H KTHTOPIKH ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H KTHTOPIKH ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ"

Transcript

1 H KTHTOPIKH ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο μονόχωρος ναός των Αγιων Αναργύρων βρίσκεται σε ύψωμα, δεξιά του δρόμου που ενώνει τον σύγχρονο οικισμό των Σερβίων με το βυζαντινό κάστρο 1. Η προβληματική, εξαιτίας της φθοράς στο σημείο της χρονολογίας, επιγραφή βρίσκεται επάνω από την πύλη εισόδου, στο δυτικό άκρο του νότιου τοίχου 2. Το κείμενο της επιγραφής σε πέντε σειρές, με κεφαλαία γράμματα και σωστή ορθογραφία έχει ως εξής (Εικ. 1,2): +ÄNI<TOPiC&H Ό веюс K(AÌ) ПШСЕПТОС NAOC ΟΥΤος TÓNArÌa)NK(AÌ) ΘΑΎΜΑΎΟΎΡΓΟΝΆΝΑΡΓύΡα)ΝΚΟ ΜΑ K(AÌ) ΑΑΜΙΑνοϋ K(AÌ) APXÏEPATEYONTOC ΓΕΡΟΝΤΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΔΙΑ CYN APOMHC K(AÌ) ΈξΟΑΟΎΤΟΝ ΌΡΘΟΑΟξωΝΧΡΙΦΙΑΝΟν ΕΝΕΤΕΙΖΙΗ... (Ψή ')0Υ:- (ч-άνιστορίσθη ό θειος και πάνσεπτος ναός ούτος/ των αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού/ καί άρχιερατεύοντος Γερόντιου του θεοφιλέστατου δια συν/δρομής και εξόδου των ορθοδόξων χριστιανών/ εν ετει ZIH... στου ή ίου) Λ-Άνιστορίσθη... Δαμιανού: Η επιγραφή αναφέρεται μόνο στην ιστόρηση του ναού και όχι στην ανέγερση του και ακολουθεί η αφιέρωση του στους αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό. Η προσωνυμία «θαυματουργοί» είναι μια από τις πολλές που αποδίδονται στους αγίους-ιατρούς 3, 1. Η δημοσίευση του ναού έχει γίνει από τον Α. Ξυγγόπουλο και είναι η μοναδική συνολική για το μνημείο μέχρι σήμερα, βλ. Α. Ξυγγόπουλος, Τα μνημεία των Σερβίων, 'Αθήναι 1957, σσ Για το βυζαντινό κάστρο των Σερβίων, βλ. Δ. Ευγενίδου, «Τα βυζαντινά μνημεία των Σερβίων», Πρακτικά Α' Πανσερβιωτικού Συνεδρίου για την ανάπτυξη της περιοχής, Σερβία 6-8 Οκτωβρίου 1995, Σερβία 1997, σσ Για τον οικισμό των Σερβίων και την ιστορία του βλ. Α. Τσαρμανίδης, Συμβολή στην ιστορία της επαρχίας Σερβίων, τ. Α( ), Σερβία Η επιγραφή έχει δημοσιευθεί από τον Ξυγγόπουλο, ό.π., σ. 106, πίν Αναφέρονται τρία ζεύγη αγίων Αναργύρων με τα ίδια ονόματα, βλ. σχετικά με την ιδιότητα τους και την εικονογραφία τους Η. Skrobucha, Kosmas und Damian, Recklinghausen 1965* W. Artelt, «Kosmas und Damian», LCI (Lexicon der Christlichen Ikonographie) 1, στ

2 50 Ιωάννης Π. Χουλιάρας όπως επίσης και «ιαματικοί» 4 ή «αρχίατροι» 5. Ο σταυρός στην αρχή της επιγραφής, τα δύο αρχικά γράμματα της λέξης άνιστορίσθη και το αρχικό γράμμα της λέξης θειος δεν σώζονται σήμερα, αλλά είναι ευδιάκριτα στη φωτογραφία που δημοσιεύει ο Α. Ξυγγόπουλος (Εικ. 2). Kai άρχιερατενοντος Γερόντιου τον θεοφιλέστατου: Ο Γερόντιος ήταν επίσκοπος Σερβίων την περίοδο διακόσμησης του ναού και ως επίσκοπος προσφωνείται θεοφιλέστατος 6. Για τον Γερόντιο δεν διαθέτουμε άλλη πηγή που να αναφέρεται στη διάρκεια της αρχιερατείας του και κατά συνέπεια η επιγραφή αποτελεί τη μόνη μέχρι τώρα γνωστή ιστορική γραπτή μαρτυρία για την ύπαρξη του και την τοποθέτηση του χρονικά στον κατάλογο των ε πισκόπων Σερβίων 7. Η επισκοπή Σερβίων 8 αναφέρεται ήδη στις αρχές του 10ου αι., και πιθανώς από τα τέλη του 9ου 9. Από την εποχή αυτή υπάγεται σχεδόν πάντα, με μικρές διακοπές, στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης 10. Η αύ- 4. Ως «ιαματικοί» αναγράφονται στη μονή Αγίων Αναργύρων Λακωνίας (1621), βλ. Ξ. Προεστάκη, Ο Δημήτριος Κακαβάς και η ζωγραφική τον Ιερού στο καθολικό της μονής της Παναγίας στη Μαλεσίνα. Συμβολή στη μελέτη τον έργον των ζωγράφων Κακαβά (Θεοοοσίον, Μαρίνον, Δημητρίον και Θεοδονλον), (αδημ. διδακτ. διατρ.), Αθήνα-Ιωάννινα 2003, σ. 48, πίν Ως «αρχίατροι» αναφέρονται στον ναό των Αγίων Αναργύρων στο Αγιονόρι Κορινθίας (1325/26), βλ. Ν. Δρανδάκης - Β. Κατσαρός, «Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία Αγιονορίου», Ιστορικογεωγραφικά 2 (1988) 245, πίν Βλ. σχετικά Α. Δ. Παπαδάκης, Ορθόδοξη ιστορία και δογματική, Ιωνία Θεσσαλονίκης 2001, σ Για τους καταλόγους των επισκόπων Σερβίων, βλ. Ν. Π. Δελιαλής, Επισκοπικά Κοζάνης, Κοζάνη 1972, σ. 7 κ.ε/ G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis: Series Episcoporum Ecclesiarum Christianarum Orientalium, τ. 1: Patriarchatus Constantinopolitanus, Padova 1988, σ Για τους οικισμούς που περιλάμβανε η επισκοπή Σερβίων, βλ. Β. Κ. Σπανός, «Οι οικισμοί της περιοχής των Σερβίων και τα ονόματα των αφιερωτών τους στην πρόθεση 421 της Μονής της Μεταμορφώσεως των Μετεώρων (1592/93-19ος αι.)», Μακεδόνικα 32 ( ) , ιδιαίτερα σσ Από την εποχή αυτή σώζεται σφραγίδα προκαθημένου της, η οποία χρονολογείται στα τέλη του 9ου ή στις αρχές του 10ου αι., βλ. V. Laurent, Le corpus des sceaux de l'empire byzantine, V: L'Église, partie 3, Paris 1972, αρ. 1729' J. Nesbitt - N. Oikonomides, Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, τ. 1, Washington D.C. 1991, σ. 88 αρ Για την υπαγωγή της επισκοπής στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης, βλ. J. Darrouzès, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae I, Paris 1981, σσ. 278, 299, 316, 358, 371* Ε. Χατζηαντωνίου, Η μητρόπολη Θεσσαλονίκης από τα μέσα τον 8ον αι. έως το Ιεραρχική τάξη - Εκκλησιαστική περιφέρεια - Διοικητική οργάνωση, (αδημ. διδακτ. διατρ.), Θεσσαλονίκη 2007, σσ Το πρώτο διάστημα στο οποίο η επισκοπή δεν υπαγόταν στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης ήταν όταν με διάταγμα του ο Βασίλειος Β' Βουλγαροκτόνος στα την υπήγαγε στη μητρόπολη Αχρίδας, αλλά το διάταγμα παρέμεινε ανενεργό, βλ. Γ. Ι. Κονιδάρης, Εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδος: από της ιδρύσεως των Εκκλησιών αντής νπό τον Άποστόλον Παύλον μέχρι σήμερον (49/ ), τ. Β', εν Αθήναις , σ. 44. Για μικρό διάστημα επίσης, το 1223 ο Δημήτριος Χώμα-

3 Η κτητορική επιγραφή του ναού των Αγ. Αναργύρων 51 ξηση του τίτλου της σε «Σερβίων και Κοζάνης» έγινε το 1745, οπότε η έδρα της μεταφέρθηκε στην Κοζάνη, ενώ η προαγωγή της σε μητρόπολη έγινε το Δια συνδρομής... χριστιανών: Η αναφορά των ορθοδόξων χριστιανών ή και των κατοίκων μιας περιοχής στο σύνολο τους ως δωρητών δεν είναι συχνό στοιχείο στις κτητορικές επιγραφές ναών 12, όπου συνήθως αναγράφονται - αναλυτικά πολλές φορές - τα ονόματα των κτητόρων ή των δωρητών τους. Το στοιχείο αυτό, αν και σπάνιο, απαντά τον 16ο αι. σε ένα ακόμη μνημείο της περιοχής, στον Προφήτη Ηλία στο Παλαιογράτσανο Βελβεντού (1549) 13, όπου επίσης αναγράφεται ότι ο ναός κτίσθηκε με έξοδα και συνδρομή των ορθοδόξων χριστιανών. Ο εντοπισμός δύο τουλάχιστον μνημείων με αυτή την αναφορά στην ίδια περιοχή, και μάλιστα τόσο κοντά χρονικά, ίσως δηλώνει τον παλλαϊκό χαρακτήρα που λάμβανε η ανοικοδόμηση και η ιστόρηση ναών γύρω από τον Αλιάκμονα, και ιδιαίτερα στην επισκοπή Σερβίων, κατά τον 16ο αι. Ανάλογη επιγραφή μέσα στον 16ο αι. βλέπουμε στον Αγιο Γεώργιο Κάτω Ααψίστας Ιωαννίνων (1508), όπου διαβάζουμε, ότι ο ναός κτίσθηκε με έξοδα πάντων των ευρισκομένων εν τή χώρα τήςλαψίστας 14. Τα γράμματα Δ και Ρ στη λέξη συνδρομής, στην αρχή της τέταρτης σειράς είναι δυσδιάκριτα σήμερα, αλλά είναι εμφανή στη φωτογραφία που δημοσιεύει ο Α. Ξυγγόπουλος (Εικ. 2). Έν ετει ZIH... στου ή ίου (Εικ. 3): Σύμφωνα με τον Α. Ξυγγόπουλο, ο οποίος πρώτος μελέτησε το μνημείο, οι τοιχογραφίες του ναού χρονολογούνται στα 1510 ή στα Ο Ξυγγόπουλος υπολόγισε ότι ο χώρος ανάμεσα στο Ζ και το Η είναι μεγάλος και υποθέτει ότι μεταξύ των δύο γραμμάτων παρεμβάλλεται το Ι, οπότε έχουμε τη χρονολογία 1510 ή πιθανότερα το Ρ, οπότε συνάγεται η χρονολογία Βέβαια αναφέρει ότι διακρίνονται τηνός, αρχιεπίσκοπος Αχρίδος, τοποθέτησε στα Σερβία δικό του επίσκοπο, όταν OL Φράγκοι εκδίωξαν τον νόμιμο, βλ. Χατζηαντωνίου, ό.π., σσ , με την παλαιότερη βιβλιογραφία. 11. Δελιαλής, ό.π., σσ , Τα περισσότερα παραδείγματα ανάλογου τύπου επιγραφών, όπου αναφέρεται το σύνολο των χριστιανών μιας περιοχής ως δωρητών ναών, εμφανίζονται από τα τέλη του 17ου και τον 18ο αι., κυρίως σε μικρούς βυζαντινούς ναούς στη Μακεδονία, οι οποίοι α νακαινίζονται ή επιζωγραφίζονται κατά τους αιώνες αυτούς, βλ. Ν. Μουτσόπουλος, Συμβολή στη μορφολογία της ελληνικής γραφής. Λεύκωμα βυζαντινών και μεταβυζαντινών επιγραφών, Θεσσαλονίκη 1977, αρ. 269,344, 379, 388,437,438 και Δ. Δημόπουλος, Τα παρά τον Αλιάκμονα εκκλησιαστικά, Κοζάνη 1994, εικ. σ Σχετικά με τον ναό, την επιγραφή του και τις φάσεις του διακόσμου του, βλ. Μ. Αχείμαστου-Ποταμιάνου, «Βυζαντινά, Μεσαιωνικά και Νεώτερα μνημεία Ηπείρου», ΑΔ 30 (1975), Β' Χρονικά, σσ Ο Ξυγγόπουλος δεν διευκρινίζει γιατί δέχεται τα έτη 1510 και 1600 και όχι, όπως είναι το σωστότερο, τα 1509/10 και 1599/1600, βλ. Ξυγγόπουλος, ό.π., σ

4 52 Ιωάννης Π. Χουλιάρας ίχνη αυτού του γράμματος που μοιάζει με τα παραπάνω δύο της αλφαβήτου (Εικ. 2). Αργότερα, ο Θ. Παπαζώτος τοποθέτησε τον διάκοσμο ανάμεσα στα , δεχόμενος ότι πράγματι ο χώρος ανάμεσα στο Ζ και το Η είναι αρκετά ευρύς, αλλά θεωρώντας ότι το γράμμα αυτό πρέπει να ταυτισθεί με ένα από τα Μ, Ν ή Π, χωρίς να αποκλείει και το Ρ, κυρίως όμως κρίνοντας ότι το ύφος των τοιχογραφιών δεν συνηγορεί για μια τόσο πρώιμη χρονολόγηση, ώστε να δεχθούμε το έτος Η επιτόπια έρευνα όμως και η σύγκριση των υπολειμμάτων του ενδιάμεσου γράμματος της χρονολογίας με τη μορφολογία των υπόλοιπων γραμμάτων της επιγραφής οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για τα γράμματα των δεκάδων Κ, Λ, Μ, Ο ή Π, γιατί δεξιά από τα ίχνη του γράμματος υπάρχει ένα μικρό σημείο, όπου διατηρείται το αρχικό χρωματικό υ πόβαθρο της επιγραφής και κατά συνέπεια θα έπρεπε τουλάχιστον ένα μικρό τμήμα αυτών των γραμμάτων να είναι ορατό στο συγκεκριμένο σημείο. Για τον ίδιο λόγο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι δεν υπάρχει άλλο γράμμα μεταξύ του κατεστραμμένου και του Η. Επιπλέον, κατά τα έτη 1579/80 και 1589/90, στα οποία αντιστοιχούν οι χρονολογίες ΖΠΗ και Ζ Γ7)Η, αναφέρεται ως επίσκοπος Σερβίων ο Ιωάσαφ ( και ) 17. Μπορούμε λοιπόν να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη του Ι ή του Ρ, όπως προτείνει ο Α. Ξυγγόπουλος. Για την αναγραφή ενός από τα δύο αυτά γράμματα συνηγορεί μια λεπτομέρεια, η οποία ταυτόχρονα αποκλείει και την ύ παρξη του Ξ: στην ίδια ευθεία με την κάτω απόληξη του γράμματος διακρίνονται πιο πάνω τρεις μικρές κηλίδες μαύρου χρώματος, πράγμα το οποίο δηλώνει ότι μέχρι το μέσον τουλάχιστον της γραφής του το γράμμα αυτό α κολουθεί ευθεία γραμμή. Με πολύ μικρή πιθανότητα θα μπορούσε το ενδιάμεσο γράμμα να είναι και το Ν, όπως το σχεδιάζει ο γραφέας στο τέλος των λέξεων, με μια μικρή θηλή επάνω δεξιά (Εικ. 1, 2, στο τέλος της δεύτερης και τέταρτης σειράς), αλλά πιστεύουμε ότι χρησιμοποιεί τον τύπο αυτό μόνο όταν θέλει να αποδώσει μικρογράμματη γραφή και όχι μεγαλογράμματη, όπως απαιτεί η αναγραφή μιας χρονολογίας. Αν δεχθούμε το Ν οδηγούμαστε στα έτη 1549/50. Μία ακόμη λεπτομέρεια όμως στηρίζει περισσότερο την υπόθεση το ενδιάμεσο γράμμα να είναι το Ι. Η απόσταση που χωρίζει το Ζ από τα υπολείμματα του γράμματος αυτού και αυτή που τα χωρίζει από το Η είναι σχεδόν ταυτόσημη, με συνέπεια αν υπήρχε και η ελάχιστη προεξοχή να μην είχαμε συμμετρία στην απόσταση των γραμμάτων της 16. Θ. Παπαζώτος, «ΟΙ τοιχογραφίες του καθολικού της μονής της Παναγίας στον Αλιάκμονα», Μακεδόνικα 21 (1981) 105 σημ Δελιαλής, ό.π., σσ

5 Η κτητορική επιγραφή του ναού των Αγ. Αναργύρων 53 χρονολογίας, και μάλιστα, αν αναγραφόταν το Ρ ή το Ν η επάνω απόληξη των γραμμάτων αυτών, όσο μικρή και να ήταν, θα πλησίαζε πολύ στο Η. Επιπλέον, σύμφωνα με έγκριτους ερευνητές η τέχνη του μνημείου ακολουθεί αυτή του «καστοριανού» εργαστηρίου, το οποίο αναπτύσσεται στο δεύτερο μισό του 15ου αι. και επιβιώνει μέχρι και τις αρχές του 16ου στη Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές 18. Η παρατήρηση αυτή βοηθά στην τοποθέτηση του διακόσμου στις αρχές του 16ου αι. και συγκεκριμένα στο έ τος 1510, χρονολογία που δέχονται τόσο ο Μ. Γαρίδης, όσο και ο Μ. Χατζηδάκης 19, οι οποίοι και εντάσσουν τις τοιχογραφίες του ναού στα άμεσα έργα του «καστοριανού» εργαστηρίου. Η ευθεία γραμμή, η οποία υπάρχει επάνω από το Η εκτείνεται μέχρι και το ενδιάμεσο γράμμα των δεκάδων και όχι μέχρι το Ζ. Η ίδια λεπτομέρεια διακρίνεται και στην επιγραφή του τέμπλου της Επισκοπής στη Δρόπολη (1510) (Εικ. 4), με την οποία παρατηρούνται επίσης παρόμοιοι τύποι γραμμάτων, όπως το Α, το Δ, το Ζ, το Τ, το Κ, το Μ και το Ω. Ο δίφθογγος «ου», ο οποίος διακρίνεται στο τέλος, πιθανώς είναι η κατάληξη του μήνα εκτέλεσης των τοιχογραφιών, ενώ πριν από τον δίφθογγο διακρίνεται είτε τόνος, αλλά είναι πολύ πλάγιος σε σχέση με τους άλλους τόνους της επιγραφής, είτε η επάνω απόληξη του γράμματος Τ, αλλά η άκρη έχει ελαφρά κλίση προς τα πάνω σε σχέση με τη μορφή του ίδιου γράμματος σε άλλα σημεία της επιγραφής. Την ύπαρξη του Τ ενισχύει η παρουσία υ πολειμμάτων τονισμού πριν από αυτό. Στη δεύτερη περίπτωση θα έχουμε τον μήνα Αύγουστο, καθώς όλοι οι υπόλοιποι μήνες έχουν κατάληξη στη γενική -ίου και μόνο ο Αύγουστος -στου. 18. Το εργαστήριο της Καστοριάς ακμάζει στον απόηχο της παλαιολόγειας τέχνης της Μακεδονίας, βλ. ενδεικτικά για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και την απήχηση του στα κεντρικά Βαλκάνια, Α. Ξυγγόπουλος, Σχεδίασμα Ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής μετά την άλωσιν, Αθήναι 1957, σ. 63 κ.ε/ Sv. Radojcic, «Une école de peintres de la deuxième moitié du XVe siècle», ZLU (Zbornik za Likovne Umetnosti) 1 (1965) 69 κ.ε/ M. Chatzidakis, «Considérations sur la peinture postbyzantine en Grèce», Actes du Premier Congrès International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes (1966), t. II, Sofia 1969, σ. 707* ο ίδιος, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση ( ), τ. 1, Αθήνα 1987, σσ (στο εξής: Έλληνες ζωγράφοι)' M. Garidis, «Contacts entre la peinture de la Grèce du Nord et des zones centrales balkaniques avec la peinture moldave de la fin du XVe siècle», Actes du XlVe Congrès International des Etudes Byzantines, Bucarest 6-12 septembre 1971, t. II, Bucarest 1975, σ. 563 κ.ε/ ο ίδιος, La peinture murale dans le monde Orthodoxe après la chute de Byzance ( ) et dans les pays sous domination étrangère, Athènes 1989, σσ (στο εξής: La peinture murale) E. N. Georgitsoyanni, Les peintures murales du Vieux Catholicon du monastère de la Transfiguration aux Météores (1483), Αθήνα 1992, σ. 446 κ.ε., με όλη την παλαιότερη βιβλιογραφία. 19. Garidis, La peinture murale, ό.π., σ. 80* Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι, ό.π., σ. 78 ο ίδιος, «Μεταβυζαντινή τέχνη ( )», Μακεδονία χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού (Γεν. εποπτεία Μ. Β. Σακελλαρίου), Αθήνα 1992, σ. 415.

6 54 Ιωάννης Π. Χουλιάρας Θα πρέπει - θεωρητικά μόνο - να δεχθούμε τρεις διαφορετικές χρονολογίες για τη διακόσμηση του ναού. Οι χρονολογίες αυτές, αν υποθέσουμε ότι ο διάκοσμος ολοκληρώθηκε τον μήνα Αύγουστο, είναι τα έτη 1510,1550 και Ωστόσο, οι λεπτομέρειες που εντοπίσαμε, οι ομοιότητες της επιγραφής με άλλες των αρχών του 16ου αι., όπως αυτή στην Επισκοπή Δρόπολης (Εικ. 4), καθώς και η τεχνοτροπία των τοιχογραφιών, είναι στοιχεία που πρακτικά μας απομακρύνουν από τις δύο τελευταίες και μας οδηγούν στην αποδοχή της πρώτης, δηλαδή του έτους 1510 και κατά συνέπεια του γράμματος Ι. Ο τύπος των γραμμάτων της χρονολογίας, που αναγράφονται πάντα με κεφαλαία (αποκλείοντας ουσιαστικά το Ν), καθώς και η τήρηση σε γενικές γραμμές συμμετρικών αποστάσεων ανάμεσα στα γράμματα των επιγραφών (που καθιστά δύσκολη τη χρήση του Ρ), είναι επίσης βασικοί πρακτικοί λόγοι που μας οδηγούν στην αποδοχή του Ι ως ενδιάμεσου γράμματος μεταξύ του Ζ και του Η. Η αναγραφή της παραπάνω χρονολογίας συνεπάγεται και τη μετατόπιση της αρχιερατείας του επισκόπου Γερόντιου γύρω από το έτος 1510 και όχι στα 1600, όπως είχε επικρατήσει μέχρι σήμερα 20. ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 20. Δελιαλής, ό.π., σ. 13* Δημόπουλος, ό.π., σ. 59.

7 55 SUMMARY I. P. Chouliaras, The Votive Inscription of the Church of Saints Anargyroi in Servia (Kozani). The votive inscription of the church of Saints Anargyroi in Servia, presents damages on the spot where the year of decoration is being mentioned. According to A. Xyggopoulos, who has published the monument, the year of decoration has to be read as ZPH (-1600) or, less possible, as ZIH (-1510). The research on the spot, though, as well as the remnants of the letter between Ζ and H, lead to the supposition that this letter should be better identified as an I. This possibility brings us to the point of dating the wall decoration back in the year 1510, a date which is in accordance to the air and style of the frescoes. Consequently, then, the time of the prelacy of the bishop of Servia Gerontios, who is being mentioned on the inscription, has to be transposed arround the year mentioned above.

8 56 Ιωάννης Π. Χουλιάρας rd ур <ЖШ' Ш / J»" "\ ïsf ÏTS Λ л few / I ^. 7. Σέρβια Κοζάνης. Ναός Αγίων Αναργύρων, κτητορική επιγραφή. Fig. 1. Servia (Kozanı). Saints Anargyroi church, the votive inscription. фг Εικ. 2. Σέρβια Κοζάνης. Ναός Αγίων Αναργύρων, κτητορική επιγραφή (φωτογραφία από τη δημοσίευση τον Α. Ξνγγόπονλον). Fig. 2. Servia (Kozanı). Saints Anargyroi church, the votive inscription (photograph from the publication of A. Xyggopoulos).

9 Η κτητορική επιγραφή του ναού των Αγ. Αναργύρων 57 *Щ η ЧЛЧ/ 9 \-д* Ρ Ш #**» m â * 4 ^κ. 3. Σερβία Κοζάνης. Ναός Αγίων Αναργύρων, κτητορική επιγραφή (λεπτομέρεια). Fig. 3. Servia (Kozanı). Saints Anargyroi church, the votive inscription (detail). B.-':"v«ır/ щяншин L ШЮТИГ' Εικ. 4. Αλβανία. Ναός Επισκοπής Δρόπολης, επιγραφή τέμπλου (1510). Fig. 4. Albania. EpiskopVs church (Oropolis or Oropull), inscription on the chancel screen (1510).

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Ο µον χωρος να ς των Αγίων Αναργ ρων βρίσκεται σε ψωµα, δεξιά του δρ µου που ενώνει τον σ γχρονο οικισµ των Σερβίων µε το βυζαντιν κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Αθανασίου Κουστοχωρίου Ημαθίας και η σχέση του με το καστοριανό εργαστήρι

Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Αθανασίου Κουστοχωρίου Ημαθίας και η σχέση του με το καστοριανό εργαστήρι Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Αθανασίου Κουστοχωρίου Ημαθίας και η σχέση του με το καστοριανό εργαστήρι Φλώρα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Τόμος ΚΔ' (2003) Σελ. 257-266 ΑΘΗΝΑ 2003 Φλώρα Καραγιάννη Ο ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΧΜΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ

ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΧΜΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΧΜΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ Ο ναός του Αγιου Νικολάου βρίσκεται στο νεκροταφείο του οικισμού Λόχμη (παλαιά ονομασία Βίτσι) του Δήμου Γρεβενών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΝΟΤΟΠΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ*

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΝΟΤΟΠΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ* ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΝΟΤΟΠΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ* Οι έρευνες που έγιναν, κυρίως κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, στη ζωγραφική τόσο του νεότερου

Διαβάστε περισσότερα

Δύο εικόνες του 18ου αιώνα στη συλλογή Αιανής Κοζάνης. Συμβολή στο έργο του ζωγράφου Πάνου ή Παναγιώτη «εξ Ιωαννίνων»

Δύο εικόνες του 18ου αιώνα στη συλλογή Αιανής Κοζάνης. Συμβολή στο έργο του ζωγράφου Πάνου ή Παναγιώτη «εξ Ιωαννίνων» Δύο εικόνες του 18ου αιώνα στη συλλογή Αιανής Κοζάνης. Συμβολή στο έργο του ζωγράφου Πάνου ή Παναγιώτη «εξ Ιωαννίνων» Αγαθονίκη ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ Τόμος ΚΒ' (2001) Σελ. 365-384 ΑΘΗΝΑ 2001 Αγαθονίκη Δ. Τσιλιπάκου

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των θηβαίων ζωγράφων Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή στην περιοχή της γενέτειράς τους

Επισήμανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των θηβαίων ζωγράφων Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή στην περιοχή της γενέτειράς τους Επισήμανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των θηβαίων ζωγράφων Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή στην περιοχή της γενέτειράς τους Χαρίκλεια ΚΟΙΛΑΚΟΥ Τόμος ΚΒ' (2001) Σελ. 191-208 ΑΘΗΝΑ 2001 Χαρίκλεια Κοιλάκου

Διαβάστε περισσότερα

Κριτική έκδοση επιγραφών συνεργείων από το Λινοτόπι στις περιφέρειες της ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας

Κριτική έκδοση επιγραφών συνεργείων από το Λινοτόπι στις περιφέρειες της ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας Κριτική έκδοση επιγραφών συνεργείων από το Λινοτόπι στις περιφέρειες της ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας Κωνσταντίνος ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΑ' (2000) Σελ. 249-266 ΑΘΗΝΑ 2000 Κωνσταντίνος Γ. Γιακουμής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Για την ιστορία της μονής βλ. κυρίως ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΜΕ 1928, σ. 301 κ.ε., ΟΡΛΑΝΔΟΣ, ΑΒΜΕ. 2 Βλ. παρακάτω σ. 44 47. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Μονή της Μυρτιάς (εικ. 24), στο 23 ο περίπου χιλιόμετρο του δρόμου που οδηγεί από το Αγρίνιο στο Θέρμο, κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα, είναι η παλαιότερη σε λειτουργία μονή στην Αιτωλία 1. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ*

Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ* Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ* Πριν από τη διαπραγμάτευση του θέματος αυτού θεωρούμε χρήσιμη την παράθεση, σε συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχογραφίες στις Καρυές του Αγίου Όρους από το 15ο έως τις αρχές του 19ου αι.

Τοιχογραφίες στις Καρυές του Αγίου Όρους από το 15ο έως τις αρχές του 19ου αι. Τοιχογραφίες στις Καρυές του Αγίου Όρους από το 15ο έως τις αρχές του 19ου αι. Κωνσταντίνος ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Τόμος ΚΕ (2004) Σελ. 37-56 ΑΘΗΝΑ 2004 Κωνσταντίνος Μ. Βαφειάδης ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σε πρόσφατη μελέτη μου ασχολήθηκα, μεταξύ άλλων, και με την ταύτιση τριών φωτογραφιών μιας κρήνης από τα Χίλια Δένδρα της Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Το ΝΑΎΠΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣχΕΣΕίς ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΉ ΑΡΓΟΎΣ

Το ΝΑΎΠΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣχΕΣΕίς ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΉ ΑΡΓΟΎΣ ΒΟΥΛΑ ΚΟΝΤΗ Το ΝΑΎΠΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣχΕΣΕίς ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΉ ΑΡΓΟΎΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΈΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΠΕΡΊΟΔΟ Τα προβλήματα της ύπαρξης ή μη επισκοπής Ναυπλίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο, της υπαγωγής της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΚΡΙΒΗ ΔΕΚΑΖΟΥ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Διπλωματική εργασία στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μια μεταβυζαντινή εικόνα με παράσταση του αγίου Δημητρίου στο Βυζαντινό Μουσείο

Μια μεταβυζαντινή εικόνα με παράσταση του αγίου Δημητρίου στο Βυζαντινό Μουσείο Μια μεταβυζαντινή εικόνα με παράσταση του αγίου Δημητρίου στο Βυζαντινό Μουσείο Μαίρη ΑΣΠΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ Δελτίον XAE 13 (1985-1986), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Μαρίνου Καλλιγά (1906-1985) Σελ. 113-124 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άγιος Αθανάσιος στο Λιόπεσι

1. Άγιος Αθανάσιος στο Λιόπεσι Αναστασία Καλάη-Μουζάκη Υπ. δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας Στέλιος Μουζάκης Πολιτικός Μηχανικός, Ιστοριοδίφης Άγιος Αθανάσιος στο Λιόπεσι και Άγιος Γιάννης στον Πέλικα, Μαρούσι Παρατηρήσεις στον εικονογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ*

Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ* Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ* Ή κτητορική έπιγραφή τοϋ ναοϋ των 'Αγίων Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου τής ένορίας Ελεούσας Καστοριάς (ή 'Αγ. Αποστόλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΥΜΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΥΜΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟ ΧΟΥΜΝΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ Το Χουμνικό, χωριό της Βισαλτίας, 10 χλμ. νοτιοανατολικά της Νιγρίτας, δεν υπήρξε ολότελα άγνωστο στους ερευνητές. Η τακτική αναφορά του σε έγγραφα μονών του

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες του ζωγράφου Δανιήλ στην Άθυτο Χαλκιδικής και άλλα έργα του στο Άγιον Όρος και στα Άγραφα. Σχόλια και παρατηρήσεις

Οι εικόνες του ζωγράφου Δανιήλ στην Άθυτο Χαλκιδικής και άλλα έργα του στο Άγιον Όρος και στα Άγραφα. Σχόλια και παρατηρήσεις Οι εικόνες του ζωγράφου Δανιήλ στην Άθυτο Χαλκιδικής και άλλα έργα του στο Άγιον Όρος και στα Άγραφα. Σχόλια και παρατηρήσεις Αγγελική ΣΤΡΑΤΗ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΗ' (2007) Σελ. 247-256 ΑΘΗΝΑ 2007 Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδραση του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου

Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδραση του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΦΏΣΚΟΛΟΥ ΑΝΑΖΗΤΏΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΚΌΝΑ ΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΆΣΙΑΣ Το χαμένο παλλάδιο της πόλης και η επίδραση του στα υστεροβυζαντινά μνημεία του νότιου ελλαδικού χώρου Η μελέτη της καθηγήτριας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΔΥΟ ΜΟΝΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΔΥΟ ΜΟΝΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ* ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΔΥΟ ΜΟΝΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ* Αφορμή γι αυτή τη δημοσίευση αποτελούν κάποιες παρατηρήσεις που επικεντρώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ *

ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ * ΑLEXANDRA TRIFONOVA ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ * Στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και. Η παράσταση της Σταύρωσης στη Μονή Αγίου Νικολάου Μετσόβου

Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και. Η παράσταση της Σταύρωσης στη Μονή Αγίου Νικολάου Μετσόβου Εύη Σαμπανίκου Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Η παράσταση της Σταύρωσης στη Μονή Αγίου Νικολάου Μετσόβου Η καταγωγή και εξέλιξη του εικονογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Η ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΑΔΑΚΗ Η ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική κατά το διάστημα της Τουρκοκρατίας μόλις τα τελευταία χρόνια προσείλκυσε το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια στην κτητορική επιγραφή του Αγίου Γεωργίου Παχυμαχιώτη στη Λίνδο της Ρόδου (1394/5)

Σχόλια στην κτητορική επιγραφή του Αγίου Γεωργίου Παχυμαχιώτη στη Λίνδο της Ρόδου (1394/5) Σχόλια στην κτητορική επιγραφή του Αγίου Γεωργίου Παχυμαχιώτη στη Λίνδο της Ρόδου (1394/5) Ιωάννα ΜΠΙΘΑ Περίοδος Δ', Τόμος Λ' (2009) Σελ. 159-168 ΑΘΗΝΑ 2009 Ιωάννα Μπίθα ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα του Χριστού Παντοδύναμου στη μονή Κουτλουμουσίου και η τάση επιστροφής στα πρότυπα της ζωγραφικής του Πρωτάτου κατά τον 16ο αιώνα

Εικόνα του Χριστού Παντοδύναμου στη μονή Κουτλουμουσίου και η τάση επιστροφής στα πρότυπα της ζωγραφικής του Πρωτάτου κατά τον 16ο αιώνα Εικόνα του Χριστού Παντοδύναμου στη μονή Κουτλουμουσίου και η τάση επιστροφής στα πρότυπα της ζωγραφικής του Πρωτάτου κατά τον 16ο αιώνα Νικόλαος ΣΙΩΜΚΟΣ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΘ' (2008) Σελ. 139-150 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρές επενδύσεις εικόνων από τη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα

Αργυρές επενδύσεις εικόνων από τη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα Αργυρές επενδύσεις εικόνων από τη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα Κάτια ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Τόμος ΚΣΤ' (2005) Σελ. 263-272 ΑΘΗΝΑ 2005 Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα ΑΡΓΥΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ 14ου

Διαβάστε περισσότερα

434 Βιβλιοκρισίαι (Κωνστ. Βακαλόπουλου, Οικονομική λειτουργία κ.λ.)

434 Βιβλιοκρισίαι (Κωνστ. Βακαλόπουλου, Οικονομική λειτουργία κ.λ.) 434 Βιβλιοκρισίαι (Κωνστ. Βακαλόπουλου, Οικονομική λειτουργία κ.λ.) Οί έπιφυλάξεις πού θά ήταν δυνατό νά διατυπωθούν συνέχονται κυρίως μέ τήν έπισήμανση άβλεψιών, συχνά τυπογραφικών (αδυναμία περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος

Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος Αθανάσιος ΣΕΜΟΓΛΟΥ Τόμος ΚΒ' (2001) Σελ. 287-296 ΑΘΗΝΑ 2001 Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Κώτσου H Kαστοριά και τα Βυζαντινά μνημεία της emagazine 24grammata.com 1

Παντελής Κώτσου H Kαστοριά και τα Βυζαντινά μνημεία της emagazine 24grammata.com 1 Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ Η Καστοριά, από τις πιο αξιόλογες πόλεις του ελληνικού χώρου για τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της και τα πλούσια αρχοντικά της, είναι κτισμένη σε χερσόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στην Αργολίδα. Ο ναός των Ταξιαρχών και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος

Τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στην Αργολίδα. Ο ναός των Ταξιαρχών και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Τοιχογραφίες του 13ου αιώνα στην Αργολίδα. Ο ναός των Ταξιαρχών και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Ναυσικά ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ Δελτίον XAE 16 (1991-1992), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του André Grabar (1896-1990) Σελ. 155-166

Διαβάστε περισσότερα