Ὁ ἀγκυλομήτης Κρονίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ὁ ἀγκυλομήτης Κρονίδης"

Transcript

1 Ὁ ἀγκυλομήτης Κρονίδης Ὅταν ὁ Ὅμηρος ἀναφέρεται γιὰ πρώτη φορὰ στὰ πολιτικὰ συστήματα, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀποστολὴ ἀπὸ τὸν Δία τοῦ Ὀνείρου στὸν Ἀγαμέμνονα, κάτι θέλει νὰ διαμηνύσει ὁ Ζεύς, μετὰ ἀπὸ τὴν παράκληση τῆς μητέρας τοῦ Ἀχιλλέως Θέτιδος, ἔστειλε στὸν Ἀγαμέμνονα τὸν Ὄνειρο, συμβουλεύων αὐτὸν ὅπως ἐξαπολύσει ἐπίθεση, ἐπειδὴ ἦταν, ἔλεγε, κατάλληλη ἡ στιγμὴ γιὰ κατάληψη τῆς Τροίας ὁ ἀρχιστράτηγος ἀποφάσισε νὰ ἐμφανισθεῖ ὅτι ἐγκαταλείπει τὸν πόλεμο κι ὅτι ἐπιστρέφει στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ζήτησε ἀπʹ τοὺς ἄλλους βασιλεῖς νὰ μεταπείσουν τὸ στάτευμα. Ἡ περιδιάβαση στὸν Ὅμηρο, ὅσο ἑλκυστικὴ κι ἂν εἶναι μὲ τὶς περιπέτειες στὴν πορεία τοῦ πολέμου καὶ τὶς ἐπεμβάσεις τῶν θεῶν, μᾶς ὁδηγεῖ εἰς ἄλλας ἀτραπούς ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ ἀναφορὰ στὰ πολιτικὰ συστήματα, ἔστω καὶ ἂν δὲν χρησιμοποιεῖ τὴν ἴδια ὁρολογία ὁ ποιητής. Οἱ παρεμβάσεις τῶν ἄλλων βασιλέων ἦταν ὄχι καὶ τόσο πειστικές, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Ὀδυσσέως τὸν ὁποῖο συμβούλευσε ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ, ἀπεσταλμένη καὶ τῆς Ἥρας δὲν εἶχαν ὑποψιασθεῖ οἱ δύο θεὲς τὴν ἀπάτη τοῦ Διός, τὴν ἀποστολὴ τοῦ Ὀνείρου στὸν βασιλέα τῶν Μυκηνῶν. Ἦταν θεοί, ὄχι ὅμως καὶ παντογνῶστες, ἀλλὰ ἀνταπέδωσαν ἀργότερα τὰ ἴδια στὸν Δίαν, μὲ τὴν ἐρωτικὴ σύζευξή του μὲ τὴ γυναίκα του. Ὁ βασιλεὺς τῆς Ἰθάκης, μὲ τὴν Ἀθηνᾶ στὸ πλάι του, ἐπέμεινε στὴν παρέμβασή του καὶ ἀπείλησε κυρίως τὸν κακομούτσουνο καὶ χολερικὸ Θερσίτη, ὅπως τουλάχιστον ἐμφανίζεται: ʺοὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη εἷς κοίρανος ἔστω, εἷς βασιλεύς, ᾧ δῶκε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω, σκῆπτρον τʹ ἠδὲ θέμιστας, ἵνα σφίσι βουλεύησινʺ. 1 1 Ὁμήρου, ʺἸλιάς, Β, , ʺὄνειροςʺ, μὲ τὴν προσθήκη τοῦ στίχου 99, τῆς Ι, ʺλιταίʺ. Προτιμήθηκε ὁ τύπος ʺβουλεύησινʺ, ἀντὶ τοῦ ʺβουλεύησθαʺ, διὰ λόγους ἑρμηνείας στὸ κείμενο. 1

2 Οἱ περισσότεροι νεώτεροι ἀναλυτὲς ἔχουν μείνει στὸν πρῶτο στίχο, ʺοὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη, εἷς κοίρανος ἔστω, εἷς βασιλεύςʺ ἄρα ὁ Ὅμηρος καὶ οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου, ἐπειδὴ ἦταν τὰ λόγια τῆς Ἀθηνᾶς περισσότερο καὶ λιγώτερο τοῦ Ὀδυσσέως, εὐλογοῦν τὴ βασιλεία καὶ τὴν ἀπόλυτη μοναρχία ἴσως. Παρέβλεψαν, ὅμως, ὅλοι τους τοὺς δύο ἑπομένους στίχους. Ποιὸς ἐπιλέγει τὸν μοναδικὸ κοίρανο ἢ βασιλέα; ὁ υἱὸς τοῦ Κρόνου, τοῦ ἀγκυλομήτου, ἰδιότητα ποὺ εἶχε κληρονομήσει καὶ ὁ υἱός του δηλαδὴ ὁ ἀνάποδος καὶ ἔχων στρεβλὴν βουλήν, πανοῦργος, ἀπατηλός, καὶ ποικιλόφρων, κατὰ τὸ λεξικό, Ζεύς, μὲ τὶς ἀπρόβλεπτες καὶ ἀνεξήγητες ἀποφάσεις του ἄρα δὲν ἦταν κάτι ἁπλὸ οἱ ἐπιταγές του καὶ κυρίως προδιαγεγραμμένο, ὅπως μὲ τοὺς ἱεροὺς νόμους ἢ τὰς γραφάς, ʺᾧ δῶκε Κρόνου πάις ἀγκυλομήτεωʺ. Τοῦ παραδίδει τὸ σκῆπτρο καὶ τὸ συμβούλιο τῶν γερόντων, τῶν ἀρχόντων, ἵνα συναποφασίζουν, ʺσκῆπτρον τʹ ἠδὲ θἐμιστας, ἵνα σφίσι βουλεύησινʺ τὶς πρῶτες ἀρχὲς τῆς δημοκρατίας θέτει ὁ Ζεύς. Ἂς θυμηθοῦμε καὶ τὶς γενικὲς συνελεύσεις τῶν θεῶν... Ὁ Ἀριστοτέλης, ὅταν πραγματεύεται τοὺς θεσμοὺς τῆς δημοκρατίας, τοῦ δήμου, ἀναφέρεται στοὺς στίχους αὐτούς ἐπιμένει στὸν τρόπο λήψεως τῶν ἀποφάσεων στὸ δῆμο, στὴ δημοκρατία: ʺμόναρχος γὰρ ὁ δῆμος γίνεται σύνθετος εἷς ἐκ πολλῶν, οἱ γὰρ πολλοὶ κύριοί εἰσιν, οὐχ ὡς ἕκαστος ἀλλὰ πάντεςʺ. 2 Δηλαδή, ἡ ἑνιαία ἔκφραση στὴ δημοκρατία παρουσιάζεται ὡς ἀπόφαση μονάρχου, καὶ ὡς ἀποδεκτὴ ἀπόφαση ἀπὸ ὅλους, οἱ ὁποῖοι τὴν ἐφαρμόζουν, εἴτε τὴν ὑποστήριζαν εἴτε ὄχι κατὰ τὴ συζήτησή της στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου ἢ στὴ Βουλή γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ καὶ ἡ ἀπόφαση ἐκφράζει τὴ σύνθεση ὅλων τῶν ἀπόψεων, ʺεἶναι σύνθετος ὁ δῆμος ἕνας ἀπὸ πολλοὺς, οἱ ὁποῖοι πολλοὶ εἶναι κύριοι, ἐλεύθεροι καὶ αὐτόνομοι, ὄχι ὡς ἀτομικὴ ἐπιβολὴ τῆς ἀπόψεώς τους, ἀλλὰ ὡς ἑνιαία βούλησιςʺ, προσθέτων: ʺὍμηρος δὲ ποίαν λέγει οὐκ ἀγαθὸν εἶναι πολυκοιρανίην, πότερον ταύτην ἢ ὅταν πλείους ὦσιν οἱ ἄρχοντες ὡς ἕκαστος, ἄδηλονʺ. Δηλαδή, 2 Ἀριστοτέλους, ʺΠολιτικάʺ, βιβλ. Δ, κεφ. δ, παραγ. 4, (1292α11 15). 2

3 προσθέτει ὁ φιλόσοφος, ὅτι δὲν εἶναι σαφὴς ὁ Ὅμηρος στὸ τί ἐννοεῖ μὲ τὴ φράση, ʺοὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίηνʺ, πότε, ʺὅταν ἀναφέρεται στὴ βασιλεία, καὶ ἴσως τὴν ἀπόλυτη, ἢ ὅταν εἶναι πολλοὶ οἱ ἄρχοντες ὡς ἕκαστος, εἶναι ἄδηλονʺ ἑπομένως ἡ κρίση βρίσκεται στὸν τελευταῖο παρατιθέντα στίχο, ʺσκῆπτρον τʹ ἠδὲ θέμιστας ἵνα σφίσι βουλεύησινʺ. Ἡ ἀναφορὰ στὸν Ὅμηρο εἶναι συνήθης πρακτικὴ στὴν ἱστορία, ὅπως στὸ μύθο τῆς Πηνελόπης ἡ ἄντληση τῆς ἱστορίας τῆς βασιλίσσης τῆς Ἰθάκης ἀπὸ τὸν Ὅμηρο γιὰ τὴν κριτικὴ τῆς ἐποχῆς μας, ἀπὸ τὴ μυθολογία γενικώτερα, μᾶς παρέχει τὴν ἄνεση τῆς δημιουργικῆς ἐμπνεύσεως. Ὁ θεῖος ποιητὴς ἄνοιξε δρόμους γιὰ πολλὰ πράγματα ἡ βασίλισσα τῆς Ἰθάκης, πιστὴ στὸ σύζυγό της, μὰ ἀκόμη περισσότερο πιστὴ στὶς ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἠρνεῖτο νὰ ὑποταχθεῖ στοὺς μνηστῆρες τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας. Ἕλληνες ἦταν καὶ οἱ μνηστῆρες, ἀλλὰ παραβίαζαν τοὺς θείους καὶ ἀνθρωπίνους νόμους, ὅταν, μάλιστα, ὁ βασιλεὺς ἐλάμβανε ἀκόμη μέρος στὴν Πανελλήνια ἐκστρατεία δὲν εἶχαν κανέναν λόγο ἀμφισβητήσεως τῆς βασιλικῆς ἐξουσίας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἄμετρη φιλοδοξία τους καὶ τὴν πασίδηλη κενοδοξία τους εἶχαν πιστέψει ὅτι θὰ κέρδιζαν τὰ πάντα καὶ τὰ ἔχασαν ὅλα. Στὴν ἀρχὴ τῶν ʺΠολιτικῶνʺ ὁ σταγειρίτης φιλόσοφος ἀναφέρεται στὴ φύση τοῦ πολίτου: ʺτῶν φύσει ἡ πόλις ἐστί, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον, καὶ ὁ ἄπολις διὰ φύσιν καὶ οὐ διὰ τύχην ἤτοι φαῦλός ἐστιν ἢ κρείττων ἢ ἄνθρωπος (ὥσπερ καὶ ὁ ὑφʹ Ὁμήρου λοιδορηθεὶς ʹἀφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιοςʹ, ἅμα γὰρ φύσει τοιοῦτος καὶ πολέμου ἐπιθυμητής)ʺ3. Δηλαδή, μᾶς λέει ὅτι ʺἡ πόλις ὑπάρχει φύσει, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος, ὡς μέρος τῆς πόλεως, εἶναι φύσει ζῷον πολιτικόν, καὶ ὁ ἄπολις, ὁ ἐκτὸς τῆς πόλεως μὲ ὁποιαδήποτε μορφή, ἀπὸ τὴ φύση του καὶ ὄχι τυχαῖα εἶναι εἴτε φαῦλος εἴτε ὑπεράνθρωπος, παρὰ ἄνθρωπος (ὅπως ὁ λοιδορηθεὶς ἀπὸ τὸν Ὅμηρον, ʹἀφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιοςʹ, εἶναι ἀπὸ τὴ φύση του παρόμοιος, ἀλλὰ καὶ φιλοπόλεμος)ʺ. Οἱ μνηστῆρες ἦταν 3 Ἀριστοτέλους, ʺΠολιτικάʺ, βιβλ. Α, κεφ. α, παραγ. 9 10, (1253α3 7). 3

4 ἀπὸ τὴ φύση τους, χωρὶς θεσμούς, χωρὶς οἰκογένεια, ἀλλὰ καὶ προδίδοντες τὴ φράτρα τους, ἦταν καταδικασμένοι. Ὁ Ὅμηρος εἰς τὰς ʺλιτάςʺ, εἶναι σαφὴς μὲ τὰ λόγια τοῦ γηραιοῦ καὶ σοφοῦ Νέστωρος: ʺἀφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος, ὅς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντοςʺ. 4 Τὸ στίχο, ʺὅποιος τὸν ψυχρό ἐμφύλιο πόλεμο ἐρωτεύεταιʺ, ὁ φιλόσοφος τὸν ἀπαλύνει σὲ ʺπολέμου ἐπιθυμητήʺ ἦταν πολὺ αὐστηρὸς καὶ ἀκριβολόγος ὁ μέγας ποιητής. Ἡ σύγκρουση στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ μεγάρου τῆς Ἰθάκης ἦταν μεταξὺ τῆς βασιλίσσης καὶ τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς πόλεως ἀπὸ τὴ μία πλευρά, καὶ τῶν σφετεριστῶν τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ Πηνελόπη ἐκτελοῦσε πολιτικὸ ἔργο, ὅταν χαλοῦσε τὸ βράδυ τὸ χαλὶ ποὺ εἶχε ὑφάνει τὴν ἡμέρα προστάτευε τοὺς θεσμοὺς καὶ τὸν λαό της. Οἱ μνηστῆρες, ἄλλωστε, χαρακτηρίζονται ἀπʹ τὸν Ὅμηρο ʹἀγήνορεςʹ5, αὐθάδεις καὶ προκλητικοί καὶ ἦταν αὐθάδεις, ἐπειδὴ ἦταν ἀθέμιστοι καὶ ἀνέστιοι, παρʹ ὅλο ποὺ ἀνῆκαν στὴν ἴδια φράτρα μὲ τὴν Πηνελόπη. Ἡ Πηνελόπη, ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς, ἐκτελοῦσε ἔργον παραγωγικόν, ἄλλο ἂν καθυστεροῦσε τὴν παράδοσή του ἦταν ἔργον αὐτὸ ποὺ ἐκτελοῦσε, τοῦ ὁποίου τὸ τέλος, ἡ ὁλοκλήρωσή του γινόταν πάντοτε στὸ μέλλον, ἀνεξαρτήτως τῆς προσωπικῆς της πονηριᾶς καὶ τῆς συμβουλῆς τῆς μήτιος. Στὸ ἔργο της αὐτὸ δὲν ὑπῆρχε ταύτισις ἔργου καὶ τέλους σκοποῦ ἡ διαφορὰ αὐτὴ εἶναι καθοριστικὴ στὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ ἀντίληψη. Ἡ ὑπογράμμιση τῆς διαφορᾶς εἶναι ἐνδιαφέρουσα στὸν Ἀριστοτέλη, μὲ σαφέστερη ἀναφορά της στὰ ʺἨθικὰ Μεγάλαʺ, στὰ τελευταῖα κεφάλαια τοῦ Βʹ Βιβλίου, ὅπου πραγματεύεται τὴν ἔννοια τῆς φιλίας, ʺλέγω δʹ οἷον ἔστι μὲν ὧν τὸ αὐτὸ τέλος τε καὶ ἐνέργεια, καὶ οὐκ ἄλλο τι παρὰ τὴν ἐνέργειαν τέλος, οἷον τῷ αὐλητῇ ἡ αὐτὴ ἐνέργεια καὶ τέλος (τὸ γὰρ αὐλεῖν καὶ τέλος αὐτῷ ἐστι καὶ ἐνέργεια), ἀλλʹ οὐ τῇ οἰκοδομικῇ (καὶ γὰρ ἕτερον τέλος παρὰ τὴν ἐνέργειαν)ʺ. 6 Ὡς 4 Ὁμήρου, ʺἸλιάςʺ, Ι, 63 64, ʺλιταίʺ. 5 Τοῦ ἰδίου, ʺὈδύσσειαʺ, α, 144, ʺἈθηνᾶς παραίνεσις πρὸς Τηλέμαχονʺ. 6 Ἀριστοτέλους, ʺἨθικὰ Μεγάλαʺ, βιβλ. Β, κεφ. ιβ, παραγ. 3, (1211β27 32) 4

5 πρὸς τὴν ταύτιση τῆς ἐπιθυμίας πρὸς τὸν σκοπὸ καὶ τῆς ἐκπληρώσεώς της ἀναφέρει ʺλέγω λοιπόν ἀπὸ τὰς ἐλαχίστας φορὰς ποὺ χρησιμοποιεῖ πρῶτο πρόσωπο, πὼς εἶναι ἀπαραίτητο ὑπάρχειν ἡ ταύτιση τοῦ τέλους σκοποῦ μὲ τὴν ἐνέργεια, καὶ νὰ μὴν εἶναι κάποιο ἄλλο τὸ τέλος ἐκτὸς τῆς ἐνεργείας, ὅπως γίνεται μὲ τὸν αὐλητή, ὅπου εἶναι τὸ αὐτὸ ἡ ἐνέργεια καὶ τὸ τέλος (ἐπειδὴ τὸ αὐλεῖν εἶναι τὸ αὐτὸ ἡ ἐνέργεια καὶ τὸ τέλος), ἀλλὰ δὲν ἰσχύει αὐτὸ στὴν οἰκοδομική (καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἄλλο τὸ τέλος ἀπὸ τὴν ἐνέργεια)ʺ. Χαράσσει τὴ διαφορὰ μεταξὺ τῆς πολιτικῆς ἀντιλήψεως τῆς ἀμέσου δημοκρατίας, τῆς αὐτονομίας, καὶ ἐκείνης τῆς ἑτερονομίας, ὑπὸ τὰς διαφόρους μορφάς της. Ἐπιμένει στὴν ἑρμηνεία τῆς διαφορᾶς, ἐπειδὴ εἶχε ἀρχίσει ἡ παρακμὴ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας: ʺἐστὶν οὖν ἡ φιλία ἐνέργειά τις, οὐδὲν δέ ἐστιν ἄλλο τέλος παρὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ φιλεῖν, ἀλλὰ τοῦτο αὐτόʺ. 7 Δηλαδή, ʺεἶναι ἡ φιλία διοχέτευση ἐνεργείας, καὶ δὲν ὑπάρχει οὐδέν ἄλλο τέλος πέραν ἀπὸ τὴν ἐνέργεια τοῦ φιλεῖν, ἀλλὰ εἶναι αὐτὴ ἡ ἴδιαʺ. Ἡ ἀπόλυτη ταύτιση τῆς ἐνεργείας καὶ τοῦ τέλους, ὅπως καὶ στὸν ἔρωτα ἄλλωστε, σὲ ἐποχὴ αὐτονομίας, ἡ διαφορὰ ἔρωτος καὶ φιλεῖν εἶναι ἀνύπαρκτη. Ἡ Πηνελόπη, ὅταν παρέτεινε τὸ παραγωγικό της ἔργο ἐπʹ ἄπειρον, ἐστερεῖτο καὶ τοῦ ἔρωτος καὶ τῆς φιλίας ἄλλος κόσμος ἦταν οἱ μνηστῆρες, ἄλλος ὀ δικός της. Ἕνα κοινὸ μόνον εἶχαν ἡ ἴδια μόνο προσωπικὰ καὶ ὄχι ὁ υἱός της Τηλέμαχος ἢ οἱ ὑπόλοιποι Ἰθακήσιοι, ὅτι δὲν ὑπῆρξε σὲ ἀμφοτέρους τους ταύτισις ἐνεργείας καὶ τέλους ἄλλὰ εἶχαν ἄλλο τέλος: Ἡ Πηνελόπη, τὴν προστασία τῶν θεσμῶν καὶ τῆς πατρογονικῆς ἑστίας, οἱ μνηστῆρες εἶχαν τὴν ἐλπίδα τῆς καταναλώσεως τῆς περιουσίας τοῦ βασιλέας καὶ τῆς συνουσίας, δηλαδὴ τοῦ βιασμοῦ τῆς βασιλίσσης ἦταν οἱ μνηστῆρες ʺἐρασταὶ παγεροῦ ἐμφυλίου πολέμουʺ. Ὁ μέγας ποιητὴς ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ, ὅτι, ὅποιος ἀρνεῖται τὴν ταύτιση ἐνεργείας καὶ τέλους εἶναι βίαιος, ἀνίκανος ἀπολαῦσαι τὸ προϊὸν τοῦ ἔργου του, τῆς παραγωγικῆς του διαδικασίας, τῆς ἐργασίας του: ʺὁ δὲ 7 Αὐτόθι, βιβλ. Β, κεφ. ιβ, παραγ. 4, (1211β31 33) 5

6 χρηματιστὴς βίαιός τίς ἐστιν, καὶ ὁ πλοῦτος δῆλον ὅτι οὐ τὸ ζητούμενον ἀγαθὸν χρήσιμον γὰρ καὶ ἄλλου χάρινʺ. 8 Στὰ πρῶτα κεφάλαια τοῦ πρώτου βιβλίου τῶν ʺἨθικῶν Νικομαχείωνʺ, ὁ φιλόσοφος περιγράφει τὴ φύση τοῦ χρηματιστοῦ, ἐμπόρου καὶ βιομηχάνου τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ κατʹ ἐξοχὴν κεφαλαιοκράτου: ʺὁ χρηματιστὴς λοιπὸν εἶναι κάποιος βίαιος, ἐπειδὴ εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὁ πλοῦτος δὲν εἶναι τὸ ζητούμενο ἀγαθό διότι εἶναι χρήσιμο ἀλλὰ χάριν ἄλλουʺ, τῆς εὐδαιμονίας. Στὴν πράξη, οἱ χρηματιστὲς ἀποτελοῦν συνέχεια τῶν μνηστήρων, κατὰ τὴν ἑλληνικὴ ἀντίληψη ζωῆς τῆς ἀμέσου δημοκρατίας. Στὰ ʺΠολιτικάʺ, γίνεται πιὸ συστηματικὴ ἐπεξήγηση τῆς ἀπολύτου προσηλώσεως πρὸς τὴν ἐργασία, τῆς πλήρους ὑποταγῆς στὴν παραγωγικὴ διαδικασία: ʺΒάναυσον δʹ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ τέχνην ταύτην καὶ μάθησιν ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴν ψυχὴν ἢ τὴν διάνοιαν. Διὸ τάς τε τοιαύτας τέχνας ὅσαι τὸ σῶμα παρακευάζουσι χεῖρον διακεῖσθαι βαναύσους καλοῦμεν καὶ τὰς μισθαρνικὰς ἐργασίας ἄσχολον γὰρ ποιοῦσιν τὴν διάνοιαν καὶ ταπεινήνʺ. 9 ʺΒάναυσο ἔργο, καὶ τέχνη καὶ μάθηση, πρέπει νὰ θεωρεῖται ἐκεῖνο ποὺ καθιστᾶ, μὲ τὶς χρήσεις του (τὶς ἐνέργειές του) ἄχρηστα γιὰ τὴν ἀρετὴ τὸ σῶμα ἢ τὴν ψυχὴ τῶν ἐλευθέρων ἢ τὴ σκέψη τους (τὸ πνεῦμα τους). Γιʹ αὐτὸ καὶ ὅλες αὐτὲς τὶς τέχνες, ὅσες φέρουν τὸ σῶμα σὲ χειρότερη κατάσταση, τὶς ὀνομάζουμε βάναυσες, ὅπως καὶ τὶς μισθωτικὲς ἐργασίες γιατὶ καθιστοῦν τὴ διάνοια (τὴ σκέψη) ἄσχολη καὶ ταπεινήʺ. Ἡ ἔμφαση δίδεται στὴ φράση, ʺἄσχολον γὰρ ποιοῦσιν τὴν διάνοιαν καὶ ταπεινήνʺ ἡ διάνοια εἶναι ἡ ἔκφραση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἐλεύθερη ἢ ἡ δουλική, ἢ ἡ ταπεινή. Τὸ πρόβλημα μὲ τὴ βάναυση ἐργασία, στὴν ὁποία περιλαμβάνεται καὶ ἡ μισθωτὴ ἐργασία, ἔγκειται στὶς ἐπιπτώσεις τῆς ἀσκήσεώς της 8 Τοῦ ἰδίου, ʺἨθικὰ Νικομάχεια, βιβλ. Α, κεφ. α, παραγ. 8, (1096α6 8) 9 Τοῦ ἰδίου, ʺΠολιτικά, βιβλ. Η, κεφ. β, παραγ. 1, (1337β8 15). Καὶ Χρήστου Ζ. Καρανίκα, ʺὉ πολίτης καὶ ὁ παραγωγόςʺ, σελ , ἐκδόσεις, ʺΦιλόμυθοςʺ,

7 στὸ σῶμα, στὴν ψυχὴ καὶ στὴ διάνοια τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων ὁ ἄνθρωπος γινόταν ταπεινός, δουλικός, αὐτὸ ἐνοχλοῦσε περισσότερο τοὺς Ἕλληνες, καὶ μαζὶ μὲ τὴ δουλικότητά του γινόταν καὶ ἐπιθετικός, βίαιος. Ἡ ἄρση τῆς ταπεινῆς προδιαθέσεως γινόταν μόνο μὲ τὴν ἄσκηση τῆς ἐλευθέρας πολιτικῆς πρακτικῆς, ὅταν, φυσικά, ἡ βάναυσος ἐργασία δὲν ἀπορροφοῦσε ὅλο τὸ χρόνο καὶ τὴ διάθεση τοῦ ἀτόμου μὲ ἄλλα λόγια, ἡ παροδικὴ ἄσκηση τῆς βαναύσου ἐργασίας ἀντισταθμιζόταν ἀπʹ τὴν ἄμεση καὶ ἐνεργὸ συμμετοχὴ στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς πόλεως. Ὁ Σωκράτης ἦταν λιθοξόος, ἀσκοῦσε βάναυση ἐργασία, ὅπως καὶ ὁ Εὐριπίδης, οἱ στρατηγοὶ Ἀριστείδης, Κίμων στὰ νιάτα του, Δημοσθένης, Φορμίων καὶ ἄλλοι πολλοί, ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἦταν καὶ ἐνεργοὶ πολίτες ἡ συμμετοχή τους στὰ κοινὰ ἀντιστάθμιζε τὴν παραγωγική τους ἀπασχόληση. Ὁ Περικλῆς στὸν ʺἐπιτάφιόʺ του εἶναι σαφής: ʺἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια, καὶ ἑτέροις πρὸς ἔργα τετραμμένοις τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι μόνοι γὰρ τόν τε μηδέν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα ἀλλʹ ἀχρεῖον νομίζομενʺ. 10 Ὁ ἐπικήδειος τῶν νεκρῶν πολιτῶν μᾶς παρέχει καὶ τὸν πληρέστερο ὁρισμὸ τοῦ πολίτου, ὡς πρὸς τὶς οἰκονομικές του ἀνάγκες: ʺεἶναι φυσικὸ νὰ ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὶς οἰκογενειακές μας ἀνάγκες ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπιμελούμεθα τὰ πολιτικά, καὶ νὰ στρεφόμαστε πρὸς ἄλλα ἔργα χωρὶς νὰ παραμελοῦμε τὰ πολιτικά εἴμαστε οἱ μόνοι οἱ ὁποῖοι ὅποιον δὲν μετέχει τῶν πολιτικῶν, δὲν τὸν θεωροῦμε ἀπράγμονα, φιλήσυχο ἀλλὰ ἀχρεῖοʺ. Δηλαδή, ὁ μέγας πολιτικὸς φιλόσοφος διακρίνει τοὺς συμπολίτες του σὲ τρεῖς κατηγορίες, στοὺς ἐνεργοὺς πολίτες, στοὺς ἀπράγμονες καὶ στοὺς ἀχρείους ὁ Ἀριστοτέλης προσθέτει ὅτι ὅποιος εἶναι ἀφιερωμένος μόνο στὴ βάναυση ἐργασία γίνεται ἀπʹ τὴ φύση του ἀχρεῖος, ἀποκτᾶ ἦθος δουλικό, ἡ διάνοιά του γίνεται ταπεινή καὶ ἄσχολη, χωρὶς σχολή, σχόλη. Στὴν ʺπολιτικῶν ἐπιμέλειαʺ τοῦ Περικλέους, προσθέτει ὁ φιλόσοφος. 10 Θουκυδδου, "Ξυγγραφ", βιβλ. β, κεφ. 40,2 7

8 Μεταφέροντες τὶς παρατηρήσεις στὴν ἐποχή μας καταλήγουμε στὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ βιομηχανικὴ παραγωγικὴ διαδικασία, ἀπʹ τὸ ἐργοστάσιο ἕως τὴ μισθωτὴ ἐργασία, καθιστᾶ τὴ διάνοια ἄσχολη καὶ ταπεινή τὸ προέχον, στὴν ἄμεση δημοκρατία, εἶναι ἡ σχόλη, ἡ συμμετοχὴ στὰ κοινά, ἡ ζωὴ εἰς τὸ μέσον τῶν πραγμάτων σχόλη δὲν εἶναι ἡ ἀπομόνωση, ἡ ἀδράνεια, ἡ ἀποχὴ ἀπὸ κάθε δραστηριότητα, ἡ leisure, καὶ ἡ πολυτελὴς διαβίωση, ἀλλὰ ἡ καθημερινὴ καὶ ἐνεργὸς συμμετοχὴ στὴ ζωὴ τῆς πόλεως, ἀπὸ τὶς συζητήσεις καὶ τοὺς διαξιφισμοὺς στὴν ἀγορὰ ἕως τὴν παρουσία στὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου, στὴ Βουλὴ καὶ στὰ ἄλλα ὄργανα τῆς πολιτείας, στὰ ὁποῖα ἡ ἀνάδειξη γινόταν κυρίως διὰ κλήρου. Ὁ ἀπράγμων θυμίζει τὴ σιωπηρὰ πλειοψηφία τῆς ἐποχῆς μας, ἡ ὁποία ἰσχυρίζεται ὅτι ἐκφράζεται τὶς τελευταῖες δεκαετίες μὲ τὶς δημοσκοπήσεις τῆς κοινῆς γνώμης ὁ ἀπράγμων παρακολουθεῖ ἀπὸ μακρυὰ τὴ σχόλη, ἀλλὰ δὲν συμμετέχει, ἀποφεύγει τὴν ἀνάληψη οἱασδήποτε εὐθύνης ἢ δράσεως. Ἀπʹ τὸν 20ο αἰῶνα ἡ ἐργασία ἔχει γίνει ὄχι μόνο τὸ κύριο μέσο γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἀναγκαίων γιὰ τὴ ζωή, γιὰ τὴν κατάκτηση μιᾶς θέσεως στὴν κοινωνία, ὑποστάσεως καὶ ἀναγνωρίσεως, ἀλλὰ ἐπίσης ὁ πρωταρχικὸς χῶρος ὅπου ἀσκεῖται ὁ ἀνταγωνισμὸς μεταξὺ τῶν ἀτόμων, τὸ κύριο μέσο τῆς ἐκφράσεως τῆς ἰδιαιτερότητός των, τὸ μέσο τῶν κοινωνικῶν σχέσεων καὶ τῆς προσωπικῆς ἀναδείξεως, ἕνας σκοπὸς ἀφʹ ἑαυτοῦ ἄλλος κόσμος, ἄλλος τρόπος ζωῆς δηλαδή, εἶναι ἡ θεοποίηση τῆς βαναύσου ἐργασίας, ἄρα καὶ ἡ ἀπόλυτη ὑποδούλωση στοὺς ὅρους κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς ποὺ θέτει, τουλάχιστον κατὰ τοὺς Ἔλληνες. Οἱ ἐπιπτώσεις στὸ ἦθος τοῦ ἀνθρώπου ἀπʹ τὴ βάναυση ἐργασία ἀπουσιάζουν στὴν προβληματικὴ τῆς ἐποχῆς μας. Μήπως αὐτὸ εἶναι τελικὰ τὸ ζητούμενο; Ἡ ἀπόσταση ἀπʹ τὴν ταύτιση τοῦ ἀτόμου μὲ τὴν ἐργασία του ἡ ἀτέρμων ἐργασία ἕως τὴν ἐνσωμάτωσή του μὲ τὸ ἦθος τοῦ ἀχρείου εἶναι ἐλαχίστη, ἢ μᾶλλον μηδαμινή ἡ ἀπόλυτη προσήλωση πρὸς τὴν ἀτέρμονα ἐργασία σημαίνει πλήρη καὶ 8

9 συνεχῆ ὑποταγὴ πρὸς τοὺς ὅρους ζωῆς ποὺ ἐπιβάλλει στὰ πλαίσια τῆς παραγωγικῆς διαδικασίας στὸ ἐργοστάσιο ἢ στὸ γραφεῖο, ἀλλὰ καὶ στὴν κοινωνικὴ ζωή εἶναι δύσκολο καὶ τὸ νὰ διανοηθεῖ κανεὶς ὅτι δύναται ζῆσαι ἐκτὸς τῆς βιομηχανικῆς λογικῆς. Ἡ προέκταση τῆς λογικῆς αὐτῆς βρίσκεται στὰ ναζιστικὰ στρατόπεδα, ʺἡ ἐργασία ἀπελευθερώνειʺ, ʺarbeit macht freiʺ, ὅπου ἐλεύθερος ἦταν ὁ ὑπόδουλος τῆς ἐθνικοσοσιαλιστικῆς λογικῆς τὸ ἀντίστοιχο συνάντησε ἡ ἀνθρωπότης μὲ τὸ σταχανοβισμό καὶ τὰ γκουλάγκ, καὶ ὅποιες ἄλλες παραλλαγὲς ἐμφανίσθηκαν τοὺς δύο τελευταίους αἰῶνες στὴν ʺπολιτισμένηʺ κοινωνία. Ἡ προσήλωση πρὸς τὸν αὐταρχικὸ ἡγέτη, οἱασδήποτε μορφῆς θρησκευτικῆς ἢ ἰδεολογικῆς, μὲ προέκταση στὴν προσωπολατρεία, χάραξε τὸν 20ο αἰῶνα τουλάχιστον, ἐπειδὴ μᾶς εἶναι καὶ τόσο πρόσφατος εἶναι ἡ γνήσια πρακτικὴ τῆς διαφορᾶς τοῦ ἔργου καὶ τοῦ σκοποῦ. Μὲ ἄλλα λόγια εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῆς ἐκτελέσεως τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἀναστολῆς τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ τέλους στὸ μέλλον, τῆς ἀπολαύσεως τοῦ ἀγαθοῦ ἢ τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς ἡδονῆς στὸ ἀόριστο καὶ ἀδιαμόρωτο μέλλον ὁ ἐνεργὸς πολίτης, σὲ μεγάλο βαθμό, χάθηκε ἀπʹ τὸ προσκήνιο. Ὁ Ζεὺς ἦταν, ἀπὸ τὴν πλευρά του, ἀγκυλομήτης, ἐξέφραζε τὴν ἐλευθέρα σχέση του μὲ τοὺς πιστούς του, τὴν ἄνεσή τους ὅπως ἀναζητήσουν μόνοι τους τόν τρόπο καὶ τὸ χαρακτῆρα τῆς ἐπικοινωνίας μαζί του ἡ τελευταία ἐπιλογὴ ἀνῆκε πάντα στὸν ἄνθρωπο, ἀφοῦ γνώριζε τὶς διαθέσεις τοῦ θεοῦ του. Ὁ σκοπός, τὸ τέλος δὲν ἦταν προκαθορισμένα ἀπʹ τὸ θεό, ἀλλὰ τὸν ἐπέλεγε ὁ ἄνθρωπος, ὅπως συνέβαινε μὲ τοὺς χρησμοὺς τῶν μαντείων οἱ ὁποῖοι πάντοτε προσέφεραν περισσότερες ἀπὸ δύο ἐναλλακτικὲς λύσεις, κι ἄφηναν στὸν ἐρωτῶντα ἐπιλέξαι τὴν ʺκαλύτερηʺ οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι ἔκαναν τὴν ἐπιλογή τους κατὰ τὴ σχολή, τὴ σχόλη, συνήθως. Στὸ μαντεῖο τῶν Δελφῶν ἦταν ἡ σύνηθης τακτική, καὶ γιʹ αὐτὸ ἀποκαλοῦσαν τὸν Ἀπόλλωνα λοξία πάντα κάτι ἄλλο ἐννοοῦσε, τὸ ὁποῖο ἐλάχιστοι εἶχαν τὴν ἄνεση προβλέψαι αὐτὸ μὲ σαφήνεια ἦταν 9

10 τὰ πρῶτα βήματα τοῦ ἐλευθέρου πολίτου, τοῦ ἀναζητῶντος τὴν αὐτονομία του. Στὴ σχόλη εἶναι εὔκολη ὑπόθεση ἡ ἀναζήτηση τῶν ὅποιων ἐπιλογῶν προσφέρονται στὴ βιομηχανικὴ ἐποχή, ὅμως, τὸ τέλος εἶναι δεδομένο, τὸ κυνῆγι τοῦ πλούτου, τῆς παραγωγικότητος καὶ ἔχει δεσμεύσει ἀποκλειστικὰ τὴν ἀνθρώπινη δράση. Ὅλοι τους ἀναμένουν στὸ μέλλον τὴν ἐκπλήρωση τοῦ σκοποῦ τους, κάτι ποὺ σημαίνει τὴν ἀναβολὴ τῆς ἀπολαύσεως τοῦ ἀγαθοῦ γιὰ ἀργότερα, στὰ γεράματα, κατὰ τὸν καπιταλισμό, ἢ στὴν ἄλλη γενιά, κατὰ τὸν σοσιαλισμό ʺτὸ παρὰ τὴν ἐνέργειαν τέλοςʺ, μὲ τὴ συνεχῆ ἄσκησή του, ἐπιβάλλει τὸ ἦθος του σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, δηλαδὴ τοὺς μετατρέπει σὲ ἀχρείους, ὅπως ἦταν ἀκριβῶς οἱ μνηστῆρες, βίαιοι καὶ ἀνερωτικοί, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦσαν βιῶσαι τὸν ἔρωτα οὔτε ὡς ἔννοια τὸν γνώριζαν. Ἡ Πηνελόπη ἦταν ἐνεργὸς πολίτης, ὁ Τηλέμαχος ἐπίσης αὐτὸ διαμήνυσε ὁ ποιητὴς μὲ τὸν μύθο του, πολὺ πρὶν ἀπʹ τὶς μετέπειτα θεωρητικὲς προσεγγίσεις. Ἀλλὰ γνώριζε πρὸς ποίους ἀπευθυνόταν ὡς ῥαψῳδός πρὸς τοὺς πολίτες μὲ τοὺς ὁποίους συνομιλοῦσε αὐτὸ μετροῦσε στὴν ἐποχή του, αὐτὸ διερευνοῦσε ὁ Ἀριστοτέλης ἐπειδὴ σὲ αὐτὸν τὸν φιλόσοφο ἀναφερθήκαμεκαὶ ὁ Περικλῆς μὲ τὸν ζωντανό του λόγο πρὸς τοὺς συμπολίτες του. Τὸ ἀπέδειξαν, μήτηρ καὶ υἱός, μὲ ὅλα τὰ τεχνάσματα ποὺ χρησιμοποιοῦσαν μιμοῦνταν τὸν θεό τους Δίαν, τὸν ἀγκυλομήτην, ἢ καὶ τὸν λοξίαν Ἀπόλλωνα, ἐνῶ καὶ ἡ σοφὴ Ἀθηνᾶ δὲν τοὺς ἐγκατέλειψε οὔτε στιγμή. Ἡ ἀναφορὰ στὴν ἐποχή μας ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τὰ μέσα μαζικῆς ἐπικοινωνίας, καὶ κυρίως ἡ τηλεόραση, ἔχουν κυριαρχήσει, ἐνῶ ἔχουν ἀπωλέσει τὸ χαρακτῆρα τῆς τετάρτης ἐξουσίας. Ἡ ἀπόλυτη κυριαρχία κάποιων ἰσχυρῶν παραγόντων, τὰ μετατρέπει σὲ ὀχυρὰ τοῦ δεσποτισμοῦ μὲ τὴ μορφὴ τῆς διαμορφώσεως τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τῆς κατακτήσεως τῶν ὑψηλοτέρων θέσεων ἐξουσίας εἶναι οἱ ἀχρεῖοι τῆς ἐποχῆς μας, μὲ τὴν κυνικὴ νοοτροπία οἱ περισσότεροι, ὅσο σὲ ἐλάχιστες περιπτώσεις στὴν ἱστορία. Ἡ 10

11 παρέμβασή τους στὴ διαμόρφωση τῆς κοινῆς γνώμης καταδεικνύει ὅτι ἀντιλαμβάνονται τὸν πολίτη ὡς ἀπράγμονα, ἐνῶ προβάλλουν καὶ διάφορα νομικίστικα προσχήματα ὡς πρὸς τὴν ἑρμηνεία τῶν συνταγματικῶν ἐλευθεριῶν. Τὸ ἄτομο, καὶ χωρὶς νὰ εἶναι, ἐμφανίζεται ἀνίσχυρο ἀπέναντί τους ὁπότε ὀχυρώνεται πίσω ἀπʹ τὴν ἀνωνυμία του, πιστεύον ὅτι, μέσα ἀπὸ τὴ λάθρα διαβίωσή του, θὰ ἔχει τὶς καλύτερες προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἀσφαλῆ ἐπιβίωσή του. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι ἀγνοεῖ, πὼς αὐτὸ τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἀνυπαρξία του, ἄρα τὸν καθιστᾶ εὔκολο θύμα τῶν ἐπιδιώξεων τῆς ὅποιας δεσποτικῆς ἐξουσίας. Χρῆστος Ζ. Καρανίκας, Ἀθῆναι, Ὀκτώβριος 2003 Ὑστερόγραφο: Ἡ δημοσίευση τῆς ἀναλύσεως γίνεται γιὰ λόγους συμβολῆς στὸν προβληματισμό μας, ἐπειδὴ ἡ ἑτερογένεια τοῦ κόσμου μας καὶ ἡ ἀνάδειξη τοῦ πολιτισμοῦ ὡς καθοριστικοῦ παράγοντος τῆς ἐποχῆς μας μᾶς ἐπαναφέρει στὴν ἑλληνικὴ σκέψη. Γιὰ ἄλλους προοριζόταν τὸ ἄρθρο, ἀλλὰ εἶχε κακὴ τύχη ἐλπίζουμε ἡ ἀναδίφηση στὴν ἑλληνικὴ μυθολογία, φιλοσοφία καὶ δρᾶμα, ὅτι θὰ μᾶς βοήθησει στὴ χειραφέτησή μας ἀπʹ τὶς ἰδεολογικὲς ἐξαρτήσεις τῆς βιομηχανικῆς λογικῆς. Χρῆστος Ζ. Καρανίκας, Δεκέμβριος,

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ κεστὸς ἱμὰς. («κ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ...»)

Ὁ κεστὸς ἱμὰς. («κ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ...») Ὁ κεστὸς ἱμὰς («κ ἐπάρουρος ἐὼν θητευέμεν ἄλλῳ...») Αἱ περιδιαβάσεις εἰς τὸν Ὅμηρον, αἱ παρεκβολαὶ κατὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Εὐστάθιον, εὐφραίνουν πάντοτε τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐμπλουτίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΠΛΑΤΩΝ (428 348 π.χ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36

1. ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β 36 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου*

Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Ὀρθοδοξία «Τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;» καὶ Αἵρεσις Ἔκθεση πλανῶν καὶ σφαλμάτων σὲ σχέση μὲ τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Δημοσθένη Λιακοπούλου* Πρεσβυτέρου Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ

η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ 171 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ μἀριἀνοὐ δ. κἀρἀση Ἕνας ἀπὸ τοὺς λάτρεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ Nietzsche, λέει στὴν Γέννηση τῆς τραγωδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Οἱ παλιοὶ φίλοι τὰ λεγαν, ὅπως κάθε βράδυ σχεδὸν ἀπ τὰ φοιτητικά τους χρόνια, καὶ τώρα στὴ σύνταξη, δὲν ἄλλαξαν τὶς συνήθειές τους, ἀλλὰ τὶς τελευταῖες μέρες ἦταν πιὸ ἀνήσυχοι πολλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13

Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές. Tuesday, March 5, 13 Αποστολικοί Πατέρες και Απολογητές Το πλήρωμα του χρόνου Συνάντηση Ιουδαϊκού κόσμου με ελληνισμό. Μετάφραση των εβδομήκοντα, Φίλωνας μέσω της αλληγορίας. Η ελληνική φιλοσοφία έδωσε την έννοια της θεωρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΜΑΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ Ι46 Π.Χ. ΩΣ ΤΟ 1453 Μ.Χ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1965 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα

Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα Μέρος Β Στὴν Ἐποχὴ τῶν Ψευδοθεραπειῶν: «Θεραπεία Ἀγγέλων»* Ελένης Ανδρουλάκη 1. Προλογίζοντας Τὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τολμηρὸ καὶ ταυτόχρονα ἐπικίνδυνα ἀποκαλυπτικό. Δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 * Ξαναδιαβάζοντας τὰ Πολιτικὰ τοῦ Ἀριστοτέλη

ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 * Ξαναδιαβάζοντας τὰ Πολιτικὰ τοῦ Ἀριστοτέλη ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 * Ξαναδιαβάζοντας τὰ Πολιτικὰ τοῦ Ἀριστοτέλη Ὁμιλία στὴν αἴθουσα Διαλέξεων τῆς Ε.Μ.Σ., τὴν Τετάρτη 10 Ἀπριλίου 2013. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παρέμβασις τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς

Ἡ παρέμβασις τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς Ἡ παρέμβασις τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς καὶ ὁ Μουσηγέτης Ἀπόλλων Ἡ αἴσθηση στὸν καθένα μας, τὸ ἂν κάτι ἀλλάζει γύρω μας ἢ ὄχι, καθορίζει καὶ τὴν στάση του ἀπέναντι στὴν μεταβατικότητα ἢ μὴ μιᾶς ἐποχῆς ἀπ τὴν αἴσθησή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Πλάτων, «Πρωταγόρας» Κείμενο «Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 105 Η ΦΕΤΙΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Φετιχισµὸς καὶ φετιχισµός, φετιχισµὸς καὶ πραγµοποίηση Ἡ λέξη «φετὶχ» σηµαίνει ξόανο. Εἶναι µιὰ ἀπεικόνιση τοῦ θείου στὴν ὁποία ἀποδίδω µέρος τῶν ἰδιοτήτων του, ὅπως

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν

Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13. Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψυχανάλυση, Πολιτισμὸς καὶ κοινωνικὲς ἐπιστῆμες 13 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Πρὸς μία ψυχαναλυτικὴ ἐπιστημολογία τῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν I. Ψυχανάλυση καὶ ἐπιστῆμες τοῦ πολιτισμοῦ Ἡ ψυχανάλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως ούτε αντίθετα προς τη φύση μας, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό.

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Λεβάντες (216x166 ἑκ.) 1956, λάδι. Συνομιλία τοῦ Φοίβου Ἰ. Πιομπίνου μὲ τὸν Θεόδωρο Στάμο, τὸν ἕλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ UΜΕΡΟΣ Β 5. ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Μ. Μ. Ε. γ) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΘΛΙΟΤΗΣ Διάψευσις νοσηρῶς κακοήθους δημοσιεύματος Δύο ἐπιστολαὶ (30ῆς καὶ 31ης Ἰανουαρίου 2007) πρὸς τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης. (β) Η απόλυτη υπεραξία. Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Ημέρα 4 η (α) Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης (β) Η απόλυτη υπεραξία Αγορά και πώληση της εργασιακής δύναμης Στο κεφάλαιο για την αγορά και την πώληση της εργατικής δύναμης (ελληνική έκδοση: τόμος

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ

ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ ΚΛΙΜΑΞ ΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ «ΠΛΑΚΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ» ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΑ τὸν ὁποῖον ἀπέστειλε εἰς τὸν ἀββᾶν Ἰωάννην, καθηγούμενον τῆς Ῥαϊθοῦ. Εἶναι διηρημένος εἰς τριάκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος

Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος 1 Κυριακὴ 11.00, Ἡμερίδα γιὰ τὴν Εὐθανασία Πολιτιστικὸ Κέντρο Ἀρχάγγελος Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου Εὐθανασία. Εἰσαγωγὴ στὴν προβληματικὴ τοῦ θέματος Ἡ σημερινὴ Ἡμερίδα ἐγκαινιάζει τὶς δραστηριότητες τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους για τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με κορυφαίο επιτελείο

Διαβάστε περισσότερα

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας 1/8 2014-09 Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας Nicolaus Cusanus: Η σοφία της αγνωσίας. Ο Θεός, ο κόσμος, ο άνθρωπος (μτφρ. Γ. αρδιώτης, εισ.-επιμ. Ν. Αυγελής Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 2). Θεσσαλονίκη: Σταμούλης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Α 3. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ι) ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΘΗΤΕΙΑΣ ΨΕΥΔΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ Ἐπιστολαὶ 16 ης καὶ 17 ης Σεπτεμβρίου 2004 πρὸς τὰς ἐφημερίδας, ἀντιστοίχως, «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα