ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 508 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ REFIT Διόρθωση πορείας: Έλεγχος καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων {SWD(2015) 197 final} EL EL

2 1. Εισαγωγή 1.1. Ποιος είναι ο λόγος του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων; Δεδομένου ότι 23 από τα 28 κράτη μέλη είναι παράκτιες χώρες, τα τέσσερα μάλιστα από αυτά είναι νησιωτικά κράτη, τα επιβατηγά πλοία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ. Εκτιμάται ότι, κατά μέσο όρο, περισσότερα από 400 εκατομμύρια άτομα διέρχονται κάθε χρόνο από τους λιμένες της ΕΕ. 120 εκατομμύρια επιβάτες μεταφέρονται με εγχώρια επιβατηγά πλοία, δηλαδή πλοία που κυκλοφορούν μεταξύ λιμένων του ιδίου κράτους μέλους. Η θέσπιση της νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων διήρκεσε 15 έτη, κυρίως για να αντιμετωπισθούν ατυχήματα. Πρόκειται για σειρά οδηγιών των οποίων τα κίνητρα και το περιεχόμενο διαμορφώθηκαν από τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες υπαγορεύθηκαν. Παρόλο που εξυπηρετούν εν γένει τον ίδιο στόχο, δηλαδή να διασφαλιστεί ενιαίο και υψηλό επίπεδο ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων, δεν αποτελούν πλήρως συνεκτικό πλαίσιο. Κάθε οδηγία έχει διαφορετικό πεδίο εφαρμογής και ισχύει για διαφορετικούς τύπους πλοίων και ταξιδίων. Το πιο σημαντικό είναι επίσης ότι, εξαιτίας της τεχνολογικής ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία, ορισμένες από τις κείμενες διατάξεις είναι πλέον παρωχημένες και άσκοπα επαχθείς. Αξιολογήσεις και διαβουλεύσεις κατά το παρελθόν δεν κατέληξαν στη συγκέντρωση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή τους και ανέδειξαν την ανεπάρκεια διαθέσιμων δεδομένων, ιδίως όσον αφορά τους εθνικούς στόλους επιβατηγών πλοίων και τις επιδόσεις τους στον τομέα της ασφάλειας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή -σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας (EMSA), τις εθνικές υπηρεσίες και εξωτερικό ανάδοχο- προέβη σε πιο συστηματικό και εκτενέστερο έλεγχο καταλληλότητας του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Με την πάροδο του χρόνου κατέστησαν διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία και ο εν λόγω έλεγχος καταλληλότητας αποτέλεσε επίσης την ευκαιρία για συλλογή περισσότερων πληροφοριών και διεξαγωγή πρόσθετων διαβουλεύσεων, ανάλυσης εγγράφων και περιπτωσιολογικών μελετών. Για πρώτη φορά, συγκεντρώθηκαν εκτενή ποσοτικά στοιχεία με αξιόπιστο και αναλογικό τρόπο. Μολονότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούσαν για πλήρη ανάλυση κόστουςοφέλους για κάθε μεμονωμένη κανονιστική απαίτηση, κρίθηκε ότι παρείχαν στοιχεία για την ανάλυση του ελέγχου καταλληλότητας και επαρκή βάση για τις μετέπειτα διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης που προτείνει η Επιτροπή Πεδίο εφαρμογής του ελέγχου καταλληλότητας Η ασφάλεια των επιβατικών πλοίων στην ΕΕ έχει θεσπισθεί σε τρία επίπεδα: διεθνές, ενωσιακό και εθνικό. Η νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων θεσπίσθηκε για να αντιμετωπισθούν δυνητικοί κίνδυνοι κατά της ασφάλειας που οφείλονται στο γεγονός ότι τα διεθνή πρότυπα δεν εφαρμόζονται στα εσωτερικά δρομολόγια ή ότι τα πρότυπα αυτά είναι ανεπαρκή. Πραγματεύεται τις δυσκολίες των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης επιβατών πλοίων που βρίσκονται σε κίνδυνο, αποσκοπεί στην επίτευξη ενιαίου επιπέδου ασφαλείας και διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των προτύπων ασφαλείας. 2

3 Για τα πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες (δηλ. μεταξύ δύο κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία, συνεπώς, υπόκεινται στον έλεγχο του κράτους λιμένα 1 ), ισχύουν οι διεθνείς συμβάσεις και ορισμένοι κανόνες της ΕΕ. Για τα πλοία που εκτελούν εσωτερικά δρομολόγια (δηλ. μεταξύ λιμένων του ιδίου κράτους μέλους), ισχύουν οι ενωσιακοί και οι εθνικοί κανόνες. Το ευρύτερης εφαρμογής νομοθέτημα της ΕΕ είναι η οδηγία 2009/45/ΕΚ 2, η οποία καλύπτει τα επιβατηγά πλοία που είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ή ισοδύναμο υλικό και τα ταχύπλοα σκάφη. Εφόσον είναι δυνατόν και εφικτό, βασίζεται σε διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, και συγκεκριμένα στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS) 3. Επιπλέον, οι οδηγίες 2003/25/ΕΚ, 1999/35/ΕΚ και 98/41/ΕΚ προβλέπουν ειδικούς ενωσιακούς κανόνες που ισχύουν για τα οχηματαγωγά (roll-on roll-off) επιβατηγά πλοία (πλοία ro-pax) 4, τα ταχύπλοα σκάφη (HSC) 5 και την καταγραφή των επιβαινόντων. Πρόκειται για πολύπλοκο νομικό σχήμα το οποίο απαιτεί τη χρήση σύγχρονων και εκτενέστερων νομικών εργαλείων, π.χ. ελέγχων καταλληλότητας. Ο κάτωθι πίνακας παρέχει επισκόπηση των τεσσάρων οδηγιών της ΕΕ που επιλέχθηκαν για τον εν λόγω έλεγχο καταλληλότητας και συγκροτούν τα βασικά πρότυπα και απαιτήσεις ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία που πλέουν στα ύδατα της ΕΕ: Πίνακας 1: Νομικό πλαίσιο για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων της ΕΕ: Οδηγίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ελέγχου καταλληλότητας Περιεχόμενο Πεδίο εφαρμογής Ταξίδι Πλοία Εφαρμογή Οδηγία 2009/45/ΕΚ Πρότυπα ασφάλειας Επιθεωρήσεις (γενικές) Εσωτερικό α) Επιβατηγά πλοία που είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ή ισοδύναμο υλικό 6 Όλα τα πλοία ανεξαρτήτως μεγέθους (ευελιξία για τα πλοία μήκους κάτω των 24 m). Κατηγορίες (Α, Β, Γ, Δ) Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (ΕΕ L 131 της , σ ). Οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (ΕΕ L 163 της , σ. 1). Η εν λόγω σύμβαση έχει εγκριθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) και κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ Τα οχηματαγωγά (roll-on roll-off) προορίζονται για τη μεταφορά τροχοφόρων εμπορευματικών οχημάτων, όπως τα φορτηγά και τα ρυμουλκούμενα και τα αυτοκίνητα, τα οποία επιβιβάζονται και αποβιβάζονται από το πλοίο με τους δικούς τους τροχούς ή με τη χρήση ειδικής πλατφόρμας. Εάν τα σκάφη μεταφέρουν εκτός από οχήματα περισσότερους από 12 επιβάτες αποκαλούνται σκάφη ro-pax. Όπως ορίζονται στο κεφάλαιο Χ της σύμβασης SOLAS Κανον. 1.3 Για λόγους απλούστευσης, αναφερόμενα εφεξής ως «πλοία από χάλυβα». Τα επιβατηγά πλοία ταξινομούνται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με τις θαλάσσιες περιοχές στις οποίες μπορούν να πλέουν, συναρτήσει παραμέτρων όπως η απόσταση από την ακτή. Για τα πλοία της κατηγορίας Α δεν υφίσταται περιορισμός σε ποια απόσταση από την ακτή εντός της οποίας επιτρέπεται να πλέουν, ενώ για τα πλοία της κατηγορίας Δ το όριο απόστασης από την ακτή είναι 3 ναυτικά μίλια (περίπου 5,6 km). 3

4 β) HSC Οδηγία 2003/25/ΕΚ 8 Πρότυπα ασφάλειας (ειδικές: απαιτήσεις ευστάθειας για τα πλοία ro-pax) Εσωτερικά και διεθνή Επιβατηγά πλοία roro Διεθνή: Τακτικές γραμμές Εσωτερικά: Κατηγορία Α, Β και Γ. Οδηγία 1999/35/ΕΚ 9 Επιθεωρήσεις (ειδικές: ro-pax και HSC σε τακτική γραμμή) Εσωτερικά και διεθνή α) Επιβατηγά πλοία ro-ro β) HSC Τακτικές γραμμές μόνον Εσωτερικά: Κατηγορία Α Οδηγία 98/41/ΕΚ 10 Πρότυπα ασφάλειας Επιθεωρήσεις (ειδικές: καταγραφή των επιβαινόντων) Εσωτερικά και διεθνή Όλα τα επιβατηγά πλοία Διανυόμενη απόσταση κατά το ταξίδι (κάτω των 20 ναυτικών μιλίων: μόνον καταμέτρηση των επιβαινόντων) Πηγή: Επιτροπή Ποια είναι η άποψη των ενδιαφερομένων; Οι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια και παράλληλα να διευκολυνθεί ο ισότιμος ανταγωνισμός, είναι σημαντικό το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων. Στην πιο πρόσφατη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη ναυτιλιακή στρατηγική της ΕΕ, το 59 % των ενδιαφερομένων φορέων συμφώνησε ότι το ισχύον διεθνές και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των πλοίων είναι επαρκές (το 26 % των ενδιαφερομένων δεν εξέφρασαν γνώμη). Εντούτοις, τα ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν ότι υπάρχει σειρά προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαφορετική εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων, επισημαίνοντας την πολυπλοκότητα και την έλλειψη σαφήνειας διαφόρων ορισμών και απαιτήσεων, αλληλεπικαλύψεις και παρωχημένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Επιπλέον, τα ενδιαφερόμενα μέρη αμφισβήτησαν την αναλογικότητα και την καταλληλότητα των απαιτήσεων ασφάλειας για τα μικρά πλοία από χάλυβα και τις άσκοπες συνέπειες για τα πλοία που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υποστηριχθεί η βελτίωση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου με Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (ro-ro) (ΕΕ L 123 της , σ. 22). Οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα σύστημα υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά ro- ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη [1999] Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας (ΕΕ L 188 της , σ. 35). 4

5 απλούστευση των κανόνων, ώστε να διευκολυνθεί η διαχείριση και η επιβολή τους και να αποτρέπονται περιττές δαπάνες. 2. Κύρια θέματα αξιολόγησης 2.1. Επιτελεί τον σκοπό του το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων; Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων επιτελεί σε μεγάλο βαθμό τον σκοπό του. Έχει βελτιώσει την ασφάλεια της ζωής στα επιβατηγά πλοία που πλέουν στα ύδατα της ΕΕ και συνετέλεσε στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς θαλάσσιων μεταφορών. Ωστόσο, υπάρχει πεδίο για περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας, καθώς και της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας των κανονιστικών απαιτήσεων. Τα επιβατηγά πλοία εσωτερικού που υπόκεινται στα πρότυπα ασφάλειας 11 της ΕΕ αντιπροσωπεύουν περίπου το 30 % των σκαφών που χρησιμοποιούνται στις εσωτερικές μεταφορές στα ύδατα της ΕΕ, αλλά άνω του 60 % του συνολικού αριθμού επιβατών. Ως εκ τούτου, η πλειονότητα των επιβατών ταξιδεύουν με πλοία που πληρούν τα κοινά πρότυπα ασφάλειας, τα οποία εγγυώνται ενιαίο επίπεδο ασφάλειας. Το ένα τρίτο των επιβατών ταξιδεύουν με πιστοποιημένα σύμφωνα με εθνικά πρότυπα πλοία, τα οποία ως επί το πλείστον είναι μικρότερα πλοία, ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από σύνθετα υλικά ή ξύλο (περίπου 12 % και 18 %, αντίστοιχα). Από τα 408 ατυχήματα που έχουν σημειωθεί με επιβατηγά πλοία εσωτερικού τα 4 τελευταία έτη, μόνο ένα από αυτά είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επιβάτη 12. Ο αντίστοιχος κίνδυνος ανά επιβατοώρα είναι χαμηλότερος από τον κίνδυνο που παρουσιάζουν τα πλοία διεθνών μεταφορών επιβατών. Αν και οι συνέπειες των ατυχημάτων του στόλου της ΕΕ είναι λιγότερο σοβαρές των πλοίων διεθνών μεταφορών επιβατών, η συχνότητα ατυχημάτων ήταν υψηλότερη. Αυτό δεν προκαλεί καμία έκπληξη διότι στις παράκτιες περιοχές η κυκλοφορία είναι πυκνότερη και είναι δυνατή η προσάραξη λόγω ρηχότερων υδάτων. Επιπλέον, η νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων διευκόλυνε την ελεύθερη κυκλοφορία των πλοίων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αλλαγή σημαίας αυξήθηκε κατά 400 % από το Η νομοθεσία της ΕΕ συνέβαλε στην εξέλιξη αυτή, μολονότι αναγνωρίζεται ότι υπήρχαν άλλοι λόγοι που εξηγούν την αύξηση αυτή (όπως η αυξημένη ζήτηση και η διαθεσιμότητα σκαφών στην αγορά μεταχειρισμένων). Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την άποψη ορισμένων εθνικών διοικήσεων 14 ότι η νομοθεσία της ΕΕ οδήγησε ίσως σε αύξηση της ναυπήγησης μη χαλύβδινων πλοίων επειδή Ήτοι οδηγία 2009/45/ΕΚ Πρέπει να σημειωθεί ότι στις στατιστικές αυτές δεν περιλαμβάνονται πολύκροτες περιπτώσεις όπως τα πολύνεκρα ατυχήματα (για παράδειγμα) του Costa Concordia (2012) ή (2014) του Norman Atlantic (2014), διότι τα πλοία αυτά εκτελούσαν διεθνείς πλόες (και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εναρμονισμένων απαιτήσεων ασφαλείας της οδηγίας 2009/45/ΕΚ που εφαρμόζονται μόνον σε εσωτερικά δρομολόγια). Δηλαδή, η έναρξη ισχύος της οδηγίας 98/18/ΕΚ, πρόδρομη της οδηγίας 2009/45/ΕΚ. Ότι η επιλογή ναυπήγησης πλοίων από χάλυβα ή άλλα υλικά εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την τιμή και τα χαρακτηριστικά του επιλεγέντος υλικού. 5

6 οι εθνικοί κανόνες ασφαλείας δεν είναι τόσο αυστηροί. Από την άλλη πλευρά, άλλοι ενδιαφερόμενοι υποστήριξαν το αντίθετο και ζήτησαν την εκπόνηση εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας για τα πλοία που επί του παρόντος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ (δηλ. τα πλοία που δεν κατασκευάζονται από χάλυβα ή ισοδύναμα υλικά όπως τα σύνθετα) Ποιοι είναι οι παράγοντες που ευνοούν ή παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων; Καθώς βελτιώνονται συνεχώς τα πρότυπα ασφαλείας των πλοίων, η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων εξαρτάται από τις τακτικές επικαιροποιήσεις βασιζόμενες στα διδάγματα και στην επιστημονική πρόοδο. Η τακτική επανεξέταση διασφαλίζει επίσης ότι τα πρότυπα ασφαλείας εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο και ότι αντιστοιχούν στον βαθμό κινδύνου. Η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων είναι αναποτελεσματική, λόγω της πολυπλοκότητας και της αμφισημίας στην εφαρμογή της νομοθεσίας (ιδίως όσον αφορά τα πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της) των παρωχημένων υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων (στην οποία δεν αξιοποιούνται τα υπάρχοντα ψηφιακά συστήματα παρακολούθησης και πληροφόρησης) της ασαφούς παρουσίασης των τεχνικών προτύπων ασφαλείας και των αργόσυρτων και δύσκολων διαδικασιών επικαιροποίησης και παρεκκλίσεων. Οι αδυναμίες αυτές έχουν καταστήσει ανεπαρκείς και ασκόπως δύσκολες την παρακολούθηση, την εφαρμογή και την επιβολή των προτύπων ασφαλείας. Επιπλέον, παραμένει ελλιπέστερη από ό,τι αναμενόταν η ενημέρωση των επιβατών σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων και τα οφέλη τους. Αυτό σχετίζεται ενδεχομένως με το σχετικά χαμηλό επίπεδο οργάνωσης των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές Υπήρξε αποτελεσματική η διαχείριση κινδύνων και ανάλογη αυτών; Όπως αποδεικνύεται από τις στατιστικές ατυχημάτων, η ισχύουσα νομοθεσία έχει συμβάλει σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας των επιβατών. Το κανονιστικό κόστος που σχετίζεται με τα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ δεν έχει αποδειχθεί υψηλό σε σύγκριση με το κόστος βάσει των εθνικών προτύπων που θα χρειάζονταν ειδάλλως. Οι υπολογισθείσες διαφορές του κανονιστικού κόστους αντιπροσωπεύουν μικρό μόνον ποσοστό σε σύγκριση με το συνολικό κόστος κατασκευής, εκμετάλλευσης και συντήρησης. Για παράδειγμα, το άθροισμα των πρόσθετων δαπανών για το ποσοτικά προσδιοριστέο μέρος των μέτρων πυρόσβεσης, των σωστικών μέσων και των αρχικών επιθεωρήσεων μπορεί να φθάσει τα ευρώ για τα μεγαλύτερα πλοία, ενώ το κόστος κατασκευής μετράται σε δεκάδες αν όχι σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Κατ αναλογία, το ίδιο ισχύει για μικρότερα πλοία. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτη η διαφορά του κόστους επικαιροποίησης των προτύπων ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο σε σύγκριση με την επικαιροποίηση σε επίπεδο ΕΕ. Η επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας, εάν γίνει μεμονωμένα από κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, θα συνεπαγόταν εκτιμώμενο σωρευτικό κόστος για τις εθνικές διοικήσεις από 6

7 έως ευρώ. Το κόστος αυτό είναι περίπου δέκα φορές μεγαλύτερο από το τρέχον κόστος επικαιροποίησης των προτύπων σε επίπεδο ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, οι αλληλεπικαλύψεις και οι ανακολουθίες μεταξύ των διαφόρων καθεστώτων επιθεώρησης που εφαρμόζονται σε όλα τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία στην ΕΕ (π.χ. επιθεωρήσεις των ro-pax, επιθεωρήσεις του κράτους σημαίας και έλεγχοι του κράτους λιμένα) εμποδίζουν τις προσπάθειες των εθνικών διοικήσεων να βελτιώσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τους ελέγχους. Επίσης, εμποδίζουν τη μεγιστοποίηση του χρόνου εμπορικής εκμετάλλευσης του πλοίου. Εάν συνδυάζονταν τα διάφορα είδη επιθεωρήσεων στο μέγιστο δυνατόν, θα ήταν δυνατόν να αποφεύγονται κάθε χρόνο 770 μεμονωμένες επιθεωρήσεις πλοίων ro-pax σε όλη την ΕΕ (εφόσον ισχύουν οι ίδιες γραμμές/συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται τα ίδια πλοία όπως σήμερα). Η έγκριση των συστημάτων καταγραφής επιβατών, η οποία προκάλεσε σημαντικό φόρτο εργασίας σε ορισμένες εθνικές υπηρεσίες (π.χ ώρες εργασίας στην Ελλάδα έναντι 100 ωρών εργασίας στην Ιταλία) αποδείχθηκε εξαιρετικά επαχθής. Κρίθηκε υπερβολικός ο εν λόγω φόρτος εργασίας, και το αντίστοιχο κόστος. Τέλος, η πολυπλοκότητα του νομικού καθεστώτος και οι αλληλεπικαλυπτόμενες απαιτήσεις που υπάρχουν στα διάφορα νομοθετήματα αποτελεί πολύ ενοχλητικό παράγοντα κόστους για όλους τους ενδιαφερόμενους Τηρήθηκε η αρχή της επικουρικότητας, δηλ. είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι από κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος; Σε γενικές γραμμές, η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων ανταποκρίνεται στην αρχή της επικουρικότητας. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι τα υπάρχοντα πρότυπα ασφάλειας για τα μικρά πλοία από χάλυβα μήκους κάτω των 24 m πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί για την ασφάλεια και την εσωτερική αγορά. Δεδομένου ότι τα μικρά σκάφη δεν κατασκευάζονται κυρίως από χάλυβα, η συντριπτική πλειονότητα του στόλου αυτού δεν καλύπτεται προς το παρόν από τα εναρμονισμένα πρότυπα ασφάλειας της ΕΕ (96 %). Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των σκαφών μήκους κάτω των 24 m έχουν ήδη πιστοποιηθεί σύμφωνα με εθνική νομοθεσία. Τα ατυχήματα που σημειώθηκαν με μικρά πλοία τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προτύπων της ΕΕ δεν παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ασφάλειας (5 νεκροί τα τελευταία 4 έτη και σε όλες τις περιπτώσεις επρόκειτο για εργατικά ατυχήματα). Επιπλέον, στην πράξη δεν υπάρχουν αλλαγές σημαίας μεταξύ των κρατών μελών, ακόμη και πλοίων που καλύπτονται από τα πρότυπα της ΕΕ. Το ευρύ φάσμα γραμμών για τις οποίες κατασκευάζονται τα πλοία αυτά (π.χ. ημερήσια ή νυκτερινά δρομολόγια, τουριστικές ημερήσιες κρουαζιέρες που καταπλέουν σε λιμένες με ειδικούς περιορισμούς ή ειδικές υποδομές) έχει ως αποτέλεσμα ευρύ φάσμα σχεδιασμών και τεχνικών λύσεων. Αυτό καθιστά εξαιρετικά προβληματικό τον καθορισμό κοινής δέσμης λεπτομερών κανόνων που να αρμόζουν για όλες αυτές τις γραμμές με μικρότερα σκάφη. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε καλύτερη θέση για να αξιολογούν κατά πόσον τα πλοία αυτά ανταποκρίνονται στις τοπικές συνθήκες εκμετάλλευσης, οι οποίες διαφέρουν 7

8 σε μεγάλο βαθμό στην ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, ορισμένα ναυπηγεία 15 τόνισαν ότι η εκπόνηση ενωσιακών προτύπων για όλα τα μικρά πλοία (δηλ. ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους) θα τους επέτρεπαν να πωλούν τα προϊόντα τους ευκολότερα και γρήγορα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ Αποδείχθηκαν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πιο αποτελεσματικά ή πιο αποδοτικά από τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ; Όσον αφορά τα δρομολόγια εσωτερικού, δεν είναι πιθανό τα διεθνή πρότυπα να είναι πιο αποτελεσματικά ή πιο αποδοτικά από τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ. Δεν εφαρμόζονται τα διεθνή πρότυπα του ΔΝΟ. Ελλείψει ενωσιακών προτύπων, τα κράτη μέλη θα πρέπει είτε να αναπτύξουν δική τους νομοθεσία ή να υιοθετήσουν διεθνείς κανόνες, οι οποίοι όμως δεν αρμόζουν πλήρως για τα δρομολόγια εσωτερικού και, επομένως, θα πρέπει να τους αναπροσαρμόζουν αναλόγως. Αυτό συνεπάγεται επίσης τακτικές επικαιροποιήσεις για να ακολουθούνται οι νέες εξελίξεις στον τομέα της ναυπηγικής τεχνολογίας 16. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιτευχθεί κοινό επίπεδο ασφάλειας, ούτε θα διευκολυνθεί η εσωτερική αγορά. Επιπλέον, τα ενωσιακά πρότυπα προβλέπουν την πρόσβαση για άτομα με μειωμένη κινητικότητα, στοιχείο που συνιστάται, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό στα διεθνή πρότυπα. Η κατάσταση είναι διαφορετική όσον αφορά τα διεθνή δρομολόγια. Θα ήταν πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό να τηρούνται πλήρως τα σχετικά διεθνή πρότυπα, υπό τον όρο ότι εγγυώνται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να μην ισχύει πάντοτε. Ως εκ τούτου, η καλύτερη λύση θεωρείται η ύπαρξη αυστηρότερων απαιτήσεων για την ευστάθεια μετά από βλάβη για τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που πλέουν προς ή από λιμένες της ΕΕ 17. Οι εν λόγω απαιτήσεις παρέχουν προς το παρόν το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τον συγκεκριμένο τύπο πλοίου που κυριαρχεί στην ΕΕ. Τέλος, ελλείψει μηχανισμού επιβολής σε διεθνές επίπεδο, τα υπάρχοντα ενωσιακά συστήματα επιθεώρησης, τα οποία εφαρμόζονται στα επιβατηγά πλοία και εσωτερικών και διεθνών γραμμών, παραμένουν προαπαιτούμενο για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας ζωής στα επιβατηγά πλοία και την εξάλειψη της ναυτιλίας που πληροί χαμηλού επιπέδου πρότυπα. 3. Αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητας Ο έλεγχος καταλληλότητας έδειξε ότι παραμένουν πολύ σημαντικοί οι βασικοί στόχοι της νομοθεσίας για τα επιβατηγά πλοία της ΕΕ που αφορούν την ασφάλεια των επιβατών και την εσωτερική αγορά. Έδειξε όμως επίσης ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιτυγχάνονται με απλούστερο και σαφέστερο τρόπο. Έχουν εντοπιστεί σε ορισμένα πεδία δυνατότητες απλούστευσης, διευκρίνισης και κατάργησης ορισμένων ασαφών, παρωχημένων ή αλληλεπικαλυπτόμενων απαιτήσεων: Συγκεκριμένα, στη Δανία και την Πορτογαλία. Εθνικοί εμπειρογνώμονες από την Κροατία και τη Σουηδία εξέφρασαν παρόμοια άποψη. Σημειώνεται ότι η σχετική εθνική νομοθεσία σε ορισμένα κράτη μέλη βασίζεται σε διεθνή πρότυπα που δεν ισχύουν πλέον. Όπως ορίζεται από την οδηγία 2003/25/ΕΚ μετά το ατύχημα του πλοίου Estonia, τον Σεπτέμβριο του

9 Πολυπλοκότητα και διοικητικός φόρτος: Οι υποχρεωτικές επιθεωρήσεις για την ασφαλή εκμετάλλευση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro διαπιστώθηκε ότι αλληλεπικαλύπτονται σε σημαντικό βαθμό με άλλους τύπους επιθεωρήσεων και ελέγχων (ιδίως τις επιθεωρήσεις από το κράτος σημαίας και τις επιθεωρήσεις ελέγχου από το κράτος λιμένα). Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω απαιτήσεις με ρεαλιστικό τρόπο, πράγμα που σημαίνει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν ανταποκρίνεται πλέον στη σημερινή κατάσταση. Η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των επιβατηγών πλοίων επιδεινώνεται, διότι τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία εσωτερικών μεταφορών 18 έχουν παρωχημένη μορφή και έχει καταστεί με την πάροδο του χρόνου εξαιρετικά δύσκολο να συγκριθούν με τις κείμενες διεθνείς απαιτήσεις. Ασάφεια και έλλειψη διαφάνειας: Ο έλεγχος καταλληλότητας έδειξε ότι ορισμένες διατάξεις, ορισμοί και απαιτήσεις είναι ασαφείς, σε βαθμό που σε ορισμένες περιπτώσεις να παρεμποδίζουν ίσως την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας. Οι ασάφειες αυτές αφορούν κυρίως το πεδίο εφαρμογής και την εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων της ΕΕ, όπως π.χ. του τύπου των πλοίων που καλύπτονται ή τη συχνότητα επιθεωρήσεων. Δυσανάλογες απαιτήσεις: Ως μικρά πλοία ορίζονται τα πλοία μήκους κάτω των 24m. Ο ορισμός αυτός θεωρείται ως ο πλέον κατάλληλος για τον καθορισμό των κοινών εφαρμοστέων τεχνικών προτύπων ασφαλείας. Επειδή τα μικρά πλοία είναι πιο ευαίσθητα στις τοπικές συνθήκες εκμετάλλευσης, τα κράτη μέλη είναι σε καλύτερη θέση να εκτιμούν τους συγκεκριμένους κινδύνους και να καθορίζουν τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας. Επιπλέον, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με τα μεγαλύτερα πλοία, η τάση είναι τα μικρά πλοία να χρησιμοποιούνται στο ίδιο κράτος μέλος μέχρι το τέλος της διάρκειας ζωής τους και η μετανηολόγησή τους μεταξύ των κρατών μελών είναι περιορισμένη. Αξιολογήθηκε ότι τα δεσμευτικά πρότυπα της ΕΕ που εφαρμόζονται μόνον στα μικρά πλοία από χάλυβα (δηλ. περίπου στα 70 από τα μικρά πλοία) είναι υπερβολικά και δεν παρέχουν επαρκή ενωσιακή προστιθέμενη αξία, ώστε να πρέπει να διατηρηθούν. Ωστόσο, για να διευκολυνθεί η πρόσβαση του ναυπηγικού κλάδου της ΕΕ στην ευρύτερη αγορά της ΕΕ, ορισμένοι ενδιαφερόμενοι έθεσαν το θέμα εκπόνησης κατευθυντηρίων γραμμών ή κώδικα για όλα τα μικρά σκάφη. Εκτός από τις διαπιστωθείσες δυνατότητες απλούστευσης, ο έλεγχος καταλληλότητας ανέδειξε επίσης μια σειρά από προβλήματα που περιορίζουν άσκοπα την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης: Παρωχημένη στήριξη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης: Μολονότι η πείρα έχει δείξει ότι για να είναι αποτελεσματική μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης απαιτείται άμεση πρόσβαση σε ακριβή στοιχεία όσον αφορά τους επιβαίνοντες, πράγμα που δεν συμβαίνει πάντοτε. Σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα απαιτήσεις, οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να αποθηκεύονται στο σύστημα της εταιρείας και να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες προς διαβίβαση στην αρμόδια για την έρευνα και τη διάσωση αρχή. Στην απαίτηση αυτή, η οποία χρονολογείται από το 1998, δεν λαμβάνεται υπόψη η ανάπτυξη συστημάτων, όπως 18 Βλ. Παράρτημα της οδηγίας 2009/45/ΕΚ. 9

10 το SafeSeaNet 19 και η εθνική ενιαία θυρίδα 20, και χρειάζεται η αρμόδια εθνική αρχή να έρχεται σε επαφή με τη ναυτιλιακή εταιρεία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, τα καταγραφόμενα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν πάντοτε πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια (ήτοι, μαζί με το ονοματεπώνυμο, την ηλικία και το φύλο), καθιστώντας τη βοήθεια που παρέχεται στα θύματα και τους συγγενείς τους υπερβολικά δυσχερή. Φορείς που ήδη διαβιβάζουν τα εν λόγω δεδομένα στο SafeSeaNet ή την εθνική ενιαία θυρίδα αναγκάζονται να αναφέρουν σε δύο συστήματα. Τέλος, κατά τον έλεγχο καταλληλότητας διαπιστώθηκε σειρά άλλων ουσιαστικών προβλημάτων που σχετίζονται με την καταλληλότητα και την αναλογικότητα των υφιστάμενων προτύπων ασφαλείας: Προβλήματα σχετιζόμενα με την ασφάλεια που πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω: Τα προβλήματα αυτά θα χρειασθεί να αξιολογηθούν περαιτέρω και να πραγματοποιηθούν διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες. Πρόκειται για τα ακόλουθα: διαφορές των απαιτήσεων ασφάλειας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών πλοίων και των αντίστοιχων παράκτιων περιοχών ευρύτερη εφαρμογή του καθεστώτος επιθεώρησης των πλοίων ro-pax και δυνατότητα εκπόνησης εναρμονισμένων προτύπων για τα πλοία που δε κατασκευάζονται από χάλυβα ή ισοδύναμα υλικά, τα οποία δεν καλύπτονται προς το παρόν από το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ορισμένα προβλήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπισθούν πρώτα σε διεθνές επίπεδο, προτού αναληφθεί περαιτέρω δράση σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την επανεξέταση των εφαρμοστέων απαιτήσεων ευστάθειας μετά από βλάβη. 4. Επακόλουθες ενέργειες 4.1. Βήμα πρώτο Η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από τον EMSA και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους, θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει απλουστευμένο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων και θα προωθήσει την αναβάθμιση σε διεθνές επίπεδο των προτύπων ευστάθειας σε περίπτωση ζημίας. Απλούστευση του νομικού πλαισίου για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων της ΕΕ: Χωρίς να μεταβάλει τους στόχους πολιτικής και τους κύριους μηχανισμούς επίτευξης αποτελεσμάτων, η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει προτάσεις προκειμένου να καταργηθούν οι παρωχημένες, ασαφείς ή αλληλεπικαλυπτόμενες απαιτήσεις που προσδιορίσθηκαν κατά τον παρόντα έλεγχο καταλληλότητας, κυρίως με: Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (ΕΕ L 208 της , σ ). Οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών (ΕΕ L 283 της , σ. 1-10). 10

11 εξάλειψη των αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των ειδικών επιθεωρήσεων βάσει της οδηγίας 1999/35/ΕΚ, των εκτεταμένων επιθεωρήσεων ελέγχου από το κράτος λιμένα και των ετήσιων επιθεωρήσεων από το κράτος σημαίας διευκρίνιση για τους σκοπούς της οδηγίας 2009/45/EΚ: α) το αλουμίνιο είναι υλικό ισοδύναμο του χάλυβα (βάσει των αντίστοιχων απαιτήσεων για την πυρομόνωση) και β) τα ποντοπόρα σκάφη και τα παραδοσιακά πλοία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αποσαφήνιση των ορισμών για τις απαιτήσεις καταγραφής επιβατών στην οδηγία 98/41/ΕΚ, π.χ. η διάρκεια του ταξιδιού απλούστευση του καθορισμού των θαλάσσιων περιοχών στην οδηγία 2009/45/ΕΚ απλούστευση του παραρτήματος της οδηγίας 2009/45/ΕΚ ώστε να καταστεί πιο κατανοητό Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης προτάσεις για την αφαίρεση των δυσανάλογων απαιτήσεων, ιδίως με: εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/45/ΕΚ των επιβατηγών πλοίων που είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ή ισοδύναμο υλικό, μήκους κάτω των 24 m κατάργηση της απαίτησης επίσημης έγκρισης του συστήματος καταγραφής επιβατών που προβλέπεται επί του παρόντος στην οδηγία 98/41/ΕΚ και εστίαση στην ορθή λειτουργία του συστήματος καταγραφής. Για να μην υπάρχουν διπλές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον πρέπει να προβλεφθεί: καταχώριση των πληροφοριών για τους επιβαίνοντες σε υφιστάμενο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος να καθιστά δυνατόν την άμεση διαβίβαση των δεδομένων στην αρμόδια αρχή καταχώριση και η διαβίβαση της ιθαγένειας των επιβατών στην αρμόδια αρχή, με τα ίδια μέσα και τα ίδια κριτήρια με εκείνα που ισχύουν για την καταχώριση και τη διαβίβαση δεδομένων που ήδη απαιτούνται για τους επιβαίνοντες Προώθηση της αναβάθμισης των διεθνών προτύπων: Σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από τον EMSA και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους, θα προωθήσει την αναβάθμιση των διεθνών προτύπων ευστάθειας σε περίπτωση βλάβης για τα επιβατηγά πλοία και θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει τα κάτωθι κείμενα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό: Τεχνική παρουσίαση στη συνεδρίαση της επίσημης ομάδας αξιολόγησης της ασφάλειας, τον Νοέμβριο του 2015 Πρόταση της ΕΕ για νέο πρότυπο ευστάθειας μετά από βλάβη (τον αποκαλούμενο «δείκτη «R») στη συνεδρίαση της υποεπιτροπής σχεδιασμού και κατασκευής πλοίων τον Ιανουάριο του 2016, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας στην Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας για υψηλότερο επίπεδο το

12 4.2. Βήμα δεύτερο Η Επιτροπή θα αξιολογήσει επίσης ορισμένα θέματα ασφάλειας και εσωτερικής αγοράς. Ειδικότερα, προτίθεται: να επανεξετάσει κατά πόσον δικαιολογούνται οι διαφορές στις απαιτήσεις ασφάλειας μεταξύ των πλοίων των κατηγοριών Γ και Δ στο πλαίσιο της οδηγίας 2009/45/ΕΚ και των αντίστοιχων θαλάσσιων περιοχών να προωθήσει τη διενέργεια ειδικών επιθεωρήσεων σύμφωνα με την οδηγία 1999/35/ΕΚ για τις κατηγορίες Β, Γ και Δ των πλοίων ro-pax που εκτελούν τακτικές γραμμές να εκτιμήσει τη δυνατότητα να προτείνει την τροποποίηση ή την κατάργηση των ειδικών απαιτήσεων της ΕΕ για την ευστάθεια μετά από βλάβη για τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (ro-ro) 21, με βάση τα διεθνή πρότυπα, εφόσον αυτά θα έχουν αναβαθμιστεί με ικανοποιητικό τρόπο για την ΕΕ να εξετάσει την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών ή κώδικα για τα μικρά σκάφη και τα σκάφη που δεν είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ή ισοδύναμα υλικά, με βάση τις λειτουργικές απαιτήσεις Προς τούτο θα χρειασθούν συνδρομή, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συνεχή παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας (EMSA), προβλέπει: τη σύσταση κατάλληλου πλαισίου ανταλλαγής απόψεων με τις εθνικές υπηρεσίες, τους φορείς του κλάδου και τις ενώσεις επιβατών της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας των ενωσιακών επιβατηγών πλοίων. Τέλος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις διαπιστωθείσες δυνατότητες απλούστευσης, η Επιτροπή προτίθεται να εντείνει την επιβολή των υφιστάμενων απαιτήσεων με τη βοήθεια του EMSA και καλεί τις εθνικές υπηρεσίες να συμμετέχουν σε αυτές τις προσπάθειες. 21 Ήτοι: οδηγία 2003/25/ΕΚ 12

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας

Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Θαλάσσιες μεταφορές: κανόνες μεταφοράς και ασφάλειας Τα τελευταία χρόνια, οι οδηγίες και οι κανονισμοί της ΕΕ έχουν βελτιώσει κατά πολύ τα πρότυπα ασφαλείας στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Οι βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

L 328/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.12.2011

L 328/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.12.2011 L 328/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.12.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1286/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Δεκεμβρίου 2011 για την καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.4.2011 COM(2011) 232 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση εκτίµησης της εφαρµογής και των επιπτώσεων των ληφθέντων µέτρων σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 COM(2015) 382 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM)

Πρότυπα Ποιότητας (ISO - ISM) Ο ιεθνής Κώδικας ιαχείρισης της Ασφάλειας για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (ISM Code) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή διαχείριση και λειτουργία των πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2008 SEC(2008) 2861 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας

Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πλωτάρχης, Τεχνικός Κλάδος Λιµενικού, Κλάδος Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων - Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας δίνει µεγάλη έµφαση στο θέµα της ασφάλειας της µεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [...] για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0409(COD) 22.3.2012. της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 22.3.2012 2011/0409(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2013 COM(2013) 721 final 2013/0343 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ

Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ EL Θεματοφύλακας των οικονομικών της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑÏKΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ελέγχοντας τα κεφάλαια της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι θεσμικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ CABOTAGE ΜΑΘΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ 30/10/2009 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Έννοια ακτοπλοΐας: ακτοπλοΐα είναι η μετακίνηση επιβατών και φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά με την πρόταση για ένα ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Το σχέδιο νόμου για έναν ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ, ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ Ε.Ε.ΣΥ.Μ, ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Ε.Ν ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.ΔΙ.ΝΑ.Λ.Ε. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990)

Πηγή Ρύπανσης (έτος 1990) Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Και Υδροβιότοπων της Κύπρου Θαλάσσιο Περιβάλλον: Κίνδυνοι Ρύπανσης από Εµπορική Ναυτιλία και Μέτρα Προστασίας Περιβάλλοντος ρ. Αντώνης Τουµαζής Πολιτικός Μηχανικός Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας

Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας Από την εκτίμηση επιπτώσεων στον έλεγχο αποτελεσματικότητας Παναγιώτης Καρκατσούλης Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών www.inerp.gr Πόση Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 346/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2011 COM(2011) 377 τελικό 2011/0164 (NLE) Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ σχετικά µε τα καλλυντικά προϊόντα, µε σκοπό την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019. Έγγραφο συνόδου 01.12.2014 B8-0000/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 204-209 Έγγραφο συνόδου 0.2.204 B8-0000/204 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/204 σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5, του Κανονισμού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα