ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφοδιασμός με καύσιμα (βενζίνη αμόλυβδη) των ασθε νοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ από τις αντλίες καυ σίμων των ΕΚΕΜΣ ΠΟΝ ΣΕΠΑ... 1 Συμπλήρωση της αριθμ / απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί με τάταξης των υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομί ας Βόρειου Τομέα της τέως Νομαρχίας Αθηνών (υπαλλήλων της νυν Περιφέρειας Αττικής) στο Δήμο Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του αρ. 257 και της παρ. 5 του αρ. 95 του Ν. 3852/ Τροποποίηση της αριθμ /26323/ απόφα σης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττι2κής (νυν Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Αττικής) περί μετάταξης των υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομίας Ανατολικού Τομέα της τέως Νομαρχίας Αθηνών (υπαλλήλων της νυν Περιφέ ρειας Αττικής) στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του αρ. 257 και της παρ. 5 του αρ. 95 του Ν. 3852/ Τροποποίηση της αριθμ. 1790/1001/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Αττικής περί μετάταξης των υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομίας Δυτικού Τομέα της τέως Νο μαρχίας Αθηνών (υπαλλήλων της νυν Περιφέρει ας Αττικής) στο Δήμο Αιγάλεω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του αρ. 257 και της παρ. 5 του αρ. 95 του Ν. 3852/ Συγκρότηση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο: «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γε νικού Γραμματέα της Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσι ών του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Έδεσσας... 7 Καθιέρωση λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δημοτι κού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών κατά το Σάββατο.. 8 Τροποποίηση της αριθμ. 6043/ (ΦΕΚ 565Β/ 2011) απόφασης περί μεταφοράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ει δικότητας ΥΕ καθαριστών/ στριών από το Υπουρ γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά των στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Πρυτανικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.600/26/193570/Σ.1132 (1) Εφοδιασμός με καύσιμα (βενζίνη αμόλυβδη) των ασθενο φόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ από τις αντλίες καυσίμων των ΕΚΕΜΣ ΠΟΝ ΣΕΠΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. Τα άρθρα 18 και 55 του ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α 251). β. Το άρθρο 90 του «κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/05 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ , 2Α ) γ. Το άρθρο 80 του Γενικού Κανονισμού Ανεφοδιασμού και Διαχειρίσεως Υλικού ΕΔ (ΓΚΑΔΥΕΔ) κυρώθηκε με τη Φ.092/5/333820/ αποφ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1114/ , τ.β ). δ. Το Γενικό Κανονισμό Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρετή σεως Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων (ΦΕΚ 181/ , τ.β ). ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο γισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Εγκρίνουμε την πώληση των απαιτουμένων ποσοτήτων αμόλυβδης βενζίνης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ που εδρεύουν στην περιοχή Αττικής από τα πρατήρια καυσίμων των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων (ΕΚΕΜΣ, ΣΕΠΑ, ΠΟΝ).

2 16314 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Η αγορά καυσίμων για τον εφοδιασμό των ασθενοφό ρων οχημάτων του ΕΚΑΒ στην περιοχή Αττικής με βενζίνη αμόλυβδη από τα Πρατήρια Καυσίμων των ΕΚΕΜΣ, ΣΕΠΑ, ΠΟΝ θα γίνεται με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Ο εφοδιασμός των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με αμόλυβδη βενζίνη και μόνο κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων. β. Θα προκαταβάλλεται το σύνολο της προϋπολογισθεί σης δαπάνης στο τέλος κάθε μήνα για τον επόμενο επί αποδείξει. Σε περίπτωση μη προκαταβολής της μηνιαίας προϋπολογισθείσης δαπάνης, θα διακόπτεται ο εφοδια σμός των ασθενοφόρων με καύσιμα. γ. Θα εκδίδεται υποχρεωτικά Δελτίο Αποστολής ανά δοσοληψία και ανά όχημα (εις τριπλούν) από το σταθμό εξυπηρέτησης, εκ των οποίων το ένα θα παραδίδεται στον οδηγό του οχήματος και στη συνέχεια στην υπηρεσία του και τα δύο θα παραμένουν στο σταθμό εξυπηρέτησης. δ. Στο τέλος κάθε μήνα θα συντάσσεται κατάσταση δοσοληψιών με το ΕΚΑΒ, βάσει του οποίου θα εκδίδεται σχετικό τιμολόγιο και θα γίνεται άμεσα τακτοποίηση των τυχόν διαφορών. ε. Τα πρατήρια καυσίμων των Στρατιωτικών Εκμεταλ λεύσεων δεν υποχρεούνται να εφοδιάζουν με αμόλυβδη βενζίνη τα ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ, σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος θεωρείται κάθε τυχαίο, απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με την υπηρεσία, το οποίο παρά την εξαιρετική επιμέλεια των πρατηρίων καυσίμων των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων, καθιστά αδύνατο ή εξαιρετικά αδύνατο τον εφοδιασμό των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ, όπως: (1) Πυρκαγιά στους χώρους ή πλησίον των χώρων όπου εκτελείται ο εφοδιασμός. (2) Πλημμύρα. (3) Σεισμός. (4) Πόλεμος. (5) Διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβης των μηχανημάτων που επιδρά στη λειτουργία των εγκα ταστάσεων και την εκτέλεση του εφοδιασμού. (6) Απεργίες, γενικές ή του προσωπικού, που σχετίζονται με λειτουργία ανεφοδιασμό των Πρατηρίων Καυσίμων. στ. Το ΕΚΑΒ υποχρεούται να αποστείλει πίνακες ταυτο ποίησης των εξυπηρετουμένων ασθενοφόρων οχημάτων και των οδηγών τους προς τις Στρατιωτικές Εκμεταλ λεύσεις (ΕΚΕΜΣ, ΣΕΠΑ, ΠΟΝ) τους οποίους πρέπει να επικαιροποιεί έγκαιρα, προκειμένου να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά την είσοδο των ασθενοφόρων στα πρατήρια καυσίμων των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων. ζ. Οι Στρατιωτικές Εκμεταλλεύσεις και το ΕΚΑΒ υποχρε ούνται να ορίσουν υπεύθυνους τα καθήκοντα των οποίων σε γενικές γραμμές θα είναι η επίλυση θεμάτων εξυπηρέ τησης των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ. Άρθρο 3 Καθορισμός Τιμής Πώλησης Για τον καθορισμό της τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης λαμβάνεται υπόψη η τιμή αγοράς, από την οποία αφαιρείται η έκπτωση του προμηθευτή. Στο υπόλοιπο που προκύπτει προστίθεται το κέρδος των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες αποφάσεις και κανονισμούς. Επί του αθροίσματος που θα προκύψει προστίθεται ο εκάστοτε ισχύων ΦΠΑ. Το ποσό που προκύπτει καθορίζει την τιμή πώλησης. Άρθρο 4 Αρμοδιότητα Υπογραφών των Συμβάσεων Σύνταξη υπογραφή σχετικών συμβάσεων μεταξύ Στρα τιωτικών Εκμεταλλεύσεων και ΕΚΑΒ από τους Διοικητές των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων κατόπιν εξουσιο δότησης προς τούτο με μέριμνα των Διοικητικών τους Συμβουλίων. Άρθρο 5 Τελικές διατάξεις Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 3 Μαΐου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αριθμ. οικ /11715 (2) Συμπλήρωση της αριθμ / απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί μετά ταξης των υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομίας Βό ρειου Τομέα της τέως Νομαρχίας Αθηνών (υπαλλήλων της νυν Περιφέρειας Αττικής) στο Δήμο Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του αρ. 257 και της παρ. 5 του αρ. 95 του Ν. 3852/2010. ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 2α και 95 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ τοδιοίκησης και Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Την αριθμ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζουμε: Συμπληρώνουμε την αριθμ / (ΦΕΚ 2062/ Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει ας Αττικής και προσθέτουμε στη λίστα των υπαλλήλων που μετατάσσονται αυτοδίκαια στο Δήμο Νέας Ιωνίας τους εξής υπαλλήλους της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρεια Αττικής): 1. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΝΝΑ του Παντελή, κλάδου/ ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών, με βαθμό Α, μόνιμη υπάλληλο της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρειας Αττικής), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ 2. ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Χαράλαμπου, κλά δου/ ειδικότητας ΥΕ Εργατών, με βαθμό Δ, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρειας Αττικής), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Επαμεινώνδα, κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Δ, μόνιμη υπάλληλο της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρειας Αττικής), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ 4. ΚΑΞΗΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Νικολάου, κλάδου/ ειδι κότητας ΥΕ Εργατών, με βαθμό Β, μόνιμο υπάλληλο της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρειας Αττικής), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ 5. ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ηλία, κλάδου/ ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, με βαθμό Δ, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της τέως Νο 6. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεώργιου, κλάδου/ ειδικότη τας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της τέως Νο 7. ΜΠΙΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γαβριήλ, κλάδου/ ειδικότη τας ΥΕ Επιμελητών, με βαθμό Γ, μόνιμο υπάλληλο της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρειας Αττικής), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Λάμπρου, κλάδου/ειδικότη τας ΥΕ Εργατών, με βαθμό Δ, υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρειας Αττικής), σε συνιστώμενη προσω ποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το 9. ΤΖΙΟΜΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεώργιου, κλάδου/ ειδικότητας ΔΕ Τεχνικών, με βαθμό Γ, μόνιμο υπάλληλο της τέως Νο Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /11618 (3) Τροποποίηση της αριθμ /26323/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (νυν Γενι κός Γραμματέας Αττικής) περί μετάταξης των υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομίας Ανατολικού Τομέα της τέως Νομαρχίας Αθηνών (υπαλλή λων της νυν Περιφέρειας Αττικής) στο Δήμο Αγίας Πα ρασκευής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του αρ. 257 και της παρ. 5 του αρ. 95 του Ν. 3852/2010. ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 2 και 95 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Την αριθμ /26323/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με την οποία τροπο ποιήθηκε η αριθμ / προηγούμενη απόφαση και προστέθηκε στη λίστα των υπαλλήλων που μετατάσ σονται αυτοδίκαια στο Δήμο Αγίας Παρασκευής η υπάλ ληλος ΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Ιωάννη, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε εν μέρει την αριθμ /26323/ (2099/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ ρειας Αττικής και προσθέτουμε στη λίστα των υπαλλήλων που μετατάσσονται αυτοδίκαια στο Δήμο Αγίας Παρασκευής τους εξής υπαλλήλους της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Πε ριφέρεια Αττικής): 1. ΔΕΡΒΙΔΗ ΑΜΥΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Γ, μόνιμη υπάλληλο της τέως Νο 2. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου, κλάδου/ ειδικό τητας ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Β, μόνιμη υπάλληλο της τέως Νο 3. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Βασιλείου, κλά δου/ ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Δ, μόνιμη υπάλληλο της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρειας Αττικής), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το 4. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Χρήστου, κλάδου/ ειδικό τητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ, μόνιμο υπάλληλο της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρειας Αττικής), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το 5. ΛΥΡΟΥΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Μιχαήλ, κλάδου/ ειδικότη τας ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Α, μόνιμη υπάλληλο της τέως Νο 6. ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Ευάγγελου, κλάδου/ ειδικότητας ΤΕ Μηχανικών, με βαθμό Γ, μόνιμη υπάλληλο της τέως Νο 7. ΤΖΙΒΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Παναγή, κλάδου/ ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α, μόνιμο υπάλ ληλο της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρειας Ατ τικής), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το 8. ΜΟΣΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του Ελευθέριου, κλάδου/ ειδικό τητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Β, μόνιμη υπάλληλο της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρειας Αττικής), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το 9. ΧΑΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου, κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Γ, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της τέως Νο

4 16316 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ /26323/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (νυν Γε νικός Γραμματέας Αττικής). Αθήνα, 20 Απριλίου 2011 ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. οικ /11714 (4) Τροποποίηση της αριθμ. 1790/1001/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αττι κής περί μετάταξης των υπαλλήλων της Δ/νσης Πολε οδομίας Δυτικού Τομέα της τέως Νομαρχίας Αθηνών (υπαλλήλων της νυν Περιφέρειας Αττικής) στο Δήμο Αιγάλεω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2α του αρ. 257 και της παρ. 5 του αρ. 95 του Ν. 3852/2010. ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 2α και 95 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Πρό γραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Πρόγραμμα Καλλικρά της». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Την αριθμ. 1790/1001/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αττικής, με την οποία τροποποιήθηκε η αριθμ. πρωτ / προηγούμενη απόφαση και προστέθηκε στη λίστα των υπαλλήλων που μετατάσσονται αυτοδίκαια στο Δήμο Αιγάλεω έντεκα (11) πλέον υπάλληλοι, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε εν μέρει την αριθμ. 1790/1001/ (265/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και προσθέτουμε στη λίστα των υπαλλήλων που μετατάσσονται αυτοδίκαια στο Δήμο Αιγάλεω τους εξής υπαλλήλους της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρεια Αττικής): 1. ΕΥΤΑΞΙΑ ΑΡΙΑΔΝΗ του Αθανάσιου, κλάδου/ ειδικό τητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ, μόνιμη υπάλληλο της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέ ρειας Αττικής), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπη ρεσίας αυτής και με το 2. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Κωνσταντίνου, κλάδου/ ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ, μόνιμη υπάλληλο της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρειας Αττικής), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το 3. ΜΟΥΦΤΗ ΕΛΠΙΔΑ του Θωμά, κλάδου/ ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Β, μόνιμη υπάλληλο της τέως Νομαρχίας Αθηνών (νυν Περιφέρειας Αττικής), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλά δου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1790/1001/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί κησης Αττικής. Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 4371/25689 (5) Συγκρότηση Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής με τίτλο: «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ). Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του Ν. 1647/1986 «Ορ γανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις) (ΦΕΚ 141 Α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 Α ). 3. Την με αριθμό 53136/ Κοινή Απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός χρονικών προθεσμιών για τη σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α ) περί Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών» (ΦΕΚ 1917 Β ). 4. Την υπ αριθμ. 19 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ανα πτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης αναφορικά με «γνωστοποίηση της με αριθμό 53136/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των χρονικών προθεσμιών για τη σύ σταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας Ενημέρωση για το πλαίσιο και το περιεχόμενο της λειτουργίας των ΚΟΣΕ». 5. Το με αριθμ. 2960/18520/ έγγραφό μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον ορισμό μελών στην Επι τροπή. 6. Την ανάγκη συγκρότησης Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής στην έδρα της Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ) για την καταγραφή και διασφάλιση των απαιτήσεων, για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποί ηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων που εκπροσωπεί, αποφασίζουμε: Ι. Συγκροτούμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσα λίας Στερεάς Ελλάδας Διαρκή Συντονιστική Επιτροπή με τίτλο: «Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ), η οποία θα αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους: 1. Αλεξάνδρα Μαράβα του Βασιλείου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με Γ βαθμό της Διεύθυνσης Πληροφο ρικής και Επικοινωνιών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τον Δημήτριο Γκατζιά του Σπυρίδωνος, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με Γ βαθμό της Διεύθυνσης Πληροφο ρικής και Επικοινωνιών. 2. Νικόλαος Παλαφούτης του Εμμανουήλ, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με Β βαθμός της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Δήμο του Γεωργίου, υπάλληλο ΤΕ Πληροφορικής με Γ βαθμό της Διεύθυνσης Πληροφο ρικής και Επικοινωνιών. 3. Στυλιανή Τουλιά του Λάμπρου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Δ βαθμό της Διεύθυνσης Δασών Φωκίδας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Τρίγκα του Ηλία, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Γ βαθμό της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φωκίδας. 4. Ντόβα Απόστολο του Γεωργίου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α βαθμό της Διεύθυνσης Δασών Ν. Καρδίτσας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δη μήτριο Κατσιαμπούρα του Αντωνίου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α βαθμό της Διεύθυνσης Δασών Ν. Καρδίτσας. 5. Απόστολο Βασιλάκο του Νικολάου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β βαθμό της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγ χου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλο ντικής Πολιτικής ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Χασιώτη του Βασιλείου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β βαθμό της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 6. Ιωάννη Κουρέπη του Αριστείδη, κλάδου ΤΕ Δασοπο νίας με Α βαθμό, Προϊστάμενο του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Βοιωτίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Σοφία Μαλούχου του Κωνσταντίνου, κλάδου ΤΕ Δασοπονίας με Α βαθμό, Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης Δασών της Διεύθυνσης Δασών Ν. Βοιωτίας. 7. Σπυρίδωνα Μεσσαριτάκη του Ιωάννη, υπάλληλο κλά δου ΤΕ Δασοπονίας με Β βαθμό της Διεύθυνσης Δα σών Ν. Ευβοίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Χριστοφορίδη του Ευστρατίου, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Τοπογράφων με Γ βαθμό της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας. 8. Φίλιππο Ωραιόπουλο του Λεωνίδα, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Β βαθμό της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λάρισας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ανθούλα Γκαραβέλη του Γρηγορίου, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Δασοπο νίας με Β βαθμό της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λάρισας. 9. Δημήτριο Γεροκώστα του Γεωργίου, υπάλληλο κλά δου ΤΕ Μηχανικών με Α βαθμό του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επι θεώρησης Δασών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Μπριάστικα του Γεωργίου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Β βαθμό του Τμήματος Δα σικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών. 10. Βασίλειο Αλεξίου του Χαραλάμπους, υπάλληλο κλά δου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α βαθμό του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Τρικάλων ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Νικολέττα Μπαξεβά νου του Αλκιβιάδη, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Β βαθμό του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Τρικάλων. 11. Βασίλειο Αρφαρά του Γεωργίου, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Γ βαθμό του Τμήματος Δασικών Χαρτογρα φήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευρυτανίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Φάκα του Γεωργίου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α βαθμό του Δασαρ χείου Φουρνά της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευρυτανίας. 12. Ελισσάβετ Γαλάνη του Ελευθερίου, υπάλληλο κλά δου ΠΕ Γεωτεχνικών με Β βαθμό του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φθιώτιδας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κώστα Στάμο του Αλεξίου, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Μηχανικών με Γ βαθμό του Τμήματος Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ν. Φθιώτιδας. 13. Γεωργία Κουμπάρου του Λάμπρου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α βαθμό της Διεύθυνσης Υδάτων Στερε άς Ελλάδας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Μίσσα του Πασχάλη, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Γ βαθμό της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας. 14. Κωνσταντίνο Λάππα του Δημητρίου, υπάλληλο κλά δου ΠΕ Χημικών Μηχανικών με Α βαθμό του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλά δας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αριστείδη Γουργιώτη του Ιωάννη, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Β βαθμό του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας. 15. Απόστολο Βαρδακάρη του Αθανασίου, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Δασοπονίας με Α βαθμό της Διεύθυνσης Πο λιτικής Προστασίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Τσιόφα του Νικολάου, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Δασοπονίας με Α βαθμό της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας. 16. Θεοδώρα Γεωργίου του Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ Γεωτε χνικών με Α βαθμό, Προϊσταμένη του Τμήματος Παρακο λούθησης & Προστασίας Υδάτινων Πόρων της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αλκιβιάδη Καστάνη του Γεωργίου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με Α βαθμό της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας. 17. Αγγελική Βενέτη του Ευαγγέλου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Α βαθμό του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών ως τακτικό μέλος, με αναπλη ρωτή τον Κωνσταντίνο Βακρατσά του Γεωργίου, υπάλ ληλο κλάδου ΠΕ Μηχανικών με Δ βαθμό του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας. Χρέη Προέδρου της Επιτροπής θα εκτελεί ο Καλόγη ρος Αντώνιος του Ευθυμίου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με Α βαθμό, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, με αναπληρώτρια την Κυρί τση Σοφία του Ανδρέα, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής με Β βαθμό, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί o Χρήστος Κοκκινόπουλος του Γεωργίου, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με Γ βαθμό της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Κατσαρό του Γεωργίου, υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με Γ βαθμό της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΙΙ. Έργο της Επιτροπής θα είναι η καταγραφή και η διασφάλιση των απαιτήσεων, για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων που εκπροσωπεί. Οι προδιαγραφές για την εμπιστευτικότητα των στατι στικών στοιχείων τα οποία θα διαβιβάζονται, θα εξετάζο νται από την Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2392/96.

6 16318 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΙΙΙ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει, εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και θα συμμετέχει σε μη αμειβόμενες ομάδες εργασίας, που συγκροτεί ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογρα φήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ). Λάρισα, 15 Μαρτίου 2011 Η Γενική Γραμματέας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Αριθμ. οικ. 229/3082 (6) Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα της Θεσσαλί ας Στερεάς Ελλάδας» στον Προϊστάμενο της Διεύθυν σης Πολιτικής Προστασίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλικρά της» (Α 87) 2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α 112). 3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 (Α 107). 4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α 26) 5. Το Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (Α 231) 6. Την υπ αριθμ. 40/ πράξη Υπουργικού Συμ βουλίου «Διαπίστωση της παύσης εκ του νόμου των Γε νικών Γραμματέων των Περιφερειών και διορισμός Γενι κών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους» (Α 247) 7. Την αριθμ. 2025/ Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Σχέ διο Ξενοκράτης» (ΦΕΚ Β 12). 8. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές συνθήκες, τις προτάσεις του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας στα θέματα του Τμήματος, με σκοπό την ταχύτερη διεκπε ραίωση των υποθέσεων και την αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Από το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμμα τέως της Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, μεταβιβάζεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυν σης Πολιτικής Προστασίας της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Γενικού Γραμματέα της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» αποφάσεις, έγγραφα και λοιπές διοικητικές πράξεις, που αφορούν σε: 1. Ημερήσιες Αρχικές Περιοδικές Αναφορές κατα στροφής σύμφωνα με την αριθμ. 2025/ απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Σχέδιο Ξενοκράτης» (ΦΕΚ Β 12). 2. Αποστολή των δελτίων πρόγνωσης καιρικών φαινο μένων που εκδίδει η Γ.Γ.Π.Π., για ενημέρωση των Υπηρε σιών και φορέων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας. 3. Μετακίνηση για την εκτός έδρας εκτέλεση υπηρεσίας του προσωπικού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, εντός των ορίων της Θεσ σαλίας Στερεάς Ελλάδας. 4. Θεώρηση των δικαιολογητικών οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιων αποζημιώσεων εκτός έδρας του προσω πικού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας. 5. Κίνηση των πάσης φύσεως Κ.Υ. αυτοκινήτων της Διεύ θυνσης Πολιτικής Προστασίας, εντός των ορίων της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. 6. Χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών του προσωπι κού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (Αναρρωτικές, κανονικές, τοκετού, κινήσεως, συνδικαλιστικές, ειδικές άδειες κ.λπ.) που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώ δικα και άλλες διατάξεις. 7. Χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας άνευ αποδο χών μέχρι 15 ημέρες του προσωπικού της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας (Ν. 1157/81, Ν. 1288/92, Π.Δ. 611/77, Π.Δ. 347/86, Ν. 2683/99). 8. Πάσης φύσεως αλληλογραφία μεταξύ της Διεύθυν σης Πολιτικής Προστασίας και των άλλων Διευθύνσεων της, των Περιφερειών, των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Ο.Τ.Α., των ιδρυμάτων, των νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και των άλλων υπηρεσιών, επί θεμάτων που άπτονται των υπηρεσιακών της αντικειμένων και αρμοδιοτήτων. 9. Θεώρηση των βιβλιαρίων νοσηλείας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης. Λάρισα, 12 Απριλίου 2011 Η Γενική Γραμματέας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Αριθμ (7) Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Έδεσσας. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/ ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη σης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/10 (ΦΕΚ 235 Α/ ): Οργανισμός της Μακεδονίας Θράκης. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α /07): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 4. Την αριθμ. 1/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβου λίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Έδεσσας περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Έδεσσας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την ανάγκη καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Έδεσσας για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστά σεων του Κολυμβητηρίου, των δύο (2) Κλειστών Γυμνα στηρίων, του Δημοτικού Σταδίου Έδεσσας, του Αθλητικού Κέντρου Πασά Τσαίρ και των δέκα γηπέδων των Τοπ. Διαμερισμάτων του Δήμου Έδεσσας. 6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρ θρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής πράξης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθμ. 1/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Έδεσσας και καθιερώνουμε σε 24ωρη λειτουργία και κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες τις Υπηρεσίες του Αθλητι κού Οργανισμού Δήμου Έδεσσας, κατά κλάδο και αριθμό υπαλλήλων ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Έναν (1) υπάλληλο. Ένας (1) ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛ. ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Επτά (7) υπάλληλοι. Ένας (1) υπάλληλος ΤΕ Εργοδηγός Χημικός Δύο (2) ΔΕ Κηπουροί (συντηρητές χλοοτάπητα) Ένας (1) ΔΕ Υδραυλικός Ένας (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγος Ένας (1) ΔΕ Ναυαγοσώστης Ένας (1) ΔΕ Συντηρητής κτιρίων. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί ται δαπάνη για το έτος 2011 σε βάρος του Κ.Α. 10/ του προϋπολογισμού του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Έδεσσας ύψους ,00 περίπου και για τα επόμενα έτη ετήσια δαπάνη ύψους περίπου, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς. Έδεσσα, 18 Μαρτίου 2011 ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ Αριθμ (8) Καθιέρωση λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών κατά το Σάββατο. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Πρόγραμμα Καλλι κράτης. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/10 (ΦΕΚ 235 Α/ ): Οργανισμός της Μακεδονίας Θράκης. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.3 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α /07): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 3. Την αριθμ. 2/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών περί καθιέρωσης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών κατά το Σάββατο. 4. Την ανάγκη καθιέρωσης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών κατά το Σάββατο για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των αθλητι κών εγκαταστάσεών του (Κλειστό Ανοιχτό). 5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρ θρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α705) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής πράξης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την αριθμ. 2/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών και κα θιερώνουμε την λειτουργία κατά το Σάββατο των Υπη ρεσιών του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών, κατά κλάδο και αριθμό υπαλλήλων ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛ. ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Τρεις (3) υπάλληλοι. Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Συντηρητής Χλοοτάπητα Μία (1) υπάλληλος ΥΕ Καθαρίστρια Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Συντηρητής Κτιρίων. Για τους παραπάνω υπαλλήλους καθιερώνουμε ως μη εργάσιμη ημέρα την Δευτέρα. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δη μοτικού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών. Έδεσσα, 18 Μαρτίου 2011 ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ Αριθμ (9) Τροποποίηση της αριθμ. 6043/ (ΦΕΚ 565Β/2011) απόφασης περί μεταφοράς υπαλλήλων με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότη τας ΥΕ καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδεί ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.ι περ. στ. 1 του Κώ δικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 259, 280Ι και 283 παρ.4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης και της Πρόγραμμα Καλλικράτης». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α ) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές». 5. Το αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης με θέμα: «Μεταφορά καθαριστών/στριών του

8 16320 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων στους Δήμους». 6. Το αριθμ. 2112/ έγγραφο της Δ/νσης Πρωτο βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Πε ριφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 6043/ (ΦΕΚ 565Β/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κατά το μέρος που αφορά στις υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρω τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουρ γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Νομού Θεσσαλονίκης Παναγιωτίδου Άννα και Παπανικο λάου Ευγνωσία (α/α 85 και 97 του δήμου Θεσσαλονίκης, σελ και 8002) και διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μεταφορά τους στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη Ν. Θεσσα λονίκης, με την ίδια σχέση εργασίας σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν ως ακολούθως: Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩ ΝΥΜΟ 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΔΟΥ 2 ΠΑΠΑΝΙΚΟ ΛΑΟΥ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ/ ΩΡΕΣ ΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ πλήρης απασχό ληση ΕΥΓΝΩ ΣΙΑ ΟΜΗΡΟΣ πλήρης απασχό ληση ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΙΚΑ ΝΗΠ. ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 1ο 2ο 3ο 4ο 10ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙ ΚΑ ΝΗΠ. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΝΟ ΤΗΤΑ ΠΑΝΟΡΑ ΜΑΤΟΣ ΠΑΝΟΡΑ ΜΑΤΟΣ Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2011 ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ Αριθμ. Β6285 (10) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Πρυτανικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (Αριθ. Αποφ. Συγκλήτου 28/ (Β5903/ ) α. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 2β, περ. (iν) του ν. 1268/1982 (αρμοδιότητες Πρυτανικού Συμβουλίου) όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. (β) του ν. 2188/1994. β. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β περ. (xix) του ν. 2083/1992 (αρμοδιότητες Συγκλήτου). γ. Η αριθ. 22/641/ (Α1585/ ) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. δ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο λογισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ή του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Συμπληρωματικά την ανάθεση αρμοδιότητας στο Πρυ τανικό Συμβούλιο του Δ.Π.Θ.: Για τεχνικά θέματα: Την παραλαβή των μελετών των έργων που εκπονού νται από μελετητικά γραφεία. Κομοτηνή, 2 Μαΐου 2011 Ο Πρύτανης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 347 4 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «Α.Ε. ΑΔΕΞΕΝ ΠΑΤΡΑ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2105 30 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης των Ιδρυμάτων του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3577/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2542 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Βύρωνα.... 1 Ορισμός ληξιάρχων στις Δήμ. Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 662 20 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση Πανεπιστημίων και Φοιτητικών Λεσχών για κάλυψη δαπανών σίτισης φοιτητών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19063 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1163 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Β και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 478 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3320 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την ΥΔΕ Ν. Θεσσαλονίκης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1256 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διαδικασίας για την εξασφάλιση της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 262 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξέταση των μαθητών με σύνθετες γνωστικές, συναι σθηματικές και κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1675 28 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας αποζημίωσης μετακινούμε νων με εντολή του Εθνικού Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2723 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας δύο (2) διοικητικών υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1087 30 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 από φασής μας (Β 1741).... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 6 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/34287/ΔΥΕΠ/2 4 2013 κοινής υπουργικής απόφασης Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3682 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση του είδους καθώς και του τρόπου και της διαδικασίας επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα