ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α1Ψ4691ΩΓ-Η9 Δ Θ Ο Θ Κ Η Η ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΑΘΗΝΑ : ΤΓΕΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΗ Αριθ. Πρωη.: Γ 55/826 ΣΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΗ ΑΝΣΘΛΗΨΗ Σατ. Δ/νζη: Aγ. Κων/νοσ 8/10241 ΑΘΗΝΑ Πληροθορίες: Αριθμ. Σηλεθ. : fax : ΠΡΟ: 1. Ν.Μ.Τ. κ Σ.Μ.Τ ΘΚΑ-ΕΣΑΜ 2. Περ/κά κ Σοπ/κά Τπ/τα ΘΚΑ-ΕΣΑΜ Σμήματα Παροτών-Φαρμακεστικά Σμήματα 3. Νοσοκομεία ΘΚΑ-ΕΣΑΜ 4. ΟΠ-ΘΚΑ Πατησίων ΚΜΕ Πειραιώς 181 ΘΕΜΑ:<< Aποζημίωζη ζκεσαζμάηων ειδικής διαηροθής» τεηικά: «Η σπ. αρ. 33 Απόθαζη ηης 6/ ζσνεδρίαζης Διοικηηικού σμβοσλίοσ ηοσ ΙΚΑ- ΕΣΑΜ» πωο γλωξίδεηε, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 2556/97 «Σηνπο αζθαιηζκέλνπο ηωλ θνξέωλ θαη θιάδωλ αζζελείαο αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλ. Αζθαιίζεωλ πνπ πάζρνπλ από κεηαβνιηθά λνζήκαηα π.ρ θαηλπιθεηνλνπξία, γαιαθηνδνπξία θ.α ή παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρή ζηελ απνξξόθεζε ηξνθώλ ρνξεγνύληαη δωξεάλ εηδηθά πξνϊόληα θαη ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαηηεηηθή ηνπο αγωγή. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο λόζνπ απαηηείηαη γλωκάηεπζε δηεπζπληή παλεπηζηεκηαθήο θιηληθήο ή θιηληθήο ηνπ Ε.Σ.Υ ζρεηηθά κε ηελ πάζεζε θαη ηειηθή έγθξηζε από ην Δ.Σ. ηωλ νξγαληζκώλ ή ηωλ εμνπζηνδνηεκέλωλ αξκνδίωλ νξγάλωλ ηνπο.» Οδεγίεο γηα ηελ ρνξήγεζε ηωλ ελ ιόγω εηδώλ έρνπλ δνζεί κε ηα ππ. αξ. Γ55/811/ , Γ55/739/ , Γ55/777/ Γελ. Έγγξαθα ηεο Τπεξεζίαο καο. Με ην παξόλ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθωλα κε ηελ παξ.4, άξζξν 32, Μέξνο Α ηνπ Νόκνπ 3846/ (αξ.θύιινπ 66,ηεύρνο Πξώην), «Οη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί,

2 αξκνδηόηεηαο Γ.Γ.Κ.Α.,δύλαληαη κε απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηνπο Σπκβνπιίνπ λα θαζνξίδνπλ αλώηαηεο ηηκέο γηα πιηθά επεκβάζεωλ, νζηηθά θαη ελδναπιηθά κνζρεύκαηα, ζεξαπεπηηθά κέζα θαη πξνζέζεηο, αλαιώζηκα πιηθά, πγεηνλνκηθά πιηθά, θαζώο θαη ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο.επίζεο, κε ίδηεο απνθάζεηο κπνξνύλ λα αλαπξνζαξκόδνληαη νη ήδε θαζνξηζζείζεο ηηκέο από ηνπο θαλνληζκνύο παξνρώλ ηωλ Κιάδωλ θαη Τνκέωλ Υγείαο ηωλ θνξέωλ», ε εθαξκνγή ηωλ αλωηέξω δηαηάμεωλ θαη θαηόπηλ ηεο Απόθαζεο ππ. αξ. 33 ηεο 6/ πλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Ηδξύκαηνο νξίζζεθαλ αλώηαηεο ηηκέο απνδεκίωζεο αλά εκβαιιάγην ζθεπάζκαηνο εηδηθήο δηαηξνθήο. Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω επηζπλάπηεηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη νη αλώηαηεο ηηκέο ζθεπαζκάηωλ εηδηθήο δηαηξνθήο ηηο νπνίεο ζα απνδεκηώλεη από ην Ίδξπκα. πλ. (11) θύιια ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Κ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ Π. ΛΘΣΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Γρ Διοικηηή 2. Γρ. Τποδιοικηηή κ. Νικόλη 3. Γρ. Τποδιοικηηή κ. Παηζούρη 4. Γρ. Τποδιοικηηή κ. αριβοσγιούκα 5. Γεν. Δ/νζη Τπηρεζιών Τγείας 6. Γεν. Γραμμαηεία Κοιν. Αζθαλίζεων 7. σνηονιζηές Διοίκηζης 8. ΤΠ.Ε.Δ.Τ.Φ.Κ.Α ηαδίοσ Πανελλήνιο Φαρμακεσηικό ύλλογο Πειραιώς 134 ΣΚ Φαρμακεσηικό ύλλογο Αηηικής Μσλλέροσ1& Αγηζιλάοσ ΣΚ Φαρμακεσηικό ύλλογο Πειραιά Κοσνηοσριώηοσ 128 Πειραιάς ΣΚ 18532

3 ΕΘΔΘΚΗ ΔΘΑΣΡΟΦΗ ΑΝΩΣΑΣΗ ΣΘΜΗ ΑΠΟΖΗΜΘΩΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΙΟΝΣΟ - ΧΟΝΔΡΙΚΕ ΣΙΜΕ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ AΛΔΤΡΗ ΜΤΛΧΝ ΚΑΠΛΑΝΗΓΖ ΦΑΓΟΠΤΡΟ 1KG 6,804 ΑΛΔΤΡΗ ΜΤΛΧΝ ΚΑΠΛΑΝΗΓΖ ΔΣΟΗΜΟ ΜΗΓΜΑ ΓΗΑ ΦΧΜΗ 1KG 7,56 ADAMIN GLU 59,4 AL 110-NESTLE MILK 400 GR 11,1996 ALFARE 23,7924 ALITRAQ ΚΟΝΖ ΦΑΚΔΛΟ 75 G 1X 6 43,9344 ALMIRON PEPTI 1( ΓΗΑ 0-6 ΜΖΝΧΝ) 17,2584 ALMIRON PEPTI 2( ΓΗΑ >6 ΜΖΝΧΝ) 17,2584 ALTHERA 6 x 450 GR 123,12 ANALOG XMTVI 400 GR ENFANT 110,0736 AQUADEKS PED DROPS 36,396 AQUADEKS SOFT GEL CAPS 39,798 BASIC-F MILK POWDER 600 GR NEO 30,078 BCAA-NUMIL 152,2476 BEAN-ZYME 50 TABL 12,9924 BENEFIBRA LIQUID SACH 7,3224 BENEFLORA 7X10 GR SACHETS 10,0116 BENEFLORA JAR 125 GR ΚΟΝΖ 12,42 CALOGEN LIQUID 200 ML 8,1756 CALOREEN POWDER 500 GR 10,368 CALSHAKE SACHETS CHOCO/VANILLA 90 GR X 7 ΦΑΚ 23,76 CALSHAKE SACHETS STRAWBER/BANANA 87GR X 7 /1,5 SOUP ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 23,76 CLINUTREN HP/HC 200 ML (ΒΑΝΗΛΗΑ,ΟΚΟΛΑΣΑ,ΦΡΑΟΤΛΑ) 2,6136 CUBISON LIQUID 500 ML 9,0828 CUBITAN LIQUID CHOCOLATE/VANILIA 200 ML NEO 5,454 CYSTILAC MILK 900 GR 44,6688 DIABEN ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΦΗΑΛΖ 500 ML 9,504 DIASIP ΒΑΝΗΛΗΑ-ΦΡΑΟΤΛΑ 3,2616 DIASON 500 ML 6,6744

4 DIBEN DRINK 200 ML 4,32 DIBEN EASY BAG SOL. 500 ML 9,7092 DIPEN EASY BAG 500 ML 9,9036 DUOCAL SUPER SOLUBLE 400 GR 37,26 ELEMENTAL 028 EXTRA LIQ. ΠΟΡ/AN 250 5,6376 ELEMENTAL 028 EXTRA ORANGE 100 GR 11,232 ENS PL.ΒΑΝΗΛ/COF/BATOM/MΠAN/ΠΟΡΣ/ΟΚ/ΦΡΑΓ ΚΟΣ/ΦΡΑΟΤΛΑ ΡΟΦ200ML 2,5596 ENSURE HN PLUS 500 ML (ΦΗΑΛΖ) 5,184 ENSURE HN ΒΑΝΗΛΗΑ ΡΟΦΖΜΑ 250 ML 2,5272 ENSURE HN ΡΟΦΖΜΑ ΒΑΝΗΛΗΑ 500 ML 4,104 ENSURE PLUS 250 ML ΒΑΝΗΛΗΑ 2,808 ENSURE PLUS DRINK (ΒΑΣΟΜΟΤΡΟ) ΤΓΡΖ TETRAPACK 200 ML 2,5596 ENSURE PLUS FRUIT ΡΟΦΖΜΑ 200 ML 2,5596 ENSURE PLUS HN ΡΟΦ.ΒΑΝΗΛΗΑ 250 ML 2,808 FORTIJUCE ΜΖΛΟ/ΦΡΑΓΚ./ΒΑΣΟΜ./ΦΡΟΤΣΑ ΓΑΟΤ 1,9872 FORTIM ΔΛ.ΓΛΟΤΣΔΝΖ(ΒΑΝΗΛ,ΟΚ,ΦΡΑΟΤΛΑ,ΜΟΚΑ, ΒΔΡΤΚ,ΒΑΣΟΜ)TETRX200ML 2,3004 FORTIMEL CREAM CHOCO/VANIL/BANANA 125 GR 2,6136 FORTIMEL ΒΑΣΟΜ/ΟΚΟΛ/ΦΡΑΟΤΛΑ/VANILIA 200 ML (NEO ΒΑRCODE) 2,4084 FORTIMEL ENERGY LIQ. BANANA 200 ML 2,4948 FORTIMEL ENERGY LIQ. VANILLA/ΠΟΡΣ/ΟΚΟΛ. 200 ML 2,484 FORTIMEL EXTRA ΒΑΝΗΛΗΑ/ΟΚΟΛ 200 ML/ΦΡΑΟΤΛΑ/ΒΑΣΟΜ/ΒΔΡΤΚ 7,5276 FREBINI ENERGY DRINK (ΜΠΑΝΑΝΑ, ΦΡΑΟΤΛΑ) 3,348 FRESUBIN DIABETES SOLUTION 500 ML 6,6528

5 FRESUBIN ENERGY FIBRE 500 ML 9,504 FRESUBIN ENERGY FIBRE DRINK (ΜΠΑΝΑΝΑ, ΚΑΠΟΤΣΗΝΟ, ΒΑΝΗΛΗΑ) 200ML 1,9008 FRESUBIN ENERGY NEUTRO 500 ML 9,504 FRESUBIN HEPA (ΜΑΝΣΑΡΗΝΖ, ΚΑΠΟΤΣΗΝΟ) 200 ML 7,56 FRESUBIN HEPA (ΜΑΝΣΑΡΗΝΖ, ΚΑΠΟΤΣΗΝΟ) 500 ML 15,876 FRESUBIN HEPA STRAWBERRY, MANDARINO 500 ML 15,12 FRESUBIN HP ENERGY SOLUTION 500 ML 9,504 FRESUBIN ORIGINAL (ΡΟΓ,ΟΚΟΛ, ΦΟΤΝΣΟΤΚΗ, ΒΑΝΗΛΗΑ,ΦΡΑΓΚΟΣΑΦ) 200ML 3,348 FRESUBIN PROTEIN DRINK 200 ΜL 2,592 FRESUBIN ΟΤΓ.200 ML ΔΛ.ΓΛΟΤΣ.,ΦΡΟΤΚΣ.ΠΡΑΚΣ. ΔΛ.ΛΑΚΣΟΕΖ NEUTRO 500 ML 9,504 FRISOLAC AC MILK 400 GR 10,9188 FRISOLAC HA MILK 400 GR 10,1682 FRISOMEL COMFORT MILK 400 GR 8,7588 GA 1 MILK 500 GR 129,6 GALACTOMIN GR 32,94 GALACTOMIN GR 30,9744 GLUCERNA ΒΑΝΗΛΗΑ ΡΟΦΖΜΑ 250 ML 3,5424 GLUCERNA ΒΑΝΗΛΗΑ ΡΟΦΖΜΑ 500 ML 4,9464 GLUTAFIN ΕΤΜΑΡ.ΠΑΓΓΔΣΗ, ΚΟΦΣΟ ΜΑΚΑΡΟΝΗ&ΣΑΛΗΑΣΔΛΔ ΑΚΥ500G 5,1948 GLUTAFIN (ΜΠΗΚΟΣΑ ΓΔΜΗΣΑ ΜΔ ΑΡΧΜΑ ΟΚΟΛΑΣΑ) 125 GR 4,3686 GLUTAFIN (ΜΠΗΚΟΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΓΛΟΤΣΔΝΖ ΥΑΡΣ.ΚΟΤΣΗ 200 G) 4,536 GLUTAFIN (ΜΠΗΚΟΣΑ ΚΑΛΛΤΜΔΝΑ ΜΔ ΟΚΟΛΑΣΑ, ΜΔ ΛΔΜΟΝΗ) 150 GR 5,0328 GLUTAFIN 250G ΛΑΕΑΝΗΑ 3,618 GLUTAFIN 250G ΣΑΛΗΑΣΔΛΛΔ 3,5964 GLUTAFIN 500G ΗΣΑΛΔΤΡΟ 5,1516

6 GLUTAFIN BOURDO BISCUITS CHOCOL. 4,3308 GLUTAFIN MARBLE ΚΔΗΚ ΒΑΝ-ΟΚΟΛ.250 GR 6,2208 GLUTAFIN MILK CHOCOL. ΔΠΗΚΑΛ.BISCUITS 5,1948 GLUTAFIN ΑΛΔΤΡΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ /ΠΑΣΑΣΑ 500 GR 6,1776 GLUTAFIN ΑΛΔΤΡΗ ΥΧΡΗ ΗΣΑΡΗ 500 GR NEO 6,1884 GLUTAFIN ΑΛΔΤΡΗ,ΜΔ ΚΑΛΑΜΠ.&ΠΑΣΑT,ΜΠΗΚ.ΜΔ ΛΔΜΟΝΗ,ΔΛ.ΓΛΟΤΣ.ΑΚ.Υ500G 5,13 GLUTAFIN ΑΛΜΤΡΑ ΜΠΗΚΟΣΑ 150 GR 4,2012 GLUTAFIN ΒΑΖ ΓΗΑ ΠΗΣΑ Υ 2 ΣΔΜ 6,3288 GLUTAFIN ΚΟΦΣΟ ΜΑΚΑΡΟΝΗ 500 GR 4,9356 GLUTAFIN ΚΡΑΚΔΡ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΓΛΟΤΣΔΝΖ 200 GR 4,86864 GLUTAFIN ΚΡΗΘΑΡΑΚΗ 250 GR 2,6352 GLUTAFIN ΜΠΑΓΓΔΣΑ 250 GR 5,67 GLUTAFIN ΜΠΗΚ. ΚΟΜΜ. ΟΚΟΛ.100 GR 2,592 GLUTAFIN ΜΠΗΚΟΣΑ 200 GR 4,5468 GLUTAFIN Δ ΦΔΣΔ ΦΧΜΗ 400 GR 5,6592 GLUTAFIN ΠΑΓΓΔΣΗ 500 GR 5,1948 GLUTAFIN ΠΑΓΓΔΣΗ 500 GR NEO NUTRI 5,1948 GLUTAFIN ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΦΧΜΑΚΗΑ 400 GR 5,0976 GLUTAFIN ΦΡΤΓΑΝΗΑ ΣΡΗΜΜΔΝΖ 250 GR 4,3092 GLUTAFIN ΦΧΜΑΚΗΑ ΣΡΟΓΓΤΛΑ, ΛΑΕΑΝΗΑ (250 GR) ΚΑΗ ΣΡΗΜΜΔΝΖ ΦΡΤΓΑΝΗΑ 3,3156 GLUTAFIN ΦΧΜΗ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΓΛΟΤΣΔΝΖ 400 G 4,6764 GLUTAMINE PLUS SAC.NEUTRAL 22,4 GR 16,2 GLUTAMINE PLUS SACH.ORANGE 22,4 GR 16,2 HARIFEN ΑΛΔΤΡΗ 500 GR 4,644 HARIFEN ΕΤΜΑΡΗΚΑ ΟΤΠΑ 500 GR 6,048 HARIFEN ΚΟΦΣΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΗ 500 GR 5,454

7 HARIFEN ΚΡΑΚΔΡ ΣΟΣΑΓΑ 200 GR 4,86 HARIFEN ΜΠΗΚΟΣΑ ΓΔΜΗΖ ΦΡΑΟΤΛΑ 125 GR 3,834 HARIFEN ΜΠΗΚΟΣΑ ΚΑΡΑΜΔΛΛΑ 3,78 HARIFEN ΜΠΗΚΟΣΑ ΚΟΜΜΑΣΑΚΗΑ ΦΡΟΤΣΧΝ 150 GR 3,996 HARIFEN ΜΠΗΚΟΣΑ ΟΚΟΛΑΣΑ 150 GR 3,996 HARIFEN ΡΤΕΗ 500 GR 5,508 HARIFEN ΠΑΓΓΔΣΗ 500 GR 5,4 HARIFEN ΣΡΗΦΣΟ ΜΑΚΑΡΟΝΗ 500 GR 5,4756 HARIFEN ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟ ΓΑΛΑΚΣΟ 200 ML 2,484 HARISIN CUBANITOS ΚΟΤΛ.ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΚΑΚΑΟ 3,672 HARISIN ΑΛΔΤΡΗ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΥΡΖΔΗ 500 GR 4,644 HARISIN ΜΠΗΚΟΣΑ ΜΔ ΓΔΜΗΖ ΟΚΟΛΑΣΑ 150 G 3,672 HARISIN ΜΠΗΚΟΣΑ ΜΔ ΓΔΜΗΖ ΚΑΚΑΟ 150 G 3,672 HARISIN ΜΠΗΚΟΣΑ ΜΔ ΓΔΜΗΖ ΚΑΚΑΟ ΜΠΟΤΚΗΣΔ 150 G 4,104 HARISIN ΠΑΓΓΔΣΗ 500 GR 5,184 HARISIN ΣΟΣΑΓΑ 100 GR 3,348 HEPARON JUNIOR MILK 400 GR 43,7832 HUMANA CREAM 400 GR 7,2576 HUMANA HA 7,3764 IMPACT ENTERAL SOLUTION 500 ML 15,6384 IMPACT POWDER (5 ΦΑΚΔΛ. Υ 74 GR) 26,676 IMPACT ORAL 4,63 INFATRINI LIQUID 100 ML 2,2464 INTESTAMIN EASY BAG INT.500 ML 48,6 ISOMIL POWDER 5,832 ISOSOURCE PROTEIN VANILLA 500 ML 5,6916 JEVITY WITH FOS 4,9464 KETOKAL MILK 300 GR 41,2128 KEYΧΜΔGA 30 X 4GR ΦΑΚΔΛΑΚΗΑ 59,2488 KINDERGEN 400 GR 51,9804 LE VENEZIANE (ΛΑ ΣΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ- ΕΤΜΑΡΗΚΑ) 3,4452

8 LE VENEZIANE-SORRISI-ΜΠΗΚΟΣΑ 4,644 LE ASOLANE (ΛΑ ΣΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ-ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ) 4,8168 LE ASOLANE (ΠΑΓΓΔΣΗ 500 GR-ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ) 9,4716 LIQUIGEN LIQUID 250 ML/NEO 19,1592 LOPROFIN BREAKFAST ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ 375 GR 8,1432 LOPROFIN CRACKERS 150 GR 4,4928 LOPROFIN CRACKERS ΠΗΚΑΝΣΗΚΑ 150 GR 4,4928 LOPROFIN CRUNCH BAR CHOCOLATE 328 GR 33,696 LOPROFIN DESSERT (ΔΠΗΓΟΡΠΗΟ) ΟΚΟΛΑΣΑ 150 GR 3,8988 LOPROFIN DESSERT (ΔΠΗΓΟΡΠΗΟ) ΦΡΑΟΤΛΑ 150 GR-ΝΔΦΡ 3,8556 LOPROFIN HERB CRACKERS 150 GR 4,4928 LOPROFIN ΜΠΗΚΟΣΑ 150 GR 3,402 LOPROFIN RINGLETS CHOCO 250 GR 6,804 LOPROFIN VANILLA DESERT 150 GR 3,9312 LOPROFIN ΑΛΔΤΡΗ 500 GR 4,806 LOPROFIN ΑΛΔΤΡΗ CAKE LEMON 500 GR 7,8624 LOPROFIN ΑΛΔΤΡΗ ΚΔΗΚ ΟΚΟΛΑΣΑ 500 GR 7,8084 LOPROFIN ΓΔΜΗΣΑ ΜΠΗΚΟΣΑ 125 GR 3,8448 LOPROFIN ΓΚΟΦΡΔΣΑ ΒΑΝΗΛΗΑ/ΟΚΟΛΑΣΑ 100 GR 2,6136 LOPROFIN ΚΟΦΣΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΗ 500 GR 5,13 LOPROFIN ΡΤΕΗ 500 GR 4,4712 LOPROFIN ΠΑΓΓΔΣΗ 500 GR 5,4864 LOPROFIN ΣΡΗΦΣΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΗ 500 GR 5,292 LOPROFIN ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟ ΑΤΓΟΤ (2Υ250 GR) 27,594 LOPROFIN ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΟ ΓΑΛΑΚΣΟ 200 GR 2,3328 LOPROFIN ΦΧΜΗ Δ ΦΔΣΔ 400 GR (ΝΈΟ / ΒΔΛΣΗΧΜΔΝΟ) 5,076 LORENZOS' OIL 221,7672 MAXIJUL SS POWDER 200 GR 6,3288

9 MCT PEPTDITE GR 43,1784 MCT PEPTDITE 400 GR* 41,0076 MILUPA APTAMIL ALLERGY DIGEST 450 GR 19,9584 MILUPA APTAMIL H.A. ΤΠΟΑΛΛΔΡΓΗΚΟ ΚΟΝΖ ΜΔΣΑΛ.ΚΟΤΣΗ Υ 400 G 12,3984 PKU 1 MIX 1000 GR 129,6648 PKU 2 PRIMA 500 GR 130,1616 PKU-1 ΚΟΝΖ ΜΔΣΑΛ.ΚΟΤΣΗ 500 G 99,0684 MILUPA ΣΤΡΗ 194,184 MODULEN IBD 23,7816 MONOGEN 400 GR 36,0288 MSUD 2 MILK 500 GR 138,3372 NAN AR MILK 400 GR 10,6272 NAN HA 2 10,5516 NATIVA HA MILK 750 GR (2X375) 16,8156 NENATAL LIQUID (ΜΔΣΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ALMIRON PREMATURE) 60 ΜL 1,4796 NEOCATE ADVANCE MILK 400 GR 47,844 NEOCATE ADVANCE VAN/BAN.SACH 15 X 50 G 90,3636 NEOCATE MILK 400 GR 48,006 NEPRO ΤΓΡΟ ΜΔΣΑΛ.ΚΟΤΣΗ 237 ML 200 ML 4,536 NOVALAC AD 250 GR 12,5712 NOVALAC HA 13,6512 NOVASOURCE FORTE VANILIA 500 ML 6,5124 NOVASOURSE GL CONTROL NEUTRAL 500ML / START (NS GL START) 6,4044 NUTREN JR 9,396 NUTRILON ALMIRON PEPTI (ΚΟΝΖ) No1 450 GR 17,2584 NUTRINEX GLUTAMINE 9,072 NUTRINI DRINK LIQ ΟΚΟΛ/ΦΡΑΟΤΛΑ 20Ο ML 2,9268 NUTRINI MAX 10,7352 NUTRINI STANDARD 11,0916 NUTRISON ENERGY 500 ML 7,0524 NUTRISON MULTIFIBRE 8,2836 NUTRISON PRE 500 ML PACK 7,4304 NUTRISON 500 ML 6,1236 OS 2 MILK 500 GR MILUPA 138,8124

10 OSMOLITE HN LIQUID RTH 500 ML 5,3028 OXEPA 32,4 PEDIASURE LIQUID ΒΑΝΗΛΗΑ, ΟΚΟΛΑΣΑ, ΜΠΑΝΑΝΑ, ΦΡΑΟΤΛΑ 200 ML 2,9268 PEDIATRIC SERAVIT UNFLAVOURED 200 GR 35,0244 PRENAN 400 GR 12,3768 PROSURE ΡΟΦΖΜΑ BANANA/ORANGE/VANILLA 240 ML 9,3312 PROTENPLUS DRINK 12,204 PROTIFAR PLUS MILK 225 GR (NEO) 12,7548 PROVIDE EXTRA DR.(ΜΖΛΟ, ΦΡΑΓΚΟΣΑΦΤΛΟ,ΛΔΜΟΝΗ&ΛΑΗΜ,ΚΔΡΑΗ,ΚΗΣ ΡΟ) 4,4928 PULMOCARE ΒΑΝΗΛΗΑ ΡΟΦΖΜΑ 250 ML 3,996 PULMOCARE ΒΑΝΗΛΗΑ ΡΟΦΖΜΑ 500 ML 6,5124 RECONVAN 500 ML FRESENIUS 14,04 RESOURCE PROTEIN INSTANT 400 GR 16,3728 RESOURCE THICKEN-UP (ΚΟΝΖ) 227GR 11,4696 RESOURCE BENEFIBER (OPTIFIBRE) 19,4076 RESPIFOR ΒΑΝΗΛΗΑ 3,0888 RESURGEX PLUS 9,72 RESURGEX SELECT CHOCO FUDGE 9,72 RIZOLYTE ΑΜΤΛΟ ΡΤΕΗΟΤ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΛΤΣΔ ΚΟΝΖ 4,9356 SHS ΒΔΛΣΗΧΣΗΚΟ ΓΔΤΖ 21,87 S-26 GF (ΓΑΛΑ) 21,6 S-26 LBW GOLD 100 ML 1,1124 S-26/SMA HUMAN MILK FORTIFIRE ΚΟΝΖ ΥΑΡΣ.ΚΟΤΣΗ 50 ΦΑΚ. ΣΧΝ 2 GR 1,1124 SCANDISHAKE SACHETS ΟΚΟΛΑΣΑ/ΦΡΑΟΤΛΑ 85 GR 5,2488 SCHAR CORN FLAKES 2,7216 SCHAR CORN-FLAKES SOLENA 250 GR 2,7756 SCHAR CORN-FLAKES ΟΚΟΛΑΣΑ 4,7196 SCHAR CORN-FLAKES ΟΚΟΛΑΣΑ 250 GR 4,8276

11 SCHAR ΑΛΔΤΡΗ ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΥΡΖΔΗ 1 KG MIX C 9,126 SCHAR ΑΛΔΤΡΗ ΓΗΑ ΦΧΜΗ / ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΥΡΖΔΗ 8,964 SCHAR ΑΛΔΤΡΗ ΓΗΑ ΦΧΜΗ 1 KG MIX B 9,126 SCHAR ΑΛΔΤΡΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ 1 KG MIX C 9,18 SCHAR ΑΛΜΤΡΑ ΝΑΚ (ΠΡΔΣΔΛ) 60G SALINIS 1,4688 SCHAR ΑΛΜΤΡΑ ΝΑΚ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ FUNK 30 GR 2,1168 SCHAR ΑΠΡΟ ΦΧΜΗ Δ ΦΔΣΔ 2 Υ 200 GR 5,0436 SCHAR ΑΠΡΟ ΦΧΜΗ Δ ΦΔΣΔ 2Υ200G 400G PaN CARRE 5,0652 SCHAR ΓΔΜΗΣΑ ΜΠΗΚΟΣΑ ΟΚΟΛΑΣΑ 3,0132 SCHAR ΓΚΟΦΡΔΣΑ ΓΔΜΗΖ ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗ 125/WAFERS ΓΚΟΦΡΔΣΗΝΗΑ 3,0456 SCHAR ΓΚΟΦΡΔΣΑ ΜΔ ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ ΟΚΟΛΑΣΑ/WAFERS ΓΚΟΦΡΔΣΗΝΗΑ POCKET 2,1384 SCHAR ΓΚΟΦΡΔΣΑ ΜΔ ΔΠΗΚ.ΟΚΟΛ.ΚΑΗ ΠΡΑΛΗΝΑ ΦΟΤΝΣ.(3Υ35G 105G SNACK) 2,8188 SCHAR ΓΚΟΦΡΔΣΑ ΟΚΟΛΑΣΑ (3 Υ 35 GR) 2,8296 SCHAR ΚΔΗΚ ΠΑΝΣEΠΑΝΗ 500 GR 9,8604 SCHAR ΚΔΗΚ ΠΑΝΣEΠΑΝΗ 500 GR FANTASIA 10,4112 SCHAR ΚΟΦΣΟ ΜΑΚΑΡΟΝΗ ΠΗΠΔΣ. 500 GR/ΠΗΠΔΣ. 500 GR 4,3416 SCHAR ΚΡΑΚΔΡ 200G CRACKERS 4,4064 SCHAR ΛΔΤΚΔ ΜΠΑΓΚΔΣΔ 2Υ75/MINI BAGUETTE 3,2616 SCHAR ΜΗΝΗ ΜΠΗΚΟΣΑ ΟΚΟΛΑΣΑ ΜΔ ΓΔΜΗΖ ΒΑΝΗΛΗΑ/MINI SORISSI 2,7 SCHAR ΜΠΗΚΟΣΑ ΓΔΜΗΣ.ΟΚΟΛ. 175 GR 3,1644 SCHAR ΜΠΗΚΟΣΟ ΜΔ ΔΠΗΚ.ΟΚΟΛΑΣΑ 150G BISCOTTI CON CIOCCOLATO 4,5792 SCHAR ΜΠΗΚΟΣΟ ΜΔ ΚΟΜΜΑΣΗΑ ΟΚΟΛΑΣΑ 200G PEPITAS 4,3632 SCHAR ΠENNE 500 GR 4,482

12 SCHAR ΠΑΝΔΣΟΝΔ ΜΔ ΣΑΦΗΓΔ 5,292 SCHAR ΠΑΞΗΜΑΓΗΑ 150 GR/CROSTINI 4,0932 SCHAR ΠΔΝΔ (ΚΟΦΣΟ ΜΑΚΑΡΟΝΗ, 500G PENNE) 4,4712 SCHAR ΠΗΣΑ 2 Υ 150 5,13 SCHAR ΝΑΚ ΑΛΜΤΡΑ (ΠΡΔΣΔΛ) 60 GR 1,4688 SCHAR ΠΑΓΓΔΣΗ 500 GR 4,644 SCHAR ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΦΧΜΑΚΗΑ ΠΡΟΦΖΜΔΝΑ 200 GR/CIABATTINE 3,456 SCHAR ΣΑΛΗΑΣΔΛΔ 250G 3,6612 SCHAR ΣΑΛΗΑΣΔΛΛΔ 250 GR 4,698 SCHAR ΦΡΤΓΑΝΗΔ 250 GR/FETTE BISCOTTATE 5,67 SCHAR ΥΧΡΗΑΣΗΚΟ ΦΧΜΗ Δ ΦΔΣΔ PANE CASERECCIO 4,4928 SCHAR ΦΧΜΑΚΗΑ ΠΟΛΤΠΟΡΑ 200 GR/CIABBATA RUSTICA 3,132 SCHAR ΚΡΗΣΗΝΗΑ 150 GR/GRISSINI 3,4668 SCHAR ΑΣΟΜΗΚΑ ΚΔΗΚ ΟΚΟΛΑΣΑ 200 GR/MERANETTI 4,7844 SEMPER GF CRISPREAD (ΚΡΑΚΔΡ) 215 GR 3,5316 SEMPER GF AΛΔΤΡΗ ΗΣΑΡΗ ΜΗΥ 500 GR 4,05 SEMPER GF AΛΔΤΡΗ ΥΧΡ.ΗΣΑΡΗ 500 GR 4,05 SEMPER GF MINI ΜΠΑΓΓΔΣΔ 6Υ50 GR 6,0264 SEMPER GF ΒΑΔΗ PIZZA 2X150 GR 5,832 SEMPER GF ΕΤΜΑΡΗΚΑ FUSILL 500 GR 5,0112 SEMPER GF ΚΟΦΣΟ ΜΑΚΑΡΟΝΗ 500 GR 4,158 SEMPER GF ΜΗΝΗ ΠΑΞΗΜΑΓΑΚΗΑ 150 GR 3,0672 SEMPER GF ΜΠΗΚΟΣΑ ΒΑΝΗΛΗΑ / ΚΟΜ.ΟΚΟΛ. 150 GR 2,97 SEMPER GF ΜΠΗΚΟΣΑ ΣΤΡΗΟΤ ΑΛΜΤΡΑ 2,3976 SEMPER GF ΣΑΛΗΑΣΔΛΔ 250 GR 3,132 SEMPER ΑΛΔΤΡΗ ΑΠ ΗΣΑΡΗ 500G 4,05

13 SERAVIT PAEDIATRIC FLAVOR (ANANA) 200 G 35,7048 SIMILAC ADVANCE 400 GR 8,8344 SIMILAC ADVANCE 900 GR 19,3104 SINLAC ΝΔSΣLΔ 650 GR 10,2168 SMA LOW BIRTHWEIGHT ΤΓΡΟ FL X 100 ML 1,1124 SOLENA CORN FLAKES 2,808 SUPLENA ΤΓΡΟ 4,3524 SUPPORTAN 500 ML 14,04 SUPPORTAN ΜΔ ΓΔΤΖ (ΑΜΤΓΓΑΛΟ) ΤΓΡΟ FL X 200 ML 6,7392 SURVIMED OPD EUROVISION ΟΤΓΔΣΔΡΟ ΤΓΡΖ ΓΤΑΛΗΝΖ ΦΗΑΛΖ ΣΧΝ 500 ML 9,9792 SURVIMED OPD ΤΓΡΖ FL X 500ML 9,882 SYMPT-X SACH 4,266 SYNBIOTIC ,832 SYNBIOTIC 2000 FORTE SACHETS 12 G 38,88 THICKEN & EASY INST.FOOD 225 GR 19,44 UCD2 450 GR 141,2532 VITABITE 11,34 VITABITE ΟΚΟΛΑΣΑ 11,34 VITAPRO 250 X 10 17,82 VIVONEX PEDIATRIC 6 FAK 48,5 GR 27,324 VIVONEX PLUS Ή FLAVOR PACKETS/VIVONEX TEN 10 ΦΑΚ X 80 GR 28,512 VIVONEX FLAVOUR PACKETS 13,0464 VSL-3 1 Υ 10 ΦΑΚΔΛΑΚΗΑ 19,548 VSL-3 1 Υ 10 CAPS 8,208 XLEU ANALOG 114,3504 XLYS LOW TRY MAXAMUM POWDER 500 ML 311,6772 XLYS LOW TRY POWDER UNF 500 ML MAXAMAID 191,7972 XLYS MAXAMAID POWDER 500 GR 161,028 XMTV ANALOG 110,0736 FLAVOURS ΒΔΛΣΗΧΣΗΚΑ ΓΔΤΖ NESTLE 60 GR ΛΔΜΟΝΗ/ΟΚΟΛΑΣΑ/ΜΠΑΝΑΝΑ 21,492

14

Αζήλα, 27-2-13. Θέκα : «Πξόζζεηεο νδεγίεο γηα απόδνζε δαπάλεο αγνξάο ζθεπαζκάηωλ εηδηθήο δηαηξνθήο».

Αζήλα, 27-2-13. Θέκα : «Πξόζζεηεο νδεγίεο γηα απόδνζε δαπάλεο αγνξάο ζθεπαζκάηωλ εηδηθήο δηαηξνθήο». Αζήλα, 27-2-13 Αξ. Πξση.: νηθ.8447 Γεληθή Γ/λζε: Γηαρείξηζεο & Αλάπηπμεο Τπεξεζηώλ πγείαο Γ/λζε: Φαξκάθνπ Σκήκα: Παξαθνινύζεζεο & Αμηνπνίεζεο Διέγρσλ Πιεξνθνξίεο: Σει.: 2106871755 Fax: 2106871792 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Οδηγίες για απόδοση δαπάνης αγοράς σκευασμάτων ειδικής διατροφής και. 1) Κατόπιν της υπ αρ.690 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

Θέμα : «Οδηγίες για απόδοση δαπάνης αγοράς σκευασμάτων ειδικής διατροφής και. 1) Κατόπιν της υπ αρ.690 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθήνα, 19-11-12 Αρ. Πρωτ.: οικ.47743 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης Ελέγχων Πληροφορίες: Τηλ.: 2106871755 Fax: 2106871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ «Αν το έντερο λειτοσργεί να το τρησιμοποιείς» Χοπήγηζη θπεπηικών ζςζηαηικών λειηοςπγικόρ πποζβάζιμορ δια ηορ ή μέζω ειδικών καθεηήπων (πινογαζηπικόρ, πινοενηεπικόρ) ή ( γαζηποζηομία,

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Λάρισα 20/05/2011 Αρ. Πρωτ. 24495 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 37 / Φεβρουάριος 2013 ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ. Οι φαρμακευτικές δαπάνες

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 37 / Φεβρουάριος 2013 ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ. Οι φαρμακευτικές δαπάνες ΤΕΥΧΟΣ 37 / Φεβρουάριος 2013 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης ΑΡΘΡΑ Οι φαρμακευτικές δαπάνες Βία στην οικογένεια ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΟΦ: Διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΞ7Μ-ΔΒΟ. Αθήνα, 11/9/2013. Αρ. Πρωτ.:οικ.29276

ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΞ7Μ-ΔΒΟ. Αθήνα, 11/9/2013. Αρ. Πρωτ.:οικ.29276 Αθήνα, 11/9/2013 Αρ. Πρωτ.:οικ.29276 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης Ελέγχων Πληροφορίες: Τηλ.: 2108110663 Fax: 2108110694 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

π π ƒπ π π π ªπ À ø π À À :. Ã À ƒ ƒ π ª ª ƒ ª appleô Î ÎÏÔÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2009

π π ƒπ π π π ªπ À ø π À À :. à À ƒ ƒ π ª ª ƒ ª appleô Î ÎÏÔÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2009 π π ƒπ π π π ªπ À ø π À À :. à À ƒ ƒ π ª ª & ƒ ª appleô Î ÎÏÔÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2009 π π ƒπ π π π ªπ À ø ƒ ƒ π ª ª π À À :. à À & ƒ ª appleô Î ÎÏÔÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ 2Ë ŒÎ ÔÛË appleèì ÏÂÈ :. ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ: ΚΑΘΘΓΘΣΘ Γ. ΧΡΟΤΟ ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 3θ Ζκδοςθ Ακινα Μάϊοσ 2013 Επιμζλεια: Θλίασ Μποφηιοσ Παιδίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

1.Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ Δ/νση: Φαρμάκου

1.Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ Δ/νση: Φαρμάκου ΑΔΑ:ΒΕΧΒΟΞ7Μ-Τ0Ζ Αθήνα, 29-05-13 Αρ. Πρωτ.: οικ.18372 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΠΡΟΣ: Υπηρεσιών υγείας 1.Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ Δ/νση: Φαρμάκου 2.Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ Τμήμα: Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Τπηρεσιών Τγείας www.eopyy.gov.gr αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ζθεπαζκάησλ εηδηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΝΣΥΦΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 35, ΚΟΡΩΠΙ-ΑΤΤΙΚΗ 210 9645223-9611274 FAX 210 9607482 pansyfa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013

EΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛEI & ΜΔ E-MAIL Αζήλα, 16 Απρηιίοσ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΣΟΙΥΕΙΩΝ Σ.Α. Πιεξνθνξίεο: Γηνλπζία Πνιπγέλε Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΜΑΤΩΝ.»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΜΑΤΩΝ.» ΕΛΛΗΝ Ι KH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Θ Α Λ Ψ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ (Ο.Π.Α.Δ.) (Ν. Π. Δ. Δ.) Αθήνα, 23/11/2005 Αρ. Πρ.:Δ2α/Οικ.28532 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ Αθήνα, 31-8-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ Αθήνα, 31-8-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ Αθήνα, 31-8-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Απιθ.Ππωη.: Φ80000/οίκ.20497/1670 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΟΣ/ΞΗ Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ : Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540 ΑΝΑΡΣΗΣΈΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 28/03/2012 Απ. Ππωη.: 14540 Γενική Γ/νζη: σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ Τπηπεζιών ςγείαρ Γ/νζη: Φαπμάκος Σμήμα: Παπακολούθηζηρ & Αξιοποίηζηρ Δλέγσων Πληποθοπίερ: Σηλ.: 2106871755

Διαβάστε περισσότερα

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 247 Α )

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95 Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 247 Α ) ΓΗΑΚHΡΤΞΖ Β.Ν. ΝΑΟΤΑ ΜΔ ΣΑΘΔΡΔ ΣΗΜΔ.doc ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ Αξ.Γηαθ. : 34/2011 Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε :Αγεζηιάνπ 10 Σαρ. Κσδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Σειέθσλν :210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΤΘΕΡΑ (ΔΩΡΕΑΝ) ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΑ ΣΑ ΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΠΕΡΑΣΙΚΑ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΑ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 634/70 θαη Ν.Γ. 1245/72, όπσο θσδηθνπνηήζεθαλ ζε εληαίν θείκελν κε ην Β.Γ. 306/73, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 10241 ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β491ΟΚ6Γ-ΥΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ.

ΑΔΑ: Β491ΟΚ6Γ-ΥΗΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. Πιεξνθνξίεο: Εαξθαλίηε Δπζπκία Σειέθσλν: 2644.0.22275 FAX.: 2644.0.22275

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αρηζκός Έθζεσες 319/Α/2013 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο».

ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΥΑΛΚΙΩΣΟΤ. ΘΔΜΑ : «Πεξί ηεο ρνξήγεζεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο». ΑΓΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΣ.: ΓΙΔ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓ/ΣΙΩΝ (ΟΑΔΔ) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΦ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ :ΧΣΤΒΗ - ΘΝΠ ΦΔΚ :Β 373/18.3.2015 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα