Ὁ ἀγκυλομήτης Κρονίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ ἀγκυλομήτης Κρονίδης"

Transcript

1 Ὁ ἀγκυλομήτης Κρονίδης Ὅταν ὁ Ὅμηρος ἀναφέρεται γιὰ πρώτη φορὰ στὰ πολιτικὰ συστήματα, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀποστολὴ ἀπὸ τὸν Δία τοῦ Ὀνείρου στὸν Ἀγαμέμνονα, κάτι θέλει νὰ διαμηνύσει ὁ Ζεύς, μετὰ ἀπὸ τὴν παράκληση τῆς μητέρας τοῦ Ἀχιλλέως Θέτιδος, ἔστειλε στὸν Ἀγαμέμνονα τὸν Ὄνειρο, συμβουλεύων αὐτὸν ὅπως ἐξαπολύσει ἐπίθεση, ἐπειδὴ ἦταν, ἔλεγε, κατάλληλη ἡ στιγμὴ γιὰ κατάληψη τῆς Τροίας ὁ ἀρχιστράτηγος ἀποφάσισε νὰ ἐμφανισθεῖ ὅτι ἐγκαταλείπει τὸν πόλεμο κι ὅτι ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ζήτησε ἀπʹ τοὺς ἄλλους βασιλεῖς νὰ μεταπείσουν τὸ στάτευμα. Ἡ περιδιάβαση στὸν Ὅμηρο, ὅσο ἑλκυστικὴ κι ἂν εἶναι μὲ τὶς περιπέτειες στὴν πορεία τοῦ πολέμου καὶ τὶς ἐπεμβάσεις τῶν θεῶν, μᾶς ὁδηγεῖ εἰς ἄλλας ἀτραπούς ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἀναφορὰ στὰ πολιτικὰ συστήματα, ἔστω καὶ ἂν δὲν χρησιμοποιεῖ τὴν ἴδια ὁρολογία ὁ ποιητής. Οἱ παρεμβάσεις τῶν ἄλλων βασιλέων ἦταν ὄχι καὶ τόσο πειστικές, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Ὀδυσσέως τὸν ὁποῖο συμβούλευσε ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ, ἀπεσταλμένη καὶ τῆς Ἥρας δὲν εἶχαν ὑποψιασθεῖ οἱ δύο θεὲς τὴν ἀπάτη τοῦ Διός, τὴν ἀποστολὴ τοῦ Ὀνείρου στὸν βασιλέα τῶν Μυκηνῶν. Ἦταν θεοί, ὄχι ὅμως καὶ παντογνῶστες, ἀλλὰ ἀνταπέδωσαν ἀργότερα τὰ ἴδια στὸν Δίαν, μὲ τὴν ἐρωτικὴ σύζευξή του μὲ τὴ γυναίκα του. Ὁ βασιλεὺς τῆς Ἰθάκης, μὲ τὴν Ἀθηνᾶ στὸ πλάι του, ἐπέμεινε στὴν παρέμβασή του καὶ ἀπείλησε κυρίως τὸν κακομούτσουνο καὶ χολερικὸ Θερσίτη, ὅπως τουλάχιστον ἐμφανίζεται: ʺοὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη εἷς κοίρανος ἔστω, εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω, σκῆπτρον τʹ ἠδὲ θέμιστας, ἵνα σφίσι βουλεύησινʺ. 1 1 Ὁμήρου, ʺἸλιάς, Β, , ʺὄνειροςʺ, μὲ τὴν προσθήκη τοῦ στίχου 99, τῆς Ι, ʺλιταίʺ. Προτιμήθηκε ὁ τύπος ʺβουλεύησινʺ, ἀντὶ τοῦ ʺβουλεύησθαʺ, διὰ λόγους ἑρμηνείας στὸ κείμενο. 1

2 Οἱ περισσότεροι νεώτεροι ἀναλυτὲς ἔχουν μείνει στὸν πρῶτο στίχο, ʺοὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη, εἷς κοίρανος ἔστω, εἷς βασιλεύςʺ ἄρα ὁ Ὅμηρος καὶ οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου, ἐπειδὴ ἦταν τὰ λόγια τῆς Ἀθηνᾶς περισσότερο καὶ λιγώτερο τοῦ Ὀδυσσέως, εὐλογοῦν τὴ βασιλεία καὶ τὴν ἀπόλυτη μοναρχία ἴσως. Παρέβλεψαν, ὅμως, ὅλοι τους τοὺς δύο ἑπομένους στίχους. Ποιὸς ἐπιλέγει τὸν μοναδικὸ κοίρανο ἢ βασιλέα; ὁ υἱὸς τοῦ Κρόνου, τοῦ ἀγκυλομήτου, ἰδιότητα ποὺ εἶχε κληρονομήσει καὶ ὁ υἱός του δηλαδὴ ὁ ἀνάποδος καὶ ἔχων στρεβλὴν βουλήν, πανοῦργος, ἀπατηλός, καὶ ποικιλόφρων, κατὰ τὸ λεξικό, Ζεύς, μὲ τὶς ἀπρόβλεπτες καὶ ἀνεξήγητες ἀποφάσεις του ἄρα δὲν ἦταν κάτι ἁπλὸ οἱ ἐπιταγές του καὶ κυρίως προδιαγεγραμμένο, ὅπως μὲ τοὺς ἱεροὺς νόμους ἢ τὰς γραφάς, ʺᾧ δῶκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεωʺ. Τοῦ παραδίδει τὸ σκῆπτρο καὶ τὸ συμβούλιο τῶν γερόντων, τῶν ἀρχόντων, ἵνα συναποφασίζουν, ʺσκῆπτρον τʹ ἠδὲ θἐμιστας, ἵνα σφίσι βουλεύησινʺ τὶς πρῶτες ἀρχὲς τῆς δημοκρατίας θέτει ὁ Ζεύς. Ἂς θυμηθοῦμε καὶ τὶς γενικὲς συνελεύσεις τῶν θεῶν... Ὁ Ἀριστοτέλης, ὅταν πραγματεύεται τοὺς θεσμοὺς τῆς δημοκρατίας, τοῦ δήμου, ἀναφέρεται στοὺς στίχους αὐτούς ἐπιμένει στὸν τρόπο λήψεως τῶν ἀποφάσεων στὸ δῆμο, στὴ δημοκρατία: ʺμόναρχος γὰρ ὁ δῆμος γίνεται σύνθετος εἷς ἐκ πολλῶν, οἱ γὰρ πολλοὶ κύριοί εἰσιν, οὐχ ὡς ἕκαστος ἀλλὰ πάντεςʺ. 2 Δηλαδή, ἡ ἑνιαία ἔκφραση στὴ δημοκρατία παρουσιάζεται ὡς ἀπόφαση μονάρχου, καὶ ὡς ἀποδεκτὴ ἀπόφαση ἀπὸ ὅλους, οἱ ὁποῖοι τὴν ἐφαρμόζουν, εἴτε τὴν ὑποστήριζαν εἴτε ὄχι κατὰ τὴ συζήτησή της στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου ἢ στὴ Βουλή γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ καὶ ἡ ἀπόφαση ἐκφράζει τὴ σύνθεση ὅλων τῶν ἀπόψεων, ʺεἶναι σύνθετος ὁ δῆμος ἕνας ἀπὸ πολλοὺς, οἱ ὁποῖοι πολλοὶ εἶναι κύριοι, ἐλεύθεροι καὶ αὐτόνομοι, ὄχι ὡς ἀτομικὴ ἐπιβολὴ τῆς ἀπόψεώς τους, ἀλλὰ ὡς ἑνιαία βούλησιςʺ, προσθέτων: ʺὍμηρος δὲ ποίαν λέγει οὐκ ἀγαθὸν εἶναι πολυκοιρανίην, πότερον ταύτην ἢ ὅταν πλείους ὦσιν οἱ ἄρχοντες ὡς ἕκαστος, ἄδηλονʺ. Δηλαδή, 2 Ἀριστοτέλους, ʺΠολιτικάʺ, βιβλ. Δ, κεφ. δ, παραγ. 4, (1292α11 15). 2

3 προσθέτει ὁ φιλόσοφος, ὅτι δὲν εἶναι σαφὴς ὁ Ὅμηρος στὸ τί ἐννοεῖ μὲ τὴ φράση, ʺοὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίηνʺ, πότε, ʺὅταν ἀναφέρεται στὴ βασιλεία, καὶ ἴσως τὴν ἀπόλυτη, ἢ ὅταν εἶναι πολλοὶ οἱ ἄρχοντες ὡς ἕκαστος, εἶναι ἄδηλονʺ ἑπομένως ἡ κρίση βρίσκεται στὸν τελευταῖο παρατιθέντα στίχο, ʺσκῆπτρον τʹ ἠδὲ θέμιστας ἵνα σφίσι βουλεύησινʺ. Ἡ ἀναφορὰ στὸν Ὅμηρο εἶναι συνήθης πρακτικὴ στὴν ἱστορία, ὅπως στὸ μύθο τῆς Πηνελόπης ἡ ἄντληση τῆς ἱστορίας τῆς βασιλίσσης τῆς Ἰθάκης ἀπὸ τὸν Ὅμηρο γιὰ τὴν κριτικὴ τῆς ἐποχῆς μας, ἀπὸ τὴ μυθολογία γενικώτερα, μᾶς παρέχει τὴν ἄνεση τῆς δημιουργικῆς ἐμπνεύσεως. Ὁ θεῖος ποιητὴς ἄνοιξε δρόμους γιὰ πολλὰ πράγματα ἡ βασίλισσα τῆς Ἰθάκης, πιστὴ στὸ σύζυγό της, μὰ ἀκόμη περισσότερο πιστὴ στὶς ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἠρνεῖτο νὰ ὑποταχθεῖ στοὺς μνηστῆρες τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας. Ἕλληνες ἦταν καὶ οἱ μνηστῆρες, ἀλλὰ παραβίαζαν τοὺς θείους καὶ ἀνθρωπίνους νόμους, ὅταν, μάλιστα, ὁ βασιλεὺς ἐλάμβανε ἀκόμη μέρος στὴν Πανελλήνια ἐκστρατεία δὲν εἶχαν κανέναν λόγο ἀμφισβητήσεως τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἄμετρη φιλοδοξία τους καὶ τὴν πασίδηλη κενοδοξία τους εἶχαν πιστέψει ὅτι θὰ κέρδιζαν τὰ πάντα καὶ τὰ ἔχασαν ὅλα. Στὴν ἀρχὴ τῶν ʺΠολιτικῶνʺ ὁ σταγειρίτης φιλόσοφος ἀναφέρεται στὴ φύση τοῦ πολίτου: ʺτῶν φύσει ἡ πόλις ἐστί, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον, καὶ ὁ ἄπολις διὰ φύσιν καὶ οὐ διὰ τύχην ἤτοι φαῦλός ἐστιν ἢ κρείττων ἢ ἄνθρωπος (ὥσπερ καὶ ὁ ὑφʹ Ὁμήρου λοιδορηθεὶς ʹἀφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιοςʹ, ἅμα γὰρ φύσει τοιοῦτος καὶ πολέμου ἐπιθυμητής)ʺ3. Δηλαδή, μᾶς λέει ὅτι ʺἡ πόλις ὑπάρχει φύσει, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὡς μέρος τῆς πόλεως, εἶναι φύσει ζῷον πολιτικόν, καὶ ὁ ἄπολις, ὁ ἐκτὸς τῆς πόλεως μὲ ὁποιαδήποτε μορφή, ἀπὸ τὴ φύση του καὶ ὄχι τυχαῖα εἶναι εἴτε φαῦλος εἴτε ὑπεράνθρωπος, παρὰ ἄνθρωπος (ὅπως ὁ λοιδορηθεὶς ἀπὸ τὸν Ὅμηρον, ʹἀφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιοςʹ, εἶναι ἀπὸ τὴ φύση του παρόμοιος, ἀλλὰ καὶ φιλοπόλεμος)ʺ. Οἱ μνηστῆρες ἦταν 3 Ἀριστοτέλους, ʺΠολιτικάʺ, βιβλ. Α, κεφ. α, παραγ. 9 10, (1253α3 7). 3

4 ἀπὸ τὴ φύση τους, χωρὶς θεσμούς, χωρὶς οἰκογένεια, ἀλλὰ καὶ προδίδοντες τὴ φράτρα τους, ἦταν καταδικασμένοι. Ὁ Ὅμηρος εἰς τὰς ʺλιτάςʺ, εἶναι σαφὴς μὲ τὰ λόγια τοῦ γηραιοῦ καὶ σοφοῦ Νέστωρος: ʺἀφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος, ὅς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντοςʺ. 4 Τὸ στίχο, ʺὅποιος τὸν ψυχρό ἐμφύλιο πόλεμο ἐρωτεύεταιʺ, ὁ φιλόσοφος τὸν ἀπαλύνει σὲ ʺπολέμου ἐπιθυμητήʺ ἦταν πολὺ αὐστηρὸς καὶ ἀκριβολόγος ὁ μέγας ποιητής. Ἡ σύγκρουση στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μεγάρου τῆς Ἰθάκης ἦταν μεταξὺ τῆς βασιλίσσης καὶ τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς πόλεως ἀπὸ τὴ μία πλευρά, καὶ τῶν σφετεριστῶν τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Πηνελόπη ἐκτελοῦσε πολιτικὸ ἔργο, ὅταν χαλοῦσε τὸ βράδυ τὸ χαλὶ ποὺ εἶχε ὑφάνει τὴν ἡμέρα προστάτευε τοὺς θεσμοὺς καὶ τὸν λαό της. Οἱ μνηστῆρες, ἄλλωστε, χαρακτηρίζονται ἀπʹ τὸν Ὅμηρο ʹἀγήνορεςʹ5, αὐθάδεις καὶ προκλητικοί καὶ ἦταν αὐθάδεις, ἐπειδὴ ἦταν ἀθέμιστοι καὶ ἀνέστιοι, παρʹ ὅλο ποὺ ἀνῆκαν στὴν ἴδια φράτρα μὲ τὴν Πηνελόπη. Ἡ Πηνελόπη, ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς, ἐκτελοῦσε ἔργον παραγωγικόν, ἄλλο ἂν καθυστεροῦσε τὴν παράδοσή του ἦταν ἔργον αὐτὸ ποὺ ἐκτελοῦσε, τοῦ ὁποίου τὸ τέλος, ἡ ὁλοκλήρωσή του γινόταν πάντοτε στὸ μέλλον, ἀνεξαρτήτως τῆς προσωπικῆς της πονηριᾶς καὶ τῆς συμβουλῆς τῆς μήτιος. Στὸ ἔργο της αὐτὸ δὲν ὑπῆρχε ταύτισις ἔργου καὶ τέλους σκοποῦ ἡ διαφορὰ αὐτὴ εἶναι καθοριστικὴ στὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἀντίληψη. Ἡ ὑπογράμμιση τῆς διαφορᾶς εἶναι ἐνδιαφέρουσα στὸν Ἀριστοτέλη, μὲ σαφέστερη ἀναφορά της στὰ ʺἨθικὰ Μεγάλαʺ, στὰ τελευταῖα κεφάλαια τοῦ Βʹ Βιβλίου, ὅπου πραγματεύεται τὴν ἔννοια τῆς φιλίας, ʺλέγω δʹ οἷον ἔστι μὲν ὧν τὸ αὐτὸ τέλος τε καὶ ἐνέργεια, καὶ οὐκ ἄλλο τι παρὰ τὴν ἐνέργειαν τέλος, οἷον τῷ αὐλητῇ ἡ αὐτὴ ἐνέργεια καὶ τέλος (τὸ γὰρ αὐλεῖν καὶ τέλος αὐτῷ ἐστι καὶ ἐνέργεια), ἀλλʹ οὐ τῇ οἰκοδομικῇ (καὶ γὰρ ἕτερον τέλος παρὰ τὴν ἐνέργειαν)ʺ. 6 Ὡς 4 Ὁμήρου, ʺἸλιάςʺ, Ι, 63 64, ʺλιταίʺ. 5 Τοῦ ἰδίου, ʺὈδύσσειαʺ, α, 144, ʺἈθηνᾶς παραίνεσις πρὸς Τηλέμαχονʺ. 6 Ἀριστοτέλους, ʺἨθικὰ Μεγάλαʺ, βιβλ. Β, κεφ. ιβ, παραγ. 3, (1211β27 32) 4

5 πρὸς τὴν ταύτιση τῆς ἐπιθυμίας πρὸς τὸν σκοπὸ καὶ τῆς ἐκπληρώσεώς της ἀναφέρει ʺλέγω λοιπόν ἀπὸ τὰς ἐλαχίστας φορὰς ποὺ χρησιμοποιεῖ πρῶτο πρόσωπο, πὼς εἶναι ἀπαραίτητο ὑπάρχειν ἡ ταύτιση τοῦ τέλους σκοποῦ μὲ τὴν ἐνέργεια, καὶ νὰ μὴν εἶναι κάποιο ἄλλο τὸ τέλος ἐκτὸς τῆς ἐνεργείας, ὅπως γίνεται μὲ τὸν αὐλητή, ὅπου εἶναι τὸ αὐτὸ ἡ ἐνέργεια καὶ τὸ τέλος (ἐπειδὴ τὸ αὐλεῖν εἶναι τὸ αὐτὸ ἡ ἐνέργεια καὶ τὸ τέλος), ἀλλὰ δὲν ἰσχύει αὐτὸ στὴν οἰκοδομική (καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἄλλο τὸ τέλος ἀπὸ τὴν ἐνέργεια)ʺ. Χαράσσει τὴ διαφορὰ μεταξὺ τῆς πολιτικῆς ἀντιλήψεως τῆς ἀμέσου δημοκρατίας, τῆς αὐτονομίας, καὶ ἐκείνης τῆς ἑτερονομίας, ὑπὸ τὰς διαφόρους μορφάς της. Ἐπιμένει στὴν ἑρμηνεία τῆς διαφορᾶς, ἐπειδὴ εἶχε ἀρχίσει ἡ παρακμὴ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας: ʺἐστὶν οὖν ἡ φιλία ἐνέργειά τις, οὐδὲν δέ ἐστιν ἄλλο τέλος παρὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ φιλεῖν, ἀλλὰ τοῦτο αὐτόʺ. 7 Δηλαδή, ʺεἶναι ἡ φιλία διοχέτευση ἐνεργείας, καὶ δὲν ὑπάρχει οὐδέν ἄλλο τέλος πέραν ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τοῦ φιλεῖν, ἀλλὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ἴδιαʺ. Ἡ ἀπόλυτη ταύτιση τῆς ἐνεργείας καὶ τοῦ τέλους, ὅπως καὶ στὸν ἔρωτα ἄλλωστε, σὲ ἐποχὴ αὐτονομίας, ἡ διαφορὰ ἔρωτος καὶ φιλεῖν εἶναι ἀνύπαρκτη. Ἡ Πηνελόπη, ὅταν παρέτεινε τὸ παραγωγικό της ἔργο ἐπʹ ἄπειρον, ἐστερεῖτο καὶ τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς φιλίας ἄλλος κόσμος ἦταν οἱ μνηστῆρες, ἄλλος ὀ δικός της. Ἕνα κοινὸ μόνον εἶχαν ἡ ἴδια μόνο προσωπικὰ καὶ ὄχι ὁ υἱός της Τηλέμαχος ἢ οἱ ὑπόλοιποι Ἰθακήσιοι, ὅτι δὲν ὑπῆρξε σὲ ἀμφοτέρους τους ταύτισις ἐνεργείας καὶ τέλους ἄλλὰ εἶχαν ἄλλο τέλος: Ἡ Πηνελόπη, τὴν προστασία τῶν θεσμῶν καὶ τῆς πατρογονικῆς ἑστίας, οἱ μνηστῆρες εἶχαν τὴν ἐλπίδα τῆς καταναλώσεως τῆς περιουσίας τοῦ βασιλέας καὶ τῆς συνουσίας, δηλαδὴ τοῦ βιασμοῦ τῆς βασιλίσσης ἦταν οἱ μνηστῆρες ʺἐρασταὶ παγεροῦ ἐμφυλίου πολέμουʺ. Ὁ μέγας ποιητὴς ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ, ὅτι, ὅποιος ἀρνεῖται τὴν ταύτιση ἐνεργείας καὶ τέλους εἶναι βίαιος, ἀνίκανος ἀπολαῦσαι τὸ προϊὸν τοῦ ἔργου του, τῆς παραγωγικῆς του διαδικασίας, τῆς ἐργασίας του: ʺὁ δὲ 7 Αὐτόθι, βιβλ. Β, κεφ. ιβ, παραγ. 4, (1211β31 33) 5

6 χρηματιστὴς βίαιός τίς ἐστιν, καὶ ὁ πλοῦτος δῆλον ὅτι οὐ τὸ ζητούμενον ἀγαθὸν χρήσιμον γὰρ καὶ ἄλλου χάρινʺ. 8 Στὰ πρῶτα κεφάλαια τοῦ πρώτου βιβλίου τῶν ʺἨθικῶν Νικομαχείωνʺ, ὁ φιλόσοφος περιγράφει τὴ φύση τοῦ χρηματιστοῦ, ἐμπόρου καὶ βιομηχάνου τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ κατʹ ἐξοχὴν κεφαλαιοκράτου: ʺὁ χρηματιστὴς λοιπὸν εἶναι κάποιος βίαιος, ἐπειδὴ εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὁ πλοῦτος δὲν εἶναι τὸ ζητούμενο ἀγαθό διότι εἶναι χρήσιμο ἀλλὰ χάριν ἄλλουʺ, τῆς εὐδαιμονίας. Στὴν πράξη, οἱ χρηματιστὲς ἀποτελοῦν συνέχεια τῶν μνηστήρων, κατὰ τὴν ἑλληνικὴ ἀντίληψη ζωῆς τῆς ἀμέσου δημοκρατίας. Στὰ ʺΠολιτικάʺ, γίνεται πιὸ συστηματικὴ ἐπεξήγηση τῆς ἀπολύτου προσηλώσεως πρὸς τὴν ἐργασία, τῆς πλήρους ὑποταγῆς στὴν παραγωγικὴ διαδικασία: ʺΒάναυσον δʹ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ τέχνην ταύτην καὶ μάθησιν ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν ψυχὴν ἢ τὴν διάνοιαν. Διὸ τάς τε τοιαύτας τέχνας ὅσαι τὸ σῶμα παρακευάζουσι χεῖρον διακεῖσθαι βαναύσους καλοῦμεν καὶ τὰς μισθαρνικὰς ἐργασίας ἄσχολον γὰρ ποιοῦσιν τὴν διάνοιαν καὶ ταπεινήνʺ. 9 ʺΒάναυσο ἔργο, καὶ τέχνη καὶ μάθηση, πρέπει νὰ θεωρεῖται ἐκεῖνο ποὺ καθιστᾶ, μὲ τὶς χρήσεις του (τὶς ἐνέργειές του) ἄχρηστα γιὰ τὴν ἀρετὴ τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχὴ τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴ σκέψη τους (τὸ πνεῦμα τους). Γιʹ αὐτὸ καὶ ὅλες αὐτὲς τὶς τέχνες, ὅσες φέρουν τὸ σῶμα σὲ χειρότερη κατάσταση, τὶς ὀνομάζουμε βάναυσες, ὅπως καὶ τὶς μισθωτικὲς ἐργασίες γιατὶ καθιστοῦν τὴ διάνοια (τὴ σκέψη) ἄσχολη καὶ ταπεινήʺ. Ἡ ἔμφαση δίδεται στὴ φράση, ʺἄσχολον γὰρ ποιοῦσιν τὴν διάνοιαν καὶ ταπεινήνʺ ἡ διάνοια εἶναι ἡ ἔκφραση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἐλεύθερη ἢ ἡ δουλική, ἢ ἡ ταπεινή. Τὸ πρόβλημα μὲ τὴ βάναυση ἐργασία, στὴν ὁποία περιλαμβάνεται καὶ ἡ μισθωτὴ ἐργασία, ἔγκειται στὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἀσκήσεώς της 8 Τοῦ ἰδίου, ʺἨθικὰ Νικομάχεια, βιβλ. Α, κεφ. α, παραγ. 8, (1096α6 8) 9 Τοῦ ἰδίου, ʺΠολιτικά, βιβλ. Η, κεφ. β, παραγ. 1, (1337β8 15). Καὶ Χρήστου Ζ. Καρανίκα, ʺὉ πολίτης καὶ ὁ παραγωγόςʺ, σελ , ἐκδόσεις, ʺΦιλόμυθοςʺ,

7 στὸ σῶμα, στὴν ψυχὴ καὶ στὴ διάνοια τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων ὁ ἄνθρωπος γινόταν ταπεινός, δουλικός, αὐτὸ ἐνοχλοῦσε περισσότερο τοὺς Ἕλληνες, καὶ μαζὶ μὲ τὴ δουλικότητά του γινόταν καὶ ἐπιθετικός, βίαιος. Ἡ ἄρση τῆς ταπεινῆς προδιαθέσεως γινόταν μόνο μὲ τὴν ἄσκηση τῆς ἐλευθέρας πολιτικῆς πρακτικῆς, ὅταν, φυσικά, ἡ βάναυσος ἐργασία δὲν ἀπορροφοῦσε ὅλο τὸ χρόνο καὶ τὴ διάθεση τοῦ ἀτόμου μὲ ἄλλα λόγια, ἡ παροδικὴ ἄσκηση τῆς βαναύσου ἐργασίας ἀντισταθμιζόταν ἀπʹ τὴν ἄμεση καὶ ἐνεργὸ συμμετοχὴ στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς πόλεως. Ὁ Σωκράτης ἦταν λιθοξόος, ἀσκοῦσε βάναυση ἐργασία, ὅπως καὶ ὁ Εὐριπίδης, οἱ στρατηγοὶ Ἀριστείδης, Κίμων στὰ νιάτα του, Δημοσθένης, Φορμίων καὶ ἄλλοι πολλοί, ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἦταν καὶ ἐνεργοὶ πολίτες ἡ συμμετοχή τους στὰ κοινὰ ἀντιστάθμιζε τὴν παραγωγική τους ἀπασχόληση. Ὁ Περικλῆς στὸν ʺἐπιτάφιόʺ του εἶναι σαφής: ʺἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια, καὶ ἑτέροις πρὸς ἔργα τετραμμένοις τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι μόνοι γὰρ τόν τε μηδέν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα ἀλλʹ ἀχρεῖον νομίζομενʺ. 10 Ὁ ἐπικήδειος τῶν νεκρῶν πολιτῶν μᾶς παρέχει καὶ τὸν πληρέστερο ὁρισμὸ τοῦ πολίτου, ὡς πρὸς τὶς οἰκονομικές του ἀνάγκες: ʺεἶναι φυσικὸ νὰ ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὶς οἰκογενειακές μας ἀνάγκες ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιμελούμεθα τὰ πολιτικά, καὶ νὰ στρεφόμαστε πρὸς ἄλλα ἔργα χωρὶς νὰ παραμελοῦμε τὰ πολιτικά εἴμαστε οἱ μόνοι οἱ ὁποῖοι ὅποιον δὲν μετέχει τῶν πολιτικῶν, δὲν τὸν θεωροῦμε ἀπράγμονα, φιλήσυχο ἀλλὰ ἀχρεῖοʺ. Δηλαδή, ὁ μέγας πολιτικὸς φιλόσοφος διακρίνει τοὺς συμπολίτες του σὲ τρεῖς κατηγορίες, στοὺς ἐνεργοὺς πολίτες, στοὺς ἀπράγμονες καὶ στοὺς ἀχρείους ὁ Ἀριστοτέλης προσθέτει ὅτι ὅποιος εἶναι ἀφιερωμένος μόνο στὴ βάναυση ἐργασία γίνεται ἀπʹ τὴ φύση του ἀχρεῖος, ἀποκτᾶ ἦθος δουλικό, ἡ διάνοιά του γίνεται ταπεινή καὶ ἄσχολη, χωρὶς σχολή, σχόλη. Στὴν ʺπολιτικῶν ἐπιμέλειαʺ τοῦ Περικλέους, προσθέτει ὁ φιλόσοφος. 10 Θουκυδδου, "Ξυγγραφ", βιβλ. β, κεφ. 40,2 7

8 Μεταφέροντες τὶς παρατηρήσεις στὴν ἐποχή μας καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ βιομηχανικὴ παραγωγικὴ διαδικασία, ἀπʹ τὸ ἐργοστάσιο ἕως τὴ μισθωτὴ ἐργασία, καθιστᾶ τὴ διάνοια ἄσχολη καὶ ταπεινή τὸ προέχον, στὴν ἄμεση δημοκρατία, εἶναι ἡ σχόλη, ἡ συμμετοχὴ στὰ κοινά, ἡ ζωὴ εἰς τὸ μέσον τῶν πραγμάτων σχόλη δὲν εἶναι ἡ ἀπομόνωση, ἡ ἀδράνεια, ἡ ἀποχὴ ἀπὸ κάθε δραστηριότητα, ἡ leisure, καὶ ἡ πολυτελὴς διαβίωση, ἀλλὰ ἡ καθημερινὴ καὶ ἐνεργὸς συμμετοχὴ στὴ ζωὴ τῆς πόλεως, ἀπὸ τὶς συζητήσεις καὶ τοὺς διαξιφισμοὺς στὴν ἀγορὰ ἕως τὴν παρουσία στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου, στὴ Βουλὴ καὶ στὰ ἄλλα ὄργανα τῆς πολιτείας, στὰ ὁποῖα ἡ ἀνάδειξη γινόταν κυρίως διὰ κλήρου. Ὁ ἀπράγμων θυμίζει τὴ σιωπηρὰ πλειοψηφία τῆς ἐποχῆς μας, ἡ ὁποία ἰσχυρίζεται ὅτι ἐκφράζεται τὶς τελευταῖες δεκαετίες μὲ τὶς δημοσκοπήσεις τῆς κοινῆς γνώμης ὁ ἀπράγμων παρακολουθεῖ ἀπὸ μακρυὰ τὴ σχόλη, ἀλλὰ δὲν συμμετέχει, ἀποφεύγει τὴν ἀνάληψη οἱασδήποτε εὐθύνης ἢ δράσεως. Ἀπʹ τὸν 20ο αἰῶνα ἡ ἐργασία ἔχει γίνει ὄχι μόνο τὸ κύριο μέσο γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἀναγκαίων γιὰ τὴ ζωή, γιὰ τὴν κατάκτηση μιᾶς θέσεως στὴν κοινωνία, ὑποστάσεως καὶ ἀναγνωρίσεως, ἀλλὰ ἐπίσης ὁ πρωταρχικὸς χῶρος ὅπου ἀσκεῖται ὁ ἀνταγωνισμὸς μεταξὺ τῶν ἀτόμων, τὸ κύριο μέσο τῆς ἐκφράσεως τῆς ἰδιαιτερότητός των, τὸ μέσο τῶν κοινωνικῶν σχέσεων καὶ τῆς προσωπικῆς ἀναδείξεως, ἕνας σκοπὸς ἀφʹ ἑαυτοῦ ἄλλος κόσμος, ἄλλος τρόπος ζωῆς δηλαδή, εἶναι ἡ θεοποίηση τῆς βαναύσου ἐργασίας, ἄρα καὶ ἡ ἀπόλυτη ὑποδούλωση στοὺς ὅρους κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς ποὺ θέτει, τουλάχιστον κατὰ τοὺς Ἔλληνες. Οἱ ἐπιπτώσεις στὸ ἦθος τοῦ ἀνθρώπου ἀπʹ τὴ βάναυση ἐργασία ἀπουσιάζουν στὴν προβληματικὴ τῆς ἐποχῆς μας. Μήπως αὐτὸ εἶναι τελικὰ τὸ ζητούμενο; Ἡ ἀπόσταση ἀπʹ τὴν ταύτιση τοῦ ἀτόμου μὲ τὴν ἐργασία του ἡ ἀτέρμων ἐργασία ἕως τὴν ἐνσωμάτωσή του μὲ τὸ ἦθος τοῦ ἀχρείου εἶναι ἐλαχίστη, ἢ μᾶλλον μηδαμινή ἡ ἀπόλυτη προσήλωση πρὸς τὴν ἀτέρμονα ἐργασία σημαίνει πλήρη καὶ 8

9 συνεχῆ ὑποταγὴ πρὸς τοὺς ὅρους ζωῆς ποὺ ἐπιβάλλει στὰ πλαίσια τῆς παραγωγικῆς διαδικασίας στὸ ἐργοστάσιο ἢ στὸ γραφεῖο, ἀλλὰ καὶ στὴν κοινωνικὴ ζωή εἶναι δύσκολο καὶ τὸ νὰ διανοηθεῖ κανεὶς ὅτι δύναται ζῆσαι ἐκτὸς τῆς βιομηχανικῆς λογικῆς. Ἡ προέκταση τῆς λογικῆς αὐτῆς βρίσκεται στὰ ναζιστικὰ στρατόπεδα, ʺἡ ἐργασία ἀπελευθερώνειʺ, ʺarbeit macht freiʺ, ὅπου ἐλεύθερος ἦταν ὁ ὑπόδουλος τῆς ἐθνικοσοσιαλιστικῆς λογικῆς τὸ ἀντίστοιχο συνάντησε ἡ ἀνθρωπότης μὲ τὸ σταχανοβισμό καὶ τὰ γκουλάγκ, καὶ ὅποιες ἄλλες παραλλαγὲς ἐμφανίσθηκαν τοὺς δύο τελευταίους αἰῶνες στὴν ʺπολιτισμένηʺ κοινωνία. Ἡ προσήλωση πρὸς τὸν αὐταρχικὸ ἡγέτη, οἱασδήποτε μορφῆς θρησκευτικῆς ἢ ἰδεολογικῆς, μὲ προέκταση στὴν προσωπολατρεία, χάραξε τὸν 20ο αἰῶνα τουλάχιστον, ἐπειδὴ μᾶς εἶναι καὶ τόσο πρόσφατος εἶναι ἡ γνήσια πρακτικὴ τῆς διαφορᾶς τοῦ ἔργου καὶ τοῦ σκοποῦ. Μὲ ἄλλα λόγια εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἀναστολῆς τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ τέλους στὸ μέλλον, τῆς ἀπολαύσεως τοῦ ἀγαθοῦ ἢ τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἡδονῆς στὸ ἀόριστο καὶ ἀδιαμόρωτο μέλλον ὁ ἐνεργὸς πολίτης, σὲ μεγάλο βαθμό, χάθηκε ἀπʹ τὸ προσκήνιο. Ὁ Ζεὺς ἦταν, ἀπὸ τὴν πλευρά του, ἀγκυλομήτης, ἐξέφραζε τὴν ἐλευθέρα σχέση του μὲ τοὺς πιστούς του, τὴν ἄνεσή τους ὅπως ἀναζητήσουν μόνοι τους τόν τρόπο καὶ τὸ χαρακτῆρα τῆς ἐπικοινωνίας μαζί του ἡ τελευταία ἐπιλογὴ ἀνῆκε πάντα στὸν ἄνθρωπο, ἀφοῦ γνώριζε τὶς διαθέσεις τοῦ θεοῦ του. Ὁ σκοπός, τὸ τέλος δὲν ἦταν προκαθορισμένα ἀπʹ τὸ θεό, ἀλλὰ τὸν ἐπέλεγε ὁ ἄνθρωπος, ὅπως συνέβαινε μὲ τοὺς χρησμοὺς τῶν μαντείων οἱ ὁποῖοι πάντοτε προσέφεραν περισσότερες ἀπὸ δύο ἐναλλακτικὲς λύσεις, κι ἄφηναν στὸν ἐρωτῶντα ἐπιλέξαι τὴν ʺκαλύτερηʺ οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι ἔκαναν τὴν ἐπιλογή τους κατὰ τὴ σχολή, τὴ σχόλη, συνήθως. Στὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν ἦταν ἡ σύνηθης τακτική, καὶ γιʹ αὐτὸ ἀποκαλοῦσαν τὸν Ἀπόλλωνα λοξία πάντα κάτι ἄλλο ἐννοοῦσε, τὸ ὁποῖο ἐλάχιστοι εἶχαν τὴν ἄνεση προβλέψαι αὐτὸ μὲ σαφήνεια ἦταν 9

10 τὰ πρῶτα βήματα τοῦ ἐλευθέρου πολίτου, τοῦ ἀναζητῶντος τὴν αὐτονομία του. Στὴ σχόλη εἶναι εὔκολη ὑπόθεση ἡ ἀναζήτηση τῶν ὅποιων ἐπιλογῶν προσφέρονται στὴ βιομηχανικὴ ἐποχή, ὅμως, τὸ τέλος εἶναι δεδομένο, τὸ κυνῆγι τοῦ πλούτου, τῆς παραγωγικότητος καὶ ἔχει δεσμεύσει ἀποκλειστικὰ τὴν ἀνθρώπινη δράση. Ὅλοι τους ἀναμένουν στὸ μέλλον τὴν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ τους, κάτι ποὺ σημαίνει τὴν ἀναβολὴ τῆς ἀπολαύσεως τοῦ ἀγαθοῦ γιὰ ἀργότερα, στὰ γεράματα, κατὰ τὸν καπιταλισμό, ἢ στὴν ἄλλη γενιά, κατὰ τὸν σοσιαλισμό ʺτὸ παρὰ τὴν ἐνέργειαν τέλοςʺ, μὲ τὴ συνεχῆ ἄσκησή του, ἐπιβάλλει τὸ ἦθος του σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, δηλαδὴ τοὺς μετατρέπει σὲ ἀχρείους, ὅπως ἦταν ἀκριβῶς οἱ μνηστῆρες, βίαιοι καὶ ἀνερωτικοί, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦσαν βιῶσαι τὸν ἔρωτα οὔτε ὡς ἔννοια τὸν γνώριζαν. Ἡ Πηνελόπη ἦταν ἐνεργὸς πολίτης, ὁ Τηλέμαχος ἐπίσης αὐτὸ διαμήνυσε ὁ ποιητὴς μὲ τὸν μύθο του, πολὺ πρὶν ἀπʹ τὶς μετέπειτα θεωρητικὲς προσεγγίσεις. Ἀλλὰ γνώριζε πρὸς ποίους ἀπευθυνόταν ὡς ῥαψῳδός πρὸς τοὺς πολίτες μὲ τοὺς ὁποίους συνομιλοῦσε αὐτὸ μετροῦσε στὴν ἐποχή του, αὐτὸ διερευνοῦσε ὁ Ἀριστοτέλης ἐπειδὴ σὲ αὐτὸν τὸν φιλόσοφο ἀναφερθήκαμεκαὶ ὁ Περικλῆς μὲ τὸν ζωντανό του λόγο πρὸς τοὺς συμπολίτες του. Τὸ ἀπέδειξαν, μήτηρ καὶ υἱός, μὲ ὅλα τὰ τεχνάσματα ποὺ χρησιμοποιοῦσαν μιμοῦνταν τὸν θεό τους Δίαν, τὸν ἀγκυλομήτην, ἢ καὶ τὸν λοξίαν Ἀπόλλωνα, ἐνῶ καὶ ἡ σοφὴ Ἀθηνᾶ δὲν τοὺς ἐγκατέλειψε οὔτε στιγμή. Ἡ ἀναφορὰ στὴν ἐποχή μας ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τὰ μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας, καὶ κυρίως ἡ τηλεόραση, ἔχουν κυριαρχήσει, ἐνῶ ἔχουν ἀπωλέσει τὸ χαρακτῆρα τῆς τετάρτης ἐξουσίας. Ἡ ἀπόλυτη κυριαρχία κάποιων ἰσχυρῶν παραγόντων, τὰ μετατρέπει σὲ ὀχυρὰ τοῦ δεσποτισμοῦ μὲ τὴ μορφὴ τῆς διαμορφώσεως τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τῆς κατακτήσεως τῶν ὑψηλοτέρων θέσεων ἐξουσίας εἶναι οἱ ἀχρεῖοι τῆς ἐποχῆς μας, μὲ τὴν κυνικὴ νοοτροπία οἱ περισσότεροι, ὅσο σὲ ἐλάχιστες περιπτώσεις στὴν ἱστορία. Ἡ 10

11 παρέμβασή τους στὴ διαμόρφωση τῆς κοινῆς γνώμης καταδεικνύει ὅτι ἀντιλαμβάνονται τὸν πολίτη ὡς ἀπράγμονα, ἐνῶ προβάλλουν καὶ διάφορα νομικίστικα προσχήματα ὡς πρὸς τὴν ἑρμηνεία τῶν συνταγματικῶν ἐλευθεριῶν. Τὸ ἄτομο, καὶ χωρὶς νὰ εἶναι, ἐμφανίζεται ἀνίσχυρο ἀπέναντί τους ὁπότε ὀχυρώνεται πίσω ἀπʹ τὴν ἀνωνυμία του, πιστεύον ὅτι, μέσα ἀπὸ τὴ λάθρα διαβίωσή του, θὰ ἔχει τὶς καλύτερες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀσφαλῆ ἐπιβίωσή του. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἀγνοεῖ, πὼς αὐτὸ τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἀνυπαρξία του, ἄρα τὸν καθιστᾶ εὔκολο θύμα τῶν ἐπιδιώξεων τῆς ὅποιας δεσποτικῆς ἐξουσίας. Χρῆστος Ζ. Καρανίκας, Ἀθῆναι, Ὀκτώβριος 2003 Ὑστερόγραφο: Ἡ δημοσίευση τῆς ἀναλύσεως γίνεται γιὰ λόγους συμβολῆς στὸν προβληματισμό μας, ἐπειδὴ ἡ ἑτερογένεια τοῦ κόσμου μας καὶ ἡ ἀνάδειξη τοῦ πολιτισμοῦ ὡς καθοριστικοῦ παράγοντος τῆς ἐποχῆς μας μᾶς ἐπαναφέρει στὴν ἑλληνικὴ σκέψη. Γιὰ ἄλλους προοριζόταν τὸ ἄρθρο, ἀλλὰ εἶχε κακὴ τύχη ἐλπίζουμε ἡ ἀναδίφηση στὴν ἑλληνικὴ μυθολογία, φιλοσοφία καὶ δρᾶμα, ὅτι θὰ μᾶς βοήθησει στὴ χειραφέτησή μας ἀπʹ τὶς ἰδεολογικὲς ἐξαρτήσεις τῆς βιομηχανικῆς λογικῆς. Χρῆστος Ζ. Καρανίκας, Δεκέμβριος,

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία

Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Ορθόδοξη Ποιμαντικὴ Ψυχολογία Συνοπτικὸ διάγραμμα τοῦ προβλήματος * Σύντομη Ιστορικὴ Ἀναδρομὴ α κ. Ιωάννου Κορναράκη Ομοτίμου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν «Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Ελλάδας, ἐδῶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου*

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Ὀρθοδοξία «Τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» καὶ Αἵρεσις Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Πρεσβυτέρου Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ κεστὸς ἱμὰς. («κ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ...»)

Ὁ κεστὸς ἱμὰς. («κ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ...») Ὁ κεστὸς ἱμὰς («κ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ...») Αἱ περιδιαβάσεις εἰς τὸν Ὅμηρον, αἱ παρεκβολαὶ κατὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Εὐστάθιον, εὐφραίνουν πάντοτε τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐμπλουτίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΜΑΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι46 Π.Χ. ΩΣ ΤΟ 1453 Μ.Χ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1965 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας 1/8 2014-09 Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας Nicolaus Cusanus: Η σοφία της αγνωσίας. Ο Θεός, ο κόσμος, ο άνθρωπος (μτφρ. Γ. αρδιώτης, εισ.-επιμ. Ν. Αυγελής Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 2). Θεσσαλονίκη: Σταμούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Εἰσαγωγή - Μετάφραση - Σημειώσεις. ΜΙΧ. Χ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1966 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Καταγωγὴ τοῦ Πλουτάρχου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης

ΑΝΑΜΕΣΑ σ ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ τοὺς ὕμνους τῆς μεγάλης Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Η Προσευχὴ τοῦ Ἁγίου Εφραὶμ τοῦ Σύρου * Η χριστιανικὴ ἀσκητικὴ εἶναι ἀγώνας ὄχι κατά, ἀλλὰ ὑπὲρ τοῦ σώματος. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 16 ο Ὀκτωβριος - Νοέμβριος - εκέμβριος Ἔτος 4 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Προίμιο...3 Ἡ ἐλπίδα τῆς Χριστουγεννιάτικης ἀπελπισίας Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀδαμαντίου Αὐγουστίδη...4 Ἐκ Φαναρίου... Ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ, ΜΕΛΟΣ, ΟΨΕΙΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ, ΜΕΛΟΣ, ΟΨΕΙΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Μ. ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΕΤΡΟ, ΜΕΛΟΣ, ΟΨΕΙΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ Σ κοπὸς τοῦ παρόντος μελετήματος εἶναι νὰ ὑποδείξει τὴ στενὴ σχέση ποὺ ἔχουν μὲ τὸ ποιητικὸ κείμενο ὄχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ 3. Θ Ε Μ Α Τ Α στ) ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Γενικὴ Εἰσήγησις εἰς Ἐπιστημονικὴν Ἡμερίδα Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ροδόπης ( Κομοτηνὴ 22.3.2006 ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κ.Π. Χαλβαδάκης 3. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Αννα Κοτρίκλα 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κ.Π. Χαλβαδάκης 3. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Αννα Κοτρίκλα 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κ.Π. Χαλβαδάκης 3 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Αννα Κοτρίκλα 6 ΧΙΟΣ ΩΡΑ Ω ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ Αντώνης Τσατσαρώνης 17 ΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ Βαγγέλης Μεννής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ ε) Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΒΡΙΣ Ἀνασκευὴ ἐνωρχηστρωμένης δι ὕβρεων ἀπαξιώσεως ἀπὸ ξένους τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐξ ἀφορμῆς τρεχούσης σοβαρᾶς δημοσιονομικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν... 1805 ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ;

Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ; Ἐφθάσαμεν εἰς τὸ κατάντημα νὰ ζητοῦμεν καὶ δεύτερον γάμον τῶν κληρικῶν! Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΑ ΑΤΙΜΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ; Αἱ προειδοποιήσεις τοῦ ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς ὅτι, ἐὰν

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; *

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι. Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Τὸ κομποσκοίνι Ιερὸ ἀντικείμενο ἢ μέσο ἐπίκλησης τοῦ Θεοῦ; * «Ποτὲ δὲν ἠσθάνθη τόσην εὐχαρίστησιν ἐκ τῆς προσευχῆς, ὅσην ἐκείνην τὴν νύκτα μαζύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα