπγούν οι μύερ Δραστηριότητα 2.9: Γομή και λειηοςπγία ηων μςϊκών ινών Βιματα για τισ κινιςεισ του βραχίονα Κφριοσ και ανταγωνιςτισ μυσ Τετανικι ςυςτολι, κράμπα, μυϊκόσ κάματοσ Δομι και λειτουργία μυϊκϊν ινϊν (ερυκρζσ και λευκζσ μυϊκζσ ίνεσ) Μθχανιςμόσ μυϊκισ ςυςτολισ Αςκήςεισ για το ςπίτι και για ςζνα! Δραστηριότητα 2.10: Μςϊκή ζςζηολή Στάδια μυϊκισ ςυςτολισ Ικανότθτα μυϊκϊν ινϊν για πρόςλθψθ οξυγόνου και διάφορα ακλιματα Δραστηριότητα 2.11: Μςϊκό ζύζηημα και ππωηαθληηιζμόρ Βιολογικοί παράγοντεσ που ςχετίηονται με το μυϊκό ςφςτθμα και διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανζλιξθ των πρωτακλθτϊν Αςκήςεισ για το ςπίτι και για ςζνα! Δραστηριότητα 2.12: Πώρ διεγείπονηαι οι μςϊκέρ Σχζςθ μυϊκοφ και νευρικοφ ςυςτιματοσ ίνερ (6.75) 4

5 Δραστηριότητα 2.13: Γομή και λειηοςπγία ηος νεςπικού ζςζηήμαηορ Νευρικό ςφςτθμα: κεντρικό, περιφερικό και αυτόνομο Νευρϊνεσ: κινθτικοί, αιςκθτικοί και ενδιάμεςοι Δομι και λειτουργία των νευρϊνων Νευρικι ϊςθ Αντανακλαςτικά Δραστηριότητα 2.14: Κενηπικό νεςπικό ζύζηημα Εγκζφαλοσ: δομι και λειτουργία Δραστηριότητα 2.15: Πεπιθεπικό νεςπικό ζύζηημα Εγκεφαλικά νεφρα, νωτιαία νεφρα Δραστηριότητα 2.16: Αςηόνομο νεςπικό ζύζηημα Συμπακθτικό, παραςυμπακθτικό Δραστηριότητα 2.17: Νεςπικό ζύζηημα και Ππωηαθληηιζμόρ Δραστηριότητα 2.18: Δνδοκπινικό ζύζηημα Βιολογικοί παράγοντεσ που ςχετίηονται με το νευρικό ςφςτθμα και διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανζλιξθ των πρωτακλθτϊν Ενδοκρινείσ αδζνεσ Ορμόνεσ Ομοιότθτεσ- διαφορζσ μεταξφ 0.5 (5.5) ενδοκρινικοφ και νευρικοφ ςυςτιματοσ Αςκήςεισ για το ςπίτι και για ςζνα! 0.25 (1.25) Δραστηριότητα 2.19: Αιζθηηήπια όπγανα - Αιζθήζειρ Είδθ υποδοχζων Οφκαλμόσ Αςκήςεισ για το ςπίτι και για ςζνα! 0.5 (1.5) Δραστηριότητα 2.20: Βιολογικοί παπάγονηερ και ππωηαθληηιζμόρ Βιολογικοί παράγοντεσ και πρωτακλθτιςμόσ

6 Δραστηριότητα 2.21: Ποιοι άλλοι παπάγονηερ μποπούν να επηπεάζοςν ηην αθληηική επίδοζη ηων ππωηαθληηών Δραστηριότητα 2.22: Παπάγονηερ πος μποπούν να επηπεάζοςν ηην αθληηική επίδοζη μια παποςζίαζη για ηο μάθημα ηηρ θςζικήρ αγωγήρ Ζρευνα Βιολογικοί παράγοντεσ Οικονομικοί παράγοντεσ Κοινωνικοί παράγοντεσ Ηκικοί παράγοντεσ κ.λπ. 0.5 (1.5) 56.5 Επαναλήψεισ Αξιολόγηςη ΣΥΝΟΛΟ 59 6

β) Πώσ χαρακτθρίηονται τα κφτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνθ; Πώσ ζχει φτάςει θ ορμόνθ ς αυτά; (4μ)

β) Πώσ χαρακτθρίηονται τα κφτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνθ; Πώσ ζχει φτάςει θ ορμόνθ ς αυτά; (4μ) Ι. Το ςφςτθμα των ενδοκρινϊν αδζνων είναι το ζνα από τα δφο ςυςτιματα του οργανιςμοφ μασ που ςυντονίηουν και ρυκμίηουν τισ λειτουργίεσ του ςϊματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: α) Ποια είναι τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τποτονία ςτθ νεογνικι και βρεφικι θλικία

Τποτονία ςτθ νεογνικι και βρεφικι θλικία Τποτονία ςτθ νεογνικι και βρεφικι θλικία ωτιρθσ Γιουροφκοσ Παιδονευρολόγοσ Πόρτο Χζλι 27.9.2104 Μυϊκόσ τόνοσ Μυϊκόσ τόνοσ είναι θ ιδιότθτα των φυςιολογικϊν μυϊν να εμφανίηουν μια ελαφριά αντίςταςθ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΚΑΚΗ ΕΡΓΑΚΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΘΝΘ ΕΠΚΒΛΕΠONΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία.

Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Βιβλιογραφική Αναςκόπηςη Η μυϊκή ανιςορροπία ωσ αιτία εμφάνιςησ χρόνιου πόνου: από τη διάγνωςη ςτη θεραπεία. Μάρκοσ-Βαλςάμησ Λυρίτςησ, MSc, Cand.PhD Φυςικοθεραπευτήσ Cert.MT Χριςτίνα Κοφτρα, MSc Φυςικοθεραπεφτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 τθν παρακάτω εργαςία κα προςπακιςουμε μεταξφ άλλων να δϊςουμε απαντιςεισ ςτα παρακάτω ερωτιματα: 1. Σί είναι οι πρωτεΐνεσ και ποιόσ ο ρόλοσ τουσ ςτο ςϊμα μασ; 2. Σί είναι

Διαβάστε περισσότερα

NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ

NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ 1 NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ NEO-HIPPOCRATES SCHOOL Εγγεγραμμζνοσ Παροχζασ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ ςτισ Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ ςφμφωνα με τον περι Εταιρειϊν Νόμο Κεφ. 113 τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama

Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama Οδηγός Εφαρμογής Glottodrama Θεωρητικές και Πρακτικές Πτυχές Διδακτικό Υλικό Δείγμα Διδακτικών Ενοτήτων Carlo Nofri Carolina Drago Maurizio Masella Moreno Stracci Carlo Nofri, Carolina Drago Maurizio Masella,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ)

ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικισ Ραιδείασ) Σελίδα1 Από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ, Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανακοινϊνεται ότι θ εξεταςτζα- διδακτζα φλθ των πανελλαδικά εξεταηόμενων μακθμάτων τθσ Γϋ τάξθσ του Θμεριςιου Γενικοφ Λυκείου για το ςχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Θ διατροφι είναι μια περίπλοκθ κατάςταςθ και περιλαμβάνει:

Θ διατροφι είναι μια περίπλοκθ κατάςταςθ και περιλαμβάνει: ΔΙΑΣΡΟΦΘ Είναι θ διαδικαςία με τθν οποία ο οργανιςμόσ χρθςιμοποιεί τα τρόφιμα. Ορίηεται ωσ το ςφνολο των διεργαςιϊν που εμπλζκονται ςτθν πρόλθψθ και ςτθν εκμετάλλευςθ ουςιϊν τθσ τροφισ από τουσ ηϊντεσ

Διαβάστε περισσότερα

υγκριτικι μελζτθ με φαςματοςκοπία φκοριςμοφ τθσ πρόςλθψθσ από κφτταρα διαφορετικϊν ςκευαςμάτων φωτοευαιςκθτοποιθτι ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

υγκριτικι μελζτθ με φαςματοςκοπία φκοριςμοφ τθσ πρόςλθψθσ από κφτταρα διαφορετικϊν ςκευαςμάτων φωτοευαιςκθτοποιθτι ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΘΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΘΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΘΛΕΚΣΡΟΟΠΣΙΚΘ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ υγκριτικι μελζτθ με φαςματοςκοπία φκοριςμοφ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΕΚΦΕ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Πειραιά-Καλλίπολησ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννησ Θάνοσ -Φυςικόσ

ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΕΚΦΕ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Πειραιά-Καλλίπολησ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννησ Θάνοσ -Φυςικόσ Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων Πειραιά- 2011-12 ΕΚΘΕΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2011-2012 : Πειραιά-Καλλίπολησ ΤΠΕΤΘΤΝΟ (όνομα - ειδικότητα) : Ιωάννησ Θάνοσ -Φυςικόσ 1.Επικαιροποιημζνα ςτοιχεία του. Ονοματεπϊνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- Βαζκόο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζ. Πξνηεξαηόηεηαο: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πόιε: 15180 Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΑΝ-ΜΑΡ 2014. Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Σόμοσ 2 Σεφχοσ 1

ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΑΝ-ΜΑΡ 2014. Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Σόμοσ 2 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 2 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΜΑΡ 2014 ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ ηωισ μασ είναι να βοθκάμε τουσ άλλουσ. Και εάν δεν μπορείσ να βοθκιςεισ, τουλάχιςτον να μθν βλάψεισ!

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΝΑΚΑΣ

ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΝΑΚΑΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΥΔΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΕΣ» ΧΑΑΚΤΗΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΟΣΤΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ. ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΤΓΕΙΑ-ΣΜΘΜΑ ΙΑΣΡΙΚΘ ΠΜ ςτισ ΒΑΙΚΕ ΙΑΣΡΙΚΕ ΕΠΙΣΘΜΕ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «Μελζτθ τθσ ςυςτθματικισ ανοςοτροποποίθςθσ που προκαλεί θ εφαρμογι του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /Θ Ι Σ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 580 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι και Μακθματικι μελζτθ νανομθχανικϊν ιδιοτιτων κυττάρων και ιςτϊν

Πειραματικι και Μακθματικι μελζτθ νανομθχανικϊν ιδιοτιτων κυττάρων και ιςτϊν ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Πειραματικι και Μακθματικι μελζτθ νανομθχανικϊν ιδιοτιτων κυττάρων και ιςτϊν Ερευνθτικι Μονάδα Νανομθχανικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0-03. ΕΝΟΤΗΤΑ : Χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών (απλή αναφορά). ΕΝΟΤΗΤΑ : Η Χημεία της ζωής. ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά). ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ ΙΑΝ-ΑΠΡ 2013. Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Τπάρχει περιςςότερη ςοφία μζςα ςτο ςώμα ςασ από ότι ςτισ βαθφτερεσ φιλοςοφίεσ ςασ.

ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ ΙΑΝ-ΑΠΡ 2013. Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Τπάρχει περιςςότερη ςοφία μζςα ςτο ςώμα ςασ από ότι ςτισ βαθφτερεσ φιλοςοφίεσ ςασ. Σόμοσ 1 - Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2013 ΜΑΛΑΞΘ & ΘΕΑΡΕΙΑ Επίςθμο Ρεριοδικό Πργανο του Ελ.Ι.Μ. Τπάρχει περιςςότερη ςοφία μζςα ςτο ςώμα ςασ από ότι ςτισ βαθφτερεσ φιλοςοφίεσ ςασ. Friedrich Nietzche ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Διδακτέα ύλη Εισαγωγικό κεφάλαιο Κεφ.1ο: Πιθανότητες Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί Κεφ.

Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Διδακτέα ύλη Εισαγωγικό κεφάλαιο Κεφ.1ο: Πιθανότητες Κεφ.2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί Κεφ. Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Διδακτέα ύλη Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου» (έκδοση 0) Εισαγωγικό κεφάλαιο E.. Σύνολα Κεφ. ο : Πιθανότητες. Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ ΠΟΛΤΜΕΝΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κίμων Χρηςτάνησ ΠΑΣΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για δασκάλους, κοινωνικοφς λειτουργοφς και ομάδες νζων

Πληροφορίες για δασκάλους, κοινωνικοφς λειτουργοφς και ομάδες νζων Πληροφορίες για δασκάλους, κοινωνικοφς λειτουργοφς και ομάδες νζων Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Ειςαγωγι Αυτό το φυλλάδιο ζχει ςυγγραφεί από τον Down s Syndrome Association και απευκφνεται ςε δαςκάλουσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνικών ςυνεργαςίασ για εξερεφνηςη αγνώςτων περιοχών ςε Παιχνίδια Στρατηγικήσ Πραγματικοφ Χρόνου με χρήςη Νευροεξζλιξησ

Ανάπτυξη τεχνικών ςυνεργαςίασ για εξερεφνηςη αγνώςτων περιοχών ςε Παιχνίδια Στρατηγικήσ Πραγματικοφ Χρόνου με χρήςη Νευροεξζλιξησ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Τομζασ Θλεκτρονικισ και Υπολογιςτϊν Εργαςτιριο Επεξεργαςίασ Πλθροφορίασ και Υπολογιςμϊν (ΕΠΥ) Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα